קבלה למתקדם – שיעור 6 | נתינת רשות

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://bit.ly/3MH1YE2

לכל הערוצים:
https://linktr.ee/kab10

נתינת רשות
שמח אני שנבראתי בדור כזה, שכבר מותר לפרסם את חכמת האמת. ואם תשאלוני מאין אני יודע שמותר הוא? אשיב לכם, משום שניתן לי רשות לגלות, כלומר, שעד עתה לא נגלו לשום חכם, אותם הדרכים שאפשר לעסוק עמהם בפרהסיא בפני כל עם ועדה, ולהסביר כל מלה ומלה על אופנה, כי גם אנכי נשבעתי לרבי, שלא לגלות, כמו כל התלמידים שקדמוני. אבל שבועה זו, ואיסור זה, אינם חלים זולת על אותם הדרכים הנמסרים בעל פה, מדור דור, עד הנביאים ומעלה, כי הדרכים האלו, אם היו מתגלים להמון העם, היו מביאים הפסד רב, מטעמים הכמוסים לנו.

אמנם אותו הדרך, אשר אני עוסק בספרי הוא דרך המותר, ואדרבה נצטויתי מפי רבי להרחיבו כמה שאפשר לי, ומכונה אצלינו דרך התלבשות הדברים. ועיין במאמרי רשב"י, שלדרך הזה מכנה נתינת רשות. וזהו שהעניק לי ה' במדה שלמה, אשר מקובל אצלינו, שזה אינו תלוי בגאוניות של החכם עצמו, אלא במצב הדור, על דרך שאמרו ז"ל "ראוי היה שמואל הקטן וכו' אלא שאין דורו זכאי לכך", ועל כן אמרתי שכל זכייתי בדרך גילוי החכמה, הוא מסבת הדור שלי.

שמות מופשטים
טעות גדולה היא לחשוב, שלשון הקבלה משמשת בשמות מופשטים, אלא אדרבה היא אינה נוגעת אלא רק בממשיות, אכן יש דברים בעולם שהם ממשיים, אף-על-פי שאין לנו תפיסה בהם, כגון: המגנט, החשמל ודומיהם, עם כל זה, מי פתי אשר יאמר שהשמות הללו המה שמות מופשטים? הרי אנו מכירים היטב את פעולותיהם, ומה איכפת לנו שלא ידוע לנו שם עצמותו, סוף סוף, אנו מכנים אותו, לבחינת נושא ודאי, אל הפעולות המתיחסות אליו, והוא שם ממשי. ואפילו תינוק המתחיל לדבר, יכול לכנותם בשם, אם רק הרגיש את מעשיהם באפס מה, וזה חוקינו, כל מה שלא נשיג לא נגדירהו בשם.

אין עצמות נתפס בגשמיים
ולא עוד, אלא אפילו הדברים המדומים לנו, למושגים בעצמותם, כגון, האבן והעץ, הנה אחר חקירה נאמנה, הרי אנו נשארים, באפס ההשגה בעצמותם, כי לא מושג לנו אלא פעולותיהם המתפעלים בשיתוף עם נגיעת חושינו בהם.

נפש
למשל, כשהקבלה אומרת: ששלשה כוחות הם. א': גוף. ב': נפש בהמי. ג': נפש דקדושה. אין הכוונה על עצמות הנפש, כי עצמות הנפש הוא פלואידום. והוא מה שהפסיכולוגים קוראים "האני" והמטריאליזם "אלקטרי". ולדבר מה בעצמותה, הוא איבוד זמן, בהיותה בלתי מסודרת תחת התפעלות בנגיעת חושינו, כמו כל העצמים הכוללים הגשמיים, אבל מתוך שאנו רואים בעצמות הפלואידים הזה שלש מיני פעולות בעולמות הרוחניים, אנו מבחינים אותם היטב, על פי שמות נפרדים, על פי פעולותיהם הממשיים בעולמות העליונים. ואם כן, אין כאן שמות מופשטים, אלא אדרבה ממשיים במלוא מובן המלה.

שלום וברכה מה שלומכם לכמה שלמות
הגעתם אנחנו

בקורס קבלה
למתקדמים שיעור

ו השיעורים נטבח על נדבך אז צריך לחזור על
השיעורים

הקודמים כדי להבין את המדובר זה מאמר מאוד
קשה מ מרשימות של בעל הסולם זה מופיע

במאמרי הסולם ונקרא חוכמת הקבלה מאי ובפרי
חכם ונקרא תורת הקבלה

ומהותה אוקיי בעזרת השם נעשה
ונצליח הגענו

ל
חלק שנקרא נתינת

רשות נקרא ונסביר כדאי גם לראות את קורס
קבל למתחיל שזה קורס השלמה לדברים האלה

יכול להיות שבקובץ הסופי אני אחבר גם כמה

קטעים ממנו שמתאימים להשלמה בו בעזרת השם
נעשה

ונצליח

אוקי אז נתחיל לקרוא אתם אני מזכיר שאתם
מוזמנים להצטרף כחברי מועדון

לערוץ על מנת לתמוך ולסייע
בהפצה ניתן החל -10 שקים

בחודש אם גוללים למטה רואים את האפשרויות
האחרות עדיף מ30 אם אפשר שזה יתן אפקט

יותר ראוי
לפרסים ו אפשר ללחוץ על כפתור התודה

ולתרום ספציפית להפצת השיעור
הזה אוקיי בעזרת השם נעשה

ונצליח נתחיל

בלימוד אני חוזר טיפה

אחורה
ונקרא וגם יש לנו דברים

להשלים אה חוכמת ל כן אוקיי בסדר

רגע ולא מטעם הבלתי
תפיסה מונעים העולם להגות בה או נמנע

העולם מלגות
בה כי האסטרונום אין לו שום תפיסה בכוכבים

ו
בפלנטות אלא במהלכים שהם עושים בחוכמה

נפלאה מתוקנת ונערכת מראש בהשגחה
נפלאה ואם

כן הידיעות ש בחוכמת האמת אינו נעלם יותר
מזה כי המהלכים מתבררים היטב אפילו

למתחילים אלא כל המניעה היייתה משום
שהמקום העלימו מהעולם בכוונה גדולה או

בחוכמה גדולה אוקיי עכשיו אנחנו נקרא את
הקטע שנקרא נתינת רשות ואז הוא יחזור

להסביר את העניין של השמות

מופשטים
שמח שנבראתי בדור כזה שכבר מותר לפרסם

חוכמת
האמת ואם תשאלו ני מאין אני יודע שמותר

הוא אשיב לכם משום שניתן לי רשות
לגלות כלומר שעד כאן לא נגלו לשום חכם

אותם הדרכים שאפשר לעסוק עם הים בפרהסיה
בפני כל עם ועדה ולהסביר כל מילה ומילה על

אופנה

כן זאת אומרת מה זה רשות לגלות קודם כל
ברמת התודעה להוריד את זה

לעולם דבר

נוסף לאף צדיק ומקובל כולל הארי הקדוש
בעצמו לא היה

רשות מחמת
הדור צריך לה

גיד ומאוד טעמים הכמוסים לנו לא היה רשות
לפרסם את החוכמה בצורה

שהיא מונגשת להמון קבל עם ועדה מהטעמים
שהסברנו בשיעורים הקודמים אבל בדור הזה

מהטעמים שהסברנו
מותר ולא היה

חכם קודם לבעל הסולם
הקדוש שהיה לו רשות לעשות זה וצריך להגיד

גם את היכולת כי זה גם עניין של
הנשמה

בדומה לרשבי ולרבי אבא שיכלו לכתוב את
הדברים בצורה של מגלה טפח ומחסה

טפחיים אז על אותו דרך כל נשמה גם יש לה
את הייחודיות שלה

ובאמת הארי הקדוש שהתעברה
בו שהתעברה נשמתו בבעל הסולם

וייתכן שגם תעברו בו הרבה נשמות אבל
מהמכתב

שנמצא זה מה

שנאמר הוא הבטיח שהוא יחזור וילמד אותם את
החוכמה תלמידים הצטערו לפני פטירתו הוא

אמר לכם אין לכם עסק בנסתרות איך אני
אחזור וקיים את הבטחתו נאמנה וחזר בבעל

הסולם

הקדוש הוא באמת בעל הסולם
עשה

מהפכה מטורפת
מאוד טב מדי

הודעות עשה מהפכה מאוד מאוד מטורפת הוא
בעצם לקח את חוכמת

הקבלה חוכמת האמת האלוקית והסברנו את זה
גם בשעור הקודם סידר הקודם קודם סידר

אותה בצורה מסודרת

ומדוייקת על מנת
לאפשר

א ללומדים להבין אותה
ובעצם אפשר להגיד גם יצר

מעין שפה ממוצעת המגשרת בין שפת הקבלה
לשפת

הנפש ולכן הוא קרא לזה באמת
סולם וזה באמת מאפשר גם למי שלא בעל השגה

להתחיל להתקרב לדברים בדומה למה שקרה
במעמד הר סיני שהתורה ניתנה לכללות העם גם

מי שלא היה צדיק גמור עכשיו בל שמה ברגע
שניתנה התורה יש לו חבל שהוא יכול להתחבר

אז ככה בעל הסולם נסה עם חוכמת הקבלה
לכללות

העם אין לנו תפיסה מזה בעל הסולם והעבודה
שהוא

עשה

אז נגלו לו מלמעלה ניתן לו רשות וגם את
הכישרון גם את הכלים גם את הדרגת תודעה

וכל מה
שביניהם צריך להגיד אני מניח שהוא תיגע

בזה רבות כי לא נותנים יותר מדי בחינם
מהשמיים אחרת מה הועילו חכמים בתקנתם והוא

התייגע
רבות כדי להיות ראוי להעביר את

הדברים וסוף כל סוף זה תגלגל
דרכו מגלגלים זכות על ידי

זכאי כלומר שעד כאן לא נגלו לשום חכם אותם
הדרכים שאפשר לעסוק עמהם בפרהסיה בפני כל

עם ועדה ולהסביר כל מילה ומילה על אופנה
כי גם אנוכי נשבעתי לרבי שלא לגלות כמו כל

התלמידים שקדמו ני ואני שומר על השבועה
במסירות נפשו

מאוד
ודאי וזה לא איזה חכם שרוצה כבוד חיצוני

מהמון העם וימכור את החוכמה במחיר כלב אלא
מדובר פה על אדם שאכפת לו רק מהכבוד

האלוקי ואני שומר על השבועה במסירות נפש
שובה מאוד כמו החכמים שקדמו לי

אומנם שבועה זו ואיסור זה אינם נופלים
זולת על אותם הדרכים הנמסרים בל פה מדור

דור עד הנבים ומעלה כי הדרכים האלו אם היו
מתגלים להמון היו מביאים הפסד רב מטעמים

ממסים

לנו כן מה זה הטעמים הקסים לנו לא
אמר

אבל ממה שכן אפשר קצת אולי
להסביר שההמון השתמש בחוכמה

ק לתועלת הגוף ממלא עושים את זה נכון אבל
עושים את זה בחיצוניות החוכמה זה גם דבר

חמור אל זה חצי נחמה הם יקחו את בת המלך
לזנות זה כבר פגם גדול לקחו את השפחה גגם

לא ראוי כי זה שפחה של המלך אבל זה חצי
נחמה וגם כמוס לאדם שהוא צריך לוותר על

הרצון לקבל לעצמו ום הסוד הזה יהיה גלוי
לכולם כל המטריקס

התפרק ועוד טעמים שלא הביא

כאן ומסביר קצת במקומות
אחרים אבל

בפשטות לתת אור גדול למי שלא ראוי זה פגם
אין כמוהו על כן אין טעם

בכך אמנם אותו הדרך אשר אני עוסק

בספרי
הודרך

המותר ואדרבה
צבתי

שנצטוינו כמה שאפשר
לי הוא מכונה אצלנו דרך התלבשות

הדברים איין במאמרי

רשבי של דרך הזה מכנה נתינת

רשות וזהו שהניק לי השם במידה שלמה אשר
מקובל אצלנו שזה אינו תלוי

בגאוות של החכם עצמו אלא במצב הדור על דרך
שאמרו זל ראוי היה שמואל הקטן אל שאן דורו

זכאי לכך ועל כן אמרתי שכל זכייתי בדרך
גילוי החוכמה מסיבת הדור

שלי לאני הו
דעתי זה גם וגם גם בגלל גדלותו וגם בגלל

הפוטנציאל של הדור אבל טלה את זה בדור
מטעמים הכמוסים

לנו אם כי זה נכון שהתלמיד מוכן הרב מגיע
אז ה תול את זה בכלים כי באור אין שינוי

מעניין

אוקיי
אולי מאמר ב בוא נראה

רגע יש מאמר שנקרא גילוי טפח וכיסוי
טפחיים

טפחיים אולי אני אקרא את תחילתו על מנת
להשלים פה את

העניין אני אקרא קטע קצר יותר
מ מאמר שנקרא חכמת מהותה של חוכמת הניסתר

בכללה מפרי חכם פעם כתבתי לו הסבר קטן אגב
מאמר

קשה אז יש שמה חלק שהוא קורא לו ג שלישים
בהסתר

החוכמה שלושה שלישים יש בהסתרת בהסתר
חוכמת האמת א' ה לא חוץ הב האי אפשר הג

כבוד אלוקים מסתר דבר והרם אחד
לאחד שליש הא' הלון החוץ חלק זה כמובן אין

בו משום הפסד כלל זולת עניין של נקיות
הדעת יש כאן יש אמה בכך מצאנו משחית היותר

נורא
במשכית בכל מב עולם אינם אלא אנשים בעלי

מה בכך כלומר מסתכלים בדברים שאין בהם
צורך מודיעים דברים שאין בהם צורך ועל כן

לא קובל אצלנו תלמיד בטרם נשבע שיסלק עצמו
מסוג בעלי החורבן

האלו קורא את את ההסבר הקטן שכתבתי בזמנו
מהות הקליפה היא עודפים של שקר ולבושים

המסתירים את
האמת על כן דבר חמור להגיד דברים שאין בהם

צורך לתיקון רובם לא בראי עיכול ונהפכים
לפסולת בתודעת האדם על כן הם אחד המשחיתים

הגדולים

ביותר לכן מה
בכך זה כמו ריבוי שאין בו צורך זה נהפך

לפסולת זה נהפך לפגם גדול וזה גם יכול
ריבוי

העצים המסורס יכול להסתיר את
היער הליש הב האי אפשר על חלק זה כמובן

שאינו צריך שבועה אולם לפי שאפשר לגלותו
בלשון מוטעה ולהתנות בו בעיני האמון לפיכך

גם הוא נכלל
בשבועה אומרת למהי

אפשר לא צריך שבועה כאילו כי יש דברים
שאתה לא יכול להעביר במילים אז ממלא זה

מוגן אבל היות ואתה יכול
לזייף או

כאילו להות מישהו שמייצג את זה אבל זה
שקר לכן הוא גם נכלל זבור פ הוספתי אפשר

להביא אותו בדרך רמז או לגלותו בצורה
מעוטת בבחינת ריבוע קנקנים מפיג טעם היין

או לנסות לקבל כבוד על הלא ידוע
על כן גם הוא נכלל

בשבוע שליש הג כבוד אלוקים מסתר דבר חלק
הזה הוא יותר חמור בדבר ההסתרה כי רבים

חללים הפילו ותדע אשר כל המכשפים שהיו
בעולם ובעלי הורמה הם רק ממיני גילויים

כאלו
שיצאו ממיני גילויים כאלו יצאו אשר

תלמידים שלא שימשו כל צרכם טעו בעניינם
ויצאו ללמד לכל הבא בידם בלי השגחה אם הם

ראויים לכך והם ה שיצאו ושימשו בחוכמה
למטרות אנושיות לתאווה וכבוד וקושי השם

הוציאו לחולין ולשוק והיינו שקוראים קבלה

מעשית זאת
אומרת הכבוד אלוקים מסתר דבר שזה בעצם

גילוי החוכמה
האלוקית אז בפשט הכתוב זאת אומרת שלקחו את

החלקים הגבוהים ש בחוכמה אבל מכרו אותם
במחיר כלב בשביל כבוד וקנאה ותאווה

וזה עצם גם
גדול כי לקחתי את החוכמה האלוקית אבל

בשביל התאווה והכבוד זה עדיין קורה היום
עושים את זה לקבלה עושים את זה לתורה אבל

כמו שאמרתי לחיצוניות זה לא סוף העולם אבל
אם גם את הפנימיות יזמו זה גם חמור זה

עדיין יכול לקרות

אבל מכוונים שיש שמירה על זה וברמה
הפנימית ממילא יש צמצום על כבוד אלוקים כל

עוד האדם לא זח לכן ממילא באופן אוטומטי
זה מוסתר

ממנו אבל עם
זאת בדרך העברת החוכמה אנחנו מחוייבים

לפעול על פי הכללים האלה כמו שזה עובד
בעולם העליון אז גם בענף שזה נתון לנו

יותר אנחנו מחוייבים לכבד את החוכמה עם
זאת מדובר פה על דרגות גבוהות אבל מביא את

הדברים אני אקרא טיפה את ההסבר שכתבתי על
זה אז הסבר כבוד אלוקים הסתר דבר דינו

שלקחו רק את המטרה
וזרקו את האמצעי ודרך

התיקון בנוסף לזה חתו כפליים שעוד הלבישו
את המטרה העליונה בלבושים חיצוניים גשמיים

כדי למצוא חן בעיני המון ופספס ובטו לגמרי
את

העניין כידוע רוב התורות בעולם
ופילוסופיות והחכמות שדדו מהיהדות אין מצד

בני אברהם אין מצד משה אין מצד
נביאי האמת ואיין מצד אליה הנביא ואין מצד

חכמינו לקחו את החוכמה הטהורה עשו את האפה
בעיני האמון לקחו את התופל וזרקו את העיקר

