קבלה למתקדם – שיעור 2 | ביטויים רוחניים

פרי חכם – תורת הקבלה ומהותה שיעור ב' | קבלה למתקדם – שיעור 2 | ביטויים רוחניים
חיוב ודרך התפשטות החכמה
מתוך שחכמת הקבלה כולה, מדברת בסוד התגלות ה', מובן מאליו, שאין לך חכמה חשובה ומוצלחת לסגולתה, כמותה. ואל זה כוונו בעלי הקבלה, לסדרה שתהיה ראויה להתעסק בה. וכן ישבו ועסקו בה, עד זמן הגניזה (ומסבה ידועה הוסכם לגנזה), מכל מקום היה זה רק לזמן ידוע ולא ח"ו לתמיד, כמ"ש בזוהר: "עתידה חכמתא דא לאתגליא בסוף יומיא, ואפילו לטליא דבי רב [עתידה חכמה זו להתגלות בסוף הימים, ואפילו לתינוקות של בית רבן]" עש"ה.

היוצא מדברינו, שעניין החכמה האמורה, אינה מוגבלת כלל בלשון של חכמת הקבלה, כי עיקרה הוא אור רוחני, היוצא ומתגלה מעצמותו ית' בסוד הכתוב, "התשלח ברקים וילכו ויאמרו לך הננו", דהיינו, על שני הדרכים הנ"ל: מעילא לתתא, ומתתא לעילא.

והדברים והדרגות האלו, באים ומתפשטים על פי לשון מותאם להם, שהם באמת כל הויות הבריות ומנהגיהם שבעולם הזה, שהמה ענפיהם. כי "אין לך עשב ועשב מלמטה שאין עליו מלאך מלמעלה, שמכה אותו ואומר לו גדל", והיינו שהעולמות יוצאים ונחתמים זה מזה, כחותם ונחתם, וכל שבזה, נוהג בזה. עד לעולם הגשמי, שהוא ענף אחרון שלהם, אבל כולל את העולם העליון ממנו כנחתם מחותם.

בזה נקל לדעת, שאפשר לדבר מעולמות העליונים, רק על פי ענפיהם הגשמיים התחתונים הנמשכים מהם, או מהנהגות, שהם לשון התנ"ך. או על פי חכמות חיצוניות. או על פי הבריות, והוא לשון המקובלים. או על פי שמות מוסכמות, וזה היה נוהג בקבלת הגאונים מזמן גניזת הזהר.

הנה נתבאר שדבר התגלות ה' אינו עניין של גילוי בפעם אחד, אלא עניין ההולך ומתגלה בהמשך זמן המספיק לגילוי כל המדרגות העצומות המתגלים מעילא לתתא, ומתתא לעילא. ועל כולם בסופם מתראה עליהם ה'. בדומה לאדם הבקי בכל המדינות, ובריות העולם, שאינו יכול לומר שנגלה לו העולם כולו, בטרם שגומר הסתכלותו באחרון שבבריות ובמדינות. ועד שלא הגיע לזה, הרי עדיין לא השיג את כל העולם. כן השגת השי"ת, הוא, בדרכים מוכנות מראש, שהמבקש מוכרח להשיג כל הדרכים האלו, בעליונים ותחתונים יחד. ומובן אשר העולמות העליונים הם העיקריים שבדבר זה, אלא שבאים בהשגה יחדיו, מפני שאין הבדל ביניהם בצורות, אלא רק בחומר, שחומר העולם היותר גבוה, הוא חומר יותר זך. אבל הצורות נחתמים זה מזה, ומה שנמצא בעולם עליון, נמצא בהכרח בכל העולמות שמתחתיו, היות שהתחתון נחתם ממנו. ותדע שאלו המציאויות והנהגותיהם, שהמבקש את ה' משיג, המה הנקראים מדרגות. להיותם מסודרים בהשגה, זה על זה, כמו שלבי הסולם.

ביטויים רוחניים
הרוחני אין לו דמיון ועל כן אין לו אותיות להגות בהם. ואפילו אם נאמר עליו בכללות, שהוא אור פשוט, היורד ונמשך למבקש, עד שמלבישו ומשיגו, בכל השיעור, המספיק לגילויו ית' – הרי זה גם כן, לשון מושאל: היות שכל המכונה בעולם הרוחני בשם אור אינו דומה לאור השמש או לאור הנר, ומה שאנו מכנים בעולם הרוחני בשם אור, הוא מושאל משכל האנושי, שטבעו, שבשעה שמופיע באדם בהתרת הספיקות, הוא מגלה כעין שפע של אור ותענוג, בכל קומת הגוף. ועל כן אנו אומרים לפעמים, אור השכל הגם שאינו אמת. כי האור שמאיר באותם חלקים מחומר הגוף, שאינו ראוי לקבל עיונים נפתרים הרי הוא ודאי דבר פחות משכל. ועל כן גם אותם אברים תחתונים ופחותים, יכולים לקבלו ולהשיגו.

