קבלה למתקדם – שיעור 5 | סוד היחוד

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://bit.ly/3MH1YE2

לכל הערוצים:
https://linktr.ee/kab10

שלום
וברכה אנחנו בקורס קבלה

למתקדם

שיעורי הלה אני מזכיר שהשיעורים הם נטבח
על

נטבח חשוב להשלים וללמוד את השיעורים
הקודמים כדי להבין את השיעור הזה זה מאמר

קשה למדנו אותו והסברנו לפי
החלקים כ די לראות קורס כבלה למתחיל שם יש

את הגרסה של המאמר במתן תורה שהיא יותר
קלילה בחצי הראשון

שלה אבל כמו שאמרנו הולכים על דרך המאמר
כדי תקלל בבעל הסולם וללמוד את

הדברים אז אני בתורת הקבלה ומותה בפרי חכם
או במאמרי הסולם כרך א' זה נקרא חוכמת

הקבלה
מהי הגענו לסדר מסירת

החוכמה אגב כנראה הכותרות של
האורכים לא של בעל הסיל אבל הם עושות את

העבודה אז אנחנו משתמשים
בהם

אז אנחנו ממשיכים מהשיעור
הראשון

ו מי שלא רואה שייראה כי זה הכל נטבח על
נטבח

אוקיי
ואם

כן איך יצוייר אשר אדם המשיג יוכל למסור
את השגותיו לדורות

ולתלמידים
ותדע שעל זה לא יש יותר רק דרך

אחד והוא דרך הענף
ושורש והוא בהיות שמהבהב יצאו כל העולמות

כולם וכל מלום עד לפרטי
פרטיות רק כביכול במחשבה אחת יחידה

ומיוחדת שהמחשבה עצמה לבדה השתלשל ועשתה
את כל אלו הריבועים מעולמות ובריות

והנהגותיהם כמבואר בעץ החיים תיקוני הזוהר
אין שם

היטב כן בסוד אחד יחיד ומיוחד זאת

אומרת איך יעברו ההשגות מדור לד

איך נמסור

אותם דך הנף

שורש הוא אומר שהבורא דהיינו מחשב את
הבורא אין לנו השגה בעצמות הבורא כמובן

אלא מחשב את הבורא שדרכה אנחנו תופסים
אותו אבל איזה

המחשבה מחשבה זה שם מושאל של נברא כן אז
איך אנחנו קוראים לזה מחשבה שה כי זה משל

טוב למה על ידי חנף ושורש כמו שהמחשבה של
האדם יכולה לכלול הרבה דברים כמו שאני

חושב לבנות בית אז במחשבה של בניית הבית
הכל כלול לכן זה משל טוב שמחשבתו של הבורא

כוללת את כל הוויית המציאות

כולה שזה התפשטות מעצמותו יש שמה כבר שורש
לנבראים זה נקודה הקשר בינינו

לבינו אז אומר בהיות מהבורא יצאו כל
העולמות כמובן לא הכוונה מהבורא כן הוא לא

נברא לשון
קצרה דהיינו מרצונו להטיב לנברא ובכוחו

התקיים כל הביית המציאות על דרך אש

מעין ויש מיש מצד

האור
ובמחשבה הזאת הכל

כלול שזה שונה מהתפיסה הרגילה
שלנו

שבכלל מחשבות נפרדות המעשים מחולקים
הזמנים

מחולקים זה
כמו נגיד יש אור שהוא מקיף את הכל לא

ב-300 אל קילומטר לשנייה בבת אחת את כל
הביית המציאות את כל מה שכלול זה כלמ

מחשבת ב בורא ושם הכל נמצא עכשיו צריך
לגלות את זה

מצידנו זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מקומו של
עולם ולא העולם מקומו מה אני יכול להגיד

שהקדוש ברוך הוא מקומו של
עולם התורה מדברת בשפה שלנו בשפה בני אדם

אין השגה בעצמותו עצמותו לא משתנה אגב
למדנו את זה אפילו

מהכתבה האדמור הזקן ש בדרך כלל יש נטייה
לאנשים להסביר את הדברים על גשמיות במיוחד

מהתניות מור
הזקן חלילה אפילו עושים את זה מהארי אבל

דיקנוף ברוך הוא נבדל מהעולמות ו אי אפשר
אפילו להשוות אותם אליו אלא אנחנו מדברים

מצד מחשבת הבריאה זה נקודת הקשר זה כלל
המציאות אז במחשבת הבריאה כל המציאות

נמצאת מה שיהיה מה שעובר מה
שעתיד כל החבילה זה כולל את כל העולמות את

כל המציאות את כל הסדרים את כל
הזמנים בכל מכל כל שזה משהו פילי אין לנו

השגה
בזה ובעצם אנחנו מגלים כדי להיות

שותפים בחלקים את מחשבת הבריאה אבל מצד
העליון הכל קרה בבת אחת אין זמן הזמן הוא

מעין
סימולציה שאנחנו צריכים אותה לצורך

התיקון ולפיכך
כולם משתווים ממש זה עם זה כמו חותם

ונחתם אשר חותם הראשון טבוע על כולנה
שמתוך זה העולמות היותר קרובים למחשבת

התכלית ו אצלנו שורשים והעולמות היותר
רחוקים מהתכלית נקראים אצלנו

ענפים והוא משום שסוף מעשה במחשבה

תחילה סוף מעשה במחשבה
תחילה זאת

אומרת העסק מסודר שאני אומר שיש חותם
ונחתם זאת אומרת שיש קשרים וכללים ואחדות

ותכלית וכיוון ומשמעות לכל
דבר והכל דבוק באחדות

האלוקית לכאורה הגשמיות מסתירה לנו את זה
או מנסה לפחות וזה התפקיד

שלה כי באמת בעיניים של חתול או בהמה
שבאדם רואים לכאורה הפוך בכלל איזה השגחה

אלוקית אנשים מתים
זה הבורא זה מחשבת

הבורא באמת מתחתית עולם העשייה קשה להכיר
את

הבורא קשה מאוד מאוד מאוד אפילו מאוד מאוד
מאוד וזה בכוונה זה חלק

מהעסק צריכים להתפתח כדי להבין

זאת אז מה זה סוף מעשה במחשבה תחילה הוא
יסביר ובזה נבין המליצה הרגילה באגדות חזל

באגדת חזל ורואה מסוף העולם עד סופו אור
שמרא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון אדם צופה

ומביט בו מסוף העולם ועד סופו מסכת חגיגה
נידע למה הבלה דומה במי אמו ונר דלוק על

ראשו וצפו מבית מסוף העולם ועד
סופו אלא שיש בית

סופים סוף על פי הריחוק מהתכלית דהיינו
הענפים אחרונים שבעולם הזה ויש סוף שנקרא

תכלית הכל והיינו משום זה שהתכלית נתגלתה
בסוף הדבר זאת אומרת יש סוף מצד נקודת

הריחוק שזה הענף

האחרון שזה נגיד מצד החומר וסוף מצד
התכלית מה זה נגיד מצד

הצורה
שהמחשבה

הראשונית צ מהכוח אל הפועל

במלואה אז שתי סופים זאת אומרת יש סוף מצד
הריחוק ויש את הסוף שמתוך הריחוק התקרבתי

וזה תכלית הכל תכלית זה ת כלי ת כלי באמצע
מצד

ההכנה ת זה האות

האחרונה מה זה הענפים האחרונים שבעולם הזה
זה האם הכוונה לכוס הזאת נגיד שזה דבר

גשמי

ורחוק כן על דרך המשל על דרך
הסימן אבל נדבר רגע

בנפש שהאדם מרגיש את נקודת הפירוד הגדולה
שהגיע ל נקודה הכי רוחקה שאפשר להגיע

אליה ועכשיו הוא צריך לטפס

ואפשר גם להגיד את זה כאילו על העולם
הגשמי ביחס

ל לעולם

הרוחני שהוא כאילו ה הדתה האחרונה אבל
האמת שהעולם הגשמי הוא בעצם הוא רק

סימולציה של גירוי כי העולם האמיתי זה זה
בתוך האדם זה

נקרא בעצם התודעה שהאדם נמצא כי צדיק יכול
להיות בעולם הזה והוא בכלל בעולם עליון אז

