יסודות בלימוד פנימיות התורה – חוק צמצום א'

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://www.youtube.com/channel/UCovbRZ0_1kCiFe7SEkd8ciA/join
שלום וברכה יסודות בלימוד פנימיות
התורה

פרשת בהר התורה דומה שביניהם חוק
צמצום

א' לצורך פתרון שאלות אלו עלינו להסתכל
היטב במטרת

הבריאה שכן כפי שלמדנו מטרת הבריאה היא
להטיב

לנבראים אלא שכדי להציא את הנברא מהרגשת
לחם ביזיון הנקרא בושה בעת קבלת חינם

הקדים הבורא ברחמיו את עניין
היגיעה לפני קבלת טובו

יתברך זאת על ידי התרחקות והסתרת
מאיתנו כדי שנוכל להתייגע בעזרת יגיעה זו

נקבל את כל טובו בהרגשת זכות
ולא הרגשת

בושה שכן מורגש בנו
הטבע שכל המקבל

מחברו נעשה נחות לו הוא מתבייש בשל היות
מקבל בשל היותו מקבל בטבע האדם יש את

התכונה הזאת שהוא מתבייש לקבל

בחינם זה מתלבש הרבה פעמים בגאווה

אבל במקור
זה מטעם שהוא רוצה להיות שותף ובעל

זכות יש מצבים יוצאים מהכלל
לשעתו שכאילו האדם לא מתבייש למרות שיכול

להיות שהוא מתבייש בפנים או הוא לא מחשיב
את האנשים האלה אז הוא לא מתבייש

אבל בסך
הכללי אדם מתבייש לקבל מאחרים או להיות

נצרח צד האדם שבאדם
לפחות

שורש לזה זה הבחירה ביתר דבקות בושה זה
הרגשת החיסרון כמו שאומר בעל הסולם איזה

חיסרון אבל יש בושה חיצונית של נבוכות או
לא על זה מדובר זה ענף מאוד רחוק של מידה

באמית אלא הבושה האמיתית שאני מתבייש
שאיין לי כלים די השפעה

שאני לא

שותף יש לציין שלא כפי שטועים
לחשוב שאנו משלמים לבורא עבור התרומה שאנו

מקבלים בשל כך אין אנו חשים
בושה אם כך היה

הדבר לא היה זה כי אם חשבון מסחרי
גרדה וכי יש לנו מספיק לשלם תמורת אור

צחי וכי 70 שנה של מצוות או ששת אלפי שנות
גלגול דיי בהם לשלם על אור נצחי הרי כל מה