דבר זה הוא פגם חמור ביותר ביזוי גבירה
דברים אלה נוהגים בדור הזה עוד שמשתמשים

בקבלה לתמורות מעשיות בזמן ומקום חלילה
הרי כל הקבלה באה על מנת להשיג מעבר לזמן

ומקום ועל ידי שהיא משמשת למטרות אנושיות
במקום מטרות אלוקיות פספסו לגמרי את

העניין וחדי וחדי ביזיון וקצף השם

ישמור לכן צריך יך להשתמש בחוכמה בכבודה

הראוי אני חוזר למאמר גילוי טפח וכיסוי
טפחיים ואני מדלג

טיפה או שאולי אני אקרא את זה מהר מרגלה
בפי הגדולים אנשי השם במקומות שבאים לנו

שם לגלות איזה דבר עמוק שמתחילים המאמר
הנני מגלה טפח ומכסה טפחיים והנה הקדמונים

שלנו נשמרים מאוד ממילה יתרה כמו שרו זל
מילה בסל שתיקה טריין פירוש אם יש לך מילה

יקרה בפיך ששובה סל תדע שהשתיקה ממנה שובע
שני

סלעים הכוונה על אותם ה מפליטים מילות
יתרות שאין בהם תוכן ושימוש לעניין רק כדי

לשפר את הלשון לענות בעיני המעיין וז זה
בעיני קדמונינו לאיסור חמור כמפורסם

למסתכל בדבריהם כמו שהוכיח בקונטרס הבאים
ועל כן צריכים נו לתשומת לב להבין מליצת

זאת שהייתה שגורה בפיהם כל
כך ג' מינים ב

חוכמה ועניין הוא כי יש ג' חלקים בסודות
התורה שבכל חלק וחלק יש טעם מיוחד להסתר

שבו ונקראים בשמותם א' אנו החוץ ב' האי
אפשר ג' סוד השם ליראיו וה לך פרט קטן

בחוכמה זו שאין נוהג בה ביורי מג' חלקים
אלו והב הרם אחת לאחת זאת אומרת החוכמה

מורכבת מג הגדרים
האלו וזה גם נמשך מהמציאות העליונה בתודעת

האדם
הרוחנית

א' הינו

נחוץ אוקיי אז זה קצת קראנו

ב בוא נקרא את זה בכל זה פירוש שלא יצמיח
למישהו שום תועלת על ידי גלותם כמובן אשר

אין בזה משום הפסד כל כך כי רק עניין של
נקיות הדעת יש כאן דינו כדי להיזהר מותם

מיני מעשים המוגדרים בשם מה בכך דינו מה
בכך שעשיתי זה כיוון שאן אפסד בדבר ותדע א

שרמה בכך נחשב ביני החכמים למשחית היותר
נורה בין המשחיתים שהרי כל מבלי העולם

שנבראו ועתידים להברות אינם יותר רק סוג
אנשים של מה בכך דינו שסקים בדברים שאין

בהם צורך מעסיקים לזולתם בדברים שאין בהם
צורך ולפיכך לא היו מקבלים שום תלמיד בטרם

ישיגו ממנו ביטחון שיהיה משומר בעסקיו
שללא לגלות מה שאינו נחוץ בת ה אי אפשר

פירוש כי אין השפה שולטת בהם לדבר באפס מה
מתכונת לרוב דקות

ורוחניות ולפיכך כל התגברות להלביש באיזה
מילות

אינה עשוייה לה לעטות בהם את המעיינים
ולהטות לדרך שו שזה נחשב לעוון היותר גדול

מנסו כי אני לוקח דבר עליון וקדוש וטהור
ואני מהוות אותו זה כמו לקחת ענפים

עליונים לנוס אותם לתוך לבושים חיצוניים א
רדודים ועל

כן לגלות מה המעניינים כגן אלו צריכים
רשות מן השמיים שזה הוא חלק הבת מהסרת

החכמה אולם גם בדבר רישיון הזה צריך ביור
כן ממש רישיון רוחני רש מן השמיים הדבר

הזה מבואר בספר שאר מאמרי רשבי ז הארי
פרשת משפטים זוהר

וכולי וזה לשנו דע כי נשמות הצדיקים יש
בהם מבחינת אור מקיף ויש בהם מבחינת אור

פנימי וכל אותם שהם מצד אור מקיף יש בהם
כוח לדבר בנסתרות וסודות התורה דרך כיסוי

ואלם גדול כדי שלא יובנו אלא למי שראוי
להבינם נני רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום

היייתה נשמתו מצד אור המקיף לכן היה בו
כוח להלביש דברים ולדשן באופן שאף אם

מדרשם לרבים לא הבינו אלא מי שראוי להבינם
ולכן ניתן לו רשות לכתוב ספר הזוהר ולא

ניתן רשות רבותיו או לראשונים אשר קדמו לו
לכתוב ספר בחוכמה הזאת אם היות שודאי היו

יודעים בחוכמה הזאת יותר
ממנו אבל הטעם הוא שלא היה בהם כוח להלביש

את דברים כמוהו וזה מה
שכתוב בר ד יוחי ידע להתמרה אור חוי וכולי

בזה תבין גודל העלם ספר הזוהר אשר כתב
רשבי שאין כל מוח ומוח יכול להבין דבריו

עד כן לשנו אז באמת ספר הזוהר הוא כמו
שבעל הסולם אומר שהוא ביאר במקצת מן ה

מקצת זה לא

פשוט הוא בנוי בצורה שהוא מסתיר למי שלא
רואה ובאמת נראה כמו סיפורים לילדים קטנים

מה שכתוב
שם אבל יותר ם זה גם גם מי שמבין את

הדברים יש גם הסתרה מבחינת התודעה דהיינו
שלא רואים את האורות העליונים עד שזכים

מספיק
לקבלם הלך של תרג עיטין ותג

פקודין בהתחלה שחוזרים בתשובה לומדים זוהר
זה מעיר מתלהבים או שמתקרבים לפנימיות אחר

כך לוקחים את כל האורות ואז האדם מאוד
מאוד מתקשה ללמוד זוהר במיוחד הוא מבין

שהזוהר לא בא לתת לו דברים לגוף הגשמי אבל
אז המאור שבתורה מתחיל להחזיר עול מותב

וזה דבר חשוב מאוד

תמצית דבריו אשר עניין ביורי דברים בחוכמת
האמת אינו דלוי כלל בגדלות וקטנות של

חכם המקובל אלא הוא עניין הערת הנשמה
המיוחדת לדבר

הזה
דהיינו כפי שאני מבין את זה שורש הנשמה

שלו שערת נשמה זאת היא בחינת נתינת רשות
מהשמיים לגלות חוכמה עליונה נמצאנו למדים

אשר מי שלא זכה לרשות הזאת אסור לו לבאר
ביאורים בחוכמה הזו

משום שאה יכול להלביש הדברים הדקים הם
במילות המתאימות לדברים אשר

המעיינים לא ישלו
בה אז תחשבו על גדלות בעל

הסולם איזה נתינת רשות עצומה ניתנה לו איך
שהוריד את הדברים לרמה של המון

העם
לפחות מבחינת

הפוטנציאל שמשום זה לא מצינו שום ספר
מסודר בחוכמת האמת מלפני ספר הזוהר של

רשבי
כי כל הספרים שקדמו באותה החוכמה אינם

מגדרים בשם בירורים בחוכמה אלא רק רמזים
בעלמה וגם בלי סדר של קודם ונמשך כנדה

למוצאי דעת עד כאן הבנת דבריו זל וגם
הרחבנו על זה בשיעור הקודם והקודם לפניו

לגבי הייחודיות של הארי הקדוש לגבי סדר
מסירת

החוכמה ויש להוסיף כפי מה שקיבלתי מפי
סופרים ומפי ספרים אשר מזמן רשבי ותלמידיו

בעלי הזוהר עד זמנו של הארי זל לא היה אף
אחד מהמחבר שיבין דברי הזוהר ותיקונים כמו

הארי זל וכל החיבורים האלה שקדמו אינם אלא
בבחינת בעלי רמז בחוכמה הזו וגם ספרי החכם

הרמ ג זל
בכללם והסברנו את זה ב כשדיברנו על ד'

הלשונות לחוכמת האמת הרחבנו בעניין הזה

שמה עוד מביא בפתיחה כוללת לעץ חיים
שרשביל אבא ש לכתוב את הסודות משום שיודע

לגלות ברז הן בידר הפירוש דית שם דעל כל
רז ורז שגילה רשי בסודות החוכמה היה בכי

ואמר וי וואי אמה ו אלו אמה אלו אמה יודין
חברי המילה דה והמה נדין חויה איך ל מפלך

למרא און על כל סוד וסוד שגילה רשבי
בסודות החוכמה היה בוכה ואומר או אם אומר

או אם לא אומר אם לא אומר יעבדו החברים
דבר זה ואם אמר ידעו הרשעים איך לעבוד

לאדום פירוש כי צר לו מבית הצדדים אם לא
יגלה סודות

התורה אז יאבדו הסודות גם מחכמים אמיתיים
יראי השם ומגלי הסודות אז ייכשלו בהם אנשי

דלא מעלה שלא יבינו הדברים בשורשם ויבואו
לאכול פגה על כן בחר רשבי ברבי אבא שהוא

יכתוב בשביל חוכמתו במלאכת המליצה לסדר
הדברים באופן שהיו מגולים בכל וחן לכל

אותם שהם כדאים להבינם ויהיו מכוסים
וחתומים לאותם שאינם כדאים להבינם רואים

גם על בעל סולם הקדוש שהוא כתב את פנים
ירות ומסבירות

תרם סיומו ותרם ביקורו והפיצו קונטרסים
שלו בדומה למה שעשו גם לרשע שאגב הוא מאוד

כעס ל כך מאוד מאוד כעס כמובן כלפי
התחתונים כן אבל כי כשהדבר הוא פג והוא לא

ראוי והוא בושר זה יכול לגרום לפגם גדול
וזה גם השורש לחטא אדם הראשון בעצם אבל

לאחר מכן שהוא גמר וגם עוד הוסיף את ה
תלמוד 10 הספירות

עצמו באמת הדברים ירדו
לעולם עם זאת רואים שהוא לא קיבל כל תלמיד

והיו לו תנאים וגם היה חייב להיות נשוי
למרות שבדורנו זה לא בדיוק ככה אבל כמובן

שצריך לכוון לשם ולעשות את כל האמצעים אבל
בדרגות שהוא היה וה מה אז מקומות אחרים

לגמרי לכן הכל היה
בהתאם אבל גם הוא שלחו אותו מיוחסים לעבוד

בבניין גם אצלו גם אצל הרבש הרב
ברנדוין שלח אותו לעבוד בבניין כי הוא

משושלת של
אדמורים לשבור את

הגאווה ובכל

מקרה

מאוד כעס ש הוציאו את הכתבים תרים ביקורם
היום למה מותר להפיץ את חוכמת הקבלה הקבל

עם וועדה עם זאת יש עדיין הגבלות כן אבל
זה גם החוכמה התפתחה מאז והנפשות עוד

תפרטו
והתפתחו והיה תקופה גם שער הבא שלא לא

כיוון להמון רצה תלמידים אמיתיים קרובים
מצמצמים אבל

הזמן התפתח והאנושות התפתחה והגיעו הזמנים
שהדברים יצאו אבל כמובן לכולם כל אחד מקבל

לפי דרגתו כי להבין את הלחם של חוכמת האמת
מה שבאמת לומדים זה הקדמות של הקדמות וזה

גם מצויין כי זה אור מקיף שמקרב את האדם
ומזכה אותו אבל באמת צריך להתייגע קשה

בחוכמה בפנימיות שבה זה גם לא רק הלימוד
זה ויטור על הגאווה על טהרת המידות עבו

ודת נפש ומלמעלה דואגים לאדם לכל האימונים
שהוא צריך והשחיתות לזכך אותו להיות ראוי

וזה לא כל אחד תמה מתקרבים לזה בכלל אבל
כמה שאפשר לקחת

צריך אז זה תיקון עצום לקבל את האור מקיף
ואת ההשקפה ואת ההקדמות זה פיקוח נפש

גמור אבל יש יותר מזה א זה כל אחד לפי
דרגתו והתפתחותו וזה כבר לא פשוט אבל לקבל

את האור מקיף מהקדמת
מה דברים הכלליים או הפרטיים אבל באופן

כללי זה מקרב את האדם ומכין אותו לגלגול
הבא זה גם חוסך לו הרבה תלעות לגלגול הבא

אז לא להגיד או שאני מקובל או לא מה פתאום
תנו לך מכות על זה גם אומר רבי נחמן הוא

רוצה לקנות אפרסמון אומרים לו אמתן לאט
לאט מה אתה לא יש פה

תהליכים לכן עכשיו מבחינת בעל הסלם הוא
כותב את זה גם צריך להפיץ גבל עם

ועדה כמובן כל אחד לפי דרגתו למה כי
הדברים בשלים וירדו בצורה שלמה מלמעלה כבר

דרך בעל
הסולם אבל בתוך זה כמובן יש את

ההגבלות יותר מזה גם גוים אפשר ללמד דברים
מסויימים כי אנחנו צריכים להיות אור

לגויים כמובן קודם אנחנו צריכים להשלים את
המינימום ובדרך כלל מי שמלמד גויים זה

לתאווה קנאה וכבוד וזה פגם גדול אבל מי
שראוי וטהור לאד זה הגיע לשם כמו שכותב

בטנה דבי אליהו שגוי שלומד תורה שכינה
איתו איך זה יכול להיות אז ה מסביר בעל ה

סנם כמובן גוי שפרש מעבודה זרה והוא גם
עושה את זה כדי להתקרב לתמוך בישראל אז זה

משהו אחר ומדובר גם על הגוי שבנו כמובן
ובעיקר עליו

אפילו וגם עעל הארי זל עצמו ראוי לאמר
אותם הדברים שאמר על רשבי ד היינו אשר

לקודמיו של האריזל לא ניתנה רשות מהשמיים
לגלות בירי החוכמה ולאריזה על ניתנה הרשות

הזו באופן שאיין כאן להבחין משום קטנות
גדלות וקטנות כלל כי יכול להיות שמעלת

הקודמים לא היייתה לאן ערך גדולה ממעלת
הארי זל אומנם להם לא ניתנה הרשות לדבר זה

ולפי כך נשמרו מלכתוב הביאורים השייכים
לעצם החוכמה רק הסתפקו ברמזים קצרים בלתי

נקשרים בזה
כלל ומטעם זה מת שנגלו ספרי ריזל בעולם כל

העוסקים בחוכמת הקבלה הניחו ידיהם מכל
ספרי ה זל מכל הראשונים והגונים שקדמו

לארי זל כמפורסם בין עוסקים בחוכמה זו וכל
חיי רוחם הדביקו רק בכתבה הארי זל בלבד

מלבדם באופן אשר עיקרי החיבורים הנחשבים
בבחינת בור בורים בחוכמה זה קרוי להיות

אינם רק ספרי הזר ותיקונים ואחריהם ספרי
האריזל זה הסברנו בהרחבה שדיברנו על ד'