עם כל זה, למען נוכל לכנות השכל באיזה שם, אנו מכנים אותו משום זה בשם אור השכל – וממש על דרך זה, אנו מכנים את פרטי המציאות שבעולמות העליונים, בשם אורות להיותם מביאים למשיגים אותם, שפע של אור ותענוג, לכל קומת הגוף, מראש ועד סוף. ומטעם זה, אנו זכאים לכנות למשיג בשם התלבשות, שהלביש לאור ההוא.

ואין להקשות, אם כן היה יותר נכון לכנותן בשמות הנוהגים בדרכי השכל, שהם: עיון, השגה וכדומה. או להתבטא בביטויים המבליטים את תופעות השכל העיוני? והעניין הוא שאין לו דמיון כלל, לדרכי תופעות השכל, משום שהשכל הוא ענף פרטי מיוחד, הנמצא בין כל הפרטים שבמציאות, ועל כן יש לו דרכים מיוחדות, לדרכי הופעתו. מה שאין כן, ענינים שבמדרגות, להיותם כלל שלם הכולל כל הפרטים הנמצאים בעולם, יש לכל פרט ופרט, דרכים שונות זו מזו. ועל פי רוב תפיסת ענינים שבמדרגות דומות לתפיסת גופי בעלי חיים. כלומר, בשעה שמשיג איזו מהות, הריהו משיג את כולו מראשו עד סופו.

ואם נשפוט, על פי חוקי השכל העיוני, יש לנו לומר, שהשיג את כל מה שיש להשיג, באותו המהות, ואפילו יהגה בו אלף שנים, לא יעדיף עליו כחוט השערה. ועם כל זה בתחילה הריהו דומה ממש ל… כלומר, שרואה הכל, ואינו מבין כלום ממה שהוא רואה. אבל על ידי שיהוי זמן מחוייב להשיג עוד ענינים נוספים, הדומה לעיבור יניקה מוחין, ולעיבור ב', ואז מתחיל להרגיש ולהשתמש בהשגותיו, בכל מה שברצונו, ובאמת לא הוסיף כלום על השגותיו, ממה שהשיג בתחילתו, אלא בבחינת גמר ביכור, שאז היה טרם בישולו, ועל כן לא היה יכול להבינו. ועתה נגמר בישולו.

והנך רואה ההפרש הגדול שיש לו מדרכי תופעות שכליות, ומשום זה לא יספיקו לנו, הגדרים שאנו רגילים להשתמש בהם, בעניין דרכי תופעות שכליות, ואנו מוכרחים לשמש, רק בדרכים הנהוגים בחומרים הגשמיים, כי לאלה על כל פנים דומים לגמרי בצורותיהם, אף על פי שרחוקים בחומר בתכלית המרחק.


שלום
וברכה מה שלומכם לכמה שלמות

הגעתם אנחנו בקורס קבלה
למתקדם שיעור

ב לומדים מפרי חכם תורת הקבלה
ומהותה שזה

בעצם כמו שלימדנו בקורס קבלה למתחיל את
מאמר תורת הקבלה ומהותה מגרסת מתן תורה

שהיא קלילה יותר ברובה ופה זל מתקדמים
יותר כמו כן זה מופיע במאמרי הסולם עעם

מעט שינויים אני אוהב ללמוד מפרי חכם אבל
אני אנחנו נלמד גם ם ממאמרי הסולם כי זה

הגרסה
שכרגע

מוציאים חוכמת הקבלה מאי זה נקרא במאמרי
הסולם זה נמצא בדף קצ

א מאמרי הסולם א'

