יסודות בלימוד פנימיות – משפטים

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://www.youtube.com/channel/UCovbRZ0_1kCiFe7SEkd8ciA/join

 

1
00:00:02,760 –> 00:00:08,919
שלום הברכה יסודות בפנימיות התורה פרשת

2
00:00:14,519 –> 00:00:23,640
משפטים סיפורי התורה הם רק לבוש לפנימיות

3
00:00:19,960 –> 00:00:28,279
שבה אם לומדים את התורה באופן

4
00:00:23,640 –> 00:00:33,280
חיצוני מתבקשת מאליה הנחת השאלה על נצחיות

5
00:00:28,279 –> 00:00:37,000
התורה אך ב נו שהתורה אמת הי מתבטלת השאלה

6
00:00:33,280 –> 00:00:39,920
מאליה ודורשת מאיתנו הסתכלות אחרת לא רק

7
00:00:37,000 –> 00:00:43,559
על הלבוש החיצוני שלה אלא על

8
00:00:39,920 –> 00:00:45,199
הפנימיות לא על הלבוש אלא על הגוף האמיתי

9
00:00:43,559 –> 00:00:51,360
הנשמה כפי שאומר

10
00:00:45,199 –> 00:00:54,160
רשבי כאין זה כאין זו הי התורה יש לגוף וי

11
00:00:51,360 –> 00:00:56,800
מצוות התורה הנקראות גופי התורה גוף זה

12
00:00:54,160 –> 00:00:59,920
מתלבש בלבושים שהם סיפורים על העולם

13
00:00:56,800 –> 00:01:02,879
הזה הטיפשים שבעולם אינם מסתכלים אלא

14
00:00:59,920 –> 00:01:02,879
בלבוש שבסיפור

15
00:01:03,159 –> 00:01:11,600
ההוא שהוא סיפור התורה ואינם יודעים יותר

16
00:01:07,880 –> 00:01:14,119
ואינם מסתכלים במה שיש תחת לבוש ההו אלו

17
00:01:11,600 –> 00:01:14,119
שיודעים

18
00:01:18,600 –> 00:01:25,880
יותר אינם מסתכלים בלבוש אלא בגוף שההוא

19
00:01:21,840 –> 00:01:28,159
תחת הלבוש ההוא החכמים אבדי המלך העליון

20
00:01:25,880 –> 00:01:32,320
אותם שעמדו בהר סיני אינם מסתכלים אלא

21
00:01:28,159 –> 00:01:35,640
בנשמה שבתורה שהם עיקר הכל תורה ממש

22
00:01:32,320 –> 00:01:38,520
ולעתיד לבוא עתידים להסתכל בנשמה של הנשמה

23
00:01:35,640 –> 00:01:42,520
שבתורה אומר הארי

24
00:01:38,520 –> 00:01:46,799
הקדוש דע כי האדם עצמו הוא הרוחניות אשר

25
00:01:42,520 –> 00:01:49,759
בתוך הגוף והגוף הוא לבוש האדם ואיננו

26
00:01:46,799 –> 00:01:54,439
האדם עצמו אומר בשאר

27
00:01:49,759 –> 00:01:57,799
הגלגולים אומר עוד שהאדם הוא

28
00:01:54,439 –> 00:02:00,560
הפנימיות ממוות אלו מחוייבים אנו לנסות

29
00:01:57,799 –> 00:02:03,320
להסתכל לפנימיות הדברים עצמם

30
00:02:00,560 –> 00:02:08,319
מותנו מבקשים להתקרב

31
00:02:03,320 –> 00:02:12,120
לבוראנו ביודע שאנו בעולם התיקון אנו

32
00:02:08,319 –> 00:02:16,519
מבקשים לדעת מה העבודה המבוקשת

33
00:02:12,120 –> 00:02:21,440
מאיתנו ביודע שהמדובר ובכל פרט

34
00:02:16,519 –> 00:02:26,239
מאיתנו מבקשים אנו לדעת את הדברים בתוכנו

35
00:02:21,440 –> 00:02:30,280
פנימה חיייבים לקבוע נח בנפשנו שהתורה היא

36
00:02:26,239 –> 00:02:33,480
לא זמנית וכל מה שמדובר על הנתפס חמשת

37
00:02:30,280 –> 00:02:38,000
חושינו הגשמיים אינו אלא אמצעי ופרוזדור

38
00:02:33,480 –> 00:02:41,239
לדבר העיקרי באדם שהוא נפש האדם פנימיות

39
00:02:38,000 –> 00:02:44,720
התורה יה יכולה ליצור את הקשר לפנימיות

40
00:02:41,239 –> 00:02:51,159
האדם על כן חייב האדם ללמוד גם פנימיות

41
