קורס קבלה למתקדם


קבלה כתוביות אוטומטיות
שלום
לכולם שבוע טוב

ומבורך אנחנו נתחיל בסדרת
שיעורים של מבוא לחוכמת

הקבלה קורס קבלה למתחיל יסודות בלימוד
חוכמת

הקבלה
הקורס התבסס באופן כללי על מאמר מתוך הספר

מתן תורה של בעל
הסולם על בות חוכמת הקבלה ונשלב יסודות

כללים חוקים

רוחניים
ותובנות שהם בסיס ללימוד הקבלה הפנימיות

וחוכמת
האמת

ונשלב נערבב חלק נקרא חלק נבית היסודות
ככה כדי לתת תמונה קצת על חוכמת הקבלה

ללומדים
נושאי הקורס יהו באופן כללי נדבר עליהם גם

היום מה שנספיק
ובעיקר בסדרת שיעורים שתהיה נפרוט

אותם אז נושא הקורס יהיה מחשבת
הבריאה בורא ונברא מבנה הכלי דלת בחינ דור

ישר תענוג
ומכאוב כלי רוחני וגשמי עצם והתקלות השפעה

וקבלה פנימיות
וחיצוניות אמונה ומדע וסוד המרה הגשמית

ויעוד והעולמות כמובן במה שמסביב ובעזרת
השם נעשה ונצליח ונשתדל להעביר את הדברים

בצורה קלילה ונעימה ללומדים כדי שנוכל
ביחד לטעום קצת מחוכמת

הקבלה אז אנחנו נתחיל לקרוא קטע ממהות
חוכמת

הקבלה
ונסביר

אולי
נתחיל ב

בשאלה למה חוכמת הקבלה נקראת חוכמת
הקבלה משתי

סיבות חוכמה זה האור של מטרת הבריאה האור
שבא על הרצון לאושר שזה מה שהבורא ברא

נדבר בהמשך נראה מה זה
בורא וקבלה זה כי צריך לקבל את האור הגדול

הזה אז למרות שתראו שרוב החוכמה עוסקת
הרבה פעמים בזה שצריך להשפיע ולתת היא

נקראת על שם התכלית שלה חוכמה נמדדת על פי
תכליתה לכן אנחנו קוראים לה חוכמת הקבלה

על שם התכלית שלה שזה לקבל את ההטבה
השלמה אבל הרבה מהחוכמה דווקא שזה נקרא

מיתת ללה ו דבר מ זה
בהמשך עוסקים המון בתיקון

הרצון בעבודה שבאה ממטה
למעלה אבל עדיין אנחנו קוראים לה דווקא

חוכמת הקבלה ולא חוכמת ההשפעה היה מתאים
לקרוא לה באמת חוכמת ההשפעה אבל היא נקראת

על שם התכלית כי התכלית לקבל ואנחנו נראה
את זה

בהמשך
אז נקרא בטרם אבוא לבאר את תולדות חוכמת

הקבלה זה מאמר שהוא הגע בו וכולי שכבר דשו
ברבים לא חסר היסטוריה בנושא מצאתי לנחוץ

לבאר מקודם היטב את מהותה של חוכמה זו אשר
לדעתי מעטים אמה יודעים

זאת וכמובן לא יתכן לדבר מתולדות איזה דבר
בטרם שאנו מכירים את הדבר עצמו והגן

שהידיעה זו היא רחבה ועמוקה מני ים
היות וזה הידיעה הכי גבוהה שיש

במציאות
למה כי כל

חוכמה
עוסקת בפרטים מסויימים לממשל ביולוגיה

בביולוגיה כימיה בכימיה פיזיקה בפיזיקה
אסטרופיזיקה באסטרופיזיקה אסטרונומיה

באסטרונומיה
א חוכמת המזלות במזלות תורת

הקוונטים בחלקיקים העדינים האלמנטריים של
החומר חוכמת

המוזיקה בחוכמת

המוזיקה חוכמת האסטרונומיה
אסטרונומיה א וכן על דרך זה באופן כללי יש

שבע חוכמות חיצוניות אבל המתפרצים גם הרבה
יכולים תפרט גם ל7 אלפים

היום
ואבל הם רק פרטים אבל חוכמת הקבלה

היא עוסקת במחשבת הבריאה זאת אומרת היא
החוכמה הכי

גבוהה שכוללת את
הכל זה כמו שמי שעוסק כמשל בתורת הקוונטים

ודאי חייב להבין בפיזיקה הרי איך תעלה
לרמה כזאת גבוהה אם אתה אם לספור תפוזים

אתה לא יודע
אז תחשבו כמה פרטים יש בדברים כל כך

פשוטים כולל
סערה חוכמת גוף האדם חוכמה של תא חוכמה של

חיידק
כמה חוכמה עצומה

ופרטים
אחדותי

ונפרט מסובכים ו שלובים זה
בזה בדבר כל כך קטן אז בחוכמה שכוללת את

כל החוכמות שהיא השורש לכל
החוכמות כמה פרטים צריך להיות בה

מניים עם כל זה אתאמץ בכל כוחי וידיעות
שרכשתי לי במקצוע הזה קורא לזה מקצוע הוא

בן אדם
רציני לבאר ביאור מקורי וירו מכל

הצדדים באופן מספיק לכל נפש להוציא מהמהם
מסקנות נכונות כמות שהן באמת מבלי להניח

מקום לעיינים להטעות את עצמם כרגיל מאוד
בייון בדברים הללו כן כי זה דברים מאוד

עדינים שאפשר לטעות בהם מאוד מאוד בקלות
זה כמ שמי שספר תפוחים תח להתעסק בפיזיקה

גנטית ודאי תעסק בפיזיקה קוונטית תדע טוב
דברים אבל אתה צריך לדייק אתה צריך עדינות

אתה צריך לדעת לגשת לדברים הלחת כמה וחמה
בחכמת

השמיים
אז נשאל את השאלה

המפורסמת נקרא מה בעל הסולם אומר ונסביר
את הנושא וגם

בהמשך נחזור למאמר על מה סובבת
החוכמה שאלה זו כמובן עולה על כל בר דעת

וכדי לתת תשובה מספקת לשאלה זו אתן הגדרה
נאמנה ו

משומרת כי חוכמה זו היא לא פחות ולא יותר
אל סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם

ונמשך בחוקים קבועים ומוחלטים המתחברים
וקולים למטרה אחד מאוד נעלה הנקובה בשם

גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה אז
נתן לנו הגדרה מדוייקת

ביותר לחוכמת הקבלה מה
ההגדרה סדר של שורשים המשתלשלים על דרך

קודם ונמשך בחוקים קבועים
ומוחלטים המתחברים וקולים למטרה אחת מאוד

נעלה הנקובה בשם גילוי אלוקותו יתברך
לנבראיו בעולם הזה אם ככה כל חוכמה נמדדת

ונערכת על פי
תכליתה כמו שאמרנו חוכמת המוזיקה על פי

המוזיקה חוכמת המשחקים על פי
המשחקים מה המטרה של חוכמת הקבלה או חוכמת

האמת גילוי אלוקותו יתברך לנבר בעולם הזה
אם ככה זה החוכמה הכי גבוהה שיש למה כי כל

ההוויה של המציאות בא כדי לגלות את
האלוקות כדי

לגלות את הקשר לשלמות את הקשר לנצח את
הקשר

לבורא למה העולם הזה נראה הפוך לגמרי
אנחנו נדבר מזה

בהמשך אבל זו המטרה של החוכמה כל הפרטים
בחוכמה באים לבאר את זה כל המהלכים בחוכמה

באים לבאר את זה האמת ש בכל דבר גם זה
עובד ככה אפילו בחוכמת הטבע זה עובד ככה

רק שם זה ברובד מאוד נמוך ת הקבלה זה
ברובד האמיתי גם יש עוד עניין מיוחד שכל

החוכמות עוסקות בזמן ומקום ה דרך אילוף
ותמורה וחוכמת הקבלה היא

היחידה שעושה את זה גם חוכמת התורה עושה
את זה אבל בצורה כלת אבל חוכמת הקבלה היא

הכי מדוייקת לעניין הזה הכי קולעת למטרה
הכי

מפותחת בעניין של גילוי האלוקות מעבר לזמן
וממקום ע דרך חילוף ותמורה מעבר לעולם הזה

כל חוכמה לא משנה כמה גבוהה תהיה היא
עוסקת רק בעולם הזה אפילו

החוכמה של תיקון המידות היא עוסקת במידות
של נפש באמית בתחתית עולם העשייה

חוכמה של פיזיקה קוונטית תורת המתרים היא
עוסקת בפרטים יותר עדינים החומר הגשמי אבל

זה עדיין יטון לזמן ומקום זה לא משנה כמה
מהר האלקטרון

הסתובב זה עדיין בגשמיות זה שוא מסתובב לי
והוא נמצא גם פה וגם פה בגלל שהוא מסתובב

מהר והמהירות מכסה על ההדר זה לא עוזר לי
מבחינה נפשית אני יכול להרגיש עדיין

בדיכאון אם יש לי פה המון גלידות שעשויים
מהרבה אטומים זה לא עוזר לי למה נדבר על

זה בהמשך אבל חוכמת הקבלה היא
היחידה באופן כללי התורה רק יש בה דרגות

דומן שמח חיים מדבר כנגד פשט רמז דרש וסוד
אבל חכמת הקבלה העולה על כולנה שהיא באמת

נקראת גם חוכמת האמת זה השם המקורי אבל
א חוכמת הקבלה זה הלבוש הכי גבוה על חוכמת

האמת אבל גם הגמרא מדברת פנימיות א
גם המשנה מלשון נשמה מדברת פנימיות עצומה

כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא
רק יש בזה רובדי

מה הצינור הכי זח
שמעביר באיכות הכי גבוהה את הידע את

החיבור את האור אני יכול להשתמש בברזל עם
חלודה אני יכול להשתמש בסיב אופטי אני

יכול להשתמש ביהלום שאני יכול להשתמש
בפלסטיק וזה רק משל כמובן כמת הקבלה היא

הלבוש הכי גבוה גם יש סיבה למה הא היייתה
מוסתרת בהרבה דורות ואנחנו נדבר על זה

בהמשך שניגע בתולדות חוכמת הקבלה אבל
הרעיון הכללי שזה החוכמה הכי גבוהה שיש

היא היייתה גם מוסתרת הרבה שנים מהעולם
היייתה מגולה רק לצדיקים למה כי אנושות לא

הייתה עדיין בהתפתחות שהיא רוייה להשתמש
בה רשבי לא גילה את החוכמה הזאת לדורו

אפילו אריזה לא בעיקר לדורנו לדור קוות ד
משיכה וגם רואים את זה בעיניים איך

האנושות התפתחה אפילו מבחינה גשמית איך
נרייה לנו כזה ידע אינטרנט מטוסים

פצצות תורת היחסות אפילו תורת הקוונטים זה
לא בגלל שהם חכמים כל כך פשוט האנושות

התפתחה הנפשות תפרטו בעלי ההמצאות התרבו
וזה התבטא אפילו בדברים הגשמיים אנחנו

מעבירים ידה דרך אור עכשיו אור גשמי אבל
דרך אור במהירות האור פחות או יותר חלקי

מקדם שבירה של הסיבים האופטיים מי היה
מאמין לפני 300 שנה דבר כזה תראו כמה

התפתחנו זה רק איזה סימן להתפתחות הנפשית
יכול להיות לי את הדרכים להגיע לכל עולם

ואני מרגיש רק ובודד כי החיבור הוא רוחני
הוא לא גשמי אבל זה רק איזה

סמל
לכן חוכמת הקבלה היא היחידה שמתעסקת מעבר

לזמן ומקום דרך אילוף ותמורה וזה
הייחודיות הכי גבוהה שלה ויותר מזה היא

עושה את זה בצורה הכי גבוהה שקיימת היא
השורש לכל

החוכמות וכשלו מדים רואים את זה רואים איך
הפיזיקה מסתדרת על פי הקבלה איך תורת

הקוונטים מסתדרת על פי הקבלה איך כלל
החוכמות כפופות אליה כבן אל

מולידו איך הוא אמר סדר של
שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך למה

על דרך קודם ונמשך מה זה קודם
ונמשך סיבה ותוצאה אילה ועלול חוקים של

לוגיקה מדע אם תרצו אבל זה מדע שהוא נביעה
של האמונה מה זאת אומרת זה פרטי שיש להם

כלל זה לא פרטים בלי
כלל

זה כל הרעיון של סיבה ותוצאה אלה ועלול זה
אומר שיש תהליך אם יש תהליך זה אומר שיש

מי שמוליך את התהליך מי שהתחיל את התהליך
מי שברא או יצר את התהליך מי שמשגיח על

התהליך כמו המשל הזה
ם יש הרבה משאלים כאלה אבל נגיד ניוטון

בנה איזה מודל אסטרונום
ובא ליו איזה אחד אמר לו וואו איזה יופי

איך עשית את זה אומר לא עשיתי את זה זה
פתאום נהיה פה אמר איך מה יש פה שמש

כוכבים כל כך מסודר איך איך זה נהייה אומר
באמת זה נהייה פתאום אומר לא מאמין לך אמר

אם אתה לא מאמין לזה איך אתה מאמין או איך
אתה לא

מאמין שהשמש הסתדרה לבד שהגלקסי תסתדרו
לבד על אחד כמה וכמה בדברים הרוחניים רק

היוות והתפיסה שלנו היא של ר ונפרדות וזה
נדבר בסוד המרה הגשמית אז אנחנו לא רואים

את התמונה אנחנו לא רואים את
האמת ולא רואים את ההשגחה

עם כל הגילויים של המדע לא הגיוני שהוא לא
מוצא את הבורא אבל הוא לא מוצא את הבורא

למה כי הוא לא מחפש נכון את הבורא מחפשים
עם נשמה אבל אנחנו נדבר על כל זה בהמשך

לכן חוכמת הגבלה היא החוכמה הכי גבוהה שיש
כי היא עוסקת בצורה הי הכי

גבוהה בצורות הרוחניות בחומרים הרוחניים
מעבר לזמן ומקום וכש מבינים את זה מבינים

הכל כל דבר
ודבר רק

מה יש עניין שאיין לנו עניין באופן רגיל
להבין את חוכמת הקבלה כדי להשליך אות על

הגשמיות
למה כי כל החוכמה עוסקת בעולמות הרוחניים

ש שהם מעבר לזמן ומקום מה של רוב האנשים
שהם רוצים את הקבלה כדי להבין אותה

בגשמיות וזה נקרא עבודה זרה זה אחד הספות
שחכמת הקבלה היייתה מוסתרת גם המון שנים

עד שניתנה רשות לגלות את הדברים בגלל הרבה
סיבות שנלמד אותם במקום המתאים אבל חוכמת

הקבלה כל המטרה שלה להעלות אותנו מעבר
לזמן ומקום ולהשיג את הדברים ברוחניות היא

לא באה כדי ש נשיג או נלביש אותה בגשמיות
לכן מצד אחד כל החוכמות כלולים בכל דבר

שתרצו הכל אפילו איך האלקטרון רוקד ולמה
הוא רוקד ככה ולמה יש חמש חושים ולמה העין

בנוייה כמו שהיא בנוייה ולמה הפה פה ולא
פה

והכל חוכמה נפלאה בהשגחה נפלאה מתוקנת
ונערכת מראש אבל עם זאת היא לא באה בשביל

העולם הזה בכלל היא באה בשביל העולם האמת
ונדבר מזה אבל היא החוכמה הכי משבחת שיש

למה כי היא כוללת את
הכל וזה הוכחה מרוא את הנולד שאני מתעסק

בשורש אז אני רואה את כל התוצאות הנובעות
מהשורש שאני משיג את הכלל אני רואה את כל

הפרטים ונדבר מזה במקום אבל למה זה עניין
של קודם ונמשך היות ונברא הם

מורכבים היות ויש תהליך במציאות נלמד עוד
מעט למה יש סדר מדויק ביותר ממחשבת הבריאה

עד לפרבולה האחרונה שזה תחתית עולם העשייה
לכן זה סדר מדויק ביותר של קודם ונמשך

היות וכדי להגיע בחזרה לשלמות למחשבת
הבריאה אנחנו גם חיייבים להלך בדיוק באותו

סדר אבל כל הסדר הזה בשביל מה הוא בא
בשביל לאלוקות בשביל קשר בין הבורא לבריה

בשביל יחד בשביל אהבה אבל לא אהבה שתלויה
בגוף שחי 70 שנה אל אהבת נצח בדבר שהוא

מעבר לכל דמיון עד כדי כך שאנחנו שוכחים
בכלל מה זה נצח מרוב שא תמנים בתוך

ההדר אבל לא נעריך כאן נלמד את זה כמו
שאמרנו לפי

הסדר לכן חוכמת
הקבלה היא החוכמה הכי גבוהה

שמלמדת אותנו את השגחת הבורא על בריאותיו
ואת הדרך להתקשר

לבורא ואגב להתקשר לכל דבר במציאות
לנבראים לאהבה לחיבור שזה הכל מתנקז ונהרג

לדבר אחד שזה נקרא השוואת צורה
דבקות בבחינת ישראל ורית וקו שברוך הוא

חדו ונדבר מזה

במקום את הקטע
הבא

נלמד בפעם הבאה ועכשיו נסביר קצת יסודות
בלימוד הקבלה

בלימוד
הנשמה כדי שיהיה לנו את הכלים להמשיך

להבין את הלימוד ואת כל האינסוף כמעט
פרטים שיש כאן שאי אפשר להעביר אותם על

רגל אחת אבל אנחנו ננסה לתת טעימה ובעזרת
השם א אחרי שיהיה קצת טעימה בדברים נוכל

יותר להתקדם וכלל אחד בכסף שלו גם יוכל
להמשיך עם הדברים ולהבין

אותם יסוד
א' מחשבת

הבריאה מה היא מחשבת הבריאה מה הם

הנבראים שאלה

טובה למה אנחנו קוראים לבורא
בורא יש חוק בחוכמת הקבלה שנקרא

שאין תפיסה באור בלי כלי שכל מה שלא נשיג
לא נדאו

בשם למה אם ככה מקובלים קוראים לבורא בורא
או בכלל אנחנו קוראים לו בורא היות והוא

ברא את הבריאה מה זה
הבריאה זה

דבר שהוא
חדשותי שהוא יש מעין שהוא לא היה והוא

פתאום נהיה מה זה
אומר הבריאה באופן כללי היא נקראת רצון

לקבל הנאה ותענוג מה זה רצון רצון זה
חיסרון שחסר לי

משהו שיש לי השתוקקות למשהו זה לא משנה מה
זה יכול להיות ל לגלידה לשניצל לגלקסיה

אנחנו מדברים על הרעיון המופשט וזה יכול
להתלבש באין סוף דברים כמעט יש סדר במה זה

מתלבש אבל באופן
כללי נבין את הרעיון יש כלי אוקיי כלי זה

אומר שהוא משתוקק למשהו שחסר לו משהו שהוא
טאב למשהו

והמילוי של הכלי גורם לי תענוג גורם לי
אושר אוקיי אז יש את הכלי ויש את השפע

שממלא את הכלי יש גם את השפע שנותן את
הרגש הכלי אבל לא ניכנס לזה כרגע אם ככה

מה הבורא ברא למה אנחנו קוראים לו בורא
היות והוא ברא

אותנו כדי להטיב לנו מה הקשר שלנו לבורא
לעצמו לשלמות האינסופית שלנו תפיסה בה

רצונו להטיב לנבראיו למה יש פה ייסורים
למה העולם כזה חשוך בחיצוניות שלו לפחות

נראה בהמשך
אבל אנחנו מדברים על הדברים על פי הסדר

הטהור

והעליון והבורא נקרא בורא כי הוא ברא את
הבריאה כדי להטיב לנבראיו

בצורה אינסופית למה היות והבורא הוא
אינסופי אז הוא גם רוצה להטיב בצורה

אינסופית
עכשיו באופן כללי

שהכלי
ריק הוא מרגיש סבל וייסורים שהכלי מלא ה

מרגיש נה ותענוג ככה אנחנו בנויים ממה
נתמלא איך נתמלא אנחנו נראה בהמשך אבל זה

הרעיון עכשיו
הבורא אין בו מציאות של חיסרון של הרצון

לקבל אנחנו אנחנו אפילו לא יכולים להבין
מה זה כי כל המהות שלנו כל ההוויה שלנו

היא דרך חיסרון דרך כלי והטבע של הבורא של
האור כביכול זה הפוך לגמרי כי הטבע שלו

הוא שלמות הוא מילוי והטבע שלנו הוא חוסר
אבל מה גורם לנו לשלמות

לאושר יש שתי דברים שהכלי
ו שהכלי בהשוואת צורה עם האור עם המציל

ונדבר על זה ונרחיב בזה בהמשך אבל מה
שניקח איתנו מפה שכאשר הכלי שלנו מלא

אנחנו
מאושרים שהוא ריק אנחנו מרגישים ייסורים

למה כי ככה הבורא ברא אותנו מה המשמעות של
כלי מה זה כלי ברוחניות הכלי זה הרצון כלי

ברוחניות זה לא הגוף הגשמי וזה גם לא [ __ ]
הזאת זה רק משל או דימיון שבא ללמד אותנו

איך העולם הפנימי בנוי מה זה כלי
השתוקקות עכשיו הכלי בנוי אולי נצייר את

זה נסתכל כאן רגע על הציור אחרי זה נצייר
אולי

יותר איך אנחנו מכירים את הבורא מה חוכמת
הקבלה מספרת לנו העקרות הראשונה שלנו עם

הבורא לכן הוא נקרא בורא זה דרך מחשבת
הבריאה

שכל המציאות כולה נמצאת במחשבת הבריאה
שבאופן כללי זה נקרא רצונו לטיב לנבראיו

זה מציאות שנקראת גם הוא שמו אחד למה כי
הוא זה מייצג את האור את האור אנסוף ברוך

הוא את רצונו להטיב לנבראיו
ושמו מייצג את הכלי שהיה טמון שמה במחשבת

הבריאה שצריך לקבל את ההטבה
עכשיו הבורא ברא את הכלי הזה למה ברא כי

זה לא היה בו אין בו מציאות של חיסרון של
רצון לקבל כי הרי ממי יקבל י זה משהו שקשה

לנו להבין אנחנו גם לא צריכים להבין את זה
כי אנחנו נבראים ההבנה שלנו מתחילה חיסרון

ולמטה מהכלי ולמטה אנחנו לא יכולים להבין
מה זה אור אנחנו יכול אנחנו יכולים להבין

מהי צורת האור מבחינתנו ונדבר על זה בהמשך
כי זה נושא עמוק אבל המציאות הראשונה של

הבריאה של הכלי זה הייתה אינסוף ברוך הוא

עכשיו היה תהליך מסוים
שהבריאה ווזה היה גם טמון בה רצתה להיות

שותפה לבורא רצתה לקבל את האור בצורה
כירית ומלאה ולא פסיבית וזה הסיבה של כלל

העולמות וצמצומים וכל מה שמסביב ונדבר על
זה

בהמשך כרגע אני רוצה להתמקד במבנה הכלי
הכלי שזה מה

שנברא שזה אמרנו חיסרון למה חיסרון לאושר
לשלמות למילוי מילוי של מה מילוי של תענוג

זה יכול להיות כבוד זה יכול להיות מושכלות
זה יכול להיות אהבה זה יכול להיות מוזיקה

אנחנו רואים שיש כל כך הרבה פרטים במציאות
כמעט

אינסוף היות והטבה היא אינסופית

כי יש הרבה דרכים למלאות את הכלי ויש גם
דרכים מאוד מדוייקות מה מביא אותו לשלמות

מה ממלא אותו
אבל המילוי עצמו זאת אומרת יש בזה שתי

שלבים אני כרגע מדבר על מבנה החומר של
הכלי אז מילוי של הכלי גורם לנו אושר

תענוג זאת אומרת על ידי
השפע שהשפע ממלא את הכלי אני מלא יש עוד נ

של השוואת צורה אבל אנחנו נדבר עליו בהמשך
אז הכלי עצמו הוא מורכב למה כי רק הבורא

זה דבר שהוא
אחדותי רק הוא אחד כל שאר הדברים

מורכבים הכלי
מורכב מדל בחינות ושורש שזה נקרא גם 10

ספירות ככה הבורא ברא אותו היות וזה כמו
המבנה ה dna השלם המדויק והנכון לקבל את

ההטבה זה גם בגלל זה

כל דבר מורכב אגב מ-10
ספירות עדן קץ זה

המבנה
האורגני של החומר הרוחני וגם של הצורה

הרוחנית של כל הבריאה הכל מסתדר לפי זה גם
האטומים גם התת אטומים גם הקוונטים הכל

עובד לפי

זה יש את המצב של הכתר שזה כמו שורש לשורש
שזה מייצג את את זה שש משפיע את רצונו

להטיב לנבראיו את
האינסוף יש את החוכמה שזה מצב שאור והכלי

באו כאחד
למה

היות

ו אנחנו תופסים את עצמנו דרך תהליך התהליך
מאפשר לנו להיות שותפים מלאים ולהרגיש

שהשתקפו שייכת לנו במצב
הזה של חוכמה שכאן גם הרצון לקבל הגדול

מצד אחד אבל זה קבלה פסיבית למה כי הרצון
הזה הגיע מהכתר זה כמו הובר במי אמו הוא

לא מרגיש שזה שלו זה הפעם הראשונה שהוא בא
ומי נתן לו את הרצון הזה הכתר המשפיע אז

יש לו רצון אבל הוא בטל כנרה בפני הבוקה
למה כי הוא לא מרגיש זה שלו כמו תינוק למה

הוא לא מרגיש אתזה שלו כי זה הכתר נתן לו
את זה כי הבורא נתן לו את זה

בבינה מה
קורה שזה גם נקרא

מודעות הוא
אומר אני לא רוצה לקבל באופן פסיבי באופן

אוטומטי אני רוצה להיות כמו הבורא אני
רוצה להיות משפיע אני מתנגד לרגילות לדבר

האוטומטי שבי וזה נותן לו

מודעות שורש

לבחירה אז בינה מה הוא עושה הוא מוותר על
הקבלה כי הוא רוצה להיות גם משפיע כמו

הבורא כמו שהבורא משפיע אבל זה דווקא נותן
לו להרגיש את עצמו עוד יותר לכן עיקר הכלי

גם מתחיל מפה
מבינה למה כי פה התנועה היייתה מכתר

מהבורא שהוא נתן לי את הרצון לקבל כמו
הובר אבל פה אמרתי אני רוצה להשפיע אז זה

כבר אני מרגיש את צי זה כמו ילד שאומר
לאמא שלו אמא אני רוצה לעשות את האוכל אני

רוצה לעשות ככה וככה לכאורה הוא לא מקבל
שאמא תעשה לו את האוכל

לכאורה פה הוא צריך להיות משפיע למה כי
הוא אומר לאמא אני רוצה לעשות אני לא צריך

שתתני לי אז הוא פחות מקבל לכאורה לכאורה
אבל הוא אומר אני רוצה אז אמנם הוא עושה

פעולה שונה רגילות מהאוטו אבל הוא עושה
אותם

מצידו לכן פה דווקא ההויות של הרצון שלו
יותר גדולה לכן פה גם יש לו מודעות כי הוא

דוחה את האוטומט דוחה את
הרגילות יש אינסוף של דברים לדבר על זה

אני מדבר על זה באופן מאוד מאוד כללי יש
כל כך כל כך הרבה לדבר על זה וכל תלמוד

הספירות מדבר על זה וכל חכמת הקבלה זה ממש
בקטן טנה בהמשך אנחנו נפרט את הדברים יותר

כי אי אפשר להיכנס פה לכל הדברים
אז פה זה השורש ל ממש לרגש העצמי של הנעצר

לכן זה גם נקרא
מודעות אבל זה שורש של הרצון להשפיע למה

כי הוא דכה את הרגילות עכשיו כאן
בתפארת הוא רואה שהוא לא יכול להישאר במצב

הזה למה כי הוא לא הבורא זה כמו שתפסיקו
לנשום נגיד או תיכנסו מתחת למים לא תכלו

להחזיק הרבה זמן או שתהיו בח
למה כי זה זה לא הטבע שלנו הטבע שלנו זה

רצון לקבל זה רק משהו שאנחנו מתכללים בו
כי זה הטבע האמיתי שלנו

כאן אבל ה מצד שני רוצה להידמות
למציל רוצה להיות גם משפיע אז הוא מגיע

לפשרה הכלי מה זה לפשרה הוא מקבל באופן
חלקי קבלה ל ההכרח ואז מצד אחד נותן לו

להיות מקבל אבל גם נותן לו להיות כמו בןן
המשפיע יש לו את שתי הצדדים לכן זה גם

שייך לבחירה ספירת
התפארת ומה קורה

במלכות במצב הזה הוא רואה שאי אפשר להישאר
בקבלה על הכח למה כי הטבע האמיתי שלו זה

לקבל את
הכל ואז הוא מתפתח לבחינה ד' שזה נקרא

מלכות וזה נקרא השתוקקות
מלאה מלכות וחוכמה הם מאוד דומות רק מה

ההבדל
שבחכמה הרצון לקבל בא מהכתר מהעליון מכוח

העליון וכאן בגלל ש ההתפשטות של האור
והסתלקות

שלו והגענו למלכות שפה היא מרגישה שהשוק
באה מצידה למה כי פה זה הגיע מצד

העליון התהליך הזה של המעבר בין בינה
לתפארת שכאן היא דוחת רגילות מקבלת מודעות

רוצה להשפיע
ופה זאת אומרת פה היא מוותרת מתגברת על

הרצון לקבל וכאן היא מתגברת אפילו על
הרצון

להשפיע כי פה היא ביטאה את הרצון להשפיע
שקיבלה עלי

הכרח וכאן היא חזרה למצב של ההשתוקקות
המלאה שהיה לה פה רק מה ההבדל בין פה לפה

פה זה עלה באופן אוטומטי מטעם העליון ופה
בגלל שהיא עברה התהליך היא מרגישה אזה

שאלה זה כמו ילד ששלחו אותו מהבית להיות
עצמאי

עכשיו הוא מרגיש עצמאי הוא מרגיש שה
שוקקות שלו למה כי התהליך עזר לו להרגיש

שזה שייך

לו זה באופן מאוד מאוד כללי ואנחנו נפרוט
את הדברים

בהמשך
לכן המורכבות הזאת של

הכלי
בעצם והבורא ברא אותו אגב ככה שהמורות

הזאת מובנית בו המורכבות המיוחדת הזאת של
הע ספירות שבאופן כללי זה ד' בחינות

והשורש היא הם בעצם זה תהליך מובנה או או
מתגלה תלוי איפה נמצאים שהוא בעצם בונה את

השת את ההשתוקקות המלאה
לנברא לנאצר והוא מרגיש שהשתקפו הזאת שלו

שהכלי שייך לו ושהוא רוצה את ההשתוקקות כי
פה ה היה כמו עובר זה קבלה פסיבית כי

הבורא נתן הרצון לקבל אין את זה לבורא אבל
הבורא נתן לו את זה כי זה בהכרח כלול

במחשבת הבריאה כי אם הבורא רצה להטיב
לנבראיו אז ברגע שמחשבת הבריאה עלתה אז

היא מחייבת שיהיה גם מי שיקבל את ההטבה
שזה הרצון לקבל

הנברא הבריאה באופן כללי אבל זה הבורא נתן
לה את הרצון אני לא מרגישה שזה שלה אבל

שהיא עברה את התהליך של התפשטות האור
והסתלקות אז היא מרגישה שזה זה

שאלה עכשיו נעבור רגע על עוד דבר אז הכלי
שהבורא ברא מורכב מד'

בחינות
כתר

שזה כמו מה שבין המאציל הנאצל שזה מה
שמגשר בין הבורא לבריאה שזה שורש ד

שורש כמו האור אם תרצו הדבר הכי מופשט יש
את

חוכמה שזה מייצא קבלה
פסיבית וזה גם נותן למלכות שהי הכלי לדעת

מה לבקש למה כי אם לא היה תמוות בחוכמה
איך היא תדע מה היא

רוצה כי כלי מה זה
אומר שחסר לו אבל איך הוא ידע מה חסר לו

מאיפה הוא
יודע בזכות החוכמה שקיימת בו זה כמו תת

המודה שבנו שגורם לנו לרצות הרבה דברים
שאנחנו אפילו לא זוכרים למה אבל טמון בנו

לרצות אותם במקור הכל היה טמון בחוכמה
באינסוף עכשיו בינה היא נותנת לי את הרצון

להשפיע את כוח החסדים ניקרא גם התגברות א
זה נותן לי ארגש עצמי למה כי ברגע שאני

דוחה את את מה שבא מלמעלה אז אני מרגיש את
עצמי זה כמו ילד אומר לאמא אמא אני מחליט

מה אני רוצה לאכול אל תתני לי מה לאכול
אני אז מצד אחד לכאורה הוא לא מקבל למה

הוא כבר לא פסיבי הוא פחות מקבל למה כי
הוא דוחה את מה שהאמא נותנת לו אבל מצד

שני הוא אומר אני דוחה הוא מתחיל להרגיש
את עצמו לכן זה בחינה יותר למטה כי זה

נמדד על פי
העביות והמודעות של

הכלי עכשיו כאן זה עוד יותר למה כי פה הוא
חוזר

לקבל מתוך סוג של בחירה למה כי פה הוא יתר
על הרצון לקבל ועכשיו הוא

החזיר את הרצון לקבל רק הוא עושה את זה על
ההכרח למה כי הוא עדיין רוצה להחזיק ברצון

להשפיע בחסדים שהוא רצה לכן זה נקרא חסדים
בערת חוכמה נותן לנו גם אפשרות בחירה למה

כי יש לו את שתי הצדדים גם את צד הבורא
והברה צד הקבלה

וההשפעה

וכאן כל התהליך הזה יצר בו השתוקקות
מלאה שזה נקרא רצון לקבל בעל מנת לקבל

זה נקרא התגברות ב שזה ספירת המלכות וזה
השתוקקות מלאה למה כי עכשיו אני מרגיש

שאני רוצה אני רעב אני משתוקק למה כי גם
טעמתי מעורות

הקיימים זה כמו החברות מזרונים ש עושים
פרסום את תנסה את המזרון או תנסה את

המכשיר הזה לשבוע ל אחרי שתנסה אותו הם
יודעים שתרצה אותו למה כי

האור בונה בכלי השתוקקות אפילו שהוא לא
מרגיש אותה כשהאור והכלי באים כאחד אני לא

מרגיש את ההשתוקקות עדיין אבל עכשיו שהאור
הסתלק

ממני שזה התהליך של בינה ותפארת פה אני
כבר מרגיש את ההשתוקקות אני לא מרגיש את

החיסרון של יד ימין שלי אבל אם אני אקשור
אותה אם יקחו לי אותה כמה אני ארגיש את

החיסרון אני לא מרגיש את החיסרון של הלבלב
והכבד שלי שיעבדו טוב אבל אם חלילה יקרה

לי משהו טיפה להם אני ארגיש מעוד החיסרון
ו יש דברים שנתנו לנו באופן רגיל אוטומטי

מלמעלה אנחנו לא צריכים להתעסק איתם
להרגיש את החיסרון שלהם זה פועל באופן

אוטומטי
מלמעלה אבל בשאר הדברים האנושיים אנחנו

חייבים לעבור את
התהליך לכן אני מקווה שזה לא מסובך מדי

אבל אנחנו חייבים להבין את היסודות האלה
כדי להבין את הלימוד אז הבורא ברא את הכלי

הכלי זה נקרא רצון לקבל הנאה ותענוג מילוי
של חיסרון מילוי של שפע זה תענוג מבחינתנו

עכשיו יש המון חסרונות ש שאנחנו לא מכירים
כי אנחנו נמצאים בעולם האשליה בעולם הזה

ואנחנו נדבר על זה בהמשך אבל הרצונות
הרוחניים עצמם הכלים שהבורא ברא זה כלים

אינסופיים
כלים מאוד מאוד גבוהים זה כמו אם נשווה

תאהבה חיצונית לאהבה אין בכלל מה להשוות
את ההבדל ברמת ההרגש ברמת ה תענוג עכשיו

אם ניקח את זה למשהו נפשי יותר או
פסיכולוגי

מה זה מילוי של
כלי

רגש חסר לי משהו אני משתוקק למשהו ושזה
מתמלא לי אני מתרגש אני מתפעל אני מתמלא

נפשית וזה כמו דוגמה למילוי של כלי נפשי
אם שתיתי קפה הייתי צמא אז זה גם מילוי של

כלי אבל מילוי של כלי מאוד מאוד נמוך מאוד
מאוד

חיצוני אבל כמו שיש בגוף הגשמי בעולם הזה
כאילו כלים שזה רק כלים דומים וצריך

להשתמש בהם נדבר על כך בהמשך יש כלים
רוחניים שצריך לגלות אותם ולהשתמש

בהם והם בעיקר מה שהבורא ברא לא את העולם
הזה העולם הזה הוא רק סימולציה שמשתמשים

בה ונדבר על זה במ במקום
המתאים עכשיו אז הכלי הזה הוא מורכב הבורא

ברא אותו ככה
המורכבות נותנת לו את האפשרות להשתוקק

באופן מלא
ובכירי

מצידו עכשיו כל דבר בנוי ככה גם שאנחנו
רוצים לבנות רצון חדש אנחנו עוברים את

התהליך הזה של ד הבחינות זה הצופן של
המציאות 10

הספירות

עכשיו יש עוד הרבה הרבה מה לדבר מזה
ואנחנו נמשיך בשיעור

הבא וכאן ננסה להתמקד ברעיון שרצינו
להעביר נחזור רגע לסרטו עוד

פם
הכלי שהבורא ברא הוא בעל דרך יש מעין

בהמשכה בלתי ישרה למה כי בבורא אין כלי
חליל חס ושלום אין בו

חיסרון הבריאה היא מחוץ לבורא הוא נקרא
בורא על שם זה שהוא ברא את הנבראים שברא

חיסרון רצון להיות מאושר זה משהו פילאי
שלא נתפס לנו איך קורה דבר כזה פתאום וגם

לעולם לא נבין את זה כי אנחנו
נבראים התפיסה שלנו מתחילה מהכלי

ולמטה והכלי גם הבורא נתן לנו אמנם אין לו
את הכלי הזה אז איך הוא עשה את זה אם אין

לו הרי יש חוק טבע שאומר אין נותן מה שאין
בו זה חוק במושגים שלנו הבורא לא נתון

לחוקים האלה מפד כל יכולתו הוא עשה את זה
אז הכלי בא בהמשכה בלתי יישרה מהבורא למה

כי אין לו את זה שהכלי זה החיסרון מה
שאמרנו אבל שפע המילוי

התענוג זה בא זה מתגלה לנו
בהמשכה ישרה וזה נקרא יש מיש למה כי זה

תמיד היה
מבחינתנו השפע המילוי השלמות תמיד היה

קיים אבל דרך הכלים אנחנו מגלים את

זה אז זה עצמותו שאיין לי תפיסה בזה למה
כי אני נברא איך אני תופס את עצמותו דרך

מחשבת ה בריה דרך רצונו להטיב נבראו שזה
דבר קסום ומדהים שהוא ברא אותנו כדי להיות

מאושרים שזה כל מה שאנחנו רוצים כל הזמן
גם אדם חלילה שמתאבד זה גם כן רוצה להיות

מאושר רק על דרך השלילה הוא בורח מייסורים
אומר הייסורים הנפשיים שזה דיכאון

הייסורים הרוחניים כל כך קשים אז אני
מעדיף מוות גשמי חס ושלום כדי לברוח

מהייסורים הרוחניים אני בוחר במוות גשמי
כדי לא להתמודד עם מוות רוחני אבל הוא גם

רוצה להיות מאושר פשוט הוא מאמין שעל ידי
שהוא יברח מהייסורים ויהיה לו שלוות נפש

ככה הוא ישיג את האושר זה ודאי שזה מצב לא
תקין אבל הכל נע על פי התענוג

והמכוער להיות מאושר שזה מה שהבורא ברא אז
למה אנחנו לא מאושרים אנחנו סובלים יש

מלחמות שחיתות לא נגמר נדבר על זה בשיעור
המתאים

עכשיו אז צריך להבין ששתי דברים מניעים את
הכלי תענוג ומכאוב למה היות והטבע שלנו

להיות מלאים ומאושרים אנחנו תמיד נעים
לכיוון

הזה מילוי גורר לנו
לתענוג ושאנחנו בחיסרון בלי מילוי זה גרם

לנו
לסבל זה באופן בסיסי יש עוד חוקים חוק

שנקרא השוואת צורה שנדבר עליו

בהמשך כלי רוחני
וגשמי יש הבדל בין הכלי הרוחני לכלי

הגשמי
הכלי

הרוחני
הרוחניות זה כלי שהוא מעבר לזמן ומקום

העדר חילוף
ומורה מעבר לנפרדות מעבר

לזמני הכלי הגשמי הוא נתון לזמן ומקום
ההדר חילוף ותמורה נפרדות

נפסדות למה זה ככה אנחנו נלמד אבל קודם כל
נבין את

ההבדל זאת אומרת ההטבה עצמה השלמות יכולה
להתקבל בכלים הרוחניים לכן העולם הזה נקרא

עולם חולף אבל מה התפקיד שלו הוא מאפשר
לנו

להתאמן באופן כללי והוא מכשיר
אותנו לעבוד בהדרגה כדי להשיג את הכלים

הרוחניים אם יתנו לנו את הכלים הרוחניים
בבת אחת זה כמו לתת לילד להילחם במלחמה

ישר בקרבי אי אפשר אז הגשמיות זה מען
קליפה ששומרת על הפרי שדרכה אנחנו מתאמנים

לאט לאט ובונים את
עצמנו אבל

הכלי האמיתי שדיברנו עליו הוא לא נמצא
בעולם הזה העולם הזה הוא רק מראה הוא רק

דמיון שבעצם מאפשר לנו להיפגש עם הכלי
הפנימי

בתוכנו
עכשיו הכלי עצמו

הרוחני הוא מורכב
מרצון לקבל ורצון להשפיע הרצון להשפיע שלו

הוא לא כמו הרצון להשפיע של הבורא זה רצון
להשפיע שבתוך הרצון לקבל אבל הכלי שהבורא

ברא יש בו את שתי הצדדים האלה העצם שלו
הטבע העיקרי שלו זה רצון לקבל זה למלאות

את עצמו ככה הבורא ברא אותו אבל יש לו גם
צעד שהוא רוצה להשפיע זה צד שהוא נקרא

התכללות
למה כי זה לא הטבע שלו הטבע העיקרי שלו זה

לקבל עכשיו למשל אני יכול להנות מלאכול
סעודה או שאני יכול ות מלהכין סעודה

למישהו
אחר אז הטבע העיקרי שלי זה דווקא כשאני

אוכל את הסעודה כשאני נהנה
אבל מצד שני יש בי גם צעד שזה צד שבא לי

בהתקלות

שאני יכול להנות גם מלעשות מעשה של השפעה
גם מזה אני מתמלא זה נקרא אור דחסדים

אבל עיקר התענוג האמיתי שלי זה שאני נהנה
מקבלה עכשיו יש עוד חוק

חשוב שצריך להבין אותו החוק הזה נקרא
השוואת צורה מה זאת

אומרת מה שדיברנו עד עכשיו זה מבנה החומר
של הכלי מבנה ההשתוקקות

אבל בגלל שהיה את התהליך שה בחירה בחרה
ביתר דבקות באהבה בשותפות עם

הבורא אז הכלי הרגיל שהיה שזה השתוקקות
כמו שהיה באינסוף הוא לבד כבר לא

מספיק צריך עוד כלי הכלי הזה נקרא באופן
כללי אור חוזר רצון להשפיע יראת הרוממות

אהבה כשהוא בונים אותו
ואנחנו נדבר על זה באופן כללי בהמשך אבל

נהייה לנו בעצם דבר חדש אם אני רק משתוקק
אני לא יכול לקבל את

המילוי אני צריך עוד תנאי מה התנאי השוואת
הצורה למציל מה זה אומר להשוות את החומר

למציל אני לא יכול למה כי אני נברא החומר
שלי הטבע שלי זה להשתוקק

לקבל אני יכול באופן של דימיון שזה נקרא
בינה באופן של התכללות במסגרת הרצון לקבל

להיות משפיע אבל אני גם נהנה מההשפעה הזאת
הכל זה בתוך הרצון לקבל כי זה מה שנברא רק

אני פועל את הרצון לקבל בצורה חלקית או
בצורה של התכללות או בצורה של צד הבורא

שבי של הצד הזכ שבי שבא מלמעלה יותר ולא
בצד ה עצמי שלי של ההשתוקקות המלאה כי יש

בי את שתי הקצוות האלה יש בי את כמו שיש
ד' בחינות אז הבחינות העליונות יותר

מייצגות יותר את הרצון להשפיע את הצד הזח
שבי למה כי הם באו לי

מלמעלה כי אני לא מרגיש שהם שלי עדיין אבל
בבחינה ד' או מהבחינה ג' כבר אני מרגיש

שזה שלי שם הפרטיות הגדולה שלי
עכשיו בכלי של ההשתוקקות אומנם שו גם מ

רצון להשפיע ורצון לקבל כמו שאני יכול
להנות מלאכול סעודה שאני יכול להנות

מלעשות ספורט עכשיו או מפעולה שאני לא
מקבל אלא שאני

נותן

אבל זה החומר של
הכלי למשל זה [ __ ] החומר שלה זה המבנה שלה

באיזה אופן
לקבל אבל בגלל שבחרנו בשותפות

ואהבה זה כבר לא מספיק אני לא יכול לקבל
באופן הזה אני צריך עוד דבר מה הדבר הזה

זה נקרא יתר דבקות השתוות הצורה אור חוזר
מה זה אומר שלא מספיק שאני

משתוקק אני צריך להיות גם בהשוואת הצורה
למציל

לבורא אבל אמרנו שאני נברא אני לא יכול
להיות כמו הבורא אני אף פעם לא איהיה כמו

הבורא כי אני נברא נכון
אבל אני אני לא יכול להיות בחומר שלי בעצם

שלי ככה הבורא ברא אותי אבל אני יכול
להיות בצורה שבי למה זה קצת מושגים עמוקים

אבל אני אנסה
להסביר כי הצורה שלי החומר שלי המהות שלי

הרצון לקבל זה יש מייש את זה אני לא יכול
לשנות ככה הבורא ברא אותי זה לא כמו שתורת

המזרח אומרים אני לא מבטל את הבריאה אני
לא מבטל את את הנפרדות זה מה שנברא אני גם

לא
יכול אלא מה אני לוקח את

הכלי שנברא יש מעין ואני נותן לו צורה כמו
של האור מה זה אומר מה הצורה של האור

מבחינתי מה הצורה של האור עצמו אני לא
יודע אבל מה הצורה של האור

מבחינתי מי זה האור מבחינתי השפע שבא אליי
בהמשכה יישרה מה מאציל מה הצורה שלו שלמות

וטוב
אינסופי אבל כרצון לקבל איך אני חווה את

הצורה שלו
כמשפיע אז אני אומר אני גם רוצה להיות

משפיע כמו האור כמו
המאציל אבל אני רצון לקבל איך אני אהיה

משפיע אני עושה
טריק כסם מיוחד אני משתמש ברצון שלי

לקבל מטעם זה שאני רוצה להשפיע על המציל
מה זאת אומרת כמו ילד או בעל שאוכל כי הוא

יודע שזה שהוא אוכל משמח את אשתו אז אני
לוקח את הכלי הרגיל שלי שזה ההשתוקקות אבל

אני נותן לה צורה חדשה והצורה הזאת נקראת
אהבה בעל מנת להשפיע אור חוזר למה זה נקרא

אור חוזר כי אני מחזיר את הרצון הרגיל

שלי כמו אומר לבורא אני לא רוצה לקבל רק
בגלל השתוקקות אני רוצה לקבל כדי להיות

איתך בקשר כדי תקרב אליך ואז אני מרווח
שתי דברים מה אני גם נברא שזה כלי

השתוקקות אבל אני גם שותף אני גם אוהב כמו
הבורא אני גם משפיע כמו הבורא מבחינתי אני

לא יכול להיות משפיע כמו הבורא בלי רצון
לקבל זה אני לא יודע מה זה אבל אני יכול

להיות כ נברא דומה
לבורא שזה דבר הכי גבוה שאני יכול להשיג

ומה הבורא
מבחינתי

משפיע לא כדי ד לקבל לעצמו בלי
סיבה אנוכית בלי סיבה

של אגו או רצון עצמי אז אותו דבר אני צריך
לעשות אבל זה קשה זה בית הפכים איך אני גם

יכול מלא רק להשפיע כמו תורות המזרח זה
יותר קל להבין או כמו האסלאם אל אקבר

משפיע במנת להשפיע זה עוד קל להבין אבל
לקבל במנת להשפיע איך אני יכול לקבל מד

להשפיע זה לא שאני מקבל כדי לתת לא זה
אולי או אמצעי אבל זה לא נקרא מקבל להשפיע

מקבל להשפיע זה אומר שאני מקבל תענוג עצום
אבל לא כי אני רוצה לקבל אותו אלא מתוך

אהבה למה כיעד כי אני יודע שזה שאני מקבל
ככה אני משפיע למי שנתן לי כמו ילד ילד

טוב לא ילד רע שהוא מקבל מהאמא או בעל
שמקבל מאשתו או אישה יותר נכון שמקבלת עם

הבעל לא בשביל התאווה שלה אלא כי הא יודעת
שזה מה שמשמח את הבעל מבחינתנו שמתקיימת

מחשבת הבריאה זה מה שמשמח את המאציל אז יש
לנו פה שני צדדים אנחנו גם צריכים להחזיק

בהשתוקקות שלנו בעצמיות שלנו בנפרדות שבנו
שזה נפרדות מצד אחד למה כי כשאני אומר אני

רוצה לקבל אז אני נפרד כי אמרתי
אני והטבע של

האור הוא השפעה הוא פשוט לא אגו אבל מצד
שני זה מה שהבורא ברא אנחנו לא אמורים

לבטל ננו לא צרכ לבטל את זה זה הבריאה זה
הכלי אנחנו רק צרכ לעש לו תיקונים מה

התיקונים שהחומר הזה יהיה לצורה של האור
אני לא משנה את החומר אני משנה את הצורה

שלו למשל דוג פסיכולוגית או
נפשית אני עדיין משתמש בהשתוקקות שלי

תאווה שלי לאכול אבל למה אני משתמש בה לא
כי אני רוצה לאכול אלא כי אני רוצה להשפיע

על הבורא כי אני רוצה קשר לבורא
שככה הבורא מבחינתי פועל למה הוא נותן לי

לא כי הוא רוצה לקבל ממני כי הוא אוהב
אותי כי הוא רוצה להשפיע לי אז בעצם על

ידי שאני מחזיק את שתי הרובדים האלה בכלי
אז יש לי כלי אמיתי לכן הכלי של הרצון

לקבל לעצמו שזה מה שהבורא
ברא זה הכלי הראשוני שהבורא נתן לנו זה

הטבע כמו שהיה באינסוף במלכות האינסוף הוא
כבר לא מספיק אני צריך לבנות כלי חדש זה

נקרא אור חוזר וכל חוכמת הקבלה מלמדת
אותנו איך לבנות את הכלי

הזה וכל החוקים במציאות הם בעצם של הכלי
הזה גם בגשמיות הכל עובד ככה אגב הכל נמשך

מזה ויש כל כך הרבה מה לדבר זה דיברנו
באופן מאוד מאוד

כללי אז זה המבנה הכלי יש בו את הרצון
מלקבל את הרצון להשפיע ואנחנו

צריכים לרכוש את הכלי אבל לתקן אותו שיהיה
מתוך אהבה בהשוואת צורה באור

חוזר עכשיו ירידת העולמות מאינסוף אולי
נראה את זה

בציור ירידת העולמות
מאינסוף ממחשבת

הבריאה
זה כמו שירדנו מפה לכאן מה זה מאפשר לנו

להרגיש את הכלי להרגיש את עצמנו למה כי מה
זה כלי חיסרון והשתוקקות לקבל אבל כל עוד

אני במצב שהאור והכלי באים ביחד אז אני לא
מרגיש שהרצון שלי זה כמו שעובר כמו שהבורא

נתן לי את זה אז אני חייב לרדת למקום הכי
נמוך הכי רחוק וכאן אני מרגיש את

ההשתוקקות העצמית שלי בצורה הכי גדולה
עכשיו שאני מרגיש את ההשתוקקות העצמית שלי

הת הקלי בצורה מלאה אני יכול להתחיל לתקן
אותו ולטפס בחזרה

לאינסוף שזה פה מחשבת הבריאה אבל מתוך
שוטפות למה א' כי אני עליתי מצידי וגם כי

תיקנתי את הכלי
שיהיה באהבה כמו שהבורא פועל כלפיי באהבה

אבל עליה וקוס בה למה כי כשאני יורד לפה
אז אני מצד אחד רחוק מצד אחד אני לא מרגיש

את הבורא אני מרגיש רק את עצמי זה באמת
מצב לא פשוט וא נדבר על זה אבל היות ויש

בנו נשמה אז הנשמה תמיד מחברת אותנו לפה
רק מה אנחנו צריכים לעלות

במדרגות ואתם רואים כסימן יפה כמו שפעם
היה רק את כדור הארץ ולא ראו כמעט כלום

ויום גילו שיש אינ סוף גלקסיות ואין סוף
פרטים במציאות ואין סוף חלקיקים ויש כל כך

כל כך הרבה במציאות אבל כשאנחנו בתפיסה
החיצונית שלנו אנחנו כאילו לא רואים כלום

אנחנו בתוך איזה קליפה ואין לנו מושג מה
קורה בכלל הופלה וזה מצב לא

פשוט
בכלל שניה

אחת ועוד דבר
חשוב האמת שזה הרבה נושאים לשיעור אחד אבל

אני מדבר באופן כללי ובשיעורים הבאים אני
בעצם אקח כל נושא ויפרט

אותו חשוב להבין
ש בעולם

הזה אנחנו וזה נדבר בשיעור הבא סוד המרה
הגשמית בעולם הזה הכלים שאנחנו מתעסקים

בהם מה זה כלי
רצון הם מאוד מאוד קטנים עכשיו הכלי זה לא

הכלי זה רק דמיון של כלי שמגרה ב משהו
נפשי כל המציאות אגב כי אנחנו רואים שבן

אדם יכול להיות לו כסף וכבוד
ואושר וכל מה שהוא רוצה מבחינה חיצונית

והוא מרגיש בדיכאון ורק למה כי הכלי
האמיתי הוא בנשמה הוא בפנימיות הוא לא

בחיצוניות חיצוניות זה כמו איזה סימולציה
שמאפשרת לי להתאמן בהדרגה ולתקן את

הפנימיות שבי זה הרבה שדות נלמד את זה
במקום שלו אבל האור לא מתקבל בדבר החיצוני

הדבר החיצוני אגב לא קיים אפילו זה השליה
אבל אבל לא ניכנס לזה בשיעור הזה אלא

במקומו
אבל הכלי הוא בנשמה אז כדי להיות מאושר

כדי להתמלאות אני חייב לקבל בכלי הרוחני
אני לא יכול לקבל בכלי הגשמי ולהיות מלא

זה אף פעם לא קורה ככה אבל למה אנחנו
נמשכים לכלי הגשמי כי זה מסמל לנו את הכלי

הרוחני רכ שאנחנו מגיעים לזה אנחנו
מרגישים רקים למה כי זה לא באמת מה שאנחנו

רוצים בן אדם לא רוצה אישה יפה כי הוא
רוצה אישה יפה הרי גם היופי בגשמיות זה

דבר שהוא נגמר כל כך מהר גם מבחינה
פסיכולוגית מבחינה מדעית מבחינה הורמונית

אי אפשר להחזיק את הור בגשמיות אפילו
בתאווה הכי גדולה כביכול של

הולדה כל כך הרבה השתוקקות לכאורה במסגרת
הגופניות אבל כשאור ההולדה מגיע זה לשנייה

אחת לרגע וזה נעלם כל כך כל כך השתוקקות
בשביל מעשה של שנייה שנגמר ואם אין משהו

נפשי משהו אחר שמחבר אז זה מאוד ריק למה
כי זה לא בא בשביל הדבר החיצוני זה בא

בשביל משהו אחר
אבל חשוב להבין שכל הכלים שדיברנו

עליהם שהם
רוחניים מה זה רוחני שהוא מעבר לזמן ומקום

היה דרך אילוף ותמורה זה נושא שאנחנו נדבר
בשיעור הבא אני לא רוצה להיכנס לזה כי כי

לא נגמור את השיח אבל
ה רוחניות

מייצגת את הדבר
השלם את הדבר

הנצחי את הדבר שמחובר לבורא את
הדבר את הכלי שהוא מאוחד עם האור שזה נקרא

אלוקות אבל העולם הזה מבטא את הריחוק אז
הריחוק הזה נצרח כדי שנהייה עצמאים ונבנה

את האהבה מצידנו בצורה של בחירה וגם
נותנים לנו להתעסק בהתחלה עם רצונות מאוד

מאוד קטנים כדי שנעשה את זה בהדרגה אם
יתנו לנו להרגיש רגש רוחני אנחנו נשתגע זה

כמו איזה אהבה שבן אדם משתגע בגלל האהבה
אנחנו חייבים לבנות כלים ואנחנו ממש

מתחילים מלמטה כדי שנהיה שותפים מלאים אז
ממש עולים מדרגה מדרגה מדרגה מדרגה זה כמו

לעלות איזה 100 אל שנות אור אחד א א
אח אבל אבל גם אפשר לדלג כמובן לעשות

קפיצת הדרך ויש בזה הרבה דברים זה גם
בעיקר מה שהתורה נותנת את הכוח ואנחנו

נדבר על זה בשיעור הבא של דרך הכלל והפרט
שאנחנו לא צריכים לעבור תהליך איתי וזה זה

כמו שיש אינטרנט היום אני לא צריך לשלוח
מכתבים בדואר יש גם דרכים להתקדם מהר אני

לא צריך לחכות חלילה שיהיה לי מחלות כדי
להבין שאני צריך להיות בריא פשוט יכול

לקחת את בריאות בידיים הבורא נתן לנו
בחירה בעניין הזה אבל נדבר על זה בשיעורים

כמו שאמרתי זה המון נושאים אי אפשר להעביר
אותם בשיעור אחד אני רק נותן מבט

כללי אבל הבורא בעצם נותן לנו את ההטבה
בכלי הרוחני העולם הזה הוא רק סימולציה

שזה נקרא סוד המרה הגשמית ואני אדבר על זה
בשיעור הבא ש הסימולציה הזאת שהיא נתונה

לזמן ומקום דרך אילוף ותמורה שזה תכונות
שהם הפוכות מהבורא כי כל מה שהבורא ברא זה

כלי שלם ונצחי אז למה בכלל נפגשנו עם
המציאות ההפוכה הזאת הכל כך רחוקה

הזאת זה שאלה מאוד עמוקה שאלה מאוד טובה
שהיא קשורה לסוד של המראה הגשמית ואנחנו

נדבר עה בשיעור הבא אי אפשר לתת תת את הכל
בשיעור אחד אני רק יכול להגיד באופן כללי

שה הפרדות והריחוק הזה מאפשר לנו להתאמן
לאט לאט ולתקן את עצמנו ולעבוד על הבחירה

ואנחנו חייבים את הסימולציה הזאת בשביל זה
אבל מצד שני בסימולציה הזאת אנחנו חוקים

מהבורא יש הסטרה על ההשגחה וזה לא
פשוט אז אנחנו נדבר עוד על הנושאים

החשובים האלה ונרחיב אותם בשיעור הבא כי
אי אפשר להעביר את זה על רגל

אחת תזכרו את היסודות שדיברנו אני אסכם

אותם מחשבת הבריאה רצונו לטיב לנבראיו זה
מה שהבורא ברא לכן אנחנו קוראים לו בורא

למה כי אנחנו נבראים לכן אנחנו בתור
נבראים קוראים לו בורא על שם הפעולה שלו

מה הפעולה שלו להטיב לנבראיו
עכשיו הב ורה ברק כלי שזה נקרא רצון לקבל

השתוקקות אבל כדי שהשתקפו הזאת תהיה שלמה
ומלאה ונעצה מרגיש שהיא שלו ומצידו הוא

עובר תהליך של ד' בחינות ולכן גם הוא
מורכב מ10 ספירות לכאורה היה מספיק כתר

וחוכמה למה צריך את הע ספירות כי 10
ספירות זה כמו הצופן המבנה שנותן לה נברא

השתוקקות
מלאה עכשיו הכלי הזה

כשהוא מלא הוא מאושר הוא שלם דהיינו אני
רוצה להרגיש למשל אהבה אני רוצה להתרגש

כשאני מרגיש את ההתרגשות אני מתמלא יש בזה
אגב אינסוף מדרגות כן אנחנו מרגישים

פירורים אבל לא ניכנס לזה השיעור הזה ו
כשהכלי רק אני מרגיש סבל דיכאון והיסורים

למה כי אני רוצה להתלות כי ככה הבורא עשה
אותי אמרנו שיש ב נברא עצם והתקלות

העצם שלי זה הרצון העצמי שלי השתוקקות
לקבל תענוג ברצון לקבל בהשתוקקות המלאה

שלי אבל יש בלי גם צד של התכללות שזה נקרא
רצון

להשפיע שזה כמו הצד הכוח של הבורא
בברא וזה בעצם נקרא הרצון להשפיע של הרצון

לקבל זה נקרא גם גלגלת בעיניים והרצון
לקבל נקרא אח אבל לא ניכנס לזה כרגע כל

דבר גם מורכב מפנימיות
וחיצוניות נרחיב בזה בהמשך אמרנו רק באופן

כללי שהעולם הזה שנתנו לזמן ומקום דרך ילפ
תמורה זה לא הכלי שהבורא ברא זה רק איזה

סימולציה שנותנת לנו להתאמן כדי לתקן את
הכלים האמיתיים שלנו שהם נמצאים בנפש מעבר

לזמן במקום מעבר לעולם
הזה אמרנו שיש את סוד המרה הגשמית שלא

הרחבנו בו אבל נדבר עליו
בהמשך שהוא בעצם מייצג את הסימולציה ואת

מקום האימון
שלנו ואמרנו שחכמת הקבלה היא החוכמה הכי

גבוהה שקיימת היות והיא עוסקת במחשבת
הבריאה וסוף מעשה במחשבה תחילה במחשבת

הבריאה הכל נמצא זה כמו שבתת אטום מצוי כל
מה שיש באטומים במולקולות הרי בלי זה זה

לא היה קיים מספיק שינוי קטן בחלקיקים
האלמנטריים לא היה קיים החומר שידוע לנו

עם האלקטרון היה יותר כבד ממה שהוא היה רק
משל לא ה קיים החומר הגשמי שאנחנו מכירים

אם ה לא היה את הכוח הגרני החזק שהוא מקרב
בין הפרוטונים והניוטרונים בגלל התחיה

החשמלית שבהם או שמקרב בין הפרוטונים
סליחה בגלל התחייה החשמלית הטבעית שלהם אז

לא היה קיים חומר כפי שאנחנו
מכירים

אז כל דבר יש בו חוקיות והחוקיות ש חוכמת
הקבלה היא הכי גבוהה אבל הייחודיות שלה

שהיא גם מתעסקת במעבר לזמן ומקום מה זה
מעבר לזמן ומקום זה צד הנשמה שבנו צד ה

הנשמה אגב היא לא אור הנשמה הכלי שנברא
כמו שראינו שיש בו ד בחינות הוא מורכב מה

מהכלי שבנשמה ומה מה כמו הנשמה שבנשמה שזה
הרצון להשפיע והכלי ש בנשמה זה הרצון לקבל

אבל הכלי עצמו מורכב מצד הכלי שבו וצד
האור שבו יש בנו את שתי הצדדים האלה שהאור

זה מה שבא לנו בצורה של התכללות
והכלי בא לנו בצורה של עצם ככה זה מורגש

לנו לעתיד לבוא זה יתחבר לנו לדבר אחד
לדבר שווה ולא ניכנס לזה

כרגע לכן הנשמה זה הכלי האמיתי שלנו זה מה
שהבורא ברע כל מה שרואים בחמשת החושים

הגשמיים שנתונים לזמן ומקום דר חילוף
ותמורה זה רק סימולציה זה רק אשליה מאה מה

שתרצו נרונה לא נירוונה זה כאילו כילו
החיובי זה מי

האשליה שככה קוראים לזה בחלק מהתורות
מטריקס אבל המטריקס הזה הוא חכם

ביותר למה כי הוא בא לאמן אותנו לדבר
הרוחני שאנחנו רוצים להשיא הבעל שם טוב

ממשיל את זה למראה אם אני מסתכל במראה ו
מנקה את

הלכלוך במראה הלכלוך לא מתנקה למה כי ה
לכלוך בי אבל מצד שני המראה מאפשרת לי

לראות את הלכלוך אבל המראה של העולם הזה
היא לא שלמה יש בה איבות של זמן ומקום

שנדבר מזה בשיעור המתאים ואז היא מראה לי
תמונה

מטושטשת ואז אני לא רואה את האמת
השלמה אז מה אני עושה אני צריך להסיר את

העיוות של האשליה ברגע שאני עושה את זה אז
המרא מראה לי בצורה נקיה את הפנימיות שבי

וכל התורה כל חוכמת הקבלה מלמדת אותנו
לעשות את

זה לכן זה באופן כללי מה שדיברנו אנחנו
נרחיב ונבאר

בשיעור בשיעורים הבאים את הנושא הזה אז זה
היה שיעור א' של קורס לחוכמת הקבלה סדות

למתחיל זה היה שיעור מאוד
כללי אנחנו נרד לפרטים בשיעורים הבאים

נבין את היסודות נחזור על הדברים ולאט לאט
נקבל את התמונה השלמה אז בעזרת השם שנזכה

לבנות כלים ולהגיע להשוואת צורה לבורא
תודה

רבה שלום ברכה מה
שלומכם בעזרת השם

השיעור להצלחת והגנת
החיילים לעילוי נשמת הנרצחים לרפואת

הפצועים להשבת החטופים הביתה לשלום בגוף
ונפש

וכמובן גם אם הם לא שבו פיזית הביתה שתהיה
עליהם שמירה רוחנית והרגשת חיבור ואחדות

ושמירה

בנשמה וכמובן שיחזרו הביתה גם בגשם ממש
בעזרת

השם אמן כי אני רצון אני קצת רוד ומצונן
אבל נסתדר

אנחנו בעצם
נלמד קורס קבלה למתקדם אנחנו לא מפלים את

המתקדמים כדי שגם אותנו לא יפלו מלמעלה
אבל בעצם אנחנו פעם לימדנו קורס שקראתי לו

קורס קבלה
למתחיל למרות שבחצי ה קורס קבלה

למתקדם אבל יש את כל הרצף שבעצם למדנו
הספר קצת

עייף מהספר מתן תורה מאמר שנקרא מהותה של
חוכמת

הקבלה ואנחנו אנחנו
הסברנו את המאמר

הזה ותוך כדי הסברנו יסודות בחוכמת
האמת אבל למדנו את זה על דרך הסדר של

המאמר למרות שבסופו הוא קשה אבל היו שם
דברים מאוד חשובים שהיינו חייבים ללכת לפי

הסדר ולעבור על הכל וזכינו להוציא קורס
קבלה למתחיל שהוא קורס אחד הנצפים ברשת

ברוך השם אז קודם כל אתם
מוזמנים וכדאי

מאוד לראות את הקורס
הזה

הופלה את קורס קבלה
למתחיל שכמובן הוא גם

למתקדמים אבל היום אנחנו
נלמד לא היום כ לא רק היום כי אנחנו לא

נסיים את זה
היום אנחנו נלמד קורס קבלה למתקדמים

ומתקדמים

זה
מתוך

הספר פרי חכם שבעצם במתן תורה מאמר תורת
הקבלה ומהותה זה מעין גרסה מקוצרת וקלילה

יותר של הגרסה
הזאת שנמצאת בספר פרי חכם

א' שזה ספר קבלה מיוחד למתקדמים
וגם

נמצאת בשינוי
טיפה וכנראה נלמד אותה

משמה בספר שנקרא מאמרי
הסולם סליחה רק פה היא

נקראת חוכמת הקבלה

מהי ונראה שההבדל היחיד רק
רגע סליחה נראה שההבדל

היחיד זה זה מהן כמה בתים שפותחים את
המאמר ואולי יש הבדל

בדקדוק אבל בגדול רוב המאמר הזה נמצא בפרי
חכם זה לא מאמר חדש רפרפתי בו ככה

מהר ונראה שזה אותו מאמר חוץ מהכ בתים
הראשונים הופלה וכנראה עניינים של

דקדוק ואולי כמה בתים ונספחים
בסוף אולי נלמד גם את הטיוטה למאמר חוכמת

הקבלה נראה לפי
הצורך עכשיו זה מאמר שהרבה לא לומדים אותו

או לומדים רק תאים ממנו
למה כי זה מאמר שהוא כבד גם אין על

זה אין הרבה קהל על המאמר הזה זה לא זכורה
שאפשר למכור רק לקונים

ראויים ראויים
ומפותחים לאו דווקא מתקדמים בחוכמה גם

מתחילים אבל זה מאמר שהוא מורכב לכן קראתי
לקורס הזה קורס קבלה למתקדם למרות שכמו

שאמרתי האמת שקורס קבלה למתחיל בחצי הו
למתקדם אבל יש שם דיוקים קריטיים

בהבנה
והגישה לחוכמת האמת אז באמת יצא ממש טוב

ונפלא שבעצם לימדנו את המאמר הזה ממתן
תורה אבל גם הפכנו אותו ביחד לקורס כבלה

למתחיל ויצא בהחלט פרי ראוי
ומיוחד לכן עכשיו לקראת ו בשבט אמרתי נעשה

מאמץ ונפיק עוד פרי בעזרת השם לכן אנחנו
ללמד את קורס קבלה

למתקדם גם מתחילים יכולים להזין כי אני כן
אבער את

הדברים אבל האמת שאני מכוון בעיקר
למתקדמים

ו וזהו בעזרת השם נעשה ונצליח זה מאמר קשה
אבל הוא חשוב מאוד וראוי ללמוד אותו בעצם

נכון ומדויק לכן אני רוצה ללמד

אותו כדי שהמאמר הזה יהיה מובן בצורה
נכונה כי כמו שאמרתי אין עליו הרבה

שיעורים
ברשת

נתתי לכם פה הקדמה אבל לא משנה זה מאמר
ארוך טיפה וקשה כנראה יהיו מספר שיעורים

ארוכים בעזרת השם נעשה
ונצליח אני אתחיל כפי שזה מתחיל בספר

הקדוש פי חכם
א' מאותו בית ואחר כך אני אחזור אחורה כפי

שזה מופיע
בספר מאמרי הסליים כי אני אוהבת איך שהוא

נפתח ואני רגיל לאיך שהו נפתח בפרי חכם
מאמרים בגדול הייתי מעדיף אולי ללמד את זה

מ מהפרי חכם מאמרים ישירות אבל אנחנו כן
נלמד את זה ממאמרי הסולם כי זה כרגע

ההוצאה שיותר יוצאת כי ממעט לא מייצרים את
הפרי

חכם התחילו עם זה בתקופה שהבן של בעל
הסולם עוד היה בחיים ואז היה כמה הוצאות

זה ספר מיוחד אני דווקא אוהב את הגרסה הזא
אבל זכינו וישר כוח לאור הסולם על העבודה

שהם עושים בהוצאת הכתבים

החדשים בעזרת השם נעשה
ונצליח אז אנחנו כבר נתחיל אני אשמח אם

תצטרפו כחברי מועדון
לערוץ סליחה כמו כן אתם מוזמנים ללחוץ על

כפתור התודה מתחת לשיעור על
מנת לתרום

להפצת השיעור וזיכוי
הרבים הופלה בעזרת השם נעשה ונצליח אוקיי

אנחנו נתחיל נתתי לכם פה הקדמה
אבל זה הגדמה

חשובה

אוקיי אוקיי אנחנו מתחילים בעזרת השם נעשה

ונצליח

חוכמת הקבלה מה

היא חוכמת הקבלה

בכללה היא עניין של
התגלות

אלוקיות מסודר בדרכיו בכל בחינתו ממה
שנתגלה

בעולמות
וממה שעתיד להתגלות ובכל האופנים שאך

אפשר לפעמים להתגלות בעולמות עד סוף כל
הדורות אז מהיא חוכמת

הקבלה חוכמה של התגלות
האלוקות

מסודרת בדרכים
ובחינות ממה שכבר התגלה

בעולמות ממה שמתגלה ממה
שיתגלה בכל

האופנים עד סוף כל הדור
הדורות זאת אומרת חוכמת הקבלה מלשון לקבל

היות וזה תבע האדם שהוא צריך לקבל את
ההטבה האלוקית היא גם נקראת קבלה כי היא

נמסרת מרב לתלמיד מעליון לתחתון מדור
לדור ובעיקר ר כי היא מלמדת את האדם איך

לקבל נכון איך לקב לקבל את אור החוכמה
האלוקי בצורה

נכונה למרות שרובה בהתחלה היא דווקא חוכמת
ההשפעה אבל היא נקראת על שם

תכליתה כל חוכמה נערכת על פי תכליתה אומר
בעל

הסולם לכן היא נקראת חוכמת הקבלה אז חוכמת
הקבלה היא בעצם חוכמה שמלמדת על התגלות

הבורא לבריותיו בתודעה האלוקית מעבר לזמן
ומקום דר חילוף

ותמורה היות וזה החוכמה הכללית שכוללת את
הכל היא השורש לכל החוכמות היות

והיא מייצגת בצורה הכי גבוה את מחשבת
הבריאה שזה בעצם התוכנית המחשבתית של כל

המציאות רק בצורה העליונה
ביותר ששם הכל גם

באחדות מצד עבר עובה ועתיד מצד היה ובה

ויהיה לכן זו החוכמה בעצם שמגלה את הדבר
הכי גבוה

במציאות זה טבע החוכמה זה האופן שלה כמובן
שיש דרכים והוא ידבר על זה באריכות במאמר

נחנו גם נוסיף ונבאר אם תהיו נחמדים אני
אביא גם לפטופ אני אשרטט אם יהיה צורך

וכמובן כדאי לראות מאוד את קורס קבלה
למתחיל שזה קורס משלים מאוד לקורס הזה

ובכלל לכל לומד

קבלה עכשיו יש הרבה מה לדבר אבל אני כן
אלך ברוח

המאמר ואני מקד יותר כי המטרה שלי
בעצם לעבור דרך המאמר המיוחד והאלוקים

הזה תכלית

הבריאה כי
מתוך שאין לך פועל בלי תכלית של

מהז וככה אנחנו
רואים מהמציאות

שלפנינו שלכל פועל יש

תכלית זה נכון שבאופן
רגיל התכלית של רוב

הפועלים יכולה להיות מאוד נמוכה או היא
לקבל את התענוג אבל יש להם תכלית

בדבר אם כן
ודאי שהיה לו להשם יתברך חליט בבריאה

הענקית

שלפנינו ומתוך שהחשוב ביותר בכל
המציאות רב גוונין הזה הוא ההרגש המוקנה

למין בעל

חי שכל פרט שבה מרגיש את מציא מציאותה
עצמה מתוך שהחשוב שב הרגשות הוא הרגש

השכלי מוקנה רק למין האדם כי מתוכה מרגיש
הוא גם כל מה ש בזולתו ממכ אובה

וחמותו אם כן ודאי שאם נמצא לבורא תכלית
בבריאה הזאת

הנה
הננה שמה רק על

האדם או הננה שמה רק על

האדם מה אומר בפרי חכם

א'

אומר אם כן ודאי שאם נמצא לבורא תכלית
בבריאה הזאת הנו נושא תכלית זהו הוא האדם

ועליו נאמר כל פעל השם פועל השם למענהו
אני אוהב את הלשון של פרי חכם כי אני רגיל

אליה אבל

בסדר אוקיי מה ה אמר
לנו

מתוך שהחשוב ביותר בכל המציאות רב גונין
הזה הוא ההרגש המוקנה למין בעל

חי למה כמו שאומר שכל פרט שלב מרגיש את
מציאותה עצמה לבעל חי הן שבאדם והן כסמל

הבעלי החיים שם חוצה לנו יש להם הרגש רצון
חזק בשונה דומם והצומח

לכן
החשוב שברגש זה ההרגש של הטבע של הרצון

לקבל שהוא מגולה חזק בבעל
חי שבאדם או בכלל אבל בתוך זה החשוב שהבר

הגשות זה הרגש השכלי המוקנה רק למין
האדם אין את זה לבעל חי זה לא כמו בשרת

כוכב הקופים בדיוק מהסיבה הזאת נחמד הסרת
כוכב כופים אגב ה

שן בסוף הקוף חיבת שלטר ולא נשאר אף אחד
זה יכול לקרות גם לנו אגב לא לגמרי אבל

יכול להגיע קרוב למה לא לגמרי כי יש חברת
ביטוח רוחנית אבל

א היא עובדת על מלא מסוים אבל זה תראו
בשיעור על

המלחמה בכל מקרה מה זה רגשו שכלי המוקנה
רק למין האדם אז קודם כל בפשטות אנחנו

מכירים את זה זה צד השכל שבאדם שיכול
להרגיש מחוץ אלו ללמוד מחוץ לו לחקור מחוץ

לו ומה זה מבחינה רוחנית שיכול לאהוב מחוץ
לו לא לאהוב מחוץ לו בשביל עצמו זה רצון

לקבל לעצמו משפיע על מנת לקבל למרות שזה
גם דרגה מפותחת מאוד ביחס לבעל חי לבעל י

גם אין את זה גם המשפיע על מנת לקבל שלו
בו זה בתוך עצמו זה בתוך המקבל על מנת

לקבל שלו זה וגם המקבל על מנת לקבל שלו זה
מאוד אוטומטי בשונה מהאדם אלכן הרבה פעמים

שאומרים בעל חי הכוונה מראש לצד הבעל חי
שבאדם הבעל החי מבחוץ זה מעין מראה שבא

לסמל לנו ולגרות אותנו על עצמנו אבל הבעל
חי שמעניין אותנו זה הבעל חי שבאדם

כמובן וז כן אומר וקל כנשר ורץ כצבי לעשות
רצון אביך שבשמיים זה תכונות

נפשיות זה לא חייב להתבטא באופן מלא
ב בהדמיה

הגשמית בסדר אני קצת סעוד אז אני נעזר

עבת לא חייב עיניים גשמיות של
נץ כדי להתפתח

רוחנית יכול להיות שצריך גליי חלקיקים טוב
אבל זה גם לא מחייב כי המדענים

עם גם גליי חלקיקים מאוד מאוד מתקדמים
יותר מהעין לא רואים את הבורא תמיד ברוב

המקרים לא כמובן יש מדנים כמובן שרואים הם
עבר למדע אבל אני נותן דוגמה

מהרוב אבל מבחינה נפשית יש בנו את כל
כוחות

הטבע מבחינה גשמית נתנו לנו כוחות ממו עים
שמייצגים את

ה טבע
הבסיסי לעבודה של זמן התיקון אבל יש בנו

קצת מכל דבר אם נבדוק טוב
טוב אבל כמובן אנחנו בעיקר יונקים וזה לא

סתם זה נמשך מהעולמות
העליונים אבל יש באדם את הנמר ואת החזיר

וזה תכונות אופי ומידות ולומדים את זה
בחסידות ובמקומות המתאימים לכן ההרגש

המיוחד זה ההרגש של הבעל חי למה כי הוא
מרגיש שהוא רוצה לקבל לעצמו אבל ההרגש

העוד יותר מיוחד שהוא רוצה לקבל בעל מנת
להשפיע אבל פה הוא עוד לא נגע בזה הוא

דיבר באופן כללי מה הוא אמר רגש השכלי
המוקנה רק למין האדם בגשמיות זה מתבטא

בתור השכל הגשמי שאנחנו

מכירים וברוחניות זה נקרא הנפש השכלית זה
הצורה של ההשפעה שנמצאת ברצון הצורה שמעבר

לחומר
בינה הרצון להשוואה צורה לבורא או בינה

שלטה

לחוכמה כי מתוכה מרגיש הוא גם כל מה ש
בזולתו שאין את זה לבעל חי גם מה שיש

כאילו לבעל חי זה אוטומטי זה לא לא על זה
מדובר אגב האוטומטי הזה נמצא גם בבני אדם

זה המצפון הבהמי
שזה גם יפה זה זאת אומרת זה לא

רוחני אבל זה יותר לא רוחני אמיתי אבל זה
יותר קרוב לתיקון הרוחני למה כי אם אין לי

מצפון אז אני בהמה גסה בהמה טורפת ואני
יכול להיות בהמה טובה יכול להיות אדום

החזה יכול להיות בהמה נחמדה אז גם בזה יש
מדרגות ורואים שהאנושות התפתחה פעם לשחות

אנשים השם ישמור זה ה סטנדרט זה לא היה
איזה משהו

חריג היום זה כן דבר מזעזע באופן כללי
אפילו את

הגויים אפילו את הגרמנים
מה כן העולם התפתח הוא במקום אחר א יש לנו

עוד הרבה תיקונים כמובן אבל ההתפתחות
הגשמית הזאת הי כן סמל כללי להתפתחות

הנפשית של

העולם לכן הצד הגבוה שבאדם זה השכל אבל לא
מדובר על שכל טכני

פילוסופי שאני אומר
אדם אנחנו מדברים על כללות

האדם שפועל עם השכל כחלק ממכלול שלם של לב
של נפש של

נשמה כי רק השכל לבד זה קליפה זה כמו המדע
כמו

הפילוסופיה א אנחנו מדברים על השכל האמיתי
כמו שאומר רבי

נחמן לראות את השכל שבכל דבר מה אנחנו
יוונים לא הוא מתכוון על השכל האלוקי

הפנימיות שבכל
דבר אולי שכל מלשון שן כל כל זה הצדיק זה

הס ש' זה ג

קווים
אוקיי אז אם יש תכלית לבורא בבריאה דיינו

תכלית עיקרית זה מן האדם

ועליו נאמר כל פועל השם
למענהו דהיינו למען האדם דהיינו למען צד

האדם שבאדם ולא למען הבהמה
שבאדם זאת אומרת האדם צריך לחפש את

התכלית אדם גימטריה מה כי הוא מחפש את
האמת את הפנימיות את

התכלית אז אם יש תכלית זה חל על האדם
שבבריאה ולו דווקא האדם הגשמי כן ביחס

לבעלי
החיים אבל לא ביחס למציאות

הכללית

אוקיי קצת מצונן צרוד אבל אנחנו נשתדל
אומרים גם ש משהו כבד של צהל

היום עדיין זה גנוז לא לא פירטו אבל היה
איזה אירוח קשה ב

בעזה אז גם שבעזרת השם יהיה לזכותם הלימוד
אין דבר יותר גדול מחוכמת האמת והפצת

הפנימיות לשמירה על עם
ישראל לפחות בבחינת

מקיף אז צד האדם זה דבר המשובח בבריאה
שהתכלית

באה
בשבילו ואם האדם רואה ש אין לו תכלית ז

צריך לחפש את צד האדם
שבו כי על הצדדים אחרים באמת אין להם

תכלית בפני עצמם אלא הכל בא לצד האדם מה
זה אדם זה לא אדם הפיזי גם אבל זה רק הפתח

אדם זה משהו רוחני ואנחנו נלמד את זה
בהמשך

מהו הצורך שבו שבשביל זה ערך כל הכבודה
הזאת דיינו כל המציאות הנכבדת הזאת אם כי

אנחנו מוגבלים בחמשת החופשים למציאות
הגשמית אבל הוא מדבר על כל המציאות גם על

העולמות הרוחניים אם כי היום המדע
גילה באמצעות דברים שמחדדים את החושים

ומגלים
שכבות נוספות של

ראייה ספקטרו נוספים
באור למשל בזכות

אנפר או גלי רדיו או גמה וכיום אפילו גלי
כבידה מגלים מפה אחרת לגמרי של

היקום ממה שהיה עם טלסקופ מאוד מתקדם שראה
רק לפי האור

הנראה זאת אומרת רואים כאילו שכבות נוספות
באותה מציאות ככה אותו דבר יש רק מבחינה

רוחנית רק שמה זה בלי זמן ומקום שמה צריך
טלסקופ רוחני זה נקרא מסך

אגב

לכן הכבודה היא מאוד
גדולה אבל אפילו אם נסתכל רק על הכבודה

הגשמית שהי מן
נעתק של הכבודה הרוחנית המציאות

הרוחנית מה מה הצורך מה זה בשביל אדם אתה
עושה את כל

ה כל הכוכבים כל הגלקסיות פלנטות מה איך
זה קשור אחד

לשני הוא רק להעלותו עוד למדרגה יותר
נכבדה

וחשובה והיינו שירגיש גם את אלוקיו כמו
ההרגשה האנושית שכבר מוקנה

לו כמו שיודע הוא מרגיש את רצונותיו של ח
כן ירגיש רצונותיו יתברך

יפה המטרה

האמיתית זה כמו שמבחינה גשמית אני מרגיש
את החבר כאילו באופן

מוחשי למרות שמוחי האמיתי זה ברוחניות לא
בגשמיות אבל אנחנו מדברים ע המדרגה שאנחנו

נמצאים לנו כאילו מוחשי זה הגשמי ויש בזה
צעד של אמת כי זה ה המטריקס שלנו זה החלום

שלנו
אז מזה אנחנו מדברים אז כמו שכאילו [ __ ]

