יסודות בפנימיות התורה – כיצד עלינו להתייחס לאדם ששרוי בצער – אֶ בֶ ל

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://www.youtube.com/channel/UCovbRZ0_1kCiFe7SEkd8ciA/join
‏so שלום ברכה מה
שלומכם אנחנו נלמד יסודות בלימוד פנימיות

התורה מהספר של הרב התורה אדם אומה
שביניהם

להזמנות אני אשאיר לינק בתגובה אפשר
להזמין את

הספר אנחנו נתמקד על היסודות
בספר אבל יש את שיעורים של מודעות שבועית

שהרב מרחיב גם בשאלות ו וגם ב בתכנים
הנוספים אז אפשר להשלים את זה

שמה

אוקיי יסודות בלימוד פנימיות

התורה אין לי בעיה יש לי

משימה
א' צד עלינו להתייחס

לאדם ששרוי בצער
אבל מהוא אבל בגוף אחד אבל בגוף אחד וכיצד

עלינו להתייחס למצב
זה ביות האדם מאבד מדרגה

רוחנית נתון הוא באותו שרוי
בצער לשליטת

הקליפות היות והקליפות תוך זאת בחסרונות
שבקדושה

וכאשר הקדושה
חסרה אז יש מקום לאחיזה גדולה של הקליפות

וזה מצב מאוד קשה לאדם אם הוא איבד איזה
משהו בקדושה או משהו בקדושה שהוא רצה אז

עכשיו הקליפות באות לו על המקום הזה וצריך
שמירה

ייתרה אומר
הרב כפי שהזכרנו ישנן שתי דרכים בהן

שולטות קליפות על
אדם בית השליטות הן אחיזה

ויניקה שליטה זו נקראת
אחיזה במראה הקליפה חיסרון לאדם ומנסה

להניע אותו מדרך
הטוב כדי שירצה ביטו יגע מהעבודה בשל יותו

מצטער במצב של חשכ ללכת חס ושלום בדרך של
טומאה כן מהצער מהדיכאון מהבאסה

אז טוב לא זה נלך נלך לתומה דהיינו שיירצה
למשוך הנאה בדרך

שלילית שלא שלא על פי החוקים השורשיים
בעולמות העליונים דיינו בעל מנת לקבל

לעצמו קצת כואבת לישן

אז אני אשתדל
א אם אני משחק עם הפה בזמן השיעור אז

תחשבו שזה בבחינת פ פתחה

בחוכמה אז החוקים בעולמות העליונים
השורשיים בעולמות העליונים זה החוקים של

השוואת הצורה של ה חיבור הנכון בין האור
לכלי א וכאשר האדם באמת לא הצליח אולי

לעשות את זה בצורה טובה והוא רצה אז בא לו
הקליפה ואומרת לו בוא תעשה את זה בצורה לא

טובה דהיינו בעל מנת לקבל
לעצמך זה נקרא קליפות בעל מנת לקבל יש

משפיע על מנת לקבל ויש מקבל על מנת לקבל
זה זה כמו קליפות ושמרי

קליפות בכל מקרה במצב זה האדם במצב זה
צריך האדם להיות זעיר מאוד להשתדל לעורר

בכל צורה אפשרית את כו ימין שבתוכו את
השמחה כי באמת יכול להיות ה דבר טוב שאדם

רוצה לעבודת השם
הופלה

ו ולא עלה בידו ואז הקליפה הבאה תוקפת
אותו על זה בוא תיקח את זה מצד הטומאה מצד

החורבן מצד
הפירוד אבל הוא צריך להיות חזק בקו ימין

דהיינו בחינת הודייה בחינת שמחה בחינת
הסתפקות

במועט בשום אופן אסור לאדם לנחם עצמו במתן
תירוץ כאילו מצב זה של ירידה הוא רגיל ואל

