מאמר קפו' מאת הרב"ש זצ"ל בענין פרשת שלח מתוך "ברכת שלום על התורה"