דרגות הסולם: 1.אצילות היא השגחה פרטית | קבלה

אצילות היא השגחה פרטית #קבלה #חסידות
בתע"ס דף קי"ב כתוב שבעולם אצילות אור עצמו הוא, ונראה לי שכוונתו מה שאין כן האורה מאיר
בעולם הבריאה, נקרא אור של תולדה ולא אור בעצם כמו שכתוב.
ויש לפרש שאצילות נקרא, בחינת השגחה פרטית ששם נקרא, ש "הוא לבדו עושה ויעשה
לכלהמעשים". ומשום זה האור המאיר שם הוא בחינת אור בעצם בלי שום השתתפות התחתון.מה
שאין כן בחינת בי"ע דפרודא, ששם יש בחינת בירור טוב ורע, זה נקרא, בחינת שכר ועונש.לכן האור
המאיר הוא על ידי השתתפות המאציל והנאצל, שהוא בחינת שותפות. ולכן נקרא, אור של תולדה,
ז"א שנולד משני גורמים. מה שאין כן בעולם האצילות, שאיןשום שותפות, היינו שאין התחתון
מסייע שום דבר, שנקרא בחינת "לא יגורך רע", שאין שםשום בירורים, לכן נקרא זה, בחינת
השגחה פרטית.
וזה פירוש מה שכתוב שם שהמסך עושה פרסא בין אצילות לבריאה, זאת אומרת שבי"ע
נמצאמתחת למסך, מה שאין כן באצילות, אין שם שום מסך כלל. ויחד עם זה מבואר בכמה
מקומות, שגם באצילות ישנם מסכים, מסך דהרחקה שבבינה, וחלון ונקב צר . והתירוץ שזהו רק
לגבי בי"ע, מה שאין כן לגבי אצילות אין שום היכר. והפירוש הוא כנ"ל לגבי הנשמות, שנמצאים
בבי"ע, שהוא בחינת שכר ועונש, מרגישים שיש מסכים. מה שאין כן כשבי"ע עולה לאצילות, וזוכין
לבחינת השגחה פרטית,אזי הם רואים שהכל אחדות, שאין שם שום בחינת מסכים.