יסודות בפנימיות – ריכוז ובידור בעבודת ה' | מי אשם במצבי

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://bit.ly/3MH1YE2

לכל הערוצים:
https://linktr.ee/kab10

 


קבלה כתוביות

יסודות בלימוד פנימיות התורה פרשת
מתות ריכוז ובידור בעבודת

השם בל הסלם פרי חכם ג כל אדם לא נברא אלא
להשגת נשמה שלמה ומהירה מהבורא יתברך

ראוייה לדבקות תמידית ונצח או תמידית אם
אכן זו תכליתו של האדם עליו לשאוף אליה

ללא מסה פנים ללא לאות את מיתב כוחותיו
להקדיש לצורך יישום תכלית נשגבה

זו בחפשו את ספר ההוראות לפעולות הנצרכות
כדי להגיע לתכלית

זו אינו צריך להרחיק
נדוד או נדוד קרוב הדבר אליו מאוד מאוד על

אדם לפקוח את אינ ולהסתכל עעל מה שמוגש
בזמנים אלו ישר אל פיו אז אומר כל אדם לא

נברא אלא להשגת נשמה שלמה ומהירה מהבורא
יתברך ראוייה לדביקות תמידי

ונצח
לכן ראוי לאדם לכוון את עצמו לדבר הזה שזה

ההישג הגדול בחיים ולא הדברים
החולפים אז למה הוא צריך לעבור דרך הדברים

החולפים כי זה הכנה זה מאמן
אותו אבל גם כשהוא

יהיה מוכשר לגלות נשמה גם על זה הוא יצטרך
לוותר לקבל את זה מטעם

אהבה וכל המציאות בנוייה בצורה שהיא
מכשירה את האדם לכך אף על פי שזה לא מובן

לנו לפי
שכלנו והרגשתו כל

שלכן יש עדיין המסיימים את כל לימודם
בתלמוד

הבבלי עליהם אומר רבי חיים ויטל בהקדמתו
על שאר ההקדמות ובלי ספק כי העוסקים

בתלמוד בבלי בלבד מגששים כברים קיר בלבושי
התורה ואיין להם עיניים רואות ברזה התורה

הנסתרים בו תפילה וזעקה גדולה צריך כל אחד
קים בנפשו לבא ליפול חס ושלום לתוך חשכו

זו אשר בילויה מסתירי לרבים את לימוד תורת
הקבלה כן כי

מתעסקים אפילו לא בהלכה לפועל אלא רק
בפלפול

עיוניים שודאי הכל סודות עליונים אבל בדרך
שלומדים את זה זה נטו חיצוניות ואז לא

סקים בעבודה הפנימית בעבודת המידות במאור
שבתורה בדבקות בבורא בל שמה אך עם זאת יש

חלק גם לצד החיצוני
הזה כי זה חלק מהנט בח של היהודי אבל שזה

לא יהיה העיקר חס ושלום יותר מזה אפילו אם
יש מישהו בעל השגה והוא ילמד את הגמרא

בפנימיות שזה
99.999 מהלומדים לא עושים את זה גם הוא

צריך לעסוק בקבלה כי שמה המאור יותר גדול
כל שכן אם הוא בלא לשמ ד לא לשמ ד לא לשמע

והוא לומד את הגמרא רק
בחיצוניות זה

עיוור מגשש
קיר זה כמו לספור את השערות בזקן כל

היום ביחס לחוכמת
האמת אבל זה קליפה ששומרת על הפרי בדיעבד

חשבונות של מעלה יש נחשים ועקרבים
שמרחיקים את האדם מהאמת התפקיד שלנו כמובן

להשתדל להפיץ את האמת את הפנימיות ואנחנו
מחוייבים בכך אבל אנחנו עושים את ההשתדלות

לגרות את האדם ובעיקר את עצמנו אם האדם
התעורר לא התעורר זה ביד הבורא זה לא

חשבון שלנו אנחנו צריכים להשתדל שיה אכפת
לנו ממנו לנסות לקרב אותו ומעבר לזה זה כל

אחד והאבולוציה הרוחנית שלו אבל אל לנו
לזלזל בהשתדלות

בהשתדלות
שלנו ולהגיד הכל מלמעלה זה גם אסור אלא

לעשות כל מה שאפשר בצורה
מכובדת או סבירה לפחות תלוי באדם

המדובר ולהתפלל
ולכוון ומעבר לזה זה ביד הבורא ביד הנשמה

וההתפתחות
שלה אבל חייב להפיץ את האמת הזאת ואנחנו

מחוייבים

בכך זה אומר תפילה וזעקה גדולה צריך כל
אחד להקים בנפשו לבא ליפול חס ושלום לתוך

השכות זו אשר בילויה או בילויה מסתירה
לרבים את לימוד תורת הקבלה כמו שרואים

שקורה לרוב הדור אעם זאת זה התפתח בשנים
האחרונות ברוך השם אבל עדיין זה לא מספיק

מפותח אבל לאט לאט זה
יגדל בקבל צפונים ללא ספק הסודות הנעלים

ביותר המפתחות האמיתיים לשערי גן עדן אין