00:02:44,720 –> 00:02:51,159
התורה ואל לא להסתפק בחיצוניות התורה בשום

42
00:02:53,200 –> 00:02:56,480
אופן זאת

43
00:02:56,599 –> 00:03:01,760
אומרת אומר כאן הרב

44
00:03:02,640 –> 00:03:07,720
בשם

45
00:03:04,200 –> 00:03:12,480
הזוהר שהתורה היא פנימיות היא לא הלבוש

46
00:03:07,720 –> 00:03:15,920
החיצוני גם המצוות אבל גם המקרים בחיים

47
00:03:12,480 –> 00:03:18,360
עצמם ובכל דבר וא דבר צריך לראות את

48
00:03:15,920 –> 00:03:18,360
הנקודה

49
00:03:18,599 –> 00:03:26,480
הפנימית

50
00:03:20,720 –> 00:03:31,400
אומר כמו שהתורה יש לגוף שזה מצוות

51
00:03:26,480 –> 00:03:33,799
התורה שמתלבש בלבושים ככה יש את האדם ויש

52
00:03:31,400 –> 00:03:36,599
את הבגדים שלו אם אני מסתכל נגיד על

53
00:03:33,799 –> 00:03:39,760
הבגדים של האדם ולא על גוף האדם או על

54
00:03:36,599 –> 00:03:45,280
המידות שלו אז אני מפספס את

55
00:03:39,760 –> 00:03:45,280
העניין אלא צריך להסתכל מתחת ללבוש

56
00:03:45,640 –> 00:03:52,599
ההוא מי שיודע יותר דהיינו דעת זה חיבור

57
00:03:49,519 –> 00:03:55,319
מסתכל מתחת ללבוש מתחת הכוונה מאחורי

58
00:03:52,599 –> 00:03:55,319
הלבוש פנימה

59
00:03:57,360 –> 00:04:03,879
יותר אומר שהחכמים הבד המלך העליון שבכל

60
00:04:01,439 –> 00:04:07,200
אחד ואחד מאיתנו יש את הנקודה הזאת של

61
00:04:03,879 –> 00:04:10,640
החכם שבתוכו שהוא צריך להגדיל

62
00:04:07,200 –> 00:04:13,799
אותה הם מסתכלים בנשמה

63
00:04:10,640 –> 00:04:17,040
שבתורה אומר שאדם הוא הרוחניות אשר בתוך

64
00:04:13,799 –> 00:04:22,639
הגוף והגוף הוא לבוש האדם ואיננו אדם עצמו

65
00:04:17,040 –> 00:04:25,600
זה דבר עמוק יש בזה הרבה

66
00:04:22,639 –> 00:04:31,360
רובדים

67
00:04:25,600 –> 00:04:34,960
עמוקים מני ים אני אנסה להסביר

68
00:04:31,360 –> 00:04:37,360
נתחיל מהפשטות אולי האדם זה לא הגוף הפיזי

69
00:04:34,960 –> 00:04:37,360
אלא זה

70
00:04:37,479 –> 00:04:44,600
הנשמה זה שהוא מרגיש את הגוף הפיזי כחלק

71
00:04:40,880 –> 00:04:49,280
מהותי ממנו זה בגלל שהתודעה הגשמית שהיא

72
00:04:44,600 –> 00:04:53,160
גם משהו רוחני שמתפרש בצורה גשמית היא

73
00:04:49,280 –> 00:04:55,840
מכריחה אותו לחשוב ככה כדי שהוא השתמש

74
00:04:53,160 –> 00:04:58,280
בגשמיות במטריקס כי אם הוא לא היה מוכרח

75
00:04:55,840 –> 00:05:00,759
לחשוב כך הוא היה בועט במטריקס לכל הרוחות

76
00:04:58,280 –> 00:05:02,080
כי מי רוצה את המטריקס בכלל שחרר אותנו

77
00:05:00,759 –> 00:05:05,199
מכל העולם

78
00:05:02,080 –> 00:05:09,280
הזה אם אדם יעשה חשבון רוב החיים שלו הם

79
00:05:05,199 –> 00:05:13,479
ייסורים וצער בשביל גרם של תענוג לא משתלם

80
00:05:09,280 –> 00:05:17,680
הסיפור אלא הוא כמו סוס שטוחן ברכיים

81
00:05:13,479 –> 00:05:21,319
מסתירים לו את הצדדים שלא התייאש שיחשוב

82
00:05:17,680 –> 00:05:21,319
שהוא במסלול חדש כל

83
00:05:24,360 –> 00:05:30,440
הזמן האדם הוא

84
00:05:27,120 –> 00:05:34,280
הפנימיות עוד לבל זאת אומרת האדם הוא

85
00:05:30,440 –> 00:05:35,759