קפה הזאת מוחשית לנו לא כאילו לא זה היה
כאילו אבל לנו זה כאילו די

מוחשי למרות שמוכשר מלשון לחוש יכול להיות
שאתה במסיבה ויש לך מלא כסף אבל בפנים אתה

ר את רק אין לך כיסופין אין לך אהבה יש לך
אישה יפה אבל אתה לא אוהב אותה אתה

בדיכאון אז המוחשי הוא בפנימיות נשמה
ב בנפש בלב לא בלב הפיזי רק בלב

הרוחני
אבל המוחשי הבסיסי שאנחנו מכירים זה הגשמי

אז זה מוחשי הנה אגב זה לא זה לא באמת
נוגע לאלקטרונים דוחים אחד את השני כן זה

גם מסתובב במהירות אז ה מוחשי הוא לא
בדיוק מוחשי אבל במסגרת המטריקס והשליה זה

מוחשי עכשיו יש לי הגרון של יצרות זה
מוחשי עכשיו מבחינתי ברמה התודעה הזאת

שאנחנו מדברים
ממנה למה אני מדייק את זה כי הטעות שלה

הרבה

לומדים ש המוחשי זה הגשמיות והרוחניות היא
לא מוחשית לא לא המוחשי האמיתי זה רק

הרוחניות רק צריך לזה כלים זה מופשט לך
כרגע כי עוד לא הגשמת את זה לתודעה לתודעה

שלך אבל שתגשים את זה זה הרבה יותר מוחשי
מהגשמיות כמו שאהבה אמיתית עם אישה אחת

היא הרבה יותר מוחשית
מאלף תאבות בשרים חיצוניות בלי

אהבה
אוקיי אז

המטרה להרגיש את האלוקות כמו מוחשית כמו
שאני מרגיש את חברי לכאורה זה נראה כל כך

רחוק אוקיי זה גם דיון שצריך לנהל אותו
במקום המתאים כרגע אנחנו מדברים מצד האמת

מצד תארת החוכמה איך להגיע לזה איך להתקרב
לזה נדבר

בהמשך אבל הוא ענה פה גם באופן חלקי מה
הצורך לכל הכבודה הזאת להעלות את צד האדם

הוא גם אומר את זה בהקדמה לספר הזוהר שכל
העולמות לא תמיד אנחנו מבינים איך זה

עובד מ צדיקים מגלים להם גם לא את הכל מה
שהם צריכים לדעת לתיקון

שלהם אבל כל דבר קשור לדבר הזה גם מה
שנראה סותר אותו

אגב מה לקדם את האדם להתקרב
לבורא אבל רק מהגשמיות אי אפשר להבין את

זה חייב לראות את כל
הסרט רק ממק ע אחד של הקובץ לא רואים את

הקובץ צריך את הכל
זה קובץ מוצפן איי אפשר כאילו לראות קטע

קטן וכמו שיודע כל דרכיו של
חברו כן ישכיל דרכי השם יתברך כמו שכתוב

במשה רבנו פנים אל פנים אדבר בו כאשר ידבר
איש של

ראהו וכל אדם יכול להיות כמושה
כנדה כן כמו שאומר הרמבם בהלכות תשובה

ובלי ספק כלל
וכלל

לכל מי
שמסתכל על ההתפתחות שבבריאה שלפנינו יבין

ויתברר לו את העונג הגדול של
הפועל אשר פעולתו הולך

ומתפתח עד שנקנה לו ההרגשה הנפלא הזאת
שיוכל לדבר ולהתעסק עם אלוקיו כאשר ידבר

איש של ראהו הרי מה אנחנו באמת רוצים
נוריד את כל הלבושים רוצים חיבור רוצים

אהבה רוצים התקרבות אז תקרב לדבר הגבוה
ביותר שכולל את הכל זה ההרגשה הכי גבוהה

שיכולה להיות אבל זה מוסתר מאיתנו בכוונה
כחלק

מהתיקון כמובן זה גם אנחנו כרגע מדברים
מצד השכל הטהור העליון אבל איפה אנחנו

ביחס לזה כי אנחנו מתחילים מתחתית הסולם
אז זה קצת מאתגר ולא קצת הרבה מאוד ויש

הרבה ייסורים בחיים הרבה פעמים מצד ההרגשה
לפחות הרבה כאב הרבה מכות 10

מכות דברים לא
מובנים

נכון פה צריך באמת את הנפש השכלית שא
יכולה לראות מעבר למקרה מעבר

לחומר אבל אנחנו דומים כרגע מצד האמת איך
להביא את עצמנו לאמת זה סדר שנקרא ממטה

למעלה ונדבר ממנו

בהמשך
אז אומר בלי ספק מי שמסתכל על ההתפתחות

שבבריאה
יראה כתוב וזהו חכם הרואה את הנולד למה כי

רואה את הכלל ואת הפרטים הנובים

ממנו לכן מי
שמסתכל נכון על הבריאה ועל ההתפתחות של

הבריאה ו הוא מבין
אך כל זה

בא להגיע לאהבת אלוקים

ואדם מלה
לתתה

ונודה שסוף מעשה במחשבת
תחילה ישיר כזה

יפה לך דודי צרוד עכשיו אז אני לא יכול
להשאיר לכם לא מבחינה גשמית

לפחות אז מה הוא

אומר סוף מעשה במחשבה
[מוזיקה]

תחילה

רגע לקראת שבת לכו ונלך כי מקורה ברכ
מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה

תחילה כי האדם בטרם שמתחיל לחשוב איך
בונים בית ר הוא מעלה במחשבתו עניין אדירה

בבית שהיא
התכלית אשר אחר כך הולך ומעיין תוכנית

הבניין שיהיה מוכשר ומוצלח אל התכלית הזה
כן איך אדם בונה בית הוא רואה את התמונה

הכללית ואחרי זה הוא רואה את הפרטים ואז
איך הוא מוציא מהכוח אל הפועל את זה למה

כי ככה התודעה
בנוייה ככה התפיסה

בנוייה אותו דבר זה מכוונה ככה שנלמד מזה
מבשרי איך זה אלוקי שזה גם לא כזה כפשוטו

אבל אני לא אכנס לזה כרגע יש על זה זכינו
זה גם בגדר קורס קבלה

למתקדם לימדנו פעם את המאמר של בעל סולם
אמר מאוד קשה אחד הקשים שלו לדעתי נקרא

ממסרי אחזה אלוקי הרחבנו בזה שמה אבל
באופן

כללי לעניין שלנו אז כן העניין שלנו שאחר
שנתברר לנו ביאור התכלית הנה יחד עם זה

מבואר לנו אשר כל סדר הבריאה בכל פינותיו
ו מבואו

ומוצאו ארוחה ומסודרת מכל מראש רק על פי
התכלית הזה שהתפתח מתוכו מין האנושי שיעלה

במעלותיו עד שיהיה מוכשר להרגשת אלוקיו
כמו הרגשת ראהו אז זה יכול גם להביא אם

נצליח להאמין בזה ולהתחבר לזה באמת הרבה
נחמה למה כי גם מה שנראה כל כך רחוק

מהתכלית הוא מדבר על זה
במאמר הוקדם סרטני בפרי

חכם שגם מה שלכאורה נראה הפוך מה
כלית זה עובד בשביל

התכלית רק באמצע הסרט אנחנו לא יכולים
להבין את זה אלא אם כן חכמים ונביאים אז

הם רואים מעבר לתמונה הם רואים את הסרט
מלמעלה הם יכולים להריץ קדימה אחורה זה

בעצם מה שהוא אמר על חוכמת
הקבלה חוכמה שהיא כאילו מתארת את כל הסרט

עד סוף
הדורות חלק ברמז כי יש דברים שאי אפשר

סליחה לכתוב אבל באופן כללי רת את הכל
אה זה בעצם גם חוכמת התורה עושה את זה אבל

בצורה מאוד מוגבלת ביחס לחוכמת הקבלה אז
בשביל מה צריך בכלל את התורה ואת הגמרא

הוא מדבר על זה בהמשך המאמר ואנחנו נסביר
את זה

במקום זה באמת משהו מאוד מיוחד
ומעניין תן לנו ישר חוכמת הקבלה מה צריך

את כל הבלאגן הזה נדבר על זה בהמשך יש
סיבה גם לזה אבל בכל מקרה

נותן נחמה כי הכל מסודר לתכלית הזאת למרות
שבאמת לפעמים זה נראה לא קשור אנשים

נרצחים נפגעים למרות שזה כאילו כמו סרט
ביחס לרוחניות אז אף אחד לא באמת מת הנשמה

לא מתה אבל בסרט הוא כן מת אז אני מרגיש
שהוא מת או לבן אדם יש כאבים קשים איך זה

קשור לקרב אותי לבורא זה מרחיק אותי
מהבורא

זה סובל אני בדיכאון בחרדה איך זה מקרב
אותי לבורא אז באמת מנקודה פרטית אי אפשר

לראות הצדיקים החכמים הם יכולים כאילו
לראות את כל הסרט לעשות הילוך מהיר לא

שתיים כמו ביוטיוב אינסוף מהיר כמו
האלקטרון שהוא בכל

המקומות אתה רואה בדיוק את כל המסלול שלו
אז ככה הם רואים את כל הסרט א אנחנו

צריכים לחוות את
הסרט לעבור את הסרט

בעצמנו גם הם אם מראים להם את כל הסרט הם
עדיין צריכים לעבור את ה רת רק הם עוברים

אותו כבר יותר בסבבה יש להם הילוך מהיר זה
נכון ומצד הטבע הרגיל הילוכו מאוד

איתי אז זה מנחם

מה אז כמו שאני בונה בית ואני רואה את
הפרטים ורואה את התמונה הכללית ואותו דבר

הבית
שזה הלב של האדם זה התודעה של

האדם הבית

הכללי כל סדרה הבריאה בכל פינותיו ו מבואו
מוצאו הרוחה המסדרת מכל מראש רק על פי

התכלית
הזה שהתפתח מתוכו מין האנושי שעלה

במעלותיו

עד שיהיה מוכשר להרגשת אלוקיו כמו הרגשת
ראו

אמן והנה המעלות האלו אם
כמו שלבות או שלבים של סולם כתוב שלבות

הרוך הוא מסודר דרגה בתר דרגה דרגה אחר
דרגה עד שנשלם הוא משיג את

תכליתו

ותדע שהכמות והאיכות של אלו
המדרגות מסודרים בבית מציאויות

שהם מציאות סליחה
מציאות החומרים

הגשמיים
מציאות הסכלים הרוחניים אני רוצה רגע

לראות איך הוא כותב את זה בברי

חכם אוקיי
כן

רחם כן הוא כותב א' מציאות החומרים
הגשמיים ב' מציאות הסכלים הרוחניים או

השכליים הרוחניים
השכלים אני תכף אסביר מה זה אומר אשר בשפת

הקבלה מוכנים מאלה לטטה ו מטטא
לאלה דיינו מציאות החומרים

[מוזיקה]
הגשמיים אני תכף סביר זה לא כפשוטו ובסדר

של התגלות הורו יתברך מאלה לתתה ממקור
הראשון ש

צו שיעור וכמות של אור ממהותו
יתברך עד ביתו בצמצומים צמצום אחר צמצום

עד שנתבע
ממנו עולם גשמי ובריאות גשמיים בשפל

תחתיתו אז מה אומר לנו
פה א' זה נקרא ה מאלה לטטה שאומר מציאות

החומרים הגשמיים הוא לא מתכוון להדמייה
הגשמית למטריקס

אם כי זה כן
השלכה נוספת ושכבה נוספת של העניין הזה

אבל הוא לא מדבר על
זה כי אם אני אגיד שהוא מדבר על זה אני

מגביל את הדיון לפרט מאוד קטנטן זה כאילו
שאני מדבר על כוכב אחד מתוך מיליארד

גלקסיות כן אנחנו צריכים להבין את הכלל
ומשם לראות את

הפרטים מה זה מציאות החומרים
הגשמיים

הכלים איך הכלי
מתפתח מלמעלה למטה הסברנו את זה שיור א'

בקורס קבלה למתחיל בהרחבה השלימו את זה

שמה פה אני לא אסביר כל דבר ומרת אני אפרד
ואסביר טוב אבל יש דברים שתשלמו אותם

בקורס כבל ל
המתחיל כי זה למתקדם בכל

זאת
לכן א' מציעות החומרים הגשמיים דהיינו איך

הרצון לקבל

הרוחני מתפתח ומתגשם מה זה מתגשם בא עלי
ידי רגש עצמי

השתוקקות שזה קרה אין מצד העולמות והנשמות
באופן כללי ואין מצד האדם באופן פרטי שוא

צריך לגלות את הרוחניות שבו ולפתח אותה
שתתגשם ותהיה ממשית כי היא מאוד כללית

מאוד עליונה מאוד נסתרת הוא צריך להביא
אותה להרגיש אותה

ללב אבל נתמקד כרגע מצד העולמות
העליונים שכמובן הכל מצד הנשמה איך שהיא

מתפעלת מזה אז א' זה מציאות החומרים
הגשמיים זה ההתפתחות של הכלים של הרצון

לקבל מלמעלה
למטה וב זה מציאות הסכלים הרוחניים מה שזה

הצורה של הכלי זה נקרא ממטה למעלה תכף אני
אסביר עכשיו בשפת הקבלה מוכנים מאלה לתת

דהיינו מלמעלה למטה איך שהכלי מתפתח בסדר

הדרגתי דאינו מציאות החומרים הגשמיים הוא
סדר של התגלות הור יתברך מאלה

לטטה ממקום ממקור הראשון
שנחצב שיעור וכמות של אור ממהותו יתברך עד

בייתו בצמצומים צמצום אחר
צמצום עד שנתבע ממנו עולם גשמי

ובריאות גשי גשמיים בשפל
תחתיתו זאת אומרת הכל מתחיל מהאינסוף

מלכות אינסוף ואז יש את הבחירה ביתר דבקות
צמצום עולם

הקו עולם הצמצום זאת אומרת ואחרי זה עולם
העיגולים ואחרי זה עולם הקו ואחרי זה עולם

ה
ניקודים

ויש צמצום ב ויש כתנות ניקודים גדלות
ניקודים ויש לפני זה גם את שבירת הכלים

לפני צמצום ב ולאחר מכן יש את עולם

האצילות וזאת אומרת שבירת הכלים היא בעצם
קוראת אחרי צמצום ב

אבל יש
דרך לבטל את הצמצום ב אבל אחרי שבירת

הכלים ב ב הוא נהייה דבר קבוע שאי אפשר
לעבור עליו מעולם האצילות ולמטה יש דבר

שנקרא גני זוד אבא ואמא וחיזוק הפרסה כמו
שזה מתבאר

בחוכמה ויש את אצילות בריאה יצירה
עשייה תחתית השי ויש פה את ההדמיה הגשמית

שזה המטריקס המרה הגשמית והרחבנו מזה
דווקא לא מעט בקורס קבל

למתחיל אז איך שהכל מתפתח כמו זרע אליו
מלמעלה למטה הכל מתפתח אחד אחרי השני אחרי

זה צריך לתפס
בחזרה מהתחתית

עד ללמעלה אבל זה לא אותו דבר כי אתה מגיע
למעלה שותף כבר שמה היית כמו עובר פה

אתה שותף מיתת
לאלה ואחרי זה מתחיל

סדר שלתת לאלה שהם כל המדרגות של
הסולם שעליו מתפתח המין

האנושי מתפס
ועולה עד שמגיע לתכלית הבריאה כמבואר לאל

מה היא תכלית
הבריאה לדבר עם הבורא כיי של ראהו דהיינו

יחסי אהבה עם
הבורא ובית מציאויות

הללו הם המבוארים לכל מקרם ו
פרטיהם מה הוא כותב בפרי

חכם ופירט בחמת ה אני אוהב פרי חכם

האמת אולי אני אלמד את זה מכ

חכם תחשוב על

זה פרי חכם בהחלט שם ראוי לספר

איך בעל סלם היה אומר שהוא היה

רוצה אומרים תלמידי בעל הסלם שם בעל הסלם
שהיה רוצה איזה משהו בזוהר

לפעמים וא היה מחפש אתזה בראשית חוכמה כדי
לקבל גם את המור של הזר וגם את המור של ה

ראשית חוכמה על דרך זה על פרי

חכם

אוקיי

מה זה מתת הללה אחרי ש התפתח הרצון לקבל
ובא להתגשמות הסופית ויש בזה המון מדרגות

אגב כל אחד לפי השורש נשמה שלו לפי הטבע
שלו אבל באופן כללי

כרגע זה גם קורה בכל עולם באופן דומה אבל
כרגע הדיבור כללי ואפשר להשליך מזה לאן

שרוצים עכשיו צריך לתפס למעלה איך על ידי
השוואת הצורה

לבורא
לא השוואת החומר השוואת הצורה זה הסברנו

את זה גם במאמר לסיום הזוהר וגם בקורס כבל
ל מתחיל תשלימו את זה

שמה אז מאלה לטטה זה התפתחות הבריאה למה
למה הצריכה בכלל התפתחות תעשה אותה ישר

גדולה כי אנחנו נבראים אז אם זה בא בתהליך
של התפתחות

ופרטים ככה אנחנו שותפים
לזה כי מלמעלה הדברים בבת אחת מלמטה הם

באים לאט לאט אז באמת מצד העליון זה בא
בבת אחת אנחנו מדברים מצד התפיסה

שלנו באמת הרצון לקבל הוא בא מלמעלה בבת
אחת המלכות אינסוף היא נבראה בבת

אחת לא היה שם תהליך התהליך בא מובנה אחרי
זה שהבריאה בכה ביתר דבקות ואת הצמצום אז

בעצם מגלים את
התהליך האם היה אבולוציה כמו שהרבה לומדי

קבלה אומרים אז אני עשיתי על זה
קליפ גם רבנים גדולים כבודם

במקומם ויש להם כבוד אומרים שהאבולוציה
לפי בעל

הסולם זה לא מדויק הה אבולוציה חלקית
באותה בחינה אבל לא בין הבחינות ואני

הסברתי את זה בקורס כבלה למתחיל מעט וגם
בקליפ שלם שהוצאתי על אבולוציה אז תראו את

זה

שמה

בתוך הדומם אבל יכול להיות אבולוציה בתוך
הצומח כן בתוך החי כן בתוך המדבר כן אבל

לא ביניהם למה כי כל אחד יש לו כאילו את
הנפש המיוחדת

לו שככה הוא נברא

מלמעלה יש לזה הרבה השלחות גם בגילגול
נשמות גם בהרבה

דברים

אז אחרי הסדר של מאלה לתטא מתחיל הסדר
מטטא לאלה דהיינו מלמטה למעלה אז בכל דבר

ככה אור חוזר אור
ישר א רצון לקבל רצון

להשפיע הכל בנוי ככה אבל התנועה הכללית של
הבריאה היא

ככה והוא גם מפרט אני רוצה ללכת עם המאמר
אז אז אני אסביר כשההוא ייגע בזה

יותר אבל

בעצם זה כמו ה ממעלה למטה זה כמו התפתחות
הרצון ההשתוקקות שלו הטבעים שלו וממטה

למעלה זה תיקון הטבעים שלו התקרבותו למציל
מצידו

עצמו
אוקיי אנחנו נעשה הפסקה קטנה אני הפסקה

קטנה ששתה קצת ואנחנו
נמשיך אני מזכיר הפרסום והתחזוקה של

השיעורים האתרים זה עולה הרבה כסף אז אם
אתם רוצים לעזור בהפצת

החוכמה מוזמנים ללחוץ על כפתור התודה
ולתרום להפצת השיעור ניתן גם להשאיר

בתגובה אחר כך לילוי נשמת רפואה וכולי וזה
אוטומטית יודגש על ידי

היוטיוב לאחר התרומה והכי טובים אפשר
להצטרף כחברי מועדון לתמוך באופן קבוע ב1

שק 30 שק פצת הפנימיות זה יהיה נפלא וזה
יעזור מצווה

גדולה זה גם יעזור לי פשוט
אמרת ככה הבורא עשה את המציאות שאנחנו

נצרכים אחד
לשני לפחות עד רובד

מסוים כדי שזה יאפשר לנו להשתתף ביחד
לכן לכל אחד הוא נתן משהו

אחר

אוקיי אוקיי אנחנו

נמשיך
עניין חיוב הלימוד

בקבלה והנה יכול המער לומר אם
כן כל החוכמה זו היא עסק לאותם שכבר זכו

לאיזה בחינה של התגלות
אלוקית או אלוקיות אומנם איזה חיוב וצורך

יכול להיות למרבית
העם בידיעה הזאת הרוממות

ובגרסת פרי חכם בדית החוכמה הנשגבה

הזו טוב אני אקוע מפרי

חכם אמנם יש דעה כללית המקובלת אצל האמון
אשר עיקר חפץ של התורה

והדעת הוא עניין הכשר המעשה

בלבד שכל
הנרצה תלוי על קיום המצוות

המעשיות בלי שום דבר נוסף אנלו עליו או
שצריך לצאת ממנו אם כן היה הדבר ודאי

שצדקו דברי האומר שדי לנו בלימוד הנגלה
לבד בדברים נוגעים

למעשה אומר פה נקודה מאוד מאוד חשובה
ו עמוקה מיני

ים וזה עדיין
בדורנו הוא דיבר על דורו דיבר על כל

המציאות גם לעתיד לבוא אבל זאת אומרת הוא
דיבר גם מדורו וזה עדיין מאוד מאוד קיים

אם כי ברוך השם העולם התפתח מאז היהדות
התפתחה מאז לא מספיק אבל התקדמו יותר קצת

לחסידות לפנימיות זה דבר
גדול אפילו בחיצוניות החסידות זה גם דבר

גדול זה התקדמות אבל זה לא
מספיק זאת אומרת מה הדעה של האמון הקדוש

ברוך הוא ציווה אותי לקיים תרג מצוות
עשיתי את זה אני מסודר עולם הבא בריאות

פרנסה נגמר
העסק וזה אבל תורה של ילדים קטנים זה כיתה

א' כמו שאנחנו אומרים אנחנו מדברים בכיתה
ג' מלשון ג'

קווים מה המעשה בכלל לא המטרה אם המעשה
המטרה אז באמת לא צריך

קבלה המעשה הגשמי הוא בכלל לא המטרה הוא
רק אמצעי ואפילו אמצעי

רחוק אבל מחוייב זה נכון המטרה היא אחרת
בכלל צריך לראות מה המטרה אם

כך רמז למתקדמים אות א' בפתיחה לחוכמת
הקבלה

בשפה לא בשפה
באמצעיתא

לכן מה דעת האמון האמון שבאדם והמון של
כלל האנושות והיהדות בעיקר כל המטרה של

תורה המצוות זה לקיים את המעשה נתבע הקדוש
ברוך הוא לעשות לו דירה כביכול

בתחתונים הסברנו את זה בתניה מה זה אומר
גם

אגב אבל לא חן
הדבר שכבר אמרו חכמינו זכרונם לברכה וכי

מה אכפת להקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן
הצוואר או מי ששוחט מן העורף הוה אומר לא

ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות הרי
לפניך שיש עוד תכלית אחר קיום

המעשיות שהמעשה הוא רק הכנה באלמה לתכלית
הזאת דיק יפה בלשונו התאורה הכנה

באלמה ואם כן מובן מאליו אשר אם המעשים
אינם מסודרים לתכלית

הנרצית
או התכלית

הנרצה הרי זה כאילו לא קיים כלום וכן אמרו
בזוהר מצווה בלא כוונה כגוף בלא

נשמה אם כן עוד אם כן צריך עוד שהתלווה
הכוונה אל

המעשה כמובן יש בזה הרבה מדרגות אנחנו
נדבר כרגע בפשטות מהמעשה הגשמי אבל יש גם

מושג זה קורס קבל ל המתקדם של מעשה רוחני
מה זה מעשה רוחני החומר הרוחני

מה זה כוונה
הצורה אבל בפשטות זה מתחיל מתחתית עשייה ם

תרג איתין ד עיטין שזה לקיים תור למצווה
כפשוטם אבל עם

הכוונה השאלה איזה כוונה ועוד מובן
שהכוונה צריכה להיות כוונה אמיתית הראויה

למעשה על אדך שאמרו חזל על הפסוק והבדיל
אתכם מן העמים להיות לי שתהה הבדלת לשמי

שאל ליום
היא איפשי בבשר

חזיר אלא אמר איפשי ומה השף
ואבי שבשמיים גזר עליי זאת אומרת אל תגיד

אני שונא חזיר זה דוגמה כמובן כן אם אתה
שונא אתה שונא א הכוונה זה דוגמה לרעיון

מה אתה יכול לנסות להיפתח לזה כן יש בזה
טעמים זה יותר טעים אגב שומן זה דבר שהוא

הרבה יותר טעים שמתרגלים לטעם טעם נרכש גם
אבל

אם אתה לא אוכל חזיר כי זה מגעיל אותך א
שאתה לא אוכל בשר וחלב כי זה לא

בריא אז לא קיימת את המצווה באמת אלא אתה
צריך לעשות את זה עם הכוונה

הראויה אז מה לא לקיים את זה בצורה הזאת
אני תכף

אסביר אבל לקיים כי מתוך שלא לשמע בא לשמע
אבל זאת אומרת אם זה תכלית

המעשה זה לא מספיק טוב זה לא יקדם
אותך

הרי לפניך זאת אומרת

אומר אלאי שהוא מהש ובי שבשמיים גזר עלי
זאת אמרת אני כן רוצה חזיר אבל אני לא

עושה את זה כדי שזה לא ירחיק אותי

מהבורא הרי שאם נמנע חזיר משום השיקוץ שבו
אזה גופני אין הכוונה הזו מועילה לו כלום

שיהיה נחשב לעושה מצווה אלא אם כן יכוון
בכוונה הרצ צוה ומיוחדת שהתורה

עשרה וכן בכל מצווה הו מצווה ורק אז גופו
הולך ו מזדכך מחמת קיום המצוות שהוא

התכלית המבוקש נשאל על מנת לחדד את הדברים
אם ככה אז אם אני לא מכוון אז אני אכל

חזיר מה זה משנה שאלה

טובה
אז בכל דבר יש קיום

ושכלול אם אני לא אוכל חזיר

בלי הכוונה אז באמת לא מקדם אותי רוחנית
ו מפתח אותי וכל מה שהוא אומר פה זה

אמת אבל זה כן יכול לשמור עליי לא לרדת
אחורה לכן יש בזה תועלת אבל לא צריך להיות

ראש קטן פשוט תעשה את זה עם הכוונה הנכונה
אבל זה לא כוונה טכנית רק זה מתחיל מכוונה

טכנית אבל כוונה הכוונה כוונת התודעה
כוונת הלב וזה דבר שהוא תהליך זה לא ברגע

אחד כי לא אנשים חושבים לכוון בתפילה את
שמות הקודש זה לפלפל גימטריות של שמות

הוויה זה סתם תרגיל זה לא נקרא לכוון
לכוון שהתודעה שלי בהשוואת הצורה לשם

הרוחני הזה זה נקרא לכוון לא שאני עושה
טכניקה הרי בפשט בחיצוניות התורה כולנו

עברנו שם או כמעט כולנו אנחנו היינו
בישיבה אנחנו יודעים איך זה עובד

שהיינו ילדים לא לא ילדים

נערים למרות שכן היינו בבית ספר דתי קצת
שהיינו ילדים ביסודי אבל אחרי זה לא

אבל
א מה חושבים בחיצוניות שזה כוונה לכוון את

הגימטרי את האותיות את המילוי את ה זה לא
באמת כוונה סתם תרגיל כוונה הכוונה כוונת

הלב שאתה בהשוואת צורה תודעתית למדרגה
הרוחת הזא אבל זה לא קורה ביום אחד נכון

אבל עצם שאתה רוצה להגיע לשמה לכבל לשם אז
זה כבר המחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה

למעשה זה כבר מספיק להתחיל

לכן למתקדמים כן אם אתה עושה את זה לא כדי
לתאר את הרצון לקבל זה לא באמת מועיל

רוחנית זה לא מקדם אותך רוחני באמת אז מה
אז אני כן יכל לחזיר אולי לא למה כי זה כן

שומר עליך במקום
ויש לזה ערך גדול אבל זה רק הקיום השכלול

רק בא עם
הכוונה

לכן אתה יכול לא לאכול חזיר כי זה מגעיל
אותך ולחזור במ גלגולים או בוא תתפתח

קצת
עכשיו מה קורה עם הבני העולם הם קיימים

מצוות כי יש שם גם את מצוות השם עולם הבא
עולם הזה אבל באמת הלב רוצה סגולות ברכות

פרנסה עולם הבא איפה הבורא בסיפור נקודה
מאוד מאוד קטנה לכן חשוב ללמוד פנימיות

התורה והוא יסביר
למה לכן זה כלל מאוד

חשוב וכן בכל מצווה ומצווה ורק אז גופו
הולך ו מזדכך מחמת קיום המצוות שהוא

התכלית המבוקש זאת אומרת המעשה לבד לא
מספיק בכלל זה רק הפתח פתח חשוב מאוד

אגב אלה שאומרים לא לקיים תורה ומצות רק
שתגיע אזה בכלל לא נכון כי יש תרג איטין

ויש תרג
פיקודי בלי איטין אתה לא מגיע לפיקוד אז

אתה חייב לקיים מצוות אני קורא לזה עיטין
עיטין בגאוותי כי העטין זה מדרגה גבוהה

אני אומר אני אומר תעשה את העטין שמביאים
אותך לעטין כי הרי עטין זה כמו האחור

והפיקוד זה הפנים ואני אומר שבתחתית של
השייה אנחנו באחור של האחור לכן אני קורא

לזה כאילו עיטין ד עיטין אבל זה גם מדרגה
עיטין ד עיטין

אבל באופן כללי זה נקרא עיטין כי זה הכלל
שלכל על כל הדברים האלה אז אתה רג עיטין

שזה נקרא עצות למה זה עצות כי זה רק הכנה
אל הדבר אבל בלי ההכנה לעולם לא תגיע אי

אפשר לדלג על
זה לכן הרבה לומדי קבלה או מכוני קבלה

אומרים שתגיע לדרגה אז תקים מצוות זה בכלל
לא נכון בעל הסולם כותב את זה הרבש כותב

את זה כמובן זה בסדר להתחיל ללמוד קבלה גם
בלי לקיים מצוות או לפחות לקיים חלק כי זה

תהליך
כי זה תהליך אבל כדי להתקדם בשלב מסוים

צריך לקיים הכל אם בן אדם נופל והוא מנסה
והוא נלחם זה בסדר אני יקנה איתכם כולנו

באנו לעבוד גם אדם שעובד באמת יתנו לו
ניסיונות יותר קשים אבל כהשקפת צריך להיות

מוכן לקיים הכל הרבה לומדי קבלה זה קורס
קבלה מתקדם אז אני אהייה טיפה יותר חד

בלשון לוקחים מה לה מה שנוח להם בקושי
שומרים שבת מעלים אפילו בשבת פוסטים על

קבלה לא רציני אבל בסדר כל אחד
בתיקונו

לכן אומר את זה בהרבה מקומות גם בהקדמה
לספר הז זאת אומרת צריך לקים את התורה

ומצוות כדי לתאר את הרצון לקבל זה הכוונה
העיקרית

שצריך ואז מתקדמים באמת רוחנית ואם לא
נשארים בתחתית עשייה עשיו גם לקיים את

ה את הבסיס של תחתית עשייה שזה כאילו הלו
לשמע הנמוך הכוונה מאוד רדודה במצוות גם

יש לזה ערך כי כאילו לפחות האדם לא הולך
אחורה ולא מדרדר אז אמנם הוא לא מתקדם

כאילו כי הוא באותו ספקטרום בלי הכוונה
האמיתית הוא לא יכול להתקדם אנחנו

למתקדמים פה לא אומרים מה שאומרים לילדים
בכיתה א'

לא כן קימת רג מצוות לא תקבל עולם ה הא על
זה תגיע לאהבת השם תגיע לסודות התורה אז

מתחילים לדבר בעולם הבא בגן בכיתה א אמים
לך תקבל עולם הבא כל הכבוד וזה זה על

ילדים קטנים אז מה אתה מקיים מצוות כי זה
שומר עליך לא להידרדר אחורה ועם זאת אנחנו

רואים שמלמעלה בועטים את האדם לגמרי רואים
את זה על הרבה ילדים שנולדו בבתים חרדים

אפילו ובועטים אותם משם וזה מלמעלה עושים
את זה למה דווקא כדי לקדם אותם לכאורה זה

נראה ריחוק הם חילו עכשיו אבל לפעמים הרבה
מהמהם מחפשים את הדעת ממקום יותר אמיתי

וחוזרים אפילו לקיים חלק אבל מתוך בחירה
זה רק הדוגמה זה לא הנקודה שאני רוצה לדבר

עליה זאת

אומרת זה לא החשבון שלנו אבל באמת שאדם
עשה את המצוות רק בחיצוניות יותר מדי מתי

שהוא בועטים אותו מלמעלה בכוונה כדי
שיתעורר

מזה אבל מה העניין שלנו לקיים את המצוות
מתוך כוונה לתאר את הרצון

לקבל אבל אז אדם יראה שזה קשה אז מה מה
אני צריך מצוות אני צריך מה שממלא לי את

הרצון לקבל עד עכשיו חשבתי המצוות ממלאים
לי את הרצון לקבל אתה אומר שמתארים לי

אותו דהיינו שאני אקבל פחות היה נעים
להכיר אנחנו נתקשר אליך אל תתקשר

אלינו נכון זה תהליך פה צריך לקבל כוח
מהתורה אם הקדוש ברוך הוא זור ענייך או לא

הסברנו את זה בקורס יציאת מצרים השלימו את
זה

שמה אם כן לא דעי לנו בלימוד הנהגת אופני
מעשה כי אנחנו צריכים לללמוד אותם הדברים

המביאים לידי הכוונה
הרצויה לקיים כל דבר מתוך אמונתו בתורה

ונותן התורה אשר יש דין ויש דיין ומי פתי
לא יבין שאמונה בתורה בשכר ועונש שהם

סגולה לדבר הגדול הזה מצריכים לימוד רב
בספרים האמיתיים אגב דיברנו מזה בהקדמה

לטס אבל השכר והעונש גם אנחנו כן לא
מדברים על השכר ועונש של ילדים קטנים אלא

שכר ועונש זה אומר שכר זה להתקרב לבורא
השואת הצורה לה

להיות יר
משפיע ועונש זה שינוי צורה מהבורא ריחוק

מהאלו שזה גם מעורב מרצון לקבל אבל בסדר
זה רצון לקבל שהוא לא לשמע משובח יותר

ודווקא אותו צריך להגדיל
זה דווקא נקרא משפיע על מנת לקבל אבל

המפותח והמתקדם שהוא המסוגל להביא לשמה אז
זה דווקא משהו שאנחנו כן רוצים אבל גם

אותו צריך לתקן כמובן אבל ממנו מתחילים
ויש את הלו לשמה הרדוד והחיצוני של התפיסה

הגשמית של העולם הזה של הגשמיות שאני
כאילו משתמש בתורה לגשמיות לבריאות לפרנסה

לא באמת מעניין אותי להתקרב לבורא אם כן
רק אם אני אקבל ממנו

א אנחנו אומרים לא ברור שאני רוצה קרב ל
לא ברור שאתה רוצה את הגוף ואתה משתמש

בורק תירוץ אם תבדוק את עצמך במ וזה
לכאורה כל הדרך של החיצוניות התורה כאילו

כביכול לא באמת היא מתכווננת ל זה אבל ככה
זה

נהיה תראה היהודי הזה הניח תפילין קיבל
פרי בטן א עשה תקן חצות קיבל דירה ועוד

מלא מ זה נהיה כאילו 99%
מהתורה לך ל צדיק הזה תקבל סגולות איפה

עבודת השם בכלל הללא לשמ נהיה כל כך
מטרה

שבכלל לא יודעים כבר מה זה לשמה וזה כאילו
לאחד למיליארד של יחידי סגולה וזה בכלל לא

ככה זה קרה [ __ ] הבית דיברנו עעם זה
בהקדמה לטס ואני אדבר עם זה בהמשך יותר

לכן אם לא אם כן לא דעי לנו הנהגת אופני
המעשה למה כי המעשה הוא לא המטרה הוא

אמצעי כי אנחנו צריכים ללמוד אותם הדברים
המביאים לידי כונה רצוייה לקיים כל דבר

מתוך אמונתו בתורה ו בנותן
התורה אשר יש דין ויש דיין ומי פתי לא

יבין שאמונה בתורה בשכר ועונש שהם סגולה
לדבר הגדול הזה מצריכים לימוד רב בספרים

המתאימים באופן שו טרם המעשה דיינו טרם
השתלמות המעשה בצורה באמת מלאה צריכים

ללימודים המצרפים את הגוף שהסתגלו
בהשם ותורת והשגחתו ועל זה אמרו חזל בראתי

יצר הרע בראתי לו תורת תבלין ולא אמרו
בראתי לו מצוות

תבלין כי הרווח ארוך צריך כי היצר הרע חפץ
בהפקרות ובבריכת עול לא יניחו לקיים

המצוות ובאמת כתוב שמאור
שבתורה מחזירו למותב גדול תלמוד שמביא

לידי
מעשה למה מעשה אומר שואל הבן של בעל הסולם

צריך להיות כתוב

מעשים אז בפשט זה נכון זה גם כפשוטו אם
אני לומד זה מביא אותי לידי מעשים מצוות

ממש לומד הלכות זה מביא אותי לידי מעשים
לומד אפילו על בריאות טבעית זה גורם לי

לשמור או לפחות מסוגל
מאוד לגרום לי לשמור יותר על

הבריאות אבל אז למה לא כתוב מעשים הפשט גם
נכון בכיתה א' אבל בכיתה ג לשון בבחינת ג

קווים או יג אם אתם רוצים אהבה

כי מעשה
הכוונה בחינת השי למעלה מהדעת מצוות

האמונה המעשה האמיתי להשפיע נחת ורוח
לבורא לכן זה מעשה בלשון יחיד שהלימוד

תורה צריך להביא אותי

לאמונה ויש פה עניין
אמיתי זאת אומרת לא צריך להגזים בפלפול

המעשה כשאתה לא בכלל מוכשר
בכוונה וזה מה שעושים היום מתפלפלים במעשה

ובפרטי פרטים וזה שיש לזה גם ערך אבל
כשאין בכלל את הכוונה וזה לא בספקטרום וכל

הפלפול זה
המעשה זה דבר חמור מאוד ועם

זאת בדיעבד זה דברים שקוראים גם מלמעלה כי
אדם עוד לא ראוי

אז משאירים אותו בכיתתה א' אבל המטרה שלנו
לגרות ולהפיץ את חוכמת האמת בעיקר לעצמנו

אגב ולמי שנפתח
לזה להגיש את הדברים הרחבתי בזה גם בקורס

כבלה למתחיל
ו ומי שהגיע לנקודה אז המאור יכול להעיר

אותו להתפתח
ולהתקדם אבל לאחר מעשה אם עשינו ולא

הצלחנו ו באמת הרבה פעמים מדברים אעם נגיד
מ שמאוד חרדי או נולדתי וכאילו בכלל לא

מבן מה אתה רוצה ממנו לא כולם יש הרבה
שמבינים אבל ובמיוחד בשנים האחרונות זה

הפתח מאוד מאוד לפני 20 שנה שהתחלתי עם זה
20 ומשהו היומים לגמרי אני התפללתי עם

הראש ישיבה שלי סליחה לא עם הראש ישיבה עם
ה עם הראש של הראש ישיבה שלי עם הרב של

הראש ישיבה שלי איכשהו בדרך פלא קרה
שלמדתי איתו הקדמה לתלמוד 10 הספירות והרב

שלו הרב של הישיבה קינה איך הוא בכל איך
אתה עושה איתו חברות א איתי לא עושה והוא

בכלל נגד קבלה אז איך אתה לומד איתו
הקדמות על קבלה גלגלו חה מלמעלה אני לא

יודע מה הוא עשה עם זה אבל הוא אמר לי שזה
תרם לו בזמנו שינה לו את ההסתכלות כי הוא

משגיח על הרבה ישיבות ברכסים אז יש לו את
המציאות שהוא רגיל

אליה אז
אבל מעבר אליו מאוד היו אטומים לזה עדיין

אטומים אפילו המקובלים הגדולים כביכול אני
אדבר על זה בהמשך על הקבלה מפה אל פה שזה

נקטע הרבה בדור
הזה

לא כביכול מקובלים גדולי גדולים לא לא
מורים את הדברים

האלה כי באמת יש הרבה מקובלים חיצוניים
לגמרי

אבל מצד שני העולם מתפתח הרבה ממה שהיה
לפני 20 שנה 40 ו50 ו70 בכלל באמת זה

התפתחות מבורכת
מאוד אומנם גם יש הרבה קליפות לוקחים את

הקבלה לדברים חיצוניים ומערבבים עם תשקור
נורמו קשקושים עושים זה דבר מאוד

בזוי במיוחד למי שלא באמת מבין אז הוא סתם
לוקח ולוקח את הקבלה מדביק אותה לשטויות

שלו לו כאילו שיש לו תעודה בקבלה אז הורמל
גיה שלו כאילו יותר

מדוייקת אבל או ה

הפשקוויל סרטון על תקשור לפי הקבלה השלימו
את זה שמה אז מה אני כן מדבר על תקשור אה

תשמעו ואחרי זה תבינו בכל מקרה ואגב כן
אבל בדרך של

קדושה ועל פי הקבלה לא לא מתאימים את
הקבלה לשטויות

שלנו הפוך

וגם הוא ידבר על זה פה אני אדבר מזה קצת
לא ידבר על זה הרבה הוא דבר בכללי ו בהמשך

ב לקראת לפני סוף המאמר ואני אחבר את זה
לכן העולם התפתח וזה דבר מבורך הנפשות

תפתחו וככל שמתקרבים
ל לגאולה ול או לפחות לפוטנציאל הגאול י

ואנחנו שמה כמו שאומר בעל הסולם אנחנו ב
בעקבות הד משיכה והסימן לזה שהתגלה ספר

הזוהר עם פרוש הסמל וקיבלנו את ארץ
ישראל והעולם התפתח והחוכמה התפתחה בעולם

והגשמיות הזמן והמקום התקצר בה מצד
הטכנולוגיה ודיברנו מזה בקליפ המתאים על

טכנולוגיה
וקבלה אז באמת דברים מאוד יפים ומעניינים

אז ברוך השם העולם
התפתח אבל עדיין לא מספיק הרבה מקימי תורה

ומצוות הם עדיין תמונ במ מעה החיצוני ויש
כאלה

שהם מצד אחד כמעט לא מקיימים את המעשה אבל
כן רוצים לעבוד רק על הכוונה יש כל מיני

ייצורים בעולם ובתוכנו ומצבי

התפתחות אבל הדבר שצריך להגיע אליו זה
לקיים את המצוות ולהוסיף להם את הכוונה

הנכונה גם מבחינת לא לשמה פנטסטי עד רבע
אבל הלא לשמע

הנכון אומר פה כי יצר הרע חפץ בהפקרות ו
בפריקת עול לא הניחה הו לקמי מצוות זה

התפקיד שלו והוא עושה את זה

טוב תורת תבלין רק התורה היא תבלין המיוחד
לביטול ולהכנת היצר הרע והיינו שאמרו חזל

המאור שבה הי מחזירה
למותב רק התורה אגב לא שום חוכמה אחרת עם

זאת הסברתי את זה בפתח לספר הזוהר השלימו
את זה שמה באופן חלקי אמנם הסברתי על

הדתות על התורות השונות בקצרה אבל

כן

א כל דבר גם מפתח את האדם אבל הפיתוח
האמיתי זה רק בדרך תורה המאור האמיתי זה

רק בתורה זה לא נמצא בשום דבר אחר בתורה
ומצבות

אגב ר
מצווה ותורה

אור אז רק התורה אבל זה לא הלימוד הטכני
זה תודעת

התורה נפש התורה נשמת התורה כמובן אבל דרך
הלימוד מתחברים לזה זה דבר מאוד חשוב כמו

בגשמיות שהלימוד מפתח את האדם ואת האנושות
וזה גם ידע שעובר מדור לדור ואפשר להשתמש

בו ולהתפתח זה אותו דבר

ברוחניות

עכשיו אבל זה לא רק לימוד זה גם לקיים
מצוות וגם אהבת הזולת ואפילו יותר מזה

עבודה על
המידות והכוונות הפנימיות אני אדבר על זה

על פי סדר המאמר בדומה לקורס קבלה למתחיל
אז אני הולך בעצם לפי סדר המאמר בדווקא

כדי ללכת אה ברוח המאמר למרות שזה גם עושה
את זה יותר קשה ואני יכול לדבר בעל פה

להגיד את הנקודות וזה יותר קליל אבל זה לא
המטרה המטרה היא דווקא בכוונה לעבור את

המסע לפי המאמר המיוחד שכתב בעל הסולם

אוקיי רוב דברי התורה הם
לעיון ובזה מיושבת לנו מיושב לנו לם לנו

הריך בתורה באותם החלקים שאינם נוגעים
למעשה אלא רק

לאיום דהיינו הקדמת מעשה בראשית והם כל
ספר בראשית שמות ורוב חלק דברים ון צריך

לומר ה סליחה הגדות וא מדרשים אלא לאותם
העצם שהמורה צרור

בהם יזדק גופו ויכנע יצר הרע ויבוא לאמונה
בתורה ושכר ועונש שזוהי הדרגה הראשונה

לקיום העבודה המבואר זאת אומרת הרבה חלקים
בתורה בכלל לא מדברים על הלכות

למה וזה רק דוגמה כן כי גם ההלכות יש בהם
המון שדות ועניין של המאור אבל בפשטות

הדברים

כרגע אז תכף

יסביר א אז הוא אמר פה
בקצרה

אלא לאותם העצם שמרו צרור בם מזדכך גופו
אלא מעצם לימוד

הדברים
על תכף הוא יפרט אב הוא תן דוגמה כמו

התגלות השם לאבותינו וכל
מיני לימוד על המציאות ועל

האלוקות למרות שזה לא מדבר איתך על הלכה
מעשיית צרור בזה מאור שמזכה את

הנפש מפעים את
הנפש נר

מצווה ותורה אור זה שכתוב נר מצווה ותורה
אור כי בדומה למי שיש לו נרות ואין לו אור

להדם נמצא יושב בחושך כן מי שיש בידו
מצוות ואין בו תורה הרי הוא יושב בחושך כי

התורה אור שבה מדליקין ומירין את החושך
שבגוף

כאמור אבל כתוב המאור שבא כמו שאומר
בהקדמה לפנים ות מסבירות בתוכה בפנימיה

פנימיות התורה כמובן נשמת

התורה אין
כל הפרשיות שבתורה שווים בשיעור

המאור אני מסתכל פה כ אני משווה גם לאור
הסולם

קצת
למאמרי

הסולם אני אוהב את הגרסה של פרי חכם אבל
אם יש משהו חשוב שמוסיף פה אז אני כן אגש

לשמה עכשיו אנחנו נקרא את הבית

האחרון ואז
נסיים את השיעור

הזה למרות שההמשך מאוד מאוד מעניין
וחשוב אבל זה יצטרך להיות לפעם

הבאה
א ותמשיכו

לעקוב יש שיעור מעניין אנחנו נדבר על חיוב
ודרך התפשטות החוכמה ודרכי

התגלות ההבדל בין חוכמת הקבלה לחכמות
אחרות שפת

הענפים ביטויים רוחניים ארבע לשונות של
חוכמת האמת מה ההבדל בין פשט רמז דרש סוד

שפת התנך שפת ההלכה הגדה
מקובלים סדר התפתחות השפה והחוכמה

שכחת החוכמה קבלת האריז
סדר מסירת החוכמה שורש וענף בעולמות מהות

חוכמת האמת סוד האיחוד נתינת רשות שמות
מופשטים עצמות נפש יתרון פירושי בעל הסולם

סגנון פירושים על פי חוכמות
חיצוניות סוד השגת החוכמה סדר מסירת

החוכמה יהיה
מעניין נקרא בבית אחרון אין כל הפרשיות

שבתורה שווים בשיעור המאור הנה על פי
סגולה המורה בתורה דהיינו בהתחשב בשיעור

המאור שבא לפי זה ודאי שיש
לחלק את התורה לדרגות דהיינו על פי שיעור

המאור שהאדם מסוגל

לקבל מהלימוד בא וברור שבות האדם חושב
ומעיין בדברי תורה האמורים בהתגלות השם

לאבותינו וכדומה לזה הרי הם מביאים למעיין
יותר מאור מאותו מעיין בעניינים

מעשיים הגם שלעניין המעשה הם יותר חשובים
אבל לעניין המאור ודאי שהתגלו השם

לאבותינו חשוב
יותר וזה ידעו כל אישרי לב אשר ניסו לבקש

ולקבל מאור מהתורה כן צריך קצת יושר לב
כדי לראות את

זה שיה ל ישר רוצה את הפנימיות את האמת
זאת

אומרת יש דרגות
במאור בהמשך הוא יסביר את זה יותר בהרחבה

רבה אבל בתוך פרשיות התורה כרגע הוא מדבר
יש

הבדל שוודאי שהתלות השם לאבותינו וניסים
ודברים מיוחדים מביאים הרבה יותר מאור

מלימוד על ההלכה למרות שגם לעניין ההלכה
יש מאור

לעניין
המעשה אבל עניין

המאור ודאי שהתגלו השם לאבותינו חשוב
יותר מה שהוא רוצה בעצם הרעיון שהוא רוצה

להעביר לנו
כאן זה להראות לנו שהמעשה הוא לא עניין

הוא רק אמצעי והוא הביא דוגמה שהרוב התורה
היא לא מדברת בכלל על

המעשים
אלא כאילו על מעשה המצוות

בפועל כמו למשל התגלות השם לא אבותינו
למה כי דרך זה אנחנו מקבלים אמונה זה דבר

יותר גדול אבל זה לא אומר שלא צריך את
המעשה אבל ה המאור היותר גדול הוא באמונה

וזה בע להרות שלימוד המעשה הטכני הוא לא
העניין בכלל

אלא עניין הזיכוך של הנפש הוא הדבר

חשוב לכן יש דרגות בתורה לא שהתורה עצמה
כאילו משתנה כי באמת מצד התורה היא כמו

עור זה כמו שהאור בריק אז האור הנראה בריק
אז כאילו כל הצבעים נעים באותה מהירות וזה

שקוף אבל שזה פוגע בחומר או במנסרה או
זכוכית לא משנה או

במים אז פתאום רואים את הגוונים של
האור נראה לי שב

ים לא כולל אינפרה ועל סגול ואז כל אחד נה
יותר לאט זאת אומרת כי הכלי מפרש את המאור

בדרגות שונות ברמות אנרגיה שונות אז אותו
דבר בתורה שקוראים את התורה זה רמות

אנרגיה רמות של מאור אז האדם
לומד על התגלות האלוקות על דברי מוסר

אפילו לא
משנה זה דברים שהמ של בהם הרבה יותר גדול

או הוא לומד על זה שצריך להשפיע רוח לבורא
למשל אבל התפיסה היא שכאילו המעשה הוא

החשוב לכן הרבה ישיבות לומדים מוסר פעם
בחודש או בשבוע ורוב הלימוד הוא על ההלכה

לא בכולם ברוך השם אמרתי היום זה התפתח
פעם הי

עשו להכניס לקות הרן לישיבה אפילו
כמעט באמת לפני 20 שנה 30 ככה זה היה היום

מכניסים כי לרוב הישיבות כי זה כבר מקובל
זה פופולרי זה וגם התפתחו התקרבו

לזה אבל פעם זה לא היה
ככה אבל עדיין זה לא מספיק רציני זאת

אומרת כביכול באלה שמייצגים את לחם התורה
את היהדות את ההארדקור

רוב ההתעסקות שלהם ה
במעשה וזה לא צריך להיות ככה

הפוך המעשה צריך להיות על הכרח ברוב
ההתעסקות צריכה להיות לעניין המאור

והכוונה הפנימית אנחנו נדבר
בהמשך

שנייה נכון לכן אם אני לומד פלפולים עעל
שור וחמור המאור שם מאוד מאוד נמוך הוא גם

חשוב אגב אבל הוא מאוד מאוד

נמוך ואפילו אם אני לומד על הנחת תפילין
שזה מצוו גדולה ך קיים אותם המרו שם מאוד

נמוך זה

דומם עכשיו ה לפני זה אמר אין צריך לומר
הגדות ומדרשים זאת

אומרת חוץ מפשט התורה שיש שם כל מיני
סיפורים ודרגות המאור שבהם שונה זה ככה

קורה גם בתורה
עצמה בתורה שבכתב בתורה שבעל

פה בקבלה
בחסידות בגמרא שנה וזה יהיה בשיעור הבא

אנחנו נסביר את

זה עכשיו השיעור הבא יהיה מאוד מעניין כי
אנחנו מתחילים להיכנס

לעומק לעניין החוכמה לעניין דרכי ההתגלות
שלה

האופנים וגם יד קצת קשה אבל זה קורס כבל
למתקדם אבל יהיה קל ביחס לללמוד את המאמר

הזה לבד אז אתם מסודרים בעניין

הזה לי לא יהיה קשה לכם יהיה קשה לי קשה
כן להשיג את זה נכון בזה גם לי מאוד קשה

אבל בשכל א עברנו כברת דרך אז ברוך
השם בעניין הזה

[מוזיקה]
אנחנו זכינו הזדכך לענין הליב יש לנו עוד

הרבה הרבה להבן זה מאמר שהוא קשה הוא
למתקדמים כמו שאמרתי

בהתחלה אבל יש עניין את הדברים האלה גם אם
לא מבינים ללמוד אבל כן להשתדל להבין זה

כן איתי אתם תבינו כי אני באמת אסביר את
זה אבל זה כן מאמר שהוא כבוד כבד כמו

שאמרתי וזה קורס למתקדמים
א אבל על הדרך אני אומר שגם אם לומדים

דברים כאלה לבד אפילו לא בקורס ולא מבינים
אבל מנסים להבין זה דבר מאוד

גדול כי יש פה מאור גדול שגם משפיע על תת
המודה אבל ודאי מפילים את המודה אז המאור

הרבה יותר

גדול אבל גם במודה יש רובדים יש את המודה
השכלי יש את המודע נשמתי זה גם דרגות אנח

נדבר עם זה בהמשך השיעורים אוקיי אז אנחנו
תכף

נסיים יאללה אנחנו כן נסכם את המאמר
בעצם אני אשתא קצת כי אני צרוד ואני אסכם

סכם את הקטע מהמאמר ר את
המאמר יש לנו עוד קברה דרך זה מאמר ארוך

יחסי אמרנו מה היא חוכמת הקבלה חוכמה של
התגלות הבורא לבריותיו שמספרת על מה שהיה

בעולמות מה שיהיה מה ש מה שקיים מה שעתיד
להתגלות מה שיכול

להתגלות בכל האופנים עד סוף כל
הדורות היא גם מדברת בכללים ומה הכללים

אתה יכול להבין כמובן את כל המציאות אומר
שתחליט

הבריאה היא גילוי הבורא לבריותיו
ליהנות מהשגת

אלוקות ההרגש הנעלה בבריאה זה הרגש של בעל
חי שהוא מרגיש את הפרטיות שלו את הרצון

שלו את ההשתוקקות שלו רגש הנעלה יותר שהוא
זה צד האדם

שבבריאה שרגש זולתו אבל למה הוא מציין גם
את הבעל חי כי זה גם חשוב מצד זה שצריך את

ההשתוקקות את הכלי אבל צריך גם צורה וזה
צד

האדם אומר שכל הבריאה רוכה לדבר הזה
ולהביא אותנו לדבר

הזה סוף מעשה במחשבה
תחילה ככה כל המציאות בגשמיות באמת זה

נראה לנו יש באמת בית הפחים למדנו את זה
בכמה מקומות שמצד אחד הגשמיות הרוחה

בחוכמה נפלאה מתוקנת רכת מראש והשגחה
נפלאה מדהימה לא נתפסת מצד שני גם יש הרבה

כאוס זה בית הפכים וזה לא מסתדר וזה
בכוונה ככה זה חלק מה

מהעסק למה שמת שירותים בבית זה חלק
מהתהליך צריך לראות את כל התמונה כדי

להבין אומר שזה כמו שלבים של סולם ומדרגות
הוא יפרט את זה

בהמשך אמרנו שיש ממעלה למטה ש זה סדר
הכלים

סדר הגילוי של הרצון ויש ממטה למעלה זה
סדר התיקון

וההתפתחות של הנשמה מצד

עצמה אומר שמיטת

ללה כן אומר שם מאלה ל ומתת לאלה כל
המציאות האלה רות בחוכמת

הקבלה והרבה מהקבלה גם היא מדברת מאלה
לתתה

האמת אבל מתוך זה אתה מבין את המיטת הלאלה
כי זה כמו לשחק שחמת מראים לך את המהלכים

עכשיו לשחק אותם בעצמך וגם פה המקובלים
והצדיקים הם בעצם ביארו לנו את זה והסבירו

לנו את
זה אבל בא מאלה לתתא כלול גם ממיטת לאלה

אבל בפועל אנחנו צריכים להביא את המית ל
זה תהליך שלנו כמו שזה קורה מצד הנשמה זה

גם קורה ברמה

הלימודית אמרנו לכאורה למה אתה חייב ללמוד
קבלה אז השאלה הזאת הייתה נכונה אם המטרה

היא המעשה אבל היות והמעשה הוא לא המטרה
אלא להזדכך ולהתקרב לבורא

המטרה אז פה אתה צריך את המאור של התורה
עכשיו צריך לראות איפה המאור הכי

גבוה למה תלך לחושך
מצרים שאתה יכול לקבל אור

השמש אנחנו נדבר מזאת
בהמשך אמרנו שחייב את הכוונה המצווה בלי

כוונה זה לא מספיק כל שכן זה עם כוונה

הפוכה ובלי כוונה
בכלל זה המצב הבסיסי פחות או

יותר ואמרנו שזה יש לזה תועלת למרות שמר
זה כאילו אין בזה תועלות אבל הוא התכוון

אין בזה תועלת של התקדמות רוחנית גבוהה
אבל זה כן שומר על האדם כאילו ב יש לזה גם

יש לזה גם תועלת אבל זה תועלת מאוד נמוכה
אבל היא גם טובה כי אם אנחנו נזלזל גם

בזה אז נרד לתור המר הבא אז אמנם זה לא
מקדם את האדם באמת נשאר באותו ספקט אבל זה

גם שומר
עליו לא להדרדר למטה לכן חשוב לקיים את

המצוות גם בלי שום כוונות כי זה קודם כל
זה הבסיס אבל גם מובן כל אחד בקסב שלו

במדרגה שלו ודיברתי

מזה אמר שרוב דברי התורה הם לאיוון
כן אמנם יש לא מעט מצוות בתורה ריג אבל

הרבה מהתורה לא מדברת על המצוות בפועל
מדברת על רעיונות על נבואות על סיפורים על

מהלכים בעולמות
העליונים

וכולי וכולי

וכולי כי באמת המטרה זה לא
המעשה מטרה היא אחרת זה גם אומר

ב רצה באות א בפתיחה רצה הקדוש ברוך הוא
לזכך את

ישראל לפיכך ר בא להם תורה מצות זאת אומרת
הטרה היא הזדככות וקו בבורא לצרף את

הבריות אמרנו שיש הבדל בפרשיות
ברמת

המאור הביא דוגמה מהתלות השם לאבותינו
מאשר נקיים שתי המצוה של שן תחת שן אני

יודע איך הוא אומר את זה במאמרי

הסולם שבת האדם מחשב מן בדברי תורה אמורים
בהתגלות השם לבינו וכדומה לזה הרי מביא

למיין יר מהור מון מעיין בעניין משפטים שן
תחת שן ושמירת בהמה וכלים וכדומה הגם של

עניין המעשה יהיו יותר חשובים כאילו לדעת
איך קיים אמנם לעניין המאור ודאי שהתגלו

השם לאבותינו יותר
חשוב

פשיטה
יפה ולכאן הגענו והשיעור הבא יתחיל להיות

מעניין ואנחנו בעזרת השם מקווה שיצא
בקרוב א בעזרת השם נעשה ונצליח תודה רבה

מוזמנים להצטרף חברי מועדון לערוץ על מנת
לתמוך בהפצה

ובעשייה ובעיקר בפרסום השיעורים שזה עולה
הרבה כסף א אבל ככה מגיעים ליהודים זה

חשוב

א אוקיי תודה
רבה אז

א מקווה שנמשיך שבוע הבא או
בקרוב א נשמח ללייק שיתוף ותגובה לזיכוי

הרבים ובעזרת השם נעשה נצליח והלוואי
ונזכה

לאמונה וש מאור שבתורה יחזק אותנו ויחזיר
אותנו למותב דחוף אמן ואמן תודה רבה

בשורות טובות לעם

ישראל שלום
וברכה אנחנו בקורס כבל

למתחיל
שיעור ב יסודות

הנפש כדאי להשלים את השיעור

הראשון ואפילו חובה היוות וזה נטבח על

נטבח בשיעור הראשון קראנו ממאמר מהות
חוכמת הקבלה הסברנו קצת מה זה חוכמת

הקבלה
והסברנו על יסודות החומר של המציאות

הרוחנית בשיעור הזה נמשיך לקרוא טיפה
מהמאמר מהות חוכמת הקבלה בספר מתן תורה או

זה גם מובא במאמרי
הסולם ואחרי שנקרא נסביר

יסודות בחוכמת הקבלה בנפש האדם ככה נצרף
את זה למאמר שיהיה לנו כלים אני מאוד מאוד

רציתי לשבת ולהכין את השיעור אבל אני מאוד
מאוד עמוס ואני לא מצליח להגיע לזה אבל

אני אשתדל להביא לכם תוכן מיוחד תוך
כדי על מנת שנוכל להתר כמה שיותר בעזרת

השם אז אני ממשיך במאמר מאיפה
שהפסקנו נקרא ונסביר בעזרת השם ריבוי

הפרצופים הספירות והעולמות

ריבוי הפרצופים הספירות והעולמות אולם לפי
האמור הוא עומדה

שאלה כיוון שאיין לחוכמה זו רק תפקיד אחד
המיוחד

ומבואר שמה זה התפקיד הזה מה שאמרנו גילוי
אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה גילוי

אהבה והטבה
שלמה זה המטרה של חוכמת הקבלה לקבל את

הגילוי
האלוקי ודיברנו מזה בשיעור הראשון אם כן

מהוא עניין של ריבוי הפרצופים והספירות
וכל הקשרים בני החילוף אשר ספרי הקבלה

מלאים בהם זאת אומרת אם המטרה של הקבלה זה
אהבה גימטריה אחד להגיע לאחד יחיד ומיוחד

בזמנו כל הפרטים
האלה ויש פרטים לאין קץ יותר מ כוכבי

השמיים שהם רק הדמיה של העולם הרוחני של
חלק מהעולם הרוחני אז למה יש כל כך הרבה

פרטים אהבה זהו נגמר הסיפור מה ואהבת לרעך
כמוך אני הווייה אני השם זהו שחרר אותנו

הביתה אכן אם תיקח איזה גוף של בעל חיים
קטן שכל תפקידו אינו אלא להזין את עצמו

כדי שוכל להתקיים בעולם זמן מה המספיק כדי
להוליד ולקיים את מינו תראה ותמצא בו

הרכבה מסובכת מאלפי
אלפי פי וריל וגידים כפי שדרשו מצאו בעלי

פיזיולוגיה
ואוטונומיה ועוד אלפי רבבות יש שם ממה שלא

נודע עדיין לעין אנושית והיום כבר נודע
יותר בנושא שזה אפילו לא

נתפס
רק בגרגר מלח מה הולך בפנים בפנימיות שלו

ברמה הקוונטית לא

נתפס ו מכאן תוכל
להקיש כמה מיני הרכבות של עניינים

וצינורות הצריכים להתחבר בכדי להמציא
ולגלות את המטרה הנגה וי זאת אומרת אם

בפרט קטן
שבמציאות ענף קטנטן שבמציאות אם

מתבוננים יש כל כך הרבה
פרטים

אז מה יהיה כמות הפרטים בחוכמה האלוקית
שכוללת את כל הווית המציאות אף מעבר לזמן

ומקום ואף מעבר למטריקס לחלוטין
וכוללת את כל פרטי המציאות כולה היות וכל

המציאות באה על התכלית הזאת כמה פרטים יש
אפשר להיבהל מרוב

פרטים
אבל הפרטים האלה

נצרכים כמובן זה לא פרטים כמותיים כי ברגע
שאדם משיג את הכלל כל אחד על פי דרגתו אז

הוא תופס את הפרטים האלה בצורה אחדותית זה
כמו שלמדתי לקרוא אני יודע לקרוא אני לא

צריך כל פעם
א אבא אני אפשר משיג את הפרטים עם הכלל

ביחד אז ככה זה
ברוחניות ככל שאדם מתקדם ההוויה שלו מחילה

יותר פרטים בעת ובנה אחת כמו מציאות
קוונטית שיכולה להכיל הרבה הרבה הרבה הרבה

בבת
אחת אפילו המוח עובד בצורה קוונטית חוקרים

היום מגלים את זה מנסים לתרץ איך במוות
קליני האדם זוכר מה שקרה לו אם המוח לא

תפקד באותו זמן אז אחד התירוצים של
המחקרים

המתקדמים שבעצם
האדם המוח הנפש התודעה ראתה את זה ושמרה

את המידע בצו במאגר הקוונטי של התודעה של
המוח וכאשר האדם התעורר זה שיטף את המידע

הקוונטי הזה עם המוח ולכן הוא זכה רעה מה
קרה איתו למרות שמבחינת החושים זה לא

הגיוני כי המוח או החלקים במוח שאחראים על
זה לא

תפקדו אז אנחנו רואים שמצד אחד יש הרבה
פרטים אבל אם תופסים אותם בצורה

אחדותית אז זה דבר שונה
כי אנחנו לא רוצים פרדים אנחנו רוצים

פרטים וזה באמת דבר
מיוחד אבל למה אנחנו צריכים את כל הפרטים

האלה את כל החלקים
האלה כי אנחנו

נבראים התפיסה שלנו היא דרך
חלקים ככל שיש לנו חלקים אנחנו אפילו

תופסים יותר זה כמו רזולוצייה של מחשב
היום אנחנו כבר בשק רוצים מדרגת שמה

הולכים על
שמונה

אבל יש פה עניין מיוחד הפרטים האלה צריכים
להיות אחדותי אחרת אני רואה שלג על

הטלוויזיה וזה הבית הקצוות האלה שאנו
צריכים

לחבר שני סדרים מאלה לטטה ו מטטא לאלה
והנה בכללותה מתחלקת חוכמה זאת לשני

סדרים המגבילים זה לזה ושווים זה לזה כמו
שתי טיפות מים ואין הפרש ביניהם רק שהסדר

הראשון נמשך מאל
לטטה עד לעולם הזה דהיינו עד לנקודת

הריחוק הכי גבוהה
ביותר וגם זה מתבטא במטריקס שהוא כאילו

מייצג את הדבר שהוא רחוק 100 אלף שנות
או כדוגמה

רוחניות והסדר השני מתחיל מהעולם הזה
דיינו מנקודת הריחוק הגבוהה שהמראה הגשמית

והמטר מייצגים את המפגש הראשוני איתה
והולך מתת ללה בדיוק בכל אותם הדרכים

והרכבות שנרשמו מ שורשם בעת הופעתה
והתגלות מאלה ל טעתה זאת אומרת המציאות

מחולקת
לשניים יש את המציאות מהאינסוף מהשלמות

הגבוהה שעברה את כל התהליכים
והתרחקה

מהמקור שזה השתלשלות העולמות
הרוחניים זה מתבטא גם בהדמיה הגשמית המדה

מנסה לחקור את זה אבל אין לו את כל הפאזל
התמונה שלו מאוד חסרה אף על פי שהוא התקדם

עוד
היום אבל יש את הסדר מהשלם אל המקום של

הפירוד ואז יש את הסדר לטפס בחזרה למעלה
מעלה באותו שלבי סולם בדיוק אם כך מה

ההבדל ההבדל
שהנשמה מטפסת ואז אתה בעצם שותף לאהבה

מהמקום המאוד מאוד רחוק שהאין עוד מלבדו
מוסר נותנים לך הזדמנות להיות שותף ולגלות

מי צדך עצמך שאין עוד מלבדו ואתה מרוויח
בכך שני דברים שתי

דברים
א' שאתה מרגיש את הישות העצמית שלך ואתה

לא רובוט ב' שאתה שותף לגילוי האהבה אבל
עליה קוצבה כי המפגש הראשוני הוא פירוד

הוא רע הוא ריחוק וזה מציאות לא קלה אבל
אין אדם מתקן מה שאיין בו הריחוק הזה

הפירוד הזה ההסתר הזה מאפשר לנו לגלות
מצידנו ולהיות שותפים את האהבה את האלוקות

את האחדות וזאת העבודה
שלנו אומר הבן של בעל הסולם זה כמו שחמת

בהתחלה מלמדים
את האדם מה המהלכים של המשחק אחרי זה

אומרים לו תשחק בעצמך אותו דבר פה מציאות
העולמות שמשלשלים מהאינסוף הרי כל העולם

זה באדם זה בא בשביל האדם למה צריך שיהיה
עולם בחוץ

כאילו עולם רוחני בחוץ אלא זה בא ללמד את
האדם איך הנפש שלו בנוייה ועכשיו אומרים

לו בוא אתה תצעד את הצעדים האלה אז בהתחלה
הכל משתלשל מלמעלה מהמציאות הכרונית

מאינסוף ברוך הוא חשבת הבריאה עולם הצמצום
עולם הקו עולם הניקודים עולם השבירה עולם

התיקון עולמות ביעה עד חטא אדם הראשון
המטריקס המראה הגשמית זה נדבר על זה קצת

היום כל כך כל כך רחוק כל כך
רחוק עד כדי כך

ש מה שאנחנו מכירים במציאות של המטריקס זה
פירורי פירורים מהמציאות האמיתית אבל רק

ככה אפשר להיות שותף אמיתי לטפס ולקנות
מצידך את כל

המדרגות בלי הריחוק הזה זה יהיה זיוף לא
יתבטל עליכם

בזיון חייב שיהיה שופות אמיתית והבורא
מפעת כל יכולתו למרות שאין עוד מלבדו פשר

לנו בחוכמה נפלאה ופלא מטורף להיות שותפים
תבינו איזה טריק מדהים זה כי מצד אחד אין

עוד מלבדו מה זה אין עוד מלבדו
כן מסתבר שגם את זה צריך להסביר אין וד

מלבדו אזה אומר שאין מלבד כוחו של הבורא
אין עוד מלבדו זה לא אומר שהבורא זה [ __ ]

כפל זה עבודה זרה להגיד את זה אין עוד
מלבדו זה לא אומר שהבורא צמצם את עצמו

והכל זה הבורא חס ושלום וחלילה
וכס הסברנו את זה

בפתיחת אליהו הנביא פתח אליהו ובעוד הרבה
מקומות אין עוד מלבדו זה אומר שאין מלבד

האהבה וכוח אחדות של הבורא שהוא מהווה
מקיים את הכל אין באסתר ואין בגילוי

ולעתיד לבוא נראה את זה
בגילוי אבל עם זאת הבורא הוא לא נברא בורא

זה בריה זה מלשון בר שהיא מחוץ לבורא למה
כי בבורא יתברך אין רצון לקבל אין

חיסרון וזה טבע ומהות הבריאה וזה באמת פלא
איך נותן מה שאיין בו זה מה שהבורא ברא

חיסרון הוא לא ברא אגב חיסרון גשמי זה
במטריקס רק הוא ברא כלי רוחני ר אנחנו

נעזרים במטריקס כדי לתקן את הכלי הרוחני
לבנות אותו לאט לאט בחוכמה נפלאה אני אדבר

על זה עוד מעט אבל הבורא לא ברא את
המטריקס זה נקרא עולם חולף עולם

האשליה הבורא ברא את המציאות הרוחנית את
העולם הרוחני זה הבריאה האמיתית המטריקס

תבטל לא יהיה קיים לעתיד לבוא זה מה שכולם
אומרים שהעולם הזה הוא השליה למה כי הוא

מייצג את התפיסה הנפרדת ואין דבר כזה באמת
אבל אם לא יהיה לי את השליה הזאת לא יהיה

לי מקום להתאמן אז פורא בחוכמתו נפלאה
למרות שאיין עוד בלבדו והכל בכוחו הצליח

במקום שאתה מוצא גדלותו אתהה מוצא
ענוותנותו הוא הצליח להסתיר את עצמו

מעייננו הוא לא השתנה הוא תמיד מאיר אני
הויה לא שניתי ווא צליח להסתיר בתודעה

שלנו את הגילוי
שלו שזה פלך להסתיר את האלוקות האינסופית

אבל מפרת כל יכולתו הסתיר לנו את זה כדי
שנהיה שותפים וזה דבר מאוד

מופלא ויש הרבה מה לגלות במציאות האדם
בעולם הגשמי במטריקס לא רואה כלום ד אמות

רואה כמו שבחלל גילו דברים מטורפים וגילו
על האטומים וזה לא קצה החוט אז במציאות

הרוחנית יש המון מה לגלות אבל מגלים לאדם
על פי ההתפתחות הרוחנית שלו על פי הטהרה

הרוחנית שלו על פי העליה שלו במדרגות כי
אחרת הוא יפגום יהרוס את המציאות שלו ושל

העולם כמו שתראו אפילו מבחינה גשמית גילו
גילו לנו אינטרנט פצצות הטום ידע דברים

מטורפים בגלל שהתפתחנו קצת נפשית אבל אם
היו מגלים לנו את זה לפני 1000 שנה לא היה

כדור הארץ היו משמידים אחד את השני לא
צריך ללכת רחוק 200 שנה אחורה העולם נלחם

אחד
בשני דברים נוראים ברבריות

נוראית אז תרו לכם היה לנו את הידע הזה
לפני 1000 שנה לאן היינו מגיעים אבל היות

והפוטנציאל האנושי התפתח לא סתם זה זמן
מיוחד לא סתם ניתנה לנו ארץ ישראל גם נס

ופלא בפני
עצמו העולם הגיע למקום אחר פתחו לנו את

הדברים בהתאם ויפתחו לנו עוד זה לא רק
שאנחנו טובים פותחים לנו כשיש מציאות של

בחירה פותחים לנו כי עדיין אפשר להשתמש
באטום לרע אבל גם יש הזדמנות להשתמש בזה

לטוב אבל היום מגלים לנו את זה לפני אל
שנה היינו משתמשים בזה רק

לרע לכן מגלים לאדם על פי ההתפתחות שלו
אבל זה הדוגמה ככה זה בעולם הרוחני מגלים

לאדם את הגילוי הרוחני של העולמות

והאלוקים מהאחיות לרצון להשפיע
עכשיו הנפש של האדם היא מאוד מאוד רחבה

זאת אומרת זה כמו ילד קטן בעולם הגשמי אתה
רואה רק את זה רק את הצעצוע הגשמי רק

תאווה קטנה אתה רואה פירורים שאדם מתקדם
רוחנית הוא רואה מציאות רוחנית רואה

רצונות רוחניים רואה דברים אחרים לגמרי
וזה באמת מדהים זה כמו ילד קטן שהוא רואה

בובה והוא חושב שיש רק בובה אבל ככל שהוא
מתקדם הוא מגלה שיש המון המון דברים

במציאות וגם הוא מתחיל לחוש אותם ואני אתן
דוגמה

קטנה אני תמיד אומר שהעולם הזה הוא כמו
פינוקיו והתענוג הוא בדבר הנשמתי לא בדבר

החיצוני ודוגמה לדבר יכול להיות תאוות
בשרים של אדם עם אלף נשים או תאווה אחת עם

אהבה גדולה של אישה אחת
בלבד אם נשווה את זה לזה האלף נשים האלף

בשרים לא
משתווה אפילו כקצגםצ

גרד אפילו את הקצה עכשיו איך נסביר את זה
הרי פה יש לך 1ל נשים 1000 בשרים אל

הורמונים רק משל בכוונה חד וגס כדי להעביר
את הנקודה ופה יש לך אישה

אחת אבל עם אהבה טהורה
רוחנית הלף בשרים זה לא אחוז ביחד שלבה

האמיתית איך זה יכול להיות והדבר פשוט לנו
שנתבונן כי פה זה אהבה שהיא קשורה כבר

לנשמה ופה זה דבר שהוא רק קשור לגוף אז
אנחנו רואים בעצם שהדבר החיצוני הוא לא

קובע אני יכול להיות במסיבה עם הרבה אנשים
הרבה גלידות הרבה אטומים ולהרגיש בדיכאון

להרגיש בודד אבל למה יש לי את כל מה שאני
צריך מבחוץ כמו הסלב יש להם כסף

כבוד ניתוחים
איפורים מה התירוץ שלהם לא לאהוב למה הם

מתגרשים כל יום למה הם לוקחים סמים למה
הרי יש להם את כל מה שהם צריכים כדי להיות

פנויים נפשית לעסוק
באהבה למה הם לא עושים את

זה חלק עושים אבל למה הרוב לא
עושים כי הדבר החיצוני הוא לא העניין הדבר

החיצוני הוא צל
חולף ואם אין את הנשמה את הפנימיות אז זה

כמו פינוקיו מעשה בלי נשמה מצווה בלי נשמה
בלי כוונה כי גוף בלי נשמה וכולנו יודעים

מהזה
זה לכן ככל שאדם

התפתח
מתחיל להשיג

רוחניות אני אקרא עוד משהו קטן אוקיי אני
אביא את

ה אוקיי אני אקרא את זה
רגע אני אקרא נקודה חשובה מהקדמה לספר

הזוהר שבעל הסולם
אומר אומר כי למשל מטרם ג שנים חשק הרצון

ל שלו לבלוע כל האושר והכבוד שבעולם הזה
הגשמי אשר גלוי לכל שהוא בעדו עולם שאנו

נצחי המצוי לכל אחד רק צל עובר חלף ואיננו
כן כי מה מה אתה כבר יכול לעשות אלף

בניינים נו מה זה עוזר לך בחיים עוד 70
שנה אתה לא פה או רגשות כל כך קטנים שהם

לא רואים אותם אפילו על המפה אפילו את
כדור הארץ לא רואים על

המפה אנחנו מתעסקים עם כל כך נקודות
קטנטנות אם מסתכל רגע מחוץ

לבואה מה שאיין כן כש משיג הרצון לקבל
המופרז

הרוחני הרי אז הוא רוצה לבלוע להנאתו כל
הטוב והאושר שבעולם הבא הנצחי שהוא בעדו

כעניין הדעת ול הנצחיות הרי שעיקר הרצון
לקבל המופרז אינו נגמר אלא ברצון לקבל

רוחניות זאת אומרת הרצון לקבל האמיתי הוא
בעולם הרוחני הוא לא במטריקס רק ה טק זה

סוג של הגנה סוג של קופסה ששומרת עליך
ודרכה מטפטפים לך עוד קצת נפש עוד קצת נפש

על פי ההתקדמות הרוחנית שלך הרבה אנשים
באמת לוקחים סמים וגם בנביאי טומאה היו

עושים את זה ובתור של עבודה זרה כדי לפתוח
כאילו את המחסומים של התודעה הגשמית

ששומרת על האדם זה כמו לקבל חוכמה בלי
חסדים ואז זה היה מאפשר להם

לפתוח את את הצינורות של העולם
הרוחני רואים גם כסימן שלפני

החלקה משהו בקליפת המוח לא סגור שם לגמרי
של הילד

ולכן מחכים שזה
יסגר ואז עושים לו את החלקה וכמובן יש עוד

הרבה הרבה סיבות
אז בסמים מנסים לפרוץ את המחסום

הזה שם מלשון סמ זה לא סתם ואז האדם רואה
דברים אבל אחרי זה הוא נוחת למטה ונשבר

אין מבחינה פיזית ביולוגית ואין מבחינה
נפשית וגם אם הוא אינדיאני

שיודע להפעיל את מערכת העצבים על ידי
מדיטצייה ולהגן על על עצמו מכל ההשפעות

הקשות
האלה אז נגיד הגוף שרד הגוף הביולוגי אבל

הנפש נפגמת
מזה אבל בדרך האמיתית על ידי העלייה

במדרגות של השתוות הצורה והעבודה הפנימית
ותיקון המידות והתפתחות התודה הרוחנית

נפתחים
לאדם

המדרגות והראייה
הרוחנית וזה פשוט הוא מתחיל להריח את

העולם הרוחני להריח את הנפש
שמסתתרת מאחורי כל דבר ודבר כי העולם הזה

הוא עולם של סימנ של גירויים אבל האור לא
נמצא בדבר החיצוני האור נמצא בעולם הרוחני

רק דרך העולם הגשמי אני מגרה את הנקודה
הרוחנית בתוכי אבל ילד קטן הוא משיג רק את

האובות החיצונית של המטריקס ככל שאדם
מתפתח הוא משיג מדרגות רוחניות ואז

המציאות היא שונה לגמרי זה מציאות אחרת
מציאות זה מה שנמצא בתודעה עולם הבא מה

שהוא אמר פה זה לא שאתה מת זה רק איזה ענף
עולם הבא זה התודעה הרוחנית ש של האדם

מעבר לזמן ומקום זה נקרא חלוק דרבנן מה
שאומר בשערי קדושה חלוק שהוא מעבר לזמן

ומקום מעבר לחיצוניות אבל מישהוא גשמי
חיצוני אסור לפתוח לו את זה מלמעלה כי הוא

יפגום הוא יקח את הרוחניות גם לעצמו אז
מצד אחד צריך לשמור על רוחניות מצד שני אם

לא יפתחו בכלל לא תהיה
בחירה אז ללכן נעים מהירים לנו סוגרים לנו

מהירים לנו סוגרים לנו המציאות מדברת
איתנו לפעמים מאיירים לנו הרבה וסוגרים

לנו
לגמרי כל אחד על פי ההתפתחות שלו לכן ככל

שאדם עולה בתודעה הרוחנית הוא מתחיל
להרגיש לחוש ולקלוט מעבר לסימנים

הגשמיים הוא מתחיל לחיות את העולם הרוחני
מצד אחד הגוף שלו נמצא

פה במטריקס מצד שני הוא גם מחובר לגוף
הרוחני שלו למשל אני מזיז את האצבע עכשיו

אגב זה נס אם מתבוננים איך כוח הרצון שהוא
מתחיל לפני המחשבה במוח הגשמי איך הוא

גורם לי להזיז את האצבע זה באמת פלא המדע
מתחיל להסביר את זה בצורה קוונטית כי רואה

ששבע שניות לפני שחשבת להזיז את האצבע או
שמונה שניות זה היה רשום לך במוח אז איפה

הבחירה שלך בכלל זה גם שאלה אבל הנה אני
מזיז עכשיו את היד הגשמית צדיקים איך אני

עושה זה פלא אבל בקיצור כי התודעה של המוח
שלי

מחוברת לאצבע לא רק דרך עמוד השדרה יש בו
גם קשרים קוונטיים שהם אדם מנסה ללמוד

אותם כמו
שאמרתי המוח האנושי זה דבר הכי מסובך

בגשמיות אבל צדיק נגיד הוא מזיז את האצבע
לא רק פה גם את האצבע של הגוף הרוחני שלו

אגב יש לנו הרבה גופים רוחניים הרבה גופי
תודעה הרבה

פרצופים
שבעצם ככל שאנחנו עולים במדרגה הרוחנית

קונים את המדרגה הרוחנית הבאה אנחנו
מתחילים לקלוט אותם ואז בעצם צדיקים הם

מזיעים את האצבע פה אבל לא רק פה הוא יכול
גם להזיז את האצבע של הגוף הרוחני שלו איך