זה שיעורים שהם נטבח על נטבח כה ובן אל
מולידו על כן השלימו את השיעור

הקודם על מנת ללמוד בשיעור

הזה לקרא טו בשבט אנחנו רוצים להוציא פרי
ונלמד את הקורס הזה נמשיך ללמוד אותו

אוקיי אני מקורר וצרוד אבל בעזרת השם יהיה
בסדר

הגענו לחלק

שנקרא חיוב התפשטות
החוכמה אני לא אסכם את השיעור הקודם כי

עשיתי סיכום בסוף השיעור אז תשלימו את זה
שמה בבקשה ואנחנו נמשיך בעזרת השם נקרא

ונסביר

מאמר מיוחד מאוד חיוב התפשטות

החוכמה איפה ה
כן

מתוך שחכמת הקבלה כולה מדבר מדברת בסוד
התגלות

השם מובן
לך שאיין תורה חשובה ומוצלחת לסגולת

כמותה הרי דיברנו על עניין
המאור במסגרת הפרשיות שבתורה שיש

הבדל בין ללמוד על שור חמור
ושניצלים לללמוד

על התגלות השם לאבותינו שודאי המאור גדול
שם

יותר איזה מאור אמונה בהשם תורתו שכר
ועונש כמובן הכוונה לשכר ועונש האמיתיים

שזה להתקרב לבורא ולהתרחק ממנו רגע אבל
הבורא קרוב לכולם כתוב קורס כבלה למתקדמים

למעטה למה אני שואל את
זה מדובר מצד תפיסת הכלי כמובן אז א אנחנו

מתכוונים שהכלי לא ירגיש את הבורא קרוב
ואיין לגוף זולת הרגש כמו שאומר בעל

הסולם על כן אם יש הבדלים במאור בתוך
הפרשיות

עצמן מה זה הפסקת חשמל רק

רגע מצחיק דיברנו על מאור אני אוהב זה
קורה לי כל הזמן הקטעים האלה אין בזה שום

מיסטיקה וזה כלום זה שטויות כן אל תעשו
מזה תורה כמו מיסטיקנים אבל א קראו לי כמה

קטעים כאלה זה נחמד רק
רגע אוקיי חזרנו רק

רגע אני מזכיר לדרך תראו פה את ה מה
שמופיע למטה להפצת החוכמה אני אשמח אם

תעזו ותשתתפו

ללחוץ על כ כפתור התודה מתחת לשיעור
ובעיקר להצטרף כחברי מועדון לערוץ ניתן מע

שקלים א עדיף ביותר אם אפשר יש כמה
מסלולים זה בעצם משמש להפצת השיעורים שזה

עולה הרבה מאוד
כסף אוקיי אנחנו

נמשיך אז אמרנו יש הבדל
בפרשיות כל שכן שיש הבדל בין חלקי התורה

פשט רם יש דרש וסוד אומרו מתוך שחכמת
הקבלה כולה מדברת בסוד התגלות השם דהיינו

זה הכלל שלה וזה לא איזה פרשה צדדית אלא
זה

עצם כל החוכמה
כולה ואפילו ענייני ההלכות שבה מדייקים את

הדבר הזה מובן מאליו שאין לך תורה חשובה ו
מצלחה מוצלחת לסגולת

כמותה והרחבנו בזה בהקדמה לתלמוד ר
הספירות בחלק הראשון ראו את זה שמה ואל זה

כיוונו בעלי הקבלה לסדרה שתהיה בה שתהיה
ראוייה להתעסק בה וכן ישבו ועסקו בה עד

זמן

הגניזה

רגע מסיבה ידועה
שהוסכם

גנוזה מכל מכל מקום היה זה לזמן ידוע ולא
חס ושלום על תמיד כמו שכתוב בזוהר עצמו

עתידה חוכמת דה תגלי בסוף יומיה ואפילו
לטליה דבה רב היין שם

היטב
אוקיי

אז מה זה זמן הגניזה למה הוא לא מסביר הוא
לא מסביר את זה כל

כך אבל באופן
כללי הוא טיפה יבאר

בהמשך
וזה גם יענה על זה ואני גם ארחיב אבל

לבינתיים זה עניין של התפתחות הנשמות
התפתחות

האנושות ובעיקר התפתחות הנפשית והרוחנית
של הנשמות בעיקר של ישראל אבל גם של כלל

העולם אומנם ההתפתחות הזאת נראה שהיא
מוגבלת למדרגת

הדומם ענייני תאורה
היום יפה מדברים על המאור שבתורה זה סתם

בדיחה כן על זה קשו צריך מור רוחני אפשר