לשונות המשמשות לחוכמת האמת ואיין כאן
המקום

להעריך סוד השם
לירו

אני קורא מהר כי זה מאמר צדדי אבל אתם
יכולים לשם הילוך איתי ביוטיוב פירוש

סודות התורה מתבארים רק ליראי השמו יתברך
השומרים על כבודו יתברך בכל נפשם מעודה

שלא יצא מתחת ידיהם חס ושלום שום חילול
השם של משהו לעולם והוא חלק ג' מהסרת

החוכמה שזה גם עניין
ב בעיקר באופן של הגילוי האלוקי

כמובן שלא מגלים את האלוקות לכל אחד אלא
יש הסטרה גדולה על כולם ולא את האורות ש

בזוהר ובלוק דהיינו את הרגשות העצומים של
התענוג אבל גם על דרך הידע של העברת

החוכמה זאת אומרת יש הרבה שדות בייקום אני
נותן משל מדבר נמוך אבל רק כדי להבין את

הרעיון הכי מצצה טובה דרך הקבלה האם יש
חיזרים איך מתקשרים עם חיזרים איך משתמשים

בהם לשמש את האנושות סתם אני רק זורג
דוגמה כל מיני דברים אולי איך להשפיע על

המציאות הקוונטית אני ואני אומר שוב זה
דוגמה פחותה כי אני מדבר מהמטריקס ומדובר

מדברים יותר גבוהים אז רק משל איך לקרוא
מחשבות של השני ר אם אני קרא מחשבות שלו

אני אראה שהכל כולו רצון לקבל איך אני
אוכל לאהוב אותו את המחשבות של עצמי אני

לא קורה אז איך אני רוצה כל מיני
דברים

שמתגלים לאדם על הדרך באופן
טבעי אבל אם הוא לא זך וטהור זה ישמש את

הגאוה את האגו את האנוכיות שלו וזה פגם
גדול כי זה כל ההפך של מהות

התיקון אולי משהו דומה שקרה לשבתי

צבי והחלק הזה יותר חמור בעניין ההסתרה כי
רבים חללים הפילו הגילויים ממין הזה

למשל ישו כי מבטם יצאו כל בעלי השבעות
והקמות ובעלי קבלה מעשית הצדים נפשות בעור

מתם בכל מיני בעלי המסתורין המשתמשים
בנבלות

חוכמה מלשון דבר הנובל מלשון דבר שהוא טרם
ביקורו שנפלו מתחת ידיהם של תלמידים דלא

מעלה להפיק מהם תועלת גופנית באדם עצמם או
לאחרים שהעולם סבלו הרבה ועדיין סובלים

מהעניינים האלו כמו שרואים היום כל התורה
כמעט שם יעזור שור למתקדמים צריך לדבר

פתוח כל התורה איך תקיים את התורה כדי לגב
סגולות ות מ זה תעשה את הסגולה הזאת לפי

הקבלה עכשיו זה נקרא
א כתוב בתורה

א איך זה נקרא תנן זנה ומחיר כלב לא תביא
בית השם אלוקיך משתמשים בקבלה להגדיל את

הגוף ניות עכשיו ברוך השם הם בדמיונות כי
הם לא יודעים את הכוונות הפנימיות אז זה

כאילו משחק זה לא באמת עובד וזה אבל פעם
באמת היו רשעים כמו בלם ם באמת ידעו גם

לבצע אז מצד אחד זה שמירה למה כי אלה
שמתעסקים בקבלה מעשיית היום הם תינוקות הם

בדמיונות הם לא מבינים בזה כלום או שהם
מתעסקים עם שדים

זוטרים זה לא נורא אבל איפה
שכן אם יהיה איזה צדיק שיפול כמו שאמרתי

למשל שבתי צבי או ישו או כל מיני אחרים אז
זה פגם גדול מאוד כי הוא באמת משיג את עצם

החוכמה זה כמו כמשל אדם שהיה
דתי לא כולם חלילה ברור דוגמה אדם שה דתי

תלמיד חכם וחזר בשאלה ונהיה אפיקורוס בדרך
כלל הוא יצא הכי נגד התורה והוא ישתמש

בתורה כדי לסתור את התורה כמו שיש הרבה
מרצים כאלה

היום וזה בגם
גדול אז הוא אומר גם היום אפילו זה קיים

רק אני אומר נחמה מסויימת שעושים את זה
לחיצוניות החוכמה אבל סוף כל סוף זה כמו

דברים של מה בכך כי זה מזהם את החוכמה
האלוקית

ומרחיק את האמת כי הלומד מסתפק בדבר
החיצוני הזנותית

לאלוקות זנותי זה זן ומפרנס לכל שזה נקודה
חיצונית שבא לשם החיצוניות ולא לדבר פנימי

לבנות את

הנפש
לכן כאילו אתה

נתקע

בבוס וזה גם מרעיל אותך ואתה לא מתקדם
לדבר האמיתי שהוא מעבר לכן זה פגם

גדול באמת חוכמת האמת מזקקת את הצורה של
האדם כ כדי שיהיה ראוי

לה ותדע שכל עיקר ושורש ההסתר מתחילתו היה
רק משום זה

החלק וזה היה בפרט בדורות קודמים כמובן
ומכאן לקחו להם חכמים חומרות יתרות בבדיקת

התלמידים על דרך שאמרו זל אין מוסרין ראשי
פרקים אלא לאו בי דין ולכל מי שליבו דואג

בקרבו וכן אין דורשים במעשה בראשית בשתיים
ולא במרכבה ביחיד מותם כמותם תמצא רבות

הסברנו ב השיעורים הקודמים בצורה רחבה גם
את הפירוש של מה שהוא אומר פה אז אני לא

אחזור על זה תשלימו את זה ומי ש ראה את
השיעור אז הוא יודע את

הפירוש כל זה הפחד הו מה המבואר לאל מטעם
זה מוטים הם היחידי סגולה שזכו בחוכמה הזו

ואפילו אותם שייצאו כל חבותם בשבע בדיקות
וחקירות נמצאים מושבעים בשבועות חמורות

ונוראות מבלי לגלות בכל אותם ג' החלקים
אנל ולא

כלום ומה זה השבועה
הזאת אולי קצת

נסביר בפנימיות זה כמו משהו שחל על התודעה
והנשמה של האדם מתוך דבקותו

בבורא זה לא רק שהוא אומר אני מבטיח אני
נשבע נה נה נה לא זה משהו בנשמה ממש כי

כמו אדם שאוהב מישהו אז הוא נאמן לאדם בכל
נפשו זה משהו שחל אוטומטית לא אוטומטית

אבל כאילו חל ממש כ ל אורגני מהתודעה של
האדם

הצדיק
או מצד

המתחילים אדם שמתקרב
לחוכמה צריך לקבל על עצמו את ה בפרט לעומק

החוכמה את התנאים

האלה כדי להיות ראוי
לחוכמה ולעסוק ב באמת

בתוכה מתקדמים
ומתקדמים אדם שלא מקבל את השבועות האלה

עליו בנפשו ממלא יסתירו ממנו את האלוקות
האמיתית והוא יתעסק

בצעצועים והוא יהיה בהמון גלגולים פשוט
בתחתית השייה ולא יתקדם שזה רוב בני העולם

אגב אבל פרוטה פרוטה מצטרפת אנחנו עושים
את ההשתדלות ורוצים

להתקדם ואל תתה בדבריי במה שחילקתי כאן ג
חלקים בעניין צרת החוכמה אשר כוונתי שחכמת

האמת מתחלקת בעצמה על ג חלקים כגון אלו
אלא כוונתי על כל פרט ופרט שבכל מרחבי

החוכמה אשר אין לך מילה קטנה בכל מרחבי
החוכמה הזאת שלא יצטרפו ממנה גל החלקים

ההם כי הם רק ג' אופני הביאור הנהגים תמיד
בחוכמה הזו והבן זאת אומרת זה ג' מדרגות

ג' אבחנות שיש בכל מדרגה בכל פרט בכל סוג
תודעה בכל עולם בכל מציאות בכל סדר

לימוד אולם יש לשאול כאן אם אמת אשר תוקפה
של הסתרת החוכמה הגיע לידי מידה כזאת על

כן מהיכן לקחו כל אלפי החיבורים שהתחברו
בחוכמה

זאת והתשובה היא כי יש הפרש בין בת החלקים
הראשונים ובין החלק האחרון כי עקר כבוד

המסע מוטל רק על החלק הג הנל מטעם המבואר
לאל אולם בית חלקים הראשונים אינם תחתי

סור קבוע כי מחלק הינון החוץ מתהפך לפעמים
עניין אחד ויוצא מגדר היינון החוץ משום

איזו סיבה הוא בא לבחינת נחוץ וכן מהחלק
האי אפשר נעשה לפעמים בחינת אפשר שו מבית

סיבות או מבחינת התפתחות הדור או על ידי
נתינת רשות מהשמיים כמו שקרה לרשבי ולארי

זל ובשיעורים קטנים גם לקודמים אליהם
מבחינות הללו יוצאים ומתגלים כל הספרים

האמיתיים שנתחברו

בחוכמה אוקיי יפה זאת אומרת
ה אינו נחוץ והאי

אפשר בבי תנאים של התפתחות הדור ורשות
משמיים הם יכולים להפך לאפשר ולנחות

שים אבל החלק הג הוא מאוד מאוד מוד קבוע
וזה בעצם מאפשר את הפתח לגשת לחוכמה אבל

באמת בדורות הקודמים זה לא היה הזמן לכן
זה לא היה ניתן ובדורות שלנו בדורות

האחרונים ברוך השם הוא בפרט
מהארי אבל בפרט באמת מבעל הסולם זה

ניתן בבחינת פוטנציאל
ממשי לכללות העם מה שלא היה גם בתקופת

הארי אז זה הה רק לצדיקים וגם אמר שרק רבי
חיים ויטל ילמד לא

פשוט באמת כל הצדיקים כל הבעלי חסידות
שכתבו

ספרים אז הם מהעניין
הזה ולדבר זה נתכוונו במליצה גיליתי טפח

וחסה
טפחיים שכוונתם כי קרה להם עניין לגלות

דבר חדש שלא שיערו הקודמים לו ועל כן מרמז
כי רק ח אחד כלומר החלק הא' מג חלקי האסטר

נל הוא מגלה שם וב החלקים הוא משאיר
באסתר והוא להורות כי קרא לו איזה עניין

שהוא סיבה לדבר הגילוי ההוא או שאינו נחוץ
קיבל צורת נחוץ או שניתנה לו רשות מהשמיים

על דרך שבתי לאיל וזהו שמתבטא במליצה של
גליתי טפח זא אומרת מסיבה מסויימת אותו

פינוקיו נגיד שאנו נחוץ ההוא פינוקיו חסר
ערך פתאום קיבל נשמה למה כי יש לזה תפקיד

זה משמש את
הכלל הדור יכול לאבד את זה לנחוץ או

לאפשר אז כאלה יכולים להשתנות בהתאם לצורך
של ההשגחה

וידו ה מעיינים בקונטרס אים אלו שדעתי
להדפיסם במשך

השנה אשר כולם הם החדשות שנן מובאות רה או
בתוכנם המדויק לעמיתו בשום ספר מהקודמים

אותי מהטעמים שהסברנו בשיעורים הקודמים
ואני קיבלתי אותם פה אל פה ממוריז ל

המוסמך לדבר דהיינו שגם הוא קיבל מרבותיו
פה אל

פה מה זה הפה אל
פה נדבר מ זה בהמשך המאמר הוא מביא את זה

זה כאילו ששניהם בגדלות שניהם בתודעה
משותפת שהוא מעביר לו את המחשבות את

הרגשות את הפנימיות ולא רק את הדיבורים
החיצוניים את הנפש שוא מעביר לו וגם

שקיבלתי אותם בכל התנאים זה לא פל פה
פיזית אבל אתה יכול להיות דבוק אליו ב

באזיקונים זה לא בחדר מטר על מטר זה לא
פהל

פה והפ אל פה יכול להיות גם בהפרש דורות
אבל זה בתנאי שגם עושים את הפה ל פה באותו

דור כי אחרת זה יהיה
זיוף כמו שהרבה עובדים רק עם צדיקים מתיים

אבל בדרך כלל זה מגאווה וגם שקיבלתי אותם
בכל התנאים של כיסוי ושמירה קנל

אול מתוך הכרח שהבאתי במאמרי את לעשות אנל
התהפך לי חלק האנו נחוץ והצע בעלי בחינת

נחוץ ועל

כן גיליתי תפח זה בהתר גמור כמו שביארתי
לאל אומנם בת ה טפחים אותם אשמור כמצווה

עלייי

אני מדלג טיפה במאמר אחר קונטרולס למקורות
הקבלה יש פה קטע חשוב בת שלישים גיליתי

ושליש אחד מכוסה ואנוכי מצאתי מתחייב אני
קורא מהר כי זה מאמר שהוא על

הדרך תכף נחזור למאמר חומת הקבלה מהי תורת
הקבלה ומהותה ונמשיך בסדר

הרגיל נוחים יצאתי מתחייב לצאת ולגלות את
בית השלישים הראשונים שליש הלא נחוץ ושליש

האי אפשר

ומטעמים מאוד פשוטים זפה גם מראה לפני זה
אמר את הלא נ את ה אי אפשר ופה הוא מדבר

גם על ה רגע מה הוא אמר לפני זה הוא דיבר
על הלא

נחוץ כן את הלא נחוץ נהיה לבחינת נחוץ ו
זה כתבי יד שלו עכשו בקונטרס הזה הוא גם

מציין שאת האי אפשר הוא

מגלה כילו נחוץ מצאתי בדורנו זה נחוץ מאוד
מבן שיצא מאליו מכלל ה

שבועה ושליש אי אפשר הנה חדשה עשה השם
בארץ כי הורו יתברך הופיע עליי בכיוון זה

ואת הלא אפשר עשה אליי אפשר כי ממש בכל עת
שאני מתחיל לכתוב בגילוי החוכמה מופיע רוח

ממרום כמו שפה חדשה נשלח לי מהשם יתברך
אשר אני הולך אמה ומברר דברים אשר עד היום

לא היה בהם שום מילה והגה כאשר המן רואה
בספרי ממש הוא כאילו ברה שפה

חדשה כמו שאמרתי שוא
בעצם עשה שפה

ממוצעת אני פעם דיברתי על זה בשיעור על
שפת הענפים אולי אני אחפש את הקטע הו בעצם

בעל הסלם הקדוש חוץ מזה שהוא דייק את הכל
וחידד את הכל וסידר את הכל על פי קודם

ונמשך והסביר את המושגים ועשה עבודה
מטורפת ועצם הוא מן עשה שפה ממוצעת בין

שפת הקבלה לשפה
המדוברת ואז זה בעצם גם מאפשר את נקודת

החיבור לכללות העם אם הם תיגעו ויתרחב
וכמה כאילו נבראה

השפה כמובן הכל היה לפני
אבל ממש זה דבר לכן תורתו היא באמת תורת

המשיח אגב תורת השוואת הצורה לכן רק לא
ניתן הרשות לדבר הגדול

הזה והחיוב הזה אינו מניח לי לישון כי אם
צה השם בשינוי העת ונתן לי עניין לגלות את

בית השלישים ממסתורי החוכמה איך אהייה
מכושי החוכמה לחמוס מהעולם מה שייך להם

בעיקר חיותם התפתחותם אדם גדול הוא הגיע
לגמר תיקון אבל הוא רצה לעשות רצון השם לא

זה מה שעניין אותו ולא עוד כי אני רואה
בבית עיניי שאם ירצה

השם ויתעוררו האמון בהבנת דברי אלה שנותן
לי רשות לגלותם כי אז יקויים לינו דברי

הנביא ומלא הארץ ד את השם ואז ההפוך אלמים
שפה ברורה וכולי וזה שירני לחבר קונטרסים

הללו להפיצם בעולם יהיה מי שיהיה הופה אין
לעובד השם ואין לו לא עובדו כי הכל ראויים

וכדאיים להבית אל האמת בפניו ועל דברים
כאלו אמר רבי יהודה בן בתרה על הפסוק כה

דברי כש נאום השם מהאש אינו מקבל טומאה אף
דברי תורה אינם מקבלים טומאה כי האמת יורה

