יסודות בלימוד פנימיות התורה – האם המחשבה חכמה או בינה

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://www.youtube.com/channel/UCovbRZ0_1kCiFe7SEkd8ciA/join
שלום וברכה יסודות
בלימוד פנימיות

התורה פרשת
צו התורה אדם ומה

שביניהם מה על האדם לעשות כדי לשנות את
מצבו באופן רגיל אדם נמצא במצב שאינו רצוי

לו ישנם שינויים רבים שאדם יכול

לעשות אך השינוי החשוב ביותר העמוק ביותר
הוא

במחשבתו על כן ראוי לאדם להבין מהי המחשבה
אותה עליו

לשפר מציג בעל
הסולם את השאלה בהקדמת ספר הזוהר אות

יג זאת אומרת הוא אומר שעיקר השינוי הוא
במחשבה דהיינו בפנימיות

בתודעה אבל מה אדם צריך לשנות מה הוא צריך
לשפר שואל האם מ מחשבה הייא

חוכמה או

בינה ואלו דברי בעל הסולם ודע כי לפעמים
נקרא בזוהר השם מחשבה על החוכמה ופעמים על

הבינה והעניין הוא כי מחשבה פירושו
הנקבה

דחכמה ועל כן יש לכנותה בשם חוכמה כי הנו
כב ד

חוכמה

אומנם עצם

בחינתה הנה הי בינה ולא חוכמה קנל אכן אן
הבינה נקראת בשם מחשבה רק באותה בחינת

ראש ביחד עם החוכמה וזכור
זה כפי ה מתבאר בהבנה דברי בעל

הסולם שהמחשבה היא חיסרון המתקיים

בחוכמה אמנם חוכמה היא דבר
שלם אך כאשר המלכות עולה להיות נקבה

לחוכמה בצמצום ב היא נקראת
בינה היות שהבינה היא נקבה

לחוכמה כאשר היא בעלת חיסרון כתוצאה
ממלכות שעלתה לשם על כן נקראת במצב זה

הבינה
מחשבה

המחשבה היא חיסרון המצוי

בחוכמה אדם אני תכף אסביר אם האדם מבין
שיש לו חיסרון בחוכמה עליו לייצר

מחשבה לעיתים המחשבה טורדת את האדם
ולעיתים האדם צריך לייצר את המחשבה באופן

מודע כאשר המחשבה באה מיצר
הרע באה בניגוד לתכליתו של האדם עליו

למגרה המחשבה היא המקור לכל ההתפשטות של
ההרגשה המצוייה בלב האדם אם נמגר את

ההרגשה
במקורה דהיינו במחשבה אזיי נוכל לתקן

עצמנו כאירועים
לתכלית אז אמר

פה שהזוהר לפעמים קורה
לחוכמה מחשבה ולפעמים לבינה אם כך המחשבה

היא חוכמה או
בינה אומר המחשבה זה הנוקה של

חוכמה אבל מעצם
בחינתה

א הנגבה ד החוכמה היא בינה ולא

חוכמה לכן הבינה היא נקראת מחשבה רק שהיא
ביחד

בחינת ראש עם

החוכמה וכפי שבעל הסולם מסביר את דברי
הזוהר זאת

אומרת מתוך

דבריו מלכות זה
חיסרון ומלכות עלתה לבינה אז החיסרון

לחוכמה נקרא

מחשבה חוכמה היא דבר
שלם ובינה זה חיסרון

לחוכמה רואים גם ב בספירות בתפיסת המציאות
שהחוכמה זה כמו הכלל הדבר השלם הגולמי

המגיע מלמעלה והבינה זה התבוננות ורית
הפרטים וחלוקתם כדי להבין את החוכמה וד

אנחנו
מורכבים מגוף ונשמה ונשמה פנימיות

וחיצוניות
רגע סליחה אז אנחנו צריכים גם את חיסרון

וגם את הכלל גם את השלם וגם את
החסר

לכן אנחנו צריכים את שניהם כדי שזה יהיה

מחשבה אז המחשבה אם ככה ה
חיסרון המצוי

בחוכמה ואם האדם מבין שיש לו חיסרון
לחוכמה הוא צריך לייצר מזה מחשבה מחשבה זה

גם נקרא מו עכשיו כמו חוזר

יש מחשבות גם מצד הגוף מחשבות מקולקלות יש