יומר לעצמו הרי היו לי בעבר ירידות כאלה
כלל פעם כנראה יהיו לי ירידות כי זו דרכו

של עולם אלו לאדם להשלים עעם הרע

פ לקבל על עצמו את הדין כאילו הוא רע
אלא עליו לשנות את נקודת ההסתכלות על מצבו

לראות כל בעיה
כמשימה דהיינו חיסרון זה בעיה או גירון

אבל משימה אז אני הופך את החיסרון ליתרון
או למקום

לעבודה לקראת השגת המטרה בדרך לתכליתו
הנצחית אף אם קשה הדרך מובילה היא במשעול

האמת אז באמת כל חיסרון שאדם נפגש
איתו צריך לראות איך הוא עושה ממנו עבודה

גם אם זה חיסרון קשה שמפיל אותו אבל היות
ויש את המטרה הכללית שהיא מעל החסרונות אז

צריך להתחבר אליה ודרכה להמשיך את
ההתקדמות את המומנטום של

ההתקדמות בדרך עבודה תכליתית אז אם נפלתי
באיזה אמצעי חשוב לקדושה אפילו מאוד אפילו

חשוב
ועכשיו באה לי

הקליפה אומרת לי באה להוריד אותי יותר
להכניס אותי לדיכאון לבדידות למראת

נפש אני צריך לראות את הבעיה הזאת את
החיסרון

הזה
כמשימה דהיינו ככוח התקדמות ואם אני לא

רואה את זה אז אני צריך אולי להסתכל מצד
המטרה

התכליתית וממנה ל ל כוח להמשיך לעבוד כי
אולי מתוך האמצעי הזה אני לא מצליח לעשות

את זה אני צריך לעלות למקום יותר עליון
לקבל משם את

הכוח כך מתוך הסתכלות כזו כל מה שנראה
כלפי חוץ כירידה של האדם כלפי חוץ זה

היינו בהרגשה של הגוף של התודעה של
הרצון תוביל אותו גבוה יותר למה כי עכשיו

הוא צריך לתפס יותר כדי להעלות מאיפה שהוא
נפל כל ירידה תשמש עבורו מנוף עליה בלתי

מתפשרת בדרך
למטרתו מטה האדם

לומר יותר נכון מהתה על האדם לחדול לומר
יש לי בעיה עליו לומר יש לי

משימה הירידה היא רק נקודת ציון באמצע
הדרך ואל לי לשפוט על פיה כפי שאני שופט

אדם הקופץ למעלה בעת ירידתו מסתכל אני על
מצבו בזמן

הירידה לא
כ כסמן כיוון כלפי מטה אפילו שכך הייתה

תנועתו אלא כפוטנציאל היחיד האפשרי כדי
לקפוץ למעלה שהרי אדם העומד ללא התכופפות

לא יוכל לקפוץ אדם שאנו משך ידו אחורה לא
יוכל לזרוק החפץ קדימה אדם שאין לו חיסרון

לא יוכל להנ
מהמילוי רק מה

האתגר שאני לא מחבר את החיסרון

ליתרון שאני לא רואה את הירידה
כמערך כללי של עלייה ואז בעצם זה קשה אבל

אם נצליח על ידי עבודת דמיון ואמונה ובכוח
התורה ובכוח

התפילה להסתכל מעל הירידה אז זה כמו
שהחלקיקים הופך להיות גל פתאום זה מקבל

משמעות אחרת לגמרי מעל הטבע אבל אם מסתכל
רק נקודתית אז זה כמו חלקיק נפרד ואז אני

א לא מבין את
המהלך צריכים לקנות את הכוח הזה

בנפש ככל שהחיסרון גדול או האתגר יותר
גדול אז גם קשה לנו מאוד מאוד לעשות את זה

אבל מצד שני זה גם יחזק לנו יותר את השריר

הזה של ההתקדמות
קדימה איך אומרים מה שלא הורג אותך מכשל

אותך מדוע אדם חש כאב אוצר
בירידות אז ירידה זה הסתלקות של אור מכלי

או הסתלקות
הכלי זה מבחינה נפשית

מבחינת החיים הגשמיים איבדתי משהו
שהייתי תלוי בו שעזר לי בעבודת השם לפי

הבנתי יש לומר שירידה במקרה זה טובה היא
ואם ישאל האדם מדוע ירידה באה בצורה של

כאב דהינו כאב זה הרגש החיסרון הנפרד