התודעה האלוקית ולא התודעה הגשמית זה בלבל

86
00:05:34,280 –> 00:05:39,240
יותר גבוה אני

87
00:05:35,759 –> 00:05:42,479
מסביר האדם הוא הנשמה הרוחנית שמפרשת את

88
00:05:39,240 –> 00:05:46,600
המציאות מעבר לזמן ומקום עדר חילוף ותמורה

89
00:05:42,479 –> 00:05:49,440
ולא הגוף הגשמי שמפרש את המציאות רק בחמשת

90
00:05:46,600 –> 00:05:52,520
החושים המוגבלים בזמן ומקום דרך אילוף

91
00:05:49,440 –> 00:05:55,160
ותמורה והרחבנו בזה בקורס כבלה למתחיל

92
00:05:52,520 –> 00:05:55,160
השלימו את זה

93
00:05:58,479 –> 00:06:05,599
שמה אגב אני אציין שאני אשמח אם תצטרפו

94
00:06:02,639 –> 00:06:09,120
כחברי מועדון להיות שותפים

95
00:06:05,599 –> 00:06:12,400
ולתמוך בהפצת השיעורים ברשת בפרסום שלהם

96
00:06:09,120 –> 00:06:16,520
שעולה לא מעט מכיסא

97
00:06:12,400 –> 00:06:19,880
הפרטי וזה מצווה להפיץ את הדברים אפשר

98
00:06:16,520 –> 00:06:25,720
להצטרף כחברי מועדון או ללחוץ בתרומה אחת

99
00:06:19,880 –> 00:06:25,720
פעמית לפרסום השיעורים דרך כפתור התודה

100
00:06:28,400 –> 00:06:31,400
אוקיי

101
00:06:33,840 –> 00:06:46,080
נמשיך עוד לבל האדם הוא לא

102
00:06:40,960 –> 00:06:49,560
ה גוף הגשמי הפיזי אלא הגוף הרוחני מה זה

103
00:06:46,080 –> 00:06:53,080
נקרא גוף רוחני רצון לקבל אבל הוא רצון

104
00:06:49,560 –> 00:06:56,240
לקבל דקדושה המתוקן בהשוואת הצורה לאלוקות

105
00:06:53,080 –> 00:06:58,400
אבל הוא לא מזוהה עם זה בהתחלה זה כמו ילד

106
00:06:56,240 –> 00:07:00,759
קטן שמזוהה עם הבובה עם

107
00:06:58,400 –> 00:07:07,479
הברבי ולא עם

108
00:07:00,759 –> 00:07:09,720
ה עם אחותו הרבש מביא משל שאם אומרים

109
00:07:07,479 –> 00:07:12,919
לילדה לסדר את הבית אין לה כוח או לשמור

110
00:07:09,720 –> 00:07:14,520
על אחותה או על התינוק אין לה כוח אבל אם

111
00:07:12,919 –> 00:07:18,039
אומר תשמרי על

112
00:07:14,520 –> 00:07:20,360
הבובה תסדרי לבובת הבית יש לה כוח למה כי

113
00:07:18,039 –> 00:07:22,440
היא תופסת את המציאות דרך לבושים לא

114
00:07:20,360 –> 00:07:25,759
אמיתיים זה מה שהיא יכולה

115
00:07:22,440 –> 00:07:28,400
להכיל אותו דבר אנחנו אנחנו תופסים את

116
00:07:25,759 –> 00:07:32,800
המציאות דרך לבושים לא אמיתיים של זמן

117
00:07:28,400 –> 00:07:36,120
ומקום הם לא אמיתיים ביחס לעולם הרוחני הם

118
00:07:32,800 –> 00:07:39,240
כן אמיתיים ביחס לאימון צריך להגיד שלא

119
00:07:36,120 –> 00:07:44,400
נזלזל בהם אבל ביחס למציאות האלוקית הם לא

120
00:07:39,240 –> 00:07:47,800
אמיתיים הם אשליה הדבר הנכון זה להשתמש

121
00:07:44,400 –> 00:07:52,360
באשליה ולהוציא ממנה את הנקודה הפנימית

122
00:07:47,800 –> 00:07:56,599
ואותה להגדיל זאת העבודה וזה הדרך של תורה

123
00:07:52,360 –> 00:08:01,319
ומצוות התורה ומצוות הגשמיות ממש לקחו כל

124
00:07:56,599 –> 00:08:01,319
מיני דברים בגשמיות סיטואציות

125
00:08:03,039 –> 00:08:08,720
מצבים

126
00:08:04,680 –> 00:08:13,440
אפילו איך שאדם קושר את הנעליים שלו

127
00:08:08,720 –> 00:08:17,599
ומחברים את זה לנקודה הפנימית שוחטים

128