דרכו יפה מאוד

סמן לנו את
זה אז מה נפיץ את האמת ככה לכולם מה עם

הרשעים אז כמו שאמרנו הדברים מלובשים
בצורה שמי שלא ראוי לא מבין ומי שראוי

מבין ומי שלא ראוי ולא עובד השם זה יכול
לעורר בו את הנקודה שבלב דבר מיוחד כמו

אור
האלוקות הגדול שיכול להעיר כל נשמה כי

כולנו נשמות אלוקיות יש פה דבר מיוחד באמת
חוכמת הקבלה זה כנגד האורות הגדולים

שנמשכים לכלים

הגסים כי רק הם יכולים לתקן אותם יש פה
הרבה

עניינים והנה בקונגרסים הללו שקיבלתי על
עצמי להפיצה בישראל מידי שבת בשבתו ולגלות

מקוריות הקבלה לעיני כל חיכ כנראה מתן
תורה ומאמרים שהוא כתב אני אומר בזה שאגלה

מה שאני צריך לכסות כי אפילו אם אפסיד את
חיי או יתנו לי כל כסף וזהב וחמודות

שבעולם הוא מדבר על זהב רוחני גם לא רק
גשמי לא אגלה אף מילה ממה שאסור לי לגלות

כי שבועה חמורה נשבעתי
למורי ואותה אשמור בכל נפשי

ומאודי יפה
מאוד אוקיי עכשיו אנחנו נקרא קטע

ממאמר שנקרא חוכמת ישראל בערך חוכמת
חיצוניים לאחר מכן

נחזור למאמר חוכמת הקבלה

מהי חוכמת ישראל בערך חוכמת חיצוני זה מוב
בפרי חכם משם אני קורא וזה גם מופיע

במאמרי
הסולם כל חוכמה שבעולם הערכתה היא לפי ערך

התכלית שמביאה
שהיא

המטרה שכל חצי היון קולים

אליה ולכן לא יצויר כלל חוכמה בלי איזו
מטרה זולת לתינוקות בחוכמת המשחקים כי לבל

זמה בא להם וזו מטרתם לפי ערכם ועל כן אין
ה חוכמה נערכת בחריפות ובקיאות אלא לפי

שבח ויתרון התכלית שמביאה זאת אומרת מה
הכלל

איך אני בוחן חוכמה לא לפי הפלפולים שבה
לא לפי המילים היפות לא לפי הצבעים שבה

לפי התכלית שהיא
מביאה ונחה מוצא תכלית כל חוכמה חיצונית

לתועלת הגשמיות
הנאבקת בלי ספק היום או מחר ואם כן דיו

לנסו להיות
כנושא זאת

אומרת כל חוכמה
גשמית ה היא נובעת מהגשמיות או מיוסדת

עליה ממלאת טבע הגשמיות להתפרק לעבד ו
להתכלות כערב עין אז

ממילא דיי לנשוי להיות כנושה זאת
אומרת אם הגשמיות מתפרקת והאדם נגיד חוכמת

הביולוגיה דבר מטורף ומדהים כי באמת יש
בזה כן העולם העליון לא נתפס כמה חוכמה יש

בגוף האדם לנו זה נראה פשוט אתה מזיז את
היד וזה זה מלא מערכות שעובדות במוח דברים

מדהימים אבל סוף כל סוף הגוף נרכב אחרי 70
שנה במקרה

הטוב נהייה שוארמה לתולעים אז אם החוכמה
נשואה על הגוף

ממילא כמו הנשוי שהיא נשואה
עליו גם הנושא עצמו גם החוכמה עצמה זה

התכלית
שלה

ואם התכלית הוא לדבר קליל ונפסד הלא נאבדת
עמו יחד שכל הגשמיות הזאת

נפסדת עכשיו המטריקס מבלבל אותנו אז קשה
לנו לראות את זה אבל רואים אפילו נגיד

יופי של גבר או אישה אז כמה אפשר להחזיק
ביופי איזה 10 שנים 15 שנים אני מדבר

מבחינה ביולוגית לא מבחינת ההרגשה כי
מבחינת ההרגשה יכול להיות אחרי שבוע רבים

והם מתגרשים כמו כל כמו רוב הסלב או על
סמים

אבל אני מביא משל אז נגיד ברמת הביולוגיה
נגיד 10 שנים 20

שנים אפשר להחזיק את היופי ואז זה מתחיל
לאבד כל הגשמיות

נאבדת או הבריאות אפילו כל דבר
גשמי ואתי יש לנו אמת הבניין למדוד חשיבות

חוכמת ישראל על חוכמות החיצוניות שכל
ענייניה אינה זולת להבין רכי השגחת הבורא

יתברך על בריאותיו ולהידבק בו
יתברך נמצא שכל עצמות החוכמה הזו נסמכת על

הבורא יתברך וכיוון שאיין ערך להעריך
חשיבות הבורא יתברך על בריאותיו אשר ברא

לכן אין ערך למעלת חוכמת ישראל על ערך
חוכמות חיצוניות והדבר פשוט לפחות

בשכל
וכיוון שעיקר נושף של חוכמתו הוא חי לעד

ונצחי לכן גם כל חוכמתו תישאר כולה
בנצחיות וכיוון שמטרתה למצוא חן בהתקרבות

הבורא יתברך שהוא המשובח ש במטרות שאפשר
להצטייר לכן העוסק בה ואין צריך לומר

הזוכה בה הוא הוא המשובח ש במין
המדבר זאת אומרת אומר פה כיוון שעיקר נושא

של חוכמת הוא חי לעד ונצחי ובאמת חוכמת
הקבלה עוסקת במציאות האלוקית וב

האלוקיים ובצד
הנשמה ובעולם

העליונים שהם
מתוקנים בהשוואת הצורה לאלוקות ועל כן הם

לא נפסדים כמו הרצון לקבל לעצמו שכביכול
מנותק מהאלופות לכן ממלא חוכמה שמיוחדת על

הרצון לקבל על מנת להשפיע על הדבקות
האלוקית ממלא הא

נצחית כמו צד הנשמה כמו צד
הבורא אבל כל החוכמות הגשמיות שהם בנויים

או מיוסדים ברמת הענפים שלהם על החומר
הגשמי המדומה ממילא הם נפסדים ומתכלים

ויותר מזה גם החוכמות הרוחניות
שמתבססות על האגו והרצון לקבל לעצמה

הרוחני הם גם נאבדות היות והן בשינוי צורה
מהאלופות בשונה מחוכמת ישר אל שהיא מתוקנת

בהשוואת הצורה לאלוקות ו ואל כן ממילא דיי
לנסו להיות כנושא ממילא אהרון עושה את

נושאיו וממילא יש דבקות אלוקית ממילא זה
קיים

בנצח אבל המטריקס
מבלבל

לגמרי מבלבל ברמות מסתיר מרחיק וזה

תפקידו אין חפץ בכסילים

אבל אין חפץ בכסילים
ולכן מעטים הם בית

ישראל כמו שכתבו זל אלף בני אדם נכנסים
למקרא מעל המשנה השרה לתלמוד יוצא מהן אחד

להוראה ראיתי בני עליה ואן מועטין ואז זה
לסיבות הרבה והעיקר שכל המתחיל בה רוצה

לטעון בשיעור שלם והקטן שבשיעור אותם
הכסילים ו על כל פנים לידע צדקות השכחת

יתברך זאת
אומרת הכסיל זה מי שרוצה את הרצון לקבל

לעצמו ורוב האנשים באים לחוכמה אם כי מותר
מתוך שלא לשמה בא לשמה אבל מטעם הגבה

אנוכיות לקבל אורות וזה בסדר בבחינת לא
לשמה בא לשמ אבל לכוון ללא לשמ מה הנכון

שמביא ל
לשמה לכן בני עלייה דיינו מי שזוכה לדבקות

אלוקית המועטים בסוף כולם יגיעו אבל זה
מאוד מאוד לאט

למה מהרבה סיבות אומר אבל בעיקר כי רוצים
לקבל הכל בבת אחת כמו קליפת מצרים ולא

מוכנים
לשלם הוא כן חוב לדעת ואפשר להודיעו לפי

רוח הכסיל אבל מה נעשה לאחותנו ביום
שידובר בה כי חוכמת אפשר לפרשה בכל 70

לשון
זולת על לשון הכרס דהיינו הלשון של הכלי

קבלה שאין נשואי החוכמה הזאת נזקקים ללשון

הכרס למה כי ה בא להוריד את הכרס וזה מה
שרצינו לבאר ונב במאמר מיוחד כי הוא תחילת

המבוכה
וסופה וחיי צער תחייה צא אולמד

ותמצא טוב אולי אני אגיד כמה מילים זאת
אומרת כל אדם שמתקרב לחוכמה הוא הוא מערב

את זה את הגאווה
ואנוכיות את הכסיל שבו וכל עוד הכסיל הזה

לא י
תוער החוכמה מוסתרת

ממנו או שאין לו חשק או שקשה לו או שהוא
כן מצליח ללמוד אבל הוא לא רואה את הבורא

ואנחנו חיייבים להאמין
שזה כי אנחנו צריכים

תערה תפקיד התורה ומצוות והלימוד להביא
לנו טהרה אז זה לא פשוט זה תהליך אבל כל

בני העולם מחוייבים להגיע לשמה שאלה
מתי כמו שאמרנו בשיעור

הראשון שנקרא תכלית

הבריאה עוד אמרנו שהחכמים האמת היא מדברת
על איך לצאת מאהבה עצמית ולהידבק בבורא

ורוב בני העולם
וכסילים הם רוצים להידבק בבטן לא

בבורא אז אי אפשר להסביר להם את החוכמה
בצורה שהם יבינו כי הם

מבינים איך לקבל לעצמי לכן יוצא מזה
שמזהמים את הקבלה ואומרים תעשה את הסגולה

הזא תלמד את זה א תגיד תיקון חצות תראה
היהודי הזה סגר דירה כל מיני דברים

מזוהמים שכאילו רק דרכם האמון תקרב לקבלה
או לתורה כי אם לא הבטיחו לו דברים לגוף

זה לא מעניין
אותו אבל מה נעשה שכל שפת הקבלה היא לא

מדברת לשון הגוף זה הפך
הקבלה לא פשוט צא אולמד ותמצא שתנאי מחויב

אחד נסמך לכל
חוכמה ואפילו לחכמות חיצוניות דהיינו וחיי

צער תחייה כעניין מפורסם הוא שכל שזכה
להקראה חכם נמצא מהבל כל תענוגי הבשרים

ולפי שיעור הסגול נפשו לסבול מיצר העמל
ברדיפת החוכמה ממש לפי שיעור הזה מוצא

אותם וגם היום שיש טכנולוגיה ש שהיא מקצרת
את הזמן והמקום בדומה לרוחני ר במסגרת

המטריקס
והאשליה וכמובן זה גם יכול לגרום להפך

שכאילו קיצור הזמן ומקום בחיצוניות מכביד
את הזמן והמקום בפנימיות כי אז האדם נהייה

יותר עצלן אז ככ ה משרח שלו יותר כבד
למרות שיש לו רכב אבל בכל מקרה יש שם

פוטנציאל לדברים טובים כמו שאתם רואים
אנחנו מעבירים שידור ובכל

מקרה אם אתה רוצה להיות דוקטור אתה צריך
שבע שנים נגיד זה הגייה זה זמן אתה צריך

לוותר על לבלות יותר מדי אין מה לעשות זה
חוק של כל חוכמה כי זה סדר המדרגה אני

צריך לוותר על הדומם כדי להשיג צומח לוותר
על הצומח להשיג חי וכן

הלאה אז מישה רוצה להיות איזה מדען גאון
הוא צריך להקדיש המון שעות המון יגיעה

ולמרות שהוא יכול להסתמך על דורות קודמים
אבל בדרך כלל המדה גם מסתר אלחד את השני

כן כל פעם מגלים משהו אחר אבל גם צריך
ללמוד את את הדורות הקודמים האלה זה לא

פשוט לכן כל
חוכמה לא משנה זה אפילו בניית הטרי דורש

אם אתה רוצה באמת
להיות תותח אתה צריך לוותר הרבה על זמן

ועל תאוות כדי שיהיה פנוי לעסוק
בחוכמה ומי שמערבב את זה הוא לא הוא לא

מספיק שלם
בחוכמה

אומר בעל הסולם הקדוש אם כן יש להקשות
קושייה אחת על כל חכמי העולם יחד עלו כל

בחינת אהווה יוצאת מנקודת בשרו סליחה לו
כל בחינת אהווה יוצאת מנקודת עצמו ובשרו

ושב לנקודת עצמו
ובשרו אם כן איך יכשלו כל החכמים באהבת

החוכמה שהתחלת וסופה אינה אלא יגיעת בשר
מה הוא אומר פה למשל אדם שעוסק במוזיקה

יכול להיות שהמוזיקה היא אמצעי
לכבוד אמצעי טוב אבל אמצעי לכבוד אז מה

הוא רוצה באמת הוא כבוד רוצה או אדם שעוסק

בפיזיקה זה לא אומר שהוא לא אוהב את
הפיזיקה יכול להיות שיש לו תכונה לזה

כישרון לזה סקרנות
לזה לפחות לזמן שהלוו לו את ה את התענוג

בזה מלמעלה במסגרת החוקים של נעיר הוא
דקיק יכול להיות תגדל יחליט להיות נהג

מונית תעזוב את ההייטק אבל זה

משל בכל מקרה הוא מקשה עליהם בעל
הסולם אני אבל אני אקרא ואז אני אסמיר אלא

כל בעל ניסיון בדבר יודע למה בעל ניסיון
כי זה גם עניין של התפתחות לפי טבע האדם

כי יכול להיות אדם אחר יאיר לו יותר
העצלות אלא כל בעל ניסיון בדבר יודע שיש

עניין אחד בעולם שהוא המשובח ש בתענוגים
המצוירים

דהיינו מציאת חן בעיני
הבריות אשר כדאי הו לפזר כל כוחות ותענוג

הבשרים להשיג דבר חמדה זו בשיעור חשוב
וזוהי אבן השואבת שעיני כל טובי הדורות

נמשכים אחריו ובגללה מביילים כל חיי בשר
אז הוא אמר מקשה להם קושייה למה כי כל

החכמים גם אם ויטרו קצת על התאווה להשגת
החוכמה על הכבוד הם לא הצליחו לוותר או

ויטרו על הזמן לא משנה על הכבוד הם לא
הצליחו לוותר אז שב לנקודת בשרם עצמם למה

כי הם עושים את זה בשביל הכבוד עם

זאת א טוב אני כאן קצת אסביר חוכמות
חיצוניות למרות שהכבוד כן

נפגע אבל זה לא מחייב לוותר על הכבוד
להשיג את החוכמה החיצונית יותר מזה זה

נותן לך אפילו מוטיבציה להיות מדען גדול
ולהשקיע במדע כי תקבל על זה כבוד עכשיו זה

כאילו המזון של צד המדבר מה סליחה של צד
החי שבאדמה

א כבוד מציאת חן ביני הבריות רואים אפילו
אדם שבא לו להתאבד אם יהיה לו קצת כבוד זה

יכול להציל אותו מהמוות העצמי
שלו אם הוא יצליח להפיק מזה את הכבוד

לכן כבוד מניע את כל העולם אפילו מוכנים
לוותר על העצלות ועל הכסף כדי לתת צדקה

לפתוח גמחים כדי לקבל על זה כבוד אפילו
מוכנים לקיים מצוות ולראות צדיקים כדי

לקבל כבוד רוב בני העולם הם תחת הכבוד אבל
יש בזה שיעורים יש אחד 99% תחת הכבוד אחד

70% אחד 50% כל בני העולם מחולים בזה
ויותר מזה אדם שבאמת רוצה לעבוד לשמה

מגדילים לו את רצון לכבוד כדי לאמן אותו
חזק בכל מקרה הוא מקשה עלהם קושיה למה כי

אתם פועלים לכבוד אז אתם כן פועלים לחיי
הבשרים פשוט במקום לשניצל לחיי הבשרים של

מציאת חן בעני הבריות שזה תענוג הרבה יותר
גדול משניצל כמו רואים אפילו בדברים לא של

חוכמה של פשטות אדם מוכן לוותר על אוכל
ועל תאוות האכילה כדי להראות טוב כי מקבל

על זה כבוד לא בגלל הבריאות רק יכול להיות
שגם אבל הכבוד מאוד מניע פה גם אותי

אגב אז אנחנו רואים שהכבוד יש בו תענוג
גדול כי זה כנגד צד החי שברצון לקבל זאת

אומרת יש את ה דומם צומח שזה כאילו תזונה
מהבחינות הנמוכות

מאיתנו והתזונה של החי זה מה שבגובה הקומה
שלנו שזה בני אדם אבל זה תזונה נפשית אני

לא אוכל בני אדם באופן נורמלי אלא אני
ניזון מהנפש שלהם כמו שאני ניזון דומם

צומח ככה אני ניזון מבני אדם אבל על ידי
כבוד ותשומת לב כי זה חלק מה האדם בנוי

לחיות חיה סביבם זה חלק
מהנפש צריך אגב להשתמש ב לדברים שבקדושה

בצורה הנכונה זה הוסבר במקומות המתאימים
לכן כבוד זה דבר שכל העולם שווי בו ו א

ומונע בו אדם יכול להיות חושב משהו אחד
אבל הוא תנהג אחרת כי באותה סביבה הוא

יקבל כבוד על מחשבה
אחרת כל העולם נה זה אבן שאהבת כולם כאילו

תלויים בה כי אי אפשר לוותר עליה כי זה גם
הרצון הכי גדול לפני האלוקות אז כולם

קשורים בזה זה הקליפה היותר קשה על שניצל
אתה עוד יכול לוותר על כבוד זה עוד יותר

קשה לוותר אם התפתחת למדרגה הזאת יש כאלה
מעדיפים שניצ לא רוצים כבוד בסדר זה לא

שהם לא רוצים אבל כאילו מספיק להם קצת
כבוד אבל כשה האדם מתפתח ברצון לכבוד רצון

מאוד מאוד קשה גם בלהיות מורה גם בלהיות
מרצה כמעט רוב התזוזה שלנו זה מה יחשבו

עלינו זה כליפה מאוד מאוד

קשה
עכשיו יש בזה צעד טוב גם אם מסיירים את

הקליפה כי אדם רוצה להרגיש שייכות או רוצה
להרגיש התחברות לאחרים אבל מצד הקליפה הוא