מהכלל תשובתו תשובתנו לא תהיה הכאב לא בא

מלמעלה
מה שאינך חש כאב הוא בשל התייחסותך

לחיצוניות כאילו היאס היא סיבה ולא
סימן מה ההבדל בין סימן לסיבה הרחבנו על

זה הרבה בקורס קבלה למתחיל השלימו את זה
שמה אבל באופן

כללי סיבה זה הדבר הפנימי הרוחני
הנשמתי שלא תלוי בזמן ומקום א דרך אילוף

ותמורה אלא קיים בנפש האדם
כ נקודה פנימית כחיסרון פנימי ככלי פנימי

כתהליך פנימי וסימן זה רק גירוי חיצוני
שבא לעורר או לסמל על הנקודה הפנימית

שבתוכי למשל אם הנחתי תפילין זה לא אומר
שאני תפל לבורא אם אשתי יפה זה לא אומר

שאני משיג את אור החוכמה
האלוקי בכוונה נתתי דוגמה

קיצונית או אם למדתי תורה זה לא אומר שאני
התבטלות של יראת הרוממות לבורא כל שכן אם

אני גבוה זה לא אומר שאני רוחני מבחינת
הגובה הקומה הו הפנימי שלי אז כמובן יש

סימנים מוקים יש סימנים כשח ק מזניים
נחשבו ויש סימנים מאוד מאוד חשובים בבחינת

המנהגי חסידות והמצוות אז זה תורה שלמה כל
דבר למקומו וגופו הסברנו את זה בקורס קבלה

למתחיל ובשיעורי תודעה תראו את הקליפ סימן
וסיבה מי גילה זה לבניי שהגשמת היא רק

סימן ולא סיבה רכבתי על זה הרבה במסגרת
הקליפים בקורס קבלה

למתחיל אבל בקצרה הרב אומר היות ואני הופך
את הסימן לסיבה אז אני חש כאב כי אם אני

מבין שזה רק סימן אז אני אקח סימן אחר
העיקר שאני אקנה את הסיבה הפנימית וזה

העבודה נכון האמת היא שנכון שאני אתייחס
לירידה הירידה פה ב פרשה הייתה עם בני

הארון
שיסתלקו האמת היא שנכון שאני אתייחס

לירידה לא ככאב של צער אלא ככאב של
אימון

כן זאת אומרת אם זה כאב של אימון זה נותן
לי מוטיבציה להתקדם כמו שאני מאמן את

השריר להתקדם קדימה אז זה כואב לי המשקל
אבל אבל זה מקדם אותי אבל אם יש לי כאב

שאני לא מבין את הסיבה שלו אני לא מחבר
אותו לכלל אז אני מתייסר בטרוף לא מבין

למה ואני עוד יותר כואב לי בגלל שאני לא
בבין

למה כפי שאדם עושה כושר גופני והכאב בשריר
מענה אותו אף אם הוא

מתעייף מודע הוא שרק על ידי כאב זה ישיג
מטרת פיתוח שריריו האם יסכים אדם המשלם

במיטב כספו לחדר כושר גופני שיהיה ללא
משקולות והתשובה ברורה והמשקלות זה לא

חייב להתבטא בדבר חיצוני זה גם מתבטא
בפנים אבל זה בעיקר משקל נפשי שמניחים

לאדם
במציאות בתפיסה שלו את

המציאות כי בסוף הכל בראש שלנו בתודעה
בפירוש שלנו את המציאות אדם יכול להיות

במסיבה עם אלף איש ולהרגיש בדיכאון יכול
להיות לבד בבית ולהיות שמח בסוף הכל בנפש

יש סימנים חשובים מאוד שאנחנו משתמשים בהם
כדי להתאמן עבת חברים לימוד תורה תורה

ומצוות זוגיות וכן על דרך זה אבל סוף הכל
תלוי בעבודה הפנימית

שלנו כמציאות בחוץ היא רק סוג של מראה
לגרות אותנו לעשות עבודה

פנימית האם הירידות הכרחיות
בחיים דוגמה ברורה לכך נראה באדם שאוכל

ונהנה

מהארוחה האם היה נהנה ללא הרעב צריך אדם
להעריך את העובדה שיש לו תיאבון ורצון

לאכילה שחררת איך היה נהנה וכפי שבדומה זו
לא קשה לנו להבין שהחיסרון אינו ערך מחויב