העולם זה לא רק העולם בחוץ אלא העולם זה
מה מה ההלם שהאדם נמצא בו כי אני יכול

לשתות נגיד שוקו או להיות עם אנשים במסיבה
אב אני מרגיש לבד ואני מרגיש צמא עדיין

בנפש זאת אומרת הדבר החיצוני לא מילא אותי
בפנים כי זה רק גירוי

וסמל לחתול זה מספיק אבל לנשמה זה לא
מספיק

לכן
הסוף זה זה משהו בתודעה זה לא בחוץ רק זה

מתבטא כאילו בהדמייה
הגשמית אבל הסוף האמיתי הוא בעצם בהרגשה

הפנימית של האדם בתפיסה הנפשית של המציאות
ובעיקר

הנשמתית הבאתי פעם את המשל של העובר כמו
אדם שחוזר בתשובה אז הוא מרגיש מסוף העולם

הע סופו מרגיש אורות אחר כך לוקחים ו את
הכל עכשיו תתחיל מלמטה מהכי

למטה ו אבל כאן הוא מדבר באופן כללי מזה
אפשר להשליך להכל מצד כללות המציאות

והנשמות

אוקיי אומנם לפי המבואר אצלנו שסוף מעשה
במחשבת

אחילה

דהיינו הכלל נמצא בפרטים ועל כן אנו
מוצאים את התכלית בראש העולמות וא נקרא

אצלנו עולם הא' או חתם הא' אשר כל שאר
העולמות יוצאים

ונחמות העולמות יוצאות ונחתמו ממנו זו
הסיבה שכל הבריות דומם צמח חי מדבר שבכל

מקרה הם נמצאים בכל צביונם תכף בעולם
הא' מה אין שם לא יתכן כלל שיתגלה עוד

בעולם הזה כי אין לך נותן מה שאין בו

זאת
אומרת אנחנו לא ממציאים כלום אנחנו מגלים

את מה שקיים אין לך נותן מה שאין

בו אז ככה גם המציאות בנוייה ווזה לא סתם
זה מראה שיש סדר להכל תכלית להכל משמעות

להכל קשר להכל ומרת יש לדבר הזה הרבה

השלכות
אב אומר

שה

תכלית בראש העולמות היא כמו עולם א' או
חתם א' שש זה נגיד כמו אינסוף עולם אינסוף

אק מתקדמים המ אז עולם אין סוף זה שם מושל
כי זה לא נקרא עולם כי אין שם אלם בבחינת

צמצום ב אבל באופן כללי אנחנו משתמשים
במונח

עולם כשה מושע להרבה דברים
א

אז נקרא לזה מציאות או עולם כי אנחנו
רגילים להשתמש במושג

הזה
לכן כל

העולמות זה מתחיל מהדבר העליון שהוא הכי
זח הכי קרוב ומזה הוא מתפתח ומשלשל עד

שהוא מגיע לדתה האחרונה כל החלקים בפאזל
הם נצרכים הם חלק מהדבר

השלם
לכן העולם הזח יותר שהוא יותר קרוב לשורש

הוא העולם
הראשון עולם א' חותם

א' וכל העולמות נחתמים ממנו משתלשלים ממנו
מתפתחים

ממנו מתפתחים על הבסיס שלו כמשל נגיד יש
את

הגנטיקה אז
היא הגנום עובד לפי סדר מסוים לפי התורשה

לפי ה dna
הכרומוזומים החלבונים הם עובדים בבחינת

חותם ונחתם לוקחים משהו בקוד והם מבצעים
אותו הם לא ממציאים דברים לצורך

הדוגמה גם מוטציה זה גם לא המצאה יש לזה
גם שורש בעולם העליון מה זה בא להראות ש

הריבוי של השינויי צורה או האיבו של
הגשמיות גורם לפירוד שקשה לי להחזיק את

הכלל בו אז גם המוץ זה לכאורה נגד האחדות
זה גם בא

מהאחדות לכן נגיפים יש להם הרבה מוטציות
כמשל כסמל רגע אבל לא לומדים חוכמת הקבלה

לפי חוכמת הרפואה נכון הוא ידבר על זה
בהמשך ואני

אסביר אז אני לא אגיד לכם מה רציתי להגיד
עכשיו

אוקיי וזו הסיבה שכל הבריות דומ סמח מדבר
בכל מקרה הם נמצאים בכל ציונם תכף בעולם

הא' זאת
אומרת מה שאין שם לא ייתכן כלל שתתגלה אד

בעולם כי אין לך נותן מה שאיין בו זה חוק
טבע אין לך נותן מה שאין בו היחיד שהחוק

הזה לא חל עליו זה הבורא שהוא ברא את
הבריאה יש מעין אבל בתוך הבריאה בתוך

מחשבת הבריאה זה חוק טבע יסודי כמו שיש את
חוק שימור האנרגיה זה חוק מוחלט באלי

יעבור

לכן הכל מתחיל מהכלל העליון ומשלשל ומתפרץ
עד שמגיע ל נקודת

הפירות

האחרונה שהיא גם מייצגת את הריחוק מהמקור
אבל היא גם

מאפשרת להיות שותפים ולטפס
בעצמנו וגם מאפשרת השתוקקות גדולה וכלי

רצוי
לתפקידו זה נקרא מאלה לתתה עכשיו צריך

מתתה
לאלה להתחבר בחזרה לאלוקות מתוך בחירה

מתוך תיקון מתוך
השתתפות

אומר הכל משתלשל מהעולם הרוחני עכשיו
אמרנו בשיעורים הקודמים

ש כשזה בעלי שלשל העולם הגשמי המטריקס
האשליה זה עובר איווט נוסף שהוא לא קיים

בעולמות העליונים אפילו לא בעולם העשייה
הרוחני מה נקרא העבות הזה זמן ומקום

גשמיים זה כמו איזה עידוש כבידתי שהוא ב
בעצם

א גורם
להתק לא להיות באקשור של סיבה ותוצאה רק

התק
דמיוני אבל זה התק שהוא

נצרך לכן גם זה ה מאפשר לנו להתאמן בעולם
הגשמי ממש כי הוא התק וגם אמרנו שהתורה

ומצוות הם כאילו לוקחים את הגשמיות
ומסדרים אותה לפי המציאות העליונה מתוקנת

וככה זה מאפשר לנו נקודת גשר לעולם הרוחני
לפעולה לא מספיקה היא רק באה לגרות אותנו

להגיע לתודעה הפנימית והכוונה שאנחנו
רוצים להגיע

אליה
לכן כל דבר משתלשל מהעולם העליון ואפילו

בהדמייה הגשמית שהיא עוברת איוו של זמן
ומקום גם כל מה שקורה בה משתלשל מהעולם

העליון מה זה אומר משתלשל שיש לו שורש
בעולם העליון אחרת הוא לא היה יכול לקרות

פה אבל צריך להבין איך לפרש את זה זה לא
אומר שאם כואבת לי היד עכשיו כמו שמפרשים

את זה על הגשמיות אז כואבת לי היד הרוחנית
זה לא אומר לא הכוונה לזה זה לא קשר של

סיבה ותוצאה זה קשר של ענף ושורש שעובר
דרך זמן

ומקום אבל זה כן סמל שכמו שאדם גבוה
ברוחני בגשמי הוא גבוה ככה יש אדם גבוה

ברוחני זה כמו שאומר שמי ש יותר כבד כאילו
יש לו יותר רצון

לקבל
ברוחני אז כאילו אדם כבד יש לו יותר בשר

פיזי זה לא אומר שיש לו יותר רצון לקבל רק
סמל

לכן אבל זה לא משלשל בקטע של סיבה
ותוצאה אבל זה כןן על דרך ענ ושורש שע

עוברת דרך זמן ומקום לכן על פי זה כל דבר
שיש פה יש לו שורש בעולם העליון אחרת לא

היה לו גם מציאות זה כמו שבתוכנה
אני מגדיר את הדברים ואז אני רואה את זה

במשחק אז אז מה אם האינטרנט אני בכוונה
הולך למשהו רחוק גם נמשך מהעולם העליון כן

רק פה זה מתבטא בהדמייה הגשמית כמובן על
פי הכללים של הגשמי

שזה מאוד מאוד רחוק אבל מה זה אינטרנט
רוחני למשה רבנו היה אינטרנט היה לו טאבלט

אפילו לוחות הברית תקשורת מעבר לזמן
ומקום זה קיים ברוחניות אז זה כאילו גם

נעתק
לגשמיות רק פה זה קורא מבחינה

גשמית אבל יכול להיות לא אינטרנט ואני
מחובר לכל העולם ואני מרגיש בפירוד גמור

למה כי זה רק
סמל כי העולם הזה הוא עולם הסמלים אבל

בעולם העשייה הרוחני שהוא נמצא מעבר לזמן
ומקום ואין לו את האיבו הזה אז שמה באמת

זה נעתק מדויק עם החוקים של עולם העש
הרוחני זה כאילו יש לנו איזה שכבה נוספת

על העולמות הרוחניים שזה התודעה הגשמית
שהיא מייצרת לנו מציאות גשמית ויש לזה

תפקיד הסברנו את זה בקורס כלל המתחיל
ובמקומות המתאימים זה מאפשר לנו לתקן לאט

לאט בהדרגה דרך זמן ומקום
להתפתח לאט בשלבים משהו ש ברוחני הכל קורה

בבת אחת הרוחניות זה כלל זה דבר שלם אז לא
תהיה לנו אפשרות לעשות את האימון הזה

ישירות ברוחניות לכן אנחנו חיייבים לעבור
דרך המטריקס שזה שם הושאל אבל הוא טוב כי

הוא מעביר את

הרעיון עוד
דוגמה

חולי זה דבר שקיים בעולם העליון
מה גם אם זה בעולמות בעולם העליון מצד

הטומאה מצד ביד טומאה מה זה חולי חלל
פנוי או

עודפים הפסולת הרעילות זה גורם לחולי ככה
מבחינה רוחנית גם מעודפי הגאווה האנוכיות

שאין עליהם מסך מתוקן זה גורם לקלקול זה
עובד ככה במערכת העיכול וזה עובד ככה

בתודעה של

האדם ואפילו
ה החוקים הגשמיים של איך שהטוב

נע אז באטום יש ג' קווים שמאל ימין אמצע
אלקטרון זה כמו השמאל א פרוטון זה כמו

הימין ניוטרון זה כמו
האמצע רק מה זה במסגרת הזמן והמקום

כמובן
אז רואים שהכל משתלשל מהעולם העליון האם

הארי פוטר משתלשל מהעולם
העליון אז יש

דברים אז קודם כל יש לזה שורש בעולם
העליון רק פה זה מתבטא בכל מיני

צרופים שהם לא בהכרח
אמיתיים אבל אנחנו משתמשים בהם כדי במסגרת

המציאות אבל יש לזה שורש עצם זה אני יכול
לעשות משהו שהוא לא אמיתי יש לזה שורש

רוחני שזה כוח הדמיון
שבאדם אז להכל יש שורש לזה שאתם רואים

אותי יש שרש לזה שיש לי עיניים יש שורוש
רוחני כי יש עיניים בעולם

הרוחני אוזניים כנ כמו ה בחינות של
המסכים מערכת הכוכבים

הגלקסיות התנועה של האלקטרון הכל יש לו
שורש בעולם

העליון זה שיש כמה שכבות לאור שיש שבע
תווים שיש שבע

פתחים תספרו אין לי כוח
לספור שיש ראש גוף שיש יבור יניקה

מוחין שיש

תינוק אז הכל נמשך מהעולם העליון רק מה זה
בגשמיות מתבטא דרך האיבו של הזמן והמקום

ודרך המטריקס שזה בעצם מבטא את זה בצורה
מסוימת

ויש בזה גם הרבה מוטציות אבל הבסיס של
הדברים הוא טוב והתורה

ומצוות מחברות את הגשמיות לעולם הרוחני
אבל רק בדרגת הדומם כדי להתחבר מעבר לזה

צריך עבודה פנימית כוונה פנימית והשגה
פנימית וזה התפקיד של

התורה גם צד השכל שבאדם יותר
מזה היינו 1000 שנה 5000 שנה 3000 או תע

תלוי מאיפה אתם מספרים יש יגידו 13
מיליארד לא

משנה אה אין זמן אבל הזמן המוח מייצר אותו
א התודעה הגשמית גם

שאלה לכן גם העולם הגשמי
לכאורה שזה כמו תוכנה הוא נעתק מהמציאות

הרוחנית רק הוא עבר דרך יבות של זמן ומקום
נגיד היה המפץ הגדול מה שהמדע אומר יש

רבנים אומרים לא היה יש רבנים אומרים
היה אז אם הכל בתוכי נגיד בתודעה אז

לכאורה איך אני יכול להגיד היה או לא
היה אבל מצד

שני אני כן מתייחס למציאות הגשמית לאור
השמש לה זה רוב הזמן אנחנו

פה אז אם אנחנו מדברים בתוך המטריקס אז
כן זה השתלשל מהעולם

העליון פץ הגדול זה כמו כמו שבירת הכלים
השרש לזה כמו

הצמצום כל התנועה של או החוקיות שלו שאין
לו

מסה אפילו חומר ואנטי חומר זה משתלשל
מהעולם העליון שאנטי חומר זה כמו הצורה ש

באצילות וביאה זה כמו
החומר אז הכל משתלשל חכמי הקבלה יודעים

אני לא חכם כבלה אני פשוט קצת לומד יודעים
לראות את הכל ולקשר את הכל אבל לא רק בשכל

הם מקשרים את זה בלב אנחנו מדברים דרך
השכל כרגע לכן

הפלה הכל נמשך מהמציאות הרוחנית רק
במטריקס זה כזה רחוק שזה רק שמלים אבל

השמאלים האלה אם משתמשים בהם כגירוי נכון
הם מאוד מאוד טובים כי הם מחברים אותנו

לתיקון הרוחני הטעות של יודעים שהם
מגשימים את הקבלה ואז מהסמל הם הופכים

אותותו לסיבה רוחנית או לתוצאה רוחנית ואז
הם מפספסים לגמרי את העניין אבל זה גם סוג

של תיקון כי זה מרחיק אותם מהעולם האמיתי
כי הם לא ראויים עדיין אז הם לא התפתחו

לזה עדיין אז משאירים אותם להתעסק ב
בסמלים בבובות אפילו התורה ומצוות עצמם זה

סמלים שמלים שצריך אותם כדי לגרות את
התודעה זה לא שצריך לקיים מצוות רק שתה

רוכ
כמו שיש מלמדי קבלה שומרים זה לא נכון אז

אמרנו את זה בשיעור
הקודם אבל זה רק

הפתח בתוך זה יש הרבה להתקדם להניח תפילין
זה דרגת תודעה שאתה מגיע אליה זה לא רק

לשים את זה על היד אבל דרך הפעולה הפיזית
אתה מגרה את זה בתוכך לכן אתה צריך את

הפעולה
הפיזית אבל היא לבד לא מספיקה צריך כוונה

ובכוונה יש הרבה דרגות הכוונה
המינימלית ש לקיים את המצווה אפילו ברמה

הפשוטה של הלא לשמה אז זה הדומם דקדושה או
הדומם דומם דקדושה וזה מאוד

מינימלי עכשיו פה צריך את כל הכוונה והנפש
והנשמה נר מצווה ותורה אור הסברנו את זה

בשיעור
המתי לכן הכל משתלשל מהעולם

העליון עכשיו אני נתתי דוגמה מהגשמיות כדי
קצת

להבהיר להבהיר עם עין גם כן אבל להעביר את

הדברים או חום וכור זה גם שלו של מהעולם
העליון רק פה חור והכור הם

מדומים ובעולם הרוחני אפילו בעולם העשייה
הרוחני לא

בעק הם לא
מדומים זה אמיתי בחומר שלו

לפחות כל הכוחות של הטבע זה גם נמשך
משורשים רוחניים רק החוקים מתבטאים בכל

חומר או בכל עולם לפי האיכות שלו לכן זה
מתבטא בגשמיות כמו שזה מתבטא מבחינה

גשמית אבל במקור זה נמשך מההוויה
הרוחנית אוקיי

נמשיך לכן הכל נמשך מהעולם
העליון זה לא אומר שכל דבר הוא רוחני יש

הרבה דברי הבל אבל סוף כל סוף יש להם שורש
בעולם העליון אבל איך אני בודק אם דבר

אמיתי או לא אמיתי האם הוא קיים בנצח או
לא אבל אם הוא מכין אותי

להגיע לנצח אפילו אם הוא לא קיים בנצח יש
לה תועלת וזה כל העניין של התודעה הגשמית

כי לעתיד לבוא העולם הזה
תבטל כי ביסודו הוא מדומה הוא בנוי על

תודעה לא אמיתית זמנית חלקית
נפרדת לכן לעתיד לבוא א לא יהיה את

המטריקס יהיה רק מציאות רוחנית שזה יותר
מגניב כשיש כלים לזה לנו זה נראה נורא

והיום כי אנחנו משיגים רק גשמיות בחמשת
החושים אז אם אתה לוקח לנו את החושים

הגשמיים לקחת לנו הכל אבל כמשל אדם שעובר
מוות קליני אומר ראיתי את עצמי הרגשתי

מחובר ראיתי את
הקרובים למה כמשל כי זה טעימה אחרי זה

מחזירים אותו לפה הייתי צריך לעשות עבודה
כדי להגיע לזה זה לא זה רק היה טעימה אחר

כך הוא חוזר לפה

ישר איך הוא רואה את
קרובים יכול להיות שחלקם באו בגלגול עוד

פעם לעולם הזה והם באו רובם יש לנו פה
הרבה מה לתקן אז איך הוא ראה אותם כשהוא

נפטר אין שם זמן אז זה לא משנה אפשר
להסתכל על זה מחוץ למטריקס אז הזמן עובד

שמה שונה אז אתה יכול לראות אותם למרות
שהם חזרו בגולגול כבר זה כמו שיש לך קובץ

אתה יכול לראות הכל בתוך הקובץ לעתיד לבוא
יהיה ככה משקפיים תלת ממדיות תוכל לשחק

בתוך
סרט אה כבר עכשיו יש את האפל וזן פה איך

זה נקרא התחילו כבר עם העסק אבל למה זה לא
יעזור לנו כי העולם הגשמי הוא רק גירוי ם

הגירוי הזה לא מביא אותי לעבודה פנימית או
למשהו שמקשר אותי לנשמה אז זה כמו פינוקיו

זה דבר
מת ואם אני מגזים בגירוי זה אפילו מרחיק

אותי מהנשמה אבל הבינה המלאכותית היא טובה
למה תלוי איך משתמשים בה כמו שהאינטרנט

הוא טוב את יכול להשתמש פה ל דברים נוראים
למכור את הגוף שלך בני נוער אפילו השם

ישמור מוכרים את הגוף בר או כל מיני דברים
או אתה משתמש בזה למלחמה או ללשון הרע

סינן חינם או שזה יכול להיות להפצת תורה
אהבה פנימיות אבל זה רק גירוי אתה יכול

להגיד דברים אמיתיים בשיעור ואנשים לא
יקשיבו לא יתחברו למה כי זה לא רק תלוי

בדבר הטכני אלא מה צריך להשתמש בחיצוניות
בשביל

הפנימיות אוקיי הערכנו פה אבל בסדר נחזור
לכתוב ובזה קל להבין

עניין שורש וענף
בעולמות כי כל הריבועים ש בדצ חם שבעולם

הזה יש לו שכנגדו של כל פרט ו פרט בעולם
העליון ממנו בלי שום הפרש כלל וכלל בצורתם

דהיינו בתכונה

שלהם בפנימיות שלהם רק בחומר שלהם בלבד כי
החייה אוהב שבעולם הזה הוא חומר גשמי וחיה

