ברכת שלום מאמרים תש"ן מאמר לט חלק ב – כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה – הרב גוטליב