למטרה ככך עלינו להפנים ידיעה זו בכל
ירידה שלנו בכל נפילה רגשית

שלנו בכל מוות שאנו פוגשים בתוכנו עלינו
להסתכל עליהם במבט שונה להסתכל עליהם כערך

מחויב למטרת לחדול לראות בעיות להתחיל
לראותן כמשי תוך עצבת מטרות רק הבעייה

שאני לא מצליח לחבר את החיסרון
לכלל או למטרה הכללית ל

התהליך וככל שהחיסרון גדול יותר זה יותר
קשה ואז אפשר להיות במראת נפש הקליפות

בעות אבל אם נצליח להבין שהחיסרון הוא
אמצעי מוכרח

להתקדם גם אם הוא כואב גם אם אנחנו לא
מצליחים להבין

אותו אז יתן לנו כוח התקדמות קדימה כי אני
מבין שהירידה היא לצורך עלייה אבל אם זה

ירידה כל כך כל כך כל כך כל כך כל כך
גדולה אבל אם אני אצליח לעלות ממנה אז

איזה כלי גדול יהיה לי בנפש של
כוח כל ה מגביע

העוף מגדיל את יכולת
ראייתו מרחיק הו את נקודת האופק כן כי הוא

רואה תמונה יותר
כללית יוצר אותה כנקודת שאיפה להתקדמות

ככל שגבוה הוא מעל הארץ מעל הרצון לקבל
נקודת שאיפתו הנראית רחוקה יותר יותר

לתכליתו על האדם
לטפס אף על ראשו של עצמו שלו עצמו לצאת

מעצמו דיינו כמו שהשכל עולה מעל הרגש אבל
האמונה עולה מעל השכל כדי שנקודת

שאיפתו לא תהיה כה קרובה עד כדי שתישאר בו
עצמו אז חס ושלום מייה זה עובד את עצמו

בלבד את האגו שלו בבחינת לי ורי ואני
עשיתי ני כן דרך היהדות היא למעלה מהדעת

בקיצור ד ורק ככה אפשר להתאמן על בעל מנת

להשפיע כפי שנכון הדבר לגבי כל

בעיה בעיה מלשון
ביאה בריאה יצירה עשייה

חזק היות ושמה הבירורים
ראשי תיבות נכון הדבר לגבי בעית הבעיות

היותנו מגלות ללא בית מקדש דהיינו ללא
הרצון האמיתי

לרוחניות לדבקות בהשם זו ביתנו האמיתית
אגב רוב האנשים לא מרגישים את הבעיה הזאת

בכלל יש סגולה בתורה בפנימיות התורה
להרגיש את הבעייה אז אתה אומר למה אני

צריך בעיות בחיים היה לי טוב לפני זה
הנחתי תפילין כמו רובוט והספיק לי אבל לא

תתקן ככה מה אתה רוצה לחזור ב2000 גלגולים
ולהרים גרם במכון

כושר זו בעייתו
האמיתית שצריכים אנו להופכה למשימת

חיים לשאוף אליה ללא להות תוך דבקות
במשימה כאשר כל האמצעים כשרים למטרה זו

ובתנאי שהם לא נוגדים את
המטרה כן זה תוספת למי שמוציא את הדברים

מהקשרם הוא הנקרא האנוכיות שבאדם עלינו
להילחם בה עלינו לראות בה כאויב אכזרי

המבקש לחלות כל חלקה טובה מתוכנו האם
אנחנו רואים את זה כאויב ממש לא האמת בוא

נהייה קנים לא לא רואים את זה כאויב או
בוא נ יותר כנים תלוי באיזה מדרגה מדברים

אז אדם שחזר בתשובה עשה עבודה פנימית
הזדכך טיפה בכוח התורה אז הוא רואה את

הגשמיות החיצוניות כסוג של
אויב אבל בדרגה יותר גבוהה האויב הוא

פנימי כבר זאת אומרת יכול להיות שהוא מניח
תפילין או עושה חסד לזולת מלשון זול

בעיניך ויש אומרים זל דהיינו כי אם הוא לא
ממלא לך את הרצון לקבל אז הוא זל ואתה לא

צריך אותו בעולם מ אלה שאומרים אני אומר
את זה

אבל עדיין פתאום אני רואה שאני משפיע אני
עושה את זה בשביל

עצמי אז זה גם עדיין קליפה אבל זה קליפה
במקום יותר טוב למה כי עכשיו אני מתחיל

לתקן יותר פנימה אבל בפנים נמצאים הקליפות