והאבן שנמצא לנגדו בעולם העליון הוא חומר
רוחני שלא

תופס לא מקום ולא זמן ונתנו לזה נתנו לנו
סימן

לזה
ב אני מביא הרבה משאלים

היום
כי כי כי להעביר באמת את הרעיון אבל אל

תתקעו במשלים זה

חשוב

רואים
ש כל כל החומר הפיזי

לכאורה אגב זה הרי לא נמצא פה כן אני גם
הרי זה רק הדמייה של תנועה הרוב פויק למה

אני רואה את זה מוצק נדבר על זה בהמשך רוב
החומרים היסודות הם בכלל לא

מוחשיים אפילו החמצן הוא לא מוחשי לעניין
המגע

אבל אם נרד מתחת
למולקולות רוב היסודות הם בכלל לא מושים

כאילו הם לא תופסים זמן ולא
מקום אבל הם כן תופסים למה כי הם תחת החוק

של הגשמיות חוץ מהאור ששם יש עניין

מיוחד
אבל הוא גם נתפס אין לו

מסה אבל הוא גם עובר דרך הזמן ומקום לכן
הוא כאילו 300 קילומטר לשנייה זה אז אנחנו

עושים את ההגבלה הזאת
בתודעה בכל מקרה אז כמו שכאילו החומרים

העדינים לא תופסים לא מקום ולא זמן זה
מעין סמל לדבר

מה שכאילו הדברים העדינים והגבוהים
ברוחניות הם מאוד זקים לכן הם לא תופסים

זמן ומקום והנה שורש לדיסקונקי
אמרתי הכל כל דבר יש לו שורש רוחני הנה

דיסקונקי
זה לא דיסקונקי אבל נגיד שזה

דיסקונקי איך אני יכול בדבר קטן להכניס כל
כך הרבה מידע שפעם הייתי צריך רים

שלמים כי חומר זח יכול להתחיל יותר אפילו
לדיסקו כי יש שורש רוחני רק בגשמיות הוא

מתבטא מבחינה גשמית שיכול להיות היא גם
חסת

ערך אבל יש לה

שורש זה שאפילו מחשב שזה משהו שהאדם
המציאו תיק מהטבע וסידר אותו יש בזה חומרה

תוכנה זה כמו צורה וחומר אנחנו רואים שהכל
או גם אפילו משחק שאנחנו

מייצרים משחק
מחשב אנחנו שמים שמה עצים או משהו ש הוא

דמוי עץ או דמוי
אבנים אחרת לא היינו נהנים מהמשחק כי זה

מה שמגרה לנו את התודעה למה כי ככה זה
בעולם העליון רק שם העץ והאבן הם

רוחניים כמו שהעץ והאבן ביחס למשחק מחשב ה
הם פיזים ובמשחק מחשב הם וירטואליים אבל

זה אותה צורה פשוט פה זה
בתוכנה במסך

מחשב ופה זה בתודעה הגשמית של חמשת
החושים ופה זה בחמשת החושים

הרוחניים אוקיי אז הוא
אומר

וחייה האבן שנמצא לנגדו בעולם העליון הוא
חומר רוחני שאלא תופס לא מקום ולא

זמן לא זמן ומקום גשמיים בכל מקרה אומנם
האיחוד שבהם הוא ממש

אחד דהיינו הצורה

התכונה או מצד
הכלים שזה רצון

לקבל
זה רק שינוי הערכים וזהו וודאי שצריך

להוסיף כאן עניין יחס החומר על הצורה שזה
מותנה גם באיכות הצורה כמובן זאת אומרת

לכל חומר גם נותנים את הצורה המתאימה
לו זה ככה

מסודר במצב
המתוקן

למה כי כל דבר יש לו
תפקיד [ __ ] התפקיד שלה להיות כוסס רק

ברוחניות [ __ ] זה לא [ __ ] חד פעמית שנתונה
לדרך אילוף ותמורה אלא זה [ __ ] זה כלי

רוחני נגיד שזה גביע שזה כמו
המלכות אז כמו שכאילו [ __ ] היא מכילה את

המים ככה [ __ ] בתוך האדם מכילה את השפע
האלוקי אני יכול למלות כוסות עד מחר זה לא

אומר שאני אהיה מלא נכון זה רק סמל אבל אם
באתי לעשות קידוש זה בזמן מיוחד יש שמה

כוח מיוחד זה יכול לחבר אותי לכוס הרוחנית
שבתוכי אבל זה סגולה זה

הזדמנות אבל זה לא מחייב את
הדבר אבל צדיק כשהוא מקדש את [ __ ] הגשמי

ביד הרוחנית שלו הוא מחזיק את [ __ ]
הרוחנית גם ויותר מזה הוא יכול להחזיק את

[ __ ] הרוחנית גם בלי להחזיק את [ __ ]
הגשמית בעל השגה מתוקן לגמרי אנחנו לא שם

אז אנחנו דרך הגשמיות מתאמנים להשיג את
הרוחניות וככה לכן הביא אותנו

לפה אז זה ודאי שצריך להוסיף כאן עניין
יחס החומר על הצורה שזה מנה גם באכות

הצורה כמובן זאת אומרת בקיצור כל חומר
מחזיק צורה אחרת זאת אומרת הוא מבטא את

הצורה באופן
שונה וכל צורה גם מבטת את החומר באופן

שונה זה כמו שאני אצייר
ב

4k או ב 2k או ב-72 פ או ב8 p לא רואים
כמעט כלום תמונה הכללית אבל סוף כל סוף זה

אותם
צורות או שאני אצייר

על לוח איכותי
ומיוחד או על בד או על נייר טואלט אין

תקציב יש משל שפעם

א אתה יכול לצייר עם גיו שאתה יכול להם
בטאבלט זאת

אומרת כל חומר גם יש לו דרך לבטא את

הצורה וזהו וודאי אוקיי ועל דרך זה מרבית
שבדת שבעולם העליון תמצא כמותם דוגמתם ממש

בעולם שבעלי עליון עד עולם הא ששם כבר
נמצאים כל הפרטים בגמר מלאכתם בסדר

כתוב ויראה השם את כל אשר עשה ונה טוב
מאוד זאת אומרת אז כל ה דומן צומח חי ש

הזה באופן כללי מבטא את העולמ את הפרטים
במציאות שלנו זה הגדרה

כללית שזה גם כנגד הבחינות זה נמשך מהעולם
העליון כנגד הספירות כנגד

הבחינות כנגד
המדרגות

כנגד התפתחות

הנשמה אז
בעצם זה כמו המולטי ורס רק לא מבחינה

גשמית מה שאומרים שיש
מולטיברס מה שבסרטים עכשיו עושים על זה

הרבה
סרטים גם דרך שמה מאמנים אותנו במטריקס

אז הנשמה היא נמצאת בכל העולמות בבט אחת
כמו

שהאלטרנטור נגיד שזה
אטום בבת אחת רק מה בגלל שאנחנו עוברים

דרך הזמן והמקום אז אנחנו רואים אותו
בנקודה אחרת בכל רגע

נתון אז
הנשמה היא מגיעה עד האינסוף אבל אנחנו

מודעים כל פעם לחלק אחר לפי התיקון שאנחנו
עושים כשנתקל את הכל נגלה את כל התמונה

בבת אחת זה יהיה בגמר
התיקון צדיקים מאוד גדולים הם גם חווים את

זה לפני גמר
התיקון או אפילו מי שבעולם הרוחני הוא

חווה את זה בדרגה מאוד גבוהה אבל מצד הדבר
השלם כשכולנו נגיע לזה נשיג את הכל בבת

אחת זה יהיה בגמר
התיקון

לכן כמו שיש דוממת שמח חי בעולם התחתון
ואפילו בעולם הגשמי ככ יש בעולם הרוחני

ויותר מזה עצם זה שיש להם קיום בעולם
הגשמי זה בגלל שהם קיימים ככה בעולם

העליון זאת אומרת הרי בסוף המציאות היא
בתוכי איך אני יודע להתפעל מפרח כמו שאני

מתפעל מפרח או מחומצה או יש דברים שהם
אוטומטיים מצד החוקים הפיזיקלי ויש דברים

שהם על ידי המודעות ויש דברים שהם בין
לבין אז כמו שאני קח חתול ישים אותו מול

משחק מחשב הוא לא יתפעל מזה כי זה לא
התודעה שלו אבל אדם כן יתפעל זה אותו דבר

פה זה ש הדומם צומ חי אני מפרש אותם בצורה
מסויימת יש להם תכונות מסוימות כי זה נמשך

ככה בעולם
שמעליהם כמו שאטום מתנהג בצורה שהוא מתנהג

כי יש כוח שאחראי עליו שההוא ככה תנהג ואם
זה לא היה אז הוא לא היה מתנהג ככה מספיק

שינוי קטן בחלקיקים מתת
אטומים ואפילו באטום עצמו לא היה את החומר

כפי שאנחנו מכירים אותו הוא בכלל חיים כפי
שאנחנו מכירים

אותם אז הכל מאוד מאוד מדויק אין מבחינה
גשמית ואין מבחינה

רוחנית
וזה שיש הסתרה גם זה גם חלק מהדיוק כי

ההסתרה נצרכת כחלק מההתפתחות ותהליך

התיקון
לכן כמו שיש דומם צמח

חי בעולם התחתון ומדבר יש גם בעולם הרוחני
ככה ויש כמה עולמות רוחניים חמישה באופן

כללי אבל הם גם
מתפרים לכן אדם יכול לראות רק את הבהמה

הגשמית או רק את [ __ ] הגשמית או רק את
התפילין הגשמיות אם הוא בעולם הגשמי אבל

אם הוא גם בתודעה של העולם הרוחני מפרש
משהו אחר לגמרי מהמציאות זה לא אומר שהכוס

הזאת תהיה לו יותר מתוקה
לא זה לא צריך להתבטא בגשמיות בהכרח ויש

לזה גם שורש בעולם העליון כי הגשמיות היא
כמו סמל ללב האבן שאיין לי מה לתקן אותו

הוא לא
משתנה לפחות לא

בעצם לכן רק הפנימיות עולה לכן כשאדם
מתפתח רוחנית זה לא אומר שהגשמת צריכה

להסתדר לו יותר טוב בהכרח אלא התודעה
מסתדרת לו יותר טוב ואז הפנימיות של העולה

לעולם העליון ואז ממלה הוא מפרש את
המציאות אחרת כי הוא מפרש אותה בכמה

רובדים כמו שאני יכול להסתכל על החלל אבל
זה רק משל רק בור הנראה אני כמעט לא רואה

כלום או שאני לוקח טלסקופ פתאום אני רואה
המון אבל זה גם מגביל אותי אבל אם אני אקח

עוד שכבה של אינפרה רד נגיד של גלי רדיו
או של קרינת גמה או של מה עוד

יש רדיו אה מיקרו יש את האור הנראה העל
סגול או טת אדום אחרי זה יש את ה נגיד גלה

רדיו גלה מיקרו
[מוזיקה]

מה יש עוד
גלי

אקסר
רנגן ויש את ה

גמה לא משנה יכול להיות שיש עוד בין לבן
אבל זה באופן כללי אז פתאום אני רואה

מציאות אחרת לגמרי יש גם גלי כבידה אגב
אבל זה יותר מצד

ה הכלים אבל ולא מה שמחזירים
אבל נגיד בזכות זה שגילו את הגלי ידה גילו

דברים חדשים על המציאות לגמרי שהצליחו
למדוד אותם כן כי הם היו לפני זה פשוט לא

ראו אותם וגמה ה גמה היה וגם כל מה
שהכוכבים מקרינים לנו בכל הספקטרום של

האור זה היה אנחנו לא ראינו את זה כי לא
היה לנו כלים רק ברוחניות הכלים זה לא

משקפת אלא זה נקרא מ או טלסקופ אלא זה
נקרא

מסך אבל צריך גם שיהיה חושים רוחניים בכלל
קודם ככל וזה דרגות של התפתחות אז ז כמו

שמבחינה גשמית אם אני בודק רק לפי
העיניים או אפילו אם אני אוריד את השכל

שבאדם אז אני רואה מציאות מאוד מאוד
מצומצמת ככה זה בא בעולם הרוחני בתודעת

האדם אם הוא גשמי הוא רואה רק את הדומם שמ
חי הגשמיים ככל שהוא מתפתח הוא יכול להשיג

גם את הרוחניים אז זה לא אומר שהוא עכשיו
יותר גבוה פיזית אם הוא יותר גבוה רוחנית

לא פשוט בתודעה בעולם הפנימי הוא יפרש את
המציאות אחרת ויחווה אותה

אחרת וגם אם הגשמיות לא תהיה לו יותר מדי
טובה זה לא יותר מדי ישנה לו כי המציאות

האמיתית שלו זה בתוך העולם הרוחני והוא
רואה שגש יהיה במדרגה שהוא רואה שהמציאות

הזאת היא כמו חלום אז עשיתי ככה בחלום
עשיתי ככה מה שחשוב זה מה קורה לי בפנים

אבל בגלל שאנחנו בהתחלה חיים רק את ה לום
לכן זה מאוד

קשה כי כאילו הרוחניות היא חלום בשבילנו
ולא העולם הזה וזה בדיוק להפך אזה שלבים

של

התפתחות
אוקיי אז

בעצם התחלתי להגיד משל אז כמו שיש את ה
הרבה רובדים בגשמיות יכול להסתכל על זה רק

כפשוטו או לראות את האטומים בפנים את
המולקולות מלא יצורים שיש פה אגב דברים

טורפים אז ככה גם במציאות הרוחנית יש הרבה
הרבה רובדים הרבה הרבה שכבות וכל אחד

משתלשל מהשני ולכולם יש תפקיד וכולם
משלימים אחד את השני על אותו דרך שדום

צומח חי שבעולם הגשמי משלימים אחד את השני
ונעזרים אחד בשני כדי

להתקיים
ככ זה קורה בעולם הרוחני נשאל את

השאלה איך האדם עוזר לדומם להתקיים הוא
מפריע לו בכלל זיום אוויר אנחנו עושים

באמת יכול להיות שמבחינה גשמית הוא לא
עוזר לו יותר

מדי אבל היות והוא משמש את האדם שזה דבר
רוחני אז זה מאפשר לו את הקיום כי אחרת

אין בו
צורך כל מה שהוא מתקיים זה בזכות לשמש את

צד האדם אבל אם האדם פועל את הבימה שבו
באמת לעיתים זה גורם למאן לא על בן אדם

אחד על כלל האנושות זה גורם למען אם
ההשגחה צריכה ארואה ב צורך זה גורם למן

רעידה אנרגטית רעידת אדמה אנרגטית ואז
קורים לנו כל מיני הסננות בגשמיות כדי

להעיר
אותנו אבל זה בא בגלל

האדם כמו שרואים שהארץ נענשה אבל מה היא
מה היא עשתה לא זה בגלל האדם כי היא באה

לשמש את
האדם

אבל זה תלוי באיזה משקפיים אני מסתכל כי
אם אני אסתכל במשקפיים של עולם עליון יכול

להיות שאני אראה את המציאות אחרת כמו שאני
מסתכל נגיד על החלקיק בתור גל בכלל חוקים

אחרים לגמרי אבל אם אני במשקפיים של חלקיק
אז אני רואה את הפירות הנפרדות אבל אם אני

