קבלה למתקדמים – שיעור 3 | ד' לשונות לחכמת האמת

קבלה למתקדם – שיעור 3 | ד' לשונות לחכמת האמת | חכמת הקבלה מהי
קבלה למתקדם – שיעור 3 | ד' לשונות לחכמת האמת
קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות ארבע לשונות משמשות לחכמת האמת
ארבע לשונות משמשות לחכמת האמת, ואלו הן: א': לשון התנ"ך ושמותיו וכנוייו. ב': לשון הלכה, – ושפה זו קרובה מאד ללשון התנ"ך. ג': לשון האגדות, – והיא רחוקה מהתנ"ך לגמרי משום שאינה מתחשבת כלל עם המציאות, ולשפה זו מתיחסים שמות וכנויים מוזרים, וגם אינה מתיחסת למובנים בדרך שורש וענפו. ד': היא שפת הספירות והפרצופים. – בכלל היתה נטיה גדולה, לבעלי החכמה, להסתירה מגסי החומר, משום שלדעתם החכמה והמוסר עולים בקנה אחד. ועל כן, החכמים הראשונים הסתירו החכמה בכתב רק בבחינת קווין ונקודות, גג ורגל, שמזה נולד והצטייר האלפא ביתא, בצורת כ"ב אותיות שלפנינו.

שפת התנ"ך
לשון התנ"ך: הוא הלשון העיקרי והשורשי, המותאם מאד לתפקידו, משום שיש לו על פי רוב, יחס של שורש וענף, והוא הלשון הנח ביותר להבין בו. ולשון זה הוא העתיק ביותר, והוא סוד לשון הקודש שיחסו אותה לאדם הראשון.

לשפה זו שתי מעלות וחסרון אחד. המעלה הראשונה שבה: היא היותה נוחה להבנה, ואפילו למתחילים בהשגות, מובן להם מיד כל הנחוץ להם. המעלה השניה: שהענינים מתבארים על ידה, בהרחבה ובעומק, יותר מכל הלשונות. החסרון שבה: אשר אי אפשר להשתמש עמה בדברים פרטיים או בעניין קשרים של קודם ונמשך, משום שלכל דבר צריכים לבאר ענינה בכל ההקף, כי איננה מוכחת מתוכה באיזה פרט היא מדברת, אם לא בהצגת העניין בשלימותו. לפיכך, כדי להבליט את הפרט היותר קטן, צריכים להציג עליה, פרשה שלמה בגללה, ומשום זה אינה ראויה לפרטים קטנים, או לקשרים של קודם ונמשך. – ולשון התפלות והברכות לקחו גם מלשון התנ"ך.

שפת ההלכה
לשון הלכה: אינה של מציאות, רק מקיום המציאות. הנה לשון זה נלקח כולו מלשון התנ"ך על פי שרשי ההלכה המובאים שם. ויש לה מעלה אחת על התנ"ך, בהיותה מרחיבה מאד, כל עניין ועניין, ומראה מתוך זה את השרשים העליונים ביתר דיוק.

לעומת זה יש לה חסרון גדול על לשון התנ"ך, בהיותה קשה מאד להבנה, והיא הקשה שבלשונות, לא ישיגה כי אם חכם שלם, שנקרא: "עייל ונפיק בלא בר", ומובן מאליו, שגם החסרון הראשון יש בה, כי נלקחה מהתנ"ך.

שפת האגדה
לשון אגדה: היא קלה להבנה, מתוך המליצות המתאימות מאד למובן הנרצה, ואם להבינה בשטחיות, היא עוד יותר נוחה להבנה מלשון התנ"ך. אלם להבינה בשלמות, היא שפה קשה מאד, משום שאינה נשמרת כלל לדבר על סדרי ענף ושורש, אלא רק על פי מליצת הלשון, בחידוד נפלא, אמנם היא עשירה מאד בפתרון מובנים זרים וקשים, במה שנוגע למהות המדרגה במצבה, על פי ערך עצמה, אשר אי אפשר, לבארם בשפת התנ"ך והלכה.

שפת המקובלים
לשון המקובלים: היא שפה ממש במלוא מובן המלה, דייקנית מאד, הן בעניין שורש וענף, והן בעניין קודם ונמשך, ולה המעלה המיוחדת, שאפשר לדבר בשפה זו בפרטים ופרטי פרטים, בלי הגבלה. גם אפשר על ידה לגשת ישר לעניין הפרט שרוצים, בלי הצורך לקשרה עם הקודם לה, או המאוחר לה.

אמנם על כל אותן המעלות הנשגבות שאתה רואה בה, הנה יש בה, גרעון גדול מאד, להיותה קשה להשגה, וכמעט שנמנע להשיגה, זולת מפי חכם מקובל, ומפי חכם המבין מדעתו. כלומר, שאפילו המבין מדעתו את כל המשך המדרגות האמורים: מתתא לעילא, ומעילא לתתא, עם כל זה, לא יבין בלשון זה כלום, עד שיקבל אותה, מפי חכם, שכבר קיבל את השפה מרבו פנים אל פנים.

שפת הקבלה כלולה בכולן
דע שהשמות והכינויים והגימטריאות, המה שייכים לגמרי לחכמת הקבלה, והסבה שהם נמצאים גם בשאר השפות, הוא, שגם כל השפות כלולות בחכמת הקבלה. משום שכל אלה הם סברות פרטיות מיוחדות, אשר שאר השפות מוכרחות להסתייע בהם.

ואין להעלות על הדעת, שארבע שפות אלו, המשמשות להסברת חכמת התגלות אלקיית, התפתחו בזה אחר זה, בסדרי הזמן, אלא האמת שארבעתם התגלו בפי חכמי האמת ביחד. ובאמתו, וכל אחת כלולה מכולם, שיש לשון הקבלה גם בתנ"ך כגון: עמידת הצור, ושלש עשרה מדות הרחמים, שבתורה ומיכה, ובבחינת מה, מורגשת בכל פסוק ופסוק, וכן המרכבות, שבישעיהו ויחזקאל, ועל כולם שיר השירים, שכולו לשון הקבלה ממש. ועל דרך זה בהלכה ואגדה, ואין צריך לומר, עניין השמות הקדושים שאינם נמחקים, באים בכל השפות יחד במובן אחד.

——
שלום
וברכה אנחנו בקורס קבלה

למתקדם שיעור
ג' פרי

חכם תורת הקבלה ומהותה או מהות חוכמת

הקבלה
וב מאמרי

הסולם זה נקרא חוכמת הקבלה
מאי

יש קצת צבע אדום כרגע אז נקווה שלא יהיה
הפסקות

השיעורים להצלחת חיילי צהל לרפואת הפצועים
להשבת החטופים הביתה במרה

לשלום ובעזרת השם בגוף ונפש שהכל יסתדר
לטובה ובפרט בנפש לא רק בגוף זה חשוב כי ה

בורא רוצה את זה
בתפילה

אוקיי אז אני מזכיר שהשיעורים הם נדבך על
נדבך היות וזה שיעורים

למתקדמים ואפילו גם למי שמתקדם זה נטבח על

נטבח אבל כמובן כולם יכולים להפיק תועלת
אבל צריך לשמוע את רצף

השיעורים אני זה מאמר שלא הרבה מלמדים
אותו מלמדים ולא מסבירים את הכל כי זה

באמת מאמר קה אנחנו כן בירנו את הדברים
בשיעור הקודם גם אם זה קצת קשה א צריך

לחזור להתייגע אין בחינם אין ממתקים
ברוחניות צריך

להשקיע אני קורא בדרך כלל כאילו גם מפרי
חכם וגם מם מאמרי הסולם כי יש

תוספות היום השיעור
יהיה זה

נקרא ד לשונות משמשות לחוכמת האמת אבל
אנחנו נלך טיפה לקטע אחר

במאמר שבגרסה של מאמרי הסולם זה מתחיל
ממנו אבל בגרסה של פרי חכם זה מתחיל אחרי

הקטע הזה ואני הלכתי לפי הגרסה של פרי

חכם אבל אני כן רוצה להשלים גם את הקטע
הזה לכן אנחנו היום נקרא אותו ככה

בקצרה אני קורא את זה איתכם
ביחד אני רגיל הגרסה של פרי חכם אז אני לא

לא עברתי על כל מאמרי הסולם
עדיין אוקיי שנייה

אחת אוקיי מצחיק גם בקורס קבלה למתחיל
שעשיתי בשיעור שלוש או ארבע שיעור שלוש כן

היה גם

א
צבע אדום

ו מלחמה זה גם חלק מהעניין שככה אני עושה
את הקורס הזה שוב אוקיי אני אקרא טיפה

מהר כי זה משהו נוסף זה לא עיקר מה שאני
רוצה ללמד ובד לשנות נלמד בעזרת השם נעשה

ונצליח נסביר את זה על פי האמת על פי
הפנימיות נפתח את המאמר הזה יש איזה מאמר

קשה כמו שאמרתי ו
קשה להבין אותו לעומק אז אנחנו נבאר את

הדברים וכמובן תחזרו על הדברים ותלמדו אבל
זכייתם פה אנחנו פותחים את המאמר ומסבירים

אותו כמו שאמרתי אין כמעט שיעורים על
הדברים

האלה אגב אני מזכיר אני אשמח אם תצטרפו
כחברי מועדון לערוץ או תלחצו על כפתור

התודה כדי לתמוך ולסייע בהפצת השיעור
לזיכוי הרבים העלויות מאוד כבדות מכיסא

הפרטי א וגם הם מוגבלות אז כל אחד שיכול
להצטרף ולהיות שותף להפצת

הפנימיות ככה זה בני ישראל הרבים זה לזה
זה בכוונה

ככה כדי שיהיה מקום
להשתתף

אוקיי אני בעמוד קפו מאמר מט חוכמת הקבלה
מאי השתלשלות ספר הזוהר וחוכמת

הקבלה עדיין לא מצאתי איש מבין את החוכמה
שהסתפק חס

ושלום באמיתות
מפני שהם מבין אותה הרי רואה שכל כתבי

הקודש וההלכות והגדות התלמוד בבלי
וירושלמי עיקר יסודם בנוי מוסבר רק על פי

חוכמה
הזאת כמו שנאמר חכמי המשנה והמורים כל

התלמוד שלהם על סודות התורה סידרו ככה
כתוב באזור פנחס גם אומר רבי חיים ויטל כי

לא פסקו כפי רצונם טמא את האור כשר
א ועש כשר וטמא איסור והתר אלא מתוך

פנימיות התורה כנדה עדיין חוכמת

האמת ושנדבר על ד ע לשונות נבין יותר את
העניין הזה ודומה כמי שמסתפק אם יש שפה

אנגלית בעולם שזה יצויר למי שאלא מבין שפה
זאת ממילא לא ראה עוד שום ספר שדובר בשפה

היא כי גם שרא אצלם לא הבין כי שפה אנגלית
היא מסופק ולי היא שפה סינית אומנם מי

שמבין בשפה היא רורו מוצא ספרים לרבבות
המודפסים מזאת השפה ואין צריך לומר מי

שכבר היה באותה מדינה ודיבר עם אנגלים
חיים ודאי לא יצוייר לו שום ספק במציאות

השפה הזאת אותו דבר ברוחניות מי שבאמת
מבין את הפנימיות אז ברור לו שזה עיקר ה

חוכמת האמת זה העיקר והכל בא רק כדי לסייע
לה ולא לכאורה לימוד הגמרא הוא

העיקר כמו שהמון העם
תופס כן הדבר שלנו כי כלל אותם שאינם

מבינים את
החוכמה יש להם מקום לספקות רבות הספק הא'