זה אומר חס ושלום שלא צריך ללמוד את

התלמוד הבבלי הקדוש אלא שצריך להבין שכל
כמה שאני לומד אני צריך לראות כמה אני לא

מבין רצוני להבין חייב להראות לי שאני
צריך להתקדם ללימוד פנימי יותר דיברנו על

זה גם בד לשנות לחוכמת האמת בקורס קבלה
למתקדם ראו את זה

שמה בפרשת מתות כמו בשאר פרשיות התורה
צריכים אנו לחפש את אותם מפתחות שיתנו לנו

לא רק
ידע לא רק שמחה אלא שיפתחו לנו הבנה

בדרך
הליכת בדרך בה מנהלים אנו את חיינו בסוג

הצבת המטרות אותן אנו חיים וכן בדרך בה
אנו מיישמים מטרות

אלו יכולתו של האדם למקד את עצמו למטרה
הראויה או למטרה מסויימת כלשהיא תלוייה

ביכולת הריכוז של האדם האדם בטבו הנפשי
זקוק לשתי התכונות המנוגדות הנקראות בידור

וריכוז
יכולתו של האדם למקד את עצמו למטרה הראויה

או למטרה מסויימת
כלשהי תלוייה ביכולת הריכוז של האדם האדם

בטבו הנפשי זקוק לשתי התכונות המנוגדות
הנקראות בידור

וריכוז הבידור נועד לתת לאדם מעט התרפאות
לצורך צבירת כוחות אז בידור זה כמו מצב של

להשתחרר להתרפות
ורכוז זה להתכנס פנימה להעמיק

בעבודה כמו בגשמיות שיש התרכזות התמקדות
ויש את הזמן של

השחרור דומה היא ללילה במסגרת היממה נקודת
הבידור דיינו פיזור המחשבה

המרוכזת נותנת לאדם את היכולת להרפות
מהשריר המוחי הנפשי המרוכז במטרה מדוייקת

הנפש כמו השריר זקוקה להתרפות כמו ירידה
לצורך עלייה על כן חשובה מאוד היכולת

להתבדר היכולת לרדת כדי להעלות היכולת
לשכוח כדי לזכור את

הנחוץ הבידור ראוי שיהיה הוא בתוך מסגרת
של ערכים ברורה א לו לאדם להתבלבל בין

התבדרות

להתפרקות או להתפרקות ל כתוב
להתפרקות והייתי אומר להפקרות גם בין

ירידה לבין נפילה בין שכחה לבין עיבוד
הדעת ובקליפ באמת כל הבידור בא לגאווה

לשון הרע עצלות זה קליפה מאוד מאוד קשה
אפילו בגשמיות

הפשוטה כי זה בא להמן לרוחני

כמובן זמן התבדרות ראוי שיהיה הכנה ראוייה
לריכוז המחשבה לקראת הנצרך ביותר לאדם

לנקודת ריכוזו הבלתי מתפשרת בחייו דהיינו
לנקודת האמת זאת אומרת אם אני בחופש אני

בשחרור זה בא כדי לאפשר לי קצת להתרפות
לצבור רוחות כדי לחזור להתרכז אפילו עוד

יותר אבל טבע
הגוף וזה מתבטא גם בגשמיות הפשוטה אפילו

שהביורוקרטיה

רפיון לחולשה זה קליפה מאוד מאוד קשה יש
בה גם הרבה מדרגות כי זה גם מגיע לנפש חזק

לא רק לצד הגוף כי הנפש של האדם נהית חלשה
ו ואז הוא מחפש רק בידור רק להשתחרר והוא

לא יכול לבוא לנקודת ריכוז ואם נדבר
בפנימיות ריכוז זה כמו לבוא לכוונה ל

לחיבור לתיקון והבידור זה
כמו לבוא לצד הפ ים לירידה לגילוי אבל אם

זה לא בא
לזה אז כל הבניין מתפרק ובסוף באים

לדיכאון
ועצלות וחולשה ו אין בכלל כוח להתרכז זה

עובד אפילו בפשטות בילד ש רגיל לבידור
במחשב והוא לא יכול להתרכז בשיעורי בית אז

הוא עובד על המבוגרים ועל הלומד תורה ועל

כולנו

נקודת האמת היא כו שמאל
בעבודה אין יכולת לאדם לפעול בביקורת

עצמית נוקבת מצד האמת כל העת חייב הוא
לותר על האמת באופן זמני כדי לבנות אותה

במסגרת נכונה על כן בזמן ההתבדרות מהאמת
על האדם לרכוש אמונה נקודת הריכוז של האדם

נותנת לו את ההתמקדות במטרתו בחיים הריכוז
התמציתי מעורר אתנ האדם אך גם מעייף אותה

האדם זקוק למאמץ גדול כדי שיוכל להפיק
מהריכוז

הב כ מופשט את הרגש הבא
כמוכה גם המשפט האחרון באותו מרוכז זקוק

הוא למהירות
התפיסה הנפשית כדי להכיל את כל המצוי

בתוכו חוכמת הקבלה היא נקודת הריכוז בתורת
ישראל כל השר מהווה נקודת פיזור המכינה את