להיות בבית עם הלא פלורוסנטים והנשמה ריכה

זה לא עוזר

לנו אז האנושות לא הייתה מפותחת מספיק
לזה אני דבר טיפה מהגשמיות אבל לא לא

לעשות מזה תורה בבקשה כי כמובן שהחוכמה
מתגלה אז זה מתבטא גם בענפים הגשמיים כמו

שכתוב
אה עתידה חוכמה ד תגלי בסוף יומיה

וכתוב שיפתחו שערי החוכמה בעקבה הד משיכה
מדובר חינה רוחנית כמובן אבל יש לזה

התבטאויות בגשמיות אז לדוגמה כי למה זה
מתבטא בגשמיות כמו שאומר התרבו בעלי

המצאות כי הרצון יותר חזק אומר את זה
בסגולת חירה לכן אגב פעם פירשתי את המאמר

הזה כדאי לקרוא את הפירוש ביארתי פירשתי
לא פירשתי כאילו קצת הסברתי נקרא לזה רו

פנינה חוכמה סגולת שכירה ובכל
מקרה אם למשל היו מגלים פצצת אטום לפני

500 שנה לא 150 100 200 תבחרו לא הה כדור
הארץ הו משמידים אחד השני לפני 2000 שנה

תחשבו לחובבי הסרטים מדיאנה
ג'ונס הארי הפוטר הארי הקדוש ו פרשת

בעלותך אות ל

מתקדמים
נגיד היה חוזר אחד בזמן עם הידע של פצצת

אטון אלף שנה אחורה או שהיה מתאבר לידע
הזה הנשיות לא הייתה מפותחת מספיק להשתמש

בזה לדברים טובים הייתה משתמשת בזה רק
לדברים רעים עוד לפני מלחמת העולם

השנייה זה עוד בדור שלנו

כמעט כמה זה דור כל דור זה משתנה לפי סוג
ההתפתחות אבל

תארו לכם מה מה היה עכשיו בלי זה כמעט
הרגו אחד את השני זאת אומרת אם זה

שהאנושות מאוד מאוד מפותחת כבר אם זה
תגיעו ותראו את ההרצאה של המלחמה שהעברנו

ועל נבואת בעל הסולם יכול להיות שזה יקרה
גם אז אם ככה למה גילו לנו אין ברה צריך

להתפתח אבל בגלל שיש בנו גם טוב קצת אפילו
טוב ברמת הנפש הבהמית כמו שהאומות

המאוחדות הם האומות הברבריות הרי היו לפני
כמה שנים או

בעבר הם עדיין אבל הם כן הם כן
התפתחו פעם היו שוחטים את האינדיאנים היום

מגנים על הזתים העולם

התפתח א וזה התפתחות טובה זאת אומרת אבל
זה לעומת זה עשה אלוקים כן הוא גם התפתח

בטוב ברע בכל
מקרה אה ככה זה גם מבחינה רוחנית כמו

שהסברנו גם בהקדמה לפנים ות מסבירות תשלמו
את זה שמה

אה לכן כמו גשמית שאנחנו מבינים הרי מי
גילת האטום מי נתן למדן את המחשבות האלה

מה הוא בסוף הכל מגיע מהבורא ממחשב את
הבריאה אז אף אחד לא המציא כלום מישהו

המציא את החשמל הם גילו איך עובדים חוקי
הטבע מישהו המציא את התום הוא היה הרבה

לפני גילו אותו או מנסים לגלות
אותו גילו שגם לא מבינים הרבה כשהתחילו

לראות יותר את הפנימיות שלו אבל עיקרון
היא הודאות נהנו כבר כבר לא אין וודאות

בכלום
אז לאני הודעתי תמר אחת הסיבות שגן ז אותה

כי מה זה לאן יודעתי גם כפי שמובן מהדברים
במקומות אחרים זאת אומרת האנושיות לא

היייתה מפותחת לזה עדיין היום יש את
הפוטנציאל לכן יש מקום לגלות וגם היה עוד

עניין שהיו מפרשים את הדברים בגשמיות ו
ובעיקר לא יהיו מפותחים לזה אני לא מדבר

על החכמים והצדיקים אלא על כללות האומה
לכן זה היה חייב להיות

גנוז אבל זה לא עניין של ספר זה גם עניין
של תודעה כי גם היום הדברים מגולים ולא

כולם משתמשים בהם או משתמשים להם לדברים