העיקרי פן הוא רמאות בעלמה ואין לה שום
תוכן אלא ללכוד לבות בני אדם לאמונה לאחר

הטבע
וכדומה וספק זה משך עמ ספקות רבות א' אם

היייתה בזמן התלמוד והנביאים אולי ה הוא
מהמצאות שמצאו האחרונים ויש להם מקום לזה

כי זה הלשון שהם המבינים וחושבים בספרי
הקבלה

לא ימצאו בתלמוד ו בתנך כי זה לשון מיוחדת
נדבר על זה בהמשך הב אם יש בכלל חיוב

לעסוק בה כי לא נצטווינו רק על התנך ושס
פוסקים להלכה למעשה לכאורה

כמובן והג חשש של קלקול ויש להם ראיות
מספרי היסטוריה שכמה אנשים תקלקלו בה ועוד

ספקות

כאלה כן
ו מסביר את זה הסברנו את זה בהקדמה לתלמוד

10
הספירות אומר פה

בהערה באור

סולם מביא מה שאומר בהקדמה על תס עניין
אנתיה מדרך השם שקרתה פעם הייתה מבת סיבות

או שעברו על דברי חזל בדברים האסורים
לגלות אני אסביר את זה בהמשך או משום

שתפסיד דברי הקבלה משמעותם החיצונית
דהיינו בהורות הגשמיות ובוא הלא תעשה לך

פסל בכל תמונה כן הלא תעשה לך הפסל יש לזה
הרבה השלכות זה לא לא להשתחוות

לאייפון או
לבובה הגשמיות יפסל כל המציאות הגשמית היא

פסל ביחס לרוחניות אז כל מי שעובד רק את
הגשמיות קר שעובד את

הפסלים דהיינו את הפרטיות שהיא מפוסלת
לעצמה ולא מבטאת את

האמת ב והנה כל אלו הספקות ראו שיבואו בכל
חוכמה ועניין ש נתעלה מההבנה כי אי אפשר

כלל להראות שום עניין ולהראות אמיתותו
בטרם שאנו לומדים להם תי ועניין עצמו כמו

שאי אפשר להראות על
האמיתיות שבכי מיה בטרם שלוד החוכמה הי

וכן האמיתיות ש באסטרונומיה וכל דבר כן
מביא את זה גם בחכמת הקבלה והפילוסופיה

בפרי חכם וגם במאמרי הסולם לא זוכר איפה
אבל זה נמצא בנמצא פה ר אחרי זה בתפריט

ומתוך שכמה זו עד היום הזה נהגו החכמים
להסתירה מעין כל האמון כולו בכל

האפשר מהסיבות שהסברנו בשיעור הקודם
האנושות לא הייתה מפותחת מספיק לא היו

בהשוואה צורה למדרגת
המחבר זה עוד לא התבשל מספיק אז לקחו את

זה רק לגשמיות או לרצון לקבל לעצמו בלבד
וכולי ממלא נשאר העם נבער מדעת אותה והמה

שעלו להם ספקות על גבי ספקות בדורות
האחרונים שפסקו ישיבות מישראל כי כי מעוד

הייתה ישראל הגוי היה נוהג בהם עניין ראשי
ישיבות אשר בכל דור ודור היה מנהיג וגדול

אחד בבחינת חדה חד בדרה שהוא היה בעל
הקבלה המובטח הוא היה עושה את דעת הציבור

בשביל כל האומה היום גדולי הדור הם לאו
דווקא בדעת

הקבלה זה שהם יודעים
קבלה או את חיצוניות הקבלה בדי כלום זה לא

אומר שם בעלי ההשגה דבר על רעיון כמובן לא
על רבנים פרטיים כאלה או

אחרים לא שאני לא יכול למצוא אבל זה לא
משנה זאת אומרת אנחנו מדברים על הרעיון זה

לא רק בדור הזה בכל

הדורות וכן הה שואלת הקבלה נמשך בכל דור
ושמורה מכל פגע ובסדר כזה אפשר להסתיר למי

שרוצים ש שיהיו לו מוסתר פשר לגלותה למי
שראוי כמובא בפרקי אבות משה קיבל תורה

מסיני וכן ימשכו
הנביאים ואחר כך

סנדרין סנדרין ואחר כך ישיבות ארץ ישראל
ובבל ורש גלותה ונשיא ואחר כך גאונים

כמובן יש הרבה רובדים לחוכמה
א יש דברים שמותר לגלות והיו תקופות שאסור

לגלות כמו מה שאנחנו עוסקים כרגע או מה ש
מגולה כרגע בעולם או לפחות מגולה

פוטנציאלית כי זה
נכתב ויש את הדברים שהם בבחינת סודות

התורה שאסור גלות אותם רק למי שראוי אבל
זה לא עניין טכני רק זה עניין של גילוי

בתודעה של

האדם ג' ולפיכך עד זמן הגאונים אין זיכרון
כמעט לחוכמה זו בתוכי אתה כי אז אמרו

דברים שבעל פה א את הרשי לאומרן בכתב כמו
שכתוב במסכת גיטין יש בזה עניין מאוד

מיוחד וסוד מאוד
מיוחד

אני אסביר את זה בהמשך אומנם הגיונים
האחרונים שראו זאת אומרת אולי אני אסביר

קצת ושנדבר על ד' הלשונות אני ארחיב בזה
כי הדברים שבעל פה זה כמו משהו נפשי אתה

לא יכול לכתוב אתה יכול לכתוב את זה אבל
זה

לא זה לא
ה אתה יכול לכתוב הרבה דברים אבל אם אתה

לא משיג את הפנימיות של זה
אז זה אומר שאתה לא יכול לכתוב את זה למה

כי זה משהו שהוא מעבר לחומר זה צורה
מופשטת צורה

א פנימית מוסתרת כמו
אהבה אז אתה לא יכול לכתוב את זה

באמת אפילו שאתה כותב את זה זה סוג של
הגבלה אז לכן זה הסמל הענף שהיה אסור

לכתוב את התורה שבעל פה על כל
רודיה

אבל זה לא רק העניין הטכני זה הסמל הכוונה
אסור אי אפשר למה כי זה דברים שעוברים

מנפש של
נפש לכן גם בענפים עשו סימן שאי אפשר

לכתוב את זה רק בגלל התמעטות הדורות ופחד
שלא תישכח ואולי גם התקרבות לדורות

אחרונים ניתן רשות לכתוב את זה אבל
עדיין גם מה

שכתוב מי שלא משיג את זה בפנימיות זה לא
באמת כתוב בשבילו אבל עם זאת יש בזה סגולה

של אור מקיף ונדבר מזה

בהמשך שכנראה הסגולה הזאת היייתה פחות
יעילה בדורות הקודמים לכן גם לא

כתבו וזה קשור למבנה

הנשמות

אז עוד פעם לפח חד זמן הגיונים אין זיכרון
כמעט לחוכמה זו בת חיותה כי על זה אמרו

דברים שבעל פה אתה הרשה לאומרן
בכתב כמו שכתוב במסכת גיטין אומנם הגיונים

האחרונים שראו שעניין הישיבה בסדר המסורה
מתחיל להתמוטט מתחתיהם אז החלו לגלות מעט

מעט מהחוכמה כדי להזמין בזה בחינת
התעוררות ליחידי סגולה שיתעוררו לבוא

לחכמים
ללומדה כי ראו שלא תשכח לגמרי אזה דומה

כמו שהתירו בדורו של רבי עקיבא לכתוב
ההלכות שב נגלה משום שלא ישתכח כמו שכתוב

במסכת גיטין אין שם היטב ועל כן מאז והלך
התחילה חוכמת הקבלה להתפתח ולהתגלות לאט

לאט לעיני המון בשיעור כזה שיהיה ראוי
להביא אנשים להתערות הביקוש אחריה ולא

יותר כי אז היו מעבירים את זה דרך התודעה
נגיד אבל לא היו כותבים את זה כי הכתיבה

היא גם כאילו מגבילה אבל יש בזה עוד עניין
אנחנו נדבר

מזה שבאמת המקובלים הגדולים כמו הריז
נשמתו היייתה בבחינת אור המקיף לכן הוא

יכל לכתוב את הדברים בצורה מסויימת ועל
דרך זה צריך להגיד שהנשמות הקודמות לא היה

להם את
הייחודיות לכתוב את הדברים בצורה שמותר

לכתוב
אותם א כשדבר על ד' הלשונות אני ארחיב בזה

ללכן זה גם קצת
למה לכאורה מותר לכתוב הרי דברים שבעל פה

אין אתה רשא לכתובים אבל יש נשמות
מיוחדות שהם כן רשאים לכתוב למה כי הם

יודעים לעשות את זה בצורה מיוחדת שמסתירים
את מה שצריך ומגלים את מה שמותר אבל לא כל

נשמה יכולה לעשות את זה לכן הכלל הרגיל
הוא דברים שבעל פה אין אתה רשאי לכתוב ן

עכשיו בפשט הדברים זה כדי שלא ישכח תורה
מישראל בגלל התמעטות

הדורות לכל דבר יש רובד פנימי

כמובן והנה הבעת
שגילו את ההלכה למעשה שהיה בבחינת התורה

שבעל
פה רגע אה

אוקיי דהיינו בדורו של רבי עקיבא ותלמידיו
הנה בעת ההוא כתבו גם כן קיבוץ גדול

מכללות חוכמת הקבלה בדומה למשניות
ולספר לספרה שחובר בימים הים ונו ספר זר

שחובר מרבי שמעון בר יוחאי
ותלמידיו חברו של רבי מאיר מסדר המשנה

ורבי יהודה מסדר הספרה וכולי
סנדרין דיינו כמו שזה

נפתח א לכתוב את
זה אז זה גם בפשט אז זה גם נכתב על העל פה

לעניין
הסוד אבל כל התורה היא סוד אגב כש אדבר על

ד' הלשונות אני ארחיב בזה ומי שכבר מתקדם
ממילא מבין מה אני מתכוון אבל השיעור הזה

הוא למתקדמים ומתקדמים אבל גם
למתחילים כי מי שמתקדם מבין שהוא

מתחיל
אגב אני אגיד

בקצרה אבל כשנדע על ד' לשנות נרחיב בזה
שחכמת הקבלה ניתנה גם בהר סיני כל התורה

כל חלקי התורה ניתנו רק פשוט זה הה זה עבר
רק לחכמים מפה אל פה בעל

פה
אבל להמון התגלה החלק לפי תודעת

הדור עם זאת בדורות הזכים כמובן הם השיגו
את החלקים האלה בפנימיות ורוחניות ולא כמו

היום שתופסים את זה באופן רגיל רק בתפיסה
גשמית אבל גם כשתופסים את זה בפנימיות

ובהשגת עדיין מוגבלים
א כי כל צינור יש לו את המיוחדות שלו ואני

ארחיב על זה שנדבר על ד' על לשונות עוד

מעט

אומנם כאמור שעניין חמת הקבלה הוא היה
חיוב גדול וחייך להסתיר בימים האלה

כולו כי מלבד הטא הנהוג בדורות האלו
להסתיר כל חוכמה מעיני האמון ואפילו

בחוכמה חיצונה כן
זה דבר שנוהג בכל

חוכמה הנה נוסף על זה התחיל אז הנצרות
להתפשט אשר בתחילתה היה לה איזה יסודות

מחכמה זו שגנבו מבית המדרש שלנו כמו שהם
גנבו בפשט הם גנבו גם בסוד אגב קרה גם

ב גם עם הזוהר זה קרה כש רבי משה דלאון
גילה אותו אומנם משום

שבארון הלכה
ונשתחוה אחרי אחר החכמים בכל מיני עורמות

ללמוד מהמהם בחוכמה זו מסיבה זו עוד
הוסיפו על החוכמה חותם על גבי חותם עד

שהזוהר נגנז לגמרי ולא היה מצוי אלא ביד
רשי הדורות תופסי הישיבות

ועל כן גם מצינו גם שמות רבנן סבורא בזוהר
כי כל אחד הוסיף על הקודמים כמו שמצינו

במשנה ובתלמוד
תלמוד

דהיינו זה נסתר כדי
שהקליפ לא ישתמשו

בזה לדברים
רעים כל שכן באותה

תקופה וגם באדם אחד אפשר להגיד שהנשמות לא
התפתחו ולא היו בהשוואת הצורה למדרגת

המחבר מצד המון העם אז היו לוקחים את זה ל
נט עולם בצורה לא

נכונה וזה היה
פגם אבל זה גם לא רק עניין של גילוי מה

שהם כתבו על הנייר זה הענף גילוי זה נקרא
שהם גילו את זה בתודעת האנושות הם הורידו

לעולם את התודעה
הזאת אבל אם העולם לא ראוי ומוכן עדיין אז

העולם יקח את התודעה הזאת לקליפות יותר
מזה אפילו היום לוקחים את זה הרבה לקליפות

אבל גם יש אופציה לקחת את זה לדברים מאוד
טובים היות ואנחנו מאוד מפותחים והנשמות

הם הם בבחינת פוטנציאל לקוף כפי המדרגות
הרוחניות ואז הם מבחינת הפוטנציאל בהשוואת

הצורה למדרגת המחבר דהיינו רשבי לכן יש
מקום לגלות את

זה אבל אם לא הבינו ואיין פוטנציאל להבין
אז אין לגלות כי אז השתמשו בזה לדברים לא

טובים עוד
אומר היו רודפים אחריהם ללמוד וזה קרה גם

אגב עם היוונים והבני נביאים אומר בעל
הסולם ופשיטה שכך שהיוונים שכאילו חכמים

והפילוסופים הם גנבו
הרבה מבני הנביאים מחכמי ישראל רק פשוט

עשו מזה מתאמים משלהם כמו שעושים היום אגב
לוקחים את הקבלה ומדביקים אותה לכל מיני

תורות מודעות זרות או פרפסיכולוגיה מי שגם
לא יודע לעשות את זה לא ראוי נרמול וגיה

כרמלו
כרונולוגיה אסטרולוגיה תקשור אבל לא מי

שבע על השגה ובאמת יודע בצורה תאורה אלא
פשוט כי זה פרסום יותר טוב להמון העם זה

כאילו יש לך חותמת של הקבלה על הזבל שלך ז
דבר שהוא גם לא נכון מי שלא

ראוי

לכן כמובן דרכי הבורא נסתרות ולכל דבר יש
תפקיד אבל יש עניין להפיס את החוכמה

בטהרתה ולא לזים
אותה רואים אנשים מעבירים שיעור קבלה

ואחרי זה עושים אינסטגרם עם חזייה מחילה
מכבודכם זה לא רציני אבל עם

זאת צריך גם בסדר ללמוד ככה קבלה
בהתחלה כי כל אחד והמסע שלו והמאור ש

בתורה מחזיר עול
מותב אבל מי שהוא מציג את עצמו כדוקטור

לקבלה שיקיים קצת את המצוות ההכרחיות כי
אם על זה הוא לא יכול לוותר איך הוא יוותר

על אורות רוחניים ממילא הוא לא בעל הסגה
לכן צריך להיות

מאוזנים אבל הרחבתי בזה בשיעור על תקשור
תראו את זה

שמה יש עוד עניין יכול שאני אלמד את זה
בסוף על את המאמר מפרי חכם חוכמת ישראל

בערך חוכמת
חיצונים שביהדות

נדרש משהו נוסף מה לוותר על הכבוד שזה
משהו שהוא לא מחוייב כעצם בחכמות אחרות

וביהדות זה
עצם אז אם האדם יבוא לוותר על הכבוד באמת

הוא יתפרק לגמרי לא יהה לו שום כוח לעבודה
כי את הבורא הוא לא רואה והוא כל כולו

בעצלות ואם אין כבוד שיזיז אותו הכל מתפרק
לו מה יעשה אם זאת כתוב מתוך שלא לשמה בא

לשמה רק מה לנסות לכוון לשמה ואז המאור
שבתורה מחזירו למותב אבל אם הוא לחוד רק

בכבוד הוא ישאר שמה זה יהיה השגה שלו לא
יותר כי ליבו לא פנוי להשיג את הבורא ואני

אומר את זה על עצמי
כמובן אני ארחיב בזה

שנדבר א מהקטע הזה של חוכמת ישראל בערך
אומת חיצונים זה קטע חשוב לכן אני אצרף

אותו למאמר הזה בלי

נדר אמר בו שהוסיף הו כל אחד על קודמים כן
כי הזוהר לא נכתם אז לא רק רשבי כתב אותו

אלא גם הצדיקים אחרי היה להם תוספות שם
אבל הם היו בהשוואת צורה לדרגות שרשביל

מהם לכן הם יכלו להוסיף אבל עיקר הזוהר זה
רשבי

אה רבי משה ון לא כתב את הזוהר אנחנו נדבר
עם זה בהמשך אם נספיק זה התגלגל עלי יוד

אבל הוא לא כתב למרות שהרבה חוקר מקרא
מנסים להגיד שכן לא זה פשוט עבר דרכו הוא

מצא את זה אגב הוא גם לא השיג את פנימיות
הזוהר נסביר בהמשך למה הוא כן היה בעל

השגה גדול אבל את
א את עומק חוכמת האמת

א בטהרתה
ה אמיתית ובציור הכי גבוה שלה הוא לא השיג

ואני אדבר על זה בהמשך דיברתי על זה קצת
בארץ הית הרי אבל אני גם אדבר כשנגיע

לעניין הזה כי בעל הסלה מציין את זה ב
בחוכמת הקבלה מהי או תורת הקבלה ומהותה אז

אני אדבר מם זה במקום
המתאים אבל חוץ מרבי משע דלאון היו צדיקים

שכן

הוסיפו והסבה נותנת ש רבנן סבורה הרחיבו
הרבה את ספרי הזוהר ממה שסידרו תלמידי

רשבי כי לא עשו חתימה עליו כמו שעשו
למשניות

דיינו שאי אפשר להוסיף יותר אז מי יחתום
את

הזוהר
א המשיח אבל הוא די חתום מבחינתנו כי אין

כרגע מישהו שיכול להוסיף בדרגה אבל חוץ
מבעל הסולם אבל לא היה לו עניין לעשות את

זה אלא הוא ביאר א התעסק בביאור כי ממלא
לא מבינים את מה שיש אין טעם להרחיב אבל

אה הוא אמר שהוא גילה מקצת ממה שכתוב
שמה מקצת כטיפה מן הים זה דבר מעניין אולי

זה יפתח לנו השראה קצת שיש הרבה מה

לגלות זה לא עניין של גילוי טכני כי
התודעה של האדם מגבילה אותו הוא יכול

ללמוד הרבה טכניקה והוא מרגיש שבע אבל הוא
בכלל לא מציג כלום פשוט הוא בכיתה א'