מסתכל עליו כגל הוא מתנהג אחרת
לגמרי לכן זה תלוי איך אנחנו מפרשים את

המציאות אז בגשמיות החושים
הגשמיים והתודעה

הגשמית היא המפרשת לנו את
המציאות התודעה הגשמית זה כמו מה שמגשר

בין המציאות הגשמית או ההדמיה הגשמית

לנפש אבל ברוחניות מה מקשר בין הנשמה
לעולמות

למציאות
המסכים זה החושים הרוחניים דרגות השוואת

הצורה אבל האדם כאילו צריך לצאת מהמטריקס
להיוולד לעולם הרוחני זה נקרא יציאת

מצרים זה התורה מלמדת אותנו הקבלה את כל
התהליך זה לא רק לימוד טכני כמו חוכמה

חיצונית אלא זה לימוד נשמתי זה תהליך
פנימי אבל זה מתחיל מלימוד כמו כל חוכמה

כמו שלמדנו גם בשיעור
הקודם אז הכל נמצא בעולם העליון ומשלשל עד

למטה על דרך קודם ונמשך וענף ושורש מה זה
קודם ונמשך שיש תהליך

מדוק בסדר מסודר מאוד כמו שיש בתוך האטום
תהליך וסדר שאם משהו משתנה שם הכל מתפרק

אותו דבר

במציאות אבל ברוחניות בגשמיות נתנו לנו את
זה מאן אוטומטי כדי שיהיה קיום אבל

ברוחני אני צריך להי בהשוואת הצורה לסדר
הזה כדי לראות אותו זא אומרת אני צריך שתר

שלי שהוי יהיה מכוון ואם הוא לא מכוון אני
לא משיג את זה ובגשמיות לרוב בני

האדם בעיקר כשהם מתבגרים ומתפתחים משיגים
את הגשמיות פחות או יותר באופן

אוטומטי אתה רואה אתה שומע אתה מריח אבל
ברוחניות אתה צריך להיוולד לרוחניות כדי

לעשות את
זה וזה לא קורה

אוטומטי זה חלקית
אוטומטי צריך פה התרות דלטה עבודה

וזה התפקיד של התורה לפתח את האדם לזה
אוקיי הערכנו אז אני אחזור על

הכתוב אז הוא אמר שעולמו חותם
ונחתם עד עולם הא' ששם כבר נמצאים כל

הפרטים בגמר מלאכתם בסדר
כתוב וירא השם את כל אשר עשה והנה טוב

מאוד זאת אומרת זה כמו מצב הג שהוא אומר
זה גמר

התיקון ששם הכל מוכן כבר מתוקן ובאחדות
אלוקית וזה שכתבו המקובלים שהעולם נמצא

במרכז
הכל שהוא להורות על האמור אשר הסוף מעשה

הוא העולם הראשון דהיינו

התכלית לכאורה העתיד לפני
ה העתיד לפני ההווה כאילו מה

מה זה תורת הקוונטים או תאוריה

מסוימת אין שם זמן אז העתיד הוא התוצאה
הסופית הוא ממלא מתקיים שמה אבל ממנו

מתחיל הכל כי הוא

התכלית והריחוק מהתכלית נקרא ירידת
העולמות מ מאציל עד לעולם הזה הגשמי הרחוק

מתכלית מהתכלית יותר מכולם שזה הגילוי של
האגואיזם והרצון לקבל והתגשמות של כל

הווית המציאות ותודעת האדם לדיוה
האחרונה עד כמה

שניתן אומנם סופם של הגשמיים כולם להתפתח
לאט לאט דהיינו על סדר

המדרגה כדי שיהיו
שותפים היות ונברא תופס דרך הפרטים דרך

החלקים לכן הוא חייב לעבור
דרכם ולבוא עד תכליתם שחשב עליהם הבורא

יתברך דהיינו לם הא שבערך עולם הזה שאנו
נמצאים בו הוא עולם האחרון למה כי אליו

כאילו אנחנו מגיעים בסוף דהיינו סוף דבר
ממילא נדמה הדבר שעולם התכלית הוא עולם א'

ועולם התכלית הוא עולם האחרון ואנו בני
העולם הזה באמצע

ביניהם זאת
אומרת סוף

מעשה במחשבה תחילה מסוף עולם עד סופו סוף
מעשה במחשבה תחילה זה העולם הראשון שהכל

כבר מוכן שמה הכל באחדות אלוקית מוכן מהבל
זמן ומקום הכל

בתנור ויש את הריחוק את העולם האחרון שזה
המציאות שלנו שהתרחקנו מהתכלית שהתודעה

התרחקה מהלוק מהרגש

האלוקות אז יש את העולם העליון
שהכל מוכן

שמה ויש את
העולם העליון מצד התכלית

מה מה שיהיה בסוף ואנחנו כאילו

באמצע בין המחשבה

לסוף למה כי אנחנו
נמצאים בין

ה
מחשבה לתכלית

אנחנו בתהליך ואז הכל

מתאחד לכן מצד אחד יש את האחרון שזה אומר
שהתכלית התקיים אבל יש את האחרון מצד

הריחוק אז אנחנו האחרון מצד
הריחוק אבל עולם התכלית הוא האחרון

מצד הגמר מלאכה מצד

השלמות אז אנחנו כאילו
באמצע אנחנו בין המציאות העליונה לתכלית

שצריך להגיע אליה לכן הוא אומר ואנחנו בני
העולם הזה באמצע ביניהם מה זה בני העולם

הזה בני התודעה של זמן
ומקום וזמן התיקון קורא לזה בהקדמה לספר

הזוהר מצב הב זמן
העבודה זמן ההכנה זמן

התיקון
אוקיי אז בעצם

הכל בתוכנית לא קורים דברים במקרה זה הכל
מתוכנן מדויק

מכוונן אבל ההשגחה היא תכליתית לא עכשיו
כל הציץ שזז אני צריך לעשות מזה תורה לא

זה תפורה של המטריקס הסברנו את זה
בשיעורים הקודמים

אבל במסה בתמונה
הכללית הכל מכוון למה מה

התכלית להגיע לאהבה השגת אלוקות כדבר של
רו מקבל עלמנת להשפיע הפי ever אפטר

אינסוף מטורף אפילו לא
נתפס אבל בדרך

לשם זה קצת מורכב זה ריחוק זה עבודה זה
תיקון אבל אם זה לא היה לא היה לנו כלי

להעריך את הטוב וגם לא היינו
שותפים אז זה כמו סרט כמו שיש לך קובץ של

סרט שניה

רגע

אז יש את
הקובץ שכולל את הכל זה מחשבת הבריאה זה

ההתחלה ויש את הקובץ שכולל את מה שיהיה
בסוף החלק בקובץ שכולל את הסוף שזה שהכל

יהיה מושלם ואפ יה
פטר ויש באמצע של הקובץ כל הבלאגן

או כל המק ההזדמנות לתיקון

אז תכלית זה ת כלי ת
למה כי מתחילים מהכלל עוברים דרך הפרטים

דרך היגיעה דרך התיקון ואז חוזרים לכלל עם
הפרטים לכן זה נקרא סוף מעשה במחשבה תחילה

אני מגיע לסוף אבל מתוך
הפרטים אני מגיע לכלל מתוך

הפרטים אני מגיע לאחדות מתוך הפירות וזה
הדבר

הגדול אוקיי הערכנו פה גם נתתי הרבה משלים
אבל רציתי לנסות להעביר האמת אני קצת עייף

גם אבל רציתי להעביר טוב את
הנקודה אבל לפעמים ריבוי הקנקנים מפיק טעם

היין אז אנחנו נמשיך בכתוב מהות חוכמת
האמת

ואם זה מובן אשר כמו שהתגלו מן החי בעולם
הזה וסדרי קיומו הוא חכמה

נפלאה הלשון פה שונה מפרי חכם

אני אז
אני אני אקרא לפי הלשון של פרי חכם שאני

זוכר אותה בעל פה חוכמה נפלאה כן התגלות
השפע האלוקי בעולם אין מציאות המדרגות

ואין דרכי פולטה עושים ביחד חוכמה נפלא
אפלה ופלא הרבה יותר לאן קץ על חוכמת

הפיזיקה משום שחכמת
הפיזיקה היא רק ידיעה מהסדרים ש במין פרטי

המצוי בעולם פרטי והיא מיוחדת רק לאותו
הנושא שלה

בלבד ואין שום חוכמה אחרת נכללת בה מה
שאיין כן חוכמת האמת על היותי הידיעה

כללית מכללות הדת סכם הנמצאים בכל העולמות
ובכל מקריה

סדריה וכאשר נכללו במחשבתו במחשבת הבורא
יתברך

דיינו בנושאים
התכליתי אשר משום זה כל החוכמות שבעולם מ

קטנם ועד גדולם נכללים בה באופן הפלא
ופלא על היותם משוה כל מיני החוכמות

המשונות זו מזו ורחוקות זו מזו כרחוק מזרח
ממערב משווה אותם בסדר השווה לכל כלומר עד

שסדרי כל חוכמה וחוכמה מחוייבים לבוא
בדרכים

שלה למשל ש חוכמת הפיזיקה מסתדרת ממש על
פי סדר העולמות והספירות וכן חוכמת

האסטרונומיה מסתדר על פי אותו סדר וכן
חוכמת המוזיקה באופן שבא אנו מוצאים אשר

כל החוכמות מסתדרים ובאים על פי קשר אחד
ויחס אחד וכולם דומים אליה כיחס הבן אל

מולידו שמשום זה מותנים זה מזה כלומר
שחכמת האמת מותנה מכל

החוכמות לכן כל החוכמות מותנים ממנה אני
תכף אני אסביר בשום זה לא מצינו מקובל

אמיתי שלא יהיה לו ידיעה מקפת בכל חוכמות
העולם כמפורסם עלותם רוכשים את אלה מתוך

חוכמת האמת גופה משום שהם הכלולים

בה אוקיי נקרא ונסביר
ואם זה מובן אשר כמו שהתגלו מין החיי

בעולם הזה וסדרי קיומו ה חוכמה נפלאה זאת
אומרת כמו חוכמת הביולוגיה זה חוכמה

מטורפת
מטורפת מלא פרטים מלא פלאים מלא ניסים

דברים לא
נתפסים חוכמה

נפלאה כל שכן החוכמה האלוקית שהיא מייצגת
את הביולוגיה הרוחנית השלמה ולא רק את

הביולוגיה הרוחנית את כל ההוויה
השלמה כן התגלות השפע אלוקי בעולם אין

מציאות המדרגות ואין דרכי פעולתה עושים
ביחד חוכמה נפלאה אפלה ופלא הרבה ן הרבה

יותר לאן ערך על חוכמת הפיזיקה למה כי
חוכמת הפיזיקה זה רק חתיכה מהפאזל וחוכמה

אלוקית זה הפאזל השלם שכולל את הכל באחדות
פשוטה בפירוד פשוט בפירוד אפילו ובתחרות

בחזרה לכן המדע הוא לא ימצא את זה כי זה
לא קיים בהדמייה הגשמית זה רק קיים מחוץ

למטריקס הוא מחפש את החוכמה שתחבר את
הכל אבל זה לא קיים בגשמי

למה כי הגשמיות הטבע שלה הוא
פרוד אבל החוכמה באמת שמחברת את כל

החוכמות זה חוכמת הקבלה
למה כי זה החוכמה האלוקית אז כמו שאלוק

מצד האמת מאחדת ומחברת ומאהבה ומקיימת את
הכל ממלא החוכמה האלוקית היא גם החוכמה

שמסבירה את הכל מחברת את הכל מקשרת את הכל
גם את מה שנראה סותר היא מקשרת כמו חומר

ואנטי

חומר לא רוצה להסביר כל דבר כדי לא לרדת
יותר מדי ח חומר ואנטי חומר מה זה חומר

ואנטי חומר זה כמו בת הפכים בנושא אחד שלא
יכולים להתקיים בזמן אחד בזמן התיקון אז

כמו שזה ברוחני זה קורה גם בגשמי לכן אם
הם מתחברים ה נהפכים כאילו לאור למה כי

אין להם אפשרות להתחבר בבת אחת
בגשמיות

נתתי משל
אז אותו דבר החכמת הקבלה חוכמת

האמת היא
בעצם חוכמת האלוקות ממילא האלוקות היא

מחשבת הבריאה שכוללת את כל הווית המציאות
אז ממלא החוכמה האלוקית היא כוללת את הכל

ולא רק היא כוללת את הכל היא כוללת את הכל
בצורה אחדותית של

אהבה עכשיו אני אתן משל כמו במפץ
הגדול הנה הרי אמרתי שהכל נמשך מרוחניות

אני נותן משל עלל דרך אבל לא לעשות מזה
תורה מה קרה במפץ הגדול נגיד זה דומה

לשבירת הכלים התנפץ הכל התפזר הכל כמו
נגיד הפאזל הקוסמי

התפזר ככה כל החוכמות
שבעולם הם כמו חלקים שהתפזרו במפץ

הגדול אבל זה מה
של כל חלק מהפאזל הוא לא מראה את השלם

בפני
עצמו זה רק חתיכה לכן הוא סוג של קליפה

אבל יש לו תפקיד אבל הוא לא יכול להראות
את הכלל למה כי הוא נפרד בטבעו אבל החוכמה

האלוקית שהיא מאהבה והיא החיבור בין כל
הפרטים רק היא יכולה לאחד אותם

בחזרה לכן ממילא חוכמת הקבלה היא הכלל של
כל החוכמות למה כי הכל השתלשל

ממנה זה כמו האנרגיה שכוללת את הכל רק מה
אז למה צריך בכלל חוכמות חיצוניות כי יש

סדר התפתחות פשוט מאוד וצריך את הקליפות
יש להם תפקיד אז הפיזיקה או הביולוגיה זה

רק חתיכה מהפאזל פעם גם לא ידעו לחבר אותם
פעם לא ידעו איך המערכת עיכול נראת אפילו

או ידעו אבל לא ידעו לגמרי איך זה עובד כי
יכלו לחתוך את ה בן אדם אז הה איך לראות

אבל לא היה את הכלים של היום אז כן אפילו
mri נמשך מהעולם הרוחני למה כי יש חבות

לפי האור חוזר שאתה עושה שאתה יכול לראות
את המציאות רק פה זה מבחינה גשמית

בצעצועים ושם זה צריך להיות מבחינה רוחנית
זה משהו

אחר אז בעצם כל החוכמות של העולם דיברנו
מזה בפתח לספר הזר תשלימו את זה

שמה זה בעצם רק חלקים אה
מהפאזל ממחשבת הבריאה אפילו כי סוף כל סוף

הכל מהאלופות כן אבל זה חלקים שהם

נפרדים לכן הם לא מראים את התמונה

השלמה
אבל החוכמה האלוקית אבל היא גם קשה להשגה

כן זה כמו שאתה לומד א טוב אני אדבר על זה
בהמשך אז

כמו כל חוכמה שהיא נפלאה ומדהימה כי היא
באמת נמשכת מהדבר

הרוחני אז כל שכן חוכמת הקבלה שהיא לא
מדברת מענף פרטי כמו שגם דיברנו בשפת

הענפים היא מדברת מכל הבית המציאות כי
האלוקות מחברת ועוטפת את הכל ממילא זה

החוכמה הכי גבוהה שמאחדת את הכל מחברת את
הכל

ו
זה גם יש שם הסטרה בכוונה שהמדע לא השתמש

בזה לרצון לקבל לעצמו אבל בעצם הקבלה היא
בעצם המה שהמדע מחפש או חוכמת האמת כי הא

רק היא יכולה לאחד את הכל אבל לא רק לאחד
בשכל לאחד

בלב בכל מקרה נמשיך בכתוב ונסביר
משום חוכמת הפיזיקה היא רק ידיה מהסדרים

שבימין פרטי המצוי בעולם פרטי ן בעולם
הגשמי זה רק ענף מסוים וגם ענף שהוא חלקי

הוא לא מראה את כל התמונה זה כמו שאני
מנסה למשל דרך הפיזיקה הקלאסית להבין את

תורת הקוונטים אני לא יכול זה רק ענף
פרטי אם אני מנסה להבין מהפייה הקלאסית

איך השמש בוערת אני לא אבין למה כי אין לה
מספיק מסה להתחיל יתוך גרעיני אני מסביר

את זה לפי תורת הקוואנטים מה הקרון היא
הוודאות מנור קוונטי למה עיקרון היא ודאות

עיקרון הוודאות אז כאילו ות מנסות לפצות
אחת על השנייה זה כמו שמנסים להבין את ה

מחפשים את החלקיק האלוקי כביכול אבל לא
מסתדר להם הפזל למה כי הם לא מבינים למה

החלקיק הזה הוא בנוי ככה ולמה זה זה נראה
חלקיק מיותר למה הוא קיים

בכלל יש להם הרבה דברים שהם כאילו באים
לחבר את הפאזל יש להם שגיעות הם לא הם לא

מצליחים לחבר את הפאזל הם התקדמו היום
והתפתחו אבל עדיין יש חורים בפאזל

אז אפילו בתוך החומות עצמם בתוך
הגשמיות אני כאילו אם אני אנסה להבין את

הפיזיקה את הקוונטים לפי הפיזיקה אני
מתבלבל אני לא אבין אני חייב להסביר את זה

לפי הקוונטים אני לא יכול להסביר את זה
לפי הפיזיקה בחוכמת הקבלה אני יכול לחבר

ביניהם בהתחלה בשכל אחרי זה גם בלב מה אני
יכול להיות נשמה וגוף ביחד אני יכול להיות

