קבלה למתקדם – שיעור 1 | תכלית הבריאה

פרי חכם – תורת הקבלה ומהותה : קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://bit.ly/3MH1YE2
תכלית הבריאה – מעילא לתתא – מצווה בלי כוונה – תורה תבלין – מאור התורה
תורת הקבלה ומהותה
מה היא חכמת הקבלה? חכמת הקבלה בכללה, היא עניין של התגלות אלקיית, מסודר בדרכיו בכל בחינותיו, ממה שנתגלה בעולמות, וממה שעתיד להתגלות, ובכל האופנים שאך אפשר לפעמים להגלות בעולמות, עד סוף כל הדורות.

תכלית הבריאה
מתוך שאין לך פועל בלי תכלית של מה, אם כן ודאי שהיה לו להשי"ת, תכלית בבריאה שלפנינו. ומתוך שהחשוב ביותר בכל המציאות רב הגוונית הזו, היא ההרגש המוקנה למין בעלי חיים, שכל פרט שבו, מרגיש את מציאותו עצמו – ומתוך שהחשוב שבהרגשות, הוא – הרגש השכלי, המוקנה רק לאדם, שעל ידו הוא מרגיש גם כל מה שבזולתו, ממכאוביו ונחמותיו. אם כן ודאי שאם נמצא לבורא תכלית בבריאה הזאת, הנה נושא תכלית זו הוא האדם. ועליו נאמר: "כל פעל ה' למענהו".

ועדיין יש להבין: לשם איזה צורך ערך השי"ת את כל הכבודה הזאת? אלא הוא כדי להעלותו למדרגה יותר נכבדה וחשובה, שירגיש את אלקיו, כמו הרגשה האנושית שכבר מוקנית לו. וכמו שיודע ומרגיש את רצונותיו של חברו, כן ישכיל בדרכי השי"ת וכו', כמו שכתוב אצל משה רבינו ע"ה: "ודבר ה' אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו". וכל אדם יכול להיות כמשה רע"ה כנודע. ובלי ספק כלל וכלל, לכל מי שמסתכל על ההתפתחות שבבריאה שלפנינו, יבין ויתברר לו העונג הגדול של הפועל, אשר פעולתו, הולכת ומתפתחת, עד שנקנה לו ההרגשה הנפלאה הזו, שיוכל לדבר ולהתעסק עם אלקיו, כאשר ידבר איש אל רעהו.

מעילא לתתא
נודע, שסוף מעשה במחשבה תחילה, כי האדם בטרם שמתחיל לחשוב איך בונים בית, הרי הוא מעלה במחשבתו ענין הדירה שבבית, שהיא התכלית. ואחר כך מעיין בתכנית הבנין, שתהיה מוצלחת אל התכלית הזו. כן העניין שלנו, לאחר שנתברר לנו, ביאור התכלית, הנה יחד עם זה, מבואר לנו, אשר כל סדרי הבריאה, בכל פנותיה ומבואיה ומוצאיה ערוכה ומסודרת בכל מראש, רק על פי התכלית הזו שיתפתח מתוכה המין האנושי, שיעלה במעלותיו, עד שיהיה מוכשר להרגשת אלקיות כמו הרגשת רעהו.

הנה המעלות האלו המה כמו שלבים של סולם, ערוכים ומסודרים דרגא בתר דרגא, עד שנשלם, ומשיג את תכליתו. ותדע שהכמות והאיכות של אלו המדרגות, נערכות בשתי מציאויות, שהם: א' מציאות החומרים הגשמיים. ב' מציאות השכליים הרוחנים. ובשפת הקבלה מכונים: מעילא לתתא, ומתתא לעילא. דהיינו: מציאות החומריים הגשמיים, הוא סדר של התגלות אורו ית' מעילא לתתא. ממקור הראשון שנחצב שיעור וכמות של אור, ממהותו ית', עד ביאתו בצמצומים, צמצום אחר צמצום, עד שנתהוה ממנו עולם גשמי, ובריות גשמיות בשפל תחתיתו.

מתתא לעילא
אחר כך מתחיל סדר של מתתא לעילא. שהם כל המדרגות של הסולם, שעליו מתפתח המין האנושי, מטפס ועולה, עד שמגיע לתכלית הבריאה, כמבואר לעיל. ושתי מציאויות הללו, המה מבוארים לכל מקריהם ופרטיהם בחכמת הקבלה.

עניין חיוב הלימוד בקבלה
יכול המערער לומר, אם כן, כל החכמה הזו, הוא עסק לאותם שכבר זכו לאיזו בחינה של התגלות אלוקיית. ואיזה חיוב וצורך יכול להיות למרבית העם, בידיעת החכמה הנשגבה הזו?

אמנם יש דעה כללית המקובלת אצל ההמון. אשר עיקר החפץ של התורה והדת, הוא עניין הכשר המעשה בלבד, שכל הנרצה תלוי על קיום המצוות המעשיות, בלי שום דבר נוסף הנלוה עליו, או שצריך לצאת ממנו. אם כן היה הדבר, ודאי צדקו דברי האומר שדי לנו בלימוד הנגלה לבד, בדברים הנוגעים למעשה.

אבל לא כן הדבר, שכבר אמרו חז"ל: "וכי מה איכפת ליה להקב"ה למי ששוחט מן הצואר, או מי ששוחט מן העורף, הוי לא נתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות". הרי לפניך שיש עוד תכלית, אחר קיום המעשיות, שהמעשה הוא רק הכנה בעלמא לתכלית הזאת. ואם כן מובן מאליו, אשר אם המעשים, אינם מסודרים לתכלית הנרצה, הרי זה כאילו לא קיים כלום. וכן אמרו בזהר "מצוה בלא כוונה כגוף בלא נשמה". אם כן צריך עוד שיתלוה הכוונה אל המעשה.

ועוד מובן שהכוונה צריכה להיות כוונה אמיתית, הראויה למעשה. על דרך שאמרו חז"ל על הפסוק "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, שתהא הבדלתכם לשמי, שאל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אבל יאמר אפשי, ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי". הרי שאם נמנע מהחזיר משום השקוץ שבו, או הזק גופני, אין הכוונה הזאת מועילה לו כלום, שיהיה נחשב לעושה מצוה, אלא אם יכוון בכוונה הרצויה והמיוחדת, שהתורה אסרה. וכן בכל מצוה ומצוה, ורק אז גופו הולך ומזדכך, מחמת קיום המצוות, שהוא התכלית המבוקש.

אם כן לא די לנו לימוד הנהגת אופני המעשה, כי אנחנו צריכים ללמוד אותם הדברים המביאים לידי הכוונה הרצויה, לקיים כל דבר מתוך אמונתו בתורה, ובנותן התורה, אשר יש דין ויש דיין. ומי פתי לא יבין שאמונה בתורה, ובשכר ועונש. שהם סגולה לדבר הגדול הזה מצריכים לימוד רב בספרים המתאימים. באופן שעוד טרם המעשה, צריכים ללימודים המצרפין את הגוף שיסתגל לאמונה בה' ותורתו והשגחתו. ועל זה אמרו חז"ל: "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין", ולא אמרו בראתי לו מצוות תבלין, כי "ערביך ערבא צריך", כי היצר הרע, החפץ בהפקרות ובפריקת עול, לא יניחהו לקיים המצוות.