כי הוא מחובר אליה הוא בהשבת הצורה איתה
אבל מי שרק במטריקס מזיז רק את המטריקס מי

שכמו ניו במסגרת המשל אז הוא מחובר לעוד
עוד ערוץ

לכן ככה אנחנו צריכים לעשות אבל אין לנו
עניין לעשות את זה כדי להיות בעלי עוצמה א

או כל מיני דברים כאלה או כדי להועיל דרך
הגוף הרוחני לגוף הגשמי זה בכלל עבודה זרה

אבל כמו שאמרנו בשיעור הראשון כל חומת
הקבלה בא כדי שנפעל מעבר לזמן ומקום אבל

למה אנחנו רוצים בכלל לפעול מעבר לזמן
ומקום כי זאת המציאות האמיתית רק שם אפשר

לקבל את ההטבה
אבל בגלל שאנחנו אנוכיים ונפרדים אז

המציאות שאנחנו רואים היא בהתאם לאנוכיות
והנפרדות אבל ככל

שנעלה יכלו להראות לנו יותר אז
צדיקים המציאות שלהם מאוד מאוד עשירה הם

מסתכלים על הסימן הגשמי הם רואים גם את
ההוויה הרוחנית שמסתתרת

מאחוריו הם מקדשים על יין בשבת בכלל היין
הגשמי זה לא העניין היין מסמל לו חן

אלוקיים שהוא ניזון מהם בתודעה על ידי
הסמל הגשמי שהוא הסתכל עליו עכשיו אנחנו

לא יודעים לעשות את זה אנחנו עושים את זה
כמו תוכי אבל כתוב נעשה ונשמע אומר באמת

בעל הסולם שרוב מחברי הקבלה דיברו כיוונו
למי שבעל השגה שנמצא בעולם הרוחני אז הוא

שואל אם ככה מה נעשה אומר שם שזה כמו
מישהו שלא מכיר מזקה העולם הזה ואתה מדבר

איתו על העולם הזה הוא לא מבין מה אתה
רוצה ממנו בכלל לא לא ימצא את ידיו ורגליו

וככה אנחנו בעולם הרוחני אנחנו לא רואים
אפילו את האור הנראה של העולם הרוחני

בהתחלה אז מה נעשה אז ה אומר יש סגולה
מאוד נפלאה בחוכמת הקבלה וראוי לפרסמה

נראה לי אומר את זה באוד קנ בהקדמה לתלמוד
ר הספירות אומר שעוסקים בקבלה אף על פי

שלא מבינים מה שלומדים מבינים זה נקרא
נשמע אור פנימי אבל על ידי הלימוד עם רצון

חזק הם מאורים את האורות המקיפים לנשמת
והאורות האלה משפיעים עליהם להשיג חן

ממרומים וזה בעצם הסיפור שלנו אנחנו
נמצאים בתריג איטין אנחנו כשאנחנו מסתכלים

על הסימן הגשמי אנחנו לא רואים את ההוויה
הרוחנית מאחוריו אנחנו משתמשים בו כדי

לעורר את הזיכרון וההווה הרוחנית שבתוכן
וכל פעם זה מצטרף ומתחזק ומצטרף עד שנזכה

לכן ממרומים ויפתחו לנו את התודעה הרוחנית
אחר כך גם יסגרו לנו כדי שנמשיך לעבוד

ויפתחו לנו עוד יסגרו יפתחו עד שמגיעים
למדרגות של צדיקים שזה נקרא מכיל אל חיל

וההתקדמות היא
בתנועה

לכן ברוך השם הבורא רוצה להטיב בצורה
אינסופית הוא לא יכול להטיב במטריקס החולף

המטריקס לא בא בשביל עצמו אבל האדם בכלל
לא יודע מה זה עולם רוחני זה כמו יה תינוק

שיש לו כלי בגודל כזה הוא לא מבין יותר
מזה ואנחנו תינוקות תינוק אותיות תיקון

ככל שאדם גודל פתאום הוא תופס מציאות אחרת
לגמרי אומר בעל הסולם כמו קליפה תולעת

בתוך צנון פתאום היא יוצאת היא אומרת
וואוו איזה עולם נפלא אינסופי גדול איזה

אחדות רק בהתחלה אדם בא לאחדות עם כלי כזה
ועם כלי כזה אחרי זה עם כלי כזה כל פעם

הוא בא עם כלי אחר או יותר נכון מגלה כלי
משורש נשמתו ואז הוא יכול להשיג יותר

אחדות אבל שנותנים לו את הקלי בהתחלה הוא
מרגיש יותר רחוק אבל הריחוק הזה נותן לו

מקום להתקרב ככל שהוא יותר רחוק הוא יכול
להתקרב יותר כשההוא עושה את העבודה וזה

דורש
תיקונים כמו במציאות הקוונטית שאם מסתכלים

על המציאות החיצונית לכאורה היקום מאוד
נפרד אפילו

מתרחק אם מסתכלים מפנימיות על הדברים כלל
היקום זה כמו אלקטרון אחד ש הכל

מחובר ורואים היום המדע מגלה את זה גם עם
זה נקרא שזירה קוונטית אבל זה שוב זה רק

סימן זה בגשמיות אתה יכול להעביר ידע
באטומים אבל זה לא עוזר לך כי אתה לא

מרגיש את ה בורא זה רק משל כי החוקים
הפנימיים של הטבע הם יותר קרובים בדמיונם

לרוחניות אז אנחנו יכולים ללמוד מהמהם
כרמז על המציאות הפנימית וזה לא סתם ככה

אני טיפ טיפה שטף לכם זה עוד מעט רק כדי
לגרות אותכם אבל תבינו טוב ואני אגיד את

זה כי הרבה מלמדים חוטאים בזה שהם מלמדים
את כל הרוחניות כדי להקרין לתודעה הגשמית

דברים יותר טובים וזה עבודה זרה
בכלל באמת אם אני משתמש בתודעה הרוחנית

כדי להועיל בתודעה הגשמית אני אבדתי לגמרי
את המטרה של חוכמת הקבלה הפוך חוכמת הקבלה

מלמדת אותי איך להשתמש בתודעה הגשמית כדי
לשכלל את התוודעה הרוחנית ולקבל את השכר

ברוחניות לא בעולם הזה לא במטריקס אני לא
פועל

בתודעה או מכוון בתודעה כדי שזה יביא לי
שפע יותר לגשמיות לא אני רוצה את השפע של

הנשמה ושם עיקר
העבודה אוקיי נקרא עוד טיפה בינה הסדר

הראשון מכונה בשפת הקבלה סדר השתלשלות
העולמות ו הפרצופים והספירות לכל

מקריה אם גבוהים מם בני
חילוף שזה מה שבא מצד

העליון כל העולמות כל המציאות מה שנתקן
מלמעלה כדבר קיים

יציב ושנמצא רק צריך לגלותו עולם מלשון
האלם והסדר השני מכונה בשם השגות המדרגות

של נבואה ורוח הקודש שזה מצד
הנשמות בני

האדם אשר האדם הזוכה לדבר מחויב ללכת
באותם המבואות והדרכים ולהשיג כל פרט וכל

מדרגה לאט לאט בדיוק נכון על פי אותם
החוקים שנרשמו בהם את התעצל מאל

הלתתה כן
הסולם לטפס לאינסוף אבל כשותפים לא כמ

שהיה לפני זה כעובר שהאור והכלי באים כאחד
זה בדיוק אחד לאחד אותו סולם אין משהו אחר

רק זה צריך לבוא
מצידנו והוא כעניין זה של גילוי אלוקותו

יתברך אינו עניין המופיע כולו בבת אחת
כדרכי הגילוי שבדברים

הגשמיים לכאורה כן כי גם שם נראה שיש נסתר
ועולם שלם קוונטי מאחורי זה ממה שנראה

פשוט [ __ ] קפה אם אני אסתכל פנימה אני אראה
אפילו האנרגיה שלה הגיעה מהשמש בכלל

אבל בפשטות הדבר הגשמי הנגלה העיניים פה
וזהו וגם זה בא מלמעלה נשאר לנו קצת עבודה

לעשות אבל הרבה מהדברים הגשמיים באו ככה
כמו שהם לא צריך עכשיו כוחות מיוחדים כדי

לראות את השמש או את העלה אני רואה אותו
כמו שהוא ככ זה

בגשמיות אבל ברוחניות זה לא ככה למה כי
אני צריך להיות שותף דורש עבודה אלא הולך

ומופיע בהמשך זמן מסוים
זמן זנין של חידוש קצורה תנועה

רוחנית אשר תלוי לפי זיכוך של אותו
המשיג עד שיתגלו אליו כל המדרגות המרובות

הארוכות מראש מבחינתם שמאלה לטטה גם אין
קיצורי דרך הגשמיות העולם הגשמי כדי שיהיה

איזה מסגרת למציאות המטריקס בא פחות או
יותר קבוע נכון שיש פה תנועות ויגיע והשכל

גם צריך לבוא מבני אדם אבל פחות ותר זה
מגולה לעין הנה אני רואה את המיקרופון לא

צריך לעשות פה איזה משהו מיוחד אבל את
הרוחניות אני לא רואה אם אני לא ישיג

עיניים

רוחניות עכשיו זה נכון שת אור הלא נראה
בגשמיות כמו לרדיו גלים של גלגל המזלות

אגב אני לא רואה בעין עכשיו ולא בעין
השלישית או שמירת הדעת יותר נכון לא רואה

אבל זה בגשמיות ברוחניות אפילו את האור
הנראה אני לא רואה בלי כלים

למה כדי שאני לא
פגום ורואים כמה אנשים פוגמים גם אלה שלא

רואים משתמשים בקבלה בזוהר לתאום
הבזויה ולאותם מסודרים ובאים בהשגה בזה

אחר זה וזה למעלה מזה כדוגמת שלבי הסולם
מחנים משום זה בשם

מדרגות בדיוק רב כמו ש במדרגות למלך אני
מתפס דרגה דרגה ככה זה ברוחניות יש גם

קפיצת מדרגות יש גם מעלית יש קפיצה
קוונטית אם

תרצו אבל זה ב הלוואה אחרי זה אדם צריך
לשלם על זה כמו ביציאת מצרים היה פה

התערבות
אלוקית לא הם לא שילמו את מה שהיו צריכים

לשלם אבל יש גם והכנתי את אשר אחון שאדם
עושה את הצד שלו ופתאום מלמעלה זורקים

אותו לעולם אחר כחסד גדול יש פה מערכת
יחסים עם הבורא אבל מצד התחתון והעבודה

שלו אם איין אני למי לי יש פה מדרגות מאוד
מדוייקות זה גם מסביר למה חשוב ללמוד חומת

הקבלה גם אגב הרבה מהלימוד של חוכמת הקבלה
הוא מאוד קשה בהתחלה ולא

מובן אבל חייב לעשות את זה ואז פותחים
לאדם גם את מה שצריך כשהוא עבר את את

היגיעה שהוא היה צריך
לעשות א

אבל חוכמת הקבלה מלמדת אותנו את החוק
הרוחני ואז

אנחנו כדאי מאוד להשלים את זה דיברתי על
זה

בקורס קראתי לזה בריאות התודעה
הרוחנית ממאמר

מסריח אחזה אלוקה זה מאמר למתקדמים ד
מתקדמים אבל ראיתי לנכון להסביר

אותו והסברתי בהר את הנושא הזה שמה כדאי
להשלים אבל

בקיצור יש הרבה הרבה מה לגלות על פי טהרתו
של האדם והעבודה הפנימית שהוא

עושה
אוקיי הגעתי ל כותרת שנקראת שמות

מופשטים אני אשמור את זה לשיעור
הבא עכשיו אני אצייר ואסביר לכם יסודות

בקבלה אני רוצה לצייר לכם ולהסביר תוך כדי
כמה יסודות

בקבלה יסודות בנפש

האדם יש את

האינסוף

זה המציאות הראשונית של
הכל מחשבת הבריאה זה נקרא מגדל מלא כל טוב

הזרע של כל המציאות
כולה כולל את הכל ובעיקר את המציאות

הרוחנית הגדולה והטבה האינסופית שהבורא
רוצה לתת לנבראים אינסוף זה לא

הבורא אומנם זה המקום הכי קרוב שדרכו
אנחנו יכולים להתחיל להכיר את הבורא למה

כי זה מייצג את מחשבת הבריאה את רצונו
להטיב לנבראיו אבל שם היינו כמו זרע כמו

עובר לא היינו שותפים עדיין זה בא מצד

העליון לאחר מכן יש את עולם

העיגולים זה נקרא גם עולם

הצמצום שה בקצרה מאוד כי זה נושע ארוך ה
הבריאה בחרה ביתר

דבקות בחרה בלהיות שותפה זה היה תמונ ב
מלמעלה אבל היא בחרה בזה עם זאת וזה הנושא

ארוך ואז התגלה לה מי היא שהיא השתוקקות
לקבל זה נקרא עולם הצמצום לאחר מכן היא

התחילה תהליך להיות שותפה בקבלת ההטבה זה
נקרא עולם

הקו למה זה נקרא עולם
הקו כי כמו קו שהוא דק ויש בו

ממטה בשונה מעיגול שאיין בו אפ כן מדרגות
עכשיו היות והבריאה רוצה להיות שותפה ויש

בזה מדרגות על פי
התערה לכן זה עניין של קו עליון ותחתון

וזה נקרא גם עולם
אק עשו זה דברים שנעשו מצד העליון מצד

המציאות בתת המודה של
האדם אבל זה פועל קיים ומשפיע בנו לאחר

מכן היה את עולם
הניקודים

הניקודים והשבירה
שזה כמו המפץ הגדול אבל המפץ הגדול זה רק

איזה ענף

רחוק והצמצום זה גם מפץ הגדול זה כמו
הצמצום אבל בפועל זה המפץ הגדול זה הסמל

למפץ הגדול זה לא המפץ הגדול כי המפץ
הגדול לא קרה בעולם הגשמי זה רק הדמ

סביר להניח שזה גם לא קרה כי כל הגשמיות
לא קיימת אבל כאנחנו מסתכלים במטריקס אז

אנחנו נראה את ה את התק כביכול של המציאות
הרוחנית מתבטא בתור הדמייה שנקראת מפץ

גדול א גם נושא המ בפני
עצמו ויש את עולם התיקון שזה נקרא עולם

האצילות

ובריאה מצטער על הכתב הזוית פה לא
נוחה

יצירה
עשייה זה דף בפני עצמו

צריך אז

אני יש את עולם האצילות עכשיו זה גם כל זה
נעשה בחוכמה נפלאה שגם שבירת הכלים זה היה

גם תמן מלמעלה כי אם לא היה שבירה לא הייה
לנו מה לחבר הכל נעשה בחוכמה מאוד גדולה

רק עכשיו יש את עולם
האצילות נעשה את זה

ככה
בריאה

יצירה
עשייה כל אלה אגב עולמות

רוחניים ופה
יש נקרא

לזה
תחתית עולם העשייה

נקרא לזה
גם

מטריקס
הדמייה גשמית מצטער על

הכתב
עולם

הצעצועים המראה

הגשמית עולם
הסימנים

פה מתחילות הנשמות בעולם
הבריאה אני אתן לכם פה עוד קצת נקודות אבל

בבקשה אל תיקחו את זה
לגשמיות זה רק

סימן אנטי
חומר

רוחני ככל שיורדים לפה האנטי חומר
נקט משמעותית ויש

חומר
רוחני אנטי חומר זה

נקרא בעל מנת
להשביע צורת הבורא המתר נברא הצורה של

האור כפי שהיא יכולה להיות מצד ההתרשמות
של הכלי לכן זה הפוך כי זה מייצג את

ההשפעה
תאורה למה זה

חומר כי אני אנחנו נבראים אנחנו לא מבינים
מה זה

א צורה בלי חומר לנו הצורה הזאת מתראה
כאנטי חומר אבל באמת היא צריכה להיות

משולבת עם החומר כרגע היא לא יכולה לא סתם
שאנטי חומר וחומר נפגשים הם מעיינים כאילו

חוזרים
לאינסוף זה חכם מאוד אגב מסתלקים מפה כי

אין לנו כרגע אפשרות לחבר ב פכים בנושא
אחד בזמן אחד אבל זה למתקדמים אמרתי פה יש

חומר רוחני פה יש אנטי
חומר גם מטפטף לנו צת אנטי חומר לפי

התיקון שאנחנו
עושים לא סתם קשה להחזיק אותו במעבדה אבל

במעבדה הם לא מחזיקים את האנטי חומר הזה
הם רק מחזיקים את הסימן לאנטי חומר הזה

והם גם לא מצליחים להחזיק כי זה מסתלק
אנחנו בעולם של סימנים רק פה זה עולם

הסיבות עולם התוצאות הרוחניות

אוקיי התיקון הוא פה פה אין תיקון אני תכף
סביר אין פה שום תיקון זה לא קיים אפילו

זה השליה

גמורה השליה של

חומר

עכשיו הנשמות שנמצאות פה בעולמות
האלה כל פעם עולות לפה

קצת מתקנות חוזרות לפה עולות מתקנות
חוזרות לפה גם מפה הם צריכות לעלות לפה

אגב למה אנחנו
פה כי פה אין זמן ומקום

גשמיים וזה באמת נושא מאוד מאוד עמוק מחטא
אדם הראשון נוצרה המציאות הזאת מה המטרה

שלה לתקן לאט לאט פה אין זמן גשמי פה יש
זמן גשמי שם הזמן הרוחני מה זה זמן פה

סיבה ותוצאה קודם ונמשך אבל הקודם ונמשך
ברוחני קורה בת

אחת כמו כביכול שאפשר לראות שהדברים
הקוונטיים קורים בבת אחת ולא בצורה של

הפיזיקה
הקלאסית רק פה זה קורה מבחינה רוחנית אז

פה אנחנו לא יכולים גם לתקן זה דברים
גדולים מדי אבל כשאנחנו נפגשים איתם דרך

המטריקס בתשלומים המטריקס בעצם סוג של
מסננת כמו שיש מטריקס גשמי יש גם מטריקס

רוחני זאת אומרת יש לו את הצד
התודעתי זה תודעה גשמית ויש את ההקרנה

הגשמית אוקיי אז אנחנו צריכים את שניהם
אבל בעצם שאנחנו פה נותנים לנו לתקן חלקים

קטנים קטנים וזה גם שומר עלינו וגם מאפשר
לנו

א איך נגיד את
זה כי באמת צדיקים הם לא נמצאים פה הרבה

הם מטיילים בעיקר פה אבל גם אותם מחזירים
לפה כי זה מאפשר לגרות ולעבוד על דברים

רוחניים לאט לאט אבל האמת שהצדיקים רוב
העבודה שלהם היא פה לא צריך להישאר פה כל

החיים רוב העבודה היא פה כמו שרוב העבודה
היא בנפש באהבה ולא בציור הגשמי או בגוף

הגשמי כמו שזיוום זה דבר שהוא נפשי נשמתי
הוא לא גשמי זיווג זה לא זיווג של גוף

וגוף אפשר אנחנו רואים אנשים עושים הרבה
זיווגים והם בדיכאון ובדידות

וסבל גדול אין אור באשליה האשליה רק מגרה
אותי לנקודה פנימית כל עוד הנקודה הפנימית

מהירה לי אני גם מרגיש חיות
באשליה ברגע שזה מנותק וזה מתנתק אם אני

לא עושה את העבודה שצריך מרגישים רקים כי
הכלי האמיתי הוא

פה פה זה כלי
אשלייתי אני צריך אותו כדי להתאמן אבל אני

לא יכול לקבל בו את האור אני כן יכול
לגרות ממנו את האור עדיף להשתמש גם

בצעצועים אמיתיים שהם מגרים לי את התודעה
הרוחנית לדבר הנכון וזה נקרא תורה או

מצוות עכשיו אני אצטרך עוד

סיור

הרצונות של האדם מתחלקים

ל
דומם

צומח חי מדבר כמו שהמציאות הגשמית כ הקרנה
סמלית מתחלקת לדומם צמח החי

מדבר

שהדומיין החי יותר והמדבר יותר זה קיים גם
בעולם

הרוחני

אבל שמה זה ברצונות

רוחניים עכשיו
המדבר זה כנגד אוקיי נתחיל מלמטה הרצון

לקיום

הדומם
הצומח זה רצון

לעשירות תאוות וכולי החי זה רצון לכבוד
וממשלה שזה זה צעד יותר גדול

באדם וזה לא קיים בבעלי חיים באופן זה
קיים אבל בהתקלות זה לא לא קיים אצלהם כ

כעצם כי זה הכל בתוך עצמם אצל האדם הוא
ממש רוצה לבלוע את כל

העולם מדבר זה רצון למושכלות

שזה ב ברמה של הדמייה רצון לשכל לחקור
ללמוד מחוץ עלנו להשכיל בדברים שהם מעבר

לגבול זה קשור לצד הקנאה

שבאדם וזה כוח מאוד מיוחד שיש לאדם בשונה
מהבהמה השכל שלה הוא בתוך עצמה היא לא

יוצאת מחוץ לגבולה אבל האדם על ידי לימוד
וחקירה והתפתחות יכול להשיג את כל המציאות

אפילו ברמה גשמית על ידי השכל אנחנו
לומדים דברים מחוץ לנו מעבר

אלינו אם נדייק יש לאדם את כוח ה אם נפרט
את

המדבר אז יש

לאדם את כוח
ה

שכל
והדמיון

שזה היכולת לצאת מעבר
לזמן וזה היכולת לצאת מעבר למקום כמו שאני

יכול הדמיון זה לא הדמיון של ה מלשון
שהדבר

מדומיין לא הכוונה לזה או להשלימה דמיין
אשלייתי זה עניין אחר שמדברים בנפש דמיון

זה

קרא אני רואה שפספס לי משהו בהקלטה אז אני
אסביר

שוב
הרצון של האדם מתחלק לדומם צומח חי מדבר

דומם זה הרצון לקיום לחיות צמח זה רצון
לעשירות לתאוות חי זה הרצון לכבוד בממשלה

זה רצון יותר מפותח מדבר זה רצון למושכלות
המושכלות זה צד מיוחד שקיים באדם שוא יכול

גם לצאת זה נובע מהקנאה קנאת סופרים שיכול
לצאת מעבר לגבול להשיג דברים מחוץ אלו

לחקור את כל המציאות
וזה צד מיוחד שיש

לאדם זה גם תפרט לצד השכל והדמיון עכשיו
דמיון לא הכוונה לדמיון גשמי של האשליה

הגשמית אין הכוונה לזה דמיון
הכוונה לדמיון הרוחני

שבאדם למה זה נקרא דמיון כתוב הו ביד
נביאים הדמה היות והדמיון זה הכלי לתפיסת

המציאות שוב יש דמיון של המטריקס שזה זה
נקרא השליה זה דבר וזה גם דמיון כי בעצם

המוח המדמה שבאדם מייצר את זה
אליה אבל יש דמיון ביד נביאים האדמה זה

הדמיון
הרוחני אני רואה שפספסתי משהו בהקלטה אז

אני אסביר

שוב הרצון של האדם מתחלק לדומם צומח חי
מדבר

דומם זה הרצון לקיום לחיות צמח זה הרצון
לעשירות לתאוות חי זה הרצון לכבוד בממשלה

זה הרצון יותר מפוך מדבר זה רצון למושכלות
המושכלות זה צעד מיוחד שקיים באדם שיכול

גם לצאת זה נובע מהקנאה קנאת סופרים שיכול
לצאת מעבר לגבול להשיג דברים מחוץ אלו

לחקור את כל
המציאות וזה צעד מיוחד שיש

לאדם זה גם תפרט לצד השכל והדמיון עכשיו
דמיון לא הכוונה לדמיון גשמי של האשליה

הגשמית אין הכוונה
לזה דמיון הכוונה לדמיון הרוחני

שבאדם למה זה נקרא דמיון כתוב הוא ביד
נביאים הדמה היות והדמיון זה הכלי לתפיסת

המציאות שוב יש דמיון של המטריקס זה נקרא
השליה זה דבר וזה גם דמיון כי בעצם המוח

המדמה שבאדם מייצר את
זה שליה אבל יש דמיון ביד נביאים האדמה זה

הדמיון הרוחני זה הכלי לתפיסת
המציאות לפי הדמיון הרוחני של האדם זה

המציאות שמקור לו בתודעה

הרוחנית לכן מי שיש לו רק דימיון גשמי אז
הוא משיג רק את הגשמיות ככל שהאדם

עולה אז הוא מתפתח עכשיו יש את הרצונות
האלה כמו שאנחנו מכירים אותם בגשמיות אבל

הם פירורים מאוד קטנים מקבלים מהם רק
נקודה קטנה קצת מושכלות קצת זה כמה אתה

כבר יכול לללמוד ב-70 שנה כמה אתה כבר
יכול להשיג כמה תאוות אתה יכול לקבל כמה

בניינים אתה יכול להשיג ומה זה עזור לך
בחיים אבל זה עולם השמאלים הוא מאפשר לנו

מפגש

ראשוני ככל שאדם עולה יותר בתודעה
הרוחנית וזה כלי אשלייתי

אמרנו

זה גם כן נגד
אצילות

בריאה
יצירה

סיה זה ם כנגד

הכלות
לבושים

מלאכים בני אדם
נשמות למה המלכים בעולם היצירה ראשם

בבריאה לכן ככל שהאדם בעצם עושה יותר
עבודה אז הוא עולה לפה נותנים לו פותחים

לו מפה לראות מתקן פה ואז מחזירים אותו
לפה עכשיו אנחנו נאים מפה לפה מפה פה

אנחנו זה מי שעושה עבודה רוחנית מי שהוא
רק גשמי הוא בכלל לא רואה את זה לא נותנים

לו בכלל לגשת לזה הוא נמצא רק באשליה
הגשמית כי הוא לא יכול להאכיל

יותר איך הוא יוכל להאכיל דברים כאלה
גבוהים שעל [ __ ] כפה הוא לא יכול לכוון על

אהבת הזולת פשוטה הוא לא יכול אבל כשהוא
עובר את מה שהוא צריך לעשות פותחים לו

עכשיו צדיקים מטיילים פה כל הזמן עם בני
בית

אנחנו במדרגות שלנו כשעושים עבודה אמיתית
מעלים אותנו לפה לשעתו ואז מחזירים אותנו

לתפיסה החיצונית נותנים לנו רגשות מפה ואז
מחזירים אותנו עכשיו שאדם עושה עבודה

רוחנית

בעצם השורש נשמה שלו נמצא פה אז כל פעם
נותנים לו חלק רגש תודעה מתוך העולם

הרוחני שלו והוא צריך גם את היכלות גם את
הלבושים גם את המלאכים גם את הנשמות אלה

כוחות תודעה שמסיעים לנשמה להשלים את
עצמה ממש עוזרים לה מבחינה רוחנית אלה

כוחות מעבר לזמן ומקום יכול להיות שיש להם
פה התבטאות כמו כשרונות כמו המון דברים

אבל לעיקר הכוחות האלה נמצאים בעולם
הרוחני ואנחנו רוצים אותם פה פה לא מעניין

אותנו פה זה השליה אנחנו לא מנסים לקחת
מפה כדי להקרין לפה ממש לא

עכשיו על
ידי סמים

למשל שהם מייצגים גם צד של טומאה האדם
מצליח כאילו קצת לקפוץ לפה לראות מפה אבל

בצורה לא חוקית למה כי הוא לא עלה במדרגות
של השכל הישר של הזר אנפין של התבונה

האלוקית של השתוות הצורה שזה נקרא

מדרגות ואז בגלל שהוא רואה את זה אני מדבר
על סמים קשים אבל הוא לא שילם על זה אז

הוא נוחת קשה פה ואו שהוא פוגם בתודעה שלו
או שהוא אפילו פוגם במוח שלו הגשמי עכשיו

אם זה אדם שיודע לעשות ניקוי רעלים
ולהחזיק את התודעה איכשהו או יש לו מערכת

עצבים טובה כמו האינדיאנים מה קורה
איתו מה המצב של האדם

הזה הוא שומר קצת יותר על התודעה הגשמית
על המוח הגשמי

אבל התודעה הרוחנית שלו
ניזוקה התפיסתי שלו מתעוותת ורואים את זה

על הרבה
מתקשרים שהם נעזרים בסמים אמרתי גם העובדי

עבודה זרה היו נעזרים בהרבה סמים כדי
להגיע לנבואות של טומאה וזה קיים אני לא

מכחיש את זה אבל זה עובר כל כך הרבה
עיוותים ויש שיעור שדיברתי על זה תקשור

אמיתי או שקרי כדאי לראות את זה שמה אבל
זה עובר כל כך כל כך הרבה

עיוותים

במציאות שזה וות לגמרי את התמונה לכן צריך
מאוד להיזהר

להעלות לפה בצורה של טומאה בצורה של חוכמה
בלי חסדים לא ד אך השכל הישר יש מאמר

שנקרא פניני החוכמה קבלה מעשית הרחבתי בזה
שמה על בלק ובלעם ועל כוחות של הרי החושך

מה מנסים בטומאה
לעשות לכן הסמים נותנים לאדם להציץ

לפה לא לפה זה אי אפשר רוב האנשים לא
יש הגנות נגד הדברים האלה

פרסאות מנגנונים של הגנה אבל הסמים כן
נותנים להציץ ל זה ואז נוחתים ושוברים את

הכלי וזה דרך שהיא פסולה שאסור להשתמש
בה אבל על ידי נבואה השגה ורוח

הקודש אנחנו בעצם עולים לעולם
הרוחני וככל שקונים פה השתוות

צורה נותנים לנו לקלוט מפה קניתי עוד יותר
השתוות צורה אני קולט יותר מפה עד שאני

עולה בקביעות לפה זה נקרא נפש
דעשיה זה מדרגה מאוד גבוהה למרות שזה

לכאורה ה עולם התחתון זה מדרגה מאוד מאוד
גבוהה ואז אחרי שקניתי את כל עולם העשייה

אני קונה את עולם היצירה ואז שאני וד פה
אני עולה פה בחלקים עולה פה בחלקים לשעתו

ואז אני קונה את
בריאה שאני מגיע

לפה אני לא מסיג את עולם האצילות מצד עצמו
כי

זה דבר שהוא איו וחיו וג מיוחד בהון זה
כמו אלוקות גמורה אין לי השגה בזה אבל יש

לי השגה בזה מצד מה שבריה יצירה עשייה
תופסים אותו ולזה לעתיד לו והוא התפשט

לגמרי עד לעולם העשייה זה נקרא וירדו
רגליו על אר הזתים בעזרת

השם וגם אצילות עולה הכל במסגרת ביאה כי
פה הנש הנשמות וזה מציאות שהיא שייכת

לעליון היא מוסתרת ממני שייכת לעליון
הכוונה מה שהעליון פועל כלפי תת עמודה שלי

כי יש צדדים שהם לא קשורים אליי שהם באים
מלמעלה אני משיג מאיפה שאני שותף וזה פה

פה זה השורש עולם הבריאה
אבל במסגרת ביאה ש עולים לאצילות עולם

האצילות עולה לאק ואק עולה לאינסוף א זה
כבר חומר

למתקדמים ואז בעצם עוולים עלה מעלה עכשיו
תבינו שצדיקים הם לא לגמרי פה אפילו לא

צדיקים אפילו בינונים שזה כנגד עולם
היצירה רוב הזמן הם פה הם בעולם רוחני

בכלל לא אכפת להם מה קורה
פה אבל הם עדיין קשורים לפה למה כי

המציאות של המטריקס של הזמן
והמקום מאפשרת לי לתקן את מה שיש פה

בחלקים אבל צדיקים גדולים מגיעים לשלב שהם
בכלל לא צריכים את הזמן ומקום הם בכלל לא

פה כבר בשבילם אלא בשבילנו אבל אנחנו זה
לא רלוונטי

לנו אנחנו במציאות שאנחנו נעים מפה לפה
וכל פעם לוקחים חומרי גלם לתקן עוד לתקן

עוד לתקן ומה זה לתקן רק שנייה מה זה
לתקן להגיע להשתוות הצורה לקחת את הרצון

לקבל
לפעול עליו מסך יראת שמיים

אהבה ואז נותנים לנו עוד מדרגה למשל נגיד
שזה

כלי כפה שחור אבל לא משנה אז אני מרגיש
ממנו את הגשמיות טעם כזה ריח כזה זה לא

משתנה אפשר להוסיף 10 כפיות סוכר 100 כפית
סוכר זה לא

יעזור אגב מי שנקי הוא כפית סוכר מרגיש
יותר טעים אפילו

עכשיו נגיד אני בתודעה
רוחנית אותו [ __ ] בעולם השמאלים במטריקס

היא לא משתנה היא אותו דבר כמו שאמרתי עוד
סוכר פחות סוכר לא אין לזה שום משמעות אבל

להות ואני בתודעה רוחנית אז דרך זה או
תחשבו שזה תפילין זה לא משנה כי הם גם

שחורות אני מגרה בתודעה הרוחנית שלי משהו
אחר לגמרי על פי הכלי דמיון הרוחני שלי

והזמן הרוחני שלי ש שזה ההתחדשות צורה שלי
יכולת התנועה

וטיול שלי בעולמות העליונים אז אותו סמל
הוא בכלל מגרה בי עולם שלם בתוכי אבל אם

אני בתחתית עולם העשייה אז הוא מגרה בי
נגיד 10 גרם רוחניים עליתי לעולם העשיה

רוחני זה מגרה בי כילו רוחני כילו מסה
אחרת לגמרי של רגשות

ועוצמות אולי כמשל הוות והתפיסה הגשמית כל
כך סוגרת

אותנו נגיד תיקחו את הרגעים הטובים שהיו
לכם במשך השבוע רגע ביום ראשון ביום שני

שלישי רביעי עכשיו ביום שבת נגיד שיהיה
לכם את היכולת להרגיש את כל הרגעים האלה

בפעם אחת באותו כלי אז זה דבר מאוד
עוצמתי מה שהרגשתי קצת אהבה לאשתי כל יום

ורוב הזמן רבתי איתה פתאום בשבת קיבלתי את
את כל הרגשות של האהבה אז מכלי כזה נהייה

לי כלי
כזה הרגשה עוצמתית עכשיו בגשמיות אני לא

יכול לעשות את זה מה אני אקח סמים אקח
חומרים להגביר את התאווה את היחסי

אישות זה אותו איכות של חיצוניות זה לא
יוסיף לי כמו שאמרתי עוד כפית סוכר עוד

שתי כפיות אין לזה
משמעות אבל אם הנפש הפנימית האהבה

שהיא לא
מוגבלת היא תהיה עוצמתית וחזקה באותו רגע

אז פתאום מכלי כזה

נפשתיכם

ואם עליתי מדרגה רוחנית פתאום הה לי כלי
כזה וכלי כזה ותחשבו כמה כלים י זה אפילו

לא נתפס אבל מקבלים אותם על פי התערה
רוחנית לכן עיקר המטרה שלנו זה להעלות

לעולם הרוחני זה נקרא גם עליית עולמות זה
גם הרבה קורה בחגים והמועדים

והשבתות ואנחנו חוזרים למציאות
הגשמית איין מבחינה רוחנית שזה נקרא עולם

העשייה או בחינת התעשייה של אותו עולם
לקחת משם רצונות לתקן ומטריקס זה מתבטא

בזה שמחזירים אותנו ליום יום להתמודדות עם
הדברים הרגילים כדי לאתגר אותנו להמשיך

לעשות עבודה
פנימית

ואנחנו חיים במקביל בכל העולמות האלה רק
מי שמאוד גשמי או מאוד נופל לעולם הזה אז

הוא חי רוב הזמן רק את המטריקס ומדי פעם
כציץ מן החרקים הוא טיפ טיפה מרגיש את

התודעה הרוחנית אבל ככל שהוא תחבר לנקודה
שבלב שלו לפנימיות שבו שזה על ידי עבודה

פנימית אז הוא גם ירגיש יותר את העולם
הרוחני רוב בני העולם לא מרגישים את זה

אגב אבל בדור הזה זה יותר חזק
זה מתפשט

ועולה אבל כמו שאמרתי ואני חוזר על זה שוב
פותחים לאדם לפי הטהרה שלו רוב העולם הוא

לא עובר את התחתית עולם העשייה
או שהוא מאוד קרוב לגבול ואז הוא מרגיש

רגשות מאוד גבוהות וחזקות
ועצומים אבל זה כלום ביחס לעולם הרוחני

אבל לא ולים לתת
לו אין לו כלי רוחני זאת אומרת יש לו אבל

לכולנו יש אבל אם אנחנו לא מחוברים לזה או
מודעים לזה אז כאילו זה לא קיים לנו ואז

אנחנו בכלל לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים
עד כדי כך עכשיו יש עוד עניין שאדם עולה

בדרגה רוחנית נותנים לו את הפוטנציאל של
המדרגה הבאה כדי זה גם מה שמקשר בין עליון

לתחתון הדרום המעלות נותנים לו את
הפוטנציאל של המדרגה הבאה עכשיו הרבה

חוזרים בתשובה או חוזרים בתודעה או מה
שתרצו בהתחלה מרגישים התלהבות מאוד מאוד

גדולה כל החיים הם ראו רק את הגשמיות רק
את החיצוניות פתאום מרגישים עולם רוחני

רגשות עצומים דברים
מדהימים וזה מחזיק להם שלוש חמש שנים זה

לא סתם אגב כנגד כלים מסוימים גלגלת
הבניים וחק אבל זה לא רק זמן גשמי ואז ה

מסתלק להם ואז הם מאוד מבולבלים למה זה
קורה כי נתנו לאדם לטעום אבל עכשיו רוצים

מקדם אותו לקחו לו את מה שיש לו מה זה
לקחו הסתירו לו כדי שימשיך להתקדם

קדימה לכן נסכם את

השיעור האדם הוא ישות אלוקית תודעה רוחנית
נשמה הוא לא הגוף הגשמי הוא לא המטריקס עם

זאת הוא חייב ת השליה גשמית כי היא מאפשרת
לו להתאמן בחלקים לאט

לאט ולתקן על סדר המדרגה ולהעלות גם בצורה
מבוקרת לעולמות העליונים בעצם התודעה

הגשמית היא טובה היא שומרת על האדם עד כדי
כך שאמנם אין הרבה תענוג

בגשמיות אבל באופן רגיל אפשר להרגיש הרבה
סבל בגשמיות ועשו את זה בחוכמה נפלאה כי

אם זה לא היה ככה היינו נפטרים ומזלזלים
בתודעה הגשמית ומפקיר אותה כי היא באמת לא

מעניינת אבל אז גם לא היינו יכולים לעבוד
רוחנית כי אנחנו חייבים את הגירוי הגשמי

הזה אז עשו גם מנגנונים של תענוג ומכאוב
תענוג לא כזה גדול אבל המכאוב הוא די

רציני או שהתענוג גדול למי שתינוק וזה גם
סוג של שמירה שהתפתח כדי שלא פגום בתודעה

הגשמית אם כי רואים היות ועיקר זה הנשמה
אז האדם מעדיף לפעמים חס ושלום מוות גשמי

כדי לברוח ממוות רוחני נפשי שנקרא דיכאון
בדידות ונפרדות כי באמת הנפש היא הדבר

האמיתי לכן האדם מחולק לדומם צומח חי מדבר
דומם כנגד הרצון לקיום צומח כנגד הרצון

לתאוות ועושר והתפתחות מעבר למקומו אבל זה
עדיין בתוך מקומו כי זה במסגרת הרצון

הקיומי לאחר מכן זה מדרגת החי זה תאבות
אנושיות כבוד ממשלה זה דברים שהם הרבה

יותר גדולים אבל הם גם נגמרים ויש את הצד
של האדם שזה הרצון למושכלות מעבר לזמן

ומקום זה גם קיים במוח הגש שהאדם יכול
לחקור על כל המציאות לצאת מהזמן לצאת

מהמקום לחשוב על הירח לחקור את
הירח להבין דברים שם מעבר אליו את האטומים

את הקוסמוס דברים מדהימים שמעבר כאילו
לארבע אמות שלו אבל זה רק סימן ענף מהשכל

הרוחני והדמיון הרוחני שזה נקרא בינה
וחוכמה שהם מאפשרים לאדם לצאת או מלכות

שעלתה לבינה וזיר תו מאיפה הם מסתכלים הם
מפשירים לאדם לצאת לגמרי מהדמיון הגשמי

ומהמם הגשמי ולנוע בעולמות הרוחניים אבל
זה כל אחד משיג את זה על פי הדרגה

שלו
והאדם נע בין התאווה הכינה הכבוד לפי מה

שהוא מתפתח אמרנו שעיקר הרצון לקבל האמיתי
הוא ברוחניות כי העולם הגשמי העולם חולף

כצל חולף עובר ואיננו אבל מתאמנים דרך הצל
הזה א שאדם באמת מתחיל להתפתח הוא מתאמן

דרך ה עולם הרוחני שמה חומרי גלם אמיתיים
לא במטריקס בכלל לא אבל רק יפתחו לו את זה

שהוא יהיה במדרגה וזה הסגולה הגדולה של
הגשמיות והתורה ומצוות בגשמיות שמאפשרים

להתאמן לאט לאט אגב חייב לקיים מצוות
בגשמיות ממש זה בסדר לעשות את זה בחלקים

או בתשלומים או כל אחד לפי ההתפתחות שלו
אבל התורה ומצוות הם הצינורות של המטריקס

לעולם הרוחני בלעדיהם אני לא יכול לעלות
רק לקיים אותם מבחוץ זה לא מספיק אבל בלי

לקיים אותם אין לי את הצינור לכן את תורה
מצוות זה לא רק שאתה מגיע ורק שאתה רוחני

אלה שאומרים אני לא דתי אני
תודעתי זה לא נכון חייב לקיים את כל

המצוות מי שלא שומר שבת וכל היום לומד
זוהר אז זה בסדר גמור להתחיל ככה אבל אי

אפשר להתקדם ככה רק ככה זה טעות חמורה אלה
שמנ את הקבלה

מהמצוות חמור מאוד טעות גדולה ביותר אסור
לעשות את זה

לכן בעזרת
השם חשוב להבין שצריך לקיים את כל המצוות

הם כנגד רמך מצוות עשה ששה לא תעשה כנגד
ממש האיברים של האדם שהאיברים של האדם הם

גם בדמיון לעולם הרוחני כל מצווה כנגד דבר
מסוים זה התפילין

השבת זה חוכמה מטורפת כי זה הכל מגרה את
התודעה הרוחנית להתחבר לעולם העליון

הכשרות דברים רכבתי על זה בשיעורים
המתאימים אז תדעו לא כמו אלה שאומרים כדי

לא להפחיד אנשים לא צריך מצוות והבת לח
כמוך זה מספיק זה גם ישו

אמר זה נכון שהבת אך כמוך זה פיקוח נפש
וחשוב לאין שיעור אבל זה לא לבד צריך גם

מצוות בין אדם למקום צריך את כל המערכת
אבל כל אחד לפי ההתפתחות שלו אבל אדם

שבאמת עושה עבודה הוא לבד יראה שהוא חייב
את המצוות כדי להתקדם אבל לעשות רק את

המצווה מבחוץ חס ושלום זה לא מספיק אלא
היא בא כדי לגרות את התודעה הרוחנית אבל

אם אני לומד רק גמרא רק הלכה ונשאר שמה כל
החיים אז אני בכלל נשאר במטריקס אני לא

עולה לתודעה הרוחנית על זה אומרים
המקובלים שחייב ללמוד קבלה אדם לא נברא

אלא ללמוד קבלה או אלא אלה עושים את התורה
יבשה כי הם משחקים כל היום במטריקס ולא

עולים מעלה מעלה וצריך מאוד מאוד להיזהר
מזה לכן החכם עיניו בראשו דהיינו בתכלית

בפנימיות מקיים מצוות כל אחד שוב בקצב שלו
מותר גם להתחיל ללמוד קבלה בלי מצוות כתוב

המור שבא מחזיר עול מותו זה בסדר אבל לדעת
את האמת שכדי להתקדם צריך מצוות ולפחות

קשרות תרת המשפחה שבת ואהבתך כמוך זה נגיד
היסודות ומ כל אחד יתפס לפי היכולת

שלו אבל רק לקיים מצוות זה לא מספיק
קיימנו את כל המצוות בגלגול הקודם אפילו

התגרשתם הייתם פה 100 פעם 100 גלגולים רגע
אבל כתוב שאדם מתגלגל רק שלוש פעמים צריך

להבין מה ריזל אומר צריך להבין מה זה ג'
קווים הלכה למעשה כמו שאומר הזר אנחנו

מתגלגלים מאוד
פעמים עד שנשיג את סודות התורה מה זה

סודות התורה הכל הרוחניים והאור שממלא
אותם שנמצא בעולם הרוחני מה שדיברנו אוקיי

אני צריך לסיים לצערי זמני
קצר לא רציתי לדחות את השיעור אז היה חשוב

לי להעביר
אותו לצערי לא הספקתי להכין אותו אלא

אלתרתי ככה דיבורים אז אני אשמח לפידבק
בתגובות אבל בעזרת השם נעשה ונצליח תודה

רבה שיהיה
בהצלחה בהמשך יהיה עוד שיעור ובעזרת השם

נעשה ונצליח ונעלה מעלה מעלה למדרגות
הרוחניות המצפות לנו ונקיים את מחשבת

הבריאה אמן ואמן
תודה שלום

וברכה אנחנו בקורס קבלה
למתקדם

שיעור הלה אני מזכיר שהשיעורים הם נטבח על
נטבח חשוב ל השלים וללמוד את השיעורים

הקודמים כדי להבין את השיעור הזה זה מאמר
קשה למדנו אותו והסברנו לפי

החלקים כדאי לראות קורס כבלה למתחיל שם יש
את הגרסה של המאמר ב מתן תורה שהיא יותר

קלילה בחצי הראשון
שלה אבל כמו שאמרנו הולכים על דרך המאמר

כדי להתקל בבעל הסולם וללמוד את הדברים
אז אני בתורת הקבלה ומהותה בפרי חכם או

במאמרי הסולם קרח א' זה נקרא חוכמת הקבלה
מה הי הגענו לסדר מסירת

החוכמה אגב כנראה הכותרות של
האורחים לא של בעל הסיל אבל הם עושות את

העבודה אז אנחנו משתמשים
בהם אז אנחנו ממשיכים מהשיעור הראשון

ו מי שלא ראה שייראה כי זה הכל נטבח על
נטבח

אוקיי ואם
כן איך יצויר אשר אדם המשיג יוכל למסור את

השגותיו לדורות

ולתלמידים
ותדע שעל זה לא יש יותר רק דרך אחד

והוא דרך הענף
ושורש והוא בהיות שמבור יתברך יצאו כל

העולמות כולם וכל מלום עד לפרטי
פרטיות רק כביכול במחשבה אחת יחידה

ומיוחדת שהמחשבה עצמה לבדה השתלשל ועשתה
את כל אלו הריבועים מעולמות ובריות

והנהגותיהם כמבואר בעץ החיים ותיקוני
הזוהר אין שם

היטב
כן בסוד אחד יחיד ומיוחד זאת

אומרת איך יעברו ההשגות מדור
לדור איך נמסור

אותם דרך הנף

ששורש הוא אומר
שהבורא דיינו מחשבת הבורא אין לנו השגה

בעצמות הבורא כמובן
אל המחשבת הבורא שדרכה אנחנו תופסים אותו

אבל איזה
המחשבה מחשבה זה שם מושאל של נברא כן אז

איך אנחנו קוראים לזה מחשבה כי זה משל טוב
למה על ידי חנף ושורש כמו שהמחשבה של האדם

יכולה לכלול הרבה דברים כמו שאני חושב
לבנות בית אז במחשבה של בניית הבית הכל

כלול לכן זה משל טוב שמחשבתו של הבורא
כולל ת את כל הווית המציאות

כולה שזה התפשטות מעצמותו יש שמה כבר שורש
לנבראים זה נקודת הקשר בינינו

לבינו אז אומר בהיות מהבורא יצאו כל
העולמות כמובן לא הכוונה מהבורא כן הוא לא

נברא לשון
קצרה דהיינו מרצונו להטיב לנבר ובכוחו

התקיים כל הבית ה סיו על דרך יש

מעין ויש מיש מצד

האור ובמחשבה הזאת הכל
כלול שזה שונה מהתפיסה הרגילה

שלנו
שבכלל מחשבות נפרדות המעסים מחולקים

הזמנים

מחולקים זה כמו
נגיד יש אור שהוא מקיף את הכל לא ב-300 אל

קילומטר לשנייה בבת אחת את כל הביית
המציאות את כל מה שכלול זה כלומר מחשבת

הבורא ושם הכל נמצא עכשיו צריך לגלות את
זה

מצידנו זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מקומו של
עולם ולא העולם מקומו מה אני יכול להגיד

שהקדוש ברוך הוא מקומו של
עולם התורה מדברת בשפה שלנו בשפת בני אדם

אין השגה בעצמותו עצמותו לא משתנה אגב
למדנו את זה אפילו מהכתבה האדמור הזקן עש

בדרך כלל יש נטייה לאנשים להסביר את
הדברים על גשמיות במיוחד מהתניות האדמור

הזקן חלילה אפילו עושים את זה מהארי אבל

דיקנוף מביא את זה שהקדוש ברוך הוא נבדל
מהעולמות

ו אי אפשר אפילו להשוות אותם אליו אלא
אנחנו מדברים מצד מחשבת הבריאה זה נקודת

הקשר זה כל המציאות אז במחשבת הבריאה כל
המציאות נמצאת מה שיהיה מה שעובר מה

שעתיד כל החבילה זה כולל את כל העולמות את
כל המציאות את כל הסדרים את כל

הזמנים בקל מכל כל שזה משהו פילי אין לנו
השגה

בזה ובעצם אנחנו מגלים כדי להיות
שותפים בחלקים את מחשבת הבריאה אבל מצד

העליון הכל קרה בבת אחת אין זמן הזמן הוא
מעין

סימולציה שאנחנו צריכים אותה לצורך

התיקון ולפיכך
כולם משתווים ממש זה עם זה כמו חותם

ונחתם אשר חותם הראשון טבוע על כולנה
שמתוך זה העולמות היותר קרובים למחשבת

התכלית נקראו אצלנו שורשים והעולמות היותר
רחוקים מהתכלית נקראים אצלנו

ענפים והוא משום שסוף מעשה במחשבה

תחילה סוף מעשה במחשבה
תחילה זאת

אומרת העסק מסודר שאני אומר שיש חותם
ונחתם זאת אומרת שיש קשרים וכללים

ואחדות
ותכלית וכיוון ומשמעות לכל

דבר והכל דבוק באחדות
האלוקית לכאורה הגשמיות מסתירה לנו את זה

או מנסה לפחות וזה התפקיד

שלה כי באמת בעיניים של חתול או בהמה
שבאדם רואים לכאורה הפוך בכלל איזה השגחה

אלוקית אנשים מתים חולים זה הבורא זה
מחשבת

הבורא באמת מתחתית עולם העשייה קשה להכיר
את

הבורא קשה מאוד מאוד מאוד אפילו מאוד מאוד
מאוד וזה בכוונה זה חלק

מהעסק צריכים להתפתח כדי להבין

זאת אז מה זה סוף מעשה במחשבה תחילה הוא
יסביר ובזה נבין המליצה הרגילה באגדות חזל

באגדת חזל ורואה מסוף העולם עד סופו אור
שמרא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון אדם צופה

ומביט בו מסוף העולם ועד סופו מסכת חגיגה
נידע למה הבלה דומה במי

אמו ונר דלוק כל ראשו וצפו מבית מסוף
העולם ועד

סופו אלא שיש בית
צופים סוף על פי הריחוק מהתכלית דהיינו

הענפים האחרונים שבעולם הזה ויש סוף שנקרא
תכלית הכל והיינו משום זה שהתכלית נתגלתה

בסוף הדבר זאת אומרת יש סוף מצד נקודת
הריחוק שזה הענף

האחרון שזה נגיד מצד החומר וסוף מצד
התכלית מה נגיד מצד

הצורה
שהמחשבה הראשונית יצאה מהכוח אל הפועל

במלואה אז שתי סופים זאת אומרת יש סוף מצד
הריחוק ויש את הסוף שמתוך הריחוק התקרבתי

וזה תכלית הכל תכלית זה ת כלי ת כלי באמצע
מצד ההכנה ת זה האות

האחרונה מה זה הענפים האחרונים שבעולם הזה
האם

הכוונה לכוס הזאת נגיד שזה דבר גשמי

ורחוק כן על דרך המשל על דרך
הסימן אבל נדבר רגע

בנפש שאדם מרגיש
את נקודת הפירוד הגדולה שהגיע ל נקודה הכי

רחקה שאפשר להגיע

אליה ועכשיו הוא צריך

לטפס וא אפשר גם להגיד את זה כאילו על
העולם הגשמי ביחס

ל לעולם

הרוחני שהוא כאילו ה הדיפה האחרונה אבל
האמת ש העולם הרגיש מי הוא בעצם הוא רק

סימולציה של גירוי כי העולם האמיתי זה זה
בתוך האדם זה

נקרא בעצם התודעה שהאדם נמצא בה כי צדיק
יכול להיות בעולם הזה והוא בכלל בעולם

עליון אז העולם זה לא רק העולם בחוץ אלא
העולם זה מה מה האלם שהאדם נמצא בו כי אני

יכול
לשתות נגיד שוקו או להיות עם אנשים במסיבה

ואני מרגיש לבד ואני מרגיש צמ עדיין בנפש
זאת אומרת הדבר חיצוני לא מילא אותי בפנים

כי זה רק גירוי
וסמל לחתול זה מספיק אבל לנשמה זה לא

מספיק
לכן

הסוף זה משו בתודעה זה לא בחוץ רק זה
מתבטא כאילו בדמיה

הגשמית אבל הסוף האמיתי הוא בעצם בהרגשה
הפנימית של האדם בתפיסה הנפשית של המציאות

ובעיקר

הנשמתית הבאתי פעם את המשל של העובר כמו
אדם שחוזר בתשובה אז הוא מרגיש מסוף העולם

ה צופו מרגיש אורות אחר כך לוקחים לו את
הכל עכשיו תתחיל מלמטה מהכי

למטה ו אבל כאן הוא מדבר באופן כללי מזה
אפשר להשליך להכל מצד כללות המציאות

והנשמות

אוקיי אומנם לפי המבואר אצלנו שסוף מעשה
במחשבת

אחילה דהיינו הכלל נמצא בפרטים ועל כן אנו
מוצאים את התכלית בראש העולמות וא נקרא

אצלנו עולם א' או חתם הא' אשר כל שאר
העולמות יוצאים

ונחתמו העולמות יוצאות ונחתמו ממנו וזו
הסיבה שכל הבריות דומס מהחיי מדבר שבכל

מקרה הם נמצאים בכל צביונם תכף בעולם
הא' מה ש אין שם לא ייתכן כלל שיתגלה אוד

בעולם הזה כי אין לך נותן מה שאיין

בו זאת
אומרת אנחנו לא ממציאים כלום אנחנו מגלים

את מה שקיים איין לך נותן מה שאין

בו אז ככה גם המציאות ב
וזה לא סתם זה מראה שיש סדר להכל תכלית

להכל משמעות להכל קשר להכל רת יש לדבר הזה
הרבה

השלכות אב אומר
שה

תכלית בראש העולמות היא כמו עולם א' או
חתם א' זה נגיד כמו אינסוף עולם אינסוף

ק מתקדמים המון אז עולם אינסוף זה שם ל כי
זה לא נקרא עולם כי אין שם לם בבחינת

צמצום ב אבל באופן כללי אנחנו משתמשים
במונח

עולם כשם מושל רבה דברים
א אז נקרא לזה מציאות או עולם כי אנחנו

רגילים להשתמש במושג
הזה

לכן כל

העולמות זה מתחיל מהדבר העליון שהוא הכי
זח הכי קרוב ומזה הוא מתפתח ומשלשל עד

שהוא מגיע לדתה האחרונה כל החלקים בפאזל
הם נצרכים הם חלק מהדבר

השלם לכן העולם הזך יותר שהוא יותר קרוב
לשורש הוא העולם

הראשון עולם א' חותם א' וכל העולמות
נחתמים ממנו משתלשלים ממנו מתפתחים ממנו

מתפתחים על הבסיס שלו כמשל נגיד יש את
הגנטיקה אז

היא הגנום עובד לפי סדר מסוים לפי התורשה
לפי ה dna הכרומוזומים החלבונים הם עובדים

בבחינת חותם ונחתם לוקחים משהו בקוד ום
מבצעים אותו הם לא ממציאים דברים לצורך

הדוגמה גם מוטציה זה גם לא אמצאה יש לזה
גם שורש בעולם העליון מה

זה בא להראות ש הריבוי של השינוי צורה או
האיבוד של הגשמיות גורם לפירוד שקשה לי

להחזיק את הכלל בו אז גם המוטציה זה
לכאורה נגד האחדות זה גם בא

מהאחדות לכן נגיפים יש להם הרבה מוטציות
כמשל כסמל רגע אבל לא לומדים חוכמת הקבלה

לפי חוכמת הרפואה נכון הוא ידבר על זה
בהמשך ואני

אסביר אז אני לא אגיד לכם מה רציתי להגיד
עכשיו או

אוקיי וזו הסיבה שכל הבריות דומ צמחי מדבר
בכל מקרה הם נמצאים בכל ציונם תכף בעולם

הא' זאת
אומרת מה שאין שם לא ייתכן כלל שיתגלה אות

בעולם כי אין לך נותן מה שאין בו זה חוק
טבע אין לך נותן מה שאין בו היחיד שהחוק

הזה לא חל עליו זה הבורא שהוא ברא את
הבריאה יש מעין אבל בתוך הבריאה בתוך

מחשבת הבריאה זה חוק טבע יסודי כמו שיש את
חוק שימור האנרגיה זה חוק מוחלט באלי

יעבור

לכן הכל מתחיל מהכלל העליון ומשלשל ומתפרץ
עד שמגיע לנקודת הפירות

האחרונה שהיא גם מייצגת את הריחוק מהמקור
אבל היא גם

מאפשרת להיות שותפים
ולתפעל וגם מאפשרת השתוקקות גדולה וכלי

רצוי לתפקיד
דו זה נקרא מאלה לטה עכשיו צריך מתתה

לאלה להתחבר בחזרה לאלוקות מתוך בחירה
מתוך תיקון מתוך

השתתפות
אומר הכל משתלשל מהעולם הרוחני עכשיו

אמרנו בשיעורים הקודמים

ש כשזה בא לשלשל העולם הגשמי המטריקס
האשליה זה עובר איווט נוסף שהוא לא קיים

בעולמות העליונים אפילו לא בעולם העשייה
הרוחני מה נקרא היווט הזה זמן ומקום

גשמיים זה כמו איזה דוש כבידתי שהוא בעצם

א גורם
להתק לא להיות בקשור של סיבה ותוצאה אז רק

התק
דמיוני אבל זה התק שהוא

נצרך לכן גם זה זה ה מאפשר לנו להתאמן
בעולם הגשמי ממש כי הוא התק וגם אמרנו

שהתורה ומצוות הם כאילו לוקחים את הגשמיות
ומסדרים אותה לפי המציאות העליונה המתוקנת

וככה זה מאפשר לנו נקודת גשר לעולם הרוחני
ולפעולה לא מספיקה היא רק באה לגרות אותנו

להגיע לתודעה הפנימית והכוונה שאנחנו
רוצים להגיע

אליה
לכן כל דבר משתלשל מהעולם העליון ואפילו

בהדמיה הגשמית שהא עוברת איוו של זמן
ומקום גם כל מה שקורה בה משתלשל מהעולם

העליון מה זה אומר משתלשל שיש לו שורש
בעולם העליון אחרת הוא לא היה יכול לקרות

פה אבל צריך להבין איך לפרש את זה זה לא
אומר שאם כואבת לי היד עכשיו כמו שמפרשים

את זה על הגשמיות אז כואבת לי היד הרוחנית
זה לא אומר לא הכוונה לזה זה לא קשר של

סיבה ותוצאה זה קשר של ענף ושורש שעובר
דרך זמן

ומקום אבל זה כן סמל שכמו שאדם גבוה
ברוחני בגשמי הוא גבוה ככה יש אדם גבוה

ברוחני ז כמה שאומר שמי שה יותר כבד כאילו
יש לו יותר רצון

לקבל
ברוחני אז כאילו אדם כבד יש לו יותר בשר

פיזי זה לא אומר שיש לו יותר רצון לקבל רק
סמל

כן אבל זה לא משלשל בקטע של סיבה
ותוצאה אבל זה כן על דרך ענף ושורש ש

עוברת דרך זמן ומקום ללכן על פי זה כל דבר
שיש פה יש לו שורש בעולם העליון אחרת לא

היה לו גם מציאות זה כמו שבתוכנה
אני מגדיר את הדברים ואז אני רואה את זה

במשחק
אז אז מה אם האינטרנט אני בכוונה הולך

למשהו רחוק גם נמשך מהעולם העליון כן רק
פה זה מתבטא בהדמייה הגשמית כמובן על פי

הכללים של הגשמיות שזה מאוד מאוד רחוק אבל
מה זה אינטרנט רוחני למשה רבנו היה

אינטרנט היה לו טאבלט אפילו לוחות הברית
תקשורת מעבר לזמן

ומקום זה קיים ברוחניות אז זה כאילו גם
נעתק

לגשמיות רק פה זה קורה מבחינה
גשמית אבל יכול להיות לא אינטרנט ואני

מחובר לכל העולם ואני מרגיש בפירוד גמור
למה כי זה רק

סמל כי העולם הזה עולם השמאלים אבל בעולם
העשייה הרוחני שהוא נמצא מעבר לזמן ומקום

ואין לו את העיוות הזה אז שמה באמת זה
נעתק מדויק עם החוקים של עולם העשיה

הרוחני זה כאילו יש לנו איזה שכבה נוספת
על העולמות הרוחניים שזה התודעה הגשמית

שהיא מייצרת לנו מציאות גשמית ויש לזה
תפקיד הסברנו את זה בקורס כבל המתחיל

ובמקומות המתאימים זה מאפשר לנו לתקן לאט
לאט בהדרגה דרך זמן

ומקום להתפתח לאט בשלבים משהו ש ברוחני
הכל קורה בבת אחת הרוחניות זה כלל זה דבר

שלם אז לא תהיה לנו אפשרות לעשות את
האימון הזה אפשרות ברוחניות לכן אנחנו

חיייבים לעבור דרך המטריקס שזה שם מושאל
אבל הוא טוב כי מעביר את

הרעיון עוד
דוגמה

חולי זה דבר שקיים בעולם העליון
מה גם אם זה בעולמות בעולם העליון מצד

הטומאה מצד ביד טומאה מה זה חולי חלל
פנוי או

עודפים
הפסולת הרעילות זה גורם לחולי ככה מבחינה

רוחנית גם מטפי הגאווה האנוכיות שאין
עליהם מסך מתוקן זה גורם לקלקול זה עובד

ככה במערכת העיכול וזה עובד ככה בתודעה של

האדם ואפילו
ה החוקים הגשמיים של איך שה אטום

נע אז באטום יש ג' קווים שמאל ימין אמצע
טרון זה כמו השמאל א פרוטון זה כמו הימין

ניוטרון זה כמו
האמצע רק מה זה במסגרת הזמן והמקום

כמובן אז רואים שהכל משתלשל מהעולם העליון
האם הארי פוטר משתלשל מהעולם

העליון אז יש
דברים אז קודם כל יש לזה שורש בעולם

העליון רק פה זה מתבטא בכל מיני
צרופים שהם לא בהכרך

אמיתיים אבל אנחנו משתמשים בהם כדי במסגרת
המציאות אבל יש לזה שורש עצם זה שאני יכול

לעשות משהו שהוא לא אמיתי יש לזה שורש
רוחני שזה כוח הדמיון

שבאדם אז להכל יש שורש לזה שאתם רואים
אותי יש שורש לזה שיש לי עיניים יש שורש

רוחני כי יש עיניים בעולם
הרוחני אוזניים כנ כמו ה בחינות של המסכים

מערכת הכוכבים
הגלקסיות התנועה של האלקטרון הכל יש לו

שורש בעולם העליון זה שיש כמה שכבות לאור
שיש שבע

תווים שיש שבע
פתחים תספרו אין לי כוח

לספור שיש ראש גוף שיש יבור יניקה
מוכין שיש

תינוק
אז הכל נמשך מהעולם העליון רק מה זה

בגשמיות מתבטא דרך האבות של הזמן והמקום
ודרך המטריקס שזה בעצם מבטא את זה בצורה

מסויימת ויש בזה גם הרבה מוטציות אבל
הבסיס של הדברים הוא טוב והתורה

ומצוות מחברות את הגשמיות לעולם הרוחני
אבל רק בדרגת הדומם כדי להתחבר מעבר לזה

צריך עבודה פנימית כוונה פנימית השגה
הפנימית וזה התפקיד של

התורה גם צד השכל שבאדם יותר
מזה היינו 1000 שנה 5000 שנה 6000 או תשע

תלוי מאיפה אתם מספרים יש יגידו 13
מיליארד לא

משנה אה אין זמן אבל הזמן המוח מייצר אותו
או התודעה הגשמית גם

שאלה לכן גם העולם הגשמי
לכאורה שזה כמו תוכנה הוא נעתק מהמציאות

הרוחנית רק הוא עבר דרך יבו של זמן ומקום
נגיד היה מפץ הגדול מה שהמדע אומר יש

רבנים אומרים לא היה יש רבנים אומרים
היה אז אם הכל בתוכי נגיד בתודעה אז

לכאורה איך אני יכול להגיד היה או לא
היה אבל מצד

שני אני כן מתייחס למציאות הגשמית לאור
השמש ל זה רוב הזמן אנחנו פה

אז אם אנחנו מדברים בתוך המטריקס אז
כן זה השתלשל מהעולם

העליון פץ הגדול זה כמו שבירת הכלים השרש
לזה כמו

הצמצום כל התנועה של או החוקיות שלו שאין
לו

מסה אפילו חומר ואנטי חומר זה משתלשל מה
העולם העליון שאנטי חומר זה כמו הצורה ש

באצילות

וביה זה כמו
החומר אז הכל משתלשל חכמי הקבלה יודעים

אני לא חכם קבלה אני פשוט קצת לומד יודעים
לראות את הכל ולקשר את הכל אבל לא רק בשכל

הם מקשרים את זה בלב אנחנו מדברים דרך
השכל כרגע לכן

הפלה הכל נמשך מהמציאות הרוחנית רק
במטריקס זה כזה רחוק שזה רק שמלים אבל

הסמלים האלה אם משתמשים בהם כגירוי נכון
הם מאוד מאוד טובים כי הם מחברים אותנו

לתיקון הרוחני הטעות של ה לומדים שהם
מגשימים את הקבלה ואז מהסמל הם הופכים

אותו לסיבה רוחנית או לתוצאה רוחנית ואז
הם מפספסים לגמרי את העניין אבל זה גם סוג

של תיקון כי זה מרחיק אותם מהעולם האמיתי
כי הם לא ראוים עדיין הם לא התפתחו לזה

עדיין אז משאירים אותם להתעסק ב בסמלים ב
ובות אפילו התורה ומצוות עצמם זה שמלים

סמלים שצריך אותם כדי לגרות את התודעה זה
לא שצריך לקיים מצוות רק שאתה רוחני כמו

שיש מלמדי קבלה שאומרים זה לא נכון אז
ארנו את זה בשיעור

הקודם אבל זה רק
הפתח בתוך זה יש הרבה להתקדם להניח תפילין

זה דרגת תודעה שאתה מגיע אליה זה לא רק
לשים את זה על היד אבל דרך הפעולה הפיזית

אתה מגרה את זה בתוכך לכן אתה צריך את
הפעולה הפיזית אבל היא לבד לא מספיקה צריך

כוונה ובכוונה יש הרבה דרגות הכוונה
המינימלית של לקיים את המצווה אפילו ברמה

הפשוטה של הלא לשמ אז זה הדומם דקדושה או
הדומם דומם דקדושה וזה מאוד

מינימלי עכשיו פה צריך את כל הכוונה והנפש
והנשמה נר מצווה ותורה אור הסברנו את זה

בשיעור המתי
לכן הכל משתלשל מהעולם

העליון עכשיו אני נתתי דוגמה מהגשמיות כדי
קצת

להבהיר להבהיר עם עין גם כן אבל להבהיר את

הדברים או חום וכור זה גם שלו של מהעולם
העליון רק פה החור והכור הם

אדומים ובעולם הרוחני אפילו בעולם העשייה
הרוחני לא בעק הם לא

מדומים זה אמיתי בחומר שלו לפחות

כל הכוחות של הטבע זה גם נמשך משורשים
רוחניים רק החוקים מתבטאים בכל חו או בכל

עולם לפי האיכות שלו לכן זה מתבטא בגשמיות
כמו שזה מתבטא מבחינה

גשמית אבל במקור זה נמשך מההוויה
הרוחנית אוקיי

נמשיך לכן הכל נמשך מהעולם
העליון זה זה לא אומר שכל דבר רוחני יש

הרבה דברי הבל אבל סוף כל סוף יש להם שורש
בעולם העליון אבל איך אני בודק ם דבר

אמיתי או לא אמיתי האם הוא קיים בנצח או
לא אבל אם הוא מכין אותי

להגיע לנצח אפילו אם הוא לא קיים בנצח יש
לה תועלת וזה כל העניין של התודעה הגשמית

כי לעתיד לבוא העולם הזה
תבטל כי ביסודו הוא הוא בנוי על תודעה לא

אמיתית זמנית חלקית
נפרדת לכן לעתיד לבוא לא יהיה את המטריקס

יהיה רק מציאות רוחנית שזה יותר מגניב
כשיש כלים לזה לנו זה נראה נורא והיום כי

אנחנו משיגים רק גשמיות בחמשת החושים אז
אם אתה לוקח לנו את החושים הגשמיים לקחת

לנו הכל אבל כמשל אדם שעובר מוות קליני
אומר ראיתי את עצמי הרגשתי מחובר הרייתי

את
הקרובים למה כמשל כי זה טעימה אחרי זה

מחזירים אותו לפה היתי צריך לעשות עבודה
כדי להגיע לזה זה לא זה רק היה טעימה אחר

כך הוא חוזר לפה

ישר איך הוא ראה את
הקרובים יכול להיות שחלקם באו בגלגול עוד

פעם לעולם הזה והם באו רובם יש לנו פה
הרבה מה לתקן אז איך הוא ראה אותם כשהוא

נפטר אין שם זמן אז זה לא משנה אפשר
להסתכל על זה מחוץ למטריקס אזה זמן עובד

שמה שונה אז אתה יכול לראות אותם למרות
שהם חזרו בגלגול

כבר זה כמו שיש לך קובץ אתה יכול לראות
הכל בתוך הקובץ לעתיד לבוא יהיה ככה

משקפיים תלת ממדיות תוכל לשחק בתוך
סרת אה כבר עכשיו יש את האפל זן פה איך זה

נקרא התחילו כבר עם העסק אבל למה זה לא
יעזור לנו כי העולם הגשמי הוא רק גירוי אם

הגירוי הזה לא מביא אותי לעבודה פנימית או
למשהו שמקשר אותי לנשמה אז זה כמו פינוקיו

זה דבר
מת ואם אני מגזים בגירוי זה אפילו מרחיק

אותי מהנשמה אבל הבני כותית היא טובה למה
תלו איך משתמשים בה כמו שהאינטרנט הוא טוב

אתה יכול להשתמש ב לדברים נוראים למכור את
הגוף שלך בני נוער אפילו השם ישמור מוכרים

את הגוף ברשת או כל מיני דברים או אתה
משתמש בזה למלחמה או ללשון הרעה סנת חינם

או שזה יכול להיות להפצת תורה אהבה
פנימיות אבל זה רק גירוי אתה יכול להגיד

דברים אמתים בשיעור ואנשים לא יקשיבו לא
יתחברו למה כי זה לא רק תלוי בדבר התכ

אלא מה צריך להשתמש בחיצוניות בשביל

הפנימיות אוקיי הערכנו פה אבל בסדר נחזור
ל

הכתוב ובזה קל להבין
עניין שורש וענף

בעולמות כי כל הריבועים שבדת חם שבעולם
הזה יש לו שכנגדו של כל פרט ואפרט בעולם

העליון ממנו בלי שום הפרש כלל וכלל בצורתם
דהיינו בתכונה

שלהם בפנימיות שלהם רק בחומר שלהם בלבד כי
החייה או האבן שבעולם הזה הוא חומר גשמי

וחיה והאבן שנמצא לנגדו בעולם העליון הוא
חומר רוחני שאלא

תופס לא מקום ולא זמן ונתנו לזה נתנו לנו
סימן

לזה
ב אני מביא הרבה משלים היום

כי כי כי להעביר באמת את הרעיון אבל אל
תתקעו במשלים זה

חשוב רואים
ש כל כל החומר הפיזי

לכאורה אגב זה הרי לא נמצא פה כן אני גם
הרי זה רק הדמייה של תנועה הרוב פוריק למה

אני רואה את זה
מוצק נדבר על זה בהמשך רוב החומרים

היסודות הם בכלל לא
מוחשיים אפילו החמצן הוא לא מוחשי לעניין

המגע אבל אם נרד מתחת
למולקולות רוב היסודות הם בכלל לא מוחשיים

כאילו הם לא תופסים זמן ולא
מקום אבל הם כן תופסים למה כי הם תחת החוק

של הגשמיות חוץ מהאור ששם יש עניין

מיוחד
אבל הוא גם

נתפס אין לו
מסה אבל הוא גם עובר דרך הזמן והמקום ללכן

הוא כאילו 300 קילומטר לשנייה זה אז אנחנו
עושים את ההגבלה הזאת

בתודעה בכל מקרה אז כמו שכאילו החומרים
העדינים לא תופסים לא מקום ולא זמן זה

מעין סמל לדבר
מה שכאילו הדברים הדינים והגבוהים בבר

רוחניות הם מאוד זקים לכן הם לא תופסים
זמן ומקום והנה שורש לדיסקונקי

אמרתי הכל כל דבר יש לו שורש רוחני הנה
דיסקו ke זה לא דיסקונקי אבל נגיד שזה

דיסקונקי איך אני יכול בדבר קטן להכניס כל
כך הרבה מידע שפעם הייתי צריך רים

שלמים כי חומר זח יכול להתחיל יותר אפילו
לדיסקו כ יש שורש רוחני רק בגשמיות הוא

מתבטא
בחינה גשמית שיכול להיות גם חסת

ערך אבל יש ל

שורש זה שאפילו המחשב שזה משהו שהאדם
המציאו תיק מהטבע

וסידר אותו יש בזה חומרה תוכנה זה כמו
צורה וחומר אנחנו רואים שהכל או גם אפילו

משחק שאנחנו
מייצרים משחק מחשב הי אנחנו שמים שמה עצים

או משהו ש הוא דמוי עץ או דמוי
אבנים אחרת לא היינו נהנים מהמשחק כי זה

מה שמגרה לנו את התודעה למה כי ככה זה
בעולם העליון רק שם העץ והאבן הם

רוחניים כמו שהעץ והאבן ביחס למשחק מחשב
הם פיזיים ובמשחק מחשב הם וירטואליים אבל

זה אותה צורה פשוט פה זה
בתוכנה במסך

מחשב ופה זה בתודעה הגשמית של חמשת
החושים ופה זה בחמשת החושים

הרוחניים אוקיי אז הוא
אומר וחייה האבן שנמצא לנגדו בעולם העליון

הוא חומר רוחני שאנה תופס לא מקום ולא

זמן לא זמן ומקום גשמיים בכל מקרה אומנם
האיחוד שבהם הוא ממש

אחד דיינו הצורה

תכונה או מצד
הכלים שזה רצון

לקבל זה רק שינויי הערכים וזהו ודאי שצריך
להוסיף כאן עניין יחס החומר על הצורה שזה

מותנה גם באיכות הצורה כמובן זאת אומרת
לכל חומר גם נותנים את הצורה המתאימה

לו זה ככה
מסודר במצב

המתוקן
למה כי כל דבר יש לו

תפקיד [ __ ] התפקיד שלה להיות [ __ ] רק
ברוחניות [ __ ] זה לא [ __ ] חד פעמית שנתונה

לדרך אילוף ותמורה אלא זה [ __ ] זה כלי
רוחני נגיד שזה גביה שזה כמו

המלכות זה כמו שכאילו [ __ ] היא מכילה את
את המים ככה [ __ ] בתוך האדם מכילה את השפע

האלוקי אני יכול למלות כוסות עד מחר זה לא
אומר שאני אהיה מלא נכון זה רק

סמל אבל אם באתי לעשות קידוש זה בזמן
מיוחד יש שמה כוח מיוחד זה יכול לחבר אותי

לכוס הרוחנית שבתוכי אבל זה סגולה זה
הזדמנות אבל זה לא מחייב את

הדבר אבל צדיק כשהוא מקדש את [ __ ] הגשמי
ביד הרוחנית שלו הוא מחזיק את [ __ ]

הרוחנית גם ויותר מזה ה יכול להחזיק את
[ __ ] הרוחנית גם בלי להחזיק את [ __ ]