בתודעה אז הוא רואה רק את המציאות של כיתה
א' אם הוא ייעלה לכיתה ב' ייפתח לו עולם

חדש פתאום אבל רוב האנשים נשארים בכיתתה
א' הרבה

זמן כולל כולל אותי כמובן כי זה דרגות של
כמובן יש כמה סוגי כיתה א' יש גם א' שבג

כי זה דרגות של התפתחות ולוותר על הרצון
לקבל הרבה אנשים מרגישים שהם בל שמה הם

אוהבים את הבורא אבל בכלל הם עושים הכל
לכבוד אז זה עניין של התפתחות כל אחד

מתפתח ככל שעוסקים בתורה יותר בטהרתה זה
סגולה שמאור ש בתורה יחזיר לנו למותב

אמן סברה נותנת שרבן סבורה הרחיבו הרבה את
ספרי הזוהר ממה שסידרו תלמידי

רשבי כי לא עשו החתימה עליו כמו שעשו
למשניות משום שבלו אחי לא היה כאן

פחד משום אנשים דלא
גמר היות שהייתה גנוזה רק ביד רשי הדור

היותר נאמנים לא היה פחד להרחיב כי או
צורך לחתום כי גנזו את זה טוב

אגב הסיפור הוא שאשתו של רבי משע דלאון או
משהו אם אני זוכר נכון מצאה את זה שקנתה

דגים סיפור קצת הזוי
אה אבל ככה זה קרה זאת אומרת יש חלקים

בזור שהם חסרים

כנראה אבל צריך להגיד שמלמעלה גלגלו שמה
שצריך היה להתגלות בחזרה התגלה אולי זה

סוג של סימן דווקא דרך הים זה התגלה דווקא
בתוך

הדגים השתמשו בזה בניירות כנראה להחזיק את
הדגים סיפור

מעניין עברתי לפק מקווה שההקלטה תצא
טוב למרות שהמראה מאוד

לאט

שנייה

אוקיי מה שהתחלתי לדבר אז זה התגלה אבל
כנראה אם לא היה מתגלה ככה היה מתגלה מתחת

לאדמה היה מוצאים את זה פתאום
א זה פחות משנה ההשגחה דגה שזה יתגלה יכלה

לי לגלות את זה בעוד
דרכים אבל בחרה ש תתגלה ככה ייתכן שיש בזה

רמז למשהו אבל זה פחות משנה

לענייננו
אוקיי אוקיי אז סיימנו את ה קטע

הזה שמתחיל בהתחלת המאמר בגרסת מאמרי
הסולם אבל לא מופיע בפרי חכם

מאמרים והגענו לחלק שפותח בפרי חכם מאמרים
שלימדנו אותו בשיעור הראשון ועכשיו אנחנו

נמשיך על ד' הלשונות לחוכמת

האמת

אוקיי

אוקיי אנחנו נלמד את הקטע ד לשונות משמשות
לחוכמת האמת אזה קטע קשה אני מציע לכם

ללמוד את המאמר
לבד להתייגע

בזה אבל אין בחינם זה לא כפית סוכר לפה

תתאמצו ד' לשונות משמשות לחוכמת

האמת לשון א' הוא לשון התנך ושמותיו
וכינויו מה זה חוכמת האמת חוכמת התגלות

הבורא לבריותיו בתודעה האלוקית מעבר לזמן
ומקום דר חילוף

ואמורה אולי גם חוכמת האמת זה פנימיות
התורה במילה

אחרת
אבל או שאולי פנימיות התורה זה הגשר בין

חוכמת הקבלה לחוכמת האמת צריך לחשוב על זה
כי חוכמת האמת בעצם זה דבר

מופשט לשון הא' הוא לשון התנך ושמותיו
וכינויו וללשון הב הוא לשון ההלכה ושפה זו

קרובה מאוד ללשון תנך לשון הג' הוא לשון
האגדות והוא או והיא רחוקה מהתנך לגמרי

משום שינה מתחשבת כלל עם המציאות לשפה זו
מתייחסות שמות וכינויים

מוזרים וגם שפה זו אינה מתייחסת למובנפיק

ושפה הדלת היא שפת הספירות והפרצופים בכלל
היה נתייה גדולה לבעלי החוכמה ס להסתירה

מגסי החומר משום שלדעתם חכמה והמוסר עולים
בקנה אחד כמו שכתב

אריסטו אגב לרב כן זאת
אומרת המוסר האנושי הגשמי

כאילו זה החוכמה וזה
לא כי אתה יכול להתנהג טוב אבל ברגע שהנפש

שלך תשתנה אתה תשחט את הצד
השני אז המוסר החיצוני הוא לא מחליף את

החוכמה הפנימית שמשנה את מהות האדם כביכול

טוב בוא
נדייק מהות זה ש מושאל אי אפשר לשנות את

המהות אבל הכוונה את המהות המגולה זאת
אומרת צריך לשנות את התודעה את הנפש את

הלב ולא את הפעולה
החיצונית שיכולה להשתנות

בחזרה ולהיות
מזוייפת אז החוכמה זה לא המוסר האנושי זה

משהו אחר לגמרי זה מוסר אלוקי שנמסר מלב
אל

לב אפילו הרי

דהיינו מי שמייצג את חוכמת

הפרטיות
א מבין את זה כמו שפרעו הבין דברים ואין

צריך לומר בעלי
הקבלה כל שכן ועל כן חכמים הראשונים

הסתירו החוכמה שבכתב רק בבחינת קווין
ונקודות גג ורגל שמזה נולד והצטער האלפה

בא בצורת כב האותיות שלפני
ואה נקרא כתב השורד מלשון הרצון לאושר או

משום שהוא מאושר
מכל או משום שבני השור השתמשו בה

בתחילה אומר פה בהערה למטה ותכף אני אסביר
יח למה נקרא אשורית שאלה אם הם מאשור רבי

אומר שמושר
בכתב כל התשובות נכונות במאמר היופי בכתבי

יד על כן בחו אנשי כנסת הגדולה בכתב השורי
מפני שמצאו בו עניין היופי כלומר שבזה

ניכר שיום הקרובים לאותיות השורשיים יותר
מכל הכתבים ואף על גב שבדומה

האשורים עם כל זה מחשבת אנוש גם כן נמשך
ממחשבותיו

יתברך ורק מפני שאלוקים ברא את האדם ישר
במחשבה אחת וה ביקשו חשבונות רבים חשבונות

רבות על כן יש טוב ורע במחשבות האדם אומנם
כולם ייצאו ממקור אחד כן זה

נקרא שכל הפועל כוח הפועל בנפעל והפועל
המקורי זה הבורא יתברך ועל כן ותנו מחשבות

נעות בפעולות מח
אנושי יש לנו להבין שהם הקרובים על מחשבות

הבורא ואל כן נעים הם ויופי שבהם מעיד על
אמיתת

ודוק כמובן זה משהו שכתב בכתבי יד אבל
מדייק את זה במקומות אחרים ככותב לה לנו ש

אי אפשר לשפוט רק לפי היופי אלא יש בירור
של אמת ושקר ולא רק מר ומתוק אבל סוף כל

סוף היופי מעיד על הפועל אז אומר פה דבר
יפה יש לשון התנך לשון

ההלכה לשון המדרשים האגדה ולשון

הקבלה כל אחד יש לה תכונות מסויימות והוא
תכף ירחיב בזה אז אני אסביר כשהוא

ירחיב בעצם כל הלשונות האלה הם דרכי גילוי
של חוכמת

האמת
עוד אמר שיש

נטייה גדולה לבעלי החוכמה מסיבות
אמיתיות להסתיר את זה מגסי

החומר כי הם יקחו את כל החוכמה לגוף חלילה
או לפעולות טכניות חיצוניות ואז מאבדים את

המות כממה שעושים עם

המצוות אומר שהחכמים הסתירו את החוכמה
בכתב רק בבחינת קוון ונקודות גג ורגל שמזה

נולד והציר אלפ ביא בצורת כב האותיות
שלפנינו כן הרבה חוקרי מקרא גם מנסים

להגיד כל מיני דברים על
העברית ובכלל על שמות של חודשים ויש קליפ

שנקרא מרדכי או מורדוך הסברנו את זה שמה
אבל אולי אני כן אגיד בקצרה אז איזה

מורדוך זה סם של אליל של עבודה זרה או של
חודש

מה מתורות הבעל או מתורות
אחרות זה לא זה לא משנה למה כי זה כאילו

ניצוץ קדושה שבא בתוך הקליפה אז זה שהוא
כאילו התגלה בחיצוניות קודם זה לא אומר

שהוא האמת כמו שעשו נולד לפני יעקב אלא
מרדכי זה מצד הקדושה זה שיש מורדוך מצד

הקליפה והוא התגלה קודם זה לא אומר ש שזה
מרדכי שלקחנו מהם

לא כמו שיעקב הוא הבכור ולא עשו זה
שהקליפה מתגלה קודם זה לא אומר שהיא בעלת

הבית וזה רכבתי בזה במרד חי מורדוך וגם
בשמות החודשים אם ניכנס יותר פנימה אז כל

התורה היא כל המציאות זה מחשבת הבריאה א
רק יש את הצד של הקדושה ויש את הצד שנתון

לקליפות אז הצד של נתון לקליפות אנחנו
מבררים אותו לכן זה לא סתם בהכרח שלקחנו

את השמות חודשים הלועזיים נגיד או
העבריים כביכול

מחודשים של תרבויות אחרות
לא אגב זה גם כתוב בספר היצירה אבל לא

בגלל
זה

אלא זה באמת בא ככה גם בקליפה ואנחנו
לקחנו את הניצוץ קדושה מזה ו בררנו אותו

אבל כתוב בתורה מרדכי מור
דרור וככה על כל הדברים האחרים אז לכאורה

שפת העברית הי של

האשורים לא הוא אומר לפני שהא התפתחה
עברית אז היה כוי נקודות גג ורגל מה ה

אומר לנו פה אז אני
אסביר כמו שלכאורה המדע אומר שהשפה התפתחה

ואנושות התפתחה וחלק מזה נכון

בהחלט אותו דבר גם השפה עברה תהליך של
התפתחות עד שהיא באה לצ לצורה הרויה

לתפקידה אבל זה רק לעניין הגילוי השפה
באמת היא דבר רוחני ה קיימת ממוחשבת

הבריאה כתוב שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה
וברא את העולם אז השפה מזמן הייתה קיימת

העברית או לשון הקודש סליחה אם

נדייק רק זה בא דרך הקליפות זה דבר מעניין
זה בא דרך האשורית למה כי זה כמו השפה של

הרצון לקבל כי ככה מתגלה בהתחלה החיסרון
ואז אני הופך אותו ללשון הקודש לשון זה

יסוד ו וקודש זה השפעה אז אני הופך אותו
לקדושה אז כמו שרצון לקבל בא בהתחלה

בהתפתחות נקודה גג רגל הוא גודל אז ככה גם
כאילו התפתחות השפה

גדלה בהתחלה זה מצד הפרטיות אז לכן זה עבר
דרך האשורים לכאורה ואז זה בא והצטרף

לקדושה מצד הקדושה אבל זה פחות מעניין
האמת ההיסטוריה הגשמית אולי נסביר את

הרעיון ש בתודעת האדם כמו שהיה בעולמות
שהיה עולם הניקודים ו עולם האצילות וקודים

וק וכולי והיה את האינסוף שזה כמו נקודה
מלכות האינסוף ביחס לכלל העולמות או כמו

הצמצום אז ככה זה גם בשפה עבר ואם נדבר
יותר פנימיות התורה ככה זה בתודעת האדם

בהתחלה הוא מרגיש את החוכמה כנקודה

כגג כרגל קווין זה קו
התיקון עד שהוא הופך את זה ממש לחלבון

בתוכו חלבונים רוחניים שבונים את הגוף שלו
ואז כבר יש לו כב אותיות ואז הוא יכול

להתחיל לבנות את הגוף הרוחני

שלו אז באמת אנחנו לא לומדים את מהגשמיות
את הרוחניות אלא מהרוחות דווקא את

הגשמיות כי אם נלמד מהגשמיות הרוחניות
אנחנו נתבלבל כי יש פה עיוו של זמן ומקום

יש פה קליפות
שמסתירות יש פה כל מיני עניינים צריך

להיות יוסף שהוא גם יסוד זה עניין של לשון
שהוא ידע באמת מעל פרעה את לשון הקודש ידע

