רבי יעקב אבוחצירא

שלום
ברכה

אנחנו ביור ציט האביר יעקב שהיה אתמול בכ
בטבט גם היה ורצית

הרמבם לא הספקתי ללמד את כל מה שרציתי אז
אני אעשה השלמה עכשיו כתוב שיציאת צדיק מן

המקום עושה רושם אז אמנם זה היה אתמול אבל
הרושם עדין מעיר עלינו אז ננצל את הזמן

המיוחד הזה
להתכלל

בצדיק אנחנו נלמד מ מחסוף
הלבן זה ספר קבלה למתקדמים אבל רק כדי

להתכלל קצת בדברים אני אחרי זה אקרא גם
מפיתוח חותם ומשאר

הכתבים אוקיי עזת שם נעשה

ונצליח מאמר שלישי מפרשת שמות מכסוף

הלבן מי שהצטרף מוזמנים לעשות לייק שיתוף
ותגובה על מנת שתמשיכו לראות ממני תוכן

אשמח שתצטרפו לרוץ הטלגרם שלי לינק יהיה
בתגובה

למטה בת בחינות ראייה ושמיעה בהשגחת הקדוש
ברו על

ישראל וירא אלוהים את בני ישראל וידע
אלוהים פסוק הזה תמו באמרו וידע אלוהים

ואפשר לרמוז דיני ידוע
ומפורסם שבני ישראל שהיו במצרים כולם

שומרי ברית קודש היו כמו שנאמר שפטי יה
עדות לישראל לשם יות כ מעיד עליהם הראובני

י שמעוני ועיקר ישראל האמיתי הוא שמירת
ברית קודש הרכבנו הרבה בליקי מרן את הענין

ני של שמירת ברית קודש כי לא מדובר רק על
הדבר החיצוני גם אבל זה רק הענף ברית קודש

זה דבר הרבה יותר עמוק מזה שאת כל התענוג
אני מקבל דרך היסוד דרך מידת ההשפעה ולא

לרצון לקבל
לעצמי וזה היסוד של עבודת השם כי אנחנו

באנו כדי להגיע מתוך שלא לשמה לשמה כדי
לתקן את הרצון לתקן את יצר הרע לתייר אותו

בהתחלה ואם אני לא עושה לא שומר על הברית
אלא כל מה שמעניין זה התענוג והרצון העצמי

שלי אז זה בדיוק
מצרים וזה העיקר שעמד לישראל זאת אומרת

בזכות זה שאפילו נגזר עליהם שעבדו 400
שנה לא עבדו כי 210 לזה אמר ואר אלוהים את

כל את בני ישראל דהיינו רואה אלוהים את
בני ישראל שהם רואים הרבה מצד שמירת

הברית אז וידה אלוהים דהיינו חיבב בעיניו
הרבה וידע לשון

חיבה כמו כי
ידעתיו בועז מדעתנו דהיינו שחי במן וגמר

בדעתו לקצר להם הקץ משום אחי שמך לזה מיד
ומשה היה רואה שנגלה לו שגי הקץ כמובן

אנחנו
מדברים לא על הבורא עצמו אלא על האורות

המתפשטים ממנו בהתפעלות הנשמות חוק בסיס
בקבלה כתוב בתורה ויתעצב השם ליבו אמה

הקדוש ברוך הוא
דבר גשמי או נברא שהוא משתנה חלילה זה

עבודה זרה להגיד את זה

אלא כמו שאומר הרמבם שאתמול היה יום
פטירתו גם דיברה תורה בלשון בני אדם זה

משל מדובר על
ההתפעלות של הנברא של הנשמה של האדם על

ידי זה ש שהוא שומר את הברית נפתח לו
הצינור לראות את זה שהקדוש ברוך הוא רוצה

להטיב לו לתת לו
ואז הוא רואה יותר נכון הבורא יכול להראות

לו שהקיץ נגמר שמתקדמים קדימה הוא יכול
לגלות את חיבתו אנחנו תמיד מדברים על מצד

ההתפשטות וגילוי האורות ואם נדייק הכלים
שמתלבשים בהם האורות אבל האור תמיד מעיר

זה לא שהמורה פעם פעל ככה ופעם אחרת פעם
מתיב פעם לא מתיב אלא זה לפי הכילים

שאנחנו מביאים יש חוק בקבלה אין השגה באור
בלי כלי אין תפיסה באו בלילי קלי

לכן אז הוא יכול לגלות את

חיבתו ואז מיד בא משה שהוא שורש הגאולה ו
מושין של ישראל אנ מ אפשר לומר לבני ישראל

על ידי שמירת הברית קודש ומעשיהם הטובים
בראו הניצוצות

וגרמו לעלות מי נוקבין ולעשות זיווג למעלה
נקודה חשובה אני תכף אסביר זה שאמר ו אוים

את בני ישראל וירא אלוהים את בני ישראל
שהם רועים והגונים כראוי ועל ידי כן גרמו

וידע אלוהים וידע גימטריה
מן וידע לשון זיווג כמו וידע אדם

אנמי אפשר לומר אוקיי
נסביר אז יש פה עניין מיוחד על ידי שמירת

הברית בררו הניצוצות מה זה ניצוצות כל
הרצונות של הקדושה שהם שבויים בידי

הקליפות כדי לברר אותם אני צריך לעשות את
התורה ומצוות לשמה או לפחות בבחינת שמתוך

שלא לשמה בא לשמה אם אני פועלת התורה כדי
להגדיל את הרצון לקבל את יצר הרע את הרצון

העצמי את מה יצא לי מזה אז אני כמו שהוא
אומר במקומות אחרים אז אני מוריד את הצצות

עוד יותר
לקליפות אז על ידי שמירת הברית שאני מבין

שבאתי לפה כדי להגיע לשמירה להראה
לתיקון לבחינת יוסף

הצדיק אני מברר את הניצוצות או זה הפתח
לפחות מה זה הניצוצות הרצונות שלי של

הקדושה שהם שבוהים בקליפות באנוכיות
אז בזכות שמירת הברית זה ההכנה שעשיתי

העבודה אי אפשרה לי להתחיל
לברר והבור הזה מעלה מי נוקבין מעלה ביקוש

אבל כדי שהביקוש הזה יעבור את התקרה של
תחתית עולם העשייה זה תלוי בכוונה

התודעתית של הנשמה
שלי ככל שאני מעמיק

בכוונה הפנימית ההתבוננות אבל לא משהו
טכני זה משהו נפשי כמו אהבה זה לא איזה

טכניקה שאתה מכוון אתה צריך לאהוב אתה
צריך להיות

שם אבל כשהם התחילו לעשות את התיקון
מהמקום הזה אז וידע אלוהים פתאום התגלה

להם שהוא באמת רוצה לתת להם הטבה להוציא
אותם מהגלות להגיע לזיווג כי במצרים אתה

רואה הפוך מעבידים אותך מתעללים בך ואיפה
הקדוש ברוך הוא פה ומצרים זה לא פעם זה

עכשיו כל הצרות של תפיסת העולם הזה שבמקום
לגלות אינסוף אנחנו מתעסקים בפירורים וגם

אותם בקושי אנחנו מקבלים ואז האדם מרגיש

במצרים לא

פשוט אז יפה ודה הגימטריה מן דהיינו שאלו
את הביקוש אז יכלו לגלות את הידיעה

האלוקית
הזאת את ההתחברות אין אמי אפשר לומר

שהפסוק הזה נמר כנגד מה שנאמר בסיום מעשה
בראשית דשם נאמר רא אלוהים את כל אשר עשה

והנה טוב מאוד ואפשר
לומר דעיקר והנה טוב מאוד נאמר נגד בני

ישראל דלא נברא העולם אלא בשביל

ישראל
דהיינו בשביל ישר אל הרצון להשפיע נחת וח

לבורא דרכו מתגל ההטבה כל רצון לקבל כל
המציאות נבראה כדי שנעבוד דרך מדרגת ישראל

שזה השותפות בקשר של האהבה לבורא משום
מהכי לא נכון למר והנה טוב רק על עיקר

שבשבילו נברא העולם ועם ישראל וגם זה
הפסוק כך היא כוונתו ויראה אלוהים את בני

ישראל שהם ראויים כראוי כמו אשר ראה
בהשגחתו יתברך בבריאת העולם דהיינו הם

הגיעו למדרגה שהם יכולים לגלות את את
ההשגחה הזאת והידה אותיות ידע גימטריה

והנה טוב עם הכולל ופירוש וידה אלוהים
דינו מתחילת בריאת העולם ידע השם יתברך

בהשחתת שישראל היו רועים זה תמן במחשבת
הבריאה להוציא לאור שלמות שמותיו פעולותיו

וכינויו כל העולם דהיינו מקום
העלם בא בשביל הגילוי הזה של השותפות מצד

הבחירה של מדרגת ישראל ועליהם נברא העולם
והושטת הם יסוד

העולם ועכשיו ו נתקיימה ידיעתו יתברך שדה
ישגיח במעשה בראשית דהיינו הם יכלו לגלות

שהתקיימה ידיעתו כי יש להם את הכלים הם
עברו את ההכנה

המתאימה אוקיי מאמר רביעי סוד הפקידה
הכפולה מאמר קצת למתקדמים אבל היה בסדר יש

עניין גם ללמוד את המתקדמים לא רק את
המתחילים מדי

פעם האמת לא מד פעם כל הזמן אבל אנחנו
מלמדים גם

וגם סוד הפקידה הכפולה הוייה אקה ואמרו לי
מה שמו מה אמר אליהם ומר אלוהים אל משה

איה אשר איה דבר חזק מאוד לכאורה דבר תמוה
הו שאמר משה ואמרו לי מה

שמו וכי ישראל אנם יודעים שמו של הקדוש
ברוך

הוא פשוט הוא ד היו יידים

השם הוא אלוהים אין עוד

מלבדו
אז חשוב להבין גם המקובלים מדברים בשפת

הענפים אז שפה היא קצרה אני אסביר מה
שאפשר אפילו את הפשט שלה כתוב

לכאורה מה זה דיה ידיה זה התלבשות הרב
קלית זה השגה לדעת זה לא לדעת בשכל זה

התחלה טובה אבל לדעת זה נקרא שהם משיגים
את זה האם הם השיגו את זה אם הם במצרים

כנראה שלא בדיוק היה להם רק נקודת הכרה
אוקיי עכשיו עם ההבנה הזאת נמשיך והנה כבר

כתבנו על זה במקום אחר ועכשיו אפשר לומר
באופן אחר והוד מצינו שאמרו רבותינו

זכרונם לברכה דישראל הייתה קבלה בידם שכל
מי שיבוא להם ויאמר להם פקידה כפולה הוא

גול
אמיתי והנה לכאורה הסימן הזה אינו סימן

מובהק שישמחו עליו ויאמינו

הומרו אז זה נאמר ב פסוק פקוד פקודתי אתכם
שזה יהיה

הסימן אבל כל אחד יכול להגיד את זה
מה והנה לכאורה הסימן הזה אן לא סימן מובק

שישמחו עליו ויאמינו הומרו כי מאחר שיש
כבלה באדם כולם כי מי שיאמר להם הפקידה

כפולה הוא גואל אמיתי אחד מן השוק יבוא
ויאמר להם פקידה כפולה אז מה הוא יהיה

הגואל אוקיי עכשיו הוא נכנס לענייני קבלה
אז אני אסביר אז קודם

כל לא מדובר על משהו
חיצוני אמירה זה מדרגת כתר זה עניין של

גילוי התגלות מלשון אמירה העצים מי שיביא
אותם לגילוי הגבוה הזה למה כפול תכף נבין

אז נדע שהוא הגואל כי רק הוא יכול להיות
הצינור הזה אז זה לא יגיד להם בפה פרעה

יכל להגיד מה שהוא רוצה הוא מחשף טוב לא
יגיד מבחינה חיצונית רק

זה רק סימן למדרגת הסגת פנימית שרק איתה
אפשר לצאת ממצרים עכשיו צריך לראות איך

מסיגים את המדרגה
הזאת אבל הם ידעו זאת אומרת אנחנו צריכים

לדעת במצרים להכיר לא להשיג להשיג בהמשך
נשיג להכיר את המדרגה הזאת כדי שנדע מאיפה

לטפס מהבור של

מצרים וכי אנחנו מבינים בשכל אבל מישהו
מרגיש פה את אינסוף ברוך

הוא את העולם העשייה הרוחני רובנו לא
מרגישים שהוא מדרגה גבוהה אגב עולם העשייה

הרוחני חלקו רוחני מותו א זה כבר דבר גדול
מעט אור דוכה הרבה מן החושך במיוחד שאפשר

להעלות לאצילות בשבתות וימים טובים התחתית
ול המעשייה זה משהו אחר מט שער טומה זה

משהו
אחר

לכן אנחנו מכירים את זה או לפחות מנסים
להכיר וזה יפה אבל מה זה מה זה להרגיש את

זה להשיג את זה זה סיפור אחר ונראה לאני
הוא דעתי אומר הביר יעקב אם אפשר לשם א

בריבוע גימטריה
כפד

יפה ומשם באה
הפקידה מה זה

בריבוע כמו נח נח נחמן מאומן

יפה זאת אומרת זה גם מצד של האחוריים אני
עובר את התהליך לאט לאט באסתר ולאט לאט

מתגלה גם למדרגה הגבוהה הזאת משם באה
הפקידה דווקא מתוך המקום של ההסתר יפה

מאוד וישראל הם יודעים שם
הוויה ועדיין לא ידעו שם

אקה מה הכוונה
יודעים במצרים אי אפשר לצאת בשם הוייה שר

משה ליר 10 פעמים
יקוק זה לא מספיק כדי לצאת ממצרים כי מצד

ההווה מצד ההוויה אתה לא יכול לצאת ממצרים
אתה צריך סיוע ממדרגה עוד יותר גבוהה

כמובן הכל זה שם הווייה זה השם המרכזי רק
השאלה דרך מה השם המרכזי הזה יכול להשפיע

ליך אי אפשר להגיד ברכה בבית הכיסא אז מה
יוציא אותך מ

מצרים עדיין לא ידעו שהם אהיה כי לא היו
במדרגה הזאת עדיין לא עברו את התיקון

הזה ידעו שם שדאי אבל פה זה עניינים יותר
רציניים וקבלה הייתה בידם מי שאמר להם

פקידה כפולה הכוונה ש פקידה אחת היא משם
הווייה א בריבוע בגימטריה פקד יפה מאוד

ויעקב אבינו עליו השלום ציווה להם שמי
שיבוא ויאמר להם שם חדש שעדיין לא ידעו

אותו ולא שמעו אותו דהיינו בהשגה
פנימית ורמז גם כן בחשבונו הפקידה כמו שם

הווייה זהו הגואל האמיתי וזה דבר נעלם אין
מי שיודע אותו זולת מי שנגלה עליו השם

יתברך ועוד יור הזה
אני אסביר תכף יותר זוהי פקידה

כפולה שהם שני שמות שמזה בהם
הפקידה זאת אומרת קודם כל הווייה וקה וזה

סימן מובהק והנה שם היה שעדיין לא שמעו
אותו דינו לא השיגו את המדרגה הזאת גם בו

רמוזה פקידה כמו בשם הביה כאמור והו דשם
ההיה במילוי אלפין שהוא בגימטריה

כמג מה זה מילוי אלפין את המילוי של
האותיות ו אני יכול לכתוב למשל עם שני וים

או עם ו יו או ו או או אותו דבר בשם

אקה למשל אולי למתחילים אני כן אתן

דוגמה למשל אני איך אני אכתוב יהיה במילוי

אלפין את הא של a למשל אני אכתוב a
א במקום אי למשל וככה זה נקרא מילוי אלפ

המילוי מראה גם על ה מדרגה על האור שמתקבל
זה לא סתם א על

הרצון הפרטות הרצון בכל
אופן כמג ועוד כחשב אותיות זה פשוט הוא

מלא ומלא ד מלא גימטריה מא אותיות ומא עם
כמג גימטריה כפד הרי פקוד עוד

כשתחשכנה
קם עם ריבוע אני תכף אסביר אקה שהוא

גימטריה דם הרי גימטריה פקד עוד איה
פעמיים אה שהיא משמעות איה אשר אה גימטריה

אמת ואמת גימטריה זכירה
פקידה עוד אב וכסה גימטריה

זכור הרי שם האיה גם כן נרמז
בו שכירה או

מקידה אולי קצת

נסביר כשת חשב

קסה
שהוא גימטריה

קם עם ריבוע
a דהיינו אל אק אק

י אק יק
שהוא גימטריה דם

הרי גימטריה
פקד ועוד

a פעמיים
a

כאילו 21 ועוד

21 שהיא משמעות ה אשר
היה שיש פעמיים

הה פעמיים יה גימטריה אמת
ואמת גימטריה

שכירה פקידה כאילו ביחד ו
עוד אב

ובמילוי של ידן בריבוע זה יוצא

כסה וזה גימטריה זכור הרי שםה גם כן נרמז
בו השכירה והפקידה אז בעצם הראה לנו איך ה

המילויים של השם והריבוע שלהם אנחנו
מגיעים לעניין של השכירה

והפקידה אם ככה יש פקידה גם בשם הה ולא רק
בשם הווייה

אוקיי וזה כוונת משה רבנו עליו השלום
באומרו ואמרו לי מה שמו הכוונה שבני ישראל

קבלה
בידם שמי שיאמר להם פקידה כפולה הוא גואל

אמיתי והפקידה הכפולה היא שיאמר להם שם
חדש שעדיין לא ידעו אותו ואם

כן כשאמרו לי מה הוא השם החדש שבור מוזה
הפקידה מה אומר עליהם והשיבו השם יתברך

האמת איתך והשם החדש שת אמר להם הוא שם
האיה שבו רמוזה גם כן פקידה ו

שכירה וזה שסיים גם כן בסוף זה שמי לעולם
וזה זכרי ובזה צרף לו שני השמות יחד שם

הווייה ושם

היה דנה שם אב
בריבוע

שהוא גימטריה
כפד עם כסה גימטריה השם והוא חשבון משה

כידוע ועוד אב
וכסה גימטריה זכור דשני שמות אלה בהם

תלויה השכירה והפקידה זה שאמר זה שמי
לעולם שמי רומז על כפד

וכסה שם גימטריה השם כאמור זכרי
רומז על שם

על אב וכסה שם גימטריה זכור ושני שמות אלה
הם באבא ואמא והם באותיות יק י באבא ו

באמא כידוע וזה
נרמז גם כן

בכאן זה שמי סופי תיבות יק וגם כן וזה
זכרי סופי תיבות יק ומפני זה כשבא משה

ודיבר בני ישראל
כתיב יה אמן העם אני תכף גם יסביר יותר

בפשטות וישמעו כי פקד השם את בני

ישראל שפקד אותם וראה את
עוניים אם כן אמאי חזר ואמר כי פקד השם את

בני ישראל וכירה את עוניים אלא הכוונה כמו
שכתבנו כיוון דבני ישראל היייתה קבלה באדם

שמי שאמר להם פקידה כפולה והפקידה הכפולה
היא שיאמר להם שם חדשב גם כן פקידה ובא

משה ואמר להם שם היה כאמור אז הבינו
והאמינו בזה שאמר ויאמן העם ותדע במה

האמינו וישמע כי פקד השם את בני ישראל
וישמעו לשון הבנה הבינו שתי פקידות חד כי

פקד השם את בני

ישראל פקד מצד שם הביה שהוא ריבוע האב
שהוא גימטריה

כפד ועוד כראה את הוניים הוניים עם הכולל
גימטריה

כסה עם 10 אותיותיו וזהוא הפקידה הכפולה
אז ויקדו וישתחוו שהאמינו באמונה שלמה

אוקיי טיפה נסביר את המאמר את מה שהוא

אמר למי שמסתבך עם
הגימטרי תשימו אותם בצד אז זה רק רמז שבא

להראות לנו את סוג
היערה הרעיון פה שאי אפשר לצאת ממצרים עם

שם הווייה למה כי שם
הווייה לא יכול מצד ההווה אני לא יכול

לראות את הגאולה
במצרים אני חייב

פה כוח מיוחד נוסף זה נקרא אה זה שם של
תקווה לעתיד לבוא לא מצד ההוה מצד העתיד

רק עם הכוח של התקווה הזאת שזה כוח מיוחד
בנפש האדם ובכלל באנושות רק איתו אני יכול

לצאת

ממצרים
אז

לכן
[מוזיקה]

ש משה רוצה לצאת
ממצרים כתוב שר משה

לראות שר גימטריה 10 פעמים 26 10 פעמים
יקוק

ו שזה 260

בעצם אז אומר לו הקדוש ברוך
הוא אי אפשר אי אפשר לצאת עם עם שם הווייה

רק עם שם של תקווה לעתיד אפשר לצאת שזה
נקרא רדו רדו שנה מה זה רדו איך הוא אמר

פה כי הרי הם היו אמורים להיות 400 שנה
במצרים אבל

רדו זה 10 פעמים

אה לכן גם זה קיצר להם את העסקים אז רק
בשם של תקווה של כוח

עתידי אפשר לצאת
ממצרים ואין דרך אחרת עוד עניין הייהה אשר

איה למה פעמיים חוץ ענייני גמ
שאמרנו

היות ויש גלות רוחנית וגשמית בהתחלה הגלות
היא על

החיצוניות כל מה שאתם מכירים וזה הבסיס
אבל הגלות האמיתית היא דווקא בעולם הרוחני

מתי שהאדם מתחיל להשיג עורות רוחניים לא
צעצוים גשמיים פירורי פירורים ביחס למה

שהבורא תכנן כמה אתה יכול לנות משניצל מ
אלף בניינים אלף

נשים הכל בספקטרום של נעיר הוא דקיק זה לא
עושה אותך מאושר א אתה מתחיל למשוך אורות

רוחניים מעבר לזמן ומקום כמו
הצדיקים שם יש יותר קליפות כי שם האורות

אמיתיים כמו אנשים שם מתעסקים ברוחניות
אבל לעצמם הם מקברים נזק יותר

גדול לכן דווקא
שמה יהיה אחד כנגד הגאולה הגשמית אבל היה

השני שהוא עוד יותר קשה זה כנגד הגאולה
רוחנית שגם כשהם יקבלו את האורות הרוחניים

פרע לא יקח את זה שגם שהם ירגישו אור
בתורה ומצוות זה לא ילך לקליפה וזה עיקר

התיקון הרוחני שמה אבל לא מתחילים משמה
מתחילים כתוב כלת ונתת לבהמתך ואכלת ושבעת

קודם אתה מתקן את הרצונות הביים שיהו לשם
שמיים ז את תוכל להתח להתעסק עם הורות

רוחניים קודם בדרך ארץ פשוטה תתקן במצוות
פשוטות בחיצוניות אחרי זה גם יתנו לך

אורות רוחניים יש סדר עבודה לכן גם אמר
פעמיים יהיה אשר

יה אוקיי יש פה עוד מאמרים אבל זה מתקדמים
אני לא רוצה לסבך אתכם רצינו קצת

להתקל אני אעבור למאמרים יותר קלים מ
פיתוחי חותם ועוד כמה ספרים נקרא נקודות

קצרות נתקלל

בדברים מי שהצטרף
עכשיו אני אשמח ללייק שיתוף ותגובה על מנת

שתמשיכו לראות ממני מאיתנו תוכן אחרת
הפייסבוק ויוטיוב להציג לכם וחבל כי אנחנו

מעלים
הרבה אם נהניתם אני אשמח מאוד מאוד למן

זיכוי הרמים תעשו לייק שיתוף ותגובה
והצטרפו לטלגרם שלי שתוכלו לקבל מסרים

ותכנים נבחרים ישירות בלי התלות של פרעה
פייסבוק ויוטיוב

אוקיי

קורא קטע ממחסום הלבן אבל קטע יותר
פשוט אין דבר המשבר ו ממגר כוחו של הסתרה

אחרא כלימוד התורה
הקדושה כרשת חזל כמובן הכוונה שהוא לומד

אותה כדי להגיע לשמה כמו שאמר
בפרשת לך לך הכל כל יעקב אמר רבי ברכיה

בשעה שיעקב מרכין בקולו ידי עשו שולטות
בשעה שהוא מצפצף בקולו אין הידיים ידי סף

שולטות הרעיה שסם ולילי שם הזכר והנקבה
שבכוחות הטומאה עולים יחד

בגימטריה
611 כמה זה יוצא תורה זה לעומת זה עשה

אלוקים להורות באצבע כי התורה מתשת כוחם
ומנת מהם לשלוט בישראל אבל מה זה סמי

ולילי זה קליפות של גאווה ואנוכיות שהם
מרחיקים את האדם מהרגשת האלוקות הם שמים

אותו בצרות מטורפת שהוא משיג פירורי
פירורים והוא לא רואה בכלל את המציאות

האמיתית חשבון נוסף יש להורות על אותו
העניין שהתורה מחנת כוחות הטומאה צ וחשב

כי התורה במילוי דהיינו a תו
רה יחד עם השלוש יהודים שבאמצע המילויים

הולה גימטריה סם ולילי במילוי בר

מינן כן עם אותיות המילוי ושנ הכולל לפיכך
נקרא ישכר בשם חמור גרם כי הוא עוסק בתורה

הקדושה בכוחו לשבור עצמותיו של הסם של
הסטרא אחה או

לחניו והנה חומר במילוי עולה אף הוא באותו
מניין 1008 מה שאמרנו שמה זה 1008 סמי

ולילי עם המילוי להצביע על כוחו ורוב חלו
לשבר ולהכניע חומר הוא הסתר אחה בכל

כוחותיו והנה משפטיים עם הכולל בגימטריה
סם

ובמילוי ולילית ולילי והוא שנאמר בי שכר
שהוא רובץ בין המשפטיים לשבר

כוחם שזה צד לימוד התורה
שבאדם דוג ותשכח כי שבעה שמות יש לו לשטן

כמובן הגמרא והם רע שונא הרל צפוני מכשול
טמא אבן לפי הפעולות שהוא עושה כל שבת

השמות ביחד עם שטן כי בזוהר הקדוש מנה שטן
בין שבעה השמות עם הכולל עולים אף הם

באותה מתכונת ויש בהם פעמים כאותו מניין
והתורה משברת מוכנית כמובן מדובר על תורה

שבא כדי להביא לשמה ואם לא האדם צריך מאוד
מאוד להיזהר שתורתו לא תעשה לו סם המוות

כמו
שכתוב לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות

בדורנו פיקוח

נפש
עוד רמז בתיבות

אלו כי חמור גרם גימטריה לילי ועוד יא
קליפות

שהם תוקף הקליפות כי מניין יא ארורים כן
שהם רוצים עין הרע רוצים את התוספת שאסור

להם לקבל כנגד הספירות הקליפה ועוד כוח
קדושה אחד המחיה אותן רובץ בין המשפטיים

המשפתיים הם אותיות שפתיים רמז התורה
שבכתב תורה שבעל פה שהיי שכר עוסק בהם

ובכוחם מכניע לכוח
הקליפה אם ככה יש לנו פה סגולה לעסוק

בפנימיות
התורה

ודרכה לחזק את ההשקפה הפנימית שזה נקרא
יסכר יססחר שזה כוח

הראש ואז זה גם יתן את הכוח לגוף ש זבולון
שיעבוד בשביל הפנימיות

מלשון זול שזה החיצוניות שהיא תעבוד בשביל

הפנימיות והר מנוחה כי טוב ואת הארץ כי
נעמה ואץ כמו לסבול ויהי למה ובד מתאר

הכתוב את עסק התורה
הופלה

[מוזיקה]
של יססחר

שהיה עוסק בתורה ביום הובלה

לילה דהיינו בהסתר ובגילוי כי עסק התורה
שביום הוא למתק דיני לאה שהם דינים קשים

ועסק התורה בחצות לילה הוא תיקון
רחל בזה רמז ראשי תיבות כי טוב ואת העולה

עם הכולל בגימטריה

לאה כי נעמה בגימטריה הוא חצי
הלילה ויהי למה עובד עם הכולל בגימטריה

רחל ידוע אבל שלאה הייא דווקא תורת
הנסתר אלא יש הפחיות כלים ואורות הם גם

שואלות את הכלים אחת מהשנייה צריך לראות
ממה מדברים ועוד רמז על האופן לימודו שהיה

שונה פרקו
100 וחת פעמים היה א עוד רמז על אופן

לימודי כן שלא יבוא לידי שככה אני תכף
אסביר את זה כמאמר חזל שקשו על הפסוק

ושבתם הורתם בין צדיק לרשע בין עובד
אלוקים לאשר לא עבדו ותמה שכן אינו צדיק

היינו עובד אלוקים אינו רשע היינו לא
עובדו ותרצו עבדו ולא עבדו תרוה הו צדיק

גמור
נהו באותו אחד מדובר ואינו דומה שונה פרקו

100 פעמים לשונה פרקו
101 פרש רבנו ארי הקדושה כי השר הממונה על

שכחה מס שמו מה זה שסם גם והשונה פרקו 100
פעמים יש לו שליטה עליו מה שאין כן אם למד

100 פעמים ואחת נכנס
תחת ממשלת הקדושה שכן כך עולה בגימטריה שם

המלאך המושל

מיכאל והשרו תחת מחיצת הקדושה אינו שוכח
הוא שאמר בסכר וי למה עובד שכדי להימלט

משליטתו של השר מס הוסיף ושנה 101 פעמים
להיות בבחינת עובד אלוקים זה ממחשב הלבן

קראתי זאת אומרת אני אסביר אבל זה לא

כפשוטו
אנחנו רואים אנשים שונים אלף פעם ואחרי זה

עושים מעשים שלא יעלו על הדעת אז מה אתה
מדבר איתי פה אלא זה סימן יש פה רעיון

פנימי שכחה זה נקרא הקליפות שהם משכיחים
את האמונה את הדבקות בבורא אוקיי לכן שמים

שמן זית על הזית את התוצאה את מדרגת לשמה
אל לא לשמה שימר העבודה המרה של הזיתים

דתני חיה אבל בעזרת השם נגדיים חליה בגב
הבל חישין לכן יש פה עניין

מיוחד 100 זה עניין של טבע 101 מעל הטבע
כמו שהוא משיג את הכלל של אותה מדרגה אז

כל עוד האדם שונה את זה בתוך הרצון לקבל
בתוך

הטבע עדיין יש שכחה שיכולה לאחוז בו אבל
אם הוא הצליח לעשות מעל הטבע את הגירו

מין אז הוא מעל המזל והשכחה לא שולטת בו
לא מדובר על שכחה לימודית אם כי זה תרגיל

מאוד שווה אגב אלא מדובר על מדרגה רוחנית

באדם אז אם הוא שונה את זה רק בתוך עצמו
אז הרצון לקבל אוחז בור אם מצליח לשנות את

זה מעל
התיבה שזה נקרא 101 שהוא משיג את הכלל של

הדבר אז הסם לא יכול לשלוט בו סם זה
גימטריה

מס ס 60 מ 40 100 זאת אומרת הוא צריך
לעלות מעל

הטבע זה מדובר גם על יגיעות שאדם עושה
שאני פועל את הפרטים אני צריך להשיג את

הכלל יש כאלה ש100 שלהם זה 1000 10 אל
אוקיי אבל שם השיגו את הכלל דילגו מהמדרגה

שנזכה גימטריה מיכאל 101 להרות ה לכוח של
ההשפעה הזה זה שזה כו

אמצעי לא סליחה מיכאל זה כו ימין פאל זה
כו אמצעי להראות את הכוח של הימין של

ההשפעה שהוא מעל הרצון לקבל מעל הטבע ואז
אי לא שוכח את הקדוש ברוך הוא אלא יכול

לזכור אותו מלשון זכר שזה לקבל את האור
בקדושה איזה אור לא הפלורסנט האור האלוקי

הרגש של ההתחברות לנצח לפנימיות לאהבה
ולא רק בזמן ומקום עעם בני אדם שזה חולף

אלא באמת עם המציאות הרוחנית שהיא נצחית
כי לו פועלה הלוואי ונזכה השם

יצילנו ואר מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה
וית שכמו לסבול ויהי למה ובד זה גם מ

מחשוף
הלבן מכסוף הלבן הזה ספר חזק מאוד קצת קשה

על רוב דברים קשים כיוון שמסר יס הסכר
נפשו על התורה וקיבלה עליו כמס דהיינו

קיבל את האול עבודה נעשה כסולם המוצב ארצה
וראשו מגיע השמימה ואין מפריד בינו לבין

כונו והוא שנאמר בו ויהי למס עובד למס
אותיות

סולם חזק
מאוד מתוך היגיעה הזאת מתוך המקום עבודה

הוא הפך את זה לסולם לטפס לשמיים אבל בגלל
שהוא ניתב את ההגייה שלו ללמעלה לא לסמ

דהיינו לרצון לקבל לעצמו אבל איך זה קשה
נכון אוקיי בגלל זה אנחנו פה לעבוד זה

הבירור זה בדיוק לברר את ניצוצות הקדושה
למה זה קשה כי הקליפות רוצות לאחוז בהם

ואתה צריך להעלות אותם זה המלחמה ולהפך מי
שמתרחק מהתורה הקדושה עליו הכתוב

אומר למס מראהו חסד ויראת שדי
יעזוב כי ביטל מידת החסד ועשה מחיצה בינו

לקונו יען הסיר מעליו בחינת זוב של

סולם סולם זה הדבר שתלוי בו הכל והוא
שכונן הנביא היייתה למס כי מירו סולם והיו

למס חזק מאוד אז מי שלא מקבל עליו את

הסולם שזה העבודה שצריך לעשות בצמצום ב
שזה העניין של סיני שזה עניין של פירוש

הסולם לספר
הזוהר שמראה את סדרי הצינורות לתקן

ולהעלות כל זה הפך לו לסם ומס כבד שיוריד
אותו רציות עוד יותר השם יצילנו אבל יש פה

הזדמנות זה כמו חבל וסולם שאפשר לטפס איתו

לשמיים דני הדין אמוק אחד זה עכשיו קצת
לפיתוח חותם נלך דני הדין אמוק כאחד שפתי

ישראל יהי דן נחש עלי דרך שפיפון עלי אורח
הנושך עקבה סוס וייפול רוכבו אחור לישועתך

כוויתי
אדוני אמרו בזוהר הקדוש שבשעת הדין השכינה

וגן עדן מימינו של הדיין ומלאך המוות
וגיהנום

משמאלו ואם דן דין שקר הוא ניתן תחת שליטת
מלאך המוות ונשרף בגיהנום מה זה דין שקר

במקום קשר של השתוות הצורה ו בדין שקר של
הנחש דהיינו לא המשיח הגדלות השגה אל הנחש

דהיינו נחס הולך ככה בסימן שאלה מה יצא לי
מזה מה יצא לי מעבודת השם שכל עבודת השם

שלו זה רק כדי לכמוס את האור ולא מעניין
אותו הבורא אלא כמישהו שבא לתת לו תענוג

ונשרף בגהנום דהינו הרצון שלו מחלה אותו
כי אי אפשר לקבל ככה אתור יש צמצום ואם דן

דין אמת מה זה דין אמת שאת הרצון לקבל הוא
דן לפי חוקי ההשפעה לפי יוסף חסד של אמת

לא של מת של אמת דנו הוא חסד של אמת שאני
באופן כללי משפיע בעל מנת להשפיע פועל לא

כדי לקבל לא משפיע בעל מנת לקבל שזה חסד
של מת של הרצון לקבל כמו שאומר הזוהר

הקדוש כל חסד עבדין גרמה יודע אבדין חסד
של אמת של השפעה אמיתית טהורה ובודקים את

האדם אי אפשר לזייף ברוחניות בגשמיות אפשר
לזייף אבל בנצח אתה לא יכול

זאב או שאתה יכול בהתחלה אבל אחרי זה מרים
לך את האמת ואם דן דין אמת שזה נקרא דין

אמת דיינו
לשמ הקדוש ברוך הוא מכניס אותו בגן עדן

ומתאים אותותו מעץ החיים גן זה מלכות עדן
זה מדרגת החוכמה הוא בא עם כלים יכול לקבל

את האור
פשיט

וכן אמרו בגמרא לעולם
יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין

ירכות וגיהנום פתוחה לו מתחתיו מה זה
ייראה זת אומרת אם הוא יפתח את העיניים

הוא באמת יראה שזה ככה ואז הוא יכל
לתקן סוד הדבר כי בדין אמת מתחזקת הקדושה

ונחת הסתרה אחה זה דבר גדול לכן התורה
מדברת המון על דיין הנגון שהוא דן לפי

הגיונות של הקדושה של ההשפעה ולא של הרצון
לקבל

לעצמו
זה דבר שכל העולם יוסד על

זה הרבה בגמרא מדברים על

זה לכן זה נותן המון כוח לקדושה
שבאדם ולהפך בעוונותינו הרבים עושה רגליים

לשקר ובי מגביר כוח הסתרה אחה למה כי הוא
דן לפי מה יצא לי מזה אני מקיים מצוות

לעולם הבא להיות בריא זא אומרת 90%
סליחה 99% מההתעסקות שלו אם מה יצא לי מזה

וספק אם אחוז הוא חושב על הבורא אז זה דין
של שקר מה זה דין של אמת זומר אנחנו

מדברים למתקדמים זאת אומרת מדובר על אדם
שרוצה לעבוד את השם שמכיר שיש בורא או

לפחות מנסה להכיר ששאלה עכשיו למה הוא
עובד אותו מאיפה הוא עובד אותו עם איזה

מדרגת תודעה אז אם הוא עובד אותו רק מהצי
לי מזה אז זה דין של שקר אם הוא אותו לפי

מה אני יכול להשפיע ולהתקרב לבורא זה דין
אמת וכולנו במציאות הזאת שזה קם זה נופל

כמו שתני אומר נפש אלוקית

ובאמירה החול אבל לא להישאר כל היום בימי
החול יש פה גם שבת באמצע השבוע היוםם שני

בשבת שלישי בשבת
קודש אז בסדר מתוך שלא לשמה בע לשמה אמת

גם אומר הבי יעקב פרשת לך לך מצד שני
להיזהר מאוד מה לא לשמע

אומר דברים קשים תראו דיברנו על זה בשיעור
המתאים תשלימו את זה שמה ותקל כבירתה

בעיניה תשלח אותה תיזהר מאוד מהלו
לשמ זאת ועוד כי ידן דין המת מקרב את

הישועה ואת הגאולה כמאמר

הכתוב שמרו
משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וכן

כתוב ציון במשפט תפדה צדקה זה עניין שאדם
מוכן להשפיע או לא בשביל שיצא לו מזה הוא

מרגיש שזה צדקה כי הוא לא רואה מה הוא
מקבל

מזה וזאת הוראת
הכתוב דן הדיין בשפתו לדון ידין עמוק כאחד

שפתי ישראל שהו כל ישראל בעיניו במידה
שווה ולא יקרב ולא יחניף לאחד מבעלי

הדין שווה מלשון השתוות הצורה כי כן האמת
שכולם הם שבטי ישראל ואין לבקר אחד על

חברו
אם יעשה כן אז יהי דן נחש עלי

דרך שיעשה נקמה בנחש וירצה צמחו והוא רמז
סוס ורוכבו כוחות הטומאה שסם

ולילי סוס ורוכבו רמה הבעה והוא נושך קווה
סוס ויפול רכבו החור זאת מה שהיה בפסוק גם

