יסודות בלימוד פנימיות התורה – הרוחניות הפרקטית של החיים

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://www.youtube.com/channel/UCovbRZ0_1kCiFe7SEkd8ciA/join
שלום
וברכה

יסודות בלימוד פנימיות
התורה פרשת

בחוקותיי התורה הדומה

שביניהם הרוחניות הפרקטית של

החיים אדם המבקש
שמת לא די לו במופע הראשוני הג

נגד

עיניו ביודעו שלא ניתן להפיק את מקור
החיים מהחיצוניות

האמת דורשת מהאדם לחפש בפנימיות הדברים

עצמם נשאלת שאלה
יסודית האם האדם המחפש פנימיות אינו בורח

בעצם פרקטיות של
החיים תשובה לש שאלה הזו יכול לתת כל אחד

לעצמו לעמוד מול עצמו בשאלה נוקבת ובלתי
מתפשרת שאלה הדורשת

אמת האם אני
בורח בורח זה אותיות בוחר אגב לא פעם אין

האדם יכול לתת תשובה
לעצמו שכן לעיתים הוחש שהוא כל כולו אמיתי

והולך הוא עם מה עם כל מה שגולה אצלו כאמת
לעיתים חש ויודע אדם בנפשו שבורח הוא אם

כן חוזרת לאדם זה השאלה
לקדמותה לאדם זה השאלה

לקדמותה האם אני

בורח נשה חבר יקר את עצמך הפוך
מחשבותיך

למעשים פעל את המחשבות ואל תשאיר במקומן
ללא תנועה המחשבות חלקן לפחות נועדו לא רק

להחשב אלא גם להעשות בדוק את
עצמך האם מה שאתה חושב כאמת אתה גם חי זאת

אומרת זה פילוסופיה זה רק מחשבה רחוקה או
שזה פרקטי גם בחייך עוד בדוק האם מחשבותיך

מעוגנות בתוך שיטה או מה מחשבות מפוזרות
הן ורק

מזדמנות לפעול מתוך שיטה זה אומר שישנם
יסודות בלתי משתנים ישנן אמיתות מסגרת

שנובעות מיסודות אלו נוצרים חוקים
ועקרונות על פיהם

חיים יש חוקת שפיטה מסודרת
היררכיית בשני מקרים אלו על האדם לשנות את

אלחי התנהגותו ביחס למחשבות אם מפעל האדם
ולא

את שתי האפשרויות את שתי סליחה אם מפעל
האדם ולו את שתי הפעולות הנל אז ישתנו

חייו לטובה דהיינו
א' לפעול מה שאתה חושב כאמת ב' ליצור שיטה

למחשבותיך כמובן שישנן עוד פעולות שעה
לאדם לעשות אך באלו השתיים תמונות מרביתן

של הפעולות
המעשיות נגמר היסוד מה אמר לנו

כאן אם אדם מבקש אמת לא די לו במחשבה רק
אלא הוא צריך שזה יהיה פרקטי גם בנפש

פרקטי אבל נתחיל בפשטות במעשה ממש בטכניקה
של

החיים

עוד נשאל אם מיש מחפש פנימיות לא בורח

מהפרקטיקה את האיזון הנכון אבל באמת כל
אחד צריך לבדוק את עצמו

בעניין פעם האדם חש את עצמו כ רוצה אמת
והולך אחריה עד הסוף ולפעמים הוא רואה את

עצמו בורח מהמציאות

אומר נשה חבר יקר להפוך את מחשבותיך
למעשים אל תשאיר את זה מופשט רואים גם

הרבה
היום ואני לא מדבר על אנשים פרטיים אלא על

דעות
בעולם על דרכים שאנשים

חושבים לומדים תורה מקבלים מהתורה אבל לא
עושים עם זה פרקטיקה לא מקיימים מצוות

לוקחים את זה עסק אולי זה הפרקטיקה
שלוקחים אבל לא יותר

מזה לכן אומר פה מה שאתה חושב כאמת התורה
האמת הפנימיות אמת האם אתה חי את זה גם אם

אתה לא חי את זה אפילו בגשמיות איך אתה
רוצה לחיות את זה ברוחניות שבר וחנית יותר

קשה לחיות את זה כי אתה יכול להכריח את
הגוף אבל להרגיש את זה להנפיש את זה להיות