נקודת הריכוז הנפשי של האדם עיקר תפקידו
בחייו כותב רבי חיים ויטל בהקדמה לעץ חיים

ולא עוד אלא שלא נברא אדם אלא כדי שלמד
חוכמת הקבלה גם הבידור והפיזור זהה כמ כל

מיני דברים של סיח הדעת בחיים בעבודה
במציאות אבל כל זה בא כדי לאפשר לי לבוא

לריכוז יותר

גדול כמו ירידה לצורך חליה אבל הגוף תודעת
הגוף ושה הפוך לוקח את ה

בידור ואת
הפיזור והתבדרות והתבדלות

לעצמו כמו אדם מתאמן עושה
ספורט

פתאום
אה הולך קצת

לחופש ונגיד אין יותר מדי כבוד בסביבה אז
זהו לאחר מכן קשה לו לחזור לעשות ספורט

קשה לו להתרכז עוד פעם להתמקד להתאמץ
כי הגוף מושך אותו לפרטיות

לחולשה או
אדם שהיה חזק בעבודת השם מרוכז מדויק היה

בירידה קשה או בהתפרקות או אפילו ירידה
כירית כדי לסבור כוחות נגמר החופש כבר אין

לו כוח להמשיך להתמיד
בלימוד

בעבודה ללכן צריך להילחם בגוף ולהבין שה
בידור לא בא לעצמו אלא כדי לתמוך בריכוז

והבידור צריך להיות מעט והריכוז הרבה אבל
מה עושים בני העולם כולל כולנו הרבה פעמים

הפוך עושים את הבידור מטרה ואת הריכוז
כלוי דינו מתרכזים מעט מעט מאוד ורוב הזמן

מתבדרים אפילו בתפילה רוב
הזמן הזמן שעושים כוונה ומתבוננים הוא מעט

מאוד רוב הזמן גם אם מתפללים ומגיעים
לתפילה וזה גם יפה אבל במחשבה ים מתבדרים

לא מתמקדים עכשיו אולי נלך לעוד

עומק שהביורוקרטיה

זה צריך להיות העיקר וכל הפרטיות בא בשביל
ה השוואת הצורה אוקיי יש פה עוד הרבה

דברים בשאלות יסודות חשובים

אבל אז שיעורי

השלמה לכן אני לא מעריך ו בכל מקרה
זה כבר יהיה פרשת שבוע ולא יהיה סודות לכן

אני

מתמקד אולי אני
אקרא עוד נקודה

קטנה מהשאלות אני קורא אזה קטע האם אני
מסוגל לתקן

כמו שאתה מאמין שאתה מסוגל לקלקל כך תאמין
שאתה מסוגל

לתקן א חשוב להבין במה להאמין האדם נזקק
לאמונה כדי לראות את הפרטים המרובים של

משימותיו היומיות כחלק מפאזל כללי של חייו
אך כך ורק כך עליו לראות זאת אחרת יכנס

ליאוש כמובן שמדובר מאדם המעוניין להגיע
למרקם נפשי של עובד השם כי

באמת כשקצת יורד ההתלהבות או האור בהתחלה
בחיים שקצת

מתבגרים או מגיעים קצת לשפלות
פתאום האדם מאבד משמעות בחיים הוא רואה ש

עבודה סידורים עניינים ילדים זה זה כל כך
הרבה דברים שונים כשהיה לו אור ותענוג בזה

וכוח אז של לו אז אכ ש הוא העביר את זה לא
היה אכפת לו כי האור מכבה את ה נותן כוח

אבל שקצת לקחו לו את הגלגלי
עזר עכשיו פתאום קשה מאוד בחיים הכל נראה

סותר אחד את השני כל כך הרבה פאזלים כאילו
מה תן לי שקט עזוב

אותי וזה גם

מבלבל ופה צריך נקודת
ריכוז להבין זה הכל חלקים מיפה זה לראות

את המטרה הכללית מהמטרה הכללית אני אקבל
