זוהר על בראשית א', סימן קיג'-קיד', הרב גוטליב 02-06-2016