לראות את

הפנימיות אמר
ש נקרא השורי כי הוא מאושר לכל כולם

מסכימים עעם הרצון לאושר אולי או כי בני
השורי השתמשו בה

בתחילה ומה אמר פה

בעיירה

כן שנייה
רגע

כן
אוקיי לשון

התנך הוא לשון העיקרי והשורש המוטה מאוד
לתפקידו משום שיש לו על פי על פי רוב יכס

של שורש
וענף והוא לשון היותר נוח להבין בו

למי שב על השגה כי מי שלאו מבין את התורה
כסיפורים ולשון ז הלשון היותר עתיק והוא

סוד לשון הקודש שחז כסו אותה לאדם

הראשון בפשט הדברים לשון הקודש זה כמו מה
שכתוב בספר

תורה
ש זה הכי

מדויק בית מעלות וחיסרון אחד אני אקרא
ואני אסביר אחר כך יותר בהרחבה ויש לה

מעלה וחיסרון המעלה שבה הוא לאותה נוחה
להבנה ואפילו למתחילים בהשגות מובן להם

תכף כל הנחוץ
להם מעלה ב שהעניינים מתבארים לידה בהרחבה

ובעומק
יותר מבכל הלשון

איזה עניינים העניינים הכלליים העניינים
לרוחב אומנם החיסרון שבה הוא אשר אי אפשר

להשתמש אמה בדברים פרטיים או בעניין קשרים
וסדרים של קודם

ונמשך משום שלכל דבר צריכים לבאר עניינה
בכל

ההיקף כי איננה
מוכחת מתוכה באיזה פרט הוא מדבר אם לא בצג

את העניין בשלמותו ולפיכך כדי להבליט את
את הפרט היותר קטן צריך להציג עליה הפרשה

שלמה בגללה ומשום זה איננה ראוייה לפרטים
קטנים או לקשרים של קודם

ונמשך לשון התפילות והברכות לקחו גם כן
מלשון

התנך

נסביר לשון התנך היא הלשון העיקרית והיא
לשון ענף ושורש אבל היא לא מדברת מסיבה

ותוצאה לכן איין מוקדם ומאוחר בתורה כי
היא לא מדברת מ

של קודם
ונמשך כמו בחוכמת הקבלה

למשל אני אסביר תכף יותר זה הלשון היותר
נוח להבין בו כי זה

כנגד לבעלי השגה או למתחילים ברוחניות
למה כי זה כמו אור המלכות אור הנפש כמו

מדרגת
הדומם זה דבר שהוא קל

לעיכול
הוא

מגיע קרוב
לאדם אז זה קל

להבינו ויש לו עוד

מעלה שמבחינת הרוחב היא מבארת טוב את
הדברים אבל יש לה חיסרון

מה שאי אפשר להשתמש איתה בפרטים אין בה
עומק ואין בה קודם ונמשל דיינו סיבה

ותוצאה שכל חוכמת הקבלה היא בנוייה ל
העניין של קודם ונמשך זה כל הסדר

האלוקי וכולי וכולי לכח כדי להבליט את
הפרט היותר קטן צריך להציג עליה פרשה שלמה

בגללה משום זה אינה ראוייה לפרטים קטנים
או לכשרים של קודם ונמשך אז עוד אפשר

להגיד ששפת התנך זה כנגד אור המלכות או
אור

הנפש או מדרגת
הדומם

ומצד הבחינות זה יהיה כמו בחינה א' לאני
הו

דעתי כמו שמבחינה א' גם האור והכלי באים
כאחד אז רואים רק את התמונה הכללית ולא

רואים את הפרטים שבדבר ככה גם לשון

התנך ויש בה את המעלה שמי שתופס את
הפנימיות אז קל לדבר דרכה כמו שנגיד

לוקחים את הפרשת שבוע תראו את השיעורים
נגיד שהעברתי או את הכתבים של הצדיקים אז

הם כאילו מסבירים את זה הרעיון הכללי עובר
בצורה יפה המוסר הרוחני

החסידות זה עובר בצורה קלילה כי קרובה
לאדם אבל היא גם

מוגבלת כי מצד ההתפתחות זה רק דומם אין שם
המשכה

גדולה אבל שאני מצטרפת לשון התנך לכל
הלשונות אז הכל תורם להכל

כמובן הכל משלים את הכל לכן אין עניין
ללמוד רק

קבלה אלא מי שבא על הסגה עיקר לימודו קבלה
אבל הוא גם צריך ללמוד את הפרשת שבוע ואת

ההלכות ואת
המדרשים אבל העיקר זה קבלה כמובן וגם עיקר

זמנו אבל למה כי זה חלקים מהמערכת
שמשלימים את הנפש את אווירת הנפש וצריך

להשתמש

בהם אולי עדיף שהייתי מצייר את זה

אבל

נראה

אוקיי
לשון הלכה אינה של מציאות רק מקיום

המציאות הנה לשון זה נלקח
כולו מלשון התנך על פי שורשי ההלכה מובעים

שמה אני אקרא את הכל ואז אני אסביר ויש לו
מעלה אחת על התנך באותו מרחיב מאוד כל

עניין ועניין מראה מתוך זה את השורשים
העליונים ביתר דיוק חיסרון גדול ותחת זה

יש לה חיסרון גדול על לשון התנך באותה קשה
מאוד להבנה והיא הקשה שבה לשנות האם לא

היה סיגה כעם חכם שלם שנקרא איל ונפיק בלא
בר מובן מאליו שגם חיסרון הא' יש בה כי

נלקחה

מהתנך אוקיי נקרא

אוקיי נקרא ונסביר

לשון הלכה איננה של מציאות רק מקיום
המציאות הנה לשון זה לקח כולו מלשון התנך

על פי שורשי ההלכה מובאים שם אגב בפשט אם
נדבר רגע אי אפשר להבין מהתורה שבכתב איך

להניח תפילין אפילו וזה בכוונה ככה יש
כאלה אגב שמאמינים רק בתורה

שבכתב ויש להם הרבה סבורות והגיוניות אבל
יש להם חתיכה נפרדת מהפאזל למה בדב צריך

אותם לכל אחד יש תפקיד בעולם אבל זה קליפה
למה כי התורה שבכתב זה כמו הכלל שמגיע

מלמטה אבל אני צריך לפרט את הכלל הזה
לאכול אותו לאבד

אותו זה תורה שבעל פה שזה בחינת המלכות
לכן רק על פי אפילו ברמת הפשט עכשיו רק על

פי התורה שבכתב אי אפשר להבין את ההלכות
אלא דרך התורה שבעל פה מבינים את הפרטים ש

בהלכות ואת הדיוק שבהם ואייך לפעול אותם
ולקיים אותם ככה זה בפשטות של הדברים וזה

ניתן א התורה שבעל פה ניתנה למשה בסיני

כמובן
לכן זה גם מבוסס על ה תנך זה

כנגד זירן פין כמו שאני מבין את זה אור
הזרן פין

או
כן

ומצד

הכלי זה כנגד מדרגת הסום

כמו שרואים שזה גם מפרט את
ה את מה שיש בזרע מה שיש

בתנך שזה כמו בחינה א' הזרע שזה

הכלל עוד נגיד שכמובן
אני מדבר כרגע על

ה לשונות שש לשון
התנך וההלכה וההגדה

והקבלה שזה בעצם הלבושים להעברת החוכמה
האלוקית אבל אם נוסיף עוד

רובד בתוך הקבלה יש את לשון התנך ואת לשון
האגדה וההלכה והקבלה

שבקבלה ואם נוסיף עוד רובד זה מצבי תודעה
באדם של תפיסת

המציאות כי יכול ללמוד הלכות כל היום אבל
הוא אפילו לא משיג את התנך כי הוא בתודעה

של תחתית
עשייה כמובן זה גירוי

טוב אפשר להגיד גם
ש לאני הו דעתי שבעצם העולם הזה

גם כל העולם הזה הוא כמו בחינת לשון התנך
שזה התפיסה של הדומם התפיסה הגשמית שיש זה

במעלה למה כי היא מאוד מוחשית היא מאוד
קרובה

אלינו כמו שקל לתפוס סיפור למשל אבל יש ב
חיסרון שאין בעומק כמו שאדם מסתכל על

העולם הזה באופן כללי אין בזה עומק רק
שהוא חוקר מתבונן רואה את הפרטים אז הוא

מתחיל את העומק עוד דבר יפה לשון התנך
שלפעמים כדי להביא רעיון אחד צריך להביא

פרשה שלמה אבל לא לא כי יש עניין בפרשה
השלמה אלא זה בא לתמוך בהבנת העניין הזה

וככה זה העולם הזה המטריקס המטריקס ס
או בבחינת אמת טריקס טריקים להגיע לשמה

דיינו תחבולות תחבולות תעשה לך
מלחמה גם בעולם הזה בהדמיה הגשמית זה עובד

ככה מה לא לכל דבר עכשיו אני מדבר מצד
העבודה של האדם מצד העליון אנחנו לא

יודעים הכל מתוכן לסעודה
אבל אם עכשיו זז איזה עציץ ברחוב לא כל

דבר עכשיו צריך לחפש את הנקודה הפנימי זה
יכול להיות גם עבודה זרה יש הרבה דברים

שהם קורים והם לא באו

א בשביל עצמם אלא רק כדי לתת אווירה לדבר
הכללי כמו בן אדם גבוה זה לא אין בזה

עניין רוחני עכשיו יכול להיות שהוא נמוך
לגמרי רוחנית זה בא לתת איזה אווירה

מסויימת שהוא
צריך לפעמים האוירה היא מאוד רחוקה זה סתם

איזה תפורה שהיה צריך כדי לתמוך במטריקס

לכן באמת כל העולם הזה הוא ביחס לרוחניות
הוא כמו דומם למרות שכאילו ו לנו העולם

הזה מורגש מוחשי
ועיקרי זה בכלל דומם גמור כי זה כמו

פינוקיו זה גוף בלי
נשמה בלשון ההלכה זה כמו פירות בתודעה כמו

מדרגת הצומח כמו ור הרוח מה אני מדייק את
המציאות ואת התפיסה שלי בפרטים

במציאות כדי להתחבר לרוחניות כמו שהמצוות
הם לוקחות דברים מהמציאות הגשמית ומדייק

את זה מבחינה מעשיית ממש כדי להתקשר לעולם
העליון למשל אור של בהמה אור זה אותיות רע