שנשלם יהיה כעין הוכ אפס לעומת מה
שנקבל ונחזור אם כך שוב לבושה לאך שנקבל

את
האור אלא שהגיעה שלנו נועדה ליצר כלים של

אהבה לבורא בן אוהבים
אין הרגשת בושה בעת הקבלה היגיעה היא אינה

תשלום אלא יהודה הוא בניית כלים של
אהבה אומר על זה בעל הסולם מאוצר מתנות

חינם חננו חנני אז מה הפשט חושבים מסביר
הרבא שבן של בעל

הסולם הבורא יתן לנו הרבה פרסים ודברים
בחינם זה בכיתה א' מה הפירוש

האמיתי שייתן לנו מאוצר מתנת חינם דהיינו
מה הוצר ירת שמיים היכולת לפעול בחינם שלא

על מנת לקבל פרס כלים דהשפעה
זה נקרא מתנת חינם יש בזה יתרון גדול

כמובן למה כי ברגע שיש לה כלים יש את
הכלים האלה האדם

בהשתלבות הוא מרגיש את הטוב את האור
בגילוי אלוקות גילוי

השגחה אבל הוא צריך לעשות את זה כי זאת
האמת כי זה התפקיד שלו לא כדי לקבל ו את

האור את האור קצת כואב לי הפה מצטער כי אז
יהיה זיוף

אלא כדי להשפיע כי זאת האמת וזאת העבודה
של

האדם

לכן האדם צריך
לראות איך הוא משתמש

ברצון כדי לבנות כלים דהשפעה איך הוא
מתייגע כדי לבנות כלים דהשפעה שזאת תהייה

מטרת
עבודתו וזה האוצר האמיתי כלים דהשפעה

אמונה הכוח

הזה אומר פה שאם זה חשבון מסחרי שלא תבייש
אז מה אתה עובד בשווי של 10 שק עבור

מיליארד שקל מה הועילו חכמים בתקנתם עדיין
תהיה בושה אתה אומר לני אוקיי תעבוד שתי

דקות וקח מיליארד
דולר ביחס לחיי נצח 70 שנה זה כמו שתי

דקות וגם
פחות אז איך זה מתקן את הבושה אלא באמת זה

לא עניין של מסחר המטרה לקנות אמונה כלים
דהשפעה

אהבה ברגע שיש
אהבה אז אין בעיה לתת אהבה אמיתית מתוקנת

שלמה אין בעיה לתת
ת כי אין בושה בין אוהבים הם נהנים לתת

אחד

לשני כמו כדוגמה מכיוון אחר שילד לא
מתבייש באופן רגיל לדרוש

מהאביב כי הוא מרגיש שהוא חייב לו זה אהבה
חלותה

אמנם אבל שלא אוהבים רואים את זה
בגשמיות

כשאדם נגיד מגיע למקום חדש לא כולם
אבל חלק מהאנשים הרבה מהאנשים ולא מכיר אף

אחד אזה הוא קצת מתבייש

בהתחלה אבל כשיש אהבה שיש חיבור אז הבושה
נעלמת גם בדייטים בזוגיות יכול להיות

בהתחלה קצת מתביישים אחד מהשני ואז
שנפתחים ויש אהבה אז זורמים לא מ לא

מתייבשים ולא
מתביישים כי הדבר זורם כבר טבעי נוצר

החיבור הנער זורם זה לא עניין טכני כזה או
אחר כבר אל פשוט יש חיבור והדברים

זורמים לכן התשלום

הוא לא מסחרי אני אקיים תורה ומצוות תן לי
עולם הבא לתינוקות אלא אני אקיים תורה

ומצוות כדי לזכך את עצמי לתאר את הרצון
לקבל יהיה לי כלים דהשפעה ראה אמונה

ובהמשך אהבה וממילא אני אקבל את הכל
טוב כוח יגיעה זה שאיתו אדם צריך

להשתמש נובע ממה שקרוי בחוכמת הקבלה צמצום
א' זאת אומרת הכוח היגיעה זה כוח העיכוב

שאני מוכן להתייגע למרות שאני לא מקבל את
התוצאה

במקום ככל ששכר פורונו של האדם רחוק
יותר הוא יותר מפותח וככל שהוא קטן יותר

הוא יותר מיידי כמו תינוק כמו ילד קטן

במציאות
אינסוף

הרצון אוקיי א' לא נקודה במציאות ה אנסוף
הרצון הנברא קיבל את כל

הטבו זה המציאות הגולמית הראשונית שהתגלתה
בבריה כאשר הרגיש הוא מקבל והבורא משפיע

בחר ביתר דבקות דהיינו להיות בהשוואת צורה
עם

הבורא כדי להיות בהשוואת צורה עם הבורא
צריך אף הנברא להיות משפיע על כן הרגיש

בושה
בקבלתו והיות ואי אפשר להיות במצב של קבלה

חלקית
באינסוף הסתלק כי זה דבר שלם לא יכול

להיות שם קצת הסתלק מרצונו
לקבל ורצה להיות משפיע כמו הבורא הסתלקותו

