מאמר קעב' מאת הרב"ש זצ"ל בעניין פרשת בהעלתך מתוך "ברכת שלום על התורה"