כוח לכל המטרות משנה לכל החלקים לכל

הבלאגן הזה

בחיים כמו אדם שיש לו מטרה הוא ממוקד
אפילו בספורט זה מאפשר לו לעשות תנועה ואם

לא הוא מתייאש או אם הוא לא רואה את המטרה
אז אין מה שמניע אותו כי זה כמו התכלית זה

כמו מקיף יש בזה עניין
מיוחד

לכן צריך להבין שכל הפרטים הם רק חלק
מפאזל שבא למטרה הכללית מה המטרה הכללית

להיות עובד השם להתקרב לבורא
להתחבר כך גם בחיב הכלליים של האדם צריך

הו להיות מכוון לדין אחד צריך ו להסתכל על
כל משימותיו

כמתמודד רוח
להשם ובפשטות אפילו דבקות בבורא לנסות שכל

מה שאני חי יבוא לדבר הזה ואז נראה שזה
קשה שאנחנו לא באמת שם או יופי נוכל

להתחיל לעבוד על
זה כאשר אדם מסתכל על כל פרטי הדברים

צריכו לעשות בחייו שצריך הו לעשות בחייו
יכולו להתבלבל מחוסר

המיקוד המטרה המרכזית יוצרת הכללה נפשית
וריכוז אמוני בנפשו של האדם זה דורש

התבוננות והתכנסות

והתרכזות ריכוז גם לשון מרכז שזה קו אמצעי
הנה בורים לנו אתה שינויי הלשון של משה את

בלי למלחמות הדינים הפך לדין אחד כן לא
קראנו את זה מה שמביא למדיין שאמר לו

הקדוש ברוך הוא בלשון
רבים ומשה רבנו חזר על זה בלשון יחיד אם

אני זוכר
נכון

כי נראה אם אני זוכר

נכון
כן קום נקמת השם ולא נקמת בני ישראל

כן כי מצד
התחתון צריך להיות נקמת השם דהיינו להגיע

לשם שמיים זה עד הנקודה

המרכזית

אוקיי

כל משימותיו של אדם הנביאה ממשימה מרכזית
אחת לא השאיר אנו משה חמו הרבים ללא ידיעה

מה היא משימה זו כיון דבריו באומרו נקמת
השם במדיין המשימה היא להשם ולא לבני

ישראל לרצון להשפעה ולא לרצון לקבל לעצמו
הרצון לקבל לעצמו הוא זה שמפריד ועושה

ריבוי שאלמלא הרצון לקבל לעצמו הכל אחד
הוא האדם צריך לדעת שלמרות שמלמעלה

מראים אה שיש לו מראה השם לאדם שיש לו
ריבוי מדיינים דהיינו ריבוי דינים שדינם

הם רצונות צריכו לראות את כל המדיינים
כרצון מרכזי אחד כדין אחד למה כי הכל בא

לעניין של
הצורה כמו שבעל הסלם דיק שעובדים על

אנוכיות אז גם העצלות זה אגב
האנוכיות גם

הזריזות גם ה
גאווה כי זה הכלל בתוך הכלל הזה יש פרטים

אבל זה הנקודה המהותית העשות לבד היא רק
נף היא לא העניין

המרכזי אם אני עובד על אנוכיות על הכלל
ממילא אני עובד על כל הפרטים כי כל פרט

שבי אני נפגש בו עם
האנוכיות זה העבודה האמיתית

אוקיי חוק אחד כולל את כל החוקים זו בעצם
כל התורה כולה החוק האחד הוא שצריך לשנות

את הכוונה בקבלה שתהייה בעל מנת להשפיע
ולא בעל מנת לקבל לעצמו האמת הוא זה כל

התורה כולה ואהבת להרחה כמוך אני
השם אבל זה גם הכי

מסובך כמובן שמלחמה הזו נעשת בשלבים אך על
האדם לדעת כל העת שעליו להיות מכוון להשית