שלום וברכה מה
שלומכם בעזרת השם

השיעור להצלחת והגנת
החיילים לעילוי נשמת הנרצחים לרפואת

הפצועים להשבת החטופים הביתה לשלום בגוף
ונפש

וכמובן גם אם הם לא שבו פיזית הביתה
שתהייה עליהם שמירה רוחנית ו שת חיבור

ואחדות ושמירה

בנשמה וכמובן שיחזרו הביתה גם בגשם ממש
בעזרת השם אמן כני רצון אני קצת רוד

ומצונן אבל נסתדר
אנחנו בעצם

נלמד קורס קבלה למתקדם אנחנו לא מפלים את
המתקדמים כדי שגם אותנו לא יפלו מלמעלה

אבל בעצם אנחנו פעם לימדנו קורס שקראתי לו
קורס קבלה

למתחיל למרות שבחצי הוא קורס קבלה
למתקדם אבל יש את כל הרצף שבעצם למדנו ספר

קצת
עייף מהספר מתן תורה מאמר שנקרא מהותה של

חוכמת
הקבלה ואנחנו

הסברנו את המאמר
הזה ותוך כדי זברנו יסודות בחוכמת

האמת אבל למדנו את זה על דרך הסדר של
המאמר למרות שבסופו הוא קשה אבל היו שם

דברים מאוד חשובים שהיינו חייבים ללכת לפי
הסדר ולעבור על הכל וזכינו להוציא קורס

קבלה למתחיל שהוא קורס אחד הנצפים ברשת
ברוך השם אז קודם כל אתם

מוזמנים וכדאי
מאוד

לראות את הקורס
הזה

הופלה את קורס קבלה
למתחיל שכמובן הוא גם

למתקדמים אבל היום אנחנו
נלמד לא היום כי לא רק היום כי אנחנו לא

נסיים את זה
היום אנחנו נלמד קורס קבלה למתקדמים

במתקדמים

זה מתוך

הספר פרי חכם
שבעצם במתן תורה מאמר תורת הקבלה ומהותה

זה מאין גרסה מקוצרת וקלילה יותר של הגרסה
הזאת שנמצאת בספר פרי חכם

א' שזה ספר קבלה מיוחד
למתקדמים וגם

נמצאת בשינוי
טיפה וכנראה נלמד אותם

משמה בספר שנקרא מאמרי
הסולם סליחה רק פה היא

נקראת חוכמת הקבלה

מהי ונראה שההבדל היחיד רק רגע פ סליחה
נראה שההבדל

היחיד זה ן כמה בתים שפותחים את המאמר
ואולי יש הבדל ב

דקדוק אבל בגדול רוב המאמר הזה נמצא בפרי
חכם זה לא מאמר חדש רפרפתי בו ככה

מהר ונראה שזה אותו מאמר חוץ מה כמה בתים
הראשונים הופלה וכנראה עניינים של

דקדוק ואולי כמה בתים ונספחים
בסוף אולי נלמד גם את הטיוטה למאמר חוכמת

הקבלה נראה לפי
הצורך עכשיו זה מאמר שהרבה לא לומדים אותו

או לומדים רק טעים ממנו
למה כי זה מאמר שהוא כבד גם אין על

זה אין הרבה קהל על המאמר הזה זה לא זכורה
שאפשר למכור רק לקונים

ראויים ראויים ומ חים לאו דווקא מתקדמים
בחוכמה גם מתחילים אבל זה מאמר שהוא מורכב

לכן קראתי לקורס הזה קורס קבלה למתקדם
למרות שכמו שאמרתי האמת שקורס קבלה למתחיל

בחצי הו
למתקדם אבל יש שם דיוקים קריטיים

בהבנה
והגישה לחוכמת האמת אז באמת יצא ממש טוב

ונפלא שבעצם לימדנו את המאמר הזה זה ממתן
תורה אבל גם הפכנו או ביחד לקורס כבלה

למתחיל ויצא בהחלט פרי ראוי
ומיוחד לכן עכשיו לקראת ו בשבט אמרתי נעשה

מאמץ ונפיק עוד פרי בעזרת השם לכן אנחנו
נלמד את קורס קבלה

למתקדם גם התחיל יכולים להזין כי אני כן
אבהר את

הדברים אבל האמת שאני מכוון בעיקר
למתקדמים

ו וזהו בעזרת השם נעשה ונצליח זה מאמר קשה
אבל הוא חשוב מאוד וראוי ללמוד אותו בעצם

נכון ומדויק לכן אני רוצה ללמד

אותו כדי שהמאמר הזה יהיה מובן בצורה
נכונה כי כמו שאמרתי אין עליו הרבה

שיעורים
ברשת נתתי לכם פה הקדמה אבל לא משנה זה

מאמר ארוך טיפה וקשה כנראה יהיו מספר
שיעורים ארוכים בעזרת השם נעשה

ונצליח אני אתחיל כפי שזה מתחיל בספר
הקדוש פרי חכם

א' מאותו בית ואחר כך אני אחזור אחורה כפי
שזה מופיע

ב ספר מאמרי הסליים כי אני אוהבת איך שהוא
נפתח ואני רגיל לאיך שהוא נפתח בברי חכם

מאמרים בגדול הייתי דיף אולי ללמד את זה
מ מהפרי חכם מאמרים ישירות אבל אנחנו כן

נלמד את זה ממאמרי הסולם כי זה כרגע
ההוצאה שיותר יוצאת כי ממעט לא מייצרים את

הפרי
חכם התחילו עם זה בתקופה שהבן של בעל

הסולם עוד היה בחיים ואז היה כמה הוצאות
זה ספר מיוחד אני דווקא אוהב את הגרסה

הזאת אבל זכינו וישר כוח כאן לאור הסולם
על העבודה שהם עושים בהוצאת הכתבים

החדשים
בעזרת השם נעשה

ונצליח אז אנחנו כבר נתחיל אני אשמח אם
תצטרפו כחברי מועדון

לערוץ סליחה כמו כן אתם מוזמנים ללחוץ על
כפתור התודה מתחת לשיעור על

מנת לתרום
להפצת השיעור וזיכוי

הרבים הופלה בעזרת השם נעשה ונצליח אוקיי
אנחנו נתחיל נתתי לכם פה הקדמה

אבל זה הגדמה
חשובה

אוקיי אוקיי אנחנו מתחילים בעזרת השם נעשה

ונצליח חוכמת הקבלה מה
היא

חוכמת הקבלה

בכללה היא עניין של
התגלות

אלוקיות מסודר בדרכיו בכל בחינתו ממה
שנתגלה

בעולמות
וממה שעתיד להתגלות ובכל האופנים שאך

אפשר לפעמים להתגלות ב העולמות עד סוף כל
הדורות אז מהיא חוכמת

הקבלה חוכמה של התגלות
האלוקות

מסודרת בדרכים
ובחינות ממה שכבר התגלה

בעולמות ממה שמתגלה וממה
שיתגלה בכל

האופנים

עד סוף כל הדור
הדורות זאת אומרת חוכמת הקבלה מלשון לקבל

היות וזה טבע האדם שהוא צריך לקבל את
ההטבה האלוקית היא גם נקראת קבלה כי היא

נמסרת מרב לתלמיד מעליון לתחתון מדור

לדור
ובעיקר כי היא מלמדת את האדם איך לקבל

נכון
איך לקב לקבל את אור החוכמה האלוקי בצורה

נכונה למרות שרובה בהתחלה היא דווקא חוכמת
ההשפעה אבל היא נקראת על שם

תכליתה כל חוכמה נערכת על פי תכליתה אומר
בעל

הסלם לכן היא נקראת חוכמת הקבלה אז חוכמת
הקבלה היא בעצם חוכמה שמלמדת על התגלות

הבורא לבריותיו בתודעה האלוקית מעבר לזמן
ומקום ידר חילוף

ותמורה היות וזה החוכמה הכללית שכוללת את
הכל היא השורש לכל החוכמות היות

והיא מייצגת בצורה הכי גבוהה את מחשבת
הבריאה שזה בעצם התוכנית המחשבתית של כל

המציאות רק בצורה העליונה
ביותר ששם הכל גם

באחדות מצד עבר ובה ועתיד מצד היה עובה

ויהיה לכן זו החוכמה בעצם שמגלה את הדבר
הכי גבוה

במציאות זה טבע החוכמה זה האופן שלה כמובן
שיש דרכים והוא ידבר על זה באריכות במאמר

ואנחנו גם נוסיף ונבאר אם תהיו נחמדים אני
אביא גם לפטופ אני אשרטט אם יהיה צורך

וכמובן כדאי לראות מאוד את קורס קבלה
למתחיל שזה קורס משלים מאוד לקורס הזה

ובכלל לכל לומד

קבלה עכשיו יש הרבה מה לדבר אבל אני כן
אלך ברוח

המאמר ואני אתמקד יותר כי המטרה שלי
בעצם לעבור דרך המה ר המיוחד והאלוקים

הזה תכלית

הבריאה כי
מתוך שאין לך פועל בלי תכלית של

מה ז וככה אנחנו
רואים מהמציאות ש

לפנינו של לכל פועל יש

תכלית זה נכון שבאופן
רגיל התכלית של רוב

הפועלים הא יכולה להיות מאוד נמוכה או היא
לקבל את התענוג אבל יש להם תכלית

בדבר אם כן
וודאי שהיה לו להשם יתברך תכלית בבריאה

הענקית

שלפנינו ומתוך שהחשוב ביותר בכל
המציאות רב גוונין הזה הוא ההרגש

המוקנה למין בעל

חי שכל פרט שבה מרגיש את מציאותה
עצמה ומתוך שהחשוב שבה הרגשות הוא הרגש

השכלי המוקנה רק למין האדם כי מתוכה מרגיש
הוא גם כל מה ש בזולתו ממכ אובה

ונחמות אם כן ודאי שאם נמצא לבורא תכלית
בבריאה הזאת הנה

אננה שמה רק על
האדם או אננה שמ רק על

האדם מה אומר בפרי חכם

א' אומר
אם כן וודאי שאם נמצא לבורא תכלית בבריאה

הזאת אנו נושא תכלית זו הוא האדם ועליו
נאמר כל פעל השם פועל השם למענהו אני אוהב

את הלשון של פרי חכם כי אני רגיל אליה אבל

בסדר אוקיי מה אמר

לנו מתוח שהחשוב ביותר בכל המציאות רב
גוונין הזה הוא הרגש המוקנה למין בעל

חי למה כמו שאומר שכל פרט שלב מרגיש את
מציאותה עצמה לבעל חי הן שבאדם והן כסמל

הבעלי החיים שים חוצה לנו יש להם הרגש
רצון חזק בשונה דומם והצומח

לכן החשוב שברגש זה ההרגש של הטבע של
הרצון לקבל

שהוא מגולה חזק בבעל
חי שבאדם או בכלל אבל בתוך זה החשוב שהב

רגשות זה הרגש השכלי המוקנה רק למן
האדם אין את זה לבעל חי זה לא כמו בסרט

כוכב הקופים בדיוק מהסיבה הזאת נחמד הסרת
כוכב כופים אגב

הישן בסוף הקוף חיבת שלטר ולא נשאר אף אחד
זה יכול לקרות גם לנו אגב לא לגמרי אבל

יכול להגיע קרוב למה לא לגמרי כי יש חברת
ביטוח רוחנית אבל

א היא עובדת על מלי מסוים אבל זה תראו
בשיעור על

המלחמה בכל מקרה מה זה רגש ה שכלי המוקנה
רק למין האדם אז קודם כל בפשטות אנחנו

מכירים את זה זה צד השכל שבאדם שיכול
להרגיש מחוץ עלו ללמוד מחוץ לו לחקור מחוץ

לו ומה זה מבחינה רוחנית שיכול לאהוב מחוץ
לו לא לאהוב מחוץ לו בשביל עצמו זה רצון

לקבל לעצמו משפיע על מנת לקבל למרות שזה
גם דרגה מפותחת מאוד ביחס לבעל חי לבעל חי

גם אין את זה גם המשפיע על מנת לקבל ש בו
זה בתוך עצמו זה בתוך המקבל על מנת לקבל

שלו זה וגם המקבל על מנת לקבל שלו זה מאוד
אוטומטי בשונה מהאדם לכן הרבה פעמים

שאומרים בעל חי הכוונה מראש לצד הבעל חי
שבאדם הבעל החי מבחוץ זה מעין מראה שבא

לסמל לנו ולגרות אותנו על עצמנו אבל הבעל
חי שמעניין אותנו זה הבעל חי שבאדם

כמובן ואז כן אומר וקל כנשר ורץ כצבי
לעשות רצון אביך שבשמיים זה תכונות

נפשיות זה לא חייב להתבטא באופן מלא
ב בהדמייה

הגשמית בסדר אני קצת סעוד אז אני נעזר ע

בתי לא חייב עיניים גשמיות של
נץ כדי להתפתח

רוחנית יכול להיות שצריך גלי חלקיקים טוב
אבל זה גם לא מחייב כי ה

מדנים אם גם גלאי חלקיקים מאוד מאוד
מתקדמים יותר מהעין לא רואים את הבורא

תמיד ברוב המקרים לא כמובן יש מדענים
כמובן שרואים הם עבר למדע אבל אני ותן

דוגמה
מהרוב אבל מבחינה נפשית יש בנו את כל

כוחות
הטבע מבחינה גשמית נתנו לנו כוחות ממוצעים

שמייצגים את
ה טבע הבסיסי

לעבודה של זמן התיקון אבל יש בנו קצת מכל
דבר אם נבדוק טוב

טוב אבל כמובן אנחנו בעיקר יונקים וזה לא
סתם זה נמשך מהעולמות

העליונים אבל יש באדם את הנמר ואת החזיר
וזה תכונות אופי ומידות ולומדים את זה

בחסידות ובמקומות המתאימים לכן ההרגש
המיוחד זה ההרגש של הבעל חי למה כי הוא

מרגיש שהוא רוצה לקבל לעצמו
אבל הרגש העוד יותר מיוחד שהוא רוצה לקבל

בעל מנת להשפיע אבל פה הוא עוד לא נגע בזה
הוא דיבר באופן כללי מה הוא אמר הרגש

השכלי המוקנה רק למין האדם בגשמיות זה
מתבטא בתור השכל הגשמי שאנחנו

מכירים וברוחניות זה נקרא הנפש השכלית זה
הצורה של ההשפעה שנמצאת ברצון הצורה שמעבר

לחומר
בינה

הרצון להשוואה צורה לבורא או בינה שלטה

לחוכמה כי מתוכה מרגיש הוא גם כל מה ש
בזולתו שאין את זה לבעל חי גם מה שיש

כאילו לבעל חי זה אוטומטי זה לא לא על זה
מדובר אגב האוטומטי הזה נמצא גם בבני אדם

זה המצפון
הבהמי שזה גם יפה זה זאת אומרת זה לא

רוחני
אבל זה יותר לא רוחני אמיתי אבל זה יותר

קרוב לתיקון הרוחני למה כי אם אין לי
מצפון אז אני בהמה גסה בהמה טורפת ואני

יכול להיות בהמה טובה יכול להיות אדום
החזה יכול להיות בהמה נחמדה אז גם בזה יש

מדרגות ורואים שהאנושות התפתחה פעם לשחט
אנשים השם ישמור זה הסטנדרט זה לא היה

איזה משהו
חריג היום זה כן דבר מזעזע באופן כללי

אפילו את
גוים אפילו את הגרמנים

מה כן העולם התפתח הוא במקום אחר יש לנו
עוד הרבה תיקונים כמובן אבל ההתפתחות

הגשמית הזאת היא כן סמל כללי להתפתחות
הנפשית של

העולם לכן הצד הגבוה שבאדם זה השכל אבל לא
מדובר על שכל טכני

פילוסופי
שאני אומר

אדם אנחנו מדברים על כללות
האדם שפועל עם השכל כחלק ממכלול שלם של לב

של נפש של
נשמה כי רק השכל לבד זה קליפה זה כמו המדע

כמו

הפילוסופיה אנחנו מדברים על השכל האמיתי
כמו שאומר רבי

נחמן לראות את השכל שבכל דבר מה אנחנו
יוונים לא הוא מתכוון על השכל האלוקי

הפנימיות שבכל
דבר אולי שכל מלשון ש קל כל זה הצדיק זה

היסוד ש' זה ג'

