תיקוני הזוהר – קומה ה' ויפוצו אויביך | אור ישר וחוזר

מלאכת הסולם תיקונא עשרין וארבע יג טו ספרו של הרב מרדכי שיינברגר