עם ו באמצע שזה היגיעה שמפרידה בין
הרע לוקחים אור ש דבר חיצוני בחינת עשייה

וכותבים על זה ספר תורה בכלל לאחר זיכוים
ותיקונים כי ככה אדם צריך

לעשות לתקן את עצמו שהוא בחינת אור ושזה
יהיה אור עם

א' אז ההלכה זה לא רק הלכה טכנית זה עניין
של איך לתפוס את המציאות זה סוג של

תודעה נמשיך
בכתוב אז זה לא של מציאות אלא קיום

המציאות כן גם יש דברים
מאוד אלה שמנסים לסתור את התורה מביאים

הרבה יש הרבה דברים בכלל לא הגיונים
בהלכה כמו למשל יש קליפ על זה זה בדרגות

הסולם כי יהיה נערה בתולה דברים הזוים מה
נערה בתולה מישהו עונס אותה צריך לתת לה

כמה שקלים ואם היא צעקה לא
צעקה מבחינת המציאות זה נראה הזוי לגמרי

אז זה לא בא למציאות זה בא להראות את
הקיום מציאות לדבר

הרוחני לכן לא לא כדאי להבין את ההלכה לפי
שכל אנושי כי אז נתבלבל

או רק איפה שמסתדר לנו ההלכות אנחנו
לוקחים

אותה ואיפה שלא התורה לא מתאימה לנו הרב ה
עושים את זה אגב נידה לא מתאים להם זה

נראה להזניח את האישה כי אתה מסתכל ע זה
מבחינה גשמית אתה צריך להסתכל עמה הנקודה

הרוחנית ואז היא ראה אחרת לגמרי אוקיי
נחזור על הכתוב לשון ההלכה אינה של מציאות

רק מקיום
המציאות כמו מדרגת הצמח שזה באמת נותן

קיום ד אפשר להגיד על דרך החסידות שזה רק
מביא את הקיום לאדם כדי להשתכלל הוא צריך

את הפנימיות ואת
הכוונה

זה מבוסס על
התנך כמו שהצמח הוא מפרט את

הזרע יש לו מעלה על התנך מה הוא מרחיב את
הפרטים הוא נכנס

לעומק והוא מראה את השורשים העליונים ביתר
דיוק למשל תפילין שזה מדרגה רוחנית גבוהה

כתוב בתורה באופן
כללי ההלכה היא מדייקת לך את הדבר לפרטי

פרטים פרטי פרטים והיום יותר מדי פרטים
אפילו שכבר מאבדים את את

הגן חיסרון גדול ותחת זה יש לה חיסרון
גדול ללשון התנך באותה קשה

מאוד
להבנה והיא הקשה שבה לשנות אתהם לא השיגה

כי עם חכם שלם שנקרא עיל ונפיק בלא בר
מובן מאליו שגם חיסרון הא' יש בה כי נלקחה

מהתנך
אומר שהיא קשה מאוד

בלשנות ובאמת רואים אולי בפשט הדברים אם
נדבר שרוב מי שלומד הלכה הוא בכלל לא מסיג

משם רוחניות יותר מזה הוא מתרחק מהרוחות
בגלל זה למה כי הוא מבין את ההלכה רק

בצורה טכנית גשמית לגמרי לכן זה גם יש
עניין ללמוד קבלה כי המאור

שבא יותר גדול אבל ברור שיש בהלכה מאור
גדול אני אבה לא שניתי אבל אתה לא מפותח

כדי לראות את המאור הזה אז צדיקים שהם
לומדים את

ההלכה אגב גם מי שלום לא משיג את הסודות
צריך לדעת את ההלכה כדי לקיים אותה אבל

הכוונה שהם עוסקים בהלכה הם רואים את
הסודי הסודות ואת הפנימיות של

ההלכה ואת הדיוק ורואים את זה בספרי
חסידות שמדייק לנו את הדברים

האלה אבל
א

ברגיל זה מבלבל את
האדם זה קשה

להשגה כמו שרואים בפשט שזה סותר את ההשגה
כי אתה נתקע

בחיצוניות אתה לא רואה מזה את השורשים
העליונים ביתר דיוק אתה רואה את הגשמיות

בהתר דיוק ואז אתה מתרחק רוחניות גם זה מה
שעושים כמעט כל מקים התורה המצוות

בחיצוניות לכן זה שפה קשה כי היא מבלבלת
את רוב בני

העולם ואם נדבר
למתקדמים למה זה כל כך קשה ההלכה אולי כי

זה עניין של

עומקו
ועומק שזה מדרגת החוכמה היא קשה להשגה

אומר ולי השגה כם חכם שלם שנקרא אייל
ונפיק בלא בבר מה זה איל ונפיק ולא

באר אומר פה בהרות שזה מובע בספר ד

צניעותה אוקיי אני אקרא את זה יש דקים דלי
בבר מקבלים פני שכינה ברשות דבר עמוק ויש

דלי בלא בלא רשות ן ברש פרוש מספר צניעותה
נכנס לחל החוכמה ויוצא משם מחמת פגם אינו

נחשב לעל וונפי כי לא יצא מרצונו אלא
שגירשו משם מחמת פגם אלא מי שאין לו פגם

ויוצא מן ההיכל מדעתו ורצונו כי אדם הנכנס
ויצא בביתו הוא כבן בית שמה והשכינה מגלת

לו מחמדיה ווסטרה ולא מעלימה ממנו דבר
והוא נחשב לל ונפיק כן אז נסביר את זה על

כמה
רובדים

אז מה זה איל ונפיק בלא בר שהוא מסתלק בלא
רשות זאת אומרת יש מי שיוצא מהיכל המלך

מהשג אלוקית מתוך בחירה כדי לשמור על כבוד
המלך ולהמשיך לעשות עבודה על מדרגה חדשה

ויש מי שדוחים אותו משם כי הוא לא עשה את
זה בעצמו או כי אם הוא יישאר שמה יותר מדי

זמן הוא ירצה לקחת את האורות לעצמו אז
מוציאים אותו מאכל המלך זה גם לטובתו כדי

לשמור עליו דהיינו מהרגשת האלוקות קורה
להרבה חוזרים בתשובה בשנה הראשונה אורות

אחר כך
הכל נעלם פתאום מרגישים השתוקקות

לחילוניות או בכלל קורה להרבה אנשים
מתלהבים מע מצווה מהירה להם ברגע שלא מירה

להם בועטים בהם הרבה אנשים כאלה פונים
אליי ווואי מאוד מאיר לי אחרי שבוע כבר לא

מאיר לי אבל זה עובד על כולנו החוק הזה על
כל בני העולם

למה כי ככה המערכת עובדת אז חכם
שלם זה

שהוא יוצא מתוך בחירה כדי לשמור על כבוד
המלך ולהמשיך לעבוד אז זה אומר שרק מי

ש זה זמרתי בהתחלה לפי הפשט למה היא קשה
להשגה וקשרתי את זה לעניין ההלכה אבל אם

נדבר בפנימיות במדרגה הגבוהה יותר כי זה
שיעור

למתקדמים שכנראה זה מייצג את גילוי של
מדרגת החוכמה ביחס לתנך שזה כמו חסדים לכן

זה כללי שזה נקרא עומק כמו שיש סיני ועוקר
הרים אז מדרגת החוכמה האלוקית ולא מדובר

רק על הלימוד הטכני של ההלכות אלא לראות
את אור החוכמה בהלכה את הגילוי

האלוקי מדבר בובת של מתקדמים עכשיו בפשט
הסברתי איך זה בצורה נחמדה דווקא שההלכה

מבלבלת האדם ווא נקרא בחיצוניות אבל אנחנו
נדבר עכשיו בדרגה של מתקדמים

מה שמי שלא צדיק
לשמה קשה ש לו לראות את אור החוכמה האלוקי

בהלכות ומסתירים את זה ממנו והוא חוזר
לתריג איטין ולא בבחינת הריק פיקודי כמובן

אני מסביר את הדברים לאני הו דעתי אבל זה
מסתדר מאוד עם החוכמה אבל אני לא מקובל

ואני לא בעל הסגה לא אני לא אומר את זה
בגלל ענוה אל תדאגו אין לי ענווה זה בסדר

יש לי קצת אבל לא הרבה כל אחד גם הענווה
ביחס למדרגתו

כן אז למה אני אומר את
זה כי יש לי כבוד לחוכמת

[מוזיקה]
האמת לכן זה לא תורה מסיני מה שאני אומר

לכם מסביר את הדברים אני מניח שזה מאוד
מדויק על פי החוכמה ועל פי היסודות אבל אם

זאת זה הסבר

שלי אז אל תגבילו את זה להסבר שלי יש פה
עוד הרבה עומקים שאנחנו לא רואים אותם אבל

עם זאת זכינו שההסבר הוא דווקא טוב ומראה
את העניין מאוד יפה והלוואי ונזכה להשיג

את זה אז נסכם לשון התנך קשה למה סליחה
לשון

ההלכה כי מרוב פרטים לא רואים את
הייער זה למתחילים

למתקדמים כי גילוי החוכמה ב בבחינת העומק
בבחינת

הפרטים זה לא

פשוט יפה לשון

אגדה היא נקל ההבנה מתוך מליצות המתאימות
מאוד למובן

הנרצה ואם להבינה בשטחיות היא עוד יותר
נוחה להבנה מלשון

התנך למה סיפורי סיפורים אולם להבינה
בשלמות הם שפה קשה

מאוד משום שאינה נשמרת כלל לדבר על סדרה
ענף

ושורש לא קודם ונמשך
אומר היא אפילו

לא נשמרת לדבר על סדרה ענף ושורש שזה
מעניין אלא רק על פי מליצת הלשון בחידוד

נפלא אמנם שירה מאוד בפתרון מובנים זרים
וקשים במה שנוגע למהות המדרגה במצבה על פי

ערך עצמה אשר אי אפשר לבם מהשפה של התנך

וההלכה
מעניין נתחיל מהפשטות הגנה היא נק ההבנה

אם אתה לומד אותה בפשטות שלה למה זה
סיפורים יותר

כליליים אגב יש קבלה מהבעל שם טוב שהאגדה
לאלא מדברת על

גשמיות לכן אולי אה יפה זאת
אומרת הוא אמר שהיא לא נשמרת לדבר על סדרה

ענף

ושורש תהיה
כושיה אין דבר כזה בלי ענף

שורש אז בוא נסגור את
הבסטה אמר סדרי ענף

ושורש דהיינו

זה לא כמו הלכה שיש לי ענפים להלכה פה זה
משהו קצת יותר

מורכב מליצת הלשון בחידוד
נפלא אפשר להגיד שזה דומה

לרמז זה יהיה כמו בינה כמו מדרגת

הבינה

ומצד האור

הנשמה אז הוא אומר שזה עשיר מאוד בפתרון
מובנים זרים וקשים במה שנוגע למהות המדרגה

במצבה על פי ארך עצמה אשר אי אפשר לבם
בשפה של התנך

וההלכה יש עניין בבינה גם שהיא לא הולכת
לפי

המציאות אלא היא רוצה לבטל את הרצון לקבל
מעבר

למציאות לכן היא כמו כלל של השפעה ואין

בפרטים גילוי פרטים אז הוא אומר

לנו שהיא שפה קשה
מאוד כי אין שם נ ושורה זאת אומרת אין

סליחה אני אדייק אין שמה סדרי הנ ושורה
זאת אומרת המדרש מביא לי איזה סיפור יכול

להיות שכל הסיפור אני צריך לזרוק אותו לפח
אין לו ערך בפני עצמו אלא כל הסיפור בא רק

כדי להעביר לי ניצוץ פנימי
שמה עכשיו בתנך יש גם השלחות

לסיפור אמנם כלליות אבל יש אבל פה את אתה
צריך לזרוק לגמרי ולהוציא רק את הנקודה

שאתה

צריך ופה אנשים מתבלבלים כשהם לומדים את
זה גשמית

אומר שהיא עשירה מאוד בפתרון מובנים זרים
וקשים במה שנוגע למהות המדרגה במצבה על פי

הרך עצמה אשר אי אפשר לבואם בשפה של התנך

וההלכה מביא פה את הקטע מהקדמה לפנים רות
ומסבירות כדאי ללמוד את זה הסברנו בזה שמה

גם ומביא פה מכתבי יד בסגנון האגדתי אין
לנו לימוד עממי בזמנינו זה אם מצד אמיתותו

הוא מוצנע רק ליחידי סגולה ו מצד סגנונו
שבוודאי היה הכוונה להשפיע על ידי זה

הסגנון הנה זה היה להמון שזמנם אין לנו
יכולים לצייר היסטורייה שלמ תתה אומר

בהקדמה לפנים הזמירות והלכות דומים לאשש
יין אשר הנותן לחברו מתנה גביע כסף עם יין

הרי תוכו ורו שניהם חשובים שהרי גם הגביע
יש לו ערך בפני עצמו

כמו היין שבתוכו שזה בעל חות מה שאן כן
האגדות הם הנמשל לתפוחים שתוכו נאכל

וחיצוניות נזרקת שאין לה חיצוניות ערך של
כלום ונמצא כל הערך והחשיבות רק בפנימיות

והתו כן בדברי הגדה אין בפשטות הנראה
לעיניים שום מובן וחפץ זולת בתוכן הפנימי

הגנוז
בדברים עוד אמר בהקדמות הסולם ונה גלוי

מפורסם של חכמי האמת הסולם לשון בפני עצמם
שלא יבינו פשוטי העם זה דרך להסתיר סודות

עליונים וגם להכניס מוסר להמון העם על
הדרך אבל הם יבינו רק את המוסר

החיצוני ולא עוד אלא שכן הזהירו לכל דור
ודור כמו שכתוב חכמים יזהרו בדבריכם

כידוע

והפיצו מעינותיך
סליחה והפיצו מנהם בחוצה בדרך הגדה שזה

לשון מיוחד מובן בקצרה למבינים כמו לשון
הקבלה למבינים כי דה ודה אחת אלא שבעלי

הקבלה משתמשים בספות פרצופן והם ה בחידוד
וממליצות נלקחים נוהג שבעולם באמת שלרוב

פעמים נזהרים בלשונם מלגרום נזק להמון שלא
תחזו פשוטם של דברים לדברו באופן שלא יהיה