נחת רוח לבורא גם אם עדיין אינו מצוי
במדרגה זו על מציאות הרצון איין האדם צריך

לעמול הרצון ניתן לנו מהבורא על האדם
לעבוד על החלק השני המשלים את הרצון שהוא

ההשפעה שלא ניתנה לאדם
מלמעלה כי זה מה זה לא ניתן זה גם ניתן

מלמעלה אלא הכוונה שזה לא ניתן באופן
אוטומטי מלמעלה אלא האדם צריך לעבוד עבור

זה להתייגע בעזרת השם נבוא כולנו לאחדות
פשוטה בינינו בהיותנו דבוקים לדעת משה

רבנו לאמונה שבתוכנו לבורא עולם לראות
גדלותו ומלכותו

עלינו לעבדו יחד בלב שלם ונפש חפצה שכל
רצונותינו יהיו מאוחדים למשימה זו שהיא

היא המשיח האמיתי שבכל אחד מאיתנו גדלות
ההשגה מ מדרגת היחידה בעזרת השם יבוא משיח

צדקנו במרה בימנו אמן שמשיח פלוס שמשה
פלוס אהבה זה גימטריה משיח משה פלוס

יג אמן שנזכה פרשת

מסיה
יסודות בלימוד פנימיות

התורה התורה עדם ממש בנה מי השם במצבי
היות האדם נתון לסד אנוכיות מגלה הו בתוכו

את רצונו האז שהסביבה תשתנה כל העת

עבורו האנוכיות המפעמת בקרבו מבקשת
הנאה נטילת האחריות האישית על הצורך

בפעולה מותירה את האדם לעיתים במצב של
חוסר חיות

היות ואדם נהנה להצליח קשה לו לאדם לוותר
על היותו

מצליח באדם טבוע הרצון לגדילה היא בחינת
הצמח שבתוכו מאז ה אותו ילד קטן מפאם בו

הכוח הצמחי שבו להיות גדול בכל מה שמונח
לפניו למדנו את זה גם בהקדמה

לפנים מהירות

ומסבירות על
העניין שיש את ה דומם זה הרצון לקיום צומח

זה הרצון לגדילה
התפתחות תאוות

אנושיות לא סליחה
א האם נדייק הצומח זה גדילה של התאבות

הבסיסיות יכול להיות כסף זה יכול
להיות

אכילה רכוש וכולי ויש את החי שזה כנגד
תאוות אנושיות שזה כבוד

וממשלה זה גם התערבב לנו כמובן הכל ויש ל
מדבר שזה כנגד

מושכלות א אז אומר הצמח מביא באדם רצון
לגדילה ובאמת זה גם צומח זה צד רוחני כי

שמה מתחילה התנועה הרוחנית של האדם מעבר

לעצמו האדם עודד את הצלחתו על פי גדילתו
האדם מבקש לדעת לקבל כבוד מהסביבה באותו

מציג עצמו כגדול אלה כך גם כאשר אינו
מצליח קשה לו להציג עצמו ככישלון כלא

מוצלח שאם יראה כקטן כלא מוצלח לא יקבל
כבוד מסביבתו לומר אני לא יכול נוגד את

גאוותו של האדם אבל אז הוא פועל לפי
הסביבה ואז הוא לא באמת מתקן בתוכו את מה

שצריך תיקון כי הוא מכפפה על

זה קיימת תכונה נוספת של של האדם רצונו
במנוחה מדרגת הדומם

שבתוכו האדם עדיף לעשות כמה שפחות מאמץ
להיות מוצלח דורש מאמץ אדם הנעלה מוכן

להתאמץ כדי להיות מוצלח מוכן לכופף את
הדומם שבתוכו לצומח שבתוכו שזה מצב יותר

מפותח שמוכן לוותר על מדרגה נמוכה יותר
למדרגה

גדולה היות וכך נמדד האדם לא רק בהצלחתו
אלא גם ביכולת שלו לוותר על העצלות שבו

כדי להגיע לגדילה ולעתים שנותנים לאדם
מלמעלה וביות גדולה העצלות מאוד מאוד כבדה

זה כמו שכוח המשיכה שבו נהייה יותר כבד
ואז מה שפעם היה לו קלה קלות פתאום מאוד

מאוד קשה כדוגמה רואים אנשים שיש להם