הגשמית בעל הסגה מתוקן לגמרי אנחנו לא שם
אז אנחנו דרך הגשמיות מתאמנים להשיג את

הרוחניות וככה לכן הביאו אותנו

לפה אז זהו ודי שצריך להוסיף כאן עניין
יחס החומר על הצורה שזה מותנה גם באכות

הצורה כמובן זאת אומרת בקיצור
כל חומר מחזיק צורה אחרת זאת אומרת הוא

מבטא את הצורה באופן שונה וכל צורה גם
מבטאת את החומר באופן שונה זה כמו שאני

אצייר ב
4k או ב 2k או ב-72 p או ב8

bp לא רואים כמעט כלום תמונה הכללית אבל
סוף כל סוף זה אותם

צורות או שאני אצייר
על לוח ותי

ומיוחד או על בד או על נייר טואלט אין
תקציב יש משל

שפעם

א אתה יכול לצייר עם גירו שאתה יכול ם
בטאבלט זאת

אומרת כל חומר גם יש לו דרך לבטא את

הצורה
וזהו וודאי אוקיי ועל דרך זה מרבית שבדת

שבעולם העליון תמצא כמותם דוגמתם ממש
בעולם שבעלי עליון עד עולם הא' ששם כבר

נמצאים כל הפרטים בגמר מלאכתם בסדר
כתוב

וירא השם את כל אשר עשה והנה טוב מאוד זאת
אומרת אז כל הדון שומח חי שזה באופן כללי

מבטא את העול את הפרטים במציאות שלנו זה
הגדרה כללית

שזה גם כנגד הבחינות זה נמשך מהעולם
העליון כנגד הספירות כנגד

הבחינות כנגד

המדרגות כנגד התפתחות

הנשמה אז
בעצם זה כמו המולטי ורס רק לא מבחינה

גשמית מה שאומרים שיש מולטיוורס
מה שבסרטים עכשיו עושים על זה הרבה

סרטים גם דרך שמה מאמנים אותנו במטריקס

אז הנשמה היא נמצאת בכל העולמות בבט אחת
כמו

שהאלטרנטור ת אחת רק מה בגלל שאנחנו
עוברים דרך הזמן והמקום אז אנחנו רואים

אותו בנקודה אחרת בכל רגע
נתון

אז הנשמה היא מגיעה עד האינסוף אבל אנחנו
מודעים כל פעם לחלק אחר לפי התיקון שאנחנו

עושים כשנתקל את הכל נגלה את כל התמונה
בבת אחת זה יהיה בגמר

התיקון צדיקים מאוד גדולים הם גם חווים את
זה לפני גמר

התיקון או אפילו מי שבעולם הרוחני הוא
חווה את זה בדרגה מאוד גבוהה אבל מצד הדבר

השלם
כשכולנו נגיע לזה נשיג את הכל בבת אחת זה

יהיה בגמר
התיקון

לכן כמו שיש דוממת צמח חי בעולם התחתון
ואפילו בעולם הגשמי ככה יש בעולם הרוחני

ויותר מזה עצם זה שיש להם קיום בעולם
הגשמי זה בגלל שהם קיימים ככה בעולם ה

עליון זאת אומרת הרי בסוף המציאות היא
בתוכי איך אני יודע להתפעל מפרח כמו שאני

מתפעל מפרח או מחומצה או יש דברים שהם
אוטומטיים מצד החוקים הפיזיקלי ויש דברים

שהם על ידי המודעות ויש דברים שהם בין
לבין אז כמו שאני אקח חתול ישים אותו מול

משחק מחשב הוא לא יתפעל מזה כי זה לא
התודעה שלו אבל אדם כן תפעל זה אותו דבר

פה
זה ש הדומם צמח חי אני מפרש אותם בצורה

מסויימת יש להם תכונות מסויימות כי זה
נמשך ככה בעולם

שמעליהם כמו שאטום מתנהג בצורה שהוא מתנהג
כי יש כוח שאחראי עליו שהוא ככה התנהג ואם

זה לא היה אז הוא לא היה מתנהג ככה מספיק
שינוי קטן בחלקיקים מתת

אטומים ואפילו באטום עצמו לא היה את החומר
כפי שאנחנו מכירים אותו הוא בכלל כפי

שאנחנו מכירים
אותם אז הכל מאוד מאוד מדויק אין מבחינה

גשמית ואין מבחינה

רוחנית וזה שיש הסתרה גם זה גם חלק מהדיוק
כי ה הסתרה נצרכת כחלק מהתפתחות ותהליך

התיקון
לכן כמו שיש דומם צמח חי

בעולם התחתון ומדבר יש גם בעולם הרוחני
ככה ויש כמה עולמות רוחניים חמישה באופן

כללי אבל הם גם
מתפרים לכן אדם יכול לראות רק את הבהמה

הגשמית או רק את [ __ ] הגשמית או רק את
התפילין הגשמיות אם הוא בעולם הגשמי אבל

אם הוא גם בתודעה של העולם הרוחני מפרש
משהו אחר לגמרי מהמציאות זה לא אומר שהכוס

הזאת תהיה לו יותר מתוקה
לא זה לא צריך להתבטא בגשמיות בהכרח ויש

לזה גם שורש בעולם העליון כי הגשמיות היא
כמו סמל ללב האבן שאין לי מה לתקן אותו

הוא לא
משתנה לפחות לא

בעצם לכן רק הפנימיות עולה לכן כשאדם
מתפתח רוחנית זה לא אומר שהגשמת צריכה

להסתדר לו יותר טוב בהכרח אלא התודעה
מסתדרת לו יותר טוב ואז הפנימיות של העו

לעולם העליון ואז מילה הוא מפרש את
המציאות אחרת כי הוא מפרש אותה בכמה

רובדים כמו שאני יכול להסתכל על
חלל אבל זה רק משל רק באור הנראה אני כמעט

לא רואה כלום או שאני לוקח טלסקופ פתאום
אני רואה המון אבל זה גם מגביל אותי אבל

אם אני אקח עוד שכבה של אינפרה רד נגיד או
של גלי רדיו או של קרינת גמה או של מה עוד

יש
א רדיו אה מיקרו יש את ה אור הנראה העל

סגול או תת אדום אחרי זה יש את הנגיד גלה
רדיו גלי

מיקרו
א מה יש עוד

גלי
אקסר

רנגן ויש את ה
גמה לא משנה יכול להיות ששוות בין לביין

אבל זה באופן כללי אז פתאום אני רואה
מציאות אחרת לגמרי יש גם גלי כבידה אגב

אבל זה יותר מצד
ה הכלים אבל ולא מה שמחזירים

אבל נגיד בזכות זה שגילו אתגלי כבידה גילו
דברים חדשים על המציאות לגמרי שהצליחו

למדוד אותם כן כי הם היו לפני זה פשוט לא
ראו אותם וגמה גמה היה וגם כל מה שהכוכבים

מקריינים לנו בכל הספקטרום של האור זה היה
אנחנו לא ראינו את זה כילא לא היה לנו

כלים רק ברוחניות הכלים זה לא משקפת זה
נקרא מ או טלסקופ א זה נקרא

מסך אבל צריך גם שיהיה חושים רוחניים בכלל
קודם כל זה דרגות של התפתחות אז

כמו שמבחינה גשמית אם אני בודק רק לפי
עיניים או אפילו אם אני אוריד את השכל

שבאדם אז אני רואה מציאות מאוד מאוד
מצומצמת ככה זה ב בעולם הרוחני בתודעת

האדם אם הוא גשמי הוא רואה רק את הדומם
שמח חי

הגשמיים ככל שהוא מתפתח הוא יכול להשיג גם
את הרוחניים אז זה לא אומר שה יהיה עכשיו

יותר גבוה פיזית אם ה יותר גבוה רוחנית לא
פשוט בתודעה בעולם הפנימי הוא יפרש את

המציאות אחרת ויחווה אותה
אחרת וגם אם הגשמיות לא תהיה לו יותר מדי

טובה זה לא יותר מדי שנה לו כי המציאות
האמיתית שלו זה בתוך העולם הרוחני והוא

רואה
שגש יהיה במדרגה שרואה שמציאות הזאתי כמו

חלום אז עשיתי ככה בחלום עשיתי ככה מה
שחשוב זה מה קורה לי בפנים אבל בגלל

שאנחנו בהתחלה חיים רק את החלום לכן זה
מאוד

קשה כי כאילו הרוחניות היא חלום בשבילנו
ולא העולם הזה וזה בדיוק להפך זה שלבים של

התפתחות
אוקיי אז

בעצם התחלתי להגיד משל אז אז כמו שיש את ה
הרבה רובדים בגשמיות יכול להסתכל על זה רק

כפשוטו או לראות את האטומים בפנים את
המולקולות מלא יצורים שיש פה אגב דברים

מטורפים אז ככה גם במציאות הרוחנית יש
הרבה הרבה רובדים הרבה הרבה שכבות וכל אחד

משתלשל מהשני ולכולם יש תפקיד וכולם
משלימים אחד את השני על אותו דרך שדמם

צומח חי שבעולם הגשמי משלימים אחד את השני
ונעזרים אחד בשני כדי

להתקיים
ככה זה קורה בעולם הרוחני נשאל את

השאלה איך האדם עוזר לדומם להתקיים הוא
מפריע לו בכלל זיום אוויר אנחנו

עושים באמת יכול להות שבחינה גשמית הוא לא
עוזר לו יותר

מדי אבל היות והוא משמש את האדם שזה דבר
רוחני אז זה מאפשר לו את הקיום כי אחרת

אין בו צורך כל מה שמתקין זה בזכות לשמש
את צד האדם אבל אם האדם פועל את הבימה שבו

באמת לעיתים זה גורם למאן לא על בן אדם
אחד על כלל האנושות זה גורם למן אם ההשגחה

צריכה או רואה בכך צורך זה גורם למן רעידה
אנרגטית רעידת אדמה אנרגטית ואז קוראים

לנו כל מיני הסננות בגשמיות כדי להעיר
אותנו אבל זה בא בגלל

האדם כמו שרואים שהארץ נענשה אבל מה היא
מה היא עשתה לא זה בגלל האדם כי ה בא לשם

את
האדם

אבל זה תלוי באיזה משקפיים אני מסתכל כי
אם אני אסתכל במשקפיים של עולם העליון

יכול להות שאני אראה את המציאות אחרת כמו
שאני מסתכל נגיד על החלקיק בתור גל בכלל

חוקים אחרים לגמרי אבל אם אני במשקפיים של
חלקיק אז אני רואה את הפירות הנפרדות אבל

אם אני מסתכל עליו כגל הוא מתנהג אחרת
לגמרי לכן זה תלוי איך אנחנו מפרשים את

המציאות אז בגשמיות החושים
הגשמיים והתודעה

הגשמית היא המפרשת לנו את
המציאות התודעה הגשמית זה כמו מה שמגשר

בין המציאות הגשמית או ההדמיה הגשמית

לנפש אבל ברוחניות מה מקשר בין הנשמה
לעולמות

למציאות
המסכים זה החושים הרוחניים דרגות השוואת

הצורה אבל האדם כאילו צריך לצאת מהמטריקס
להיוולד לעולם הרוחני זה נקרא יציאת

מצרים זה התורה מלמדת אותנו הקבלה את כל
התהליך זה לא רק לימוד טכני כמו חוכמה

חיצונית אלא זה לימוד נשמתי זה תהליך
פנימי אבל זה מתחיל בלימוד כמו כל חוכמה

כמו שלמדנו גם בשיעור
הקודם אז הכל נמצא בעולם העליון ומשלשל עד

למטה

על דרך קודם נמשך וענף ושורש מה זה קודם
ונמשך שיש תהליך

מדויק בסדר מסודר מאוד כמו שיש בתוך האטום
תהליך וסדר שאם משהו משתנה שם הכל מתפרק

אותו דבר

במציאות אבל ברוחניות בגשמיות נתנו לנו את
זה מאן אוטומטי כדי שיהיה קיום אבל

ברוחניות אני צריך להיות בהשוואת הצורה
לסדר

הזה כדי לראות אותו זאת אומרת אני צריך
שהתדר שלי שהוי יהיה מכוון ואם הוא לא

מכוון אני לא משיג את זה ובגשמיות לרוב
בני

האדם בעיקר כשהם מתבגרים ומתפתחים משיגים
את הגשמיות פחות או יותר באופן

אוטומטי אתה רואה אתה שומע אתה מריח אבל
ברוחניות אתה צריך ולד לרוחניות כדי לעשות

את
זה וזה לא קורה

אוטומטי זה חלקית
אוטומטי צריך פה התרות דלתתא

עבודה וזה התפקיד של התורה לפתח את האדם
לזה אוקיי הערכנו אז אני אחזור על

הכתוב אז ה אמר שעולמו חותם ונחתם עד עולם
הא' ששם כבר נמצאים כל הפרטים בגמר מלאכתם

בסדר
כתוב וירא השם את כל אשר עשה והנה טוב

מאוד זאת אומרת זה כמו מצב הג שההוא אומר
זה גמר

התיקון שם הכל מוכן כבר מתוקן ובאחדות
אלוקית וזה שכתבו המקובלים שהעולם נמצא

במרכז
הכל שו להורות על האמור אשר הסוף מעשה הוא

העולם הראשון דיינו התכלית

לכאורה העתיד לפני
ה העתיד לפני ההווה כאילו מה מה זה תורת

הקוונטים או תאורייה

מסויימת אין שם זמן אז העתיד הוא התוצאה
הסופית הוא ממילא מתקיים שמה אבל ממנו

מתחיל הכל כי הוא
התכלית והריחוק מהתכלית נקרא ירידת

העולמות מ מאציל עד לעולם הזה הגשמי הרחוק
מתכלית מהתכלית יותר מכולם שזה הגילוי של

האגואיזם והרצון לקבל והתגשמות של כל
הווית המציאות ותודעת האדם לדיוה

האחרונה עד כמה
שניתן אומנם סופם של הגשמיים כולם להתפתח

לאט
לאט דהיינו על סדר

המדרגה כדי שיהיו
שותפים היות ונברא תופס דרך הפרטים דרך

החלקים לכן הוא חייב לעבור
דרכם ולבוא עד תכליתם שחשב עליהם הבורא

יתברך דהיינו עולם הא' שבערך עולם הזה
שאנו נמצאים בו הוא עולם האחרון למה כי

אליו כאילו אנחנו מגיעים בסוף דהיינו סוף
דבר ממילא נדמה הדבר שעולם התכלית הוא

עולם א' ועולם התכלית הוא העולם האחרון
ואנו בני העולם הזה באמצע

ביניהם זאת
אומרת סוף

מעשה במחשבה תחילה מסוף העולם עד סופו סוף
מעשה במחשבה תחילה זה העולם הראשון שהכל

כבר מוכן שמה הכל באחדות אלוקית מוכן מהבל
זמן ומקום הכל

בתנור ויש את הריחוק את העולם האחרון שזה
המציאות שלנו שהתרחקנו מהתכלית שהתודעה

התרחקה מהאלופות רגש

האלוקות אז יש את העולם העליון שהכל מוכן
שמה ויש את

העולם העליון מצד התכלית
מה מה שיהיה בסוף ואנחנו כאילו

באמצע בין המחשבה
לסוף

למה כי אנחנו
נמצאים בין

ה
מחשבה

לתכלית אנחנו בתהליך ואז הכל

מתאחד לכן מצד אחד יש את האחרון שזה אומר
שהתכלית תקיים אבל יש את האחרון מצד

הריחוק אז אנחנו האחרון מצד הריחוק
אבל עולם התכלית הוא האחרון מצד הגמר

מלאכה מצד

השלמות אז אנחנו כאילו
באמצע אנחנו בין המציאות

העליונה לתכלית שצריך להגיע אליה לכן הוא
אומר ואנחנו בני העולם הזה באמצע ביניהם

מה זה בני העולם הזה בני התודעה של זמן
ומקום וזמן התיקון קורא לזה בהקדמה ספר ז

מצב הב זמן
העבודה זמן ההכנה זמן

התיקון
אוקיי אז

בעצם הכל בתוכנית לא קורים דברים במקרה
וזה הכל מתוכנן מדויק

מכוונן אבל ההשגחה היא תכליתית לא עכשיו
כל הציץ הזז אני צריך לעשות מזה תורה לא

זה תפורה של המטריקס הסברנו את זה
בשיעורים הקודמים אבל אבל במסה בתמונה

הכללית הכל מכוון למה מה
התכלית להגיע לאהבה השגת אלוקות כדברי של

ראהו מקבל על מנת להשפיע הפי אפטר אינסוף
מטורף אפילו לא

נתפס אבל בדרך
לשם זה קצת מורכב זה ריחוק זה עבודה זה

תיקון אבל אם זה לא היה לא היה לנו כלי
להעריך את ה טוב וגם לא היינו

שותפים אז זה כמו סרט כמו שיש לך קובץ של
סרט שניה

רגע אז יש את
הקובץ שכוללת הכל זה מחשבת הבריאה זה

ההתחלה ויש את הקובץ שכולל את מה שיהיה
בסוף החלק בקובץ שכולל את הסוף שזה שהכל

יהיה מושלם ופ פטר ויש באמצע של הקובץ כל
הבלאגן

או כל המק ההזדמנות
לתיקון אז תכלית זה ת כלי ת

למה כי מתחילים מהכלל עוברים דרך הפרטים
דרך היגיעה דרך התיקון ואז חוזרים לכלל עם

הפרטים לכן זה נקרא סוף מעשה במחשבה תחילה
אני מגיע

לסוף אבל מתוך
הפרטים אני מגיע לכלל מתוך

הפרטים אני מגיע
לאחדות מתוך הפירות וזה הדבר

הגדול אוקיי הערכנו פה גם נתתי הרבה משלים
אבל א רציתי לנסות להעביר האמת אני קצת

עייף גם אבל רציתי
להעביר טוב את

הנקודה אבל לפעמים ריבוי הקנקנים מפיק טעם
היין אז אנחנו נמשיך בכתוב מהות חוכמת

האמת ואם זה מובן אשר כמו שהתגלו מן החי
בעולם הזה סדרי קיומו הוא חכמה

נפלאה הלשון פה שונה מפרי חכם

אני אז
אני

אני אקרא לפי הלשון של פריך חם שאני זוכר
אותה בעל פה חוכמה נפלאה כן התגלות השפע

האלוקי בעולם אין מציאות המדרגות ואין
דרכי פעולותיה עושים ביחד חוכמה נפלאה אפל

ופלא הרבה יותר להן קץ על חוכמת
הפיזיקה משום שחכמת

הפיזיקה היא רק ידיעה מהסדרים שמין פרטי
המצוי בעולם פרטי והיא מיוחדת רק לאותו

הנושא שלה
בלבד

ואין שום חוכמה אחרת נכללת בה מה שאיין כן
חוכמת האמת על היותה הידיעה כללית מכללות

דצם הנמצאים בכל העולמות ובכל מקריה
סדריה וכאשר נכללו במחשבתו במחשבת הבורא

יתברך
דהיינו בנושאים

התכליתי אשר משום זה כל החוכמות שבעולם
מקטנים ועד גדולם נכללים בה באופן הפלא

ופלא על היותם משווה כל מיני החוכמות
המשונות זו מזו ורחוקות זו מזו כרחוק מזרח

ממערב משווה אותם בסדר השווה לכל כלומר עד
שסדרי כל חוכמה וחוכמה מחוייבים לבוא

בדרכים

שלה למשל ש חוכמת הפיזיקה מסתדרת ממש על
פי סדר העולמות והספירות וכן חוכמת

האסטרונומיה מסתדר על פי אותו סדר וכן
חומת המוזיקה באופן שבא אנו מוצאים אשר כל

החוכמות מסתדרים ובאים על פי קשר אחד ויחס
אחד וכולם דומים אליה כיחס הבן איל מולידו

שמשום זה מותנים זה מזה כלומר שחכמת האמת
מותנה מכל החוכמות וכן כל החוכמות מותנים

ממנה אני תכף אני אסביר משום זה לא מצינו
מקובל אמיתי שלא יהיה לו ידיעה מקפת בכל

חוכמות העולם כמפורסם עלותם רוכשים את אלה
מתוך חוכמת האמת גופה משום שהם הכלולים

בה אוקיי נקרא ונסביר
ואם זה מובן אשר כמו שהתגלו מין החי בעולם

הזה וסדרי קיומו חוכמה נפלאה זאת אומרת
כמו חוכמת הביולוגיה זה חוכמה

מטורפת מטורפת מלא פרטים מלא פלאים מלא
ניסים דברים לא

נתפסים חוכמה

נפלאה כל שכן החוכמה האלוקית שהיא מייצגת
את הביולוגיה הרוחנית השלמה ולא רק את

הביולוגיה הרוחנית את כל ההוויה
השלמה כן התגלות השפע האלוקי בעולם אין

מציאות המדרגות ואין דרכי פעולתה עושים
ביחד חוכמה נפלאה אפלה ופלא הרבה י הרבה

יותר לאן ערך על חוכמת הפיזיקה למה כי
חוכמת הפיזיקה זה רק חתיכה מהפאזל וחוכמה

האלוקית זה הפאזל השלם שכולל את הכל
באחדות פשוטה בפירוד פשוט בפירוד אפילו

ובהתחשב
רה לכן המדע הוא לא ימצא את זה כי זה לא

קיים בהדמיה הגשמית זה רק קיים מחוץ
למטריקס הוא מחפש את החוכמה שתחבר את

הכל אבל זה לא קיים בגשמיות למה כי
הגשמיות הטבע שלה הוא

פירוד אבל החוכמה באמת שמחברת את כל
החוכמות זה חוכמת הקבלה

למה כי זה החוכמה האלוקית אז כמו שהאלוקים
מצד האמת מאחדת ומחברת ומהוה ומקיימת את

הכל ממלא החוכמה האלוקית היא גם החוכמה
שמסבירה את הכל מחברת את הכל מקשרת את הכל

גם את מה שנראה סותר היא מקשרת כמו חומר
ואנטי

חומר לא רוצה להסביר כל דבר כדי לא לרדת
יותר מדי נמוך כך אומר באנטי חומר מה זה

חומר ואנטי חומר זה כמו בית הפכים בנושא
אחד שלא יכולים להתקיים בזמן אחד בזמן

התיקון אז כמו שזה ברוחני זה קורה גם
בגשמי לכן אם הם מתחברים הם נהפכים כאילו

לאור למה כי אין להם אפשרות להתחבר בבת
אחת

בגשמיות נתתי משל
אז אותו

דבר החכמת הקבלה חוכמת
האמת היא

בעצם חוכמת האלוקות ממילא האלוקות היא
מחשבת הבריאה שכוללת את כל הווית המציאות

אז ממלא החוכמה אלוקית היא כוללת את הכל
ולא רק היא כוללת את הכל היא כוללת את הכל

בצורה אחדותית של
אהבה עכשיו אני אתן משל כמו במפץ

הגדול הנה הרי אמרתי שהכל נמשך מרוחניות
אני נותן משל על הדרך ל לא לעשות מזה תורה

מה קרה במפץ הגדול נגיד זה דומה לשבירת
הכלים התנפץ הכל התפזר הכל כמו נגיד הפאזל

קוסמי
התפזר ככה כל החוכמות

שבעולם הם כמו חלקים שהתפזרו במפץ
הגדול אבל זה

משל כל חלק מהפאזל הוא לא מראה את השלם
בפני

עצמו זה רק חתיכה לכן הוא סוג של קליפה
אבל יש לו

תפקיד אבל הוא לא יכול להראות את הכלל למה
כי הוא נפרד בטבעו אבל החוכמה אלוקית שהיא

מאהבה והיא החיבור בין כל הפרטים רק היא
יכולה לאחד אותם

בחזרה לכן ממילא חוכמת הקבלה היא הכלל של
כל החוכמות למה כי הכל השתלשל

ממנה זה כמו האנרגיה שכוללת את הכל רק מה
אז למה צריך בכלל חוכמות חיצוניות כי יש

סדר התפתחות פשוט מאוד וצריך את הקליפות
יש להם

תפקיד אז הפיזיקה או הביולוגיה זה רק
חתיכה הפאזל פעם גם לא ידעו לחבר אותם פעם

לא ידעו איך המערכת עיכול נראית אפילו או
ידעו אבל לא ידעו לגמרי איך זה עובד כי

יכלו לחתוך את הבן אדם אז היה איך לראות
אבל לא היה את הכלים של היום אז כן אפילו

mri נמשך מהעולם הרוחני למה כי יש חוות
לפי האור חוזר שאתה עושה שאתה יכול לראות

את המציאות רק פה זה מבחינה גשמית
בצעצועים ושם זה צריך להיות מבחינה רוחנית

זה משהו אחר אז בעצם כל החוכמות של העולם
דיברנו מזה בפתח לספר הזור תשלימו את זה

שמה זה בעצם רק
חלקים מהפאזל ממחשבת הבריאה אפילו כי סוף

כל סוף הכל מהאלופות כן אבל זה חלקים שהם

נפרדים
לכן הם לא מראים את התמונה

השלמה אבל אל החוכמה האלוקית אבל היא גם
קשה להשגה

כן זה כמו שאתה
לומד טוב אני אדבר על זה בהמשך

אז כמו כל חוכמה שהיא נפלאה ומדהימה כי
היא באמת נמשכת מהדבר

הרוחני אז כל שכן חומת הקבלה שהיא לא
מדברת מענף פרתי כמו שגם דיברנו בשפת

הענפים היא מדברת מכל הבית המציאות כי
האלוקות מחברת ועוטפת את הכל ממילא זה

החוכמה הכי גבוהה שמאחדת את הכל מחברת את
הכל

ו זה גם יש שם הסטרה בכוונה שהמדע לא
השתמש בזה לרצון לקבל לעצמו אבל בעצם

הקבלה היא בעצם המה שהמדע מחפש א חוכמת
האמת כי רק היא יכולה לאחד את הכל אבל לא

רק לאחד בשכל לאחד
בלב

בכל מקרה נמשיך בכתוב ונסביר
משום וחמת הפיזיקה היא רק ידיעה מהסדרים

שבימין פרטי המצוי בעולם פרטי ד בעולם
הגשמי זה רק ענף מסוים וגם ענף שהוא חלקי

הוא לא מראה את כל התמונה זה כממה שאני
מנסה למשל דרך הפיזיקה הקלאסית להבין את

התורת הקוואנטים אני לא יכול זה רק ענף
פרטי אם אני מנסה להבין מהפייה הקלאסית

איך השמש בוערת אני לא אבין למה כי אין לה
מספיק מה עשה להתחיל תוך גרעיני אני מסביר

את זה לפי תורת הקוונטים מה עיקרון היא
הוודאות מינור קוונטי למה עיקרון הוודאות

עיקרון הוודאות אז כאילו החוכמות מנסות
לפצות אחת על השנייה זה כמו שמנסים להבין

את ה מחפשים את החלקיק האלוקי כביכול אבל
לא מסתדר להם הפאזל למה כי הם לא מבינים

למה החלקיק הזה הוא בנוי ככה ולמה זה זה
נראה חלקיק מיותר למה הוא קיים בכלל

יש להם הרבה דברים שהם כאילו באים לחבר את
הפאזל יש להם שגיעות הם לא הם לא מצליחים

לחבר את הפאזל הם תקדמו היום והתפתחו אבל
עדיין יש חורים

בפאזל אז אפילו בתוך החומות עצמם בתוך
הגשמיות אני כאילו אם אני אנסה להבין את

הפיזיקה את הקוונטים לפי הפיזיקה אני
מתבלבל אני לא אבין אני חייב להסביר את זה

לפי הקוונטים אני לא יכול להסביר את זה
לפי הפיזיקה בחומת הקבלה אני יול יכול

לחבר ביניהם בהתחלה בשכל אחרי זה גם בלב
מה אני יכול להיות נשמה וגוף ביחד אני

יכול להיות גם חלקיק וגם גל גם צד בינה
וגם צד מלכות אבל בגשמיות אני לא יכול

לעשות את זה או שאני יכול כאילו לעשות את
זה בדברים

זקים לכן חלקיק יש את הניסוי של בית
הסדקים ברגע שהם מסתכלים עליו הם מערבים

את הרצון לקבל הוא מתנהג כמו חלקיק כל עוד
הם לא מפריעים לו הוא מתנהג כמו גל וזה

סמל לה לנונו רעיון
רוחני ובכל

מקרה כל חוכמה בעולם היא מיוחדת לנושא של
ה בלבד חוץ מחכמה אלוקית למה כי היא כאילו

לא חתיכה מהפאזל שעפה במפץ הגדול ן שהוא
היא המקור של

הכל ממילא המקור כולל את הכל באחדות אז
זאת אומרת זה החוכמה האמיתית לכן היא ו

לכן היא נקראת חוכמת האמת כי החוכמה
אמיתית למה היא אמיתית

כי היא היחידה שמתקיימת מעבר לזמן ומקום
ומאחדת את

הכל לכן והיא מיוחדת רק לאותה הנושא שלה
בלבד מה חוכמה חיצונית ואין שום חוכמה

אחרת
נכללת

הופה ברח לי

קצת בא מה שאיין כן בחוכמת האמת על יותה
הידיעה כללית מכללות הד הנמצאים בכל

העולמות ובכלל מקריה
סדריה וכאשר נכללו במחשבת הבורא יתברך

דהיינו בנשאים התכליתי היא גם מעבר לזמן
כוללת את הכל מעבר

לקוסמוס הרוחני והגשמי הגשמי והרוחני
אפילו למה כי באינסוף אין זמן אין זמן

רוחני
אפילו מעל

הכל אשר משום זה כל החוכמות שבעולם מקטנים
ועד גדולם נכללים בה באופן הפלה ופל

עלותה משווה כל מיני חוכמות המשונות זו
מזו ורחוקות זו מזו כרחוק מזרח ממערב למה

כי רק האלוקות יכולה לעשות את זה אבל אני
הולך איתכם עכשיו למתקדמים

ומתקדמים מה לא בשכל שהא יכולה לחבר אלא
בלב ברגש שהאדם משיג את האלוקות הוא מחבר

בתודעה שלו את כל המציאות לאהבה הוא רואה
את הבורא בכל דבר אז כאילו אנחנו מסבירים

פה וזה הסבר אמיתי

למתקדמים שדרך ההגיונות של בחוכמת האמת וה
וה התפתחות שלה והמשקלות הגבוהות שבה אני

יכול לחבר את הכל ולאחד אבל הם מתקדמים
במתקדמים הכוונה שאם אדם הגיע להשגת

אלוקות זה מחבר לו ותופר לו את כל המציאות
לאהבה כי זא תודעת האחד תודעת

האמת לכן הא יכולה לחבר
אפילו רחוק מזרח ממערב למה כי מחשבת

הבריאה כוללת את הכל גם את הפירוד גם את
היא יכולה לחבר את הכל כי הכלל של הכל

עלותה משוע כל מיני החוכמות המשונות זו
מזו חקות זו מזו כרחוק מזרח מערב אפילו

בורא

ונברא משוה אותם בסדר השווה לכל כלומר עד
שסדרי כל חוכמה וחוכמה מחוייבים לבוא

בדרכים שלה
למה כי אמרנו שהכל עובד בבחינת חותם ונחתם

ממילא הפיזיקה כפופה למציאות העליונה אליה
ומחשבת הבריאה חוכמה האלוקית היא המציאות

העליונה על
הכל למשל חוכמת הפיזיקה מסתדר ממש על פי

סדר העולמות והספירות כן דיברנו מזה קצת
במקומות

המתאימים עצם זה שיש דומם צומח חי בגשמיות
איך זה קורה כי זה קיים ככה במציאות

העליונה אחרת אולי לא היה צומח במציאות
היה רק דומם חי מדבר למה יש גם צומח אגב

יש גם דברי ביניים זה נקרא בחינה ממוצעת
בין דומם לצמח יש את

האלמוגים בין צמח לחי יש את העדני השדה
בין החי למדבר יש את הקוף אז זה נקרא

בחינה ממוצעת זה משהו
מיוחד גם זה נמשך מרוחניות לכן הקוף דומה

לאדם באמת עלותה משוה הכל מאח אז
למשל חוכמת הפיזיקה מסתדר על פי העולמות

והספירות וכן חוכמת האסטרונומיה מסתדר על
פי אותו סדר

לגמרי וכן חוכמת המוזיקה כן הרי המוזיקה
זה לנפש זה לא

לגוף איך אתה מתפעל דרך
הגוף כי זה מסודר על פי המציאות הרוחנית

אבל מצד שני אני יכול לשמוע מוזיקה להיות
בדיכאון זה לא מגרה לי את הלב

למה כי צריך גם את הפנימיות כמובן המציאות
החיצונית הר הגירוי אבל סוף כל סוף זה

נמשך מהעולם

הרוחני וגלקסיות המבנה שלהם התנועה שלהם
אנחנו לא תמיד יודעים לראות את זה רק

המקובלים כן אבל המקור להבין את הכל זה
חוכמת האמת אבל יש ב עניין היא לא באה

בשביל הידע החיצוני או לתועלת הגוף היא
באה לאלוקות לאהבה לתקן את האדם

אבל עם זאת
הכל קיים בה כי זה החוכמה האלוקית נקרא

לזה בלשון העם זה חוכמת

האלוקות אגב אמת זה גם א' זה ההתחלה מ זה
האמצע ת זה הסוף כמו שאמרנו פה ראש תוכ

סוף כמו הסוף מעשה במחשבה תחילה אז אולי
בגלל זה הא גם נקראת חוכמת האמת כי הכל

מתחיל בה והיא באמצע של הכל והכל מסתיים
בה

באופן שבה אנו מוצאים אשר כל החוכמות
מסתדרים ובאים על פי קשר אחד ויחס אחד

וכולם דומים אליה כיחס הבן אל מולידו למה
כי הם ענפים

שלה הם כפופים לה למה יש כוח משיחה כי כי
יש חוק שהרצון לקבל מושך את האור בעולם

הרוחני אז בהדמיה הגשמית זה מתבטל ככוח
משיכה אם לא יה חוק הזה לא הייה כוח

משיכה אז הפיזיקה היא כפופה
לקבלה וזה שהמדע לא מוצא את הבורא זה גם

כפוף לקבלה למה כי כי המציאות האלוקית
מחייבת הסתרה כדי שיהיה

בחירה או היא מחייבת שאם אתה מחפש את
הבורא עם גאווה אתה לא תראה

אותו לכאורה עם כל הדברים המטורפים שהמדע
גילה הרבה מדענים תולים את זה במקרה הטבע

איך אפשר כי זה נמשך גם מלמעלה שיש מציאות
של הסתרה כמו למשל בדוגמה שהבנו מהשכבות

של האור פעם זה היה כפירה מדעית לא נוצרית
מדעית להגיד שיש עוד כוכבים לא נוצרית זה

היה כפירה מדעית למשל יש את פלוטו
א אורנוס וורנוס ונפטון לא איך זה הולך לא

יש את ה שבעת כוכבי לכת ויש את
השלושה שגילו א אני קצת אף איך קוראים להם

בוא נראה הרב גוגל יעזור לי
מערכת השמש אני גם עובד על הנובה אולי אני

כן יודע את זה בעל

פה כן
אה כן צדקתי נפטון וורנוס

אוקיי א שמרתי אותם באנגלית וזה אקי רגע
כן אז יש לנו

[מוזיקה]
את כן אז לא ראו אותם מכדור הארץ למה כי

באמת את הגר
כמו בחינת הראש לא רואים מהארץ לכן זה

שקשה לראות אותם זה גם מלמעלה למה כי הגר
תמיד נסתרים כמו במכות היה את השבע מכות

ואת השלוש
בסוף אגב כמה פעמים

א פלוטו

מסתובב
סביב השמש רמך כנגד רמך מצוות עשה בוא

נוודא את זה טוה
פלוטו

פלטו רגע כן זמן הקפה מ8
שנים

יפה
אז הכל נמשך מהרוח כמו שאמרנו והכל כפוף

לרוחני ומה שנראה לא כפוף
לרוחני אזה דיינו לאלוקות זה גם בכוונה

מלמעלה לצורך

התיקון אבל זה לא עניין טכני זאת אומרת
אנחנו מדברים כאילו מצד החוכמה כי זה דרך

הלימוד אבל זה כמו שדיברנו בשיעורים
הראשונים להשיג את האלוקות להשיג את חוכמת

הקבלה לא להכיר אותה בשכל אבל חייב להתחיל
מ זה ואני אומר את זה לעצמי אני חייב

להתחזק תתפללו עליי כל הם מתפלל על חברות
ננה תחילה אבל הכוונה האמיתית להגיע

לתודעה הזאת ואז בלה האלוקות מאחדת ומחברת
לך את

הכל כמו הצדיקים שם רואים את הבורא בכל
דבר אבל הם לאו הם לא אומרים את זה בפרק

כאילו בשביל לקבל כבוד הם באמת חיים את
זה אני לא חי את זה אני מנסה לחיות את זה

מתוך שלא לשמע בא לשמע זה גם
יפה

וכולם דומים אליה כיחס הבן אל מולידו
דהיינו התוצאה הכפופה לסיבה בין זה תוצאה

והאב זה סיבה כמו
שה מולקולה כפופה

לאטום והאטום כפוף לקונט והכוונת כפוף
נגיד לקרקרים וקרקרים כפופים לרוחני עכשו

משום זה
מותנים אז יש ק יש קוקר אייך זה נקרא קקים

ברוחני ב רק שם זה מבחינה
רוחנית יש אותו ברוחני כן

בוודאי כמו הג קוים שנתתי
דוגמה כמו צד הראש אולי אפילו נותנים זה

מזה כלומר שחכמת האמת מותנה מכל החוכמות
וכן כל החוכמות מותנים ממנה כי ה הכלל והם

הפרטים משום זה לא מצינו מקובל
אמיתי אמיתי שלא יהיה לו ידיעה מקפת בכל

חוכמות העולם כמפורסם
או לפחות של אותו זמן עלותם רוכשים את אלה

מתוך חוכמת האמת גופה משום שהם הכלולים בה
יפה זאת אומרת ראינו באמת גם בחז הם

מדברים על כוכבים וזה לא הה טלסקופים בכלל
מאיפה אתם מביאים את זה הם דיברו רוחני

ממלא הכל נמשך מזה אז האם מקובל צריך לדעת
את כל

החוכמות ז אומרת לדעת הכוונה ידיעה זה
התחברות האם מקובל צריך להבין בקידום

אגב אני נראה לי את הקידום הטרים מהקבלה
למדתי אבל לא

משנה לא עשיתי קורס ואני מפיץ הרבה שנים
מקבלה רק בשנים האחרונות זה שיעורים שלי

אבל אני פסתי רבנים אחרים לפני בעל הסלם
וזה לא

משנה אבל זה המשל זאת אומרת האם מקובל
צריך להבין נגיד בקידום מטרים

בגינון אם הוא יתעסק בזה הוא יבין למה כי
הוא מכיר את הכללים של הכל אז ממילא הוא

ידע כתוב זהו חכם הרואה את הנולד זאת
אומרת הוא רואה את השורש בכל דבר ממלא הוא

רואה את הענפים כמשל כמו שניקח אדם גאון
נגיד אז כל חוכמה שאני תן לו להתעסק הוא

יפצח אותה אז על אותו משל גאון
אלוקי וזה רק משל כי השכל הוא לא העניין

אבל זה כלי שנותנים למקובלים
הגדולים כל החוכמה הוא אם הוא תעסק בה

יכול להיות שהוא לא יתעסק בה כי היא לא
מעניינת היא לא משמשת את התכלית אז אין לו

עניין בזה אבל אם הוא יתעסק
בה הוא ייבין אותה הכי טוב למה כי הוא

רואה אותה מהפנימיות שבה מהכלל שבה זה כמו
שמי שמבין בתורת הקוונטים והוא התעסק

בפיזיקה
הקלאסית הוא יבין אותה הרבה הרבה יותר טוב

לאין שיעור למה מסתכל עליה

מהכלל מי ש ילמד את המולקולות אבל הוא גם
יודע את המבנה של

האטום מבין את זה הרבה יותר

טוב אז כן יש סיכוי שגם קידום מטרים אבל
לכאורה קידום מטרים זה דבר מאוד

רחוק לא בהכרח
למה כי הרי בני אדם עשו את זה והם תמנו

באיזה מחשבה מסוימת אפילו מה שעובד
אוטומטי הם הם תמנו בזה איזה משהו והמשהו

הזה נמשך
מהנפש אז ממילה ה בזה יש סיכוי שבין את זה

יותר
טוב אבל עם זאת אין עניין למקובלים לעשות

את זה אנחנו כנראה לא נספיק לדבר על זה
השיעור הזה אולי כן אם לא השיעור הבא אין

להם עניין לעשות את
זה

כי כי המטרה היא להגיע לאהבת השם לא
להתעסק בגשמיות עכשיו כש מתעסקים בזה כי

יש לזה מטרה למה אני נגיד או לא רק אני
מתעסקים רבה במשלים היום ומביאים מכומות

אחרות זה רק כדי לגרות את האנשים כדי
לחבר אבל כמו שהוא יסביר בהמשך אז אני

אתייחס לזה

שמה אז אומר לא יהיה מקובל אמיתי שלא י
ידיעה מקפת בכל חומות העולם למה כי מה

האלוקות ממלא אתה מבין את הכל או יש לך
פוטנציאל להבין הכל בכל מקרה למה כי זה

הדבר שמחבר את הכל מאחדת הכל מקיימת הכל
אתה מבין את זה אתה מבין אתהה יכול להבין

הכל

עלי ותם רוכשים את אלה מתוך חוכמת האמת
גופה משום שהם הכלולים בה זאת אומרת היות

וכל החוכמות ממלא בתוך הקבלה כי ה הבורא
שלהם כביכול אז ממלא אם הם יודעים טוב את

הקבלה אז הם יודעים הכל כי הקבלה ממלא
מחייבת אותם להכיר את ה את כל החוקים

העליונים אז ממלא הם גם מכירים את איך זה
הם יראו את החוקים העליונים האלה בכל דבר

ממלא הם יבינו איך הכל
עובד סוד

הייחוד

ועל אולי על הדרך מתקדים ומתקדמים היות
והם בהשגה האלוקית בחיבור לבורא אז ממלא

יש להם סיכוי יותר טוב להבין כל דבר
במציאות כי הבורא הוא

הנותן את ה נותן חוכמה ובינה ודעת סוד
האיחוד ועיקר הפל ש בחוכמה זו הוא

ההתכללות שבה כלומר שכל פרטי המציאות
הגדולה הולכים על ידע מתכללים ומשתלבים

מתייחדים עד שבאים בדבר אחד הכל יכול וקול
אלם יחד ולמה רק היא יכולה להכליל את כולם

כי היא הכלל של כולם רק הכלל יכול להכליל
את הכל היות והוא כלול

מהכל והחכמות האחרות הם לא כלל הם פרטים
הם

ענפים לכן הייחודיות הגדולה שלה שהיא
מאחדת את

הכל כמו שאלוק מאחדת ומחברת את כל
המציאות כי מתחילה מוצאים באשר כל חוכמות

תבל שקופים ב מסתדרים בה על פי סדרי
הממש ואחר זה אנו מוצאים שכל העולמות

וההסדרים ש בחוכמת האמת
עצמה שריבוים הוא לאין

ערך כן זאת אומרת א מדבר אותנו בכללים אבל
המציאות הרוחנית היא רב גוונית הנה

מתייחדים תחת עשרה מצויות לבד שנקראים 10
ספירות ואחר כך 10 ספירות האלו מסתדרים

ובאים בד דברים שהם ד' אותיות שם בן

ד ואחר כך כל אלו הד דברים מסתדרים ובאים
נכללים יחד בקוצב של י הרומז ל אינסוף

ברוך

הוא באופן שמתחיל בחוכמה הנה מחויב להתחיל
בקוצו של י משם ל10 ספירות שבעולם הא'

הנקרא עולם אדם קדמון שם רואה ו מוצאך כל
הפרטים הרבים לאין ערך הנמצאים בעולם האדם

קדמון הנה כולם נמשכים ויוצאים על סדר
החיוב של קודם ונמשך באותם החוקים שאנו

מוצים באסטרונומיה או בפיזיקה כלומר חוקים
קבועים ומתחייבים זה מזה בהחלט חוק ולא

יעבור שמשלשלים זה מזה מקצו של י עד לכל
הריבועים שבעולם אדם קדמון משם נחתמים

והולכים זה מזה ארבע עולמות על די ותם
ונחתם עד שאנו באים לכל הריבועים שבעולם

הזה ואחר כך חוזרים חלילה להקל אחד בחברו
עד שכולם באים לעולם אדם קדמון ואחר כך

ל10 ספירות ואחר כך לשם בן ד' עד לקצו של
י זאת

אומרת הכל מתחיל מהכלל העליון ממחשבת
הבריאה שזה כמו קוצה של י נגיד או כמו

עולם אק תלוי איך מאיפה נדבר ואז זה מתפרת
לקוק ויקוק מתפרץ ל1 ספירות ואז הספירות

מפרטים

לעולמות

רגע ישר והפוך דהיינו עד לענף ואז גם
בחזרה לקצו של

י
לכן

אפילו בגשמיות כמו שאמרנו הפיזיקה וכל
החוקים שוכרים רוחניות הרי מה הם אדם מנסה

לעשות הוא מחפש את
ה איך זה נקרא או את החלקיק האחד או את

האנרגיה האחדותית הרי נגיד אני לא אפרט
הרבה כי אנחנו לא לומדים פה פיזיקה רק אתן

משל כמו שכאילו
המולקולה אם אני מסתכל על הפנימיות שלה

הייא אטומים והאטומים הם חלקיקים
אלמנטריים

קוונטיים

קורקי מעבר לקורק עוד לא מצאו או כמו
האנרגיה דרכי צורת האנרגיה או ד כוחות

הטבע יש את כוח המשיכה את כוח האינטראקציה
או כוח החלש קוראים לזה גם יש את הכוח

החזק יש את הכוח האלקטרומגנטי יש את כוח
המשיכה רגע אני אהיה מסודר יש את הכוח

האלקטרומגנטי יש את כוח
המשיכה יש כוח החזק ויש את כוח

האינטראקציה באופן כללי ה דלית כוחות הכי
צחו לאחד גם

בין אולי האלקטרומגנטי ו כוח האינטראקציה
לא זוכר לא משנה גם זאת אומרת מחפשים את

הקצו אז רואים אפילו הגשמיות זהבת ככה גם
במדע שמנסה להסביר את ההשתלשלות העולמות

אז כאילו בהתחלה הכל היה אנרגיה כמו כמו
במפץ הגדול נגיד הכל היה בטמפרטורה גבוהה

ואז התחיל להתפרק התחילו להיווצר חלקיקים
וכולי וכולי אבל כאילו מאיפה התוכנית להכל

הכל ימשך מהמציאות הרוחנית נעתק ממנה זה
אותו דבר במציאות הרוחנית עצמה שהיא

המציאות האמיתית גם שמה זה מתחיל מקצו
ומשלשל זה מראה שהכל הוא מסודר מדויק

מחובר

אחדותי והכל קשור אחד לשני ומשלים אחד את
השני

ממש כמו בגשמיות שיש חוקים לחומר שאם הם
לא יתקיימו לא יהיה ממשות לחומר אז אותו

דבר זה במציאות
הרוחנית אז כאילו מהכלל העליון אני מתחיל

יורד לפרטים ואז מהפרטים אני חוזר
לכלל מה ההבדל כשחזרתי מהפרטים לכלל אני

שותף לכלל אני משיג אותו מצידי אז בהתחלה
בקוצו זה כמו מה שבא מלמעלה למטה כמו מה

שדיברנו מאלה לטטה זה ההתפתחות של הרצון
ההתפתחות של ה נשמות

והבריאה ועכשיו אבל הם ירדו לעדותה
האחרונה לפירוד הרחוק לפירוט הרחוק ועכשיו

מתפסים בחזרה רק מה ההבדל הם חוזרים לכלל
מתוך הפרטים הם חוזרים לאחד מתוך החלקים

ואז הם שותפים וזה הדבר הגדול זה התפקיד
שלנו חלק ממנו

לפחות
הקשר הזה אבל מחוייב כי זה אומר

שהכל יש לו תכלית יש לו אחדות יש לו
משמעות יש לו קשר

לבורא דבר מאוד מיוחד אבל מה החיסרון
שמוסתר לגמרי מאיתנו השלטר מחובה גם זה

שהמדע היום גילה גליות מדהימות זה גם נמשך
רוחניות הרי אמרנו שלכל יש שורש מה הרי מה

הטכנולוגיה עושה מקצרת את הזמן
והמקום מפתחת את

האדם כמו שהשכל מפתח את ה השכל הרוחני כן
הנפש השכלית את הנשמה אז ככה השכל הגשמי

מפתח את האדם זה שהנשמות התפתחו והתגלה
הזוהר בעולם וחוכמת האמת זה גם מה שגרם

למדע שהיה לכאורה תקוע אלפי שנים פתאום
להתפתח כי נוצרו כלי המשכה גדולים אז זה

התבטא גם בגשמיות ועוד עניין הרי מה
הטכנולוגיה עושה

לנו מה זה טכנולוגיה חוכמת ההגיון לא משנה
מה טכנולוגיה עושה לנו כאילו מה התכלית של

הטכנולוגיה יצא אפילו
חרוז לקצר את הזמן והמקום היא עושה לנו את

הכל נוח את הכל
מהר זה השורה תחתונה זה מה שזה עושה אבל

זה יכול גם לשמש דברים רעים מה לתת לנו
אשליה במטריקס שאנחנו לא במטריקס אל זה לא

מחזיק הרבה זמן למה כי אנחנו נשמה אנחנו
לא

גוף גם אם צא עם דייט לבינה מלאכותית עם
בינה לדית עם בינה מלאכותית זה יקרה בעתיד

בסדר אבל אין לה נשמה גם אם היא כמו נשמה
אז זה כמו כוף זה כמו שיצאת עם כוף מפותח

אבל אין שם נשמה כי הנשמה באה מלמעלה זה
דבר אלוקי שהוא ניתן רק לצד האדם לכן זה

לא יהיה אמיתי כמו לשחק עם המחשב יותר כיף
לשחק עם

החברים
לכן רגע אבל המחשוב משחק יותר טוב

לא אבל יותר כיף לי לשחק עם החבר כי אני
מתחבר איתו דרך זה עכשיו אני לא מתחבר או

אם אני ילד קטן אני יכול להנות מלשחק עם
המחשב הנה גודל רוצה לשחק במשחק רשת עם

החבר כל העולם הזה הוא משחק רשת אחד גדול
כל

המטריקס
לכן שנייה

אחת כמה יש לנו פה עוד

טו טוב אנחנו נקרא אני אצטרך לסיים כי זה
יצא ארוך אני לא רוצה

להעריך אוקיי

רגע
אוקיי אנחנו נתקדם כי חשוב להתקדם כי אין

לנו הרבה זמן ואיין לישאול אם החומר הוא
בלתי ידוע איך אפשר לעסוק פה בדרכי

ההגיון למה החומר בלתי
ידוע כי היה לנו השגה

במהות וכנו תופסים את הכלל דרך הפרטי אבל
נקרא ונסביר אומנם עוד פעם אז ואין לשאול

אם החומר הוא בלתי ידוע איך אפשר לעסוק בו
בדרכי ההגיון

אמנם תמצא כיוצא בהם בכל החוכמות למשל בת
שאתה עוסק באנטומיה

באיברים
נפרדים והפעלות או פעולתם זה על זה הרי

אין לאיברים האלו שום דמיון אל הנושא
הכללי שהוא האדם השלם

והחי אלא שבהמשך הזמן כשאתה גומר כל
החוכמה אז יהיה בעדך לעשות יחס כללי של כל

הפרטים אשר גוף הכללי מותנה מה
כן הדבר הזה הגוף הנושא הכללי הוא דבר

התגלות האלוקיות לנבראיו בסוד התכלית כמו
שכתוב ומלאה הארץ דאה את השם ולא ילמדו

וכולי לא ילמדו ודיש את ראהו לדעת את השם
כי כולם ידו אותי למגדל ואד

קטנה אומנם ודאי מתחיל בה אין לו שום
ידיעה בנושא הכללי אז המותנה מכללות כולם

הוא מוכרח משום זה לרכוש לו כל הפרטים

וסדר פעולתם זה על זה או על אותם וגורמיהם
בדרך קודם ונמשך עד שגומר כל החוכמה

כשגומר הכל אם בעל נפש מזוכך
הוא על בטח או בלשון פרי חכם על כן בוודאי

יזכה לסוף דבר לנושא
הכללי זאת אומרת

כמו באנטומיה או

בביולוגיה שאני עוסק בהם אבל אני רק מתחיל
אני בשנה א' או ברפואה לא

משנה אין לי את הכלל או כשאני לומד אפילו
להקליד ולא תפסתי את הכלל או שתה הולך

לריקוד אבל עוד לא אין לך עדיין את את
הקואורדינציה את כל מה שאתה צריך

שאתה לומד דבר
חדש אתה בחלק הנפרד עדיין לא חיברת את

החלקים והשגת אותם ותפסתי אתה גם צריך
להשיג את החלקים וגם לחבר אותם אפילו המוח

עושה את זה
בקשרים בסינפסות כדי לקצר תהליכים אבל

צריך לבנות את זה לגלות את זה זה

תהליך אבל אחרי שעברתי על כל הפרטים
הפרטים נצרכים ותפסתי את הכלל ואז גם אני

רואה את הפר עוד פעם דרך הכלל אז באמת אני
יכול להבין את

התמונה כמו שאני אראה ציור רק כמה פיקסלים
מהציור לא רואה כלום פה מכער אפילו רואה

נפלתי אפילו על החתיכה שמראה א משהו לא
יפה אבל הרכבתי עוד חתיכה מהפאזל ועוד

חתיכה מהפאזל ועוד אחד ועוד אחד פתאום כל
התמונה ביחד נפלאה יותר מזה אפילו זה איזה

אומנות מוזרה ו בזויה זה יפה למה כי זה
מגלה

כלל

או אדם שמתחיל נגיד בציור או אומנות
מסויימת הוא לא מבין בזה רואה ציורים אומר

זה בחר מה זה זה אומן אחר רואה וואו מתפעל
משתגע או אדם שלא מבין במוזיקה לא מתפעל

אדם שמבין יש לו חוש מוזיקלי תודעה
מוזיקלית הוא נהנה מאוד מתפעל מכל דבר קטן

מכל זה או אדם גז שלא מבין ב מוזיקה
המוזיקה מציקה לו באוזן

בכלל הוא צריך מוזיקה גסה בום בום זה מה
שהוא

מבין
או אפילו אדם לומד פיזיקה או אסטרונומיה

אסטרופיזיקה או כאילו אין לו את כל התמונה
זה לא מבין את

התמונה לכן המדע גם לא יש לו הרבה בעיות
כי יש לו הרבה חורים בהבנת המציאות כי יש

לו חתיכות שחסרות לו בפאזל חסרים לו פרטים
וגם חסר לו הכלל שדרכם הוא מסתכל על

הפרטים יש דברים שהוא התפתח ווא השתלם בהם
וזה יפה אבל יש דברים שלו אז הוא לא מבין

את התמונה הוא קוראה לזה אי הודאות כי הוא
לא מבין את זה זה שאתה לא מבין את זה זה

אומר שזה לא ודעי זה ודעי
מאוד אז אותו דבר מבחינה

רוחנית אז על דרך הלימוד צריך לעבור על כל
הפרטים ואז גם לחבר ביניהם ואז לתפוס את

הכלל ואז להסתכל על הפרטים עוד פעם מתוך
הכלל או ברמת

הנשמה שהתודעה
מתפתחת מהדבר הכללי משתלשלת בעולמות מגיעה

לדתה האחרונה ואז חוזרת מתוך הפרטים בחזרה
לכלל ואז אתה מבין את התמונה אין מבחינה

שכלית על דרך לימוד החוכמה ואין מבחינה
החיים

עצמם משמעות החיים והרגשת החיים והייסורים
והתענוג

כשעברת את כל התהליך באחדות אז אתה תופס
את הפואנטה

וכשאתה עובר על הכל דיק יפה אם בעל נפש
מזוכך הוא

דהיינו שהוא בא בטהרה ובתיקון עצמו ולא
בשביל הידע לא בשביל האגו הגאווה גם אם זה

קצת מעורב אז זה אוקיי מתוך שלא לשמה נבוא
לשמה א אפשר להתחיל משמה ולכוון לטוב אבל

אם בעל נפש מזוכך הוא על בטח יזכה לסוף
דבר לנושא הכללי דהיינו אם הוא בא בטהרה

וזיכוך בטח יזכה להגיע לכלל בעזרת השם
לדבקות

אלוקית או להשיג את
החוכמה יש גם צד כזה באדם שיכול לא לא

לכולם זה מפותח אבל או שאנחנו משתמשים בזה
לדברים לחוטים אבל יש צד באדם שיכול להנות

מאוד מסקרנות מידיות משכל הצד הזה הרבה
פעמים נרדם לנו כי הדומם צומח חי שבנו

כאילו לוקח אותנו לגוף לעצלות אבל יש צד
באדם שיכול להנות מאוד

ממושכות זה גם עוזר לאנש להתפתח אבל
בעבודת נפש כשאדם בירידה אין לו כוח ללמוד

בכלל זה לא פשוט צריך להתאמץ ווזה צריך
להדליק את זה בתוכו עוד פעם זה חלק

מהתיקון גם כדי לקדם אותו
אבל יש תכונה באדם יותר מזה זה התכונה הכי

גבוהה באדם מה הנאה מ מושכלות זה הכלי הכי
מפותח באדם יש בנו דומם צמח חיים מדבר

זברנו אתזה בקורס כבלה למתחיל בקצרה דומם
זה הרצון לקיום צמח זה הגדילה של הרצון

לקיום לעשירות לדברים חי זה כנגד תאוות
אנושיות כבוד ממשלה

וכולה
ומדבר זה כנגד מושכלות

וגם בתוך הזה יש משקלות גשמיות משקלות
אלוקיות שזה נמשך גם מהעולם הרוחני שגם

בעולם הרחו יש דומם צמח חיים מדבר בתוך כל
חוכמה יש דומם צמח חיים מדבר וכן על דרך

זה אז אם בעל נפש מזוכך הוא דהיינו
בהשוואת הצורה על הלוקות יזכה גם לנושא

הכללי מה זה הנושא הכללי להידבק בבורא
להגיע לאהבה לאחדות אלוקית

והשגת המציאות בדבקות
לבורא וגם להנות מזה

מאוד ואפילו אם לא
יזכה סוף סוף שחייה גדולה היא לקנות איזה

תפיסה מחכמה רבה היא שיתר ה מעלתה על שאר
החוכמות כערך הנושאים

שבהם כפי שאתה מעריך היתרון של הבורא
יתברך על נבראו כן החוכמה נשואה עליו

יתברך חשובה ועולה על כל החוכמה הנשואה על

נבראו רגע אה
יפה אולי אני אעשה סטופ בשיעור הבא ואני

אקרא מאמר אחר שתכננתי בכל מקרה לקרוא
אותו אבל בסוף כי מה שהוא אומר פה על ה

חוכמה הנשואה עליו חשובה לה על החוכמה
הנשו ל נבראו אז אני ארחיב בזה בשיעור הבא

כי זה משפט מאוד חשוב אבל כרגע אני אסביר
בקצרה

שכל
חוכמה שמיוחדת על הגשמיות על

הזמניות על נבראו בדרגת הפירוד שלהם שזה
זמני זה מקומי זה מתבטל זה

מתקלה ביחס לדבר שהוא בנצח שהוא אחדותי
שהוא אהבה שהוא אלוקות שהוא חיבור של הכל

אין בכלל מה להשוות כממה שאני ישווה חוכמה
של ג'וק לחוכמה של

אדם או חוכמה של דומם למוח של האדם אין
בכלל מה להשוות כל שכן חוכמת הבורא

האלוקית לחוכמה הגשמית של

נבראו לכן כמו שאתה מעריך את היתרון של
החוכמה או זאת אומרת הוא אמר את זה כפשוטו

ממש אזה דבר חזק כמו שאתה מעריך את
הייתרון של הבורא על הנבראים שאי אפשר

בכלל להשוות זה לא בספקטרום
אפילו ככה החוכמה שהיא המייצגת את

הבורא כמה היא גדולה יותר מפשר כל החוכמות
שכאילו מייצגות את הנבראים הנפרדים אין לה

השבות בכלל
לכן אפילו אם לא יזכה עצם זה שזכה להתעסק

באלוקות זה גם דבר עצום דבר גדול

מאוד ואני אקרא ל זה דבר קטן מפרי חכם כדי
לסגור את הפינה הפסקה קטנה של

שתייה אני מאוד עייף כואב לי הראש רציתי
אבל להעביר את השיעור הזה כי דחיתי את זה

רציתי לגמור עם זה לפני חודש
אדר גמר

מלאכתו מה אני כן אגיד

לבינתיים אז זה זכות וכבוד גדול כמו שכל
חכם יודע להרי חוכמה זה זכות

עצומה רגע

כן על

הדרך אני אשמח אם תצטרפו כחברי מועדון
לתמוך ולסייע בהפצת השיעורים מצווה גדולה

לפרסום השיעורים ברשת אתם יכולים ללחוץ על
כפתור התודה אתם רואים את זה בדוגמה או

להצטרף כחבר מועדון בכפתור
להצטרפות אפשר לבטל

בקולט ואז אתם בעצם באופן קבוע מען הוראת
קבע שאפשר לבטל בכל את דרך היוטיוב לתמוך

בערוץ ובעיקר בפרסום השיעורים ברשת זה
מתחיל מ-10 שק עדיף לפחות ב-30 אבל כל דבר

יתקבל בברכה כשאתם לוחצים על זה אתם
דפדופים טיפה למטה אתם תראו את כל

האפשרויות

אוקיי רק

רגע אוקיי אז כמו שיודעים להעריך
חוכמה אז אפילו אם לא זכה לבוא לכלל עצם

זה שזכה להתעסק בדבר כזה אלוקי זה זכות
גדולה מאוד ויותר מזה זה יפתח אותו ויקדם

אותו לגלגול
הבא

אז אפילו אם נפלנו ולא עצם זה ש זכינו
להתעסק בדברי אמת כאלה

נעלים זה דבר גדול וזה גם האמת כן זיכך
אותנו בסופו של דבר או הכין אותנו וזה דבר

גדול אני אקרא את זה מהר עשיית נחת רוח
ליצרו שלא מדעתו לעולם אין לכבוד שיגיע

הזמן ושי מצא פתרון שיוכל שיוכלו להתחיל
את עבודת השם יתברך מתוך

לשמה אלא כמאז כן אתה וכן לעתיד מוכרח כל
עובד השם להתחיל בעסק העבודה מתוך שלא

לשמה אשר מתוכה יבוא אלי לשמה והדרך להגיע
לדרגה זו אינה מוגבלת בזמן דאינו זה לא רק

משהו טכני או גשמי אלא במכשירים אותו
ובמידת שליטתו על ליבו ואל כן רבים חללים

נפלו ויפלו על שדה העסק שלו לשמה וימותו
בלי חוכמה ועם כל זה שכרם גדול מאוד כי

אין מחשבתו של אדם מסוגל להעריך אותו היקר
והערך של עשיית נחת רוח

ליוצרו ואפילו העושה שלא על תנאי זה מכל
מקום מתוך שאינו ראוי באופן אחר עושה גם

כן נחת רוח ליוצרו וזה נקרא שלאו מדעתו
זאת

אומרת חייב לעשות את הכל כדי להגיע לשמה
ולהשתדל לכוון

לשם וגם ן דרך אחרת אבל אם אדם
נפל ולא צליח באמת בלי חוכמה דהיינו בלי

להשיג את הכלל כוח
מה זה עדיין דבר גדול

למה כי אין מחשבתו של אדם מסוגל להעריך
אותו היקר ו והערך של עשיית נחת רוח

ליוצרו כי מה זה עשיית נחת רוח ליוצרנו
בעצם מבחינתנו להתקרב לתכלית לעשות את

רצונו להטיב
לנבר אז עצם זה שניסינו להגיע לנשמה זירז

מהר את ההתקדמות לתכלית אז גם אם נפלנו ו
כמובן צריך להצטער מזה והכל

ידוע אבל גם צריך צריך לנסות להתנחם
למה כי עצם זה שניסיתי גם אם נפלתי אני

התקדמתי אז זה דבר גדול אז זה קצת קשה
לגוף להבין את זה אבל זה נקרא שלא מדעתו

למה כי בפועל לא כיוונתי להשפיעה נחת וח
ליוצרי אלא נפלתי לקבלה עצמית אבל היה

טמון בזה גם משהו מהנשמה לכן זה דבר גדול
על אותו דרך שהוא אומר פה על

החוכמה ואפילו אם לא לא יזכה אני קורא את
זה ככה עוד פעם שיכנס לנפש סוף סוף שחיה

גדולה היא לקנות איזה תפיסה מחכמה רבה היא
שירה מעלתה על שאר חוכמות כרך הנושאים

שבהם וכפי שאתה מעריך יתרון של הבורא
יתברך על

נבראו כן החוכמה הנשואה עליו יתברך חשובה
ועולה על החוכמה הנשואה על נבראו כן

ובמאמר
חוכמת ישראל בער חוכמה חיצוניים ושם דבר

יפה שכאילו
כל חוכמה נמדדת לפי

תכליתה ממילא התכלית של הגשמיות לעבד אז
ממילא גם החוכמה הגשמית נאבדת עם ה יחד ל

החוכמה האלוקית שהיא מייצגת את הנצח את
הכלים המתוקנים בהשוואת הצורה לאלוקות שהם

לא נפסדים ונפרדים כטבע הרצון לקבל עצמו
ממילא זה דבר גדול

ועצום ממילא העולה על
הכל ולא מטעם הבלתי

תפיסה מונעים העולם לגוד בה או בלשון פרי
חכם ולא מטעם הבלתי נתפס נמנעים העולם

להגות בה כי האסטרונום אין לו שום תפיסה
בכוכבים

בפלנטות יותר
מהמהלכים שהם עושים בחוכמה

נפלאה מתוקנת ונערכת מראש בהשגחה

נפלאה ואם כן הידיות ש בחוכמת האמת אינו
נעלם יותר מזה כי המהלכים מתבררים היטב

אפילו למתחילים אלא כל המניעה
היייתה משום שמקובלים האלמו מהעולם בכוונה

גדולה

הסבר לא מתם בלתי נתפס נמנעים העולם מ
להגות

בה למה ובאמת יש כזה דעה בהמון שהרוחניות
היא אלוקות וזה אור ואיין לי אין לי תפיסה

בזה וזה אסור לי להגשים את זה שזה נכון רק
ששאלה מה זה

אומר כאילו
בדרך לימוד הקבלה

החיצונית שזה אור זה מופשט
זה לא לא בדיוק בכל מקרה לא בגלל הבלתי

נתפס העולם נמנע מלגות בה או יותר נכון
מונעים מלמעלה את העולם מלגות בה לפעמים

וצריך להגיד גם וגם כי
האסטרונום אין לו שום תפיסה בכוכבים

בפלנטות יותר מהמהלכים שהם עושים זאת
אומרת אני מסתכל על כוכב מסוים יכול להיות

שהוא בכלל לא נמצא שמה למה פשוט עד שהאור
מגיע לפה לוקח הרבה זמן והוא כבר איבד את

מחזור חייו עד שזה קרה אז אני לא תופס אתל
הכוכב הוא בכלל לא נמצא שם הוא כבר עבר

גלגול אני רק תופס את המהלכים שלו או יותר
נכון את ההתפעלות שלי מהמהלכים שלו או

אפילו חלקיק פשוט אני לא תופס רי אזה
הדמיה אין פה באמת

מוצק איןן פה באמת מוצק זה חלקיקים שנעים
מהר וזה כאילו נהיה מוצק אני גם לא נוגע

בזה כי אלקטרונים דוחים אחד את השני ויכול
להיות שאם אני אסתכל ע משקפיים אחרות אני

אראה את זה כדבר אחר או למשל יש את הניסוי
של החלקיק

והגל שהמדענים מסתכלים על
החלקיק שלא מסתכלים עליו או לא מנסים לתעד

אותו הוא מתנהג כמו
גל וכשהם פתאום מסתכלים אותו חלקיק שהתנהג

כגל מתנה כחלקיק איך זה יכול להיות או
אפילו לא מסתכלים שמים משהו שימדוד אותו

מסתכלים שושו גם לא עובד למה כי הם באמת
לא תופסים את החלקיק הזה הם תופסים רק את

ה התפעלות שלהם
חלקיק הוא לא גל והוא לא חלקיק אלא מה הוא

לפי מה שאתה מתפעל ממנו לפי התודעה שלך
ויש גם עוד עניין שאיין השגה במהות אנחנו

נדבר על זה בשיעור הבא
לכן לא בגלל שזה מופשט ואין לי תפיסה בזה

נמ מלהתעסק בזה למה כי גם למדן אין באמת
תפיסה בהרבה דברים אלא רק באיך שהוא מתפעל

מהם או או מהפרטים שהוא מגלה מזה או
הפעולות שהדבר הזה מפעיל כלפיו או שהוא

חושב שהוא מפעיל כלפיו כי בכלל הגשמיות גם
היא

הדמייה יכול להיות שפה זה סתם רק
אלקטרונים או אנרגיה שאני עושה אותה ככוס

אז מה זה באמת אני לא יודע אני רק יודע
איך אני מתפעל מזה עכשיו למה הדבר הזה

חשוב קודם כל כי גם המציאות הגשמית באמת
בנוייה

ככה אבל לא בגלל is no sp אלא כי יש לזה
הרבה

השלכות בפנימיות בנפש אני אדבר על זה
שיעור הבא כי אנחנו כבר לא נספיק פה לכן

לאסטרונומיה תיסה בכוכבים בפלנטות לכש
עצמם פעם הוא אפילו לא ראה אותם שלא היה

לו את הכלי מדידה הנכ
נים גם יש כוכבים רוחניים שהוא בכלל לא

רואה אז הוא רק תופס את המהלכים שלהם את
התנועה שלהם בלי תנועה הוא לא ישיג אותם

למה צריך תנועה בכלל כדי לתפוס משהו זה גם
שאלה לכן לכאורה הדומם אפילו בתוכו יש

תנועה זה נמשך בשורשים רוחניים אם נספיק
נדבר על זה קצת שיעור

הבא
לכן

לא מתעם הבלתי נתפס לא עוסקים בה שכאילו
זה אלוקות זה מופשט זה לא נתפס לא לא כי

גם הרבה דברים במדאם לא נתפסים

באמת וגם הידיות ש בחוכמת האמת אינו נעלם
יותר מזה למה כי הכלל הזה חל גם על חוכמת

האמת יותר מזה הוא חל על המדע בגלל חוכמת
האמת

מה שאני תופס רק את ה את הפעולות של הדבר
רק את המהלכים שלו ולא את עצם

הדבר כי המהלכים מתבארים היטב אפילו
למתחילים כי באמת עצם החוכמה זה היא

בנוייה על מהלכים אלא כל המניעה היייתה
משום שהמקום הלימו מהעולם בכוונה גדולה

זאת אומרת החוכמה הייתה
נסתרת כי הייתה סיבה לכך שהסברנו בשיעורים

הקודמים שנפשו לא הייתה מפותחת שהנשמות
עוד לא תפרטו מס

לא הזדככות
מספיק וגם יש טעמים נוספים שלא

השתמשו בחוכמה לגוף לרצון לקבל לגשמיות
לחיצוניות ועו עוד טעמים מומסים

לנו

אוקיי הלשון שלו טיפה שונה בפרי חכם אני
רוצה לראות את זה ובזה נסיים

ונסכם ולא מטעם הבלתי נתפס נמנעים העולם
להגות בה כי האסטרונום אין לו שום תפיסה

בכוכבים בפלטין אלא במהלכים שהם עושים
בחוכמה נפלאה מתוקנת ונערכת מראש בהשגחה

נפלאה
ואם כן גם הידיעות ש בחוכמת האמת אינו

נעלם יותר מזה כי המהלכים מתבררים היטב
אפילו למתחילים אלא כל המניעה היייתה משום

שמקובלים הלימו מהעולם בחוכמה גדולה אוקיי
אז מאמרי הסולם כתוב בכוונה גדולה ופה

בחוכמה שתי התשובות נכונות אני
מניח

אוקיי וזה נסביר בשיעור הבא מה שהוא כתב
פה אגב זה זה מאמרים שהם בחלקם אולי כתבים

ויות אז זה באמת דברים
שהם מדבר פה בצורה מאוד כללית מאוד מורכבת

אבל אנחנו בירנו את הדברים ותחזרו על
הדברים תעשו שיעורי בית תקראו את המאמר

לבד

כמובן אוקיי

סיכום סיכום

אמרנו שיש סדר לסירת

החוכמה איך הסדר דרך הנף
ושורש היות ו מהכלל יוצאים כל הפרטים הלוך

וחזור ככה גם החוכמה ה משתלשלת עוד
אמרנו שסוף העולם עד

סופו זה כמו תכלית ת כלי ת
יש את ההתחלה של

הכל שזה העולמות
העליונים

הקרובים למחשבת
הבריאה מחשבת הבריאה

בעצמה ויש את התהליך שזה המציאות של
התודעה שלנו זה נקרא שת אלפ שנה כלי זמן

ההגיה ויש את
הסוף מצד התכלית שהכל יצא מהכוח אל הפועל

מצידנו אמרות שהכל כבר היה כלול שם ומוכן
אבל עכשיו אנחנו שותפים לזה

מצידנו יש גם סוף מצד אנחנו נקראים סוף
מצד

הריחוק זה מצד העבודה מצד ההתפתחות אבל יש
סוף מצד התכלית מצד קבלת האור מצד להגיע

לאהבה מצד ההתחברות
עוד

אמרנו קל להבין את עניין הענף ושורש כי
ממילא הכל משתלשל מהמציאות הרוחנית ובא

לפה
והדבר פשוט ליודעים ליודעי חן כמו

שנאמר כל דבר גם יש לו שורש בעולם הרוחני
הבנו גם אפילו דוגמאות גשמיות לגמרי כדי

להבהיר איך הכל מגיע רוחני אפילו זה שיש
apple זן

pro זה גם נמשך מה רוחני

איך אני הלך ק אב כאילו מכינים אותנו לזה
שהמציאות הי בתודעה כי פתאום אדם שם

משקפיים השקפה אחרת על החיים רק פה זה
משקפיים של תינוקות צעצועים אבל גם בעולם

הרוחני יש משקפיים מה ההשקפה התודעה של
האדם שברגע שהוא שם אותה עליו הוא מח

לראות המציאות הרוחנית על אותו דרך
שהמשקפיים של האפל מרים לו מיא דמיונית או

ואלית נוספת רק ברוחניות זה לא משקפיים של
אפל וגם לא יזרו 100 כאלה אלא זה השקפה

רוחנית אלוקית שברגע שהוא ישיג אותה
בבחינת ראש הפרצוף יתחיל לראות את המציאות

הרוחנית אז כמו שלכאורה משקפיים תלת מימד
מראים לי את זה פה ואזה פה ואזה פה אבל

באמת ככה גם המוח עובד כי התמונה היא לא
באמת בחוץ זה שנראת לנו בחוץ את שתינו

ביחד כי אנחנו על אותו ערוץ
תקשורת אבל באמת התמונה לא בחוץ היא בתוכי

המוח מייצר את

התמונה נו אבל לא לא נעריך פה דיברנו מע
זה במקומות

המתאימים לכן הכל נמשך מהעולם הרוחני זה
שיורד גשם אבל זה קשר של ענף ושורש של

סימן של סמלים לא של סיבה ותוצאה אם יורד
גשם זה לא אומר שעכשיו אני אגואיסטי יותר

זה לא אחד לאחד אבל יש בזה איזה אווירה
איזה סגולה זה כן והסברנו בשיעורים

הראשונים יותר איך להתייחס נכון לקשרים לא
נחזור פעמיים על

הדברים אז אפילו הרי פוטר נמשך מהעולם
הרוחני רק שם הוא הארי הקדוש ופה הוא קצת

התבלבל אבל ד שהוא התבלבל יש לזה גם מקום
ברוחניות

מה שיש דמיון
לאדם יש דמיון מצד דומה מצד הקליפה ויש

דמיון מצד הקדושה שמלכות שעלתה
לבינה

וגם כחלק מהמציאות של האימון צריך שיהיה
אפשרות לשקר לעשות צירופים לא

אמיתיים זה חלק מהאימון חלק מהקליפה
שמכינה

לפרי רואים שהיום הרבה מהחיי החברה זה
סרטים למרות שזה לא דבר אמיתי אבל נהנים

מזה למה כי זה מגרע לי את הדמיון אבל
העולמות העליונים יכולים לגרות את הדמיון

יותר טוב חוכמת הקבלה יכולה יותר אני לא
צדיק אני הוס אותי מדי פעם יש לי ראש פתוח

עדיף סרטים עם רעיון
אבל זה לא

הנקודה כי הגוף לוקח אותנו לשם ללראות
סרטים ככה אנחנו פחות צריכים לעשות עבודת

נפש רואים את החווייה בסרט אבל זה מוריד
אותנו לצדדים נמוכים צריך להילחם בזה זה

לא פשוט להיזהר מהמט

פליקס אוקיי עוד

אמרנו שכל פרט בעולם התחתון יש לו שורש
בעולם העליון דיינו כלל שאחראי עליו שמפתח

אותו שמחייב
אותו נתנו דוגמאות על זה

הסברנו עוד

אמרנו שהעולם שלנו במרכז
הכל כי אנחנו כאילו בין

ה
תכלית לתכלית בין בן התף

לת כי בעצם אנחנו כביכול באמצע אבל
זה אם אני אבדוק על גלקסית שביל החלב כדור

הארץ לא בדיוק באמצע זה עניין של מושג
עניין של

משמעות כי האמצע זה ההתפתחות התהליך זמן
התיקון ומצד שני האמצע הזה הוא גם מאוד

רחוק כי הוא כאילו מצד ההתפרצות תרחק
אז לא באמצע בקטע של

מקום כי מצד הזה הוא מאוד רחוק אפילו אלא
זה

אמצע בעניין של סדר
ה גילוי ההתפתחות כי כאילו עד שלא נעבור

את האמצע הזה שנמצא בין המחשבה
[מוזיקה]

לתכלית אבל גם
התכלית פה היא כבר שלמה וגם פה היא שלמה

רק כאילו שמגיעים לפה זה רק משל
אנחנו שותפים וופה היינו כמו העוברים זה

ההבדל עוד אמרנו שכל החוכמות כפופות
לחוכמת הקבלה כי הכלל שלהם כי החוכמה

האלוקית היא הכלל של הכל לכן היא כוללת את
כולם וכולם מחוייבים אליהם כי כולם רק

ענפים שלה רק הענפים כאילו בעולם הזה הם
כאילו התנתקו

מהעץ רק היא יכולה לחבר אותם בחזרה לעץ
החיים ואפילו אם יבוא איזה גאון ויבין טוב

את החוכמה גשמית בלי לחבר אותה לדבר
הרוחני זה עדיין יהיה חסר ועם זאת קשה גם

לחבר את החוכמות ביניהם בגשמיות למה כי הם
בכלל סותרות אחת את השנייה בהרבה אופנים

כמו הדוגמה עם הפיזיקה והקלאסית והקונים
זה סותר אחד לשני איך לומדים את זה מקבלים

ש שתי מציאויות שונות הם לא לא מצליחים
לחבר את זה באמת חוכמת הקבלה יכולה לחבר

את זה כמו שאפשר לקבל על מנת להשפיע למשל
אז חוכמת הקבלה ש החוכמה האלוקית חוכמת

באמת היא כוללת את הכל ומהוה את הכל למה
כי הכלל של הכל הכל השתלשל ממנה כמו שכל

המציאות הגשמית והרוחנית אפילו השתלשל מזה
שאדם צריך להידבק בבורא לגלות את האלוקים

ממילא הכל בא בשביל זה והכל בנוי לזה
ונמשך מזה ורק שהוא התחבר עם האלוקים הכל

גם תחבר לו ביחד אז זה מתבטא אפילו בדבר
הגשמי הזה והרחבנו בשיעור את הדוגמאות עוד

אמרנו
שהכל כפוף לה כי היא הכלל אז ממילא כל

הפרטים חייבים להיות תחת

הכלל כמו שנגיד עשיתי תוכנה במחשב משחק אז
המשחק חייב להתנהג לפי מה שהכנסתי לו

בתוכנה הוא לא יכול לעבור על
החוקים גם מה שנתתי לו קצת שיטים לעשות

לרמות זה גם עשיתי את זה בתוכנה אחרת אולי
יכול

לעשות והתוכנה של הבורה אי אפשר לפרוץ
אליה אם הוא לא נותן לך זה תוכנה יותר

רצינית עוד

אמרנו שאם החומר בלתי ידוע איך אני יכול
לעסוק בו בהיגיון

אז התחלנו על דרך השכל להסבירם למטה גם
אנטומיה אני לא שאיין לי את כל הפרטים אני

לא רואה את התמונה הכללית אז איך אני עוסק
בה אני מתחיל את הפרטים אוסף אותם לאט לאט