קרוב כל כך לשכל הפשוט כמו רוב המדרשים
שאין השכל נוגע כלל

בשטחיות אבל מטעם הצורך לגלות עניין עמוק
וכדאי עליו תפסו לשון קרוב לשכל פשוט על

צד ההרחקה או צד הקיום שלא יה דעתם כלל
למעשה

כתוב גם דברים זרים במדרש האדם הראשון היה
מטר וזה אז זה לא בא להראות ענפים זה בא

להראות רעיון רוחני ותזרוק לגמרי את
הנמשל ולהם גילו דעתם בכלל אחד שהן למדים

מדברי הגדה כן ירושלמי וגם יש קבלה מהבעל
שם טוב שלא לומדים את הפשט מדברי

הגדה ואם רב אחד ירצה ללקות ללקט גדות
ומדרשים דברים ומנהגים טובים לדעתו החבה ו

הקצרה אין מיש המחה לו אבל זה צריך לדע
שאין חלק המעשה מוסכם כלל מבעל הגדה עצמו

אל המערב המלקט וזה פשוט אוקיי אז הוא

אומר רגע אני רוצה להסביר את זה למתקדמים

גם מינין
בבינה שזה כנגד

האגדה

שהפך

המציאות
לכן הסיפור הוא לא מציאותי הוא בא רק

להסתיר את הנקודה הפנימית שמי שראוי יכול
להשיג אותה בשונה

מהתנך שיש עניין בסיפור עצמו גם כמובן גם
שם יש רובדים של מה שמוסר ומגו זה בכל

התורה גר ווק אבל בהגדה עצמה כל המהות שלה
של

השפה שהיא רק באה להסתיר את הדבר הפנימי
עכשיו צדיק בעל השגה הוא יקרא את המדרש

הוא ידע לפשוט את הפנימיות ולזרוק את
הקליפה אפשר להקיש את זה גם שיש דברים

בחיים
שאם אני אסתכל רק על המקרים אני אתבל בל

והכל תפרק לי יש מקרים שני צריך לפשט רק
את הדבר הפנימי ולזרוק את

המקרה
לכן זה כנגד הרמז גם כי יש שמה רמזים

וסודות כאילו פשט הדרש רמז

סוד מה מיוחד בזה שזה יכול להסביר את מהות
המדרגה על פי רך

עצמה שלא ניתן לעשות את זה בלשון התנך
וההלכה אני צריך לעשות הפסקת כפה

רגע
ו אני אמשיך להסביר לכם לאחר ההפסקה הפסקת

שוקו אני מזכיר אם תרמתם מהשיעור חשוב
מאוד להשאיר תגובה טובה לייק ושיתוף נשמח

אם תלחצו על כפתור התודה לתרום ולסייע
ולהיות שותפים בפרסום השיעור

ברשת לזיכוי
הרבים והכי טובים תוכלו להצטרף גם בסכום

סמלי כחברי מועדון זה יעזור לערוץ
ולתמוך בפרסום וכל מה

שצריך

אוקיי
אוקיי אז אני אבהר טיפה יותר ואני גם

מצאתי לי ציטוט נוסף שאני רוצה

לקרו אז

למתקדמים אמרנו שפת
האגדה זה כמו מדרגת הבינה מה שמיוחד בבינה

שהי פועלת נגד הרצון לקבל זאת אומרת היא
לא מתחשבת עם המציאות בדומה לתכונה של שפת

האגדה שההיא לא מתחשבת עם המציאות כי היא
מעבר

לחוקים לכן אם אני מנסה להבין את המציאות
מהאגדה אני תועה לגמרי א אני צריך רק

להבין את הנקודה הפנימית והיות והיא לא
מתחשבת עם המציאות יכול להיות שם דברים

דמיוניים לגמרי שהם באו רק לרמוז על דבר
פנימי למי שראוי ולהסתיר ממי שלא ראוי ואם

לומדים את הפשט מזה אז טועים לגמרי כי אני
נתקע בנמשל שאין לו ערך בפני עצמו ויותר

מזה יכול להיות שתי משלים שסותרים אחד
השני או אגדות מוזרות בחז שחוקרי המקרא

כאילו יוצאים נגד זה
אבל זה בדיוק העניין עוד אפשר

להגיד

כמשל אולי זה כמו שאני מספר
בדיחה למה אנשים נהנים מצחוק

מבדיחות הרי
הבדיחה היא לא

מציאותית אין בזה אמת
זה יש בכו ש אמיתיות כן אבל אין בזה אמת

אלא אני נהנה מהסטי של
המציאות

למה כי זה כמו ש אני מושך אור גדול מצד זה
שאני סותר את המציאות ואני מתחבר לדבר

עמוק לכן אוהבים בדיחות כי כאילו אני שובר
את השגרה שובר את

המציאות ומתחבר למשהו שכאילו מעבר לכל

החוקים אז רואים שבבדיקה הם מבינים בדיחות
מי שאתה לא מבין בדיחה אתה מספר על בדיחה

הוא הוא מבין אותך כפשוטו ואז הוא מתבלבל
אבל שמבינים בדיחות יש בזה הנעה גדולה

מלהבין את ה בליחה כמובן רוב הבדיחות הם
על קליפות

או גורמים לבידור ופירוד אבל אני מדבר עב
מצד השתות של תלמידי

חכמים או בדיחות חסידיות שכאילו אין בהם
הגיון אבל מי ש חסיד הוא תופס את

הרעיון ועוד אפשר
להגיד לניו דעתי שמצד

האורות נגיד זה יהיה כמו איזה הערת חוכמה

גדולה שאני לא יכול לקבל אותה בענפים אולי
כי אנחנו בזמן תיקון אני יכול לקבל אותה

רק במקום הגבוה המופשט העליון לכן אם אני
מנסה להבין את זה בענפים הכל הצטמצם והיה

סתירות אבל אם אני מבין את זה במקום
העליון במהות המדרגה בפנימיות זה

מותר

הוא אומר שהיא עשירה בפתרון מובנים זרים
וקשים לגבי מהות המדרגה למה כי יש דברים

שהענפים מגבילים את מה שאני רוצה להעביר
אבל אם אני

יכול לדבר ולהתעלות מעל
הענפים אני יכול להעביר דברים ברמז שבאופן

רגיל יהיה לי קשה להעביר
אותם עוד אפשר

להגיד

ש שאני בא להתחשב עם המציאות זה אלה
מתקדמים כרגע דיינו עם הרצון

לקבל אני רואה סתירה גמורה אני לא מבין את
הגילוי האלוקי

העליון הכל מתערבב לי הכל חשוך לי כל
המציאות סתר סתרת אחד את

השני אני חייב לצאת מזה ולראות רק את
הנקודה הפנימית

המדוייקת רק את נקודת
הכלל

העמוקה
ומהותית ורק ככה אני אוכל להבין את ההשגחה

אולי לעתיד לבוא אני גם יוכל לראות את זה

בענפים וזה גם צריך להגיד כנגד הרמז כי
באמת הכל שם רמזים וסודות אבל הכלל של זה

זה כמו
רמז או דרש ש ברמז לא משנה אבל זה

הרעיון אז
נסכם בפשט של האגדה היא מובנת לתינוקות

פנימיות שבה היא לא מובנת לאף אחד אלא
נראית כמו מוסר חיצוני ויותר מזה כל

הסיפורים שם אין להם שום משמעות זה כמו
איזה חלום דימיוני שהוא

מעורבב אתה רואה פילים
א עם רגליים של זבוב

מה
אסור לנסות להבין את המציאות

מהאגדה אפשר להגיד אולי גם
שזה מדרגה מאוד גבוהה שהיא גם אולי מתעלה

מעל
הדמיון

א וכמו מעבירה אולי רק את
הזמן בלי

הדמיון א ויש לזה יתרונות כי הדמיון סותר
את

השכל אבל צריך לזכור שזאת אומרת אחד משלים
את

השני כאילו אני לא פועל רק
בבינה צריך גם את מלכות זיר אנפין כאילו

כל אחד הוא פאזל מהשלם אבל כרגע אנחנו
באים לראות מה התכונות המיוחדות של כל אחד

בתוך
הפאזל עכשיו נחזור לפשט אבל הפשט שלנו זה

מתקדמים אבל יש מתקדמים ויש מתקדמים
מתקדמים עכשיו אני חוזר לפשט שפת האגדה

שפה קשה להבנה למה כי היא מדברת במשלים
שהם לא חלק מהמציאות

אבל היא מסתירה בהם רמז פנימי עמוק אם אני
מנסה להבין את המשל אני מתבלבל לגמרי כי

המשלים מסתרים אחד את השני או מדברים על
דברים לא מציאותיים ולא הגיוניים ופה באמת

הרבה חוקרי מקרא או זה כאילו מביאים
מדרשים חזל ואומרים תראו איך הכל שטויות ו

ודמיונות וזה נכון זה באמת שטויות אם
תופסים רק את החיצוניות כי זה בא למשהו

פנימי אני אקרא משהו מבעל הסולם

הקדוש מובא
ב פנים יראות

ומסבירות לא בהקדמה

בספר אוקיי זה משמש ולפי האמור תבין ששאלת
החושים במידת המוגבלת שבעולם הזה אין בזה

עסק
לחזל שכל דברי בנויים על הנבואה ורוח

הקודש שיא רוחניות גמורה למעלה מהמקום
ולמעלה

מהזמן וכל מחשבתם היה בעולמות העליונים
ולמעלה הרבה מעולם המלכים אפילו דיין עולם

היצירה אלו שמדברים בענייני העולם הזה
עולם היצירה זה מדרגה מאוד גבוהה כן

בענפים ועל פיהם מגלים אור חוכמה בעולמות
העליונים ואפילו בענייני הלכות אמרו בזוהר

אשר תנאיים ומורין כל דיהון על
רזין דוריתה סידרו מכל שכן בענייני

הגדה שאינם כלל וכלל לפי פשטות הגלוי
לעיניים כמו שערכתי בזה בתחילת ההקדמה

היין שם
היטב אלא דרכם כדרך כל חכמי

האמת לתפוס בענפים שבמציאות העולם שלנו
ועליהם מגלים אור יקרות ש בשורשים שלהם

בעולמות העליונים אגב הזוהר כאילו יש בה
גם את הפשט גם את הדרש את הרמז כאילו כל

השפות אגב הם כלולות מכולנו הוא ידבר על
זה בהמשך הוא עוד לא נכנס

לזה ולפיכך לא ישגו דבריהם זל זולת למי
שיש לו ידיעה וקבלה אמיתית ביחס של ענפי

עולם הזה כלפי שורשיהם העליונים שבכל עולם
ועולם רכבנו בזה בקורס כבל ל המתחיל וגם

נדבר מפה במקומות המתאימים ועל כן יהיו
דברי זל ש במדרשות והגדות לטורח ולמסע

לחסרי הדעת ומל לריק למה כי הם מנסים
להבין את האגדה על הגשמיות וכל המהות של

ההגדה שהיא באה לסתור את הגשמיות ולהראות
את הנקודה

הפנימית בדומה לזה שהשמות סתרת את
הרוחניות מטבעה נתתי יותר יש לי פחות

בגשמיות ברוחניות נתתי יותר יש לי יותר אז
אני מנסה להבין את

הגשמיות דרך משהו שאני צריך להבין ממנו רק
נקודה פנימית אני אז זה לא יסתדר לי זה

יסתור לי כמו שאמרתי ש שפת האגדה יש גם את
בחינת האגדה ש בתפיסה של האדם את

המציאות שיש דברים שהוא צריך להבין שהם לא
באו בשביל

הענפים אלא רק להעביר נקודה פנימית כי
באמת יש דברים שאנחנו לא מבינים מקרים

נוראים
שקורים ולא תמיד נוכל לפחות בזמן תיקון

לראות מהם את הנקודה הפנימית מתבטאת
בענפים אלא אנחנו חייבים למחוק את הענף

ולראות רק את הדבר הפנימי
אז ה אומר זה יהיה לטורח ו למסע לחסרי

הדעת והמל לריק למה כי הם לא בונים את
הפנימיות מזה א שילמדו הרי פוטר הסיפורים

שם יותר יפים כי אחר כל טרחתם לא ימצאו
בהם אל הסברות עצמם מה שידוע להם בלעדי

דבריהם זל כן בדמיון האנושי אפשר להרכיב
סיפורים יותר טובים בעוונותינו הרבים סטר

אחה מלכותא בלא טגה ולכן תחדש דורנו מן
מחברי ספר דוף שמפרשים הגדות על פי סבות

בדויות על פי דברי ימים של בעלי המדרש או
לאותה בושה ואו לאותה קלימה התורה חוגרת

סג ואומרת עשוני בניך שיר
וכולי בבתי משתאות או משהו כזה זה ההמשך

כי אין המחברים ואין המעיינים לא יתרו
לדרושים כאלו רק לתענוג גופם וחילול

נשמתם להפך דברי אלוקים חיים על מקרים
נמוכים מבלי הזמן אשר אבדו

מליבם הוא מדבר פה לא רק על המדרש שלה
אפילו על התורה ש בפשט מדבר פה באופן כללי

אבל ככל שכן על

המדרש ותולים את עצמם למרית ין ברמזים
דקים מקורות ימיהם של חזל שמוצאים אשר גם

הם אינם כפשוטם ועל כן אחי ישים ע ליבו
ומה ישיב כי שלנו

אל יפה מאוד

לכן זה מדובר על כל התורה אבל כל שכן על
המדרשים עכשיו בחיצוניות לומדים גם את

התורה כפשט גם הלכות כפשט אבל מה יותר
חמור כי בהלכות יש צד של פשט

בתורה יש צד של פשט אבל זה לא כזה
פשוט אבל זה לא המקום לדבר מזה אבל בהגדות

בכלל אין צד של פשט אבל בחיצוניות לומדים
את הכל אפילו את האגדה בתור פשת אפילו את

הקבלה וזה צריך להיזהר

מזה אוקיי לשון המקובלים
ובזה נסיים ונרחיב בשיעור הבא

יותר לשן המקובלים השפה ממש בלא מובן
המילה דייקנית מאוד אין בעניין שורש וענף

ואין בעניין קודם ונמשך שזה משהו חדש שאין
בשפות האחרות או יש מעט מאוד ולה מעלה

מיוחדת שאפשר לדבר עמה על פרט ו פרטי פרות
כמה שנרצה מגניב גם אפשר על ידה לגשת יפשר