ועוד שבזכות דין אמת לאמיתו אמת לאמיתו זה
לשמה טהור יש אמת שזה מתוך שלא לשמה לבוא

לשמה שזה מה אנחנו צריכים לעשות אבל יש
אמת לאמיתו שכבר מגיע ל

לשמה זוכה לקרב את הגאולה מה שאומר גם
בתיקוני

הזוהר לישועתך קיוויתי אדוני אמן דחוף מצב
קנטי יש בה עניין עמוק ואנחנו לא מודעים

לזה כי אנחנו שבוהים בחיצוניות אבל זה דור
מפותח ברוך השם והדברים

גלויים [ __ ] בית המקדש היה אסר ר גדול
על הדברים האלה אבל

מי ונפלנו לגלות קשה אבל עכשיו קיבלנו את
הארץ ו בעל שם טוב הארי הקדוש בעל הסולם

רבי נחמן בעל התניה כל הצדיקים הביר יעקב
כמובן פתחו

לנו את האפשרות לעלות למעלה עוד פעם אז
חשוב להבין שהעבודה היא כדי להגיע לשמה

[ __ ] הבית שכחנו את המטרה האמיתית כי
נפלנו מאוד מאוד עמוק לקליפות אפילו לשער

הנ רק מה בגלל שקיבלנו תורה אנחנו יכולים
לצאת משער הנ במצרים הם לא יכלו לצאת אבל

אנחנו כשיש תורה אפשר גם לצאת משער הנו
אבל זה מאוד קשה אז יש פה עניין מיוחד

הגאולה היא לא לקיים מצוות מבחוץ ולקבל
עולם הבא זה מספרים לנשים וקטנים עד שתרבה

דעתן ויחכו חוכמה ייתרה מגלים להם ר זה
מעט מעט מרגילים אותן לעניין זה בנחת עד

שידעו וסוגו ועבדו מהאהבה כמו שאומר הרמבם
לכות תשובה ש היה רוצה שלו גם אתמול עם

האביר יעקב ביחד וטובים השניים מן האחד
שבאים

מהאחדות אלא העבודה היא פנימית לשנות את
הכוונה את התודעה את המידות את הנפש רק זה

מביא את הגאולה אבל אם אני מקים תורה
ומצוות רק מבחוץ רק כדי לקבל שכר בעולם

הזה בעולם הבא וזה גם התחלה שלא תבינו אבל
אם אני נשאר שם כל החיים זה מרחיק את

הגאולה זה אומר רשבי הקדוש בתיקוני הזוהר
תיקון ל נתיב תנינה מי יכול להתווכח עעם

רשבי אף אחד רק מה לא מדברים על הדברים כי
מתחברים מאחורי הקליפה דקדושה והגיע הזמן

לעלות מעלה והמקובלים מדברים על זה בכל
מקום לכן כל אחד שיקח אחריות להגביר את

פנימיות התורה בחייו הייתם פה 100 גלגולים
קיימתם את כל המצוות מה אתם חוזרים פה

אפילו
התגרשתם כ כי לא עסקתם מצדות התורה כמו

שאומר זוהר שיר השירים זה מה שחסר זה מה
שנשאר

לתקן אז להיזהר מאוד שיהיה דין אמת לאמיתו
דהיינו כדי להגיע

לשמה ולא
מתוך פרעה שהוא שודד את הדעת הקדושה

ומוריד הכל

הקליפות

אוקיי מי
שהצטרף אני אשמח מאוד ללייק שיתוף ותגובה

עלמנת שתמשיכו לראות ממני תוכן אני מלמד
כדי להנגיש טיפה את הפנימי

ולעשות את ההשתדלות שלי להיות שותף בהפצת
הפנימיות אני עושה את זה בעוד המון דרכים

אבל מסתבר שאחת הדרכים זה שאני מלמד בעצמי
לכן אני אעשה את זה אבל עם זאת יש הרבה

רבנים טובים גם רבותיי וגם רבנים אחרים
שהם מלמדים ועוסקים בפנימיות ואין צורך

שגם אני אלמד אני יכול לעשות בזמן הזה
להפיץ אותם ואת הורתם כמו שעשיתי רוב חיי

אבל היות שאמרו לי וראיתי שהגוון שלי
מוסיף אז אני עושה את ההשתדלות כסימן כל

אחד צריך להשתדל במקומו לא עליך המלך
לגמור ברוך השם יש פרות יפים אבל עם זאת

אני יכול לעשות בזמן הזה דברים אחרים
חשובים לא פחות אז תגיבו ות ושאני אראה

שזה עוזר והרבה מגיבים ותודה וגם ש תמשיכו
לראות ממני תוכן כדי שזה באמת יביא

פירות שזה יעשה את העבודה אחרת חבל על
הזמן אפשר לעשות דברים

אחרים לכן אני אשמח מאוד ללייק שיתוף
ותגובה ואז גם אני פשוט ילמד יותר אז זה

לבחירתכם ומי שרוצה לשמח אותי באמת ש
אצטרף לטלגרם שלא נהיה משועבדים לפרעה

לצוקי לבילי לווינדוס
ליוטיוב ולכל בעלי

האינטרס ככה
בטלגרם נברר את הטלגרם מה משך קליפות

תקבלו ישירות את הלינק
לפלאפון ותוכלו

לעקוב ואני אשמח מאוד אישית אם אתם אפילו
אין לכם טלגרם בא לכם לשמח אותי תתקינו

תצטרפו לערוץ לקבוצה ק יהיה
למטה ואז גם תוכלו להתעדכן בתוכן נבחר כל

הזמן וזה
מבורך

אוקיי אנחנו נקרא עכשיו מחסוף הלבן עוד
פעם דן ידין אמרו י אחד שבטי ישראל יעי דן

נחש עלי דרך שיפן עלי אורך הנושך קו סוס
ויפל רוכבו אחור לישועתך קיויתי אדוני גד

גדוד יגודנו והוא גד עקב מאשר
סמנה שמ נה לחמו והוא יתן מעדני מלך נפתלי

איילה שלוחה הנותן עמרי שפר כמבואר בכתב
הארי הקדוש ז זכ גן עלינו דחוף כלולים כל

שפטי
י בפרצוף

נוקבו שהוא ספירת מלכות והיא השכינה
הקדושה זולת יוסף

הצדיק שנכלל בספירת
יסוד לעומת שבעה שבטים הכלולים בספירות של

מלכות רג
שניה ראובן חסד

דמלכות שמעון גבורה דמלכות לוי תפרת
דמלכות יססחר נצח דמלכות זבולון עוד

דמלכות ובנימין יסוד דמלכות יפה מקומם של
בני השפחות וברגליה של

נקוה יפה
מאוד

השפחות זה הלא לשמה שבא להבי ה

לשמה צריך מאוד מאוד להיזהר אבל מעלו לשמה
שלא מביא לה

לשמה בסדר זה
נפתלי באר כובת רגל ימין

ואשר בעקב רגל
ימין דן בהר כובת רגל שמאל וגד בעקב רגל

שמאל כיוון שארבעת בני השפחות מקומם ברגלי
המלכות זו ברכותיהם לעניין תיקון

הרגליים תיקון הנעשה בכוח התפילה שהי קראה
תפילת

העמידה כמאמר חזל אין עמידה אלא
תפילה מובא בזוהר הקדוש כי זמן הגאולה הוא

כמעט ור רגלין ברגלי דהיינו שהתפשט אצילות
למטה דהיינו כאשר הקדושה תיבלה את כל

הניצוצות ש בסטרא אחה מראש ועד רגל שכן
כשם שישנה קומה שלמה בקדושה אף הסטר אך

יש לה קומה כן מאז חת אדם הראשון וניצוצות
הקדושה נכנסים בסטרא אחרא מכוו מחמת

עוונות ישראל בונים בעניינה מראש ועד רגל
נקודה חשובה כשאדם עושה עוון זאת אומרת

שהוא חוטא ומקבל תענוג

אישי ובעיקר כשהוא אם כ זה עדיף שהוא
מקיים תורה ומצוות כדי לקבל לעצמו ולא

למען השכינה הקדושה אז הוא מוריד אותה
בקליפות מצד אחד ומצד שני סדנות ייהפכו

לזכויות אחר כך כל יומי הגלות מתבררים
הניצוצות ויוצאים מהסטרא אחר על הקדושה

איך כשאני מכוון בענת להשפיע נגיד כיוונתי
10% במצווה שזה המון

לדורנו אותו 10% האלה הכנסתי
לקדושה למה הגלות ארוכה לפעמים כי אנחנו

מכוונים 2% כל פעם אז זה מחלק את זה
לתשלומים כי זה לא המעשה המעשה זה אמצעי

לגרות את התודעה ואת הנפש הנפש יהיה מבררת
החיצוניות בכלל לא קיימת זה הדמייה והכל

פוריק בכלל כמו המשל המפורסם של האטום

99% 999 מהאטום זה ריק הגרעין תופס 1 חלקי
100,000 וגם הגרעין הזה

אגב הוא לא ה1 חלקי 100000 הוא גם
התחלק 99% ממנו

זריק מה שנראה שיש בו מסה לכאורה זה בגלל
האינטראקציה שלו עם הכוח החזק אבל הוא

המסת מנוחה שלו היא חלקי
99 אז בקיצור גם הכלום שהוא לא חומר בכלל

ברמת המולקולות שמה ש נחשב לנו סליחה ברמת
האטום אפילו יותר למטה שדרך זה אנחנו

מבינים את החומר זהרי קרוב אבל גם הריק
הזה שיש בו נקודה קטנה אם נתבונן בה יותר

פנימה גם גם
איריק ממש כלום אז מה נשאר פה איפה החומר

בכלל אז אנחנו לא עושים שום דבר בחוץ הכל
בתודעה כמו במטריקס בעניין הזה

לפחות אנחנו באנו לתקן את הלב את הנשמה
רחמנא לי בבא כל העבודה היא

בפנימיות זה הבירור למה הגלות ארוכה כי
עושים מי בחוץ אבל בלי בלי ההשגה הפנימית

לא משיגים את סודות התורה שזה מה שמתקן אז
מעריך את

הגלות של האדם עצמו ו של כלל

האומה כל יומי הגלות מתבררים הניצוצות
ויוצאים צית רח אל הקדושה וכך קומתה הולכת

ומתמעטת עד שבאחרית הימים בעקבה הד
משיכה ישאר כוחה רק

ברגליה יש להגיד לזכותנו וזה לא מובן
מאליו שאנחנו בתחילתו של קוד משיכה

מצד הפוטנציאל לפחות למה אני אומר
פוטנציאל כי מדברים מתודעה זאת אומרת זה

עניין של תודעה או שאתה במדרגה הזאת או
שאתה לא אבל בגלל שהאנושות עברה הרבה

ואנחנו לא בגלגול ראשון פה אז אנחנו כבר
נמצאים במדרגה מסויימת אז מצד הפוטנציאל

וזה יפה הגענו לנקודה הזאת רואים כל העולם
גם מגיע

לשם רק מה אומר בעל הסולם שרק קיבלנו
לגאולה כדי להגיע לגאולה חייבים לעשות את

התיקון הרוחני וכאשר ישלם בירור הניצוצות
ולא יוותר כוח בתומה כלל עד שאפילו רגלי

על אותה מודנה ז יהיה התיקון השלם והגאולה
תבוא לעולם אמן אז עד שלא נברר את כל

ניצוצות הקדושה לא תבוא הגאולה צריך להבין
גם מה זה בעייתה אחישנה זה לא כפשוטו אבל

זה לא המקום

לפה וגם כתוב שיבוא המשיח אלה שלא עבדו לא
זה לא ידעו מה לעשות רואים את זה כבר

עכשיו יש גדלות ההשגה בעולם גם בגשמיות גם
ברוחניות בזכות בעיקר בזכות הגילוי של

חוכמת הקבלה ואנשים במה הם מתעסקים בהבל
ורוח לא כולם חלילה ברוך השם לא אבל רוב

העולם רוב בני

העולם לכן אתם רוצים
גאולה זה מה שהוא אומר פה כי לא שילום

עוון המורי חייב לברר את כל ניצוצות
הקדושה רק ככה תבוא הגאולה ואם

לא
אז לצערנו מתעכבים בגלות אין באדם פרטי

ואין בכלל
המציאות אפשר להתחזק מזה ולקחת את העניין

ש כמה חשוב ללמוד פנימיות כי היא עוסקת
במהות של הכוונה והתודעה והפנימיות שזה מה

שמביא את הגאולה לכן אומרים כל המ לים בלי
יוצא מהכלל שרק בזכות ספר הזוהר תלוייה

הגאולה כי הוא כל הזמן עוסק איתנו בתיקון
הפנימי שזה כל

העניין שנזכה להתחזק בזה בעזרת השם ברוך
השם יש לנו גדול כמו אביר יעקב בעל הסולם

רבי נחמן בעל התניה בעל שם טוב רי ועוד
המון רבים רק צריך להידבק

בהם פתח
ואמר בדן דן ידין אמור

לנקום נקמת ישראל מהסטרא אחרא ודן גימטריה
שלוש פעמים 18 כנגד שלוש תפילות העמידה

שבאמת חול שבכוחן מכנען את כוח הסית הרחה
ומתקנים רגלי

המלכות כן התפילה זה דבר מאוד מיוחד עליית
העולמות למה אנחנו לא מרגישים את זה כי

אנחנו בתרגול כי אנחנו לא ב לא משיגים את
האורות האלה עדיין של התפילה אבל מתוך של

לשמע בא לשמע שגם נגיע לכוונה הפנימית
פתאום נרגיש את העליית העולמות בזמן

התפילה עלייה של תודעה כמו מדיטציה אם
תרצו כשם

מושאל אבל בגלל שאנחנו בתחתית עשייה ולא
עולים אז אנחנו לא מרגישים את הכל התפילה

יבשה
לפעמים אז צריך לכוון להגיע לזה והנה נודע

כי איחוד שמות הווייה ואלוקים הוא איחוד
נעלה ובזוהר הקדוש נקרא שמה שלים כן לחבר

את הרצון לקבל למידת ההשפעה ועליו אמר יעי
דה נחש עלי דרך כי כנגד כוחו של נחש שיהיה

בבחינת דרך בגימטריה פעמיים הוויה ואלוקים
אמנם כאשר עות הקליפות של בני ישראל

מתחזקים תעצים לבטלן מתגברות מנגד ברוב
גבורה למה כי זה התפקיד שלהם שיהיה אימון

אמיתי ובני זה חברת ביטוח של הבורא ובני
ישראל

מתאמצים יותר לבטל תוקף רי וגבורות שכן
גבורה בגימטריה ריו

נכון יפה גימטריה גם אריה יכול להיות
ועל כך אמר בדן שהוא בחינת שפיפון עלי

אורך אורך עם הכולל בגימטריה הריו יוסיפו
ויאמצו בני ישראל בי תפילותיהם החיצוניות

ובעיקר הפנימיות הוא עיקר בכוונת התפילה
בעמידה ל

רגליהם שעמדו על הרגלים שלהם ויהיו חזקים
לכוון את ליבם למעלה כדי לבטל כוח סית רחה

עד עקב ויתקיים בהם הנושך עקבה סוס ובאותה
שעה וייפול רכבו החור ומיד מוזמנת הגאולה

לבוא לישועת
קיוויתי

אדוני קיוויתי עניין של

אקה אוקיי נקרא ממעגלי צדק ספר של הביר
יעקב עוד ג לישועתך כיביתי אדוני גד גדוד

יגודנו והוא יוגד עכב אין דבר ראוי להיקרא
בשם ישועה כמו התשובה שהיא תשועה לחוטא יש

ישועה והצלה ישועה זה כנגד הלב והצלה זה
כנגד הראש שהיצור לחטה שכבר פגם והתרחק

וניתנה לו הדרך לשוב ולהתקרב לא מדובר אגב
רק על חטא חיצוני זה רק אמצעי החטא זה

שאני מרגיש רחוק בנפש מהבורא אפילו שאני
מקיים את

המצווה דוק ותשכח כי תשועה עם הכולל
גימטריה תשובה הגונה הגונה הכוונה שההיא

באה להביא אותי להגיון של בינה של מידת
ההשפעה שכאשר שב האדם ב שלמה הקדוש ברוך

הוא מושיעו מקרבו כמו שאומר הזוהר הקדוש
אין דבר עומד בפני

התשובה ברם אין די בתשובה שיש בה רק חרטה
על העבר אלא שמכאן ולאבא חושב לתו שיתנהג

בדרך טובה וישרה כן אנחנו בדרך הקב האמצעי
פה מתקדמים קדימה יעסוק בתורה לשמה והתפלל

בכוונת הלב דיק יפה ויהיה עוסק בצדקה
וגמילות חסדים בכל כוחו ובשמחה רבה כוחו

הכוונה כוח המסך שלו שזה יהיה לשם שמיים
לא כוחה הפיזי ועל כולנה שיהיה זעיר

בשמירת אות ברית קודש דהיינו מקום שהוא
מקבל את התענוג שיהיה כדי לבוא ליחד

להתחברות
האלוקית ולא

לארצי כי זה עיקר ושורש הכל ששמירת הברית
היא מידת יסוד והיסוד הוא עיקר הבניין

ובלעדיו לא
דבר כי אלו ישיג בכוח מידת הענווה כי מי

שאין בו ענווה לשו ישוב ואם שו לא תעלה
תשובתו מאומה מפחיד מה שהוא אומר פה כי כל

התשובה זה להיות עניו לתקן את הנפש את
המידות כמו שאומר רבי חיים ויטל בשערי

קדושה שהמצוות לא שוות הרבה אם המידות לא
מתוקנות אז צריך לתקן את המידות שתרגיש את

הקדושה של
המצוות

לכאורה אם הכל בשביל הגאווה הרצון העצמי
אז הוא אומר זה לא שווה מאומה שווה מדין

חינוך אבל לא לא תרגיש את ההשתוות הזאת עד
שתעשה את זה ענווה לשבתך כיביתי השם הוא

עשב
בתשובה מצפה שתתקבל

תשובתו והתקרב אל אביו שבשמיים לישועתך
קיויתי אדוני הוא עשב בתשובה

ומצפה שתתקבל תשובתו והתקרב אל אביו
שבשמיים אך עליו לעשות את הדברים הבאים גד

יעסוק בצדקה וגמילות חסדים כמו שאמרו חזל
ג ד גומל דלים

גדוד יעסוק בתורה נקראת טוב כמניין גדוד
17 יגודנו עם מידת היסוד שכן יגודנו עם

הכולל גימטריה
יסוד

והוא כמניין 18 ברכות שבתפילה
יוגד עקב היא מידת הענווה שהיא בבחינת

יגוד בגימטריה טוב שהיא הטובה והמעולה
שבכל המידות

הטובות כל המידות הללו נקראו בכתוב בלשון
גדוד רמז לגדודי המלאכים הטובים הנבראים

מהם מה זה מלאכים כוחות
השפעה שאדם פועל כדי להגיע לנשמה הוא

מייצר בורא זה לשון מושאלת כן רק הבורא
בורא בריא על דרך היצירה התחדשות הוא

מייצר כוחות של השפעה
רוחניים שמסייעים לו בעבודת

השם לפי רמת הכוונה ככה העוצמה של המלאך
עשיו בעל תשובה עוסק בכל הדברים המנועים

לאל ודאי מרבה גדודי חיילים הנבראים
ממעשיו הטובים לאן

מספר והם שילכו לפניו בשעת פטירתו וימליצו
טוב בעודו והוא יוגד עקב בבו סוף ימיו

ילוו הגדודים הללו למקומם המוכן לו בעלמה
דעתי אסביר

קצת אולי אני אתן משל שיותר קל לכם ולי
להבין למה כי המלאכים הרציניים הם מעבר

לזמן ומקום הם בכלל לא נמצאים בעולם הגשמי
הם מלאכים רוחניים הם כוחות רוחניים שלא

נמצאים בפירורים הגשמיים ראו גם את הקליפ
צפונות הזוהר השבעת מלאכים

אז לכאורה מה זה מלכים אני לא מסיג בכלל
על מה אתה מדבר איתי אני אתן לכם משל יותר

מובן שכל חוזר בתשובה
ירגיש אמנם זה משל למלאך עם כוח פשוט ביחס

למציאות הרוחנית אבל נדבר ממה שאנחנו
מבינים רואים שאדם שחוזר

בתשובה בפשטות ומתקרב לאביו שבשמיים פתאום
מקבל כוח שהוא לא מבין מאיפה הוא היה

חילוני הוא היה
שכח שיש בורא לא חשב פתאום רואים שהוא

מקבל כוח כזה והתחזקות וכוחות נפש עצומים
וחוכמה שבא לו והוא לא יודע מאיפה ותעוזה

ופתאום הספר שהוא רוצה מופיע לו מול הפנים
או לא יודע מה כל הסיפורים שאתם

מכירים איך זה באמת באים הלכים מצווה
גוררת מצווה אני זוכר שחזרתי בתשובה מה

שאתם רוצים השגחה פרטית מכל הכיוונים
לסייע לי

אפילו בגשמיות עכשיו בדרך כלל אני לא מדבר
ככה כי אנחנו בקטע רוחני פה לא מתלהבים

יותר מדי מהגשמיות אבל לצורך המשל נסביר
טיפה אז דברים מדהימים הספרים שאני צריך

בול הביו לי מול הפנים אגב עד עכשיו יש לי
את ההשגחה הזאת בעניין הזה בשידוכים פחות

אבל בעניין הזה יש השגחה בדיחות של תלמידי
ישיבה בכל

אופן
אז רואים בן אדם התחיל לקיים מצווה לשמור

שבת פתאום נפתחים לו דברים למה כי הוא ברא
יצר כוחות של השפעה הם עוזרים לו מכל

הכיוונים ככל שרבה ירבה בעזרת השם מה זה
באים לו בסף ימיו לא רק שימות יום זה

גילוי כשאדם מאבד את הגילוי האלוקי שלו
ואנחנו פה במקום ההסתר במקום הסיה אנחנו

לא באצילות אנחנו לא ביום שכולו שבת יש יש
פה קליפות אנחנו לא בקליפת ישמעאל אללה

הוא אקבר והכל טוב לא אנחנו לא במזרח הכל
אור לא אנחנו לא קו אחד ממש לא פה באנו

לעבוד גם צריך להגיע להכרת הרע לתקן את
הרע לא להגיד אין רע יש רע מצד הבורא אין

רע מצד התפסה שלך יש רע ואתה צריך לתקן
אותו רק תדע שהכל טוב כי הכל בא מהבורא

אבל אני לא יכול להגיד אין רע יש מציאות
של רע רק צריך לתקן אותה ואז אני אגלה

שאין רע אבל אל כרגע יש רע זה נקרא הקו
האמצעי שהוא משתמש ברצון לקבל לא כמו בובה

אומר השתתקות ע מחלה לא השתות זה עיקר
הבריאה צריך לעשות לה

תיקונים

לכן יש פה רע אז הרע זה נקרא רצון לקבל
עצמו הקליפות אז מה זה סוף ימיו שאדם מאבד

את הגילוי שלו את החיבור נגיד חוזר משבת
ליום חול

בנפש אותם כוחות שהוא הכין מלאכי השלום הם
מסייעים לו גם כשהוא מאבד את הגילוי אותם

כוחות נפש האלה שהוא קנה יכולים לעזור לו
גם באסטרה כמו איזה חייל שהתאמן טוב קנה

כוחות זרקו אותו לנדבר עכשיו הוא הסתדר יש
לו פה כוחות שמגנים עליו אבל אם הוא לא

עשה את ההכנה אז אין לו

מליצי

לכן כל כוח
מצטרף אוקיי

נדלק

טיפה למה שרציתי בחרתי פה נקודות
מסויימות או מצאתי משהו אולי בזה אני

אסיים אם יהיה הרבה תגובות ולייקים נעשה
עוד שיעור מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני

מלך
נפתלי

נפתלי כן נפתלי קצת קשה הניקוד פה איילה
שלוחה הנותן ראה שפר הלומד תורה

לשמה חזק ביותר וגורם ייחוד קודש בריך הוא
שכינתה כי אם הוא לא לומד תורה לשמה זה

נקרא שהשכינה היא בגלות אם כי מתוך שלא
לשמה בא לשמה כמו שאומר תיקוני הזוהר אם

הוא רוצה
א לשם ייחוד באמת אז הוא גם מעלה אותם

מהעפר משתעשע הקדוש ברוך הוא בתורתו דיין
שוא יכול לגלות את האור של הש שוע

בתורה בפרט אם קם בחצות לילה לגוד בתורה
הקדושה יפה שכן היא את שעת רצון היא ועליה

נאמר היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך
השמיעני חזק

ביותר לא מדובר רק על חצות בשעון אבל מישה
בעולם הזה גם על זה מדובר לכן המקובלים

מאוד מאוד נוהגים ומקפידים על העניין הזה
אה בדורנו מקלים לא כולם בכוחות האלה

במיוחד מי שמנסה לעשות את זה כדי להגיע
לתורה לשמה ולא בשביל עולם הבא זה מאוד

קשה בהשג נוהגים בשלוש לקום בחבד הרבה
נוהג

בחמש כל אחד
ומנגו זה גם בסדר כי זה

מצטרף אבל המעלה הנבחרת זה חצות זה לא סתם
זה זמן

קוסמי הקוסמוס מסודר מיוחד בזמן הזה
בהתאם והנה אחד משמותיה של התורה הוא משל

הקדמוני כדברי רשי

הקדוש שהיא משל של קדמו של עולם וזה רמז
ראשי תיבות מאשר שמנה

לחמו
משל שמנה היא משנה גם אותיות נשמה ולחמו

רמז לתורה הקדושה שנאמר עליה לכו לחמו
בלחמי ואם תמכין דאורייתא

כים להיות קרובים וקשורים לתורה הקדושה
שכן נאמר בהם ותומכי מאושר רמז ל מאשר

שמנה לחמו ולימוד התורה לשמה אף נרמז
בפסוק זה שכן מאשר שמנ לחמו

והוא ראשי תיבות לשמו הוא הלומד לשם השם
ובכך גורם בכך שעשוע ותענוג למלכו של עולם

והוא יתן מעדני
מלך יש הרבה מדרגות בלא לשמה אוקיי אבל

צריך לכוון להגיע רק גם שמה עולים במדרגות
הרוחניות לא

לפני לפני האדם נשאר בתחתית עולם ה מעשי
אז זה גם מדרגה גבוהה וחייב לעשות את זה

אין דרך אחרת אבל רק בעל שמה וליים נעשה
כמן מגבר נר שנ פוסק זה לא שאתה עכשיו

מקיים תורה לא לשמה מקיים 10 את כל המצוות
וזה ותקבל עולם הבא לפי השפעה עלתה לא

הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך את מלאו ההטבה
עד שלא תעשה את זה אתה חוזר לפה בגלגול עד

שלא תשלים את סדות התורה כמו שאומר הזוהר
הקדוש לאנשים וקטנים אומרים את זה אבל חלס

תתקדמו זהו אנחנו לא בכיתה א' תחזרו
בגלגול 100 גלגולים אם צריך עד שיתקיים

עליך מחשבת הבריאה הגבאי נפרעים מאדם
מדעתו דהיינו אם הוא עושה עבודה של בחירה

וגם שלא מדעתו דיי נמצא דרך

ייסורים שמן זה ההשפעה אלוקית לחם זה
החמימות חומר הדלק של

הרצון אז חייב להגיע לשמה ויש בזה המון
מדרגות יש אדם לומד בשביל תמורה גשמית או

עולם הבא בהבנה החיצונית שלו יש אדם לומד
בשביל כבוד שזה גם תמורה אבל מסוג

אחר אגב יצא לרוב הכל
מעורבב יש אדם לומד שיקרון רבי וכולי

וכולי יש אדם
לומד בשביל לקבל שכר מהקדוש ברוך

הוא לא מהבריאות לא מכבוד
חיצוני כל עוד הוזה זה גם מפריע אלא

מהקדוש ברוך הוא זה מדרגה הגבוהה של לא
לשמה כמו שאומר הרבש הרבי ברוך שלום הלוי

השלג בנו של בעל הסולם הקדוש ויש מדרגה
שהוא לומד כדי להשפיע נחת כוח ליוצרו וזה

המדרגה המשובחת רובנו מעורבבים אנחנו
עושים את זה גם בשביל עולם הבא גם בשביל

כבוד גם בשביל שכר גם בשביל כבוד מהבריאות
וזה דבר שהוא מאוד פוגע אין ברירה מתחילים

מזה אבל מי שנשאר שם זה מאוד חמור הרחבנו
על זה בשיעורים

המתאימים אז אם אני עושה בשביל כבוד אז
הבריות מסמים לי כבוד זה לא הבורא

ברוחניות אי אפשר לזהב זה מה שהתודעה שלי
רוצה זה מה שאני מקבל אני לא יכול להחזיק

בזה גורם לי תסכול וזה כי כי זה בקליפות
אבל תכוון בנפש שאתה רוצה להתחבר לבורא

אבל אי אפשר לזהב זה לא כוונה טכנית אתה
מרגיש את זה אתה חש את זה אתה עובד על זה

או שאתה לא אם כן זה מזכך אותך ברם מעלה
נשגבה יותר התלמוד תורה בשעת חצות שאז

מתחבר הלומד עם השכינה הקדושה מבחינת
נפתלי

איילה שלוחה נפתלי על שם החיבור כמאמר
נפתולי אלוקים

נפתלתי ו שולח יה שכינה הקדושה שכן היא
נקראת מלאך כדברי הזוהר הקדוש על הפסוק

המלאך הגואל
אותי והרי רמז הכתוב רמז הכתוב בטובות את

הלימוד בחצות הלילה שכן סופי התיבות נפתלי
הלה שולחן נותן עמריה בגימטריה

הלילה לרמוז כי באותה השעה מתחבר הקדוש
ברוך הוא עם הילד האבים השתעשע בכתבת

דאורייתא
והלימוד בשעה זו בבחינת אמרי שפר שאותם

דברי תורה נלמדים בשעה זו הם דברים נחמדים
ומקבלים לפני מלכו של עולם זה גם סימן

מאוד חזק שאם אני קם בחצות לילה שאני באתי
לברר את השכינה הקדושה אחרת אני אלמד ביום

או מתי שנוח לי אבל אם אתה קם מיוחד זה
משהו שהוא נגד הטבע זה סגולה חזקה ביותר

להגיע לל שמה כי זה משהו ש גם לא סתם חצי
שאתה חוצה את הרצון מלחו שלת לבינה יש בזה

הרבה סודות מפריד בין הגדישה לקליפה המון
המון פנימיות בזה לא מדובר על זמן גשמי רק

אני חייב בכל זאת להגיד את זה אבל זה אחת
הסגולות הטובות איך אנחנו יודעים כי

המקובלים אמרו
לנו וזה די מכון כושר טוב לנפש חייב לציין

די מכון כושר טוב עכשיו כשעושים את זה לאט
לאט להוסיף לזה גם את הכוונה הפנימית

וכשיהיה את הכוונה הפנימית אז גם נרגיש את
השעשוע עם הבורא בהתחלה לקום בחצות זה לא

תענוג בהתחלה בהתחלה זה כן כי יש עזרה
מלמעלה אחרי זה לוקחים את זה ואז זה מאוד

קשה או לא משנה ב4ב בבוקר כל אחד חצות שלו
כן אז זה מאוד מאוד

קשה אבל רק
ככה מתקדמים מבררים איין דרך אחרת לאט לאט

אבל זה מזכך את הלב את
הנפש ואם נגיע למדרגה שנרגיש את הקדוש

ברוך הוא מתעשר אותנו בלימוד כמו

הצדיקים שזה
הערות מעבר לזמן ומקום דרך אוליף

ותמורה
בנפש אשרינו ואשר חלקנו אבל אסור להעיר

לנו את האורות האלה עד שנכשל את עצמנו כי
אז מה יש שבירת כלים הכל ילך לפרעה אז

חייב את הקור ההיתוך קודם במצרים ואולי
לסיום נחפש עוד איזה קטע

חשוב הנשמה היא כוח הרוחני הגדול שבאדם
אני קורא פיתוחי חום וממנו מושפע רוחניות

לרוח מן הרוח לנפש סדר מדרגות נמצא כי
הרוח יש בה מהות של משפיע ושל מקבל ולפיכך

הנשמה משפיעה עליה הרוח היא בבחינת אישה
ולעומת הנפש

המשפעים של עליון ותחתון נמצא כי הנשמה
היא המכונה איש כי היא העליונה שכן כל

ההשפעה נובעת
ממנה

כן רואים גם מבחינה גשמית אני
נושם

הרוח
מתוך מדרגת

הבינה גם הרוח נושבת עולה מזרן פין למלכות
איש ובטו היא הנשמה והרוח

והנפש שזה הכוחות שבאדם יש בהם המון
מדרגות ותכלית עבודת האדם היא שיהיו הבאים

מצרימה מצרימה בגימטריה שכינה ומי הוא
הזוכה לכך רק מישהו בבחינת את יעקב מי הוא

הזוכה לכך רק מישהו בבחינת את יעקב יעקב
ראשי תיבות של ארבע הדרכים המרכזיות

בעבודת השם ייחוד ענוה קדושה ברכה ליחד
שמו יתברך בחו לב לשמה אדם צריך לכוון

שהוא יכוון לזה באמת גם הוא יראה שהוא לא
בדיוק שמה מצוין זה נקרא לרדת למצרים

עכשיו אפשר לצאת
ממצרים להיות שפל רוח בכל דבר לקדש

ההליכות והמעשים ולהתעמק בברכות לבכן
כראוי מה זה כראוי לא במלמול פה לכוון את

התודעה באמת בברכה זה מאוד קשה אגב
כשמכוונים באמת בהתחלה בזמן האימון אם אתה

עושה כן ראוי תהיה לבוא אל השכינה בכל
בחינות

הרוחניות איש וביתו

אוקיי אני מחפש את קטע

מעניין יש פה הרבה דברים

מעניינים א אוקיי נסויים בכסוף

הלובן ככה להתחבר למתקדמים ותובנה ל רל
אויין וומר מדוע מרטן בו היום זה מה הפרשה

ות
אומר איש מצרי אצלנו מיד הורים וגם דלה

דלה לנו והשק את הצאן ויאמר אל בנותיו
והיו למה זה עזבתן את האיש קיר אן לו

ויוכל לחם כתב רבנו הארי הקדוש שאר
הפסוקים כי התגלגלה נשמת קאין הובא לעולם

במצרי שהרג משה במצרים כשהרגל משה תיקן את
בחינת הנפש של קין ו מיד נכנסה ביתרו רת

הכל תיקונים ובירורים נפשיים של תודעות
ומסדרים את התודעה לפי המדרגה שצריך לתקן

שאפו משורש קין ובאותה מתוקנת מיד כפר
יתרו בעבודה זרה ובו ביום ברח משה רבנו

מפרעה והגיע למדיין ונתן לו יתרו את בתו
ממש מסודר לפי

התיקון וב נתן בתו ציפורה למשה רבנו זכה
יתרו לקנות את בחינת נשמת קין והיו בו נפש

ונשמה מתוקנים מבחינת קיין עוד כתב רבנו
הארי כי הריגת המצרי הייתה בשמן ב ולא

בחרב כי בכוח שמם ב ביקש משה רבנו להעלות
את נשמת קין לעולם האצילות להרוג הרג אותו

עם כוח השפעה פנימי לא משהו חיצוני של חרב
יש לרמוז כי בבוא בנותיו מן העתים כדי מתר

את פניהם ושאל מדוע מירת בו היום כי חש
בנפשו שנרה ונכנסה בו נפש מתוקנת מבחינת

קין זאת אומרת אני עושה עבודה מסוימת בנפש
פתאום זה משפיע לי על מקום אחר שאני צריך

לתקן אותו גם והתיקון נעשה בכוח שםב והוא
נרמז בראשה הטובות מרטן בו הוא בא בעת כפר

בעבודה זרה ומין באל מלך נאמן כ נרמז
בתיבת אמן העולה מספה הטובות מרטן בו היום

כאשר השיבו לו בנותיו ואמרו איש מצרי
הצילנו נצנצה ברוח הקודש ושאל ויו כי

אותיות היו בגימטריה טוב גם צמי רכי טוב
וטוב במ

בגימטריה זו נפש
ונשמה אותיות היו במילוי עם האותיות

בגימטריה בקין הוא שחזר ואמר להן קראן לו
ויאכל לחם ראשי תיבות וקין כי רוח הקודש

דיברה מתוך גרונו וד כי בבוא משה רבנו
אליו יזכה גם לנשמת

קין הכל
תיקונים חזק

מאוד

אופס
אוקיי בעזרת השם נעשה ונצליח ישועתך

קיויתי
אדוני

דחוף שנזכה להידבק באביר יעקב בתורתו
[מוזיקה]

ו ללמוד ממנה
ו דחוף ולהתקלח הצדיק אבל לא בשביל דברים

חיצוניים חלילה אל תיקחו ממנו את הדברים
את העקביים תקחו ממנו את הפנימיות לא את

בנות
השפחות את

הפנימיות בעזרת השם נעשה ונצליח וזכות
הצדיקים הרמבם וביר יעקב תגן עלינו ותיתן

לנו כוח לעלות בעבודת השם וימרו אמן תודה
ושבוע מבור

מכסוף
הלבן פרשת

שמות אני פה גם בקצת טסטים למיקרופונים אז
חלק זה קריינות חלק אני אתפס סביר אבל

אנחנו לומדים
תורה

והדברים בעזרת
השם יעלו אותנו מעלה

מעלה שליחת יד מושה נחש סוד מצווה צדקה ו
מיתוק

הקטנות אינאמי
ויאמר השם על

משה שלח ידך ואחוז
בזנבו וישלח ידו ויחזק בו וי למטה בכפו יש

לדקדק אמי כמר שלח ידך ואחוז בזנבו לא היה
לו לומר כי ם אחוז בזנבו ו מכרך שב יאחז

בו וכנ מ ושלח ידו מיותר עוד אמה שינה
ואמר והי למטה בכפו היה לו לומר כמו שאמר

בתחילה ר זה פשוט שאם לא יש לך את היד לא
יוכל לאחוז

בו אז לכאורה למה ציווה דווקא מצד היד
הציווי נראה

מיותר

וגם מה שאמר לו וישלח ידו
הרי מובן מאליו ששלח דו אחרת איך יתפוס את

הנחש את הזנב של

הנחש וגם בכתוב היה
בהתחלה לשלוח את

ידו ופה כתוב וישלח

ידו ובסוף בעצם
אמר ויי למתה

בכפו אז למה שינה את

הלשון שיגיד וי למתה בידו למה

בכפו נמצא פתח בידו וסיים בכפו אז איך זה
מסתדר זאת אומרת אם התורה שינתה את זה

התורה כולה סודות
עליונים זה לא סתם אז צריך להבין מה עשות

פה

ואפשר

לרמוז ד אשת אסקין בקטנות זירן פין
שהחיסונים

נאחזים

בו כמו שאמר ויהי

לנחש והשכינה בזמן
הקטנות נקראת צדק שהוא דין

גמור כידוע ובאה התורה להוראות לנו שעל
ידי מצוות צדקה מתמתקים הקטנות ונתחים

החיצונים ומקרא להו וצדקה תציל
ממוות אני תכף גם סביר והמוות הם

החיצוניים ולדי הצדקה חוזרת שכינה מצדק
לצדקה והינו מדין לרחמים ואפשר לזרע מה זה

כתוב כי מי בז ליום

קטנות כלומר הקטנות דווה בכל יום שאוחזים
בו עדינים ומתגברים בו

חיצונים מיהו זה שנדב
ליבו לבזבז ממונו בצדקה כדי ש הקטנות

והתמת
הדינים כי צדקה היא עיקר מיתוק

הדינים ועל זה נמי רמז ה

כתוב

אוקיי נסביר ואז

נמשיך
אומר יש פה רמז שבזמן ה קתנות זירן פין

החיצוני מחז בו מה הכוונה שבזמן שהאדם
בקטנות בתפיסת הבורא שבו אם כי זה גם

מדרגה
גדולה

אבל לא
שלמה כי יש כאלה אין להם אפילו קתנות

בתפיסת הבורא השם יצילנו ובהחלט עולם מעשי
הרובה רע והסתר גדול זאת אומרת כתנות של

תפיסת הבורא זה גם דבר עצום
ביותר אבל מצד האמת השלמות לקטנות אז יש

אחיזה לחיצונים דהיינו

לקליפות אומר גם שהשכינה בזמן הקטנות
נקראת צדק שזה דין

גמור ויש עניין צדקה שזה מה שהיסוד משפיע
כלפיה עוד אומר לנו שעל ידי מצוות הצדקה

מתמתקים הקטנות ונתחים החיצוניים חשוב
לדייק כעוד וזה בחינת מחסוף הלבן וזה

שיעור למתקדמים שאיין הכוונה לצדקה
חיצונית אלא זה רק סגולה סימן אם כי ודאי

סימן חשוב וראוי אבל
סימן אלא הכוונה על פעולה בתודעה אני נותן

את הצדקה מבחוץ כדי לגרות כוונה פנימית מה
זה צדקה אז בפשט אנחנו יודעים רק מה אנחנו

מוסיפים לעשות את זה לשם שמיים לא כדי
לקבל לעצמך אלא באמת כדי שפיע השפעה טהורה

ונקיה לא עולם הזה לא עולם הבא לא סגולות
קודם כל

ב עיקר הצדקה היא לעצמך העשיר צריך את
האני יותר ממה שאני צריך אותו כי האדם הוא

ני בדעת בלראות את גדלות הבורא ואז יש
אחיזה לחיצוניים באדם שהוא לא רואה את

גדלות הבורא כי הם יכולים להראות לו את
גדלות עצמם ואת גדלות החיצוניות לכאורה

שיכן וכ אפס לעומת גדלות הבורא רק היוות
וגדלות הבורא מסתרת ממנו והוא בקטנות כמו

שאמרנו אז יש מקום לקליפות לאחוז בו אז מה
עושים נותנים צדקה מה זה צדקה הסברנו את

זה גם בליקוטי מערן ובעוד מקומות שאדם
פועל כאשר אה הסברנו את זה גם בחנוכה

ליקוטי מרן כן גם בהילולת רבי נתן אני
חושב שאדם פועל

ונותן גם כשהוא לא מרגיש מהצל מזה זה נקרא
צדקה למה כי הוא מרגיש שוא נותן צדקה

לבורא אני לא חייב אני לא מרגיש טובה
מהבורא אבל אני נותן אבל אומר ויאמין בהשם

ויחשבה לו צדקה למה כי זה
הקיום זאת אומרת האדם הוא אני בדעת בדעת

של גדלות הבורא ואז זה נותן צדקה לתפיסת
הבורא שבו שהוא מוכן לעבוד את הבורא גם

בתורת צדקה וזה לא אהבה עדיין ולא עירת
הרוממות אבל מתוך ברית מתוך

נאמנות מזכות היסוד באמת מוכן לתת
צדקה ודווקא זה מהפך את הדין לר חמים כי

זה ממתק את
הדין בהתחלה זה מרגיש לו דין לתת צדקה גם

לא עצם זה שהוא דין זה וודאי אבל מרגיש
דין קשה שנותן צדקה למרות שאם נתתי יש לי

יותר
ברוחניות אבל בקטנות הקליפות אוחזות בו

לכן אומר רמז הכתוב כי מי באז ליום

קטנות דבי בכל יום
אז הנביא אמר

זכריה למה בכל יום כי בכל גילוי תרם המשכת
המוחין יש את התיקון הזה היות וכל יום

העולם
בקטנות זה המצב הקיום

והתדירות ועל
ידי עבודה פנימית תורה מצוות ומעשים טובים

בכדי להשפיע תוח
ליצו מעלים את העולמות

לגדלות שחז בו הדינים ומתגברים בו
חיצוניים לכן אמר הנביא מי הוא זה שנדב

ליבו לבזבז
ממונו בצדקה כדי שיגדל

הקטנות והמתכונים דהיינו מוכן לעבוד גם
בקטנות עם כוונה להגדיל את

הקטנות להגדיל את גדלות הבורא בעיניו אבל
מוכן גם לתת צדקה גם כשלא מאיר לו

לעבוד
ועיקר הצדקה היא בסתר הצדקה הגדולה דווקא

בהסתרת הפנים אם האדם בכל זאת מחזיק
באמונה אז הוא מרוויח בעצם נותן צדקה

לעצמו כי הוא אני בדעת שהוא לא רואה את
גדלות

הבורא כי הצדקה הא עיקר מיתוק הדינים אבל
אם האדם נותן את הצדקה רק בשביל הרצון

לקבל רק בשביל עצמו אז לכאורה זה הפך גמור
של להגדיל את זירן פין זה להגדיל את כל

אחר אל אחר לכאורה לא לכאורה אלא מתוך שלא
לשמה בע לשמה אבל להיות מאוזנים וזה שיעור