דיכאון נגיד דברים שהיו להם קלים פעם זה

כמו להרים ההר מבחינתם כרגע אז אותו דבר
בנפש בפנימיות

ברוחניות לעיתים האדם בירידה קשה או במד
ריגה חדשה נוספה לוביות זה כמו להרים משקל

חדש יותר הוא לא רגיל זה כבד יותר זה צריך
כאילו להתחיל מההתחלה להתגבר על הדומם זה

דומם אחר זה דומם חדש כל פעם נותנים לנו
חתיכה אחרת מהנשמה לתקן חתיכה אחרת מהפאזל

ולעתים מפרקים לנו גם את אותה חתיכה קטנה
להרבה

חתיכות שזה מצב לא טוב זה דרך ייסורים או
דרך

רחוקה בדרך תורה
עובדים על חתיכות גדולות במהירות לפי

המדרגה זה כמו רישיון לנסיעה
מהירה אבל צריך קודם להכשיר את עצמנו

לזה אם אדם אינו מצליח להגיע לתוצאה
חיובית בחייו בכל תחום שהו הוא נכנס לבעיה

תדמיתית אם הוא אחראי לכישלון הוא לא
מוצלח הוא בהכרח לא יקבל כבוד אחים יכול

הה לעשות כדי להצליח ולא עשה אז נכשל
בשניים גם אןנו מוצלח מצד כשרונו וגם

העדיף את הדומם ביחס
לצומח הפתרון של אדם מסוג מסוג מן זה

המכניס את ראשו כבתי ענה לקרקע מתבטא
בהצהרות הבאות אני לא השם חוסר הצלחתי

תלוי
בסביבה אדם זה אף פעם לא אשם בעיני עצמו

תמיד זו האישה שאשמה הו הבוס בעבודה או
המוגבלות הגופניות או מזג האוויר כל אחד

כעד הדמיון הפורה עליו מוביל האדם את עצמו
בדרך זו לאחת הבורא השם הרי הוא הראש כן

כי זאת אומרת זה נוח לאדם
להשים דברים אחרים כי אז כאילו הוא גם

מסיר אחריות מעצמו וגם האדם קשה לו לראות
את ניגי עצמו וגם

א זה פוגע לו
באגו אבל התוצאה

הסופית שהוא לא עושה עבודה

ככ לכאורה נראה ד זוק כי פתרון מוצלח אני
אמשיך לקבל כבוד או בכל אופן לא ביזיונות

צימות את הלב מופנת לאחרים החוצה לי כל
זמן שלא התמודדתי עם הבעייה בתוכי היא

תחזור אליי בלבוש אחר זה נקודה מאוד חזקה
כי המטרה לתקן את הפנימיות אז אם האשמתי

את הדבר

החיצוני סוף כל סוף זה לא עוזר לי כי זה
יבוא גם בדבר חיצוני אחר ואז אני צריך

להשים אותו למה כי אני צריך לתקן את
הנקודה הפנימית שבי את ההויות

שבי ואם לא תיקנתי אותה בפרט הזה או
בסביבה הזו בסוף זה יתגלה בלבוש אחר

ההשגחה המציאות תכריח את זה לכך למה כי
אני חייב לתקן את עצמי

בסוף אבל לפעמים בן אדם בחוץ הוא באמת השם
באמת לא התנהג

בסדר נכון יש מצבים קיצוניים אבל עדיין זה
לא פותר אותי מלתקן את עצמי כי בתוך

הסיטואציה הזאת גם אם האדם ב 99% השם נגיד
עדיין יש הרבה עבודה פנימית בתוכי שנדרשת

כאן ואם אני יאשים ומאשים רק
בחוץ בסוף זה מגיע לבורא למה כי הוא ה הוא

מ הוא מה שבאמת מחוצה לי והוא גם סוף כל
סוף אחראי על כל העסקים

פה ויש אנשים בגאווה גדולה ו
התאימות

ואנוכיות זה קורה הרבה בדרך של חיצוניות
התורה שנוח להם להאשים את כולם חוץ מאת

עצמם וכאילו עם הבורא הם בסדר אבל את כל
האחרים הם

מאשימים אבל
בסוף אם אתה מאשים אחרים אתה מאשים את

הבורא גם אם אתה כאילו אומר שאתה לא מאשים
את הבורא כי אתה הרי לא תגיד את זה אתה לא