בתודעה הזאת זה עוד יותר
קשה בהתחלה נראה שיותר קשה לעשות את זה

מאשר לחשוב על זה כי זה מחשבה חיצונית היא
לא נהפכה לחלק אמיתי ממך לכן זה יותר קל

לחשוב כמו מחשבה
פילוסופיית אבל מחשבה אמיתית רוחנית תודעה

ממש הרבה יותר קשה לחיות ממעשה כי אני
יכול לתת פרח האם אני כיוונתי את כל נפשי

בתוך הפרח פרח זה רפח כן לכן כל אחד צריך
לשאול את עצמו

באמת

א לחקור בנפשו

לכן כל דבר יש לו שיטה זה כמו ההשקפה כמו
הראש של הפרצוף ויש פרקטיקה זה כמו

הטכניקה הדרך
המעשית כמו

הגוף לכן אומר אם יפעל האדם ולא את שתי
הפעולות הנעל השתנו חייב לטובה לפעול את

מה שאתה חושב
כאמת כל אחד במדרגה שלו תתחיל ממשהו

ליצור שיטה

למחשבותיך איזה

שיטה יש שיטה פרקטית ויש שיטה בהשקפה

גם כמובן שישנן עוד פעולות שה לאדם לעשות
אך באלו השתיים תמונות מרביתן של הפעולות

המעשיות אז אמרנו לפעול את מה שאת חושב
כאמת מה שאת חושבת כאמת מה שאתם חושבים

כאמת גם אם זה אמת חלקית תעשה את הכי טוב
שאתה יכול תתחיל

ממשהו ושיטה לבטא את המחשבות

האלו אוקיי כאן נגמר היסוד של פרשת
בחוקותיי נראה אם יש בשאלות משהו שאנחנו

יכולים להשתמש בו לחזק את
היסוד

אוקיי היות ויש פה יסודות אז אני אקרא את
זה שאלה א' האם אם המילה אי מראה שהדבר

תלוי בבחירת האדם והרי אמרו חזל הרשות
נתונה האם ייעלה על הדעת שתכלית הבריאה לא

תגיע לידה
ומטרת הבורא תהיה תלויה בבחירתו של

האדם כבר בירנו בפרשות הקודמות את הנאמר
הכל צפוי והרשות נתונה ועל כן נאמר כאן

עניין זה בקצרה אגב יש סרטון קצר שהסברנו
את זה מאוד זוויות כדאי לראות אותו הכל

צפוי והרשות נתונה מה זה בפנימיות פה אני
הולך אבל עם הקו של

הספר הבחירה היא כיצד להתייחס למה שממילא
קורה היות ומה שקורה בגשמיות הוא רק מקום

האימון אלו משמעות מרובה וכך צריך להתייחס
אליו למרות שאנחנו כן מאוד מחשיבים את

הגשמיות מאוד מאוד אפילו אז חלק מזה כי
התודעה שלנו פה אבל דווקא צריך להחשיב את

מה שקורה בנפש ולא בחוץ רק באופן רגיל
אנחנו מתפעלים בנפש הבהמית ממה שקורה בחוץ

אבל זה בגלל שאנחנו מזוהים רק עם הנפש
הבהמית אם נזכה להזדהות גם עם הנשמה עם

הנפש האלוקית אז פחות נתפעל ממה שקורה
בחוץ ויותר נתפעל ממה שקורה בעולמות

העליונים אבל צריך להגיע למדרגות
האלה האדם הוא רצון עם צורה הרצון ה הוא

דבר קבוע יש לו צורה זמנית לא קבועה שהוא
צריך להסכים

לשינוי שעובר עליה על השינוי שעובר
עליה דיינו הרצון זה ההשתוקקות הצורה זה

למה אני משתוקק
ולמה הנשמה צריכה להסכים ללכת לאן

שמוליכים אותה דהיינו להסכים להיות אוהבת
את הבורא להסכים להיות

משפיעה אין שום אפשרות לבחירה
אחרת הבחירה היא כאמור רק אם להסכים להיות

גומל ח
או שאמת זו שבחירה זו המחייבת תתנפץ

בפנינו זאת אומרת יש תכלית לבריאה לשם היא
נוסעת הבחירה זה להיות שותף למה שממלא

קורה או להיגרר בדרך

ייסורים כי אי אפשר לעשות עולם הפקר יש
חברת ביטוח אבל בתוך זה נתנו לנו ספייס