למתקדמים כן זה לא שיעור לאנשים וקטנים
אנחנו כה תומר לבית

יעקב ותגיד לבני ישראל כתוב
לו

כן כן תגיד מלשון אגדה הדברים הקשים

כגדי כי הצדקה עיקר מתוק דינים עדיין
דווקא שאני מוכן לפעול גם בבחינת צדקה

בבחינת
אמונה דווקא זה ממתיק לי את הדין הפלא

ופלא שזה מידה כנגד

מידה כמו שעל פי דין אתה נותן צדקה למרות
שאתה לא חייב אבל אתה משפיע את זה ככה

ישפיעו לך מלמעלה דעת הקדושה למרות שלא
חייבים לך כלום ועל זה נמי רמז הכתוב שאמר

פיזר נתן לאביונים
צדקתו עומדת לעד קרנות טרום בכבוד ד מילת

קרנות צריך הבנה ד מכי אמר צדקתו עומדת
לעד מה צריך להוסיף

קרנו תרום בכבוד אלא הוא הדבר אשר
דיברנו ד הצדקה היא עיקר מיתוק הקטנות וזה

שאמר פיזר נתן לאביונים

דהיינו מי שמפזר ממונו לאביונים צדקתו
עומדת לד בעולם הזה ובעולם הבא ו סגולת

הצדקה שהיא סגולה גדולה בפרט אם מכוון בה
היא קרנו תרום בכבוד קרנו ראשי תיבות

קתנות ראשון נמתק
נתקן מאחר שנמתח הקטנות בזה ניתחו

החיצוניים היות והקליפות אוחזות בחסרונות
של הקדושה אבל ברגע ש אדם בגדלות אז אין

להם במה לאחוז למשל אדם אוהב את אשתו אהבת
אמת אהבת נעצר אין מה לקליפות או מראות

אסורים לאחוז בו זה בכלל לא מעניין אותו
אבל אם הוא לא אוהב את אשתו מספיק אם

יכולים לאחוז בו על זה אמר אחרי
זה רשע יראה

וכעס כי וכעס

הי הסתרה אחה ושינה יחרוק
ונמס ותאוות רשעים שם הקליפות שהיו מתווים

להתגבר מצד הקטנות עכשיו שמת נאבדה

תאוותם אז השינוים האלה

שחרקים אותם בחזרה לתהום
הרבה תאבת רשעים

תעבד שהיו מתווים להתגבר מצד הקטנות עכשיו
שנמתח הדין תקנו העולמות נבת אהבתם ובתלת

שוקת ואיין להם אחיזה

יותר

אוקיי אחד
אחד אחד יחיד

מיוחד יכול להיות שתשמעו קצת רעשים
בהקלטה לא רציניים ברוך השם אבל אנחנו פה

בשיפור הסאונד אז ירידתה לשם עלייתה כמו
שאומרים

הופלה ואפשר לזן נמי רמזה כתוב שאמר צדקת
רומים גוי וחסד לאומים חטאת

יפה דיני ידוע דזי רנ פין שהוא בקטנות
הגמור ותלת גולת ו ביניקה ובין שוש קצוות

תכף אני אסביר זה האמת שזה חומר למתקדמים
אבל זה טוב להתקל וללמוד קצת למתקדמים

שנבין כמה אנחנו לא יודעים וגם זה יעורר
בנו השתוקקות לרצות להבין ולהיות מתקדמים

וגדלות הו בן 10 ספירות וזה רמץ בתיבת גוי
שהיא 3 6 10 ידי מעשה הצדקה גדל משלוש עד

10 והקליפה מתמעטת וחוזרת מ-10
לשלוש וכשזה קם זה נופל וזה שאמר צדקת

רומם גוי דינו ע הצדקה מתגדל זיר אנפין
חוזר משלוש ל10 והחיות שהייתה בקליפה

מסתלקת וחסרת ממנו מתמעטת וזהו חסד לאומים
חטאת דהיינו החסד והחיות שהיה בקליפות

עכשיו נחסר מהם וזהו חטאת לשון

חיסרון נקרא ונסביר

הופלה
ואפשר דלז נמי רמז

הכתוב שאמר צדקת רומם גוי וחסד לאום ם

חטאת דהיינו הצדקה תרומם מצד ישראל שרוצה
להשפיע ונותן צדקה כדי להגדיל את גדלות

הבורא בעיניו אבל אמר בדיוק חזק ביותר
וחסד לאומים חטאת אז פירוש הרגיל כאילו

מדובר ר גלגול חיצוני אנחנו בשיעורים
מתקדמים האדם עולם קטן והעולם אדם גדול אז

אם האדם נותן את החסד שלו כדי לקבל לעצמו
אז זה נקרא חטאת במה שאומר רשבי הקדוש כל

חסד דאבדין לגרמי יו דעבדין אלא צריך
שהצדקה תהיה באמת לשם שמיים ואז הוא זוכה

לזיכוך והתיקון העצום והגדלת הבורא בעיניו
אב אם נותן את הצדקה לעצמו אז את מי הוא

מגדיל את עצמו את את הגאווה שלו לא את
הבורא כל שכן אם הוא עושה את זה לסגולות

לגוף הגשמי השם יצילנו וירח מנו דחוף
בזכות הצדיק הגדול והקדוש האביר יעקב כשמו

כנו שנאמר ולחם עצלות לא תוכל אלא רק לחם
אבירים ההסבר לזה בקורס יציאת

מצרים לכן החסד של הגויים הוא חיסרון וחטא
להם אבל בדרך כלל מפרשים את זה בחיצוניות

ואנחנו מסבירים את את זה ביום חמישי
בנקודה הפנימית בקורס הפתח לספר הזוהר

שהתורה מדברת באדם
אחד לא בדברים

חיצוניים גם אבל בעיקר
בשביל כגירוי לפנימיות

האדם לכן אם אני עושה את החסד כדי לקבל
לעצמי זה חטאת א אני עושה את זה כדי להגיע

לל שמ ובאמת להשפיע
אז תרומם גוי ברוך השם תביא אותו לירת

הרוממות
או אפילו אם הוא עושה את זה מתוך שלא לב

שמע אבל כדי להגיע ללב שמע גם תרומם אותו
ברוך השם דרגה אבל שלא יזעף דין ידוע שזיר

אנפין כ שהוא בקטנות הגמור הוא תלת

גולת זאת אומרת יש מצב שהוא בר ואז
הרגליים מקופלים ומכסים את

הגוף
כן זה כמו שהרגליים בתוך

הגוף וביב מתגלים גמן ספירות נצח עוד
יסוד ובני אקה הוא

מתגדל ואז נעשה בין שש

קצבות שזה
קתנות ואז נקרים אכסת גבור תפרת ו בגדלות

הוא נגדל בתכלית קומתו בבחינת
ספירות ונמשכו בו

החבד והכתר כמובן
ממעל ואז הוא קומה בן 10

ספירות וזה רמוז בתיבת

גוי זאת אומרת שעל ידי מצוות
הצדקה מרומם את הזרן פין

בגימל הבחינות
שאמרנו יבור אניקה גדלות או יבור יניקה

ומוחין גוי שה
361 מה שאמרו

וגם גוי זה אות קיות ג ו
י שזה כנגד ג זה 3 ו זה 6 וי זה

10 שזה בא לרמוז על מה שאמרנו שעל ידי
מעשה הצדקה

נגדל
משלוש עד

10 זאת אומרת הג ו י ש בגוי רומזים על ג
הזמ

שבהם נתקן זיר אנפין שבהתחלה הוא תלת
כלילן

בתלת ואז הוא בניקה בבחינת שש
קצבות שזה כנגד הו

ובגדלים
גוי אבל אם לא לשכוח שחסד לאומיים חטאת

כמו שהסברנו וחשוב מאוד להבין את זה כי זה
קריטי ביותר עכשיו ההילולה של האביר יעקב

ההקלטה הזאת הי קצת לפני ההילולה לא
בהילולה כ יש פה בדיקות למיקרופונים

ואמרתי גם נלמד קצת מתורת הצדיק הקדוש
ונתקל בו אבל יהיה בעצם מרתון של שיעורים

הקרנות
בכורה ובשיעורים האלה אני מדבר הרבה על

הדברים מדברי אביר יעקב הקדוש גם מ פיתוחי
חותם שהשפה שם הרבה יותר קלה והוא גם כותב

את הדברים יותר מפורש ברוך השם בלשון
בהירה זכה וטהורה ופה הוא מדבר בשפת

הענפים לכן אני צריך לתרגם את זה יותר
להסביר לכם שגוי זה הגוי שבאדם ושם הוא

מדבר הרבה יותר
קליל אוקיי עוד אמר פה כשזה קם זה

נופל והחיות שהייתה בקליפה מסתלקת ונכס
ממנה

מתמעטת שהיא כביכול חשבה שהיא שלמה בגאווה
בבחינת 10 ועכשיו ירדה ל

למטה וזהו חסד לאומים חטאת דיינו החסד
והחיות שהיה בקליפות עכשיו נחסר

מהם זהו חטאת לשון
חיסרון כמו והייתי אני ובני שלמה

חטאים דהיינו הפשט של הכתוב שלא ה להם את
הגדולה דהיינו את הגדלות שאמרנו וזה רמוז

גם כן מה שאמר הנביא ונדיב נדיבות יעץ ו
הוא על נדיבות

יקום הכוונה כמו שכתבנו כאן ד הנדיבות
בצדקה היא סגולה למתק

הקטנות הנביא בא לשבח האדם הנדיב שמתכוון
לתת הצדקה למתק הקטנות יפה מאוד זאת אומרת

כל הכוונה שלו בנתינת הצדקה זה לא בבחינת
חסד לאומיים חטאת אלא זה כדי למתק את

הקטנות וגם אם אנחנו בבחינת ש לא לשמה כדי
לבוא לשמה זה גם מצויין אד רבה אדרבה ואד

רבה דבר עצום ביותר איך אומר בהקדמה לתז
אין לך מצווה גדולה מזו שנאמר

וצדיק מלשון צדקה באמונתו יחייה ככה ה
כותב בהקדמה תלמ הספירות שמביא את הדוגמה

על הלא לשמ שנעשית בבחינת סם המוות והתל
שהוא בבחינת מחוסר אמונה מה יעשה מביא שם

תחבולה לימדנו את זה גם כדאי לראות את זה

שמה וזה שמה
ונדיב נדיבות יעץ דהיינו יעץ דבר טוב

בנדיבותו נדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות
יקום והנביא בא לשבח את האדם הנדיב כן

שמתכוון את הצדקה למתק הקטנות זה שאמר
ונדיב נדיבות ייעץ דהיינו יעץ דבר טוב

בנדיבותו והדבר הטוב שעץ בנדיבותו
הוא על נדיבות ייקום על

נדיבות

גימטריה הקטנות עם

הכולל מתעל זה
100 נדיבות 400 ש

2
572 שזה יוצא הקטנות עם

הכולל כלומר שכוונתו בנדיבות הזה הוא
למתק

הקטנות

יפה וזה כוונת הפסוק ואומר השם אל משה אני
קורא מהר ואז אני אקרא ליד ואסביר כי אני

צריך לקבל את הכללות התמונה אני לא דזה
איתכם ביחד שלח ידך ואחוז בזנבו נחש שוא

הקטנות ואמר לו הקדוש ברוך הוא תיקון
הקטנות הוא הצדקה ולכן שלח ידך י הצדקה

כמו שנאמר פתוח תפתח את דך ובזה תמתק
הקטנות ולא יתגבר וכן עשה וישלח ידו במתן

צדקה ואז יחזק בו נתגבר עליו וכפה הוא וזה
וי למטה בכפו דק אף נקראת כך על שם דך

שנותן הצדקה כופה האף והחמה כמו שנאמר בתן
בסתר יכפה אף ד הצדקה שנותן מכ לכף כופף

את האף ואפשר לזר מה זה כתוב על כפיים
כיסה אור ויצב עליה במפגיע דיני הדו ד

הצדקה אין עבירה מחב אותה כשר
מצוות כמו שנאמר וצדקתו עומדת לד אוקיי

נקרא ונסביר
כוונת הפסוק ויאמר השם אל משה שלח ידך

ואחוז
בזנבו עכשיו רוצה להסביר איך הוא כל מה

שהוא אמר קשור למה ששלנו בהתחלה על היד
ועל הקף ד הנחש

הוא הקטנות כן מלשון ניחוש מלשון
ספק גם נראה כמו איזה ו כמו וק וגם ירדו

ודאי יורדת

לקליפות אמר לו הקדוש ברוך הוא תיקון
הקטנות הוא הצדקה דהיינו על ידי מצוות

הצדקה לכן שלח
ידך דהיינו יד לתת צדקה כמו שנאמר פתוח

תפתח את ידיך זאת אומרת הצדקה רומזת
לפתיחת

היד לכן הוא אמר לו לשלוח את יודו ו לפתחה
בנתינת הצדקה בזה

תמתק הקטנות ולא
יגבר ן יודי הצדקה על ידי כוח האמונה

והעבודה גם כפיך מלשון כפייה היות ואדם
צריך לכפות את עצמו חזק מאוד מאוד בהתחלה

כדי לקיים את מצוות הצדקה לשם שמיים אם זה
לעצמו זה לא בעיה אמרנו ת לאומי חטאת אב

קיים אותה לשם
שמיים זה כבר

עבודה וכן עשו ישלח ידו במתן הצדקה ואז
וחזק בו נתגבר עליו וקפא הו וזה וי למטה

בכפו למה בכפו דכ נקראת כך על שם דך שנותן
הצדקה כופה האף

והחמה כמו שנאמר מתן בסתר יכפה
אף זאת אומרת הכופה והכף זה אותו

שורש ועל ידי הצדקה שנותן מכף לכף כופה את
האף והחמה ש מתורים מאחיזת

החיצונים יפה
מאוד ואפשר לזה מה זה כתוב על כפיים כי

שעור ויצב עליה במפגיע מה זה הכיסוי מה זה
הכפייה דנה ידוע ד הצדקה אין עבירה מכבה

אותה כשאר
המצוות תכף נסביר מה זה אומר והכוונה

לצדקה אמיתית כדי להגדיל את הקטנות ולא
צדקה לאמן כן צדקה דקדושה מה שדיברנו על

פי

הכללים וכתוב בגמרא באמת
שעבירה מחבה

המצווה ואינה מכבה
תורה

אבל אומרים
המקובלים שאומר רבי חיים

ויטל שאין עבירה מכבה מצווה כשם שאינה
מכבה

תורה כמו שנאמר עומדת לעד אני קרוא מהר את
הבית ואז אני אסביר זה שאומר שאמר על כל

פנים שיהיה הצדקה ניתנת מכ לכ כיסה אור
דהיינו אור קדוש מכסה עליה שלא תכבה אותה

העבירה ויצב אלה במפגיע ציבה לי השם יתברך
שתהיה מקובלת יש לרמוז במילת מפגיע שהיא

עם הכולל גימטריה
הצדקה אות כתחליף אות ג ד מלת מפגיע באות

רש באת בש הוה מפגיע הוא מפריע דמלה צדקה
בדבש למפריע הבה נמי צדקה וזהו נמי וצדקתו

עומדת להד איינו ישר והפוך וה צדקה לאורו
ועומדת

לד הסבר ש הצדקה צדקתו עומדת לעד דיינו
שהיא עומדת לעד כעד שנותן לו כוח ומהירה

לו וזהו שאמר על
כפיים שהיא הצדקה הניתנת מכ לכ כיסה

אור דהיינו אור קדוש מחסה לה שלא תכבה אות
העבירה ועצב עליה במפגיע שציווה עליה השם

יתברך שתהייה מקובל

עמוק אני אסביר את זה לפי הבנתי ש מה שומר
פה אור קדוש מכסה עליה שלא תכב אות העבירה

מה מיוחד בצדקה כל כך בגלל ההסתרה שיש בה
על האור והאור מכוסה מכסה אותה אבל גם וה

זה מאפשר לאדם לפעול באמת בצורה טהורה לשם
שמיים ואז הכוח האמוני המיוחד הזה שומר

עליו שהנקודה הפנימית הזאת של הצדקה
האמיתית שהוא קנה יכולה להעיר לו למה היות

והיא מעיירה לו היות והוא פעל אותה כשלא
העיר לו אפילו בכפייה אז באמת גם כשלא

יעיר לו היא תגן עליו ותיתן לו כוח להמשיך
לעבוד עוד יש לרמוז

במילת מפגיע שהי עם הכולל גימטריה

הצדקה עוד כתחליף עוד ג ד מילת מפגיע באוד
טרש שזה

אדבש מה זה

בדבש
תשר רת הפוך א בג ו מפגיע הוא

מפריע במילת הצדקה בדבש למפרע וה נמי צדקה
זאת אומרת אם אני אחליף את המילה צדקה

בדבש אם אני הופכת הצ צדקה
בדבש אז יוצא לי

קדץ שזה גם צדקה בהיפוך
אותיות להראות שגם באופן ההפוך זה עדיין

מגן וזהו נמי וצדקתו עומדת
לאט ישר והפוך הבה

צדקה שזה גם בכתיבה ישרה וגם
לפרע באט בש להורות

ד עומדת

לד יפה רמז מאוד מיוחד אוקיי בעזרת השם
נעשה ונצליח ונזכה ללמוד מתורת האביר יעקב

בזכות הצדיק אמן ואמן תודה
רבה שלום

וברכה פיתוחי חותם ו מחסוף הלבן גם אולי
מכתבי האביר

יעקב להשבת החפ ים הביתה לשלום בגוף ונפש
לרפואת הפצועים לעילוי נשמת

הנפטרים פרשת וישב ענייני חלומות
יוסף אני קצת מצונן אבל נסתדר

אוקיי

ויספר שר המשכים את חלומו ליוסף ויאמר לו
יוסף זה פתרונו ויראה שר האופים כי טוב

פתר בעוד שלושת ימים אישא פרעה את ראשך
מעליך ותלה אותך על העץ נקרא ונסביר

החלומות הולכים אחר הפה כאשר אמרו
חכמים

במסכת ברכות ואם כן יש להבין מפני מה הטיב
יוסף בפתרון שר המשכים והחמיר בדין חלומות

של שר
האופים שמה אם היה פותר חלומו לטובה היה

ניצול

מהגרון כדאי גם לראות את השיעור מראה
לנשמה שהעברנו על פרשת

ויחי אני אסביר קצת כמה דברים ואז אני
אמשיך עם הכתוב החלומות הולכים אחר הפה מה

זה הפה המל
ות לא הפה הגשמי זה רק סמל מדובר על הפה

הרוחני
כמובן זה מה שמוצאים מהכוח אל הפועל את

המחשבה זה כוח נפשי שיש לאדם כמו שהפה
הגשמי מקשר בין המחשבה לגוף

למעשה ככה הפה הרוחני מקשר בין
החלום

לממשות התגשמות החלום זה לא רק התגשמות
החלום במטריקס זה התגשמות החלום שלנו

כשאנחנו ילדים קטנים ההתגשמות החלום
האמיתית זה שהמציאות הרוחנית יורדת מהמופע

למוחשי האדם או לתודעה
הרוחנית

המעשית זאת אומרת שיש כלים בפועל ולא רק
כלים

מופשטים שר המשקים מלשון השקפה גם ש שר
האופים מלשון אפייה שזה צד

הגוף שער המשקיים זה גם מלשון להשקות את
גילוי האלוקות

באדם שר הופים שר הטבחים כן

ו גם
פרעה זה עניין של קליפה קשה וזה גם מלשון

פריאה הוא פרא את ראש
האישה זה עניין של גילוי אלקות

גדול אז לעומת זה עשה אלוקים כמובן תלוי
בכלים שר הופים ו שר המשקים שתי כוחות

שיוסף הצדיק הנקודה
הפנימית בודקת עכשיו עם איזה כוחות יכולה

לעבוד וזה בעצם מה שהוא פותר להם את החלום
הוא נפגש עם הכוחות הרוחניים האלה והוא

בודק כייצד לפרש אותם לעבודה הפנימית
ולהתקדמות של תיקון

הרוחניות נקרא את הכתוב אפשר לבאר כנראה
סיפר יוסף לחברה בבית

האסורים את כל המעשה אשר הרה אמו כייצד
ניסתה אשת פוטיפר אדונו

לפתותו וכאשר לא נכנע לה תפלה לו עלילת
רשע והוכנס לבית השר שכן היה מעשה ידוע

בין שרי פרעה ועבדיו
ידעו שהוא

אינוסנט וכאשר
הוכנסו שני השרים לבית

האסורים ומצא יוסף חן
ביניהם ודאי שעלו על גרסתו לאותו מעשה

והוא השיב להם דברי אמת
הניכרים אומנם ברוב הנותנות לא התפאר יוסף

בגבורתו ל צרו אלא תלה את עמידתו בניסיון
בזכות שלושת

האבות
הקדושים כפי שבאמת שנינו במשנת חכמים

באותה שעה באה דמות דיוקנו של אביו ונראתה
לו

בחלון מה זה תלה את עמידתו בניסיון בזכות
העבוד אף אחד לא יכול לעשות לאף אחד את

העבודה זה חוק רוחני מאוד חזק לילדים
קטנים אומרים

שאפשר

אבל ה
האמת חייבת להתגלות בסוף רואים שאי

אפשר עבוד קצת על
היציבה אז מה זה

אומר כמה שהוא בזכות להתחבר לאבות זה מה
שמגן

עליו כפי הזכות דיינו השוואת הצורה שלו
לשורשים בזה הוא טלה את

ה
את עמידתו בניסי כמובן זה לא שהוא העניין

אבל זאת אומרת בזכות העבודה להתקשר
לאבות שזה נקרא זקות הזדככות לא ניתנו

מצוות אלא לצר בנת
ישראל מה זה אהבות דרכי עבודת השם דרכי

היסודות של ה

פנימיות
אוקיי לא מה זה נראתה לו בחלון יש מושגים

בקבלה חלון תראו מה זה אומר לא יודע יוסף
הצדיק אבל אפשר להגיד במקום ההשראה בבן

לבן ככה הציץ לו מן החרכים לא ידע יוסף
הצדיק הם האמינו שני עשרים לגרסתו עד שבאו

חלומותיהם וגילו רזה
מחשבותיהם שכן רוב החלומות הם מאיורי האדם

ביום כמאמר הכתוב
עיונך על משכבך

סליקו כאשר תאר שר משקים את חלומו על גפן
שנראתה

לפניו הבין
יוסף כי עליו כוונתו שהוא נמשל לגפן כדברי

הזוהר הקדוש זאת אומרת הם חלמו הקליפה
חלמה בשביל הקדושה בשביל יוסף פשוט זה עבר

דרכה כי ככה המציאות
עובדת

אז הוא גפן כדברי הזוהר הקדוש מהי גפן דק
כנסת ישראל אמאי תכרית גפן אלמה גפן לא

מקבלת עלי נטיעה אחה אחי נ מכנסת ישראל לא
מקבלה עלה אלא קוש בריך הוא מה זה נתיה

אחרה רצון לקבל לעצמו מה זה קוש בריך הוא
קו אמצעי עבודה לשם שמיים הוסיף שר המשקים

דיינו התכונה שרוצה להשקות ולגלות את
האלוקות ותהר את הגפן

ובגפן שלושה
ריגים רמז לשלושת האבות הקדושים שיוסף טלה

עמידתו בניסיון בזכותם דהיינו גל

כבים ואילו שר המשכים חשב שהוא בכוחו
התגבר

ולכן א הרו בחלום וא
כפורחת עלתה

ניצה כין שראה יוסף מתוך לומו של שר המשים
שהוא מאמין לדבריו פתר חלומו לטובה זאת

אומרת זה היה קליפה או מדרגה שיוסף יכל
לעבוד איתה לשם שמיים לחבר אותה לאלוקות

להשות את גילוי האלוקות באדם והוא גם ראה
שהנקודה הפנימית שם חזקה כי הוא הניצוץ

קדושה נקרא לזה כי הוא פתר את חלומו כי
הוא חלם על יוסף לטובה דהיינו ה היה מחובר

לקדושה במידת מה לא מחמת עצמו זאת אומרת
בחלום אז ממילא הוא מאמין לדברו דיינו הוא

יכול להתחבר עם הצדיק אז הוא פתר את חלומו
לטובה

כפי מה שהייתה תודעתו באמת של שר המשקים ו
זה עניין של השקפה זה כלים יותר עדינים זה

כמו כלי
הנשימה ביחס לכלי כמו ה קנה ביחס לבשת

ושתי זה כלים יותר זקים ברמ סר האופי
מלשון מאפה שזה צד הגוף שהוא אפוי שהוא בא

לידי ממשות בא לידי
גסות

חלם כפי וגם מלשון אכילה זאת אומרת בחינת
אכילה לא מלשון אכילה שזה עניין של צד

הגוף מה ומשכה זה לא

לגוף זה מופשט יותר זה יותר

לנפש שכתוב משקה הכוונה לא למים אלא ליין
בגמרא זה

כלל דיינו להשקות ביין החוכמה את גילוי
האלוקות ברמ שר האופים חלם כפי שסבר

במחשבתי שכן לא המין ליוסף הצדיק והלכת
כמה וכמה שכפר בזכות שלושת האבות זמ זה

קליפה גסה
מדי איך האדם מבדיל בתוך בין שר המשקים

לשר
האופים זו שאלה בכלל לא

פשוטה לכן חלם שלושה סלי חורי חורי ששלושת
הסלים היו

מחוררים והעוף אוכל אותם מן הסל עוף
בגימטריה יוסף למה כי הוא מעל

הארציות יכול לעלות מעל הארציות דהיינו
שיוסף פגם זכות

אבותיו למה כי הוא אמר
שהסים

מחוררים כיוון שחשד
בכשרים ולא קיבל את דבריו אשר סך בתומת

ליבו פטר לו יוסף חלומו לרעה וגזר דינו
להתעלות על

העץ התודעה שלו היייתה של פירוד על
הצדיק אז מלא הצדיק פתר לו לפי דרגת

התודעה שלו את
החלום אוקיי פה זה נגמר זה היה קטע

קצר אז נסביר עוד

פעם אז פה אנחנו רואים שלושה סלים כנגד
האהבות אבל הם מחוררים למה כ כאילו יוסף

לא מחובר

אליהם והעוף אוכל אותם מנס

אוף זה גימטריה

יוסף דהיינו הוא
אוכל מן הסל את האבות דיינו פוגם בהם הופך

אותם לקבלה

עצמית לכן ממילא נפטר חלומו לרעה כי הוא
לא יכל להתחבר עם

יוסף קליפה קשה
מדי

אוקיי אני אשמח ללייק שיתוף ותגובה כד
תמשיכו לראות מאיתנו תוכן אשמח אם תצטרפו

כחברי מועדון

לערוץ זה מאוד יתמוך בהפצה פרסום השיעורים
מאוד יקר ואני אשמח שישתתפו ויש כפתור

תרומה גם ליד כל שיעור אפשר ללחוץ וזה
להשמש לפרסום והפצת השיעור

זה מאוד חשוב זה יעזור
א נמשיך ואם מקץ שנתיים ימים פראו חולם

והנה עומד על היאור והנה מן היאור עולות
שבע פרות יפות מראה ובריות בשר ותאנה

כוא ימי שנותיו של אדם בעולם הזה 70
שנה ורק החכם שעיניו בראשו משכיל לנצל כל

שנה ושנה לתקנה באופן הנאות ולסגל
נפשו לנפשו ו לנשמתו זכויות קנייני נצח מה

זה זכויות וקניין נצח אנחנו פה מדברים
בכיתה ג' כמו שאני תמיד אומר לא בכיתה א'

דיינו לא קו אחד אלא ג' קווים
למשל אז זכויות קנייני נצח זה אומר תורה

ומצוות שהם לשם
שמיים לא תורה ו מצוות של מנת לקבל אבל אם

נדבר ברמת הפשט אז זאת אומרת שוא מתעסק
בגשמיות ולא ברוחניות במה שבונה את הגוף

ולא מה שבונה את הנפש ובאמת מאוד מאוד
חשוב לנו מה שבונה את

הגוף ואנחנו
מחפשים להשקיע שמה ולמשוך דרך שמה את האור

אל זה סוג של
השליה אבל באנו להתאמן איבר הרובה דעל

תועים בדרכם ובעיקר בשנת הנאורים ההולכות
ואינן שבעות אגב שנות

הנורים הרבה פעמים כתוב
חטאי נעורים אז לא מדובר רק על שהיית בן

12 אלא נעורים זה מצב של התעוררות
ההשתוקקות ובכל מדרגה יש את המצב הזה אז

זה נכון שבג שמיות יש את הסמל הכללי שאדם
צעיר יש לו השתוקקות ותאוות וכוח חיות

בתודעה הגשמית אפילו והתאים מתחדשים
וההורמונים עובדים באמת זה סוג של סימן

שעד גיל 40 רק מה ש זה לא חייב להיות
מדויק אבל כן יוצא ככה גם מדעית עד גיל 40

הגוף בונה את עצמו ואחרי זה מתחיל
להתכלות כי ככה זה עובד בכלים בזמן

תיקון אז אבל חתנו אורים זה לא רק שהיית
צעיר בן אדם יכול להיות בגיל 40 50 והוא

בריא ועושה ספורט ויש לו הרבה תאוות אז
חטאי נורים זה נקרא שמתעוררת לאדם

השתוקקות למה זה א נורים כי זה התעוררות
למה כי זה גם הסתלק אחר כך אבל כשזה מדליק

שזה שלבת אז זה נקרא חתנו אורים כמו שאני
מבין את זה אבל זה די פשוט אזה

ככה אי בררו בד עלמה תועים בדרכם ובעיקר
בשנות הנאורים ההולכות ונן

שבות למה כי כשהשוק נגמרת אז כבר העבודה
לא באותה רמה עד שפקח האדם את עניו למשך

מבלי עולם על 70 שנות חייו אמרו בזוהר
הקדוש כי הן מכוונות נגד

שבע ספירות הבניין ואם זוכה ל את קנן זוכה
לשיבה היכלות בגן עדן

ולחילופין רחמן ליצלן מתחייב בשבעה מדורי
גיהנום

כן אוקיי אז הוא אומר

לנו ובאמת רואים כאילו ממש אנשים גם על
עצמנו רואים אבל באמת אנשים כלל כך רחוקים

כאילו
ואתה ומתקשים אנשים שמתקרבים להבין למה

איך אפשר להיות כל כך כך חוק לא כל כך
מקבלים שפע אפילו בגשמיות הפשוטה

בריאות פרנסה
כישרון חושבים שזה שלהם איך זה יכול להיות

אז התהליכים של התפתחות אנחנו לא יודעים
הוא הגע בזה

קצת אבל רוב העולם נמשכים אחרי הגשמיות
ונתבעים בה אני לא מדבר על אומות העולם

מדבר על אומות העולם

שבנו אומר 70 שנה כן נגד שבע ספירות
הבניין ויכול לזכות לחלות גן עדן או

לגיהנום מה זה גיהנום שהאדם לא נהנה בחיים
כי הנאה היא

בנפש ואם הנפש לא מתוקנת אז הוא סובל ולא
מדובר על זה שהוא לא יזכה במפל הפיס גם

אבל גם אם הוא יזכה והוא יהיה עדיין
מתוסכל למה כי האור לא בחיצוניות כי אם יש

לי הרבה כסף בחוץ אבל הכיסופים שלי מתים
לגמרי וקבועים אז זה לא עוזר לי אז כמו

שאדם בדיכאון או או נפתר לו מישהו נגיד
קרוב שזה משפיע על הנפש מאוד או התגרש או

לא משנה או לב שבור אז הרבה פעמים אין לו
חשק לקום אפילו לא לשמוע מוזיקה

דיכאון
למה לך למסיבה תאכל גלידות לא

עוזר זה דוגמה כי כי בסוף ההערה היא רק
בנשמה רק בתודעה האלוקית בנפש לא בחוץ

הסברנו את זה בקורס כבלה למתחיל השלימו את
זה

שמה בכל מקרה אז זה גיהנום זה מצב נפשי
תודעתי אתה יכול להיות במסיבה ואתה

בגיהנום

ובפרט בדור הזה שהוא מאוד מפותח אי על מה
כחלום יעוף הוא זולת הימים שעסק בתורה

ומצוות צריך לדייק לשם שמיים אבל גם
בבחינת שללא לשמה היות וזה מכין לה לשמה

ורבים מהאנשים שמחלים שנות שנים רבות
בבחינת חלום שניה

אחת העל מה יעוף כחלום הו זולת הימים שעסק
בתורה ומצוות ורבים האנשים שמחלים שנים

רבות בבחינת חלום יש המתעורר בהיותו כבן

20 שנה ושחר שמלאו לו 30 ו40 כל אחד לפי
מדרגתו ו בחינתו ולא מדובר רק על גיל 20

הגשמי אבל ת אומרת אפשר לספור את זה גם
ככה אם אנחנו מדברים

בפשט ואם נדבר פנימיות זה מצבי תודעה באדם
ואם מקץ שנתיים ימים כנגד מי שמתעורר

באותו בן 20 שנה כרמז מאמר מקץ שנתיים
העולה בגימטריה עם התיבות כמניין זה 20

שנים ופרעה חולם לשון פריה שהוא ביטול וכל
אדם הוא בבחינה זו שכן הצדיק מבטל את הרע

ולעומתו הרשע מבטל את
הטוב נמצא כי האדם מתואר בשם פרעה ועליו

אמר שהוא
חולם שמתברר לו שכל חייו עד כה מבחינת

חלום ולא הועיל בהם

הומה אם לא די בכך מביט האדם על חיה ורואה
והנה עומד על היאור שחייו עד כה נדמים

בעיניו כנער שוטף שאין בו ממשות ואחיזה
אזת אומרת פרעה זה האגו שבאדם פתאום האגו

שבאדם האדם שהוא בבחינת פרעה בהתחלה
מבחינת יצר הרע שהוא רק רוצה להנות לעצמו

חולם ושה חשבון
רואה כל מה שעשיתי עכשיו זה היה חסר טעם

נגמר מתקלה מסתלק
לאן זה הלך את מה זה

בנה אז פתאום הפרעה שבאדם
מתעורר ואז ה צריך לחפש את יוסף שבתוכו

שזהה
צדיק כנגד שבעה הכלות בגן עדן ושבעה מדורי

גיהנום עולות שבע פרות יפות והבריות
וכנגדן שבע הפרות הכחוש והרעות כי אם היו

70 שנותיו מתוקנות ות במצוות ומעשים טובים
מסטרה

דקדושה אז הם מוכן ו מזומן לחלי התענוגים
שבגן

עדן דין הוא יכול ליהנות מגילוי אלוקות
ואם חלילה לא היה גיבור לכבוש את עצרו

ולמשול ברוחו נמשכו שנותיו אחר סתר אח
ומקומו ב באתרה דחש בשבעת מדורי גיהנום

רחמן ליצלן כן זה מצב תודעתי לא פשוט
השבעה מדורי גיהנום האלה האדם גמור שבור

מדוקה איין לו חיות בכלום רוצה הרבה דברים
ולא יכול לקבל

אותם א או שמאבד את הרצון אפילו הסברנו את
זה בעשרת המכות גם תראו את זה

שמה אז פתאום האדם מתעורר ולא מוצא טעם

בחייו זהו נגמר נהיר הו דקיק נגמרה
הבסטה עכשיו צריך להתחיל להצר את החיות

האדם

גמור זה
מדרגה כי הרבה פעמים מנסים לברוח בחזרה

לגשמיות להגדיל אותה להנס אותה וזה נקרא
גם כף הקלע אבל

א מדברים פה גם במדרגות זאת אומרת זה
מדרגה שאדם לא מצליח להנות מהחיצוניות

יותר זה התפתחות זאת אומרת הרצון שלו רוצה
דברים

נשגבים יותר אבל מצד שני הוא לא זיכך את
עצמו לא עסק בתור המצוות מספיק לשם שמיים

או
בכלל כמו שהוא אומר אם היו 70 שנותיו

מתוקנות ומלאות במצוות ומעשים טובים אבל
לא סתם אומר מעשים טובים מצבות מעשים

טובים מסטרא ד קדוש דיינו בעל מנת להשפיע
רשות הקדושה זה נקרא לשם שמיים אבל נוסיף

עוד דיוק כמו הדיוק הראשוני על הס
דקדושה

ש אם זה לא הה לשם שמיים אבל הוא כן רוצה
להגיע לשם שמיים הוא שמנסה זה גם נחשב

היות בבחינת מתוך שלא לשמה בא
לשמה בבחינת שפחה דקדושה

המשמשת גבירתה הו מכינה להשראת השכינה
אבל אם

לא אז לא וזה באמת עניין של בחירה של
התפתחות זה לא פשוט שנייה רגע אני צריך

לקנח את
האב

לכאורה לא היה מקום להתפתות אחר כוחות
תומא המתנגדים

לקדושה למה בוא נראה שביקש הקדוש ברוך הוא
לזכות את האדם במלחמת היצר ובשכר העמידה

בניסיונות ולכן הכביד על הסתה על האדם
בסיוע תאבות העולם הזה שקרובה

עתן לעומת השכר הצפון לעל
מדעתי מידך כדי שלא יאריך של אדם כבחלום

מטורף ומבולבל בעודו פוסח על שני הסעיפים
לפיכך רמזה התורה הקדושה וורטה לנו את

תוצאות דרכי חיים אם לטוב או למוטב אם
להיכלי התענוגים או למדורי

החשכה וישמר חכם וישכיל לכך זאת אומרת
לכאורה לא היה מקום להתפתות אחר תומה

למה כי זה פרורי פירורים ביחס לתענוג
האלוקי אבל אז לא יהיה אימון שזה יהיה לשם

שמיים דהיינו שכר שזה נקרא להתקרב לבורא
שזה השכר והעונש מבחינת העונש האמיתי ולא

העונש של ילדים קטנים שזה ריחוק
מהבורא אז

באמת יש סיוע לתאוות העולם הזה דיין שאדם
מתחיל לעבוד באמת מגדילים לו את החיות

בגשמיות את ההשתוקקות
אבל זה כמו כף הקלא גם לוקחים לו את זה

כדי שלא
יתבלבל זא אומרת לא יתבלבל יותר

מדי
אבל זה טוב זה מכין

אותו להתאמן לוותר על התענוג בתורה ומצוות
כשיהיה לו איך הרבש קורא לזה מתאמנים בעל

מנת להשפיע
בצעצועים אז באמת האדם לא מבין לפעמים הוא

חזר בתשובה ויתר על הגשמיות כמו כלום טוב
לא כמו כלום התייגע אבל הגיע למצב ש

כקליפת אשום
בעיניו למרות שזה מעצבן לכל קליפה של שום

אבל עדיין קילף אותה לא היה לו מכונת
קילוף לא קנה שום כפו מקולף

ואז פתאום אחרי כמה זמן הוא חלש עוד פעם
הגשמיות קשה מהירה מבלבלת זה קורה הרבה

שחוזרים בתשובה יש אור בהתחלה ואחרי זה
מתרחקים או גם שנולדים דתיים ורואים את

הגשמיות כקליפת אשום ופתאום האדם מתעורר
לחזור בשאלה מתעורר להיות חילוני

או גם
וגם וזה בכוונה כדי שיהיה אימון

אמיתי
א לכן לא מובן לנו איך לפעמים בתאוות

גשמיות שביתר עליהם שהם כל כך נמוכות
פתאום קשה לנו איתם

מחדש זה בעצם בכוונה עושים את זה מגדילים
לנו שם את את הנפשה כדי שנאמן טוב טוב

ונוכל לעבור לשלב
הבא כי אם נעבור לשלב הבא

ישר נישבר נמות
כי אם על במבה אתה לא יכול לותר לשם שמיים

אז איך תותר על השגת אלוקות לא בספקטרום
אפילו לכן כאילו שמו סוכר

בגשמיות וזה סוג של השליה כי הסוכר נגמר
אחר כך ומרגישים רקים אתה רואה אישה יפה

נגיד אז אדם מרגיש התרגשות התפעלות אבל זה
סוג של השליה כי היופי לא נמצא

בחיצוניות הוא כאילו חושב שזה נמצא שם שזה
מחזיק נקודה פנימית אבל זה סוג של רמות או

הפוך אישה רואה איש יפה או חזק או גבוה אז
ה היא מדמה ש מרגישה שיש לו כסף אז היא

מדמה מרגישה ביטחון מרגישה בסדר זה מסתלק
אחר כך אבל כאילו הגשמיות היא היא

מרמה וזה גם מאפשר להתאמן צריך להתאמן אבל
צריך להשתמש בגשמיות זאת אומרת אנחנו לא

נגד גשמיות אני אישית בכל מקרה לא צדיק אז
אני בכלל לא נגד גשמיות אז צריך להיות

מאוזנים

אוקיי יש לנו עוד

קטע יאללה ואם יק צנים ימים ופרו חולם
והנה עומד עלי אור והנה מנה אור עולות שבע

פרות יפות מראה ובריאות בשר ותאנה באחו
סיפור חלומו של פרעה בתורה הקדושה אלא

כסיפור חלומו של יוסף ו חלומם של שר
המשכים ושר האופים שכן בחלום יוסף לא כפלה

התורה את תיאורו אלא רק באופן שסיפר יוסף
לאחיו וכן בחלומם של שרי פר בבית הסוהר לא

נכפל תיאור החלומות אלא רק בנוסח בו
סיפרים ליוסף ואילו חלומו של פרעה מתואר

בכפל גם בחלום עצמו וגם בסיפורו

ליוסף מן הקורח לומר שכפל התיאור בא לומר
כי מלבד החלום המתואר בתורה והפירוש שנתן

לו יוסף פתרונו יש בו עניין נוסף הגנוז בו
ברמז קהל ובעל כורחנו שפרעה לא הבין זאת

כלל ורק יוסף השיג את עומק החלום ואת
שברו זאת אומרת הוא מוסיף פה זווית נוספת

מיוחדת על הנאמר
יש בפשט שאומר שהחלום היה פעמיים כדי

להראות שהאלוקים ממהר לעשות כן ופה הוא
מביא לנו עוד

רמז
ש שכבה אחת היייתה לחיצוניות ושכבה אחרת

לפנימיות גלות מצרים כידוע לי הית הגלות
חיצונית של גופם של בני ישראל אלא גלות

רוחנית שירדו יעקב ובניו כדי לגאול נצצ את
הקדושה שנטמעו במצר מצרים זה הגלות

האמיתית שהייתה במצרים שהיא גם קיימת בנו
כיום אגב הרשתה של

הגלות במכירת יוסף ובהבאת למצרים כאשר
נרמז בדברי חזל היה יעקב אבינו ראוי לרד

למצרים בשלשלאות ובכול הרין אמר הקדוש
ברוך הוא בני בכורי ואני מוריד בביזיון

אלא הראני מושך את בנו לפניו והוא יורד
אחריו על כורחו שו בטובתו ונמצא שירידת

יוסף היא תחילת גלות יעקב ובניו עף זאת
ידוע בגלות מצרים נכנסו בני ישראל במט

שערי טומה וכמעט שנדחו להיכנס בשער
ה50 ואז היו משוקעים ונטמע שם לעולם שכן

לא היו יכולים להיתר מתומתם ממילא לא היו
ראויים להיגאל יש אומרים שבדורנו אנחנו

בשער
50 אבל זה לעומת זה עשה אלוקים חייב

להגיד שגם יש לנו אפשרות לצאת ממנו בגדול
לנן שר

בינה הוא כלשון שסידר בעל האגדה אבל אולי
נסביר עוד

זווית מה זה
אפשר להיכנס לשער

ה50 כי לא ידע אך ממנו נידח זאת אומרת יש
נקודה הכתר אולי שבא מלמעלה הכלל שזה אי

אפשר לפגום בזה לכן הם לא נכנסו
לזה כי אי אפשר לפגום באמונה השורשית

אבל עדיין הפגם יכול להיות עצום ביותר
וארוך זמן לאין שיעור אבל לא ידעך אמנו

נידח לכן הם לא ירדו לשער
הנ אף זת ידוע כי בגלות מצרים

כן שכן לא היו יכולים להתר מתומתם וממילא
לא היו ו רוים להגאל כלשון שסידר בעל

האגדה ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את
אבותינו ממצרים הרי אנו בנינו בני בנינו

