מאמרים קנט'-קס' מאת הרב"ש זצ"ל בעניין פרשת אמור מתוך "ברכת שלום על התורה"