זוהר על בראשית, א' אותיות קו'-קי', הרב גוטליב, 19-5-2016