משובבים היינו לפרעה
במצרים ככל שהיו ישראל מתחזקים בקדושת

הייתה טומה מתעצמת ומתגברת למתם שכן
הקליפה אינה רוצה בהתחזקות הקדושה כי

בניין הקדושה הוא סתירת הקליפה כן אם
האנוכיות

נסתרת הקדושה עולה אם הקדושה עולה
האנוכיות

יורדת הקליפות לא רוצות את
זה בניינו של עולם הוא חסד כמאמר הכתוב

עולם החסד ייבנה ספירת חסד היא הראשונה
משוב הספירות של מחסד ועד מלכות נבנה

העולם על מכונו ועל תיקונו וכל בניין
הקדושה תלוי בשבע הספירות הללו וכן התמה

מתעצמת להכניע שבע הספירות ולמנוע בעניינן
הוא שמר

הכתוב חוכמות בנתה ביתך עצבה עמודי
השבעה כי הב ניין בחוכמה נעוץ בשבעת עמודי

העולם הן שבע הספירות לכן ברדת יעקב אבינו
עליו השלום ממצרים מצנ את התורה את מניין

אנשי ביתו מה זה חוכמות בנתה ביתך עצבה
עמודי

השבעה זאת אומרת זה בניין הקדושה האדם
צריך את השבע מידות האלה בתוכו בצורה

מתוקנת את שבע דרגות התודעה האלה כדי
לגלות את הקדושה

שבתוכו מה זה הדרגות האלה לומדים על זה
בזוהר ובקבלה ובער הספירות ובחסידות זה לא

לימוד טכני זאת אומרת האדם צריך להגיע
לתודעה הזאת אבל דרך הלימוד והמעשים

והכוונות בונים את זה
בתוכנו מגלים את זה

בתוכנו גם בנו כפוטנציאל וצריך לבנות את
זה להוציא את זה מהכוח אל הפועל בן זה

הבנה זה הוצאה מהכוח כמו שבן גשמי זה
הוצאה מהכוח אל הפועל של מה שטמון בך בזה

רע
או ברז

עין ככה צריך לעשות מבחינה רוחנית

ותודעתית 70 נפש כי כל ספירה קלולה ב-10
ו70 נפש הם סמל וות לתחילת בניין הקדושה

והרמה ורשה בשבע הספירות ראה פרעה בחלומו
את שבע הפרות הטובות ושבע השיבולים הטובות

כנגד שבע ספירות דקדושה כנגדן שבע הפרות
הרעות ושבע שיבולים ה שדופות כנגד שב

הספירות טומ
המבקשות

לבלון ולמנוע את
בניינה כאשר סיפר פרעה ליוסף את חלומו

הבין כי שבע הפרות הטובות והרעות הן רמז
לספירות דקדושה וד מסבות דהיינו לקדושה ול

הקליפה
לטומאה וכי שבע השיבולים הטובות

והשדולה רב הכבד שיגרם חס
ושלום למיתת יעקב

ובניו ובכך
יובלה לקדושה ולא תהה לה מקומה תקומה חס

ושלום זאת אומרת פרעה סיפר את

החלום דהיינו גילה את התודעה
שלו אל יוסף הצדיק הפנימיות הבין מתוך

החלום
את העניין הזה של הקדושה והטומאה

היה גם פרות וגם שיבולים מה ההבדל פרעה זה
דין רפה זה יותר מצד הראש ושיבולים זה

יותר צד

הגוף אז הוא הבין שהטומאה רוצה לבלוע את
הקדושה חלילה ראות יוסף הצדיק כי כוחות

התמא זוממים להכחיד זרע יעקב ובכך להכניע
הקדושה רחמן

ניצלן השכיל והמציא בחוכמתו כי הוא יהיה
השליט על ארץ מצרים ויהיה המשביר לכל עם

הארץ וכך יוכל לכלכל את בית אביו ו
להצילם על אמור יש להוסיף כי התורה הדגישה

ופרעה חולם זה לשון הוה כי כן היה בדעתו
בכל את שבכל הגלויות תורים הקליפה רושה

ותגבר על הקדושה ז זה ה החלום שלו בתת
מודה שלו מה שהקליפה

תנצח אבל מדובר בתוך האדם גם לא רק בחוץ
זה מתחיל בתוך האדם שפרו שב רוצה

לנצח והבין הטב כי שבע הפרות והשיבולים
מכוונות כנגד שבע

הספירות ולכן לא נכנסו פתרונות החרטומים

באוזניו עד שבא יוסף הצדיק וינח את חלומו
שבע הפרות

הטובות שבע שנים הנה שנה בגימטריה ספירה
וראה שכלה יוסף

השערה אך לא הלה בדעתו כי מסטרה דקדושה
ועצתו נאמנה כדי להפר מזימת הסטרה

אחרה ודבר זה שנתקן במצרים ללמד על הכלל
כולו בא שבכל הגלויות צדיקי הדור הם

מגניב שלא תשלוט הקליפה על
הקדושה בנון הזאת כן זה חסוף עלון במת

הצדיק מגן על הפנימיות זה התפקיד שלו גם
באדם וגם הצדיק שמבטא את הפנימיות למשל

האביר יעקב בעל הסולם הרבש רבי שמעון בר
יוחאי שהם שומרים על

הפנימיות אומר בפו דבר

יפה אגב את הגלויות יש לא סופרים את גלות
מצרים כי היא כמו שורש ולפי הרי כן סופרים

אותה יש בזה כל מיני הבחנות אבל כל גלות
צריך להגיד שהא קלולה גם מכל

הגלויות יש כוללים את גלות אדום עם גלות
ישמעאל יש כולים זה חילוקים בזה בפש

טוס

אוקיי אז היה פה
איזה

הסתרה כנראה פראו חשב שצריך להיות משפיע ב
עלמנת לקבל והוא הסכים לקבל את זה כדי

לשרוד אבלם הוא היה מבין שצריך ממש קדושה
להשפיע עלמנת להשפיע הוא לא היה מקבל את

העסק
הזה יוסף בחוכמתו הסתיר את זה כמו שכתוב

שלנשים וקטנים מגלים רע זה הם מעט מעט לאט
לאט מלמדים אותם עניין זה

בנחת עד ש ידעו ועבדו וגו

מאהבה אוקיי פה נגמר העניין של האביר יעקב
בוא נראה אם יש פה עוד

קטע ניגר עוד כתה מי מכסף הלבן נראה לי כן
מ מכסף הלב והנה אנחנו עלמים עלומים בתוך

השדה והנה כמה אלומתי וגם ניצבה והנה
סליחה סיבין עלומת ם ושת חון ל

אלומתי לבריאות לא לרוחניות לא גם

וגם אוקיי וואוו לא מאמין אה בסדר לא נורא
אז זה בסדר זה תקין נבהלתי לרגע אבל זה

תקין אוקיי

נמשיך ונה
אנחנו מעלו עלומים בתוך השדה והנה קם

עלומת וגם ניצבה והנה תובנה עלומת ותשתו
לומת רזה למד במשנת רבנו הארי הקדוש כי יש

שלוש בחינות בזיר נפין כתנות היניקה
וגדלות בראשיתו הזינ פין בקטנות ולאחר מכן

באים מוכין דניקה ו מוכין דגדלות כאשר
הזינ פין בקטנות אי בכל אין בו את כל

אותיות השם אלוקים אלא רק אותיות אלם והנה
המוכים דקטנות

הם שלושה שמות אלוקים ונמצא שיש בהם שלוש
פעמים אלם בלבד וללא שם אלוקים יש בו 120

רגע אוקיי נקודה אז אלוקים זה מי ואלה זה
לא סתם מי זה בחינת כלים דהשפעה אלה

בבחינת כלי קבלה ומצד הפריות אורות וכלים
א שיש רק את האלם חסרים בעצם אמי אז זה

קתנות כי אין את המדרגה העליונה את האורות
העליונים זאת אומרת האדם זה זירן פין

שבאדם ו בתרדמה דהיינו תפיסת האלוקות שבו
אז לכן כאילו גם הקדוש ברוך הוא כאילו

יושן
דהיינו בתודעת האדם אז לא רואה את גילוי

הבורא עכשיו הוא אומר ולו שם אלוקים יש ב
120 צרופים שכן יסוד ידוע בבניין התיבות

ומפורשים הדברים בספר
יצירה שתי אבנים בונות ני בתים חמישה

אבנים בונות 120 בתים אבנים הן האותיות
מצורב שתי אותיות ניתן להרכיב שתי מילים

בלבד בצרוף חמש אותיות אפשר להרכיב 120
צרופי מילים כי כל תיבה שיש בה חמש

אותיות אפשר לצרף ממנה 120 צרופים דיינו
לכתוב את אותן חמש אותיות ב-10 אופנים

נמצא שיש קכ צרופים לשם
אלוקים כיוון ש שיש בזיר אנפין שלושה שמות

אלוקים שיש למ אתכם נמצא כי שלוש
פעמים ק כ אלוקים צריכים מיתוק אז מבין

מספר יציאה מה שכתוב שתי אבנים בונות שני
בתים חמישה אבנים בונות 120 בתים זאת

אומרת אם יש לי שתי
אותיות אז יש לי כל מיני צרופים שאני יכול

בשתי האותיות האלה אם יש לי חמישה אותיות
אז יש לי יותר מרחב לצירופים זה מגיע ל1

20
עכשיו וזה גם עניין של סדר האותיות עכשיו

זה רמז זה סמל האותיות המדוברות הם לא
אותיות שב

הספר כמו שכל מיני אנשים מתלהבים מאותיות
מהשם שלהם

מהזה זה בכיתה

א' מדובר על האותיות הרוחניות שבתודעה
בעצם עוד זה חיסרון את החסרונות

יש 22 חסרונות ויש תותיות ספיות גם שמהם
נבנת הקדושה שבאדם תודעת

הקדושה פרצוף
הקדושה אז בעצם הוא נפגש עם כל מיני

חסרונות וא צריך לעבור אותם לחבר אותם
לצרף

ביניהם וזה העניין של האותיות האותות
וכולי רואים את זה כסמל נוסף בגנטיקה

הגשמית יש את הגנום יש את ה dna ש בעצם
אותיות צירופים

חסרונות במספר הרבה יותר גדול כי זה כולל
את

הכל בכל תא אגב יש את כל ה dna כי הוא
כלול

מהכל הוא
חלק סליחה אני

מקורר א השיעור גם לרפואת הארון בן מזל גם
לשיניים ללסת יש לי משהו וגם לצינון שיהיה

הבאמת זה אחלה זה ניקוי
רעלי הנגיף הרי טוב זה לא שיעור אבל הנגיף

מכריח את הגוף להיפטר מהתאים החלשים אם
אדם היה נוסע רח להרבה זמן נגיד היה לו

מסכת חמצן ארוכה המערכת החיסונית שלו
היייתה מאוד מתנוונת

ה נגיף
מכריח את הגוף להוציא את הרע גנוז באיברים

אז טוב זה בעצם וי ככה לכל הפסולת האדירה
שהוא

צבר לכן באופן רגיל ת יכול זה דבר טוב כי
הוא מוציא את

הלכלוך שהגוף לא עושה את זה מתוך בחירה אז
בעצם הנגיף הקליפה מכריכה אותו

להתנקות רעיון יפה הסברנו את זה פעם במגפה
לפי הזוהר אז התחלתי להגיד כמו שה dna

כולל את כל ה קוד הגנ

ואת כל הצירופים
ובעצם האותיות זה כמו החלבונים יש גם נראה

לי 22 חומצת אמינו לא משנה אז גם לפני
החומצות אמינו ולפני החלבונים יש כל מיני

שכבות של
אותיות אז זה ממש ככה זה סמל כמו שהגוף

הגשמי נבנה לפי הקוד הגנטי האותיות
הסולם זה נראה כמו סולם אותו

דבר ה תודה הרוחנית של האדם אבל שמדברים
איתנו על אותיות לא מדברים על אותיות בספר

ותד לם את האותיות זה שטויות
לתינוקות למה אני מזלזל בזה כי צריך לזלזל

בזה כי עושים מזה יותר מדי עניין ואז
מאבדים את הנקודה

הפנימית אלא האותיות שבתוך האדם

הכוונה אבל דרך האותיות החיצוניות אפשר
לגר ות את האותיות הפנימיות ופה נכנסת

התפילה הכוונות הפסוקים המדוייקים וזה
כמובן דבר חשוב

מאוד כאמצעי אבל להתכנס

פנימה הריח הבנו ארי בארק שלשה כך
קכ צרופי אלוקים בתוספת חמש אותיות אלוקים

עולים כמניין שסה עמותות
החמה כזרי אנפין קרוי חמה

לעומת לבנה שהי

מלכות למת הנו
קווה שבכל יום נעשה מיתוק

זה

אוקיי אז מה הרעיון אני אקצר שיוסף ממתק
את שם

אלוקים נו את
הדין

אני אני אדלג
טיפה כי שלוש פעמים בן בגימטריה יוסף

וייתכן להוסיף על דבריו כי שלוש פעמים
אלוקים בגימטריה יוסף דהיינו עם a

במילוי כי על ידי יוסף מתמתקים צרופי שם
אלוקים בקטנות

ומתמלאים נגיע לפאנץ' הוא שראה יוסף
בחלומה וסיפר

לאחו והנה אנחנו מאלמים לומים בתוך השדה
הראה ממלאים

אותיות מעול מים
יפה ממלאים זה אותי מעל מים את האילם שבשם

אלוקים הגוף אגב הוא אילם מצד הגוף יחשה
עצמו בלי נשמה בלי

המוכן לכן זה אילם כזה באמת כמו אילם כי
אין לו צד המוכן

והנה כמה אלומתי סופת עובד יוקי האותיות
החסרות באלוקים וגם ניצבה

יפה עוד נקודה מפתחי חותם זה היה מ מחסה
הלבן אני אדבר קצת לעט יותר כי אני

צוד יש לדק ולעיר שהחלום הראשון אינו
מפורש על מלכות בוודאי שלא כמו החלום

השני ואילו בדברי האחים ליוסף הקדימו
ואמרו לו המלוך תמלוך עלי

עוד
בטרם צייר בפניהם את חלומו השני בו ראה ש

משתחוים לו ולא רק
לעומתו לא היה יוסף ראוי למלוכה אלא בזכות

עמידתו בניסיון הגדול כנגד אשת
פויפר גלוי וידוע היה הדבר לפני מתכנן כל

עלילות בהשגחה
פרטית לכן רמז בחלום את שני העניינים

הניסיון
והמלכות והמלכות החלום הראשון מכוון כנגד

עמידתו
בניסיון ואילו החלום השני בהוראה יוסף

שהשמש והריח והכוכבים משתחוים רומז למלכות
שכן העלומות הן מלשון

מילה לכן רמזה כל עבודת השבטים בשמירת

הברית שהא קופה לאומת עבדת הקודש של יוסף
בבחינה

זו כי אם לא הוא בניסן קשה כמותו הבינו
השבטים היטב דבר מתוך בר ועוד בטרם אורו

בחלום את אות המלכות הקדימו ושאלו המלוכ
ימלוך עלינו שכן שומר הברית דיו לי גדולה

א לא מלכות מה זה שמירת הברית הסברתי את
זה בהרבה מקומות לא מדובר רק על זרע לבטלה

גם אבל זה
ענף ברית בל כמו שב dna בכל תא יש את כל ה

dna ככ בכל מצווה יש את הצד הברית שבה
הסברנו את זה גם בברית מילה ל העניין של

הסרת הורלה עורלת הלב שבכל מצווה יש את
הור

היה את זה בשיעורים
המתאימים יש גם קליפ קצר על ברית מילה על

יהדות תראו את זה
שנ אז מה זה

הברית הברית שוא צריך לעבוד לשם שמיים לא
בשביל התענוג כי פגם הברית זה לקבל חוכמה

בלי חסדים א לשמור את הברית של העבודה
בטהרה כדי להגיע לשמה זה נקרא שמירת הברית

כי מה זה לא לשמור את הברית או אדם שבוגד
באשתו נגיד כאילו הולך לקבל את התענוג

במקום אחר לא במקום הקדושה לא במקום היחד
הזוגיות או דבר ברוחניות שאדם מוכן לקיים

תורה ומצוות אני מדבר בכיתה ג עכשיו רק
בשביל התענוג רק שיצא לו מזה אז הוא לא

שומר את הברית למה כי ברגע שאין לו תענוג
אז הוא יבגוד בברית אז מה זה הברית זה כוח

הצדיק צדיק התמר
יפרח שיש לו את הכוח הסבלנות

ו כולת לעבוד בלי
תענוג מתוך

ברית כל ה מה העניין של ההשתחוות

לאחים אבל למה
ההורים אלא לשטוח

אבות זה לתת את השליטה את הכוח
ובאמת ה דרך העבודה השליטה והתיקון צריכה

לעבור ליוסף גם
יעקב וגם אמו מקבלים את דרך התיקון של

הצדיק בזמן תיקון לכן גם הם היו משתחוים
אליו

דהיינו מקבלים את דרך העבודה שלו ואת דרך
התיקון

שלו אבל זה לא השתחוות של גאווה חלילה זה
השתחוות של אמת לכן זה משהו אחר לגמרי

קנו בו אחיו ואביו שמר את הדבר ידע יעקב
אבינו את חשיבות בניו

השבטים וכאשר ראה שמקנים באחים ושונים
אותו חשש כי חץ נתם יעורר פגם בשורשם

העליון עד שהלה הפגם ויגיע לשכינה הקדושה
שמ הדוקים

בה לכן התעורר ועזר חלצו
בזריזות מוסיף על קדושתו ותרה על טהרתו

והיה עושה תיקונים גדולים שלא יגיע פגם
לשכינה

אחד משמותיה של ספירת המלכות הוא דבר כמו
שאמרו בזוהר

הקדוש על
הפסוק גיבור קח עושה

דברו שכוונתו לתיקון השכינה הקדושה שנקראת
דבר רב כאן זה ביורו ויקנו בו אחיו

והתעורר חשש בלב יעקב שמה יעשו גם בשינת
וזנו ואביו שמר את הדבר שהתעורר מיד לעשות

משמרת למשמרת שלא יגיע הפגם

בעדיה יש לומר כי שלושה השבטים לא היו
שותפים לחטא שכן יוסף עצמו היה

נמכר בנימין אחיו לא היה שם וגם ראובן
ביקש להצילו מידם למה כי רובן זה כמו

הבכור זה המדרגה

הזקה והצטרף כוח שלושתם לכוחו של יעקב
אבינו לשמור שלא יפגמו בשכינה

הקדושה רמז לדבר בתיבות ואביו
שמר שעניין התיבות עולה בגימטריה ראובן

יוסף

בנימין אוקיי
אז מה

נראה קטע אחרון אחד משמות הידועים של
השכינה הקדושה הוא שדה

חקל ואף בכלל אומו הוא ליוסף שהו כב עלמים
אלומים בתוך השדה בעל מ דנוקבא

משהם הטובים הם ממלאים את השכינה ובונים
אותה מנקודה אחת כלולה ב10 ספירות דאינו

לוקחים את הנקודה
הפנימית ומגדילים אותה הופכים אותה לדבר

שלם לדבר מורגש וממשי ולא רק נקודה קטנה
כמו

זרע וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בתוכנו
וזה רמז תיבת מאלמים אותיות ממלאים אלא

שזכה יוסף שקמה עלומת וגם
ניצבה שהתעלה לעלמה דחור

ולכן תסו בן עלומת ותשת חבן אלומתי באמת
הוא נהייה הזכר הוא נהייה המוביל כי בזמן

תיקון הדרך היא לפי
יוסף אוקיי תודה רבה בעזרת השם נעשה

ונצליח וש נעלה מעלה מעלה ונחלו טוב
ונפתור טוב בהקדם אמן תודה

רבה שלום
ברכה אנחנו נלמד טיפה מביר

יעקב
א זה כתאים מפרשת

וישב וגם

ויגש אם כי בו יגש הוא לא מדבר על זה מפשט
הכתוב אבל האביר יעקב מביא את זה אז אנחנו

נחבר את
הדברים למה בעצם זה חשוב

לי כי אתם רואים את הכותרת למטה או ששם של
הערוץ אנחנו עוסקים פה בקבלת

פנימיות שלא נתבלבל אבל אם זאת אני אביא
מקווה שהקדוש ברוך הוא לא יקפיד עליי

בדיחות אני אביא את פשט הסיפור קצת למרות
שזה נחשב ביטול תורה כמו שבישיבה אם אתה

לא לומד גמרא ואתה לומד דברים אחרים זה
יכול להיחשב לך ביטול תורה אם אתה תלמיד

חכם כי זה הולך לפי איכות אז גם אנחנו
שאנחנו עוסקים בפשט זה ביטול תורה

מבחינתנו אבל כתוב ביטולה לשם קיומה כמובן
זה בדיחות החשוב מאוד ללמוד

פשט האמת שכן אבל לא על חשבון הפנימיות או
לשים את הפנימיות בקרן

זווית אז אני קצת אחתה אני בדיחות אותה
אלמד קצת פשט אז בוא נספר לכם את הסיפור

למרות שרשביל שמי שחושב שהתורה מספרת
סיפורים טיפח

רוחו אבל גם ככה הלך עליי אז לא נורא אז
בוא א אספר לכם קצת סיפורים ואחר כך ניקח

את זה טיפה לספירות
העליונות

אז יש את הסיפור בתורה עם יהודה ותמר שהוא
חשב שהיא [ __ ]

בכלל
ו הוא בא

עליה ומה בדיוק הלך שם לא ברור אז
הפשט אומר בוא נראה אם יש פה סיפור קצר

יותר

לקרוא
אוקיי אז ידוע יש בתורה את אר ואונן

שעליהם מוזכר הפגם הברית שבגלל זה כולם
מפחדים לפגום בברית כי כתוב שם שהם

[מוזיקה]

מתו כתוב שלדה לו
אתער

אונן
הוש כאשר גדלו ילדיו נסע ר אישה ושמה תמר

שזאת בעצם תמר שאנחנו מדברים עליה בעקבות
חטאה והומת על ידי השם ואחיו אונן יבם את

אשת אחיו יש מצווה שנקראת יבום וזה גם דבר
בפני

עצמו יבום וחליצה
אולם הוא גם

חטא מאחר שידע שהזרע שיוולד מכך התייחס על
שם אחי ולא על שמו ולכן השם המית גם

אותו אז שתי אחים פה כבר מתו אז יהודה חשש
להשיא את בנו השלישי לתמר פן ימות גם

הוא ו בנימוק שהוא עו צעיר אורה לתמר שתשב
בבית אביה עד שיגדל כדי כזה להתחמק

בעדינות
השלב

השני כאשר האתה תמר שהוא לא נוסא אותה כ
הבן השלישי כמו שהו פתח

לה החליטה לעשות מעשה שיגרום לכך שיהודה
ייבם אותה ולא ידי

תו היא התחפשה לקדשה יושבת על פרשת
דרכים וכאשר יהודה עבר

לידה המציאה עצמה אליו כדי שיחפוץ לבוא
אליה

ויתר טאר ממנו לכאורה מה זה זה הקדושים
שבתורה מה זה הסיפורים האלה ואכן כאשר עבר

שם יהודה הציע לה לבול

אותה אך מאחר שלא היה לו את נן לתת
לה את מחיר תמורה הבטיח לה שלאחר מעשה

ישלח לה גדי
אזים תמר דרשה ממנו לתת לה את חותמו תילו

ו מתהו כערבון עד שהביא את גדי
העזים יהודה מסר לה ובא עליה עדיין הוא

מזדווג איתה
בקיצור והיא הרתה מכך אבל הוא לא ידע שזה

הי כמובן היא היייתה כיסתה את פניה היא
נראתה

אחרת כמובן לא מדובר על סיפורים אני אסביר
עוד

מעט לא שאיין משמעות לפשט אבל הפשט לא

יפשט ואז היא הורידה כאילו אחרי זה היא
הסיירה את בגדי הקדושה ושמה את בגדי

למנותה
בחזרה והוא גם שלח לה את הגדי זים עעם

שליח אבל לא מצאו
אותה שלב

השלישי זה שתיקת תמר וההודעה של יהודה
כעבר שלושה חודשים היא נכנסה לרעיון

הרי אז אמרו היא זנתה מה זאת אומרת איך
היא נכנסה לרעיון היא עכשיו באלמנה בכלל

והיא לא התחתנה מה הולך

פה כנדה דבר ליהודה הורה להוציאה לשרפה
כפי שהיה קובל לעשות אז לאישה שזינתה

היות ובת כהן היייתה בת כהן ולפי התורה בת
כהן שזינתה דינה על פי התורה לשרפה אני

קורא את הפשט עכשיו אני עוד לא דיברתי מה
מדובר

פה יש עוד משהו יפה תראו א דרגות הסולם כי
יהיה נערה בטולה אז הוציא את אמר את שלושת

פרטי הערבון שלקחה מיהודה כשבא אליה
וביקשה לשלוח אותם אל יהודה באמרה לאיש

אלה לא אנוכי רב תאמר הקרנה למי החותמת
והפתילים

ומטה האלה וכולי יהודה זיעה את
הערבו ואף על פי הבושה שמעשה הוא

תגלה והקושי של אדם בעל עוצמה ושלטון
להודות בטעות מער יהודה והודה שטעה בפסק

הדין הועיל והוא זה שבא עליה ולא אדם

זר השלב הרביעי זה בכלל יצא המשיח לידת
פרץ וזרח כאשר קראה ל הלדת הלדת הבחינה

שתאומים בבטנה כאשר אחד העוברים משיט ידו
מן הרחם כשרה מילדת חוט

צבע תולת שני כדי לסמן שהוא הבחור אולם
לאחר מכן הוא השיב ידו אל הרחם ודווקא

אחיו פרץ פרץ ויצא לפניו מן הרחם על כן
נקרא הראשון פרץ והשני שעל ידו חוט השני

הזוהר
זרח אוקיי אז זה פשט הכתוב סיפור

נחמד נסכם את הסיפור ונתעסק קצת

בספירות הסיפור אומר לנו ולמה אנחנו
לומדים את התורה בסיפורים זה תראו בקורס

כבלה למתחיל ובתיקון
הזוהר ובכל המקומות הרבים שדיברנו עליהם

עם זאת אני כן ני הדגיש שחשוב גם הפשט זאת
אומרת זה לא במקום אבל אם מבינים רק את

הפשט אי אפשר להבין את התורה אם מלא
הסתירות זה לא סתם היות ופשט מסמל את צד

ההסתר של תחתית עולם העשייה ממילא רובו רע
וממילא תורה דעשיה מסתירה את פני המלך אבל

מצד שני חייב לעבור דרכה אבל לא לטבוע בה
אז צריך להיפגש עם הפשט אבל לפשוט אותו את

הקליפה ו לעבור לפנימיות כמו שאומר רבי
חיים ויטל שהגמרא היא קליפה בכלל קליפה

דקדושה אבל
קליפה ביחס לחוכמת הקבלה וזה מדובר על

צדיקים שלמדו את הגמרא בפנימיות לא שלמדו
אותה בחיצוניות פשוט פנימיות חוכמת הקבלה

נעלת יותר מפנימיות הגמרא אבל אם אתה לומד
את הגמרא רק בחיצוניות אפשר לשמור אבל עם

זאת גם צריך ללמוד אותה בחיצוניות למה כי
זה חלק מההוויה של היהודי כמו שאתה צריך

גם לקנות לחם
במכולת אבל אם אתה רק קונה לחם במכולת ולא

קונה את ך מימות הלב אז אתה בבעייה
רצינית אז לכן חשוב להדגיש את זה בכל זאת

זה שיעור פנימיות
פה ואנחנו בפרשת ויחי שלא נהיה בחסד של

מתים אז אני חייב להיות מדויק עכשיו נוכל
לחזור לפנימיות הדברים

מעט אז כמובן יש לי הרבה מה לדבר מזה אבל
אני אקרא את האבירי

כוב

אה אתם מוזמנים לעשות לייק שיתוף ותגובה
כדי שתמשיכו לראות מאתנו תוכן ללחוץ על

הכפתור התודה אם כי כרגע הוא נעלם עניינים
טכניים של יוטיוב שנסדר אותם מול גוגל

בהקדם אבל באופן רגיל תלחצו על הכפתור
תודה לתמוך בערוץ להפצת השיעורים

ו מוזמנים לטלגרם אני אשמח מאוד לקבל
עדכונים

קבועים השיעור לעילוי נשמעת ריבקה ב פירחה

ולרפואת ליה בת רביעית
אוקיי

נמשיך אוקיי אה כן לפני שאני אקרא אני אתן
הקדמה

קטנה זה בדיחה פנימית לאחד התלמידים ליק
רש תובות לי יש קליפה או לי יש יותר

קליפות אז לא לשכוח לתת לייק
ולשתף אוקי יש מצב שהשיעור הזה גם מדובר

על הבן אדם הזה והוא כבר
יבין עכשיו נחזור

לשיעור אז התורה דיברנו על זה גם מאחרי
יוסף התורה לא

מדברת על סיפורים חיצוניים כמו שלנו
נדמה אלא על מדרגות רוחניות מאוד גבוהות

שמדובר על על אשת על פוטיפר ויש את יוסף
לא מדובר שם על לא מעניין אותו הגוף הגשמי

שלה הוא אותי זה מעניין אותו לא הוא
במדרגות רוחניות הוא בהשגת אלוקות לא

מעניין אותו פירורים
גשמיים מדובר שם על דרגות רוחניות מאוד

גבוהות על צדיקים כאלה אנחנו במקום אחר אז
אנחנו מתאמנים דרך הצעצועים הגשמיים שכן

זה צעצועים וגם אני מרגיש שזה צעצועים אבל
אנחנו יותר חיים את

הצעצועים אבל בדרגה שלהם זה לא
צעצועים זה אפילו לא צעצוים תם במקום אחר

לגמרי אסת פוטיפר הסברנו את זה במקום
המתאים תראו את זה רשה המתאימה מדובר על

דרגות רוחניות על סוג של גילוי אלוקי שהוא
רוצה לקבל אותו מצד הקדושה ולא הקליפה

והיא אפילו בעצמה ראתה שעתיד לצאת ממנה בן
או בת

והיא הכל זה היה מביטה כמובן ביתה ה מומצת
אבל הכל בעצם שדות

עליונים
אז אנחנו צריכים ללמוד את התורה בגוף אחד

בפנימיות כמו שסיפרנו עם האחים של יוסף
בבור אז מה זה אבותינו מזה אנחנו רוצים

ללמוד אהבה צ זרקו את האח שלהם לכלבים או
לנחשים והעקרב במקרה

הזה מה זה אז לא הסברנו שם להרוג אותו זה
לבטל את המדרגה שלו את סוג התיקון שלו

בעולם זה לא מדובר על דברים גשמיים יכול
להיות שזרקו אותו גם לבור ממש זה לא

מעניין אותי זה לא העניין בכלל זרקו אותו
על הנדנדה מה זה משנה מה שמשנה זה הרעיון

הרוחני זה לא משנה לי אם מישהו קפץ וכוח
המשיחה פעל עליו לפני 2000

שנה בנדנדה כוח המשיכה פועל בהרבה דברים
בדברים גם יותר משמעותיים שמחזיקים את כל

הכדור אז זה מעניין אי עכשיו ככה משיכה
פועל עליי מה אכפת לי עכשיו שמישהו קפץ

מהנדנדה לפני 2000 שנה זה לא מעניין אותי
זה לא עוזר לי כמו שאומר רשבי עכש התורה

לא מספרת סיפורים כי יש לאומות העולם
סיפורים יותר יפים אלא הכל סודות עליונים

זה מה שאומר רשבי אומר טיפח רוחו ולא ילו
חלק לעולם הבא למה זה רשבי אומר מי שומר

שהתורה מספרת סיפורים אז נגיד אנחנו לא
אומרים ככה לא אתם כן אנחנו כן אומרים ככה

אם זה מה שאתה תופס כל היום בתודעה זה
נקרא שאתה אומר ככה זה לא ש לא משנה אתה

אומר לא הכל סודות הכל ברור ברור אבל ביום
יום את אתה גורס א מאכל בהמה כמו שאומר

תיקוני הזוהר תיקון למת אתה גורס את התורה
בחיצוניות בסוף היום אז אתה אומר שהתורה

סיפורים רשבי אומר שתפח וחך ולא יהיה לך
חלק לעולם הבא והדבר פשוט כי אין לך תודעה

רוחנית איך יהיה לך חלק לעולם הבא אין לך
מה לעשות שמה אתה יודע לתפוס רק זמן ומקום

אז אז רשבי מדבר איתך לא אני אז יאללה קח
את המושכות ותתחיל להתעסק בפנימיות תקתק

את העניינים או שיתקו אותך בגלגול לא חבל
למה אני קשוח

היום אני
נחמד בגלל הפרשת שבוע זה הכל עניינים

רוחניים אוקיי אז אחרי ההקדמה הזאת אותו
דבר עם תמר ויהודה תמר זה בחינת המלכות

יהודה אגב הוא גם בחינת
המלכות זה גם יוצא בשבעת המינים ש בחינת

המלכות את אמר ממש כן הפרי
ה פרי התאים בכל מקרה

אז תמר זה השכינה הקדושה
בעצם אבל האדם

חושב שהיא זרה בכלל כי יש הסתר
פנים השכינה מתגלה לאדם בהסתר פנים בלא

לשמה
בחיצוניות קדשה בקיצור [ __ ] במילים עדינות

התורה קוראת לזה ככה דהיינו
יצאנית אבל אומרים לו לא האמת שאתה רוצה

פנימיות אתה רוצה אהבה אתה לא רוצה את
האהבה אתה רק חשבת שזה חיצוניות והי נתנה

לו את הסימנים
שמוכיחים שהוא באמת רצה את הנקודה

הפנימית
אבל זה לא הנושא בעל הסולם מדבר על זה ברי

חכם שיחות
קודש

א צריך לעבור על זה שם קצת שפה קשה אבל
הוא מסביר את העניין שמה היום זה נקרא

מעמרי הסולם יכול להיות שזה מופיע בחלק ג'
לא בדקתי עדיי בגרסה הישנה זה נקרא פרי

חכם שיחות קודש אבל אנחנו במסגרת האביר
יעקב צדיק גדול ביותר אז אנחנו נלמד את

הדברים לאחר שההקלטה שהכל מדובר על סדות
ומדרגות רוחניות אז לא מדובר שוב עלינו כן

וזה טוב אנחנו מתאמנים ככה אתה עובר ברחוב
אתה רואה אישה אתה שומר את העיניים נאמה

לאשתך פנטסטי ואתה חייב לעשות את זה אגב
מי שמזלזל בזה לא לא יגיע לכלום אבל שלא

תחשוב שאתה צדיק גמור עכשיו בגלל ששמת
עכשיו ברזלים על העיניים כי יכול להיות

שמחר יתנו לך כפה ופתאום אתה תראה שאתה
נופל כמו שאנחנו רואים לצערנו הרבה דברים

קורים כל יום בתקשורת משהו אחר והרוב זה
אמת ו 90% גם לא יודעים על זה רוב מה

שקורה לא יודעים לצערנו איך זה יכול להיות
הבן אדם צדיק הבן

אדם החיצוניות מאוד
מסוכנת בלי פנימיות

אתה חושב שאתה צדיק ואתה חי בדמיונות ואז
נותנים לך כפה מלמעלה להעיר אותך אבל יש

לזה השלכות לכן שאדם עובד

בפנימיות הוא גם עוסק בכו שמאל בהכרת הרע
בגילוי

הקלקול ואז יש עליו גם שמירה כי הוא לא
בדמיונות יש לו בקרה הוא מאוזן הוא לא

מרחף הוא עם הרגליים על הקרקע יש אזה
בדיחה יפה אומרים תלמידי בעל

הסולם
זה קצת למתקדמים

אבל יש לי סטנדרטים בערוץ בכל זאת ומה

הבדיחה שכתוב רוב היום יהיה בקו ימין וקצת
בכו שמאל לא מובן זה דרך חסידות השלג צריך

יותר כו שמאל איך
נתקדם מה זה ימין להיות בשלווה בשמחה

ב בדימיון מודרך שלא לראות את החסרונות
אלא לראות מעבר וזה חשוב מאוד אבל מצד שני

אין אדם מתקן מה שאיין בו אם אתה לא רואה
את הקלקול לך תתקן אז אומרים חצי שעה ביום

לאו דווקא גשמית אבל אז נשאל את השאלה למה
חצי שעה ביום זה קצת אז אומרים שכי מי ש

באשלג ממילא השמאל שלו בטבעי הוא כל הזמן
אז הוא לא צריך לחפש יותר מדי שמאל כי

באופן טבעי כל הזמן הוא רואה ביקורת על
הדברים ביקורת בונה אם זאת למתחילים

ברוחניות הרבה פעמים הביקורת שוברת אותם
לגמרי וצריך להיזהר מזה לכן צריך ללכת לפי

הכללים רוב הזמן
בימין

ו מעט מהזמן בשמאל כי אצל אשלג ממלא יש לך
שמאל רוב הזמן אתה לא צריך לחפש אותו כמו

שרואים על אברהם אבינו שהוא חיפש את
הירידות אבל אנחנו לא צריכים לחפש אותם יש

לנו ירידות כל
הזמן ודיי לה מבין אוקיי אז

לסיכום ונקרא קצת מהאביר יעקב
תמר יהודה מדובר על מדרגות רוחניות גם בי

וגם בכם לא על סיפור
היסטורייה והם רצו לעשות שם בירור

אלוקי בדרגה שלהם ואנחנו גם צריכים להגיע
לשם כן שלא תבינו לא נכון כולם חיייבים

להגיע לתיקון ואיין פתור זה לא כמו ב לא
יודע בצבא אתה מקבל ג' אם פה אתה מקבל

גומל חסד לא
ג' אם אין לך גומל חסד אתה את לא מתקדם

זאת אומרת התנך זה לא היסטוריה מה זה מפה
נפשית שאתה עובר את כל התנך אתה צריך

לעבור את כל מה שקרה בנביאים בשופטים
במלכים דוד המלך גם דוד המלך אתה צריך

לעבור שאלה איך אתה וחה יש כל מיני גלשנים
אנחנו גולשים באינטרנט אבל יש גלשנים

ברוחניות גלשן סתם דחוה
לאם יש לך שנונים טובים אולי תגיע לגילוי

בים
החוכמה

אבל צריך לגלוש בתורה לא לא באינטרנט או
באינטרנט אפשר קצת גם באינטרנט אבל כנסו

ליוטיוב ני צינור לעצמי לטריק טוק לרגע של
גרם איסט א גרם מה עוד יש לנו א יש רגע של

גרם יש אני צינור לעצמי יש טריק טוק כי פי
וליבו לא שווים לכן זה נקרא טריק טוק אומר

לך משהו אחד אבל הלב שלו מחוון למשהו אחר
יש פייק בוק היום זה ספר המתים כמו במצרים

הם שדרגו את הזה יש את המטריקס את
המטוס את המט ווירוס בקיצור יש כל מיני

גלשנים אני היה לי בוגי שהייתי ילד לא
יודע היום זה איך זה נקרא

[מוזיקה]
א ספט איך זה נקרא יש לזה איזה שם לא לא

בקי
בגלישה כזה גדול כזה כמו של מצילים

בכל
אופן אז התורה היא מדברת על מדרגות

רוחניות אש אנחנו לממדים על יהודה ותמר
אני צריך לראות מה זה יהודה ותמר שבתוכי

בהתחלה אני רואה את זה באופן
כללי מאוד מאוד כללי ככל שאדם מתקדם הוא

גם רואה את הפרטים שבדבר ואת הדקויות
כי ה הכללי זה כמו כשההוא בא כאילו ממטה

למעלה זה כמו מדרגת
הדומם כאילו אני רואה את הדבר באופן כללי

בלי יותר מדי תנועה בלי יותר מדי רובדים
כמו שאתה לא מרגיש הבדל בין המצוות פחות

או יותר אותו דבר פה אתה לא מרגיש כלום פה
אתה לא מרגיש כלום אז אתה מתקדם בפנימיות

פתאום למצווה של ציצית יש טעם מסוים
לתפילין יש טעם אחר אבל אדם שהוא ענין טעם

א לחמניה מלוח הבורקס מלוח הכל אותו דבר
לא טעים אבל אם החוש מפותח אותו דבר

במוזיקה אדם שאין לו חוש מוזיקלי הכל נשמע
אותו דבר פופ שמופ

אדם עם דקויות
בתודעה באוזן הרוחנית הוא יודע לראות את

הצלילים העדינים את הקשרים ביניהם את
המעברים הוא יודע

ליהנות מהפרטים הזק
שבדבר אבל מי שלא מוזיקה

כללית בדרך כלל זה בום בום
בום אז זה גם נגמר מה יש מוזיקה קלאסית

יותר
מופשטת אז אותו דבר

ברוחניות תראו אגב דיברנו מה זה מוזיקה
בפנימיות בליקוי מאורן תורה ג נראה לי

ובכל אופן אותו דבר ברוחניות תומרת בהתחלה
אני מרגיש את התורה גם אם אני לא מ את

הפנימיות רק זה יותר יותר טוב באופן כללי
מדרגת הדומם התנועה היא כללית אפילו לא

רואים תנועה לפעמים כמו בדומם שאין לו
תנועה מצד עצמו ישל יש לו תנועה בתוכו

כמובן אבל כי הכל מורכב זתומרת מגם הוא יש
בו את ה דומן צמח חי שבו אז הפנימיות שלו

ודאי הוא בתנועה אבל ביחס לצומח הוא לא
בתנועה וכן על דרך זה

לכן אותו
דבר בתורה יהודה תמר אני לומד את זה באופן

כללי אני לא מרגיש את זה כל כך אבל שאדם
באמת עושה עבודה פנימית עם הזמן הוא הוא

חי את התורה זאת אומרת את הסיפורי
תורה הוא מרגיש הוא בקיצור זה הרי פוטר

הארי הקדוש פוטר הוא מרגיש את הסיפורים
הוא חי אותם כי זה הוא רואה את זה קורה

בתוכו הוא רואה את יהודה שבתוכו את תמר את
שמעון את יוסף בדרך כלל הוא רואה את פרעה

אבל בסדר יש
מדרגות אז לשם צריך לכוון עם זאת חשוב

לללמוד את הפשט גם כפשוטו ואני יש לי סדר
בזה אני לא מגיע אליו אבל יש לי סדר בזה

אפילו עם רשי ועוד כמה פרשנים צריך להכיר
את התורה צריך לספור את השערות בזקן כמו

שהרב פעם אמר אבל
תכיר גם את הלב של הבן אדם אם תספור לו כל

היום את השערות בזקן לא תכיר
אותו אז תפגוש

אותו אבל העיקר זה הפנימיות עוד דבר וזה
מתקדמים אמרתי את זה בורץ את הארי

הקדוש שחז לא לא למדו את הפשט בפשט הם גם
למדו את התורה שבכתב בפנימיות כמובן וגם

את הגמרא
א אז אז כל שכן כאילו פשוט היום אנחנו לא

עושים את זה אבל עם זאת אני אומר יש רך ך
ללמוד את זה בפשט לגמרי כי כי זה כי אנחנו

חיים גם בעולם הזה אתה צריך את הפשט
במיוחד לענייני הלכות אגב בענייני הלכות

יש עניין ממש למה הוא אפילו אומר בעל
הסולם שלא ילמד קיצורים אם יכול אם יכול

כן כי למה כי כי ההלכה ה זאת אומרת זה
בממש בעולם

הזה כי זה הגירוי לנקודה הפנימית אין
גירוי אחר כרגע זה הקודים של המטריקס יכול

להיות שישנו אותם בעתיד כרגע זה הקודים אז
אתה לא יכול להמציא קודים הוויפי לא יקלוט

אם לא לא תכוון
אותו אבל לא מספיק האנטנה תחבר גם את הלב

לאנטנה זה יפה שיש לך אנטנה אבל תחבר גם
את את הטאבלט את לוח ליבך לאנטנה ואם יש

לך סיבים אופטים כמו באצילות זה עוד יותר
טוב אוקיי עכשיו נלמד קצת

תורה למה אני קשוח
היום בגלל שכואב לי השיניים

לא שני לומד ותו רק שיניים לא קבות לי אני
תודעה שלי במקום אחר

בגלל סוג הפרשה ו שהצדיק מת והם יורדים
למצרים אני משנחאי מפרשת שבוע לכן אני

קשוח
אוקיי עכשיו

נלמד אז אני
קורא מהאביר יעקב זהו מביא את זה בשערי

תשובה המאמר כו מי שרוצה להרחיב ויאמר
מרבון

אשר אתן לך ואת אומר חותמך ופתילך ומטך
אשר בעדך אה כן אני מזכיר לפני שממשיכים

אני אשמח מאוד שתצטרפו
לטלגרם

שלי בכתובת הזאתי זה אשלח אתכם ללינק שאתם
יכולים להתחבר דרכו כי אני שולח שם

עדכונים יכול להות שאני אמשח ג אשלח ב
ההמשך מסרים מעניינים

אה אז כדאי לעקוב
רק א כל מיני כזה נראה לפי העניין אני

עושה את זה בקבוצות אחרות אבל זא אומרת אם
אם יהיה תנועה ויהיה עוד זה אז אני אשלח

גם כאילו כל מיני פנינים אפילו מרבי נחמן
אפשר לשלב כל מיני דברים יפים אז

תצטרפו אבל בעיקר כי היוטיוב ו זה העני
שלך וטיוב זה צינור העני האמיתי שלך כרגע

הוא בעולם העשייה אזה לא מראה לך את כל
העדכונים הוא מראה לך פרסומות יותר הו

מראה לך דברים של העולם הזה ת שיעורי תורה
הוא פחות מראה לך ב

בפיד אז כנסו לטלגרם כי ככה תוכלו לקבל
לינק ישר לפלאפון ו ולהתעדכן בשיעורים

שאני מעלה ובתכנים
אוקיי יד השם הפשוטה לקבל שוים כתב רבנו

ארי הקדוש שע רוח הקודש כי היא חסד דבינה
ותיבת תשובה רומזת על היד הפשוטה לקבל

השווים שיש בה חמש
אותיות ובמילוי יש שד אותיות כנגד חמש

האצבעות ו1 הפרקים

שביד ידוע כי שם אקה הוא באמא ושלושה
צירופים יש בו קסה קנה ושם קמג זה לפי

המילוי ועולים יחד כמניין החותם עם הכולל
יפה

יד במילוי דיינו עם האותיות שממלאות אותה
יהו ד עם הכולל כולל זה נקרא אחד שאני

מוסיף עולה באותו חשבון כי היד אגב יד ויד
זה גם כוח כי היד היא ידה של אמא אילה

ספירת בינה הפשוטה לקבל בחסדי את השובים
חותם ראשי טובות חוכמה בינה תפרת ומלכות

יפה והוא מורה על איחוד אבא ואמא ויחוד
זהרן פין שבכוח התשובה השלמה כאשר זוכה

ליד פשוטה לקבל תשובתו להביא ייחודים
העליונים

ביותר ש אני צריך לקנח את
האף כן הפסולת יוצאת מהראש במקום

מהגוף במצב לא תקין
אוקיי האמת בדרך כלל הפס צאת

מהאור אבל הקריירות מכבה את התאים אז ה
יוצאת ממקומות אחרים ב חורף

אוקיי כל זאת רמז לו תמר
ליהודה חותמך כנגד חותם שהו שלושת צרופי

שם אקש
באמא ופתילך כנגד מלכות שיש בה 10 פעמים

שם בן כנגד 10
פירותיה וחשבון 10 הפעמים עולה פתיל ומתח

כנגד זיר אנפין שתבע זה בגימטריה כחשבון
מה עם שם הווייה וארבה

יותיו היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמור
לאיש אשר אלה לא אנוכי רה ותאמר הקרנה למי