גם חלקיק וגם גל גם צד בינה וגם צד מלכות
אבל בגשמיות אני לא יכול עש את זה או שאני

יכול כאילו לעשות את זה בדברים
זק לכן חלקיק יש את הניסוים של בית הסדקים

ברגע שהם מסתכלים עליו הם מערבים את הרצון
לקבל הוא מתנהג כמו חלקיק כל עוד הם לא

מפריעים ווא מתנהג כמו גל וזה סמ להראות
לנו רעיון

רוחני ובכל
מקר כל חוכמה בעולם היא מיוחדת לנושא שלה

בלבד חוץ מחכמה אלוקית למה כי היא כאילו
לא חתיכה מהפאזל שעפה במפץ הגדול לאנ שהוא

היא המקור של
הכל ממילא המקור כולל את הכל באחדות אז

זאת אומרת זה החוכמה האמיתית לכן היא לכן
היא נקראת חוכמת האמת כי החוכמה אמיתית

למה היא אמיתית כי היא היחידה שמתקיימת
מעבר לזמן ומקום ומאחדת את

הכל לכן והא מיוחדת רק לאותה נושא שלה
בלבד מה חוכמה חיצונית ואיין שום חוכמה

אחרת
נכללת

הופה ברח לי

קצת בא מה שאין כן בחוכמת האמת על היותה
הידיעה כללית מכללות הדת כם הנמצאים בכל

העולמות ובכל מקריה
סדריה וכאשר נכללו במחשבת הבורא יתברך

דהיינו בנשים התכליתי היא גם מעבר לזמן
כוללת את הכל מעבר

לקוסמוס הרוחני והגשמי הגשמי והרוחני
אפילו למה כי באינסוף אין זמן אין זמן

רוחני
אפילו מעל

הכל אשר משום זה כל החוכמות שבעולם מקטנים
ועד גדולם לכללים בה באופן הפלא ופלא על

היותם משווה כל מיני חוכמות המשונות זו
מזו ורחוקות זו מזו כרחוק מזרח ממערב למה

כי רק האלוקות יכולה לעשות את זה אבל אני
הולך איתכם עכשיו למתקדמים

ומתקדמים מה לא בשכל שהיא יכולה לחבר אלא
בלב ברגש שהאדם משיג את האלוקות הוא מחבר

בתודעה שלו את כל המציאות לאהבה הוא רואה
את הבורא בכל דבר אז כאילו אנחנו מסבירים

פה וזה הסבר
אמיתי למתקדמים שדרך ההגיונות של חוכמת

האמת וה
וה התפתחות שלה והמשקלות גבוהות שבה אני

יכול לחבר את הכל ולאחד אבל המתקדמים
במתקדמים הכוונה שאם אדם הגיע להשגת

אלוקות זה מחבר לו ותופר לו את כל המציאות
לאהבה כי זא תודעת האחד תודעת

האמת לכן היא יכולה לחבר אפילו רחוק מזרח
ממערב למה כי מחשבת הבריאה כוללת את הכל

גם את הפירוד גם את ה היא יכולה לחבר את
הכל כי הי הכלל של הכל עלותה משו כל מיני

החוכמות המשונות זו מזו ורחוקות זו מזו
כרחוק מזרח מערב אפילו בורא

ונברא משווה אותם בסדר השווה לכל כלומר עד
שסדרי כל חוכמה וחוכמה מחוייבים לבוא

בדרכים שלה
למה כי אמרנו שהכל עובד בבחינת חותם ונחתם

ממילא הפיזיקה כפופה למציאות העליונה אליה
ומחשבת הבריאה חוכמה האלוקית היא המציאות

העליונה על
הכל למשל חוכמת הפיזיקה מסתדר ממש על פי

סדר העולמות והספירות כן דיברנו בזה קצת
במקומות

המתאימים עצם זה שיש דומם צומח חיים
בגשמיות איך זה קורה כי זה קיים ככה

במציאות
העליונה אחרת אולי לא היה צומח במציאות

היה רק דומם חי מדבר למה יש גם צומח אגב
יש גם דברי ביניים זה נקרא בחינה ממוצעת

בדומם צמח יש את ה אלמוגים בין צמח לחי יש
את העדני השדה בין החי למדבר יש את הקוף

אז זה נקרא בחינה ממוצעת זה משהו
מיוחד גם זה נמשוך מרוחניות לכן הקוף דומה

לאדם באמת עלותם השבה כל מח אז למשל חוכמת
הפיזיקה מסתדר על פי העולמות והספירות וכן

חוכמת האסטרונומיה מסתדר על פי אותו סדר
לגמרי וכן חוכמת המוזיקה

כן הריי המוזיקה זה לנפש זה לא
לגוף איך אתה מתפעל דרך

הגוף כי זה מסודר על פי המציאות הרוחנית
אבל מצד שני אני יכול לשמוע מוזיקה אבל

להיות בדיכאון זה לא מגרה לי את הלב
למה כי צריך גם את הפנימיות כמובן המציאות

החיצונית היא ר גירוי אבל סוף כל סוף זה
נמשך מהעולם

הרוחני וגלקסיות המבנה שלהם התנועה שלהם
אנחנו לא תמיד יודעים לראות את זה רק

המקובלים כן אבל המקור להבין את הכל זה
חוכמת האמת אבל יש בעניין א לא באה בשביל

הידע החיצוני או לתועלת הגוף היא באה
לאלוקות לאהבה לתקן את האדם

אבל עם זאת הכל קיים בה כי זה החוכמה
האלוקית נקרא לזה בלשון העם זה חוכמת

האלוקות אגב אמת זה גם א' זה ההתחלה מ זה
האמצע ת זה הסוף כמו שאמרנו פה ראש תכסוף

כמו ה סוף מעשה במחשבה תחילה אז אולי בגלל
זה היא גם נקראת חוכמת האמת כי הכל מתחיל

בה והיא באמצע של הכל והכל מסתיים

בה באופן שבה אנו מוצאים אשר כל חוכמות
מסתדרים ובאים על פי קשר אחד ויחס אחד

וכולם דומים אליה כיחס הבן אל מולידו למה
כי הם הענפים

שלה
הם כפופים לה למה יש כוח משיכה כי כי יש

חוק שהרצון לקבל מושך את האור בעולם
הרוחני אז בהדמיה הגשמית זה מתבטל ככוח

משיכה אם לא היה חוק כזה לא היה כוח
משיכה אז הפיזיקה היא כפופה

לקבלה וזה שהמדע לא מוצא את הבורא זה גם
כפוף לקבלה למה כ כי המציאות האלוקית

מחייבת הסתרה כדי שיהיה
בחירה או היא מחייבת שאם אתה מחפש את

הבורא עם גאווה אתה לא תראה
אותו לכאורה עם כל הדברים המטורפים שהמדע

גילה הרבה מדנים טולים את זה במקרה הטבע
איך אפשר כי זה נמשך גם מלמעלה שיש מציאות

של הסתרה כמו למשל בדוגמה שהבנו ע השכבות
של האור פעם זה היה כפירה מדעית לא נוצרית

מדעית להגיד שיש עוד כוכבים לא נוצרית זה
היה כפירה מדעית למשל יש את פלוטו א

אורנוס וורנוס ונפטון לא איך זה הולך לא
יש את ה שבת כוכבי לכת ויש את

השלושה
שגילו אני קצת אף איך קוראים להם בוא נראה

הרב גוגל יעזור
לי מערכת השמש אני גם עובד על הנוה אולי

אני כן יודע את זה בעל

פה כן אה כן צדקתי נפטון וורנוס
אוקיי א ש אמרתי אותם באנגלית וזה אוקיי

רגע כן אז יש לנו את
א כן אז לא ראו אותם מכדור הארץ למה כי

באמת את הגר כמו בחינת הראש לא רואים
מהארץ לכן זה שקשה לראות אותם זה גם

מלמעלה למה כי הגר תמיד נסתרים כמו במכות
היה אתה שבע מכות את השלוש

בסוף אגב כמה פעמים
אה פלוטו

מסתובב
סביב ד השמש רמח כנגד הרמח מצוות עשה בוא

נוודא את זה אולי אני טועה
פלוטו

פלוטו רגע כן זמן הקפה 248 שה שנים

יפה
אז הכל נמשך מהרוח כמו שאמרנו והכל כפוף

לרוחני ומה שנראה לא כפוף
לרוחני זה דיינו לאלוקות זה גם בכוונה

מלמעלה לצורך

סיכון אבל זה לא עניין טכני זאת אומרת
אנחנו מדברים כאילו מצד החוכמה כי זה דרך

הלימוד אבל זה כמ שדיברנו בשיעורים
הראשונים להשיג את האלוקות להשיג את חוכמת

הקבלה לא להכיר אותה בשכל אבל חייב להתחיל
מזה ואני אומר את זה לעצמי אני חייב

להתחזק תתפללו עליי כל הם מתפלל על חברו
נה תחילה אבל הכוונה האמיתית להגיע לתודעה

הזאת ואד מ האלוקות מאחדת ומחברת לך את
הכל

כמו הצדיקים שם רואים את הבורא בכל דבר
אבל הם לא הם לא אומרים את זה בפר כאילו

בשביל לקבל כבוד הם באמת חיים את
זה אני לא חי את זה אני מנסה לחיות את זה

מתוך שלא לשמע בע לשמ זה גם

יפה וכולם דומים אליה כיחס הבן אל מולידו
דהיינו התוצאה כפופה לסיבה בן זה תוצאה וב

זה סיבה כמו שה מולקולה כפופה
לאטום והאטום כפוף לקונט

וקוונטין כפופים לרוחני עשו משום זהם
מותנים אז יש ק יש קקר איך זה נקרא קקים

ברוחני בוודאי רק שם זה מבחינה
רוחנית יש אום ברוחני כן

בוודאי כמו הג קבים שנתתי
דוגמה

כמו צד הראש אולי אפילו מותנים זה מזה
כלומר שחכמת האמת מותנה מכל החוכמות וכן

כל החוכמות מותנים ממנה כי הי הכלל והם
הפרטים משום זה לא מצינו מקובל

אמיתי אמיתי שלא יהיה לו ידיעה מקפת בכל
חוכמות העולם כמפורסם

א או לפחות של אותו זמן ליותם רוכשים את
אלה מתוך חוכמת האמת גופה משום שהם

הכלולים בה יפה זאת אומרת ראינו באמת גם
בזל הם מדברים על כוכבים וזה לא היה

טלסקופים בכלל מאיפה אתם מביאים את זה הם
דיברו רוחני ממילא הכל נמשך מזה אז האם

מקובל צריך לדעת את כל
החוכמות זאת אומרת לדעת הכוונה ידיעה זה

התחברות האם מקובל צריך להבין בקידום
מטרים

אגב אני נראה לי את הקידום מטרים מהקבלה
למדתי אבל לא

משנה לא עשיתי קורס ואני מפיץ הרבה שנים
קבלה רק בשנים האחרונות זה שיעורים שלי

אבל אני פסתי רבנים אחרים לפני בעל הסולם
וזה לא משנה אבל זה הה משל זאת אומרת האם

מקובל צריך להבין נגיד בקידום מטרים
בגינון אם הוא תעסק בזה הוא יבין למה כי

הוא מכיר את הכללים של הכל אז ממילא הוא
ידע כתוב אזה הו חכם הרואה את הנולד זאת

אמרת הוא רואה את השורש בכל דבר ממילא הוא
רואה את הענפים כמשל כמו שניקח אדם גאון

נגיד אז כל חוכמה שאתן לו להתעסק הוא יפצח
אותה

אז על אותו משל גאון
אלוקי וזה רק משל כי השכל הוא לא העניין

אבל זה כלי שנותנים למקובלים
הגדולים כל חוכמה הוא אם הוא יתעסק בה

יכול להות שהוא לא יתעסק בה כי היא לא
מעניינת היא לא משמשת את התכלית אז אין לו

עניין בזה אבל אם הוא תעסק
בה הוא יבין אותה הכי טוב למה כי הוא רואה

אותם מהפנימיות שבא מהכלל שבה זה כמו שמי
שמבין בתורת הקוונטים

והוא יתעסק בפיזיקה
הקלאסית הוא יבין אותה הרבה הרבה יותר טוב

לאין שיעור למה כי הוא מסתכל עליה
מהכלל או מישהו ילמד את המולקולות אבל הוא

גם יודע את המבנה של האטום מבין את זה
הרבה יותר

טוב אז כן יש סיכוי שגם קידום מטרים אבל
לכאורה קידום מטרים זה דבר מאוד רחוק

לא בהכרח
למה כי הרי בני אדם עשו את זה והם תמנו

באיזה מחשבה מסוימת אפילו מה שעובד
אוטומטי הם הם תמנו בזה איזה משהו והמשהו

הזה נמשך
מהנפש אז ממילא אם הוא התעסק בזה יש סיכוי

שהבין את זה יותר
טוב אבל עם זאת אין עניין למקובלים לעשות

את זה אנחנו כנראה לא נספיק לדבר על זה
השיעור הזה אולי כן אם לא שיעור הבא אין

להם עניין לעשות את
זה

כי כי המטרה היא להגיע לאהבת השם לא
להתעסק בגשמיות עכשיו כש מתעסקים בזה כי

יש לזה מטרה למה אני נגיד או לא רק אני
מתעסקים הרבה במשלים היום ומביאים מכומות

אחרות זה רק כדי לגרות את האנשים כדי
לחבר אבל כמו שהוא יסביר בהמשך אז אני

אתייחס לזה
שמה

אז אומר לא יהיה מקובל אמיתי שלא ידיעה
מקפת בכל חומות העולם ל כימה האלוקות

ממילא אתה מבין את הכל או יש לך פוטנציאל
להבין הכל בכל מקרה למה כי זה הדבר שמחבר

את הכל מאחד את הכל מקיים את הכל אתה מבין
את זה אתה מבין אתה יכול להבין

הכל ליותם רוכשים את אלה מתוך חוכמת האמת
גופה משום שהם הכלולים בה זאת אומרת היות

וכל החוכמות ממלא בתוך הקבלה כי הבורא
שלהם כביכול

אז ממילא אם הם יודעים טוב את הקבלה אז הם
יודעים הכל כי הקבלה ממלא מחייבת אותם

להכיר את ה את כל החוקים העליונים אז ממלא
הם גם מכירים את איך זה הם יראו את החוקים