קווים
אוקיי אז אם יש תכלית לבורא בבריאה דיינו

תכלית עיקרית זה מן

האדם ועליו נאמר כל פועל השם
למענהו דהיינו למען האדם דיינו למען צד

האדם שבאדם ולא למען הבהמה
שבאדם זאת אומרת האדם צריך לחפש את

התכלית אדם גימטריה מה כי הוא מחפש את
האמת את הפנימיות את

התכלית אז אם יש תכלית זה חל על האדם
שבבריאה ולו דווקא אדם הגשמי כן ביחס

לבעלי
החיים אבל לא ביחס למציאות

הכללית

אוקיי קצת מצונן צרוד אבל אנחנו נשתדל
אומרים גם שהיה משהו כבד של צהל

היום עדיין זה גנוז לא לא פירטו אבל היה
איזה אירוח קשה

בעזה אז גם שבעזרת השם יהיה לזכותם הלימוד
אין דבר יותר גדול מחוכמת האמת והפצת

הפנימיות לשמירה על עם
ישראל לפחות בבחינת

מקיף אז צד
האדם זה הדבר המשובח בבריאה שהתכלית

בא
בשבילו

ואם האדם רואה שאין לו תכלית אז הוא צריך
לחפש את צד האדם

שבו כי על הצדדים אחרים באמת אין להם
תכלית בפני עצמם אלא הכל בא לצד האדם מה

זה אדם זה לא אדם הפיזי גם אבל זה רק הפתח
אדם זה משהו רוחני ואנחנו נלמד את זה

בהמשך מהו הצורך שבו שבשביל זה ערך כל
הכבודה הזאת דיינו כל המציאות הנכבדת הזאת

אם כי אנחנו מוגבלים בחמשת החושים למציאות
הגשמית אבל הוא מדבר על כל המציאות גם על

העולמות הרוחניים אם כי היום המדע
גילה באמצעות דברים שמחדדים את החושים

ומגלים שכבות נוספות של
ראייה ספקטרו נוספים באור

למשל בזכות אינפרה רד או גלי רדיו או גמה
וכיום אפילו גלי כבידה מגלים מפה אחרת

לגמרי של
היקום ממה שהיה עם טלסקופ מאוד מתקדם שראה

רק לפי האור
הנראה זאת אומרת רואים כאילו שכבות נוספות

באותה מציאות ככה אותו דבר יש רק מבחינה
רוחנית רק שמה זה בלי זמן ומקום שמה צריך

טלסקופ רוחני זה נקרא מס דך
אגב

לכן הכבודה היא מאוד
גדולה אבל אפילו אם נסתכל רק על הכבודה

הגשמית שהם מן
נעתק של הכבודה הרוחנית המציאות

הרוחנית מה
הצורך מה זה בשביל אדם אתה עושה את כל ה

כל הכוכבים כלל הגלקסיות פלנטות מה איך זה
קשור אחד

לשני הוא רק להעלותו עוד למדרגה יותר
נכבדה

וחשובה והיינו שירגיש גם את אלוקיו כמו
ההרגשה האנושית שכבר מוקנה

לו וכמו שיודע הוא מרגיש את רצונותיו של
חברו כן ירגיש רצונותיו יתברך

יפה המטרה האמיתית

זה כמו שמבחינה גשמית אני מרגיש את החבר
כאילו באופן

מוחשי למרות שמוכשר לא בגשמיות אבל אנחנו
מדברים ע המדרגה שאנחנו נמצאים לנו כאילו

מוחשי זה הגשמי ויש בזה צעד של אמת כי זה
ה המטריקס שלנו זה החלום שלנו אז מזה

אנחנו מדברים אז כמו שכאילו [ __ ] קפה הזאת
מוחש לנו לא כאילו לא זה היה כאילו אבל

לנו זה כאילו די

מוחשי למרות שמוחי זה מלשון לחוש יכול
להיות שאתה במסיבה ויש לך מלא כסף אבל

בפנים אתה ר את רק אין לך כיסופין אין לך
אהבה יש לך אישה יפה אבל אתה לא אוהב אותה

אתה
בדיכאון אז המוחשי הוא בפנימיות בנשמה

ב בנפש בלב לא בלב הפיזי רק בלב
הרוחני אבל המוחשי הבסיסי שאנחנו מכירים

זה הגשמי אז זה מוחשי הנה אגב זה לא זה לא
באמת נוגע לאלקטרונים דוחים אחד את השני

כן זה גם מסתובב במהירות אז ה מוחשי הוא
לא בדיוק מוחשי אבל במסגרת המטריקס

והאשליה זה מוחשי עכשיו יש לי הגרון של
צרות זה מוחשי עכשיו מבחינתי ברמה התודעה

הזאת שאנחנו מדברים
ממנה למה אני מדייק את זה כי הטעות של

הרבה

לומדים ש המוחשי זה הגשמיות והרוחניות היא
לא מוחשית לא לא המוחשי האמיתי זה רק

הרוחניות רק צריך לזה כלים זה מופשט לך
כרגע כי עוד לא הגשמת את זה לתודעה לתודעה

שלך אבל שתגשים את זה זה הרבה יותר מוחשי
מהגשמיות כמו שאהבה אמיתית עם אישה אחת

היא הרבה יותר מוחשית
מלף תאבות בשרים חיצוניות בלי

אהבה
אוקיי אז

המטרה להרגיש את האלוקות כמו מוחשית כמו
שאני מרגיש חברי לכאורה זה נראה כל כך

רחוק אוקיי זה גם דיון שצריך לנהל אותו
במקום המתאים כרגע אנחנו מדברים מצד האמת

מצד תרת חוכמה איך להגיע לזה איך להתקרב
לזה נדבר

בהמשך אבל הוא ענה פה גם באופן חלקי מה
הצורך לכל הכבודה הזאת להעלות את צד האדם

הוא גם אומר את זה בהקדמה לספר הזוהר שכל
העולמות לא תמיד אנחנו מבינים איך זה

עובד מ צדיקים מגלים להם גם לא את הכל מה
שהם צריכים לדעת לתיקון שלהם

אבל כל דבר קשור לדבר הזה גם מה שנראה
סותר אותו

אגב מה לקדם את האדם להתקרב
לבורא אבל רק גשמיות אי אפשר להבין את זה

חייב לראות את כל
הסרט רק ממק ע אחד של הקובץ לא רואים את

הקובץ צריך את
הכל זה קובץ מוצפן אי אפשר כאילו לראות

קטע
קטן

וכמו שיודע כל דרכיו של
חברו כן ישכיל דרכי השם יתברך כמו שכתוב

במשה רבנו פנים אל פנים אדבר בו כאשר ידבר
איש אל

ראהו וכל אדם יכול להיות כמשה
כנדה כן כמו שאומר הרמבם בהלכות תשובה

ובלי ספק כלל
וכלל לכל מי

שמסתכל על ההתפתחות של בבריאה שלפנינו
יבין ויתברר לו את העונג הגדול של

הפועל אשר פעולתו הולך וא
מתפתח עד שנקנה לו הרגשה הנפלאה הזאת

שיוכל לדבר ולהתעסק עם אלוקיו כאשר ידבר
איש של ראהו הרי מה אנחנו באמת רוצים

נוריד את כל הלבושים רוצים חיבור רוצים
אהבה רוצים התקרבות אז תקרב לדבר הגבוה

ביותר שכולל את הכל זה ההרגשה הכי גבוהה
שיכולה להיות אבל זה מוסתר מאיתנו בכוונה

כחלק
מהתיקון כמובן זה גם אנחנו כרגע מדברים

מצד השכל הטהור העליון
אבל איפה אנחנו ביחס לזה כי אנחנו מתחילים

מתחתית הסולם אז זה קצת מאתגר ולא קצת
הרבה מאוד ויש הרבה ייסורים בחיים הרבה

פעמים מצד ההרגשה לפחות הרבה כאב הרבה
מכות 10 מכות

דברים לא
מובנים

נכון פה צריך באמת את הנפש השכלית שיכולה
להראות מעבר למקרה מעבר

לחומר אבל אנחנו דוברים כרגע מצד האמת איך
להביא את עצמנו לאמת זה סדר שנקרא ממטה

למעלה ונדבר ממנו

בהמשך אז אומר בלי ספק מי שמסתכל על
ההתפתחות שבבריאה

יראה כתוב וזהו חכם הרואה את הנולד למה כי
רואה את הכלל ואת הפרטים הנובים

ממנו לכן מי
שמסתכל נכון על הבריאה ועל ההתפתחות של

הבריאה ו הוא מבין אך כל זה
בא להגיע לאהבת אלוקים ואדם

מלה
לטטה

ונודע שסוף מעשה במחשבת
תחילה ישאיר כזה

יפה לך דודי צרוד עכשיו אז אני לא יכול
להשאיר לכם לא מבחינה גשמית

לפחות אז מה הוא אומר

סוף מעשה במחשבה
[מוזיקה]

תחילה

רגע לקראת שבת לכו ונלך כי מקורה
ברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבתך

חילה כי האדם בטרם שמתחיל לחשוב איך בונים
בית ו הוא מעלה במחשבתו עניין אדירה בבית

שהיא
התכלית אשר אחר כך הולך ומעיין תוכנית

הבניין שיהיה מוכשר ומוצלח ל התכלית הזה
כן איך אדם בונה בית הוא רואה את התמונה

הכללית ואחרי זה הוא רואה את הפרטים ואז
איך הוא מוציא מהכוח אל הפועל את זה למה

כי ככה התודעה
בנוייה ככה התפיסה ב

בנוייה אותו דבר זה מכוונה ככה שנלמד מזה
מבשרי אך זה אלוקי שזה גם לא כזה כפשוטו

אבל אני לא אכנס לזה כרגע יש על זה זכינו
זה גם בגדר קורס כבלה למתקדם לימדנו פעם

את המאמר של בעל הסולם אמר מאוד קשה אחד
הקשים שלו לדעתי נקרא ממסרי אח זה אלוקי

הרחבנו בזה שמה
אבל באופן

כללי לעניין שלנו
אז כן העניין שלנו שאחר שנתברר לנו ביאור

התכלית הנ יחד עם זה מבואר לנו אשר כל סדר
הבריאה בכל פינותיו ו מבואו

ומוצאו ארוחה ומסודרת מכל מראש רק על פי
התכלית הזה שהתפתח מתוכו מין האנושי שעלה

במעלותיו עד שיהיה מוכשר להרגשת אלוקיו
כמו הרגשת ראהו אז זה יכול גם להביא אם

נצליח להאמין בזה ולהתחבר לזה באמת הרבה
נחמה למה כי גם מה שנראה כל כך רחוק

מהתכלית הוא מדבר על זה במאמר הח הוא קדם
סרטני בפרי

חכם שגם מה שלכאורה נראה הפוך מהתכלית
זה עובד בשביל

התכלית
רק באמצע הסרט אנחנו לא יכולים להבין את

זה אלא אם כן חכמים ונביאים אז הם רואים
מעבר לתמונה הם רואים את הסרט מלמעלה הם

יכולים להריץ קדימה אחורה זה בעצם מה שהוא
אמר על חוכמת

הקבלה חוכמה שהיא כאילו מתארת את כל הסרט
עד סוף

הדורות חלק ברמז כי יש דברים שאי אפשר
סליחה לכתוב אבל באופן כללי ה מבערת את

הכל
א ז בעצם גם חוכמת התורה את זה אבל בצורה

מאוד מוגבלת ביחס לחוכמת הקבלה אז בשביל
מה צריך בכלל את התורה ואת הגמרא הוא מדבר

על זה בהמשך המאמר ואנחנו נסביר את זה
במקום זה באמת משהו מאוד מיוחד ומעניין תן

לנוש חוכמת הקבלה מה צריך את כל הבלאגן
הזה נדבר על זה בהמשך יש סיבה גם לזה אבל

בכל
מקרה זה נותן נחמה כי הכל מסודר לתכלית

הזאת למרות ש שבאמת לפעמים זה נראה לא
קשור אנשים נרצחים נפגעים למרות שזה כאילו

כמו סרט ביחס לרוחניות אז אף אחד לא באמת
מת הנשמה לא מתה אבל בסרט הוא כן מת אז

אני מרגיש שהוא מת או לבן אדם יש כאבים
קשים איך זה קשור לקרב אותי לבורא זה

מרחיק אותי מהבורא
זה סובל אני בדיכאון בחרדה איך זה מקרב

אותי לבורא אז באמת מנקודה פרטית אי אפשר
לראות הצדיקים החכמים הם יכולים כאילו

לראות את כל הסרת לעשות מהיר לא שתיים כמו
ביוטיוב אינסוף מהיר כמו האלקטרון שהוא

בכל
המקומות אתה רואה בדיוק את כל המסלול שלו

אז ככה הם רואים את כל
הסרט אנחנו צריכים לחוות את

הסרט לעבור את הסרט

בעצמן גם הם אם מראים להם את כל הסרט הם
עדיין צריכים לעבור את הסרט רק הם עוברים

אותו כבר יותר
בסבבה יש להם הילוך מהיר זה נכון

ומצד הטבע הרגיל הילוך הוא מאוד

איתי אז זה מנחם

מה אז כמו שאני בונה בית ואני רואה את
הפרטים ורואה את התמונה הכללית ואותו דבר

הבית שזה הלב של האדם זה התודעה של
האדם

א הבית

הכללי כל סדרה הבריאה בכל פינותיו ו מבואו
מוצאו הרוחה המסדרת מכל מראש רק על פי

התכלית
הזה שהתפתח מתוכו מין האנושי שעלה

במעלותיו

עד שיהיה מוכשר להרגשת אלוקיו כמו הרגשת
רו

אמן
והנה המעלות האלו המה

כמו שלבות או שלבים של סולם כתוב שלבות
סולם הרוך הוא מסודר דרגה בתר דרגה דרגה

אחר
דרגה עד שנשלם הוא משיג את

תחליטו

ותדע שהכמות והאיכות של אלו
המדרגות מסודרים בבית מציאויות

שם מציאות סליחה
מציאות החומרים

הגשמיים
מציאות הסכלים הרוחניים אני רוצה רגע

לראות איך הוא כותב את זה בברי

חכם אוקיי

כן ריחם כן הוא כותב א' מציאות החומרים
הגשמיים ב מציאות השכלים הרוחניים או

השכליים הרוחניים
השכלים אני תכף אסביר מה זה אומר אשר בשפת

הקבלה מוכנים מאלה לטטה ו מתתא
לאלה דאינו מציאות החומרים

הגשמיים אני תכף אסביר זה לא כפשוטו ובסדר
של התגלות הורו יתברך מאלה לתתה ממקור

הראשון
שנחצב שיעור וכמות של אור ממהותו

יתברך עד ביאתו בצמצומים צמצום אחר צמצום
עד שנתבע

ממנו עולם גשמי ובריאות גשמיים בשפל
תחתיתו אז מה אומר לנו

פה א' זה נקרא מאלה לטטה שאומר מציאות
החומרים הגשמיים הוא לא מתכוון להדמייה

הגשמית למטריקס
אם כי זה כן

השלכה נוספת ושכבה נוספת של העניין הזה
אבל הוא לא מדבר על זה כי אם אני אגיד שוא

מדבר על זה אני מגביל את הדיון לפרט מאוד
קטנטן זה כאילו שני מדבר על כוכב אחד מתוך

מיליארד גלקסיות כן אנחנו צריכים להבין את
הכלל ומשם לראות את

הפרטים מה זה מציאות החומרים
הגשמיים

הכלים איך הכלי
מתפתח מלמעלה למטה הסברנו את זה בשיעור א'

בקורס כבלה למתחיל בהרחבה השלימו את זה
שמה

פה אני לא אסביר כל דבר אומרת אני אפרד
ואסביר טוב אבל יש דברים שתשלים אותם

בקורס כ בלילה
המתחיל כי זה למתקדם בכל

זאת
לכן א' מציאות החומרים הגשמיים דהיינו איך

הרצון לקבל

הרוחני מתפתח ומתגשם מה זה מתגשם בא עלי
ידי הרגש עצמי השתוקקות

שזה קרה אין מצד העולמות והנשמות באופן
כללי ואין מצד האדם באופן פרטי שהוא צריך

לגלות את הרוחניות שבו ולפתח אותה שתתגשם
ותהייה ממשית כי היא מאוד כללית מאוד

עליונה מאוד נסתרת והוא צריך להביא אותה
להרגיש אותה

ללב אבל נתמקד כרגע מצד העולמות
העליונים שכמובן הכל מצד הנשמה איך שהיא

מתפעלת מזה אז א' זה מציאות החומרים
הגשמיים זה ההתפתחות של הכלים של הרצון

לקבל מלמעלה
למטה וב זה מציאות הסכלים הרוחני מה שזה

הצורה של הכלי זה נקרא ממטה למעלה תכף אני
אסביר עכשיו בשפת הקבלה מוכנים מאלה לטטה

דהיינו מלמעלה למטה איך שהכלי מתפתח בסדר
הדרגתי

דאינו מציאות החומרים הגשמיים הוא סדר של
התגלות הורו יתברך מאלה

לטטה ממקור הראשון
שנחצב שיעור וכמות של אור ממהותו יתברך עד

בייתו בצמצומים צמצום אחר
צמצום עד שנתבע ממנו עולם גשמי

ובריאות גשמי גשמיים בשפל
תחתיתו זאת אומרת הכל מתחיל מאינסוף מלכות

ד אינסוף ואז יש את הבחירה ביתר דבקות
צמצום עולם

הקו עולם הצמצום זאת אומרת ואחרי זה עולם
העיגולים ואחרי זה עולם הקו ואחרי זה עולם

ה
ניקודים ויש צמצום ב ויש קתנות ניקודים

גדלות
ניקודים

ויש לפני זה גם את שבירת הכלים לפני צמצום
ב ולאחר מכן יש את עולם

האצילות וזאת אומרת שבירת הכללים היא בעצם
קוראת אחרי צמצום ב

אבל יש
דרך לבטל את הצמצום ב אבל אחרי שבירת

הכלים צמצום ב הוא נהייה דבר קבוע שאי
אפשר לעבור עליו מעולם האצילות למטה יש

דבר שנקרא גניז הוד האבא ואמא וחיזוק
הפרסה כמו שזה מתבאר

בחוכמה ויש את אצילות בריה יצירה
השייה תחתית השייה ויש פה את ההדמיה

הגשמית שזה המטריקס המרה הגשמית והרחבנו
מזה דווקא לא מעט בקורס קבל

למתחיל אז איך שהכל מתפתח כמו זרע עליון
מלמעלה למטה הכל מתפתח אחד אחרי השני אחרי

זה
צריך לטפס

בחזרה מהתחתית
עד ללמעלה אבל זה לא אותו דבר כי אתה מגיע

למעלה שותף כבר שמה היית כמו עובר פה
אתה שותף מיתת לאלה ואחרי זה מתחיל

סדר של מתת ללה שהם כל המדרגות של הסולם
שעליו מתפתח המין

אנושי מטפס
ועולה עד שמגיע לתכלית הבריאה כמבואר לאל

מה היא תכלית
הבריאה לדבר עם הבורא כיי של ראהו דהיינו

יחסי אהבה עם
הבורא ובית מציאויות

הללו הם המבוארים לכל מקרם
ו פרטיהם מה הוא כותב בפרי

חכם

ופירט בחמת הקב אני אוהב תפרי חכם

האמת אולי אני אלמד את זה מכ

חכם חשוב על

זה פרי חכם בהחלט שם ראוי

לספר איך בעל הסלם היה אומר שהוא היה

רוצה אומרים תלמידי בעל הסלם שם בעל הסלם
שהיה רוצה איזה משהו בזוהר

לפעמים אוא הה מחפש את זה בראשית חוכמה
כדי לקבל גם את המור של הזר וגם את המאור

של ה ראשית חוכמה על דרך זה על פרי

חכם

אוקיי מה זה מתת הללה אחרי זה התפתח הרצון
לקבל ובא לה התגשמותו הסופית ויש בזה המון