00:08:13,440 –> 00:08:21,199
בהמה כותבים ספר תורה על האור של בהמה שזה

129
00:08:17,599 –> 00:08:24,800
הקלף מה זה הכל סודות עליונים אנחנו

130
00:08:21,199 –> 00:08:27,680
מבררים את הניצוצות גדושה אבל הגשמיות היא

131
00:08:24,800 –> 00:08:31,599
רק הדומם זה בכלל לא

132
00:08:27,680 –> 00:08:36,159
מספיק אבל זה נותן לי את המפגש

133
00:08:31,599 –> 00:08:39,360
הראשוני איפה ההתקדמות בנפש בכוונה בתודעה

134
00:08:36,159 –> 00:08:43,919
ושמה יש הרבה הרבה הרבה כמו יחסי

135
00:08:39,360 –> 00:08:45,399
ישות כך שמים גם כמו שהרבה עושים בסדר כמה

136
00:08:43,919 –> 00:08:51,160
אתה יכול לגרד

137
00:08:45,399 –> 00:08:54,240
מזה איפה האור האמיתי באהבה בחיבור בחיבור

138
00:08:51,160 –> 00:08:57,880
של הדעת ודעת ד מת חווה אשתו החיבור של

139
00:08:54,240 –> 00:09:00,519
הנשמות אז אנחנו משתמשים בגירוי החיצוני

140
00:08:57,880 –> 00:09:04,399
אבל החיבור והשכל

141
00:09:00,519 –> 00:09:07,399
האמיתי הוא בדבר הפנימי וגם אם נראה לנו

142
00:09:04,399 –> 00:09:12,040
שהשכל בדבר החיצוני אחרי זה מכבים לנו את

143
00:09:07,399 –> 00:09:15,200
זה מלמעלה זה גם בנוי ככה כל הגשמיות

144
00:09:12,040 –> 00:09:18,680
מתקלה וזה נגמר לנו וכבר לא מספק אותנו

145
00:09:15,200 –> 00:09:22,120
ולא מאיר לנו ואז אנחנו ריקים ואז צריך

146
00:09:18,680 –> 00:09:24,959
להחליף אישה או להחליף אוטו וזה לא נגמר

147
00:09:22,120 –> 00:09:27,480
כי באמת זה כמו אדם אוכל אוכל אוכל והוא

148
00:09:24,959 –> 00:09:29,920
רעב למה כי הגוף שלו נגיד אומר לו אני

149
00:09:27,480 –> 00:09:33,920
רוצה מינרלים ואיין פה מינרלים אז ך תחפש

150
00:09:29,920 –> 00:09:36,640
אותם במקום אחר צריך מינרלים ויטמינים אין

151
00:09:33,920 –> 00:09:40,320
בה במבה אז תאכל עוד במבה אולי בבמבה אחרת

152
00:09:36,640 –> 00:09:40,320
יש או שתאכל בוטנים

153
00:09:40,800 –> 00:09:46,480
אמיתיים או סליחה טירס אמיתי הבמבה זה

154
00:09:44,200 –> 00:09:49,120
יותר קמח טירס אין שם בוטנים לא משנה זה

155
00:09:46,480 –> 00:09:52,320
משל אז אותו דבר

156
00:09:49,120 –> 00:09:55,240
פה אז האדם צריך לראות אם הוא מגדיל את

157
00:09:52,320 –> 00:09:55,240
הגוף הגשמי

158
00:09:55,560 –> 00:10:03,640
שלו או את הגוף הרוחני שלו מה מה זה הגוף

159
00:09:59,959 –> 00:10:07,320
הרוחני מה זה הפרצוף

160
00:10:03,640 –> 00:10:09,880
הרוחני זה התורה והפנימיות התורה מלמדים

161
00:10:07,320 –> 00:10:13,279
אותנו מספרים לנו את המבנה של העולמות

162
00:10:09,880 –> 00:10:17,079
העליונים שזה התת מודע רוחני של האדם שהוא

163
00:10:13,279 –> 00:10:20,079
צריך להיות גם מודע אבל זה על ידי עבודה

164
00:10:17,079 –> 00:10:23,160
נעשה בהתחלה מקיף בתת מודע אכ אחר כך

165
00:10:20,079 –> 00:10:25,839
באופן מודע על ידי עבודה פנימית ואז אדם

166
00:10:23,160 –> 00:10:29,120
משתכלל התודעה שלו משתכללת ואז הוא מפרש

167
00:10:25,839 –> 00:10:31,399
את המציאות בצורה שונה לאו דווקא מבחינ

168
00:10:29,120 –> 00:10:35,160
הגשמית יכול להיות שהכוס תה יהיה לה אותו