ימיים כמו שעושים בעיקר 90% 95% מלומדי

הקבלה בסדר אבל זה
התפתחות זה לעומת זה עשה אלוקים זה גם טוב

זה כאילו האור מגיע
בצורה דרך הקליפות הכל מתוקן

לסעודה כמובן אבל זה לא סתר את זה שאנחנו
חייבים להשתדל להפיץ את חוכמת האמת בטהרתה

ובעל סלם כותב בהרבה מקומות שהרבה
מה מהדברים הלא טובים שקראו לעם ישראל זה

בגלל שינקו את החוכמה והשתמשו בה בצורה לא
נכונה מצד

הקליפות לכן היא הייתה גנוזה כי אנושות לא
היייתה מפותחת עדיי אבל היא לא הייתה

גנוזה לחכמים הי גיד בהמשך שהיא גם ניתנה
במעמד הר סיני כמו שכתוב כל דבר שתלמיד

חכם עתיד לחדש ניתן למשה בסיני ואני אדבר
על זה בהמשך כשנגיע למקום אני הולך בקצב

של
המאמר אז הייתה גנוזה כי זה לא היה הזמן

עדיין אולי היה צריך להכין את

הזרעים אבל זה לא היה לזמן לא ידוע זה היה
לזמן ידוע כמו שהוא אומר לא חלילה לתמיד

אחרת בוא נסגור ור את הבסטה וזהו בוא נעשה
את סרת כוכב הקופים וזהו וישארו רק

האטומים פה ואולי כמה
תיקנים כמו שכתוב בזוהר עצמו עתידה חוכמה

תדה להתגלח בסוף יומ ואפילו לטלי ידב רעב
דינו אפילו לתינוקות שבעולם שהם ימצאו את

סודות
החוכמה מה זה תינוקות

שבעולם מצבה הקטנות של האדם
כמובן

אוקיי היוצא
מדברינו שעניין החוכמה האמורה אינה מוגבלת

כלל בלשון של חוכמת הקבלה נכון כי עקרה
הוא רוחני היצא ומתגלה מעצמותו יתברך בסוד

הכתוב ה תשלח ברקים וילכו ויאמרו לך הננו
דהיינו אל בית הדרכים הנעל מאלה לתתא ומתת

לאלה ברק זה משל להתפשטות האור דרך ירת
הרוממות

דרך העליון

לתחתון יש פה
ב מאמרי הסולם הציתות שמביאים מהקדמה

מפנים הורות מסבירות ענף א' פרק יב אז אני
אקרא את זה כי זה דבר חשוב מה זה מעצמותו

יש לנו השגה
בעצמותו לא אין לנו אבל בסוף עצמותו זה

המקור להכל שמניע את הכל אבל זה ש מושאל
זאת אומרת ברור שלא מדברים עצמותו אלא כפי

שאנחנו תופסים את עצמותו הכוונה אבל כדי
להראות שיש קשר אז אנחנו אומרים

עצמותו גם בעוד מקומות זה
כתוב אפילו בטס כתוב נראה לי שהיא רצתה

להשוות צורה לעצמות יתברך מה הי יכולה
להשוות צורה לעצמות זה זה כפירה להגיד את

זה לא הכוונה כפי שהיא תופסת את עצמותו
כצורה של בעל מנת להשפיע אז אנחנו מדברים

מצד הכלים כמובן אבל אמרים עצמותו זאת
אומרת כ כי הבורא פה בעסק זה לא שהוא אז

זה לא שהוא התקין את התוכנה והלך הביתה אז
אנחנו כדי להראות את נקודת הקשר אבל כמובן

לא מדובר מעצמותו רק מצד התפעלות

הכלים אומר למטה בהערה מתבאר בארוכה בפנים
בפנים מסבירות שזה מהספר כמובן פנים ירות

ומסבירות סוד הכתוב הנלה תשלח ברקים וילכו
וכולי שהפסוק הזה מצער לנו מהלכי הבריאות

שבעולמות התחתונים

רגה

שמה יוצאים אנסוף ברוך הוא כדמיון ברקים
כלומר בלי תפיסת זמן דיין בבת אחת דינו על

ידי זיווג זירן פין ונקווה שתכף באותו
הרגע הנשמה נולדת תכף נפרד הזיווג שלהם כי

עובר על הנשמה בחינת צמצום א' ועל ידה
נמצא שנכנסת תחת הערת הקו הנמשך על ידי

זירן פין עצמו הודת הרחמים ז אומרת החוקים
פועלים אז זה קורה גם לכל נשמה שנולדת משה