העליונים האלה בכל דבר ממלא הם יבינו איך
הכל

עובד סוד

האיחוד ול אולי על דרך מתקדמים למתקדמים
היות והם בהשגה האלוקית בחיבור לבורא אז

ממילא יש להם סיכוי יותר טוב להבין כל דבר
במציאות כי הבורא הוא הנותן את ה נותן

חוכמה ובינה ודעת סוד האיחוד ועיקר הפל
שבחכמה זה הוא ההתקלות שבה כלומר שכל פרטי

המציאות הגדולה הולכים על ידה מקללים
ומשלבים מתייחדים עד שבאים בדבר אחד הכל

יכול וכולם יחד ולמה רק היא יכולה להכליל
את כולם כי היא הכלל של כולם רק הכלל יכול

להכליל את הכל היות והוא כלול מהכל
והחכמות האחרות הם לא כלל הם פרטים הם

ענפים לכן הייחודיות הגדולה שלה שהיא
מאחדת את

הכל כמו

שהאלוקים חילה מוצאים באשר כל חוכמות תבל
שקופים בה ומסתדרים בה על פי סדריה

ממש ואחר זה אנו מוצאים שכל העולמות
וההסדרים ש בחוכמת האמת

עצמה שריבוים הואן

ערך כן זאת אומרת היא מדבר איתנו בכללים
אבל המציאות הרוחנית היא רב גוונית הנה

מתייחדים תחת עשרה מצויות לבד שנקראים 10
ספירות ואחר כך 10 ספירות האלו מסתדרים

ובאים בד' דברים שם ד' אותיות שם בן

ד ואחר כך כל אלו הד דברים מסתדרים ובאים
נכללים יחד בקוצו של י הרומז על אינסוף

ברוך הוא

באופן שמתחיל בחוכמה אינה מחוייב להתחיל
בקוצו של י משם ל1 ספירות שבעולם הא'

הנקרא עולם אדם קדמון שם רואה ומצח כל
הפרטים הרבים לאן ערך הנמצאים בעולם האדם

קדמון הנה כולם נמשכים ויוצאים מל סדר
החיוב של קודם ונמשך באותם החוקים שאנו

מוצאים באסטרונומיה או בפיזיקה כלומר
חוקים קבועים ומתחייבים זה מזה בהחלט חוק

ולא
יעבור שמשלשלים זה זה מקצו של י על לכל

הריבועים שבעולם אדם קדמון ומשם נחתמים
והולכים זה מזה ארבע עולמות על די חותם

ונחתם עד שאנו באים לכל הריבועים שבעולם
הזה ואחר כך חוזרים חלילה להכלל אחד בחברו

עד שכולם באים לעולם אדם קדמון ואחר כך
ל-10 ספירות ואחר כך לשם בן ד' עד לקופו

של י זאת

אומרת

הכל מתחיל מהכלל העליון ממחשבת הבריאה שזה
כמו קווצה של י נגיד או כמו עולם אק תלוי

איך מאיפה
נדבר ואז זה מתפרת לי כוק וי כוק מתפרס

ל10 ספירות ו1 ספירות
מתפרצים

לעולמות

רגע

ישר והפוך דהיינו עד לענף ואז גם בחזרה
לקצו של

י

לכן אפילו בגשמיות כמו שאמרנו הפיזיקה וכל
החוקים שוכרים רוחניות הרי מה הדם מנסה

לעשות הוא מחפש את
ה איך זה נקרא או את החלקיק האחד או את

האנרגיה האחדותית הרי נגיד אני לא אפרט
הרבה כי אנחנו לא למדים פה פיזיקה רק אתן

משל כמו שכאילו
המולקולה אם אני מסתכל על הפנימיות שלה

היא אטומים והאטומים הם חלקיקים אלמנטריים
קוונטים

קורקי מעבר לקורק עוד לא מצו או כמו
האנרגיה דרכי צורת האנרגיה או ד ות הטבע

יש את כוח המשיכה את כוח האינטראקציה או
כוח החלש קוראים לזה גם ויש את הכוח החזק

יש את הכוח האלקטרומגנטי יש את כוח
המשיכה רגע אני אהייה מסודר יש את הכוח

האלקטרומגנטי יש את כוח
המשיכה יש את הכוח החזק ויש את כוח

האינטראקציה א באופן כללי ה דלת כוחות הכי
תצליחו לאחד גם

בין א אולי אלקטרומגנטי וה כוח
האינטראקציה לא זוכר לא משנה גם זאת אומרת

מחפשים את הקצו אז רואים אפילו הגשמיות
זהבת ככה גם בעמדה שמנסה להסביר את

ההשתלשלות העולמות אז כאילו בהתחלה הכל
היה אנרגיה כמו כמו במצ מפץ הגדול נגיד

הכל היה בטמפרטורה גבוהה ואז התחיל להתפרק
התחילו להיווצר חלקיקים וכולי וכולי אבל

כאילו מהיפה התוכנית להכל הכל נמשך
מהמציאות הרוחנית נעתק ממנה זה אותו דבר

במציאות הרוחנית עצמה שהיא המציאות
האמיתית גם שמה זה מתחיל מקצו ומשלשל זה

מראה שהכל הוא מסודר מדויק מחובר

אחדותי והכל קשור אחד לשני ומשלים אחד את
השני א ממש כמו בגשמיות שיש חוקים לחומר

שאם הם לא יתקיימו לא יהיה ממשות לחומר אז
אותו דבר זה במציאות

הרוחנית אז כאילו מהכלל העליון אני מתחיל
יורד לפרטים ואז מהפרטים אני חוזר

לכלל מה ההבדל כשחזרתי מהפרטים לכלל אני
שותף לכלל אני משיג אותו מצידי אז בהתחלה

בקוצו זה כמו מה שבא מלמעלה למטה כמו מה
שדיברנו מאלה לטטה זה ההתפתחות של הרצון

ההתפתחות של ה נשמות
והבריאה ועכשיו אבל הם ירדו לדיוה האחרונה

לפירוד הרחוק לפירוט ה חוק ועכשיו מתפסים
בחזרה רק מה ההבדל הם חוזרים לכלל מתוך

הפרטים הם חוזרים לאחד מתוך החלקים ואז הם
שותפים וזה הדבר הגדול זה התפקיד

שלנו חלק ממנו

לפחות הקשר הזה אבל מחויב כי זה אומר
שהכל יש לו תכלית יש לו אחדות יש לו

משמעות יש לו קשר
לבורא

דבר מאוד מיוחד אבל מה החיסרון שמוסתר
לגמרי מאיתנו השלטר מחובה גם זה שהמדע

היום גילה תגליות מדהימות זה גם נמשח
רוחניות הרי אמרנו שלכל יש שורש מה הרי מה

הטכנולוגיה עושה מקצרת את הזמן
והמקום מפתחת את

האדם כמו שהשכל מפתח את ה השכל הרוחני כן
הנפש השכלית את הנשמה אז ככה השכל הגשמי

לפתח את האדם זה שהנשמות התפתחו והתגלה
הזוהר ב עולם וחוכמת האמת זה גם מה שגרם

למדע שהיה לכאורה תקוע אלפי שנים פתאום
להתפתח כי נוצרו כלי המשכה גדולים אז זה

התבטא גם בגשמיות ועוד עניין הרי מה
הטכנולוגיה עושה

לנו מה זה טכנולוגיה חוכמת ההיגיון לא
משנה מה הטכנולוגיה עושה לנו כאילו מה

התכלית של הטכנולוגיה יצא אפילו
חרוז לקצר את הזמן והמקום ה עושה לנו את

הכל נוח את הכל
מהר

זה השורה תחתונה זה מה שזה עושה אבל זה
יכול גם לשמש דברים רעים מה לתת לנו השליה

במטריקס שאנחנו לא במטריקס א זה לא מחזיק
הרבה זמן למה כי אנחנו נשמה אנחנו לא

גוף גם אם צא עם דייט לבינה מלאכותית עם
בינה לדייט עם בינה מלאכותית זה יקרה

בעתיד בסדר אבל אין לה נשמה גם אם היא כמו
נשמה זה כמו כוף זה כמו שיצאת עם כוף

מפותח אבל אין שם נשמה כי הנשמה באה
מלמעלה זה דבר אלוקי שוא ניתן רק לצד האדם

לכן זה לא יהיה אמיתי כמו לשחק עם המחשב
יותר כיף לשחק עם

החברים
לכן רגע אבל המחשוב משחק יותר טוב לא אבל

יותר כיף לי לשחק עם החבר כי אני מתחבר
איתו דרך זה מחשו אני לא מתחבר או אם אני

ילד קטן אני יכול להנות מלשחק עם המחשב
הנה גודל רוצה לשחק במשחק רשת עם החבר כל

העולם הזה הוא משחק רשת אחד גדול כל

המטריקס
לכן שנייה

אחת כמה יש לנו פה
עוד

טוב טוב אנחנו נקרא אני אצטרך לסיים זה
יצא ארוך אני לא רוצה

להעריך אוקיי

רגע אוקיי אנחנו נתקדם כי חשוב להתקדם כי
אין לנו הרבה זמן ואין לי שאול אם החומר

הוא בלתי ידוע איך אפשר לעסוק בו בדרכי
ההיגיון

למה החומר בלתי
ידוע כי היה לנו השגה

במהות ו כי אנחנו תופסים את הכלל דרך
הפרטי אבל נקרא ונסביר אמנם עוד פעם אז

ואין לישאול אם החומר הוא בלתי ידוע איך
אפשר לעסוק בו בדרכי

ההגיון אומנם תמצא כיוצא בהם בכל החוכמות
למשל בת שאתה עוסק באנטומיה

באיברים נפרדים

והפעלות או פעולתם זה על זה הרי אין
לאיברים האלו שום דמיון אל הנושא הכללי

שהוא האדם השלם
והחי אלא שבהמשך הזמן כשאתה גומר כל

החוכמה אז יהיה בעדך לעשות יחס כללי של כל
הפרטים אשר גוף הכללי מותנה

מהם כן הדבר הזה הגוף הנושא הכללי הוא דבר
התגלות האלוקיות לנבראיו בסוד התכלית כמו

שכתוב ומלאה ארץ דעה את השם ולא ילמדו
וכולי לא ילמדו הוד איש את ראהו לדעת את

השם כי כולם ידעו אותי למגדל ואד
קטנה אומנם ודאי מתחיל בה אין לו שום

ידיעה בנושא הכללי אז המותנה מכללות כולם
הוא מוכרח משום זה לרכוש לו כל הפרטים

וסדר פעולתם זה על זה או על אותם וגורמיהם
בדרך קודם ונמשך עד שגומר כל החוכמה

כשגומר הכל אם בעל נפש מזוכך
הוא על בטח או בלשון פרי חכם על כן בוודאי

יזכה לסוף דבר לנושא
הכללי זאת

אומרת כמו באנטומיה או

בביולוגיה
ג שאני עוסק בהם אבל אני רק מתחיל אני

בשנה א' או ברפואה לא
משנה אין לי את הכלל או כשאני לומד אפילו

להקליד ולא תפסי את הכלל או שתה הולך
לריקוד אבל עוד לא אין לך עדיין את את

הקורדינציה את כל מה שאתה
צריך שאתה לומד דבר

חדש אתה בחלק הנפרד עדיין לא חיברת את
החלקים והשגת אותם פסת את הכלל כי אתה גם

צריך להשיג את החלקים וגם לחבר אותם
אפילו המוח עושה את זה

בקשרים בסינפסות כדי לקצר תהליכים אבל
צריך לבנות את זה לגלות את זה זה

תהליך אבל אחרי שעברתי על כל הפרטים
הפרטים נצרכים ותפסתי את הכלל ואז גם אני

רואה את הפרטים עוד פעם דרך הכלל אז באמת
אני יכול להבין את

התמונה זה כמו שאני אראה ציור רק כמה
פיקסלים מהציור לא רואה כלום פה מחר אפילו

רואה נפלתי אפילו על החתיכה שמראה א משהו
לא יפה אבל הרכבתי עוד חתיכה מהפאזל ועוד

חתיכה מהפאזל ועוד אחד ועוד אחד פתאום כל
התמונה ביחד נפלאה יותר מזה אפילו זה איזה

אומנות מוזרה והזויה זה יפה למה כי זה
מגלה

כלל

או אדם שמתחיל נגיד בציור או ות מסויימת
הוא לא מבין בזה רואה ציורים אומר ו זה

בחר מה זה זה אומן אחר רואה וואו מתפעל
משתגע או אדם שלא מבין במוזיקה לא מתפעל

אדם שמבין יש לו חוש מוזיקלי תודעה
מוזיקלית הוא נהנה מאוד מתפעל מכל דבר קטן

מכל זה או אדם גז שלא מבין במוזיקה
המוזיקה מציקה לו באוזן

בכלל הוא צריך מוזיקה גסה בום בום זה מה
שהוא

מבין או
אפילו אדם לומד פיזיקה או אסטרונומיה

אסטרופיזיקה כאילו אין לו את כל התמונה זה
לא מבין את

התמונה לכן המדע גם לא יש לו הרבה בעיות
כי יש לו הרבה חורים בהבנת המציאות כי יש

לו חתיכות שחסרות לו בפאזל חסרים לו פרטים
וגם חסר לו הכלל שדרכם הוא מסתכל על הפרטי