מרצונו לקבל במצבו במצב
האגואיסטי

במקבל בעל מנת לקבל גרם להסתלקות ה זהו
צמצום א' זאת אומרת זה הצמצום הראשון

במציאות שהוא אגב תמיד יישאר יש צמצום ב'
זה לאחר

[מוזיקה]
מכן צמצום הלוף

אומר אסור לקבל בעל מנת לקבל אסור זה אומר
הדבר קשור אסור אי

אפשר צמצום ב' אומר אסור גם
לקבל בעל מנת

להשפיע רק על דרך
עלייה למה קבל בעל מנת להשפיע זה דבר טוב

זה נקרא אהבה נכון אבל אי אפשר לאהוב ישר
צריך קודם ראה צריך קודם חסדים יש

הכנות הכוח הגיה זה זה בעצם כוח העיכוב
כמו

שאמרנו מה זה בחר זה היה טמון בו בגנטיקה
הרוחנית אז איך בחר אנחנו מדברים גם מצד

הסתכלות הנשמות איך הם תופס ות את העולמות
המציאות הכל ביחס לכלי לנשמה שהיא גם

הנברא

העיקרי אז מספרים
לנו איך המציאות

בנוייה באמת הבחירה הייתה
שם מעין בחירה אוטומטית אולי אבל כאן

כאנחנו באים לקבל את זה על

עצמנו זה צריך לבוא מתוך בחירה א ש שותפות
גם שם זה היה ככה רק אין לנו השגה

בזה אבל אנחנו יודעים פה מלמטה כי אנחנו
תופסים את הכלל דרך

הפרטים
אז

כששי את

הפרטים את הבחירה מצידנו אז גם תתחבר לנו
כל

התמונה מזל לומדים את זה בחלק א' וב בעיקר
בחלק א' בתלמוד 10

הספירות למה מה שקרה באינסוף מחייב
אותנו יש כלל רוחני כל מה שהוא רצון

במדרגה העליונה הוא כוח מחייב במדרגה
התחתונה

הנאצלת
בסיבת לפי כך אותה בחירה של הסתלקות מרצון

לקבל באינסוף גרמה משם ועלא חוק מחייב וכל
מי שהתחתון מאינסוף החוק הוא שלא ניתן

לקבל אלא אם כן הקבלה נועדה

להשפעה אז איך אנחנו מקבלים פה אנחנו לא
באמת מקבלים תאור הרוחני מקבלים פיצוחים

בקושי וגם את זה לוקחים
לנו אפילו את הצעצועים כי החוק פועל על

הכל וא בעיקר פועל דווקא על הרוחניות כי
שמה הור ה גדול לכן לא מרגישים שום אור

בתורה
מצוות א בהתחלה או בהמשך בתורה ומצוות

האמיתיים שזה נקרא בעל מנת להשפיע כי
הצמצום פועל עלינו אבל נסירת עליכם ביזיון

ההטבה תתגלה ואם נרצה לדייק נאמר שהקבלה
צריכה להיות רק במסגרת של השפעה במצב של

אהבה בין המקבל
הנותן האפשרות לקבל ללא כוח של השפעה לא

אפשרית מי שיעבור על כלל זה יעבור בעצם על
החוק כל עבירה על חוק פירושה ח הכאת

המטרה ב דברים באים לנו
מהבורא א' השפע ב הרצון לקבל רק ה רצון

לקבל בא בהמשכה בלתי ישרה זה המצאה כי זה
לא קיים בבורא כי הוא לא נברח חלילה

הרחבנו בזה בקורס קבלה למתחיל השמו את זה
שמה אז יש השפע זה בא על דרך יש מייש

בתהליך של יש מייש
והרצון לקבל דווקא בא בתהליך של יש מעין

למה כי הוא לא היה לפני זה חלילה כי אין
בבורא רצון לקבל ממי

יקבל אך כדי שבית הפכים אלו
יכלו לשרות בנושא

אחד דהיינו לבוא לידי מימוש
בנשמה צריך להתקיים דבר נוסף כפי שהראנו

במציאות
אינסוף זאת אומרת יש את השפע את האור ויש

את ההשתוקקות את הרעה והתיאבון בדבר צריך
עוד דבר מה הדבר הנוסף שצריך הוא כלי

השפעה זאת לקח הנברא ל עצמו לבצע דהיינו
לדאוג לכלי

השפעה זאת על ידי רצוננו החופשי לקשט את
עצמו ברצון להשפיע על מנת להיות בדבקות

לבורא חוסר רצונו להיות בבחינת לחם
ביזיון בושה

מקבלה על פי כמות והאיכות שאדם ייצר כלים
אלו של השפעה כך יוכל לקיים את מטרת

הבריאה דהיינו ככה הוא יתקרב למטרה והיא
תתגלה בפניו מה זה המטרה לקבל את האור

מתוך
אהבה אבל זה המטרה של הבריאה המטרה של של

ה זאת אומרת מצד הבורא בבריאה אבל מצד
הנשמות הם צריכים ובפרט בזמן

תיקון לרכוש כלים של
