מאמרים קיא'-קיד' מאת הרב"ש זצ"ל בעניין פרשת תרומה מתוך "ברכת שלום על התורה"