יש דברים שהוא התפתח ו השתלם בהם זה יפה
אבל יש דברים שלא אז הוא לא מבין את

התמונה הואק לזה אי הודאות כי הוא לא מבין
את זה זה שאתה לא מבין את זה זה אומר שזה

לא ודאי זה וודאי
מאוד אז אותו דבר מבחינה

רוחנית אז על דרך הלימוד צריך לעבור על כל
הפרטים ואז גם לחבר ביניהם ואז לתפוס את

הכלל ואז להסתכל על הפרטים עוד פעם מתוך
הכלל או ברמת

הנשמה שהתודעה
מתפתחת מהדבר הכללי משתלשלת בעולם ות

מגיעה לדתה
האחרונה ואז חוזרת מתוך הפרטים בחזרה

לכלל ואז אתה מבין את התמונה אין מבחינה
שכלית על דרך לימוד החוכמה ואין מבחינת

החיים
עצמם משמעות החיים והרגשת החיים והייסורים

והתענוג
כשעברת את כל התהליך באחדות אז אתה תופס

את הפואנטה

וכשאתה עובר על הכל דיק יפה אם בעל נפש
מזוכך הו

דהיינו שהוא בא בטהרה ובתיקון עצמו ולא
בשביל הידע לא בשביל האגו הגאווה גם אם זה

קצת מעורב א זה אוקיי מתוך שלא לשמ נבוא
לשמ אפשר להתחיל משמה ולכוון לטוב אבל אם

בעל נפש מזוכך הוא על בטח יזכה לסוף דבר
לנושא הכללי דהיינו אם הוא בא בטהרה

וזיכוך בטח יזכה להגיע לכלל בעזרת השם
ולדבקה

אלוקית או להשיג את
החוכמה יש גם צד כזה באדם שיכול לא לא

לכולם זה מפותח אבל או שאנחנו משתמשים בזה
לדברים לחוטים אבל יש צד באדם שיכול להנות

מאוד מסקרנות מיידיות משכל הצד הזה הרבה
פעמים נרדם לנו כי הדומם צמ החי שבנו

כאילו לוקח אותנו לגוף לעצלות אבל ישצ
באדם שיכול ליהנות מאוד

ממושכות זה גם עוזר לנפשות להתפתח אבל
בעבודת נפש כשאדם בירידה אין לו כוח ללמוד

בכלל זה לא פשוט צריך להתאמץ וזה צריך
להדליק את זה בתוכו עוד פעם זה חלק

מהתיקון גם כדי לקדם
אותו אבל יש תכונה באדם יותר מזה זה

התכונה הכי גבוהה באדמה מה הנאה מ מושכלות
זה הכלי הכי מפותח באדם יש נו דומם צמח חי

מדבר אז אמנו זה בקורס כבלה לה מתחיל
בקצרה דומם זה הרצון לקיום צמח זה הגדילה

של הרצון לקיום לעשירות לדברים חי זה כנגד
תאבות אנושיות כבוד ממשלה

וכולי ו מדבר זה כנגד

משקלות וגם בתוך זה יש משקלות גשמיות
משקלות אלוקיות שזה נמשך גם מהעולם הרוחני

גם בעולם הרוחני זה דומם שמח חיים מדבר
בתוך כל חוכמה ומצ מה החיים מדבר וכן על

דרך
זה אז אם בעל הנפש מזוכך הוא דהינו

בהשוואת הצורה לאלוקות יזכה גם לנושא
הכללי מה זה הנושא הכללי להידבק בבורא

להגיע לאהבה לאחדות אלוקית והשגת המציאות
בדביקות

לבורא וגם להנות מזה
מאוד ואפילו אם לא יזכה

סוף סוף שחייה גדולה היא לקנות איזה תפיסה
מחכמה רבה היא שאיתרה ה מעלתה על שאר

החוכמות כערך הנושאים
שבהם כפי שאתה מעריך הייתרון של הבורא

יתברך על נבראו כן החוכמה הנשואה עליו
יתברך חשובה ועולה על כל החוכמה הנשואה על

נבראו רגע אה
יפה אולי אני אעשה סטופ בשיעור רבה ואני

אקרא מאמר אחר שתכננתי בכל מקרה לקרוא
אותו אבל בסוף כי מה שהוא אומר פה על ה

חוכמה הנשואה עליו חשובה על החוכמה הנשואה
על נבראו אז אני ארחיב בזה בשיעור הבא כי

זה משפט מאוד חשוב אבל כרגע אני אסביר
בקצרה שכל

חוכמה שמיוחדת על הגשמיות על
הזמניות על נבראו בדרגת הפירוד שלהם שזה

זמני זה מקומי זה מתבטל זה
מתקלה ביחס לדבר שהוא בנצח שהוא אחדותי

שהוא אהבה שהוא אלוקות שהוא חיבור של הכל
אין בכלל מה להעשות כממה שאני ישוה חוכמה

של ג'וק לחוכמה של
אדם או חוכמה של דומם למוח של האדם אין

בכלל מה לשבות כל שכן חוכמת הבורא האלוקית
לחוכמה הגשמית של

נבראו
לכן כמו שאתה מעריך את היתרון של

החוכמה או זאת אומרת הוא אמר את זה כפשוטו
ממש אז דבר חזק כמו שאתה מעריך את היתרון

של הבורא על הנבראים שאי אפשר בכלל להשוות
זה לא בספקטרום

אפילו ככה החוכמה שהיא המייצגת את
הבורא כמה היא גדולה יותר משאר כל החוכמות

שכאילו מייצגות את הנבראים הנפרדים אין לה
השוואות בכלל

לכן אפילו אם לא יזכה עצם זה שזכה להתעסק
באלוקות זה גם דבר עצום דבר גדול

מאוד ואני אקרא על זה דבר קטן מפרי חכם
כדי לסגור את הפינה אחרי הפסקה קטנה של

שתייה אני מאוד עייף כואב לי הראש רציתי
אבל להעביר את השיעור הזה כי דחיתי את זה

רציתי לגמור עם זה לפני חודש
אדר גמר

תו מה אני כן אגיד

לבינתיים אז זה זכות וכבוד גדול כמו שכל
חכם יודע להעריך חוכמה זה זכות

עצומה

רגע
כן על

הדרך אני אשמח אם תצטרפו כחברי מועדון
לתמוך ולסייע בהפצת השיעורים מצווה גדולה

לפרסום השיעורים ברשת אתם יכולים ללחוץ על
כפתור התודה אתם רואים את זה בדוגמה או

להצטרף כחברי מועדון בכפתור
להצטרפות אפשר לבטל

בקולט ואז אתם בעצם באופן קבוע מען הוראת
קבע שאפשר לבטל בכל את דרך יוטיוב לתמוך

בערוץ ובעיקר בפרסום השיעורים ברשת זה
מתחיל מ-10 שק עדיף לפחות ב-30 אבל כל דבר

יתקבל בברכה כשאתם לוחצים על זה אתם
דפדופים טיפה למטה אתם תראו את כל

האפשרויות

אוקיי רק

רגע אוקיי אז כמו שיודעים להעריך
חוכמה אז אפילו אם לא זכה לבוא לכלל עצם

זה שזכה להתעסק בדבר כזה אלוקי זה זכות
גדולה מאוד ויותר מזה זה יפתח אותו ויקדם

אותו לגלגול
הבא

אז אפילו אם נפלנו ולא עצם זה שזכינו
להתעסק בדברי אמת כאלה

נעלים זה דבר גדול וזה גם האמת כן זיכך
אותנו בסופו של דבר או הכין אותנו זה דבר

גדול אני אקרא את זה מהר עשיית נחת רוח
ליצרו שלא מדעתו לעולם אין לכבוד שיגיע

הזמן ושי מצא פתרון שיוכל שיוכלו להתחיל
את עבודת השם יתברך מתוך

לשמה אלא כמאז כן אתה וכן לעתיד מוכרח כל
עובד השם להתחיל בעסק העבודה מתוך שלא

לשמה אשר מתוכה יבוא אלי לשמה והדרך להגיע
לדרגה זו אינה מוגבלת בזמן דיינו זה לא רק