כאילו רוצה את זה לעצמו
כמטרה כל הרודף אחרי הכבוד הכבוד מורח

ממנו
כבוד זה גם כמה זה יוצא

בגימטריה לב כבוד גימטריה
לב

לב כי זה כאילו מזין את הלב של
האדם ומצד הקליפה זה פגם מאוד גדול כי הוא

כאילו פועל לא את העני האמיתי שלו אלא את
העני השקרי שלו ואם הוא יכול לקבל כבוד על

אני
שקרי הוא מתרגל לשקר

ולזייף גם אם זה לא אמיתי כדי שהוא יקבל
על זה כבוד או שהוא מזדהה עם דברים לא

אמיתיים כי נותנים עליהם כבוד ועל דברים
אחרים אין כבוד לכן יש עניין ברוחניות

להיות בסביבה רוחנית טובה כדי שתקבל כבוד
על דברים אמיתיים אבל גם בתוך זה צריך

לוותר אבל זה כאילו עשית שם כבר ברית מילה
לכבוד אז עדיין אתה צריך לשמור על הברית

גם אחרי הברית מילה אבל לפחות עשית ברית
מילה אבל אם אתה מקבל כבוד על דברים לא

אמיתיים בעצם זה כאילו לשי את הברית מילה
לכבוד אפילו וזה בגם גדול בכל מקרה כל

העולם קלו בקליפה הזאת אבל עם זאת חוכמה
חיצונית לא מחייבת ויטור על הכבוד אולי

קצת פה ושם מבחוץ מבחינה טכנית אבל פה
מדבר על הרצון הפנימי לכבוד לא רק מבחוץ

כי הכבוד מחייב אותך לשחק אות עניו אז זה
לא נקרא לוותר על הכבוד זה נקרא לקבל

גאווה ענווה גם אבל אבל עצם הכבוד הפנימי
שזה עניין של הרגשה למה אני פועל מה אני

חושב זה חוכמות חיצוניות לא מחייבות אותך
לוותר אבל הכלל הזה לא חל בחוכמת האלוקות

ותכף נראה
למה הנה כל חוכמה יש לה לשון בפני עצמה

אשר נושאי הראשונים סידרו אותה והסבירו
חפציהם על ידי הלשון הזה ותואר הלשון הוא

בחינה אמצעית שקרובה לעצם החוכמה וקרובה
לעוסקים בה כי סגוד גדולה מצוי

בה
סליחה קצת רות וקרובה להסכים בה כי סגולה

גדולה מצוייה בה לקצר הלשון ולהרבות
ההסברה כן זה כמו בחינה ממוצעת שמקצרת את

העניינים כמו
נוסחה ומעבירה את הכלל ישר למישהו כבר בקי

בו ואפשר להתקדם מאוד
מהר נושאי חוכמת האמת ונושאי חוכמה

חיצונית
והנה לפי חשיבות חוכמת האמת מובן לכל

שתנאי הנוהג בכל חוכמה נוהג גם אצלה
דהיינו להבל כל חיי ה בשריים דינו לוותר

על שינה תאווה זמן
וכולי ועוד נוסף עליהם שצריך להבל גם את

אבן השואבת הכללי דהיינו חן בעני הבריות
אז חוכמת האמת חוכמת

האלוקות התורה הפנימיות היא מחייבת לוותר
גם על הכבוד אבל באמת

מבפנים חכם חיצוני מהול חיי בשר כדי שינצל
מלבות זמנו היקר לו על השגתו שזה מקרה כל

הכסילים
יחד שמחמת חביבות בחיי בשר מבלים זמנם

עליו ומהם ניצול החכם כמו הוד המוצל מאש
מחמת בחירתו להבל חייי בשר תמורת זה ישיג

חוכמה באותו זמן ובזה תקיש לחכמי האמת שכל
עוד שאינו מאול את אבן השובת הכללי זאת

אומרת למצוא חן בעני הבריות אינו מוכן כלל
להשיג חוכמה זו אין מבחינת הלימוד אבל אין

מבחינת ההשגה האלוקית כמובן כי יבלו זמנו
למצוא חן בעני הבריות ויושב ל

הכסילים המבלים זמנם לחיי בשר שאין לו לב
פנוי להשגת חוכמה נקיה ותמה ולא יוכשר

לזכות למצוא חן ביני הבורא יתברך וזה פשוט
בזה תבין הטעם שחכמת לא מצא חן בעיני

בריות העולם חוכמת האמיתית ואפילו לחוכמה
פחותה אינם שוקלים אותה כי מחמת שינוי

הנושאים בא להם טעותם כי נושאי חוכמה
חיצונית כיוון שכל מטרתם למצוא חן בעיני

הבריות על כן יגעים להמציא לבוש חיצוני
חוכמתם שיהיה מקובל אפילו על לב הכסילים

מפני שהם העיקר בני ישוב והם המפרסמים כל
מפורסם כי גם אפשר לקבל על זה ות

כבוד הסרת חוכמת אמת מהכסא שאיין כן חכמי
האמת לא היה להם עניין להראות חלק חוכמה

בשיעור שיהיה מקובל ללב הכסילים מחמת שאין
חפץ בכסילים אלו רצוני לומר שאפילו אם

תמצו חכמי הדור להבינם טעמי האמת שיהיה
מקובל על ליבם מכל מקום לא מחמת זה יכנסו

למקרא כי אין חפץ הכסיל אלא בהתגלות ליבו
ודברים הקרובים לו מדובר גם על כל כסיל ש

כל אדם ואדם ולא רק באופן כללי על האנשים
ותכף אני אנחם אותכם אל תדאגו והינו השייך

לתענוג בשר כמו שביארתי
שאיין היבל נשאר באולתו מחמת מאושו בחוכמה

אלא מחמת קרבתו תענוגי בני
אדם

רגע שכל ימי
חייו אינם מספיקים למלות חצי

אהבתו כי זה נ הוא דקי כי אי אפשר לקבל את
האור כי האור מסתלק כי זה שובר את הרצון

וכל הסיבות הידועות אשר על כן אין לו פניא
לחוכמה אפילו שתהייה חביבה עליו ואפילו

החכמים המפורסמים בחוכמה
חיצונית נחשבו לכסיל וחומריים בערך חוכמה

זו למרות שהם הקריבו הרבה כדי להשיג את
החוכמה החיצונית אבל על הכבוד הם לא יטרו

ובעניין הזה הם כסילים לגמרי ביחס לחכמי
האמת

מחמת קרבתם למציאת חן בעני הבריות שכלפי
חוכמה זו שווה הי לגמרי לתאוות חיי בשר

ושלוות הגוף ואפילו יותר הייתי אומר היות
וזה רצון יותר גדול שהוא שואב את האדם עוד

יותר לכן קרא לו אבן השואבת
הכללית אז מה נעשה לנו תקנה רגע רגע המרו

שבתורה מחזיר על המותב מתוך שלא לשמע בא
לשמע אז כל פעם שאתה בא לפעול ואתה רואה

שרצון לכבוד מניע אותך למשל כשאתה בא
להעביר שיעור גם אם אתה זקן כברה לא מעיר

לך כבר כל כך כבוד כי אתה עייף עדיין יש
שמה קצת כבוד שאתה יכול לגרד תכוון את

עצמך לנקודה הפנימית בתודעה אבל אז תראה
שקשה לך ללמד אין לך כוח לשפת על הכיסא

אפילו נכון ופה אתה מתחיל לייצר תפילה או
אפילו אם אתה משתמש בכבוד אבל שזה יהיה

אמצעי תגיד אני לא ראוי כמו שאומר ה
לא ראוי לקבל חומרי דלק מדבקות בבורא אז

הבורא מניע אותי דרך הכבוד אבל שזה יהיה
אמצעי ולא מטרה ועל זה נאמר מתוך שלא לשמ

יבוא לשמ ולאט לאט הנקודה הפנימית תגדל
אבל אם אני הופך את הכבוד למטרה לעצם כמו

בחוכמה
חיצונית אז ממילא א לא יגלה את האלוקות כי

אתה רוצה כבוד מהבריאות אז תקבל מהבריאות
לא מהבורא אתה רוצה כבוד מהבורא אתה חייב

לוותר על הכבוד בריות אבל לא בכאילו מבחוץ
באמת ורוב בני העולם גם אלה שמציגים את

עצמם צדיקים ולא רוצים כבוד הם נגועים
לגמרי

בכבוד אבל על ידי התורה והמאור שבה ותפילה
ודבקות

בבורא אפשר להינצל

חכמינו זה לא גילו התפתחות מחוכמת האמת
בדורם היום זה קצת שונה דיברנו מזה בהקדמה

לפנים יראות ומסבירות ואין כאן המקום
להעריך כיוון שכן לא גילו חכמינו שום כות

מחוכמת האמת לעיני הכסילים כי עוון גדול
הוא כמו שכתבו חזל כשם שמצווה על אדם לומר

דבר נשמע כך מצווה אדם לומר הדבר שאינו

נשמע כמו שכתוב בזוהר בהרבה מקומות וואם
לי אומר אם לא אומר וכולי כי מחשבות

החוכמה שלא לעשותה שיחה ריקנית בפיות
הכסילים ללא צורך כי אותם הניזונים לתאוות

ליבם לא יזון זיב השכינה לבטח וזה שיעור
חזל כל מתגאה וכולי אין אני ויכולים לדור

בם דור אחד וכולי זהו הטעם שבכל שעה שפושט
מלכות הראשה על הדור תכף יידונו תורתנו

הקדושה לשרפה בר מינן כמו שקרה לנו כמה
פעמים וגם בדורותינו אלו אלה כי מעשו

בחוכמת ייחודו יתברך שהי לקוצים תמיד בעני
הכסילים למה כי כאילו הקוץ מונע ממנו לקבל

את התענוג את הפרי רק הפרי שלו הוא פרי של
גוף כמו שביארתי שאין מוצאים בה שום מטרה

למלות התהוותם מס רוח ונהפוך הו כי עוד
שקי מחמתה שלא יוכלו להנות ואינם נהנים

מהורות בפרסה וכדומה שעל ליבם רק זאת הוא
גובה השלווה כי החוכמה אומרת להם תותר על

האגואיזם על הרצון
לקבל אז מה היום עושים שזה פגם

גדול לכן תפקידנו להפיץ את חוכמת האמת
בצורה הנכונה כאילו לוקחים את החוכמה

האלוקית מתרגמים אותה לגוף וזה נהייה כבר
ממש חלק מהתורה כאילו חס ושלום כל התורה

כביכול כל הלימוד החיצוני תלמד מה דפי
גמרא תקבל שכר ככה וככה תעשה את הסגולה

הזאת תקבל ככה וככה תדליק את הנר הזה
נהייה רק תורה של

גוף
בדומה למה שהנצרות עשתה לקחה את העבודה

זרה עבודת לילים וכאילו נתנה לה חתימה של
רוח הקודש in the name of the f the

what כאילו לקחה את ה צלילים אפילו לקחו
מנהגים ודברים מהדתות הקודמות צרפו אותם

לנסות אני יודע כמו סנטי קלאוס וכמו ליל
כל הנמלים הליצנים

וכמו מה עוד יש צובים את הבצים כל מיני
דברים זה עבודה מתורות של עבודה זרה בכלל

כדי לעשות הנגשה
כאילו אבל ביהדות סוברים את כל הפסילים לא

היה הנגשה לאברהם היה צריך לשבור את כל
הפסלים ועוד יש יש להם צלמים

כאילו והרבה עבודה זרה כי כאילו הצלמים הם
קרובים לפרטיות לגשמיות לרצון לקבל אז זה

האדם מבין אבל לא רחוק מזה עושים כאילו
בתוך היהדות שלוקחים את הרוחניות בשביל

הגשמיות ולא רואים בזה בכלל חטא כי לא כי
כסילים זה מה שמחפשים אבל אז מה נעשה אין

לנו תקנה יש תקנה המאור שבתורה יכול
להחזיר על המותב ואפילו אדם מתחיל כסיל

אבל לפחות שישים שם למצוא את צדקת השגחתו
לפחות את זה ויכוון להטהר לאט לאת המור

שבתורה יחזירו למותב ויתקדם ויתעלה אבל
הוא אומר לנו איך האמת בנוייה וכל בני

העולם חייבים להגיע לזה השאלה מתי עם זאת
אין לזלזל בפעול בשביל כבוד כדי אבל להגיע

לשמע או לפעול חלקית כי זה מכין אותנו
לדבר האמיתי ויותר מזה הרבש אפילו מביא

מאמר יפה על הדבר הזה שאם לאחר מעשה אני
אעשה חשבון והתבוננות

ואגיד אין עוד מלבדו הקדוש ברוך הוא הפיל
אותי דרך הכבוד כי לא הייתי ראוי לפעול

באופן אחר אז זכיתי שהקדוש ברוך הוא אפילו
דרך לבוש כזה נמוך מקרב אותי אליו אז אפשר

לקחת את הלא
לשמה לצרפו ל לשמה אז דורש יון התבוננות

עבודה יגיעה לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות
וחסידות כי זה כל הזמן עוסק איתנו ב ים

האלה ו ויש גם את העניין שש בזה אור מקיף
שזה מסוגל לזכך את הנשמה זה דבר

מיוחד אוקיי

יפה ברי

חכם
אוקיי בוא נראה אם נוכל ללמוד מהמשך המאמר

חוכמת הקבלה מה היא או שנמשיך שיעור

הבא אוקיי נקרא קצת קטע סבבה הסיבה
באה שמות

מופשטים אני מזכיר הפרסום של השיעורים
להפצת חוכמת האמת תחזוקת האתרים ועוד

דברים רבים אין של האתר שלי וגם של דברים
אחרים ש אני עושה הוא מאוד יקר אני אשמח

אם תהיו שותפים תלחצו על כפתור תודה
ותתרמו לפרסום השיעור כמו כן תצטרפו כחברי

מועדון באופן קבוע אם אפשר לפחות ב-30 שק
בחודש ניתן לבטל בכל עת כדי

לסייע ולתמוך
בהפצה ולהיות

שותפים
בדברים אוקיי

טעות גדולה היא לחשוב לשון
הקבלה

משמשת בשמות
מופשטים

ואדרבה אינה נוגעת רק ב
ממשיות אמנם יש דברים בעולם שהם ממשיים אף

על פי שאין לנו תפיסה בהם אוקיי אז רגע
טעות גדולה היא לחשוב שהקבלה היא מופשטת

מה זה עוסק באורות בדברים רוחניים בדברים
זקים במלאכים אין לי השגה בזה או כמו

הפילוסופים טעות
גדולה ואנחנו גם אומרים שהקבלה בעצם לא

עוסקת בכלל מהגשמיות לא מדברת מילה אחת
מהעולם הגשמי רק על דרך ענף שורש אז

לכאורה זה לא ממשי זה משהו דמיוני בשמיים
מופשט אבל

לא אבל אני אקרא ואני אסביר
אמנם יש דברים בעולם שהם שים אף על פי

שאין לנו תפיסה בהם כמו המגנט

והאלקטרונית יומר שהשמות אלו הם השמות
מופשטים שהרי אנו מכירים היטב בינינו בכל

חושינו את
פעולותיהם מה אכפת לנו שאינו ידוע לנו עם

עצמותו סוף סוף אנו מכנים אותו לבחינת
נושא ודאי אל הפעולות המתייחסים אליו והוא

שם ממשי ואפילו תינוק המתחיל לדבר יכול
לחן אותם בשם אם הרגיש את מעשיהם באפס מה

וזה חוקנו כל מה שלא נשיג לא נגדיר הו
בשם אמר פה דבר יפה קודם כל טעות לחשוב

שחכמת הקבלה עוסקת במופת ממש ממש לא אלא
מה בגלל שאיין לאדם חושים רוחניים והוא לו

הוא טמון רק בתוך המטריקס אז זה כאילו
נראה לו מופשט אבל האמת שהרוחניות היא

הרבה יותר מוחשית מהעצם הכי גשמי ואם
נפעיל את השכל ונתבונן נראה שהעצם הגשמי

הוא בכלל אשליה והוא לא קיים הרי הרוב פה
זה ריק זה סמל גם שבא ללמד אותנו משהו

הסברתי את זה בקורס קבל ל המתחיל רוב
החומר הוא ריק בכלל אין חומר שם וגם הריק

הזה והאחוז הזה של החומר א חלקי 100000
נגיד בגרין שזה המסה העיקרית אם אתה

מתבונן על תוכו עם המיקרוסקופ המתאים הוא
גם התחלק חלקי 99 אז גם ה1 הזה או

ה1 שיש גם הוא עצמו

מתחלק וגם הגרין עצמו הרבה מהמסה שלו זה
לא המסת מנוחה שלו זה האינטראקציה שלו עם

הכוח החזק וכולי וכולי אולי נפרק בסוף
נראה אן בכלל

חומר אבל כן יש חומר רוחני אבל גם לא יש
תנאים של ממשות ל החומר הגשמי אני אולי

אצר את זה בשיעור הבא הוא
הדמייה אולי עוד מעט אם אני נראה נעשה סקה

ואולי אני פסקת קפה ואז אני אמשיך הוא
הדמייה זאת אומרת טוב אני אשמור את זה

תזכרו את זה אני אסביר לכם את זה אחר
כך בכל מקרה הרוחניות היא ממשית הרבה יותר

מהגשמיות ניתן אפילו משל פסיכולוגי אדם
בדיכאון והוא שותה עכשיו [ __ ]