מדרגות
אגב כל אחד לפי השורש נשמה שלו לפי הטבע

שלו אבל באופן כללי
כרגע זה גם קורה בכל עולם באופן דומה אבל

כרגע הדיבור כללי ואפשר להשליך מזה לאן
שרוצים עכשיו צריך לתפס למעלה איך על ידי

השוואת הצורה
לבורא לא השוואת החומר השוואת הצורה זה

הסברנו את זה גם במאמר לסיום הזוהר וגם
בקורס כבל מתחיל תשלימו את זה

שמה אז מאלה לטטה זה התפתחות הבריאה למה
למה הצחה בכלל התפתחות תעשה אותה ישר

גדולה כי אנחנו נבראים אז אם זה בא בתהליך
של התפתחות

ופרטים ככה אנחנו שותפים
לזה כי מלמעלה הדברים באים בבת אחת מלמטה

הם באים לאט לאט אז באמת מצד העליון זה בא
בבת אחת אנחנו מדברים מצד התפיסה של

שלנו באמת הרצון לקבל הוא בא מלמעלה בבת
אחת המלכות אינסוף היא נבראה בבת

אחת לא היה שם תהליך התהליך בא מובנה אחרי
זה שהבריאה בכה ביתר דבקות ואת הצמצום אז

בעצם מגלים את
התהליך האם היה אבולוציה כמו שהרבה לומדי

קבלה אומרים אז אני עשיתי על זה
קליפ גם רבנים גדולים כבודם במקומם

ויש להם כבוד אומרים שהאבולוציה לפי בעל

הסולם זה לא מדויק היה אבולוציה חלקית
באותה בחינה אבל לא בין הבחינות ואני

הסברתי את זה בקורס כבלה למתחיל מעט וגם
בקליפ שלם שהוצאתי על אבולוציה תראו את זה

שמה בתוך הדומם אבל יכול להיות אבולוציה
בתוך הצומח כן בתוך החי כן בתוך המדבר כן

אבל לא ביניהם למה כי כל אחד יש לו כאילו
את הנפש המיוחדת

לו שככה הוא נברא

מלמעלה יש לזה הרבה השלכות גם בגילגול
נשמות גם בהרבה

דברים אז אחרי הסדר של מאלה לתתא מתחיל
הסדר מתתה לאלה דהיינו מלמטה למעלה אז בכל

דבר ככה אור חוזר אור
ישר א רצון לקבל רצון

להשפיע הכל בנוי ככה אבל התנועה הכללית של
הבריאה היא

ככה והוא גם מפרט אני רוצה ללכת עם
המאמר אז אני אסביר כשהוא יגע בזה

יותר אבל בעצם

זה כמו ה ממעלה למטה זה כמו התפתחות הרצון
ההשתוקקות שלו הטבעים שלו וממטה למעלה זה

תיקון הטבעים שלו התקרבותו למציל מצידו

עצמו אוקיי אנחנו נעשה הפסקה קטנה אני
הפסקה קטנה ששתה קצת ואנחנו

נמשיך אני מזכיר הפרסום והתחזוקה של
השיעורים האתרים זה עולה הרבה

כסף אז אם אתם רוצים לעזור בהפצת
החוכמה מוזמנים ללחוץ על כפתור התודה

ולתרום להפצת השיעור ניתן גם להשאיר
בתגובה אחר כך לעילוי נשמת רפואה וכולי

וזה אוטומטית יגש על ידי
היוטיוב לאחר התרומה והכי טובים אפשר

להצטרף כחברי מועדון לתמוך באופן קבוע ב
10 שק 30 שק להפצת הפנימיות זה יהיה נפלא

וזה יעזור מצווה גדולה זה גם יעזור לי
פשוט

אמר ככה הבורא עשה את המציאות שאנחנו
נצרכים אחד

לשני לפחות עד רובד
מסוים כדי שזה אפשר לנו להשתתף

ביחד לכן לכל אחד הוא נתן משהו
אחר

[מוזיקה]

אוקיי אוקיי אנחנו

נמשיך עניין חיוב הלימוד
בקבלה

והנה יכול הערר לומר אם
כן כל החוכמה זו היא עסק לאותם שכבר זכו

לאיזה בחינה של התגלות
אלוקית או אלוקיות אומנם איזה חיוב וצורך

יכול להיות למרבית
העם בידיעה הזאת

הרומת ובגרסת פרי חכם בדית החוכמה הנשגבה
הזו

טוב אני אקרע מפרי

חכם אמנם יש דעה כללית המקובלת אצל האמון
אשר עיקר חפץ של התורה

והדעת הוא עניין הכשר המעשה

בלבד שכל
הנרצה תלוי על קיום המצוות

המעשיות בלי שום דבר נוסף הלול עליו או
שצריך לצאת ממנו אם כן היה הדבר ודאי

שצדקו דברי האומר שדי לנו בלימוד הנג לבד
בדברים הנוגעים

למעשה אומר פה נקודה מאוד מאוד חשובה ו
עמוקה מיני

ים וזה עדיין
בדורנו הוא דיבר על דורו דיבר על כל

המציאות גם לעתיד לבוא אבל זא אומרת הוא
דיבר גם מדורו וזה עדיין מאוד מאוד קיים

אם כי ברוך השם העולם התפתח מאז היהדות
התפתחה מאז לא מספיק אבל התקדמו יותר קצת

לחסידות לפנימיות וזה דבר
גדול אפילו בחיצוניות החסידות זה גם דבר

זה התקדמות אבל זה לא
מספיק זאת אומרת מה הדעה של האמון הקדוש

ברוך הוא ציוה אותי לקיים ג מצוות עשיתי
את זה אני מסודר עולם הבא בריאות פרנסה

נגמר
העסק וזה אבל תורה של ילדים קטנים זה כיתה

א' כמ שאנחנו אומרים אנחנו מדברים בכיתה ג
מלשון ג

כים מה המעשה בכלל לא המטרה אם המעשה
המטרה אז באמת לא צריך קבלה

המעשה הגשמי הוא בכלל לא המטרה הוא רק
אמצעי ואפילו אמצעי רחוק אבל מחויב זה

נכון המטרה היא אחרת בכלל צריך לראות מה
המטרה אם

כך רמז למתקדמים אות א' בפתיחה לחוכמת
הקבלה

בשפה לא בשפה

באמצעיתא לכן מה דעת האמון האמון שבאדם
והמון של כלל האנושות וה בעיקר כל המטרה

של תורה ומצות זה לקיים את המעשה נתבע
הקדוש ברוך הוא לעשות לו דראה כביכול

בתחתונים הסברנו את זה בתניה מה זה אומר
גם

אגב אבל לא כן
הדבר שכבר אמרו חכמינו זכרונם לברכה וכי

מה אכפת להקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן
הצוואר או מי ששוחט מן העורף הוה אומר לא

ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות הרי
לפניך שיש עוד תכלית אחר קיום

המעשיות שהמעשה הוא רק הכנה בעלמה לתכלית
הזאת דיק יפה בלשונו התאורה הכנה

בעלמה ואם כן מובן מאליו אשר אם המעשים
אינם מסודרים לתכלית

הנרצית או התכלית
הנרצה הרי זה כאילו לא קיים כלום וכן אמרו

בזוהר מצווה בלא כוונה כגוף בלא
נשמה אם כן עוד אם כן צריך עוד שהתלווה

הכוונה אל
המעשה כמובן יש בזה הרבה מדרגות אנחנו

נדבר כרגע בפשטות מהמעשה הגשמי אבל יש גם
מושג זה קורס קבלה למתקדם של מעשה רוחני

מה זה מעשה רוחני החומר
הרוחני מה זה כוונה

הצורה אבל בפשטות זה מתחיל מתחתית הסי
עם תרג איתין דעתן שזה לקיים תור המצווה

כפשוטם אבל עם

הכוונה השאלה איזה כוונה ועוד מובן
שהכוונה צריכה להיות כוונה אמיתית הראויה

למעשה על דרך שאמרו חזל על הפסוק ובדיל
אתכם מן העמים להיות לי שתהה הבדלת לשמי

שאל י אומר אדם ה איפשי בבשר
חזיר אלא אמר איפשי הומה סב

ואבי שבשמיים גזר עליי זאת אומרת אל תגיד
אני שונה חזיר זה דוגמה כמובן כן אם אתה

שונא אתה שונע א הכוונה זה זה דוגמה
לרעיון מה אתה יכול לנסות להיפתח לזה כן

יש בזה טעמים זה יותר טעים אגב שומן זה
דבר שהוא הרבה יותר טעים שמתרגלים לטעם

טעם נרכש גם

אבל אם אתה לא אוכל חזיר כי זה מגעיל אותך
א שאתה לא אוכל בשר וחלב כי זה לא

ברי אז לא קיימת את המצווה באמת אלא אתה
צריך לעשות את זה עם הכוונה

הראויה אז מה לא לקיים את זה בצורה הזאת
אני תכף

אסביר אבל לקיים כי מתוך שלא לשמע בא לשמע
אבל זאת אומרת אם זה תכלית

המעשה זה לא מספיק טוב זה לא יקדם

אותך הרי לפניך זאת אומרת
אומר

אלאף שהו מהש ובי שבשמיים גזר עלי זת אמרת
אני כן רוצה חזיר אבל אני לא עושה את זה

כדי שזה לא ירחיק אותי

מהבורא הרי שאם נמנע מהחזיק משום השיקוץ ב
או אזה גופני אין הכוונה הזו מועילה לו

כלום שיהיה נחשב לעושה מצווה אלא אם כן
יכוון בכוונה הרצויה ומיוחדת שהתורה

עשרה וכן בכל מצווה הו מצווה ורק אז גופה
הולך ו מזדכך מחמת קיום המצוות שהוא

התכלית המבוקש נשאל על מנת לחדד את הדברים
אם ככה אז אם אני לא מכוון אז אני אוכל

חזיר מה זה משנה שאלה

טובה
אז בכל דבר יש קיום

ושכלול אם אני לא אוכל
חזיר בלי הכוונה אז באמת לא מקדם אותי

רוחנית

ו מפתח אותי וכל מה שהוא אומר פה זה
אמת אבל זה כן יכול לשמור עליי לא לרדת

אחורה לכן יש בזה תועלת אבל לא צריך להיות
ראש קטן פשוט תעשה את זה עם הכוונה הנכונה

אבל זה לא כוונה טכנית רק זה מתחיל מכוונה
טכני אבל כוונה הכוונה כוונת התודעה כוונת