ואז בסוף הכל מתחבר לי שאני תופס את הכלל
זה אפילו עובד ככה בלהק ד וללמוד

שפה אפילו ללמוד מפה של אזור מסוים אפילו
ללמוד ריקוד זה עובד ככה כל שכן בחוכמה

האלוקית כשאני אשיג את כל הפרטים אבל לא
רק מבחינה ה שכלית אמרנו גם מצד התהליך

אתה עובר את כל הפרטים דהיינו את כל
העולמות את כל ההתפתחות ואז אתה חוזר

בחזרה ואז עליתה ואפילו אם לא זכית נפלת
בדרך

או לא הצלחת להבין גם דבר גדול עצם זה
שעסקת בדבר אלוקי וכמו שאנחנו מעריכים את

היתרון של ה הבורא על הנבראים שאין בכלל
אי אפשר אפילו להשוות על אותו דרך ממש

החוכמה האלוקית ביחס לחוכמה
הגשמית עוד

אמרנו שלא מטעם הבלתי נתפס נמנעים העולם
להגות בה למה כי הא כן נתפסת היא מאוד

ממשית אנחנו נדבר על זה בשיעור הבא האדם
חושב שהכוס הזאת היא ממשית כי הוא מחזיק

אותה ביד אבל הרוחניות היא הרבה יותר
ממשית מהכוס הזה למה למשל אני בדיכאון

נתאים לא יכול אני לא רוצה אין לי תאבון
בכלל אז זה לא ממשי בשבילי בכלל למה כי

אני לא יכול להפיק מזה תועלת נפשית אז
לכאורה מבחינה נפשית זה לא ממשי עבורי אז

איפה הממשות האמיתית בנשמה אבל זה לשיעור
הבא אבל זה סתם מערכות שונות ויש להם

תפקיד אבל הממשות מה זה ממשות צריך לדבר
מזה זה לא כזה

פשוט גם ממשות בלשון משמש שזה משמש אותי
לאמת אז אזה אומר לא בגלל שזה לא ממשי או

ונכי בזה שיעור הבא נמנעים מלגות בה אלא
כי היה עלזה הסתרה

מלמעלה למה מהטעמים הידועים שהאנושות לא
התפתחה הנשמות לא התפתחו זה לא היה הזמן

עדיין שלא השתמשו בזה לקליפות ל לחומות
חיצוניות לדברים

רעים בשיעור הבא אני נתחיל בקטע של נתינת
רשות שאומר שהוא שמח שהוא נברא בדור ש

מותר לפרסם את חוכמת
האמת וזה יהיה בשיעור הבא

אוקיי שיעור קצת ארוך וקשה אבל צריך
להשקיע אין מה לעשות

א בעזרת השם נעשה
ונצליח נשמח ללייק שיתוף ותגובה כדי

שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן לזיכוי הרבים
נשמח מאוד אם תלחצו על כפתור התודה תתרמו

להפצת השיעור ואני אשמח יותר אם תצטרפו
כחברי מועדון לעזור לי ממשיך בהפצה

ובפרסום של השיעורים לזיכוי הרבים להפצת
חוכמת האמת בעולם ניתן גם להקדיש לרפואה

לעילוי
נשמת

א
וכדומה תודה רבה ושנזכה

להטהר ולהשיג את הכלל ואת הפנימיות ואת
הנשמה וא הדבקות בבורא שזה הכלל של

הכל אמן
תודה

שלום וברכה שבוע טוב ומבורך אנחנו בקורס
קבלה

למתקדם שיעור

ד
השיעור הוא נדבך על נדבך זאת אומרת צריך

לראות את כל השיעורים כדי להבין את
המהלך בעיקרון השיעור גם יכול להתאים

למתחילים גם אם לא מבינים הכל זה לא נורא
כי לשמוע את הדברים להתחבר בבחינת מקיף זה

גם דבר גדול אבל הקורס מוגדר למתקדמים או
אפילו למתקדמים ד מתקדמים כי זה באמת מאמר

קשה של בעל הסולם אני מזכיר שוב שיש גרסה
יותר קלילה שנקראת קורס קבלה

למתחיל ושם אני מסביר את הדברים על פי
מאמר אחר של בעל הסולם שנקרא

א מהות חוכמת הקבלה זה בספר מתן תורה זה
מעין קיצור של המאמר הזה

א וכדאי לשמוע את שתי הקורסים האמת בעזרת
השם נעשה

ונצליח שיעור להשבת החטופים הביתה לשלום
לרפואת הפצועים לעילוי נשמת הנרצחים להגנה

על חיילי
צהל כמובן היות ואנחנו במתקדמים אז

נגיד הבורא רוצה שני אתפלל
כדי שיהיה אכפת

לנו באמת מהחיילים מהחופים יותר מעומק הלב
כרי ודאי שם בן משפחה שלי היה כתף חס

ושלום אז היה יותר מריש אותי מאשר מישהו
אחר כתף אבל ה באמת צריך להגיע לאהבה זה

לא פשוט אגב אנחנו למתקדמים אז אתם יודעים
שזה לא בא בקלות ויותר מזה שאדם עובד באמת

יותר קשה לו אפילו כי יש הרבה מדרגות לתקן
ו הקדוש ברוך הוא רוצה שבעצם יהיה לנו

תפילה אמיתית וכנה כדי שיה אכפת לנו
מהחיילים יהיה אכפת לנו מהחופים אם היו

מציאים למישהו אבל בלי כבוד בלי שזה
מתפרסם בלי עולם

הבא יבוא מלאך יציא עלך עסקה אני לוקח
אותך ואני משחרר את כל החטופים האם אתה

מוכן לא בטוח שהיינו מסכימים כי כשזה נוגע
לרצון לקבל זה יותר קשה ללכן הרבה מהתפילה

בא כדי שיהיה זה כמו תפילה על תפילה כדי
שיהיה באמת אכפת לנו מהם ואם כן אז גם

יהיה כלי אמיתי לתפילה ואז יבוא נס גם
ראוי בעזרת השם לכן שנזכה לתפילה אמיתית

וכנה וגם לישועה גדולה שישובו בנים לגבולם
במרה בימינו אמן כי אניי

רצון אני לא מרגיש הכי
טוב אבל אני רוצה להעביר את השיעור בכל

זאת א לעלוי נשמת כל מי שצריך וכל מה
שקורה במדינה אז בעזרת השם מקווה שאני

אהייה מספיק חד כדי להעביר את הדברים היום
אנחנו בקטע

שנקרא סדר התפתחות
השפות

ו שכחת החוכמה וקבלת

האריזל בסדר מסירת החוכמה אם

נספיק אוקיי היות והשיעור
הקודם היה

קשה כי בחרנו לבאר את הדברים ולא רק לקרוא
אותם אז אני קצת

אסביר חזרה מאוד

קטנה רק

רגע

אגב אני מזכיר אני אשמח אם תלחצו על כפתור
התודה לסייע בהפצת השיעורים ברשת זה לה לא

מעט כסף וידינו מוגבלות אז יש לכם הזדמנות
להשתתף בהפצת חוכמת האמת אתם

מוזמנים והכי טוב אם תוכלו להצטרף כחברי
מועדון באופן קבוע אפשר לבטל בחולת דרך

היוטיוב
אז אנחנו נשמח וזה יעזור כי בעצם משתמש

בזה מעבר לכיסי עד כמה שהוא מגיע ל אז
נשתמש גם בעזרתכם להפיס אתזה פנימיות וזה

דבר גדול כי לבד העלויות באמת יקרות רק
להחזיק את הכל וזה

זה לא פשוט יש גם עוד מפעלים שאנחנו עושים
א זה לא פשוט אז אני אשמח אם תהיו

שותפים קחו את זה על
עצמכם מצווה גדולה

בעזרת השם אוקיי
אנחנו כבר

נמשיך
אוקיי

דיברנו בשיעור
הקודם חושב שת שפת התנך שפת ההלכה שפת

האגדה ושפת

קבלה אמרנו ובשיעור הקודם תראו הרחבנו שמה
בהרחבה כל

דבר ששפת התנך היא כנגד מדרגת הדומם שפת
ההלכה היא כנגד הצומח שפת האגדה היא כנגד

החי שפת הקבלה כנגד המדבר מצד התפתחות
הרצון שפת התנך זה כמו בחינה א' שפת ההלכה

בחינה
ב' שפת האגדה בחינה ג' שפת הקבלה בחינה ד'

זה נמשך גם מהד בחינות באינסוף ועוד הרבה
עניינים ד בחינות אור ישר כמובן סוג האור

מצד ההמשכה שפת התנך זהי נפש שפת ה סליחה
מצד הקבלה תורות שפת התנך זהיה נפש שפת

הלח רוח שפת האגדה
נשמה ושפת הקבלה חיה

יחידה המדרגה זה תנח זה יהיה כנגד מלכות
מצד המדרגה עלך זי רנ פין שפת ההגדה בינה

ושפת הקבלה
חוכמה וכולי אפשר לראות את זה בעוד אופנים

אבל זה האופן המדויק לני הוא
דעתי אני מזכיר שבעצם ה כמו שהרכבנו

בשיעור הקודם בהסבר למתקדמים ומתקדמים
שבעצם השפות הם

לא זה לא בעצם המה
שכתוב וכמובן מדובר גם על זה אבל

רגע מה שכתוב
שה שפות בחוכמת האמת כתובה בשפות זה בעצם

הענפים של זה שהם ודאי מדוייקים ואמיתיים
וחשובים אבל יש פה משהו מעבר מה זה

מעבר כמו שהסברנו במתקדמים שזה לא רק
באיזה לשון הספר כתוב אלא שפה זה אומר

באיזה שפה התודעה של האדם באיזה שפה הוא
מדבר עם הבורא האם הוא מדבר עם הבורא רק

במדרגת הדומם או במדרגת הצומח או מדרגת
החי הו מדבר אז בעצם בסדר התפתחות השפות

זה לא רק בספר אלא זה התפתחות של התודעה
של האדם זאת

אומרת שפת התנך זה שאני מדבר עם הבורא
באופן כללי במדרגת הדומם כמובן שפת התנך

המדוברת פה זה דרגה רוחנית מאוד גבוהה זה
כמו נגיד יהיה כדוגמה עולם העשייה הרוחני

אזה מדרגה מאוד גבוהה אבל יש לזה גם ענפים
אז זה מתבטא גם בתנך שאנחנו מכירים א רגע

העכבר פה ושפת

ההלכה והרחבנו בזה בשיעור הקודם תראו את
זה שמה זה מדרגה

שהיא מאוד גבוהה יותר אפילו היא כמו מפרטת
את שפת התנך זה כמו לראות את העומק במסגרת

הרוחב אבל כשנדלק מים במתקדמים זה בעצם
דרגות תודעה שהאדם נמצא בהם בשפת התנך זה

כמו אור הנפש הוא תופס את הרוחניות באופן
כללי כמו באמת התנך שהוא מאוד

כללי בשפת ההלכה מתחיל לראות את
הפרטים את העומק ש בחסדים

נגיד ובאמת יצא יפה הרכבנו בזה טוב אני לא
אחזור על הדברים כי השיעור הקודם היה ארוך

אז תשלמו את זה שמה תחזרו כמה פעמים זה לא
שיעור קל אבל אין ממתקים ברוחניות צריך

להשקיע אבל האמת שגם אם לא תבינו לגמרי זה
גם סבבה כי יש פה דברים מאוד עמוקים

שנותנים אור מקיף ופותחים את הנפש אז
אפילו אם לא תבינו לגמרי אבל כן תנסו

להבין זה
בהחלט תורם לאווירת הנפש שפת האגדה זה

בעצם התפתחות בתודעה שאדם מדבר עם הבורא
בשפה יותר גבוהה הייתי אומר אפילו זה כמו

עולם

הבריאה לא חילקתי את זה בציור פה בעולמות
אבל אפשר להקיש את זה כמובן שש עוד הבחנות

אבל דבר יפה גם רואים שבשפת האגדה אמרנו
שאיין התיחס

לענפים אין להם משמעות ויש בזה רעיון שכמו
בעולם הבריאה שזה יש שם צד של חושך שכדי

לעלות לאצילות האדם חייב לוותר לגמרי על
כל הרצון שזה דומה למדרגת בינה דאור ישר

שהיא צריכה ש חפצה רק בחסדים אז ן סימן
מעניין שגם המבנה של השפה הוא לא מתייחס

לענפים בכלל כאילו צריך לוותר על כל הרצון
על כל המציאות אז באמת לפני שאדם יכול

להגיע לשפת הקבלה הוא עובר דרך שפת האגדה
אבל לא הכוונה עכשיו בספר לא צריך ללמוד

עכשיו את כל האגדות של חזל כדי ללמוד קבלה
לא הכוונה לזה אגב הזר הוא הרבה ממנו אגדה

הסברנו בשיעור הקודם
למה ואולי נרחיב עוד בהמשך אז כאילו לפני

שאני מגיע לשפת הקבלה אני מ צריך לוותר על
כל הרצון כמו מדרגת הבין א שזה דבר יפה

ואז אני יכול לבוא לשפת הקבלה מה זה שפת
הקבלה לא רק במובן של הלימוד הטכני אם כי

זה וודאי מתחיל מזה וזה קריטי
ביותר אבל שפת הקבלה זה שפה של תודעה

שהאדם מדבר עם הבורא כאיש אל ראהו כביכול
למה אני אומר כביכול כי יש בזה מדרגות זה

לא אתה לא נהייה ישר בשל רבנו אבל היופי
בשפת הקבלה זה כמו זה דוגמה טובה פה הבאתי

בהתפתחות הכלי זה כמו שאני תופס את
המציאות רק דומם דומם הרוחני אמנם או רק

צומח או רק כחי אבל שהגעתי למדרגת המדבר
זה מדרגה נעלת לאין שיעור על החי צומח

דומם באותו אופן שהאדם הוא גדול באין
שיעור מכל הדומם מכל הצומח ומכל החי שיש

במציאות כי הוא כולל את כולם הוא יכול
לחשוב על כולם וגם מעבר לזמן לראות

אותם לכן שפת הקבלה
זה הוא ידבר על זה בשיעור משהו

מיוחד בפני עצמו
למה כי זה הדבר הכי מפותח ברצון כבר ז

אומרת האדם מדבר עם הבורא כמו שהוא תופס
את המציאות הרוחנית האלוקית דינו שפה זה

עניין של התקשרות הוא מתקשר עם
המציאות בהשגה מלאה כמו שאתה

מתקשר כביכול
בגשמיות כשאתה כבר בן אדם בוגר עם כל

המציאות בצורה מלאה אבל שאתה תינוק שאתה
ילד קטן אז אתה תופס

פחות אתה תופס באופן כללי או שאתה רואה
ואתה לא יודע מה אתה רואה זה בגיל קטן

יותר אז בעצם השפות האלה הם שפות של דרך
העברת

החוכמה אבל כשדבר במתקדמים במתקדמים
זה

בעצם שפות שהבורא מדבר עם האדם שה דם תופס
דרכם את הבורא ואגב אנחנו לא מפרידים את

שפת ההלכה או את שפת התנך כולם משלימים את
שפת הקבלה רק שפת הקבלה היא הכלל של הכל

שנאמר לא נברא אדם אלא ללמוד חכמת הקבלה
כמובן הכל כלול בקבלה

עכשיו שנדבר במתקדמים שפת התנך לא הכוונה
לש לשפה שאנחנו לומדים דרכה את הסיפורים

בגשמיות זה לא שפת
התנך זה רק ההשתלשלות הרחוקה של שפת התנך

בהדמייה הגשמית שפת התנך זה שאדם בהשגה
ורואה את גילוי הבורא דרך התנך מבחינה

רוחנית אבל עדיין זה מדרגה שהיא מוגבלת
צריך להתפתח

ממנה והרחבנו בזה בשיעור הקודם לכן זה
בעצם הרעיון של השפות האלה זה דרגות

התפתחות של התודעה להתקשר עם הבורא כי מה
זה שפה כמו שאני מדבר איתכם עכשיו אני

מעביר מידע לכן הקבלה היא שפה הוא אמר בלא
מובן המילה כמו שמדרגת המדבר מעבירה

מציאות שלמה בדייקנות בפירות לפני
ולפנים בדומה לבעל חי שהוא מעביר ברמזים

או בתנועות אבל הוא מעביר סוף כל סוף אז
זה משל טוב על ההבדל העצום בין חוכמת

הקבלה לחכמות

האחרות וגם שפת ההלכה הסברנו את זה בהרחבה
בשיעור הקודם אני לא יכול להיכנס לזה עוד

פעם לא מדובר רק על הלכות החיצוניות זה רק
הענף של זה שפת ההלכה זה שאדם רואה את

הפרטים הרוחניים בעומקם לכן הוא אמר שזה
גם שפה מאוד קשה כי היא מאוד קשה להחזיק

בעומק שברוח במדרגת
החוכמה אז בעצם אדם עובר את כל המסלול הזה

אז וכל אחד גם יש לו רובד בנפש עכשיו
נשאלת שאלה האם צריך לללמוד את הדברים גם

בגשמיות כמו שרוב העולם לכאורה עוד עושה
היום כן אבל מעט למה כי זה כמו הקיום

המינימלי למה כי צריך להכיר את התנך צריך
להכיר את הפשטות גם זה גם חלק מהמערכת אבל

10% 5% כל השאר
בפנימיות והלכה בהלכה זה קצת שונה למה כי

ההלכה יש לה ביטוי גשמי פיזי ממש כי היא
מעוררת את האדם להתקשר לדבר

הפנימי ובעניין של ההלכה באמת צריך ללמוד
טוב לפי ההתקדמות ובשלב מסוים צריך גם

לקיים טוב את הדברים כי זה חלק
מההתפתחות אבל אפשר בהדרגה

בהתחלה אבל גם לא חייב להתפלפל בגמרא וזה
זה מיותר

מהקיצוצים כן אפשר יותר אבל לא על חשבון
הפנימיות אבל באופן כללי צריך את כל חלקי

התורה ואפילו חייו כל אחד כפי כמה שהוא
יכול

שנזכה אבל העיקר זה הפנימיות שזה חוכמת
הקבלה ואני אומר את זה לעצמי אבל יותר מזה

גם הפנימיות ש בתנך וגם הפנימיות שבהלכה
וגם הפנימיות

שבמדרש אבל גם יש מקום לפשט על זה נאמר
אין מקרה יוצא מדי פשוטו אז הסבר אחד שהוא

לא יוצא מהפשטות מהסוד זה אמת לגמרי ועוד
הסבר שלעניין ההלכות המקרא לא יוצא מדי

פשוטו היות ויש להם ביטוי גשמי כדי לעורר
את השורש

הרוחני אוקיי אז זה בעצם מען סיכום של ה
שיעור הקודם ככה בסרטו שיהיה יותר

נוח עכשיו אנחנו
נמשיך בכתוב שנייה אחת מחכה פה לאיזה

משלוח

אוקיי סדר התפתחות

השפות יש אמרתי את הגרסה של פרי חכם ויש
את הגרסה של מאמרי הסולם אני כרגע קורא

ממאמרי הסולם אבל איפ שיותר נוח לי אני
אקרא את הלשון של פרי חכם אז אם תראו מילה

חסרה פה או שם כי אני בוחרת לשון פרי
חכם כל דבר יש לו התפתחות

הדרגתית ועל כן הלשון שנוח
יותר לשמש אמו הוא שהתפתחותו נשלם קודם

בזמן ולפיכך תחילת הביק היה בשפה התנכית
לאותה הנוחה בלשונות מהטעמים שהסברנו

בשיעור הקודם שיעור ג' והיה השימוש עם
המרובה

ביותר ואחריה באה שפה הלכתית לאותה כולה
תבואה בשפה

התנכית גם משום שהיו צריכים לשמש עם
להורות העם הלכה למעשה ו שאומר באמת רבי

חיים ויטל והרבה מקובלים שאת ה כל ההלכות
הם על פי הסוד על פי הפנימיות נפסקו נשאל

את השאלה למה יש הלכות בזוהר שלא מקיימים
אותם כי ההלכה שנפסקה לרוב

העם היא על פי המדרגה של כללות העם של
המון העם של הלא לשמע לכן יש דברים בזוהר

שאין להם ביטוי בתחתית עולם העשייה לכן
איפה שמחמירים בהלכה הכלל הו שאפשר ללכת

לפי הזוהר אבל איפה שהזוהר מקל אז הכלל
הוא שלא הולכים לפי הזוהר אלא אם כן יש

אזה צדיק או יש לו הנהגה מיוחדת ויודע מה
הוא עושה אבל באופן כללי בהלכה הולכים לפי

השולחן ערוך למה כי הוא מסודר לפי עולם
העשייה תחתית עולם העשייה וזה מה שצריך

לקיים בגשמיות צדיקים מקובלים מיוחדים שהם
יודעים להוסיף או לשנות זה משהו אחר אבל

זה לא אנחנו מה שכן איפה שיש מנהגים של
הארי וההלכות של הארי שהוא כתב מפורש אין

בעיה מי שהולך לפי זה זה בסדר גמור
ואפילו יש עניין אבל ההלכה הספרדית ממילא

היא הולכת הרבה לפי הארי
הקדוש בעל הסלם אגב הוא לא הלך לפי

הספרדים למרות שהוא ידע שהספרדים
הם לא בהכל לפחות כי הוא יודע שהם יותר

מדוייקים לפי הקבלה אבל זה היה מנהג
אבותיו וזה לא הה הדבר העיקרי שהוא עבד

עליו אז זה לאלא היה משנה לו באמת וזה
באמת לא אבל היה מנהגים מיוחדים שהוא

הוסיף לפי הקבלה אבל בגדול אני נגיד נוהג
ללכת לפי הרבה גם עושים את זה ללכת לפי

הספרדים אני חצי ספרדי אבל עדיין מצד ה
אבא אני דווקא אשכנזי אבל א היות והוא מרן

מר דטרה וגם זה הרבה לפי הקבלה אז אני ככה
נוהג והרבה נוהגים ככה אבל האמת זה לא

משנה בינינו העיקר לקיים את ההלכה ולכוון
את הלב וזה מהש חשוב כל השר זה זה משנה

אבל יותר משנה הכוונה הפנימית לעשות ואהבת
ישראל מאשר להתפלפל שמה אז כל אחד שיבחר

לו ויעשה לא הלכה רפורמית כן אבל הלכה
אמיתית עם

זאת זה בסדר גם לקיים חלק מההלכות כשאדם
בתהליך אבל אם זה צריך לדעת את האמת שבלי

תריג עיטין אי אפשר להגיע לתריג פקודין לא
רק שאתה נהיה רוחני אתה מקיים מצוות

לא בכלל לא דווקא שאתה גשמי אתה אפילו
צריך יותר את המצוות הייתי אומר שאתה

רוחני אתה אפילו פחות צריך את המצוות לא
לקפוץ כל הזייפנים זה רק על דרגות של בעל

הסולם
מדובר אבל בדרגה

שלנו המצוות הם אפילו ממש עוד יותר חשובות
ממישהו כבר רוחני למה כי הם נקודת הקשר

שלנו אבל לא לעשות אותם בבחינת מצוות
אנשים מלומדה חלילה רקמה שהסברנו בשיעור

הראשון ויש עניין בכללי לכוון שמאור
שבתורה יחזיר אותנו אותנו למותב אנחנו

רוצים לקבל מאור כוחות אורות מקיפים
שיחזקו אותנו ויתרו אותנו אבל בחיצוניות

כל ההתעסקות היא איזה שכר אני אקבל איזה
זה זה לא אומר שאנחנו נקיים אבל לפחות

אנחנו בסביבה שיכולה להכשיר אותנו לכך
בסביבה הלימודית אלגם אדם גם צריך למצוא

חברה שתאה לו סביבה רוחנית
ורב ודרך וזה לא פשוט כמובן אבל זה חלק

מהמערכת אבל לפחות להתחיל מהלימוד הנכון
ולהתפלל לבורא שיעיר את אינינו

וליבנו האמת יורד דרכו כמו

שנאמר
ושפה האגדתית

האגדית נמצא ממנה באמת גם בתנך במקומות לא
מעטים מעניין מעניין מה שהוא אומר

פה אני אלא בדרך שפה עוזרת מפני שהחידוש
שבה ממהר את העניין כן אז האם כל מה שכתוב

בתנך קרה
בגשמיות מה שמובא בתנך שהוא במסגרת האגדה

הוא לא קרה בגשמיות וזה
מעניין אז יציאת מצרים היייתה

בגשמיות אז בדרך כלל התשובה היא מה זה
משנה מה באת ללמוד גשמיות באת ללמוד

רוחניות אבל בגלל שיש פה הרבה כעלים ויש
כאלה גם שמנתקים את התורה מהגשמיות אז אני

אגיד שבאופן כללי זה קרה
האם זה קרה אחד לאחד יתכן שכן ייתכן שלא

זה לא משנה גם כי מדובר על דברים רוחניים
שהם לא משתנים והיה להם ביטוי בגשמיות לפי

הצורך של ההשגחה והמציאות האם זה קרה על
המילימטר יש דברים שכן יש דברים שאולי לא

וזה גם לא
משנה אבל הכלל הוא שדווקא הצד של האגדה

שבה התורה לא התבטא בגשמיות על פי השיעור
הקודם שהסברנו אבל רוב התורה היא לא אגדה

אלא היא
בעצם ג זאת אומרת מדברת בשפת

התנך בדרך שפה עוזרת מפני שהחידוש שלבה
ממהר תפיסת

העניין אומנם אי אפשר להשתמש בה בבחינת
שפה יסודית להיותה חסרה עד הכונות של שורש

והנפה קנל כמו שהסברנו בשיעור הקודם ועל
כן השתמשה

במיו וממלא לא התפתחה גם
כן ואף על פי שהאגדה הייתה בשימוש רחב

בזמן התנאים והאמוראים
הנה היה זה על ידי השמיכה על שפה תנכית

לפתיחה כרגיל בדברי חזל פתח רבי פלוני
וכולי ועוד

סיועים ובאמת כל ההרחבה הזאת שבשימוש לשון
זו בזמן חזל התחיל מאת גניזת השפה הקבלית

כנל כי זה הדבר הקרוב שהיה להם אין שם
דהיינו גם כן בימי רבי יחנן בן זכאי בזמן

סמוך מקודם לו דהיינו 70 שנה קודם החור
מטעם אנל ודיי לה

מבין בהמשך הוא יבאר פה עוד כמה יסודות
איפה הוא אומר את זה זה בטח לא יהיה

בשיעור
הזה אבל נגיע לזה אני הולך לפי הקצב של

המאמר בכוונה כדי להצמד לדברים אז אני
אדבר מזה

קצת
אגב אני אני אחי ב זה בהמשך כנראה כשהוא

הגע בדברים אבל ב בחורבן הבית

בעצם נהייה ניתוק
גדול אבל לא רק הבית הגשמי הוא רק הענף

הבית הגשמי נחרב בגלל שהבית הרוחני נחרב
הבית הנשמתי של האומה ואז עשו סימן גשמי

כדי להעיר את המון העם אבל ה בעצם שנחרב
בבית נהייה ניתוק בין המציאות הרוחנית

גשמית ואז התחילה ההסתרה והגלות
והסברנו את זה בשיעורים המתאימים אבל נדבר

על זה בהמשך וניתוק דומה קרה גם בשפה
הקבלית ואני גם אסביר את זה

בהמשך והאחרון להתפתחות הוא השפה
הקבלית והוא מטעם קושי ההבנה שבא כנל

מהטעמים הקודמים
שהסברנו ואשר חוץ מההגה צריכה גם כן קבלה

בפירוש מילותיה

ועל כן אפילו המבינים בה לא יכלו להשתמש
עמה כי על פי רוב היו חדה בדרה ולא היה

להם עם מי לעסוק היה חברותה של 10 אי שם
מי

מדברו ולשון זה קינו חזל מעשה
מרכבה באותה לשון

המיוחד שאפשר לדבר עמה בפרטות הרכבות
המדרגות זו בזו ולא כלל בזולת בשום פנים

יפה מאוד
למה זה נקרא מעשה מרכבה יש קליפ שנקרא אין

עוד מלבדו גם הסברתי את זה
שמה ועוד כמה קליפים אבל נלך עם ההסבר כאן

קודם כל מעשה מרכבה כי זה מסביר את
המורכבות את הפרטים

המדוייקים שברוח אות

שבכלל לכן זה נקרא מעשה
מרכבה

וגם כי דרך המורכבות אני רואה את האחדות
אבל זה לא פשוט כי אם אני גשמי ואני

חיצוני אז דרך המורכבות אני רואה את
הגשמיות זה אחת הסיבות שיה אסור ללמוד

כבלה כי דרך המורכבות עדיין עכשיו עשים את
זה כואבת לך היד כי כי דיברת בין נטילת

ידיים ל כובת לך הכתף כי דיברת בין נטילת
ידיים ל איך קוראים לזה למוצי לוקחים את

הארי קוראים אותו מסבירים אותי על גשמיות
למה כי אין קבלה בפירוש המילות מי שלא

לומד בעל השילה וגם מי שלומד הוא צריך פה
הרבה עבודה והגיעה כדי להבין את הדברים

הלוואי ונזכה תתפללו עלינו כל המתפלל על
חברו נענה תחילה שמור שבתורה יחזיר נו

למותב אמן כני רצון
אז זה מעשה מרכבה כי היא מאוד

מורכבת אבל המורכבות שבה זה הייחודיות שבה
כי דרך המורכבות כמו שאני מסתכל על [ __ ]

פה על האטום פה מאחורה כביכול
אה זה פה

חוק המראה
אז אם אני רואה את המורכבות שבו א זה נפלא

אני רואה הרבה יותר לעומק אבל מי שלא מבין
מורכבות המורכבות מבלבלת אותו הוא יגשים

את המורכבות הוא יקלקל אז עדיף
שיתרחק למה לא היה להם אמי לעסוק גם כי לא

ידעו את השפה וגם כי התודעה של האנושות לא
היייתה מפותחת זאת אומרת כל השפת קבלה היא

מתגלה לא כדי ללמוד את זה טכנית כי זה
אומר שאפשר להשיג את המדרגות ה רוחניות

האלה שאתה בפוטנציאל המתאים שאתה בהשוואת
צורה לדברים לפחות מבחינה פוטנציאלית אז

לא היה עניין לגלות משהו שהאנושות לא שמה
עדיין ועם ישראל

כמובן אלא רק ליחידים לכן זה נקרא אין
דורשים במעשה מרכבה אלא איך זה הולך נגיד

את זה
מדויק זה במסכת חגיגה אין דורשים בעריות

בשלושה ולא במעשה בראשית בשניים
נחמד ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם

ומבין

מדעתו יש עוד לשון שאני מחפש רגע אז אין
דורשים באריות בשלושה כי צריך להיות מתוקן

בג קווים ועריות זה נקרא הרצון לקבל גילוי
חוכמה מה זה לא מעשה בראשית

בשניים כי מה זה מעשה בראשית שיש בורא ויש
נברא שיש כלי ויש אור

כמובן מעשה בראשית זה בעולם
ה זה קרה הרבה אחרי

אבל מדברים מצד הנשמה אז שמה זה ה מתחיל
רגש הכלי בעולם הבריאה לכן

אנחנו כמובן זה באצילות התחיל אבל משיגים
אצילות רק מצד מה שביה עולים אליו או מה

שהוא מתפשט אל ביא לכן בשניים כי צריך
שיהיה כלי מתוקן מה זה מרכבה ביחיד

שאדם צריך להיות באחדות אלוקית כי אם הוא
בפרטיות שלו אז המורכבות באה להגדיל לו את

האגו ואת האגואיזם זה דבר רע אלא כשההוא
באחדות אלוקית אז אפשר לדרוש בו במרכבה

אבל אם נלך לפשט
הכתוב שאז היה אסור זה לא חל עכשיו אגב לא

במובן של הפשט לפחות או לפחות באופן חלקי
כי במובן הפנימי זה עדיין חל אני תכף

אסביר אז מה זה אומר בפשט זאת אומרת שלא
היה להם ממי

לדרוש מהטעמים שהוא אמר פה אבל היום זה לא
חל כי אנחנו במקום אחר התפתחנו אגב נשמות

חזרו לפה בגלגולים ואנחנו כן בהשוואת
הצורה למדרגת המחבר וזה שניתנה לנו ארץ

ישראל זה סימן לזה וזה שהתגלה פירוש הסולם
עם ספר הזוהר סימן אפילו יותר גדול

לזה אז הגם כן אפשר לדרוש בזה אבל עם זאת
יש בזה חילוק לס תורה וטעמי תורה הסברנו

את זה בהקדמה לתלמוד 10

הספירות ועוד

עניין שמבחינה רוחנית הכל חל מה הכוונה
שאתה לא יכול לדבר עם מעשה מרכבה למי שלא

בהשגה רוחנית כי ממילא הוא יבין את זה על
גשמיות וגם מהטעמים שהסברנו בשיעורים

הראשונים עוד אומר פה משהו מעניין כל הם
מסתכל בארבעה דברים ראוי לוכ כאילו לא בא

לעולם מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור
וכל שלא חס על כבוד קונו רואי לו שלא בא

לעולם מה זה

אומר זאת אומרת לעניין שלנו אני אקח את זה
לא חס על כבוד קונו זה שהוא מנסה לקבל את

האור האלוקי לעצמו ולא לשם שמיים ובמובן
אחר שהוא מנסה כמו הפילוסופים לעסוק

בעצמות הבורא שזה כפירה ועבודה זרה כי אתה
לא יכול להשיג את הבורא כי לא רצון לקבל

אתה יכול להשיג רק את ההתגלות של הבורא
אליך את הקשר ביניכם את מחשבת הבריאה וזה

אפילו מצווה
גדולה אוקיי אז יפה פה ההסבר של בעל הסולם

הקדוש שהוא אגב אני אסביר את זה כשנגיע
לשם אני הולך בקסב של המאמר אבל הוא ממש

תרגם לנו כאילו את ה שפת הקבלה הוא עשה
שפה

ממוצעת שפה נפשית שדרכה נבין את הקבלה זה
משהו מאוד מיוחד כאילו משהו מטורף דומה ל

תינת
התורה ממש ככה דבר מאוד

מיוחד הוא עשה ניתן לו רשות זה גם בגלל
סוג הנשמה התעברה בו גם נשמת הארי אני

בטוח שתעברו ב עוד הרבה נשמות אבל ממה
שהוא גילה לפחות מ סתמה הוא הגיע לגמר

תיקון אז תעברו בו כל ה כל הנשמות אבל היה
בו את הניצוץ של הארי רשבי

ו אגב הוא בעל הסולם זה משיח כן משהו
מטורף כאילו הסברנו את מכתב ההתגלות אגב כ

בטיחותה הוא נפטר בלא בטיחותה אבל בטיחות
ה בקטב של אשלג כי אנחנו לא עושים עניין

מהחיצוניות הוא נפטר ב7 באוקטובר באוקטובר
לפי הלזי אבל בעברי זה היה ם יום הכיפורים

א אז למדנו את חרבות ברזל תראו את זה שמה
נבואת חרב ברזל סליחה קראתי לזה על פי

המאמר אז הסברתי את העניין שמה יותר
אבל הוא פלס משהו מטורף לא לא ניתן לאף

אחד רשות מה שהוא
עשה הוא טולה את זה בדור אבל צריך להגיד

שזה גם
וגם אוקיי נמשיך

אז אנחנו מדברים על התפתחות השפה
אז הצדיקים והמקובלים והתנאים שיידעו את

השפה לא היה להם ממי לעסוק גם מבחינה
טכנית אבל גם מבחינת התודעה כי האנושות

הייתה צריכה תלם במדרגות אחרות חוץ
מהיחידים כי

אם הצדיקים והזה לא הו מחזיקים את הקבלה
או את

הפנימיות אבל זה אנחנו מדברים פה הרבה
אחורה עוד לפני חורבן הבית כי אחרי זה

נהייה ניתוק יותר רציני ואז העסקים הם
אחרים ואני אסביר כשנגיע למקום

אבל
בעצם אם הם לא מחזיקים את זה זה כאילו אני

מנתק את היהלום אז בוא נסגור את כל העולם
הלכה הבסטה ללכן תמיד צריך את הצדיקים

שמגנים על הדור שמחזיקים את הפנימיות חייב
את הגחלת הזאת אבל המון העם וכלל העם לא

היה במדרגה עם זאת כן היו הרבה מחוברים
לפנימיות זאת אומרת גם מי שלא עסק בקבלה

ועסק
בתנך היו הרבה שהשיגו את הפנימיות מהתנך

כי הנפשות היו זקות אבל [ __ ] הבית נהיה
ניתוק שאיבדנו את החיבור הזה

אפילו בשפת
התנך אפילו בהלכה מהקבלה אין מה לדבר

אפילו אז למה זה נקרא מעשה מרכבה כי היא
שפה

מורכבת ואפשר לדבר איתה באופן מורכב
ומדויק ולראות את הגינה בערוגה אבל גם

צריך להכיר את השפה הוא יסביר את זה בהמשך
כ שני מדבר עם מישהו a b c אני מדבר איתו

על
קודים y z כי

יצורים כמשל הוא לא מבין מה אני רוצה ממנו
כי הוא לא יודע את המתמטיקה או את הפיזיקה

המדוברת אז עכשיו a הכוונה לתפוח אחד לא
הבין

כלום ובעיקר כי התודעה לא במדרגה להבין
בכלל שפה הקבלית דומה לכל שפה המדוברת שכל

מילה יש לה

גדרה

ובאמת שפה
הקבלית לפי שטחיות איננה יותר רק מן

תערובת ג' הלשונות הנל לכאורה השפה הקבלית
נראת כמו מעין מיקס של ג הלשונות ובאמת

שמסתכלים בזוהר ככה זה נראה
אולם המבין לשמש

אמה אמצאה לגמרי שפה מיוחדת לה צמה
מתחילתה השפה כי זה גם כמו הכלל שו מעל כל

הפרטי כי אין
המתכוון על תוארי המילים רק על

הוראותיהם שבזה כל ההפרש ביניהם שר ג
לשונות הקודמים כמעט שאין שום הוראה למילה

אחת דהיינו לאפשר את המעיין להבין על מה
שהמילה

רומזת רק בקשר של כמה מילות ולפעמים כמה
פרשיות עד שאפשר להבין תוכנם והוראתה

לפעמים צריך להביא כמה פרשיות כדי להעביר
את הרעיון של רחל אמנו שזה המלכות ובשפת

הקבלה יש לך מילה מדוייקת מלכות או רחל
אבל הפירוש הקבלי מאחורי המילה הזאת זה

גלקסיה שלמה וזה
הייחודיות והיתרון שבשפת הקבלה הוא אשר כל

מילה ומילה שבה מגלת למיין את תוכנה
והוראתה בתכלית הדייקנות

לא פחות מכל שפות בני אדם המוסכמות אשר כל
מילה ומילה יש לה גדרה המדויק שאי אפשר

להחליפה באחר כמו שבשפה

הגשמית או ניקח אדם כביכול במערה שלא יודע
לדבר מדבר איתך ברמזים בסימנים תקח אדם

משכיל גאון מעמיק כל שפה הוא כל בילה הוא
רואה עולם שלם פנימיות שלמה ככה יש לנו

בעצם תפיסה בגשמיות התפתחנו לזה כבר מזמן
אז אותו דבר השפה הקבלית מבחינה רוחנית

עכשיו הסבר קצת למתקדמים למתקדמים שאדם
מגיע לתודה שהוא רואה את האלוקות בפרטי

פרטו ומפרש את האלוקות מכל
דבר כמו מקבל על מנת להשפיע שבכל פרט הוא

משיג את האלוקות ואת כל הגוונים שנובעים
מהאלופות הזו שזה מדרגה מאוד מאוד גבוהה

של התפתחות
רוחנית נקרא לזה תודעת הקבלה

שכחת שכחת שכחת החוכמה מאת גניזת הזוהר
הנה לאט לאט נשתכחה גם כן כל השפה החשובה

הזאת משום שנת מאתו העסקים בה ממילא נעשה
הפסק של דור אחד שהמקבל החכם לא מסר אותה

למקובל מבין ומני אז נעשה חיסרון שלא יוכל

להימנות

זאת אומרת דומה למה שקרה באופן כללי כללי
בחורבן הבית שני הניתוק בין העולם הרוחני

לגשמי ואז הכללות של
האמון לאט לאט הגיע רק לתפיסות

גשמיות באמת לפני בעל הסולם היה חושך נורא
בעולם כל כך

הסתרות אני לא מדבר על השואה אלא על כל
הוויית המציאות גם מלחמת העולם הראשונה

השנייה כמה דם נשפך הנפשות היייתה במקום
מאוד

רע אבל זה הסמל הגשמי מבחינה רוחנית גם
היו במקום מאוד מאוד מאוד נמוך כמובן אני

לא מדבר על המעטים אבל על ההמון וזה הסיבה
שהיינו בגלות ו אבל גם יש לזה מטרה ותיקון

כמובן זה היה בירור ניצוצות קדושה
א להתקל באומות העולם לכל דבר יש את

התכלית אז בכל מקרה מעת גניזת הזוהר למה
הם גנזו אותו כי מהרבה סיבות הסברנו את זה

בשיעור בשיעורים הראשונים גם כי האנושות
לא הייתה במדרגה עדיין גם כדי שלא יקחו את

זה לדברים רעים וגם שלא יבינו את הדברים
על

גשמיות אז בעצם זה יצר הפסק שוליי הצדיק
שיעביר לצדיק לתלמיד שלו את החוכמה את

ההשגה האלוקית כמו שנגיד משה העביר מאודו
ליהושע אז נהייה פה הפסק לא היה את הדבר

הזה זה קרה באופן כללי שנחרב הבית לכלל
האומה ובאופן פרטי

בין חכם לחכם שאחריו בדומה להיום שרואים
אני לא גיד שמעות כי אנחנו עוסקים ברעיון

יש הרבה צדיקים היום שמוגדרים כצדיק אבל
הם חיצוניים לגמרי למרות שהסב שלהם היו

צדיקים מאוד מאוד גדולים והסבה סבים אבל
השושלת נקטעה החוכמה לא עברה

מהרבה

סיבות וגם מחשבים אותם מקובלים וצדיקים
עליונים אין להם מושג בקבלה רק בחיצוניות

הקבלה אבל מצד שני גם כנגד זה היום מזכות
בעל הסולם או בזכות הדור צריך להגיד שניהם

התגלתה חוכמת האמת בעולם מה זה אומר שנייה

רגע
יש גם אפשרות להבין אבל לא היה את זה לפני

בעל

הסולם לא היה את הגשר הזה את הסולם
הזה זה הוא עשה פה משהו מטורף אבל זה זה

התגלגל ר כמובן כמו שהוא אומר הוא תולה את
זה בדור

אבל שני אזכה באמת להעריך את מה שהוא עשה
תקלל בזה זה באמת תורת המשיח זה נקרא תורת

השוואת התצורה זה מה שהוא גילה מחדש בעולם
כמו שאמר הארי שאני אחזור ללמד אתכם בדרך

פלא והוא חזר תאבר בבעל הסלם וקיים את
הבטחתו

הנאמנה אז זה חיסרון שלא יוכל להימנות למה
כי נהייה ניתוק בין השורש

לענף רבי משה דלאון זל ותרא ת בעליל אשר
המקובל רבי משה דלאון שהוא היה האחרון

שהחזיק בו ועל ידו בא ונגל העולם הסיפור
עם הדגים שזה

תגלגל הנה תמצא הוא שלא הבין בו אף מילה
אחת אני תכף אסביר מה הוא אומר כי לכאורה

הוא היה מקובל גדול איך הוא לא הבין אז
אני אסביר הוא יסביר ואני אבאר אותו כי

באותם הספרים שהוא מביא כתאים מספר הזוהר
ניכר שלא הבין כלל את הלשון כי פירשה על

פי לשון התנכית וערבב מאוד את ההבנה אגם
שהוא עצמו היה בעל הסגה נפלאה מאוד כמו

שהעידו לנו בוריו רק
רגע וכן היה במשך דורות אשר כל בעלי השגה

נתנו כל ימיהם בהבנת לשון הזור ולא מצאו
ידיהם ורגליהם כי המיסו בו בדו חקים

גדולים את לשון התנכית ומחמת זה להם הספר
החתום כמו לרבי משה דליון עצמו זה גם היה

מלמעלה ככה מסיבות
מסויימות אוקיי אז מה אומר לנו

פה והוא מרחיב בזה תכף נגיע לזה ה אומר א
שרבי משה דלאון שה אחרון שהחזיק

בו מה אחרי הגניזה לאת
הגניזה הוא מצא את הכתב זה היה

[מוזיקה]
ב

ספרד א
אלפים

לספירה והוא מצא את הכתב אשתו מצא את זה
שטפו עם זה דגים כל

הסיפור ידוע דרך זה זה התגלה עוד פעם
לעולם אגב יש אומרים שהוא כתב את זה זה

נדבר על זה
בהמשך אז הוא אומר שהוא לא הבין בו אף

מילה למרות שהוא היה בעל הסגה
למה אני אסביר בקצרה ואז אני אמשיך עם

המאמר כי גם מי שבא על הסגה דהיינו שיש לו
קשר יראה ואהבה להשם ואז הוא מתחיל לגלות

את האלוקות
עדיין יש בזה מדרגות זאת

אומרת אמרנו ששפת הקבלה
הבחינה המדרגה של חוכמת הקבלה שזה גם דרגה

תודעתית עצומה וגם שפה ממש זה דרגה מאוד
מאוד גבוהה שהיא עליונה ביותר מכל ג'

הלשונות עד כדי כך כמו שדומים צומח חי הם
מתים ביחס למדבר אז כמו שאמר דבר הוא נעלה

לאין ערך ולאין שיעור על הדת סך ככה שפת
הקבלה היא נעלה לאין שיעור על חלקי

החיצוניות האלו שגם בהם יש פנימיות כמובן
אבל הם חיצוניות ביחס לחוכמת הקבלה ידעו

מזה רבי חיים ויטל קורא לגמרא קליפה קליפת
הקדושה אבל קליפה הם משתמשים בה כמובן

לפנימיות כן אדם יכול ללמוד גמרא ולהיות
רשע

גמור ובכל מקרה
אומר שהיה לו הסגה נפלאה כמו הרבה צדיקים

שבכלל גם לא למדו קבלה למשל
הרמבם סליחה אומרים שם בסוף ימיו הוא

למד א אבל הרבה מהדברים הוא לא למד קבלה
אבל הוא אמר דברים עמוקים נפלאים מדהימים

איך וגם דברים מתוך שהם על דני הפנימיות
איך זה יכול להיות כי באמת הוא היה בעל

השגה ובעל הסגה זה דבר גדול
מאוד אפילו בעל הסגה בדומם צומח חי בפשט

רמז דרש או בפשט דרש רמז לא משנה לו איך
מסקים ל זה פשט הלכה

ו זה דרגה עצומה למה כי הוא הוא מסיג קשר
להשם ויראה ואהבה מתוך העסק בתורה כמו

שאמרנו השפה זה גם דרגת תודעה זה לא רק
שפה טכנית אבל עם

זאת הזוהר האמיתי זה רק על פי חוכמת
הקבלה וכל עוד האדם אין לו את הצינור של

חוכמת הקבלה האמיתית הוא לא באמת מבין את
הזוהר הוא מבין רק את הקליפה החיצונית של

הזוהר לכן הוא
אומר שאכן רבי משה דלאון היה בעל השגה בעל

עבודה ואם הוא לא הוא לא היה מתבייש להגיד
בעל הסולם חד בלשונו הוא לא בא כדי למצוא

חן בעני
הבריות וזה היה גם במשך דורות לא רק הוא

עם מקובלים
אחרים מדובר על לפני הארי

כן אשר כל בעלי ההשגה נתנו כל ימיהם בהבנת
לשון הזוהר ולא מצאו ידיהם

ורגליהם למה כי הם ניסו להבין את
הכלל את המדבר דרך דומם צומח חי לא את

המדבר אני צריך להבין

כמדבר ואומר כי המיסו ב בדו חקים גדולים
את לושון התנכית הם נסים להבין את הזוהר

לפי הפשט לפי הפנימיות ש בפשט כי אני לא
מדבר על המון העם לפי הפנימיות ש בפשט אבל

זה מאוד
מוגבל ומחמת זה היה להם ספר חתום כמו לרבי

משה דלהון עצמו
סליחה עד

שבא המקובל
היחיד אשר

להשגתו לא היה שם שום גבול וגדר משהו
מטורף שנקרא ארי זל זה ניצוץ מנשמת רשבי

הקדוש והוא שפתח לנו לשון הזוהר ון נתן
לנו מהלכים בו איך הוא פתח על ידי שהוא

ביאר את חוכמת
הגבלה אבל ם

זאת גם הוא ביקש לגנוז את הדברים הסברנו
את זה בהקדמה לפנים רות

המסבירות ואני אביא את הדברים שוב בהמשך
לצורך

הלימוד ולול נפטר בקוצר
ימים בית מדרשו היה נראה לי יז חודשים אבל

זה לא זמן גשמי אפשר להעביר את כל העולם
מבחינה רוחנית בזמן קצר אז אין לשאר מידת

ההורה אשר היה נשאב
בזוהר ובמעט שזכינו בו הוכן לנו דרך ומבוא

ותקווה נאמנה אשר בהמשך דורות התפתח לנו
הבנתנו להבין בו לגמרי שזה מדובר על הדור

שלנו עקבת ד
משיכה אומר פה דבר מאוד מיוחד אוקיי נקרא

הודות ואם זה תבין מה שכל גדולי עולם שבאו
אחרי האריזל הניחו את כל הספרים שנתחברו

בחוכמה זו ובפרשה הזוהר ששרו על עצמם בבל
יראה כמעט וכל מיתב חייהם הניחו בדברי ארי

זל ברוך השם ד
ותדע שאין זה מפני שלא האמינו בקדושת של

כל המקובלים שהיו לפני האריזל חס ושלום
לערער

כן כי כל מי שעיניים לו
בחוכמה יראה שאין כץ להשגתן של אותם גדולי

עולם בחוכמת האמת זאת אומרת אין לזלזל בהם
הם היו בעלי השגה

גדולים ורק פתי הניו מדעת יכול להרר מה
עליהם מה על המקובלים היו אחרי גניזת

הזוהר ולפני
הארי רובם לפחות לא כולם אבל רובם

הגדול כי תמיד יש צדיקים בכל דור אחרת
אפשר לסגור את הבסטה אלא שסדר הגיונם

בחוכמה היה על פי ג' לשונות
הקודמים

דהיינו תנך הלכה והגדה שכל לשון ולשון הוא
אמיתי מותאם

במקומו אלא אינו מותאם לגמרי וגם מום מאוד
להבין בסדרים אלו את חוכמת הקבלה העצורה

בזוהר לכן באמת הזוהר נראה כמו סיפורי
מוסר

חיצוניים למי שלא יודע חוכמת
הקבלה לאותה לשון אחר מן הקצה אל הקצה ממש

והוא או והיא שנשתכחה כנל ועל כן אין אנו
משתמשים בסברות הם אין בהסברת רבי דלאון

עצמו ואין בבאים אחריו
כי דבריהם אינם אמיתיים בפירוש הזוהר ואין

לנו עד היום הזה רק מפרש אחד הוא האריזל
ולא יותר זאת אומרת האריזל פשוט הציל

אותנו זה התגלגל דרכו זה לא סתם זה בגלל
סוג הנשמה שהוא בעצם פתח

בחזרה את ה דיק פה יפה בעל הסולם את
[מוזיקה]

ה לשון הזוהר ונתן לנו מהלכים
בו ובמעט שזכינו בו הוכן לנו דרך מבוא

ותקווה נאמנה אשר בהמשך אזה דורות התפתח
לנו עבודתנו להבין בו לגמרי זאת

אומרת הארי
הקדוש הוא חידש בחזרה לתודעת

העולם בגלל סוג הנשמה שלו הוא הוריד
לתודעת העולם מחדש אין בבחינת הרוחניות

ואין בבחינת ההתבטאות הגשמית של הענפים את
שפת הקבלה למה כי הוא בחינת משיח בן יוסף

הוא הנשמה שיכולה לעשות את

זה ואז הוא נתן אפשרות להתחיל להבין את
הזוהר עוד פעם וזה לא סתם קרה בתקופה שזה

קרה כי זה גם ההתפתחות האנושות אבל אם זאת
עדיין הוא אמר לגנוז לאחר פטירתו את

הכתבים ו ולא רק מכלל האומה אלא
אפילו מהתלמידים שלו מהרבה מתלמידיו למעט

רבי חיים ויטל למה כי רק הוא היה במדרגה
להבין אותו ואם זה ילך לידיים זרות זה

יקלקל את החוכמה יוזה אותה וכולי
וכולי אבל לא לתמיד חס ושלום אלא לאותה

תקופה עד שהאנושות והנשמות
התבשלו שזה להתגלות עוד פעם בעולם אבל

עדיין לא היה סדר ומבוא כי הוציאו את
הכתבים שלו מהקבר זה כתבים מאוד עמוקים

מאוד דקים שצריך להיות בעל הסגה מטורף כדי
להבין אותם וגם הם לא כתובים לפי הסדר כי

הוציאו את זה מהקבר וסידרו הכי טוב
שהצליחו ובאמת עד שלא ב בעל הסולם בא ועשה

סדר מטורף
בזה היה מאוד קשה לגש שת

לדברים ובעל הסולם הגיע בזמן הנכון וכתב
את פירוש הסולם בזמן הנכון וזה היה בדיוק

לקראת קבלת ארץ ישראל ולקראת עקבת הד
משיחה והיו פה מהלכים קוסמיים זה לא סתם

קרה כל מה

שקרה והיום אנחנו
באמת איך הוא

אומר שמח אני ה אומר את זה פה אז אנחנו
נגיע

לזה אני אקרא משהו קטן כרגע א שמובא פה
במאמרי הסולם

למטה אבל אם זה לא הרחיב יותר אני אה קרא
גם מהפנים הרות המסביר את עצמו שניה

אחת
אוקיי רבי משה דלאון היה מקובל שחי

בספרד הוא מצא את הכתב יד של הז ממנו
הבלחת רסם מכתב יד

בעולם על גילוי הזוהר על ידו כתב רבנו
במאמר

עב היה אומנם רצון השם שיתגלה ספר
הזוהר ברוך השם אל כן התגלגל הדבר עד

אלמנת רבי משה
דלאון שירשה את הכתב יד

מבעלה ייתכן אגב שהיה עוד כתובים שנאבדו
אל צריך להגיד שאם זה קרה היהה לזה

סיבה
וכנראה שלא גילה לה כלום מאיסור

ההתגלות מהסיבות

שפירטנו ועל פי באותה תקופה כמובן חלילה
לא עכשיו ועל פי מקרה נתנה אותו למכירה

כנודע על המפקפקים בייחוס הזוהר מייחסים
אותו לרבי משה דלאון עצמו כתב רבנו בהקדמה

לספר
הזוהר כן יש חוקרי מקרא מנסים ליחס את זה

אלי לא לרשבי וכל מיני שטויות ואני ואני
כשאני לעצמי הרי מיום שזכיתי באור השם

תברך להתבונן מעט בספר הקדוש הזה דיינו
בספר הזוהר למה הוא נקרא ספר הזוהר הסברנו

את זה ב מאמר המשכילים יזהרו כזוהר הרקיע
מתיקוני הזוהר השלימו את זה

שמה לא עלה ליבי לחכור
בייחוס והוא מטעם

פשוט כי לפי נו של הספר עלה בליבי מעלת
יקר התנא רשבי לאן ערך יותר על כל התנאים

הקדושים ואם היה מתברר לי בבירור גמור
שמחברו שם אחר כגון רבי משה דלאון זל

וכדומה הרי אז היה גדל אצלי גדל אצלי מעלת
האיש רבי משה דלאון זעל יותר מכל התנאים

הקדושים מכל שכן אם הייתי מוצא שמשה רבנו
קיבל אותו בהר סיני מהשם יתברך עצמו אז

היייתה שוכחת דעתי לגמרי כי לא נאה ולא
יאה חיבור

כזה לפיכך כיוון שזכיתי לערוך ביור מספיק
השווה לכל בעל ליון להבין מעט מה שכתוב בו

בספר אני חושב שכבר נפטרתי בזה לגמרי מלטר
עוד או להכניס עצמי בחקירה הזאת כי כל

משכיל בזוהר לא יוכל להסתפק עוד שמחברו
יכול להיות איש פחו במעלה מהתנ הרשבי

הקדוש
והדבר פשוט

מאוד למי שראוי
להבין ספר הזוהר מדבר על מדרגות רוחניות

מאוד
גבוהות ממילא מי שלא בדרגת רשבי לא יכול

לכתוב את המדרגות האלה ולהשיג ן לכן פשיט
ש רשבי כתב

אותו ולא ייתכן שמישהו אחר כתב אותו אם
זאת זה נכון שהיו צדיקים כי הזוהר לא נכתם

שהם הוסיפו על הזוהר
אה וזה כן אבל זה הצדיקים נאמנים וכמובן

מתוך הסגה הם הוסיפו אבל החיבור העיקרי זה
רשבי

הקדוש
א הוא אומר גם אם

היה אה כן דלקתי לשורה הזאת אמנם באמת לפי
מידת העומק החוכמה שבספר אם הייתי מוצא ב

שמחברו אחד ממח הנביאים היה זה מקובל ליבי
ביותר מיחסו לאחד התנאים כי זה מדרגה יותר

גבוהה מצד ה זקות הכלי מכן שכון אם הייתי
מוצא שמשה רבנו קיבל אותו מהר סיני השם

יברך מהשם יברך בעצמו אז היייתה שוכחת
דעתי לגמרי לכן היות והוא ביאר את ספר

הזוהר והוא השיג לפניי ולפנים את המדרגות
הרוחניות בפנים אז ממילא הוא השיג שרק

רשבי יכול לכתוב במדרגה הזאת ולא נשמה
אחרת והדבר פשוט מאוד וד לכן אין אפילו מה

לחקור את זה כי זה
סתם הוא רואה את זה מהמציאות הרוחנית זה

יותר ברור מחקירה גשמית לא שהוא לא עשה את
השיעורי בית אבל הוא יש לו מציאות יותר

רצינית עוד אומר בהקדמה לפנים מרות
ומסבירות אומנם זה האיש האלוקי רבנו יצחק

לורי זל טרח ומצא בעדנו מלא מידתו הגדיל
אפלי על קודמיו ואם היה לי לשון מדברת

גדולות הייתי משובח אותו יום יום אותו יום
שנגלה חוכמתו כמעט כיום השר ניתנה תורה

לישראל אין די מילה בשיעור פעולתו הקדושה
בעדינו כי היו דלתיים ההשגה או דלתי ההשגה

נעולים בדלתיים ובריח ובא ופתחה אלינו
באופן שכל מי שמשתוקק לכנוס לכל המלך

פנימה אין צריך כעם קדושה וטהרה ולילך
למרחץ לגלח שרו וללבוש בגדים

נקיים דינו לצאת מהתפיסה הגשמית והתפיסה
של הרצון לקבל עצמו כדי לעמוד לפני המלכות

העליונה כהות נחם מוצא בן לח שנה הכריע
בחוכמתו הקדושה לכל קודמה ועד הגאונים ועד

בכלל וכל יבשי הארץ הביר הרועים חברים
ותלמידים של החכם האלוקי הרמ גזל קמו

ועמדו לפניו כתלמידים לפני הרב וכן כל
חכמי הדורות אחריהם עד היום הזה איש מהמהם

לא נהדר משכו ידיהם מכל הספרים והחיבורים
שקדמו אין קבלת הרמקול קבלת

הראשונים בקבלת הגיונים זכר כולם לברכה
וכל חיי רוחם הדביקו בחוכמתו הקדושה

בייחוד מובן עצמו שלא על חינם זוכים
לניצחון מוחלט כמו שנחל אב החוכמה ורח

השנים הזה כן
ו למרות שעדיין לומדים את הארי בחיצוניות

לצערנו אבל הדברים ירדו לעולם זאת אומרת
מי

ש ראוי
לגשת תכף נגיע לזה שבעל הסלם ביאר את

הדברים ובכלל אנחנו מסודרים אבל היות
והדברים ירדו לעולם אז הוא נתן את הפתח

להתחל להשיג בחוכמת האמת זה דבר גדול לכן
כל המקובלים וכל הצדיקים התכופפו

אליו כי הוא הצינור האמיתי לחוכמת הקבלה
בגלל שורש הנשמה

שלו כמו שמשה רבנו ה הצינור האמיתי לתורת
הנגלה למרות שמשה רבנו הוא הוריד את כל

חלקי התורה כמו שאמרנו אבל לכלל העם הוא
הביא את תורת

הנגלה ובאמת זה גם ביטול זמן להתעסק
בחיבורים אחרים שהם לא על פי

הארי אגב חידושי הארי בעולם היו

כמה
רגע יש לי פה איזה הודעה חשובה בינתיים

נפעיל לכם את

זה

אוקיי אז
בעצם מה שעריך חידש לנו זה את העניין של

צמצום ב סוד האור חוזר סוד המגן דוד
שספירת התפארת מתחלקת לחמישה בחינות זה

ככה באופן כללי אבל החידוש ה העיקרי זאת
אומרת מה שבעל הסולם הביא פה ש הוריד את

שפת הקבלה מחדש

לעולם אבל זה רק היה שורש זאת אומרת שורש
מטורף כי הוא באמת גילה את סדר ההגיון

בחוכמה אבל זה נגנז אני אקרא אולי מהקדמה
לפנים הות

ומסבירות
אומנם לימדנו את זה אבל זה יזה קטע חשוב

שהדברים
יהיו ירדו לעולם כמו

שאומרים אז
[מוזיקה]

אנחנו נטרח ולא תאצל

פה אני מזכיר אם תרמתם
מהשיעור ואם אתם רוצים להיות שותפים בהפצת

הפנימיות תרמו להפצה
השיעור דרך הכפתור תודה למטה מתחת לסרטון

כמו כן הצטרפו כחברי מועדון באופן קבוע
וחודשי אפילו ב10 שקלים אפשר עדיף 30

לתמוך ולהיות שותפים בפרסום השיעורים ברשת
ברוך השם יש הרבה תלמידים

ו כמובן אני יכול בעיקר ללמד את עצמי אבל
זאת אומרת המפעל הוא לא רק לשיעורים שלי

יש עוד דברים שאני

עושה אז תהיו
שותפים אוקיי רק

רגע

אוקיי אני קורא את זה בגרסה מי ש רוצה
להרחיב רוא הקדמה לפנים רותו מסבירות

לימדנו את זה אולם לדאבון ליבנו הצליח
מעשה שטן ונעשים מהקשים בדרך התפשטות

חוכמתו למרחבי עם קדוש מות דמיות היכלו
לכבוש אותם והוא בעיקר מפני שהדברים נכתבו

מפי השמועה כמו שדרש חוכמה יום יום לפני
התלמיד שכבר היו סימים בקיים גדולים בהשגת

הזר ותיקונים ועל פי רוב נערכו אמירותיו
הקדושים לפי השאלות העמוקים שהיו שואלים

ממנו כל אחד לפי עניינו וגם הוא דיבר
באופן כללי מצד ההשגה מצד ההשראה האלוקית

ועל כן לא מסר חוכמה על הסדרים הראויים
כמו בשאר החיבורים שקדמו אליו ואנו מוצאים

בכתובים שהארי זל עצמו משתוקק לעשות סדר
בעניינים ון זה בשאר ה מאמרי רשבי פירוש

ההדר זוה בהקדמה קצרה של המר חוסל בנוסף
על זה הוא קצרות זמן לימודו כי כל ח בעתם

מדרשו הי כיז חודשים כפור שר הגלגולים
וכולי הגיע ממצד מצפת ובשנת שלה ליצירה

קרוב לימי הפסח ואמר חוז לאז בן 29 שנה
בשנת שלב ביום וכולי

וכולי נפטר לחי העולם בראש חודש מנח אמאב
נפטר לחי העולם הבא והיית שם עוד בשער

חט שבעת טירתו נתן צבאה לאמר חו זל שלא
ילמד את החוכמה לאחרים ו לא התיר לעסוק בה

בפני עצמו בלחישה דיינו הוא
ב בשקט באסתר אומנם לשאר חברים אסור

להתעסק בהם כלל כי אמר שלא הבינו חוכמה
כראוי עד כדי כך אפילו

החברים והי הסיבה שרמר חוז לא סידר כלל את
הכתבים ונחם בלי סדרים מכל שכן שלא ביר

הקשרים מעניין לעניין כדי שלא יהיה בזה
כמו מלמד לאחרים חלילה לעבור עעל סבעת רבו

לכן אנו מוצאים ממנו זהירות יתרה בזה
כנודע להפכים בכתבי האריזל

ואלו הסדרים ממצים לפנינו בכתבה ריזן
לארכו ונסדר על ידי דור שלישי בג' זמנים

ועל ידי ג' מסדרים הראשון למסדרים הה חכם
מעריץ צמח זל שהיה בזמן אחד עם מרז לייזל

שנפטר בשנת ת שהגיע לידו חלק חשוב מהכתבים
וסידר מהם הרבה ספרים והחשוב מהמהם הוא

הספר אדם ישר שאסף בו שורש ועיקר כלל
הדרושים המצויים

לו ומקצת ספרים שסידר הרב הנל נאבדו ו
בהקדמת ספרו קול ברמה מביא שם כל הספרים

שסידר מסדר השני תלמידו חכם אמר
מערם אפר פפרי זל וגדיל ביותר מרבו זל

להיות שהגיע לדו חלק מהכתבים שהיה בידי
חכם מערש ויטל זל וסידר הרבה ספרים החשוב

מהם הום ספר עץ חיים או פרי עץ חיים
שכוללים מרחבי החוכמה במלא המובן ברוך השם

השלישי למסדרים ה החכם מערש ויטל זל בן א
הרבי חיים ויטל זל והיה בן מרחם ויטל זל

והיה חכם גדול מפורסם הסדר שמנה שערים
מפורסמים זבון שהנחילו אביב זל ואנו רואים

שכל אחד ואחד מהמסדר לא היה לו הכתבים כל
הכתבים בשלמות וזה גרם להם כובד גדול על

סידורם של העניינים
שאינם מוכשרים כלל לאותם שאין להם פקיעות

אמיתית בזוהר ותיקונים ואל כן בני העליה
הם ועתים זאת אומרת רק מי ש בהשגה תאומי

עצומה כמו למשל מרחו הוא יכל גם להבין א
בלי הסדר את הכתבים כי הוא מכיר את הסדר

העליון כבר אבל הכתבים עצמם לא היו

מסודרים וזה לא רק בגלל העניין הטכני כמו
שאמרנו זה לא היה הזמן עדיין היה

הסטרה
אוקיי בעל הסולם הוא עשה לנו בזה סדר הוא

לקח את הכתבים בתלמוד 10 הספירות בהתחלה
פנים ורות ומסבירות אז זה במדף העליון

יותר
והוא סידר את זה ממש לפי הסדר הראוי

והנכון וביאר ופירש את שפת הענפים משהו
מטורף עכשיו האריזל אמר

ש שלום
וברכה אנחנו בקורס קבלה למתחיל שיעור a

וגם פה נישואים לשיפור
ההקלטה עזרת השם נעשה

ונצליח אנחנו קראנו את מה אמר תורת הקבלה
ומהותה מהות חוכמת הקבלה ממתן

תורה

ובעצם הגענו לחלק שנקרא
חוק שורש וענף ביחס העולמות אז נקרא אותו

נסביר ניתן קצת יסודות בעזרת השם נעשה
ונצליח ואני מקווה שההקלטה יוצאת

בסדר

אוקיי

חוק שורש וענף ביחס
העולמות חכמי הקבלה מצאו אשר ד' העולמות

הנקובים בשם אצילות בריאה יצירה
ועשייה כל מהעולם הראשון היותר עליון

הנקרא אצילות עד העולם הזה הגשמי המוחשי
הנקרא

הסיה צורתם שווה זה לזה לגמרי בכל פרטיהם
ומקרה

דהינו שכל המציאות מקרה הנמצאים בעולם
הראשון כל אלה נמצאים גם כן בעולם השני

שמתחתיו בלי שינוי של משהו אני אקרא עד
הסוף את הקטע ואני אסביר וכן בכל יתר

העולמות שלאחריו עד לעולם הזה
המוחשי ואיין שום הבדל ביניהם אלא הבחן

מדרגה בלבד המובן רק בחומר שבפרי המציאות
שבכל עולם ועולם שהחומר של פרטי המציאות

הנמצאים בעולם הראשון היותר עליון הוא
חומר

זח יותר זח מכל התחתונ ממנו וחומר פרתי
המציאות שבעולם השני הוא מעובה מעולם

הראשון אבל זך יותר מכל מה שמתחתיו ועל
דרך זה עד לעולם שלפנינו שר החומר של פרטי

המציאות שבו הוא יותר עב וחשוך מכל
העולמות שקדמו

אליו ול מצורות של פרתי המציאות וכן כל
מקירים שלהם באים בשווה בכל עולם ועולם

אין בכמות ואין באיכות בלי
[מוזיקה]

שינוי

נסביר חכמי הקבלה מצאו אשר ד העולמות
הנקובים בשם הביעה החל מהעולם הראשון

היותר עליון הנקרא אצילות עד העולם הזה
הגשמי המוחשי נקרא עשייה צורתם שווה זה

לזה לגמרי בכל פרטיהם
ומקרה זאת אומרת העולמות באים בבחינת חותם

ונחתם מהשורש עד לענפים עם זאת כל עולם יש
לו את החומר הייחודי

שלו
והצורה היא אותה צורה אבל היא פועלת בהתאם

ליחס החומר של אותו עולם זה כמו שאני לוקח
ציור אני יכול של פרח למשל אני יכול לצייר

אותו על יהלום על
בד עם גיר או עם מכחול או עם צבעים

מיוחדים או שאני יכול לצאר אותו על נייר
חד

פעמי או על נייר משובח אז הציור הוא אותו
ציור אבל בהתאם לחומר שאני מצייר

עליו ככה איכות הציור אותו דבר בעולמות
העליונים

היות והעולם
העליון החומר אומר שהו בו זך מאוד דהיינו

ב קרבת הצורה

למציל אז הוא הכי
קרוב וכל ההבדל בין העולמות זה הבחן של

המדרגות אבל הצורות הם אותם
צורות השינוי הוא

בחומרים וזה בא בבחינת חותם ונחתם זאת
אומרת זה

התק של לעולם העליון רק פשוט על פי
החוקים על פי החומרים שבעולם

התחתון וכן בכל יתר העולמות של אחרו עד
העולם הזה

המוחשי ובאמת אפילו לגשמיות זה בא ככה רק
בגשמיות יש דבר מיוחד שנקרא איוו של זמן

ומקום ע ידר חילוף
ותמורה עכשיו זה כמו איזה עידוש כבידתי

כביכול
שמגשים ומפריד ומהוות את התמונה הרבה

לומדים חושבים שהעולם הזה דיינו המטריקס
העולם האשליה פינוקיו המראה הגשמית הבבואה

הגשמית עולם הצעצועים וכן כל השמות שאנחנו
נותנים

לזה הרבה חושבים שזה הקרנה ישירה של
הרוחניות אבל זה לא נכון זאת

אומרת בעולם העשייה הרוחני זה באמת התק
אבל אם מדברים על העולם הגשמי בבחינת הזמן

והמקום
החיצוניים אז ההעתק הזה עובר איווט שנקרא

זמן ומקום שזה משנה את ההתראות הרוחנית
וזה משהו שקיים רק בעולם הזה דהיינו

במטריקס וזה נועד לצורך התיקון של בית
הפכים בנושא אחד בבית זמנים ודיברנו על זה

במקום המתאים אם יהיה זמן אני גם דבר על
זה יותר

מאוחר
ואומר שההבדל הוא שהחומר של פרטי המציאות

הנמצאים בעולם הראשון היותר עליון הוא
חומר זך מכל התחתונים ממנו דהיינו שהטבע

שלו קרוב
להשפעה בחומר בררתי המציאות שבעולם השני

הוא מעובה מהעולם הראשון אבל יותר זח מכל
מה שתחתיו

במדרגה ועל דרך זה עד לעולם הזה
שלפנינו ש החומר של פרטי המציאות שובו

יותר אב וחשוך מכל עולמות שקדמו אליו אולם
הצורות של פרטי המציאות וכן כל המקרים

שלהם באים בשווה בכל עולם ועולם אין בכמות
ואין באיכות בלי שינוי זאת אומרת למשל כוח

המשיכה באופן כללי קיים בכל העולמות רק
יכול להיות שבעולם מאוד

זח ההתראות שלו היא שונה אבל החוקים הם
אותם

חוקים דומם צמח חיים מדבר יש בכל
עולם

וכל החוקי יסוד הם לא משתנים בין העולמות
רק יכול להיות שבעולם התחתון הם מתעבים

יותר עובדים יותר לאט עובדים מתגלים בצורה
חלקית

יותר אבל החוקים אותם חוקים ויש בזה רעיון
מאוד עמוק זאת אומרת שיש כלל מאחורי כל

דבר אין מקרה הכל נמשך מכללים שמשתלטים
ומתר אלינו וגם הדרך לטפס היא דרך אותם

כללים והמשי לו את זה כמשפט החותם עם
הנחתה

ממנו אשר כל הצורות המצויות בחותם עוברות
בשלמותן לכל פרטיהן ודקדוקיה אל הדבר

הנחתם ממנו כן הוא בעולמות שר כל עולם
תחתון נחתם מעולם עליון

ממנו ועל כן כל הצורות שיש בעולם העליון
בכל כמותם ואיכותם נתקים במילואים ובאים

גם בעולם התחתון באופן שן לך פרט של
מציאות או של מקרה המציאות המצוי בעולם

התחתון שלא תמצא דוגמתו בעולם עליון ממנו
בצורה שבה כמו בית טיפות של מים ונקראים

שורש ועניו כלומר שאותו הפרט הנמצא בעולם
התחתון נבחן לבחינה של ענף בערך הדוגמה

שלו המצוי עומד בעולם העליון שהוא שורשו
של הפרט התחתון מפני שמשם נכתם ונתבע הפרט

ההוא בעולם התחתון וזה בעצם גם מה שמקיים
אותו נותן לו את הכוח נותן לו את המהות

אפילו בגשמיות זה עובד ככה בהדמייה
הגשמית רק כסימן אמנם וזה כן עובר דרך

איווט של זמן ומקום והרחבתי על זה גם
בשיעורים

הקודמים למשל לא יודע מה תיקחו יתוש למה
למה שמולא כוללות שלא מסודרות בצורה

כזאת זה מגלה יצור שנקרא יתוש אעו למה
האטומים בצירוף מסוים

מגלים חומר מסוים או מולקולות בצירוף
מסוים ומאיפה האלקטרון יודע לרקוד כמו

שהוא רוקד אז באמת יש כלל מאחוריו שמשפיע
עליו רק בהדמייה הגשמית זה מוגבל וזה מראה

רק רובד מאוד נמוך של המציאות אם כי אפילו
בגשמיות אם מתבוננים פנימה יר למשל העולם

הקוונטי שכביכול במסגרת הגשמיות החלקיקים
הקוונטים מייצגים רצונות יותר זקים

ועדינים לכן הם דומים יותר לרוחני ברמת
הדמייה שמה באמת החוקים עובדים אחרת דומה

יותר לעולם העליון אבל למשל בפיזיקה
הקלאסית שזה הצד החיצוני של החומר החוקים

פועלים בצורה חיצונית ו עבה מאוד אבל אותו
חומר אפילו הגשמי אם אני מצליח למדוד אותו

בצורה יותר זקה אם כי לרוב המדענים המדידה
מפריעה לניסוי כי הם מערבים את הפרטיות

שלהם והרצון לקבל ממילא הם מקבלים תוצאה
חיצונית אבל אם הם היו יכולים לבדוק את זה

בלי להרף את הפרטיות שלהם יותר מדי
והצליחו קצת לעשות את זה ברמה הגשמית כן

לא ברמה הרוחנית אבל זה גם יפה אז רואים
טבע גליל לחומר אפילו

לחלקיקים העדינים הצליחו אפילו למולקולה
ברמה מסויימת האמת כל היקום עובד בצורה

כזאת של גל רק לנו אין את הכוח לראות את
זה למשל הגלקסיות מתרחקות נפרדות היקום

כאילו הולך להתפרק אז זה רק ברובד החיצוני
של היקום לכאורה בגשמיות עצמה יש ליקום גם

רובד פנימי שהוא בכלל עובד כגל ששם הוא
אחדותי זה הכל תלוי מאיפה מסתכלים אבל זה

היה רק משל
וסימן הרעיון העיקרי

שהרוחניות

היא עובדת ככה בלי היבו של הזמן ומקום אבל
התחלנו לדבר על היתוש ויתוש שלא עשה הוא

בכל מקרה אז למה שחיברתי מולקולות של יתוש
או שהם יותר נכון מחוברות בצורה מסוימת זה

מגלה יצור שנקרא יתוש תכונה כזאת
למה כי ככה זה בעולם העליון אז גם בדמיה

הגשמית למרות שהיא עוברת דרך האיבו של
הזמן והמקום והיא מתראה לנו בצורה מאוד

חיצונית עד עתית א של האתית אבל במקור יש
כלל מאחוריה שהוא אחראי לגשמיות מלאך

שאחראי לצד
הגשמי שבצירוף המסוים זה מגלה כלל מסוים

אבל מאיפה המולקולות המתות האלה שהם אפילו
לא קיימות כי הרוב זה ריקים נסתכל טוב

במיקרוסקופ מאיפה הם יודעות לגלות תכונה
מסוימת כזאת ומאיפה

הצומח יודע לגלות תכונה
כזאת אלא יש כלל רוחני

מאחוריו שכאשר
הוא ברמת הדמייה בנוי ומורכב בדמיון לכלל

הזה אז הוא מגלה אותו ברמה
הגשמית אחרת באמת הגשמיות הא מת מה נותן

לה את החיות את האינטליגנציה מאיפה זה
מגיע לה יש כל רוחני שמשפיע עליה אבל מה

שבאמת מעניין זה דווקא בעולם הרוחני כי
הגשמיות היא רק מטריקס היא רק השכבה המאוד

מאוד חיצונית והדמייה אבל בעולם הרוחני זה
יותר מעניין הענף ושורש ושם עיקר העבודה

גם אבל הקבלה התורה מלמדת אותנו להשתמש
בסימן הגשמי כדי לעורר את הענף הרוחני

וענף הרוחני מעורר את השורש אבל יש תנאי
שאני חייב לפשוט מזן ן ומקום את

הסימן ולהלביש אותו בענף רוחני ואז הענף
הזה עולה לאט לאט לשורש על פי זכותו וזה

הסברנו במצוות שילוח הקן בפנימיות אבל
בקצרה נגיד הנחתי תפילין התפילין הם

תפילין גשמיות רק מה באמת ההלכה סדרה אותם
ביתר דיוק על פי השורשים העליונים אז אני

מניח את התפילין אבל התפילין זה רק הפתח
עכשיו אני בתודעה בנשמה בכוונה הפנימית

מפשיט את הצורה החיצונית של התפילין שזה
אור של בהמה חיצונית זה אותיות גשמיות

חומר שאפילו לא קיים אפילו מ בחינה מדעית
ואני לוקח את התכונה הפנימית שלהם שהתורה

הזוהר מלמד אותי כו שמאל יד קעה עליות
וירידות אמונה תשש כוחה

כנקבה דעת תורה פנימיות מוכין אני לוקח את
התכונה הנפשית

שלהם אני פושט את הענף מהם מוריד את האיבו
של האשליה הגשמית ואז פתאום יש לי ביד על

פי דרגתי על פי העולם שאני נמצא בו חומר
רוחני ועכשיו את החומר הזה אני מזכך או

מחבר לשורש על פי הדרגה הרוחנית שלי בעולם
העשייה הרוחני עולם היצירה עולם בריאה

עולם אצילות אק אינסוף כל אחד על פי
דרגתו בגדול

עובדים כנגד אצילות כרגע
אבל אז בעצם לקחתי דבר גשמי אבל הסתכלתי

עליו בצורה רוחנית אגב אנחנו לא יכולים
לדעת איך לעשות את זה רק התורה מלמדת וזה

עניין של התפתחות התודעה זה לא רק בשכל
לדמיין ככה וככה כי אני יכול להניח תפילין

ולדמיין שאני תפל הבורא אבל אני לא תפל
הבורא אלא הבורא תפל כלפי בכלל

חלילה או שאני מבקש סליחה ו הבורא צריך
לבקש ממני

סליחה א למה צריך בכלל את הגשמיות דיברנו
מזה בשיעורים הקודמים ובעוד מקומות אבל

באופן כללי
בגשמיות אני יכול לפעול בית הפכים כמו

חומר ואנטי חומר בנושא אחד שזה האדם בבית
זמנים זאת אומרת זמן קלקול זמן תיקון פעם

אני מורא פעם אני תלמיד ואז זה מאפשר לי
לתקן את מערכת הטומאה גם בסדר מדרגה

בבחירה בעבודה לאט לאט וגם להביא אותה
לקדושה אבל ברוחניות אני לא יכול לעשות את

זה כי הרוחניות היא אחדותית ברוחניות של
דקון זה קצת למתקדמים אבל לא ורא זה בית

הפכים בבית נושעים הקדושה והטומאה
בזמן

אחד אז שיש לי את הבית נושעים האלה איך
אני אחבר אותם אני לא יכול לחבר אותם זה

או דושה או טומאה בזמן אחד אי אפשר כשהם
לא מתוקנים לעתיד לבוא אגב זה כמו שהחומר

ואנטי חומר תחברו ולא יעלמו אלא דווקא
יגלו את האהבה אנחנו

נוכל לחבר את בית ההפכים האלה בנושא אחד
שזה הנשמה האדם בזמן אחד למה בזמן אחד כי

הם יהיו מתוקנים אבל שהם לא מתוקנים אני
לא יכול לחבר אותם ואז

בעצם אני כאילו לא עושה את התיקון אז
הגשמיות יש לה כוח מיוחד והרחבנו על זה

במקום המתאים בתלמוד 10 ספירות גם בעיקר
שהיא מאפשרת לי לעבוד לאט לאט

בחלקים וגם לתקן את הרצון
לקבל את הרצונות

המקולקלים
ובגדול אדם הראשון הוא לא היה במציאות של

זמן
ומקום אם ככה איך הוא יכל

לתקן אלא היה בו צת של תודעה גשמית במובן
הרוחני אבל בגלל שלא היה בניין

לקליפות
אז סוג העבודה שלו היה שונה כמו בשבת וזה

עניינים מאוד עמוקים אבל לאחר החטא שנהייה
בניין קליפות אז לא היה דרך לתקן אותם אלא