כפה זה לא ממשים מבחינתו כי הוא לא נהנה
מזה זה חסר רק או כל הגשמיות כל התאוות

הגשמיות שאדם
באופן רגיל זה מגרה ללנו את הנפש מעורר

לנו את הנפש זה ככה בנוי מלמעלה ואז יש
לנו הערה בזה או איזה ניצוץ קטן אחרת

הגשמיות הייתה פינוקי היינו לא מרגישים בה
כלום כשאדם באמת בירידה בדיכאון במצב נפשי

קשה או נפטר לו מישהו קרוב שזה משהו מאוד
נפשי כי הוא תפס את הנפשה הזאת רק דרך

הגוף
הפיזי אז זה בזיכרון גדול אבל נגיד מישהו

היה נוסע לחול והיית מתקשר אליו אז היית
מרגיש בסבבא כאילו היית מתגעגע אבל אתה

יודע שהוא קרוב שהוא יחזור זה לא כזה נורא
אז אם אדם נסע לעולם הבא ואתה יכול להתקשר

אליו מבחינה רוחנית אז זה לא היה חסר לך
באופן רגיל אנחנו תופסים רק את הגשמיות אז

אם נפטר לנו אדם קרוב זה מאוד מזעזע אותנו
יכול לפגוע לנו בתיאבון

ב באושר בחיים בהרבה דברים אם אנחנו
מצליחים לזכור אותו להרגיש אותו עוד איתנו

אז זה עוזר לנו אבל יש מצבים שהאדם לא ככה
והוא בדיכאון מאוד מאוד קשה מפטירה של אדם

קרוב כי זה משהו
נפשי לכן הנפש היא הממשות

האמיתית אבל בעולמות
הרוחניים כמו שיש בגשמיות חומר יש גם חומר

רוחני וצורה רוחנית שזה מאוד מאוד ממשי
אבל לך זה לא ממשי כי אין לך חמישה חושים

כמו שיש הרבה כוכבים בגלקסיה ובשמיים שהם
סופר

ממשיים אבל לך הם לא ממשים כי לא הייה לך
את הטלסקופ עם הספקטר ממטים לראות אותם

אבל זה לא רק שהם לא ממשים אם לא מסתובבים
איך שהם מסתובבים לא היית

פה לכן הממשות והלא ממשות זה תלוי בתפיסה
שלך בדרגת התודעה

שלך והטעות של האנשים ש חושבים שהשמות ה
ממשית והרוחניות היא לא ממשית ומצד האמת

זה להפך הגשמיות היא בכלל לא ממשית ורק
הרוחניות הייא הממשית אבל עם זאת במטריקס

נתנו לנו הרגשה שהגשמת היא ממשית
כדי שנ אתאמן פה אחרת היינו בועטים בא לכל

הרוחות כמו אדם שמשתגעים לו איזה בעיה הוא
כאילו מאבד את הגשמיות לדעת או אדם שהוא

מסומם אז זה פגע לו בתודעה הוא פתאום מאבד
את

זה לכן זה דבר טוב אם זאת התענוג בגשמיות
הוא מאוד מאוד נמוך קשה לגרד

אותו אבל את היסורים בגשמיות נתנו לנו
להרגיש חזק למראות נתתי דוגמה ייסורים

נפשיים יכולים להיות יותר קשים גם מה שאדם
התייסר בגשמיות כי בגשמיות הזאת מולבש לו

משהו נפשי וזה הממשי האמיתי פשוט הוא פושט
את זה דרך הדבר הפיזי לכן זה מאוד משפיע

עליו אם התודעה שלו היייתה בעולם האצילות
זה לא היה מזיז לו אבל אנחנו לא שמה אנחנו

בתחתית עולם העשייה צריך להכיר בזה אבל עם
זאת אז התענוג פה הוא נמוך אבל הייסורים

פה הפיזים יכולים להיות מאוד קשים וזה
בכוונה ככה כדי שלא נפגוש מיות כאיל היינו

מרגישים פה כיף פיזי היינו מזלזלים
בגשמיות לגמרי ועוד סיבות

א אבל ב בסוף הנפש אדם חלילה בוחר
להתאבד לפגוע בעצמו פיזית כדי לברוח ממה

או לקחת כדורים או לא משנה איך או לקפוץ
או כל דבר אחר חלילה כדי לברוח מהמוות

הנפשי של דיכאון בדידות
נפרדות אז אז הנפש היא הרבה יותר חזקה מצד

האמת זה רק דוגמה כי אנחנו לא בעולמות
העליונים אז הנפש היא מורגשת לנו מעט או

מורגש לנו הנפש הבהמית או הנפש הממוצעת
אבל צדיקים באמת שהם בעולם העליון אין מצד

הכלים אין מצד האורות לכן הם באמת מתפעלים
הרבה פחות מהגשמיות

אנחנו בטריה גי איטין אנחנו צריכים להתאמן
על זה כי אנחנו לא שם באמת צריכים להתאמן

על לדבר הזה זה לא פשוט אבל זה מחוייב
והחיים מאמנים אותנו והתורה וה

קבלה בכל מקרה הוא נותן

משל שמה שנראה
לנו מופשט מאוד במציאות הגשמית ממש הוא

בכלל לא מופשט למה הוא מחשים מאוד כמו
חשמל כמו גלי רדיו גלי ויפי גלי מיקרו הנה

זה עכשיו באוויר איך אני מעביר לכם את
השידור אני מחובר פה בוויפי באמת כי

הראוטר בחדר איך כן אני יודע זה לא בריא
איך אני מעביר לכם את השידור הנה שמתי את

האצבע אני לא מרגיש ב את הגלי
ויפי אבל הם כן מחשים

למה כי המוחש שלהם היא על פי התנועה שלהם
על פי ההתפעלות שבהם עכשיו הוא לא מרחיב

פה הרבה בזה
אני אסביר את זה

בהמשך או שאני אביא עוד מאמר עו
זר בכל מקר אומר יש דברים ממשיים שאיין

להם תפיסה כמו המגנט האלקטרו כאילו הם
מופשטים אבל באמת הם מאוד ממשיים עכשיו

כמו אנרגיה חשמל זה דוגמה טובה נגיד
אנרגיה אנחנו לא באמת יודעים מה זה אנרגיה

אף אחד לא יודע מה זה אנרגיה אנחנו קוראים
לזה כוח של עבודה שהאנרגיה באה

באינטראקציה עם חומר היא גורמת לו
לתנועה התנועה הזאת גורמת ל חימום לכל

מיני אספקטים
ודברים דרך זה אנחנו יודעים מה זה אנרגיה

אנרגיה לבד אנחנו לא באמת יודעים מה זה
אפילו אור השמש אנחנו לא יודעים מה זה כי

לכאורה בחלל קר וריק

וחשוך אבל הוא אומר זה לא
משנה למה כי אתה לא אמור להשיג את המהות

אתה אמור להשיג את ההתפעלות שלך מהמהות או
את ההתפעלות שלך מהפעולות שנובעות מהמהות

ויש לדבר הזה הרבה השלכות כי בסוף זה מגיע
לבורא אבל החוק הזה חל גם על כל הבריאה לא

רק על הבורא כמובן על הבורא בצורה הכי
מוחלטת אבל החוק הזה חל גם על הבריאה למה

כי הרי הבריאה באה יש מעין מכוח
הבורא וגם האור בא יש

מיש בהמשכה בלתי ישרה מכוח הבורא לכן אין
לי השגה ביש מעין ממילא אני לא יכול להשיג

את המהות כי אם הייתי משיג מהות כביכול
יכש עצמה זה כאילו שאני משיג את את

העליון את הבורא עצמו ולא יכול להיות דבר
כזה את הבורא עצמו אני לא משיג אפילו מקצת

של ה
מקצת למה כי אני נברא השגה זה אור שמתלבש

ברצון
לקבל לכן יש לדבר הזה הרבה הרבה השלכות

לכן בבחינת חותם ונחתם החוק הזה עובד
אפילו בהדמיה

הגשמית
כמו עם הגל וחלקיק זה גל או שזה חלקיק מה

זה אני לא
יודע אני רק

יודע שאני יכול להתפעל מזה כגל או כחלקיק
לפי סוג התודעה שלי או המדידה שלי אם נדבר

בתוך ההדמיה הגשמית וברוחניות המדידה תהיה
סוג

התודעה צד הגוף של סוג
התודעה אז אומר מה אכפת לנו שלא ידעו לנו

עצמותו סוף סוף אנו מכנים אותו לבחינת
נושא ודאי אל הפעולות המ מתייחסים אליו

והוא שם ממשי זאת אומרת ממשית זה כלפי
החווייה שלי מהדבר כמו שנתתי דוגמה שמצד

האמת הגשמיות בכלל לא ממשית ונדמה לי שהיא
ממשית זה דוגמה הפוך על

הפוך לכן
אנחנו

מתייחסים
לממשות לפי ההתפעלות שלי מהפעולות של

הדבר וזה הממשות מבחינתי אם אני משיג את
המהות של הדבר את העצם הד זה בכלל לא משנה

ולמה כי זה שאני משיג אותו ככה זה בגלל
צורת התודעה שלי הצורה שאני מפרש

אותו אני לא באמת יודע מה זה ככה אני תופס
אותו כמובן יש מלמעלה דברים מובנים איך

לתפוס אותו כמה זה בשליטתי כמה זה קורה
אוטומטי אבל אבל שורה תחתונה אני לא תופס

מהות אני רק תופס את הפעולות מהמהות ויש
בזה סוד אני לא תופס את הכלל כשה עצמו אלא

רק את את הפרטים שאני מגלה מהכלל את
ההשתתפות שלי בפרטים שנובעים מהכלל יש

לדבר הזה הרבה הרבה השלכות אבל בסוף זה
משליך על הבורא שאין לי השגה

בבורא ואפילו תינוק המתחיל לדבר יכול לחנ
אותם בשם היא מרגיש את מעשיהם באפס מה וזה

חוקנו כל מה שלא נשיג לא נגדיר הו
בשם יפה אומר את זה בחלק א' בתס מה זה

השגה התלבשות או
בכלי לכן מה שאני לא יכול להשיג אין לו

שם לכן הבורא אין לו באמת שם שם הושאל ע
זה שהוא ברא את הבריאה אז מה זה שם הוויה

שם
אלוקים זה התפשטות של שמות הקודש ברצון

לקבל בבריה בזה יש השגה וגם מצווה להשיג א
זה לא עצמות הבורא חלילה זה איך שאני מגלה

כלפיי את הבורא לפי הרצון לקבל

שלי
אין עצמות נתפס בגשמים אפילו בגשמים זה לא

נתפס ולא עוד אלא אפילו הדברים המדומים
לנו למושגים

בעצמות כמו העץ והאבן או [ __ ] הזאת הנה
אחר החקירה נאמנה הרי אנו נשארים באפס

ההשגה בעצמות כי לא מושג לנו אלא
פעולותיהם המתפעלים בשיתוף עם נגיעת

חושינו אם כן יכול להיות שהגל רדיו עוברים
פה זה לא ממשי ה

ניטרינו הממשות היא אני מחליט אני
כאילו אני מייצר את הממשות לפי סוג הרצון

שלי או לפי ההתפעלות שלי עכשיו הבריאה היא
מורכבת ויש דברים מחוצה לי יש גם בני אדם

מחוצה
לי זה כן נבו עוד

שמות רק אנחנו מחוברים לאותו עולם אז
אנחנו באותו ערוץ אנחנו יש לנו תודעה

משותפת אבל באמת גם מלאכים גם עולמות הם
לכשעצמם אומרים המקובלים אומר בעל הסלם

אומר הרבא שם כבחירה פשוט שאין לי השגה בו
רק שזה בא לתוך הרצון לקבל ואני מתפעל

מהפרטים שבזה ומגלה את זה אז יש לי השגה
כי ההשגה היא בתנועה

בממשות לכן [ __ ] הזאת אני לא יודע מה היא
באמת אני יודע איך התודעה שלי תופסת אותה

לפי ההתפעלות שלי מהפעולות הנובעות ממנה
כי אם הייתי משיג אותה באמת זה כאילו אני

משיג את הכוח מאחורי שזה הכוח של הבורא
ואין לי השגה

בזה לכן אני יכול להשיג רק דרך הפרטים
ועוד דבר כמהות זה כמו הדבר כמו הכתר שבא

מלמעלה ואין לי השגה בזה זה כמו צד הבורא
אין לי השגה בזה הנברא תופס רק דרך הפרטים

דרך החלקים את השלם לכן הוא לא יכול להשיג
ישירות את המהות אלא רק את הפעולות של

המהות עם זאת מהות זה הרבה פעמים שם ושעל
לגילוי של החומר הראשוני אבל אם נדבר

במונחים המדוייקים אז מהות בבחינת כתר אין
לי השגה בזה כי זה מה שבא

מלמעלה
אוקיי הוא מרחיב את זה גם במבוא לספר הזר

ובהקדם ספר

הזוהר לכן גם [ __ ]
הזאת אני

בתודעה התודעה שלי חובה מהכוס הזאת פעולות
מסויימות מה שהיא מחזירה את האור שאני

נוגע בה וכולי למרות שאני לא באמת נוגע בה
כן כי האלקטרונים דוחים לא משנה יכול

להיות שמני בתודעה אחרת אני אתפלל אחרת מה
[ __ ] הזאת איך היא תהיה גל

בכלל אבל זה לא שינה את המהות שלה רק אני
השתנתי או הגילוי שלי ממנה

השתנה כי המהות באה
מלמעלה כנראה זה כמו ניצוץ הבורא שבדבר מה

זה ניצוץ בורא זה לא הבורא למדנו את זה
בתס תשלימו את זה שמה

אוקיי

נפש
למשל הקבלה אומרת שג' כוחות הם א' גוף ב'