169
00:10:31,399 –> 00:10:39,600
טעם לא יהיה יותר מתוק

170
00:10:35,160 –> 00:10:43,160
בהכרח כי החוש הגשמי לא צריך להשתנות אבל

171
00:10:39,600 –> 00:10:47,000
החוש הרוחני השתנה ואז אני אטעם רובד אחר

172
00:10:43,160 –> 00:10:51,720
שהוא לא קשור לזמן והמקום אלא קשור

173
00:10:47,000 –> 00:10:54,880
לנשמה בעיקר במצוות אבל כי שם האור גדול

174
00:10:51,720 –> 00:10:58,040
אבל גם שם לוקח יותר זמן כי שמה השמירה

175
00:10:54,880 –> 00:11:00,160
היא גדולה יותר אז מתחילים בין אדם

176
00:10:58,040 –> 00:11:04,160
לחברו

177
00:11:00,160 –> 00:11:07,399
וביחסים בעולם הזה ובדברים הקטנים שאדם

178
00:11:04,160 –> 00:11:10,240
מתקדם באמת פותחים לו את זה גם במצוות ואז

179
00:11:07,399 –> 00:11:16,320
הוא מקיים את המצווה מעבר למדרגת

180
00:11:10,240 –> 00:11:16,320
הדומם כבר בדרגת הנשמה של המצווה

181
00:11:22,000 –> 00:11:29,920
אוקיי אני הגעתי פונד בנקודות בשאלות

182
00:11:26,519 –> 00:11:32,320
למרות שזה לא היסודות אבל כדי ים

183
00:11:29,920 –> 00:11:37,680
טיפה שאלה

184
00:11:32,320 –> 00:11:40,000
א' מהו משפטים בגוף אחד בסדר העבודה ול

185
00:11:37,680 –> 00:11:43,560
המשפטים מבאר רשבי סדר של גלגול דינים של

186
00:11:40,000 –> 00:11:45,680
נשמות הדנים כל אחת ואחת לפי עונשה אנו

187
00:11:43,560 –> 00:11:48,800
צריכים להבין את הפסוק המדובר כסדר של

188
00:11:45,680 –> 00:11:53,200
גלגול נשמות המתגלגלות

189
00:11:48,800 –> 00:11:56,760
בגופים ויש קליפ על גלגול נשמות שהרכבתי

190
00:11:53,200 –> 00:11:59,760
בנושא אבולוציה וגלגול נשמות משהו

191
00:11:56,760 –> 00:12:02,839
כזה לפי המור לאל אנו צריכים להסתכל

192
00:11:59,760 –> 00:12:07,399
ולהבין מה זה נוגע אלינו לעבודה שלנו

193
00:12:02,839 –> 00:12:11,720
בפנימיותו כדי להבין זאת נסתכל על כל

194
00:12:07,399 –> 00:12:14,839
העניין בגוף אחד באדם אחד כל אחד בתוך

195
00:12:11,720 –> 00:12:18,440
עצמו פנימה מהוא גלגול

196
00:12:14,839 –> 00:12:21,160
נשמות גלגול נשמות בגוף אחד אינו גלגול

197
00:12:18,440 –> 00:12:24,480
הרצון של האדם בכל מיני

198
00:12:21,160 –> 00:12:27,880
לבושים למשל אדם יכול להיות עם רצון להטיב

199
00:12:24,480 –> 00:12:31,120
זה יכול להתבטא בקיטו בעלי חיים זה יכול

200
00:12:27,880 –> 00:12:34,880
להתבטא בעזרה זקנים וחלשים זה יכול להתבטא

201
00:12:31,120 –> 00:12:38,160
בנתינת צדקה במתן עצות ועזרה

202
00:12:34,880 –> 00:12:41,360
נפשית וזה יכול להתבטא ברצון להשפיע לבורא

203
00:12:38,160 –> 00:12:45,639
עולם נחת רוח זה יכול חס ושלום גם להתבטא

204
00:12:41,360 –> 00:12:49,600
בערס עצמי של חוסר דאגה והזנחה עצמית

205
00:12:45,639 –> 00:12:53,000
וכדומה גלגול רצונו של האדם יכול לבוא גם

206
00:12:49,600 –> 00:12:56,920
על דרך הירידה כפי הכתוב

207
00:12:53,000 –> 00:13:00,920
שהכזיב או רוצח חס ושלום הירידה יכולה

208
00:12:56,920 –> 00:13:05,279
לבוא לידי ביטוי גם בשר ותי של האדם למשל

209
00:13:00,920 –> 00:13:09,480
רצון לכבוד לחומריות לידיעות לשלטון

210
00:13:05,279 –> 00:13:15,040