החותמת
והפתילים והמטה האלה ויקר יהודה ויאמר

צדקה ממני כי על כן לא
נתתיה לשולי בני ולא יסף עוד לדעתה בדרך

המז יבואר הפסוק כי בשעה שהגלה הקדוש ברוך
הוא את בני ישראל בגלות אמרה השכינה לפני

כיסא הכבוד האם יעזבו בני ישראל בגלות וא
ישכח כמותם והבטיח להקדוש ברוך הוא שיהיו

מצוות מיוחדות שהגנו על בני ישראל בגלותם
מה זה

הגלות אז יש שני
גלויות יש את הגלות הגשמית שאנחנו מכירים

כביכול ויש את הגלות הרוחנית מה זה גלות
רוחנית שאנחנו עסקים בתורה ומצוות שלא

לשמה למה זה נקרא גלות כי אי אפשר להגיע
להשגת אלוקות באופן הזה עד שנזכר את עצמנו

וזה גם מעכב את המשיח בניית בית המקדש וכל
העסק

עסק התורה ברית מילה ציצית ותפילין שאין
נקראות אות ובזכותה נגלו ישראל יפה אני

צריך תוש בעוד סבע

שנייה אל תשאלו אותי למה אני מלמד פרשה
אחרת הרי אן מקדם מאוחר

בתורה מה זה ברית מילה ציצית
תפילין אז אנחנו יודעים מה זה בגשמיות אבל

זה בא לבטא משהו בתודעה שאנחנו רוצים
להשיג

אז ברית
מילה זה החלטה בבשר להתנתק מגמל קליפות

הטמאות להעלות את הטוב שבנוגע ולמסור נפש
כדי להגיע לשמה באמונה למעלה

מהדעת
ציצית זה מה

שמציץ לאדם בפינות
ליבו להזכיר לו כאור מקיף

את המטרה שהוא צריך להגיע
אליה שזה אמונה או אהבה ותפילין זה צד

עקדת
יצחק שזה לא פעולות חיצוניות אני כן צריך

להניח תפילין בגשמיות כמו שאני צריך לאכול
לחם אבל לא הלחם נותן לי אנרגיה נפשית

הנשמה נותנת לי את האנרגיה זה רק מגרה בי
משהו האמת שאם אני בהמה הסברנו את זה

במטריקס וכל מה שדיברנו אז אני באמת אוכל
רק לחם גשמי אני טועם רק את הלחם הגשמי או

רק את התפילין הגשמיות אבל צדיקים הם יש
להם עוד עובדים שהם תואמים מהדבר וצריך

חושים רוחניים בשביל זה שני נקראות אות
ובזכותה גאלו ישראל כן אות זה חיסרון גם

אבל בעניין הזה אות הכוונה שזה
מסמל את

הדבר בצורה מאוד
מאוד מובהקת

וחזקה נמצא כי אף בשעה שבני ישראל שועים
בדין הוא מתעורר עליהם

קטרוג מלמדת עליהם השכינה הקדושה זכות
בכוח אותן מצוות ומבטלת מעליהם את הגזירה

יפה אז אם הם בזמן דין שזה נקרא לא לשמע

קטרוג זה הרצון לקבל שהוא מקטרג על האדם
כתוב

רגע איך כתוב
הוא יצר הרע הוא השטן הוא מלאך המוות מביא

בעל הסולם בהקדמה לפנים הורות

ומסבירות שהוא מפתא את האדם אחרי זה הוא
מקטרג עליו כי ממילא אי אפשר לקבל את

התענוג בצורה של יצר רע ואז הוא מלך המוות
גם כי הוא נגמר התענוג אי אפשר להחזיק בו

בצורה של
אנוכיות

אז זה ג מצבים הוא יצר הרע הוא השטן הוא
מלאך המוות זה ג' מדרגות של גילוי הרע או

קלקול
היא מוצאת כנסת ישראל

יפה שנגזרה עליה חובת
גלות שזאת כאילו תמר מה שאמרנו והיא שלחה

אל חמיה השכינה הקדושה לקודש ברוך הוא חמ
בגימטריה ג ששם שם קדוש של השפעה מאוד

גבוהה אחד מצירופי השם

הוויה לאיש אשר אלה לא מה שאמרה אנוכי רה
איש רמז לפסוק השם איש מלחמה השם

שמו בשירת הים אשר אלה ללא מה אלה אין
המצוות הנזכרות מה שאמרנו לא אנוכי ירע

ועדיין הם בניו הריון שון רור גם גם בשעה
שהתחייבו

גלות לכן רמזו המצוות הללו בהקרנה כי למי
החותמת רמז לברית מילה וגם שבת קודש וא

תפילין שאין אות ולמי הפתילים רמז למצווה
ציצית והמטה הוא התורה הקדושה נדרשת במט

פנים טהור
ומ אז

בעצם
האדם מרגיש הסתר פנים מהבורא מהמציאות

גלות גדולה במיוחד אדם שעובד דווקא כי הוא
מראים לו מה לתקן כולם חייבים לתקן אמרתי

אין
פתור השאלה באיזה

קצב וזה אחד אחד הדברים שהם בבחירה של
האדם זה העניין הזה אגב הרבה מלמדים

אומרים שאין בחירה וזה זה סיפורי ילדים
שהם לקחו מתורות המזרח וערבבו עם

הקבלה יש בחירה צריך להבין מה זה בחירה
צריך להבין מה ההבדל בין בחירה באמית

לרוחני לברירה גשמית לרונית אולי פעם אני
אעשה על זה

שיעור א אבל זה נכון שלצד הבהמה שבאדם אין
בחירה יש לו

בריירה אין לו בחירה רק לצד האדם יש בחירה
זה

נכון עיקר הבחירה היא

ברוחניות בחירה זה לא להיות הבורא ולעשות
מה שאני רוצה זה לא

בחירה האמת רק לבורה יש בחירה באמת אם
נדבר על ה היות ואף סיבה לא מכריחה אותו

כי אין אף סיבה מעליו ה בחירה שלנו היא
בתוך מסגרת מסוימת כמובן בתוך מחשבת

הבריאה כנעים כנשמות בתוך זה נתנו לנו
בחירה אז בזמן העבודה והתיקון אחד הדברים

החזקים שבהם צד הבחירה
ניכר זה למהר את הזמן של

התיקון כתוב או בעייתה בעיתה מלשון ע אבל
מלשון גם עתה שבועטים או אחישנה שתי

הדברים נכונים אגב ה מתקיימים
ביחד נקרא דרך תורה ודרך

אסורים

לכן אז בעצם רואים פה שהכל היה סודות זה
לא שהוא דיבר איזה

צנית מדובר פה על השכינה הקדושה שהיא
בגלות והיא נראית כצת נראת כ חיצוניות אבל

הוא בכלל רוצה פנימיות ונשמה ודבקות בבורא
והוא מרגיש שהוא רוצה את ה למת החיצוניות

אבל הוא בכלל רוצה להגיע
לשמה יש פה הרבה סודות ואז הוא מגלה שזה

באמת היה לשמה והיא נתנה לו את הסימנים של
העבודה הפנימית שמביאים לה לשמה אז רים

שיש פה הרבה מהלכים ומר יהודה כנגד שם
הביה והרבה אותיותיו צדקה ממני כי ממני

נמסרו להם מצוות אלו שעסקו בהם ותעמוד להן
זכותן ועל כן לא נתתי לשלה בני שלא יעזבו

בגלות עד כי יבוא שילו שזה המשיח ולא
יוסיף עוד

לדעתה דרשת חזל כיוון שידעה שוב לא פסק
ממנה מה דהינו שלא הפסיק הקדוש ברוך הוא

השגחתו מעל בני
ישראל אם כי זה קשה לראות את זה כי רואים

מלחמות אנשים דוקרים אחד את השני כל
יומיים מה מה קורה במדינה את הרוב לא

רואים זה
הבעיה שאלה אז איפה הקדוש ברוך הוא יש

אנשים יש להם ייסורים מחלות
נפשיים גשמיים דברים לא לא קלים אפילו

בגשמיות
ממש יש פה הסתרה זה נכון זה חלק

מהעסק היא מוצאת והיא שלךה אל חמיה לאמור
לאיש אשר אלה לא אנוכי

רע תחילת דינו של אדם בבואו לפני בית דין
שלמעלה לתת דין

וחשבון למדנו במשנת חכמים שהיא על התורה
הקדושה מדח אמרו חזל כי הקדוש ברוך הוא

אמר לבני ישראל שיקפידו על קריאת שמע
והנחת תפילין

ויעלה להם כאילו עסקו בתורה וכן אמרו
אפילו לא קרא אדם אלא קריאת

שמ שכרית וערבית כי הם לא ימוש דהיינו
שנחשב הדבר כאילו הגע בתורה ימן ולילה

נמצא כי כל אדם שהקפיד על קריאת שמע שכרית
וערבית ויניח תפילין כדי בי יוכל לעמוד

בתחילה דינו ו להצטדק על ביטול
תורה אז יאללה נניח תפילין ונלך לישון למה

להסתבך אלא הכוונה כמובן הם יעשה את זה עם
הכוונה

האמיתית וגם מדובר על המון העם הרי רשבי
היו שתי דעות שם

בגמרה אז ייה דרך הפרט ודרך
הכלל אבל אם ננסה אם ננסה לחבר ביניהם אז

כמובן אם אתה יכול לקרוא קריאת
שמע עם הכוונות הראויות אז אז כן אתה

בדבקות בבורא אתה לא צריך יותר מזה או
שאתה תבוא לקרור קריית שמ אתה תגלה שאתה

לא שם זה נקרא לעשות מהתורה תפילה
ומתפיחים

ואז אתה תלך לתורה כדי שתוכל לקרוא קריאת
שמע יותר טוב אחר

כך אבל באמת קריאת שמע זה לא רק בגשמיות
אבל גם זה נקודה מאוד יסודית שמחברת אותך

לפנימיות לכן מאוד חשוב להקפיד בזה שנזכה
וגם נכוון בזה קריאת שמע אפילו בפשט זה

דורש
כוונה

כתוב מצוות אינה צריכות כוונה זה לא
כפשוטו כאילו אבל הכוונה שם לא צריכות

כוונה לעניין המעשיות שבהן לעניין ההשגה
האלוקית שבהן ודאי חיבות כונה אבל קריאת

שמע הא צריכה אפלו כוונה לעניין המעשיות
אם לא כוון לא יצא כי זה מצוה שהא יסודית

אז יש מצוות שהם צריכות כוונה מוקת אני
מדבר בפשט עכשיו בפנימיות מה זה לכוון

בקריאת שמ שהוא באמת מכוון שהקדוש ברוך
הוא גדול והוא מרגיש את זה והוא

מוכן למסור נפש את המסטיק אנחנו לא מוכנים
למסור לחבר אז למסור נפש זה הצגה רוב

הפעמים נכון אבל מתוך שלא לשמה בא לשמה אז
יאללה תתחיל לעבוד זה מה שהוא אומר פה

תעבוד נתן לך את הסימנים תתחיל לעבוד
עליהם יבוא שילה בסוף אל תדאג הקדוש ברוך

הוא משגיח הוא שמר הכתוב היא מוצאת על
הנשמה יוצאת מעולם לעולם ומעמידים אותה

לדין
והיש שלך על חמ לאמור חמ בגימטריה סג שמ

של הקדוש ברוך
הוא לאיש אשר אלה לא מי שיש בידיו מצוות

אלו אנוכי רע ושייכות יש לי עם התורה
הקדושה כאיש עם אשתו ועוד מוסיפה ואומרת

הקרן עלמי החותמת והפתילים והמתה האלה כי
יש בחותם ברית קודש שבתות מועדים תפילין

פתילים אותיות תפילין גם
יפה והמתה רמז לקריאת שמע שיש מט אותיות

בפסוק שמע ישראל אם ברוך שם כבוד ויקר
יהודה רמז לשם הוייה עם ארבע אותיותיו

ויאמר צדקה ממני כי גלוי וידוע לפני כיסא
הכבוד קושי הגלות ודוחק העוני וצרכי

הפרנסה וממני יצאו דברים הללו דיינו
מהקדוש ברוך

הוא שתיחשב קריאת שמע והנחת תפילין כעסק
התורה על כן לא

נתתיה
לשלי בני כי כל זמן ולא בא מלך המשיח

פקדנו גלינו מגו גלותה כי זה עוד לא הזמן
אז בעצם אנחנו רואים שלכאורה נראה סיפור

כמו שחושבים על שיר השירים אבל בעצם זה
הכל סודות פה שהקדוש ברוך הוא בכלל מדבר

עם הנשמה עם האדם עם לב של

האדם זה הכל עניינים רוחניים ואת זה אנחנו
צריכים לקחת מהסיפור

הקרן עלמי החותמת והפתילים והמטה האלה וקר
יהודה וימר צדקה

ממני שלוש מצוות מיוחדות ניתנו לבני ישראל
דבר יום ביומו מזוזה ציצית ותפילין

יפה ואין חותמו של מלך אשר הובע בנו ו
בכוחן יתעורר האדם לחוש עצמו כאחד מבני

החלה ד מלכה ועל כן ינצל מעצת היצר כי איך
יוכל לעקור ממחיצה המלכות והקדושה לנטף

עצמו בנגי עוונות זה מצוות מיוחדות במיוחד
שמכוונים אני לא מדבר על כוונות וייחודים

את הכוונות הפשוטות שזה לא של החיצוניות
של פנימיות התורה וצריך ללמוד את זה בזוהר

ב בכתובים
בחסידות למה זה חשוב כי המצווה היא כמו

מראה לנשמה התפילין הציצית זה כמו מראה
אבל אתה רואה במראה הזאתי באספקלריה לפי

העבודה הפנימית שאתה עושה אז כשאתה תיגש
לתפילין האלה עם הרבה עבודה פנימית זה יו

תפילין אחרות לגמרי אין הבדל בין צדיק
לרשע אפילו אם הרשע ניח תפילין יותר יקרות

ההבדל הוא בתודעה שלהם בכוונה
הפנימית אז פתאום המצוות המאוד פשוטות

האלה שאתה בא אלהם עם
כוונה פתאום זה משהו אחר כל אחד נכנס

לסוכה

אחרת כאשר שומרים בני ישראל כראוי את שלוש
המצוות הדושה מלמדת עליהם זכות וממליצה

באדם
יושר שמירה זה עניין גם של עירת הרוממות

לא שמירה גופנית בשביל שיהיה להם פרנסה
טובה לא לא אפשר להתחיל מזה אבל לא זה לא

על זה מדובר שמירה הכוונה לשמירה
הרוחנית ואומרת לקדוש ברוך הוא הבת הוראה

בניך הזהירים זוזים בחותמות שלך והקרנה כי
מכלים ומתאמצים ם לעשות רצונך אז בעצם כל

הדבר בין יהודה לתמר זה בעצם זיווג בין
הקדוש ברוך הוא לשכינה הקדושה בין הנשמה

לגוף סודות
עליונים חותמת רמז לתפילין כי יש בתיבה זה

אותיות תת מוח כנגד התפילין המונחים על
המוח

יפה והפתילים הם ארבע כנפות הציצית ו
גדילים שעליהם והמתה בגימטריה מזוזה יפה

והקר יהודה רמז לקודש הברוך הוא כפי שאמרו
בגמרא יהודה שקידש שם שמיים פרסייה זחה

ונקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא וומר
צדקה ממני מקבל לימוד הזכות ו מליצת

היושר אם מוצאת ואיש שלך אל חמה לאמור
לאיש אשר אלה לא אנוכי רה ותאמר הקרנה למי

החותמת והפתילים והמטה האלה ויקר יהודה
ויאמר צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלו

בני ולא וסיף עוד לש בני ולהוסיף עוד לדע
אותה

אקי
כאשר נאלצת השכינה הקדושה לרדת מעולם

האצילות לעולמות בריאה יצירה ועשייה גדול
ורב וצרה הו בבחינת מיטה עולה מה זה

השכינה האהבה היחד
החיבור מה זה שיורדת שיש אסתר פנים יש

סיני יש

פירוד רוב הזמן היא יורדת זאת אומרת אם
אנחנו לא עושים את

העבודה מדובר מסד ה כמובן לא מדובר על
השכינה לכש עצמה אלא מדובר על התפיסה שלנו

את השכינה את ההרגשה שלנו מדובר מצד
הכלים

אז רוב הזמן היא במצב של נקודה כאילו
בלילה באסתר על ידי התורה או המצוות

בעצם מגדילים
אותה זה התפקיד שלנו כדי שנהיה שותפים

בתיקון אז כל התפילות כל החגים כל
העניינים השבתות יש לזה הרבה משמעות

אנחנו לא רואים את זה בפיזי תמיד זה כמו
משהו

קוונטי הלו שבירת הכלים בא ניתחו ניצוצות
הקדושה מאצילות וירדו לעולמות ביאה נקרא

גם מיתת המלכים שבירת הכלים הזאת קיימת
בנו כדי שיהיה לנו מה לתקן כי אם לא נתקן

לא נהייה שותפים נקראת גם מיתת המלכים כי
היא בבחינת מיטה

ממש וזה קיים בנו ומוסתר בנו בתת מודה
אויש לנו חטאים מגלגולים קודמים אבל זה

מתגלה לנו בחלקים שלא נתחרה אבל בלי דרך
עבודה פנימית בלי דרך תורה בלי עבודת

מידות
אז בסוף הנחש יוצא מהאדם וצריך להיזהר מזה

כי כולנו נגועים בחטא אדם
הראשון ואם לא מתקנים את

זה אז היצר האנוכיות תבל אותנו לא משנה
איך נשחק אותה

מבחוץ בתוכנו זה יוכל

אותנו ועלו בכל יום התעלת השכינה לאצילות
בכוח מעשה הצדיקים דהיינו שהם לומדים תורה

בלילה
ומתפללים ואילו בלילה היא נתחת ומתחילה

לרדת כוונה
מ שצ צת הכוכבים שקיעה וכולי כאשר בחצות

לילה היא נכנסת במלואה לעולם
הבריאה ואז היא נוהמת וצועקת אל דודה אשר

חקה ממנו
והנה כתב רבנו הארי

הקדוש אגב יש קטע שדיברתי על זה תיקון
חצות לפי הביר יעקב כדאי להסלים שמה גם זה

נותן פה נקודות יפות שדיברתי שמה בפירוש
הפסוק אלה הזכרה שבחל נפשי כי יבוא בסח

אדם מבת אלוקים כי אלה הן אותיות אלה
הנפרדים משום אלוקים

כן מי אלה שם אלוקים מתחלק אזכר ושפחה עלי
על י היות י שנלקחה ועד אדם עדד מ כנגד מ

של אלוקים שרחק ב ם עולם האצילות דיינו
ממקום האהבה והשלמות אבל היא חייבת לרדת

כי כי אנחנו צריכים לתקן צערה הגדול של
השכינה הקדושה הוא בגין עוונותינו הרבים

אשר גרמו לזאת מה זה עוון הגאווה

ואנוכיות ויש לזה הרבה השלכות בד בבד היא
מזכירה את המצוות שמקיימים בני ישראל

מצווה מלשון ספת מלשון חיבור מדובר כמובן
על מצוות שמסכים כדי להגיע לשמה בפרט אותן

מצוות שהם מוסרים נפשם להחזיקם בכל תוקף
ועוז ועל כולן היש לנחת רוח מהצדיקים

הקמים בחצות לילה להשתתף בצערה ו לעסוק
בתורה בחצי הלילה האחרון כן ראו ענייני

דוד המלך

בזוהר היום אנחנו חלשים לא קמים בחצות ואם
קוב לנו השיניים גם גם לא קמים אחר כך אבל

בגדול בשלג נהוג לקום בשלוש וחצי

ארב זה לא סתם החצות זה זמן קוסמי מיוחד
כנגד ספירות העליונות והמקום שהם נמצאים

זה הכל סודות מאוד
עמוקים לכן דוד המלך היה קם בחצות יש בזה

הרבה סודות
עמוקים עם הרבה השלכות זו כוונת הכתוב היא

מוצאת על השכנת וזנו היוצאת מעולם האצילות
כרמז טובת מוצאת בגימטריה אצילות וסופת ו

מוצאת בגימטריה לעולם הבריאה
יפה עם התיבות כאשר השלימה יציאתה וירידתה

מצילות לבריאה בחצות לילה זי והיא שלחה אל
חמ חמ בגימטריה

סג ואומרת לו לאיש אשר אלה לא אנוכי ירע
כי הם אבקה את התרחקות מהאדון הגדול שנוקו

שלו כדי לעורר רחמים עליה היא מזכירה
ואומרת הקרנה למי החותמת כנגד חותם הברית

קודש כן חותמת בגימטריה זהו השבת וגם יום
טוב עם הכולל והפתילים רמז לציצית ותפילין

והמתה תורה נקראת עץ חיים ונדרש שלתת פנים
והנה למי החותמת עם הכולל בגימטריה הקימה

לתיקון חצי הלילה יפה
מאוד הם כל הדברים ששוגר מנהמת השכינה

לדודה מעולם הבריאה לעולם האצילות כדי
שיסמוך נפילתה וישנה על מכונה ועוד רומזת

במה מרה לאיש אשר אלה לא הנו רמז לאותיות
אלה למי החותמת רמז לאותיות מי כמבואר לאל

שהשכינה מוקת את הפרדת האותיות בשם אלוקים
מי זה צד ההשפעה אלה זה הכלי קבלה זאת

אומרת שהם לא באחדות הרצון לשלם ואז
הקליפות נאחזות ויש

קלקול וצריך לחבר אותם אבל הם יכולים
להתחבר רק במצב

מתוקן אז מי שעולה כל תחנוניה ויקר
יהודה רמז שם הביה עם ארבע אותיותיו ויאמר

צדקה ממני כי ממני יצאו דברי הצדק הללו
שבגין מצוות ומעשים טובים שמקיימים בני

ישראל יהיה סמך לנפילתה ותיקון לגלותה עוד
יבו דברי רבנו הארי הקדוש בביאור מזמור

כאיל תהרוג ה מזמור ינחה שם ביום צרה ש
הראשון הוא נעי צרה של השכינה הקדושה

והשני הוא מענה הקדוש ברוך
הוא

והנ ראשי תיבות ינחה שם ביום הוא שם
יבק והוא קרוי בזוהר הקדוש שמה שלים כדברי

רבנו הארי כי צירוף שמות הווייה עם אלוקים
הוא שם

יבק

יפה קשור גם למעבר יבוק בטח ואין לכם שם
הכולל כל העולמות כשם זה לכן נקרא שם זה

שמה ש שלים באותו מזמור רמז שם יבא כמה
פעמים ראשי תיבות קודשו בגבורות ישה

הגימטריה של ראשי הטובות ונפלנו ואנחנו
קמנו ואנחנו קמנו ונתעודד

יעננו ביום קרענו וכולי כמו כן נרמז שם בן
במזמור זה כמה פעמים ראשי תיבות נרננה

בישועתך מתחיל בב ונ הגימטריה של סופי
הטובות שם אלוקי

יעקב יעננו ביום קוראנו אה הגימטריה של
ספר התב יתכן בדרך רמז שלשון המענה כי על

כן לא
נתתיה לשלה

בני מכוון כנגד שני השמות בן יבק שכן שלה
עם הכולל בגימטריה שלוש פעמים יבק הובני

רמז לשם בן והוא מה שמשיב הקדוש ברוך הוא
לשכינה בלשון תמיה וכי לא נתתי לה שילה

בני אל לא נתתי לעזר וסמך משמות יבק ובן
ממילא ולא יסף עוד לדעתה שלא פסק מ לזכור

אותה
בגלות הבטחה ניתנה עלעל השכינה הקדושה

מידי לילה בשעת חצות כאשר היא מצטערת
ומבכה את

התרחקה בשעה שהצדיקים מתקנים אותה בשפות
בצערה ובתורה שוגים בה ספה להיפדות בתיקון

הגמור והשלם
הבטחה זו רמזה כאן שכן בסופי תיבות ולא

יסף עוד לדעתה הם מפדה יהי רצון בעגלה
ובזמן קריב

אמן אוקיי אז הרבא שומר על זה גם נראה לי
במאמרים על

חנוכה
ש מי שרוצה לזכות למשהו בחייו הרוחניים

זאת אומרת הזמן של חצות זה זמן מסוגל
מאוד של לימוד

פנימיות גם כתוב בפשט שאין זוכה בתורה
בכתרה של תורה אלא מי שמקדיש ללות אבל גם

בלי זה אומר שזה זמן מיוחד להשגת אלוקות
א וגם מגן על העולם מחזק את הפנימיות אין

שאלה פה אבל פרוותה פרוותה מצטרפת כמובן
אבל זה לא סתם העניין הזה האביר יעקב מדבר

על זה הרבה הזוהר דוד המלך בעל הסולם
הרבש רשבי לא

סתם
שזכה כדאי לראות דיברתי על חצות גם בהקשר

אחר של אביר יעקב על לימוד תורה בחצות
לילה היה שם כל מיני חידודים ותובנות אז

תשלימו את זה שמה אם יהיה לי כוח אני אחבר
את הסרטון אחר

כך אוקיי אנחנו לקראת

הסוף אז אולי רק נסביר את הביית

האחרון אם היא מצטערת ומבוקה אבל לא על זה
שאין לידה ושניצל אלא ש רחוקה מהקדוש ברוך

הוא שכולנו אנוכיים ולא באמת אוהבים את
הזולת ורק הרצון לקבל מעניין אותנו אם

אנחנו מבינים שאנחנו
בגלות ואם לא נבין יוריד אותנו לגלות כדי

שנבין כי אין אדם מתקן מה שאין בו
אז אם האדם מבין שהוא רחוק והוא עוסק

בתורה כדי להתקרב מי שאין לו יצר הרע לא
צריך תורה

אגב מי שאיין לו יצר הרע לא צריך תורה

בזכות זה דווקא זה מביא את הזיווג ואת
הגאולה אוקיי אני מדלג

רגע רק

שנייה

אוקיי ר והגש אליו יהודה וומר בי אדוני
דבר נעבדך דבר באוזני אדוני ואל יחר אפך

בעבדך כי כמוך כפרעה
רזה ביקש יהודה לגלות יוסף הצדיק בביאור

מעשה

תמר כי משמיים סובבו שמאה ביאה יצא דוד
המלך עליו השלום שהוא רגל רביעיית ש

במרכבה וי אות ד'
הנוספת

ביהודה יש בו גם צד של ד' מלשון דלות כי
יש לו תיקונים שהוא צריך לעבור עוד וככה

מזלו בתיבת ידבר
נעבדך באוזני אדוני

עבדיך דבר עם התיבות בגימטריה הוא רביעי
רמז לדוד המלך שהוא רגל רביעית ש במרכבה

ועוד המ זה בטובת דבר שכאשר תמירו ד'

בת ששתיהן ממוצא הלשון ועוד ב תוחלף במ
ששתיהן ממוצא השפתיים הראה לנו תמר כדי

שישים ישב ליבו לרז הגנוז במילותיו של
יהודה הקדים ואמר ידבר נעבדך דבר

באוזני אדוני כי תבת באוזני גימטריה

סוד הברא ידה יהודה כי עליו לבאר ליוסף את
מעשה תמר ולהסביר על מה עשה השם ככה שיבוא

עליה בדרך איסור והוא כפי שבאר רבנו הארי
הקדוש בסוד הנשמות הקדושות שכן

דבר טמה הו בעיני בשר כיצד נולדו שמות
צדיקים קדושים להורים רשעים

[מוזיקה]

וטמאים כאברהם אבינו עליו השלום שנולד
מטרח קומר ועושה פסלים ר כי בעת שבירת

הכלים נפלו אורות גדולים ושבו בין הקליפות
המסואב והקליפות שומרות על אותן נשמות מכל

משמר ואינן מניחות להן
לצאת כמו פטריה ששומרת על המערך כדי שתוכל

לאכול כי כל עוד יש נשמות קדושות אשוק תחת
ידי הקליפות יש להן מזה חיות והנאה עצומה

כי הם מצד עצמם לא יכולים לקבל הנאה כי
אין להם מסך עצמי הם לא מייצרים הם

גונבים ואילו בצעת אותן נשמות מהם נפשן
בהם תתעטף ברע וצמה לא יקבלו אור למה כי

אין להם אור מצד עצמם למה נתנו להם בכלל
את האפשרות לינוק כי יש בזה תפקיד הם

שומרים על הפרי ומאמנים אותו כמובן יש
סוגי קליפות יש קליפה דקדושה יש קליפה ד

דלא קדושה יש כל מיני
רובדים וכדי להרים על קליפות תיקן ורה

עלילה עצה גנוזה לזווג גופים טמאים
ולהוציא מאותו זיווג את הנשמות

הקדושות באופן שכזה הקליפות אינן חוששות
ובטוחות הן שהנשמות ישאר נ בחזקת טומאה

ואינן מעלות בדעתן כי מאת השם היייתה זאת
לסמה עני הקליפות לבל תנ כי נשמות קדושות

אלו עתידות להיחלץ מכבלי הטומאה סליחה הו
לעיר ארץ ודרים בקדושת עושים לקליפות כיפה

אדומה לכן כאשר ראו שטרח שהיה מגדולי
עבודה זרה בעל אשתו

נידה לא הפריעו לנשמת אברהם אבינו להיחלץ
מתחת ידי הנם חשבו שהוא משלהם כמו משה היה

איש
מצרי ועל פי דברי הארי הקדוש יש להגיד כי

גם נשמות פרץ
וזרח בני יהודה היו נשמות קדושות ונשגבות

שהיו שבויות בשבי
הקליפות למשל האדם וף חייו היה חילוני ולא

מבין
למה כאשר כתב הארי הקדוש שריה מובהקת

להיותם צדיקים קדושים מכך ש מעמידו את דוד
מלכנו עליו השלום וכל הולדת דוד המלך

היייתה בצורה כזו כמאמר הפסוק אין בעוון
חוללתי ובחטא יחמתני

עמי נמצא כי הקדוש ברוך הוא וך הוא בעומק
מחשבותיו סובב את סיבת הולדת פרץ וזרח על

ידי מעשה תמר כדי לסמ את ען הקליפות שבר
אותם כי הזיווג נעשה בדרך שאנה מותרת

יניחו לאותה נשמות לצאת אולי ניתן גם
חידוד על דרך החסידות א זאת אומרת הלא לשמ

זה הקליפה והרבה פעמים האדם מתחיל בלא לשמ
כי אם הוא תחיל בל שמה הקליפה לא תיתן לו

פשוט לעבוד לא תיתן לו לברר את ניצוצות
הקדושה

אז הוא מתחיל בלא לשמע אבל פתאום הוא מגיע
לשמע והוא לקח את כל הניצוצות קדושה לצד

הטוב אבל זה גבול דק לפעמים למה כי כמוך
כפרעה גם פרעה הקדוש ברוך הוא מכביד את

ליפה נותן לו הרבה כוח אבל זה כדי להמן
טוב שלא יהיה איימון מזוייף כדי לתת מקום

בחירה

אמיתי
לכן הרבה פעמים האדם בא לתורה דרך הרבה

קליפות
והוא גם יכול שיהיה לו סם המוות כמובן לא

ידח ממנו נידח גם אבל בדרך החיוב אבל הוא
מתקן את כל הקליפות האלה ומעלה למדרגה

מאוד מאוד גבוהה את התיקון כי אין אדם
מתקן מה שאין בו אז זה מין מסתערב כזה

אנחנו מסתערבים בקליפות
בקיצור אבל כדי לתקן לא תתבלבל תלך סטרב

ועוד תתנצל לנו או תתאסלם לנו לא תישאר
יהודי

פשוט תעשה את התיקונים

אוקיי אוקיי אנחנו לקראת

הסוף כאשר עמד יהודה ותיראה את עצמו בפני
יוסף על מעשה תמר להוכיח כי צדיק הוא

במעשיו ולא פגם בבריתו חס
ושלום ביקש להפריך תימה שאולי תתעורר בלב

יוסף שכן קדושת הברית

ושמירתה ערבה וסגולה למלכות כאשר זכה יוסף
למלך על מצרים בזכות עמידתו בניסיון ואם

כן הית יסף מדוע עדיין לא זכה יהודה
למלכות מדובר פה גם על בירורים בין הלב

לשכל
הישר ש הבירורים האלה הם באו בשביל יהודה

לא פחות

מבשבילה צד הלב הוא ניגש לשכל הישר או
לשכל

האלוקי הרוחני שיוסף מייצג אותו ואז הוא
מברר את עצמו מאיפה הוא פעל למה הוא

פעל על כך באה תשובתו של יהודה כי כמוך
כפרעה דהיינו שיש ביוסף בחינה הקרובה

לבחינתו של פרעה ולכן ראוי הוא למלוך
במצרים וכך התקן והגל את בחינת הכבושות

תחת פרעה הרשע מה שאין כן יהודה שמלכות
מוכנה ומזמנת לימים יבוא כאשר תיקון מלכות

בית
דוד

לכן יוסף זה מלכות המשיח בן
יוסף ויהודה מלכות משיח בן דוד אבל בזמן

התיקון זה צריך להיות לפי
יוסף לעתיד לבוא זהה בבחינת יהודה דומה

לזה שמשה רבנו לא עלה לארץ כי זה לא הזמן

עדיין רק
שנייה אני מדלג טיפה כי שלוש פעמים בן

בגימטריה יוסף ושלוש פעמים בנן שלושת רופי
שם

אלוקים באופן של פשוט ומילוי דמילוי ועוד
כתב רבנו הארי כי כשם שיוסף הוא מצד הגרון

בפנים פרעה הוא מאותו צד מאחור כן הוא
בעורף שמו מעיד עליו שהוא אותיות העורף

פרעה מלשון עורף על פי זה מובן וגלוי כי
שייכות יש בין יוסף לפרעה זה לעומת זה עשה

האלוקים ולכן מצא חן בעיניו ושמח בשמחה
גדולה ומנה למשנה למלך ומסר לו את הבעתו

כי שורשם באותו מקום כאחים שנם נפרדים הם
אגם שהי נקראת יוסף היא מהקדושה ו פרעה

יונק ממקום הקליפה הוא שמר יהודה ליוסף
והליכה פך בעבדך לטעות עליי שלא זכיתי

למלוכה ותשבור שפגמתי
קדושי ולא הי כי כמוך כפרעה ולכן יעטה לך

המלוכה במצרים ואילו אני מוזמנת לי מלכות

לישראל אז יש זה נקרא גם משה
רבנו משיח עשיתי על אזה שיעור מהזוהר אז

תראו את זה שמה יש שם הרחבה
בעניין

ובעזרת
השם

שנזכה למשיח בן יוסף שזה ההכנה למשיח בן
דוד וצריך את שניהם גם

מתאחדים ומשה רבנו פלוס
אהבה גימטריה משיח אני

חושב שנזכה בעזרת

השם לגלות את הפנימיות את ה גלות וגם לצאת
מהגלות לזכות לגאולה לגילוי פנים להשגחת

הבורא על בריותיו לאהבה חיבור
ואחדות ולעלות מעלה בתורה הקדושה

בפנימיות
במידות ובחיבור באהבת ישראל אהבת

חברים ונתקרב ליעדנו אמן
ואמן תודה שבת

שלום

שלום
לכולם היום מי רוצה תעביר

יעקב רבי יעקב אבוחצרה

זצוקל נלמד קצת
מכתבו כדי תקלל בו שבעצם הזיכרון זה

מהצדיקים זכרון הצדיקים אנחנו זכרים אותם
יותר בשבילנו מאשר בשבילם זכרון זה נקרא

רשימה
אז

הזיכרון מחבר אותנו אל
הצדיקים שאלה כמה מקום אנחנו

נותנים בליבנו בנפשנו כדי להתחבר אליהם
מכיוון שהשוואת הצורה מקרבת

הרוחניים והן אני והוא יכולים לדור במדור
אחד כאשר הם בשינוי צורה אז שנזכה באמת

להידבק בפנימיות הצדיק שזו דבקות האמיתית
ואיך נידבק בפנימיות הצדיק על ידי תורתו

כמו שכתוב שצדיק שלומדים את תורתו
שפתותיו מדובבות בקבר משהו כזה מה זה

אומר ייתכן שנפתח עכשיו ונעשה השוואה
חלילה ויכול להות שהשפתיים מבחינה פיזית

לאז
זו אז מה זה

שפתותיו
אלא שפתותיו אין הכוונה ל רק לשפתיו של

הגוף יכול להות שזה לא
יזוז

אבל מה אנחנו עושים עם
השפתיים כמו נשיקה נשיקה זה נקרא זיווג

תדיר ולא פסיק או זיווג של

חיבור לכן כאשר
א אנחנו לומדים את תורתם של

הצדיקים כוח הפועל בנפעל
מתקלים במחשבות שלהם בזכרונות שלהם

בשאיפות
שלהם אז בעצם אנחנו יכולים להתקל ולהדבק

בצדיקים אפשר לקרוא לזה מעין יבור

נשמה כמובן יש

מדרגות בגלל שזה צדיק כל כך גדול אז אני
אעשה סדר

ודייק שאנחנו הרבה פעמים מנסים להידבק
בגשמיות של הצדיק עכשיו זה דבר שאגב אפשר

להשתמש בו קצת זה לא דבר נורא גם לגשמיות
יש ערך אבל כאשר עושים את זה

העיקר זה אומר שאני לוקח את הלא לשמה ואני
עושה אותו

מטרה שזה הפוך לגמרי כי כל המטרה של
להידבק בצדיק זה כדי להשפיע לו נחת רוח

כדי ללמוד דרך הצדיק להיות
משפיע

להיות מתבטל לחכמים להיות פועל באמונה ועל
ידי זה שאני כפי שמביא בעל הסולם במאמר

לסים הזו על ידי זה שאני מתאמן בזה דרך
הצדיקים לאט לאט אני

גם יודע לקחת את זה למקום האמיתי שזה
הדבקות בהשם

יתברך לכן ודאי הצדיק באופן פרטי לא
מעניין אותנו אנחנו לא

א בקים בצדיק עד גדי כך שהשם של משה רבנו
אם אני זוכר נכון לא מוזכר בהגדה למה כי

הוא הגואל באמת כמו שהרב אמר
בזוהר משה פוס פלוס אהווה גימטריה

משיח אבל הוא גואל כזה גדול ד אנחנו
עלולים לחשוב

שהוא הגואל עצמו הוא רק שליח של הבורא אני
ולא אחר אני ולא שליח

לכן צריך להבין
בדיוק זה לא משנה אם זה רב ואם זה מקובל

ואם זה כל אחד זה רק
צינור שככה יכול לסייע לנו בזכותו דהיינו

בזכותו להעביר את התפילה שלנו להעביר את
הבקשה שלנו אבל אם אין השוואת צורה לצדיק

אז אני לא יכול באמת להתחבר איתו אז אני
יכול להתחבר ברמה מינימלית וזה גם מכובד

ודבר גדול אבל בגלל שזה צדיק כל כך גדול
אז אנחנו לא נדבר על הניסים שהוא עשה

או על פעולות כאלה אחרות בוודאי הסיפורים
עליו רבים מנ הים כראוי

למעלת אבל אנחנו נתעסק יותר בפנימיות של
הצדיק כדי שבאמת נגיע לדבקות במקום

הראוי שלשם ודאי כל הצדיקים

מכווננים אבל אנחנו תמיד
מתפללים רק לקדוש ברוך הוא לא חלילה לצדיק

כי זה יכול להיות עבודה
זרה וזה לא שונה מעגל

הזהב אלא זה אמצעי להידבק בהשם יתברך
אמצעי להתכלל

בהשם וזה מה שאנחנו עושים פה אז בעזרת השם
נלמד טיפה מתורת הצדיק כדי להידבק

בו
א האמת השנה אני בעיקר התחלתי לעשות קצת

סדר על הכתבים שלו בעזרת השם אז אנחנו
נלמד את זה

ביחד ככה ובזכות זה זכרו יגן עלינו דינו
הוא יתן לנו את המגן שזה המרחב

הנפשי להגיע לשלמות ולהדבק
בצדיק

עכשיו כמה מילים
קטנות על האביר יעקב זצוקל

מה שאנחנו נלמד היום טיפה מפיתוח חותם מה
שמיוחד באביר

יעקב וזה באמת ייחודיות גדולה מאוד לראות
את זה שהרבה ספרים מדוברים בשפת

הענפים מה זה שפת הענפים שפה של
משלים מדברים איתנו דרך העולם הזה אבל

בעצם הם באים להעביר לנו רעיון רוחני מעבר
לזמן

ומקום עכשיו במדרשים בהרבה דברים בכלל לא
מדברים איתנו בעולם הזה אז רק משל הרעיון

פנימי גבוה וכל דבר
לגופו זה מאוד ייחודי לראות בדורות

האחרונים צדיק שבאמת מדבר איתנו ויש עוד
צדיקים ודאי

גדולים שעושים זאת אבל זה מאוד נדיר
ומקסים לראות צדיק שמדבר איתך בשפת הענפים

אבל גם מוריד את זה אליך בלי לאבד את
השורשים וזה דבר עצום כי לא כל צדיק יודע

לעשות את זה או רוצה לעשות את זה או יש לו
את הרשות לעשות את זה הרבה צדיקים מדברים

איתך בקודים אתה יכול להבין את זה גשמית
לגמרי תקראו את הספר שומר אמונים מספרים

של רבי חיים ויטל אפילו כתבי
הארי אפשר להבין את זה ברמת עבודה זרה

חלילה עד כדי כך וזה הסיבה גם אחת הסיבות
האמיתיות לפחות

שבאותה
תקופה היה אסור ללמוד קבלה שלא יגשים את

הדברים ואנחנו עושים את זה הרבה ברוך השם
בעל הסולם מנה מאיתנו נתן לנו

ממש סולם אמיתי ואיתן לא להגשים את הדברים
ובאמת רואים צדיק הזה שהוא לא ממזמן היה

ביננו ומעביר את הדברים בשפה רעותה בשפה
פנימית בשפת הענפים בשפת הרמז הגימטרי

אבל מביא את זה בצורה שגם אדם
פשוט יכול להתחבר לפנימיות

הדברים וזה דבר עצום ולא מובן מאליו
בכלל בדורות האחרונים כי למעט בעל הסולם

ועוד כמה צדיקים רוב ספרי הקבלה הם בשפה
מאוד גנוזה שמי שלא בא ל הסגה לא מבין

אותם ויכול להבין אותם אפילו הפוך
לגמרי אז זכות גדולה זכינו באמת

צדיק שממש הוריד לנו את ה דברים בשפת
פנימיות

התורה אגב נביא משהו קטן מהרמבם שזה גם הי
רצית

שלו אנחנו גם פרשת שמות ממשה עד משה לו קם
כמשה כידוע

אה נגיד את זה בקצרה
אבל

הרמבם רוב הדעות אומרים שהוא לא היה מקובל
או שהיה רק מקובל בסוף ימיו אז הסברתי את

זה בסרטון אחר שאתם יכולים לראות באתר אבל
בקצרה נגיד את הרעיון

ש קודם כל כל הצדיקים היו בעלי השגה זאת
אומרת שהם השיגו מעבר זמן ומקום את

המציאות הרוחנית הגיעו להשגות
אלוקיות כפי שאומר רבי חיים ויטל כי לא

לחינם כפי רצונם פסקו תמ טהור איסור והתר
כשר ופסול אלא מתוך פנימית התורה כנודע

ובעוד עשרות מקומות כתוב וכל התורה יסודות
עליונים וזוהר בעלותך אומר שמי ש חושב

שהתורה בא לספר סיפורים טיפח רוחו דהיינו
שאבד את כל הרוחניות שלו וישאר

בגשמיות אז זה דברים
ידועים אז מה מה ההבדל בין בעל הסגה

למקובל
האם הרמבם היה מקובל היה בעל השגה אז קודם

כל הוא היה בעל
הסגה גם חכמי הפשט היו בעלי השגה עצומים

רק [ __ ] בית המקדש נהיה נתק אז אנחנו
היום באופן רגיל לומדים גמרא לא בפנימיות

כפי שזל ודאי
למדו אז יש ערך גם ללימוד החיצוני של

הגמרא זה לא ערך עיקרי אגב אבל יש לו ערך
אם כי אי אפשר להוציא הלכות מהגמרא ברוב

המקרים אבל זה מחדד את השכל זה נדבך בנפש
היהודי וזה גם

חשוב וצריך גם להגדיש לזה
זמן אבל זה אנחנו ה צדיקים למדו את הכל

בסודות עליונים הם לא למדו על שור וחמור
גשמיים על עץ ואבן

גשמיים למדו את הכל בסודי סודות וכל הגמרא
מלאה סודות עצומים אנחנו רואים שהרב מביא

לנו מדי
פעם טעימות

מהדברים לכן ההבדל עכשיו מה רמת ההשגה שלי
מקובלים הם מגיעים להשגה הכי גבוהה שאפשר

יש המון השגות אחרות אנחנו רואים גם שבעל
הסולם והרב ש גם מצטטים הרבה את הרמבם כי

הוא באמת היה בעל השגה עצום וגדול וגם אם
הוא לא היה מקובל הייתה לו נשמה עצומה

גבוהה אז מה ייחודיות של
מקובל שמי שהשיג את שפת הקבלה אין הכוונה

רק
לשפה של מילים פיזיות היום אנשים יודעים

הרבה שפות אל השפה זה עניין של התקשרות של
תקשורת עניין של השגה של מוחין חוכמת

הגבלה היא מייצגת את מדרגת החוכמה את
ההמשכה של בחינה

ד' שזה ההשגה הכי גבוהה שאפשר להגיע ולא
כל אחד אחד זוכה

לזה באותה

תקופה בעיקר רשבי
וחבריו הגיעו למדרגות האלה כפי שאמרנו שהם

לא כתבו את הזוהר
לדורה היום ברוך השם אנחנו בדור

גדול דור מפותח שהגענו למדרגה שאנחנו
ראוים שסוד התורה יתגלו שהפנימו תתגלה

במלא וזה יש לנו את פוטנציאל הזה אנחנו
עדיין צריכים להוציא אותו מהכוח אל הפועל

זה לא
השתנה אבל יש לנו את

האפשרות לכן הרמבם היה בעל השגה עצום אז
הדעות שאומרים שהוא לא היה מקובל כן מקובל

זה לא משנה כי מי שבעל השגה משיג את
הפנימיות עכשיו יש בזה מדרגות אוקיי כל

אחד בדרגתו בוודאי שמה
שהמבט בפנימיות זה הרבה יותר גדול מהמון

מקובלים אבל זכינו בדורנו כמובן שיש לנו
מקובלים גדולים ועצומים שמביאים לנו את

הדברים בצורה הכי גבוהה והכי מדוייקת עד

לנקודה אז נקרא גם משהו קטן מהרמבם לגבי
העניין שהתחלתי להגיד בשבח האביר

יעקב שזו זכות

גדולה לראות ככה ספרים שבאמת מעבירים את
הפנימיות בצורה יפה דרך הענפים בלי לאבד

את הקשר לשורש וזה דבר מאוד ייחודי שהוא
נדיר כי רוב

המקובלים רוב רובם מדברים בשפת הענפים וזה
מאוד לא ברור כמו עם הכתוב על הערי שהוא

שטף ידיים נגד השדים וכל מיני
דברים שהם הזויים לגמרי לפעמים שמזה נהיה

כינה
ומה כל מיני דברים מוזרים ביותר

אבל כל סודות עליונים וטיפח רוחו של מי
שחושב שהתורה באה לספר סיפורים אז נקרא

קטע מהרמבם נתקלל גם בזכותו
בזכרו ואחר כך נקרא מהאביר יעקב ונתקל קצת

בתורתו מה שנספיק
אומר הרמבם במורא

נבוכים תפוחי זהב ומש ות כסף דבר דיבור על
אופנו אופניו התבונן כמה נפלא הוא הדבר

הזה בתיאור המשל ה מחוכם לפי מה שהוא אומר
כי הדבר שהוא בא על שני פנים כלומר שיש לו