מקללת מגדלת סליחה מתחללת ומגדלת הנשמה עד
גמר התיקון שבה לשורשה לאינסוף זה השיעור

הכתוב תשלח ברקים יירה עעל מציאות התולדה
שנמשך מאינסוף ועוברת על ידי זיווג זיר

אנפין ונקה לעולמות ואז ילכו כלומר שכבר
אינם הולכים בהנהגת האינסוף כמו שנולדו

למה כי יש חוקים של הבחירה ביתר דבקות
עלכם ביזיון מה שביניהם אלא בהנהגה אחרת

שהוא מסוד הצמצום שהטבע מכתבו של הבריאה
עצמה

קנל ואחרי זה שהולכים בערת הקו על ידי כל
תיקונים ד הביעה אז יאמרו לך איננו כי

מהפכים משיבים את כלי הקבלה להשפעה
ונמצאים בהשוואת הצורה ובזה שוים לאינסוף

שמתאר הצמצום ובגלל שכל הכל תמיד פועל אז
כאילו יש בנשמה את הצד של האינסוף שזה

דומה
ללידה

ואז יש את המהלכים של הכא והביע זאת אומרת
כל פרט עובר את כל התהליך את כל

הנוסחה ובזה שבים ן לאורן סוף ש מטרם
הצמצום הוא מדבר פה בשפה קצרה בפנים מרות

מסבירות בתס מרכיב את זה יותר מהזה שוים
לאינסוף אפשר לחזור לאינסוף לא זאת אומרת

לצורת האינסוף אבל עם כלי הקבלה ועם צורת
ההשפעה ז אומרת מרוויחים ב דברים גם את

הרצון לקבל הגדול מצד עצמי שאני שותף וגם
את צורת ההשפעה בדבקות

בבורא אבל חוזרים לאינסוף על דרך זאת
אומרת קוד

באינסוף זה לא דבקות כמו שהייתה מקודם אלא
זה דבקות בהשוואת הצורה זה תמיד יהיה

ככה אוקיי
כב ובירור הדברים והדרגות האלו בסוגריים

שחשובים ועמוקים לא פחות מחוכמת הטבע
הגלויה על הכל כן מה שאני רוצה להתנהל

בטבע אני צריך להכיר את החוקים חלק
מהחוקים מובנים בי מצד החושים וחלק חייב

את השכל כדי להפעיל אותם במיוחד בדברים
שהם נסטרים כמו רעל נגיד באים המתפרשים על

פי לשון מטעם
להם שהם באמת כל הביות הבריות ומנהגיהם

שבעולם הזה שהם

ענפיהם כי אין לך עשב מלמטה אין לך כל עשב
מלמטה שאיין עליו מזל ושוטר

מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל דהיינו
שהשורש שלו הכלל שלו מחי אותו להתפתח

ולהוציא מהכוח אל הפועל את כל איכותו
וכמותו כי בחינת

החותם שהחתים אותו והינו שעולמו יוצאים
ונחתמים זה מזה כחותם ונחתם וכל שבזה נוהג

בזה עד לעולם הזה
הגשמי שהוא ענף האחרון להם דהיינו עולם

העשייה הרוחני תחתית עולם העשייה
הרוחני אומנם כולל את העולם העליון ממנו כ

נחתם מחותם עם
זאת שוב להוסיף שיש משהו שקורה במטריקס ס

במראה הגשמית בעולם האשליה שהוא לא קורה
בעולמות

העליונים שהעתק עובר איווט נוסף של זמן
ומקום ההדר חילוף ותמורה שזה לא קיים

בעולם הרוחני ואפילו לא בעולם העשייה
הרוחני לכן אם אני גבוה יותר זה לא אומר

שאני רוחני יותר כי פה זה עובר ריבוט נוסף
בסוד המראה הגשמית הסברנו את זה בקורס קבל

ל מתחיל אה ולמתקדמים
האמת לא כל המתקדמים מכירים את זה

אבל בעולם הזה דהיינו בחמשת החושים
הגשמיים הדמיוניים בחוקי הפיזיקה

הקלאסית א העתק ולא הוא כאילו עובר גם
הרבה

מוטציות לא
בדברים העיקריים שבאים מצד הטבע כי הם

יותר קרובים לשורש אבל גם הם נתונים לחוקי
זמן ומקום ו היוות הגשמי אין מנוס מזה אבל