משהו טכני או גשמי אלא במכשירים אותו
ובמידת שליטתו על ליבו ול כן רבים חללים

נפלו ויפלו על שדה העסק שלא לשמה וימותו
בלי חוכמה ועם כל זה שכרם גדול מאוד כי

אין מחשבתו של אדם מסוגל להעריך אותו היקר
והערך של עשיית נחת רוח

ליוצרו ואפילו העושה שלא על תנאי זה מכל
מקום מתוך שאינו ראוי באופן אחר עושה גם

כן נח רוח ליוצרו וזה נקרא שלא מדעתו זאת
אומרת חייב לעשות את הכל כדי להגיע לשמה

ולהשתדל לכוון
לשם וגם דרך אחרת אבל אם אדם

נפל ולא הצליח ואמת בלי חוכמה דהיינו בלי
להשיג את הכלל כוח

מה זה עדיין דבר גדול
למה כי אין מחשבתו של אדם מסוגל להעריך

אותו היק וערך של והערך של עשיית נחת רוח
ליוצרו כי מה זה עשיית נחת רוח ליוצרנו

בעצם מבחינתנו להתקרב לתכלית לעשות את
רצונו להטיב

לנבר אז עצם זה שניסינו להגיע לשמה זירז
מהר את ההתקדמות לתכלית אז גם אם נפלנו

וכמובן צריך להצטער מזה והכל
ידוע אבל גם צריך צריך לנסות להתנחם

למה כי עצם זה שניסיתי גם אם נפלתי אני
התקדמתי אז זה דבר גדול אז זה קצת קשה

לגוף להבין את זה אבל זה נקרא שלא מדעתו
למה כי בפועל לא כיוונתי להשפעה נחת רוח

ליוצרי אלא נפלתי לקבלה עצמית אבל היה
טמון בזה גם משהו מהנשמה לכן זה דבר גדול

על אותו דרך שהוא אומר פה על

החוכמה ואפילו אם לא לא יזכה אני קורא את
זה ככה עוד פעם שיכנס לנפש

סוף סוף זכייה גדולה היא לקנות איזה תפיסה
מחכמה רבה היא שיתר מעלתה על שאר החוכמות

כרך הנושאים שבהם וכפי שאתה מעריך ייתרון
של הבורא יתברך על

נבראו כן החוכמה נשואה עליו יתברך חשובה
ועולה על החוכמה הנשואה על נבראו כן

ובמאמר
חוכמת ישראל בער חוכמה חיצוניים אושם דבר

יפה שכאילו

כל חוכמה נמדדת לפי
תכליתה ממילא התכלית של הגשמיות לעבד אז

ממילא גם החוכמה הגשמית נאבדת עם היחד אל
החוכמה האלוקית שהיא מייצגת את הנצח את

הכללים המתוקנים בהשוואת הצורה לאלוקות
שהם לא נפסדים ונפרדים כטבע הרצון לקבל

לעצמו ממילא זה דבר גדול
ועצום ממילא היא עולה על

הכל ולא מטעם הבלתי
תפיסה

מונעים העולם לגוד בה או בלשון פרי חכם
ולא מטעם הבלתי נדפס נמנעים העולם להגות

בה כי האסטרונום אין לו שום תפיסה
בכוכבים

בפלנטות
יותר מהמהלכים שהם עושים בחוכמה נפלאה

מתוקנת ונערכת מראש בהשגחה
נפלאה

ואם כן האדיוט ש בחוכמת האמת אינו נעלם
יותר מזה כי המהלכים מתבררים היטב אפילו

למתחילים אלא כל המניעה היייתה משום
שהמקום

הלימו מהעולם בכוונה
גדולה

הסבר לא מתעם בלתי נתפס נמנעים מהעולם
להגות

בה למה
ובאמת יש כזה דעה בהמון שהרוחניות היא

אלוקות וזה אור ואין לי אין לי תפיסה בזה
וזה אסור לי להגשים את זה שזה נכון רק

שאלה מה זה
אומר כאילו

בדרך לימוד הקבלה
החיצונית שזה אור זה מופשט

זה לא לא בדיוק בכל מקרה לא בגלל הבלתי
נתפס העולם נמנע מלגות בה הו יותר נכון

מונעים מלמעלה את העולם מלגות בה לפעמים
וצריך להגיד גם וגם כי

האסטרונום אין לו שום תפיסה בכוכבים
בפלנטות יותר מהמהלכים שהם עושים זאת

אומרת אני אסתכל על כוכב מסוים יכול להיות
שהוא בכלל לא נמצא שמה למה פשוט עד שהאור

מגיע לפה לוקח הרבה זמן והוא כבר איבד את
מחזור חייו עד שזה קרה אז אני לא תופס את

הכוכב הוא בכלל לא נמצא שם הוא כבר עבר
גלגול אני רק תופס את המהלכים שלו או יותר

נכון את ההתפעלות שלי מהמהלכים שלו או
אפילו חלקיק פשוט אני לא תופס הרי זה

הדמייה אין פה באמת
מוצק אין פה באמת מוצק זה חלקיקים שנעים

מהר וזה כאילו נהיה מוצק אני גם לא נוגע
בזה כי אלקטרונים דוחים אחד את

השני ויכול להיות שאם אני אסתכל עם
משקפיים אחרות אני אראה את זה כדבר אחר או

למשל יש את הניסוי של החלקיק
והגל שהמדענים מסתכלים על החלקיק שלא

מסתכלים עליו או לא מנסים לתעד אותו הוא
מתנהג כמו

גל וכשהם פתאום מסתכלים אותו חלקיק שהתנהג
כגל מתנהג כחלקיק איך זה יכול להיות או

אפילו לא מסתכלים שמים משהו שימדוד אותו
מסתכלים בשושו גם לא עובד למה כי הם באמת

לא תופסים את החלקיק הזה הם תופסים רק את
ה התפעלות שלהם

חלקיק הוא לא גל והוא לא חלקיק אלא מה הוא
לפי מה שאתה מתפעל ממנו לפי התודעה שלך

ויש גם עוד עניין שאיין השגה במהות אנחנו
נדבר על זה בשיעור

הבא
לכן לא בגלל שזה מופשט ואיין לי תפיסה בזה

נמנעים מלהתעסק בזה למה כי גם למדן אין
באמת תפיסה בהרבה דברים אלא רק באייך שהוא

מתפעל מהם א או מהפרט שהוא מגלה מזה או
הפעולות שהדבר הזה מפעיל כלפיו או שהוא

חושב שהוא מפעיל כלפיו כי בכלל הגשמיות גם
היא

הדמייה יכול להיות שפה זה סתם רק
אלקטרונים או אנרגיה שאני עושה אותה ככוס

אז מה זה באמת אני לא יודע אני רק יודע
איך אני מתפעל מזה עכשיו למה הדבר הזה

חשוב קודם כל כי גם המציאות הגשמית באמת
בנוייה

ככה אבל לא בגלל there is no spon אלא כי
יש לזה הרבה השלכות בפנימיות בנפש אני

אדבר על זה שיעור הבא כי אנחנו כבר לא
נספיק פה לכן

לאסטרונומיה בכוכבים בפלנטות
לכשעצמם פעם הוא אפילו לא ראה אותם שלא

היה לו את הכלי מדידה
הנכונים גם יש כוכבים רוחניים שהוא בכלל

לא
רואה אז הוא רק תופס את המהלכים שלהם את

התנועה שלהם
בלי תנועה הוא לא ישיג אותם למה צריך

תנועה בכלל כדי לתפוס משהו וגם שאלה לכן
לכאורה הדומם אפילו בתוכו יש תנועה זה

נמשך בשורשים רוחניים אם נספיק נדבר על זה
קצת שיעור

הבא

לכן לא מטעם הבלתי נתפס לא עוסקים בה
שכאילו זה אלוקות זה מופשט זה לא נתפס לא

לא כי גם הרבה דברים במדים לא נתפסים באמת

וגם הידיעות שחכמת האמת אינו נעלם יותר
מזה למה כי הכלל הזה חל גם על חוכמת האמת

יותר מזה הוא חל על המדע בגלל חוכמת האמת
מה שאני תופס רק את את הפעולות של הדבר רק

את המהלכים שלו ולא את עצם
הדבר כי המהלכים מתבארים היטב אפילו

למתחילים כי באמת עצם החוכמה זה בנוייה על
מהלכים אלא כל המניעה היייתה משום שהמקום

הלימו מהעולם בכוונה גדולה זאת אומרת
החוכמה הייתה

נסתרת כי היייתה סיבה לכך שהסברנו
בשיעורים הקודמים שנפשו לא הייתה מפותחת

שהנשמות עוד לא תפרטו מספיק לא הזדחל
מספיק וגם יש טעמים נוספים שלא

השתמשו בחוכמה לגוף לרצון לקבל לגשמיות
לחיצוניות

ועוד עוד טעמים מקנסים
לנו

אוקיי הלשון שלו טיפה שונה בפרי חכם אני
רוצה לראות את

זה ובזה נסיים

ונסכם

ולא מטעם הבלתי נדפס נמנעים העולם להגות
בה כי האסטרונום אין לו שום תפיסה בכוכבים

פלנטין אלא במהלכים שהם עושים בחוכמה
נפלאה מתוקנת ונערכת מראש בהשגחה

נפלאה ואם כן גם הידיות ש בחוכמת האמת
אינו נעלם יותר מזה כי המהלכים מתבררים

היטב אפילו
למתחילים אלא כל המניעה הייתה משום ש

מקובלים למוע מהעולם בחוכמה גדולה אוקיי
אז מאמרי הסולם כתוב בכוונה גדולה ופה

בחוכמה שתי התשובות נכונות אני
מניח אוקיי וזה נסביר בשיעור הבא מה שהוא

כתב פה אגב זה זה מאמרים שהם בחלקם אולי
כתבים ויות אז זה באמת דברים שהם

א מדבר פה בצורה מאוד כללית מאוד מורכבת
אבל אנחנו בירנו את הדברים ותחזרו על

הדברים תעשו שיעורי בית תקראו את המאמר
לבד

כמובן אוקיי

סיכום

סיכום

אמרנו שיש סדר לסירת

החוכמה איך הסדר ר דרך נף
ושורש היות ו מהכלל יוצאים כל הפרטים הלוך

וחזור ככה גם החוכמה
משתלשלת עוד

אמרנו שסוף העולם עד
סופו זה כמו תכלית ת כלי

ת יש את ההתחלה של
הכל שזה העולמות

העליונים
הקרובים למחשבת הבריאה מחשבת הבריאה

בעצמה ויש את התהליך שזה המציאות של
התודעה שלנו זה נקרא שית אלפ שנה כלי זמן

ההגייה ויש את
הסוף מצד התכלית שהכל יצא מהכוח אל הפועל

מצידנו למרות שהכל כבר היה כלול שם ומוכן
אבל עכשיו אנחנו שותפים לזה

מצידנו יש גם סוף מצד אנחנו נקראים סוף
מצד הר חוק זה מצד העבודה מצד ההתפתחות

אבל יש סוף מצד התכלית מצד קבלת האור מצד
להגיע לאהבה מצד ההתחברות

עוד
אמרנו קל להבין את עניין הענף ושורש כי

ממלא הכל משתלשל מהמציאות הרוחנית ובא לפה
והדבר פשוט ליודעים ליודעי חן כמו

שנאמר כל דבר גם יש לו שורש בעולם הרוחני
הבנו גם אפילו דוגמאות גשמיות לגמרי כדי

להבהיר איך הכל מגיע רוחני אפילו זה שיש
apple זן

pro זה גם נמשך מה הרוחני

איך א אני הולך ק כאילו מכינים אותנו לזה
שהמציאות היא בתודעה כי פתאום אדם שם

משקפיים השקפה אחרת על החיים רק פה זה
משקפיים של תינוקות צעצועים אבל גם בעולם

הרוחני יש משקפיים מה השקפה התודעה של
האדם שברגע שהוא שם אותה עליו הוא מתחיל

לראות את המציאות הרוחנית על אותו דרך
שהמשקפיים של האפל מראים לו מציאות

דמיונית או
וירטואלית נוספת רק ברוחניות זה לא

משקפיים של אפל וגם לא יזרו 100 כאלה אלא
זה השקפה רוחנית אלוקית שברגע שהוא ישיג

אותה בבחינת ראש הפרצוף הוא יתחיל לראות
את את המציאות הרוחנית אז כמו שלכאורה

משקפיים תלת מימד מרים לי את זה פה ואת זה
פה ואזה פה אבל באמת ככה גם המוח עובד כי

התמונה היא לא באמת בחוץ זה שנראת לנו
בחוץ לשתינו ביחד כי אנחנו על אותו ערוץ

תקשורת אבל באמת התמונה לא בחוץ היא בתוכי
המוח מייצר את

התמונה אבל לא לא נעריך פה דיברנו עם זה
במקומות

המתאימים לכן הכל שך מהעולם הרוחני זה
שיורד גשם אבל זה קשר של ענף ושורש של

סימן של סמלים לא של סיבה ותוצאה אם יורד
גשם זה לא אומר שעכשיו אני אגואיסטי יותר

זה לא אחד לאחד אבל יש בזה איזה אווירה
איזה סגולה זה כן והסברנו בשיעורים

הראשונים יותר איך להתייחס נכון לקשרים לא
נחזור פעמיים על

הדברים אז אפילו הרי פוטר נמשך מהעולם
הרוחני רק שם הוא הרי הקדוש ופה הוא קצת

התבלבל אבל ד שהוא התבלבל יש לזה גם מקום
ברוחניות

מה שיש דמיון
לאדם יש דמיון מצד דומה מצד הקליפה ויש

דמיון מצד הקדושה שמלכות שעלתה

לבינה וגם כחלק מהמציאות של האימון צריך
שיהיה אפשרות לשקר א לעשות צירופים לא

אמיתיים זה חלק מהאימון חלק מהקליפה
שמכינה על

הפרי רואים שהיום הרבה מהחיי החברה זה
סרטים למרות שזה לא דבר אמיתי אבל נהנים

מזה למה כי זה מגרע לי את הדמיון אבל
העולמות העליונים יכולים לגרות את הדמיון

יותר טוב חוכמת הקבלה יכולה יותר אני לא
צדיק אני רואה סרטים מדי פעם יש לי ראש

פתוח עדיף סרטים עם רעיון
אבל זה לא

הנקודה כי הגוף לוקח אותנו לשם ללראות
ככה אנחנו פחות צריכים לעשות עבודת נפש

רואים את החווייה בסרט אבל זה מוריד אותנו
לצדדים נמוכים צריך להילחם בזה זה לא פשוט

להיזהר מהמט

פליקס אוקיי עוד

אמרנו שכל פרט בעולם התחתון יש לו שורש
בעולם העליון דיינו כלל שאחראי עליו שמפתח

אותו שמחייב
אותו נתנו דוגמאות על זה

הסברנו עוד

אמרנו שהעולם שלנו במרכז
הכל כי אנחנו כאילו בין

ה
תכלית לתכלית בין הת

לת כי בעצם אנחנו כביכול באמצע אבל זה
אם אני אבדוק על גלקסית שביל החלב כדור

הארץ לא בדיוק באמצע זה עניין של מושג
עניין של

משמעות כי האמצע זה ההתפתחות התהליך זמן
התיקון במצד שני האמצע הזה הוא גם מאוד

רחוק כי הוא כאילו מצד ההתפרצות התרחק מה
מאציל אז לא באמצע בקטע של

מקום כי מצד הזה הוא מאוד רחוק אפילו אלא
זה

אמצע בעניין של סדר
ה גילוי ההתפתחות כי כאילו עד שלא נעבור

את האמצע הזה שנמצא בין
המחשבה

[מוזיקה]
לתכלית אבל גם התכלית פה היא כבר שלמה וגם

פה היא שלמה רק כאילו שמגיעים לפה זה רק
משל אנחנו שותפים ופה היינו כמו עוברים זה

ההבדל עוד אמרנו שכל החוכמות כפופות
לחוכמת הקבלה כי הכלל שלהם כי החוכמה

האלוקית היא הכלל של הכל לכן היא כוללת את
כולם וכולם מחוייבים אליהם כי כולם רק

ענפים שלה רק הענפים כאילו בעולם הזה הם
כאילו תנתקו

מהעץ רק היא יכולה לחבר אותם בחזרה לעץ
החיים ואפילו אם יבוא איזה גאון ויבין טוב

את החוכמה הגשמית בלי לחבר אותה לדבר
הרוחני זה עדיין יהיה חסר ועם זאת קשה גם

לחבר את החוכמות ביניהם בגשמיות למה כי הם
בכלל סותרות אחת את השנייה בהרבה אופנים

כמו הדוגמה עם הפיזיקה והקלאסית והקונים
זה סתר אחד השני איך לומדים את זה מקבלים

שזה שתי מצויות שונות הם לא לא מצליחים
לחבר את זה באמת חוכמת הקבלה יכולה לחבר

את זה כמו שאפשר לקבל על מנת להשפיע למשל
אז חוכמת הקבלה ש החוכמה האלוקית חוכמת

האמת היא כוללת את הכל ומהוה את הכל למה
כי הכלל של הכל הכל השתלשל ממנה כמו שכל

המציאות הגשמית והרוחנית אפילו השתלשל מזה
שאדם צריך להידבק בבורא לגלות את האלוקים

ממילא הכל בא בשביל זה והכל בנוי לזה
ונמשך מזה ורק שהוא התחבר עם האלוקים הכל

גם מתחבר לו ביחד אז זה מתבטא אפילו בדבר
הגשמי הזה והרחבנו בשיעור את הדוגמאות עוד

אמרנו שהכל כפוף לה כי היא הכלל אז ממילא
כל הפרטים חיייבים להיות תחת

הכלל כמו או שנגיד עשיתי תוכנה במחשב משחק
אז המשחק חייב להתנהג לפי מה שהכנסתי לו

בתוכנה הוא לא יכול לעבור על
החוקים גם מה שנתתי לו קצת ציטים לעשות

לרמות זה גם עשיתי את זה בתוכנה אחרת אולי
יכול

לעשות והתוכנה של הבורה אי אפשר לפרוץ
אליה אם הוא לא נותן לך זה התוכנה יותר

רצינית עוד

אמרנו שאם החומר בילתי ידוע איך אני יכול
לעסוק כבר ב

הגיון אז התחלנו על דרך השכל להסבירם למטה
גם אנטומיה אני לא שאיין לי את כל הפרטים

אני לא רואה את התמונה הכללית אז איך אני
עוסק בה אני מתחיל את הפרטים אוסף אותם

לאט לאט ואז בסוף הכל מתחבר לי שאני תופס
את הכלל זה אפילו עובד ככה בקליט וללמוד

שפה או אפילו לללמוד מפה של אזור מסוים
אפילו ללמוד ריקוד זה עובד ככה כל שכן

בחוכמה
האלוקית כשאני אשיג את כל הפרטים אבל לא

רק מבחינה שכלית אמרנו גם מצד התהליך אתה
עובר את כל הפרטים דהיינו את כל העולמות

את כל ההתפתחות ואז אתה חוזר בחזרה ואז
עליתה ואפילו אם לא זכית נפלת בדרך

או לא הצלחת להבין גם דבר גדול עצם זה
שעסקת בדבר אלוקי וכמו שאנחנו מעריכים את

היתרון של הבורא על הנבראים שאין בכלל אי
אפשר אפילו להשוות על אותו דרך ממש החוכמה

האלוקית ביחס לחוכמה
הגשמית עוד אמרנו

שלא מטעם הבלתי נתפס נמנעים העולם להגות
בה למה כי כן נתפסתי מאוד ממשית אנחנו

נדבר על זה בשיעור הבא האדם חושב שהכוס
הזאת היא ממשית כי הוא מחזיק אותה ביד אבל

הרוחניות היא הרבה יותר ממשית מהכוס הזה
למה למשל אני בדיכאון נתאים לאכול אני לא

רוצה אין לי תאבון בכלל אז זה לא ממשי
בשבילי בכלל למה כי א לא יכול להפיק מזה

תועלת נפשית אז לכאורה מבחינה נפשית זה לא
ממשי עבורי אז איפה הממשות האמיתית בנשמה

אבל זה לשיעור
הבא אבל זה שתי מערכות שונות ויש להם

תפקיד אבל הממשות מה זה ממשות צריך לדבר
מזה זה לא כזה

פשוט גם ממשות מלשון משמש שזה משמש אותי
לאמת אז אומר לא בגלל שזה לא ממשי או

ונרכיב בזה שיעור הבא נמנעים להגות בה אלא
כי הה על זה הסתרה

מלמעלה למה מהטעמים הידועים שהאנושות לא
התפתחה הנשמות לא התפתחו זה לא היה זמן

עדיין שלא השתמשו בזה לקליפות לחומות
חיצוניות לדברים

רעים בשיעור הבא נתחיל בקטע של נתינת רשות
שומר שהוא שמח שהוא נברא בדור שמותר לפרסם

את חוכמת האמת וזה יהיה בשיעור הבא
אוקיי שיעור קצת ארוך וקשה אבל צריך

להשקיע אין מה לעשות

בעזרת השם נעשה
ונצליח נשמח ללייק שיתוף ותגובה כדי

שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן לזיכוי רבים
אני אשמח מאוד אם תלחצו על כפתור התודה

תתרמו להפצת השיעור ואני אשמח יותר אם
תצטרפו כחברי מועדון לעזור לי להמשיך

בהפצה ובפרסום של השיעורים לזיכוי הרבים
להפצת חוכמת האמת בעולם ניתן גם להקדיש

לרפואה לעילוי נשמת

וכדומה תודה רבה ושנזכה להטהר ולהשיג את
הכלל ואת הפנימיות ואת הנשמה ואת הדבקות

בבורא שזה הכלל של
הכל אמן תודה