רוצה לחטו לא רוצה קבל לו נשים אז אתה נוח
לך לאנשים

אחרים קורה להרבה אנשים צריך להיזהר מזה
זה קליפה מאוד מאוד קשה ורואים גם ש בשנאה

אנשים דתיים שמקיימים מצוות אבל כל אחד
שקצת שונה מהם קולים

אותו
עכשיו אם זה בדרך לימוד ולא האשמה על בן

אדם פרטי וזה לא מתוך גאווה וכעס א בסדר
אנחנו צריכים ללמוד את האמת ולהתעסק בה

אבל אני מדבר על מצבים שפשוט מאשימים
כפשוטו אדם או דרך או חברה אבל מתוך שנאה

מתוך גאוה מתוך
אגו בלי לראות שום טוב צריך להיזהר מזה זה

גאווה מאוד

קשה זכרו בעיות שאינן נפטרות רגע כן
לכאורה נראה דרך זו כפתרון מוצלח אני

אמשיך לקבל כבוד אך כמו ש כן אך כל זמן
שלא התמודדתי עם הבעייה בתוכי היא תחזור

אליי בלבוש אחר זכרו בעיות שנה נפטרות
בתוך נפשו של האדם תחזור נ אליו בלבוש

שונה רוב הפעמים במצב לא מוכן לעיתים עף
במצב הרבה יותר קשה לפתרון מהמצב הקודם בר

מינן יש פה
ריביות מודה ועוזב ירוחם עדיף לוותר על

מעט כבוד מאשר לאבד את
פנימיותו שנכרך אליה ממילא

אבל זה נקודה לא
פשוטה כי מבחינה רוחנית גם אם

נדבר קצת יותר פנימה מלמעלה מנסים את האדם
אדם שעובד באמת אבל זה טוב כי זה ניסיון

שגם מקדם אותו מאוד בשונה ממי שבאמת אחוז
בשנאה וגאווה ואגו ורואה רק את עצמו

ומאשים רק אחרים פה לפחות זה תוך כדי
העבודה תנועה ניסיון להצליח אז זה הרבה

יותר יעיל ומקדם את האדם
אבל עדיין זה גם לא פשוט כי

מלמעלה מביאים לאדם מציאות קשה או פירוש
מציאות

קשה ואם זאת את צריך ללכת למעלה מהדעת
לקבל אחריות

אישית להתבונן בתוכו וזה לא פשוט זה עבודה
מה יכול לעזור לאדם במצב הזה

המור
שבתורה אבל לבוא לתורה באמת לטהרה המואר ש

בתורה ומצוות בעיקר פנימיות התורה כמובן
מתוך כוונה גם שזה האיר לאדם אבל את האמת

מודה ועוזב ירוחם עדיף לוותר על מעט כבוד
מאשר לאבד את פנימיותו שנוכח אליה ממלא מה

כל זה נוגע ללימוד התורה הדרך ללמוד את
התורה היא לראות את מסימות בתוך

התורה לחפש בלימוד מה מציבה לנו התורה
צריכים לנו להסתכל מתוך אחריות אישית של

יצרים של בני אדם בעלי יכולת ביצוע ללמוד
מתוך השתוקקות לדעת מה עוד עליי לעשות ה

לכוון לכך שמטרת השינוי בנפשי פנימה
בתפיסת הבורא

שבי אם מתוך הסתכלות כזו נלמד אז נפשנו
תתעצם ותצא מחוזקת מהלימוד תצא עם אמביציה

גבוהה עם חשק הדוחף לבצע את הנדרש מאיתנו
כבני

אדם הנה לאחר שטיי כוונות עצבנו מטרה
ברורה אפשר להתחיל לנסות לקלוע למטרת

לימודינו זאת נעשה על ידי מספר שאלות
מקדימות אוקיי אז כאן זה נכנס כבר

לשאלות אזמה לנו
כאן ללמוד את התורה כ

משימות אחריות

אישית ליצור
ולבצע השתוקקות לדעת מה עליי

לעשות ולכוון שעיקר השינוי והתיקון הוא
בתוכנו וזה דבר לא קל כי אנחנו תמיד מנסים

לשנות בחוץ גם את הבורא גם את המציאות גם
את הסביבה וזה לא שלא צריך התאמות

מסויימות צריך
אבל העיקר זה אז גם מישהו סופר הכיס אותי

ובאמת הוא תועה
לגמרי זה לא פותר אותי מהעבודה הפנימית

בדבר
ו לכן שנזכה בזכות מאור התורה באמת לראות