הנפש הבהמי ג' נפש
דקדושה אין הכב אין הכוונה על עצמות הנפש

כי עצמות הנפש הוא פלואיד
פלואיד חומר זורם מוסדה

אנרגיה והוא מה שקוראים אותה הפסיכולוגים
נקודת

האגו והמריא קוראים אותה
אלקטרי ולדבר מה בעצמותו הוא עיבוד זמן

בותה בלתי מסודרת תחת התפעלות בנגיעת
חושינו כמו כל העצמים הכוללים

הגשמיים אמנם מתוך שאנו רואים בעצמות
הפלואידים הזה ג מיני פעולות בעולמות

הרוחניים אנו מחינים אותם היטב על פי שמות
נפרדים על פי פעול הם

הממשיים בעולמות
העליונים ואם כן אין כאן שמות מופשטים

ואדרבה ממשיים במובן ממשיים במלא מובן
המילה זאת

אומרת הוא מביא
דוגמה כמה ממשי

הרוחניות אז אומר יש גוף שזה כמו החומר של
הרצון נגיד נפש באמית זה כמו הצורה של

הרצון לצד על מנת לקבל נפש דקדושה זה
הצורה של ההשפעה הטהורה

שברצון אז אין הכוונה לעצמות הנפש למה כי
עצמות

הנפש זה כמו האור שבה יש מיש או זה כמו
הרצון לקבל שנברא מלמעלה שאין לי השגה בו

זה
כמו כי מה הוא מהות מלשון מה הוא כאילו

אין לי השגה בזה עדיין זה בא מצד
העליון ויש לזה הרבה השלכות כי אם הייתי

יכול להשיג את זה אז אז למה שאני לא איכל
להשיג את הבורא גם או אם האדם תפתח מהקוף

למה שאדם לא יתפתח להיות הבורא

גם והוא מה שקוראים אותו הפסיכולוגים
נקודת האגו זה מצד הכלים מה רצון לקבל שזה

דבר מופשט אין לי הסגה בו אני תופס אותו
דרך ההתפעלות שלי ממנו דרך המקרים המתגלים

ממנו דרך הצורות והלבוש המתגלים

ממנו והמטריד קוראים אותה אלקטרי זה הייתי
אומר מצד האור מה שזה אור

פשוט לדבר בעצמת ורבות זמן שזה מה
שהפילוסופיה

ויותר מזה מנסים גם על עצמות הבורא לדבר
בגאוות

הגדולה ביוטה בלתי מסדרת תחת התפעלות
בנגיעת חושינו כמו כל העצמים הכוללים

הגשמי כמו הגשמיות אין לנו השגה במהות שלה
ככה גם הנפש אין לנו השגה במהותה

אמנם מתוך שאנו רואים בעצמות הפלואידים אז
זה גמל מיני פעולות בעולמות

הרוחניים כמו למשל נפש שכלית נפש באמית
וגוף אנו מחינים אותם היטב על פי שמות

נפרדים על פי פעולותיהם הממשיים שבעולמות
העליונים אם כן אין כאן שמות מופשטים

ואדרבה ממשיים בהם לא מובן המילה זאת
אומרת יש לי השגה בזה אז זה ממשי מבחינתי

מה זה לךש עצמו זה באמת לא
משנה כי באמת כביכול הכל זה כמו אור מחוץ

לי אין לי השגה בזה
באמת וזה דבר עמוק כי מה זה בסוף מגיע

לבורא שאם אני אחשוב שיש לי השגה בבורא אז
אני הבורא כמו בתורות

זרות לכן זה לא יכול להיות אבל ממעשיך
הקרנו ך זה כן יכול להיות וזה ככה גם

מתבטא בגשמיות ובריאה עצמה לא רק בבורא
אבל צריך להגיד שהשורש לזה שאן השגה בבורא

אבל גם הבריאה הרי סוף כל סוף הבורא ברא
אותה לכן

הצדדים שמשחים לעליון לצד הבורא אין לי
השגה בהם מעצם היותי

נברא ואיין בכך כלום אני לא אמור להשיג
אותם זה כמו שלא חסרה לאדם נורמלי אני

אוסיף אצבע
שישית

לכן זה דבר עמוק גם כתוב וביד נביאים הדמה
שאין האור העליון משתנה אלא רק ה נשמות

משתנות ונדמה להם כמו שהאור משתנה לכן זה
נקרא דמיון כי נדמה שהאור משתנה אבל האור

לא משתנה
בכלל אז מה אז הבורא לא משתנה אז מה הוא

לא לא כועס לא אוהב מה קורה פה זה לא משנה
לך למה כי אתה תופס דרך הממשות ואם לך

נדמה לי האמיתי
והנצחי שהבורא משתעשע איתך זאת האמת שלך

אבל מצד האמת הוא לא משתעשע איתי אין אמת
אמת זה מה ש ממשי עבורך בכלי האמיתי אז

הוא משתעשע
איתך אבל עם זאת אתה מכיר שמצד האמת האור

לא משתנה כי אחרת כל העסק מתפרק הבורא
נברא וזה לא מפריע לך לאהוב את הבורא

ולראות שהוא אוהב אותך בחזרה למה כי אהבה
היא ממשית מאוד

לכן הדבר הזה יש לו הרבה מאוד מאוד השלכות
ואם נקצר אין לי השגה במהות כי המהות

נמשכת מכוח הבורא ממילא אין לי השגה
בזה אבל יש לי השגה בפעולות בהתפעלות שלי

או בפירוש שלי את הפעולות שנובעות מהמהות
כי זה כמו דבר משותף דבר ממוצע שההשגחה

עשתה כדי שאני אוכל שותף לדבר ולהתפעל
ממנו וזה גם מצווה

להשיג אבל לא להתבלבל ולחשוב שאני משיג את
המהות כי אז אני אחשוב גם שאני משיג את

הבורא ואין לי השגה בבורא רק דרך מחשבת
הבריאה דרך צנו לטיב

לנברא
אוקיי אני אקרא קטע לסיום

ממאמר אני חושב חוכמת הקבלה והפילוסופיה
אני תכף אסתכל איפה זה מופיע

ונמשיך שיעור הבא בעזרת השם עם מה

שנשאר יסוד החומצי כורם פרי חכם בקטע בתוך
מאמר חוכמת הקבלה

והפילוסופיה אולם באמת גם הכוח כשהוא
לעצמו נבחן לחומר אמיתי לא פחות מכל שאר

החומרים הגשמיים שבעולם
המוחשי ואף על פי שאין לו כל תמונה מוצגת

לתפיסת החושים האנושיים איין זה מוריד
מערך החומר שהוא הכוח יותר מזה הרבה אפילו

מהחומר הגשמי המסה שלו נובעת מהכוח שבו
למשל הגרעין אטום הרבה מהמסה שלו נובעת

מהכוח החזק

מהאודישנים אבל גם המסת מנוחה שלו יש כוח
שמקיים אותה

זה כמו הערת כלים ביחס להתלבש אור בכלי
אבל לא

נעריך ואף על פי שאין לו כל תמונה מוצגת
לתפיסת החושים האנושיים אין זה מוריד מערך

החומר שהוא הכוח כי אם תיקח את עודת יסוד
החמצן אשר רוב החומרים שבעולם מורכבים

ממנו לפחות ב בעולם שלנו בכדור הארץ או
בכוכבים

אחרים ם כל זה כתיק בקבוק עם יסוד חמצן
נקי כשההוא עומד לעצמו נקי משיתוף חומר

אחר למשל מימן ואז יוצר מים ביחס לחוש
המישוש לפחות הרי תמצאה הוא כמו בקבוק

רייקן לגמרי בלי שום תפיסה כלל לאותו
בחינה אוורירית לגמרי שאין היד שולטת בו

למישוש ואין לו כל מראה שעין שולט
בו אגב גם החמצן הזה הוא עצמו שאתה לא

תופס הוא גם מתפרק בתוכו ל לגרעין אטום
ולאל רונים וגם הם מתפרקים אבל לא ניכנס

לזה ואם נסיר הפקק מהבקבוק ונרי בו לא
נמצא שום ריח משהו ואם נטעם אותו לא נמצא

בשום טעם ואם נשמו על
מאזניים לא ישקול יותר מהבקבוק הרי קאן

וכמו כן המימן שאיין לו טעם ריח או משקל
אבל כאשר נרכיב שני היסודות יחד מיד

התהפכו לנוזל והנה מים ראויים לשתייה שיש
בהם טעם

ומשקל ואם ניתן המים לתוך סיד בלתי כבוי
מיד יתערבו המים בתוך הסיד והפכו הנוזלים

לחומר מוצק כמו הסיד
עצמו הרי שמין היסודות חמצן

ומימן שבהם עצמם אין שום תפיסה מו שית כלל
מתהפכים להיות גוף מוצק

ממש ולפי זה איך נחליט ונמר על הכוחות
הפועלים בטבע שאינם חומר

גשמי וכל זה רק בגלל שאינו מסודר כלפי
הכרת החושים דהיינו

הגשמיים בשעה שאנו רואים בעליל אשר רובם
של החומרים המוחשיים שבמציאות נבנו

מל מלכתחילה
מיסוד החמצן שאין החושים האנושיים מסוגלים

לתפוס ולחוש אותו ולא עוד אלא שאפילו
המציאות המוחשית המוצג והנוזל שמושגים

בהחלט בעולמנו
המוחשי עלולים להפך לאוויר ואדים במידת חו

מסוימת כמו כן האוויר עלולים להפך למוצקים
במידת קור

מסויימת ואם נלך יותר
במידת חום אדירה יכולים להתפרק בכלל

לדברים יותר
מופשטים ואם כן יש טמוע איך יש לך נותן מה

שאין
בו כי ראינו בעליל כי כל התמונות המוחשיות

באים יסודות שהם עצמם אינם
וחושי

רגע שהם עצמם אינם
מוחשיים ואינם

חומריים או חומרים קיימים
לעצמם אז זה עוד פעם כי ראינו באליל כי כל

התמונות המוחשיות באים מהסודות שהם עצמם
אינם מוחשיים ואינם חומרים קיימים לעצמם

כמו למשל החמצן ביחס למים או
לסיד וכן כל התמונות הקבועות שאנו מכירים

ועל ידיהם מגדירים את החומרים אינם קבועים
וקיימים כלל מסגול עצמם אלא רק פושטים

צורה ולובשים צורה בהשפעת גורמים כמו חום
וכור אלא שעיקר החומר הגשמי הוא הכוח

שבהם שזה התנועה הצורת שבהם אלא שאותם
הכוחות עדיין לא נמצאו לנו בלבד כמו

היסודות הכימיים ויכול להיות שיתגלו לנו
בזמן מן הזמנים גם ביותם לבדם ובאמת מאז

שהוא כתב את זה גילו היום עוד
כוחות כמו כל היסודות החמים שנתגלו לנו רק

בזמן

האחרון אז מה אומר
לנו מאמר טוב כדאי לקרוא אותו אני לא יכול

לקרוא עוד כי זה לא
הנושא הכללי בכל מקרה של המקום

לכן אמר פה דבר
יפה אביא דוגמה מיסוד החמצן שאף על פי

שרוב החומרים בכדור הארץ או בעולם מורכבים
ממנו כמו למשל

מים וכל
היצורים שצורכים חמצן תלכו אעם זה עד לאן

שאני ארצה אם זאת החמצן לכש עצמה הוא דבר
מופשט הוא בכלל לא מוחשי

אז אם אנחנו מקבלים את זה שהלא
מוחשי לכאורה כן הוא מאוד מאוד מוחשי

ויותר מזה בלעדיו אין את המוחשי שאנחנו
מכירים למה שלא נגיד את אותו דבר

לרוחניות אלא מה היות ואין לנו חושים
רוחניים ותודעה

רוחנית דהיינו כמו חום וקור שזה מצב

הצבירה של התודעה
לכן

הדברים הרוחניים הם רחוקים מופשטים לכאורה
אבל זה לא בגלל שהם מופשטים הם מאוד מאוד

ממשיים אלא אנחנו אין לנו את החושים
להתפעל מהם לכן הם

מופשטים אבל אם האדם תפתח והתודעה שלו
תתפתח ויהיה לו חושים רוחניים נדבר על זה

קצת בשיעור הבא וגם הם ישיגו פעולות
רוחניות אז אותה רוחניות לכאורה פשטת

פתאום תהפך לו להשתוקק
ומציאות מאוד מאוד ממשית ממש כסמל על אותו

הדרך שהאדמה הגשמית נבנית על יסודות שהם
בכלל בכלל לא מוחשיים בשום צורה לחושים

הפיזיים

לכן אנו לומדים זה שהרוחניות היא מאוד
מאוד ממשית זה שהיא לא נראית לנו ממשית זה

בגלל שאנחנו מאוד חיצוניים ומאוד גשמיים
אבל אם נפתח את התודעה ה

רוחנית ממש כמו שטל קופ רואה דבר שהוא לא
ממשי פתאום כ ממשי ככה אנחנו נראה את

הרוחניות
כממשיכי זה גם נוכל לטעום לחיות

ל להשתלב להתחבר נדבר על זה קצת בשיעור
הבא וכן על דרך זה

אז נסכם את

השיעור סיכום

השיעור בשיעור הזה
הלכנו וקראנו טיפה ממאמרים

אחרים כדי שזה יהיה
עזר

לחומר הנלמד פה
אמרנו שהוא שמח שהוא נברא בדור שמותר

לפרסם חוכמת האמת

עוד אמרנו שיש נשמות מיוחדות שהם יכולים
לגלות את החוכמה בצורה של גילוי טפח ו

כיסוי טפחיים לגלות מה שראוי לגלות
ולהסתיר מה שלא ראוי

לגלות עוד אמר שש נעים
לחוכמה שלא לדבר ממה שאינו נחוץ ומה שאי

אפשר ומיסוד השם ליראיו
אם זאת התנאי של ה אינו אפשר ואינו נחוץ

האי אפשר ואינו נחוץ בהתאם למצב הדור או
בנתינת רשות יכול

להשתנות עוד
אמרנו לגבי הייחודיות של הארי ומה היה

שונה משאר המקובלים ובזה הרכבנו בשיעורים
הקודמים לכן אני לא אסכם את זה הוא אמר

שהוא מרחיב בדרך המותר כי לעיתים האפשר
ואינו

אפשר א סליחה לעיתים האינו אפשר ואינו האי
אפשר ואינו נחוץ נהפך לנחוץ ואפשר על ידי

נטילת רשות ומצב הדור והוא קיבל רשות

מיוחדת עוד למדנו על תנאי בחוכמת האמת
בשונה מחוכמות

חיצוניות שלא רק צריך לוותר על הגשמיות
הרגילה לאג על הכבוד כי כל עוד האדם לא

מוותר באמת על הכבוד הוא לא יהיה פנוי
להשיג את האלוקות את

הבורא וזה תנאי חמור מאוד של חוכמת האמת
עם זאת כתוב גם מתוך שלא לשמע בעל שמה אין

לנו ברירה זה בסדר להתחיל בשלבים ולאט לאט
להתקדם כמה

שאפשר והאמת יורד
דרכו ותשועת השם קרף ען

והמאור שבתורה מחזיר על המותב רק להשתדל
לכוון כמה שיותר לנקודה הפנימית לכן מאוד

חשוב לימוד פנימיות חסידות וקבלה שזה שם
אותנו באווירה טובה מאוד שמגרה בנו

ומעוררת אותנו את העניין של

לשמה צריך להיזהר מאוד להשתמש בקבלה
לתועלת הגוף ובתורה בכלל כמו שעושים הרבה

מלמדים ומרצים ורבנים כעצם זה סוג של
קליפה

קשה זה גם גורם להרבה חורבנות
אבל צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו להפיץ

