הבחן בין נפש הבהמית לנפש האלוקית – מאמרי הלב 54 תשמ"ח מאמר י"ז חלק א – הרב גוטליב