מרחב כדי שיהיה לנו
בחירה אבל אם אנחנו לא מפעילים את הבחירה

יש את מלכות שמיים מידת הדין שהיא מגרה
אותנו על ידי ייסורים על ידי כל מיני

דרכים לערער שוב על

התכלית בכל זאת נתנו לנו הזדהות עם סביבת
פעולה גשמית בא אנו

פועלים מצד אחד היא אשלייתית ומצד שני ה
הכרחית לפעולה עבורנו הייתי אומר הזדהות

חזקה מאוד
אפילו

במדרגה הראשונה שמרגיש רק את
הגשמיות כי גם אם לא היו נותנים לנו היינו

בוטים אותה לכל הרוחות כי הגשמיות היא
מעושה עינינו

נפרדת
מייגעת אבל בניה שאנחנו מזדהים איתה חזק

ומרגישים אותה גם ברמה פיזית נפשית
תודעתית זה מחייב אותנו להשתמש בה לא

לפגום בה באופן רגיל ואז זה מכריח אותנו
להתאמן דרכה ואם זה לא היה ככה לא היינו

מתאמנים היינו בהפקר
רואים שאדם בוחר אפילו להתאבד גשמית הרבה

פעמים כדי לברוח חלילה כדי לבוח ממוות
רוחני שנקרא דיכאון בדידות נפרדות

תסכול שאול
אבדון מעדיף להתאבד פיזית כדי לברוח

מהמוות הנפשי כי בסוף הכל חוזר לנפש באופן
כללי צריך למצוא את האיזון בין הגשם לרוח

עם הדגש של
הרוח

מצב ה מכניס את האדם לפעולה באופן הבא
איזה מצב שהוא מזדיים

הגשמיות הוא מזדהה עם ההנאות הגשמיות הרבה
גם עם הכאב הגשמי לפעמים יותר

מההנאות לפעמים אנחנו במצב שרק לברוח
מהכאב לא מצב

פשוט צריך להאמין שזה בא לחזק את הנפש
שלנו ולהכשיר

אותנו אבל צריך גם לכוון לדבר הפנימי
אחרת זה משפיע ברמה מאוד

נמוכה אבל אם מצריכים להשתמש בזה כגירוי
למשהו רוחני פנימי לא בקטע שאם כואבת לי

היד קו שמאל שלי מקולקל זה דמיונות אצל
רוב האנשים דמיונות גמורים אבל בקטע שזה

בא לחזק אותי בקשר שלי עם
הבורא אבל לא אחד לאחד זה לא המקום להסביר

הסברנו את זה
במאמר גוף ונפש תודעת

הנסתר בריאות רוחנית תודעתית בריאות טבעית
הסברתי בהרבה קליפים את הנושא עולם פנימי

מקריין לעולם חיצוני תראו את זה שמה מגיל
הר רז זה לבני שגש מיות היא רק סימן ולא

סיבה ועוד
ועוד איך על האדם לפעול בגשמיות אם היא לא

נחשבת האדם חייב לנסות להשיג תוצאות
גשמיות ויחד עם זאת

שאן תאונ שינוי פנימי תודעתי
ורגשי למשל אני מקיש על דלתי מבקש נדבה

אני צריך לבחור מה לעשות מצד האמת אין אני
בפתח שהרי אין עוד מלבדו ישנה

האשליה שאני יכול לגרום לאני להיות שמח
מסופק מקבלת נדבה מה זאת אומרת אנד מלבדו

הכל הכל זה הכוח של הבורא מה אתה חושב
שאתה עושה ממה אתה רק משאיל את הכוח שלו

אם מכבל לך את השלטר דם מתפרק

מיד אז למה אתה צריך לתת לאני הבורא יכול
לתת לו מה הוא צריך אותך זה בשבילך כדי

להמן

אותך האמת שאין אני ואל כן ודאי אין כאן
שום

בחירה סליחה אני צריך לשחק את את המשחק
האשלייתי ולבחור לתת או לא לתת להני את

הנדבה
למה זה משחק כי נתינה זה משהו פנימי רוחני

זה לא רק פעולה טכנית כל שכן אם אני נותן
כדי לקבל

בחזרה ואני חייב את הסימולציה
הזאת יש קטע שנקרא קבלה למתחיל משקפי תלת

ממד השלימו את זה שמה הסברתי את הנושה יפה
אל הוא אומר האמת שאיין אני ואעל כן וודאי