השפעה יש בכלים של השפעה צורה וחומר עיקר

הכלים דהשפעה זה בצורה אבל בצמצום ב
עובדים גם על חומר של השפעה כי יותר קל

לתקן אותו שזה נקרא יראה גם עד שנוכל גם
לעבוד על חומר של קבלה ממש שזה נקרא אהבה

אבל אז יהיה לנו את הכוח להשתמש בו כי אם
נשתמש בו עכשיו זה הכל יהיה לתאווה

אם על במבה ועל גלידה ועל דברים קטנים
בין אדם לחברו אנחנו לא יכולים לשם שמיים

אלא רק אם יצא לנו משהו בחזרה כל שכן הל
אורות אדירים אלוקיים אין מה לדבר אפילו

לכן יש סדר התפתחות על פי העבודה הפנימית
ועל פי התפתחות

הנשמה דהיינו לממש את בית הדברים שבאו

מהבורא על פי הכמות והאיכות שהאדם מייצר
את הכלים ככה הוא יוכל לממש את זה שיוכל

לקבל את השפע כוני אור ברצון
לקבל זהו אכן כל תפקידו של האדם בבריאה

לתקן את רצונו להשיג
כלי

השפעה כל זאת כדי לקיים את מטרת הבורא
דהיינו כדי

שנוכל לקבל את מה שהבורא נתן מכאן חייב
להבין שתיקון הבריאה דיינו בניית כלים

דהשפעה
קודם לקיום מטרת הבריאה דהיינו קבלת האושר

הנצחי זה נאמר גדולה הכנסת אורחים מהקבלת
פני שכינה ספרנו את זה בפרשת וירה תראו את

זה

שם

אוקיי כאן מגיעים לשאלות אז פה אנחנו תכף

נעצור רק

שנייה נקרא את הסיכום
רק מי שרוצה את השאלות דרך הספר או את

השיעורים של הרב סיכום אכן אין התורה
מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה שממית את

הרצון לקבל שלו כדי לזכות ברצון להשפיע
זהו על מלכות שמיים שצריך אדם לקבל על

עצמו אול זה אינו שורה במישהו קשור
באחר על כן עבדים פטורים מן עול מלכות

שמיים דיינו עבדים ליצר
הרע אל לנו להיות

כעבדים לתאוות השונות הרצון לקבל לעצמנו
שהוא הנקרא יצר הרע עלינו להגיע לחירות

אמיתית מתוך
אמונה

שביכולתנו להגיע לבחינת שבת
שבתוכנו בבחינת מנוחה

ודבקות אמיתית בבורא עולם
בבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל

נפשך במרה בימינו אמן אמן ואמן אז מה
היסוד שלנו צמצום א' שאסור לקבל מתוך

הנוחיות מותר לקבל מתוך האהבה אסור הכוונה
אי

אפשר אז למה בגשמיות אנחנו עושים את
זה כדי לאפשר לנו מקום אימון אז חיייבים

לתת לנו טיפונת תענוג שיהיה לנו על מה
לוותר אבל באמת תענוג בגשמיות הוא פירורי

פירורים ביחס
לרוחניות דברים חולפים זמניים חלקיים

מתקלים גם מבחינה ביולוגית גם מבחינה
הרגשית גם מבחינה נפשית פירורי פירורים

ביחס
לאלוקות

לא כלים

האלוקיים אלא באמת כדי שיהיה בחירה אמיתית
מתפסים ממש אבן

אבן ממש כנראה זהזה בא ללמד אותנו שהבורא
לא מוותר לא מוותר לנו צריך כל חלק להשיג

יש לפעמים קפיצת הדרך
אבל עלינו להכין את הכלים אבל הכלים לא

מחייבים את האור אבל הם יכולים לבקש את

האור ואם הם תאורים היא דרך הטוב להטיף מה
קורה שאדם מתפלא לא נענע לא

בהסתרה קשה קשה להבין את הבורא בעולם
העשייה בתחתית עולם העשייה יש הסתרה גדולה

כמו שאמרנו יש לבן שזה הלובן העליון
באצילות ויש לבן המנוול שזה בתחתית השייה

אתה רואה לובן כ מנובל זה לא פשוט לכן אין
לנו בערה

אלא להשתדל לעשוק בתורה או מצוות מלות
חסדים מעשים טובים מתוך הכוונה לתאר את

הרצון לקבל להגיע מתוך שלא לשמה לשמה
ולזכות למאור

שבתורה

ו אל איך שרים את
זה לב תור ב אלוהים ורוח נכון חדש

בקרובי בעשרת השם נעשה ונצליח
ונזכה לכלים דהשפעה לתיקון

הבריאה
ואז נגלה גם את האלוקות הגדולה את מטרת

הבריאה את האהבה הלוואי ונזכה בהקדם אמן
ואמן תודה רבה