פשט
וסוד ראוי שיהיה פשטו נהה

ככסף וראוי שיהיה תוכו יותר נעים מפשוטו
עד שיהיה תוכו ביחס

פשטו כזהב לגבי
הכסף

דהיינו והוא מדבר עוד על חיצוניות במדרגה
אבל הערך של החיצוניות לעומת הפנימיות זה

כמו ערך במסגרת המשל של הזהב על הכסף ואם
ניקח את זה לדורנו ודאי שערך

הזהב גדול על ערך

כסף אם ניקח את זה קצת

לאקטואליה הרבה זהב כביכול על פי המדע
הגיע מכוכבים אחרים בכלל מהתפוצצות של

כוכבים זהב דבר
נדיר יקר מאוד

זהב אז ככה פנימיות ראוי שתהיה
כזהב לעומת ערך

הכסף הרי
ודאי

ש 100 גרם של
זהב עולה על 100 גרם של ברזל של

נייר קילו זהב עולה על קילו נייר גם אם זה
אותו משקל אבל זה איכות אחרת

וראוי שהיה בפשטות מה שהורה לה מתבונן על
מה שיש בתוכו כמו התפוח הזהב הזה שכוסה

ברשת של כסף שנקווה דקים
מאוד אשר כאשר רואים אותו מרחוק או בלי

התבוננות מעמיקה אפשר לחשוב בו שהוא תפוח
כסף וכאשר התבונן בו היטב על בעל עין חדה

התברר לו מה שיש בתוכו וידע שהוא

זהב וככה משלי הנביאים עליהם השלום על חת
כמה וכמה

המדרשים כי משלי הנביאים זה בשיעור אחר
תראו נבואה ופירוש חלומות על פי הרמבם שם

הרחבנו בזה לא ניכנס לזה כאן אבל ם זה
נאמר על משלה הנביאים מה נגיד על המדרשים

ועל הרמזים ועל הסודות

והאגדות ככ משלה הנביאים פ שתיהם חוכמה
מוילה בעניינים רבים כללם תיקון מצבי

החברה האנושית כפי שנראה משתי משלה הדבר
דים כך יש בזה מוסר נחמד לא אמרנו שלא

ותוכן חוכמה מועילה בהשגת הדעות אמיתיות
כפי אמיתותן וד כי המשלים הנבואיים יש בהם

שתי
דרכים מה משלים שכל מילה באותו המשל כוללת

עניין ומהם אשר כל משל מורה על כל עניין
הנמשל ויבואו בתו המשל מילים רבות מאוד

שאין כל מילה מן מוסיפה דבר באותו עניין
הנמשל אלא נאמרו ליפות המשל

והסדרת הדברים בו או כדי להוסיף בהסדרת
העניין והנמשל

ויש סדר הדברים כפי מה שראוי לפשט אותו
המשל והבן זה

היטב דיינו המשל לא בא בשביל עצמו הוא בא
לגלות משהו פנימי ואם נשארתי בדבר החיצוני

ולא חדרתי לדבר הפנימי פספסתי את
העניין

לכן

זכינו נחזור עכשיו לאביר יעקב זצוקל
זכינו לספר כזה גדול

ומיוחד שמעביר לנו את פנימיות

הדברים ומגלה בהם את
הזהב ולא

חלילה בגלל הסתרה בגלל הרבה סודות
וסיבות סליחה ש הדברים נכתבו כמו שהם

נכתבו בהרבה
ספרים שלא חלילה בגלל זה נשאר בכסף

החיצוני נשאר
במשל ואז כמו שאומר הזוהר טיפח

רוחנו דהיינו יש ויפח באפו נשמת חיים ויש
תיפח

רוחו שזה אותו דבר רק לכיוון ההפוך
חלילה מכך יש להיזהר הרבה אוקיי נקרא קצת

מ פיתוחי חותה מה שנספיק
על מנת להתקל ב זכות הצדיק וגם זכינו לדבר

מהרמבם קצת
וזכינו להתל להתכלל בשתי גדולים בעת

ובעונה אחת אז אני קורא פתוחי
חותם פרשת

שמות ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את
יעקב איש וביתו

באו אני טיפה צרוד אבל בעזרת השם נעשה

ונצליח אפשר
לרמוז דעיקר ביאת האדם לזה העולם הו כדי

להשלים רוחו
ונשמתו והשלמתי היא על ידי עסק

התורה
והדבקות במצוות ובתפילה

כראוי וכש יזכה לתיקון נפש רוח ונשמה בזה
יזכה להידבק בשכינה זאת אומרת עיקר הבייה

של האדם לעולם הזה דהיינו למקום האימון
מקום

האלם היא כדי להשיג להשלים את הרוח והנשמה
שלו שזה המדרגות והשגות שהוא צריך

לקנות חלקם הוא צריך לברר לברר את הרשימות
שלהם לעלות אותם

מהקליפות לברר את הניצוצות שנאמר זה עיקר
המטרה בשביל זה

בן עכשיו זה רור ני זה דבר שקורה בנשמה
בתודעה זה לא דבר

חיצוני זה לא שאכלתי עכשיו עוף ותיקנתי לו
את הנשמה לא עוף זה מושג רוחני יין זה לא

יין של ענבים יין זה סוג מוחין רק
מה יש ביין הגשמי משהו שמגרה בי את המוחין

הללו לכן עושים קידוש על יין ולא על גלידה
יכול להיות שעל גלידה זה יותר הגיוני למה

גלידה יותר
טעים יש גלידות ענבים בכלל סוף הדרך בין

אם יש בזה ענבים ובין אם זה רק בטעם ענבים
אבל לא יש קשר בין הגשמיות

לרוחניות במצוות התורה יש קשר אומנם של
סימן אבל סימן

מובהק שמגרה מאוד חזק את

הנפש

לכן אומר השלמתי ה להשלים מלשון לשלם וגם
מלשון להגיע

לשלמות על ידי העסק בתורה ודבקותו במצוות
ובתפילה כראוי מה זה כראוי עם

כוונה אגב את הנפש רוח

ונשמה אני לא מקבל אותם בצורה יותר גדולה
אם אני אניח 10 ציציות

למשל לא לא ב רח בכלל לא לא משנה איזה
מעשים אני אעשה ויש חשיבות

למעשים אבל כל המעשה זה כמו מדרגת
הדומם תיקח מיליארד

מעשים קח מיליארד גרגירי חול זה עדיין חול
זה לא

יהלום מצד שני אם יש לי הרבה חול זה טוב
אני יכול לבנות בניין יש לזה ערך אז זה

עדיין איכות של חול אם אני רוצה נפש
רוח זה כבר איכות אחרת נגיד איכות של

כסף איכות של נחושת של זהב של
יהלום

אז איפה אני באמת עולה
במדרגות לא במעשה זאת אומרת אני חייב את

המעשה כי זה המסגרת זה
הדומם כמו שאני צריך אור

בגוף דבר חשוב זה אפילו האיבר הכי

גדול אבל איפה אני

מקבל את ההשגה את

ההתפתחות בלב
בנשמה בתודעה בפנימיות

שבי זאת אומרת כדי לעלות מנפש לרוח לאו
דווקא ריבוי מעשים גרמו לי

לזה זה יכול אולי לגרות אותי לעזור לי
ייתכן אם כי גדולה מצווה אחת לשמה מ מאשר

אלב שלא
לשמה לכן עיקר

ההתקדמות היא בכוונה הפנימית בנשמה אנחנו
נדבר על זה קצת

בהמשך לכן ככל שאדם מכוון יותר את ליבו מה
זה לכוון כמו אהבה מה זה לכוון באהבה לא

משהו טכני משהו פנימי רוחני נפשי אותו דבר
פה ככה אני עולה

במדרגות עכשיו גם המעשה חשוב צריך לעשות
מה צריך לעשות בצורה הטובה ביותר הסבירה

ביותר ההשתדלות הראויה
ביותר אבל את ההשגות ות ההשלמות

רק הפנימיות שלי מקבלת רק הנשמה שלי
מקבלת לא הגוף

הגשמי ואף לא המצווה
הגשמית רק מה המצווה הגשמית היא הצינור

היחיד שיש לי לגרות את הנשמה אז אני צריך
להיות חכם

אני משתמש בכל מה
שצריך בצורה הטובה ביותר להתפתח

רוחנית אבל אני חשוב להבין
שהמעשה כמה שאני אעשה אותו הוא נשאר בעולם

העשייה נגיד תחתית עולם העשייה זה דבר
גדול נכנסתי למכון כושר

פצצה כמה משקל אני אשים אבל זה כבר בכוונה
עולם היצירה זה לא תלוי בשום מעשה שאני

אעשה זה לא בעולם הזה זה בעולם הנשמות
עולם המלאכים וזה תלוי בכוונה שלי בתודעה

וכל פנימיות התורה מדברת איתנו על זה כל
הזמן ולאט לאט גם האדם מתחיל לעלות

במדרגות כשזכה לתיקון נפש רוח ונשמה שזה
באופן כללי

המדרגות כנגד הה יצירה בריאה ויש בזה עוד
מדרגות זה שם כללי אגב עולם העשייה זה

עולם רוחני מאוד

גבוה רוב ההשגות שלנו או רוב המדרגות שלנו
נקרא לזה מתחילות בבר מצווה גם הגשמי זה

רק אחוריים של נפש דנפש דנפש זאת אומרת
האדם מתחיל ממש מנקודה

קטנה ועל פי הקיום תורה ומצוות שהוא עושה
עם כוונה ככה הוא מגדיל את הנשמה שלו

ועולה
במדרגות

וידוע כל הגדול מחברו וחברו משפיע בו
הגדול שהוא

המשפיע כן כי משפיע זה נקרא עליון נקרא זח
יותר גבוה

יותר באופן
כללי נקרא איש והמקבל נקרא אישה כן זאת

אומרת מביא את זה יפה מאוד איש ואישה לא
מדובר רק על מושגים גשמיים איש אישה איש

זה נקרא משפיע ואישה זה נקרא מקבל באופן
כללי בקדושה

והנה הנפש לגבי הרוח תיקרא נפש האישה למה
כי זה תחתון מהרוח והרוח יקרה איש והנפש

והרוח בשניהם לגבי הנשמה יקראו אישה יפה
מאוד והנשמה תקרי

איש כל דבר ביחס לעליון שלו למדרגה זה גם
תורת היחסות

מסכימה וזהו שנאמר ואל שמות בני ישראל
הבאים מצרימה מצרים הגימטריה

שכינה איך מצרים הגימטריה שכינה כי זה
המכון כושר להעלות את השכינה

מהעפר באמת מצרים הגם גימטריה

עשייה שזה קור ההיתוך של מצרים כמו שאמרו
רבותינו זכרונם ברכה הוא בא לומר כאן מי

הם בני ישראל הראויים להידבק בשכינה
אז זאת אומרת לא כל בני ישראל רוויים

להידבק בשכינה מה זאת אומרת לא ראוי כולם
בניו של הבורא נכון אבל אני מדבר מצד

ההשגה שלנו מצד ההרגשה שלנו מצד התפיסה
שלנו ולא בכל רצון אני יכול להרגיש את

הדבקות בשכינה רק ברצונות מיוחדים מסוימים
זה כמו שאני לא יכול להרגיש אהבה לכל אישה

לא תאהבה אהבה אמרתי או לכל דבר
לא כל דבר מגרה בי אהבה לפעמים גם חלילה

שום דבר לא מגרה אהבה זה צריך כבר עזרה
מלמעלה זה לא פשוט רוב העולם הרבה פעמים

במצב
הזה אבל או שאבה באה

והולכת
אבל מי שראוי להדבק בשכינה דאינו על פי

טהרתו על פי
כוונתו יפה דהיינו שיש בהם המידות הרמוזים

בראשי תיבות של
יעקב שהוא ראשי תיבות ייחוד ענווה קדושה

ברכה ולא מדובר על ענווה חיצונית
חלילה כי אדם יכול להיות ענב חיצוני אבל

הכוונה שלו היא גאווה אז אין זה ענווה

בכלל הרבה דתות עובדים מאוד על הענווה
הרבה תורות

לכאורה
אלא זה נמדד על פי הלב רחמן לי בבה ופה

אתה לא יכול לזייף זה יותר מדויק מכימיה
בעולם הזה אנחנו מזייפים כל הזמן אתה

מחייך למי שאתה שונא אתה מחייך לאנשים שלא
אכפת לך מהם אבל אין לך ברה אתה במשמרת

עכשיו אתה צריך לחייך אנחנו מזייפים כל
הזמן בכל דבר וזה טוב לזייף

אגב מותר לשקר את
השקרן רק צריך לעשות לשים לב שאנחנו לאלא

מזייפים בשביל הקליפה
זה

אסור
אבל אם אני מזייף את הזיוף אז זה לא

זיוף זה
מותר אבל צריך לשים לב כי רוב השקרים שלנו

הם באים לקליפה אנחנו רואים שהרבה אנשים
נהנים

משקר היום דברים שמאוד נותנים אור לאנשים
זה שקרים איך אתה אומר את זה הנה בבקשה מה

זה אה סטנד
אפ הרבה דברים בסטנד אפ הם דברים שהם לא

נכונים הם הפוך מהמציאות
כאילו זה שקר אבל זה גורם

לתענוג איך זה לא ה מקום להסביר את זה אבל
יש בזה הנאה עצומה אפילו הנעה קיצונית

לפעמים אפילו שחרור

גדול אז אנחנו רואים שרוב האנשים אין להם
בעיה עם שקר השקר הוא גם דבר טוב כשהוא בא

לא כשקר שעומד בפני
עצמו אלא שוא שומר על הפרי זה כמו שיש

קליפה על הפרי זה שקר למה כי אני לא אמור
לאכול את

הקליפה נכון אבל אם הקליפה עושה את התפקיד
שלה אז זה נהפך

לקשר לא לשקר למה כי החיצוניות הקליפה
מקשרת אותי

לפנימיות אז השקר הוא דבר רע רק כשהוא
עומד בצורה

של קליפה שרוצה לקבל על עצמה אבל אם הוא
באכ כדי לקשר אותי ולהכין אותי לקדושה זה

לא שקר זה כמו שאני ורה עכשיו על
בובה זה שקר זה לא חייל אמיתי לא אב זה לא

שקר למה כי זה אימון זה בא בשביל האמת לכן
גם שקר ואמת זה דבר יחסי הרק הבעייה

בקליפה שהשקר שלה הוא כאילו עצם זה דבר
שהוא חמור

ביותר אז אמר יפה ייחוד נובה קדושה ברכה
ראשי תיבות יעקב כי מי שעובד על המידות

האלה ראוי להידבק בשכינה
איך ידע לעבוד על המידות האלה אם לא לומד

פנימיות לא ידע אפילו לא יבין מה רוצים
ממנו כיוון שכל פיסטו תהיה גופנית כמו

במזרח למרות שהם כן עובדים קצת על הנפש
הבהמית לפחות הנפש הבהמית של תחתית עולם

העשייה
שזה מדרגה יותר

גדולה מלעבוד על על המסות שריר בדוז זרועי
אז עדיין נפש

באמית זה חשוב זה נחמד אבל זה לא קדושה
קדושה זה בנפש האלוקית זה משהו אחר

לגמרי זה עולמות אחרים בכלל וצריך ללמוד
כדי להכיר את זה להשיג את

זה לכן אומר יעקב ראשי תיבות ייחוד ענווה
קדושה

ברכה ייחוד שהם מייחדים את שם השם כראוי
בכל עומק ליבם מה זה לאחד את שם השם כאשר

אני פועל בעל מנת להשפיע בהשוואת צורה אני
מגלה את ייחוד השם למה כי כשאני פועל ביצר

הרע וקבלה עצמית אני לא יכול לגלות את
ייחוד השם אני מגלה חלילה את פירוד השם כי

אין אני והיו יכולים לדור במדור
אחד

פשוט לכן כאשר דיק יפה כראוי בכל ומת ליבם
לא בצורה

שטחית אלא בעומק ליבם עומק מלשון עמק כל
דבר יש בסודות ענווה דיינו ענווה שלא אני

סיבת
ההנאה הפוך מגארה שאני סיבת ההנאה והאיש

משה ענב מאוד זה לא אומר שלא היה לו גאווה
אם לא היה לו

גאווה אז זה לא חוכמה אמא לא רוצה
כלום אז מה אני אתן לבורא לכן ירדו למצרים

למה כדי שיהיה להם גאווה אבל שבגאורגיה
אני מגלה כדי להכפיף או לימין כדי להגדיל

את הקו האמצעי אבל לא בשביל

עצמו לכן ענווה זה דבר טוב אבל ענווה זה
לא ענווה שאני לא רוצה כלום כמו שהרב אמר

בעבר הרבה אם לא רוצה כלום אז מה יהיה לי
לתת לבורא דוקא שאני רוצה הרבה אבל אני

מקדיש את זה להשם או זה ענבה ומאמנים את
האדם בוחנים אותו אפילו בגשמיות בוחנים

אותו מאמנים אותנו בהרבה צעצוים בעניין
הזה כדי להכשיר אותנו

לרוחניות לכן בכל שהם עושים יהיו ענבים
ולא ינשאו בשום

דבר עכשיו התנשאות זה
אומר שאני רוצה לקבל כבוד מזה זה דבר לא

טוב
למה כי כאשר אני רוצה לקבל כבוד

מזה
אז ולא אל תתנ לידי מתנות בשר ואדם ולא

עלידי הלוואתם כמו שאומר
הרבש אז אני עושה את זה בשביל לקבל לעצמי

אז פספסתי את כל מהות

הענווה צריך שפריו וצו יהיו

שווים אני לא מתחפש לעניו אני צריך להיות
עניו

אם אני מתחפש לעניו כדי לקבל כבוד שזהו
התנשאות אז אולי בפיייסבוק זה עובד אבל זה

לא עובד
ברוחניות פספסתי את העניין אפשר להשתמש

בזה כאמצעי
נכון אבל אם אני רוצה להרגיש את הדבקות

בשכינה כל עוד אני במצב הזה אני לא יכול
להרגיש ולא התנסו בשום דבר דבר מלשון בעל

דבר דהיינו הרצון לקבל
לעצמו לכאורה זה לא קל נכון אבל ל הקדוש

ברוך הוא עזרנו יכולו הבא ליטהר מסיין
אותו לא יתנסה בשום דבר קדושה שקדש אותם

כראוי בקדושה וטהורה דהיינו ראה ואהבה
והיו עוסקים בתורה הקדושה דהיינו מלכות

האצילות ברכה שהיו נותנים ליבם בכל הברכות
לברכה

כראוי ברכה זה מלשון קריאת ברך זה גם לשון
כמו שאומר הרבש

בריכה
כי הברכה אם אין לי כלי לרעתי אם יש לי

שפע של אוכל ואני אוכל ואין לי עיכול לעקל
אותו כראוי אז אותו ברכה היא קללה עצומה

ביותר עבורי לכן צדיקים
גדולים אלא אם כן היה להם איזה תיקון

מיוחד אבל ב90 מהמקרים לא אוהבים לתת
ברכות בעיקר בדורות האחרונים

למה כי אם אתה נותן ברכה למישהו שאין לו
כלים אתה מזיק

לו אתה נותן לו אור שאין לו כלי להקל את
האור אתה מזיק לו אתה מאיר להת הלף אתה

פוגע בהת הלף ברכה היא טובה כשיש
כלים וזה יסוד מאוד גדול בחסידות

ובפנימיות ברכה זה עניין של ב דהיינו
השוואת צורה

חיבור זה כל המהות של הברכה לכן בבית נברא
העולם

גם לכן אם נותנים את ליבם דהיינו את הכלים
שלהם אז ראוי לברך אותם איך ניתן את

ליבנו איך אתה נותן את ליבך
לאהבה לא לסיפוק עצמי לאהבה בכל דרך שאתה

יכול אותו דבר פה

אבל באהבה גשמית לאישה נגיד מרגיש את
האהבה אבל הבורא אני לא מרגיש אז אגב גם

לשה הגשמית אתה לא מרגיש את האהבה זה בא
הולך מי שלא בן 13 יודע שיש בזה הרבה

עבודה אבל וזה רק ניצוץ
ה אישה האמיתית זה השכינה הקדושה ר כמובן

אשתך יכולה להיות סינור לשכינה הקדושה ואז
אתה יכול להגיע לדברים אינסופיים כמעט אבל

אבל אם היא מנותקת מהשכינה
אז אתה

גם לא זכור יש אוכל תן דהיינו שהפרטיות
אוכלת אותם ומכבה להם את

התענוג

אבל
אהבה זה

דבר שהוא עצום אבל שאנחנו לא מרגישים אותו
קשה

לנו אבל פה בדיוק ההזדמנות לתער את
עצמנו להגיע לאהבה לא

משוחדים ואז בעצם ההסתרה היא תיקון שלא
יהה שינוי

צורה כי אם אני מרגיש אז זה לא אני עושה
זה הבורא עושה למה כי הרצון לקבל שלי בטל

כנר בפני הבוקה אז שיש לי רגש זה לא בעיה
לעשות זה

אוטומטית אבל עכשיו אני לא מרגיש יש לי פה
התגברות עבודה נותן לי הזדמנות יותר טובה

להתאמן על אמונה להתאמן על
אהבה שלא תלוייה בדבר אני אגיע לאהבה של

בדבר יתנו לי גם את הור
האהבה אבל זה קשה בהסתרה קשה במצרים לכן

הם באמת עברו תהליך לא פשוט
במצרים ראו בפרשה כבר את המשך הדברים

זה עוד ועוד בענן כמה זמן אנחנו
כי לא נעשה את זה ארוך אבל אולי תהיה

השלמה ביום אחר ועוד בענין אישו בתו בהו
שטרחו בקדושה

ותורה דנו אהבה וירה השפעה
וקבלה כדי להשלים נפש רוח ונשמה נקראים

מישהו בתו מה זה

נשמה
מלשון לתת לדבר משות דהיינו הרגשה לא

הרגשה איפהשהו בשמיים אלא אומר בעל הסולם
נשמה מלשון נפעל כמו נפקד נשמה זאת אומרת

לשון
פועל דהיינו הרגשה שאני מרגיש בלב את

הדברים זה נקרא נשמה תענוג מהאמת התלבשות
אור בכלי הערה

מוחין אז על ידי זה שהאדם עושה עבודה
בקדושה וטהרה עבודה פנימית אז הוא זוכה

להרגיש את הנשמה מה זה הנשמה אתת התענוג
הרוחני אבל בקדושה תענוג הרוחני תמיד נמצא

אין שינוי באור אלא השינוי
במקבל וזה לא פשוט להבין את זה כי לא תמיד

אנחנו באמת חיים את זה אנחנו תולים את
החיות שלנו בדברים חיצוניים אם כי גם

כשאנחנו משיגים אותם אנחנו מרגישים ריקים
ואנחנו רואים שבכלל התענוג לא נמצא שמה

ואם אני בדיכאון כל האושר והזהב
שבעולם וגם הסלבריטי אני תמיד מביא אותם

בתור
משל

אה עולם הזוהר זה הוליוווד אז אני מביא
אותם כמשל כי אנחנו בעניין של הזוהר הקדוש

ולא הזוהר שלו ליבוד אז אני אוהב להשתמש
בהם כמשל אין להם תירוץ לא לאהוב יש להם

כסף
בריאות יופי כל מה שהם

רוצים
ו למה רובם מסוממים רובם מתגרשים

למה כי הנשמה היא לא תלוייה בחומר הפוך יש
לך יותר חומר אתה אפילו שורף כמו שאתה

סורב
סיגריה האש יותר גדולה הסיגריה נגמרת יותר

מהר
אפילו אלא תענוג

רוחני יכול לעשות הכל לא להרגיש כלום יכול
פתאום פוף להרגיש הרגשה עצומה איך זה בא

לא יודע
מלמעלה יכול לפעול הכל כלפי אשתי ולא לאהב

אותה ולא להרגיש את האהבה להרגיש עייפות
נפשית ודיכאון ופתאום בשנייה פום יכול

להרגיש רות עצומים במה זה תלוי ם
הכימיקלים במוח לא בכלל לא בנשמה במה

הנשמה תלוייה בפנימיות שבי ברצון שלי
הרוחני וזה

התורה התורה עוסקת

בזה בתיקון

הנשמה ללכן כדי להשלים דיינו לשלם את
התשלום הראוי כדי להשיג שזה היגיעה

הנצרכת את הנפש ך נשמה נקראים איש
וביתו זה מה שכתוב בפסוק הבאים מצרימה את

יעקב דהיינו ייחוד ענווה קדושה ברכה איש ו
ואיתו שזה הנפש כוח נשמה וכשהיו באים כל

המידות הללו אז רואים להדבק בשכינה עכשיו
מה זה השכינה

היחד השלמות החיבור
אין הכוונה

לאינטרנט
שכינה

הכוונה לתענוג
הרוחני מתוך

אהבה אולי נדייק את זה יותר שלא נתבלבל
לרגש

היחד העצום הנצחי והאינסופי
המחבר את כל הפרטים שבמציאות וגורם

להרמוניה תפיסתית נשמ רגשית עצומה
בכל מרחבי נפשו של

האדם ובאופן רגיל האדם מרגיש את הנפרדות
את הדיכאון את

הבדידות וכמה שיורד יותר למצרים הוא יותר
מרגיש את ה את הפרטיות הוא לא נהנה מזה

אבל אבל הקליפה אוחזת באים לברירה ואז
שהוא מרגיש את ההפך שזה היחד האינסופי

איזה הרגשה עצומה הזאת אבל הרבה פעמים
ההרגשה שלנו ייבשה

אנחנו אוכלים קרח יבש אבל זה סוג של שמירה
שלא נשתגע נשבר כי אם יגלו לנו רגש קטן

אנחנו לא עומדים בזה אנחנו ישר

מתנפצים כמו אנשים שהרגישו אהבה גם
בהיסטוריה גם בהרבה דברים איך אומרים אהבה

משגעת לכן צריך מסכים לפני אז אהבה הגשמית
משגעת כל שכן אהבה רוחנית אז הרבה פעמים

אנחנו מרגישים מאוד יבשים בחיים וזה לא
פשוט

אבל זה קליפה ששומרת על הפרי כשרכש את
המסכים אז

א ידליקו לנו עוד פעם את הניצוץ של הנשמה
ונרגיש את

הפנימיות אוקיי נקרא עוד קטע ו זה כל כך
ארוך אפשר ללמוד בזה

הרבה אבל נספיק מה שנספיק

שנייה
אחת ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את

יוסף וומר אלמו הנה הבני ישראל רע ועצום
ממנו אב אני חכם עלו פני רבה והיה כי תקרא

המלחמה ונוסף גם הוא על סוננו ונלחם בנו
ועלה מן הארץ ושימו עליו שרי מיסים למען

ענותו
בסבלותם ובן הררי מנ מסכנות לפרעה את

פתאום ואת רעמסס
כאשר יענו אותו כן ירבה וכן פוץ ויקוצו

אתני בעיני
ישראל אפשר למוז בהדים מה שאמרו רבותינו

זכרונם

לברכה ליצרו של

אדם מתחדש עליו בכל
יום כיוון שיודע האדם

שיצו מתחדש עליו בכל
יום למה כי כל פעם מוסיפים לו משקל כדי

שישיג הערה רוחנית גדולה
יותר מי שעובד מי שלא אז הוא בתרדמה הוא

פחות או יותר נשאר באותו מקום כמו שאמרנו
הוא מרגיש

יבש אחד מ60
ממיתה לכן יצו מדבר עליו בכל יום צריך

וסיף כוח חדש ותגבור את כדי להילחם עם מצו
עליו הבא עליו ותגבור את כל יום

חדש
דהיינו כמו שהרב ש

אומר בהתחלה יש לי 10 גרם תענוג בחיים מה
זה תענוג בחיים בנשמה בהרגשה תענוג הוא אף

פעם לא בחוץ רק מגרה את זה אז אני יכול
לשתות [ __ ] תה [ __ ] תה לא

משתנה אם אני באה ל הסגה היא לא תהיה
גדולה

יותר מה השתנה הנפשה הפנימית שלי את התא
עכשיו יכול שתא זה דגמה נמוכה אבל סתם

לקחתי דוגמה זה מתבטא בעיקר בערכים של
האדם במידות שלו בתורה ומצוות אבל גם

בת זה יכול להתבטא אפילו
בנשימה הכל תלוי בתודעה שלי בפירוש בלי

לקחת חומר עכשיו ולדמיין שזה מגדל אייפל
לא על זה אני

מדבר אלא אם התודעה בעולם מליון ממלא אני
חוה את המציאות אחרת היא לא צריכה להשתנת

מבחוץ כמו שאומר בתכלית השלמות היצורה על
העולם אין לו תברח לשנות מקרה גשמי אלא

לברך הרוחניות בלבד מביא את זה יפה בעל
הסולם במאמר סגולת

השחירה אלא הברכה ישירות בנשמה אם הרגשתי
את הנשמה הרגשתי אהבה לא אכפת לי מכלום

בחוץ אם אני מרגיש את התענוג של המילקי
בלי מילקי המילקי לא מעניין אותי הפוך גם

זה תרכה ללכת ל

מכולת לכן דרכה ללעוס תן לי ישר את התענו
עכשיו לא אמרנו שזאת הדרך אבל זה

משל לכן דווקא שאדם מתאמן מגדילים לו את
ההשתוקקות הנפשית לא הגשמית יכול ות שזה

גם מתבטא בהשתוקקות גשמית גודלת כן כמראה
כביטוי כסימפטום אבל ההשתוקקות הנפשית

משתנה ה אומר נפש כי נשמות זה מדרגה
מדרגות גבוהות אנחנו מדברים בשפה

פשוטה ברגע שעלתה השתוקקות אני צריך כוח
התגברות כוח אמונה יותר גדול עד איפה עד

השמיים ואפשר ד לזה נמי רמז התנה באומרו
ודלא מוסיף יוסף כלומר מי שנו מוסיף בכל

יום כוח חדש נגד יצר הרע יפה הרי יצר הרע
יוסף אותו דיינו הוא יחלה

אותו
ומי שבאמת עובד לא כדי לקבל עולם המה שכר

שכולנו נגועים בזה אבל אנחנו מדברים עכשיו
על עבודה על דרך הפנימיות שעובד כדי

להידבק
בבורא אז הבורא בוחן אותו מכבל לו את האור

לראות אם הוא ימשיך לעבוד והבורא קוסם הוא
יכול לעשות את זה הוא מסתיר ממך פתאום את

העולם הבא שתקבל ואת הכל אתה מרגיש במדבר
גדול וזה לא קל לאומר לך שאם אתה לא תוסיף

כוח אמונה
תוסיף יגיעה אז יצר הרע יוסייף עליך ואז

יפיל אותך עוד יותר
למטה מי שעובד בשביל שכר בעולם הזה עולם

הבא תראו במאמר יראה השם מעבדי פרעה אני
לא רוצה להרחיב בזה פה אז כמעט אין לו את

הבעיות האלה למה כי כל מצווה הוא רואה
שהשכר שלו עולה אבל כאשר מתחילים לעבוד על

דרך הפרט על דרך האמת על דרך
התיקון על דרך הדבקות בהשם הנשמה

שגם לדרכים האחרות יש ערך כמו שאמרנו זה
קליפה ששומרת על הפרי קליפה דקדושה אפילו

וכשר באים לעבוד על דרך
האמת אז מרגיש זה נקרא לרדת מצרים זה

מדרגה מאוד גדולה לרדת
למצרים לא כל אחד יורד למצרים רק מי שרוצה

לתקן מורידים אותו
למצרים וגם מי שיורד למצרים זה אומר שיכול

לעלות ממצרים לכן אומר
אם לא מוסיף ומי שו עושה עבודה פנימית

מרגיש וחי את זה בכל יום באמת הוא לא צריך
להאמין בזה הוא רואה את זה הריצ הרע יוסף

אותו דיין הוא יחלה
אותו לגמרי לפי שאצ הר בא בכל יום בכוח

חדש למה כי הוא מאמן נתנו לו משכורת לכל
החודש עובד

בקבלנות ואם אין אדם מוסיף כוח חדש בודאי
יצרה ינצח אותו למה כי התפקיד שלה מאמן

לאמן להוסיף משקל ואם לא תתאמן בהתאם
למשקל שהוסיפו עליך זה כמו שאה מתאמן

במכון כושר דהיינו בבית המדרש עכשיו יצאת
החוצה לעבוד תה צריך להרים משקל אז אם לא

התאמנת כשהיית בבית מדרש ישבר לך הגב אבל
למה המאמן מבחוץ או הבעל בית מבחוץ נגיד

או הבעל דבר מוסיף לך משקל באמת הוא עושה
את זה כדי ש תאמן יותר טוב במכון כושר זה

לא בא בשביל הסבלות זה בא למטרה אחרת אז
אותו דבר פה יצר הרע האמת שזה כיפה אדומה

הוא עובד אצל הבורא הוא אפילו עובד יותר
נאמן ממך כי הוא עושה את

תפקידו רק

מה תפקידו הוא לאמן
אותך לכן הוא גם כל פעם בא מחדש למה כי

הוא בא להמן אותך יותר
טוב אבל למה זה צריך להת ברע זה לא יכול

להת בקדושה זה יכול זה נקרא דרך תורה אבל
כשאנחנו לא עושים את הדרך תורה שזה נקרא

שמאל של הקו
האמצעי אז יש דרך ייסורים שהיא באה להחזיר

אותנו לדרך תורה דהיינו דרך היסורים
מכריחה אותנו להיפגש עם הרצון לקבל כדי

שנצטרך לתקן אותו או מכריכה אותנו לבטל
אותו לפי העניין כל מאמן והאימון שלו יש

מאמן ביוגה יש
מאמן

בכוח
מתפרץ זה איימון טוב לקריאת ים סוף יש כל

מיני
מאמנים כפי שכתוב הרבה שלוחים

למקום אז גם הוא מתעורר בכל כוחותיו למה
כי זה לא מזה עשה האלוקים אי אפשר לזייף

באימון אתה רוצה שהשריר יגדל באמת אתה לא
עושה ניתוח פלסטי לשים מסת שריר אתה מתאמן

באמת אתה לא רוצה שיראו שיש שרירים אתה
רוצה באמת להשיג שרירים דיינו כוחות

מסך וזהו ויקם מלך חדש אפשרו יצר הרע
שנקרא מלך זקן וכסיל הוא קרו חדש לפי

שמתחדש על האדם בכל יום על מצריים הוא
הגוף שכולו פגעים ומראות

מצרים כי הגוף מיצג את הרצון לקבל
לעצמו כל מה שהוא יודע זה רק

ליהנות אין כוונה לגוף הגשמי זה סימן גוף
ש רצון העצמי של האדם הרצון כמו שהרב אומר

גוף מלשון
נגב הרצון לקבל יש גם גוף דקדושה זה צריך

לבנות את זה קודם אבל הגוף במצבו הטבעי
הוא

נגף כי רואים גם שכל הנעה הורגת את הגוף
מקרבת אותו למיטה זה כמו עם הסיגריה כמה

שאני נושם יותר בסיגריה אז הא מתקלה יותר
אותו דבר הגוף כמה שאני מקבל ביותר

תענוג הוא מתקלה יותר אפילו מבחינה
הבריאותית זה עובד ככה מבחינה

תזונתית באופן כללי א אבל מצד שני אם אני
לא אשתמש בו אם אני לא אקבל תענוג אם אני

לא אכל סליחה אז אני גם לא אחייה אז מה
עושים משתמשים בשתיים ומוצאים את האיזון

הנכון ועדיף ל להנות ממזונות רוחניים ש גם
ותנים את הכוחות להתמודד עם המזונות

הגשמיים ואני לא מתכוון על מזון גשמי זה
תאכלו עולים ירוקים בהתאם זה לא קשור

ללימוד תורה אלא נדבר על מזנות רוחניים
מזנות של

השפעה מזנות של

טהרה אשר לא ידע את יוסף כלומר בא בכוחו
הגדול וסובר שנו חושש לה הוספה יוסף מלשון

הוספה
יפה מוסיף זה האדם ידי יום ביומו בתגבור

את הקדושה וזהו אשר לדת
יוסף דברים

עצומים נקרא עוד
קטע ונסיים לצערי הרב אבל זמני זמננו קצר

היום יש גם עוד מות עד שיעור
ו אבל

זכינו תראו איזה דברים עצומים
באמת ראוי להתחזק לעשות בזה סדר בעזרת

השם ויאמר אל

אמו מה

שכתוב וומר אלמו הנה עם בני ישראל הרב עצו
ממנו יצר הרע אומר לגונדה דחמ דילה והנה

עם בני ישראל כלומר הגוף המקדש עצמו בבני
ישראל

הוא מוסיף מדי יום קדושה
לקדושה ואחר כך ינצח אותנו ודאי הרי כוח

הקדושה מעט העוד דוכה הרבה מן החושך וזה
רע ועצום ממנו למה כי ודאי הקדושה היא

הכוח
האמיתי פרעה יודע את זה לכן גם הוא נתן

ליושב לשלוט במצרים הקליפה יודעת שהיא
צריכה את

הקדושה כמו פטריה היא צריכה את העץ היא לא
יודעת לעשות אוכל

לבד היא לא יודעת אין לה מסכים היא לא
יכולה עקל לבד היא מעקלת בחיצוניות שלה

כמו ה כמו באנ סף כאילו היא מנסה לקבל את
האור בחוץ לא

בפנים יש פיטריות מאוד אכזריות
אגב יש איזה 100 אל סוגי פטריות באמת סימן

יפה יש פטריות שנכנסות לתוך המוח ודברים

הזויים וזה לגמרי סימנים
לקליפה

כל דבר צריך ללמוד
במקומו כל דבר יש לו סיבה סתם לאריה יש

רעמה יש אריות עם זקן גם נראה לי
אפריקאי נראה כאילו יש לו זקן בכלל זה לא

סימן אחד לאחד אבל בכל דבר יש
רעיון סימן

משל אב אני מתחכם עלו בדבר שמבטל אותו
מעבודת השם יתברך שאם לא נתבטלו מעבודת

השם פן רבה בקדושה
ויה כי תקרא נ המלחמה כל ויה לשון

ודאית דהיינו אנחנו יש לנו מלחמת אדיר עם
סיטר

דקדושה שם שנאנו דהינו בשינוי צורה מאיתנו
כי אנחנו רוצים רק לקבל עצמנו והם רוצים

אך ורק
להשפיע אבל אנחנו לא יכולים לקבל את

האור בעל מנת לקבל אז מה אנחנו עושים
עושים טריק לוקחים את זה מהקדושה כי ה כן

יכולה יונקים מהקדושה גונבים
ממנה אבל זה נותן גם יתרון למה כי אם

הקדושה פועלת נכון אנחנו מאמנים טובים
לברר את הניצוצות

אבל אם היא לא
מתאמנת זה לא טוב ם נוסף על סוננו ויעשה

גם עמנו מלחמה
ועלה לכאורה מדובר על סיפור תראו באיזה

צורה יפה ופנימית הוא מביא את זה מדהים
לראות בדורות

אחרונים וראינו את זה
רבי קולונימוס שפירה ו יש את הנתיבות שלום

לא חסר גדולים אבל בשפה כל כך פנימית זה

מדהים שם שנאנו וזה עם נוסף על שנאנו
ויעשה גם עמנו מלחמה ועלה הוא הניצוץ של

הקדושה יעלה מן
הארץ דהיינו מתחת

ידינו דהיינו ממקום הארציות הרצון לקבל
לעצמו

אנחנו רואים שטיפת הגשם כדי לעלות למעלה
היא

צריכה להוריד מהגשמיות לה

קצת וד יעלה מן הארץ ושקע את פני האדמה ה
צריכה לעשות ידוי דהיינו לפשוט את עצמה

מהפרטיות איך היא פושטת את עצמה מהפרטיות
היא זזה יותר מהר היא בתנועה בהשוואת צורה

ואז הא גם עולה
לשמיים

וכשיהיה כך זה ביטול
חיותנו והחוכמה שנחכה לעשות לו שנכניס

בליבו לרדוף אחרי אבלי העולם הזמן לטרוח
לאסוף ממון באמור לו צריך אתה לטרוח על

פרנסתך פרנסת בני
ביתך גדולה מכולם המיסים

והארות בכל יום חדשים מקרוב באו אם לא
תטרח בכל כוחך יומם ולילה מה הם תמצא

לעשות כל
אלה כן דהיינו פרנסה מלשון

פרנס כמו שהרב

אומר דיינו הם נותנים לו להזין את הפרטיות
שלו ויש עניין של מיסים וערנות זא

אומרת יצר הרע נותן לך לאזין את הפרטיות
קצת אבל הוא גם לוקח מיסים על זה ומכניס

אותך
לחובות ואז עם כל המיסים שאתה משלם ואני

לא מדבר על פוליטיקה כבר לא שווה לך לקבל
תענוג אתה עובד מרוויח 50 אל 30 אל למיסים

לא השיר לך כלום יצר הרע שהוא כפור הבן
אדם אתה עושה הלוואה מיצר

הרע אתה חייב לו פי 10 לא משתלם לחיות ככה
והם מאבדים אותו בגשמיות אבל שוב במאמנים

טובים כי לא ראוי הוא לא ראוי לרוחניות
לפני שהוא קצת מתחזק נפשית איך התנו לו

תענוג נצחי שהוא לא יכול על על מסטיקים
להתגבר אז זה באמת כור היתוך מבורך קשה

להגיד את זה אבל אבל זה כך מצרים זה קור
היתוך

מבורך זה שמירה טובה מאוד בלי מצרים לא
יכלו לעלות לארץ

ישראל לכן ידוע הסיפור עם אברהם שוא שאל
אותו איך תדע כי במה קרישנה אמר לו גר

יזרח בארץ נחייה לו להם אני אר לו בלי קשר
בכלל לשאלה אני שואל איך אני אדע שני ראשת