לאותו פרט אני ארצה מבלי שצריך לקשר אותה
אם הקודם לה או המאוחר

לה נקרא ואחר כך נסביר לפרות אומנם על כל
המעלות על כל אותן המעלות הנשגבות שאתה

רואה בה הנה נמצא בה גירון קשה מאוד לאותה
קשה ההשגה וכמעט נמנע הסגה זלולת מפי חכם

מקובל לפי חכם המבין
מדעתו הרחבנו בזה בקורס כבלה למתחיל

בשיעורים האחרונים אבל אני גם מבאר פה קצת
לפי העניין כלומר שאפילו המבין מדעתו את

כל המשך המדרגות האמורים מטטה לאלה ומאלה

לטטה עם כל זה לא הבין בלשון זה ולא כלום
עד שמקבל אותה מפי חכם שכבר קיבל פ אל פה

את אותו הלשון

מרבו

אוקיי נסביר רגע את הקטע פה ואז נקרא עוד

פעם
א אמר פה משהו מעניין שגם מי שמבין

מדעתו את

המדרגות דעתו זה קצת

מעניין

אבל אני אסביר כמו שנאמר הפשט לא יפשט
חייב פה את ההסבר למתקדמים כדי להבין

יותר אוקיי ניקרא את הכל ונסביר לשון
המקובלים הוא שפה ממש בלא מובן המילה

דייקנית מאוד אין בניין שורש וענף ואין
בניין קודם

ונמשך וופה יש משהו מיוחד חוכמת
הקבלה זה כנגד אורח חיה נגיד או יחיד

מצד הכללים התפתחות הכלים זה דווקא כנגד
בחינת ד' שזה הכי מפותח יש שם את כל

הפרטים ד' הקדושה

כמובן בשונה מהשפות האחרות הוא ירחיב את
זה בהמשך ויפרד ואני כשנגיע לשם אני אבהר

בשונה מהשפות האחרות שפת הקבלה שהיא לא
היייתה גלוייה בעולם אגב והוא יסביר את זה

בהמשך זה כאילו ההתפתחות הכי
גדולה של של הפנימיות כי גם התנך זה הכל

סודות כן גם
ההלכה וגם

המדרש אבל הקבלה ואגב כל השפות כלולות
מכולן ק יש עצם בהתקלות שפת הקבלה שזה לא

רק שפה בעניין של דרך לימוד אם כי זה
ההתחלה אלא זה גם דרגת תודעה אבל כרגע אני

תחיל מהפשטות הכי מפותחת
מה היא כאילו ממש פה מליה כמו שאתה מדבר

אנגלית עם מישהו או
סינית וזה ממש מהווה ומ את כל

המציאות ואת כל
הפרטים זה לא רק איזה סיפור בעלמה אלא זה

שפה
מדוייקת

מאוד שמתייחסת לכל המציאות לכל הפרטים
שבמציאות גם בענף ושורש וגם דבר נוסף

מיוחד גם בקודם ונמשך דהיינו סדר מדויק
מהאינסוף עד לתחתית השייה שזה משהו שהוא

אין אותו בשפות האחרות כי בתנך אין מוקדם
ומאוחר והיא גם מדברת באופן כללי

וההלכה היא מבוססת על התנך לכן יש בה גם
את החיסרון של התנך אמנם היא מאוד מדוייקת

ויורדת לפרטים אבל גם אין כודם ונמשך שמה
רק בתוך אותו עניין אבל לא במהלך

הכללי וגם היא
מוגבלת לתנך לכן היא בנוייה לשון התנך

והמדרש הוא מדבר איתך רק ברמז אין
בכלל לא סיבה ותוצאה ואפילו לא סדר סביר

של הנף
ושורש מעניין שדווקא כדי להגיע לקבלה

כאילו עוברים דרך המדרש אתה כאילו צריך
לוותר על

הכל כאילו על כל
הענפים ואז אתה יכול להתחיל להשיג אותם זה

גם מעניין אתה צריך לעבור דרך הרמז כדי
להיות ראוי לסוד

המתגלה אז שפת הקבלה שה השפה הכי מפותחת
יש בה גם ענף ושורש

מדוייקים וגם קודם ונמשך מדוייקים ביותר
שלא זולת ישתנו לשני

פנים כמו שאטו צריכים להיות מסודרים מדויק
ביותר ואם משהו לא עומד בדיוק הנכון כל

המציאות

מתפרקת יש לה מעלה מיוחדת מה היות וזה שפה
מלאה בהם לא מובן

המילה דיינו התגלות אלוקית מלאה ומדוייקת
או צינור להתגלות אלוקית מדוייקת מלאה

ומפותחת ביותר אתה יכול לדבר בפרטי פטות
ופרטי פטות למה כי כל המבנה של השפה הוא

גם לעומק של העומקים וגם לרוחב ש
ברוחבים כמה שאתה רוצה כמו שבג שמיות שיש

לך שפה מסודרת ואתה לא איזה מישהו
במערה אז אתה יכול

לדבר אפילו מדברים יותר מדי אז אותו דבר
הצדיקים בעלי ההשגה ככה יכולים לדבר על

המציאות
הרוחנית בפרטי פרטו לא רק ברמז או בדיוק

מגולה וחד
ביותר אפשר להרגשת ישר לאותו פרט כמו שאתה

לומד פיזיקה נגיד כמובן זה דורש ליות
מדימות אבל זה כו שאתה לומד פיזיקה אז אתה

יכול לדבר על הנקודה הזאת את הנקודה הזאת
כי יש לך את כל המציאות את כל התמונה את

כל התהליכים יש לך כבר תואר עשירי אתה
יכול

לדבר אתה גם לא חייב לקשר את
הפרט א עם הקודם או

המאוחר כמו נגיד בתנך או או בהלכה
למה כי לכל ערך הוא דבר שלם בפני עצמו הוא

כלל מדויק
ומפורט אומנם על כל המעלות הנשגבות שאתה

רואה בה איזה שהיא מדברת בפרטי פרות והיא
גם בבחינת הנ ושורש וגם בקודם ונמשך שזה

משהו מיוחד רק לה אין את זה בשפות ה אחרות
אצלה זה מושלם ומלא

אבל יש בגרון כשמה מאוד קשה להשגה כן
סיפורי תנך אפילו בחסידות ופנימיות זה קל

רגע אוקיי הפורק הזה תופס הרבה אחסון כמעט
נמחק לי השיעור לא היה לי כוח להעביר אותו

עוד פעם אם זה היה
קורה אמנם כבוד מניע אותי אבל אני זכן מדי

העצלות יותר מהירה לי

כרגע אז אומר על כל המעלות שבא יש בגרון
קשה זמר סיפורי תורה קל להבין וזה גם

מתקבל מאוד לגוף אני מדבר להבין אותם
בפנימיות אני אפילו לא מדבר בפשט וגם צריך

את זה זה נותן אווירה זה נותן רוח כללית
לכן יש עניין גדול וגם אין

ברירה וגם אני מנסה לעשות את זה אמנם 15
שנה לא הוצאתי מילה מהפה לא למדתי חודשיים

קבלה והתחלתי להיות מרצה קבלה ואסטרולוגיה
15 שנה הייתי

בשקט וכיום אני
מלמד או אמור ללמד לפחות תניה ליקוי מוהרן

אביר יעקב הרבה
ספרים או פרשת שבוע ואני מעביר דרכם את

הפנימיות וזה דבר גדול והוא חשוב וזה נותן
אווירה וזה מגשר אבל זה מאוד מד מוגבל

עדיין למה אני גם למד תס בסדר אבל זה מאוד
מוגבל אבל יש לזה ערך גדול אל זה מוגבל

אבל
בקבלה אתה יכול להעביר את כל הבית המציאות

אבל מה החיסרון כביכול לא בשפה
באדם שזה מאוד קשה להבין אותה כי זה דורש

הרבה גייה הרבה ידיות ידיעות מקדימות זה
גם זה דורש לעבור על כל החוכמה אה לכן רק

צריך להיות בקיא בכל היסודות ישר ולפנים
ולפניי כדי

באמת ללמד או להתעסק בצורה אמיתית
וראויה ואם זוכים גם להתחיל להשיג

באמת אז היא מאוד קשה להשגה להשיג אותה
באמת לדקלם אותה אתה יכול זה לא נקרא

להשיג עכשיו אמר שה
השגה היא נמנעת זולת מפי חכם מקובל לפי

חכם המבין

מדעתו עכשיו אני הסברתי את זה בקורס קבלה
למתחיל בחציו השני שמה למדנו

את מתן תור גרסת מתן תורה למאמר מהות
חוכמת

הקבלה עכשיו אומר פה דבר מעניין שאפילו
מבין מדעתו את כל המשך המדרגות

האמורים מת ללה ומאלה לתתא עם כל זה לא
יבין בלשון הזה ולא כלום עד שמקבל אותם

מפי חכם שכבר קיבל מפה לפה אותו הלשון
מרבו אז לא הבנתי אם הוא לא מבין מדעתו אז

נך אבל אם הוא מבין

מדעתו אז למה שלא יבין את זה אני תכף
אסביר ממשיך ותדע אשר גם בעלי המדרגה

הגדולים אשר לא קיבלו פירוש המילות
מהחוכמה מפי רבח ם לא יבינו בחוכמה זאת

כלום זולת באותם המקומות המועטים אשר
המאמרים מסובבים על איזה פסוק מהתנך אז

אפשר להם לידע זה השיעור אשר ידעו מעצמם
בטרם שהסתכלו

במאמר ולא תאשרו מהמאמר כלום מטעם זה היו
בעלי מדרגה שסברו שאין צורך

בקבלה
אוקיי

אז נסביר מה שרציתי את הקושיה אז אומר
שאפילו מבין מדעתו את כל המשך המדרגות

האמורים מתתא לאלה ו מאלה לטטה עם כל זה
לא הבין בלשון זה ולא כלום עד שמקבל אותם

מפי חכם שכבר קיבל פהל פה אותו הלשון מרבו
מה זה פהל פה קודם כל זה

העברה זה בא זה לא נקרא פה לאוזן כדי כי י
פה לאוזן זה כמו דיבור זה נקרא פהל פה כדי

להראות שהם בהשוואת הצורה ב באותו דרגה

רוחנית כאילו באותו עניין הם בהשוואת
הצורה זאת אומרת פה אלפה זה נקרא להשיג את

המחשבות של רבו ופ וזן זה רק את הדיבורים
רק את החיצוניות שזה גם דבר עצום אבל פה

אלפה זה להשיג את
הפנימיות למשל אתה שומע שיעור ועוד 100א

אנשים איתך והם שומעים רק את
הדיבורים ואתה משיג גם את פנימיות מחשבתו

כמובן לא באופן מלא לפי דרגת של רבך או
אפילו שאתה קורא

בספר אז הפה על פה זה כאילו מה שמעבר
למילים זה הפנימיות

הנשמה זה קודם כל פה אל פה דהיינו להשיג
את

המחשבות הפנימיות הנפש את הנפש ולא רק את
הפעולה לא רק את הידע הטכני

זה אחד עכשיו אומר שאפילו מי שמבין מדעתו
את כל המשך המדרגות האמורים מתתה לאלה

ומאלה לתתה אפילו הוא לא יבין בלשון זה
כלום עד שקיבל אותה מפי חכם שכבר קיבל מפה

אל פה אותו הלשון
מרבו שזה דבר קצת קשה אבל יש פה עניין זאת

אומרת אם אני מבין את זה
מדעתי אני מוגבל לגובה הקומה שלי אבל אם

אני מקבל
מפה אל פה מהעליון שלי אין חדש תחת השמש

אבל יש חדש מעל השמש כי אם זה רק
בדעתי אפילו אם זה דעת

הקדושה אם אין לי את האפשרות לצאת לגמרי
מדעתי ולהתקשר לדבר העליון

ממני אז אני לא באמת משיג כלום כי זה
מתבסס על אמונה אהבה ונפש

מה זה ה לקבל אותם מפי
חכם בפשט הדברים שזה פשט אמיתי מהרב שלו

אבל זה לא פנים לפנים שהוא בשיעור או
בזום זה נקרא שהוא בדרגת פנים אל פנים זה

השוואת
צורה זה יכול להיות אגב מעבר לזמן והמקום

אבל אצל 99% מבני העולם זה חייב לעבור דרך
הזמן והמקום כמו שאומר במאמר לסיום הזוהר

אז איך אדם ימצא רב ראוי לקבל את החוכמה
פנים אל פנים אגב אני לא רב אפשר לקרוא לי

מלמד לפי הפשט רב זה נקרא מ מי שמלמד על
פי פרכי אבות אבל היום רב זה מי שיודע

לדקלם הלכות או לפסוק הלכות אבל זה בפשט
בכיתה א' רב זה בעל השגה רוחנית ואין הרבה

אז אני נקרא
מלמד לכן למרות שאני גם עוסק בהלכות קצת

אבל לכן אני לא כותב הרבה פעמים בכותרות
רב לא בגלל ענווה אין לי ענווה גם אם

קוראים לי רב אני לא מתקן לא צריך להתעסק
בזה זה גם נכון זה סוג של הלכה שאם למדת מ

ממישהו חוכמה אתה צריך לתת לו כבוד לקרוא
לו רב אפילו לקום שההוא עובר

לידך אבל אנחנו עוסקים פה בפנימיות אז רב
זה השגה מאוד גדולה זאת אומרת אין הרבה

רבנים במובן האמיתי של

המילה רב זה ראש בני ישראל זאת אומרת זה

הכלל לכן
אומר

ש צריך את הפה על הפעל זה עוד
הסבר הלשון מרבו לשון זה יסוד זה קו אמצע

שזה מבטא את הדעת
העליונה זאת

אומרת החוכמה הזאת היא לא לא נסמכת על
דעתך גם אם דעתך מאוד גדולה אתה חייב

להתקשר לגדולים ממך כמו שכתוב משה קיבל
תורה

מסיני משרה ליהושע יהושע לנביאים נביאים
לנסי כנסת הגדולה וכולי לכן זה נקרא גם

קבלה כי מקבלים את זה אחד

מהשני אבל זה לא פשוט למצוא רב ראוי וטהור
וזך גם לא פשוט למצוא תלמיד

ראוי אז מה

נעשה צריך הרבה תפילה
ועבודה והכוונה מהקדוש ברוך

הוא

שנזכה עכשיו הפה על פה כמו שאמרתי זה לא
תלוי רק בזמן

ומקום אם האדם במדבר זה המציאות ששמו
אותו ואיין לו רב

פיזי אז זה יכול להיות גם מעבר לזמן ומקום
כמו הארי הקדוש שבא אליהו ולימד אותו אבל

כן היה לו רב לפני זה ה רמק אני אדבר על
זה בהמשך אגב למה עזבו את ארמק וקיבלו רק

את לימוד הארי אבל באופן
רגיל

א אדם חייב
רב דיברנו על זה במאמר לסיום הזוהר

א והיות והדור מורכב

ו המציאות לא פשוטה
אז אני אומר זה לא נכון מצד האמת אבל

אנחנו במקום הלא לשמ אז אני אומר אפילו
מהאדם א לא יכול לקבל רב אפילו שיקבל רב

באופן חלקי ויקח ממנו מה שהוא יכול יש בזה
גם תועלת של אור

מקיף ויתפלל לבורא שיעזור

לו הרבה
א לומדים את הקבלה לפי דעתם וגם מבינים

אבל הם לא מוכנים להתבטל לבעל הסולם
לצדיקים

הגדולים ואז הם נשארים בדעתם והם לא הבינו
את הקבלה באמת עכשיו אני אסביר למתקדמים ד

מתקדמים
מה חוכמת הקבלה זה כנגד אורך חיה או יחידה

כנגד בחינה ד' שזה השפה הכי
מפותחת מה זה אומר בתודעת

האדם שהוא הגיע להתפתחות הרוחנית הכי גבוה
שלו ואז הוא לא רואה את המציאות ברמז

או
בחידה או

בפשט א בבחינת חכם עדיף מנבי רוא את
המציאות בצורה מדויקת מסודרת דיינו רוא את

כל הפרטים במציאות איך הם קשורים לבורא
יתברך כמו שחכמת הקבלה לוקחת כ

פר ובצורה מדויקת יכולה להתעסק בו אז אדם
שהגיע לתודעת חוכמת הקבלה במובן

האמיתי הוא רואה את כל הפרטים איך הם
משמשים את הכלל כמו מקבל על מנת להשפיע

כמובן יש בזה הגבלות של של זמן תיקון
והרבה דרגות זה רק דוגמה למתקדמים

ומתקדמים אז זה מצב שאדם הגיע לתודעת
חוכמת הקבלה כמו רשבי שההוא בכל הפרטים

רואה את הפנימיות את הכלל כמו שלמה המלך
כמו הצדיקים

הגדולים לכן זה השפה הכי מפותחת למה כי
ענף של ההשגה

המלאה כמובן מדובר על בחינת ד' המתוקנת
וזה מקבל על מנת להשפיע או החבד עליה בזמן

תיקון דהיינו אני יכול להשתמש בפרטים
ולראות דרכם את הכלל באופן

מלא שזה סוג לא רק של לימוד זה מתחיל מזה
וחד וחלק אבל ברמה ד מתקדמים ומתקדמים זה

דרגת תודעה שאדם מגיע אליה שהוא בעצם תופס
את המציאות דרך חוכמת הקבלה את כל הווית

המציאות גם הגשמית וגם הרוחנית ובעיקר את
הרוחנית זאת אומרת הוא הגיע להתפתחות

רוחנית כל כך גבוהה התפתחות רוחנית כל כך
גבוהה כמו רשבי נגיד בדרגה שלו כמובן שהוא

משיג את העומק של המציאות בכל העובדים שבה
אבל באמת מתחילים בשלבים מתחילים בדומם

צומ החי מדבר זה כנגד גם נפש רוח נשמה חיה
יחידה אבל גם הנפש מתחלקת לנר חי וגם הרוח