את האמת להתייגע ולקוות

לטוב אמרנו
שטעות

לחשוב שחכמת הקבלה
עוסקת בשמות

מופשטים אלא היא מאוד מאוד ממשית
למה כי הממשות היא על פי התפעלות הכלי

התפעלות
הנשמה

ההשגה ובעניין הזה היא ממשית

ביותר ויש לזה הרבה השלכות הוא הביא דוגמה
מהרבה דברים שהם לכאורה לא ממשיים לחוש

אבל בפועל הם מאוד מאוד ממשיים כי אנחנו
יכולים להשיג את הצורה שלהם

כמו למשל גלי רדיו או גלי
ויפי גלי

מיקרו רק אנחנו צריכים כלי שיהפוך את
הפעולה הזאת לממשית

עבורנו אז בגשמיות יש את החמישה חושים
הרגילים ויש את השכלול שלהם על ידי כל

מיני כלים גם העין זה גלי חלקיקים בעצם
כן אבל יש חושים רוחניים שזה הכלים להשיג

את הרוחניות את הפעולות הרוחניות כשיהיה
לנו אותם הרוחניות תהיה לנו מאוד ממשית

אבל אמרנו יסוד מאוד מיוחד שזה שלא משיגים
את המהות אין בכך בעיה כי כל ההשגה היא

מצד
ההתפעלות מהמקרים הנובים מהמהות מהפרטים

הנובים מהמהות כי זה ככה הנברא בנוי אז
אין בכך שום בעיה וזה נמשך משורש מאוד

גבוה שאין לי השגה בבורא לכש עצמו אין
השגה

בעצמותו מזה גם זה מתבטא בהכל גם בור המת
ממנו ואפילו בבריאה ואפילו בגשמיות למה כי

סוף כל סוף הבורא ברא את זה ישמ הנו הוא
מהווה את זה אז אם אני משיג את המות זה

כאילו אני משיג את העליון ואני לא יכול
להשיג את העליון לכן יש לזה עומק מאוד

גדול לדבר הזה זה לא סתם זה הטעות של
הפילוסופיה שהיא מנסה להבין את המהות

בגאוה הגדולה וגם עוד טעות שכאילו מנסים
לאנוס את הרוחניות שהיא כאילו שטת לתוך

הגשמיות החיצונית שזה כאילו יהיה ממשי וזה
הפוך לגמרי אני צריך לפשט את הרוחניות

מהגשמיות ולהשיג אותה בכלי הרוחני

הממשי עוד
אמרנו שבאמת יש את הנפש הבהמי השכלי

והגוף זה כמו הרצון לקבל עם שתי הצורות
שלו

נגיד יש כאלה קוראים לזה שזה מצד
החומר או שדי האנרגיה של

החומר והפסיכולוגים קוראים לזה נקודת האגו
אפשר להגיד זה כמו החומר של הרצון ויש את

ה קוראים לזה אלקטרי מטריאליזם אפשר להגיד
זה כמו ה הערה שברצון לא משנה סוף כל סוף

אין לנו השגה לא בעצמות לא בכלי ולא באור
כמו שאין לנו השגה מה זה אנרגיה בלי חומר

לא
יודעים וגם האנרגיה אנחנו ד אותה לפי

ההתפעלות שלנו מאיך שהחומר מתפעל ממנה
והפעולות שנובעות מזה כמו הדוגמה ש דוגמה

פשוטה שנגיד בגלקסיה יש מלא כוכבים אנחנו
לא רואים אותם ואפילו עם טלסקופ לא רואים

אותם אם זה טלסקופ רק שעובד בספקטרום של
האור הנראה אבל אם נעבוד על כל הספקטרום

גליקום אחר לגמרי אבל זה היה שם מה
השתנה מה השתנה זה הפעולות שלהם היו פשוט

לא היה לנו לתפוס את זה ויכול להיות שני
מסתכל על כוכב שהוא בכלל לא קיים אבל אבל

אני תופס אותו מפה אני תופס את הפעולות
שלו אז מבחינתי הוא קיים הוא מעיר לי

פה למרות שיכול להיות שהוא כבר התגלגל
ו פשוט בגלל המרחק עד שהפעולה מגיעה אליי

ועד שאני בכלל מפרש אותה לוקח כל כך הרבה
זמן או אני רואה שקיעה אני רואה כאילו

השמש שוקעת היא לא באמת שוקעת זה שליה אני
רואה אותה אפילו

באיחור לכן
התפיסה היא דרך

ההתפעלות ויש לדבר הזה הרבה הרבה השלכות
אבל ההשלכה האמיתית כי אין לי השגה בבורא

אין לי השגה ביש
מעין אלא רק ביש מיש שזה כמו הפעולות כמו

המקרים כמו

הצורות בוא נראה אם יש עוד קטע שרציתי
לקרוא אם אפשר להספיק אותו שהוא חותם את

העניין
פה נעשה הפסקה רגע

ונחזור

לבינתיים

אוקיי אני אקרא קטע ממאמר
החירות אני קצת למתקדמים אבל הקורס נקרא

כבלה למתקדם אז נועד להשלים פה את העניין
שדיברנו ממנו בזאת

נסיים
הופלה קורה מ מאמר החירות

ב בחינות זה בסופו א' בכוח ב
בפועל בתחילה צריכים

להבין אשר האנוכיות הזה שגדר בשם כוח של
רצון

לקבל אף על פי שהוא כל עיקר עצמותו של
האדם מכל מקום לא יצוייר כלל שיהיה לו

קיום במציאות ממשית אפילו רגע
אחד

כי דבר זה שאנו מכנים אותו כוח דהיינו
בטרם שיתגלה מהכוח אל הפועל הוא אמנם רק

דבר שבמחשבה
כלומר שרק במחשבה אפשר לקבוע

אותו אולם
למעשה לא יצוייר כלל שימצא איזה כוח ממשי

בעולם בא בשעה שהוא נוח
לעצמו ואינו פועל כלום

אני אזמיר בסוף משום שהכוח אינו קיים
במציאות אלא בזמן ובמידה המגולה בפעולה

כשם שלא ייתכן לומר על איזה תינוק שהוא
בעל כוח גדול שעה שאינו יכול להגביה אפילו

מסע קהל אלא אפשר לומר שמכירים באותו
תינוק אשר בשעה שיגדל יתגלה בו כוח

גדול מכל מקום אנו אומרים אשר אותו כוח
וגבורה שאנו מוצאים באדם בת גדלותו היה

כלול באיבריו וגופו של התינוק גם בקטנותו
אלא שהכוח הזה היה בו

בהלם ולא היה מגולה

בפועל ואין אמת שבמחשבה אפשר היה לקבוע את
הכוחות העתידיים להתגלות כן משום שהשכל

מחייב כן אולם
בממשית גופו של התינוק בוודאי שלא קיים

אצלו שום כוח של גבורה ולא כלום
להיות ששום כוח אינו מתגלה בפעולות של

התינוק כמו כן כוח התיאבון כוח זה לא יפיע
במציאות ממשית בגופו של אדם בשעה שהאיברים

אינם מסוגלים לאכול דהיינו בעת

השביעה אולם אפילו בעת הסבה נמצא כוח
התיאבון אלא שהוא בהלם בתוך גופו של האדם

ואחר כך לאחר העיכול הוא חוזר ומתגלה
ויוצא מהכוח אל

הפועל אולם משפט זה של הבחנת הכוח שעדיין
לא באה לידי גילוי בפועל שייך לדרכי הסכל

של המחשבה אכן אין לו שום קיום במציאות
ממשית כי בעת הצבייה אנו מרגישים וברור

לנו שכוח התיאבון חלאף הלך לו והבית על
מקומו

ואיננו
המתאר שאי אפשר כלל להציג לננו כוח כ

בחינת

נשו
סליחה

רגע
המתאר שאי אפשר כלל להציג לאיננו כוח כבית

נושא
העומד

ונוח וקיים
לעצמו אלא כ בחינת נשו

כלומר בא בשעה שהפעולה מתקיימת במציאות
באותה שעה מתגלה הכוח בתוך

הפעולה ואם כי בדרכי ההשכלה בהכרח יש כאן
בי דברים נושא ונשוא דהיינו כוח ופועל כמו

כוח התיאבון שהוא הנושא והדמיון של הדבר
הנאכל שהוא הנשו כמו צורה וחומר מבחינת

הפעולה אולם במציאות באים כדבר אחד ולא
יקרה לעולם שיתגלה באדם כוח תיאבון בלי

שיצר במוחו דמיון של דבר
הנאכל באופן שהם שני חצאים מדבר אחד שכוח

התיאבון מוכרח להתלבש באותו הדמיון הזה
ובן זה היטב אשר הנושא והנשי מוצגים בבת

אחת ונהדרים בבת אחת בזה מובן אשר הרצון
לקבל אתזה שהצגנו הו בתור האנוכיות אין

הכוונה שקיים כן באדם בבחינת כוח החושק
ורוצה לקבל

בבחינת נשו
נוח נשו נח אלא הכוונה רק מבחינת נושא

כלומר שמתלבש בדמיון של הדבר הראוי לאכילה
ופעולתו מתגלה בדמיון הצורה הנאכלת או

גשמית או רוחנית תלוי ממה נדבר ובה הו
מתלבש לפעולה זו אנו קוראים חשק דהיינו

כוח התיאבון המתגלה בפעולת הדמיון הן
הרוחני ו בפרט הרוחני אבל גם בגשמיות זה

עובד ככה כרגע מביא לנו משל מהגשמיות וכן
בנידון שלנו ברצון לקבל הכללי שהוא מהותו

ועצמותו של האדם מה המהות הרצון
לקבל הוא מתגלה וקיים רק בהלבשת בתוך

הצורות של הדברים הראויים להתקבל ומרת אני
משיג אותו רק דרך הצורה לכשעצמו אין לי

השגה בו כי אז הוא מקוים בבחינת הנושא ולא
זולת ופעולה זו אנו קוראים חיים כמו שחיים

זה תנועה גם אנרגיה זה
תנועה דהיינו אחריות של האדם שמשמעותו

שכוח הרצון לקבל מתלבש ופועל בתוך הדברים
הרצויים לו

להתקבל שמידת הגילוי של הפעולה הזאת היא
מידת

חייו על דרך שאמרנו בפעולה שאנו קוראים
לחשק

רגע אוקיי את משך הקטע אני אקרא רגע מ פעם
איזה קטע מהמאמר הזה שהסברתי ואני אוסיף

הסבר לפי העניין המדביר מובן לנו היטב
ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה

ויפח באפיו נשמת חיים ויהי אדם לנפש חיה
כי אנו מוצאים כאן שתי צירות שהם האדם לבד

ונפש חיה
לבד וכתוב משמיענו שמתחילה נברא אדנם

בבחינת עפר מהאדמה דהיינו קיבוץ מסוים של
פרודות שבתוכם כלול עצמותו של האדם דהיינו

הרצון לקבל שבו שבאמת עצמותינו ומהותו זה
הרצון

לקבל אשר כוח הרצון לקבל את זה שרוי בכל
הפרודות שבמציאות כמו שביארנו לאל שמהם

נבראו ויצאו כל ד' הסוגים דומם צומח חי
מדבר דבר הזה אין שום יתרון לאדם על יתר

חלקי הבריאה וזה משמיענו הכתוב במילים אפר
מן האדמה כן באמת בגשמיות וזה נמשך

רוחניות כל דבר אפילו באטומים ההשגה בהם
היא לפי הרצון שלהם לקבל ולהתקבל

הסבר האדם מורכב מצד הנשמה שבו וצד הגוף
צד הבורא שבו וצד הבריאה כל הבריאה ככה

בנוייה ודם הוא הכלל של הבריאה הצד
הראשוני שבאדם וצד החומר שלו עם הצורה

הבלעה בו הרצון לקבל בעל מנת לקבל זה
ההשתוקקות

הטבע ממשיך בכתוב וזה שכתוב ויפח באפיו
נשמת

חיים שהוא כללות הצורות של כבלה הראויות
למן

האדם זה כמו שהבורא יתן עכשיו במישהו נשמה
דינו ייתן לו

יכולת להנות מהמציאות הרוחנית מהצורות
הרוחניות מהחומרים הרוחניים למה אנחנו

כרגע לא נהנים מהם רק מהנער הו הדקיק
שבתחתית עולם העשייה

כי אנחנו בדרגת פינוקיו
בהתחלה וזה שכתוב ויפח באפ נשמת חיים שהוא

כללות הצורות של קבלה הראויות למין
האדם ומילת נשמת היא מלשון סמין לו את

הקרקע שהורתה כמו ערך מקור השם של נשמה
תבין מה כתוב יב רוח

אל בלי כתובים אז עשיתני ונשמת שדי תחייני
ונשמה מבניה נפעל כמו השם נפקד נאשם

נשמה ושיעור הכתוב ויפח באפו כלומר שהביא
לתוך פנימיותו ותויות נשמה והערכה של חיים

שמשמעותו כל סכום הצורות הראויים להתקבל
אל הרצון לקבל שלו

כנל ואז אותו כוח של הרצון לקבל שהיה צרור
בפרוות שלו מצא מקום שיוכל להתלבש ולפעול

שם דהיינו באותן צורות של קבלה שהשיג מהשם
יתברך אשר פעולה זו נקראת חיים כמבואר

לאל זאת
אומרת טוב אני אקרא את ההסבר שכתבתי אז

ואני אחרי זה אסביר בעל פה הסבר הבורא נתן
בנבא את צד המקשר את צד הבורא שבאדם צד

הנשמה עש דרך זה הוא מתקשר לבורא בקשר של
אהבה ויפח בפו באפו נשמת חיים דהיינו

התלבשות אור בכלי
הצורה דהיינו נתן לו את הלבושים הראויים

לגלות את

האלוקות באמת אנו רואים שהחומר צריך להיות
תמיד בתנועה אפילו הדומם בתוכו בפנימיות

יש תנועה כי התנועה מייצגת את צד הבורא
שבבריאה וחוסר תנועה הוא מוות

ונפרדות משל יפה ל העניין שהמנוחה של
הפוטון היא בתנועה ואין למצב של מנוחה מצד

עצמו הוא תמיד בתנועה המנוחה של האור היא
בתנועה וכך עלינו להיות בצד צורני שבנו

באמת רואים שהחלקיקים הם תמיד בתנועה גם
החלקיקים בתוך גרעין האתון גם הקרקרים

הקוורקים הכל בתנועה מחליפים ביניהם את
הגלונים יש שמה תמיד

תנועה גם הגרין שהוא נראה כאילו באמצע
והוא לא בתנועה רק האלקטרון אם מסתכלים

בתוכו יש בה גם

תנועה הכל חייב להיות בתנועה כי בלי תנועה
אין השגה איין ממשות התנועה מייצגת את ה

זה שה נאצל
אה פועל ומגלה את הרצון שלו ובפרט כלפי

הדבקות

בבורא אז מה אמר לנו
פה

שהאדם נגיד היה כמו כמו דומם נגיד כמו
תינוק למרות שהכל טמון

בו זה היה רק בכוח לא בפועל והנורא זה צד
הפרטי עם צד

הפועל לכן

למרות שזה היה בו זה לא היה מגולה לכן לא
היה לזה ממשות כמו שלנו אין ממשות למציאות

הרוחנית ולנשמה ולאלו ות למרות שזה הכל
מאוד מציאותי קיים בעת ובעונה אחת

תמיד אז מה זה ויפח באפו נשמת חיים שהביא
לו את יכולת

ההשגה נתן לו את

ה צורות הראויות להתקבל על הרצון לקבל
שלו דיינו נתן לו הוציא מהכוח אל

הפועל את הרוחניות שבו אבל כדי להוציא כוח
על הפועל הוא צריך את הדמיון האלוקי את

הצורות הרוחניות את הלבושים
הרוחניים שהם יכולים שהדמיון זה יהיה כמו

הכלי
נגיד והאור זה כמו י הצורה או כמו הזמן אז

הוא בעצם אפשר לו הוציא את זה מהכוח אל
הפועל ואז שזה יצא מהכוח אל הפועל אז

התגלה בו החיים ולא לפני
זה ממש כמו שזה נראה דומם אבל אם לא יהיה

פה תנועה אפילו הדומם לא יהיה קיים
שלכאורה הדומם הוא חסר תנועה אבל אפילו

הוא חייב תנועה בשביל הקיום
שבו וכל החלקיקים הם בתנועה ואם אין להם

תנועה אז כאילו לא יהיה קיימים
מבחינתנו

לכן באמת אנחנו לאלא רואים את הרוחניות כי
אנחנו לא יכולים לעשות בתנועה כנוכל לעשות

בה היא תתגלה
לנו מה זה תנועה כמור

חוזר
אוקיי

טוב

פה אוקיי כאן ביארתי עוד קטעים שהם פחות
קשורים אז בוא נראה נחזור

לכתוב

וזהו שסיים הכתוב ויה אדם לנפש חיה כלומר
כיוון שהתחיל הרצון לקבל לפעול על פי

המידות של אותן צורות של קבלה צורות הקבלה
האמיתיות כמובן תכף נתגלה בו החיים והיה ל

נפש חיה מה שאין כן בטרם שהשיג הצורות של
קבלה אף על פי שכבר הובע בו אותו הכוח של

הרצון
לקבל מכל מקום נחשב עוד כגוף מת בלי חיים

משום שאיין לו המקום להתראות ולבוא בתוכו
לידי גילוי הפעולה כמבואר לכן התפיסה שלנו

הא דרך הצורה דרך התנועה ולא דרך החומר
לכש

עצמו החומר לכש עצמו הוא כאילו כמו מת אם
אני לא משיג אותו דרך

התנועה לכן ככה גם בנוי המציאות צריך
הגיעה צריך תנועה צריך תזוזה הכל בנוי

ככה לכן יכול להיות שיש בנו פוטנציאל אדיר
רצונות אדירים ויש בנו זה לא המהות לא

משתנה זה קיים בנו אבל זה לא מגולה לנו כי
לא עשינו את התנועה כלפי זה מדובר על

תנועה תודעתית וגם גשמית אם נדבר ברוב את

הגשמי אוקיי בסדר זה

מספיק יש פה דברים מעניינים אבל זה לא
המקום אוקיי

אז למתקדמים היה חשוב לי להביא גם את
העניין הזה

כל דבר גם מחולק למהו
מהות

צורה מופשטת
מחומר

צורה מלובשת בחומר וחומר זה הוא מסביר
במבוא לספר הזור אני בסוף אצטרף שיעור עזר

שכבר הוקלט להשלים את העניין הזה שיעור
הבא אנחנו נלמד

על

על הייתרון של הפירוש של בעל הסיל מ
פירושים קודמים ועל פירוש על פי חוכמות

חיצוניות שזה ישלים לנו את השיעורים
הקודמים שהיה על ד הלשונות לחוכמת האמת

וגם נדבר על סדר השגת החוכמה האלוקית וסדר
מסירתה

ו אם נספיק אולי נלמד עוד כמה דברים קטנים
שמש

לימים את
המאמר הזה אבל אני גם לא רוצה להתפזר יותר

מדי כי העיקר הלימוד זה המאמר תורת הקבלה
ומהותה חוכמת הקבלה מה היא שזה מאמר

מהכתבים של בעל הסלם שהוא מתקדמים והוא
קשה אנחנו ביארנו פיצחנו אותו קצת על מנת

לאפשר למתקדמים להבין את הדברים כי גם
מתקדמים

א או גם אנשים שגם לומדים 20 שנה קבלה או
30 זה מאמר שמאוד קשה להבין אותו

באמת
א בעזרת השם נעשה ונצליח תודה

רבה
א ו שיהיה בשרות טובות לכולנו ונעלה מעלה

מעלה ונזכה למאור
שבתורה

ולהיות רוים להשגת חוכמת אמת
האלוקות ולראות את פני המלך בקדושה וטהרה

ולהבין את השגחת הבורא על בריותיו לשם
שמיים אמן כן י רצון תודה רבה