שאין כאן שום בחירה זה כמו לבחור שאני
יורה במשחק מחשב באיש האם הרגתי מישהו

לא אבל הרגשתי שבחרתי להרוג זאת
אומרת זה כמו

מראה שקראו דברים
במראה אבל באמת המראה לא השתנתה אני

השתניתי אני יכול לסיים כאן את פעולתי
דהיינו רק בפעולה

החיצונית דהיינו בנתינת צדקה לעני אדם
נבון מבין שהוא לא מכונה אלא עליו לקבל

תמורה נפשית
מהפעולה

רגע על האדם לאחר שנתן את הנדבה לעני
לראות האם הוא נהיה יותר אוהב לעני או לא

הבחירה של האדם היא האם אני מוכן לאהוב את
העני או לא זו הבחירה האמיתית

היחידה

אוקיי שניה

אחת הבחירה של האדם
היא האם אני מוכן לאהוב את האני או לא זו

הבחירה האמיתית היחידה ה בחירה זו מתבטאת
בכוונת פעולתי בעת מתן

הנדבה בכיוון הלב בעת
הנתינה אם כל מה שרציתי בעת שנתתי הוא

להיפטר ממבקש
הנדבה לקבל כבוד של נותן רוב הסיכוי שלא

אקבל את התמורה של אהבה לעני לכן כל כך
חשוב לכוון במצוות לשמה עם

זאת מתוך שלא לשמע יבוא לשמע אבל לכוון
לזה מה זאת אומרת נגיד אני מעביר שיעור

עכשיו אז אני מכוון לכבוד
או שכר בעולם הבא למרות שאני יודע שאני לא

קבל אבל נגיד כל מיני תמורות
אבל גם יש בי נקודה שאני רוצה להגיע לשמה

לפנימיות לנשמה אז זה מעורב
לי ככל שאני אוכל לכוון לדבר הפנימי

יותר אז אני אגדיל בי את הנקודה הפנימית
גם אם זה יהיה

בתשלומים לכן לא להיבהל אם אנחנו מכוונים
גם לכבוד בצדקה לני ולעוד דברים אלא

להתמקד בנקודה ה פנימית ולאחר מכן לעשות
על זה

וידוי לתת את התשומת לב את הנפש שאני רוצה
להגדיל יותר את הנקודה הפנימית אז באתי

לעשות מצווה בא אלי היצר הרע אומר תעשה את
זה לעצמך בא הנפש האלוקית הנקודה שבלב לכן