מחשבות אוטומטיות יש מחשבות שאדם מפעיל

אותם על ידי בחירה עבודה החלטה והגיעה
עליהם אנחנו רוצים לדבר ואותם

לפתח כי המחשבה המחשבה מעלה את האדם
מהגוף בהמה זה מלשון בא מה המחשבה ב

אוטומטית אבל האדם המחשבה שלו היא צריכה
להיות בחירי

אמונית ואם בעצם נעשה תיקון במחשבה זאת
אומרת בתפיסה בתודעה אז זה התיקון הראוי

כי אז זה גם תפשט לנו בסוף להרגשה
ללב כי במקור המחשבה היא המקור לכל

ההתפשטות של הרגשות זה אפילו עובד ככה
מבחינה ביולוגית אבל זה עובד ככה מבחינה

רוחנית כי הכל עובר דרך הכלל הראש
הפנימיות

רק יש גם בחינת זה לעומת זה עשה אלוקים אז
יש את הקליפה אז כנגד זה יש גם את הראש של

הקליפה והחוקים הם אותם
חוקים אבל הראש של

הקליפה סופו להיכרת כי הוא נוגד את האמת
נוגד את הפנימיות אבל הראש את הקדושה ספו

תקיים א ולחבר אותנו לעליון שלנו לבורא

למעלה לא פירט פה
הרבה אז אני לא אכנס לזה

פה אבל יש הרבה מקומות שדיברנו והרחבנו על
כל עניין המחשבה

שבאדם מחשבה זה גם כנגד צד הראש
לכן זה נקרא מו עכשיו כי זה מה שאדם דוחה

מתנגד וזה מאפשר לו להיות מודע ולהיות
שותף א יש את המחשבה הבהמית כאילו זה לא

ראוי לי כרגע מחשבה זה שם מושאל אבל אנחנו
מדברים בקדושה לכן המחשבה המדוברת זה

חיסרון

לחוכמה מה היא הדרך הטובה ביותר למגר
מחשבה רעה

תשובה לשרפה באש לשרפה באש אש הוא כו שמאל
היות וכאשר אדם חוטא יצר הרע מסיטו לכך

והוא שורף עצמו בשל אבת יצר הרע דהיינו
בהשתוקקות של יצר הרע מלשון של

הו ת ת זה ארבע אומות רצון גדול על כן יש
למגר או להחליף אש זו באש טהורה על מזבח

רצונו של האדם כנגד אש דקליפה שזה
ההשתוקקות של

הטומאה יש את האש דקדושה שהיא מחלה את
הפרטיות השרפה היא ויטור על הרצון היוצר

חיכוך פנימי בין בית רצונות
החיובי כנגד

השלילי החיכוך הנוצר הוא

האש הצריכה למגר את אש התאווה הבא מיצר
הרע על כן ה יפחד האדם מהמלחמה ביצר

הרע מלחמה יוצרת
אש שאדם בפנימיותו אינו רוצה

בה היות והוא מחפש את השלום
והשלווה ללא מלחמה לא יגיע השלום והקם

להורגך אשכם להורגו זאת אומרת אם לא תשרוף
את האויב הוא ישרוף

אותך החיכוך הפנימי הזה הוא כוח יצחק
אבינו מידת הגבורה קו

שמאל

אז מה אמר לנו

כאן מה הדרך הטובה למגר מחשבה רעה לפי
הכלל כבולו כך

פולטו כמו שמחשבה הרעה באה באש
התאווה

ככה באש התורה אבל צריך לייצר את אש התורה
הזאת איך מייצרים את אש התורה הזאת על ידי

החיכוך על ידי המלחמה ביצר הרע כמו ש
מחככים בית אבנים בית הבנות נוצרת אש אותו

דבר אבל בנפש

האדם זה הגבורה
דקדושה אז זה כוח שאדם צריך לפתח ולקנות

בתוכו זה קיים בו כשורש כיצחק
אבינו כרגע נראש תה בסדר

אוקיי
המרופד שאדם לא מחפש את האש כי מצד טבעו

של העצלות הוא נמשך
למנוחה שלווה

שלום אבל זה מעורב בעצלות בתאווה בחוסר
רצון להתייגע לכן השלום האמיתי והשלווה

האמיתית זה לא רק בימין כמו שרואים בתורות
אחרות אלא אם אני מגיע לשלווה והשלום מתוך