וכולי השינוי של הרצון הוא שינוי

211
00:13:09,480 –> 00:13:19,519
תודעתי הדרך המקובלת להסתכל על גלגול

212
00:13:15,040 –> 00:13:25,240
נשמות כי התלבשות של נשמה בגוף על דרך

213
00:13:19,519 –> 00:13:30,360
ציורית שנכנסת אזרוח לתוך הגשמיות מטעה את

214
00:13:25,240 –> 00:13:35,519
האדם לחשיבה גשמית צריכים זכור שכל

215
00:13:30,360 –> 00:13:38,560
התיאורים הללו הם משלים גשמיים א לנו

216
00:13:35,519 –> 00:13:41,839
ליפול להסתכלות גשמית עלינו לראות את

217
00:13:38,560 –> 00:13:46,240
הנמשל את המונח בפנימיות

218
00:13:41,839 –> 00:13:48,160
המשל האדם הוא רצון לקבל צורת הרצון מבטאת

219
00:13:46,240 –> 00:13:52,880
את סוג התודעה של

220
00:13:48,160 –> 00:13:56,560
האדם השינוי בצורת הרצון הוא הגלגול

221
00:13:52,880 –> 00:13:59,440
המדובר נשמה היא הערה שיש ברצון ההתבטאות

222
00:13:56,560 –> 00:14:02,040
של ההערה תלוייה בצורת הכלי

223
00:13:59,440 –> 00:14:05,839
בכלי עגול המים יהיו עגולים בכלי מרובע

224
00:14:02,040 –> 00:14:09,880
יהיו המים מרובעים גלגול הנשמה הוא מצורת

225
00:14:05,839 –> 00:14:14,639
כלי כזו לאחרת אז האור יכול להתלבש באופן

226
00:14:09,880 –> 00:14:19,720
שונה הגשמיות היא רק מקום אימון לשינוי

227
00:14:14,639 –> 00:14:19,720
הרצון ליצירת הצורות השונות

228
00:14:20,240 –> 00:14:26,720
ברצון זאת

229
00:14:23,560 –> 00:14:30,680
אומרת הגלגול הנשמות זה לא רק שאתה מת

230
00:14:26,720 –> 00:14:30,680
ואתה מחליף גוף זה אחד הספ

231
00:14:30,959 –> 00:14:37,240
של זה גלגול נשמות העיקרי זה המצב של

232
00:14:35,560 –> 00:14:41,720
השינוי

233
00:14:37,240 –> 00:14:44,959
תודעה גלגול מרצון לרצון מתפיסה לתפיסה

234
00:14:41,720 –> 00:14:44,959
מפירוש מציאות אחת

235
00:14:49,279 –> 00:14:55,519
לאחרת ההתקדמות בהתבטאות הרצון דומה לבורג

236
00:14:53,160 –> 00:14:58,199
כאשר כל פעם מגיעים לאותו צד בבורג אך

237
00:14:55,519 –> 00:15:01,639
במדרגה יותר גבוהה אותה עבודה אך אעם

238
00:14:58,199 –> 00:15:05,600
ניסיון גדול יר עם רון גדול יר המצריך

239
00:15:01,639 –> 00:15:08,320
יגיעה גדולה יר על דרך שאמרו זל כל הגדול

240
00:15:05,600 –> 00:15:12,440
יצרו גדול

241
00:15:08,320 –> 00:15:15,480
ממנו זאת אומרת כל פעם מוסיפים לאדם משקל

242
00:15:12,440 –> 00:15:18,440
רוחני ונפשי אחר כשהוא

243
00:15:15,480 –> 00:15:22,639
מתקדם ואז הוא חווה את המציאות יכול להיות

244
00:15:18,440 –> 00:15:22,639
היה ל היה לו קל לקום לתפילה

245
00:15:23,040 –> 00:15:29,279
בהתחלה ולאחר מכן נהייה לו פתאום קשה מה

246
00:15:27,720 –> 00:15:32,199
השתנה

247
00:15:29,279 –> 00:15:37,120
הוא לא השמין הוא עדיין באותו משקל הנפש

248
00:15:32,199 –> 00:15:39,279
השתנתה שמו לו נפש אחרת יותר קשה לו עכשיו

249
00:15:37,120 –> 00:15:44,199
להתאמן אבל שהוא יתגבר על זה הוא יתקדם

250
00:15:39,279 –> 00:15:48,360
יותר כמו במכון כושר כל פעם משקל יותר

251
00:15:44,199 –> 00:15:51,360
גדול לכן כל הגדול מחברו יצרו גדול

252
00:15:48,360 –> 00:15:51,360
אמנו

253