היא נקודה כי היא קטנה תעשה את זה לבורא
להשתדל כמה שאני יכול לכוון לעשות לבורא

הלימוד תורה בעיקר פנימיות הגמלות חסדים
כל האווירה הזאת מכשירה את האדם לכוון לשם

יותר
בעזרת השם

שנזכה אם נתתי מתוך כוונה לאהוב יש
סיכוי

שלאחר הרבה פעולות כאלו ודומות להן מה ש
השתנה בתוכי יהיה יותר אוהב אז זה נאמר

אחרי המעשים נמשכים הלבבות אבל זה בתניא
שאני מכוון

במעשים מכוון זה גם נקרא בבחינת שלא לשמה
זה גם בסדר אבל כדי להגיע לשמה לא כדי

להגדיל את לו

לשמה שים לב שאם בחרתי בפעולה הגשמית שללא
לתת כלל הסיכוי שאוהב יותר הוא קלוש למה

כי אפילו לא נפגשתי עם

האימון אבל זה נמדד באיכות לא

בכמות והאדם בודקים אותו מלמעלה והוא בודק
את עצמו אם הוא מזייר אם הוא לא

מזייף יש בית דין של מעלה של מטה הכל
בתודעה

אבל סוף כל סוף זה מציאות וזה
משפיע כי יש תודעה מובנית שבאה מלמעלה שיש

עליה השגחה יש הרבה רובדים בתודעה כן יש
דברים שפועלים אוטומטית שאיין לנו בכלל

קשר אליהם זה לא הכל בתודעה אני אעשה מה
שאני רוצה אומרים

לילדים יש חלק בתודעה שאתה אחראי עליו אתה
לא אחראי על הכל היית מפרק את העסק אם זה

היה

כך לכן אמר אם לא אם בחרתי בפעולה הגשמית
שלא לתת הסיכוי שועב הוא יותר קלוש משמע

שצריך לבחור בפעולה
הגשמית אך בעיקר בכוונת הפעולה ששם עיקר

השינוי
הנצרך הפעולה הגשמית היא רק האמצעי

לפנימיות
האדם אם לא הצלחתי

לתת למרות

שרציתי גם בכך איין מאומה היות והכוונה הי
חשובה אך אם היייתה לי אפשרות לתת ובחרתי

לא לתת לא טיפה לכוונה משמע הכוונה זקוקה
לסביבת פעולה גשמית זאת

אומרת אם עשיתי הכל כדי לתת ולא הצלחתי
לתת טכנית עשיתי הכל כדי לתת בלי זיופים

בלי קומבינות אז וודאי זה נחשב למה כי
המטרה היא הפנימיות כל החיצוניות היא רק

כדי לאפשר לי אבל אם זייפתי ולא נתתי כי
לא מספיק התאמצתי לא מספיק

הבנתי אז זה זיוף בנפש אז זה כן פוגם זה
כמו שאם בדקתי הכי טוב את התפוח בעין

עשיתי את ההשתדלות
ויש תולים שאני לא רואה בעין שזה לא בכוחי

ובידי לא צריך להביא עכשיו מיקרוסקופ יש
כאלה שכן עושים את זה אגב י

תפשו יש במה להתמקד דברים יותר
חשובים נקודת האימון שלך זה מה שאתה רואה

בעין בבדיקה טובה מעבר לזה זה לא בידך אל
תשקיע שם תשקיע בכוונה

הפנימית אפשר
להגיד כמובן יש על זה הרבה פירושים אבל זה

דומה לעניין של
מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה

דהיינו אני
עשיתי היייתה לי מחשבה להצליח מבחינה

טכנית הכי טוב או הכי סבבה שאפשר כדי
לעורר את הפנימיות לא הצלחתי בסוף מקורך

המציאות אני עשיתי את שלי עכשיו ביד הבורא
אז ה מצרף לי את זה כאילו עשיתי עוד עניין