הלב וזה דבר שהוא תהליך זה לא רגע אחד כי
לא אנשים חושבים לכוון בתפילה את שמות

הקודש זה לפלפל גימטריות של שמות הווייה
זה סתם תרגיל זה לא נקרא לכוון לכוון

שהתודעה שלי בהשוואת הצורה לשם הרוחני הזה
זה נקרא לכוון לא שאני עושה טכניקה הרי

בפשט בחיצוניות התורה הרי כולנו עברנו שם
או כמעט כולנו אנחנו היינו בישיבה אנחנו

יודעים איך זה
עובד שהיינו ילדים לא לא ילדים

נערים
למרות שכן היינו בבית ספר דתי קצת שהיינו

ילדים ביסודי אבל אחרי זה לא
אבל

א מה חושבים בחיצוניות שזה כוונה לכוון את
הגימטרי את האותיות את המילוי את ה זה לא

באמת כוונה סתם תרגיל כוונה הכוונה כוונת
הלב שאתה בהשוואת צורה תודעתית למדרגה

הרוחנית הזאת אבל זה לא קורה ביום אחד
נכון אבל עצם שאתה רוצה להגיע לשמה חבן

לשם אז זה כבר המחשבה טובה הקדוש ברוך הוא
מצרפה למעשה זה כבר מספיק להתחיל

לכן למתקדמים כן אם אתה עושה את זה לא כדי
לטאר את הרצון לקבל זה לא באמת מועיל

רוחנית זה לא מקדם אותך רוחנית באמת אז מה
אז אני כן יכול לחזיר אולי לא למה כי זה

כן שומר עליך במקום ויש לזה ערך גדול אבל
זה רק הקיום השכלול רק בא עם הכוונה

לכן אתה יכול לא לאכול חזיר כי זה מגעיל
אותך ולחזור במ

גלגולים או בוא תתפתח
קצת

עכשיו מה קורה עם הבני העולם הם מקיימים

מצוות כי יש שם גם את מצוות השם עולם הבא
עולם הזה אבל באמת לאן הלב רוצה סגולות

ברכות פרנסה עולם הבא איפה הבורא בסיפור
נקודה מאוד מאוד קטנה לכן חשוב ללמוד

פנימיות התורה והוא יסביר
למה לכן זה כלל מאוד

חשוב וכן בכל מצווה ומצווה ורק אז גופו
הולך ו מזדכך מחמת קיום המצות שהוא התכלית

המבוקש זאת אומרת המעשה לבד לא מספיק בכלל
זה רק הפתח פתח חשוב מאוד אגב תועים אלה

שאומרים לא לקיים תורה ומצוות רק שתגיע אז
זה בכלל לא נכון כי יש רג איטין ויש רק

פקודין בלי עיטין אתה לא מגיע לפיקוד אז
אתה חייב לקיים מצוות אני קוראה לזה עיטין

ד עיטין
בגאוותי כי העטין זה מדרגה גבוהה אני אומר

אני אומר תעשה את העטין שמביאים אותך
לייטין כי הרי טין זה כמו האחור פיקודיים

זה הפנים ואני אומר שבתחתית של השייה
אנחנו באחור של האחור לכן אני קורא לזה

כאילו איטין ד עיטין אבל זה גם מדרגה
איטין ד עיטין אבל באופן כללי זה נקרא

עיטין כי זה הכלל שחל על כל הדברים האלה
אז אתה רג עטין שזה נקרא עצות למה זה עצות

כי זה רק הכנה אל הדבר אבל בלי הכנה לעולם
לא תגיע אי אפשר לדלג על

זה לכן הרבה לומדי קבלה או מכוני קבלה
אומרים שתגיע לדרגה תק מצוות זה בכלל לא

נכון בעל הסולם כותב את זה הרבש כותב את
זה כמובן זה

בסדר להתחיל ללמוד קבלה הפנימיות גם בלי
לקיים מצוות או לפחות לקיים חלק כי זה

תהליך כי
זה תהליך אבל כדי להתקדם בשלב מסוים צריך

לקיים הכל אם בן אדם נופל והוא מנסה והוא
נלחם זה בסדר אני אקנה איתכם כולנו באנו

לעבוד גם אדם שעובד באמת יתנו לו ניסיונות
יותר קשים אבל כהשקפת צריך להיות מוכן

לקיים הכל הרבה לומדי קבלה זה קורס קבלה
מתקדם אז אני אהיה טיפה יותר חד בלשון

לוקחים מהקבלה מה שנוח להם בקושי שומרים
שבת מעלים אפילו בשבת פוסטים על קבלה לא

רציני אבל בסדר כל אחד
בתיקונו

לכן אומר את זה בהרבה מקומות גם בקדמה
לספר הז זאת אומרת צריך לקים את התורה

ומצות כדי לתאר את הרצון לקבל זה הכוונה
העיקרית

שצריך ואז מתקדמים באמת רוחנית ואם לא
נשארים בתחתית עשייה עכשיו גם לקיים את

ה את הבסיס של תחתית סייה שזה כאילו העלו
לשמע נמוך הכוונה מאוד רדודה במצוות ה גם

יש לזה ערך כי כאילו לפחות האדם לא הולך
אחורה ולא מדרדר אז אמנם הוא לא מתקדם

כאילו כי הוא באותו ספקטרום בלי הכוונה
האמיתית הוא לא יכול להתקדם אנחנו

למתקדמים פה לא אומרים מה שאומרים לילדים
בכיתה א'

לא כן קיימת אתר מצוות לא תקבל עולם הבא
על זה תגיע לאהבת השם תגיע לסודות התורה

אז מתחילים לדבר בעולם הבא בגן בכיתה א
ארים לך תקבל עולם ה בבא כל הכבוד וזה זה

על ילדים קטנים אז מה אתה מקים מצוות כי
זה שומר עליך לא להידרדר אחורה ואם זאת

אנחנו רואים שמלמעלה בועטים את האדם לגמרי
רואים את זה על הרבה ילדים שנולדו בבתים

חרדים אפילו ובוטים אותם משם וזה מלמעלה
עושים את זה למה דווקא כדי לקדם אותם

לכאורה זה נראה ריחוק הם חילונים עכשיו
אבל לפעמים הרבה מהם מחפשים את הדעת ממקום

יותר אמיתי וחוזרים אפילו לקיים חלק אבל
מתוך בחירה זה רק הדוגמה זה לא הנקודה

שאני רוצה לדבר עליה זאת

אומרת זה לא החשבון שלנו אבל באמת שאדם
עושה את המצוות רק בחיצוניות יותר מדי מתי

שהוא בועטים אותו מלמעלה בכוונה כדי
שיתעורר

מזה אבל מה העניין שלנו לקיים את המצוות
מתוך כוונה לתאר את הרצון

לקבל אבל אז מראה שזה קשה אז מה מה אני
צריך מצוות אני צריך מה שממלא לי את הרצון

לקבל עד עכשיו חשבתי המצוות ממלאים לי את
הרצון לקבל אתה אומר שמתארים לי אותו

דהיינו שאני אקבל פחות היה נעים להכיר
אנחנו נתקשר אליך אל תתקשר

אלינו נכון זה תהליך פה צריך לקבל כוח
מהתורה אם לה הקדוש ברוך הוא זור ענייך או

לא הסברנו את זה בקורס יציאת מצרים תשלימו
את זה

שמה אם כן לא די לנו בלימוד הנהגת ה פני
מעשה כי אנחנו צריכים ללמוד אותם הדברים

המביאים לידי הכוונה
הרצויה לקיים כל דבר מתוך אמונתו בתורה

ונותן התורה אשר יש דין ויש דיין ומי פתי
לא יבין שאמונה בתורה בשכר ועונש שהם

סגולה לדבר הגדול הזה מצריכים לימוד רב
בספרים האמיתיים אגב דיברנו מזה בהקדמה

לטס אבל השכר והעונש גם אנחנו כאן לא
מדברים על השכר ועונש של ילדים קטנים אלא

שכר ועונש זה אומר שכר זה להתקרב לבורא
השוואת הצורה להות

להיות יותר משפיע ועונש זה שינוי צורה
מהבורא ריחוק מהלוק שזה גם מעורב מרצון

לקבל אבל זה בסדר זה רצון לקבל שהוא לא
לשמע משובח יותר ודווקא אותו צריך

להגדיל זה דווקא נקרא משפיע על מנת לקבל
אבל ה ה מפותח והמתקדם שהוא המסוגל להביא

לשמה אז זה דווקא משהו שאנחנו כן רוצים
אבל גם אותו צריך לתקן כמובן אבל ממנו

מתחילים ויש את הלו לשמה הרדוד והחיצוני
של התפיסה הגשמית של העולם הזה לגשמיות

שאני כאילו משתמש בתורה לגשמיות לבריאות
לפרנסה לא באמת מעניין אותי להתקרב לבורא

אם כן רק אם אני אקבל ממנו אבל אנחנו
אומרים לא ברור שאני רוצה אתקרב ל לא ברור

שאתה רוצה את הגוף ואתה משתמש בורק כתירוץ
אם תבדוק את עצמך באמת וזה לכאורה כל הדרך

של החיצוניות התורה כאילו כביכול לא באמת
היא מתכונת לזה אבל ככה זה

נהייה תראה היהודי הזה הניח תפילין קיבל
פרי

בטן א עשה תיגון חצות קיבל דירה ועוד מלא
מ זה נהיה כאילו 99%

מהתורה לך לצדיק הזה תקבל סגולות איפה
עבודת השם בכלל הלו לשמ נהיה כל כך מטרה

שבכלל לא יודעים כבר מה זה לשמה וזה כאילו
לאחד למיליארד של יחידי סגולה וזה בכלל לא

ככה זה קרה [ __ ] הבית דיברנו עם זה
בהקדמה לטס ואני אדבר עם זה בהמשך יותר

לכן אם לא אם כן לא דעי לנו הנהגת אופני
המעשה למה כי המעשה הוא לא המטרה הוא

אמצעי כי אנחנו צריכים ללמוד אותם הדברים
המביאים לידי כוונה רצוייה לקיים כל דבר

מתוך אמונתו בתורה ונותן
תורה אשר יש דין ויש דיין ומי פתי לא יבין

שאמונה בתורה בשכר ועונש שהם סגולה לדבר
הגדול הזה מצריכים לימוד רב בספרים

המתאימים באופן שהו הטרם המעשה דיינו טרם
השתלמות המעשה בצורה באמת מלאה צריכים

ללימודים המצרפים את הגוף שהסתגלו
בהשם ותורתו והשגחתו ועל זה אמרו חזל

בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין ולא
אמרו בראתי לו מצוות

תבלין כי הרווח ארוך צריך כי היצר הרע חפץ
בהפקות בריקת עול לא יניחו לקיים המצוות

ובאמת כתוב שה מאור
שבתורה מחזירו למותב גדול תלמוד שמביא

לידי
מעשה למה מעשה אומר שואל הבן של בעל הסולם

צריך להיות כתוב

מעשים אז בפשט זה נכון גם כפשוטו אם אני
לומד זה מביא אותי לידי מעשים מצוות ממש

לומד הלכות זה מביא אותי לידי מעשים לומד
אפילו על בריאות טבעית זה גורם לי לשמור

או לפחות מסוגל
מאוד לגרום לי לשמור יותר על

הבריאות אבל אז למה לא כתוב מעשים הפשט גם
נכון בכיתה א' אבל בכיתה ג' לשון בחינת ג'