הארץ תגיד לי אני אתן לך את הארץ מה הוא
אומר לו העם שלך יהיה בגלות זה בכלל לא

תשובה אתה עונה לי הפוך
מהשאלה זה כמו שאני אשאל אותך א איך אני

אדע שאני אהיה עשיר אז אתה אומר לי עביר
לך ירושה תזכה במפעל הפיס אבל מה אתה עונה

לי אתה תפשט רגל אז מה הקשר א אלא לא הוא
ידע שבזכות מצרים זה קור ההיתוך שיכשיר

אותם לארץ

ישראל לכן וזה שמר ושימו עליו שערי
מיסים מה זה רי מיסים דיינו ממונים לפתו

על עניין הוצאת הזמן והכל נקרא בשם
מיסים זמן זה כאילו הדברים

שו ברוחניות הזמן הוא דבר אחדותי הוא מחבר
אבל בגשמיות הוא עושה הפוך מטבעו הוא

מפריד את הקשר בין הפרטים בין הענף לשורש
בין הסיבה

לתוצאה בין הפנימיות לחיצוניות הוא גורם
להסתרה וכוונתם ב זה למען ענותו בסבלותם

של מיסים וי את אורח כ אם לאסוף ממון
דהיינו את הרצון שלו

העצמי ממילא זוהי סיבת ביטולו מעבודת
השם אוקיי נקרא עוד

קטע מה עושה האיש הקדוש אשר חשקה נפשו
בעבודת השם בוטח בחסד השם ולא חושש לשום

עניין מענייני העולם הוא מתפרנס בצמצום
ולא מבקש שום יתרה רק מחשב עצמו כיניים ד

עלמה ומי הביאו לידי מידה זו חשה בדעתו
צער אותו עולם ומה יהיה בצער הגוף והנפש

ואותו העולם הוא
העיקר ואף אם הצטער אדם בזה העולם בפרנסה

וחוצי הזמן קצר באותו עולם הארוך נמצא
מנוחה ושלוה לרכות ימים לא כן ה מתרח

בעולם הזה בשביל הנעת גופו כי אין לו כי
מנה ה מועטת לפי

שעה ובאותו עולם יהיה בעניות שאין כמוהו
בעניות ובייסורים קשים ומרים אשר אין

כמותם ייסורין ו בזמן
ארוך בקצרה באדם עשה חשבון עכשיו אם אני

משקיע יגיעה בחיצוניות בגשמיות הרי זה לא
ממלא אותי באמת אפילו זה גורם לי לריקנות

אז עדיף לי להשקיע בדברים הנפשיים

הנצחיים אבל כדי שאני לא אעשה את זה מתוך
תענוג ואז אני עוד פעם מפספס את העניין אז

פרעה מאמן אותנו הטומאה מאמנת היא נותנת
עוד יותר תענוג בגשמיות ואז מרחיק אותי

מהרוח מצד שני שהתגברתי על הגשמיות גם
וחזרתי לרוח גם נהייה לי שריר יותר טוב

להתאמן ברוח דהיינו נהייתי יותר טהור יותר
חזק ואז בעצם

התקדמתי הוא לא מדבר רק על פרנסה חיצונית
אוו על זמן לחשב את הזמן לא ח יכול להות

שאני עובד 10 שעות ביום אבל אני נותן את
כל כולי

לכלל אז יכול ות שאני עושה כל היום בתורה
א זה גם הדד החיצוניות אבל לא רק אלא איפה

הנפש
מונחת והרי נאמר בכל דרכך דהו ו במקום

שאדם מחשב

שמה אוקיי

לסיום המון דברים יש פה זה לא נגמר באמת
דברים

עצומים

בעזרת השם שיכנס
ללב אה

זה אני אקר קטע

קטן יפה זה מפרשת לך לך ובכך נסיים דברים
קדושים שקשורים לכל מה שדיברנו כי מצרים

זה כור

היתוך
אומר ונחזור לענייננו כשאמרה התורה לאדם

ללמוד בתחילה שלא לשמה בלא לשמה יש המון
מדרגות כמו

שאמרתי דיברנו בהקדמה לטז מזה מומלץ לראות
את זה שמה באות י א

אבל אנחנו צריכים להשתמש בלא לשמה הטוב
ביותר יש לא לשמה של תינוקות יש לא

לשמה של ערייה יש לא לשמה של גן חובה ויש
לא לשמה של אחל

המלך העיקר ה מעלות והשגות מתחילים בלו
לשמה הגבוה של אחל

המלך אבל כל אחד יקח את זה זה למקומו
הוא אומר כשאמרה התורה לאדם ללמוד בתחילה

שלא לשמע דין הוא לא לשמע זה כדי לקבל
תמורה עצמית יהיה לי עולם הבא יהיה לי

בריאות פרנסה חיים
טובים אז שמ לה

למה ותיקח שרה יש את אברהם את הגר למה הוא
שמ לאלה כי זה לא לשמה שבא מהתורה זה לא

לשמה שהוא מוכרח מתוך שלא לשמה בע לשמה
שהוא אמצעי אז זה מותר איש נתנה לו אצה

ללמוד שלא לשמה מקץ 10 שנים לשב את אברהם
לא כתוב עדיין אברהם

אגב בגלל שזה לא
לשמה כמובן הלא לשמה שלו זה כמו מיליון

לשמה שלנו כפי שאמרתי יש בזה מדרגות אצל
בעלי השגה עצומים לא

לשמה זה ה לשמה שלנו
דהיינו א מצד תיקון

הבריאה להשפיע במנת להשפיע זה מדרגה עצומה
ולשם אנחנו צריכים להגיע אגב מצד מטרת

הבריה זה נקרא לא לשמה למה כי אני לא
משתמש ברצון

לקבל אבל מצד תיקון
הבריאה אז הלש זה משפיע בעל מנת להשפיע

ועלא לשמ זה משפיע בעל מנת
לקבל אז הלא לשמה של אברהם היה במדרגות

גבוהות אבל ה
הנוסחה עובדת בכל העולמות אותו

דבר
לכן אני מניח שהל לשמ אצלו היה לעבור מ

משפיע בעל מנת להשפיע למקבל
לבחינת מקבל בנת להשפיע במדרגה שלו הלא

לשמה
שלנו הוא מגוון בשביל כבוד

בשביל פיסטוקים ויש בזה הרבה
מדרגות בכל מקרה אמרה לו יפה שתתחיל מלא

לשמ אי אפשר לקפוץ ישר

למטרה בארץ קנן הוא העולם הזה שיצר הרע
שולל בו שנקרא קנן למה באמת זה נקרא כנען

כנען זה קנייה זה דבר
טוב אז למה אתה אומר שזה רע לאני הודעתי

בגלל שזה קניה מתוך ראת העונש ולא יראת
הרוממות יש שמה קנייה אבל היא בענת לקבל

היא מפחד

אז זה לא קדושה

עדיין כי כל אתה עושה מפחד יצר הרע יכול
לאחוז בך במה אם תקבל לעצמך או לא כי אם

השו תיהיה עליהם אתה תבגוד
באדוני ובוא אל הגר

ותר ותראה כי ירתה לרז ד מתמיד בלימוד
שלשמה ניתן כוח בסתר אחה ו מתעברת ומתגברת

תוך תוך כך ותקל גבירתה בעיניה מה זה
גבירתה מדרגת לשמה פנימיות

התורה היצר הרע נותן לאדם ללמוד שלאו לשמע
כדי שיזכה לאושר

וכבוד וזה ביזוי הגבירה שהוא לשמה למה כי
אם תאירו ואם תראו את ההב שתחפץ כל המטרה

שאנחנו עוסקים בתורה בכלל באנו לעולם הזה
זה כדי לזכות ל לשמה אבל אומר בעל השלום

מי חורבן הבית שכח מזה בכלל נתקנו

בחיצוניות לכן פנימיות התורה כל כך חשובה
שהיא מחזירה אותנו לשביל

הזהב למסלול של
הלש ומה זה ה חורבן הבית על שנת חינם חרב

הבית דהיינו שנעו לעבוד בחינם שזה נקרא
לשמה אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב ע מנת

לקבל פרס וכמובן זה התבטא בשנית חינם
גשמית ופירוד זה הכל אותו קו פשוט בכל

מיני מדרגות המדרגה הפשוטה זה יחסים בין
נשים לכן גם אומר ואהבתך כמוך כלל גדול

בתורה כי מתוך שאתה מתרגל לאהוב את חברך
אתה יכול להתרגל גם לאהוב את

המקום להשפיע על המקום והנה המתמיד שללא
לשמע גדול עוונו מנסו וחשוב להבין את זה

זה לא בדיחה והתורה מתרעמת ומעלת עליו כל
יום עכשיו בחיצוניות אנחנו בכלל מתעסקים

בזה אומרים גם שלא לשמע טוב תהפך שלי ותו
על פניו אבל אנחנו חושבים שמדובר על הלא

לשמה של
המעשה אבל זה לא לו לשמה מדובר פה זה

הבייסיק זה גן חובה אנחנו מדברים על הלא
לשמה של הכוונה של הנשמה לא של המעשה הלא

לשמה של המעשה זה עניין אחר זה גם חשוב
אבל זה בסיס יש שתה לא לשמע בכוונה בנשמה

מה שזה עבודת הצדיקים עבודת דור המשיח
עבודת תלמידי חכמים עבודת בני

תורה
דהיינו לא שאני מניח

תפילין כי אני קבל זה כסף זה ברור שזה לא
לשמע נמוך המעשה אני מניח תפילין כדי

לקיים מצווה אבל מה לא לשמע בכוונה
שלי האם אני עושה את זה כדי להידבק בבורא

כדי לעקוד את השמאל או כדי לקבל עולם הבא
לכן יש מדרגות בלא לשמ יש לא לא לשמ במעשה

וזה בסיס אבל עיקר הלא לשמ הוא
בכוונה זה שמה העבודה עיקרית שם עיקר

העבודה למה אני מקיים תור מצוות בשביל
הבורא או בשביל

עצמי על זה נאמר אומר הרבש אומרים
הרבה מביאים את זה בחסידות אה אשר למה

פעמיים תגיד פעם אחת כי יש שני לו לשמה יש
לו לשמה של הגשמיות ויש לו לשמה של

הרוחניות ושניהם צריך הרבה עזרה אוא אמר
לו אל

תדאג גם בעה הרוחני אני אהיה איתך בלו
לשמע רוחני שהוא הרבה יותר קשה א גם הרבה

יותר
נעלה לכן התורה מתרעמת ומלת עליו כל יום

וזהו ותאמר שרה אל אברהם חמסי עליך
שהתמנתה שלא לשמה שהיא שפחתי עשית את

השפחה לעיקר את המעשה לעיקר את החיצוניות
לעיקר תחלום למה התרתי לך שפחה כל מה שטרת

לך לעשות מעשים לרדת לעולם הזה אפילו
ללמוד ניגלה זה כדי להביא את זה לפנימיות

לא כדי שזה יהיה
העיקר אומר בעל הסלם אומר הזוהר אוי להם

לבריות מלבנה של תורה דהיינו שמלבינים את
פנימיות התורה ועוסקים רק בחיצוניות התורה

עוונם גם גדול מאלה שלא עוסקים בכלל בתורה
כי הם תינוקות שנשבו והם

מזידים יחסית אליהם כפי שאומר תיקוני
הזוהר מי מאיתנו

יעיז להרר על רשבי ואלה
דבריו לכן למה התרתי לך שפכה כדי שיבנה

ממנה ותחזור ותלמוד

לשמע ועכשיו עשית פ ליקר ו כשלומד ורואה
שהלומד שלא לשמע בתמידות אין לו חלק דנו

אם האדם זוכה ומראים לו שבמסלול הזה הוא
לא מגיע לאף מקום הוא לא באמת מגיע לחלק

בשכינה
הקדושה אז גורם לו לעירור תשובה אז חוזר

ושומע לדברי תורה ולומד לשמר מחזק כוח
הגבירה זה גם הסיבה שהרבה פעמים אומנם זה

דרך ייסורים אבל לוקחים לנו גרם את התענוג
בתורה ומצוות ההרגשה למה כדי שנתעורר נבין

שמשהו פה לא בסדר ואז יש לנו בחירה לברוח
מהמערכה או להתחזק ולחזק את לשמה רוב

האנשים בורחים
מהמערכה אלף נכנסים לחדר ואחד יצא לו

הוראה אבל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון

גדול ונדבק בה ודחה השפחה וזהו וומר הם אל
שראי הנני שומע

לעצתך ושפחת בידך השילה הטוב
בעיניך וטענה ותענה שרי ותברח מפניה דעל

ידי לימוד התורה לשמה בא עינוי לשפחה
ובורחת דהיינו השפחה זה ה חיצוניות הגוף

הפרטיות הרצון
העצמי יש בזה המון המון פירושים עצומים

אבל ככה בקטנה דווקא שאדם לומד לשמה אז
הגוף שלו פתאום רוצה לברוח מעבודת השם הוא

לא רוצה את עבודת השם כל עוד הוא לומד רק
לא לשמה אז אין בעיה לפרעה כמו שאומר הרבש

כל הבן הילוד הירות השליכו לא
הבת בא דיינו בחינת רצון לקבל ובין בחינת

השפעה אין לו בעיה עם המעשים של קבלה
עצמית אין לו בעיה עם מצוות אפילו שאני

עושה לעצמי פרעו לו מעודד את זה למה כי
אין לו שפע עצמי הוא נמצא בעורף והשפע

שיורד מהמוח למטה לישראל הוא יונק מזה הוא
לא רוצה לשחר את ישראל הוא רוצה את בני

ישראל א אצלו אז למה לא להרוג את הבחורים
אם יהיה לך בכורים תקבל פי 10 יותר רות גם

הבכור יורש פי שתיים מה אתה פרייר תהיה
חכם פרעה אלא לא הוא יודע שאם הבכור יש לו

סכנה למה כי הבכור עלול לרצות להגיע ל שמע
באמת דבר יפה הוא לא ידע מי הגואל של

ישראל הוא לא ידע מי מושיען של ישראל אז
הוא אמר תהרגו את

כולם נקודה חזקה זאת אומרת הוא לא יודע
מאיזה הבנה מאיזה נקודה פתאום יפול לי

הסימון ואני ארצה לעבוד לשמע אז מה הוא
אומר אני אמחה את כל מה ש יכול להביא את

זה ואלה זה מפיה פרו הוא עובד
מקצועי אבל אין לו בעיה עם הבנות תהרוג את

הבנות
גם או תהרוג את הבנים הלא

בכורים לא אין לי בעיה איתם רק עם הבנות
בכורות דהיינו שרוצים יתר דבקות רק איתם

יש לי
בעיה יש בזה הרבה סודות קצרה יריעה מ

להעריך השם ברחמה יזכנו להיות כל עמדנו
לשום שמיים אמן כי רצון ברוך אדוני לעולם

אמן ואמן אם ך אדוני לעולם אמן
ואמן יפה מאוד אז לסיכום ראינו איך צדיק

עצום וגדול
כזה מביא לנו את הפרשה בפנימיות עצומה

וגדולה וגם אמר לנו כמה חשוב ללמוד את
התורה

בפנימיות בעבודת נפש בכל מילה וגימטריה
כאן רואים את זה

וגולת הכותרת כמה חשוב ללמוד תורה
לשמה או

לפחות ללא לשמה שמביא
לשמה

שזה פנימיות
התורה או החיצוניות של בפנימיות

התורה כי אנחנו נפגשים תמיד עם הכסף גם
שאתה לומד קבלה אתה לא מסיג את הקבלה ישר

זה מסתר ממך לגמרי אבל זה קליפה יותר
גבוהה מה אתה קורא לקבלה קליפה לא אני

קורא לתפיסה שלך את הקבלה קליפה למה כי
אתה תופס את הקבלה

בחיצוניות מה זה אתה אנחנו אנחנו תופסים
את התורה בחיצוניות אז זה קליפה צריך לברר

את
הקליפה לברר את הניצוצות ולעלות על הקדושה

אז מה מיוחד בקבלה על
הנגלה כ קודם כל שניהם מיוחדות צריך את

שניהם אבל פנימיות
התורה זה מכון כושר הרבה יותר נעלה במיוחד

בדור הזה כפי שאומרים
המקובלים להביא אותנו מתוך שלא לשמה

לשמ ואני אסיים יגיד שזכרו יגן עלינו
דהיינו שהזיכרון שבו יפעם בנו ונהיה

קשורים הוא בהשוואה צורה
איתו ונסיים במה שאומר תיקוני הזוהר

והלוואי וכנס לליבנו אם תארו ואם תעוררו
את אהבה שתחפץ דהיינו שנזכה לעורר את אור

החסד והאהבה בבחינת אהבת עולם
האבטיח אז יבנה בית המקדש אז נזכה לכל

המעלות
והשגות כאשר נתאר את כלי הקבלה

שלנו ורוב הזמן אנחנו רוצים את התורה כדי
להגדיל את כלי הקבלה שבנו לא כדי לטאר

אותם
אנחנו כאילו פועלים הפוך

מהדבר ובהקדם לתז אני ממליץ לעקוב אחרי
שיעורם אנחנו בדיוק נכנסנו לנושא הזה

ונרחיב את זה שם אם תאירו ואם תראו את
אהבה שת אכפת שנזכה להידבק בצדיק אביר

יעקב ברמבם הנשר הגדול אמן

ואמן

מה שלומכם בעזרת השם נעשה ונצליח היום
אנחנו ביור צית הילולת האביר יעקב זצוקל

סבא של הבבא
סלי צדיק גדול מקובל גדול ובעל השגה עצום

מאוד בעזרת השם שנזכה תקלל בזכותו
ותורתו דהיינו בזכות שלו בעבודת השם אגב

חשוב להבין
ש הרבה נדבקים לצדיק בשביל התמורות

החיצוניות שלו ובשביל הגשמיות שלו בשביל
מה יצא לי מזה וזה נקרא לא לשמע דלא לשמע

אפשר להשתמש בזה קצת אבל כמו שאבייר יעקב
בעצמו אומר צריך מאוד להיזהר מזה הצדיק לא

בא כדי לתת חיות לפרעה הוא בא כדי לתת לך
עבודה רוחנית לתקן את הנשמה הוא לא בא כדי

לעשות העבודה במקומך תגיד הצדיק יגן עליי
ואני לא עושה כלום ממש לא צריכים לקחת

אחריות אישית ולעשות עבודה פנימית בעזרת
השם אז אנחנו נקרא קצת כל מיני קטעים

שסימנתי לי פה אנחנו לומדים את זה ביחד לא
לא היה לי זמן להכין את זה אבל אני זרום

יהיה בסדר אנחנו
בחברותה יש לכם שאלות תשאירו בתגובות

אוקיי

כי אני אקרא קצת כמה נקודות חשובות וגם
אני אם אני אספיק אני אדבר על עוד

דברים וגם את הגוי אשר יעבדו דן
אנוכי

זה מספר ש נקרא בגדי
השרד של רבי יעקב הבוח ר קי מילן במשנת

חכמים אין הקדוש ברוך הוא פורע מאומה למטה
עד שמשפיל שריה למעלה וזו דרשו מהפסוק

יפקוד השם על צבא המרום במרום אף במצרים
קודם שנפרע הקדוש ברוך הוא מעם רשע הקדים

ונפרע משר של מצרים בעולמות העליונים ויש
פה רעיון עמוק ביותר ואני תכף אסביר אותו

מלכתחילה הודיה זאת לאברהם כי בשעה שייעשה
בהם דין ו נקמה וגם את הגוי אשר יעבדו וגם

להרבות את השר הממונה על מצרים שאף הוא
נידון

ונענש עוד יש לומר אוקיי אז קודם כל מה זה
השר של מצרים מה זה כל העניינים

האלה היות והכל מורכב מפנימיות
וחיצוניות

אוקיי הכל הפרט והכלל שווים יש ביניהם קשר
היום המדע הגילה את זה אפילו ב ברמה של

החומר הגשמי ואם בעצם יש ביניהם קשר אז מה
זה

אומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם דרך
כללים למשל פעם היו רוצחים בני אדם חס

ושלום וחותכים אותם ותראו מה עשו לנו
במצרים וזה לא היה דבר רע זה היה דברים

שהם היו מקובלים בעולם
למה כי אלה היו הכללים של העולם של

האנושות
אבל היום יש כללים אחרים וממילא זה משפיע

על המציאות היום האומות המאוחדות שהם היו
האומות הכי ברבריות כמעט בדורות קודמים

היום הם קוראים לעצמם האומות המאוחדות
ואפילו אכפת להם מה קורה

בעזה כמובן זה בעל מנת לקבל אבל האנושות
התפתחה ירדו כללים חדשים

לעולם זה שישמעאל עכשיו בהר הבית זה לא
בגלל עניין צבאי טכני כזה או אחר אם חס

ושלום יהיה מלחמה ונעיו משם אז הם יבואו
מכיוון אחר למה כי ה הבעייה הייא לא בדבר

החיצוני אלא היא בעיה בדבר הרוחני שהוא
משפיע על כל הפרטים כמו שאם בן אדם חולה

ויש לו ניגי אור זה לא באמת באור האור רק
סימפטום זה רק מבטא את הרעילות שהגוף מנסה

להוציא החוצה אבל אם אני אמרח משחה על ה
אור זה לא יעזור לי זה יתן לי הכלה זמנית

אני צריך שהתיקון הרעל יצא מבפנים ואז אני
רפא אותו דבר פה אז

מצרים שהם נגיד הפרטים והענפים הם מושפעים
מהשורש הם עובדים לפי השורש הרוחני אז

המלחמה הם לא בחרבות עם מצרים זה לא
העניין אלא המלחמה היא עם הכוח של מצרים

ברגע שניצחת את הכוח של מצרים אז גם מצרים
נכנעים

הכוח של מצרים נקרא אנוכיות גאווה עבודה

זרה אז צריך שכל המלחמה במצרים תהיה מטעם
הסר שלהם זאת אומרת מטעם הכוח הזה של

האנוכיות אני צריך לדעת לאן לכוון את
המלחמה כדי שאני באמת אלחם כי כמו שאומר

הרבא זה
מביא אקדח אקדח זה מביא טנק זה מביא טנק

זה מביא פצצה זה לא נגמר אתה לא יכול לנצח
ברצון לקבל תהרוג את אלה בהליכה הם לוקחים

אותך יש מיליארדים המלחמה לא
חיצונית כמו שאומר בהקדמה לספר הזוהר בעל

הסולם שבני ישראל מעלים את פנימיותם הם
משפיעים על כל העולם גם פנימיות אומות

העולם עולה וה חסידי אומות העולם שביניהם
עולים כי הכלל משפיע על הפרטים כמו בתורת

הקוונטים עשית ניסוי עכשיו זה משפיע על כל
הנישואים נהייה פה עכשיו דבר

חדש התגלה כלל חדש בעולם
בחלקיקים במרחב

ביניהם
לכן יש פה עניין מאוד מיוחד ואז אתה צריך

לדעת לאן לכוון את המלחמה שלך כמו בישוב
הארץ אם אנחנו חושבים שישוב הארץ זה רק

דבר
גשמי פספסנו לגמרי את העניין כל ישוב הארץ

זה סימן לזה שצריך ליישב את הרצון להשפיע
אבל אם אני מיישב את הארץ רק בחוץ בלי ל

עשות ישוב רוחני
בתודעה אז הבורא מלכתחילה ישלח לי את כל

הקליפות שיזכירו לי שאני לא עושה את
העבודה

האמיתית
לכן קודם נענש השר שלהם הכלל הדבר הרוחני

אם זה המלחמה המלחמה היא רוחנית היא לא
גשמית וברגע שתיקנת את ה את את הסיבה את

שורש הבעייה כל הסימפטומים נעלמים זאת
אומרת אתה חולה בגלל בגלל

פרעה תיקנת את פרעה המחלה לךה כל המחלה
אשר שמתי במצרים לא ישים עליך כי אנישם

רופא רופאך זה
הכל הולך לפי הפנימיות וחשוב להבין את זה

אז עכשיו שבן אדם בא והמצרים מפריעים לו
איך הוא יילחם בהם אם הוא נסה ללחם בהם רק

בחוץ אין לו סיכוי למה כי הוא יבוא לו מפה
יבוא לו מפה יבוא לו מפה אנחנו עכשיו

בשובבים אמרתי כבדיחה בעצם לא כבדיחה כי
היסטוריה

למצרים היה תקסים של פגם הברית בגיל יג או
סביר להניח בגיל יא מצרים זה דעת האנוכיות

הם היו עושים תקסים של אהבה עצמית של פגם
הברית ממש לנערים שהתפתחו אנחנו עושים בר

מצווה הם עשו תקסים של פגם הברית זה דת
האנוכיות

אז אם אדם גם מנסה לשמור את הברית למשל אם
הוא עושה את זה רק מבחינה חיצונית וזה גם

חשוב אבל הוא לא יצליח למה כי זה יבוא לו
מפה יבוא לו מפה יבוא לו מפה יבוא לו מכל

הכיוונים גם לרווקים ואפילו יותר
לנישואים או לפחות לא לניסוים מטריים אבל

הנישואים אחר כך
למה כי יש פה איזה בעיה רוחנית אתה לא

אוהב מספיק את אשתך אתה מחובר
לחיצוניות לכן אתה הולך לדברים אחרים אם

היית שלם מבחינה פנימית
מה לך לחפש בקרמים זרים אותו דבר

האדם
לכן צריך להילחם בשורש הבעייה אני חייב גם

לעבוד דרך הענפים וזה חשוב
אבל אני עושה את זה כדי לפתור את שורש

הבעיה ומה שורש הבעייה קליפת
פרעה לכן חייב שקודם השר בשמיים ייפול

בפנימיות בעליונות שלהם ואז ממילא כולם
נופלים כמו יש רובוטים על שלט עם תוכנה

הרגת את התוכנה אז כל הרובוטים כבר

נפלו במטריקס הם הביאו רעיון

דומה
שהמלחמה הוא ניצח אותם במלחמה הרוחנית ולא

הגשמית

טיבת וגם לרבות את כל הגויים הקמים עלינו
לכלותנו להרע לנו שכבר בעת ברית בין

הפטרים הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם
אנוכי דן

אנוכי נמצא כי אף אנו בצרות
גלותנו מה זה הגלות שלא מרגישים את

האלוקות שלא רואים את טבת הבורא לא רואים
ומרגישים את הפנימיות גם במצוות זה נקרא

שכינתה באפרה שאני מרגיש בעבודת השם טעם
של עפר אני מתפלל ואני לא רואה שהבורא

שומע אותי הכל נסתר ממני או שאני רואה
דברים רעים בעולם נשרפים בעלי חיים

באוסטרליה פוגעים בילדים קטנים אני לא
רואה את ה אני לא מצליח לראות את האלוקות

אני בגלות כי מצד האמת אין רע אבל הגלות
נותנת לי השליה של רע אבל זה גם טוב כי

ככה אני יכול לתקן אבל זה מצב שהוא לא
קל צריך פה כוח של תקווה אומר בטוחים אנו

באותה הבטחה קדומה שניתנה להבינו אברהם
ועל כך אנו אומרים ואי שעמד אבותינו ולנו

שההבטחה זו שעמדה לאבותינו ביציאת מצרים
מה ההבטחה שאם נעשה עבודה אמיתית הקדוש

ברוך הוא יעזור לנו עומדת לנו בכל דור
ודור בכל ירידה וירידה אשר עומדים עלינו

לחלונו שכן הקדוש ברוך הוא מצילנו

מידם
אוקיי אבל ההבטחה הזאת חשוב להבין בעל

הסולם מדבר על זה גם
הרבה אני שותק כפה כי חסרים לי הרבה שעות

שינה אז אל תקפידו
עליי לא סתם זה היה בדיחה לא מצחיקה

האמת
אומר

שאין הנחה זאת אומרת יציאת
מצרים אם אתה לא צועק ומרגיש את הגלות

הקדוש ברוך הוא לא מוציא אותך ממצרים למה
כי אתה צריך להביא את הכלי אתה צריך לברר

את הניצוצות אין הנחה בעניין הזה אבל
אנחנו באמת לא רוצים לעבוד אנחנו לא רוצים

לעבוד אם
באמת נבדוק את זה

שנייה
אנחנו לא באמת רוצים לעבוד אם נהייה

אמיתיים ופרעה בא ללמד אותנו לעבוד
איך על ידי שפרעה מכה בנו שפרעה זה הקליפה

הפירה עורף דהיינו מצב של
אחוריים זה כמו מכון כושר זה מחזק בנו את

הדרישה
לאמת רק צריך לכוון שאנחנו מקבלים את זה

כדי לברר את מצצי הדו דושה שמה זה נצי
הקדושה הנקודות אהבה ואמת שנמצאות בנשמה

שלנו ש הם כאילו קלועות בקליפות מה זה
קליפות אנוכיות גאווה

נפרדות ואנחנו בעצם מגלפים את הקליפה
ומוציאים את הנקודה האמיתית למה היא חייבת

לבוא דרך הקליפות יש לזה הרבה סיבות אבל
בקצרה כדי שנהיה שותפים

לתיקון וחשוב להבין שהקדוש ברוך הוא לא
עובד אצלכם ולא אצלי הוא לא בא ללטף לנו

אנוכיות זה בדיוק מצרים דת האנוכיות
ואמרנו שאדם עולם קטן מדובר באדם עצמו אז

פרו שבאדם הוא אומר תאבות את הבורא רק אם
אתה מקבל מזה את הוויה לא ידעתי הוויה זה

מידת השפעה אני יודע רק אלוקים רק את

העוצמה לכן הוא חוטף 10 מכות מי פרעה
שבאדם אבל אם אתה מזדהה עם

היהודי אז זה טוב זה ניקוי רעלי אם לא
מפריע לך אד רבה אתה שמח אבל אם אתה מזדהה

עם פרעה אז אתה מרגיש את המכות אז צריך
להיזהר

מזה אבל יש הבטחה מה
ההבטחה הבטחה

מיוחדת שנחזיק בה בעזרת השם שהקדוש ברוך
הוא הבורא יתברך הכלל של

הכל מבחינתנו כוח האחדות שמחבר את הכל על
דרך פלא יש מעין הוא הוריד אותנו למצרים

למטרה מסוימת הוא חס ושלום לא רוצה שיהיה
לנו רע ונסב ונהייה נפרדים זה כדי לאפשר

לנו לתקן
מצידנו כי ההדר קודם

להוויה ובמצרים בונים כלים אם נעשה את
העבודה שלנו בצורה אמיתית יש הבטחה מהקדוש

ברוך הוא מהכלל של הכל מנשמת
העולם שהוא יתן לנו את

הכוח אבל זה תהליך זה נכון זה לא ברגע
אחד כל

המכות והסבל ו עבדות ועבדות זה דבר נורא
אנשים לא רוצים להיות עבדים פעם גם זה היה

בגשמיות מקובל אבל האדם הוא עבד ל מה מה
רע בעבדות כי זה כאילו לא נותן לך בחירה

והבחירה זה צד האדם שבך אז שאתה עבד זה
מאוד קשה כאילו אתה לא יכול לפעול את האדם

שבך אבל מצד הפנימיות אתה עבד של פרעה מה
שכל דבר שאתה עושה כדי להתקרב לבורא פעה

לוקח לך את זה זה גם הסיבה ש עכשיו הנחתי
תפילין למדתי תורה גם אני קיימתי מצוות

אין לי אור גדול יכול להיות שם היה [ __ ]
כפה אני נהנה עוד

יותר למה הרי החיות והאורות הם בתורה
ומצוות למה כי פרעה לקחת האור בדיוק אז

אתה לא מרגיש כי אתה יהודי הקליפה לקחה לך
את האור לכן אתה לא נהנה זה כמו

בור הבור כן בו מים אבל נחשים ועקרבים יש
בו גאוה

ואנוכיות לכן אין נה אתה צריך להוציא את
פרעה ואז תרגיש את האור האלוקי תרגיש את

האחדות ורואים גם שזה קורה באנושות היום
אנחנו מתקרבים לזה והאנושות השתנתה כמו

שאני תמיד מדבר אוקיי ואחרי כן ייצאו
ברכוש גדול רבות כתבו בספרים הקדושים כי

הרכוש הגדול שזכו לו ישראל בציטה ממצרים
לבד מהכסף והזעה והשמלות שנטלו מהם או יפה

מאוד הם ניצוצות הקדושה שברו ו
מה זה הרכוש הזה הרכוש

הנפשי
הכוח של הדבקות בבורא באינסוף כוח האהבה

אמיתית בלי אנוכיות כוח ההשפעה הטהור זה
הרכוש אבל הכוח הזה מעורב בקליפות למה כדי

שאנחנו נברר אותו בעצמנו שנהייה שותפים
וגם כי יש תפקיד לקליפה אולי אם נספיק

נדבר על זה בהמשך
א

אבל זה כמו שאתה מוציא את הסיגים מהזהב
כדי לקחת את הזהב אבל מה זה הזהב הרוחני

זה החוכמה
הפנימיות אתה צריך לברר את זה מהקליפה כדי

שזה יהיה שלך אתה צריך להרכיב את הפאזל
לבד אבל הרכוש זה לא רכוש חיצוני זה גם לא

כסף ובניינים אלא הרכוש זה הניצוצות קדושה
הרכוש הנפשי הרכוש התודעתי זה רק מה שקיים

אגב זה גם המדע אומר
היום אומר בגשמיות כי זה מה שהוא משיג

הרכוש האמיתי זה הרכוש
הנשמתי רק מה אנחנו כמו ילדים קטנים אנחנו

לא מבינים רוצים לשחק בצעצועים בבמבו אבל
זה תענוג שחולף בא ומסתלק זה פירורים יהיה

לך 70 בניינים בסדר מה זה עזור לך בחיים
יהיה לך הבנות של אהבה מזה לא יהיה

לך אומנם אברהם יש להוסיף כי זולת מה שעלו
בני ישראל דהיינו הבננות שנובעות מהרצון

להידבק בבורא בבחינת ישר אל השוואת צורה
נוספו ניצוצות גדושים לקחתם כרכוש גדול הם

הניצוצות שהיו מחיים את המצרים עד שנפרע
עם הקדוש ברוך הוא וורגם יש פה דבר מאוד

עמוק מה שאין חיות לקליפה מצד עצמה היא
כמעט לא קיימת למה כי אין דבר כזה משהו

שנפרד מהבורא והקשר בינינו לבין הבורא הוא
דרך השוואת הצורה דרך השפעה זה חוק שנקרא

צמצום א' צמצום ב' וכולי דרך התורה
וכל השאר מתקיים מהקליפות הבורא דרך הבורא

אבל כאילו מהבורא אבל דרך הקליפות למה כי
אתה עדיין לא ראוי ומצד שני אתה צריך

שתהייה קיים אז הבורא משפיע לך דרך
הקליפות אבל זה הכל מגיע מהאינסוף בסופו

של דבר אבל בעצם הקליפה איין אחרת מצד ע
צמה היא דבר מת היא מקבלת את החיות

מהקדושה לכן כל החיות שלהם היייתה מבני
ישראל כי הקליפה היא דבר מת

האנוכיות זה כמו כלים בלי אורות היא לא
יכולה להתקיים אז אם הניצוץ של הקדושה בא

אז היא יונקת ממנו כמו פטריה שלא יודעת
לייצר ולהקל מצד עצמה או כמו איזה נגיף

רשע והיא בולעת וחומצת את מה שלא שלה למה
לא שלה כי אין לה כוח יצור היא לא יכולה

לייצר כי היא רק רוצה לקבל
לעצמה אז כמו איזה תפעיל תפעיל רוחני ככה

הקליפה אז בעצם ברגע שלקחתי את הניצוץ גם
הקליפה מתה למה כי אין לה קיום מצד

עצמה שכן ידוע שכל אומות העולם ואף
הקליפות חיות חיות יש בהן מניצוצות קדושה

נמצאים בקרבתם למה יש פה רעיון עמוק כמו
שאמרנו כי רק דרך השוואת הצורה אפשר לקבל

את האור
לכן אם אני לא בהשוואת צורה אני לא יכול

לקבל את האור אז מה הקליפה עושה עושה טריק
היא כאילו גונבת מהקדושה את

האור אבל זה לא מצב שלם זה לא מצב שיכול
להתקיים זה השליה זה מצב זמני אבל זה

המצב וכאשר הרג הקדוש ברוך הוא את המצרים
מן הכוח שהיו ניצוצות אלו מתווספים לרכוש

בני
ישראל כן האנרגיה הזאת הרוחנית השתחררה

מהקליפה הוא שאמר ואחרי כן אחרי כן כלומר
לאחר שידונו המצרים וימותו ייצאו ברכוש

גדול והיא ביזת הים שגדולה הייתה מ ביזת
מצרים יפה יש פה רעיון אבל מה

הרעיון מדובר על המצרי שבאדם הצר והנוח
שבך אתה חייב להמיט אותו זאת אומרת לא לתת

לו חיות כדי לברר את החיות האלוקית את
הנקודה שבלב מתוך זה לכן גם אין תענוג

בתורה ומצוות כי רק שאתה לא נותן אוכל
המצרי אז אתה יכול להתחיל לתקן למה כי אם

אני מקיים את התורה ומצוות רק מטעם המצרי
שבי אז אני עושה את זה מתוך אנוכיות

וגאווה ותמורה ועולם הבא אז אני לא נותן
חיות לנקודה שבלב אלא רק לקליפה לכן אני

חייב וגם מלמעלה נותנים לנו את הניסיון
הזה אם אנחנו לא מקבלים אותו עלינו רק זה

יותר והב כשזה בא בדרך ייסורים אז מה
עושים אני מוכן לעבוד את הבורא מתוך אמונה

גם כשאין לי תענוג מתוך החלטה מתוך ברית
מתוך

הבטחה ואז בעצם מה קורה אני לא נותן
לקליפה לפטריה שיושבת לי פה כביכול

לאכול
ואז מה קורה אני מזין את הפנימיות שבי למה

כי הקליפה לא
מקבלת זה כמו כמו שתאכלו דברים בריאים ולא

תזיינו את הקליפה ותזיין את הגוף והגוף
התחזק ואז הקליפה תמות

ממלא אגב מבחינה כמשל מבחינה
בריאותית כמובן יש לזה הרבה רובדים סיבות

וכולי וכולי אבל הרבה פעמים אדם רעה ויש
לו תאבות ורוצה סוכר וזה כביכול לפעמים גם

לא מגופו עצמו פשוט יש לו פה חיידקים
וקליפות ותפילין שהם מבקשים את זה ממנו

וזה עולה לו כאילו משפיעים לו על
ההורמונים ואז הוא חושב שהוא רוצה את זה

אבל הוא בעצם מזין את הפטרייה בכלל כי
באמת הוא צריך את האנרגיה הזאת ככה הקליפה

עושה אבל זה בעצם תזונה שלא בונה לך את
הנשמה אלא רק עושה לך יותר בעיות היא

מגדילה את הרעילות זה כמו לגרד בפצע אבל
הבעיה שפרעה לא מבין את

זה צריכים הרבה עזרה
משמיים אמר דבר גדול שהם יצאו ברכוש גדול

למה כי במצרים העבודה בונה כלים בונה
חסרונות

היות והדר קודם להוויה התפיסה שלנו היא
דרך החלקים דרך החסר דרך הפרטים דרך הכלים

ואיפה אני מקבל כלים במצרים
למה נקודה מיוחדת כי מה מצרים רוצים רק

לקבל

לעצמם אבל מצד אחד זה טוב למה כי שמה
השתוקקות רק מה אם אני משתמש רק בהשתוקקות

הזאת אז זה מוות למה כי זה מנתק אותי
מהבורא לכן הם רק שואלים את הכלים

מהמצרים כדי למשוך רק את האור אבל לקבל
אותו לפי מה שהם יכולים

בקדושה בפנימיות בשביל השכינה
הקדושה אז יש פה בעצם איזה עירוב

כזה של הרצון האמיתי של הקדושה עם
הקליפות אם הרצון האמיתי של הקדושה ישירות

היה רוצה
לקבל אז הוא לא באמת היה יכול להתקשר להשם

כמו עם העניין של מרדכי והמן מרדכי רוצה
רק

להשפיע וזה פיצוץ מצויין ברוך הבא אבל מצד
שני אתה לא יכול לקיים את מטרת הבריאה למה