זה מחשבה להגיע
לשמה הוא מחשיב לי את זה כשמה

במעשה כי מתוך שאלה לשמה בא

לשמה שים לב חבר יקר התוצאה הנפשית תלוייה
בהשתדלות להשיג את התוצאה

הגשמית ולא
בהשגה יפה השכר ניתן על היגיעה ולא על

התוצאה החיצונית ז אומרת השכר הוא על הנפש
על המאמץ על הדמים

הפנימיים בסוף מה שקרה בחוץ זה לא משנה
מצד האמת אם אני עשיתי את מה שאני צריך

מבחינה פנימית אבל כדי להיפגש עם זה אני
צריך לעשות את הפעולה החיצונית או לנסות

לעשות הכל כדי שהיא תצליח לא הצלחתי בפועל
החיצוני ועשיתי כל מה שאכלתי אז זהו זה

בעד הבורא אני עשיתי את שלי וזה בסדר אבל
אם זייפתי שמה אז לא עשיתי חזירו אותי עוד

גלגול עד שאני
אשלים עכשיו ברור שאם יש לי 1000

שך בכיס ונתתי 50 שך זה הרבה יותר מלתת
100 שך אם היה לי בכיס 10,000 שך כי זה

עניין של אכות נפשית כמובן אפשר להקצין את
הדוגמה אם היה לי גם

100 שקל תי 10
שק ואחר

נתן 20 שק והיה לו 100 אבל לי 10 שק האלה
באמת חשובים וקשים לי וכיוונתי להצליח

ולעשות את
הפנימיות אז

א נתתי יותר למרות שנתתי פחות כי הוא נתן
20 מ-100 ואני נתתי 10 מ-100 אז אני

הקצנתי את הדוגמה כדי להדגיש שהכל
בפנימיות אבל לא באופן של זיוף אלא באופן

של באמת לעשות את מה
שצריך המשל בספר

פה שהיה לי פחות

שהיה לי כאילו פחות אבל נתתי יותר ולמישהו
אחר היה לו הרבה והוא נתן הרבה יותר

אבל היד וזה נמדד על הנפש אז לי זה היה
שווה הרבה יותר הקצת הזה לכן זה קידם אותי

יותר היום הרבה מהגבלות חסידים היא בשביל
עולם הבא היא בשביל ברכות היא בשביל

בריאות וב במקרים זה לא עובד אחרת כולם
היו חוזרים בשובה אלא זה בא כדי לעורר

נקודה פנימית מה היא צריך ללמוד פנימיות
לגלות למה מתפללים על חולה הרבה פעמים אתה

מתפלל ולא הוא לא מבריא מלמעלה נכון יש
מקרים ויש זה נכון א הרבה פעמים מתפללים

עושים הכל לא הברי
למה כי האמת היא שהתפילה באה כדי שלך יהיה

אכפת
ממנו כדאי לראות את הסרטון על המלחמה

שעשיתי
אבל התפילה הבאה כדי שלך יהיה אכפת

ממנו שהיא תהיה בחיבור
איתו וזה הדבר המיוחד אם הוא תרפא בסוף או

לא אם על ידי התפילה התקרבת אליו ונהייה
לך אכפת ממנו יותר השגת את הדבר הפנימי

וזה דבר
גדול באופן רגיל אבל אנחנו מחשיבים את

הדבר החיצוני כמובן צריך לשאוב ש הוא גם
תרפה גשמית כדי שהוא יוכל לעבוד את השם

תתפללו לרפואת אגב לרפואת הארון בן מזן
כתוב פה למעלה וכמובן להשבת החטופים הביתה

לשלום בגוף ונפש לרפואת הפצועים ולעילוי
נשמעת הנרצחים השם מיקום

דמם סוף דבר הוא שצריך לבחור בפעולה גשמית
למען הסגת תוצאה

גשמית עוד פעם סוף דבר הוא שצריך לבחור
בפעולה גשמית למען השגת תוצאה

גשמית רגע שכל זה הוא אשלייתי תוך בחירה
אמיתית לשנות את לבי להיות אוהב שבחירת

הלב היא הבחירה האמיתית כי שם השינוי

האמיתי נראה לי שיש פה טעות
כתיב בהגעה או

משהו אז אני תכף אקרא את
זה סוף דבר הוא שצריך לבחור בפעולה גשמית

למען הסגת תוצאה פנימית לא גשמית שכל זה
הוא

השלתי דיינו הגשמיות תוך בחירה אמיתית
לשנות את לבי להיות

אוהב שבחירת הלבי הבחירה האמיתית אשם שנה
אמיתי אוקיי הבנתי אני אחבר את

זה מצד אחד אני פועל את הגשמיות כדי להשיג