קווים או יג אם אתם רוצים
אהבה כי מעשה

הכוונה
בחינת השייה למעלה מהדעת מצוות

האמונה המעשה האמיתי להשפיע נחת הרוח
לבורא לכן זה מעשה בלשון יחיד שהלימוד

תורה צריך להביא אותי

לאמונה ויש פה עניין
אמיתי זאת אומרת לא צריך להגזים בפלפול

המעשה שאתה לא בכלל מוכשר בכוונה וזה מה
שעושים היום מתפלפלים במעשה ובפרטי פרטים

וזה שיש לזה גם ערך אבל כשאין בכלל את
הכוונה וזה לא בספקטרום וכל הפלפול זה

המעשה זה דבר חמור מאוד ועם
זאת בדיעבד זה דברים שקוראים גם מלמעלה כי

אדם עוד לא
ראוי אז משאירים אותו בכיתה א' אבל המטרה

שלנו ל ות ולהפיץ את חוכמת האמת בעיקר
לעצמנו אגב ולמי שנפתח

לזה להגיש את הדברים הרחבתי בזה גם בקורס
כבלה למתחיל

ו ומי שהגיע לנקודה אז המאור יכול להעיר
אותו להתפתח

ולהתקדם אבל לאחר מעשה אם עשינו ולא
הצלחנו ובאמת הרבה פעמים מדברים עם נגיד

מי שמאוד חרדי או נולדתי כאילו בכלל לא
מבין מה אתה רוצה ממנו לא כולם יש הרבה

שמבינים אבל ובמיוחד בשנים האחרונות זה
הפתח מאוד מאוד לפני 20 שנה שהתחלתי עם זה

20 ומשהו היו אטומים לגמרי אני התפלפל י
עם הראש ישיבה שלי סליחה לא עם הראש ישיבה

עם ה עם הראש של הראש ישיבה שלי עם הרב של
הראש ישיבה שלי איכשהו בדרך פלא קרה

שלמדתי איתו הקדמה לתלמוד 10 הספירות והרב
שלו הרב של הישיבה קינה איך הוא בכלל איך

אתה עושה איתו חברות היתי לא עושה והוא
בכלל נגד קבלה אז איך אתה לומד איתו

הקדמות עעל קבלה גלגלו ככה מלמעלה אני לא
יודע מה הוא עשה עם זה אבל הוא אמר לי שזה

תרם לו בזמנו שינה לו את ההסתכלות כי הוא
משגיח על הרבה ישיבות ברכסים אז יש לו את

המציאות שהוא רגיל
אליה

אז אבל מעבר אליו מאוד היו אטומים לזה
עדיין אטומים

אפילו המקובלים הגדולים כביכול אני אדבר
על זה בהמשך על הקבלה מפה אל פה שזה נקטע

הרבה בדור
הזה

לא כביכול מקובלים גדולי גדולים לא לא
מורים את הדברים

האלה כי באמת יש הרבה מקובלים חיצוניים

לגמרי אבל מצד שני העולם מתפתח הרבה ממה
שהיה לפני 20 שנה 40 ו50 ו70 בכלל באמת זה

התפתחות מבורכת
מאוד אומנם גם יש הרבה קליפות לוקחים את

הקבלה לדברים חיצוניים ומערבבים עם תשקור
נורמל קשקושים

עושים זה דבר מאוד
בזוי במיוחד למי שלא באמת מבין אז הוא סתם

לוקח ולוקח את הקבלה מדביק אותה לשטויות
שלו כאילו שיש לו תעודה בקבלה אז הורמל

גיה שלו כאילו יותר מדוייקת
אבל או

הפשקוויל סרטון על תקשור לפי הקבלה השלימו
את זה שמה אז מה אני כן מדבר על תקשור אה

תשמעו ואחרי זה תבינו בכל מקרה ואגב כן
אבל בדרך של

קדושה ועל פי הקבלה לא לא מתאימים את
הקבלה לשטויות שלנו

פוך וגם הוא ידבר על זה פה אני אדבר מ זה
קצת אלי ידבר ל על זה הרבה דבר בכללי וא

בהמשך לקראת לפני סוף המאמר ואני אחבר את
זה לכן העולם מתפתח וזה דבר מבורך הנפשות

התפתחו וככול שמתקרבים
ל לגאולה ול או לפחות לפוטנציאל הגאול

ואנחנו שמה כמו שאומר בעל הסולם אנחנו ב
בעקבות הד משיכה והסימן לזה שהתגלה ספר

הזוהר עם פירוש הסלם וקיבלנו את ארץ
ישראל והעולם התפתח והחוכמה התפתחה בעולם

והגשמיות הזמן והמקום התקצר בה מצד
הטכנולוגיה ודיברנו מזה בקליפ המתאים על

טכנולוגיה
וקבלה אז באמת דברים מאוד יפים ומעניינים

אז ברוך השם העולם
התפתח אבל עדיין לא מספיק הרבה מקימי תורה

ומצוות הם עדיין תמונ במעשה החיצוני ויש
כאלה

שהם מצד אחד כמעט לא מקמים את את המעשה
אבל כן רוצים לעבוד רק על הכוונה ויש כל

מיני ייצורים בעולם ובתוכנו ומצבי

התפתחות אבל הדבר שצריך להגיע אליו זה
לקיים את המצוות ולהוסיף להם את הכוונה

הנכונה גם מבחינת לא לשמה פנטסטי עד רבה
אבל הלא לשמה

הנכון אומר פה כי יצר הרע חפץ בהפקרות ו
בפריקת עול לא יניחו לקמי מצוות זה התפקיד

שלו
ועושה את זה

טוב תורת תבלין רק התורה היא תבלין המיוחד
לביטול ולהכנת היצר הרע והיינו שאמרו חזל

המאור שבה הי החזירה
למותב רק התורה אגב לא שום חוכמה אחרת עם

זאת הסברתי את זה בפתח לספר הזוהר השלימו
את זה שמה באופן חלקי אמנם הסברתי על

הדתות על התורות השונות קצרה אבל

כן

א כל דבר גם מפתח את האדם אבל הפיתוח
האמיתי זה רק בדרך תורה המאור האמיתי זה

רק בתורה זה לא נמצא בשום דבר אחר בתורה
במצוות

אגב נר
מצווה ותורה

אור
אז רק התורה אבל זה לא הלימוד הטכני זה

תודעת
התורה נפש התורה נשמת התורה כמובן אבל דרך

הלימוד מתחברים לזה זה דבר מאוד חשוב כמו
בגשמיות שהלימוד מפתח את האדם ואת האנושות

וזה גם ידע שעובר מדור לדור ואפשר להשתמש
בו ולהתפתח זה אותו דבר

ברוחניות עכשיו
אבל זה לא רק לימוד זה גם לקים מצוות וגם

אהבת הזולת ואפילו יותר מזה עבודה על
המידות והכוונות הפנימיות אני אדבר על זה

על פי סדר המאמר בדומה לקורס קבלה למתחיל
אז אני הולך בעצם לפי סדר המאמר בדווקא

כדי
ללכת ברוח המאמר למרות שזה גם עושה את זה

יותר קשה ואני יכול לדבר בעל פה להגיד את
הנקודות זה יותר קליל אבל זה לא המטרה

המטרה היא דווקא בכוונה לעבור את המסע לפי
המאמר המיוחד שכתב בעל הסולם

אוקיי רוב דברי התורה הם
לעיון ובזה מיושבת לנו מיושב לנום לנו

האריכות בתורה באותם החלקים שאינם נוגעים
למעשה אלא רק

לאיוון דהיינו הקדמת מעשה בראשית והם כל
ספר בראשית שמות ורוב חלק דברים ון צריך

לומר ה סליחה הגדות הוא מדרשים אלא לאותם
העצם שמור צרור בהם יזדק גופו ויכנע יצר

הרע ויבוא לאמונה בתורה ושכר ועונש שזו הי
הדרגה הראשונה לקיום העבודה כמבואר זאת

אומרת הרבה חלקים בתורה בכלל לא מדברים על
הלכות למה

וזה רק דוגמה כן כי גם ההלכות יש בהם המון
ודות ועניין של המאור אבל בפשטות הדברים

כרגע אז תכף

יסביר א אז הוא אמר פה
בקצרה אלא ליותם העצם שמור צרור באם מזדכך

גופו אלא מעצם לימוד
הדברים

על תכף הוא יפרט אב הוא תן דוגמה כמו
התגלות השם לאבותינו בכל

מיני לימוד על המציאות ועל
האלוקות למרות שזה לא מדבר איתך על הלכה

מעשיית צרור בזה מאור שמזכה את
הנפש מפעים את

הנפש נר
מצווה ותורה אור וזה שכתוב נר מצווה ותורה

אור כי בדומה למי שיש לו נרות ואיין לו
אור להדליק נמצא יושב בחושך כן מי שיש

בידו מצוות ואין בו תורה הרי הוא יושב
בחושך כי התורה אור שבה מדליקין ומירין את

החושך שבגוף
כאמור על כתוב המאור שבא כמו שאומר בהקדמה

לפנים רות המסבירות בתוכה
בפנימיות פנימיות התורה כמובן נשמת

התורה
אין

כל הפרשיות שבתורה שווים בשיעור
המאור אני מסתכל פה כ אני משווה גם לאור

הסולם קצת ל ממרי

הסולם אני אוהב את הגרסה של פרי חכם אבל
אם יש משהו חשוב שהם הוסיפו פה אז אני כן

אגש

לשמה עשיו אנחנו נקרא את ה

האחרון ואז
נסיים את השיעור

הזה למרות שההמשך מאוד מאוד מעניין
וחשוב אבל זה יצטרך להיות לפעם

הבאה
א ותמשיכו

לעקוב יש שיעור מעניין אנחנו נדבר על חיוב
ודרך התפשטות החוכמה ודרכי התגלות ההבדל

בין חוכמת הקב לה לחכמות אחרות שפת
הענפים ביטויים רוחניים ארבע לשונות של

חוכמת האמת מה ההבדל בין פשט רמז דרש סוד
שפת התנך שפת ההלכה הגדה

מקובלים סדר התפתחות השפה והחוכמה

שכחת החוכמה קבלת האריזל סדר מסירת החוכמה
שורש וענף בעולמות מהות חוכמה האמת סוד

האיחוד נתינת רשות שמות מופשטים עצמות נפש
יתרון פירושי בעל הסולם סגנון פירושים על

פי חוכמות
חיצוניות סוד השגת החוכמה סדר מסירת

החוכמה יהיה
מעניין נקרא בית אחרון אין כל הפרשיות

שבתורה שווים בשיעור המאור הנה על פי
סגולה המורה בתורה דהיינו בהתחשב בשיעור

המאור שבא לפי זה ודאי
שיש

לחלק את התורה לדרגות דהיינו על פי שיעור
המאור שהאדם מסוגל

לקבל מהלימוד בה וברור שבות האדם חושב
ומעיין בדברי תורה האמורים בהתגלות השם

לאבותינו וכדומה לזה הרי הם מביאים למעיין
יותר מאור מאותו מעיין בעניינים

מעשיים הגם שלעניין המעשה הם יותר חשובים
אבל לעניין המאור ודאי שהתגלו השם

לאבותינו חשוב
יותר וזה ידעו כל ישרי לב אשר ניסו לבקש

ולקבל מאור מהתורה כן צריך קצת יושר לב
כדי לראות את

זה שיהיה לב ישר רוצה את הפנימיות את האמת
זאת

אומרת
יש דרגות

במאור בהמשך הוא יסביר את זה יותר בהרחבה
רבה אבל בתוך פרשיות התורה כרגע הוא מדבר

יש
הבדל שוודאי שהתגלו השם לאבותינו וניסים

ודברים מיוחדים מביאים הרבה יותר מאור
מלימוד על ההלכה למרות שגם לעניין ההלכה

יש

מאור
לעניין המעשה אבל עניין

המאור ודאי שהתגלו השם לאבותינו חשוב
יותר מה שהוא רוצה בעצם הרעיון שהוא רוצה

להעביר לנו
כאן זה להראות לנו שהמעשה הוא לא עניין

הוא רק אמצעי והוא הביא דוגמה שהרוב התורה
היא לא מדברת בכלל על

המעשים
אלא כאילו על מעשה המצוות

בפועל כמו למשל התגלות השם ל אבותינו
למה כי דרך זה אנחנו מקבלים אמונה זה דבר

יותר גדול אבל זה לא אומר שלא צריך את
המעשה אבל המאור היותר גדול הוא באמונה

וזה בא לראות שלימוד המעשה הטכני הוא לא
העניין בכלל

אלא עניין הזיכוך של הנפש הוא הדבר

החשוב לכן יש דרגות בתורה לא שהתורה עצמה
כאילו משתנה כי באמת מצד התורה היא כמו

עור זה כמו שהעור בריק אז האור הנראה בריק
אז כאילו כל הצבעים נעים באותה מהירות וזה