כי אין לך רצון לקבל אין לך תיאבון
אנחנו לא בתורות המזרח

פה ואז בא וגדל למלך את המן דרך המן הוא
מקבל כלים חסרונות שהוא יכול לעבוד איתם

את הבורא אם הוא היה מקבל ישירות החסרונות
עליו לא היה מה שייצג את ההשפעה הטהורה

ואז לכאורה מה ההבדל בינו לפרעו או לאמן
אבל אם יש באדם צד של נקודת קדושה טהורה

ביותר שהיא לא
משתנה אבל היא

משתמשת בחיצוניות בשביל
הפנימיות אז בעצם היא גם משמרת את הצד של

הטהרה והקדושה וההשפעה שב בא מר
דכיה וגם היא מתקל בחסרונות של

ה רצון לקבל
הטומאה אבל היא מבררת אותם ומסדרת אותם

לפי מה שהקדושה צריכה לא את כולם אגב רק
בגמר תיקון היא רק לוקחת את מה שהיא יכולה

לעבוד הקדושה לוקחת רק את הניצוצות
היא מעלה קודם את ה יש את העניין של רפח

הםם מעלים רק את הצד שאפשר לעבוד איתו
לעתיד לבוא גם נעלה את הצד של של מה שאי

אפשר לעבוד

איתו אבל כל ההתכללות הזאת לומדים את זה
גם בצמצום ב בחוכמה ברצון בין הרצון

להשפיע על הרצון לקבל יצר פה מציאות שאני
יכול לתקן את הרע כי אם הטוב והרע היו

מופרדים אף פעם לא היינו מתקנים את הרצון
לקבל הגדול לא היה מתקיימת מטרת

הבריאה וזה מה שמיוחד באדם שהוא עליונים
ותחתונים אבל עליה וקוץ בה למה כי מצד אחד

הרצון להשפיע כאילו ירד לקליפות אז יש פה
פגם אבל מצד שני רק ככה אתה יכול לתקן את

הקליפה זאת אומרת אתה שמת הילד הרע וילד
הטוב באותו חדר שהם ישפיעו אחד על השני

הילד הטוב ילמד את הילד הרע להיות טוב
והילד הרע ילמד את הילד הטוב שיהיה לו

רצון חזק שידע שייה
ערמומי מסתדר בחיים אז יש פה איזה חיבור

מיוחד שמאפשר את התיקון אבל יש בזה סדר
מאוד מדויק איך לתקן איפה

מתי לכן יש פה רעיון בעצם מיוחד ביותר
שמסתדר עם מה שאברהם

שאל את הבורא והסברנו את זה במקומות
המתאימים תשלימו את זה

שמה נראה לי פרשת וחי דיברתי על זה במראה
על הנשמה מה הרעיון

בעצם אני מתקן את הקליפה ככה או באופן
חלקי כי גם לה יש תפקיד הרי מה זה קליפה

במקור אין קליפות זה הכל
קדושה רק יש סדר תיקונים מה שאני לא יכול

לתקן כרגע זה נקרא ג'ל קליפות התמות אבל
לעתיד לבוא אני אהיה חייב לתקן את זה למה

כי אם אני לא אתקן את זה לא יהיה לי את
הכלים הגדולים לקבל את האור

הגדול
כמו חור שחור שהוא מושך מחזיק את כל

הגלקסיה אני צריך
אותו רק השאלה באיזה אופן אם הגלקסיה

תיבלה לתוכו אז פספסתי אם הוא עושה את
העבודה שלו אבל את האור אני מקבל איפה

שאני צריך אז הרווחתי אבל יש פה באמת
רעיון אמוק כי רק ככ אני יכול לתקן את

הרצון
לקבל ומטרת הבריאה זה כן לתקן את הרצון

לקבל דווקא את המצרי את
העמלק זה ה מה שצריך בסוף למה כי אנחנו לא

תורות המזרח אנחנו לא האיסלאם גם אנחנו לא
אומרים תהיה רק משפיע תבטל את הרצון לקבל

לא זה מה שהבורא ברא לכן כל העניין של
מצרים שאנחנו מזכירים את זה בכל דבר

במזוזה בקריאת שמע בכל דבר כל היום בברכת
המזון כי זה השורש להכל מה שצריך לצאת מצד

אחד מהעבודה זרה שזה מצרים מקבל נ לבל אבל
מצד שני גם צריך לתקן אתרים לקחת ם את

הכלים ם לא לא נוכ לתקן את הרון לקבל
אנחנו משה רבנו אמר למלאכים מה לכם לקבל

תורה אין לכם יר הרע מה אתם צריכ תורה כי
באמת התורה באה כדי לתקן את הרצון לקבל

הרוחני כל מה שאנחנו מבררים ועושים את
ההנה ומעלים את הרפ זה רק כדי לחזק ולקבל

את הרצון להשפיע אבל המטרה באמת זה לקבל
בעל מנת להשפיע וזה בדיוק מה שמרוויחים

בגלות בירידה למצרים אתה קונה
כלים כדי שתוכל לקבל אחר כך בסוף הבורא

מחבר לך את הכל אבל אתה עובד בחלקים

בקטעים

אוקיי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול נראה כי
הטעם העיקרי לריבוי הבנים בארץ מצרים שהיו

פרים רבים שלא כדרך
הטבע

כן כל זאת מפני שהקדוש ברוך הוא ביקש לתת
להם תורה על הר

סיני ומתן תורה אינו אפשרי אלא כאשר יהיו
בו 60 ריבו נשמות

יפה שכן 60 ריבו אותיות שבתורה כנגד נשמות
ישראל יש פה רעיון כמובן אני לא ספרתי כמה

אותיות יש בתורה אותיות זה חסרונות יש פה
כמובן רעיון

רוחני יש פה דבר מאוד מיוחד
כי צריך כלל כדי לקבל את התורה אתה לא

יכול לקבל תורה לפרטיות לכן ה היו צריכים
להגיע למציאות של 60 ריבו שזה מייצג את

הפרטים של

התיקון שימו לב ש הומות אחרות כל אחד קיבל
באופן פרטי את הנבואה מוחמד קיבל לבד יש

שוא קיבל לבד זה קיבל לבד אבל עם ישראל
קיבל ככלל את התורה

וגם כי רק ככה אפשר לקיים ואהבתך

כמוך אף קושי השעבוד מחמת מתן תורה כדי
לזכך ולצרפם בקרו הברזל שיהיו תאורים

ונקיים ויוכלו להתייצב בתחתית הר לקבל
תורת אל חיי מה זאת אומרת אתה לא יכול

לבוא עם פרעה לקבל תורה וא אתה חייב את
פרעה אמרנו שצריך את הכלים האלה אז מצרים

מזכך אותך ומבט אותך ושובר לך את הגאווה
ואנוכיות ואת יצר הרע ומתאר אותך ואז אתה

יכול לבוא להר סיני הר מלשון הרהור סיני
מלשון שנאת

הרע רק שם אתה יכול לקבל את התורה מה זה
תורה הדרך לתקן את הרע הדרך לצאת מהבה

עצמית אבל אף אחד לא רוצה את זה נכון אומר
הרבש בתחלה אדם עובד את הבורא עם צד

ישמעאל שבו אבל צד ישמעאל לא רצה לקבל את
התורה

למה כי הוא לא יכל לגזול לא יכל להרוג וצד
עשו לא יכל לרצוח אז לא מדובר רק על

האומות החיצוניות כמו שאמרנו בעיקר מדובר
באדם עצמו יש לזה השלכה כן אבל בעיקר

מדובר באדם עצמו האדם בהתחלה מנסה לקבל את
התורה עם ישמעאל והוא רואה שאי אפשר

להשפיע בעל מנת לקבל אין ככה תורה או שהוא
מנסה עם עשו מקבל בעל מנת לקבל אי אפשר

לקבל ככה תורה ואז הוא בא עם המשפיע בעל
מנת להשפיע שנקרא ישראל ואז הוא יכול לקבל

תורה ואחרי שהוא קיבל את התורה הוא יכול
להתחיל גם לתקן את הרצון

לקבל
בהדרגה יש פה דבר גדול תקחו את זה זה באמת

שלל טוב מצרים זכור ההיתוך להוציא מאיתנו
את הקליפות וכן יש בנו קליפות אין אדם

מתקן מה שאין בו אז אם אני מ ן במצרים
שמצרים זה הצרות שבתודעה שאני לא מרגיש את

האלוקות שאני לא רואה את האינסוף שאני
רואה רק את ה10 מטר של המרחב הגשמי שלי

וזה צרות מטורפת כי יש אינסוף דברים אבל
הבורא לא יכול לגלות לך אותם עד

שתתקן אז צריך להגיד תודה רבה על מצרים
וזה לא קל אבל צריך שנזכה למה כי מוציאים

לך את הלכלוך הוצאת את הלכלוך אתה יכול
לבוא לקבל תורה לקבל אינסוף

מדהים לקבל כוח של אחדות מעבר לחומר הנסתר
הזה לקבל אהבה מעבר לאנוכיות

והבדידות מה יותר גדול

מזה ולהתייצב בתחתית ההר לאט לאט יודע
תתחיל מהתחתית ולקבל תורת אל חי לא בגאווה

מנגד התאמץ פרעה הרשע להכביד עליהם
העבודה כל הכבוד לו הוא עובד אצל הבורא

וכבד השם את לב פרעה למה כי הוא רצה לזכך
אותם עוד יותר שיקבלו תורה עוד

יותר כי חשב שבכך התמעטו מפריה
וביה ולא דו ש ריבו בן קל מה זה פרי רביעה

שאני מוליד את הפנימיות שבתוכי כי לא
כנשים המצריות המיילדות העבריות כי חיות

הן ה בתורים יולדו משהו כזה היהודי מוליד
מעבר למקרה מתוך הפנימיות מתוך העירה

ואהבה ולא מתוך עזרה חיצונית של הגוף אלא
מתוך הנשמה הוא מוליד נשמה לא חומר בלי

נשמה הוא לא מוליד פינוקיו הוא מוליד חיות
אלוקית לכן הוא ניסה להמעיט להם את הפריה

הרביעיה
איך שהוא לוקח להם את החיות את

המוחין ואז אין כוח להוליד אין חיות
להוליד להוציא מהכוח לפועל את הפנימיות

אתה מרגיש מדבר
יבש אבל דווקא האימון שלו שתיאר אותם כי

הם כיוונו להתארכות משה רק בגלל שהם היו
במצב שהם התחילו להתארס במשה לתת להם

עבודה דווקא זה חיזק אותם כמו שאתה הורש
את השריר אז אז אתה עוד יותר

חזק אך כבר עמדה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך
הוא לאברהם אבינו ואחרי כן ייצאו ברכוש

גדול רכוש ראשי תיבות 60 ריבו כשרים
וצדיקים ומכוח אותה

הבטחה לא היה פרעה יכול להם פעה מלשון פרי
פריה זה בצד הקדושה שהוא באצילות היות

ובזכותו אפשר לגלות את האור אבל במצב
הנמוך זה מלשון עורף פרע אורפה למה כי הוא

מפריע לך מלשון הפרעה יפה כי
הוא רע

פה בקיצור יש הרבה פה עניינים הוא מפריע
לך להשיג את

האלוקות וזה דבר מיוחד גם כי הוא מאמן
אותך

וקם תבינו גם שכל המכות במצרים מדובר באדם
אחד אנחנו כתוב בכותרת

חסידות קבלה מה זה אדם
אחד

ש באדם יש את צד המצרי ואת צד היהודי אם
האדם מחובר רק למצרי שבו אז הוא חוטף את

כל
המכות והוא חוטף בהתחלה אבל אם הוא משכיל

מהר ועוזב את המצר ומתחבר למשה
ליהודי אז בעצם הוא לא חוטף מכות למה כי

הוא לא מזוה תודעתית עם המצרי אז ממילא
אין לו סבל זה כמו שאדם אוהב לעשות ספורט

כ משל בלבד ואחד שונה לעשות ספורט אז זה
נהנה תענוג מטורף והאדרנלין עולה לו

וחילוף החומרים וכל מה שתרצו וזה סובל
בוכה

מתעצל מה ההבדל ביניהם

בתודעה

לכן מכוח ההבטחה הזאת פרעה לא יכל
להם אבל פרע זה טיפה קשה קשה

ביותר יש בנו שורש ליציאת מצרים אבל אנחנו
חייבים לצאת

ממצרים אנחנו לא יצאנו לגמרי
ממצרים

אה אבותינו יצאו השורשים שבנו אבל אנחנו
צריכים להוציא את זה מהכוח אל

הפועל לא פשוט טוב באנו

לעבוד עוד דבר קטן בואו

נראה
אוקיי אני אקרא עניין מאוד חשוב מפיתוח

חותם שקשור לעניין שלנו
למה כי הרבה מתלהבים מצדיקים מהבבא סאלי

מהאביר יעקב אבל מתלהבים רק מהחיצוניות
שלהם אם באמת היינו שומעים מה הם אומרים

לנו לא היינו מתלהבים
מהם למה כי אנחנו רוצים את

הצדיק לעצמנו לא באמת לעבודה מה זה אנחנו
חלילה עם ישראל צדיקים הכוונה צד הקליפות

שבנו וצריך להתקשר לצדיק לא כדי שיה לך
ברכה

חיצונית הוא לא בא בשביל זה הוא בא לתת לך
ברכה

רוחנית קשר להשם לא
קשר

לשניצל מה אתה רוצה להשיג בח
מה אתה רוצה

מהצדיק ושרה יש את אברהם לא ילדה לו ואלה
שפחה מצרית ושמה

הגר ותאמר שרה אל אברהם שפחה מצרית כן
ותיקח שרה ישת אברהם את הגר המצרית שפחתה

ויבוא אל הגר ותאר ותל את קרתה ותקל
גבירתה בעיניה ותאמר שרה אל אברהם חמסי

עליך אנוכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא תה והקל
בעיניה ישפוט השם ביני ובנך ויאמר אברהם

אל שרה הנה שפחתך בידך עשי לה הטוב
בעינייך ותענה שרי ותברח

מפניה אומר האביר יעקב
הקדוש אמרו חכמינו זכרונם לברכה לעולם

יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמ
שמתוך שלא לשמע בא

לשמה כמובן יש בזה הרבה מדרגות הלא לשמה ה
י

והאמיתי זה שאני מקיים תורה ומצוות כדי
לטאר את הרצון לקבל כדי לצאת מהאנוי

והגאווה כדי להגיע להשוואת צורה
לבורא יש הרבה מדרגות עולם הבא עולם הזה

תמורות גשמיות זה לא מה שמביא גילוי
אלוקות זה רק קליפה וזה הכנה וזה מדרגה

אומר הרמבם שזה הצת שלו גם היום עשינו
שיעור עליו אומר

לפיכך כשמלמדים את הנשים ואת הקטנים ואת
עמי הארץ אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה

וכדי לקבל שכר עד שתתאבד דעתן והתחמושת
מגלים להם ר זה לאט לאט מעט מעט ומרגילים

אותן לעניין זה בנחת עד שישיגו וידעו
ועבדו מהאהבה

קטן זה שהוא בקטנות הדעת שהוא רואה רק
חיצוני

רק גשמיות הוא לא רואה חשיבות של נשמות של
פנימיות ואישה נקבה זה מלשון נקב באש שיא

רק רוצה למלות את עצמה מדובר על תכונות
באדם לא על איש או אישה כאלו אחרים זה רק

סימן תבינו את
הרעיון לכן

א אומר הרמבם שגם את האנשים והקטנים צריך
ללמד אבל לאט לאט אבל בדור הזה שעקבות

במשיכה שכולם דותי גדולם וד קטנם אי אפשר
להישאר שמה חייב לגלות את הרז לא את הזר

את הרז מה צריך להגיע לשמה למה כי זה הדרך
היחידה להגיע לאלוקות להגיע

לגאולה מה זה פרעה הרי משפיע מעת לקבל
שהוא יענק להם את התורה שהוא אמר תעשו

מצוות דיברתי על זה במראה ל הנשמה תראו
שמה רק אם יצא לכם מזה משהו את הסכרים אם

אתם רוצים לזכור את השם להגיע לשמה תהרגו
לכן מתוך שלא לשמע בא לשמ אבל גם נעשת לו

סם המוות והוא בעצמו יגיד את זה הצדיק
הגדול הזה

אבל צריך להבין באיזה לא לשמה אנחנו
משתמשים אז הוא מדבר כמובן על לא לשמע

נכון כי אין בכוח אנוש להתחיל בלימוד תורה
לשמע ועליו להקדים ולעסוק בה שלא לשמע כי

זה סדר התיקון בלבד שיהיה זה מבוא והתחלה
ללמוד לשמע כי מי שמתמיד בלימודו שללא

לשמה ואינו עוסק ב לשמה עוונו גדול
מנסו ולא זכה למה שנאמר ב לומד תורה לשמה

זוכה לדברים הרבה דינו לסודות התורה ולא
זה בלבד אלא ש בתיקוני הזוהר תאר את התורה

שלא לשמע שהיא שפחה ויש גם תיאורים יותר
גרועים אגב תראו תיקון ל ומי שנותר במדרגה

הזו של לימוד שלא לשמה הרי הוא מבחר את
השפחה על פני

גבירתה אז אנחנו חושבים שלא לשמע זה ללמוד
מהאוניברסיטה לא זה רק במדרגה הפשוטה

שמדברים בעבודה פנימית לא לשמ זה נקרא
שאני עובד בשביל תמורות חיצוניות או בשביל

עולם הבא אתם יודעים מה בוא אני אולי אני
כן סביר את

זה יש כמה מדרגות בלא לשמע מדרגה ראשונה
אני עובד בשביל גיהנום פחד מהעולם הזה פחד

מהעולם הבא שיהיה לי ברכה פרנסה סגולות זה
המדרגה הכי נמוכה יש בעצם בצם יש יותר

נמוכות אבל אני מתחיל מה איפהשהו
במדרגה הבאה אני עובד בשביל כבוד בבני

אדם או גם וגם וצריך להגיד שאנחנו
מעורבבים איך אומר א איך אומר בהקדמה

לפנים מהירות ו
מזמיר אומנם אני שרים בלי שום סגולה ומפני

שג לנטיות הנל משמשים אצלהם בערבה
בערבוביה לפעמים מתאב לפעמים מתקנאים

ולפעמים חושקים כבוד ורצונם נשבר לרסיסים
ודומים לקטנים שכל מה שרואים חושקים ולא

ייעלה בידם מהשג של כלום לפיכך י רקם כמו
קש וסובין הנשארים אחרי הקמח זאת אומרת

אנחנו מעורבבים פעם אתה עושה את זה בשביל
כבוד פעם עולם הבא פעם זה יש בך הרבה

קליפות הלא לשמה הראוי זה שאני עובד לקבל
שכר מה הבורא כדי להתקרב לבורא למה זה

נקרא לא לשמה כי אני עושה את זה כי כדאי
לי להיות קרוב לבורא כי הוא גדול הוא עצום

ואני גם מערב את הנאת עצמי בזה אבל זה
מדרגה גבוהה למה כי יש פה כמה אחוזים שאני

כבר חושב על הבורא באמת וזה הלא לשמה
העיקרי שמביא לרוחניות אבל זה סדר מדרגה

עוברים לפי המדרגות
לכן זה עיקר הלא לשמ וגם שמה צריך להבין

שזה מצב זמני כי כל עוד אני לא לשמע אני
בקליפות למה כי אחדות עם הבורא ברוחניות

דבקות זה השוואת צורה אז אם אני בלא לשמה
זה אומר שאני רוצה לקבל לעצמי אז אני לא

באותו תדר בגל של הבורא אני לא יכול
להתחבר איתו מצידי למה כי זה לא הכלי של

האלוקות יש שתי תנאים להתחברות שיהיה לי
כלי כי אני נברא אבל שגם יהיה לי השוואת

צורה למציל זה נקרא אור חוזר וביחד
מתחברים לכן יש פה בעיה מה

הבעייה שהיא נסות שם המוות למה כי אני לא
יכול להתקרב לבורא במצב הזה ואנחנו חושבים

שהל לשמ זה עניין של מעשים ודברים
חיצוניים וזה גם נכון בפשט אבל לא לשמע זה

עניין תודעתי של כוונה ומודעות ואיפה
הנשמה שלך נמצאת

לכן צריך להיזהר מזה אבל יותר מזה על אחת
כמה וכמה לא לשמ נמוך לכן למה כל כך חשוב

למוד פנימיות התורה ובפרט חוכמת
הקבלה כי היא מדברת איתנו ועוסקת איתנו

בעניין שצריך להגיע לשמה כל הזמן והמאור
שבה הכי חזק ולוחץ על הנקודה הזאת אגב כל

התורה עושה את זה רק בגלל שאנחנו כל כך
רחוקים בדור

הזה אז אין לנו את הכוח להפיק את המאור
בחיצוניות התורה הרק בדורות קודמים הם

יכלו והם היו צריכים ללכן הם גם לא למדו
קבלה אבל בדור הזה בגלל שאנחנו כל כך

אחוקים הביאו לנו את האור הכי
חזק זה עובד הפוך מהג ו שלנו ויש בזה הרבה

ודות ותבינו שאנחנו אותם
נשמות עשינו מספיק תיקונים בפשט עכשיו

צריך להשיג את

הפנימיות והוא שאמר ושרה יש את אברהם היא
התורה הקדושה שיש את הצדיק כן אישת חיל

מימצא לא ילדה כלומר שלא סיגל את אותם
דברים הרבה שניטלו בעוסק בתורה לשמה וטעם

הדבר כילה שפחה מצרית ושמה הגר מפני שעסק
בתורה שלו לשמה מכונה שפחה והיא באה מיצר

הרע מצרית וכוונתו הייתה לשכר הצפון לו
ושמ אגר הקרי האגרה אגרה זה שכר בארמית

ולמרות כן הותר לנו להתחיל ולעסוק בתורה
שלו לשמה כי אין ברירה זה דרך

התיקון דרך הבירור הוא שאמרה שרה הנהנה
עצרני השם מלדת בונה אל שפחתי אולי בנה

ממנה
למה כי אני צריך את השפחה את הלו לשמה כמו

שהסברתי על הדרך של המן ומרדכי כי עיקר
התכלית היא בסופו של דבר ישוב לעסוק בתורה

לשמה וזה בחינת אולי אבנה ממנה שאני שואלת
ממנה את הכלים את הרצונות

והתורה עצמה היא גופה מביאה את האדם לעסוק
בשלא לשמה כי בעולם הזה אין בכוח אדם

להתחיל בעסק התורה לשמה ולכן נאמר ותיקח
שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה

ומעשה זה היה מקץ 10 שנים לשבט אברהם בארץ
קנן רמז למאמר חכמים בן 10 למשנה איברא אם

אדם ממשיך לעסוק בתורה שלא לשמה והוא
מוסיף לבוא אל הגר מה זה אומר וא עוסק

בתורה רק בשביל הגשמיות רק בשביל עולם הבא
הוא לא עוסק פה בשביל להגיע להשוואת צורה

לבורא להתחבר לאינסוף להגיע לעיירת
הרוממות

יותר מזה הוא עוסק בצדיק מדליק נר על
הצדיק בשביל הדברים האלה עכשיו לא מזלזל

זה גם מדרגה אבל צריך להיזהר להישאר שמה
למה כי אתה מפספס את העניין הצדיק לא בא

לתת לך תענוג במצרים הוא בא לתת לך להוציא
אותך ממצרים עזי ותאר לסטרא אחרא

וממילא ותרה ותרא כי הרתה ותקל גבירתה
בעיניה עכשיו יש לי את התענוג מהצדיק שילך

הצדיק מה אני צריך אותו אני הולך לרבי
שמעון בר יוחאי פעם בשנה לקבל מנו אורות

אבל כל השנה אני לא עושה את כל מה שהוא
אומר אני מקבל אותו רק צות

בפנימיות אם היינו יודעים מהוא אומר
בפנימיות היינו מפחדים מתרעמת איפה התורה

ואומרת חמסי עלייך כי לא הותרה לך השפחה
אלא כדי שתגיע ממנה להכיר ערך הגבירה כל

הלא לשמה הוא בא ל לשמה אבל אם אתה נתקע
בו אז זה מסוכן למה כי אתה לא יכול להשיג

אלוקות ככה כי כל המשתף שם שמיים ודבר אחר
העיקר מן העולם אי אפשר ל זה ברוחניות אם

אתה אוהב את הבורא אתה משיג אותו אם אתה
לא אוהב הוא נסתר ממך או לפחות ירה ממנו

בעיירת הרוממות אם אתה בא כקליפה לבורא אז
הוא נסתר

ממך והצדיק השומע בת קול המטריה מפני
עלבונה של תורה בת קול זה הנקודה הפנימית

שבאדם פנימיות התורה שצועקת לו אומר מיד
הנה שפחתך בידיך סילה הטוב בעינייך אם

האדם זוכה לשמוע את הפנימיות שצועקת לו
בבחינת כל כרע שומר בתיקוני

הזוהר והוא זונח את הלימוד שלו לשמה הוא
מוסר נפשו לעסוק בתורה לשמה בפנימיות

התורה בענת להשפיע אם אני אסביר את זה
יותר בפשט גם אם אני עוסק רק בחיצוניות

התורה זה נקרא שלא
לשמ זה נקרא הגר או לאה ובלא ופנימיות

התורה זה לאה או שרה רחל אגב זה זה
חיצוניות התורה שמבטאת את פנימיות התורה

שזה מדרגה עצומה זה השכינה הקדושה אבל
חיצוניות התורה שמנותקת מפנימיות התורה

כמו שקורה הרבה זה לא לשמה זה הגר זה
מצרים כי זה תפיסת

החיצוניות אז אם האדם זכה ומסר נפשו על
פנימיות התורה על הקבלה על ההשגה הפנימית

על האלוקות השם יעזור
לנו אז השפחה בורחת דהיינו באמת הוא הבר

הללא לשמה בורחת ולשמה נהית
ברכה השם ברחמיו יזכנו להיות כל לימודינו

לשם שמיים אמן כן יהי רצון ברוך אדוני
לעולם אמן ואמן אם לאך אדוני לעולם אמן

ואמן כן תראו איזה דברים חזקים אמר לנו
הצדיק וכל התורה מדברת על זה כל הזוהר כי

זה נקרא לברר צצי קדושה מה זה לברר לא
בחומרים חיצוניים זה רק התרגיל לברר זה

אומר שאני לוקח את הנקודת השמה נקודת
הפנימיות הרצון לדבקות בבורא ואני מוציא

אותו מהקליפה מה זה הקליפה משפיע על מנת
לקבל שהצד השפעה הזה הוא נפל לקליפה ואז

שאני רוצה להשפיע אני עושה את זה מטעם
חיצוניות מאוד גדולה מטעם זיוף מאוד גדול

זה נקרא פגם הברית גם שאנחנו מזייפים
אנחנו מקבלים את האור בכלים לא אמיתיים זה

נקרא חוכמה בלי חסדים אני מקבל את האור
בשדים בדמיונות בדברים שאין להם ממשות

קדושה אוקיי מה עוד אנחנו יכולים לקרוא
כדי להתכלל

בצדיק נקרא טיפה מהפרשה פיתוחי חותם או
מחסוף הלבן קצת אוקיי גם וגם כדי להתקל

בפרשת השבוע ובעזרת השם שזכות האביר יעקב
תגן עלינו ו

נזכה באמת לסיוע משמיים זה נקרא פקיחת
עיניים בתורה להשיג את האלוקות ולצאת

מהצרות
וה גשמיות והחיצוניות המאוד גדולה שאנחנו

נמצאים
בה ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את

יעקב איש ובטו באו אומר האביר יעקב
בפיתוחי חותם פרשת שמות הנשמה היא כוח

הרוחני הגדול ביותר
שבאדם ממנה מושפע רוחניות לרוח ומן הרוח

לנפש נמצא כי הרוח יש בה מהות של משפיע
ושל מקבל כן מצד אחד זיר אנפין מקבל מבינה

מצד שני הוא משפיע על המלאכות ברוחניות
זכר ונקבה זה לא כמו

בגשמיות הגשמיות זה כאילו כן התבטאות אבל
הגשמיות באה להראות נקודה

אחת כל דבר במקומו אבל ברוחניות יש בך גם
צד זכר וגם צד של נקבה כמו אמא שהי כמו

משפיע על הבנים אז הא כמו זכר בעניין הזה
אבל ביחס לבעלה היא נקבה וכן על דרך

זה לפי כך כלפי הנשמה המשפיעה עליה הרוח
היא בבחינת אישה ולעומת הנפש המושפעת ממנה

היא בבחינת איש נמצא כי הנשמה היא המכונה
איש שכן כל ההשפעה נובעת ממנה אז מה זה

איש ובתו בהו צד הנשמה בה איש ובתו היא
הנשמה והרוח

והנפש ותכלית עבודת האדם היא שיהיו באים
מצרימה מצרימה בגימטריה שכינה למה כי מתוך

הצרות אתה יכול לבנות את היחד את האהבה כי
אם אין לך את הצרות מה תיתן לבורא אין לך

מה לוותר ומה לתת
ליחד ומי הזוכה לכך רק מישהו בבחינת את

יעקב יעקב ראשי תיבות של הארבע הדרכים
המרכזיות בעבודת השם וואוו ייחוד

ענווה קדושה ברכה לייחד שמו יתברך בכל
לב להיות שפל רוח בכל דבר לקדש ההליכות

ומעשים ולהתעמק בברכות לבכן כראוי מה זה
ברכה מלשון חיבור שאני מחבר בין החוץ

לפנים בין החיצוניות לפנימיות בין הגוף
לנשמה בין המעשה

לכוונה ברכה זה עניין של להכיל את הקדושה
את הנשמה על

הדבר הברכה זה לא בפה הפה זה התרגיל או
הצינור כדי להפגיש עם הברכה הרוחנית אני

יכול לברך הרבה בפה ואני צריך גם בלי
כוונות בלי הרגשות אבל עוד לא השגתי את

הברכה
באמת כי ברכה זה זה מדרגה רוחנית של

התחברות אם אתה עושה כן ראוי שתהייה לבוא
אל השכינה בכל הבחינות הרוחניות איש וביתו

כן איך באים לשכינה
לפנימיות לאהבה האמיתית מה זה השכינה הרגש

ות חיבור היחד העני הכללי העני המשותף
כנסת ישראל שכונס את את הכל כדי להרגיש את

אחדות

האינסוף ול ש בני ישראל הבאים מצרים את
יעקב איש ובו ידוע מזוהר הקדוש ומכתבי

רבנו הארי
הקדוש כי עשרה רוגי מלכות היה תיקון עצום

לאותה שעה כי התגברו העוונות וחזקה יד
הקליפות עד שלא היה בכוח מעשה התחתונים

לברר ולהעלות ניצוצות מעולם העשייה למה לא
היה להם כוח כי הם רק חושבים על הגאווה

ונוחיות שלהם אז איך הם יבררו כדי לברר
אני צריך לבוא עם הנקודה שבלב עם הנשמה עם

הנפש האלוקית עם כוח
המסך ואף מה שכבר העלו היה נופל בעוון

הדור למכי הקליפות גם מה שתיקנו עוד פעם
פרעה לוקח לי הוא תוקף אותי כל פעם מחדש

מוריד אותי עוד פעם
למטה לוקח לי את החיות בעבודת השם והיה

העולם בסכנה וכמעט שנחרב אם לא תושפע לו
חיות דקדושה כדי

קיומו במסירות נפש בשעת הריגתם על קידוש
השם דהיינו שויתרו על עצמם לגמרי למען

האמת למען הקדושה למען השכינה
יראה אמיתית שמבטאת אהבה זכו ערה ארוגי

מלכות והם מסוגלים להעלות ניצוצות והצילו
את העולם כולו מרדת שחד תמיד יש את

הצדיקים שמחזיקים את קיום

העולם אני טיפה מדלג מלמדנו הכתוב ואל שמת
בני ישראל שכוחם אדיב וזכותם גדולה כי הם

הבאים מצרימה מצרימה ה גימטריה
עשייה ו גימטריה ה שכינה

כילוי השכינה נעשה בהעלאת ניצוצות מעולם
העשייה אבל עולם העשייה זה רובו רעה אתה

לא מרגיש את האלוקות אתה מרגיש פירוד
בעבודת השם נפרדות אבל הוא אומר לך דווקא

בעולם השי אתה יכול לתקן למה כי פה נפלו
הניצוצות אחרת לא היה לך עבודה אז אל

תיבהל מהרע מהקושי
תבין שזה האתגר שלך והמכון כושר שלך וקור

ההיתוך
שלך לברר את הניצוצות מה זה הניצוצות

הרצונות האמיתיים שבך שאתה צריך להסיר מהם
את

הקליפות את יעקב בכוח יעקב אביהם איש ובתו
באו עם ר של תיבת ראובן ועם הכולל

בגימטריה עם עשרה הרוגי
מלכות ערה הרוגי מלוכה וכן איש ובתו עם

הכולל והתיבה בגימטריה אלה הם הניצוצות
ומילים אלו גופה איש ובה באו מורות על

גודל התיקון שעשו לאחד ולזוג אבא ואמא זיר
אנפין ונוק ווה על ידי הלת הניצוצות משובר

הקליפות כי על ידי העבודה שאנחנו עושים
הבורא יכול לפתוח לנו צינורות ולהעיר לנו

אנחנו מביאים את הכלים והבורא מעיר לנו את
הנשמה הניצוצות זה גם כמו הזכרונות

והכוחות שתמונה בנו שהקליפ גרמו לנו לשכחה
להסתרה אבל ברגע שאנחנו עררים את זה כאילו

אנחנו פתאום נזכרים באהבה בקדושה
באמת נקרא עוד

קטע ובזה נסיים כי המטרה קצת לטעום את
הדברים בר ל הצדיק העברתי גם שיעור שנה לא

לפני שנתיים או אם אתם רוצים
להרחיב וקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע

את יוסף אמרו חזל יצו של אדם מתגבר מתחדש
עליו בכל יום ואדם חייב לדעת זאת ולהתעצם

בכל כוחו להוסיף מדי יום
ביומו כי מי שאינו מוסיף עוזב את העצימות

בכל יום היצר מכלא אותו כפי שאנחנו רואים
שהוא מנסה לעשות לנו כפי שרמזו זל במאמר

ודלא מוסיף יסף כי מי שאינו מוסיף בכל יום
כוח חדש נגד יצרו דהיינו יותר פנימיות

יותר עומק בעבודת השם לא מדובר על הוא אמר
גם כוח שזה דבר פנימי לא מדובר על להוסיף

רק פעולות חיצוניות
או גם אבל לא על זה מדובר אלא להוסיף עומק

נפשי
ופנימי יותר עומק של התבוננות וכוונה ונפש

ועבודה
ונשמה ואם לא נעשה את זה היצר ינצח אותנו

למה כי הקליפה גודלת רק עם הכוח של
הפנימיות אפשר לנצח אותו אלא שיצר הרע

אינו נח בכך ואף הוא מחדש את כוחותיו
ואינו נסוג מחמת שאדם תחדש בתורות להתגבר

עליו כי זה למת זה עשה אלוקים זהו מלך חדש
מלך זקין וכסיל המתחדש בכל יום ויום בכל

גילוי וגילוי כל גילוי בעבודת השם פרעה בא
לי עוד פעם כדי לקחת את הגילוי הזה אשר לא

ידע את יוסף הסובר כי וכל להתעלם ולא לדעת
מאותה תוספת חיל ותעצומות

שהוסיף האדם בכל יום כאילו גורם לי לשכוח
את כל מה שעשיתי הרבה פעמים רואים

שאדם הרגיש הרבה אורות הרגיש התקרבות להשם
והרבה כוח ופנימיות ופתאום זה הסתלק ממנו

ואז הוא לא מבין למה אבל בעצם פרעה בא לפה
ולקח לו את זה זבא כ לקדם אותו שעוד יותר

ועוד יותר יעמיק ויחפור בעבודת השם

אמנם כאשר יענו אותו כן ירבה וכן
יפרוץ כמו מכון כושר אתה עוד יותר מחזק את

השריר עוד יותר מקבל כוח זה בא כדי לאתגר
אותך להגדיל את הכלי להגדיל את

הרצון את ההשתוקקות לנצח את יצר הרע
שהקדוש ברוך הוא בעוזר של האדם אבל בתנאי

מה שמתחדש ללחום מלחמת היצר בכל

יום

יפה אולי עוד קטע

לסיום אוקיי יוד קתה
לסיום וי בימים הרבים ההם ומת מלך מצרים

ונחו בני ישראל מן העבודה ויזכו ותל שבתם
אל אלוקים מן העבודה וישמע אלוקים את

נאקתם ויזכור אלוקים את בריתו את אברהם את
יצחק

ויעקב יש להבין את כפל התיבות מן העבודה
וכן יש לשאול מדוע שינה הכתוב מ שבתם לנקת

וכי שתיהן שבות בזוהר הקדוש כתב שבני
ישראל בגלות אינם מתחננים להיגאל בגין צרת

שעבודים אלא את שער השכינה הם טובעים
ומתחננים להקמתם מעפר יפה כל הגלות בא כדי

ש יבניה אהבה ויחד מה זה השכינה כללות
נשמות ישראל אתה באת להעלות את ההשפעה

והיחד ולא את
עצמך והקדוש ברוך הוא מכנס את הפמילי של

מעלה ואומר להם ראו את בניי אהוביי שאף
שהם דחוקים בגלות הם המניחים את צערם

וטובים את גולת השכינה מה זאת אומרת שתתה
שם את עצמך בצד ואת האגו שלך בצד ואת

הרצון העצמי שלך בצד והאחיות שלך ואתה באל
חשוב על הכלל על עם ישראל על היחד על

המשפחה
שלך מה הכלל צריך איך אני יכול לתרום לכלל

לא כדי לקבל מזה אלא כי זה התפקיד שלי כי
אני פה כחלק מהרג

מכלל לכן אומרים כל דבר
לאחד קודש ברוך הוא

ושכינתה אף בגלות מצרים נחו בני ישר ר מן
העבודה יש שכינה למה נאנחו כי כי היחד

והאהבה לא מורגשים ואז אתה בצער והנחה כי
אתה משפיע א אתה לא מרגיש את הבורא הורגת

העבודה התאמה של כל יהודי אבל היו מוכנים
לשת צער נוסף לעצמם בלבד שהשכינה תגאל אבל

אם אני לוקח את הצער הזה ואת היובש הזה
אבל מכוון שזה בא לבנות בי אהבה

וחיבור אז הקדוש ברוך הוא יכול לשמ אותי
גם כי אני מכוון את הצעקה למקום הנכון אבל

אם אני צועק רק בגלל שאני לא מקבל אז זה
בדיוק פרעה אז איך הוא יגעל אותי אין לי

כלים
לגאולה אבל פעה עוזר לי לצעוק מקים אותו

עד שומר רוצה אני וכיוון שכך נתמלא הקדוש
ברוך הוא עליהם רחמים וזה סדר

הכתובים המילים ונחו בני ישראל מן העבודה
מטרות שבני ישראל נאנחו על צער השכינה וזה

מדרגה גדולה
כי כמה אנחנו חושבים על

היחד כמה אנחנו חושבים על השני באמת לא
כדי לקבל כבוד

ותמורה במילים ועל שבתם אל האלוקים מן
העבודה מספרת התורה הקדושה ששבעה זו

שהייתה מן העבודה בלבד היא שעלתה אל
האלוקים זאת אומרת זה רק הצינור שיכול

להביא לגאולה מה לשמה היחד האהבה הרצון לל
ולברר את הניצוצות את האמת את הקדושת

הפנימיות רק זה עלה אל

אלוקים ואז שמע אלוקים את
נאקתם אותיות קנאתם וואוו היא קינת השם

צבעות שהיו מקנאים לכבודו יתברך ויזכור את
אלוקים את בריתו מה זה קנאה כתוב כינת

סופרים תרבה חוכמה אבל כינת חמורים תרבה
חומריות לא כתוב קינת חמורים אלא קנאת

סופרים מלשון ספירה שזה הצורה מה הקנאה של
הבורא אנחנו שרים בשבת אל קנה ונוקם איך

זה הולך

א יש שיר בשבת נקרא כל מקדש ועיקר ראוי לא
כל שומר שבת כדעת מכ

ללא שכרו הרבה
מאוד על פי פועל איש על מחנהו ואיש על

דגלו אז איך הוא ליך ה
המשך משו חסדך

לידך אל כנ אבנו קם אז מה זה שהקדוש ברוך
הוא אל קנה

ונוקם נקימה מלשון קנאה שהקדוש ברוך הוא
מקנא על הצורה של ה בעל מנת להשפיע של

לשמה לכן הוא שמע את קטם את מהמה הוא שמע
מה זה שמע הבורא תמיד שומע מדובר מצד

תפיסת האדם שהבורא רוצה להתגלות לך במקום
האהבה והיחד ולא במקום מצרים לכן מה הוא

שומע מה שאתה בא מצד הקדושה וההשפעה את
נאקתם אותיות קנאתם דהיינו שהקנאה זה

הצורה שבחומר קנאה סופרים את הרבה חוכמה
הוא שמע את הכלים והצעקות של בעל מנת

להשפיע שאדם רוצה להגיע להשוואה צורה
לבורא זה מה שהוא שומע כי זה התדר שהבורא

מדבר הוא לא מדבר תדר של קבלה
עצמית גל עיני והבית הנפלאות מתורתך הגלים

של הבורא זה השפעה לכן הוא שמע את נאקתם
את הרצון שלהם להגיע לדבקות בבורא את זה

הוא שומע וכשהיה להם את הרצון השלם איך
היה להם מהעבודה

במצרים מה מצרים הרתה להם כמה כמה האלוקות
היא הדבר הטוב האהבה והיחד ואז היה להם

כלי אמיתי להתפלל ואם יש כלים ממילא תבע
האור

להתפשט אי קינץ עשם
צבעות שהוא מקנה על העבודה בענת להשפיע

הוא לא מוותר על העניין הזה הוא מוותר על
לילדים קטנים אבל אבל אם אתה רוצה להגיע

לאינסוף לצערי הוא לא מוותר על זה שהיו
מקנאים לכבודו יתברך לכבוד השכינה הקדושה

ויזכור אלוקים את בריתו מה בריתו ברית
ההשפעה ברית בין הפטרים הברית שצריך להגיע

להשוואת צורה לבורא הברית של הבחירה ביתר
דבקות שיש לה הרבה הרבה תתי בריתות אבל

הברית המקורית זה ההשפעה הזאתי יפה אוקיי
בעזרת השם נעשה ונצליח אני צריך קצת לנקות

הבית לשבת שזכותו של האביר יעקב כשמו
כנו יציל אותנו

מהקליפות שבת שלמות

לכולם

[מוזיקה]

א