תוצאה גשמית אבל איפה אני רוצה את התוצאה

באמת בפנימיות כי התוצאה הגשמית היא
אשלייתית ביחס לאמת

האלוקית זה כמו במטריקס

מהו ההסבר להכל צפוי ורשות נתונה ישנה הבה
דרכים דרך בחירה תורה דרך ייסורים יש

סרטון שעשינו על זה מה היא היהדות מה היא
דעת ומה היא הכל צפוי ברשות התמונה כדאי

לראות את זה תנו שם הסבר

יפה האדם יכול לבחור במה שממילא יקרה אם
לא יבחר בדרך זו שהיא הדרך הטובה

המעודד של ייסורים שאלו יכריחו אותו ללכת
במה שממילא יקרה כפי שלמדנו במשל הרכבת

הנוסע
צפונה אשר לאדם ניתנה אפשרות בחירה היכן

להיות בתוך
הקרון או לבחור מבין הקרונות הרכבת הכן

רצונו להיות אך אין לו בחירה עם לנסוע
צפונה למה כי הרכבת נוסע דרומה איך תיסע

דרומה זה

בידך בכך נסללה לנו הדרך להבין צד מסוים
של הסוגיה הכל צפוי והרשות נתונה שכן

הבחירה האמיתית היא בלב האדם והוא שכתוב
הרשות נתונה היות ורשות הלב היא של האדם

היא הרכוש הפרטי של היחיד אותו רק הוא
יכול לבחור להעניק אי אפשר

בכפייה והוא החוק הרוחני אין כפייה
ברוחניות כי ישקף ברוחניות ואהבה ישקף

מידך ניתן צופן בלב האדם פוטנציאל המון בו
לאהוב

בכלל לאהוב בכלל ואת הבורא
בפרט כל שעלינו לעשות הוא לגלות את

הפוטנציאל התמו בנו
אוהבים אם לא נגלה אותו

בבחירה הוא יבקש לפרוץ מתוכנו להגיע
למימושו העצמי הוא קיים כבר לא צריך

להוליד מחדש ובכך הכל צפוי כמו הגנטיקה של
האדם זה טמון בו לא משנה מה הוא יעשה

עכשיו
אבל איך לבטא את

הגנטיקה זה
בבחירתו

אותו דבר מבחינה רוחנית התכלית תמונה בנו
כולנו חיייבים להגיע לשמה לאהבה לפנימיות

לזה העולם
נברא וגם לזה יש את המטריקס את המטריקס ס

או את האמת טריקס טריקים להגיע לל שמע וזה
העולם נברא

אבל אם האדם לא יבחר בזה אישם הרכבת נוסעת
אין לו דרך

אחרת הדעת דרך תורה
הפנימיות היא מתוך בחירה ועבודה מאפשרת

לאדם לזרז את
תכליתו למאר את התיקון וזה התפקיד

שלה בסוף כולם יגיעו
לאהבה כי הרעיון הוא שאדם צריך להיות שותף

בתיקון התיקון ממילא יקרה רכבת ממילא
נוסעת התכלית פועלת כמו אנרגיה אפלה שוטפת

את כל היקום דוחפת אותו לא משנה מה
נעשה בסוף היא תנצח

אבל על ידי הגיעה עבודה
בחירה

ואמונה האדם

שותף במה שקורה וזה מה שצריך זה התפקיד
שלו אם הוא לא בוחר

להשתתף המציאות תאזן אותו על ידי ייסורים
ותכריזו

להבין שהוא חייב להיות
שותף אבל זה לא שהוא יכנס לגיהנום

ואז ישלחו אותו לגן עדן קפוץ קפוץ
לא כל אחד מחוייב לפי השורש נשמה שלו

לגלות את כל המדרגות כל התיקונים כל
הגלגולים שהוא צריך כדי להגיע לתכליתו

לשורש
נשמתו סגולת התורה למאר בנו באלפי מונים

כמו שהחוכמה הגשמית ממהרת מקצרת ומחברת
כאילו

בגשמיות ככה החוכמה הרוחנית
האלוקית מפתחת יותר מהר מבחינה

רוחנית מה יגרום לאדם לבחור בזה לגרום זה
לא

בחירה זה משהו דק
מאוד אנחנו צריכים להשתדל הכי טוב

שאפשר ולהתפלל לבורא להביא כלי אמיתי
להשתדל ושיעזור לנו לעבור את התהליך מהר

נכון
ובטוב לכן כדוגמה יש

מצבים אני מניח שקצת אפשר לשחק במטריקס
נתנו לנו קצת חבל ב קס

גם אני משאר שיש דברים שהם קבועים במזל
ואדם לא יכול לשנות אותם בחיצוניות ממש

אבל על ידי יגיעה מעל הטבע הוא יכול לשנות