את נקודת העבודה שלנו בכל דבר וגם לבצע
אותה ואז זה מאוד מאוד יקדם אותנו בעזרת

השם אולי היות וזה
ה פרשה האחרונה של הספר כאן אז אולי אני

אקרא משהו מהשאלות גם

‏ok

מהו שכתוב
מסאם למוצאם יש ל מצב אצל האדם שלא מרגיש

בשום חיסרון בכל זאת צריך הוא לצאת למסע
בתוך

נפשו מצב זה הוא מצב בו האדם מכיר את
נקודת האמת אך נפשו הרגשתו נמצאות במקום

אחר דיית האמת מתבטאת במושג על פי השם ולא
על פי הרגשתי היכולת של האדם להניע את

עצמו מתוך ריית המטרה אף ללא הרגשת חיסרון
עכשווית מנוגדת לכאורה לפי למה שטבוע בתוך

האדם טבע האדם הוא רצונו באושר באי יכולתו
לפעול ללא הנאה או תקווה עתידית להנאה בא

לומר לנו הכתוב שישנה אפשרות לאדם לפעול
ללא הרגשת חיסרון רק בהמה פועלת רק בתנאי

המוכח של חיסרון הי הנקראת דרך
ייסורים באדם יש צד כזה שהוא יכול לפעול

גם אם החיסרון לא מורגש לו זה נקרא דרך
תכליתית באם האדם יקבל על עצמו צב נפשי זה

המופיע בפרשתנו יוכל להביא את עצמו
לאמונתו בלא חשש שיביא אמונתו להגשתו

בבחינת גם נעשה ונשמע דהיינו קודם יראה את
החץ ואחר כך יזיז את המטרה למקום שבו פגע

חץ דרך זו ודאי תביאו
לייסורים

האמת היא מעבר
להרגשת הנוכחת של האדם זאת אומרת האדם

צריך לשים את המטרה ואז לראות את החצים לא
לראות את החיצים ואז לסדר את המטרה איפה

שנוח לו על אדם להביא עצמו לאמת בזה נמדד
האדם כפי ש ששם הקדוש ברוך הוא בפי ניצ'ה

פילוסוף גרמני יה לכם להתפלל שלומדים מגוי
שהרי כל זמן שהנר דולק אפשר

לתקן זאת

עמת המידה לאדם כמה אמת מסוגל לרוח לשאת
כמה מאז

לשאת שזה מה שאמר ני' האם אנו מסוגלים
לקבל צב זה לנפשנו האם כל אחד פה מוכן

לקחת על עצמו שהאמת תוביל אותו ולא
רגשותיו קשה לאדם להסכים לזאת ועל כן בכו

לט שאינו מצליח מאשים את סביבתו שאחרת
צריך להתייגע בשינוי עצמו כדי להביא עצמו

לאמת מהיא האמת להשפיע נחת רוח לבורא וזה
רמז נוסף בכתוב על פי השם כל מי שאינו

מוכן להגיע לכך יצטרך לחזור לשאלה ב'
דהיינו מוצאיהם למסעיהם דהיינו לפעול רק

מתוך חיסרון שיניע אותו לפעולה למסע נפשי
הוא הנקרא דרך

ייסורים זאת אומרת דרך תורה זה שאני מעורר
את החיסרון לפני שהוא באא

אליי ואז אני גם מתקן
אותו

כמובן הם גם מתקלות אחת בשנייה יש את הדרך
היסורים שבדרך

תורה שזה התעורר אליי אבל לקחתי את זה ישר
לעבודה וזה מצויין אבל ממדרגה יותר גדולה

שאני מורר אותו בעצמי כדי להתקדם קדימה
סיכום אל תחכו חברים יקרים שמלכות שמיים

תכריח אותנו
לפעולה מלכות שמיים רחמנית דיה כדי להיות

אכזרית במלא
מהודה התירוץ הני די כוחות אף הוא מוכיח

את חוסר אמונתנו בבורא עולם שיודע היטב את
הכוחות הדרושים וארועים כדי שנעשה את

הפעולה
הנצרכת שהיא המסע לדבקות בהשם שזה המסע

מהרצון לקבל לעצמו לרצון להשפיע מאחל אני
לכולנו לעשות את מן בית המסות הנפשיים

כיחידים בתוך קבוצה עד להגעה לדבקות בבורא
עולם כולנו יחד וכל אחד כפרט לטובת הכלל

אמן בעזרת השם שנזכה לראות את נקודת
העבודה התיקון ונעלה למלא אמן תודה רבה