00:15:51,639 –> 00:16:01,120
כי ככל שהוא מתקדם נותנים לו יותר חומרי

254
00:15:56,920 –> 00:16:04,680
גלם לתקן וכל אחד יש לו לפי השורש נשמה

255
00:16:01,120 –> 00:16:08,519
שלו את הכמות והאיכות שהוא צריך לגלות

256
00:16:04,680 –> 00:16:12,040
לבטא ולתקן תפקיד האדם בחייו תמו בנפשו של

257
00:16:08,519 –> 00:16:15,759
האדם באופן נסתר פרט להתרחשויות העוברות

258
00:16:12,040 –> 00:16:21,319
על האדם המטביע בו רשמים

259
00:16:15,759 –> 00:16:26,600
שונים פועל באדם נתון המשפיע על התרחשויות

260
00:16:21,319 –> 00:16:29,880
חייו נתון זה הוא עתידו הטמון בכל אדם

261
00:16:26,600 –> 00:16:33,360
בכוח כל אדם צריך וחייב לעבור מספר שינוים

262
00:16:29,880 –> 00:16:36,360
של צורת העני שלו כדי שהוכשר לתפקידו במרם

263
00:16:33,360 –> 00:16:42,800
האנושי הכללי השינויים הם הגלגולים שצריך

264
00:16:36,360 –> 00:16:45,079
אדם לעבור כמו למשל שיש בגנים וב dna את

265
00:16:42,800 –> 00:16:49,199
כל המצבים

266
00:16:45,079 –> 00:16:53,079
העתידיים של התא והפוטנציאל

267
00:16:49,199 –> 00:16:55,319
ספציפית המ ייחודים לתא הזה תו דבר יש את

268
00:16:53,079 –> 00:17:00,480
המצבים המיוחדים

269
00:16:55,319 –> 00:17:00,480
לתא הנשמתי הספציפי

270
00:17:03,720 –> 00:17:09,559
גלגול נשמות הוא שינוי

271
00:17:06,120 –> 00:17:13,000
תודעתי ולא כפי הנהוג לחשוב שינוי פיזי כן

272
00:17:09,559 –> 00:17:17,160
רוב המיקוד בגלגול נשמות אוי תתגלגל

273
00:17:13,000 –> 00:17:22,520
בזה זה בצורה חיצונית זה רק אחד הענפים

274
00:17:17,160 –> 00:17:25,400
רוב הגלגול האמיתי הוא בתודעה של האדם אדם

275
00:17:22,520 –> 00:17:29,200
בגלגול אחד יכול להיות בהמון המון

276
00:17:25,400 –> 00:17:35,400
גלגולים בדרך הטבע זה נכון גגולים מאוד

277
00:17:29,200 –> 00:17:36,600
איטיים לאט לאט לאט מת נפטר מת אבל בדרך

278
00:17:35,400 –> 00:17:40,880
כל

279
00:17:36,600 –> 00:17:43,919
הרוחניות זה מצבי תודעה שמקצרים את התהליך

280
00:17:40,880 –> 00:17:48,840
ומפתחים את האדם וזה נקרא דרך תורה זה דת

281
00:17:43,919 –> 00:17:48,840
דרך תורה דרך תיקון דעת

282
00:17:50,520 –> 00:17:55,320
תורה ההשתנות של הגוף הגשמי התודעה גשמית

283
00:17:54,039 –> 00:17:59,640
אפשרית א לא

284
00:17:55,320 –> 00:18:03,559
הכרחית ההשתנות הגשמית היא שינוי ה סביבת

285
00:17:59,640 –> 00:18:06,200
הפעולה אך הגלגול עצמו הוא שינוי התודעה

286
00:18:03,559 –> 00:18:10,080
שצריכה להתפתח לקראת

287
00:18:06,200 –> 00:18:12,400
חליטה אין לאדם בחירה בעניין הגלגול מה

288
00:18:10,080 –> 00:18:16,120
שפועל על האדם הוא מלכות שמיים הי מלכות

289
00:18:12,400 –> 00:18:19,280
שמיים התכלית המצוייה בכל אדם ככל שאדם

290
00:18:16,120 –> 00:18:23,640
מפותח יותר תכלית זו פועלת בו בהשגחה יותר

291
00:18:19,280 –> 00:18:27,440
פרטית על יהודי שבאדם פועלת היא בהשגחה

292
00:18:23,640 –> 00:18:29,200
פרטית על הגוי שבאדם פועלת היא כ השגחה

293
00:18:27,440 –> 00:18:32,320
כללית

294
00:18:29,200 –> 00:18:35,360
סיכום תשובה א' גלגול נשמות אינו השתנות

295