דרך הזמן והמקום הגשמיים אבל הזמן והמקום
הגשמיים או התודעה הגשמית היא לא

מוגבלת רק לסיבוב של כדור הארץ והשמש
והלבנה זה רק הבסיס צדיקים שעושים עבודה

פנימית הם עדיין עובדים דרך הזמן והמקום
תלוי בדרגה כן באופן כללי אבל הזמן שלהם

עובר והמקום שלהם עובר הרבה יותר מהר זאת
אומרת הם מצד אחד בגשמיות כי זה המסגרת

הכללית של התיקון אבל בתודעה הם מתקדמים
שנות אור ברמות מאוד גבוהות מסימן קטן הם

משיגים דברים מטורפים ולשם צריך להגיע אבל
בכללי זה התפקיד של הגשמיות אבל במת

צדיקים הגשמיות אצלהם היא רק ברקע
והרוחניות היא בפרונט אצלנו זה הפוך

גשמיות היא ברקע סליחה היא במרכז
והרוחניות מנצנצת לנו מדי פעם כמציל מן

החרקים אבל אין ברירה זה דרך התיקון כי אם
יגלו לנו את הרוחניות

נפגוש לזייף אז הגשמיות שומרת עלינו כמו
קופסה שחורה

כמו מסגרת שמאפשרת לנו לתקן על פי
ההתפתחות שלנו וגם לתקן את כל מה שצריך

ולאט לאט עולים אבל זה האמת נושא מאוד
מאוד עמוק בכל מקרה אמר לנו דבר יפה שלכל

יש כלל יש סיבה עליונה שמפעילה אותו זה לא
מקרה כל מה שמתגלה בעולם התחתון אפילו

בגשמיות רק בגשמיות אב כמו שאמרתי זה עובר
דרך האיבו של הזמן והמקום אבל סוף כל סוף

זה גם נמשך
רוחניות רק יש קיום ויש שכלול בקיום זה

באמת מתגלה בצורה מאוד זקה וקרובה ובשכל
שזה תלוי באדם ואחר חטא אדם הראשון זה

נתון לקליפות רואים דווקא הרבה קלקולים
ובוים כי איש גם הביע דטומאה

אבל בכללי הטבע של הגשמיות זה כאילו שאני
מעתיק את התמונה הרוחנית לנייר מקולקל או

מאוט או מראה
שבורה אז תמונה

המתקבלת היא חלקית והיא בעייתית לכן אני
חייב לפשוט אותה מהזמן

והמקום ואז אני יכול להתקדם לכן כל כך
חשוב ללמוד קבלה ופנימיות התורה כי אם אני

לא עושה את זה אני כל היום במטריקס ואני
בכלל לא מתקדם זה מה שאנחנו מברכים כל יום

שלא נהייה מיושבי

קרנות אנחנו הולכים לחיי העולם הזה והם
הולכים לעבדון ושחד יש את הברכה הזאת

בגמרא שזה לפני הלימוד אומרים את זה
וגם מה שאנחנו אומרים

אה
בתפילה אשר הבדילנו מן התוים ונתן לנו

תורת אמת אז הפירוש בפשט זה כאילו הבדיל
אותנו מהחילונים או מהגויים או מי שלא

מקיים תורה ומצוות ונתן לנו את התורה אבל
הפירוש האמיתי הוא שהבדיל אותנו ממי שעוסק

בתורה רק בחיצוניות כדי לקבל תענוג לעצמו
שזה נקרא טועים כי הוא נשאר בתוך הרצון

לקבל לעצמו אז הוא הבדיל אותנו על ידי
שהוא גילה לנו את הפנימיות ופשר לנו את את

ההזדמנות לעלות מעבר לזמן ומקום לעבוד לשם
שמיים שרק זה נקרא תורת אמת וחייב ל בתחם

תורת אמת דהיינו תורה לשמה ויש תורה של
שקר זו תורה דעשיה שהיא מנותקת מהפנימיות

כמו שאומר רבי חיים ויתא לא להים לבריות
מלבני של תורה כ עברי מגששים קיר מה דודך

מדוד מה תורתך מ תורתנו הרי גם תורתכם
סיפורים ובעולם וכולי

וכולי וזוהי כוונת חזל במה שאמרו אין לך
כל עשב מלמטה שאיין לו מזל ושוטר מלמעלה

שמכה אותו ואומר לו גדל
כלומר שהשורש הנקרא מזל מכריח אותו לגדול

ולקבל את כל תכונתו מבחינת כמותו ואיכותו
למה מכריח כי רצון בעליון זה חוק

בתחתון גם משפט החותם ם הנחתם ממנו כאמור
לעיל כמו שלמשל כמשל החוקים הקוונטיים

מחייבים את הפיזיקה הקלאסית אין לה בחירה
בזה בקוט זה בחירה אבל כלפי התחתון זה

חוק וזה החוק של של שורש וענף הנהוג בכל
הפרטים

שבמציאות של מקרה המציאות בכל עולם ועולם
ביחס הלעולם העליון ממנו כן כל המציאות

עובדת ככה אפילו עד מיה הגשמית אבל כמו
שאמרתי מה שמעניין זה בעולם הרוחני כי עד

ממהה הגשמית לא עוזרת לנו חולפת לא מביאה
אותנו לתכלית היא רק מכון כושר לאמן אותנו

לשכלל את התודעה הרוחנית היא לא באה בשביל
עצמה בשביל עצמה היא מוות מה אתה חי 30

שנה אחרי גיל 30 הגוף מתחיל
להתפרק כצל חולף

ואיננו כמה שאתה יותר יפה אתה נרכב
יותר כמה שאכלת יותר התולעים יכלו יותר

אין אין קיום לגשמיות וזה לא סתם למה כי
הגשמיות מסמלת את הרצון לקבל שהוא מנותק

מהנשמה ויש לו רק את הנער הו דקיק כדי
שיהיה לו מקום מימון אבל הנרו דקיק הזה

נגמר לכן כל הגשמיות היא
מסמלת את ה בעל מנת לקבל את הנפרדות את

הגוף הלא אמיתי את הגוף שנתון לקליפות לכן
לעתיד לבוא לא יהיה גשמיות בכלל היא

תתבטל כאשר היא תסיים את מטרתה שמטרתה היא
לאפשר לנו להתאמן לחבר בית הפכים בנושא

אחד בבית זמנים ואז שמים לנו את זה בזמן
אחד באוצר הנשמות ואז עוד מדרגה ועוד

מדרגה ועוד

מדרגה שפת המקובלים היא שפה של

ענפים
פירוש על פי הוראתם של הענפים הללו על

שורשיהם שהם הדוגמאות שלהם מקיימים בהכח
בעולם העליון זאת אומרת יש כוח בעולם

העליון שהוא פועל על
התחתון כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון

שלא יהיה נמשך ויוצא מהעולם העליון ממנו
כמשפט החותם הנחתם כמפורש לאל למה כי הכל

מגיע מהסיבה הראשונית מהכלל הראשוני שזה
מחשבת הבריאה רצונו לטיב לי נבראו והכל

משתלשל מזה על סדר המדרגה על פי המבנה
שמאפשר את הגילוי רצון ואת עיקון הרצון

ואת ההרמוניה השלמה בין הבורא לבריאה
כוללת זמן הקלקול שהוא מאפשר לנו להיות

שותפים בתיקון ולחבר מצדנו את הפאזל לכן
זה סדר מאוד מאוד

מדויק אשר משום זה השורש שבעולם העליון
מחייב את העני שלו בעולם התחתון שהתגלה בו

כל צורתו תכונתו למשל השורש של ישראל
מחייב אותנו להגיע לדבקות בבורא ולהיות

ישרים ולהגיע לשמה עכשיו השורש הזה יכול
לפעול עלינו בשתי צורות בחוק או

בבחירה אם אנחנו לא בוחרים בזה וגם
ההתקדמות היא הרבה יותר מהירה וגבוהה

ועמוקה אז מצד הייסורים זה כריח אותנו ש
נסבול ברצון לקבל שיהיה מגיפות ברצון לקבל

יהיה לנו מחלות מחלות נפשיות מחלות
רוחניות הכלל יסדר את המציאות שתכריע

אותנו להידמות
לשורש על דרך שאמרו זל שהמזל שבעולם

העליון המיוחס לעשב שבעולם התחתון מכה על
אותו העשב ומכריח הכריחו לגדול על מתכונתו

כנל זאת אומרת הכלל הפנימיות מכריחה את
החיצוניות את

הענף הרוחני וגם בהדמיה הגשמית ברמה
מסויימת כפי שרואים למשל קליפת ישמעאל

דיברנו על זה בשיעור הקודם הי שולטת בהר
הבית למה כי ככה אנחנו נותנים לזה

ברוחניות אנחנו כל הזמן פועלים במשפעה מנת
לקבל בקו אחד ואז אנחנו מחזקים את הקליפה

הרוחנית שנקראת קליפת ישמעאל ואז הם מקרים
את זה להדמיה הגשמית באופן כללי אז הכל

נובע מהשורש משמע אם אנחנו רוצים לתקן את
המציאות ואת עצמנו צריך לתקן את השורש ואז

זה הושפע על הענפים אבל אם תשק עם הסימנים
כל היום סימנים לא משפיעים על השורש אלא

בתנאי שאני מחבר אותם

לשורש שמ הוזל שמזל שבעולם העליון המיוחס
לאסף שבעולם התחתון מקע על אותו העשב ומכ

יכו לגדול על מתכונתו מה זה המזל הכלל
הכוח שאחראי עליו יש בזה המון מדרגות

כמו גלגל המזלות הגשמי גם
כסימן ישראל מעל המזל כי הם פנימיות הם

גדלות אבל אם הם פועלים בגוי שבהם בבהמה
שבהם בטבע שלהם הם לא מעל המזל המזל פועל

עליהם ומכריח
אותם שמתוך זה נמצא כל ענף וענף שבעולם

הזה מגדיר היטב את הדוגמה שלו עומדת בעולם
העליון וסופו לבוא לשורשו זאת אומרת יש

כוחות רוחניים ומלאכים ומדרגות בעולם
הרוחני שהם פועלים עלינו להביא אותנו

לתכלית ולפיכך
מצאו להם חכמי הקבלה אוצר של מילים ארוך

ומפורש לעיניהם די ומספיק לבחינת שפה
מדוברת ביניהם מצויינת

להפליא טוב זה אני אשמור לשיעור

הבא
כי זה מאוד

עמוק ואני אסביר קצת יסודות בחוכמת

הקבלה אני רוצה לקרוא משהו ממאמר שכתבתי
בקצרה על

המזלות אומר בגמרא שמואל נרין לי שבילין
דרקה כשבין דנר

דה בפשט דנו נהירים לשבילי הרקיע וחוכמת
הכוכבים שבילי עיר מולדתי

נרדה אני קורא מהמאמר אך כמובן שאין הוא
דיבר על גרמי השמיים הגשמיים שהם רק סימן

אלא התכוון שמואל שזה בפשט מתלהבים שידה
אסטרונומיה אני מכיר גויים שיודעים

אסטרונומיה טוב מאוד מה מה החוכמה
פה ועל זה עוד אומרים חכמתכם ובינתכם לעני

העמים אך כמובן שאנו דיבר על גרמי השמיים
הגשמיים שם רק סימן אלא התכוון שמול

שמאירים לו כל הסדרים והמהלכים בעולמות
הרוחניים מעבר לזמן ומקום ממש כמו שברור

לו הרחוב הגשמי שהוא גר בו לחמשת החושים
מראה מה היייתה רמת ההשגה הפלאית העצומה

שלו בשורשים
הרוחניים עוד דבר מאוד

מטמיע מה שמובא בחז ל הקדושים אומרת הגמרא
אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן

לוי משום בר כפרה כל היודע לחשב בתקופות
ומזלות ואינו חושב עליו הכתוב אומר ואת

פעל השם לא יביט ומעשה הדב לא ראו אמר רבי
שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן מני שמצווה

לאדם לחשב תקופות
ומזלות שנאמר ושמרתם ועשיתם כי חכמתכם

ובינתכם לאני העמים זו חוכמה ובינה שהיא
לעיני העמים וא אומר זה חישוב תקופות

ומזלות אם כך מד אומרת הגמרא שזו חוכמת
וינתנו לעני הגויים יש גויים שידעו טוב

מזלות

אלא זה רק סימן חזל בעיקר דיברו על
המהלכים בעולמות הרוחניים דקדושה שזה ידוע

רק לנו שמי שלא ידע את המלאכים ואת הסדרים
כייצד ידע לנהל את נפשה

רוחנית הגויים נביאי השקר והטו השתמשו
בכוכבים במזלות לשם הפרטיות שלהם לשם

הגדלת האגו והתאווה

לכן

מה הם אומרים פה שאם לא ראה תקופות ומזלות
את פעל השם לא הביטו מעשה אדיו לא ראו לא

מדובר על המזלות הגשמיים הרי הגויים רואים
את זה זה חכמתכם ובניכם לעני העמים אלא

הכוונה לעולמות העליונים עוד מסביר הרבש
דבר יפה מה זה חכמתכם ובינתכם לעיני העמים

האמונה למעלה מהדעת שזה כוח מיוחד מעל
התבה שדווקא

זה נותן לנו את הייחודיות על הגויים ועל
הכוחות שבטבע שזה הכוח שמעבר לטבע הצורה

שמעבר לחומר וזה דבר גדול ועצום מאוד
בהתחלה באמת זה למעלה מהדעת כי אנחנו לא

משיגים את זה אז האדם מקבל את חוכמת האמת
למעלה מהרצון לקבל שלו אבל לאחר מכן זה

נהפך לדעת הקדושה והוא גם השיג את הדברים
זה דבר מאוד

גדול עוד נקודה חשובה בשם הרבא שרבי ברוך
שלום הלבי אשלג

זצוקל כתוב כבוד
אלוקים אסתר דבר כבוד מלכים חקור דבר אז

פירוש האמיתי בפנימיות הרחבתי על זה
בליקוי מארן תשלימו את זה שמה הוא הפוך

מהפשטות ד אם האדם רוצה ללמוד חוכמת הקבלה
לדעת כמה עולמות וכמה ספירות יש אנו כבוד

אלוקים לדעת גודל כבודו יתברך אסתר דבר
אבל אם הוא רוצה לללמוד החוכמה לדעת איך

להמליך את הקדוש דוש ברוך הוא דינו כבוד
מלכים ואיך לעובדו בכוונה ולקדש רמה חברה

ולעשותה מרכבה לקדושה וזהו נקרא כבוד
מלכים האך למלכו לעובדו אז חקור

דבר אוקיי אז אני רוצה

להסביר כמה

יסודות בחוכמת
האמת

וגם זה הזדמנות להתאמן על ה סרטוטים
החדשים בבית המדרש במערכת זה חלק מההקלטה

פה גם אני עושה ניסוי ואתם מרוויחים

שיעור אין לי פה תעת אז אני אעבוד עם
העכבר אבל זה רק בשביל לראות איך זה עובר

במערכת אז אני אצייר ואסביר כמה
יסודות על הנושא של ענף ושורש שדיברנו

ממנו אז ככה אני מתאמן פה אז אם הציור
לאחי יפה תזרמו

איתי כמה

סד כמה יסודות
קטנים

לגבי
אוקי כמה סודות קטנים

לגבי
המציאות כו שאני אומר אני פה מתאמן על

הטאבלט אז אל תקפידו

עליי כדאי גם לראות את השיעורים הקודמים
ואת הציורים הקודמים אז

ככה יש לנו

את את בחינת
הכתר

חוכמה
בינה

אופסי
[מוזיקה]

בינה תפארת שה מתחלקת

לשש

מלכות

עכשיו המלכות זה כנגד

דומם התפארת זה כנגד

צומח

בינה כנגד

חיי חו פחמה כנגד

מדבר ויש את בחינת הכתר
שזה

כנגד
האלוקות שבאותו

מציאות שזה מגיע עם לבושי מוחין מאוד זקים
שדרכם אנחנו מתקשרים לעליון

עכשיו כנגד הרצון הדומם של
האדם

יש שנייה נעשה

ככה
יש

רצון

קיומי רצון

קיומי שזה הרצון
לקיום

רצון
לגדילה גם לגלידה כן

אושר
תאוות

חי זה
כבוד

וממשלה והכל קיים בנו
מדבר זה כנגד קנאה ומושכלות אבל במדבר יש

קינת סופרים שזה הצד החיובי כי לפעמים
הקינה הא מצד הקליפה אז היא קשורה לכבוד

והממשלה אבל זה בתוך הרצון לקבל של האדם
אבל מצד הקדושה הקנאה זה צד של צורה מעבר

לחומר משהו מיוחד שקיים באדם רק כתוב כנת
סופרים תרבה חוכמה אבל קנאת חמורים תרבה

חומריות והלוק כנגד מה
זה זה כמו השפע כמו האור ככה אני מבין את

זה עכשיו כל הרצונות האלה קיימים במציאות
הרוחנית והם גם נתקים בהדמיה

הגשמית מצד האורות הכלליים זה כנגד
נפש

רוח

נשמה

חיה יחידה מלשון
אחדות כמו כן זה

מתחלק
הכלות זה מצד העולם

לבושים

מלאכים נשמות שזה צד
[מוזיקה]

המדבר פה זה יהיה
אלוקות

ספירות

עכשיו הרצון של האדם הקיומי לא הכוונה רק
לזה שהוא רוצה לחיות בגשמיות אם כי זה גם

נכון זה מתבטא בכל מדרגה אבל בתוך עבודת
השם

עצמה ש כן מה יותר

מודגש ר כמו זריקה
זה

טוב בתוך עבודת השם עצמה יש את הרצון
הקיומי לעשות רק את המעשה זה בחינה דומה ו

שאדם רוצה לצמוח להתחיל לעבוד על הכוונה
זה כבר מדרגת רוח

ויש זה גם

כנגד הדומם כנגד
עשייה

יצירה בריאה או שם בבריאה של

המלכים
אצילות באופן כללי

כי ראשם באצילות כי אין ממש נשמות באצילות
זה רק שורשים אבל אנחנו מדברים מצד התפיסה

של
ביאה אז ביחס

של חוכמה זה כנגד נשמות ובינה זה כנגד
מלאכים כנגד

חי אבל אם אני מייחס את זה ישירות לעולמות
אז באמת מלאכים הם בעולם היצירה אבל היות

וראשם בעולם הבריאה אז על פי החלוקה הזאת
זה יוצא לנו ככה אבל ההדגשה העיקרית היא

פה
שהמלאכים זה כנגד מדרגת

החי וגם הנשמות זה כנגד
המדבר והלבוש זה כנגד הצומח והכלות זה

כנגד הדומים וישו חלוקות אבל זה ברעיון
הכללי לכן יש חי שזה כבר שהאדם מתחיל

להרגיש את הפרטים שבתורה ומצוות זה מדרגה
מאוד

גבוהה כנגד הור הנשמה גם כמו שרואים שבחה
יש לו תנועה פרטיית אבל הצומח יש לו כבר

תנועה זה דבר גדול הוא עובד על הכוונה
הפנימית ולי עדיין בתוך עצמו במקומו החי

זה מדרגה יותר גבוהה והמדבר זה כבר תנועה
מחוץ לעצמו זה כבר ממש בדרגת אלוקות כמעט

כי הוא מפותח ברמה שהוא לא רק מרגיש את
הפרטים שבתוכו אלא גם מעבר אליהם שזה

עניין של השפעה שזה עניין של קנאה
ומושכלות כסימן כמו בהדמיה הגשמית ש בשכל

אני יכול לחקור על העתיד על כוכב אחר
להרגיש דברים שהם לא בגבולי מעבר אליי וזה

צד שקשור למדבר ואיין אותו בדצ מה שיש להם
קצת שכל או תבונה זה בתוך עצמם הם לא

יכולים לצאת מחוץ לעצמם זה רק המדבר יש לו
את הכוח הזה וכל הדומם צמחי הם באו בשביל

המדבר למה כי
הוא

היצור השלם שבא לקבל את ההטבה האלוקית
הדומם צומ חי הם בריות

חלקיות אגב אולי נסביר איזה יסוד שנייה
אחת אני לא אוהב הרבה לדבר על

גשמיות בשיעורים אני אוהב לדבר עם עצמי
אבל לא בשיעורים כי אנשים יכולים להגשים

את
הדברים אבל מצד שני זה שיעור שכן נועד

למתחילים קצת לפתוח להם פתח אני עושה את
ההשתדלות שלי להפיץ את

החוכמה נותנת חלקי בפאזל כמו שאומרים אז
אני כן קצת נותן משלים כדי להעביר את

העניין אני ניתן פה כללים גם הרב דיבר
לפני הרבה שנים על הכללים האלה הרב אדם

סיני וגם הם מונחים בחוכמת הקבלה למי
שמכיר טוב טוב את

היסודות יש כמה בלבולים בעולם אני אסביר
את זה כפי הבנתי באמת

שמעתי כמה תלמידי רבא שאפילו מדברים בנושא
וכל אחד נתן דעה

אחרת לגמרי
בנושא יש תלמידי רבה

שאומרים שיש גלגול
של נשמת אדם בדומם צמ

חי ויש תלמידי רבש גם שאומרים שהיה
אבולוציה שמעתי לפחות שלושה אומרים את זה

אבולוציה
גשמית אני אסביר את הדברים על פי הבנתי כל

אחד שיקח מה שהוא רוצה אבל אני מעביר את
השיעור אני אומר מה שבא לי סתם אז

ככה
אין גלגול של נשמת

אדם בדומם צמח חי גשמיים אני יודע שזה קשה
לשמוע את זה רוב אנשים לא יקבלו את זה אגב

יש עוד ספרים שכותבים את זה אבל יש פה
רעיון מאוד עמוק שצריך להבין הדומם צמח חי

הם בריות
חלקיות הם באו רק להעיר לאדם את הבחינת

דומם צומח חי שבתוכו כי התפיסה שלנו
מהפרטים לכלל חסר

לשלם אבל האדם הוא ישות שלמה אמנם השלמות
שלו תלוייה כמו שהרב אומר בדבקות שלו

בבורא
וזה וודאי גם מצד הצורה כי בחרנו ביתר

דביקות אבל גם מצד עצם זה שהוא צריך את
האור האלוקי וכוחו של הבורא מהווה ומקיים

איין את ההרגש רצון שלו ואין את קבלת

ההטבה אבל אדם האדם
הגשמי כמו שאתם מכירים

טוב הוא
המרכבה לבחינת נשמת האדם המרכבה בדמיה

הגשמית למה

כי הוא
ענף של זיר ענף סימן מובהק של זיר אנפין

דאצילות
לכן

רק גוף אדם יכול להווה מרכבה לנשמת האדם
שהיא דבר שלם כי בכלל אין דומם צומח חי

בחוץ זה רק הדמייה גשמית לכן לא
ייתכן שכלל של נשמת אדם

תגלגל בדומם צומ חי במו ן הגשמי שלהם יש
להם גלגולים שלהם אגב אפילו האטומים

מתגלגלים חק שימור האנרגיה אבל זה במסגרת
שלהם נשמעת אדם שהיא כלל היא דבר שלם היא

לא מתגלגלת בבריות חלקיות אלא
מתגלגלת בגוף האדם רק

מה האדם יכול להיות בתודעת בהמה תודעת
צומח תודעת חזיר יש לי סוד בחוכמת הקבלה

שאומר שהעצם לא משתנה רק עולה ויורד ו
מתקל

לכן על פי הכלל הזה גם כפי שאני מבין את
זה אז נשמת אדם לא יכולה להיות דומם לא

יכולה להיות
שמח אין דבר כזה כי העצם לא משתנה אבל היא

כן יכולה להתקל או להתנהג כמו דומם צמ חי
זה ככה גם

ברוחניות וזה נמשך
משורשים לכן אין גלגול של נשמת אדם בדומה

שמח חי
גשמיים אלא רק ב גוף האדם ומה שכתוב

בספרים כתבי הארי שיש גלגולים הם מדברים
איתנו בשפת הענפים ומי שלא מבין את שפת

הענפים או שלא מבין את הכללים הרוחניים
הוא מקשים את הדברים אבל זה נוח לאנשים כי

הם עובדים את הכל ברצון לקבל בגשמיות אז
נוח להם להבין את זה

ככה לכן ההסבר האמיתי זה שהגלגל הוא
בתודעה של דומם או תודעה של צומח או תודעה

של חי בתוך מסגרת האדם
עכשיו לגבי

האבולוציה היות והשורש ברוחניות כמו
שאנחנו

רואים ו שזיר אנפין דאצילות הוא מייצג את
מדרגת

האדם וגם הענפים הנמשכים
ממנו אותו דבר זה צריך להתבטא בהדמייה

הגשמית לכן כפי שאני מבין את
זה לא האבולוציה בגשמיות באותה מסגרת יש

אבולוציה אבל לא בין דומם צומח
לחי אלא כמו במלכות ד אנסוף שהרב הסביר

שהד בחינות באו באופן מובנה ולא היה שם
תהליך אלא זה בא בבת אחת ואחרי הצמצום זה

התגלה אותו דבר כאן הדומם צמחי שהם בריות
חלקיות שבאו לשמש את האדם הם באו בבת אחת

למציאות וגם האדם בא בבד אחת
למציאות בתוך עצמו האדם עבר התפתחות אם כי

אדם הראשון הוא בא ישר כמדבר ישר כדרגל
נעלה ויפח באפיו נשמת חיים כלומר שהפיח ל

פנימיותו
ותחייתו את את

הצורות קבלה ה הראוים לנשמת האדם כמו
שאומר בעל הסולם במאמר

החירות לכן הוא בא קודם כל ככלל של אדם גם
רואים בעולמות קודם היה עולם ק היה אומנם

עולם העיגולים שזה הטבע הכללי של למציאות
זה החומרי גלם הכלליים אבל ה באמת רק שלב

מעבר ולא היה עולם הקופים לכן זה לא כי
אנחנו צריכים לתרץ למדע אלא כי יש שורשים

רוחניים הד הצח המתים בטבעם רק המדבר הוא
צד האדם

לכן דומם לא תפתח מצומת וצומח לא
מחי וחי לא מי מדבר אלא כל אחד בא עם

הייחודיות שלו על פי השורשים של הד בחינות
דור ישר או ששם זה מושרש ובאמת רואים מצד

האמת שלא היה השתלשלות מחכמה דאור ישר
לבינה דאור ישר לזיר אנפין זה אנחנו

לומדים רק אחרי מצד ה אחרי הצמצום אבל שמה
זה בא בבת אחת מטעם העליון ואותו דבר ככה

כמו שכתוב שמעשה בראשית בציונה ניבו עכשיו
כשזה בא לבוא להדמייה הגשמית שזה סוג של

התק של העולם הרוחני זה בא באותו אופן
במסגרת האבות של הזמן והמקום אז שאדם

הראשון אחרי שהוא חטא הוא קיבל גוף
גשמי והוא בא בבת אחת למציאות הגשמית

עכשיו מה זה הזמן הגשמי שכדור הארץ
מיליוני שנים

וה יקום הנראה לפחות 13 מיליארד שנה יש לו
בר מצווה אגב מזל טוב איך זה

מסתדר אז קודם
כל אולי נסגור את הפינה של הב

ציה בגלל
שה דצך הם בריות חלקיות שבאו להעיר לאדם

חלקים בתוכו ככל שאדם מתפתח רוחנית הוא גם
יודע כל דבר ודבר אז בגלל שיש להם את הצד

החלקיות הזא שהם באו להעיר בתוך האדם
כפרטים בתוכו אבל אצלה זה פרטים שהם בתוך

כלל אז באמת יש דמיון וזה מה שמבלבל את
המדענים באבולוציה יש דמיון בין היצורים

אדם ורואים אה הנה פה כאילו זה התפתח מזה
אבל זה לא באמת תפתח אבל

ב בסרגל של המדענים הם רואים את הדמיון
הזה במולקולות ב atp בעץ חיים כביכול ואז

הם חושבים שזה תפתח אבל לא זה בא בבת אחת
מטעם העליון אבל בגלל שזה בא לייצג חלקים

באדם שבתוכו לכן יש את הקשרים
האלה אז זה לגבי

האבולוציה לגבי הזמן הגשמי אז קודם כל
המדע צודק מאוד בחישוב

שלו למשל לא צריך ללכת רחוק ולמדוד אטומים
מתפרקים בואו נלך לשמש נעשה שמונה דקות

מסע לשמש המקור לאנרגייה בכדור הארץ כמובן
יש עליון

עליה וכבוד השם עליך זרח אמרנו את זה
בפרשת שבוע בהפטרה

השמש א למשל

האמת מה שאתם רואים את אור השמש זה לא
שמנה דקות על פי החוקים של מירות האור זה

מפני השטח של
השמש אבל מאיפה מגיע האור מליבת השמש יש

שמה זיווג דעקה בין
האטומים באופן כללי ארבע אטומים של מיימן

ני מזט ההפרש משתחרר בצורה
של אנרגיה של פוטונים יש עוד קצת עודפי

וזה האור שאנ אנחנו רואים אבל האור הזה
מליבת השמש ששמה היתוך גרעיני כמה זמן

לוקח לו לצאת מהליבה לא שמנה דקות 10
מיליון שנה לפחות למה יש חוקים כוח משיחה

צפיפות מטורפת בשמש עד ש הפוטון הזה יוצא
מהשמש זה 10 מיליון שנה אכ לא צריך ללכת

רחוק רק תסתכל על השמש כבר עבר 10 מיליון
שנה ברגע שהסתכלת תדע שהוט הזה שאתה רואה

10 שנה מיליון שנה לקח לו לצאת משמה אז
איך זה מסתדר העניין של

הזמן אז רואים גם שהזמן כפי שהמדע מעודד
אותו במפץ הגדול כביכול התנהל אחרת אבל

הדבר הוא מאוד מאוד פשוט על פי
הבנתי על פי היסודות של

החוכמה יש בזה קצת מחלוקת ראיתי שוב כמה
דעות אבל אני מבין את זה ככה תקחו

תענו אחרי חבות האדם הראשון היה צריך את
המציאות

הגשמית אז היא הקרשה נעתקה בבת אחת
מהמציאות הרוחנית בלי זמן כי זה בא מצד

העליון מה שאנחנו מודדים זמן זה מצד
התודעה הגשמית שלנו מצד התחתון ובתחת זה

באמת נראה מיליארדים של מיליארדים של
מיליארדים אבל מצד העליון זה נעשה בבת אחת

בלי זמן כמו שבאמת גם העולמות העליונים
יצאו בלי זמן לכן זה נעתק בבת אחת אבל לא

היה תודעה
גשמית

ש של אדם שמדדה את זה אחרי שבא האדם
והנשמה שלו התלבשה בהדמייה

הגשמית או יותר נכון הנפש
שלו הוא לא היה צריך לעבור ולחכות שיהיה

תהליכים שהשמש תבנה מיליונים של שנים וזה
לא היה צריך את כל זה כי מצד העליון אין

זמן הזמן הוא בתודעה הגשמית שלנו לכן רק
שאנחנו מסתכלים דרך התודעה הגשמית על

היקום רשמי אנחנו רואים מיליארדים של
מיליארדים של מיליארדים אז זה רק בגלל

שהתודעה שלנו מייצרת ומחלקת את הזמן אבל
מצד העליון אין בכלל זמן לכן כל הדיון הזה

כמה זמן זה דיון לא אמיתי כי הוא במסגרת
האשליה אבל סוף כל סוף אנחנו חיים בגשמיות

אז מה הזמן פה מחט אדם הראשון אנחנו
מודדים 5000 ומשהו

שנה באופן
כללי ברמה נשמי איפה כל המיליארדים

והמיליונים
האלה זה בלי הפרש זמן שזה בא מצד העליון

רק התחתון עושה את הזמן וזה התשובה ללכן
זה די פשוט מה זה כל המיליארדים האלה זה

קרה בלי זמן בבת אחת איך הבורא עושה משהו
הבורא לא נתון לחוקי זמן אפילו בהדמיה

הגשמית זה קרה בבת
אחת אבל אנחנו רואים את זה בחלקים וזה

נכון לגמרי מה שהמדע מודד הוא צודק
בכלים שלו זה מיליארדי שנים אבל האמת

שהזמן בכלל לא קיים אם נסתכל ממדרגה יותר
עליונה אז זה הדיון של הזמן וזה די פשוט

האמת פותר את כל הבלאגן לכן חממת הקבלה
היא בכלל לא מתעסקת בעולם הגשמי אני קצת

נתתי פיצי קס כדי לרמז דרך הסימנים על
הענפים אבל חוכמת הקבלה עוסקת בזמן הרוחני

מה זה זמן רוחני שינוי צורה חידוש ש צורה
איך אנחנו מודדים את הזמן הרוחני על פי

ההתקרבות לתכלית על פי ההתקרבות למטרת
הבריאה והזמן הרוחני הוא באופן כללי שיטל

פשן אבל יום אחד בעיניך כ אלף
שנים זה יכול להיות גם המון שנות אור

רוחניות הזמן הרוחני הוא מאוד רחב
אבל באופן כללי הזמן זה התפתחות של ה נשמה

עכשיו אנחנו נמצאים גגם בזמן גשמי וגם
בזמן רוחני הזמן הרוחני הוא לא חלקי ונפרד

ומסתיר כמו הזמן הגשמי אבל ירבו אותנו
בשתי המציאויות האלה אני פועל דרך התודעה

הגשמית אבל בפנימיות אני צריך להתחבר לזמן
הרוחני מעבר לגשם מה זה הזמן הרוחני

ברוחניות הזמן הוא אחד מה זה
אומר זמן זה תנועה אבל אם התנועה שלי

מהירה כי אני משפיע כי אני דומה לאור
אז כאילו אין זמן באמת זאת אומרת הזמן לא

מרוגש כי אם אני באהבה איתך אז הזמן לא
מפריד

בינינו כמו למשל בחלקיקים הקוונטיים רואים
שחלקיקי משפיע על הבן זוג שלו בגלקסיה

אחרת איך הרי זה מיליארדי של מיליארדי
שנים עד שכביכול הסיבה והתוצאה

יגיעו אז איך זה
עובד כי ברמה העדינה של החומר הזמן שם

מתנהל אחרת אז אותו דבר פה כל הזמן זה
עניין של עכשיו אני מדבר ברמה נפשית

פנימית יותר זה עניין של שינוי צורה של
ריחוק הרי מה הזמן הגשמי עושה אני כל פעם

מרגיש חלק
מהשעה כחלק נפרד אני מרגיש פרט בזמן מסוים

כנפרד אבל אם הכל אחדותי לי בהרמוניה בבת
אחת אז אין לי זמן כמו האלקטרון הוא חלקיק

מאוד מאוד קטן בגלל שהוא מסתובב במהירות
האמונה אז כאילו אין בו זמן הוא נמצא בכל

המקומות אז אם נגיע למדרגת האוה והשוות
הצורה לבורא אז נהיה בכל המקומות הזמן לא

יפריד ביננו הזמן יהיה אחד מה זה אחד כמו
יחידה באחדות בהשוואת הצורה אבל בגשמיות

הזמן הוא אחר הוא נפרד וזה נועד כדי שנוכל
לתקן לעבוד לאט לאט לחבר אבל זה העניין של

הזמן הגשמי אבל ברוחניות יש זמן למה כי יש
תנועה יש סיבה ותוצאה יש תהליכים אבל הזמן

הוא
אחדותי כ ר עין בבת אחת וכש נהיה

מתוקנים זה נקרא מכפיל נרגיש את כל
החלקיקי זמן האלה

מחוברים זה יהיה דבר עצום כי אנחנו כרגע
עובדים ככול שאדם גם יותר גס וגשמי הוא

מקבל יותר פירורים של זמן כי כמו שאמרתי
הזמן זה לא הזמן בשעון על פי סיבוב הלבנה

או השמש זה רק הקיום הגשמי אבל הזמן זה
עניין של ההרגשה הפנימית של האדם של של

התהליכים הפנימיים שוא עובר גם זה זמן אז
יש הרבה רובדים

לזמן כל אחד חווה זמן אחר מבחינה נפשית
יכול להיות שעכשיו בוקר אבל אני עדיין

בלילה ואני מרגיש כמו עורב יכול להיות
שאני נע לאט לאט בפירורי פירורים מבחינה

נפשית וצדיק טס במהירות האור ועובר המון
המון מדרגות ביום אחד מה שאני לא עושה

ב1000 שנה כי הזמן הוא גם נפשי פנימי אז
אנחנו צריכים לעבוד נכון בין כל המערכות

האלה
למשל יש את החגים יש את השבתות זה הזמן

הבסיסי הקיומי שמגרה את הנפש בתוך זה יש
המון המון מדרגות שנקנים על ידי עבודה

פנימית עבודת
התודעה אנחנו רואים כתוב בזוהר לוד אכלו

חרובים הרי לא מדובר על גשמיות זה בכלל לא
העניין ה החרוב הגשמי חרובים זה הצד של

עולם הניקודים שנחרב אז זה הכל דרגות
רוחניות של תודעה אז למה צריך את הגשמיות

כי היא המסגרת הבסיסית שמקיימת אותנו ו
משרת לנו מקום אימון בסיסי ומפה אנחנו

מטפסים אבל הטיפוס העיקרי הוא לא
בחיצוניות תניח 10 תפילין 10 ציציות זה לא

יעזור לך אז תעשה גירוי טוב גירוי סביר
במנהגי המקובלים אפילו מקפידים על גירוי

ביתר דיוק כדי לעורר יותר את הנפש אבל
ההתקדמות האמיתית היא בכוונה הפנימית

בנשמה בתודעה בזמן הרוחני ובתנועה
הרוחנית ושם העבודה

אוקיי

אוקיי עוד נקודה

קטנה
עשייה במדרג הרצונות של

האדם זה

כנגד מקבל על מנת

לקבל ויש בו גם צד

של
משפיע על מנת

לקבל

יצירה זה כבר משפיע על מנת להשפיע ומתוך
זה עושים בירורים ומתקנים את הרצון

לקבל

בריאה זה מקבל בעל מנת
להשפיע

באופן מסוים לא בצורה מלאה אבל זה מתעסקים
ברצונות

קבלה אז אולי נעשה את זה

ככה אבל

יש

אהבה התלויה

בדבר
והשגחה השגחת

הנצחיות במקבל להשפיע יש לי שתי חלוקות של
זמן תיקון וגמר תיקון אז מצד עולם הבריאה

בזמן התיקון עוד ב בחינת צדיק ורע
לו אז אני כבר בדרגה מאוד גבוהה שאני

בבחינת מקבל על מנת להשפיע אבל זה
תלוי בזה שעדיין יש דברים שזה נקרא דבר

שזה הרצון לקבל שקשורים לצמצום א' לרצונות
מאוד גבוהים שעוד לא תיקנתי אבל שאני מגיע

להשגחת הנצחיות אהבת הנצחיות אז זה אומר
שאני מתקן גם אותם ואז זה המצב של אהבה

שלמה לשם צריך
להגיע עולם העשייה

רובו רע
מותו טוב זאת אומרת ההרגש אלוקו שם האמיתי

הוא מאוד חלש יש עניין של עליית עולמות
באמת שאפשר להרגיש יותר את האלקות אבל

בעקביות של זה אתה מרגיש רוב הזמן אסתר
פנים עולם

היצירה
חציו על

חציו פה כבר רובו טוב מיוטו
רע

ופה לא
יגורך רע

באצילות הכל טוב הכל
אלוקות יש גם עולמות למעלה מזה אחרי זה

אצילות ול ליק זה עניינים של צמצום א' של
גמר

התיקון זה פחות רלוונטי ולעתיד לבוא
אצילות הוא יהיה גם בבחינת צמצום א' והוא

יתפשט

ל
ביה כרגע אנחנו עולים

אליו
שזה תיקון שנקרא תיקון הזמן ולא

המקום אבל לעתיד לבוא נוכל לקבל במקומנו
הפרטי בגדלות הרצון וזה נקרא שהצילו תפשט

עד להר הזתים מה זה מקבל בלנט לקבל זה
הטבע האגואיסטי הבסיסי של

האדם שהוא רוצה לקבל תענוג לעצמו ויש מצב
שזה אמנם מצב יותר מפותח זה נקרא משפיע על

מנת לקבל שהוא מוכן להשפיע כדי לקבל לעצמו
עכשיו יש בזה הרבה

דרגות גם בגשמיות גם ברוחניות אם נלך
לדרגה הגבוהה

מקבל על מנת
לקבל זה שאני מקיים תורה ומצוות כדי לקבל

תענוג לעצמי ומשפיע ענת לקבל זה שאני
מקיים תורה

מצוות אומנם לעצמי אבל כדי להגיע לשמה זה
בדרגה הגבוהה של זה אני

מסביר משפיע על הנת להשפיע זה אומר שאני
עושה פעולות של השפעה ופועל רצונות של

השפעה בתוכי ואני עושה אותם באמת כדי
להשפיע לשם שמיים רק אני עושה את זה

ברצונות הזכים שלי ברצונות שהם התכללות
ולא עצם למשל הכנסת אורחים ציצית עזרה

לזולת אבל במקבל מנת להשפיע אני מפעיל את
הרצון העצמי שלי ומקבל בו תענוג גדול אבל

זה רק שאני מתוקן וזה מדרגת ה אה עכשיו מה
התענוג הכי גדול

במציאות אז אנחנו חילקנו את זה לפני זה
איך חילקנו את זה אמרנו רצון

לחיות

קיום תאוות אושר גדילה עוד בניינים כבוד
ממשלה שזה באמת צד באדם שהוא יותר גדול

כולנו מעורבבים אה
בנקודה מפה נקודה מפה אבל יש כאלה שזה חזק

אצלהם יותר יש כאלה שזה יש כאלה שזה אזה
לפי המדרגה של האדם יש כאלה גם כבוד לא

מהיר להם רק ברמת הקיום אבל לא ברמת
השכלול ויש כאלה כל מה שמעניין אותם זה

כבוד אנחנו נעים בין זה כמו שאומר בפנים
מסבירות אמנם הנשארים בלי שום סגולה מפני

שאיין להם רצון חזק ועל כן ג הנטיות
משמשים אצלם בערבוביה לפעמים מתקנים

לפעמים תוים לפעמים ים כבוד ורצונם נשבר
לרסיסים ודומים לקטנים שכל מה שרואים

חושקים ולא יעלה בידם ההשגה של כלום לפיכך
רקם כמו קש וסובין נשארים אחרי הקמח משהו

כזה הוא אומר בעל הסולם ויש מושכלות גם
אמרתי זה צד הקנאה ד

סופרים

הפה אבל גם בזה יש צד אז מה התענוג הכי
גדול במציאות באמת

מה יחסי ישות במבה שניצל האמת שהתענוג הכי

גדול השגת

אלוקות
דהיינו דבקות

במציל כמו כמו שנהנים מהמציאות ולחקור
אותה אז שחוקרים את מחשבת הבורא ואת רצונו

להטיב לנבר ומתחברים לזה ומשיגים את זה
ומרגישים רות של זה זה התענוג הכי גדול

במציאות אבל בגלל שזה תענוג כל כך גדול
ועצום שבאמת הבורא רוצה לתת לנו למרות שזה

די מוסתר וזה לא פשוט אבל בגלל שזה תענוג
כל כך כל כך גדול אז אי אפשר לפעול על זה

אפשר אין לנו אפשרות אז מה עושים איתנו
מאמנים אותנו דרך הדברים

האלה בהתחלה אדם צריך להתגבר על זה על זה
על זה על זה להתגבר על זה זה לא אומר שהוא

מוחק את זה לגמרי כי לפעמים עושים את זה
לשעתו אלא שהוא לא עושה את זה עיקר שהוא

משתמש בזה בשביל הקדושה בשביל הדבר הפנימי
וזה לא העיקר אצלו וגם מאוזן

בזה אבל אחרי שהוא יכול לפעול את הרצונות
האלה לשם שמיים או ע דרגה מסויימת לפחות

אז הוא מגיע
לדרגה של השגת אלוקות שזה התענוג הכי גדול

אבל גם על התענוג הזה הוא צריך לוותר
שיהיה לשם שמיים וזה לא פשוט כי זה התענוג

הכי גדול לכן הוא
מתאמן

בשלבים לכן הרבש גם אומר שיש כמה מדרגות
בלא לשמע עולם הזה עולם הבא כבוד מהברית

שקראו לי רבי וכדי להידבק בבורא לקבל שכר
מהבורא כי הוא גדול וכדאי לי וזה המדרגה

הגבוהה זה גם
ביג אבל גם את זה אני צריך לעשות לשם

שמיים וזה העבודה האמיתית מי
שנתקע רק פה וזה גם שלב אבל הוא לא הוא לא

מתקדם באמת הוא
מתאשור אנחנו צריכים לראות איך אנחנו

עולים למושכלות שהמושל זה
בעצם להתחבר לעליון זה הכלי להשגת

אלוקות לא מושכלות חיצוניים כי אז זה יורד
לפה שאני משתמש בשכל בשביל הגוף אלא כינת

סופרים ת הרבה חוכמה בבחינת מוגלות
דקדושה ואז

בעצם על פי המדרגה מקבלים את האור האלוקי
וזה מה שמכונה מסך ואור חוזר

שמקובלים מדברים כל הזמן
עכשיו פה

למטה יש את ה

הדמייה הגשמית מטריקס עולם הצעה הצעה

צוים פינוקיו אני קורא לזה
פינוקיו

אשליה בבואה
המעוותת של

הרוחניות מראה גשמית וכל השמות
הנחמדים

מה שאנחנו
עושים פה יש את הזמן

והמקום
הגשמיים פה זה בלי זמן ומקום

גשמיים ומקום

גשמי אגב אם אפילו כסימן מצחיק אם מסתכלים
על הגשמיות גם הגשמי באמת לא תופסת מקום

כי כי רוב החומר הוא ריק בכלל א הגרין הוא
0.0

אפס אחד מהמסה של האטום וגם הוא מתחלק
[מוזיקה]

ברמה היותר פנימית שלו כי רוב המסה שלו זה
מאנרגית האינטראקציה שלו עם הכוח החזק

והמסה מנוחה שלו היא גם מתחלקת ב99 בקיצור
כמעט אין חומר

א אבל זה רק משל בכל אופן
אנחנו נמצאים פה פה גם יש הסתר אלוקות

גדול אבל כל
פעם מורידים לנו מהעולם

הרוחני מטפטפים לנו רצונות לפה כדי שנתקן
אותם כי פה יש זמן ומקום ואז אנחנו

יכולים לחבר בית הפכים בנושא אחד בבית
זמנים אחרי שתיקנו אותם ועבדנו עליהם

בזמנים נפרדים הם עולים לעולם הרוחני כזמן
אחד וזה נשמר לנונו באוצר הנשמות אחרי זה

הכל יכול להתגלות שסיימנו את התיקון של
אותה מדרגה ואז עוד פעם

חוזרים עכשיו
צדיקים רוב

הזמן הם מטיילים

פה והם טיפ טיפה פה כי צריך את הזמן
והמקום לתיקון ויש צדיקים גדולים שהם בכלל

לא צריכים את זה אלא הם פה

בשבילנו כמובן יש הביע דקדושה ש והביע
דטומאה אנחנו לוקחים רצונות מהבי דומא

מביע דטומאה
מתקנים אותם מבררים אותם ומזכים אותם

עכשיו האדם הוא תודעה אלוקית תודעה
רוחנית עכשיו ה יש לנו כמה גופים כמה

רצונות נגיד שזה הגוף שלנו זה כמו
האלקטרון שאמרתי שהוא נמצא בכל המקומות

אבל אם אתה מודד אותו אז הוא נמצא במקום
מסוים צדיקים נגיד רוצים להזיז את האצבע

שלהם
נגיד שזה האצבע

שלי אז אני מחובר רק להדמיה הגשמית רק
לגשמיות אז אני מפעיל את כוח הרצון שלי

אני מזיז רק את האצבע הגשמית צדיק הוא
מחובר גם לגוף הרוחני שלו נגיד בעולם

העשייה הרוחני אז הוא מזיז גם את הגוף
הרוחני הוא מטייל ורואה גם רוחניות אבל מי

שרק גשמי רק במטריקס אז הוא רואה רק את
המטריקס רק את הגשמיות כי זה ההשוואה צורה

שלו הוא רואה רק את ההויות והגשמיות
ובגשמיות ככל שהוא מזדכך ועולה בדרגות

התודעה ונהייה בהשתאות הצורה למדרגות
הרוחניות שפה אז הוא קולט אותם משיג אותם

והמהירות לו עור מקיף אור פנימי לפי דרגתו
והוא ככה ניזון ומתפטר רוחנית עכשיו יש גם

כמו שאמרנו דומם צומא חי גם בעולמות
העליונים אז גם בעולם היצירה יש דומן צומח

חי אז כמו שה דומן צומח חי בעולם הגשמי
בתחתית עולם העשייה מזינים את הגוף הגשמי

נותנים לו מינרלים יסודות ואת כל מה שהוא
צריך להתקיים ולהתפתח ולגדול ככה הדומם

צומח חי בעולם הרוחני מזינים מבחינה נפשית
תודעתית את הנשמה ומגדילים אותה

ובעיקר וצריך אותם ובעיקר ההתפתחות הנעלה
היא דרך התזונה של צד האדם שזה המדבר

הקינה והמושל ממש כמו שבג שמיות ההתפתחות
האמיתית של האדם היא לא בבטן שלו ובגופו

אלא בתודעה שלו במידות שלו בתכונות שלו
בנפש שלו בדיוק כמו שכביכול בגשמיות זה

עובד ככה זה עובד בעולם
הרוחני וזה המדרגה הנעלה אבל אנחנו צריכים

את כל החלקים וככה מתפתחים

ומתקדמים גם דיברנו באחד השיעורים אבל
תשלימו את זה שמה שאדם לוקח סמים כדי

לפרוץ את המחסמים בתודעה וכאילו להתקרב
לפה ולהשיג דברים שהוא לא מגיע לו כי הוא

לא בשבות הצורה איתם ואז זה גורם לו שבירת
כלים והוא יורד עוד יותר למטה כי גם הוא

נשבר מבחינת התודעה הנפשית ואז הוא חלש
שבור רוח שבור נפש ואפילו המוח הגשמי שלו

יכול להיפגע מהתהליך כי הוא נתון לחוקים
של השכל הישר של הביולוגיה

הגשמית אבל ברוחניות שגם התורה נקראת סם
אבל זה סם חיים למה כי הא עובדת על פי

הבינה על פי זירן פין על פי יסודות התב על
פי השכל הישר והדימיון האלוקי ואז אני

מתקדם במדרגות אבל על פי השתוות הצורה שלי
לא על פי ההשתוקקות הנפרדות וגירוד

השתוקקות בכוח מצד הטומאה והרצון החזק אז
זהו טוב התאמנתי פה קצת בציורים נחזור

לעניינינו אני מאוד מקווה שההקלטה יצאה
טוב זה הכל נישואים פה

לכן אנחנו צריכים להתפתח רוחנית נשמתית
חוכמת הקבלה אומר באות קנה בעל הסולם על

ידי שאדם לומד את הלימוד את
הפנימיות זה מעורר בו את השורש הרוחני שבו

ועל פי זכותו השורש מתחיל להעיר לו עסב
שין אין עסב מלמטה שאין עליו שוטר ומלאך

מלמעלה שומר גדל זאת אומרת הכלל מתחיל
להאיר לו על פי התבות הצורה שלו לכלל ואז

הוא מתחיל להיפתח רוחנית לגדול רוחנית
ולהתחיל לא רק לאכול במבה גשמית אלא יכול

לאכול במבה רוחנית אבל הבמבה הרוחנית היא
לא בחומר זה רק משל היא לא בחומר גשמי כי

אין חומר גשמי בעולם העשיה הרוחני בעולם
היצירה שמה החומר הוא נפשי נשמתי

רוחני אבל צריך גוף רוחני בשביל זה צריך
תודעה רוחנית בשביל זה אז חוכמת הקבלה היא

משכללת ומפתחת ומגלה לנו את התודעה
הרוחנית אפשר לגלות את זה גם בדרכים אחרות

ברמה מאוד מוגבלת עם סמים עם כוחות טומאה
אבל זה מרסק את האדם ורק מרחיק אותו ומפיל

אותו יותר למטה ולא שווה את
המחיר ואיין בזה איזון

וזה טוב אבור אבל דיברתי על זה ב בתודעת
ניסתה או

ב תקשור במאמר קבלה מעשיית תראו את זה
שמה לכן

אז נסכם דיברנו על ענף
ושורש שכל דבר נמשך מהעולם הרוחני כי הוא

הכלל שלו הוא העליון שלו הוא בא להוציא
אותו ולגלות אותו לצורך התיקון

והשלמות עוד זרקנו כמה פירורים על ההדמיה
הגשמית כדי קצת להמחיש את הדברים שהאדם

למרות שהרבה רבנים מסבירים את זה ככה אבל
הוא לא מתגלגל בדומם צמחי אם כי זה נוח

להסביר את זה אנשים וקטנים כי זה מה
שמעניין אותם אבל האדם הוא ישות שלמה

והגוף האדם הוא המרכבה לנשמת האדם מה
שכתוב בספרים מדובר בשפת הענפים אבל הכל

מדובר על דרגות רוחניות אם ככה אז מה כן
מתבטא מה לא צריך באמת ללמוד טוב את חוכמת

האמת
ולדעת מה יש לו השלכה מה אין לו באיזה

אופן ההשלכה וכן על דרך
זה אגב מי שנולד או דבר קטן אני זרוק

יוצאים מהשרוול מי שנולד נגיד עם

נטייה
הומוסקסואלית או כל הנטיות שאתם מכירים

היום זה לא אומר
שבהכרח הוא יש לו נשמת כאילו זכר למשל

בגוף של
נקבה זה לא תמיד

מובהק כפי שאנחנו רואים שהיו צדיקים
גדולים שהתגלגלו בנשים או הפוך לצורך

השלמת התיקון שלהם אז זה לא תמיד מורה על
זה לפעמים זה פשוט ליפות שיושבות על הנשמה

על זה הדבר הצדדי שרציתי גיד כמו שהמשפחה
שאדם נולד בה זהלא בהכרח המשפחה שנמצאת

בשורש הרוחני שלו אלא זה מה שהוא צריך
לצורך

התיקון לכן נתנו דוגמה צ על הגשמיות על
הזמ הגשמי שבעצם כל המדידה של הזמן היא רק

בתודעה הגשמית לכן מצד העליון שהוא הביא
לנו את העולמות מובנים בבט אחת מצד קיום

המציאות לא שייך לדבר שמה בזמן אלאז רק
אחרי זה מצד העבודה שלנו במציאות אנחנו

תופסים מציאות של זמן עוד א וזה אמרנו
לגבי האבולוציה את אותו רעיון שזה גם קשור

לעניין של הגלגולים כמו שאיין גלגולים אז
גם אין את

האבולוציה כי האדם הוא ישות שלמה הוא ענף
ל זירן פין דאצילות

והוא בא כאדם הוא לא משתנה אבל בתוך מדרגת
האדם הוא יכול להיות בהמה דומם חזיר בהחלט

אבל זה בתוך הכלל של האדם כי ככה הוא נברא
זה המהות שלו הגוי זה גם אדם אבל אדם בלי

על וזה לומדים את זה בקבלה מה זה אומר עם
זאת צריך להבין שזה לא רק דברים חיצוניים

אלא הגוי זה הגוי שבאדם בעיקר שהגוי בחוץ
באמת משמע לי את הצד של הבליה ל הזה כי זה

כרגע המקום שלו ואני צריך להיזהר לא
להתחבר איתו אלא להתחבר עם צד חסידי אומות

העולם שבו וככל שאני אה עלי זה גם היה
מהפרשה גר

עליך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה
מעטה אם אני מעלה את הצד הרע שבי אני

משפיע על כל העולם אבל אם אני מעלה את
הנקודה הפנימית שבי את ישראל אז אני גם

מגדיל את הטוב שבאומות העולם וככה אנחנו
צריכים

לפעול אבל הגוי זה חשוב כאילו לקחת את זה
לפנימיות אחרת אם אני רק בחיצוניות אז

נשארתי במטריקס צריך את המטריקס אבל לא
להתקע בו אז מה זה גוי גוי מלשון גוף

מלשון
גווייה כי זה הצד מצד מלשון גאווה גם כ זה

הצד של הפרטיות הנפרדת אבל הגוי זה הגוי
שבתוכי בעיקר וישראל זה הנקודה שבלב שבי

הרצון להשפיע נחוח לבורה שאני צריך להגדיל
אותה ולפתח אותה להפוך אותה לנפש

שכלית ישראל זה השר אל זה הכל תכונות
נפשיות באדם למדנו בשבת נגיד על היונה אז

לא מדובר על יונה הגשמית זה רק סימן
והסימן לא צריך להיות מילין אחוז כמו

ברוחניות כי אמרנו שעובר דרך זמן ומקום
והוא מתאוות אבל באופן כללי הסימנים

היומים הם דומים אז יונה זה בחינת אמונה
זה תכונה של אמונה באדם

עורב זה תכונה של צד שמאל באדם של ערב של
רעב של רצון לקבל

לעצמו וככה כל המציאות אנחנו צריכים
לללמוד לפרש את התורה ואת המציאות מבחינה

נפשית
פנימית ואם נזכה

ויאירו לנו המראות הרוחניים אור מכיב
יזכרו אותנו יפתח לנו גם המציאות הרוחנית

בלי חומרים ואז פתאום שאני ראה יונה גשמית
היא תס לי את היונה בעולם הרוחני ובגלל

שאני בתודעה רוחנית אני גם יכול לראות את
הצד הרוחני שבינה

שבי או שבמציאות אבל כשאני רק גשמי רק
בזמן ומקום אני רואה רק את הענה הגשמית

בדומה למדען לא מפותח שהוא מודד רק
בפיזיקה הקלאסית הוא רואה רק את החומר

המוצג הגשמי הנפרד ומדען אחר מסתכל ברמה
הקוונטית ורואה עולם אחר לחלוטין או ברמה

ש של החלקיקים ופתאום רואה שיש פה תנועה
כמעט במהירות האור למרות שזה נדמה לו

באשליה של דרגת העין כדונם אז זה הכל
עניין של פירוש התודעה

שלנו ו שנזכה להתפתח להרגיש
רוחניות ולהתחיל לרצות אלוקות אבל יש על

זה הסתרה בכוונה כי מישהו מאוד גס ולא
מתוקן או בתת המודע שלו או במודה שבו

ויגלו לו את התענוג של אלוקות אפילו בלא
לשמע הוא יקח את זה לאנוכיות מאוד גדולה

ובאמת חלק עושים את זה אם כי בדרגה מאוד
נמוכה זה נקרא אור מקיף דקליפה אבל את

התענוג האלוקי
הגבוה אפילו בלא לשמה האמיתי לא מגלים לנו

כי אנחנו לא זקים מספיק אז אנחנו מתאמנים
דרך תאוות דרך אהבת חברים דרך כל הדברים

הקטנים האלה מתאמנים לטהרה דרכם ושנוכל
לתקן אותם בהתחלה וד יגדילו לנו אותם כל

יום זה יום חדש יתנו לך ניסיון נפשי אחר
יתנו לך פתאום יותר תאבות בגשמיות כדי

להרגיל אותך טוב טוב בעבודה ושתהיה מאומן
מספיק טוב לאט לאט גם יתחילו לפתוח לך את

השגת האלוקות שם עיקר העבודה וזה העבודה
הכי קשה כי הגשמיות זה פירורים ושם זה

אורות גבוהים ועובדים על סדר המדרגה והאמת
זה ברצו השוב זה יש גם כף הקלה לפעמים

אנחנו רוצים מסעגת אלוקות ואז מועטים
אותנו

לארצי וזה קורה בעיקר בעולם העשייה או
בתחתית עולם העשייה בעולם היצירה האלוקות

מתחילה להיות יותר יציבה ובעולם הבריאה
עוד יותר ו שעולים לאצילות או בקביעות או

בעליית העולמות זה השלמות הגבוהה שזה אומר
שאדם בתודעת אצילות שהכל אצלו הכל באחדות

ואהבה ולא רק בדרגת המציאות החברתית
הגשמית ופירורים הגשמיים אלא גם בדרגה של

עולמות העליונים שיש שמה רצונות גדולים
לאין שיעור מהפירושים שאנחנו מכירים אבל

במובן הגשמי כדי להבין אז האדם מרגיש
אחדות ואת הבורא בכל רגע ורגע שזה ההרגשה

הכי נפלאה שיש להרגיש את החיבור
והאחדות בכל מקרה ומקרה בכל דבר

ודבר והלוואי ונזכה לזה תתפללו עליי אני
אשמח אם תעשו לייק שיתוף ותגובה על מנת

שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן בערוץ סמנו
בפעמון רא תחילה הצטרפו לטלגרם שלי בכתובת

לקב
tkb ננ כדי לקבל תכנים נבחרים בקרו באתר

הסולם אתר הקבלה למתחיל ובעזרת השם נעשה
ונצליח

ונזכה
לאלוקות דחוף דחוף אמן ואמן בין אדם מלך

הנרדם תודה רבה שבוע טוב בשורות טובות ו
וכל המתפלל על חברו נענה תחילה אז תתפללו

עליי שאני אזכה לרוחניות ואני אתפלל עליכם
תודה רבה וכל

טוב שלום
ברכה אנחנו

ממשיכים בקורס קבלה למתחיל שיעור ו אנחנו
קוראים

מהמאמר מהותה של חוכמת הקבלה ממתן תורה
ככה התחלנו מהשיעור הראשון והסברנו תוך

כדי יסודות
בחוכמה אני הולך באופן כללי לפי הקו של

המאמר ואני מוסיף כל מיני כלים ונקודות
חשובות בחוכמת הקבלה כדאי להשלים את

השיעורים הקודמים כי זה נטבח על
נטבח בעזרת השם נעשה

ונצליח אז הגענו
לקטע שנקרא

שפת המקובלים היא שפה של
ענפים נקרא ונסביר

פירוש על פי הוראתם של הענפים הללו על
שורשיהם שהם הדוגמאות שלהם מקיימים בהכרח

בעולם העליון כי אין לך שום מציאות בעולם
התחתון שלא יהיה נמשך ויוצא מהעולם העליון

ממנו כמשפט החותם עם הנחתם כמפורש לאל אשר
משום זה השורש שבעולם העליון מחייב את ענ

שלו שבעולם
התחתון שהתגלה בו כל צורתו

ותכונת וזה הרכבנו בשיעור מספר ה השיעור
הקודם בעניין

הזה ועל דרך שאמרו זל שהמזל שבעולם העליון
המיוחס לעשב שבעולם התחתון מכה אותו מכה

על אותו העשב מכריכה לגדול על מתכונתו כנל
דהיינו הכלל העליון שלו מכריח אותו להתפתח

ולהגיע לתכלית
שלו להיות והוא הסיבה שמכריחה אותו שמתוך

זה נמצא כל ענף וענף שבעולם הזה מגדיר
היטב את הדוגמה שלו העומדת בעולם העליון

הוספנו
אבל שיש הבדל בין עולם העשייה

הרוחני או לעולם הזה
הרוחני לתחתית עולם העשייה לעולם האשליה

מטריקס עולם הצעצועים פינוקיו א המראה
הגשמית הבבואה המבט של הרוחניות וכן כל

השמות שנתנו
לזה מה ההבדל

שהעולם הזה הוא עולם של
סימנים זה לא לגמרי ענפים אלא הענף עובר

איוו של זמן ומקום משהו שלא קיים ברוחניות
זמן ומקום

גשמיים הרחבנו בשיעור הקודם גם על
תפקידם לכן היוות ה

זה אמנם מעתיק
בהדמיה את ה דבר שמשלשל מהעולם

העליון אבל רק
כסמל לא כסיבה ותוצאה רוחניים הסברנו את

זה גם
בקליפ מגילה רע זה

לבניי עולם פנימי מקרין לעולם חיצון את
ההסבר האמיתי של

זה שכל העולם הגשמי היות והוא הדמיה הוא
רק סמלים יש שמלים מוקים יותר יש פחות אבל

אם אני גבוה זה לא אומר שאני רוחני אם יש
לי עיניים כחולות זה לא אומר שאני רואה את

התכלית זאת אומרת הסימנים הם לא מוקים אבל
יש סימנים זאת אומרת הסימנים לא

מוקים זה פשוט אבל הסימנים הם לא סיבות הם
לא

תוצאות זה לא תוצאה ישירה זה רק הדמיה
סמלית

וזה נובע מזה שפה זה רק עולם האשליה רק
עולם האימון עם זאת יש

סימנים שהם מוקים זאת אומרת שהם מגרים
ומסוגלים לשורש ביתר דיוק ובצורה חזקה

מאוד למשל המצוות למשל תפילין אז אם אני
מניח תפילין זה לא תוצאה או סיבה שאני

תופל לבורא יכול להיות ש מבחינה רוחנית
ניקול כולי באנוכיות

אבל זה כן סימן מסוגל לעורר לי את הנפש
להתפתח ולעורר את המדרגה הזאת בתוכי דווקא

בתפילין לא בדברים אחרים למה כי זה נמשך
באמת מהעולם העליון רק פה זה נעתק על פי

חוקי ההדמיה הגשמית וזה משנה את
ההתראות את הזמן של זה את האפקט של זה

ככלל אבל התורה ומצוות הם מראים את
השורשים העליונים ביתר דיוק ומגרים את

הנפש בצורה מאוד מאוד
חזקה אבל באמת גם החוקים טבע הם נמשכים

משורשים רוחניים אבל אם עכשיו יש פה כוח
משיכה חזק זה לא אומר שיש לי השתוקקות

חזקה זאת אומרת אני לא מערבב בין הגשמיות
לרוחניות צריך לדעת לעשות את ההבדלה הזאת

וזה טעות של רוב הלומדים אבל אני כן יכול
לראות שהחוקים הגשמיים הם

מתדמית כוח
האלקטרומגנטי הכוח

החזק הכוח
האינטראקציה נקרא הכוח הגרעיני החלש גם

הספקטרום של האור חמש

חושים שבע
אוקטבות וכן על דרך זה אז החוקים

באמת נמשכים עולם
העליון אבל כשהם באים להדמיה הגשמית הם

תחת הכלל של הדמיה הגשמית שנקרא זמן ומקום
ה דרך אילוף ותמורה עד כדי כך שאפילו

החלקיקים הקוונטיים שהם בדמיון יותר זח
לרוחני כי הם מסמלים מסמלים

בלבד רצונות יותר זקים שהם דומים בתכונת
לצד ההשפעה לכן ה מתנהגים כגל ולא כחלקיק

שזה בחינת מלכות שהיא מפרידה את המדרגה
אלא פועלים כמו בינה במידת ההשפעה בכוח

הנשמה כיש סימן לכן הזמן אצלהם מתנהל אחרת
הם גם לא כפופים לחוקים של הפיזיקה של

החלקיקים שהם יותר מצומצמים לכן הם
מתנהגים כחלקיק ולא ככלל שזה בחינת הגל

אבל עדיין גם העולם הקוונטי הוא עדיין תחת
חוקי הגשמיות הוא נתון לזמן ומקום רק ביחס

לתחתון שלו שזה המולקולות הפיזיקה הקלאסית
ברמה הרגילה שלהם כי גם הם מתנהגים כגלים

היה לנו את הכוח לראות את זה אבל ברמה
הפשוטה אז הם יותר זקים הזמן אצלהם יותר

מהיר יותר ר זח יותר מופשט הזמן והמקום
שלהם עד כדי כך שהיום כבר קוראים לזה

חלקיקים
וירטואליים אז זה באמת נמשך מהשורש הרוחני

אפילו
הגלונים שזה הפוטונים שמחזיקים את

הקוורקים
שזה מייצג את ה חומר הגשמי או הוירטואלי

גשמי ברמה הכי עדינה שכרגע אנחנו
גילינו אפילו זה נמשך משורש רוחני בדומה

להערת כלים שמחזיק את הקיום של
הרצון ועוד הרבה דוגמאות שפיזר בשיעורים

חומר אנטי חומר אפילו הסברנו תראו בשיעור
ב' לכן אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה באמת

החוקים הגשמיים ודאי נמשכים מהשורשים
הרוחניים אבל ההתבטאות שלהם היא שונה היא

לא
ישירה אז החוקים אותם חוקים אבל ההתראות

היא שונה וזה לא עניין של סיבה ותוצאה בין
עולם העשייה הרוחני לאצילות או לבריאה זה

באמת עובד בסיבה ותוצאה וחותם ונחתם אבל
העתק שבא על העולם

הגשמי זה משהו שונה זה לא כמו בעולמות
הרוחניים כי פה זה נעתק לחומר שהוא לא

קיים שהוא אשליה שהוא הדמייה שהוא נתון
לזמן

ומקום ואז הוא מוגבל זה כמו איזה עידוש
כבידתי חזק

שמשנה את התמונה של החומר מראה תמונה
שבורה אז יש טלסקופים

מיוחדים גם זה צריך לצאת מחוץ לאטמוספרה
שהם מסדרים את זה אותו דבר בנפש שהאדם

צריך לפשוט את הזמן והמקום מהימן וזה לא
רק עניין טכני כלי זה עניין של השגה לפי

ההתפתחות שלו ואז על פי זכותו הוא מעורר
את השורש הרוחני את הענף הרוחני דיברנו

מזה בשיעור
הקודם לכן זה יסוד שחשוב להבין והרבה

אנשים מערבבים בין הגשמיות לרוחניות אם
אני חולה כי אני חולה רוחנית לא ממש לא זה

לא
מחייב זה לאזה אין קשר של סיבה ותוצאה אבל

זה כן אומר שכמו שהרעל בגשמיות שזה הפסולת
וזה העודפים זה מזיק לתאים הגשמיים ככ

הגאווה ונוחיות מזיקים לתאים של הנשמה אז
החוק אותו חוק רק פה הוא מתרה בגשמיות ופה

זה מבחינה רוחנית יכול להיות אדם בריא
שיודע את חוקי היוגה טוב ואת חוקי

ההתחדשות הגשמיים אבל הוא מאוד רשע מבחינה
רוחנית זאת

אומרת מצד הגוף שלו בתחתית עולם העשייה
הוא בריא

ומאזן אבל בנפש
שלו או הנפש הבהמית הטיפה יותר פנימית או

הנפש האלוקית הוא הוא בכאוס מוחלט בדיכאון
מוחלט בנפרדות מוחלטת אז אין לו שסרטן

בגוף הגשמי ומבחינה רוחנית כולו מנוגב מה
זה נגף שהוא לא מסיג את האלוקות הוא מסיג

רק את ה את הפרטיות אז סוף כל סוף זה גם
מתראה לו מבחינה גשמית בסוף מה זאת

אומרת באופן כללי זה יכול להתראות בגשמיות
אבל זה לא חייב להתבטא ממש בגשמיות זה יכו

להתבטא רק מבחינה נפשית זאת אומרת התאים
שלי עובדים אני יודע יגה אבל אני בדיכאון

מטורף אז מה זה עוזר לי הבריאות הגשמית עם
כל כולי מגף רוחנית עד כדי כך שאדם מעדיף

להתאבד גשמית
חס

ושלום לברוח ממוות רוחני נפשי שנקרא
דיכאון בדידות

ונפרדות אז אנחנו רואים שהנפש הרבה יותר
חזקה אז זה יכול להתבטא בגשמיות רבה צורות

על פי הצרכים של ההשגחה
ובאופן כללי כמו שהסברתי ב בשיעורים

המתאימים זה
מתראה אבל לא אחד

לאחד והוספתי איזה הבנה שלי לנושא שכמו
שמדרגת דומם ההשפעה היא כללית ולא פרטיית

וכל החיצוניות היא כנגד מדרגת הדומם לכן
גם ההשפעה על החיצוניות היא באופן כללי

זאת אומרת השגחה כללית אז אם אנחנו נותנים
כוח לקליפת ישמעאל כל היום כי אנחנו

משפיעים בעל מנת לקבל בעבודת השם או
פועלים בקו אחד אז זה מתבטא גם בגשמיות לא

אחד לאחד אבל באופן
כללי לפי הצרכים של ההשגחה אבל יכול להיות

שלכאורה יש שלום חיצו
בגשמיות תיאורטית נגיד זה היה יכול לקרות

אבל עדיין היינו מדוכאים ובמלחמה פנימית
עם

עצמנו לכן הדבר החשוב זה
הרוחניות אבל אם נעשה את העבודה הרוחנית

גם יסדרו לנו את הגשמיות בצורה הסבירה זה
לא צריך להיות מושלם אגב הצורה הסבירה

שתאפשר לנו לעשות את העבודה הרוחנית בצורה
הטובה ביותר שאנחנו

י אומר בעל הסולם בפרי חכם מאמר סגולת
חירה אחד המאמרים החזקים ביותר

שיש כתבתי עליו הסבר אגב לפני הרבה שנים
אתם יכולים לראות את זה

באתר מופת גלוי אין חיסרון בעולם קבוע
בגשמיות כלל אומנם כל החיסרון ושלמות הבוע

ברוחניות זאת אומרת השלמות היא בתודעה
הרוחנית בכלים הרוחניים לא בהדמיה הגשמי

יכול להיות שאני במסיבה עם הרבה אנשים עם
הרבה אוכל ואני לא מאושר מבחינה נפשית אני

בדיכאון אם כי הרבה פעמים בהתחלה נותנים
קצת נעיר הוא דקיק להדמייה הגשמית כדי

שיהיה מקום איימון לאדם כדי לתרגל אותו
אבל יש מצב שאפילו את זה לוקחים לו כשהוא

לא עושה עבודה ואז רואים אנשים מגיעים
לדיכאון לבדידות ויש להם כסף ואלה ששרים

על אהבה מתגרשים כל
יום אבל זה לא אומר שלא צריך את הגשמיות

אני לא רבי מקוצק אני רוצה גשמיות
אבל לא צריך גשמיות מושלמת גשמיות סבירה

ועיקר העבודה היא רק בפנימיות כי ממילא מה
שקובע את ה את החיות זה הנשמה זה התודעה

הפנימית לא הדמייה הגשמית רק מה מי שמשיג
רק את האובות של בגשמיות אז הוא מאוד נראש

ומושפע מהאדישות וחייו פשוט לא חיים הוא
דומם הוא כמו בחינת מת כי הוא חי רק את

הגשמיות והגשמיות לא ממלא אותו כי זה לא
הוא זה כמו שהוא מזין את האוטו אבל הוא לא

אוכל זה כמו שאוכלים אוכל לא בריא לא בריא
והגוף לא סבע כי הוא לא קיבל את המינרלים

את הדברים שצריך כדי לבנות את עצמו ואז
הוא אומר לגוף תאכל תאכל תמצא לי את מה

שאני צריך את הנקודה הפנימית אבל אין את
זה כי הוא אוכל האוכל ריק ואז הוא משמין

נהיה חולה ולא מבין מה קורה איתו אותו
הדבר מבחינה נפשית אומר בהמשך רצוני לומר

שבתכנית השלמות הייצול
לעולם לא יהיה צורך לו יתברך לשנות איזה

מקרה גשמי אלא לברך הרוחניות לבד וזה האמת
למה כי ההדמיה הגשמית לא קובעת את האושר

ואת השמחה כי זה בכלל לא לא מתלבש בזמן
והמקום אלא מה אנחנו עובדים דרך

זה ובגלל שוב שאנחנו מאוד גשמיים אז כאילו
אנחנו מאוד תלויים בזה אבל זה מצב שהוא לא

טוב
הצדיקים

הם הם מעבר
לזה הם בכלל מספיק להם סימן קטן משיגים

אלוקות עצומה כמו אדם שבאמת אוהב מספיק לו
מבט לאשתו הוא משיג יותר אהבה והתרגשות

פנימית מאשר אלף משכבי בשר ריקים
וחיצוניים רק מה הכלי באמת לא מגולה לאדם

הכלי
האלוקי זה על פי דרגת ההתפתחות

מתגלה לכן היות וזה מתגלה על פי דרגת
ההתפתחות של האדם

לכן אנחנו עובדים בחלקים מראים לנו כל פעם
קצת ספקטרום מהתמונה על פי ההתפתחות שלנו

אבל אומר פה יסוד אלוקי מאוד חשוב שמצד
האמת מספיק לברך הרוחניות לבד זאת אומרת

הבורא יכול להטת לך ככה זה אגב עובד את
האור נשמה את הדבר האלוקי ישירות לתודעה

הפנימית הוא לא צריך זה תבטא בדמיה הגשמית
אבל היות ואנחנו גם חיים בעולם הזה אז לפי

הצרכים של ההשגחה
גם מעוררים את האדם מבחוץ וצריך להשתמש

בחיצוניות הזאת לפעמים אפילו מביאים לאדם
יסורים גשמיים ממש בהדמייה עם זאת אין להם

ערך בפני עצמם אלא רק ערך כללי לקידום
המציאות אבל אם האדם לא מפרש את זה לתודעה

הפנימית אז כמו שאומרים המקובלים גם הרבש
שהישרים הגשמיים לא מתקנים רוחנית כי זה

לא קשור זה דבר גשמי רק מה ויש קשר כללי
בין הגשמיות לרוחני

אז זה יכול לגרות אותי לעשות את התיקון
אבל זה דורש את הכוונה הפנימית אבל באופן

כללי צריך להגיד שזה כן משפיע ומגרה כי זה
גורם לאדם לחשוב מחדש אבל הם בפני עצמם הם

לא התיקון הייסורים שמתקנים זה הריחוק זה
שאני רחוק מהבורא רחוק מאהבת הזולת רק מה

אם הצלחתי להשתמש בסימן הגשמי של כאב ראש
כאבי פרנסה כדוגמה אני נותן כדי להתעורר

על עבודת השם אז זה דווקא יכול לקדם אותי
כי אנ פשתי מזה דבר פנימי בכלל ראיתי

מישהו חולה גשמי ואני כיוונתי בכלל על
חולי רוחני זה לא אומר שלא התפללתי גם על

הגשמיות אבל מטעם הרוחניות זה משהו אחר
לגמרי אבל רוב האנשים בכלל לא קשורים לזה

הם מעניין אותם רק הדבר הגשמי והם מנסים
לאנוס את הרוחניות בשביל הגשמיות לכן זה

גם לא עובד יש מלאכים מלאכי חבלה דיברנו
על זה גם בלקט מורן שהתפקיד שלהם לקטרג על

זה ואם האדם קיבל זה לפעמים עונש אפילו
לכן מביא פה משל רצוני לומר ש בתכלית

השלמות הצו לעולם לא יהיה לו לא יהיה צורך
לו יתברך לשנות איזה מקרה גשמי דהיינו

בהדמיה הגשמית אלא לברך הרוחניות
לבד נותן משל אנו רואים שאדם מקבל על עצמו

הרבה מכובים טלטולי דרך כדי לקבץ און עד
בו סקנות עצומות דיינו אדם בשביל פרנסה או

בשביל משה שהוא רוצה לפעמים עובר יסורים
קשים ועל כורחך שכוח המדמה מתקווה של

הממון מכריע אותו משיב הראה לטובה גדולה
זאת אומרת זה שהוא מדמה לעצמו שהוא יקבל

אחרי זה תענוג או כסף למרות ש בפועל לא
קיבל אותו עדיין עצם זה שהוא מדמה את זה

כמו הסוחר שעובד קשה כדי למכור סחורה אז
אם הוא רואה את התכלית את המטרה שהוא יקבל

כסף בסוף היום שהוא ימכור אז התענוג הזה
מכסה על היגיעה שלו עד

שבכל עיוות נפשו נותן את עצמו בסכנה על
הכנה

מסופקת כמו איזה מדען שרוצה להמציא תרופה
לא מדענים שלם מדענים של פעם לפחות ומקריב

את נפשו על
הדבר למה כי המטרה מהירה לו ברגע ש כמו

אדם רוצה לעשות ספורט אם הוא רואה את
המטרה טוב יש לו כוח לרוץ לצאת אם הוא לא

אין לו כוח לעשות
ספורט כמשל בדרך כלל אלה שלא עושים ספורט

כי הם לא מאמינים שזה יעזור להם לא עוזר
אני תמיד נשאר שמן אז ה לא מהירה לו אבל

נאמר לך אלל נמלה צל רא דרכיה וחכם לא
וחרוץ למה זאת אומרת מצד המטרה תקבל את

הכוח של החריצות כי עובדה שלדבר עבירה יש
לך חריצות אז אתה צריך שהמטרה תאיר

לך אם כן אין זה רחוק כלל אם יקרב השם
יתברך שכר העבודה להגיעה במידת כל יכולתו

לא יהיה נרגש צער וכאב כלל בהגיעה זאת
אומרת אם אני אראה את התכלית והיא באמת

תאיר לי לנשמה לתודעה ישירות אז ה יחסה לי
על כל ה כל הצדדים שכאילו מפריעים לי כי

הכוח הוא בנשמה פעם היה פרסומת כזה בננה
פצצת אנרגיה צהובה לא נשמה פצצת אנרגיה

[מוזיקה]
צהובה רק מה הבעייה נשמה לא מאירה לכן אתה

יבש כמו רואים אדם שהוא אוהב הוא מנסה
להשיג אהבה כשזה מעיר לו לא שזה לא מאיר

לוזה מעיר לו הוא מוכן להתאמץ למסור נפש
להתאבד לעשות

הכל כי אהבה זה ענף קרוב
לרוחניות סימן קרוב לרוחניות אני מדייק

בחוכמה
אז הכוח הנפשי הזה של אהבה הוא יכול

להתאבד לעשות יגיעות מטורפות מניסיון הכל
למה כי מאיר לור רוחני

לתודעה זה מבטל את הרגש הזמן למרות שהלבנה
עדיין מסתובבת אבל ברגע שזה מאיר לי לנפש

אז אין הרגה זמן הרי למה יש יגיעה למה הצר
כי הזמן מפריד בין השכר ליגיעה

אבל אם אני נהנה בזמן ההגייה זה מה שייקרה
בהשתלבות הצורה אז אין לי בכלל סבל אפילו

תענוג גדול זה נקרא עבודת ההשפעה לשמה
שהגיעה כאילו לעבוד את הבורא היא עצם

התענוג כי אני נהנה מלהידבק בבורא מ
להשפיע על נחת רוח לכן כל היגיעה והסבל

בחיים זה כי הזמן הגשמי לא הרוחני כי
ברוחני כמו שהסברנו בשיעור הקודם הזמן הוא

אחד כי הזמן הגשמי
מרחיק אותי כאילו

מהרגשת המטרה וככל שאני רחוק יותר הסבל
הרבה יותר

גדול לכן יש סבל גדול בתורה ומצוות כן סבל
מי שעובד באמת ולא מזייף בבחינת נשים

וקטנים אז ה מרגיש סבל בהתחלה למה כי
השכינה בגלות מגלים לו את זה אבל כדי

שיתקן ויברר אותה

שנזכה כדאי לקרוא את המאמר
הזה

עם ההסבר
שלי הסבר טוב האמת זכיתי התי אני גרסתי

הרבה את המאמר הזה שהייתי צעיר כדי להפנים
את זה לנפש אז ברוך השם הבנתי אותו טוב

אבל זה מאמר שרג בגמר תיקו נבין אותו
[מוזיקה]

