תיקוני הזוהר -בית דין של מעלה בתודעה או בחוץ?

מלאכת הסולם תיקונא עשרין וארבע יג טו ספרו של הרב מרדכי שיינברגר