אז זה לא רק עניין של לימוד טכני של שפות
גם חד

וחלק כי זה הלבוש כמו שאתה צריך להניח
תפילין אבל אם נדבר רגע במתקדמים בתוך

חוכמת הקבלה העצמה שאדם לומד אותה הוא
יכול להשיג אותה רק במדרגת הדומם רק

במדרגת הצומח או מדרגת החי או גם במדרגת
המדבר

לכן זה עוד הסבר שמרנו שזה כנגד מדרגת
המדבר כנגד בחינת ד' מצד ההתפתחות של הכלי

לכן כמו שהמדבר יכול לדבר בפרטי פרטו
ולקיים שיחה בשונה דומם צומח והחי ככה

חוכמת הגבלה שהיא בחינת מדרגת המדבר לכן
היא שפה בם לא מובן המילה אבל לא רק בשפה

הטכנית אלא בצורת ההשגה שאדם הגיע
להתפתחות שהוא משיג את כל הביית המציאות

בצורה מלאה איזה מציאות

הרוחנית לכן זה השפה הכי
גדולה

יש עוד עניין מיוחד שקרה שזה לא היה
בדורות

קודמים
שבעצם חוכמת הקבלה נהפכה לכתב ויש בזה

סגולה של אור מקיף אני אדבר מזה בהמשך
אומר ואמרנו ותדע אשר גם בעלי המדרגה

הגדולים אשר לא קיבלו פירוש המילות
מהחוכמה מפי רב

חכם שזה כל המקובלים כמעט לפני האריזל

לא יבינו בחוכמה זהת כלום איך אני יכול
איך אפשר להגיד שלא יבינו כלום הם היו

צדיקים גדולים לא בעצם
החוכמה זולת באותם המקומות המועטים אשר

המאמרים סובבים על איזה פסוק מהתנך ואני
אסביר בשיעור הבא למה הוא יסביר ואני אבאר

אותו למה כי ההשגה שלהם נסמכת ובנויה על
לשון

התנך לכן הם במשקפיים של התנך והם מוגבלים
בהשגת אפילו כשהם גשו

לקבלה אז אפשר להם לדע זה השיעור אשר עדו
מעצמם בטרם שתסתכלו במאמר זה משהו שהם כבר

הכירו אבל כדי להבין באמת את חוכמת הקבלה
אני חייב לבוא עם משקפיים של חוכמת הקבלה

כי אם אני מסתכל על חוכמת הקבלה עם
משקפיים של התנך אז הסיב האופטי יורד לי

למהירות של dsl במקום ג'יגה אני מקבל
54k ולא תאשרו מהמאמר כלום דינו יהיה להם

לא יהיה להם שכלול אמיתי מטעם זה היו בעלי
מדרגה שסברו שאין צורך בקבלה על פנ באמת

לא היה להם צורך כי הם לא השיגו מזה
יותר עכשיו בהמשך הוא יבואר יותר ויסביר

ואני גם רחיב אמרנו שאני הולך בקצב של
המאמר כדי להיסמך על העליון שלנו על בעל

הסולם אני אקרא קטע ובזה נסיים ושיעור הבא
נרחיב

דע ש השמות וכינויים גימטריות הם השייכים
לגמרי לחוכמת

הקבלה כי זה עניין של השגה ומה שבאים גם
בשאר השפות הינו משים שכלולים גם כן

מחוכמת הקבלה יש התכללות הכל כלול מהכל
משום שכל אלה הם הסברות פרטיות מיוחדות

אשר שאר השפות מוכחות להסתה על ידיהם למה
כ כל בחינה קלולה מהכל אני לא יכול לנתק

את זה כי אם אני אנתק את
זה אז זה כמו קליפת ישמעאל חייב להיות בזה

את ג קווים רק כל פרט כפוף לכלל
שלו ואין להעלות על הדעת אשר אותם ד'

השפות אנל המשמשות בהסברת חוכמת התגלות
אלוקית התפתחו בזה אחר זה בסדרי הזמן כפי

שנראה כמובן על פניו במבט
ההיסטורי כי באמת כולם נגלו ובאו בפי חכמי

האמת ביחד ובאמת זה ניתן למשה בסיני כל
אחת כלולה מכולם שיש לשון הקבלה גם בתנך

כמו עמידת הצור ויג מידות של רחמים שבתורה
ו

שבמכה שזה כאילו ממש לשון קבלה זה דרכי
התגלות של שמות הקודש בבחינת מה שמורגשת

בכל כתוב

וכתוב וכן המרכבות שישעיהו ויחזקאל
לכאורה מעשה מרכבה מופע

בתנך עם ההגבלות של לשון התנך כמובן ואעל
כולם שיר השירים שכולו לשון קבלה ממש ש

בפשט שלו נראה בכלל אומרים שזה נראה כמו
מחילה על המילה פורנו וארוטיקה

גסי החומר והדרך זה בהלכה והגדה הזוהר אגב
בא בהרבה

הגדה למה זה גם שאלה

כי באמת מוסתר שמה קבלה הרבה ואין צריך
לומר עניין השמות הקדושים שאינם

נמחקים למה אינם נמחקים בפשט ההלכה כי השם
קדוש אני נותן לו כבוד בפנימיות אתה לא

יכול למחוק את האלוקות אתה לא יכול למחוק
את האלוקות גם אם

תנסה שהם באים בכל השפות יחד במובן אחד
באמת שמות

הקודש הם באים בכל השפות באותו מובן עם
ההגבלות של אותה שפה למה כי זה כמו הכללים

של הכל זה כמו הלבושים הגבוהים ביותר של
האלוקות לכן הם באים במובן אחד היות ואני

הבה לא שניתי אז הם אן ענף
לזה שזה גם לא משתנה בכל השפות להראות

שאלוק אין בה שינוי אבל הפירוד וההסבר זה
כבר משהו

אחר
אוקיי כדי שהשיעור לא יהיה ארוך מדי וגם

כי אני מתעצל אנחנו אני גם צריך לזוז
האמת אנחנו נמשיך בשיעור הבא נדבר ונרחיב

יש דברים חשובים אבל יאללה אני אסכם את

השיעור סיכום זה דבר חשוב האמת גם כשזה
קשה כמו לראות את הכלל אחרי שעברנו על

הפרטים יפה אמרנו שד לשנות משמשות לחוכמת
האמת שמה זה חוכמת האמת בלשון בעל הסולם

הקדוש עניין של התגלות אלוקיות מסודר בכל
דרכיו בכל בחינתו ממה שנתגלה בעולמות ממה

שעתיד להתגלות ובכל האופנים שאך אפשר
לפעמים להגלות בעולמות עד סוף כל הדורות

עוד בלשוני בקצרה יותר חוכמה של התגלות
הבורא לבריותיו בתודעה

אלוקית מעבר לזמן ומקום המתוקנת בהשוואת
הצורה

לאלוקות בדמיון האלוקי בבחינת וביד נביאים
הדמה מעבר למטריקס

אמרנו

ש יש את לשון
התנך כנגד גם

הדומם וזה גם מדבר באופן כללי לרוחב אבל
אין בזה עומק אמרנו יש את לשון

ההלכה שהיא של קיום המציאות יורדת
לפרטים הסברנו מה המעלות והחסרונות שלה

בהרחבה עוד
אמרנו יש את לשון האגדה שבפשטות קלה להבנה

גם יש הרבה הגדה בזוהר
אגב כ אבל זה בא כדי להסתיר

אבל ה היא שפה מאוד קשה להשגה כי היא גם
מדברת בדרך רמז וגם לא מתחשבת בסדרי ענף

ושורש בשונה מהתנך שהוא כן מתחשב בסדרי
ענף

ושורש יש את לשון המקובלים שזה כנגד בחינה
ד' מצד התפתחות הכלים כנגד מדרגת

החוכמה או יחידה לא משנה

א שהיא השפה הכי מפותחת הכי
מפורטת והכי דייקנית והיא גם עוסקת בענף

שורש וגם בקודם ונמשך שזה משו שמיוחד רק
לה אמרנו גם שזה לא רק עניין של שפות אלא

זה עניין של דרגות התפתחות

התודעה אמרנו ששפת הקבלה היא מאוד קשה
להשגה כי צריך באמת להכיר את כל החוכמה

כדי להתעסק איתה לכן הרבה גם מתקשים לעסוק
בה עוד אמרנו שגם מי שמבין את צפת הקבלה

מדעתו הוא לא יבין באמת כלום עד שהוא יקבל
את

זה מהעליון שלו מפה אל
פה והרחבנו בזה בחלק האחרון של קורס כבלה

למתחיל ואני אדבר מזה עוד קצת שיעור

הבא אבל פל פה זה גם לא רק
ב זה לא מבחינה גשמית זה

וודאי אבל פהל פה זה לא רק מרפה
זה מכל המקובלים שהיו בכל הדורות אתה צריך

לקבל את זה מהפנימיות שלהם ולא מהחיצוניות
שלהם מצד האמונה גם ולא רק מצד

הידיעה עוד אמר שהרבה בעלי השגה או בעלי
מדרגה גם

גדולים שהם לא קיבלו את חוכמת הקבלה מפה
אל פה וזה

כמעט לא קרה בדורות הקודמים הקודמים
קודמים לפני ההרי מהרבה סיבות למעט צדיקים

היחידים הם לא באמת יבינו את פנימיות
החוכמה הם יבינו הרבה אבל הם לא מבינים

באמת את פנימיות החוכמה כי הם מוגבלים
מאוד בהשגת והוא ירחיב את זה בשיעור הבא

ואז אני גם

אפרט אמר ששפת הקבלה כלולה בכולם קודם כל
כי היא הכלל של הכל אבל גם כי הכל כלול

מהכל פשוט גם בקבלה יש את התנך וגם בתנך
יש מעט מאוד מהקבלה כי הכל כלול מהכל זה

חייב להיות ככה כמו שבכל טה יש את כל ה
dna כל אחד מבטא כל גן הוא מבטא ביתה

מסוימת

תפקידו אמר דבר יפה ששמות הקודש באים
במובן אחד או בכל השפות כי זה כמו האלוקות

שהיא לא משתנה זה מעין רמז יפה לדבר הזה
שיר השירים שלכאורה נראה דיברנו על זה

איפה דיברנו על זה בשיעור הקודם שנראה
לכאורה מאוד חיצוני אבל זה הכל שדה

ודות יותר מזה אומר זה לשון הקבלה ממש איך
לא ראיתי שם כתוב

ספירות לא הוא מדבר במושגים של קבלה בשפת
הבריות על כן זה לשון הקבלה ממש אבל

במסגרת ההגבלה של
התנך זה נכון או הנביא או כתוב לא משנה

אבל זה אותו כלל אבל זה מדגיש חזק את הצד
הקבלה ש בתנך כמובן מי שלא מכיר את הקבלה

לא באמת יבין את זה או יבין בצורה

מוגבלת בזה סיימנו אז
א דבר חשוב כדאי לעבור על השיעור כמה

פעמים ואפילו לקרוא את המאמר לבד זה מאמר
קשה ולא פשוט עם זאת רציתי ללמד אותו כדי

לבאר את הדברים ולהוריד אותם ולדייק אותם
אה אני שמח שעשיתי את זה המאמר עוד לא

נגמר יש עוד דרך ארוכה אני אשמח מאוד
אמרתי את זה כמה פעמים ואני אגיד כי זה

חשוב אם
א תלחצו על כפתור התודה לתרום

ולסייע בהפצת השיעור

א יש איזה סיפור מצחיק שמעתי מה הרב
גוטליב

אה שהיה תלמיד של בעל הסולם נראה לי הרב
שמש

או הרב קלאר מהדור הקודם ובעל הסולם נתן
לו משימה להפיץ את הזוהר אז הוא פשוט סחב

הסתובב מאוטובוס לאוטובוס הנהג שאל אותו
לאן אתה צריך הוא אמר לא משנה לאן שאתה

מגיע הוא לקח את הספרים בא להפיץ
אותם

ו לכאורה היום הכל כל כך נגיש אתה יכול
להעביר את זה באינטרנט בשיעור כי העולם

מתפתח עם זאת יש קליפ
הטכנולוגיה מחלישה את הנפש השלימו אותו

שמה וראו את העניין אבל א אז הפצת הזוהר
הפנימיות זה דבר חשוב לכן אם נהניתם

מהשיעור או אם זה תרם לכם או אם אתם פשוט
רוצים להפיץ פנימיות תלחצו על כפתור התודה

תתרמו והכסף הזה ישמש לפרסום השיעור
ולזיכרון תוכלו להצטרף כחברי מועדון או

ב10 שק או 30 או ביותר אז ישמש לפרסום
השיעורים לזיכוי הרבים יותר גדול והקדוש

ברוך הוא עשה את זה בכוונה ככה שנהיה
ערבים זה

לזה אפשר להקדיש את השיעור לתרומה לברכה
להצלחה אחרי שתתרמו ותכתבו בתגובה אז

היוטיוב ידגיש את
זה בעזרת השם נעשה ונצליח תודה רבה וזה

שיעור קשה זה נכון
א

אבל המאמר יותר קשה אם תקראו אותו
לבד אז תחזרו על הדברים ובעזרת השם נעשה

ונצליח תודה רבה לכולם ובשורות טובות לכל
עם ישראל אמן ואמן