השמאל זה התיקון האמיתי

לכן אמרנו את זה בחנוכת חי אדמון בצל
צלמון תראו את זה שמה

אוקיי פה הסתיימו היסודות אני אקרא קטע
קטן מה מתוך

השאלה כי זה נוגע בסוד
מעט אומר הזוהר הקדוש אין צו אלא עבודה

זרה דינו סטרא אחרה צו המבטא את האישה
שהיא עבודה

זרה מצריך את האדם לעשות את עבודת השמירה
הנקרא יראת השם לאמי עבודה זרה לא מדובר

על אישה גשמית אתה יכול להתבטא בזה אבל לא
מדובר על זה כי ההשתוקקות הלב של האדם

במקום לעבודת הרז הוא נוטה לעבודת הזר
דאינו לקבל לעצמו אדם צריך לזרז את עצמו

לעבודה זו ואיין זרוז אלא במקום עצלות
עכשיו העצלות יש בה המון המון

מדרגות יש עצלות של ילד קטן יש
עצלות של אדם

שגדל ויש עצלות שצריך
לבוא לעבוד לא בשביל השכר אז העצלות כבדה

כמו בכוכבים יש מדד כזה לכוח המשיכה נראה
לי בג לא

זוכר אז ככל שהכוכב גדול יותר או צפוף
יותר אם נדייק כוח המשיכה

שלו הרבה יותר
גדול זאת אומרת לקפוץ בכוכב אחר שכוח

משיכה בו חזק זה יכול להיות פי 10 יותר
קשה מלקפוץ בכדור

הארץ לכן כל אחד נמצא בכדור תודעתי אחר
אחד לקום לתפילה מרגיש את זה כ-100 קילו

והשני מרגיש תענוג לקום לתפילה אז יכול
להיות שזה רשו זה צדיק או שזה קם כי הוא

רוצה לקבל לעצמו וזה רוצה לקום לשם שמיים
ואז מאוד קשה שלו אבל זה דווקא טוב בבחינת

התורה ניתנה מתוך
החושך לכן כל אחד יש לו

עצלות וזה לא עצלות פיזית כי יכול להיות ש
יהיה לך כוח ללכת למכון כושר אבל אין לך

כוח ללמוד תורה ולפעמים זה מקרין לך גם על
הגשמיות כי עשו הוא עייף וחלש ורעב אז

בסוף בלי יעקב גם את הגשמיות הוא לא מצליח
להחזיק

אבל
עדיין כל אחד יש לו את העצלות שלו וגם

אותה הוא צריך
לתקן ויש עצלות יש כוכבים מאוד כבדים בו

נגיד האסלות נובעת מהנוחות המתקיימת במקום
בו האדם

נמצא אזה בדרך כלל יש גם עצלות שנובעת מזה
שהאדם חלש איבד את כל הכוחות שלו לא רואה

מה יצא לו מזה ואז אין לו כוח לזוז הסברנו
את זה בקליפ מזווית יפה לך אל מלא הצל ר

דרכ וחכם השלימו את זה שמה העצל אנו
מעוניין להזיז עצמו כל תנועה מצריכה שינוי

מקום שינוי הרצן אם האדם נמצא במקום מסוים
אם הוא לא רואה בברור את ההנאה שיכול

להשיג מהמקום החדש הוא אינו מוכן להזיז
עצמו למקום החדש מה יזיז את האדם למקום

החדש זה רוז עכשיו הרבה פעמים מעירים לנו
גלגלי עזר העיר הוא דקיק מלמעלה וזה כאילו

סוג של שמירה כדי שנזוז אבל מתי ש לוקחים
לאדם את הגלגלי עזר כדי שיתחיל לעבוד באמת

ואז אין לו מקום לזוז אין לו כוח
לזוז ואז מה שפעם היה לו קל לקום לתפילה

עכשיו זה מאוד מאוד קשה לו מה הוא
יעשה כי הוא לא רואה את ההנעה שתצא לו מזה

הסתירו לו את זה קיבו לו את השלטר כדי