הרציניות לכן אם
נסכם את השאלות אתם מוזמנים לקרוא בספר

לבד יש שיעורים של הרב קצת על הדברים
האלה אני בלי נדר אם י הרבה צפיות אני ככה

רוצה ללמד את היסודות החשובים האלה ככה
שזה יהיה יהיה ככה באופן

מסודר ככה ללמוד ולחזור על הדברים אני
אפילו כזה יותר קורא את זה אני טיפה אסביר

אבל יותר אפילו רק בשביל
הקריאה למי שקשה לקרוא ולהביא את עצמו לזה

שיהיה לנו את הדברים החשובים

האלה אז
אמרנו שכשאדם מאבד מדרגה רוחנית דינו סוג

של גילוי פנים או השגת לקות שהייתה לו או
אם נרד לגשמיות סוג של סימן או סימן מובהק

שיבה לו אמצעי חשוב לעבודת השם אז זה יכול
לראות את זה כדון כדכ און כירידה או לקחת

את זה כאמצעי

להתקדמות יש שליטה של הקליפות בבחינת

אחיזה מה זה
אחיזה שהקליפה מרה חיסרון לאדם הוא מנסה

להני אותו מדרך הטוב יש עוד סוג של קליפה
שלא דיבר פה הרב שזה נקרא יניקה שהיא

נותנת לו לעשות טוב רק היא שודדת לו מזה
אוקיי תשפיע אבל תן את זה בשבילי לגאווה

שלך וש היא אומרת לו אל תשפיע בכלל ויש
בזה כל מיני

ורציות כל דבר
למקומו עוד אמרנו אין לי בעיה יש לי

משימה דהיינו הסתכלות קדימה הסתכלות של
תיקון

התיקונים נותנים את
הצורות עוד אמרנו שהכאב זה פירוש

שלי להתייחסות החיצונית כאילו ה היא סיבה
ולא

סימן או שאני רואה את הירידה כמטרה ולא

אמצעי צריך לראות את הירידה ככאב של אימון
ולא ככאב של צער כל שכן לא ככאב של עצבות

ודיכאון זה לא קל לפעמים נכון צריך לקבל
כוח מהסביבה מהתורה

פנימיות האם ירידות הכרחיות כן ללא רעב וא
אין תיאבון רק הבעיה שאני לא מחבר את הרעב

לתיאבון ואז זה מצב קשה צריך פה אמונה
ומחויבות למטרה ומחויבות

לברית ולהסתכל מהמקום הפנימי הגבוה יותר
לראות יותר את האופק ולהבין את התמונה

השלמה ואם אנחנו לא מצליחים לעשות את זה
אז למעלה מהדעת אין מה לעשות למעלה מהדעת

אין מה לעשות עד שהבורא יתן לנו דעד
הקדושה למעלה מהדעת ולהתפלל באמת אין מה

לעשות יותר מזה כמו שאמר הרב להגביה אף
מעל ראשו

עצמו עוד אמרנו שיש את הגלות שזה הבעייה
הגדולה עדיין הנפרדות מהבית מקדש

מה בחינת
האהבה שזה לא חסר לנו באמת אין ללנו כלי

לזה צריך לגלות את הכלי של
זה

ובעיקר פנימיות התורה מגלה את זה חוכמת
הקבלה כמובן פנימיות התורה בעזרת השם

שנזכה לעשות עבודה פנימית להעלות
מהירידות לראות את הכאב כאוהב כאימון ולא

כ ככלב שבא לנבוח עלינו ולהפריד אותנו

מהכלל
א

כן בזרת השם נעשה ונצליח נעשה כלים דהשפעה
נצליח לזכות לאור

האמונה נהניתם אנה עשו לייק שיתוף ותגובה
כדי שם תמשיכו לראות ממני תוכן ומאיתנו

בערוץ היוטיוב בפייסבוק הירשמו

ל מעודפים שימו אותי בפרופיל כמעודד
סמנו את הפעמון ביוטיוב לקבל התראות על

הכל הצטרפו לטלגרם שלי בכתובת למעלה כאן
tcb

ננ מוזמנים להוריד את אפליקציית הסולם או
אפליקציית קבלה ותודעה בכתובת הנל קבלה

לייב יש את ערוץ היוטיוב המרוכז שלי קאב
טיוב ובסדר בעזרת השם שנקבל כוחות לעבודה

והתקדמות קדימה ונעלה מהירידות ונזכה
לדבקות בהשם אמן ואמן תודה רבה