הרבה מהפרטים הם כמו הרבה מוטציות עוברים
הם לא יותק מדויק יש להם תפקיד צריך

להשתמש בהם ואפשר אבל זה לא התק מדויק אם
אני גבוה זה לא אומר שאני רוחני יותר אם

יש לי כאב יד זה לא אומר יכול להיות שחסר
לי ברזל פשוט או אשלגן או השלג לא לא השלג

אשלגן או מגנזיום זה לא אומר שפגעתי
בספירת

החסד לכן א הטעות של עומדי קבלה מתחילים
ובכלל שכאילו מנסים להבין הגשמית הרוחני

שאין להם שום הישג והבנה ברוחני וזה טעות
חמורה מאוד זה עבודה זרה ממש זה הסיבה

שהיה אסור ללמוד פעם קבלה

גם אז חשוב להבין את הדברים בטהרתה מעבר
לזמן ומקום וגם השלחות הגשמיות זה רק

המקובלים עושים לעשות נכון כשאני מביא
בלימוד מדי

פעם זה רק משל להעביר רעיון וזה לא בקטע
של סיבה ותוצאה אני מביא את זה בקטע של

סמל של רמז
זה אפשר ואפילו צריך מישהו יודע לעשות את

זה מי שלא זה לא טוב הוא יסביר גם ההמשך
על עניין בי חוכמת הקבלה על פי חוכמות

חיצוניות כמו שהוא אומר גם במקום אחר מאמר
חירות שחכמת הקבלה לא מדברת כלום בעולמנו

הגשמי אבל סוף כל סוף זה כן התק של
המציאות

הרוחנית אבל לראות את התמונה זה רק שאני
מסיר את הזמן והמקום מהתמונה וזה נקרא שפת

הענפים אגב לכן הוא צריך להיות מקובל מבין
מדעתו בפשט ה כתוב כי יש בזה הרבה דרגות

כדי שלא יפרש את זה על גשמיות בפנימיות
יותר כי יש הרבה מדרגות כדי של השגה בתוך

הרוחניות עצמה אבל השלב הראשון זה להבין
את זה מעבר לתמונה

הגשמית אז סדר העולמות כחותם נכתם זה כמו
שאני מצייר עכשיו ציור אני יכול לצייר

אותו על נייר טואלט או על יהלום או על קלף
או על בד מאוד

איכותי שמעביר את התמונה בצורה איכותית
יותר טובה יותר עם יותר גוונים או שבאותו

ציור יש לי כמה שכבות שלכל אחד יש
תפקיד אותו דבר בעולמות דומה להתק הדבק

בווינדוס
אבל כל העתק הדבק הוא הוא משתנה למרות

שהוא התק מדויק אבל הוא משתנה כי הוא נתון
לחוקים של אותו עולם ולחומר של

העולם לכן כל דבר צריך לראות בצורה
מדוייקת על פי תכונתו

איכותו זמנו
ומקומו ממשיך

בכתוב בזה נקל לדעת שאפשר לדבר עם העולמות
העליונים רק על פי ענפיהם הגשמיים

התחתונים הנמשכים מהם
למה נראה או נהגות שהם לשון התנך או על פי

חוכמות חיצוניות או על פי הבריות ולשון
המקובלים מה על פי הבריות או על פי שמות

מוסכמים וזה היה נוהג בקבלת הגיונים מזמן
גניזת הזוהר הוא יבאר את זה בהמשך ואני

אחדד יותר כרגע הוא רק מסביר
א באופן כללי אומר באופן כללי איך זה עובד

אז עוד פעם בזה נקל הדעת נקל הדעת שאפשר
לדבר בעולמות העליונים רק על פי הענפים

הגשמיים התחתונים הנמשכים
מהם יש פה דיוק הסברנו את זה גם בשיעורים

האחרונים בקורס קבל מתחיל כדאי להשלים את
זה שמה או מהנהג שהם לשון התנך כן כל מה

שכתוב

בתנך או על פי חוכמות חיצוניות או על פי
הבריות והוא לשון המקובלים מה על פי

הבריאות אני אסביר עוד מעט למה או על פי
שמות

מוסכמים זה גם יכול להיות
אפשרות וזה היה נוהג בקבלת הגאונים מזמן

גניזת

הזוהר ונה נתבאר שדבר התגלות השם אינו
עניין של גילוי בפעם אחת אלא עניין ההולך

ומתגלה בהמשך זמן המספיק לגילוי כל
המדרגות העצומות המתגלים מאלה לתתא ו מתתא

לאלה ול כולם בשפם עליהם יתראה השם כי
צריך כלי

שלם אי אפשר בכוס חת פעמית לקבל אלוקות זה
לא עובד

ככה אבל בכל מדרגה יש בחינת שבת אז בכל
מדרגה גם יש את הפרטים שצריך בשביל אותה

מדרגה כדי לקבל את השבת
רק הרבה פעמים עד שזה לא בקביעות לוקחים

את זה לאדם כדי שימשיך לעבוד ואז הוא
מרגיש שהוא מתחיל

מהתחלה ואז כאילו אין כלום

בידו ועל כולם בסופם עליהם התראה השם
בדומה לאדם הבקי בכל מדינות בריאות העולם

שאי אפשר שיומר שנגלה לו העולם כולו בטרם
שגומר הסתכלותו באחרון ש בבריות

ובמדינות כי עד שם הרי עדיין לא השיג את
כל

העולם וכן השגת השם יתברך ובדרכים מוכנים
מכל מראש

למה מראש כמו שזה בא מאלה לתתה שהמבקש
מוכרח להשיג כל הדרכים אלו בעליונים

ותחתונים
יחד עליונים זה מאלה לטטה ותחתונים זה

מתתא לאלה אפשר גם להסתכל על זה הפוך מובן