שקוף אבל שזה פוגע בחומר או במנסרה או
זכוכית לא משנה או

במים אז פתאום רואים את הגוונים של
האור נראה לי שבעה

גוונים לא כולל אינפרה ועל סגול ואז כל
אחד נ יותר לאט זאת אומרת כי הכלי מפרש את

המאור בדרגות שונות ברמות אנרגיה שונות אז
אותו דבר בתורה שקוראים את התורה י בזה

רמות אנרגיה רמות של מאור אז האדם
לומד על התגלות האלוקות על דברי מוסר

אפילו לא
משנה זה דברים שה מאור שבהם הרבה יותר

גדול או הוא לומד על זה שצריך להשפיע רוח
לבורא

למשל אבל התפיסה היא שכאילו המעשה הוא
החשוב לכן הרבה ישיבות לומדים מוסר פעם

בחודש או בשבוע ורוב הלימוד או על ההלכה
לא בכולם ברוך השם אמרתי היום זה יתפתח

פעם היה עשו להכניס להכניס לכוי מרן
לישיבה אפילו

כמעט באמת לפני 20 שנה 30 ככה זה היה היום
מכניסים כי לרוב הישיבות כי זה כבר מקובל

זה פופולרי זה וגם התפתח ו התקרבו
לזה אבל פעם זה לא היה

ככה אבל עדיין זה לא מספיק רציני זאת
אומרת כביכול באלה שמייצגים את לחם התורה

את היהדות את ההארדקור
רוב ההתעסקות שלהם

במעשה וזה לא צריך להיות ככה
הפוך המעשה צריך להיות על ההכרח ורוב

ההתעסקות צריכה להיות לעניין המאור
והכוונה הפנימית אנחנו נדבר בהמשך

שנייה נכון לכן אם אני לומד פלפולים עעל
שור וחמור המאור שם מאוד מאוד נמוך הוא גם

חשוב אגב אבל הוא מאוד מאוד

נמוך ואפילו אם אני לומד על הנחת תפילין
שזה מצוו גדולה וצריך לקיים אותה המור שם

מאוד נמוך זה

דומם עכשיו הוא לפני זה
אמר אין צריך לומר הגדות ו מדרשים זאת

אומרת חוץ מפשט התורה שיש שם כל מיני
סיפורים ודרגות המאור שבהם שונה זה ככה

קורה גם בתורה
עצמה בתורה שבכתב בתורה שבעל

פה בקבלה
בחסידות בגמרא במשנה וזה יהיה בשיעור הבא

אנחנו נסביר את
זה

עכשיו השיעור הבא יהיה מאוד מעניין כי
אנחנו מתחילים להיכנס

לעומק לעניין החוכמה לעניין דרכי ההתגלות
שלה

האופנים וגם יהי קצת קשה אבל זה קורס קבל
על

המתקדם אבל יהיה קל ביחס לללמוד את המאמר
הזה לבד אז אתם מסודרים בעניין

הזה
לי לא יהיה קשה לכם יהיה קשה לי קשה

כן להשיג את זה נכון זה גם לי מאוד קשה
אבל

בשכל עברנו כברת דרך אז ברוך
השם בעניין הזה

[מוזיקה]
אנחנו זכינו ו הזדכך לעניין הלב יש לנו

עוד הרבה הרבה לבון זה מאמר שהוא קשה הוא
למתקדמים כמו שאמרתי

בהתחלה
אבל יש עניין את הדברים האלה גם אם לא

מבינים ללמוד אבל כן להשתדל להבין זה כן
איתי אתם תבינו כי אני באמת אסביר את זה

אבל זה כן מאמר שהוא כבוד כבד כמו שאמרתי
וזה קורס למתקדמים

א אבל על הדרך אני אומר שגם אם לומדים
דברים כאלה לבד אפילו לא בקורס ולא מבינים

אבל מנסים להבין זה דבר מאוד
גדול כי יש פה מאור גדול שגם משפיע על תת

המודה אבל ודאי מפילים את המודע אז המאור
הרבה יותר

גדול אבל גם במודע יש רודים יש את המודע ה
שכלי יש את המודע הנשמתי בזה גם דרגות אנח

נדבר עם זה בהמשך השיעורים אוקיי אז אנחנו
תכף נסיים יאללה אנחנו כן נסכם את המאמר

בעצם אני אשתה קצת כי אני צרוד ואני

אסכם סכם את ה מהמאמר לא את
המאמר יש לנו עוד קברה דרך זה מאמר ארוך

יחסי אמרנו מהיא חוכמת הקבלה חוכמה של
התגלות הבורא לבריותיו שמספרת על מה שהיה

בעולמות מה שיהיה מה ש מה שקיים מה שעתיד
להתגלות מה שיכול

להתגלות בכל האופנים עד סוף כל
הדורות היא גם מדברת בכללים ומכללים אתה

יכול להבין כ את כל המציאות אומר שתכלית
הבריאה היא גילוי הבורא לבריותיו

להנות מהשגת
אלוקות ההרגש הנעלה בבריאה זה הרגש של בעל

חי שהוא מרגיש את הפרטיות שלו את הרצון
שלו את ההשתוקקות שלו רגש הנעלה יותר שהוא

זה צד האדם
שבבריאה שרגש זולתו אבל למה הוא מציין גם

את הבעל חי כי זה גם חשוב מצד זה שצריך את
ההשתוקקות כלי אבל צריך גם צורה וזה צד

האדם אומר שכל הבריאה רוכה לדבר הזה
ולהביא אותנו לדבר

הזה סוף מעשה במחשבה
תחילה ככה כל המציאות בגשמיות באמת זה

נראה לנו יש באמת בית הפכים למדנו את זה
בכמה מקומות שמצד אחד הגשמיות הרוחה

בחוכמה נפלאה מתוקנת ונערכת מראש והשגחה
נפלאה מדהימה לא נתפסת מצד שני גם יש הרבה

כאוס זה בית הפכים וזה לא מסתדר וזה
בכוונה ככה זה חלק מה

מהעסק למה שמת שירותים בבית זה חלק
מהתהליך צריך לראות את כל התמונה כדי

להבין אומר שזה כמו שלבים של סולם ומדרגות
הוא יפרט את זה

בהמשך אמרנו שיש ממעלה למטה שזה סדר

הכללים סדר הגילוי של הרצון ויש ממטה
למעלה זה סדר התיקון

וההתפתחות של הנשמה מצד

עצמה אומר שמיטת

ללה כן אומר שם מאלה לת ומתת לאלה כל
המציאות האלה מבוארות בחוכמת

הקבלה והרבה מהקבלה גם היא מדברת מאלה
לטעת

האמת אבל מתוך זה אתה מבין את המיטת לאלה
כי זה כמו לשחק שחמת מראים לך את המהלכים

עכשיו תשחק אותם בעצמך וגם פה המקובלים
והצדיקים הם בעצם ביארו לנו את זה והסבירו

לנו את
זה אבל ב מאלה לתתה כלול גם ממתת לאלה אבל

בפועל אנחנו צריכים להביא את המתת ללה זה
תהליך שלנו כמו שזה קורה מצד הנשמה זה גם

קורה ברמה הלימודית

אמרנו לכאורה למה אתה חייב ללמוד
קבלה אז השאלה הזאת היייתה נכונה אם המטרה

היא המעשה אבל היות והמעשה הוא לא המטרה
אלא להזדכך ולהתקרב לבורא

המטרה אז פה אתה צריך את המאור של התורה
עכשיו צריך לראות איפה המאור הכי

גבוה למה תלך לחושך
מצרים שאתה יכול לקבל אור שמש אנחנו נדבר

מ זאת
בהמשך אמרנו שחייב את הכוונה המצווה בלי

כוונה זה לא מספיק כל שכן זה עם כוונה

הפוכה ובלי כוונה
בכלל זה המצב הבסיסי פחות או

יותר ואמרנו שזה יש לזה תועלת למרות שמר
זה כאילו אין בזה תועלת אבל הוא התכוון

אין בזה תועלת של התקדמות רוחנית גבוהה
אבל זה כן שומר לאדם כאילו ב יש לזה גם יש

לזה גם תועלת אבל זה תועלת מאוד נמוכה אבל
היא גם טובה כי אם אנחנו נזלזל גם

בזה אז נרד לתור המר הבא אז אמנם זה לא
מקדם את האדם באמת נשאר באותו ספקטרום אבל

זה גם שומר עליו לא להדרדר למטה לכן חשוב
לקיים את המצוות גם בלי שום כוונות כי זה

קודם כל זה הבסיס אבל גם מובן כל אחד בקצב
שלו מדרגה שלו ודיברתי

מזה אמר שרוב דברי התורה הם לאיוון
כן אומנם יש לא מעט מצוות בתורה תריג אבל

הרבה מה התורה לא מדברת על המצוות בפועל
מדברת על רעיונות על נבואות על סיפורים על

מהלכים בעולמות
העליונים וכולי וכולי

וכולי
כי באמת המטרה זה לא

המעשה ה מטרה היא אחרת זה גם אומר
ב רצה באות א בפתיחה רצה הקדוש ברוך הוא

לזכך את
ישראל לפי כך ר בא להם תורה ומצות זאת

אומרת הטרה היא הזדככות וקו בבורא לצרף את

הבריות אמרנו שיש הבדל
בפרשיות ברמת

המאור הביא דוגמה מהגלות השם לאבותינו
מאשר נקיים שת מצווה של שן תחת שן אני

יודע איך הוא אומר את זה במאמרי
הסולם שבת אדם מחשב מעיין בדברי תורה

אמורים בהתגלות השם על אבותינו וכדומה לזה
הרי הם מביאים למעיין יותר מהור מותו

מעניין מעיין בעניין משפטים שן תחת שן
ושמירת בהמה וכלים וכדומה הגם של עניין

המעשה יהיו יותר חשובים כאילו לדעת איך
קיים אמנם לעניין המאור ודאי שיתגלו השם

לאבותינו יותר
וב

פשיטה
יפה ולכאן הגענו והשיעור הבא יתחיל להיות

מעניין ואנחנו בעזרת השם נקווה שיצא
בקרוב

א בעזרת השם נעשה ונצליח תודה רבה מוזמנים
להצטרף כחברי מועדון לערוץ על מנת לתמוך

בהפצה ובעשייה
בעיקר בפרסום השיעורים שזה עולה הרבה

כסף אבל ככה מגיעים ליהודים זה
חשוב

א אוקיי תודה
רבה

אז מקווה שנמשיך שבוע הבא או
בקרוב נשמח ללייק שיתוף ותגובה לזיכוי

הרבים ובעזרת השם נעשה נצליח והלוואי
ונזכה לאמונה וש מאור שבתורה יחזק אותנו

ויחזיר אותנו למותב דחוף אמן ואמן תודה
רבה בשורות טובות לעם ישראל