באמת אוקיי נמשיך
לקרוא ולפיכך מצאו להם חכמי הקבלה אוצר של

מילים ארוך ומפורש לעיניהם דיו מספיק
לבחינת שפה מדוברת ביניהם המצויינת להפליא

שיכלו ליסע וליתן זה עם זה בשורשים
הרוחניים שבעולמות העליונים דהיינו על

יידי שמזכירים לחבריהם רק את הענף התחתון
המוחשי שבעולם הזה המוגדר היטב לחוקים

הגשמיים למה כי הענפים שבאים מצד הטבע
באמת חוכמת הקבלה נקראת גם שפת הבריות

סליחה שפת הענפים נקראת גם שפת הבריות
למה כי היא שפה מדוייקת שלא משתנה כי זה

בא מצד קיום המ מציאות לעץ אני תמיד אקרא
עץ למילים נוספות שממציאים שזה יש

ייבושים אבל יש דברים שהם באים מצד הווית
המציאות ובאמת גם ה קליפות לא פגמו בקיום

המציאות אלא רק בשכלול
המציאות לכן גם בהדמיה הגשמית זה מתבטא

שהשפה של הקיום היא מדוייקת ועדינה באופן
כללי והשומעים מבינים מדעתם את השורש

העליון אשר הנף הגשמי הזה מראה עליו מפני
שהוא מיוחס אליו להיותו נכתם ממנו אז זה

השפה של
המקובלים כי דרך הענף נגיד רב מלמד תלמיד

שהם בעלי השגה
שניהם אז דרך הענף הוא מרמז לו את השורש

העליון אבל על פי מה התלמיד יבין על פי
דרגת התודעה שלו מאותו ענף הוא יכול לפשוט

את הדרגה הרוחנית הגבוהה אז כל תלמיד שומע
משהו אחר ותלמיד גשמי ש שמע רק את תחתיתו

עולם העשייה אבל יש סגולה מיוחדת אני אדבר
עליה

בהמשך אה מה יעשה תלמיד שו בתחתית עולם
העשייה שזה

רובנו באופן אשר כל פרטי הווית הבריאה
המוחשית וכל מקרם נעשו להם כמו מילים

ושמות מוגדרים מוחלטים המראים על השורשים
הגבוהים העליונים

הרוחניים ואף על פי ש במקומם הרוחני אי
אפשר להתבטא בשום מילה והגה מפעת אותם

למעלה מכל דמיון דהיינו דמיון הגשמי
הכוונה של השליה

לא דמיון רוחני דמיון יש ברוחניות זה הכלי
הכי גבוה לרוחניות הדמיון אלא דמיון גשמי

הכוונה מהשפה השפה קצרה אז הוא קורא לזה
דמיון מכל מקום קנו להם זכות ביטוי שפתיים

על ידי הענפים המסודרים לחשנו כאן בעולם
המוחשי כמבואר אז בדיוק כמו שבשפה הגשמית

אני קורא לזה פלאפון או פלאפון
מתקפל

טאבלט לא אבל זה לא סימן מובק לא בעצם
טאבלט כן כי משה רבנו הוריד מהשמיים טאבלט

אז אני יכול לשתמש במשל הזה אז כמו שלוח
חרות על הלוחות אני קורא לו לוח כי זה

מסמל לי בנפש משהו שנקרא לוח אגב השפה גם
זה לא איזה המצאה שמישהו פתאום המציא זה

נמשך משורשים
רוחניים כל

השפות זאת אומרת יש שפות שהם צירופים והם
ערבובים אבל ב מצד שיוון אומות אז השפה

זה סוג של כליפה של התקשרות בעולם הרוחני
וזה נעתק לעולם הגשמי לפי כל אומה אבל

השפה העברית מלשון מעבר לחומר היא השפה
האמיתית היא השפה

המקורית גם אם היא התגלתה לכאורה לא לאדם
הראשון אבל נגיד כאילו לתרבויות מסויימות

בשלב מאוחר יותר זה לא בגלל שהיא המצאה
אחר כך אלא כי יש סדר

התגלות במציאות וכמו שאסף קודם ליעקב אז
לפעמים הקליפות מתגלות לפי הקדושה אבל זה

לא בגלל שהם קודמות לקדושה אלא בגלל שהם
מתראות קודם כמו שהדבר המשובח מגיע בסוף

וכן עעל דרך זה זה כל הופייה של השפה
המדוברת בין חכמי המקובלים אשר על פי

המגלים את
השגות השגות הרוחניים מאיש לאיש ומדור

לדור אין בעל פה ואין
בכתב מבינים זה את זה בסיפוק גמור על פי

המדרגה כמובן של כל אחד פיכ השיעור המדויק
המחוייב לצורך מסע ומתן במחקרי החוכמה מה

זה המסע המתן שהם יכולים להחליף את ההשגות
ביניהם כמו מסע ומתן בגשמיות רק פה הם

עושים מס מתה בתודעה ברוחניות יש דרגה
יותר גבוהה אני תכף אדבר עליה דינו בגדר

מדוייקים שאי אפשר להכשל בהם למה כי זה
ענף מובהק עץ זה ענף מובהק סליחה סימן

מובהק לא ענף סימן מובהק ענף זה בעולם
הנשי הרוחני זאת אומרת עשיתי פה הבדלה ש

דיוק שהוספתי אותו
א שבעולם הזה זה עולם לא של ענפים של

שמלים למה אבל יש סימנים מוקים אפשר לקרוא
לזה על דרך ה על דרך השאלה ענף וזה גם

נכון אבל בדיוק זה עולם של סימנים כי כי
זה לא ענף ישיר של סירנת האצילות כי זה כי

זה עץ גשמי אבל העץ בעולם העשייה הרוחני
ששמה אין ומקום הוא דווקא כן ענף

ישיר אבל זה כן סימן מובע כי הוא נמשך
ממנו סוף כל סוף לכן עץ זה מילה מדוייקת

לעץ כמובן גם את זה אפשר להבין לא נכון
רוב האנשים מבינים את זה בגשמיות אבל מי

שרוצה לבוא להבין את זה רוחנית אז זה השפה
הכי

מדוייקת ובאמת רואים שמבינים את שאר
הגלגולים ואת כתבי המקובלים לא נכון למרות

שמדברים בשפה מדוייקת כי סוף כל סוף צריך
לפשט את זה מהגשמיות זה גם סיבה שפעם לא

היו לומדים קבלה אבל אם תבוא לפשט את זה
מגשמיות אז זה השפה הכי טובה בעולם שקיימת

למה כי היא באמת נמשכת
מהרוחות ספציפית שפת הקודש

עברית מפני שכל ענף וענף יש לו הגדרה
טבעית מיוחדת לו

בהחלט וממילא מריה גם כן על שורשו שבעולם
העליון הם הגדרתו ז המוחלטת כי באמת

החוקים של העץ נמשכים משורשים רוחניים
במסגרת הדמיה

שמתם לב שאני מדגיש את זה הרבה זה קריטי
כי אחרת

אנשים מלבישים את הרוחניות בגשמיות
וחושבים שהגשמת זה

רוחניות ממילא מראה גם כן לשרשור שבעולם
העליון העם הגדרתו

המוחלטת ודע אשר השפת הענפים של תורת
הקבלה הזו היא יותר נוכל להסביר בה מושגי

החוכמה מכל הלשונות הרגילות שלנו כן דה
מתורת אנומלי שר הלשונות נשתמש הרבה בפיות

האמונים כלומר שמתוך ריבוי שימוש משתמשים
עם המילות הרי לכות ו מתרוקנות מתוכנן

המדויק עד כדי כך שאפילו המשמעות של לעמוד
במילה כמעט לא קיימת היום רו ערך פוליטיקה

בוויקיפדיה
ועל כן נעשו קשיים גדולים למסור סברות

מדוייקות באחד לחברו על ידי המבטא והכתב
כנודע מה שאיין כן בשפת הענפים של הקבלה

הנלקחת משמות הבריות ומקרי ועומדים לאיננו
מוגדרים בחוקי הטבע שאינם מקבלים שינוי

לעולם ואף פעם לא רה לשומעים ולקוראים
שיטעו בהבנת המילות המוצאות להם מפני

שגדרי הטבע מוחלטים למדי חוק ולא יעבור
ובפרט גדרי הטבע של קיום המציאות אז יש פה

שפה סוג של מדע אם תרצו למסור את החוכמה

האלוקית אבל עדיין יש בזה תנאים כי אם הבן
אדם לא ב סגה אז הוא עדיין פרש את זה

בגשמיות כמו שרוב האנשים עושים היום א רוב
המקובלים

החיצוניים אבל אם תבוא או שיש לך קצת השגה
ברוחניות או פתח אז יש לך פה שפה

מדהימה להעביר את המידע עכשיו יש דרגה
יותר גבוהה זה נקרא קבלה מפה אלפה זה לא

צריך בכלל מילים לדבר מעבירים את זה
לשורות מהמחשבה מהתודעה מהרגשות אז זה

דרגה מאוד גבוהה הדרגה הפשוטה היא מפל
לאוזן

אבל צדיקים גדולים הם כבר אולי דומה גם
לבעל הסולם והרבי שיה לו שהוא לא אמר איך

קוראים לו הם מעבירים את היד הישירות
בתודעה זה קורה גם עם צדיק

עם צדיקים או בעלי השגה מקובלים שבאים
לבקר אותם צדיקים אז הם ישירות מבקרים

אותם בתודעה זה לא חייב אפילו להתבטא
בהדמיה

הגשמית וזה גות גבוהות אבל זה קבלה מפל פה
למה זה נקרא מפל פה דיינו לא דרך דיבורים

כי דיבור זה מפה לאוזן אלאלה מפה אל פה
הכוונה שהם שיש להם גובה קומה משותף שהם

באותו מדרגה כמו שהפה שלי מול הפה שלך
אנחנו מעבירים ישירות דרך המחשבות את את

ההשגות דרך המוחין לא צריך מילים

אפילו מסירה מפי מקובל חכם למקבל מבין
אני מתלבט אם לקרוא את זה נשמור ד לשיעור

הבא אקרא את זה מהר וכן כתב הרמבן זל
בהקדמת פירושו לתורה ואני אנני מביא בברית

נאמנה לכל מסתכל בספר הזה מכל הרמזים אשר
אני כותב בסתרי

התורה כי אני מודון אמנה שלא סגו דבריי
ולא ידעו כלל בשום שכל ובינה זולת מפי

מקובל
חכם לאוזן מקבל מבין כן כי הוא מדבר בספת

הענפים מה שאמרנו
לפני ו כמתכנת גם כן כתב הרב חיים ויטל זל

בהקדמה לץ חיים וכן בדברי חזל אין דורשים
במרכבה ביחיד אלא אם כן הוא חכם מבין

מדעתו מה זה הן דורשים לא שעשו
או או כל מיני כאלה אוי אוי אוי אין

הכוונה הי אפשר אם הוא לא יחיד דהיינו
באחדות אלוקית אז איך הוא הבין מעשה מרכבה

הוא מבין מעשה
נפרדות ועוד עניין שזה עניין של סתרי תורה

גם עניין של עלפה מה שאמרנו זה לא עובר
מהטעמים ולמטה שזה כבר עניין

של לאוזן והחיך והחיכוך זה עומר ישירות ב
בתודעה בסתרים במחשבות

בכוונות אלא אם כן הוא חכם הו מבין מדעתו
דהינו שהוא בשבות הצורה

למדרגה והנה דבריהם מובנים היטב במה שאמרו
שצריכים לקבל מפי מקובל חכם אולם מהו

החיוב שגם התלמיד צריך להיות
מקודם שהתלמיד צריך מקודם להיות חכם הוא

מבין מדעתו עצמו ואם אינו כך אפילו יהיה
צדיק יותר גדול בעולם אסור ללמדו ועוד אם

הוא כבר חכם מבין מדעתו על כן שוב אין לו
צורך לללמוד

מאחרים זאת אומרת שואל אם הוא כבר מבין
מדעתו אז הוא יודע הוא לא צריך לללמוד או

מה הקטע הזה שאפילו גומר חסדים טובים ויש
לו הרבה

גמחים אם הוא לא מבין מדעתו דהיינו בעל
השגה או בהשבה לעולם הרוחני בדרגה

כלשהיא אז אסור ללמדו אסור הכוונה אי אפשר
אני אדבר איתו כל היום הוא לא יבין או

ברמת סתרי תורה גם הכוונה לזה שיש דברים
שאני לא יכול להגיד לו כי התודעה שלו לא

יכולה להכיל אותם אבל זה בפשט אסור הכוונה
הוא פשוט לא יקלוט את זה אני נדבר איתו

וזה יצא מהצד השני כמו רוב האנשים
אגב ומבואר לאל תבין דבריהם בתכלית הפשטות

שהרי נתבאר אשר עם כל המילות וגוי הבאות
במפת שפתינו אי אפשר לבאר על ידם אף מילה

אחת מעניינים הרוחניים האלוקיים למה שהם
למעלה מהמקום והזמן המדומים הרי אתה אומר

לי עץ ואני מבין או אישה ואני מבין את זה
כדמי גשמית אבל לא הכוונה להדמיה גשמית

הכוונה למה שה מעבר לזה אבל אם אני לא
בתודעה רוחנית אז אני לא רואה מעבר לזה אז

מה איך אני אבין מה אתה רוצה
ממני אלא שמצאת שפה חדת לעניינים הללו

שהיא שפת הענפים על פי הוראתם ביחסם שם
העליונים

אולם שפה זאת הגם שמסוגלת מאוד מאוד
לתפקידה ליסה וליתן במחקרי החוכמה יותר

משפות הרגילות כמו שהובא לאל כמו שהסברנו
אכן כל זה אמור יפה לא היינו צריכים

להסביר הצדיק עושה לנו את העבודה רק אם
השומע הוא חכם מעצמו דהיינו שיודע הוא

מבין ביחסי הענפים אל שורשיהם היות והוא
כבר מונח בעולם הרוחני בדרגה מסוימת אז

שאתה אומר לו עץ שאתה אומר לו שמש אז הוא
גם יודע לפשוט את זה מזמן במקום ולראות את

זה מבחינה רוחנית אז אתה יכול לדבר
איתו כי היחסים הללו אינם מתבארים כלל

מהתחתון לעליון מהאשליה אני לא מבין לנצח
מלמטה אני לא רואה את מה שמעבר מהפייה

הקלאסית כמשל אני לא רואה חלקיקים
קוונטיים אלא הפוך

כלומר ש בהסתכלות על הענפים התחתונים אי
אפשר להוציא שום הקש ודמיון כלל על איזה

דוגמה בשורשים העליונים לכאורה מפחיד אבל
באמת זה ככה למה כי השורשים העליונים הם

מעבר לרצון לקבל מעבר להדמיה הגשמית מעבר
לפרטיות מעבר לזמן

ומקום ולהפך הוא שמה ליון ילמד התחתון
כלומר ש מתחילה צריכים להשיג את השורשים

העליונים כמות שהם ברוחניות למעלה מכל
דמיון דמיון גשמי אך בהשגה תאורה איך

עושים את זה תכף נראה ואחר שמשיג היטב את
השורשים העליונים מדעתו אפשר לו להסתכל

בענפים המוחשיים שבעולם הזה ולידע איך כל
ענף מתייחס אל שורשו בעולם העליון בכל

סדרו בכמות
ואיכות ואחר שיודע מבין את כל זה היטב אז

נמצאת לו שפה משותפת בינו ובין רבו דיינו
שפת

הענפים לכן זה הסיבה שאף אחד לא מבין כלום
בכתבי הארי אף לא אף אחד רוב בני העולם כי

מפרשים את זה בהדמיה
הגשמית אשר על פיה יוכל החכם המקובל למסור

לו את כל מחקרי החוכמה הנוהגים בעולמות
העליונים הרוחניים אין מה שקיבל מרבותיו

ואין הרחבתו בחכמה שמצא בעצמו דהיינו
חידושי תורה שלו כי אתה יש להם שפה משותפת

לשניהם מבינים זה את זה אולם בעת שהתלמיד
אינו חכם הוא מבין מדעתו את השפה היא

דיינו הוראת הענפים על שורשיהם למה כי הוא
רק בתודעה גשמית אין לו תודה רוחנית היא

לא מגולה לו עדיין בשיעור מה מובן מעצמו
שאין ביכולתו של הרב להסביר לו אף מילה

אחת בחוכמה הרוחנית הזאת דהיינו במובנה
האמיתי מעבר לזמן ומקום למה כי הרב מוציא

מילה גשמית ומכוון לדרגה רוחנית מאוד
גבוהה אבל התלמיד לוקח את המילה הזאת את

הלבוש מוחין הגשמי הזה
ופושט אותו רק בהדמיה הגשמית אז איך הוא

ייבין
משהו אבל יש תקווה אל תדאגו תכף נגיד

ואיין צורך לומר ליסא וליתן עמו במחקרי
החוכמה היות שאין להם כלל שפה משותפת

להשתמש אמה ונמצאים שהם כמו אלמים ועל כן
בהכח שהן מסרין מעשה מרכבה ש חוכמת הקבלה

דיינו פנימיות החוכמה אלא אם כן הוא חכם
הוא מבין מדעתו דהיינו אי אפשר אתה יכול

להגיד אבל הוא לא יבין יבין את זה גשמית
כמו שרוב האנשים

מבינים ויש לשאול עוד לפי זה מאין חקים
התלמיד על ידי כך להכיר היחסים של ענף

ושורש מתוך התחקות על השורשים העליונים
ואני גם אסביר את זה תכף בצורה יותר

פשוטה אבל אני הולך בקו של המאמר ש
נתקלל בקודש הקודשים בעל הסולם היה יותר

קל אם הייתי מסביר את הקורס בעל פה את
הנקודות אבל אנחנו להתקל בעליון פה

והתשובה היא אשר כאן שב תשועת אדם אלא
לעזר אלוקי אנו צרכים אשר הזוכה למציאת חן

בעיניו יתברך חן רשות טובות גם חוכמת נסתר
ירה יתברך ממלא אותו בחמה בינה ודעת

להשכיל השגות עליונות ואי אפשר להסתייע
בזה מעזרת בשר ואדם ולא כלום אכן אחר שמצא

חן בעיניו יתברך וזכה בהשגה העליונה אז
מוכן לבוא לקבל מכבי חוכמת הקבלה

במובנה
האמיתי מפי מקובל חכם כי אתה יש לו אמו

שפה משותפת ולא זולת

נסביר זאת

אומרת אני אקרא לפני שאני אסביר קטע באוד
קנה מהקדמה לתלמוד 10 ספירות זה חשוב

להבנה של העניין
פה לא אוקיי רגע אז קודם אני אסביר אוקיי

אני אעשה את זה
כך אז קודם

כל כדי שהאדם יוכל לעלות בדרגות רוחניות
מאוד גבוהות וזה מה שאנחנו חייבים לעשות

הוא צריך להיות
ב תפיסה רוחנית מסוימת כי אם אין לו אותה

אז בין מה שהוא שומע מרבו בין מה שהוא
קורה מהספרים הכל הוא מנפיש להדמיה

הגשמית ואז הוא משיג חוכמה חיצונית אבל זה
גם

התחלה בעל הסולם עשה משהו מאוד מאוד מיוחד
וניתנה לו רשות מהשמיים לעשות את זה לכן

הוא קרא לזה סולם זה עדיין מוגבל כי אי
אפשר

א ריבועי הקנקנים הפיג טעם היין
אבל הוא עשה משהו

מיוחד בגדלותו המדהימה
ובאמת עשה עבודה מדהימה ניתנה לו רשות

מלמעלה הוא עשה משהו ממוצע זאת אומרת
אמרנו יש את שפת

הענפים ויש את המציאות הרוחנית אז הוא עשה
איזה סולם

ש וזה משהו נדיר קיבל רשות מיוחדת כי עת
לעשות להשם אפרו תורתך עקבת ד משיכה גדלו

את ההשגה כאילו יש מאין נתנו לו את הכוח
לעשות את זה

הוא לקח את ה שפת
הענפים ותרגם

אותה ורק הוא יכל לעשות את זה כ הוא היה
במדרגה המאוד גבוהה וזכה לזה לשפה המדוברת

שלנו למושגים
נפשיים פלא מיוחד עשה פה משהו מאוד מאוד

מיוחד ורק הוא יכול לעשות את זה למה גם כי
תברה בו נשמת הארי גם כי הוא נצץ רשבי

ומשה רבנו ועוד המון הסברים אבל זה קשור
לסוג הנשמה כמו שאמ היו תנאים גדולים מאוד

אבל לרשבי נתנה הרשות לרבי אבא למה בגלל
הנשמה המיוחדת שלהם אותו דבר בע לסיה ולא

כל אחד יכול לעשות את זה בכלל כי אפשר
להרוס את הדברים פשוט להגשים אותם עוד

יותר אז הוא לקח את צפת הענפים ועשה סולם
והסביר אותה בשפה המדוברת שלנו אז נתן לנו

מעין פתח להתקל
בדברים אפילו שאנחנו עדיין לא יודעים את

צפת הענפים הוא בעצם נתן לנו כלי לללמוד
את שפת הענפים וזה דבר מאוד מאוד מיוחד

אבל זה דורש הגיעה וההשקעה זה כמו ללמוד
שפה חדשה אבל עם זאת זה עדיין לא מספיק

למה כי צריך את ההשגה הפנימית אבל לפחות
הוא נתן סולם שמקצר לך וממהר לך את העבודה

ביתר שיעור להבין את הדברים יותר מהר
ולהתחבר

אליהם
עכשיו אומר באות קנה

ולפי זה יש לשאול אם ל כן למה זה חיוו
המקובלים לכל איש ללמוד חכמת הקבלה למה יש

לשאול ביחס לאות הקודמת שהוא אמר שהמקום
דיברו בכתביהם לבעלי הסגה כי מי שלא בעל

הסגה אין לו השתוות צורה איתם אז הוא לא
יבין על איזה מדרגות רוחניות הם מדברות הם

מדברים ם מסגר הגשמיות אז אומרם ככה מה
התקווה שלנו הרי רובנו מתחילים מהעולם

הגשמי אז הוא
אומר אמנם

יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו כי יש סגולה
נפלאה לאין הרוך לעוסקים בחכמת הקבלה אף

על פי שאינם מבינים מה שלומדים מה זה אינם
מבינים לא הכוונה שאני צוה את עצמי טיפש

ולא מתייגע אלא לא מבין דהיינו לא משיג את
זה בהערה פנימית זה נקרא הבננה הבנה זה

אור פנימי מלשון
בן אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה

שלומדים דיינו אני עושה עבודה פנימית
יגיעה כלפי המציאות כלפי אהבת חברים כלפי

הבורא ו דורש בדרישה פנימית עמוקה להשיג
את פנימיות הדברים להשיג את העולם הרוחני

להשיג את האלוקות מעוררים עליהם את האורות
המקיפים את

נשמתם פירוש כי כל אדם מישראל מובטח בסופו
שישיג כל ההשגות הנפלאות אשר חשב השם

יתברך במחשבת הבריאה להנות לקל נברא
כן אלא מי שלא זכה בגלגול זה יזכה בגלגול

ב וכולי או גלגול מיליארד עד שיזכה להשלים
מחשבתו יתברך שחושב עליו כמו שכתוב הזוהר

כנודע והנה כל עוד שאדם לא זכה לשלמותו
נבחנים לאותם הורות העתידים להגיע אליו

בבחינת הורות מקיפים שמשמעותם היא שעומדים
מוכנים בעדו אלא שהם המחכים לאדם שיזכה את

כלי הקבלה שלו ואז התלבשו העורות האלו
בכלים המוכשרים דיינו שיגיע להשתוות הצורה

ולפיכך גם בשעה שחסרו לו הכלים דהיינו זה
אנחנו הנה בשעה שאדם עוסק בחוכמה הזאת

מזכיר את השמות של האורות והכלים שיש להם
בבחינת נשמתו שיחות אליו ובפרט כאשר הוא

מבין את המשמעות שלהם בצורה נפשית כמו
שבעל הסולם ביאר לנו הנה הם תכף מאיירים

עליו בשיעור מסוים זאת אומרת שפת הנפש היא
כמו הסימן הקרוב יותר לרוחניות כמו הממוצע

בין הרוחניות לגשמיות וזה מה שבעל הסולם
עשה נתן לנו את הממוצע הזה דבר עצום ביותר

אבל אנחנו צריכים להתייגע להשיג את זה וזה
לא קל כי אנחנו מאוד גסים

שנזכה הנה תכף הם מאיירים עליו האורות
המקיפים בשיעור מסוים על פי זכותו אלא

שמאירים לו בלי התלבשות בפנימיות נשמתו
למה תעם שחסרים לכלים ה מכשרים לקבלתם

כאמור אומנם העירה שמקבל פעם אחר פעם בית
העסק מושכים עליו חן ממרומים זוכרים

שדיברנו על החן הזה שצריך לזכות לחן
ממרומים אז פה הוא מקבל חן רה מקיפה אבל

לאט לאט זה
מצטבר משביעים בשפע של קדושה וטהרה בבחינת

מקיף שהם המקרבים את האדם מאוד שיגיע
לשלמותו לכן עד שאדם עושק בחכמת הקבלה זה

דורש גם קיום תורה ומצוות אגב אפשר להתחיל
עם חלק כל אחד במקומו אבל כדי להתקדם באמת

חייב תור מצוות אם זה זה רק הפתח
ולתלמידים המסורתיים או החילונים ששומעים

אותי או הקוצרים ששומעים אותי וכל אחד
במקומו זה לא לא אומר הכל לא לא כלום

תתחילו לפי
מדרגתם כדאי מאוד מאוד לקיים שבת וכשרות

טהרת המשפחה המצוות
היסודיות כי אחרת זה פילוסופיה זה נכון

שהמצוות הגשמיות הם רק הפתח זה לא מספיק
המעשה הוא לא המטרה ממש לא זה רק אמצעי

לעלות בעולמות העליונים זה רק הפתח זה לא
מספיק לעשות צריך את הכוונה את התודעה את

הפנימיות וזה כל הפנימיות התורה וחוכמת
הקבלה עוסקת בזה כמ שדיברנו עם הסמנים על

העץ הכלל הזה הוא לגבי תורה ומצות גם ר
התורה ומצוות הם סימנים מובק לקשר אותם

לנקודה הרוחנית ואם אני אסתכל על ץ כל
היום זה לא סימן

חזק ואז זה מעורר חן ממרומים זה כמ שאני
לומד להקליד או לומד שפה מסוימת בהתחלה

אני מגמגם אותה לא מבין ופתאום בבת אחת
הכלל מתחבר לי אז אותו דבר פה גם תלמיד

שהוא לא בע השגה
אז איך יבין את רבו אבל אם הוא לומד בעל

הסולם והוא לוקח את שפת הענפים למושגים
נפשיים אז קודם כל הוא כבר מתחיל להתחבר

על זה אבל כדי להבין באמת הוא צריך להתחיל
להיוולד ברוחניות אבל על ידי זה שהוא עוסק

בחוכמה מקיים מצוות מקיים אהבת
הזולת ומקיים גם דביקות

ברב בספרים וסופרים הוא מעורר עליו מעין
אורות מקיפים חזקים

שמקיפים אותו מעוררים אותו ולאט לאט
פותחים לו את העולם הרוחני בתודעה על פי

זכותו אז זאת אומרת שהוא בא לשיעור חוץ
מבה החלה באמת שאדם חוזר בתשובה הוא מתקרב

ללימוד נותנים לו בוסטר לא של מנה רביעית
ושישית ועשירית אלא בוסטר רוחני ככה כדי

לעורר אותו לקדם אותו אבל אחרי זה אחרי
שלוש או חמש שנים לוקחים לו את הכל ועכשיו

הוא יושב בשיעור אומרים עץ אומרים זה ירנ
פין זה לא כזה מעיר לו אבל הוא עושה הגיעה

עבודה פנימית אז למרות שהוא לא מקבל אורות
רוחניים יפשר שוא שומע את המילה ץ כמו

צדיק שבאמת זה מה שהוא קורה ווא מרגיש את
האור של זה ואתה לא כי אתה לא בעולם

הרוחני אלא אתה בדמיה הגשמית אבל אם החשק
והרצון האמיתי והכוונה שהמורה בא חזך

למותב אז הלימוד הזה מזכך אותך לאט לאט
ואז אתה בעצם כל פעם מזדכך ו מבין יותר את

הפנימיות מבין יותר את רבך מבין יותר את
בעל הסולם עד שתעלה במדרגה באמת תיוולד

לעולם הרוחני ואז ממש תתחיל לחיות את
העולם הרוחני ואז תוכל להשיג תוחמת האמת

באופן האמיתי שלה דהיינו שרב חם מדבר איתך
או הספרים ולא רק שאתה מבין את זה מבחינה

נפשית רוחנית אתה גם מרגיש את זה לשם צריך
להגיע אבל יש לנו גם תקווה במיוחד בזכות

בעל הסולם וגם בזכות דור אגב שאפילו אנחנו
לא בעלי השגה א אנחנו לא על ידי האורות

המקיפים והעסק בחומת
האמת זה מזכך אותנו ואנחנו יכולים להתחיל

להשיג אבל אם כ רק תור מצות מבחינה
חיצונית אני כל היום במטריקס זה גם שלב זה

גם חשוב זה לא מספיק לא תגיע ככה לתכלית
הבריאה תחזור בלף גלגולים כמו שאומר זוהר

שיר השירים אז יש גאולה מיוחדת חמת האמת
לכן

תראו תי על זה הרבה ציטוטים באתר חיברתי
מלא סרטונים על זה כותב למה כל כך חשוב

ללמוד קבלה פשוט פיקוח נפש זה נקרא תלמוד
תורה כנגד

כולם כי
זה מסדר לאדם את

התודעה גדול תלמוד שמביא ללידי מעשה מה זה
המעשה הזה למה לא כתוב מעשים כין הכוונה

רק למעשה הגשמי זה ברמה הפשוטה וזה נכון
שאם אני לומד לכות זה מביא אותי לדי עשה

זה אמת ברמה של הפיזיקה
הקלאסית אבל ברמה הרוחנית מביא מה שאומר

הרב של המעשה האמיתי למעלה מהדעת להשכין
נח תוח לבורא להשתוות הצורה זה לאמונה זה

המעשה מצוות האמונה מצווה אחת והאמונה
הזאת שזה החיבור

האלוקי זה מה שיביא אותי להשיג את
הרוחניות צריך זדרה זה אנחנו מתעסקים

בפירורי פירורים כמו שאני תמיד אומר השם
יעזור לנו וכתוב כל המתפלל על חברו ננ ח

אז אני מבקש תתפללו עליי ויש פה עוד קטע
אני מתלבט אעם לקרוא אותו היום א הפעם

הבאה אני אשמור אותו לסוף השיעור בלי נדר
ואם לא פעם

הבאה אני רוצה
קצת לעבור איתכם על הסרטו הזה להסביר טיפה

יסודות דיברנו עליו ב בעיקר בקורס קבלה
למתחיל שיעור א' שיעור ברוך השם מאוד

מיוחד כדאי להשלים

אותו אז אני רוצה להסביר לכם פה כמה
נקודות אז יש את עצמותו שאיין לנו השגה

בזה זה הבורא יש את מחשבת
הבריאה שזה העני

המשותף הקשר שלנו לבורא שזה נקרא רצונו
להטיב לנבראיו זה גם היה נקרא עולם אינסוף

הבורא יתברך ברא יש מן את הרצון לקבל שזה
ההשתוקקות שלנו הרצון שלנו להתלות ולהיות

מאושרים והרצון הזה מורכב מכטר חוכמה בינא
תפארת מלכות שצד המלכות זה צד הנברא כי זה

השתוקקות
מלאה המורכבות

הזאת גורמת לו להרגיש שהרצון שלו שהוא
שותף לרצון שהוא בחירי וכל תכונה הבנויה

ברצון שלו מלמעלה יש לה ייחודיות
מיוחדת ופלא מיוחד והשילוב של כל זה מהווה

את היישות האלוקית שרוצה לקבל את
התבה כתר מייצג את בחינת המשפיע זה גם

כנגד קוצו של י כנגד עולם אק אגב אעו תלוי
באופן כללי כנגד עולם הק אני תכף סבירות

חלוקות חוכמה זה כנגד יו ששם הביה זה נקרא
קבלה פסיבית למה כי זה בא מצד העליון הכלי

עדיין לא נפרד מהאור האור והכלי באים כאחד
זה כמו עובר זה כמו

זרע זה כמו שהנר בטל בפני האבוקה בינה היא
בחינת הרצון להשפיע כי היא

ויטרה על הרצון

לחוכמה חשוב לציין שאנחנו מדברים לא
באינסוף כי שם לא היה תהליך הכל קרה בבת

אחת אלא לאחר הצמצום שאנחנו מסתכלים ממה
הרצון בנוי איך הבריאה מורכבת ומה כל א

בחינה ברצון נותנת לישות השלמה אז בינה זה
בחינת הרצון להשפיע בחינת השורש לבחירה

שבאדם
בחינת ההתכללות שבאדם בחינת הרצון להשפיע

שבאדם היא כנגד אות
a למה כנגד אות a ב באמת סודות נפלאים הוא

מסביר את זה בתלמוד יס
הספירות לכאורה אם מבחינת השפעה אז למה

היא והיא בחינת קבלה למה היא יותר קטנה
הי אלא כזה נמדד לפי התפעלות התחתון ופה

הוא התפעל יותר כי הוא אמר אני רוצה
להשפיע ופה הוא מקבל באופן פסיבי אז למרות

שפה פעולתו היא השפעה לומר אני רוצה
להשפיע לכן זה מקבל אות יותר

גדולה וזה גם שלמות של השפעה תפארת זה
בחינת זירן פין שהוא מתחלק לחסד קבורה

תפארת נצח אד
יסוד זה בחינת קבלה על ההכרח זאת אומרת זה

מין שילוב של חוכמה
ובינה של בחינת רצונות דקבלה

והשפעה נקרא קבלה להכרח זה גם נקרא
התפשטות של החסדים שבבינה כי דווקא שאני

מקבל קצת ועדיין בוחר בחסדים מחזיק בהם זה
מעלה גדולה יותר כמו ההבדל בין נזיר שלא

טעם יין לנזיר ששותה יין לאחר מכן מלכות
היא בחינת ההשתוקקות

המלאה
למה כי היא עברה את התהליך של ד' חינות

דאור ישר של התפשטות הור
והסתלקות היא גם הרגישה את הצד של ההשפעה

שבה היא גם הרגישה את הצד של הקבלה שבה
היא גם הרגישה שעור החוכמה הסתלק ממנה פה

פה היא גם ויטרה על אור דחסדים ואז הכלי
שלם משתוקק לאור ד חוכמה כי זה מטרת

הבריאה אבל היא עברה את כל התהליך הזה
ונהיה לרגש כלי פה האור והכלי באו כאחד

מצד הור חוכמה גם פה מצד הרצון להשפיע
כאילו האור והכלי באים כאחד ופה זה בעצם

כמו שחומה נמשכת מהכתר אז בינה היא כתר
דחסדים וופה זה השתוקקות מלאה שעברה את

התהליך הזה כי פה בחוכמה ותראו קורס כבלה
מתחיל שיעור א הרחבתי בזה אומנם יש לי

רצון לקבל אבל זה בא מצד העליון לא נפרדתי
עדיין אני לא מרגיש שזה שלי אבל פה אחרי

שעברתי את התהליך הזה אני מרגיש
כבר

עכשיו קוצה של י
אמרנו זה גם כנגד שם הווייה כי שם הוויה

מייצג את המוחין של המציאות את הגילוי של
הבורא לבריותיו וכל הגילוי הוא על פי

הרצון
שלנו על פי הרצון שהבורא תמן בנו ברא בנו

לכן זה עניין של אורות וכלים שמות הקודש
זה בחינת הלבוש מוכין בחינת האורות אז

י זה כנגד כתר כנגד שורש
כנגד בחינת

המשפיע נקרא פשוט מצד ה
מצב של

השפעה מה זה נותן לבחינת העני הכללי כשהוא
מסתכל על הכתר שבו שיש

משפיע זה
באמת פה כתוב רצון להשפיע אבל כיניתי את

זה בחינת משפיע ולא קראתי את המילה רצון
כי כי באמת זה כמו המגשר בין המאציל נאצל

זה כמו האור שמגיע עם לבוש מאוד זך זה כמו
הספירות שהם בחינת אלוקות כי בבורא אין לי

השגה היות והשגה זה נקרא רצון לקבל אז
הבורא עשה משהו מיוחד

ממוצע מאוד מאוד זח בבחינת אלוקות בינו
לבינינו שדרך זה אנחנו מתקשרים אליו נקרא

לבוש מוכי נקרא מחשבת הבריאה האור
האלוקי אז כשאני מסתכל על הכתר

שבתוכי אז אני לומד מזה שיש מי שמשפיע
מחשבת הבריאה רצונה להטיב לנבראיו

יש את בחינת חוכמה שהיא כנגד י כנגד בחינה
א' בחינות זה מצד החומר של הרצון ספירות

זה מצד הצורה שב רצון ויש גם עניין של הרש
שזה נקרא נרן

חיים זה קבלה פסיבית כי ככה נבראתי שאני
רוצה לקבל עוד לא עברתי תהליך של נפרדות

שהרגשתי שהשתכרו היא שלי רק שהאור נהדר
ממני אני יכול להרגיש את הרצון מצידי כמו

ילד שיוצא מהבית ומרגיש
עצמאי זה כנגד חוכמה זה נקרא גם התפשטות

א' כי האור והכלי באו כאחד מה זה נותן
למלכות לאני הכללי שהיא יודעת מה לבקש למה

היות ואנחנו
נבראים

אז אני לא כמו הבורא שעושה משהו שאין אז
אני גם לא יכול לבקש משהו שאיין אלא אני

יודע לבקש משהו שקיים
בי אז איך אני אדע לבקש את זה כי זה זה

קיים בתוכי מצד בחינת החוכמה מצד האינסוף
מצד תת המודה מצד מחשבת

הבריאה לכן שהמלכות מסתכלת על בחינת
החוכמה זה מלמד אותם מה לבקש את אור של

מטרת הבריאה רק פה כאילו היא מבקשת את זה
בלי השתוקקות אמיתית זאת אומרת באמת פה הש

השתוקקות הגדולה אבל היא לא מורגשת כ כי
לא עברתי את התהליך של

העצמאות אז כשאני הכללי אמר מסתכלת על
בחינת חוכמה זה מראה לה את האור ואת הרצון

שיש במציאות והיא יודעת מה

לבקש a זה כנגד בינה a ראשונה כנגד בחינה
ב סוג הרצון זה רצון להשפיע שהוא מושך את

ור דחסדים דהיינו תענוג

מהשפעה
מנטינה

מוטור מיראה גם אפשר להגיד זה כנגד
התגברות א' למה כי התגברתי על הרצון שלי

לחוכמה מה זה נותן למלכות הרגש עצמי למה
כי דווקא שאני עושה הפוך מהטבע אז אני

מרגיש את הטבע שלי

חזק ההדר קודם

להוויה כי כשהאור והכלי באים כאחד אני לא
באמת מרגיש את הרצון שלי שאני מוותר על

הרצון שלי בבחינת הצ בבחינת בינה פתאום
אני מרגיש את עצמי כמה אני באמת רוצה עשיו

זה לא ש סלק לגמרי כי אז אין קיום אלא יש
הערה מקיפה יש הערת כלים אבל פה

האור
שמתלבש זה על פי סוג הרצון כן כי האור לא

משתנה אם אני רוצה להשפיע אני נהנה מהשפעה
אבל זה הנאה של התכללות לא של העצם כי

העצם שלי באמת זה הרצון
לקבל בכל מקרה זה נותן במלכות את גש העצמי

גם את שורש הבחירה זה נותן בה ו ולא סתם
דקה כי זה קבלה על ההכרח זה כנגד התפארת

כנגד בחינה ג' קבלה על ההכרח זאת אומרת
אני מבין שאני לא יכול להישאר רק לנשום

אני חייב לאכול
משהו כי זה הטבע

שלי לכן אני מקבל על ההכרח למה כי אני
רוצה לשמור את צד ההשפעה שבי שרציתי זה

נקרא חסדים בערת חוכמה זה נקרא התפשטות ב
למה כי החסדים מתפשטים פה עם הערת חוכמה

מה זה נותן למלכות שמסתכלת אפשרות בחירה
גירוי לקבלה אפשרות בחירה למה לרצון לקבל

לא לרצון להשפיע זה דווקא הבינה

נתנה זה משהו שאני מוסיף כי זה לא כתוב פה
אלא אפשרות בחירה לרצון לקבל למה כי פה

היה לי גם חסדים וגם חוכמה ובחרתי דווקא
ברצון לקבל חוכמה למה כי זה הטבע שלי זה

העצם שלי מה האור שמתקבל פה אור חוכמה אור
חיה זה התגבר התגברות ב למה כי התגברתי על

הרצון לחסדים ובחרתי ברצון לקבל מה זה
נותן במלכות השתוקקות מלאה עכשיו יש בזה

עוד המון המון המון רובדים לדבר מזה מה זה
נותן מה זה נותן זה רק הסבר

כללי מאוד מאוד

כללי אוקיי עוד

יסוד כמו שאמרנו שהכל בבחינת ענף ושורש
חותם ונחתם השם הבזה כנגד קוצו של י כנגד

בחינת שורש כנגד ספירת כתר מצד ההתלבשות
אורות זה כנגד אור היחידה מצד העולמות זה

עולם

אק יד הווייה זה כנגד בחינה א' כנגד ספירת
החוכמה כנגד אורח חיה כנגד עולם

האצילות a ראשונה כנגד בחינה ב כנגד ספירת
הבינה כנגד אור הנשמה כנגד עולם הבריאה ו

דהויה כנגד בחינה ג' כנגד ספירת התפארת
הכל הת חגה תנאי כנגד רוח אור הרוח כנגד

עולם היצירה ה אחרונה הת התעה כנגד בחינה
ד' כנגד מלכות כנגד אור הנפש כנגד עשייה

יש גם עניין של הופכיות כלים ואורות נדבר
בזה

במקום יש ציור אחר שחיפשתי אבל אני לא
מוצא אותו אז אני יצייר

לכם א ראה

אחנ ניסוי בטאבלט נראה אם יהיה לה נוח
ככה יש את

עולם

אינסוף האמת זה לא נקרא עולם אפילו כי אין
שם אלהם זה רק שם

שאל עכשיו הראנו לכם את החילוק
כנגד עולם אק שקצו של י אצילות י בריאה a

ראשונה יצירה ו עשייה הת התעה יש עוד
חילוק שהוא יותר כללי שאיסוף זה

כנגד
שאינ

סוף זה

כנגד
קוצו של

י שניה אני אנסה לסדר שנראה את הטאבלט
יותר

נוח

ו עולם
הסים

סום זה כנגד י זה שם

הווייה
עולם

הקו זה

כנגד

שנייה כן לא טעות כי הייתי עסוק בטאבלט
והתבלבלתי

מחשבת הבריאה זה
כנגד

קוצו של י מלכות האינסוף אינסוף זה כנגד י
דשם

הביה עולם הצמצם זה כנגד ה עולם הקו זה
כנגד ו'

וכל
העולמות התחתונים צילו

ולמטה א בעולם הניקודים תלוי איך נסתכל על
זה זה כנגיד ה

אחרונה וזה עוד חילוק עכשיו מה זה עולם
אינסוף עולם אינסוף זה עולם

מיוחד

ששמה זה ההתגלות הראשונית של הבריאה כמו
הזרע של

הבריאה יש שם את מחשבת הבריאה ויש את
ההשתוקקות בבחינה ד' שהאור מסובב אות ה

סביבה למה לא בתחייה כי לא היה לה ישות
עצמית עדיין לא הילה הרגש עצמי הא לא

נפרדה מהאור אז שאנחנו אומרים שהאור
בחיצוניות כונה לא מכוחה

עצמה לא מהמסך העצמי שלה אלא מטעם כוחו של
העליון שהוא בלי גבול והוא מסבב אותה בחוץ

בלי גבול כי כשזה בתוכה זה עם גבול מה
הגבול על פי כוח המסך

שלה אז זה מחשבת הבריאה זה השלב

הראשוני היה שלב באינסוף מאוד פלאי
שהמלכות

ד
אינסוף בחרה ביתר

דבקות
דהיינו היא רצתה להדמות לאור האמת שזה היה

תמונ בה מלמעלה היא לא היייתה חייבת את זה
כי היה לה את כל האור ם זאת היא בחרה בזה

במובן של הבחירה
שלה

ואז כדי לבטר את הבחירה ה הזאת היא הייתה
חייבת להצצה לותר על האור וזה נקרא עולם

הצמצום הצמצום קרה בהשוואה
אחת דהיינו בלי אבחן מדרגות בלי מעלה

ומטה כדי להראות שזה נעשה מתוך בחירה ולא
מתוך חוק כי באמת היא לא היייתה חייבת היה

לה את כל האור למה היא עשתה את זה בלי
סיבה בחירה לקשט את עצמה אז באמת עניין

מאוד מאוד
עמוק יש הרבה הסברים מלמטה למה היא עשתה

את זה תירוצים מאוד טובים להגיע לאהבה
להיות שופה אבל באמת מלמעלה אין לנו תפיסה

בזה למה היא עשתה את זה כי העלה הכל אז מה
צריכה את זה באמת אין לנו השגה בזה אבל

מלמעלה יש הרבה הסברים שאפשר מלמטה הסברים
שאפשר לתת אבל הם נכונים רק מהסתכלות

שלנו זאת אומרת הם
נכונים באופן שכי ד הבחירה

שלה לאחר לאחר הבחירה מה זה נותן לנו
בדבקות עם הבורא מה זה נותן לנו בחיים אחר

הבחירה אנחנו יכולים לראות את הנקודות
האלה כמו שאנחנו יכולים גם לאהוב גם להיות

שותפים אבל זה כל אלה תשובות שאנחנו
מסתכלים מאחרי אחרי זה היה עולם העיגולים

גם שזה ה זה בעצם העולם הצמצומים זה משהו
באמצע שהוא מבטא את הבחירה ביתר

דבקות הבחירה ביתר דביקות זה כתר דעולם
הצמצום אחרי זה עולם העיגולים

אופסי
עולם

האיגו
לים שהוא מבטא את ההשתוקקות את החומרי גלם

של הרצון זה נקרא כ

דגולים פה נמצא כל הטבע שהבורא ברא כל
החומרי גלם הרוחניים כל ההשתוקקות כלל

החומרים שהסתלק מהמהם האור אז הם
תגלו רק

מה פה אין להם עדיין את
הכוח של הדבקות של הבחירה למה כי הם

צריכים לבנות אותו אבל איך אני אבנה
בחירה אם אין לי השתוקקות לכן קודם הייתי

צריך להרגיש את ההשתוקקות

העצמית אפשר להגיד שהמפה
הגדול מצד השורש זה כמו עולם הצמצום מצד

הענף זה יהיה שבירת הכלים אם כן כמו
שהסברתי בשיעור הקודם לא באמת קרה מפץ

גדול כי מצד העליון אין זמן מה זאת אומרת
מצד העליון מצד העליון ברור שאיין זמן לא

צריך להגיד את זה אז למה אנחנו אומרים את
זה אלא הכוונה כש העליון פועל על התחתון

אין זמן כי זה מצד
העליון והוא לא צריך זמן כדי לעשות את זה

בתחתון הוא ברור שאין לו זמן לא צריך
להגיד את זה אפילו אז מה זה שאני אומר מצד

עליון זאת אומרת כש העליון פועל על התחתון
אז זה בלי זמן זה לפי הזמן של העליון ואין

לו זמן אבל כשהתחתן בא להשתתף אז יש
מציאות של

זמן אז זה חומרי הגלם של המציאות זה כמו
הטבע הרוחני זה נקרא גם מקבל על מנת לקבל

הופלה סליחה קח לנו זמן להתרגל לעבוד עם
זה

כרגע

שניה זה טאבלט אחר זה לא הטאבלט של הרב אז
זה חצי טאבלט אז זה קצת יותר

קשה
מקבל

על

מנת

לקבל לאחר
מכן

עולם הקו למה זה נקרא קו כי יש מה למטה
בעולם הקו אני מתחיל

לייצר לאחר שהתגלה לי הטבע כל הרצון שלי
פה הסתלק עגב האור יש רק ור מקיף הערת

כלים דהיינו קיום הרצון אבל לא מילוי
הרצון למה כי יש חוק שמקבלים רק באהבה רק

בדבקות אבל הטבע הוא מקבל נת לקבל עכשיו
עולם הקו לוקח חומרי גלם מהטבע ומייצר

מהמהם כלים דהשפעה מייצר מהם
אהבה לכן גם כל האור שהעיגול

מקבלים זה רק בזכות

הקו כי הוא בחינת המשפיע וזה השורש לאדם
לצד האדם

בעולמות עולם אדם

קדמון
עכשיו

פה

מתחילים

לייצר פרצופים באופן כללי גלגלת אסג
מובן שהם

בעצם

הכלים
שמגלים ומייצרים את הקשר לבורא בדרך של

אהבה בדרך
התיקון כי כרגע אפשר לקבל רק דרך אהבה ואת

האהבה הזאת בונים המפעל שבונה את האהבה
נקרא זיווג דעקה מה זה הזיווג דעקה

הזה אני מושך את האור העליון מתוך כוונה
לקבל אותו לשם שמיים כי זה מה

שבחרתי אבל היות והטבע שלי זה לקבל נת
לקבל אז אני דוחה אותו קודם להראות שאני

מוכן לוותר עליו אני לא רוצה אותו באמת
בשביל

עצמי וזה נקרא מסך לאחר שוויתרתי עליו
בבחינת אור חוזר

הנדחה ואני מוותר על כולו אז
אני פועל באורך חוזר המלביש מה זה אור

חוזר
המלביש מה מתוך מה שדחיתי אני יכול לקבל

לשם שמיים עכשיו זה לא כל מה שדחיתי אני
יכול לקבל לשם שמיים כי הרצון שלי הוא

מורכב יש בי עצם התכללות אז מה שהעצם שלי
אני עדיין לא יכול לקבל את זה לשם שמיים

צריך הכנות צריך תיקונים אבל צד הת
הראשונות שבי צד ההתכללות שבי הצד של

הרצונות הזכים שבי הרצונות השפעה שבי אני
יכול לקבל בהם לשם שמיים וזה נקרא ה חוזר

המלביש כמה אני יכול לקבל לשם שמיים זה
שדחיתי את הכל גם אם דחיתי מתוך כוונה

אמיתית זה לא אומר שאני יכול לקבל הכל יש
הבדל בין ראה לאהבה

עכשיו ברגע שאני רואה נגיד אני יכול לקבל
20 אחו לשם שמיים זה מתפשט לגוף

המדרגה מה שמפה עד הטבור זה מה שאני יכול
לקבל לשם שמיים זה נקרא תוך

הפרצוף ומה שאני לא יכול לקבל בעל מנת
להשפיע לשם

שמיים זה נקרא סוף הפרצוף אבל היות וזה
נעשה בקדושה אז אני כן מקבל פה חסדים

בהערת חוכמה כי כן יש פה רצון
לדביקות אבל פה אני ממש מקבל אור חוכמה

עצם אור חוכמה שזה אור עצום
ביותר כמובן יש בזה הרבה מדרגות אני נותן

דוגמה כדי להבין את המבנה סיום רגלין זה
מבטא את הצד שאני לא יכול לקבל בו

בכלל זה באופן כללי מבנה של זיווג דהכאה
מבנה של פרצוף שהוא כולל ראש תוך סוף ראש

וגוף ראש זה הצד של הבקו של השרשה כלים של
ההכנה של

היראה וזה
המפעל לייצר אהבה לבורא כלים דהשפעה

מייצר את זה פה ואז מתוך זה אני בונה גוף
גוף דקדושה שאני יכול לקבל בו את אור

האהבה בפועל דהיינו באופן ממשי בהשתוקקות
שלי אבל השתוקקות שלי מחולקת לצד שאני

יכול לבטא אהבה ולצד שאני לא יכול אלא אני
יכול לוותר רק יראה שזה גם דבר עצום זה

נקרא חסדים בערת חוכמה זה בצמצום א' אחרי
זה יש עוד דברים סיום רגלין זה נקודה

שחורה שאני בכלל לא יכול לקבל בה שהיא
מצומצמת

לגמרי רק לצורך הדוגמה אלה הפרצופים של
עולם אדם קדמון גלגלת הוברי התיכון וא אם

תרצו עמוד השדרה של
ה פרצופים אין הכוונה

לגוגל יש את פרצוף אבס כנגד חוכמה סא כנגד
בינה ואת מה כנגד בחינה א ובן כנגד שורש

זה לימוד אחר אני לא אכנס לזה פה רק רציתי
להראות לכם קצת את התמונה הכללית יש גם

עניין שנקרא ביטוש אופני באור מקיף זה
צריך ללמוד בתלמוד 10 ספירות פתיחה לחוכמת

הכבל עוד חילוק כללי
וחשוב ביחס הכללי של כל העולמות גלגלת הוא

בריח התיכון של כל העולמות הוא הפרצוף

המרכזי הוא כנגד
הראש עולם הג זה כמו התוך של כל העולמות

עד הטבור מטבור ולמטה הכללי ביחס
לאק ביחס לבריח התיכון זה כמו עולם

האצילות פה יש פרסה עולם הבריאה הפרסה
אומר אומרת זה קשור לעניינים של תיקונים

שנעשו בעולם האצילות ובצמצום ב שהם נלמדים
במקום המתאים שאור חוכמה עצמות אור החוכמה

אור אהבה עצום לא יכול לרדת מתחת לפרסה כי
הקליפות יקחו אותו הרצונות האנוכיים יקחו

אותו אז יש תיקון מיוחד שנקרא עליית
עולמות שעולים לפה ומקבלים את האור בצורה

של התכללות בצורה של זמן אבל מצד המקום
לעתיד לבוא שנעשה פה את כל התיקונים

והבירור האור ממש יוכל לרדת לפה זה נקרא
וירדו רגליו הדר הזתים

וזה תיקון מאוד מיוחד בזמן תיקון אנחנו
מבררים פה את הניצוצות מעלים אותם לפה

מקבלים אותם פה זה כמו בשבת שיש עליית
עולמות ואז עוד פעם יורדים למי החול

מתקנים עוד פעם יורדים מתקנים עכל יהיה
מתוקן האור האלוקי יוכל להתפשט פה בצורה

מלאה זה עוד חילוק כללי של עוד כמה נקודות
לסיום שאני רוצה לעבור איתכם

עליהם בינתיים שאני עושה את הקווים אני
מזכיר אנה עשו לייק שיתוף ותגובה גם

ביוטיוב גם
בפייסבוק וכדי שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן

אני אשמח מאוד שתירשמו לטלגרם שלי ותקבלו
עדכונים על שיעורים בכתובת

t
kb

ננט אתם מוזמנים לעקוב אחריה
בפייסבוק ואחרי ערוץ היוטיוב של הסולם או

ערוץ היוטיוב של קבלה
למתחיל

ט בוא ננסה מקווה שנצליח

עוד יסודות חשובים שאני רוצה לעבור עליהם

לסיום כל דבר
מתחלק

למהות זה קצת למתקדמים אבל אני חשוב לי כן
להתעסק עם זה

מהות צורה מ
מופשטת

מחומר צורה
מלובשת

בחומר
חומר זה

בעצם בעל הסולם מסביר את זה במבוא לספר
הזוהר באמת זה משהו מאוד מאוד למתקדמים

אבל חשוב לי לגעת בנקודות האלה בכל זאת
שזה יהיה בהקלטה המהות זה כנגד

הכתר מלשון מה הוא אין לנו השגה בזה כי זה
בא

מלמעלה אלא אנחנו משיגים מתוך ההתפעלות של

המהות אפשר להגיש שזה גם כנגד
אינסוף וק אני מסביר לכם את זה באופן כללי

כדאי להסתכל במבול ספר
הזוהר צורה מופשטת מחומר זה כנגד חוכמה

כנגד עולם

האצילות
צורה מלובשת

בחומר צורה מלובשת בחומר זה יהיה שהצילו
מאיר ל ביעה שזה נקרא בריאה יצירה

עשייה
וחומר זה עולמות ביה שהם מייצגים את החומר

של המציאות של הרצונות של

הכלים זה גם שתיהם כנגד ביאה רק זה מצד
האור וזה מצד

הכלים
עכשיו במהות אין לנו השגה כי זה מה שבא

מצד

העליון כי לכאורה אם היינו משיגים את זה
אז היינו כמו

העליון זה כמו גם צד האש מהעין אין לי
השגה

בזה צורה מופשטת
מחומר יש לי השגה לשע תור אבל זה לא משהו

שאפשר להחזיק בו כי אניני
נברא או לא להחזיק בו גם באופן מאוד מאוד

זך
כי אנחנו כלים אנחנו נבראים ויכול להיות

בזה גם הרבה טעויות כמו שאומר במבוא לספר
הזוהר לכן עולם האצילות שהוא כנגד צורה

מופשטת מחומר כנגד הלבן שבספר אין לנו
השגה בו לכש עצמו אבל שעולם האצילות

האצילות מאיר לעולמות ביאה שהם בחינת
החומר זה

נקרא

צורה מלובשת בחומר דהיינו צורה זה בחינת
האור שמגיע עם לבוש מאוד מאוד זך ואלוקי

ומעיר

לנשמות הזוהר וחוכמת הקבלה הם מדברים רק
משתי

אלה למה כי זה לא פילוסופייה אנחנו מדברים
מהשגת

הנשמות אז כל הדיבורים הוא רק משתי אלה
וגם אם מדברים על

אצילות בחוכמה ומדברים מדובר על מה שהוא
מה שביע מתפעלים ממנו או עולים אליו ולא

לכש עצמו כי לכש עצמו הוא בחינת אלוקות
ואין לנו הסגה בו נאמר על עולם האצילות אי

הוא וחיו וגורמי וחד בעון זאת אומרת
האורות

הכלים ו ורא שמעיר
שמה הכל אחד אין שם מבחן כלי יש שם כלים

בהכרח כי זה במציאות של הנבראים במחשבת
בבריאה אבל זה זקות כל כך עצומה שזה בגדר

אלוקות זה לא הבורא נכון אבל זה הדבר
המשותף הכי זך בינינו

לבינו לעתיד אצילות הוא יהיה בחינת אינסוף
הוא גם עכשיו בחינת אינסוף מבחינתנו שזה

מחשבת הבריאה הדבר מקשר בינינו ב בין
הבורא אז כל מה שמדובר

בספרים זה הכל מצד צורה מלובשת בחומר או
החומר שזה הרגש הכלי וזה האור שממלא את

הכלי האור לךש עצמו אפילו מצד הלבוש הזח
שבו אין לי השגה בו במהות ודאי אין לי

השגה לא במהות של הכלים כי הבורא ברא
אותם וודאי לא במהות של האור שאין לי שום

השגה בו
ובאמת האור האלוקי הוא בא אלינו מראש עם

לבוש לבושי מוחין זה נקרא זה משהו מיוחד
שהבורא המציא בפלא מיוחד וזה מקשר ומגשר

בינינו
לבינו זה כמו פוטונים ש כמשל מצד אחד אין

להם מסה אבל מצד
שני הם לא לא הבורא עצמו אין לנו השגה

בבורא לא ודאי בעצמותו אז מה זה לבוש
מיוחד זך ביותר ממוצע בין הבורא לבריאה

שהבורא המציא כדי שנוכל להתקשר איתו פלא
מאוד מיוחד זה לא

בורא ולא נברא בדיוק מה זה משהו משותף
שמקשר ביניהם אבל זה בגדר אלוקות לכן אין

לנו השגה בזה לכן כל כך חשוב להדגיש שעולם
האצילות הוא בחינת אלוקות כי אם זה לא היה

ככה אז לכאורה אני
אומר שגם הצד הזה

הוא צד של הנברא ואז מה ההבדל ביני לבין
הבורא בכלל או

אפילו כפי שאני תופס את הבורא מה ההבדל
בינינו אבל זה קצת למתקדמים למתקדמים אז

יש זה השלכות מאוד מאוד עמוקות שנייה

אחת אז זה היה קצת
למתקדמים אבל האמת שהקורס קבלה למתחילים

הזה
הוא לא רק

למתחילים אלא גם למתקדמים
ומתקדמים זאת האמת

לכן עבורם חשוב לי גם לגעת בנקודות האלה
והמשכיל ייבין על פי

מדרגתו עכשיו אני אקרא את הסוף של
המאמר אבל בלי נדר אם יהיה הרבה לייקים

צפיות
ושיתופים אז אני אמשיך את הקורס עד שיעור

הסירי וההמשך יהיה ממאמר של תורת הקבלה
ומהותה אבל מגרסת פרי חכם שזה יותר

למתקדמים אנחנו לא נקרא הכל אבל אנחנו
נקרא את הקטעים

הנבחרים
לסיום ואם כל זה מתבאר אם כל ה מתבהר לאל

תבין מה שנמצאים לפעמים בספרי הקבלה
כינויים וערכים הזרים מאוד לרוח

האנושי והם משכיחים ביותר ספרי הקבלה
יסודיים שהם ספרי הזר ותיקונים וספרי

האריזל אשר הם ה מטמיעים מאוד מה היה להם
לחכמים האלו והקדושים אפילו להשתמש

בכינויים נמוכים כאלה לביטוי רעיונות
נשגבים וקדושים הללו כמו למשל

זיווג זיווג זה לא מילה

צנועה אחוריים כאילו קח מילה יותר מודרנית
אולם אחר שרכשת לך את הידיעות המובאות לאל

יובן לך הדבר לאמיתו על אמיתו כי נתבאר
שאי אפשר כלל להשתמש בהסברת החוכמה הזאת

בשום שפה ולשון שבעולם זולת בשפה המיוחדת
לדבר שהיא שפת הענפים היות שזה צריך

להראות את השורש הרוחני ביתר דיוק טעות
קטנה פספסנו הכל על פי היחסים לשורשיהם

העליונים ולפיכך
מובן מאליו שאי אפשר לעזוב שום ענף או

מקרה של ענף מפני נחיתות הדרגה שלו ולא
להשתמש אמו לביטוי המשכל הרצוי בתוך כשרי

החוכמה בו בעת שלא נמצא בעולמנו שום ענף
אחר שנקרו בתמורת כי באמת הוא נמשך עם

התכונה שלו עם הייחודיות שלו במסגרת האדמ
הגשמית כמו שאמרנו אבל סוף כל סוף זה הדבר

הכי קרוב ש ו לט את הרוחניות אז אני לא
יכול להשמיד את המילה זוג כי זה

מילה מדויקת כמו בדרגת הבריות המושג זיווג
שזה

התחברות ככ ברוחניות זה רק מבחינה
רוחנית כי כמו שאין שת שתי שערות ינקות מן

עקב אחד כן אין לנו בית ענפים שהתייחסו
לשורש אחד באופן שאם נשאיר איזה מקרה שלא

להשתמש אמו
מסיבות חיצוניות או סיבות למיניהם נמצא

מלבד שאנו מאבדים את המושכל הרוחני ההוא
שכנגדו בעולם

העליון כי אין לנו עוד שום מילה תמורתה
להראות על השורש ההוא הנ עוד יזיק דבר הזה

לכל מרחבי החוכמה כולה ועל כל קפיה שהרי
נהדרת לנו טבעת אחת משלשלת כללות החוכמה

הקשורה במושג ההוא ועל כן נמצא שמטיל פגם
על החוכמה כולה כי אין לך עוד חוכמה

בחכמות העולם שיהיו העניינים מלוכדים
וקשורים זה בזה בדרך חילה ועלול קודם

ונמשך כמו חוכמת
הקבלה אם בפיזיקה פשוטה או באייפון או

ביתוש המורכבות כל כך
קריטית או באטומים או בתת אטומים אז

בחוכמה שקשורה לכל תחליט הבריאה לכל
השורשים והענפים של הבריאה כמה המורכבות

יש בה אין תפיסה
בכלל הקשורה מרושה הסופה זה בזה ממש כמו

שרשרת ארוכה מאין סוף עד לפה אשר על כן
בהלם לנו ידיעה קטנה בינתיים נשכה בעדינו

כל החוכמה כולה כמו שאני אוריד חלקיק התת
אטומי נגיד אם היתי יכול לעשות את

זה איזה חלק שצריך שם אז המוק המולקולה
תעלם לא יכולה להתקיים בכלל

מספיק חוסר איזון מסוים בגרעין האטום אין
מולקולה מה שיש

איזון זה בגלל הניוטרונים

אבל וזה גם נמשך משורשים רוחניים כנגד קו
אמצעי אבל אם הייתי משחק איתם למה

הניוטרונים לא עובדים באורניום זה גם לא
סתם אני לא אדבר על זה כי לא באנו ללמוד

על אטומים גשמיים אבל מה אנרגיית הקשר
דווקא פה נגמרת אולי זה קשור לזה שברזל זה

אותיות לב
זר בכל אופן אם אני אפרק משם משהו קטן זה

ישפיע על
הכל שמייצרים מאבדים אפילו צריך סטריליות

מאוד גבוהה אז לייצר נשמות מה לא צריך
סטריליות נחכה בענינו כל החוכמה כולה כ כל

פרט יש לו ייחודיות בפאזל
השלם משום שכל ענייני ה קשורים חזק זה בזה

המתנגדים לאחד ממש ולמה כי זה חוכמה
אלוקית זאת אומרת כל פרט הוא חלק מהשלם

ואם הוא לא היה ממילא הוא היה נפלט מהשלם
לכן אם אני מפליט אותו כשהוא צריך להיות

בשלם אז פסלתי את כל
התמונה זה כמו אות פסולה בספר תורה אז מצד

הל לשמ מכלים ואפשר להמשיך מאותה נקודה
להביא ספר אחר אבל מצד האמת אם לא יכול

להיות ד פסולה בספר תורה כי התורה כולה
אלוקות אם אני מרגיש

פסול בעבודת השם אם אני מרגיש סבל אז משמע
שאני לא בעולם האצילות למה כי שמה הכל

אחדות הכל אהבה הכל אלוקות לכן אי אפשר
שדבר אחד

יהדר הו
מעטה ואם הוא לא לכל ממילא הוא לא היה שמה

הלא היה בקליפות ומתה אין שום תמיה עלהם
במה שם משתמשים לפעמים בכינויים זרים כי

אין להם חירות של בחירה בכינויים להחליף
ולהמיר רע בטוב או טוב ברע או אפילו

בכינויים קלים יותר תשתמשו לא זה הענף
המדויק אלא שמוכרחים תמיד להביא בדיוק

אותו ענף או המקרה המורה באצבע על שורשו
העליון בכל השיעור הנחוץ לעניין וגם

מורחבים מוכחים להרחיב הדברים עד שיספיקו
להגדרה מדויק

לעיני חבריהם המעיינים כמובן רק בלי לאבד
את הטעם נקודה פה נגמר

המאמר אוקיי ברוך השם סיימנו את המאמר אם
יהיה הרבה שיתופים לייקים ותכנים הקורס

ימשיך לעוד רבדים עמוקים וחשובים כדאי
לראות את כל השיעורים כי זה הכל מקשה אחת

נדבך על

נטבח אם נסכם
מטרת

הלימוד לעורר בנו את הנשמה את הנקודה
הפנימית שאנחנו לומדים את הלימוד המדויק

והאמיתי בשפת הענפים עם ההסבר הרוחני
והנפשי שלהם שבעל הסולם נתן לנו אנחנו

מגרים את התודעה כל יום
ויום וזה לא רק גירוי חיצוני או שכלי זה

גם גירוי רוחני רק בדרגה שהיא לא מורגשת
כי זה רק אור מקיף שהוא מחוץ למדרגה אבל

לאט לאט זה מאיר מזכך את הכלי מעורר אותו
מנער אותו ועל פי הזכות וההתפתחות נפתח

לאדם בנשמה הדרגות הרוחניות הלוואי זה
נזכה לזה נבנו לא נבראנו לאכול מסטיקים או

לבמבה זה אורות של השליה כמו שהסברנו
בשיעורים

המתאימים יש שלב אומנם שהוא קשה היות וזה
לא חוכמה חיצונית כמו שלמדנו בהקדמה

לטס

אלא יש פה תהליך של ויטור על האגו והגבה
ואנוכיות והזכות הכלים כי אם אני לא מרגיש

נפרד או אנוכי מה אני אתן ליחד מה אני אתן
לכלל אז והסברנו את זה גם בקורס כבלה

מתחיל שיעור א' אז יש תהליך של זיכוך ויש
שלב בהתחלה יש אורות לכולם כדי לעורר אותם

לקרב אותם כמו בחינה א' אגב שלמדנו היום
חרי זהזה סתלק כדי להתחיל לעשות עבודה

אמיתית ואז הלימוד לא כל כך מאיר קשה
ללמוד קשה

להשפיע קשה לקיים
מצוות דיברנו מזה גם בתניה ליקוי מארן

מאמרי
רבש ואז זה שלב שאדם צריך לקחת

החלטה שהוא עושה תהליך פנימי
ורוחני שהוא לומד מתוך ברית מתוך החלטה

מתוך אמונה לעלה מהדת שהוא עובר תהליך של
תיקון המידות הרצון והתודעה

וככל שהוא זכך לאט לאט יפתח לו שערי
השמיים וזה המטרה של הלימוד המאור שבה

מחזיר עו
למותב בעזרת השם

שנזכה לעלות
מלמעלה בקדושה

וטהרה אני מציין שוב אם נהניתם מהשיעור
תשתפו אותו תעבירו אותו בקבוצות א תגיבו

תגובה טובה כדי ש היוטיוב או הפייסבוק
ימשיכו להראות לכם מאיתנו

תוכן ואז בעזרת השם נעשה עוד שיעור אבל
סיימנו את

המאמר ברוך

השם בעזרת השם נעשה ונצליח נזכה להורות
המקיפים לעורר את נשמתנו אמן ואמן תודה

רבה

לכולם שלום
וברכה אנחנו בקורס קבלה

למתחיל שיעור
שבע ברוך

השם מזכיר השיעורים הם נטבח על נטבח זה
מאמר למתקדמים צריך לראות את השיעורים

הקודמים כדי להבין טוב את הנאמר עם זאת גם
מתחילים יכולים ללמוד את זה יש בזה זהור

מקיף טוב אבל זה מאמר קשה אמנם פירקנו
אותו הסברנו אותו אבל צריך להשקיע בלימוד

הזה לחזור לשנן ואפילו לקרוא את המאמר

לבד בעזרת השם נעשה
ונצליח שמאור שבתורה יחזיר נו למותב ויחזק

אותנו

אמן דיברנו פעם קודמת על שמות
מופשטים ועל נתינת רשות

מהשמיים
היום נסגור את הפינה נקרא

אותה
ונראה טיפה איזה ציור נסביר כמה רעיונות

לתת
כלים ובעזרת השם נעשה ונצליח אנחנו לקראת

סיום הקורס אולי גם נסיים אותו

היום בסוף אני אצרף כמה
נספחים משיעורים דומים כחומר השלמה ואני

אצרף אותם לפלייליסט אז תעקבו אחרי
הדברים אוקיי

נקרא היתרון מפירוש על

הקודמים אפשר להעזר לפרש עניינים מחוכמת
הקבלה על פי חוכמות

חיצוניות להיות שחכמת הקבלה יש שורש לכל
וכולם כלולים בה מהטעמים שדיברנו בהרחבה

בשיעורים
הקודמים וכן העזרו מהאנטומיה על דרך הכתוב

מבשרי אך זה
אלוקי או אלוקה ויש נזרו מחוכמת

הפילוסופיה והאחרונים השתמשו
ביותר בחוכמת הפסיכולוג

של עבדות השם על דרך ספרי
החסידות וספרי

חבד אמנם כל אלה אינם נבחנים לפירוש אמיתי
אני אקרא ואני אסביר אחר כך משום שאינם

מפרשים כלום בחוכמת הקבלה
גופה זולת שמראים לנו איך יתר החוכמות

כלולים בה ועל כן לא יכלו המעיינים
להסתייע ממקום אחד על מקום אחר ואפילו

יהיה אדם בקי בכל ספרי חב
לא יוכל לפרש שום מילה או עניין אשר החבד

לא
פירשו אף על פי שחכמת עבודת השם היא

החוכמה יותר קרובה לחוכמת הקבלה יותר מכל
החוכמות

החיצוניות ואין צריך לומר שאי אפשר
להסתייע כלום בפירושים על פי חוכמת

האנטומיה או על פי פילוסופיה ועל כן אמרתי
שאני המפרש הראשון דהיינו על פי שורש וענף

וקודם ונמשך ועל כן אם יבין אדם מתוך
פרושי אזה עניין יכול להיות בטוח שבכל

מקום שימצא אותו העניין בזוהר והתיקונים
יוכל להסתייע כמו פירושים על הנגלה שאפשר

להסתייע ממקום אחד לכל

המקומות אז מה אומר לנו כאן
שאפשר להעזר לפרש את חומת הקבלה

על פי חוכמות חיצוניות אבל או
להעזר וגם יש אופן שאפשר אבל אנחנו

מתחילים לפי הסדר אבל זה לא יהיה פירוש
אמיתי

למה
כי זה משהו צדדי זה נקודת גירוי אבל זה

לא זה לא עצם החוכמה זה איזה ענף

רחוק זה לא מפרש את החוכמה בצורה אמיתית
שלה אז כמו שאני אסתכל על

ה גל עם משקפיים של חלקיק אז אני אראה
חלקיק זה לא עוזר לי ללמוד על הגל מצד שני

החלקיק יכול קצת לתת לגירוי קצת זה אבל אם
אני מנסה כעצם להבין מהחלקיקים

אותו דבר
אומר אבל מצד שני אנחנו רואים שאני אני

למשל לפעמים ועוד לא רק אני מביא הסברים
מהאנטומיה

מהפסיכולוגיה אפילו מהפייה כאילו להסביר
את החוכמה אז רגע מותר או אסור או שאי

אפשר אז קודם
כל להבין את עצם החוכמה דרך חוכמות

חיצוניות אי אפשר
באמת כשאדם בקיא בחוכמת האמת והוא הביא

איזה משל מחכמה אחרת כגירוי
באופן כזה זה אפשרי אבל ללמוד את החוכמה

דרך החוכמות חיצוניות זה בלתי

אפשרי זה כמו ללמוד כמשל על הגל מתוך
החלקיק עם משקפיים של חלקיק אתה לא תראה

את הגל אתה תראה

חלקיק יותר מזה אפילו חוכמת עבודת השם על
דרך

החסידות זה גם לא מספיק גם כי זה הרבה על
פי ג הלשונות מה שדיברנו בשיעורים

הקודמים
וגם כי החוכמה הזאת כמו שאמרנו יש לה שפה

מיוחדת על דרך ענף ושורש קודם ונמשך
הסברנו את זה בהרחבה רבה כשדיברנו על ד'

לשנות לחוכמת

האמת

לכן
בפרי חכם הלשון טיפה שונה אז אני אקרא גם

אותה כאן קרעתי את הלשון של מאמרי

הסולם
[מוזיקה]

רגע
אוקיי אני רואה שזה ברובו דומה אז זה

בסדר פחות משמעותי לנו ההבדל אז אני ממשיך

בכתוב
לכן ואחרונים השתמשו ביותר בחוכמת

הפסיכולוגיה של עבדות השם על דרך ספרי
החסידות וכולי אמנם כל אלה אינם נבחנים

לפירוש אמיתי משום שאינם מפרשים כלום
בחוכמת הקבלה גופה דהיינו על דרך נף ושורש

קודם
ונמשך זולת שמראים לנו איך יתר החוכמות

כלולים בה ועל כן לא יכלו המעיינים
להסתיים ממקום אחד על מקום אחר ואפילו

יהיה אדם בקי בכל ספרי חבד לא יכול לפרש
שום מילה או עניין אשר החבד לא פירשו אף

על פי שחכמת עבודת השם היא החוכמה יותר
קרובה לחוכמת הקבלה יותר מכל החוכמות

החיצוניות כן כמו שאומר רבי חיים ויטל
שהגמרא היא קליפה ביחס ל לחוכמת הקבלה

קליפה קדושה אמנם אם לומדים אותה נכון אבל
עדיין

קליפה ואפלו חוכמת עבודת השם דנו חוכמת
הפסיכולוגיה

והחסידות היא עדין לא משתווה לחוכמת
הקבלה אז אם האדם כעצם מנסה להבין את

חוכמת הקבלה דרך החוכמות החיצוניות הוא לא
יכול על אותו דרך שאמרנו שאי אפשר להבין

את חוכמת הקבלה על פי ג הלשונות של חוכמת
האמת שזה פשט רמז

ודרש זאת אומרת פשט הלכה ומדרשים אם נדייק
אגדות

פשת הלכה
ואגדות אז כל שכן שחכמה חיצונית הוא לא

יכול ללמוד ממנה זה עוד יותר רחוק מה על
פניו מהתנך ומהלכה

ומדרשים ו מהאגדות אז הכלל הזה חל על הכל
ואפילו על חוכמת עבודת השם

והפסיכולוגיה והחסידות
שבזה

גם זה לא יכול לפרש כעצם את חוכמת
הקבלה ועל כן אמרתי שאני המפרש הראשון

לגמרי תורת משיח דהיינו על פי שורש וענף
וקודם ונמשך ועל כן אם

ייבין אדם מתוך פירושי איזה עניין הוא
יכול להיות בטוח שבכל מקום שימצא אותו

עניין בזוהר ותיקונים יכול להסתייע כמו
פירושים עעל ניגלה שאפשר להסתייע ממקום

אחד לכל המקומות אבל אם האדם לומד טוב את
ה את תורת בעל

הסולם אז אם הוא הבין איזה עניין יתפוס את
הכלל הוא יכול לראות אותו בכל המקומות

ולהפיק אותו מכל מקום בזוהר בתיקונים
ויותר מזה אפילו בחכמות החיצוניות אבל זה

לא יהיה כעצם זה יהיה כגירוי כעזר אבל
אפילו שם הוא יוכל לראות את הכלל הרוחני

אבל זה לא הפוך שמתוך החיצוניות הוא מנסה
להבין את הפנימיות לא אם מבין את הפנימיות

טוב ממילא כשהוא יתעסק בחיצוניות הוא יוכל
לראות בנקודת גירוי לפנימיות אבל החוכמה

האמיתית היא חוכמת הקבלה גופה אבל זה יותר
קשה כי זה פחות מוחשי פחות

גשמי א דורש עבודה דורש התפתחות דורש
להכיר את שפת הענפים לאבד אותה לשנן אותה

להפוך אותה לחלק מהנפש אז זה לא פשוט
ואנטומיה יותר קל ללמוד זה כבר מובנה בגוף

הגשמי בתודעה הגשמית אבל אתה גם רואה
בהתאם אם תסתכל על חוכמת הקבלה דרך

אנטומיה זה כמו להסתכל על
ה גל כמו חלקיק זה כמו להסתכל על היקום רק

עם
העיניים הגשמיות בלי טלסקופ של האור נראה

אפילו כלל שכן שאיין לך את כל
הספקטרום שתה רואה אפילו אחוז מהיקום אתה

לא רואה

ככה וסגנון פירושים על פי חוכמות חיצוניות
הוא ביטול זמן כי אנה אומרת יותר מבחינת

עדות מאמית ות הא' על השנייה או בלשון פרי
חכם מעמיתיה אחת על השנייה והנה החוכמה

חיצונית אנה צריכ לעדות כי ההשגחה הכינה
חמישה חושים לעדותה והקבלה על כל פנים

צריכים להבין טענת הבעל דבר בטרם שמביאים
עדים על

הטענה מה הוא אומר

פה ש לנסות לפרש את חוכמת הקבלה
האלוקית דרך חוכמות חיצוניות זה ביטול זמן

למה כי הם לא יכולים לפרש את עצם מת הקבלה
כי הם מנפים פרטיים רחוקים

מאוד וגם כי אנה אומרת יותר מבחינת
עדות אחת על השנייה והנה החוכמה חיצונית

אנה צריכה לעדות למה כי לא צריך להתחיל
להוכיח את החוכמה החיצונית החושים הגשמיים

והשכל הגשמי מוכיחים לי אותה באופן

טבעי אבל הקבלה המציאות האלוקית

רוחנית אומר על כל פנים צריכים להבין טענת
הבעל דבר בטרם שמביאים מדים על הטענה ומרת