00:18:32,320 –> 00:18:39,840
צורת הרצון של האדם במשך חייו לעיתים

296
00:18:35,360 –> 00:18:41,799
הרצון מבוטא באופן אחד ואם התקדמות או

297
00:18:39,840 –> 00:18:45,360
שינוי ההסתכלות

298
00:18:41,799 –> 00:18:45,360
מבוטה באופן אחר

299
00:18:46,159 –> 00:18:52,600
לגמרי על כן מאיר בו באופן שונה יש ש

300
00:18:49,679 –> 00:18:55,440
הגלגול נעשה על ידי עבודת האדם וטוב שכך

301
00:18:52,600 –> 00:18:58,640
ושוא נכפה מלמעלה על ידי מאורעות החיים

302
00:18:55,440 –> 00:19:01,240
הוא הנקרא מלכות שמיים זאת אומרת זה נקרא

303
00:18:58,640 –> 00:19:03,720
מידת הדין יש דרך תורה ודרך ייסורים דרך

304
00:19:01,240 –> 00:19:05,720
יסורים זה נקרא מלכות

305
00:19:03,720 –> 00:19:11,159
שמיים

306
00:19:05,720 –> 00:19:12,400
למה כי מלכות זה בחינת הדין התכלית פועלת

307
00:19:11,159 –> 00:19:16,080
בצורה של

308
00:19:12,400 –> 00:19:19,640
דין וזה כל העולם בדרך הזה זה גם נקרא דרך

309
00:19:16,080 –> 00:19:24,360
הטבע אפשר להגיד במילים אחרות ויש דרך

310
00:19:19,640 –> 00:19:28,320
תורה דרך תיקון דעת תורה שזה נקרא דת שהיא

311
00:19:24,360 –> 00:19:31,760
ממהרת את ההתפתחות של האדם את ההתפתחות

312
00:19:28,320 –> 00:19:34,600
רוחנית שלו ואז זה עובר הרבה גלגולים

313
00:19:31,760 –> 00:19:37,039
בצורה יותר נכונה יותר מתוקנת זה כמו שאתה

314
00:19:34,600 –> 00:19:40,320
יכול לאכול את כל המאכלים הלא ברבריים

315
00:19:37,039 –> 00:19:44,799
בעולם אם תישאר בחיים לבדוק איך זה עובד

316
00:19:40,320 –> 00:19:50,039
או ללמוד על תזונה לאכול נכון אתה ממהר את

317
00:19:44,799 –> 00:19:54,280
התיקון את הבריאות אותו דבר מבחינה רוחנית

318
00:19:50,039 –> 00:19:54,280
אוקיי יש הרבה מה לדבר

319
00:19:55,640 –> 00:20:00,240
מזה כדאי לראות את הקליפ

320
00:20:01,000 –> 00:20:03,559
בוא

321
00:20:07,200 –> 00:20:15,240
נעשה לסיכום האדם הוא הפנימיות וצריך

322
00:20:12,000 –> 00:20:18,120
להשתדל לכוון בעיקר לשכלל את הפנימיות ולא

323
00:20:15,240 –> 00:20:20,720
רק את החיצוניות שלנו האתגר הוא שהפנייה

324
00:20:18,120 –> 00:20:24,480
החלה לא מהירה לנו

325
00:20:20,720 –> 00:20:28,679
והחיצוניות כביכול קצת מהירה

326
00:20:24,480 –> 00:20:30,600
לנו וזה קליפה שמרמה את האדם

327
00:20:28,679 –> 00:20:34,080
למרות שהוא משיג את החיצוניות הוא לא מלא

328
00:20:30,600 –> 00:20:36,880
והוא רק כי זה רק היה סמל שבא לעורר אותו

329
00:20:34,080 –> 00:20:39,080
לבוא לפנימיות לגרות אותו לבוא לפנימיות

330
00:20:36,880 –> 00:20:43,640
אבל כדי להגיע לפנימיות הוא צריך לעשות

331
00:20:39,080 –> 00:20:47,039
עבודה ועבודה זה הגיעה ותהליך אבל שהוא

332
00:20:43,640 –> 00:20:50,159
יקבל את האור בפנימיות זה אור אמיתי וגם

333
00:20:47,039 –> 00:20:53,120
זה יסתלק לו זה ישמר לו בקופה

334
00:20:50,159 –> 00:20:54,240
הרוחנית בעזרת השם שנזכה לגלות את

335
00:20:53,120 –> 00:20:57,840
הפנימיות

336
00:20:54,240 –> 00:21:01,039
שבנו לחזק אותה ולחיות אותה אמן ואמן תודה

337
00:20:57,840 –> 00:21:01,039
רבה ‏y