אותם למשל אבל גם עד גבול

מסוים נתנו לו קצת חבל מלמעלה נתנו לו אבל
המטריקס הוא לא העניין מה שצריך

לתקן זה את הנשמה ואת הפנימיות ושם עיקר
הבחירה של

האדם אבל התחלתי להגיד משהו אז לעתים האדם
נפגש עם כל מיני מצבים

במציאות נגיד נפטר לו מישהו אין לו שליטה
על זה או משהו קרוב יותר

התגרש מישהי מתגרשת או

הפוך נגיד הוא שכנע את אבא שלו לאכול בריא
לא עזר או שאכל וזה לא

עזר יש מצבים שאנחנו עושים כל מה שאנחנו
יכולים וזה לא

עוסר זה גם בא ללמד אותנו שאנחנו לא
מנהלים את העולם מה הבחירה שלנו פה נגיד

בגירושין זה מה זה המציאות עכשיו מה אני
יכול לעשות עם

זה איך להתייחס לזה
בתוכי שם תהיה הבחירה שלי כי אין לי בחירה

עכשיו לא להתגרש זה המציאות עכשיו מישהו
נפתר זה המציאות אין לי בחירה שמה

אבל איפה הבחירה שלי תהיה בפנים איך אני
מאבד את זה בתוכי ומה אני מפיק מזה

להתקדם

אוקיי אולי בגלל שזה הפרשה האחרונה בויקרא
אולי אני אקרא את הסיכום בוא

נראה אי ניקר הסיכום על האדם לנהל את חייו
מתוך מודעות לעובדה שישוו מחולקת למעשה

לכוונה על האדם לפעול כל העת כדי להשיג את
הפוטנציאל המון בו כאדם כל הליכה נגד החוק

של קבלת כל הטבת הבורא בכלי מתוקן מעמידה
את האדם במצב בלתי אפשרי מנוגד לחוקים

וממילא נגד הכל
צפוי בחר ברצון העליון בחר ברצון העליון

אין אומנם אפשרות אחרת אך לא בגלל זה תבחר
אלא מתוך הסכמה פנימית לכך שרק אהבה לבורא

תנצח זה משהו נפשי כי זה ממילא יקרה אבל
תבחר

בזה אבל אם זה ממלא קורה איך אני בוחר
בזה זה בדיוק בחירה וזה גם א גורם להסתרה

כי אנחנו לא חז זקים בהתחלה לבחור במה
שממילא קורה דהיינו לבחור כשהאור

מגולה לכן אנחנו מתאמנים על בחירה

בהסתרה ואז יותר קל לנו לקנות את כוח
הבחירה וזה מכשיר אותנו ומאמן אותנו אבל

הבחירה האמיתית היא שיש גילוי ולמרות
הגילוי אני בוחר באמונה זה בחירה אמיתית

של צדיקים אבל אנחנו נמצאים בעבודת הבחירה
וזה עבודה מאוד חשובה ויקרה שאיין אי אפשר

לעקוף אותה וזה רוב
העבודה

כרגע
לבחור באמונה בתיקון בעבודה גם בהסתר

בעזרת השם שנעשה
ונצליח אמן

ואמן תודה

רבה אולי אני אסיים בעוד
משהו מה מה יעשה אדם שמרגיש שקשה לו להגיע

לכלים די השפעה אם יאמר אדם קשה לי אני לא
יכול לקנות כלים די השפעה זה מעל

הטבע הרי הטבע של האדם הוא רצון
לקבל אז בא הכתוב ואומר לו בעניין המצווה

שהיא הכוונה כי המצווה הזאת אשר אנוכיים
מצבך

היום לא נפלתי
ממך ממך אין לי פה ניקוד ולא רחוקי לא

בשמיים הי לאמור מי יעלה לנו שממה ויקחה
לנו וישמענו אותה ונעשנה ולא מעבר לימי

לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו
וישמיענו אותה ונעשנה כי קרוב אליך הדבר

מאוד בפיך הו בלבך לעשותו מה זה
פיך לא פ חיצוני מקום קבלת

ההחלטות מה זה לעשות להוציא מהכוח אל
הפועל את ההחלטה זה מה שדיברנו בהתחלה לא

על שיטה ופרקטיקה כן
בהתחלה יש מעין החלטה

בחירי מתחילים משם
ומתקדמים בעזרת השם שנזכה לבחור נכון

ולגלות את הטוב אמן
ואמן תודה רבה נשמח ללייק שיתוף ותגובה

כדי שתראו מאיתנו תוכן א אשמח אם תצטרפו
כחברי מועדון לתמוך בהפצת השיעור ופרסומו

ברשת לזיכוי הרבים אמן ואמן ובעיקר לזיכוך
עצמכם ‏to daa