זוהר על בראשית א', סימן קי'-קיב', הרב גוטליב 26-05-2016