אם אני לא משיג את הרוחניות מה יש לי
להביא עדים מהגשמיות על משהו שאני לא משיג

בכלל וכשאני אשיג אותו אז החושים הרוחניים
יעידו לי בבחינת מבשרי אח זה אלוקי נשמת

אדם תלמדנו בשרי האמיתי הכוונה לא הבשר
הגשמי סרי זה הרצון לקבל שלי בתחתית עולם

העשייה נקודת הנפרדות הגדולה יינו דרך
הרצון לקבל אני מגלה את האלוקות כי אני

נברא דרך הכלים רק מדובר על הכלים
המתוקנים בהשוואת הצורה

לאלוקות
לכן בגשמיות החמש חושים הם העדים הם

מוכיחים לי את המציאות אבל ברוחניות
החושים הגשמיים לא עוזרים לי ממש כמו

שאמרתי אם אני מנסה ללמוד על גל דרך מדידה
של חלקיק בכלל זה סותר לי את הגל בכלל לא

רק שזה לא עוזר לי זה גם סותר לי את זה
אבל אם אני מבין טוב את הגל ואת ה את כל

החוכמה והכל אני יכול גם להסתייע כגירוי
מהחלקיקים

אני מנסה דרך החלקיק ללמוד על הגל אז גם
הגל מתפרק לי וזה משל טוב

האמת סגנון פירושים על פי חוכמות חיצו
בזה נצמח הטעות של הרב שם

טוב שפירש את המורא נבוכים על פי חוכמת
הקבלה כן זה איזה פירוש ל מורה

הנבוכים והוא לא ידע או עשה עצמו כלא יודע
אשר אפשר לפרש את חוכמת הרפואה או חוכמת

המדידה גם כן לא פחות מחוכמת
הפילוסופיה ביותם כלולים בה ובחמה נחתמו

מהטעמים שהסברנו בשיעורים הקודמים השלימו
את זה שמה לא נחזור על

הדברים אומנם ודאי שהמורה נבוכים לא
התכוון כלל למה שכתב השם טוב

זל והוא לא ראה איך שלוש נקודות בספר
יצירה פירש הקבלה על פי חוכמת

הפילוסופיה זאת אומרת אני לוקח את החומה
האלוקית אבל אני מפרש אותה על פי משהו

חיצוני אז אני מוריד מערכה מוריד מחשיבותה
מאבד

מאחותה מזה ללמוד על גל מתוך חלקיקים אז
אין לי גל נשארתי עם

החלקיקים וגם נהיה לי
בלאגן אבל עם זאת הגוף כן לוקח אותנו לשמה

כי זה משהו
ש כמשל כמו בנצרות שכאילו הם עובדים את

הצלמים כאילו בשם רוח הקודש ביטלו את
העבודה זרה מהדתות

הקודמות אבל עדיין עובדים צלמים וזה כי
צריכים משהו קרוב לגוף אז אותו דבר כמשל

על דרך הלימוד
קשה לאדם בלי הדברים

האלה אבל דווקא כשהוא מצליח לוותר עליהם
ולבוא בצורה נקיה וטהורה על החוכמה וללמוד

אותה
נקי אז הוא באמת יבין אותה אבל אם הוא בא

עם כל הדברים שלו והתובנות שלו והגשמיות
שלו זה מאוד

מרחיק זה לא

פשוט דיברתי מזה גם בכמה מקומות
שהרבה מפורשים את חוכמת הקבלה לפי תורות

המזרח ו
אבל

הם מערבבים את הכל כאילו ממש מזהמים את
הקבלה אפילו לא מבינים במה הם טועים כי הם

בטוחים שזה אפילו עוד יותר מראה את גדלות
של הקבלה

אבל בלגן גדול
ממש צריך תערה גדולה לפני

ש מתערבבים בתורות זרות כביכול כל שכן הם
מנסים להבין את הקבלה דרכם אפשר אולי

להבין אותם דרך הקבלה
אבל זה משהו צדדי זה לא עצם

הקבלה אומר וכבר הוכחתי שסגנון פירושים
אלו אינם אלא ביטול

זמן כי חוכמות חיצוניות אינם צריכים עדות
למה כי החושים הגשמיים מעידים עליהם

התודעה הגשמית זה אוטומטית לא צריך הדות
שהכוס הזאת פה היא פה החופש הגשמי שלי

מראה לי את זה אגב היא לא פה באמת כן אם
נבדוק את זה

לפי תורות
שמתעסקים בחומרים יותר עדינים אבל עכשיו

ברמת חוש המישוש במסגרת המטריקס זה
פה וחוכמת הקבלה בטרם מ התפרשו דבריה או

התפרשה דבריה כתוב פה אין טעם להביא לעדים
על אמיתיות

דבריה
בדומה בטרם שהתובע הספיק לברר טענותיו

מביא עדים על
אמונתו לבד מחבד אומר פה כי חוכמת עבדות

השם צריכה באמת דים על אמיתיות והצלחתה
ויש להסתייע ממקום חוכמת

האמת אומר אבל אם זאת חוכמת החסידות
נגיד יש מקום יותר

קרוב

להשתמש בה
כעדות

למה כי באמת צריך עדים החושים הגשמיים
באופן טבעי לא באים להעיד על עבודת השם הם

באים להעיד על הגשמיות על החיצוניות
ובעבודת השם בעבודת החסידות אפילו ברובד

החיצוני של זה לא משנה זה משהו שהוא קצת
מעבר לחושים הרגילים זה מעבר לטבע אז פה

יש מקום
להסתייע על פי הכללים שאמרנו

לפנה אמנם כל החיבורים הנמצאים בסגנון זה
אינם לבטלה חס ושלום כי אחר שנבין היטב

ביור

רגע אומנם כל החיבורים הנמצאים בסגנון זה
אינם לבטלה חס

ושלום כי אחר שנבין היטב ביאור החוכמה על
פי

עצמה אז נוכל להסתייע הרבה בעניין ההיקש
איך כל החוכמות נכללים בה גם האופנים איך

לבק שם וכולי וכולי מה אומר לנו פה עם זאת
אחרי שהבנת את חוכמת

הקבלה על פי עצמה דהיינו על פי קודם ונמשך
ענף

ושורש בטהרתה הרוחנית על פי השורשים
העליונים אז ממילא אתה גם תוכל לפי הצורך

להסתייע בחכמות חיצוני
ות נקודת הקש או גירוי לחוכמת הקבלה כמו

כמשל אתם רואים אני מביא משל על גל וחלקיק
על האטום על הביולוגיה על רפואה על מערכת

הכוכבים על מזלות
פסיכולוגיה חוכמת

המוזיקה
א

קוסמולוגיה הספקטרום של האור

אפילו
אבל זה רק גירוי כן אבל מי שכן בקי בחוכמת

האמת מהגירוי
הזה הוא כן יכול להסתייע אבל זה רק אם הוא

משיג את חוכמת האמת מצד עצמה קודם כל אבל
לא להפך כי אז יהיה כמו שאני לומד מ

משקפיים של חלקיק על גל אני גם לא אבין את
הגל ואפילו את החלקיק אני לא אבי כי אני

אהיה מבולבל אבל אם אני מבין את הגל ויש
לי משקפיים של גל ואני גם נעזר כדרך אגב

בחלקיק זה משהו אחר לגמרי אבל בדרך כלל
מזייפים בזה כי זה יותר קרוב לגוף אז

משתמשים במה שקרוב לגוף אבל אז נשארים
במטריקס לא

מתקדמים לכן צריך ללמוד את השורשים בטהרת
הרוחנית בצום הרוחני למעלה ממקום וזמן על

פי ענף ושורש קודם
ונמשך ואז גם יהיה

אפשר
לעסוק אפילו בחכמות חיצוני

כדי להסתייע על דרך ההיקש
והלימוד לצורך

הקבלה ודיברנו על זה בשיעור שנקרא סוד
הייחוד הרחבנו באזה שם מצד עבודת התודעה

ועבודת נפש אז השלימו את זה ותחבר את
הדברים

אוקיי אני קורא משהו קצר

מתוך מאמר שנקרא טעם

לספר
אומר כן המחברים האמה כי מתחילה געו את

עצמם זמן רב להבין בחוכמה ואחר שיגעו ולא
מצאו החלט להם שכמו שאמה אינם יודעים כן

כל המחברים אינם יודעים ול כן העיזו
וחיברו ספרים באותו הדיאלקטי הלשונות של

הקבלה עם איזה את הערובות של מיני מתמים
של פילוסופיה וקראו להם קבלה בלומה ל מה

שעושים היום כל מיני קוצרים או כל מיני
מתקשרים או כל מיני

וג'ים שכאילו באים עעם החותמת של הקבלה
אבל בוחרים דברים שאין להם קשר לקבלה בכלל

ואם תרצה לדעת הנה המחברים ממין זה הם
שלוש

נקודות אין מלפני התגלות קבלת
הארי זל ואין לה אחרי זה והפרש הוא רק

בסגנון כי המזייף הקודמים תפסו סגנון שלפ
פילוסופייה וש לאחריו תפסים להם סגנונות

שונים מעורבבים והצד השווה שבהם שכל
דבריהם אינם שייכים ואינם נלקחים מחוכמת

הקבלה ולא

כלום

אוקיי אולי נקרא עוד איזה קטע שומר פה
בהמשך הולך רגיל מגלה סוד באמת הדבר אם

הייתי מגלה דברי אלה ב-20 שנה קודם אולם
אתה אני מרגיש בחוטר היג אבריי כי כל

הבטחות הזוהר לגילוי החוכמה באחרית הימים
אפילו לנערים הם הנאמרים על דורנו זה וזהו

שהביאני לפרש את עץ החיים וזהו שהביאני
לגלות הסודות הללו מהחדר שלפי דעתי צריכים

קים להיות מגולים
לכל

אמת אומר זר וירן כשיהיה קרוב לימות המשיח
אפילו תינוקות שבעולם עתידים למצוא סודות

חוכמה ואין הכוונה לבינה מלאכותית

אוקיי עכשיו אנחנו נצייר טיפה או אסתכל על
ציור שהכנתי הוא טיפה עמוס אבל הזמן קצר

אז זה מה שהספקתי all in one ונסביר טיפה
יסודות ואז נחזור לקרוא את החלק האחרון

במאמר

אוקיי יש לנו כאן

ציור הציור הזה בא להראות לנו טיפה את
המבנה הגשמי

והרוחני כאן זה תחתית עולם העשייה
זה נקרא המראה

הגשמית אני קראתי לזה תחתית תחתית העשייה
כי יש צד בתחתית העשייה שזה עדיין משוייך

לרוחה
חני אז אני קוראה לזה תחתית תחתית עשייה

כאן החומר והצורה
הם אשלייתי מה זאת אומרת ם

אשלייתי

רגע למה גם החומר וגם הצורה פה הם
אשלייתי כי החומר הוא חומר זמני הדמייתי

של רצון לקבל לא אמיתי רצון לקבל
צעצועים רצון לקבל דברים נפסדים של זמן

ומקום יש לזה ייתרון כי זה מאפשר לנו
להתאמן לאט לאט

בחלקים על דברים קטנים עד שנהייה ראויים
לדברים

אמיתיים סליחה זה כמו שנותנים
לילד מכונית צעצוע כי הוא לא יכול לנהוג

על מכונית אמיתית הוא יעשה תאונה אם יעשה
תאונה עם המכונית צעצוע

זה לא סוף
העולם זה גם חמור אבל מכוניות יקרות היום

אבל זה לא סוף

העולם אז פה החומר הוא אשלייתי כי זה
צעצוע והצורה

השתית כי זה נתון להדר הגשמי לרצון לקבל
לעצמו או לפחות זה בא לגרות את הרצון לקבל

לעצמו הכלי השלתי פה
כי זה לא כלי רוחני

אמיתי אלא זה גוף זמני שמתקלף שנפס כל
המבנה הגשמי וגם התודעה העצמה הגשמית

שבנויה על פי חוקי הרצון לקבל
לעצמו זה נתון לזמן

גשמי שהכל מחולק לזמנים
לחלקים כל זמן מפריד את עצמו מהזמן האחר

מהמקום האחר כל שעה עומדת בשעון בפני עצמה
אין אחדות בין

השעות איין אחדות בין

החלקים היום זה ביום והלילה זה בלילה הם
נפרדים הם לא

מאוחדים זה נקרא מטריקס כי זה כינוי טוב
אני קורא לזה מת ריק ס כידוע יודעים כ

הגשמיות מתה וריקה והס מ חוגג אעלה אז זה
יכול להיות גם אמת טריקס דהיינו טריקים

להגיע לאמת בחינת מתוך שלא לשמה בעלי שמה
אוקיי זה נקרא הדמיה גשמית כי ביחס לרוחני

זה הדמייה
כמו סימולציה ביחס למציאות

אמיתית אבל הסימולציה יכולה להכין אותנו
לנהיגה

אמיתית זה נתון להדר חילוף ותמורה
נפסדים מה זה הדר אם הזזתי את זה מפה לפה

זה נהדר זה לא מתקיים גם פה וגם פה למה כי
זה נפרד בטבעו זה זמני בטבעו זה חלקי

בטבעו ממילה ממילא הוא לא באחדות הוא לא
יכול להיות בנצח באחדות בכל מקום בעת

ובעונה אחת כי הוא נהדר מטבעו כי הוא
מבוסס היסוד שלו הוא לא אמיתי הוא יסוד של

נפרדות של רצון לקבל לעצמו של חומר שכאילו
מנותק

מהמציעים אותו זרה כאילו הניצוצות קדושה
שמאירים לו שמתחזקים

אותו אז נקרא גם בבואה
מעוותת של

הרוחניות כי זה כאילו השתקפות של העולם
הרוחני אבל עם עיוותים של זמן ומקום מהדר

אילוף

ותמורה קורא לזה גם פינוקיו כי זה כאילו
אין לו נשמה מצד עצמו זה כמו גוף כמו צ

צוע של סיפור בלי נשמה אבל אם הוא ישמש את
הרוחניות אז הפינוקיה יכול להיות אמצעי

לילד אמיתי ללידה רוחנית
אמיתית כנגד זה מעל

ה נקרא לזה הפרגוד של תחתית עולם העשייה
יש כאלה קוראים לזה המחסום אני אקרא לזה

המסך המבדיל בין הרוחני
לגשמי יש את המציאות של נצח שמה הכלי

אמיתי למה כי זה חומר
רוחני

שהוא בנוי על המציאות
האלוקית על התכונות האלוקיות שבה

הנשמה הכלי רוחני דיינו מעבר לזמן
ומקום כלי שלם כלי גדול מאוד ולא על

פירורים כמו בגשמיות הזמן הוא רוחני זאת
אומרת שהוא

אחדותי זה מעבר לזמן ומקום
גשמיים כמו למשל אהבה שהיא מעבר לזמן ביחס

לתאווה

גם היות והכלים הרוחניים הם בהשוואת הצורה
לאלוקות ממילא הם בנצח הם באחדות אלוקית

הם לא נפסדים אבל הכלים הגשמיות הכלים
הגשמיים והגשמיות הם בשינוי סורה

מה
לוקות ממילא הם נפסדים ונתונים לזמן הגשמי

ממילא הם נעדרים מתקלים נפסדים כמו כל
הטבע של החומר הגשמי הגוף של

האדם וגם בזמנים יותר ארוכים האטומים
הגלקסיות וכל מה שהתחת זמן

ומקום ויש במציאות העליונה רצונות רוחניים
דנום זה רצונות גבוהים נפשיים של

הנשמה החומר והצורה שם הם אמיתיים כי
החומר הוא כלי של רצון לקבל

רוחני והצורה היא אמיתית כי בכדי להידבק
בבורא להשפיע נחת רוח לבורא עם זאת בבי

דטומאה
החומר הוא אמיתי כי זה כן רצון לקבל רוחני

אבל הצורה היא לא אמיתית כי זה רצון ל
לעצמו אבל זה

תוקן אבל פה במציאות הגשמית ממש גם החומר
וגם הצורה הם נפסדים לכן לעתיד לבוא כל

הגשמיות עצמה תעלם ברגע שהיא תסיים את
התפקיד שלה כי לא יכול להיות למקום בנצח

כי היא בנוייה על יסוד
מדומה אבל היא כן מחוייבת למציאות

האימון לכן כאילו אומרים גם
למרות שזה מאוד מורגש לנו כאילו כקיים אבל

אומרים בעצם שהקליפ לא קיימות למה כי לא
יכול להיות דבר שמכחיש את הבורא שמפריד

מהבורא זה השליה אבל זה לא יכול להיות
אמיתי כי אין אמת כזאת יכול להיות דבר

שסותר את הבורא את האלוקות לא יתכן דבר

כזה לכן אנחנו אומרים שזה השליה ביחס לאמת
אבל ביחס לתודעה שלנו כרגע זה לא מרגיש

אשליה בדיוק אם אדם יתנו לו כפה או ו כאב
עצבי או כאב

שיניים או פשות רגל הוא לא ירגיש כזה
אשלייתי למרות שבסוף הכל רגש של הנפש

והתודעה ואם התודעה תתעלה מעל המקום הזה
והיא תהיה פה אז פחות יהיה אכפת לנו מה

קורה פה אבל כל עוד אנחנו פה אנחנו כן
מאוד מתפעלים ממה שקורה פה שנייה אחת אני

חייב לסדר את הגרון
רגע נעשה הפסקה

רגע שנייה

אחת

אוקי כאן גם התורה ומצוות הם
רוחניים והם לא תורה ומצוות

בצעצועים צד שני אבל א אם לא נתאמן
בצעצועים בתורה ומצוות כאן אז

לא לא יתנו לנו בחיים להתעסק עם תורה
מצוות

אמיתיים
אוקיי כאן זה נקרא לא לשמה דלא לשמה קראתי

לזה והרצונות הם
גשמיים כאן התורה ומצוות הם שזה נקרא

תחתית תחתית עולם העשיה שזה המטריקס כל מה
ש הסברנו פה אתם רואים כל הקו הזה פה מתחת

למראה
הגשמית כאן תור המצוות הם גשמיים דהיינו

חיצוניים אבל הם גירוי לתורה ומצוות
הרוחניים וגם הם נצרכים זה נקודת הקשר זה

כמו ערוץ תקשורת אבל זה רק החיוג הראשוני
צריך גם את השלוה המתאימה וזה כבר קשור

לעבודת התודעה
והכוונה

כאן הכל זה סימנים וסמלים ביחס לעולם
הרוחני נקרא גם פירורים גשמיים כי זה

רצונות מאוד מאוד קטנטנים נפסדים וזמניים
ביחס לתודעה הרוחנית האלוקית כאן הכל

אימון הכנה וגם שמירה כי לא מראים לי
דברים שאני לא מוכן

אליהם הרצונות הם מאוד קטנים ביחס לרצון
הרוחני דווקא הרצון לקבל האמיתי הוא

ברוחני לא בגשמי בדומה להבדל בין רצון
לקבל של אדם

לדומם כאן הניצוצות ממש יש פה ניצוצות של
רצונות ביחס לרצון הרוחני זאה של חיים או

זאה של זהה של חיים כי פה הזהה של החיים
בזמן

התיקון באופן כללי הרצון של האדם מתחלק
לדומם צמח חי

ומדבר

דומם זה הרצון לקיום בסיסי
הכרח צומח זה רצון לתאוות אנושיות גדילה

מעבר להכרח את יכול להיות גם כסף

רווחה
וכולי חי זה כבר רצון מפותח יותר לכבוד

וממשלה אבל לא רק בקטע של הכרח בקטע של
ממש תענוג מכבוד שליטה

וכולי
מדבר זה רצון רצון למושכלות זה גם נקרא

קנאה הרגש מחוץ
לי כי הרצון למושכלות זה כמו משהו שהוא

מחוץ אלי מעבר

אליי
זה כמו קנאה כבוד ותאווה

זה כמו התאווה זה כמו ה כבוד וכאן זה כמו
הקנאה מדובר על קנאת זה תלוי כאילו יש לזה

שני אספקטים יש קנאת סופרים תרבה חוכמה
ויש קנאת חמורים תרבה

חומריות אבל במצב התקין הקנאה מפתחת את
האדם כי היא מאפשרת לו לרצות דברים מעבר

לגבול מחוץ לעצמו כמו שהשכל של האדם מפתח
אותו הרבה הרבה מעבר למקום הרגיל

שלו הרצונות האלה קיימים גם במציאות
הרוחנית רק שמה החומר שלהם אמיתי וכאן

החומר שלהם הוא חומר של צעצועים אבל מפה
מתחילים אז ככה הרצון של לקבל של האדם

התפתח בגשמיות ממש וגם ברוחניות רק שם זה
קורה מבחינה

רוחנית גם דרך זה הרצונות פה אפשר לגרות
ולעורר את הרצונות

כאן שגם פה יש מדבר חחי צמח

דומם

עכשיו יש את ביה דקדושה וביה דטומאה
כל הגשמיות עצמה היא לא לשמה

בטבעה בעולם הרוחני היות ואנחנו בזמן
תיקון יש גם את ביעד הקדושה הביע דטומאה

לשמה הלא לשמה שבא להביל לשמה בצורה טובה
הוא מתחיל מעולם העשייה

הרוחני ומעולם היצירה זה כבר מתחילה מדרגת
לשמה באופן כללי יש בזה עוד הבחנות אבל

לשמה הכללי מתחיל מעולם
היצירה אז מתחילה גם העבודה האמיתית

ועולים לפי

המדרגות
אוקיי קראנו ל זה ג נפש לנפש לנפש לעולם

הצעצועים למה כי נפש לנפש עצמו זה בעולם
העשייה הרוחני שזה מדרגה גבוהה

דווקא אז פה זה מן ניצוץ של נפש דנפש דנפש
נהיר הוא דקיק ד

דקיק
אוקיי עכשיו אמרנו שפה הכלי הוא אשלייתי

או הדמייתי ופה הכלים האמיתיים אני צמצמתי
את הציור כמה

שיכולתי אבל המדבר חי צומח דומם זה גם
נמצא פה רק פה זה מבחינה

רוחנית כמשל יכולה להיות לאדם תאווה
גופנית או חיצונית טכנית של תאווה לגמרי

של בשרים או יכול להיות בו משהו נפשי
רוחני של אהבה אז זה כמשל זה דבר שיותר

קרוב
לפה אז אם האדם תופס רק את התאווה חיצונית

אז
כאילו יש לו רק את הדבר החיצוני אם הוא

עכשיו אנחנו בגדול גם בזמן ההכנה אנחנו
צריכים לחבר את הדבר מפה לדבר הרוחני שהוא

ישמש אותנו למשל האדם מקיים יחסי אישות
שזה יהיה אמצעי לאהבה להתחברות

לאשתו
עכשיו נגיד תאוה האישות שהיא נחשבת אהוה

חזקה לרוב בני העולם אם אני עשה אותה בלי
אהבה אז אפילו אלף תאוות אישות של הרבה

פשרים זה לא משתווה ל תאהבה אחת אמיתית עם
אישה אחת מאהבה טהורה אהבת אמת למה כי פה

לקחתי את הדבר הגשמי וצירפתי אותו למשהו
רוחני וזה מעצים אותו באלפי מונים לכן

בטווח הרחוק אהבה זה דבר עצום הרבה יותר
מתאווה חיצונית רק התאווה חיצו יותר זולה

יותר זמינה יותר
מהירה אבל מה ממלא באמת את האדם אהבה

עכשיו כל התאבות
הגשמיות דומם צומח חי

מדבר
זה זאת אומרת אין להם ממש נשמה הם כאילו

מגרים את
האדם אבל בסוף האדם ניזון מהנפש לא

מהגוף אז גם אם אכלתי הרבה זה לא ממלא
אותי באמת זה נותן לי שה של מילוי אבל

בסוף
היום זה לא באמת מה שממלא אותי כי אני

רוצה מילוי מהכלים הרוחניים כי זה העני
האמיתי שלי פה אלף גרגירי חול לא ירוו את

צמאוני לכן גם אם האדם ממלא את הדומם צומח
חי מדבר חצי תאוותו בידו זה לא ממלא אותו

הוא עדיין מרגיש רק למה כי מה שהוא רוצה
באמת נמצא בעולם הרוחני כאן החומר

האמיתי זה רק בא לגרות אותו לפה אם הוא
הצליח הגירוי להתקשר קצת לפה אז הוא מרגיש

יותר שלם יותר מחובר אבל אם הוא פעל את
הגירוי הגשמי ונשאר בגשמיות אז הוא מרגיש

רג בדיכאון חסר משמעות עכשיו
מלמעלה נותנים

הלוואה מפזרים לפה קצת ניצוצי קדושה
כאילו בשלט רחוק כדי כאילו לתת קיום

לגשמיות שהיא תתפקד אבל זה לא נשאר לה
הרבה זמן זה בהלוואה לכן מתי שהוא נגמר

הדלק לאדם ואז הוא מדוכה הוא חסר חיות
התאוות כבר לא ממלאות אותו הוא משיג הרבה

רכוש והוא רואה שזה לא מה שהוא רוצה כי
הוא רוצה בניין רוחני לא בניין גשמי

הבניין גשמי זה רק השליה זה סמל כאילו זה
בא לתת הרגשה של גדלות של

אה של רכוש אבל הרכוש האמיתי זה רכוש של
הנשמה לא בניין גשמי הבננות רוחניות של

התחברות אלוקית זה הרכוש האמיתי אבל
הבניין הזה לא נמצא במטריקס הוא נמצא פה

אבל זה כאילו בדמיון הרוחני מהטעמים של
האימון ואז בעצם האדם בונה פה מלא בניינים

אבל זה לא מה שהוא רוצה הוא רוצה בניינים
פה אז יהיה לו בניין קטן פה אבל הרבה

בניינים פה אז הוא יהיה פי 1000 יותר
מאושר למה כי רק פה הכלי האמיתי פה זה

השליה זה כמו שיהיה לי הרבה בניינים במשחק
מחשב אבל זה לא החיים האמיתיים אז מה זה

עוזר לי עכשיו זה רק
בריכה ובסוף

היום אני זה הנשמה אני לא

הגוף
לכן כאן הרצונות האמיתיים לכן האדם פועל

פה הרבה תאוות הרבה רצונות והוא לא מלא
למה כי מה שהוא רוצה באמת נמצא כאן בעולם

הרוחני
יותר מזה גם התורה ומצוות עצמם שמקיימים

פה זה רק הפתח התורה ומצוות האמיתיים
נמצאים

כאן רק באופן טבעי התורה
המצוות שהם כאילו לוקחים את הגשמיות

ומסדרים אותה בדמיון לרוחני בדמיון לרוחני
המדויק והמתוק אז הם יותר מגרים

לרוחניות לכן הם מאוד
חשובים אבל גם בהם צריך כוונה ואת התודעה

ואת העבודה הנצרכת בפנימיות וכאן נכנסת
התורה וחוכמת הקבלה והחסידות וכולי אוקיי

עכשיו
באדם יש את כוח השכל ואת כוח הדמיון שזה

כוחות
רוחניים אומנם

הם כאן נופלים תחת החוק של הזמן
והמקום והם רק ענף של השכל והדמיון

הרוחניים שהם מעבר לזמן ומקום שזה נקרא
הנפש השכלית והבינה

שבאדם אבל השכל והדמיון זה גם מה שפיתח את
האנושות כמו בסרט כוכב הקופים באמת הקופים

לא יכולו לשלוט אולי הקוף שבאדם כן אבל לא
הקוף עצמו כי אין לו את ה אין לו את צד

השכל והדימיון כמו באדם וגם אם יש לו טיפה
שכל אוטומטי או דמיון מאוד מינימלי זה

בתוך גבולו רק לאדם יש את צד השכל והדמיון
מעבר לו כי זה כנגד החלק הלו ק ה ממעל שבו

כנגד הנפש
השכלית שזה כמו צורה וחומר שהדמיון זה

החומר הרוחני והשכל זה הצורה
הרוחנית וכנגד השכל זה להעלות מעל הזמן

והדמיון זה להעלות מעל המקום לכן דרך השכל
והדמיון האדם מתפתח מבחינה גשמית

אבל גם מבחינה רוחנית רואים למשל
הטכנולוגיה שבעיקר התפתחה בשנים האחרונות

או במאות האחרונות כנגד גילוי הזוהר בעולם
זה לא סתם צריך להגיד שזה סוג של סימן

שהנפש תפתחו וזה תבטא גם בגשמיות הסברנו
את זה בשיעורים הקודמים הטכנולוגיה מה היא

עושה היא כאילו מקצרת את הזמן והמקום שזה
בעצם כמו ברוחני שאיין זמן ומקום אינטרנט

הכל מהיר הכל עובר ברגע אחד הידע דומה
לרוחני לכאורה רק במסגרת ההדמיה הגשמית כי

אני יכול להעביר ידע אבל לא באמת להתחבר
למרות שאני יכול לעשות שידור חי למיליון

איש אבל מרגיש רק את עצמי וכל אחד חושב על
עצמו אז זה רק אמצעי כן זה רק גירוי זה

יכול להיות גם אתה יכול לדבר ל מיליון
אנשים והם לא מבינים מה אתה רוצה מהם אז

זה לא בהכרח מחבר אב זה רק גירוי לחיבור
כן אבל זה יכול להיות גירוי טוב צריך

להשתמש בדברים האלה אנחנו לא נגד בכלל בכל
מקרה טכנולוגיה היא כאילו מקצרת את הזמן

והמקום אבל מצד
שני זה יכול לעשות הפוך מה הרי הטכנולוגיה

באה לעשות את הכל נוח ויותר
מהר שזה כנגד זמן מהר ומקום שיהיה יותר

נוח אבל מצד שני יכולה להגביר בנו את
העצלות והעייפות והתאווה

ואז במקום לקצר לי את הזמן ומקום היא
כאילו קיצרה לי את הזמן ומקום מבחוץ אבל

היא העריכה לי אותו מבחינה נפשית נהייתי
פתאום יותר

עצלן שה עצלות זה נגיד כמו כוח המשיכה
שמושך רציות אז בעצם מצד אחד הטכנולוגיה

עשתה לי את הכל יותר מהר ויותר קרוב אבל
מצד שני זה גרם לי כי השתמשתי בזה לא נכון

להיות יותר עצלן ואז מה
קרה

כאילו זה לא באמת עוזר לי למה כי אני
עכשיו יותר עצלן אז לכאורה קיצרתי את הזמן

והמקום בחוץ אבל הערכתי אותם בתוכי כי אני
יותר עצלן ואיתי אז זה כאילו בא לפצות על

זה שאני עכשיו יותר עצלן אבל זה לא באמת
מפצה למה כי זה כל פעם הפוך אותי לעוד

יותר עצלן ועוד יותר חלש ועוד יותר זה
לכן לכאורה הטכנולוגיה יכולה לעשות

הפוך אבל אם אני אשתמש ב נכון אז היא דבר
טוב וזה לא סתם ככה כי כאילו החומר הגשמי

בא או ההתפתחות האנושית היא כאילו באה
להיות דומה לרוחני וכמו שברוח אין זמן

וממקום אז כאילו אדם מנסה באמצעות השכל
והדמיון

לשכלל ולקצר את הזמן והמקום בגשמיות שצריך
שכל לזה ודמיון

וכישרון והרבה דמיון כדי לפתח דברים לגלות
דברים אבל אם גם הטכנולוגיה וגם הבינה

מלאכותית לא ישמשו לי או יפנו אותי להתעסק
בצד האדם אז הם יגרמו להפך הם יעריכו לי

את הזמן והמקום כי אולי יש לי טלפון ואני
יכול לראות את כל השיעורים בעולם אבל אין

לי כוח לשמוע את השיעורים האלה ופעם הייהה
לי כוח לטפס על הר בשביל לשמוע שיעור

אחד אז באמת המציאות מאזנת את
עצב אנחנו צריכים לשאוף

לאיזון זאת אומרת להשתמש בטכנולוגיה אבל
בשביל לצד האדם שבנו ואז יהיה טוב ואפילו

יהיה מצוין אפשר לראות שיעור באינטרנט אבל
מצד שני זה יכול לנתק כי אז האדם מסתפק

בשיעור באינטרנט ולא יבוא ולא יחייה חי
החברה ויאבד הרבה דברים חשובים לכן עליה

וקוץ בה

אוקיי יש אותו
דבר אמרנו שפה הרצונות הם קטנים הם לא

אמיתיים הם
חלקיים על ידי כישוף שזה פחות רלוונטי

לדורנו או על ידי סמים מה סמים עושים הם
מטשטשים במוח הגשמי בתודעה הגשמית מגרים

את ה מעבר לזמן ומקום רק הסמים עושים את
זה בצורה לא נכונה ואז מה

קורה זה כאילו מעלה את האדם עד לפה ובגלל
שפה זה קרוב

לרוחני אז הוא מרגיש התרוממות רוח הרגשות
גדולות הרגשות מעבר אבל בגלל שזה לא היה

בצורה מתוקנת על פי מדרגות של יגיעה עבודה
תורה ומצוות והשוואת

הצורה אז זה פוגע בו כי זה כמו לקבל חוכמה
בלי חסדים

ואז זה מחליש את הנפש דומה למה
שהטכנולוגיה עושה רק פה בצורה הרבה יותר

חזקה כי זה גם פוגע מבחינה ביולוגית אבל
גם מבחינה נפשית ממש ולעתים אם זה שמים

קשים זה גורם לעתים לנזקים בלתי הפכים
אפילו ולעתים זה משאיר גם מחסומים שכאילו

הם פה טיפה
פתוחים ופה הכל בנוי בצורה שזה בא לשמור

על האדם שלא ירא מה שלא צריך או שלא
יטפטפו לו לפה דברים שיבלבלו לו את הדמיון

ויגרמו לו לאיבו כמו בתקשור כמו בשדים
בטומאה והסמים הם משבשים את המנגנון

הזה זה כמו כ חוכמה בלי חסדים מצד הטו כי
הם מגרים את המעבר לזמן ומקום אבל בצורה

של חוכמה בלי חסדים לא בצורה מתוקנת ואז
מה קורה

לאדם הוא עולה אבל אז הוא נופל למה כי הוא
לא קנה את זה על ידי עבודה

והגיעה לכן צריך להיזהר מזה כי זה מאוד
מפתא זה נותן לי כאילו להרגיש מעבר לזמן

ומקום מחובר לכולם בי אבל לא שילמתי על זה
בדרך העבודה האמיתית בהתפתחות של הדומם

צומח חיים מדבר ויותר מזה זה גם מנתק אותי
דומם צומח חי מדבר וזה מפיל אותי הרבה

פעמים כאילו להישאר
בזה ואני מאבד את המשמעות של כל כל מה

שפה או אם לא אבדתי את המשמעות כי כל אחד
כמובן מתפעל אחרת או לפי מה שהוא לקח זה

תלוי בהרבה דברים תלוי בנפש בכוונה שהוא
לקח אבל זה לא משנה הכלל הכללי הוא שלקבל

חוכמה בלי חסדים לעורר את התודעה את הנפש
על ידי חומר חיצוני ולא על ידי עבודה

פנימית של תורה ומצוות עבודת מידות וסדר
ההתפתחות הנכון

זה פוגם באדם והוא משלם על זה ריבית אחר
כך למה כי הוא נהייה תלוי בדבר החיצוני

והוא צובר ריביות של תשלום נפשי כי הוא
ראה דברים שהוא לא שילם עליהם לכן ממילא

הם הסתלקו ממנו אחר כך וגם אם הוא קח שמים
כל החיים כדי כאילו גם מה השמים מוזרים כי

פה כל הדומם צמח חי הרצונות האלה בגלל שהם
רק הדמיה הם רק צצואים אז הם מאוד מאוד

מוגבלים מאוד מאוד קטנים אחרי שאדם ממצא
אותם לא סתם 80% מהשלב לוקחים סמים אם לא

יותר כי אחרי שאדם ממצא את זה הוא רק זה
לא ממלא אותו למה כי המילוי האמיתי נמצא

פה אז הסמים כאילו נותנים לו השליה שהוא
מתקרב לפה ואז הוא בעצם זה כאילו לוקח

אותו מכל הדיכאון של הגשמיות לכאורה זה
דבר מגניב כאילו למה לא תכלס אם לא הה

רוחניות אז לשן כל הם סמים אין מה אחרת מה
מה יש עוד לעשות פה וזה סם המוות זה לא סם

החיים עכשיו גם התורה היא סם למה כי היא
לוקחת את האדם מעבר לזמן ומקום אבל היא

נקראת באמת בכתובים שם החיים למה כי חיים
זה נקרא השוואת הצורה למציל כי זה שם

דהיינו לוקח את האדם מעבר לזמן ומקום אבל
על פי חוקי הקדושה על פי חוקי השוואת

הצורה בצורה מבוקרת ומתוקנת וזה מותר למה
כי זה לא גורם לשבירת כלים כי זה חוכמה עם

חסדים זה יין
המשמח אבל יין המשקר כמו סמים וכל הדברים

האלה כולל אפילו הטכנולוגיה במידת
מה

זה פוגם באדם כי זה חוכמה בלי חסדים ואז
הוא ייפול וגם יש הגבלה של הביולוגיה

הגשמית שכי היא בנוייה גם על פי החוקים
הרוחניים בסוף רק עם יותר הסתרה אז בסופו

של ד בר זה יגרום לאדם חולי או בעיות
נפשיות או פגם גדול כי הוא כאילו עבר על

החוקים
העליונים זה יכול לגרום גם לך אודות דברים

אבל אני אומר מעבר לזה אפילו אדם עושה
מדיטציה ויש לו מערכת עצבים כמו של

האינדיאנים
ושמים לאו

דווקא וד
אלא דברים יותר רציניים כל דבר אבל גם ו

לא משנה כל דבר שהוא חוכמה בלי חסדים הוא
גורם ל אותו אפקט ר כמובן יש בזה דרגות י

סמים קשים

כבדים לכן השם מגרה חוכמה בלי חסדים וזה
דבר מאוד מאוד פוגם באמת עובדי עבודה זרה

היו לוקחים פטריות
היו כדי לתקשר כדי להתנבא

לעורר את הדמיון הרוחני יותר וכולי וכולי
אבל זה מורבה בשדים בקליפות נבואה זה משהו

אח זה על ידי השוואת הצורה לאלוקות על ידי
טהרה כלי רוחני אמיתי כל הכללים האלה זה

משהו אחר לגמרי זה חוכמה עם חסדים זה סם
חיים אבל הדברים האלה הם סם המוות מה זה

כישוף זה גם חוכמה בלי חסדים אבל מבחינה

רוחנית זה מי ש שיש לו רצון חזק רצון
רוחני שהוא אפילו כבר נמצא פה

כאן בחלקים
האלה והוא נפל

לפה או שהוא בין
לבין אז הכישוף זה כמו סמים

רוחניים אבל יש את זה גם במדרגות נמוכות
וקטנות אבל זה רק ענפים

רחוקים לכן צריך להיזהר מאוד מהסמים כי זה
בא לפצות על הגשמיות

הנפסדת
אבל זה יותר כי אי אפשר לדלג על העבודה

שצריך לעשות

פה זה כאילו מכניס את האדם לחובות
[מוזיקה]

כי כדי לקבל רוחניות צריך לוותר על הרצון
להתפתח להטהר וזה

רק מעכב את האדם זה כאילו נותן לו הרגשת
אי אבל זה א שהוא

קיבל בצורה לא אמיתית כי הוא לא שילם על
זה

חסדים ובסוף הבורא יבוא עם החשבון למה כי
צריך להגיע לאי לאהבה להתחברות על ידי

עבודה והגיעה למעלה מהדעת והסמים כאילו
נתנו לי את זה בתוך הדעת על ידי דילוג

מדרגה כאילו אבל אין דבר כזה החשבון יגיע
לכן צריך להיזהר

מזה אוקיי מה עוד אנחנו יכולים

להגיד צד על האדם לפעול
נכון הוא צריך להשתמש בכל הרצונות שיש לו

בתוך מסגרת התורה ומצוות כאמצעי להתחבר
לרוחני בשלב הראשון הוא משתמש ברצונות

הגשמיים ובתורה ומצוות הגשמיים כ מתוך
מטרה

לגרות את הרצון שלו לרוחניות שנמצאת כאן
מעבר לזמן

ומקום וככל שהוא מתאר את הרצון ל קבל שלו
הוא עולה מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה עד

שהוא עובר אזה מדרגה כללית וא מתחיל
להיוולד לעולם הרוחני בהתחלה לתחתית עולם

העשייה
ואז הוא מתייר עוד חלק מהרצון לקבל על ידי

תורה ומצוות ומעשים
טובים ובעיקר הכוונה שבהם הוא עולה עוד

מדרגה רגע מתער עוד קצת עולה עוד מדרגה
עוד קצת עוד מדרגה עוד מדרגה כשהוא מגיע

לפה זה כבר מדרגה מאוד מאוד גבוהה זה נקרא
עוסק בתורה ומצוות לשמה ואז מגלים לו רזה

תורה נעשה כמעיין המתגבר כנר שאינו פוסק
ופה מתחילה העבודה האמיתית

והרצינית אבל גם כל זה אין לזלזל בזה כי
בלי כל העבודה פה לא מגיעים לפה פה מתחילה

אבל העבודה
האמיתית כאן מתחילים לתקן רצונות רוחניים

מאוד מאוד גדולים זה גם עובדה הרבה הרבה
יותר קשה אבל גם האדם הוא אדם גדול

בהתאם למדרגות
שפה ואז כשהוא גם עולה לפה גם זה עבודה

מאוד קשה כי פה צריך לתקן רצונות מאוד
גדולים ולוותר עליהם גם וכשהוא מגיע

לאצילות זה כבר נקרא תשובה
מאהבה השגחת

הנצחיות א וזה כבר הוא תיקן פה את כל
המציאות הזאת שבעצם הוא עבר דרך הביע

דטומאה שזה רצונות שמעורבים בקליפות וצריך
לברור אותם ולהעלות את הניצוצות לאצילות

את הצורה הרוחנית וכשהוא סיים את הבירור
על פי תפקידו שורש נשמתו והתהליך שיש לו

לעשות והוא הגיע לאצילות
בכיות אז הוא כאילו סיים את הזמן של

התיקון ופה מתחילה עבודה אחרת שזה פחות
רלוונטי

כרגע של מדרגות מאוד מאוד גבוהות אבל הזמן
של התיקון

זה כל העסק הזה לכן אנחנו מדברים מזה מפה
זה כבר צדיקים לכו מחייל אל

חיל מגיעים למדרגות גבוהות של השגת אלוקות
ואהבת הבורא בדרגות שלא

נתפסות אבל לפני זה יש לנו הרבה הרבה
עבודה פה אבל גם אדם שנמצא

פה ש
99% 9 תשע מבני העולם נמצאים

פה
אה לשעתו ולא בקביט הם יכולים קצת להעלות

ובלי סמים
כן לטעום מהעולמות הרוחניים אבל זה רק

טעימה קטנה ואז מחזירים אותנו
לפה כי לא קנינו את זה בקביעות אבל באופן

כללי גם כל מי שפה היות ואנחנו צריכים את
הזמן ומקום כדי לעבוד אז תמיד מחזירים

אותנו לפה כמו קרוסלה כזאת כמו נדנדה אבל
אתה מתנדנד בהתאם למדרגה שלך יש כאלה

מתנדנדים מעשייה לתחתית עשייה ויש כאלה
מיצירה לתחתית עשייה וכולי כל אחד לפי

מדרגתו וגם צריך להגיד
שצדיקים מאוד גדולים הרבה מהעבודה שלהם

היא כבר בעיקר
פה והעבודה שלהם פה היא מאוד מאוד משנית

וזניחה אבל בתחילת העבודה בזמן
ההכנה בלי העבודה פה לא מגיעים לפה זאת

אומרת בזמן ההכנה בזמן הלא לשמ דלא לשמע
העבודה פה היא מאוד מאוד מאוד משמעותית כי

היא מכינה אותי לעבודה פה אחרי שאני כבר
אהיה צדיק אז רוב העבודה היא בכלל תהיה פה

ופה זה יהיה רק איזה משהו על הדרך
אבל מה עושים הקליפות אומרים לך תעבוד

בעיקר פה ופה תזלזל אבל זה שקר למה כי אתה
לא באמת צדיק אתה לא באמת פה זה סתם

פילוסופיה ואז אתה כאילו א אין לך את
הקרקע אבל גם אין לך באמת את הרוח אתה כמו

איזה שד זה פילוסופיה ואז אתה מאבד גם פה
וגם פה לכן הדרך הנכונה להשתמש

בגשמיות
כאמצעי לגרות את הרוחניות כאמצעי להתאמן

על הרוחניות כאמצעי להכין אותנו
לרוחניות

וכשכולם גם את התודעה הרוחנית בלי סמים כן
שהיא נמצאת כאן במסגרת הציור זה רק דוגמה

כמובן דוגמה יפה אבל זה
דוגמה יש גם את התרג

עיטין זה נקרא לא לשמה ריג פקודין תריג
עיטין זה מלשון עצות זה גם נמצא פה תרי

הגיטין רק פה הם מקבלים משמעות
רצינית ופה הם רק הכנה הטריה גטין זה שאני

מקיים את המצוות ואת התורה רק בחיצוניות
שבה אבל לא מופקד לי האור האלוקי הרוחני

הגבוה שבא כי זה רק בל שמה יכול להיות
בבחינת מגלים לו רזה תורה ונעשה כמעיין

המתגבר אבל כשהגעתי לשמה אז אני גם משיג
את ה האלוקי האדיר שבכל מצווה ומצווה גם

אז אני צריך לקבל אותו לשם שמיים אבל
לפחות מראים לי אותו פה לא כל כך מראים לי

אותו או שמראים לי אותו בנצנוץ קטן מדי
פעם כי אני עדיין לא ראוי עכשיו פה האדם

חושב שהוא מכיר את העני שלו אבל בעצם הוא
כל פעם מקבל חתיכת פאזל מאוד קטנה מהרצון

שלו עוד חתיכה דומם עוד חתיכה מהצומח עוד
חתיכה מהחי או עוד חתיכה מהמדבר הוא כל

פעם עובד על חתיכה אחרת מהפאזל
לכן יש בנו הרבה רצונות בתת המודע שהם

גנוזים לנו כרגע ואם הם תגלו לנו פתאום
נרגיש מציאות נפשית אחרת לגמרי אפילו

מבחינה גשמית ממש לעיתים האדם חושב שהוא
מכיר את עצמו יודע מי הוא אבל הוא מכיר רק

את החלקי פאזל שנתנו לו יש לו עוד הרבה
הרבה חלקים בפאזל של העולם הרוחני שלו

ואפילו של הנפש הבהמית שעוד לא נו לו כרגע
הסתירו אותה ממנו ויכול להיות אם יגלו לו

את החתיכה
הזאת

פתאום העסק יהיה אחרת למה כי בהתחלה
בהתחלה נגיד נותנים לנו 10 גרם של הרצון

לקבל אחר כך 20 גרם אחר כך 30 אחר כך קילו
פתאום אז בקילו פתאום אני חובה את המציאות

אחרת לגמרה יכול להיות ב-10 גרם אהבתי את
כל החברים רציתי להשפיע לכל ישראל פתאום

נתנו לי קילו של רצון לקבל פתאום קשה לי
להשפיע פתאום אני מרגיש כמה אני צריך

לדאוג לעצמי פתאום הרצון לכבוד כבד

עליי עכשיו צדיקים היות והם גם מאוד מעבר
לזמן ומקום אז הם עוברים הרבה מהלכים

שלאנשים לוקח פה לעיתים אלף שנה ומאות
שנים והרבה גלגולים עוברים לעתים ביום אחד

מה שאחרים עוברים בשנים
ויותר כי כשאתה גם במציאות

הרוחנית כי בסוף הזמן
והחוויה היא בתודעה הרוחנית רק זה כאילו

עובר לנו דרך המסננת של המראה הגשמית
בדומה

לחלום אבל זה כמו משהו ששומר עלינו מאפשר
לנו להתאמן בצורה מבוקרת ומתוקנת והסמים

כמו שאמרתי הם פוגמים בזה כי זה כמו גל
קליפות הטמאות זה יש יש לזה תפקיד גם

כן כל דבר
ותפקידו אוקיי אז זה באופן כללי המפה של

המציאות כמובן יש עוד הרבה מה לחלק ולפרוט
אני אחר כך אצטרף עוד שיעורים שמדברים

מהעניין

אוקיי נמשיך
במאמר סדר השגת

החוכמה ג' סדרים יש בחוכמת האמת א' הוא
בחינת המקוריות שבה

החוכמה ועליה אין צורך לשום מזר אנושי כי
כולם מתנת אלוקים היא ממרומים

בחלקה לא התערב
זר זאת אומרת זה כמו מה שניתן מלמעלה כמו

שורש הנשמה של
האדם כמו ה הלידה הרוחנית

שלו הב הוא ההבנה
שבמקורות או שבמקורות האלו שהשיג

ממרומים בדומה לאדם שיש
לפניו או לפני עיניו או ם ומלואו עם כל

זה יש וצריך שקידה גדולה להבין את העולם
הזה ואף על פי שרואה הכל בעיניו יש פתאים

ויש חכמים וההבנה הזאת היא נקראת חוכמת
האמת אשר אדם הראשון היה הראשון למקבלים

סדר של ידיעות מספיקות להבין ולהצליח לנצל
עד הקצה מכל מה שראה והציג

בעיניו וסדר ידיעות אלו אינם נ רים זולת
מפה אל פה גם נוהג בהם סדר של התפתחות שכל

אחד אפשר להוסיף על חברו או חס ושלום
לנסיגה אחורנית מה שאין כן בבחינה א' כולם

מקבלים בשווה מבלי הוספה ומבלי
מגרעת בדומה לאדם בהבנת המציאות שבעולם

הזה אשר בראייתה הכל שווים מה שאין כן
בהבנת יש מתפתחים והולכים דור דור ויש

נסוגים אחורנית
בסדר מסירתה מכונה לפעמים מסירת שם המפורש

והיא נמסרת בתנאים רבים אומנם בעל פה ולא
בכתב אז זאת אומרת יש את השורש נשמה יש

כמו את היבור הרוחני את
הלידה שזה בחינה א' קורא לזה המקוריות

שבחכמה
אומר אין בזה עזר אנושי כי זה משהו מלמעלה

שנותנים
לאדם אבל זה בחינה א' הב זה להבין את מה

שאני רואה ומשיג זה כמו נגיד נולדתי לעולם
הרוחני אבל אני צריך להבין לאבד לדעת את

החוקים את הקשרים את
המשמעות איך לנצל נכון את המציאות איך

לפעול אותה נכון כמו תינוק שהוא נולד
לעולם אוקיי נולד רואה את העולם אבל צריך

לדעת להשתמש בו לעבוד
איתו אז החלק

הב זה להבין את מה

שהשגתי כמו אדם הביא משל כמו אדם שבעולם
הזה רואה את העולם אבל הוא

פטי או טיפש או שיש אדם חכם שרואה את
העולם הזה אבל יודע להשתמש בו

נכון וההבנה של ה ציות היא נקראת חוכמת
האמת אומר שהאדם הראשון היה הראשון שקיבל

ידיעות מספיקות להבין להצליח ולנצל עד
הקצה מכל מה שרע והשיג בעיניו אבל לא היה

לו
אייפון בסדר הבין מבחינה רוחנית זה הרבה

יותר טוב התקשר בלי טלפון התקשר

בתודעה אומר אבל שסדר ידיעות אלו אינם
נמסרים זולת מפה אעל פה

כמו שאמרנו פה ל פה זה לא עניין של פה אל
פה באותו אולם או בשיחת זום או באותו

חדר
אלא

זה עניין של להעביר את הנפש את פנימיות של
הרב לתלמיד של

המורא

ללומד להעביר את המחשבות הרגשות ולא רק את
המילים החיצוני

ניות לכן זה נקרא פפ כאילו שהם באותו גובה
קומה בהשוואת

הצורה מה שאיין
כן אז כן בבחינה א' הוא אומר זה בא מלמעלה

בלי הבחנות בחינה הב זה תלוי בהגיעה של
האדם בעבודה שלו בהתפתחות

שלו

אומר כמו בעולם הזה שבראייה פחות או יותר
כולם שווים אבל בהבנה כל אחד מבין את

המציאות אחרת
לגמרי יש מתפתחים ויש הולכים

לאחור אומר סדר מסירתה מכונה לפעמים מסירת
שם המפורש והיא נמסרת בתנאים רבים אומנם

בעל פה ולא בכתב למה כי זה לא משהו שאתה
יכול לכתוב זה כאילו אתה לא יכול באמת

לכתוב ספר על אהבה
זה רק רמז זה רק תרגילים אתה יכול לעשות

את כל מה שכתוב בספר ואשתך לא תאהב אותך
למה כי זה לא משהו טכני זה משהו נשמתי

מעבר
לחומר לכן זה לא משהו שאתה באמת יכול

לכתוב

אותו נמסר בעל פה דהיינו מנפש של

נפש גם מלשון פה אל
פה פה זה המקום של הזיווג

מלכות כאילו משהו מעבר לחומר כי זה בעל פה
זה לא

בחומר סדר הג' הוא סדר שבכתב והוא עניין
חדש לגמרי כי מלבד שנמצא בהרחבה ייתרה

להתפתחות החוכמה אשר כל אחד מוריש בסגולת
כל הרחבת השגותיו לדורות הבאים

אחריו הנה עוד נמצא בסגולה
מפוארה אשר העוסקים בה אף על פי שאינם

מבינים עוד מה שכתוב בה מזדכים על
עדה ומורות העליונים מתקרבים

אליו ולסדר הזה יש ארבע שפות כמו שכתוב
לאיל ושפת הקבלה עולה על כולנה כנה עלן שם

היטב ודיברנו על זה כשדיברנו על המאור
שבתורה ועל ד' לשונות המשמשות לחוכמת

האמת
אוקיי

אז אמר שיש ג' סדרים בחוכמת האמת המקוריות
ש בחוכמה זה

א' ההבנה שבה
המקוריות והסדר שבכתב המקוריות זה כמו

שורש הנשמה כמו העיבור או הלידה
הרוחנית הב זה ההבנה של

המקורות כמו כמו סוג של ניקה
והתפתחות

וגדילה ולהבין את המציאות לאבד אותה לפרש
אותה

נכון שזה
בעצם

ה הסברתי את זה בקורס כבלה למתחיל אולי
אני אחבר את הקטע בגרסת מתן תורה הוא

דווקא ארחיב בזה יותר קצת פירט יותר סליחה
אסמה הסברתי גם

יותר באופן כללי ה לידה רוחנית זה משהו
מיוחד שניתן מלמעלה לאדם אם הוא זוכה

פותחים לו את המציאות הרוחנית אם הוא זך
את האור התייגע עשה את התפילה פתאום

פותחים לו את זה זה נקרא הלידה המקוריות ש
בחוכמה כמו לידה

לרוחניות לכן הוא אומר גם פה אין צריך
לשום עזר אנושי כי אם נתנו לו מלמעלה נתנו

אם לא נתנו לא
נתנו אבל אחרי שנתנו לו את זה מלמעלה זה

לא מספיק הוא צריך להתייגע ולעבוד
להתפתח וללמוד וזה סדר הב סדר הג זה כבר

משהו חדש נוסף
מה אולי גם זה דומה לראש תוכ סוף

אגב כמו איבורי נקרא מוכין הסדר
הג זה עוד

דבר שהוא גם מוסיף מעצמו הרחבה על האלוקות
על ה מה לא רק מה שהוא נולד וקיבל מרבותיו

אלא הוא מעצמו מחדש

ומוסיף אבל אומר יש פה גם עוד
עניין שבסדר

שבכתב יש עניין של אור
מקיף שזה מזכך ומעורר את

הנשמה

גם

אם נגיד שזה כמו ראש תוך סוף אז גם הסוף
הוא מתעורר מאור מקיף הוא מושך את האורות

הגדולים שיכולים לזכך אותו זה קצת דומה
לעניין

הזה זאת אומרת אם אני קורא את הדברים
שהגדולים

השיגו וקורא את המושגים העליונים ואת
השמות הקדושים זה

מגרה את התודעה של האדם
לרצות להשתוקק ולהתחבר ולהתקרב לדברים

האלה וההארה הזאת מזככת את הכלי ויכולה
לקרב אותו אז זה דבר מיוחד שיש

ב סדר
שבכתב עוד אמרנו שהיו צדיקים

בעצם שהם כתבו את הסודות ואת החוכמה בצורה
שמי שלא ראוי לא ייבין ומי שראוי הוא יבין

או גם שמה שצריך לגלות יהיה מגולה ומה שלא
יהיה

מוסתר וגם הקבלה היא על פי הכלל הזה כמו
שאמרנו לכן יש פה סגולה גדולה באור מקיף

כי גם אם אתה לא מוכן או אתה לא ראוי
עדיין אבל אתה רוצה להיות ראוי אז האור

מקיף יכול לעורר אותך כי זה כתוב
בצורה

שהיא מגלה מה שצריך ומסתירה מה שלא צריך
אז יכול לזכך אותך בצורה

נכונה אומר מביא פה בהערה למטה הקדמה
תלמוד יסר הספירות באות

קנה יש לשאול אם כן למה זה חייבו המקובלים
לכל איש לללמוד חוכמת

הקבלה אומנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו
כי יש סגולה נפלאה לאן הרוך לעוסקים

בחוכמת הקבלה אף על פי שאינם מבינים מה
שלומדים אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין

מה שלומדים מעוררים עליהם את האורות
המקיפים נשמתם אני כן אסג ואסביר פה משהו

מה שהו כותב לא מבינים לא הכוונה למי
שמתעצל וגורס או עושה את זה כדי לצאת יד

חובה ולגמור עם זה אלא לא מבינים הכוונה
שלא משיגים את זה באור פנימי הבנה זה נקרא

בן אור פנימי אבל הם כן רוצים להשיג את זה
וכן מנסים ומשתוקקים להבין כל אחד לפי

מדרגתו אז ממילא זה מעורר את האור
מקיף לכן לא הכוונה לגרוס טכנית חיצונית

כדי לעשות את ההספק וכמו שעושים בחיצוניות
התורה סופרים את הדפי גמרא כדי שיהיה לי

יותר שכר בעולם הבא לא הכוונה לזה אלא אני
לומד כדי להשיג את הדברים כדי להפנים אותם

כדי להתקל בהם אבל עם זאת אני לא מצליח
להשיג את זה באור פנימי לא מבין את זה לא

נכנס לי ללב אבל זה מעורר אור מקיף מיוחד
שיכול להוריד לי את זה ללב לב למה כי אני

מנסה אני מתייגע אני מייצר

תפילה פירוש כי כל אדם מישראל מובטח בסופו
שישיג כל ההשגות הנפלאות אשר חשב השם

יתברך במחשבת הבריאה לענות לכל נברא אמן
אלא מי שלא זכה בגלגול זה יזכה בגלגול ב

וכולי או גלגול 100 כמובן גם עד שיזכה
להשלים מחשבתו יתברך שחשב עליו כמו שכתוב

בזוהר
כנדה והנה כל עוד שלא זכה אדם לשלמותו

נבחנים לאותם האורות העתידים להגיע אליו
בבחינת אורות מקיפים שמשמעותם היא שעומדים

מוכנים בעדו אלא שהם המחכים לאדם
שיזכה או שיזכר בלשון אחרת שכתוב את כלי

הקבלה שלו ואז התלבשו האורות האלו בכלים
המוכשרים ולפיכך גם בשעה שחסר תרו לו

הכלים הנה בשעה שאדם עוסק בחוכמה הזאת הוא
מזכיר את השמות של האורות והכללים שיש להם

מבחינת נשמתו שייכות
אליו הנה הם תכף מאיירים עליו בשיעור

מסוים אלא שהם מאיירים לו בלי התלבשות
בפנימיות נשמתו מטעם שחסרים הכלים

המוכשרים לקבלתם כאמור דהיינו בבחינת אור
פנימי הוא עדיין לא

מוכשר אמנם העיירה שמקבל פעם אחר פעם בעת
העסק מושכים עליו חן ממרומים משפיעים בשפע

של קדושה וטהרה שהם המקרבים את האדם מאוד
שיגיע

לשלמותו לכן יש סגולה בזה שזה מגרה את את
התת מודע הרוחני של האדם כי כל הקבלה כל

הפנימיות זה המציאות הרוחנית שקיימת באדם
בנשמה של האדם רק זה מוסתר זה גנוז זה

רדום אז יד שהאדם עוסק בזה לומד את זה הוא
מעורר את התת מודה הרוחני שלו הוא מעורר

את הנשמה את הכלים הרוחניים בבחינת אור
מקיף ואז זה כל פם מטפטף עליו עוד קצת

ועוד קצת ועוד קצת עד שיזכה שיפתח

לו סדר מסירת
החוכמה הלימוד הלימוד למשתקם

אחריה קצת שונה פה על לשון מפרי חכם אבל
בסדר הנה הדרך היותר מוצלח הוא לחפש אח

אחר חכם מקובל אמיתי ולהצית לו ככל אשר
ישים

עליו עד ש זכה להבין החוכמה
מדעתו דהיינו הבחינה א' ואחר כך למסירה

בעל פה שהיא בחינה
ב ואחר כך להבנה שבכתב כי אז ירש כל

החוכמה ומכשירי בנקל מרבו וישאר לו כל
זמנו להוסיף הרחבה

ולהתפתחות זאת אומרת הדרך להסגת החוכמה
האלוקית המוצלחת היא לחפש

חכם ולקבל אותו כחכם זה לא דבר פשוט כי
כשהחום אומר לך דברים שהם נגד הרצון

לקבל זה משהו אחר כל עוד הוא אומר לך מה
שהרצון לקבל רוצה לשמוע כמו שבדרך כלל

עושים בחיצוניות אז אין

בעיה בכל מקרה זה הבחינה א' הבחינה הב' זה
למסירה בעל

פה ובחינה הג זה ההבנה
שבכתב כי הרש כל החוכמה

מכשיריה בנקל מרבו וישאר לו כל זמנו
להוסיף הרחבה והתפתחות זאת אומרת לא רק

שהוא יורש מרבו את החוכמה אלא הוא גם
מוסיף עוד את הייחודיות שלו על החוכמה כמו

רבנים גדולים שיש להם תלמידים גדולים
שהתלמידים גם למדו מחוכמת רבם וגם מביאים

את התוספת המיוחדת שלהם את הפרט את הגוון
המיוחד שלהם להעיר יותר את

הכלל אומנם במציאות נמצא וד וד דרך ב אשר
מרוב השתוקקות וביקוש הגדול שבאדם יפתחו

עליו מראות השמיים וישיג בעצמו כל
המקוריות של בחינה

א' יש מצב שאדם יוולד פתאום לרוחניות גם
בלי

רב ואחר זה מחוייב אומנם לטרוח ולהתייעל
עד שמוצא רב חכם שיוכל להתכפר ולשמוע לו

ולקבל החוכמה בבחינת המסירה פל פ שהיא
בחינה הב ואחר כך לבחינה ג

ומתוך שנו נסמך לחכם מקובל מתחילתו באים
לו ההשגות בהגיעה גדולה תופסים זמן ארוך

ונשאר לו זמן מועט להתרחב בה או יערה
לפעמים שהשכל יבוא

אחר זמן לגמרי כמו שכתוב וימותו ולא
בחוכמה והם צט אחוזים

מ100 אשר נקראים אצלנו אילה ולא

נפקה
ים כמו

הפתאים והעם הארצים שבעולם הזה שרואים
עולם רוך בעיניהם ואינם מבינים אותו ולא

כלום חוץ מלחם
שבפיהם זאת אומרת יש

מצב
שהאדם השיג רוחניות מצד

עצמו אבל אז הוא צריך לחפש רב כדי באמת
לגדול ולהפתח בחוכמה כי זה הסדר

כמו שזה בעולם

העליון אבל אז זה לא פשוט לו להתכופף לרב
או לקבל רב שהנהיג אותו כי הוא מרגיש מאוד

מאוד גדול מצד עצמו מאוד מאוד חכם זה לא
פשוט וגם בגלל שהוא לא נסמך לחכם מקובל

מתחילת

דרכו אז באים לו השגות בהגיעה גדולה
וגם הוא יכול

לגדול עם הרבה טעויות שהוא יצטרך לנקות
אותם וזה לא

פשוט וא אומר 99% מהאלה

נופלים אומר שהם דומים לפתאים ועם
הארציים מהארץ שבעולם הזה שכאילו רואים את

העולם הרוחני אבל לא מבינים איך להתנהל בו
חוץ מ לחמן שבפיהם דן מה שנוגע להם

לפרטיות אומנם גם בדרך הראשון לא כולם
מצליחים כי מרביתם אחר שזכו

להשגה זכ דעתם עליהם מה זה הדרך הראשון
למצוא רב ולהתכופף עליו מההתחלה לקבל את

ההנהגה שלו ואינם יכולים להיפ למשמעת כפי
הצורך כי אינם ראויים למסירת

החוכמה ואז מוכרח החכם להסתיר את גופי
החוכמה מהם וימותו ולא בחוכמה הילה ולא

נפקה וכל זה הו כי במסירת החוכמה יש נאים
גדולים ועצומים

הנובים מסיבות
הכרחיות ועל כן מעט מעט אם שמצליחים סה חן

בעיני רבם עד שימצאו אותם כדאים לדבר הזה
כן אז דמה גם לעיבור יניקה ומוחין כל הא'

ב

ג א אומר שהסדר
המוצלח זה אדם שמחפש אמת מחפש דרך מחפש

רוחניות למצוא ריו ללכת
אחריו ואז לגדול בצורה נכונה אבל יש מצב

ש האדם הגיע לדברים גדולים מצד עצמו עצמו
והתפתח רוחנית

לבד אבל אז הוא גם צריך למצוא רב כי זה
הסדר וזאת הדרך אבל אז קשה לו כי גם לא

יהיה לו פשוט למצוא רב כי הוא מרגיש את
עצמו מאוד גדול ומאוד

חכם וגם לא היה לו פשוט להתבטל או לקבל
מישהו

מעליו אחרי שהוא גדל מצד עצמו כל כך
לבד

ועד שהוא ישתלם בדבר הזה הוא בינתיים לא
מספיק להתפתח

בחוכמה אז זה לא פשוט אבל אומר גם בדרך
הא' שהיה לו רב מההתחלה זה גם לא פשוט כי

מרביתם זה כתוב אלף נכנסים לחדר ואחד יוצא
להוראה כי הרוב אחרי שמגיעים לאזה השגה

כבר קשה להם לקבל את הרב בתור הגדול כי הם
יודעים מצד עצמם עכשיו יותר ממנו או ככה

מרגישים או מי אמר שהוא צודק אבל לא מדובר
פה גם רק על ידע חיצוני אלא זה עניין של

העברת
א הרוחניות כמו שמשה רבנו נתן מאודו

ליהושע קרא לזה גם לפני זה מסירת שם

המפורש מה השם המפורש של הקדוש ברוך הוא
שהוא טוב ומטיב לא פשוט למסור את הדבר הזה

כי קשה להכיר את הבורא דרך אחוריו אבל בכל

אופן באמת לזה האדם נברא להשיג את האלוקות
מה יש לו עוד בחיים להתעסק

בצעצועים אבל זה לא
פשוט לכן מעטים הם שמצליחים לנסע חן בן

הרבה אבל באמת זה לא פשוט למצוא רב אמיתי
רב נכון רב טהור עוד יותר קשה להתבטל אליו

צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יכוון אותנו
יעזור לנו יסייע

לנו א צריך להצמד לספרים וסופרים אבל זה
לא מספיק בלס לא אומר ש צריך רב בחייו

נכון שאדם
שהוא גבוה ברוחניות והתפתח הוא יכול להפיק

הרבה מהספרים כי הוא לא קורא רק את הספר
אלא משיג את מה שמעבר לספר הוא יכול להיות

בבחינת פ אלפ בהפרשי דורות
למה כי הוא במדרגת מחבר אז גם אם הוא לומד

את דברי החכם בספר על פי ג' התנאים האלה
שהוא בא ל הדברים עם הענווה והתבטלות

והוא שם את כל ההבנות שלו בצד ומקבל את
ההבנה של הצדיק והחכם וגם מתוך ההבנה של

הצדיק והחכם הוא יכול
להתפתח אז אפשר להגיע גם לדברים גבוהים

אבל זה לא במקום רב חי כי בדרך כלל האדם
בורח כי הוא לא רוצה רב חי כי לרב מת אין

דורשין הוא כאילו יכול לפרש אותו איך שהוא
רוצה לכן ה אומר

99% הם נופלים ובאמת רואים הרבה אנשים
שאין להם רעב או לא קיבלו איזה

דרך הרוחניות שלהם מאוד מאוד עקומה
מעורבבת

מבולבלת זה לא פשוט אבל גם לא פשוט להישאר
[מוזיקה]

תחת
רב כי אז האדם צריך לוותר על דעתו ולפעול

לדעת
רבו צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יכוון

אותנו יעזור לנו
ו נזכה להיות ראויים אומרים

שה תלמיד מוכן המורא

מגיע אבל הבורא פה מדובר על מדרגות גבוהות
גם משהו שהוא אומר

פה אבל כן צריך לשוף לזה לא צריך א צריכים
לשוף לזה לזה נברינו זאת אומרת לשם צריך

להגיע שאלה

מתי שני אזכה אז אני אסכים את

השיעור אז בהתחלה שרטת מ הסברנו קצת על
ההבדל בין ה מטריקס לעולם הרוחני

עוד אמרנו היתרון של בעל הסולם על פירושים
קודמים שהוא גם ביאר מצד קודם ונמשך וגם

ענף ושורש את החוכמה זה דבר מיוחד שלא היה
לפני זה מטורף מה שהוא עשה האריזל הכין

שורשים לזה אבל גם הכתבים לא היו מסודרים
ו נגנזו וגם הם היו בשפה שרק צדיקים

עצומים כמו רבי חיים ויטל יכלו להבין לא
פשוט בכלל בעל הסולם ממש קיבל רשות

מהשמיים ממש הצי כאילו המצי לא באמת המצי
אני קורא לזה המצי כי זה כמו יש מעין שפה

מיוחדת שמגשר ועוזרת להתחבר לקבלה משהו
מיוחד מאין כמוהו תורת משיח

ממש עוד
אמרנו שאפשר

לעזר לפרש
עניינים בחוכמת

הקבלה מחוכמות חיצוניות אבל זה לא יהיה
פירוש אמיתי כי זה לא מבאר את חוכמת הקבלה

גופה לכן אין לה לעשות ככה מה כן אפשר
אחרי שהאדם השיג טוב טוב את חוכמת

הקבלה בעצמה
בסדרה אז הוא יכול להעזר באמת כנקודת

גירוי כנקודת הגש בכל החוכמות כי הוא עושה
את זה מתוך הכלל מתוך המציאות הרוחנית ולא

הפוך כמו המשל שאני לא מסתכל עם משקפיים
של חלקיק ל גל כי אני לא אבין את הגל אבל

אם הבנתי את הגל טוב ויש לי את כל הגל
ואני מכיר את הכל משיג את הכל אני יכול

להציץ על החלקי חלקיק ולהבין ממנו
דברים אבל זה רק אחרי שאני משיג טוב את

הגל ככה בקבלה והוא עוד אומר שלא צריך
להביא עדות

מהחכמים הבנת מה הקבלה אומרת באמת אין לך
מה להביא

עדים על הטענה שלך על הקבלה כמו
שאמר איך קרא

לזה צריך להבין את טענת הבעל דבר בטרם
מביאים מדים על הטענה ועוד אמר שההשגחה

הכינה חמישה
חושים לחכמות חיצוניות אבל החוכמה הרוחנית

אתה צריך חושים רוחניים לכן זה לא עזר לך
הקש

הגשמי אז מה עליך לעשות להתייגע בחוכמת
האמת לקים תורה ומצוות לעבוד ואז תזכה

לבחינת המקוריות להיוולד למציאות הרוחנית

ואז תתחיל להבין את חוכמת האמת ואז גם
תצטרך ללמוד להתייגע להתפתח בה ללכת אחרי

רבותיך אחרי
רבך ואז באמת תוכל גם להסתייע

ואפילו כמו שהסברנו בסוד האיחוד ממלא
החוכמה אלוקית מחברת מאחדת ופרת את

הכל אבל זה יהיה דבר צדדי כ כי זה רק ענף
הדבר האמיתי זה בעולם הרוחני דווקא שתשיג

את האלוקות לא שתבין דברים מהגשמיות
לרוחניות זה רק סימן אלא שתתעשר במציאות

הרוחנית עצמה האלוקית זה הדבר המעניין
באמת לעסוק בתודעה האלוקית זה העסק

המעניין לא שתבין מהמטריקס רמזים על
הרוחני זה נחמד אז זה דבר צדדי תבין את

הרוחניות עצמה זה הדבר
הגדול עוד אמרנו

זאת אומרת אין לפרש את חוכמת הקבלה לפי
חוכמות חיצוניות זה ביטול זמן רק לאחר

שאתה מבין את חוכמת הקבלה באמת אז תאכל
וזה אמר שזה הה הטעות של הרב שמטוב שזה

אחד ממפרשי המורא
נבוכים גם היה איזה פירוש של ספר

היצירה על פי חוכמת הפילוסופיה ששוב זה
מבזה מגביל

ומהוות כי אי אפשר לפרס על פי הפילוסופיה
את

הקבלה אתה לא יכול עם חד ממד לראות תמונה
תלת מימדית אי

אפשר אתה יכול להסתייע כקש אבל לא לפרש את
עצם

החוכמה לכן הוא אומר שזה ביטול
זמן אבל הוא אומר עם זאת אחרי שתבין את

חוכמת האמת עצמה תוכל להסתייע בעניין
ההיקש זה

בסדר כי ממילא כל החוכמות נכללים בחוכמת
הקבלה ועל פי חותמה נחתמו כמו שהסברנו

בשיעור על סוד
האיחוד אבל זה משהו אחר זה מהעליון אני

מסתכל על התחתון ולא מהתחתון על העליון זה
הסברנו בקורס כבלה למתחיל אני אצטרף אחר

כך גם את הקטע הזה לקורס
הזה רציתי לחבר את זה ל קורס אחד של 12

שעות אבל זה יצא יותר ארוך אז בינתיים
היוטיוב מגביל אותנו אולי בעתיד יתנו

להעלות שיעור יותר ארוך מ-12 אבל זה גם
הרבה פעם היה מותר רק 10 דקות אז לא הייתי

מעלה שיעורים שלי של רבנים אחרים אז הייתי
מעלה 20 חלקים כאילו של 10

דקות זה היה לפני הרבה זמן אחר כך הם נתנו
יותר בסדר לאט לאט העולם התפתח

עוד
אמרנו שיש את המקוריות שבחכמה ההבנה שב

מקוריות והסדר שבכתב המקוריות זה כמו לידה
לרוחניות על ידי מציאת חן בעיני האלוקים

שהוא פותח לך את התודעה

הרוחנית ויש גם שתבין את מה שהוא פתח לך
תידע את החוקים תידע איך לפרש אותם תדע

איך לנצל אותם תדע את כל הכללים זה ההבנה
שבמקורות ויש את הסדר שבכתב שאתה גם

יכול מאחרים
שכתבו לקבל מהם כלים ותובנות ולהשתכלל

ויותר מזה לכתוב אפילו
בעצמך ועוד עניין בסדר שבכתב שגם מי שלא

בעל השגה זה יכול לעורר בור מקיף זה דבר

מיוחד למה אבל הסדר הזה הוא רק על
התורה שבכתב כאילו על הסדר שבכתב ולא על

הא' והב שזה ההבנה ש
במקוריות והמקוריות

עצמה כי המקוריות זה משהו שבא מלמעלה זה
לא תלוי

בך וההבנה ש
במקוריות זה תלוי בך אבל אתה צריך שייפתחו

לך את המקוריות
אבל הסדר שבכתב ממטה למעלה גם אם אין לך

את שני אלה יש בזה סגולה לכן יש בו

יתרון וגם אנחנו רואים בחוכמה שאור מקיף
יכול להעיר לכלים

הרחוקים אז זה דומה לעניין הזה צריך

להגיד אמרנו שיש סדר למסירת ה חוכמה
האלוקית הסדר הנכון למצואו להיקפה אליו

וללמוד
ממנו ולהתפתח דרכו סדר הב זה שאדם התפתח

מצד עצמו בזכות ההשתוקקות הגדולה או סוג
השורש נשמה שלו פתחו לו את זה גם בלי רב

אבל אז הוא צריך למצוא רב להתייגע
להתכופף אליו כי זה סדר העבודה אני לא

יכול לעבוד בתוך
עצמי וזה לא פשוט רוב אלה

נופלים סדר הג סליחה העוד אופן הוא אמר
שגם בדרך הראשון לא כולם מצליחים כי קשה

להם להתבטל אחרי שהם הגיעו להשגה מצד עצמם
בסדר אבל אם לא בגלגול זה בגלגול הבא

בתיקון הבא אנחנו צריכים לעשות את
ההשתדלות

ולהתפלל לשוב שאדם זכה לרב נכון להדרכה
נכונה לכיוון

נכון ודווקא מי שכן משיג מצד
עצמו הרבה הרבה יותר קשה לו למצוא

רב ולהתבטל

לרב אבל
דווקא אדם שמשיג הרבה מצד

עצמו הוא ירצה למצוא רב א או ישתדל למצוא
רב ללכת אחר רב כי הוא מבין שזה סדר

העבודה הרוחנית שאני חייב לצאת
מעצמי אז דווקא מי שבאמת מבין הרבה כן

יעשה מאמץ למצוא רב ראוי ללכת אחריו אז זה
לא פשוט רבים חללים נפלו והפילו

בזה אבל המינימום הייתי אומר שני צמד ל
לבעל הסולם ובנו ונתחיל מזה ואם נהייה

רועים ומספיק אמיתיים
מלמעלה יקרבו אותנו לרב המתאים לנו והנכון

לנו אבל יש בזה גם הרבה קליפות והסתרה אזה
מלמעלה בכוונה כחלק מסדר

התיקון לכן צריך הרבה תפילה יגיעה ורצון
לאמת ולא להסתמך על הטבע כי זה לא עובד

ככה הקדוש ברוך הוא רוצה יגיעה למעלה מכוח
אנושי אוקיי ברוך השם זכינו ללמוד את קורס

קבלה למתקדם אמנם זה כול ה מאמר אבל זה
מאמר

חשוב
ומיוחד מעבר לזה צריך ללמוד את ההקדמות של

הסולם חלקם
לימדנו ואת התלמוד 10 הספירות בתלמוד 10

הספירות לא לימדתי כומרת יש לי הרבה
שיעורים אבל יותר כחומרי עזר לא לימדתי את

ה לא בהקלטות לפחות שהם כאילו ביוטיוב
אלא יותר באופן אחר ב באופן של שיעורים של

חברותות אבל לא לימדתי את זה
בהקלטה אלא רק את החומרי

עזר ובעזרת השם אני גם ימשיך לעשות את זה
בקרוב על עוד חלקים וגם בשפת הענפים וגם

במושגים את התלמוד 10 הספירות
עצמו

כלימוד על סדר התלמוד 10
הספירות אני כרגע לא מלמד ברמה של הקלטה

לבחוץ בעתיד אני אעשה את זה
א יש לי את הסיבות

שלי
[מוזיקה]

א כי גם יש הרבה שיעורים שכבר קיימים ברשת
של רבנים אחרים שהפצת ובניתי להם אתר

וקדמת
אותם אז יש מספיק חומר אני

כזה עושה שיעורים איפה
שחסר בעתיד שהעולם יצטרך את הגוון שלי

בתלמוד ר
הספירות וגם שאני אתפתה לכך

מספיק אז אני אלמד את זה בצורה כזאת
בינתיים אני מלמד רק בבחינת מקיף בעזרת

השם שגם אני אלמד יותר
בעצמי אוקיי

תודה
רבה בעזרת השם נעשה

ונצליח אני אשמח אם נהניתם מהשיעור
תרמתם תלחצו על כפתור התודה לתמוך ולסייע

בהפצת השיעור פרסומו ברשת אם תוכלו להצטרף
לחברי מועדון באופן חודשי ניתן לביטול בכל

עט החל מ10 שקלים לערוץ היוטיוב זה יעזור
מאוד מאוד עדיף לפחות ב-30 כסף סייע

לפרסום והפצת התכנים
ברשת לזיכוי הרבים תודה רבה ושנזכה

לדבקות אלוקית להשגת אלוקות לשם שמיים וש
המאור

שבתורה יחזיר לנו למותב הקורס היה גם ל
השבת החטופים הביתה מהשבה באוקטובר ג בעל

הסולם נפתר בשע באוקטובר לפי הלועזי אבל
בסדר לא לעשות מזה

תורה בעברי הוא נפטר ביום

הכיפורים והשיעור לרפואת
הפצועים ולעילוי נשמת הנרצחים וש אכפת לנו

מהם באהבת ישראל אמיתית לשם
שמיים השיעור גם לרפואה צבתי מידה בת

סליחה לעילוי נשמת צבתי מיד בת בתחנה
ולרפואת אהרון בן מזל יש לי איזה כאב עצבי

מורכב
בפה מאוד כואב אגב אז אתם מוזמנים לכוון

לרפואת עם זאת כל התפילות האלה והרפואה
האלה זה יותר נועד לדבר הרוחני ולא רק

לדבר
הגשמי אבל אם אנשים היו יודעים את זה יכול

להיות שהם כמעט לא היו
מתפללים אבל אנחנו בקורס קבלה למתקדם אז

אני יכול להגיד את זה זאת אומרת הרבה
התפילה 90% ממנה זה כדי שיהיה אכפת לי

מהשני וזה ההישג הגדול ושר 10% זה כדי שגם
הבורא ירפא אותו גשמית ממש אבל גם אם הוא

לא ריפא אותו גשמית ממש או לא קרא מה
שרציתי התפילה עשתה את שלה בצורה מאוד

טובה למה כיא נועדה ליצור נקודת קשר שהי
אכפת לי מהשני שאני אחשוב עליו שאני אפנה

לאבא שבשמיים לכבודו ועצם זה שעשיתי את זה
זה הדבר הגדול באמת עם זאת אנחנו כמובן

בדברים כאלה קשים
וקיצוניים רוצים שגם יהיה הדבר חיצוני כי

זה הכרח של ההכרח שם יחזרו הביתה לשלום
ובהקדם

אבל לא רק לכוון לזה כי אז נפסיד וגם
התפילה תשפיע הרבה יותר פחות

אלא לבוא עם נפש שלמה עם כל הרובדים
שצריך שנזכה לאהבת ישראל תורה לשם שמיים

וזה לא דבר פשוט בכלל שאהבת ישראל היא באה
למלות את הרצון לקבל את העולם הבא זה יש

בשפע שזה לשם שמיים זה קשה בכל מקרה הקורס
הזה

כולו מוקדש
וזה צויין למעלה בכל

השיעורים להשבת החוטפים הביתה ולרפואת
הפצועים ולעילוי נשמת הנרצחים שמקום דמם

ולשמירה על חיילי צהל ושמירה על עם ישראל
בעזרת השם ואין יותר דבר גדול מחוכמת האמת

לדבר אומרים המקובלים אומר הזוהר שכל אין
פורנות בע לעולם אלא בשביל ישראל ובפרט

שלא עוסקים בחוכמת האמת
והפנימיות בעזרת השם שיתקיים בנו

הכתוב בזכות ספר הזוהר יצאו מהגלות ברחמים
מה שאומר רשבי בזוהר פרשת

נסע אמן ואמן תודה
רבה בעזרת השם נעשה ונצליח נעשה כלים

דהשפעה ונצליח לזכות לאור האמונה אמן
ואמן תם ונשלם שבח לבורא עולם