לקדם אותו אבל הוא לא מרגיש ככה הוא מרגיש

מפורק לגמרי או אם אדם רוצה להעביר שיעור
אפילו אין לו כוח מה

יעשה
זרוז בחינת

זר היות והרצון אליו צריך להגיע זרו
לאדם יש במילה הזו גם את בחינת

הרז
יפה הסוד שמתוך שלא לשמה אפשר להגיע ללש

לשם כך אדם צריך ללחוץ על עצמו לזרז את
עצמו לעבודה זו שאין היא טבעית לו

אז למה העצב הזה כי הגוף יבל אותנו אנחנו
חייבים להילחם בו

בקליפה מעל טבענו מעל כוח העצלות

להזדרז
לכן צריכים להיות חזקים ללחוץ על עצמנו

לזרז את
עצמנו להשיג את בחינת הרז מה רז שמתוך שלא

לשמע בא
לשמע

דהיינו שאתה יכול להתחיל לעבוד מתוך זהזה
שתקבל

סליחה אתה יכול להתחיל מתוך זה
שתקבל אבל שזה לא יהיה המטרה זה יהיה

אמצעי אחרי זה הסברנו את זה בקליפת לבן
וקליפת עשו אדם צריך לבדוק את עצמו ולראות

אם הוא עשה את זה לשם שמיים אבל הרבה
פעמים יצר

הרע בא אליו ברמאות א אתה לא עושה לשם
שמיים אז למה לך לקום למה לך לעבוד זה לא

שווה כלום והצדק אמו כי באמת זה לא שווה
כלום אם זה לא

לשמ אבל נאמר מתוך שלא לשמ בע לשמה זה לא
שקר זאת

האמת לכן צריך להזדרז
מה

להגיע

לנשמה שנייה רגע כל היום
הודעות צריך להזדרז להגיע ל

לשמה וזה
הרז שהאדם צריך לשים אליו לב וזה גם יתן

לו את הכוח לעשות את
התנועה זה יתן לו את התקווה איה אשר

איה אין לי הנאה בקדושה עדיין אבל אני
מכין את עצמי אני

מתאמן משם לקבל את הכוח מהתקווה שאני אוכל
להגיע לל שמה ויש תענוג אדיר ב לשמע פשוט

הוא לא
מורגש

במצרים אבל אם אני אעשה את זה בשביל
התענוג אז פספסתי את העניין אז באמת מצב

שהוא לא
פשוט שני אזכה לעבודת רז שזה נקרא לשמה

ולא לעבודת זר שזה נקרא שלא לשמה שעומד
בפני עצמו אבל כן

מותר לא לשמה שמביא ל לשמה וזה עניין
הזירוז

תזדרז לפעול את הלא לשמה אבל תזדרז להגיע
ל

לשמה
יפה אוקיי אני אקרא את הסיכום את השר אפשר

לראות בספר על אדם לזרז עצמו ליצירת
ההתלהבות לעבודת השם כנגד להבת יצר הרע

להבת יצר הרע עליו למצוא תחבולות ראויות
לורר את הכהן שבו את קו ימין שבתוכו ללכת

למעלה מהדעת הרגילה המורגשת שלו התחבולה
הכללית היא שמטרתו תבער בתוכו תדיר האדם

למצוא מדריך וסביבה שיגרמו לו לאי שקט
שיכריחו אותו

לעבודה העבודה היא הקרבת רצונו באופן שלם
עד להגעה לדבקות

אמיתית בבורא עולם
אמן בעזרת השם

שנזכה להזדרז להגיע לשמה ולדרוש תפילה
אמיתית ולהתגבר על העצלות ולקבל כוחות

לעבודה העצלות זה לא רק לקום בבוקר זה
יכול להיות לקיים מצוות

ללמוד ועיקר העצלות זה גם בני
שאתה לאלא מכוון את הנפש לדבר אתה עושה את

זה טכנית מבחוץ כדי לגמור עם זה שני אזכה
לעבודת רז אמן ואמן תודה רבה