ברכת שלום מאמרים תש"ן מאמר לט – כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה – הרב גוטליב