אשר עולמות העליונים הם העיקריים שבדבר

הזה למה כי זה החומר
האמיתי של המציאות לא

המטריקס מטריקס רק מכינה קדם רוחנית אלא
שבאים בהשגה

יחדיו מפני שאין אף קמינה ביניהם בצורות
בצורות למה כי זה התק בבחינת חותם

ונחתם אלא רק
בחומר שחומר העולם היותר גבוה הוא חומר

יותר
זח מה זה

זח קרוב בהשוואת הצורה על האלוקות
יותר או בהשוואת החומר אפילו אפשר להגיד

במקרה הזה אבל החומר סוף כל סוף מבטא
צורה אומנם הצורות נחתמים זה מזה משהו

בעולם יותר עליון נמצא בהכרח בכל העולמות
שמתחתיו היוות שהתחתון נכתם ממנו אז למה

אני לא גבוה רוחנית אם אני גבוה גשמית כי
אנחנו מדברים על החותם ונחתם בעולמות

העליונים בעולם הגשמי זה עובר יבות של זמן
ומקום כמו

שאמרתי ואז החותם ונחתם הוא לא סיבה
ותוצאה הוא רק על דרך סימן ורמז אבל הוא

לא חותם ונחתם של סיבה ותוצאה כמו בין
עליון

לתחתון יש בזה מעין בחינה שכנגדו אבל שהיא
גם עוברת יוו של זמן ומקום לכן צריך לדעת

לפרש את הענפים אסור לערבב אותם זה עבודה
זרה כי אני אונס את הרוחניות לגשמיות ואז

אני לא משיג לא את הגשמיות ולא את

הרוחניות ו תדע שאלו המציאויות והנהגותיהם
שהמבקש משיג הם הנקראות מדרגות לאותם

מסודרים בהשגה זה על זה כמו שלבות או שלבי
הסולם

לכן יש קליפ יפה נקרא מיגי לרה הזה לבניי
ש הגשמיות היא רק סימן ולא סיבה השלימו את

זה שמה וגם המשלים בקורס קבלה למתחיל
הרחבתי בזה כדאי לראות את זה

שמה זאת
אומרת אם העולמות נמשכים בבחינת חותם

ונחתם אז אם יש לי זקן ארוך למה אני לא
יותר רוחני יכול להיות שאני רשע גמור

ומתעלל חלילה בילדים קטנים מחילה ל הדוגמה
הקיצונית הרי זקן בעולם

העליון זה יג ממידות הרחמים זה ואהבת הך
כמוך זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה זה תיקונים

שנעשו לנשמה ולתודעה זה ביטוי של התיקונים
האלה כי הגשמיות היא לא התק ישיר של

הרוחניות היא רק הדמיה סמלית אבל חייב
להשתמש בהדמייה הסמלית האלה הזאת ובכל

הסימנים האלה בפרט במצוות התורה כי הם
מגשרים אותי לעולם העליון אבל הפעולה עצמה

לא מסמיקה אני צריך להוסיף את הפנימיות
ואת הכוונה יש כוונה אוטומטית שקוראת גם

זה נקרא דומם ד דומם דקדושה מעצם המצווה
כי יש בה סוג של מאור אבל זה מדרגה מאוד

בסיסית עיקר ההתקדמות היא בכוונה הפנימית
וזה לא רק כוונה טכנית שכלית גם כי זה חלק

מהאמצעים זה כוונת הנשמה כוונת הלב כמו
באהבה זה כוונת ההוויה

שלך זה כמו שאם אתה שונא מישהו ותגיד אני
אוהב אותך בסדר אבל אתה שונא אותו אז זה

לא כוונה טכנית הכוונה
פנימית אבל יש טכניקות מסויימות ולימודים

ודרכים שבאים לגרות את האהבה ואת הכוונה
הפנימית אבל לי הדבר החשוב זה כמו שאין

באמת ספר על אהבה או זוגיות כי אתה יכול
לעשות כל מה שכתוב ולא לאהוב בכלל לשנע

אפילו אתה יכול לתת למישהי הרבה מחמאות
הרבה כסף והיא לא אוהבת אותך כי זה לא

תלוי בדבר הזה תלוי במשהו שמעבר אבל עם
זאת אתה חייב לפעול את כל

הפרטים אז העולם הגשמי היות והוא רק סמל
והדמיה אמנם

חשובה לכן הוא לא הוא לא מראה את הו חניות
כסיבה ותוצאה וזה הטעות של הלומדים כואבת

לי היד כי פגמתי במידת החסד אני חולה כי
לא קיימתי מצוות בעל הסלם היה מאוד חולה

טוב הוא לא באמת היה חולה כי התודעה שלו
הייתה באלוקות אז הגוף הגשמי לא עניין

אותותו אבל הגוף הגשמי שלו כן היה חולה מה
הוא קיפר על עם ישראל לא אתה לא משלם עם

גשמיות על רוחניות אתה משלם עם עם רוחניות
על רוחניות אם זת היסורים הגשמיים היות

והם במיוחד הקשים שבהם על צד ההכרח מגרים
מאוד את הנפש אז כן אפשר להשתמש

בזה לא לחפש את זה כמו שאומר הרמבם צריך
להיות בריא אבל אם אדם קיבל ניסיון כזה

ולפעמים אנשים במצבים קשים אני נגיד יש לי
כאב עצבי מאוד קשה לא רואים עליי אבל אני

מאוד סובל מבחינה פיזית מאוד מקשה עליי
מכביד עליי בעזרת השם השיעור גם

לרפואת אבל אנחנו לא יכולים ללמוד מזה על
דבר רוחני בעל הסלם היה מאוד חולה לכאורה

בגשמיות גם לא היה לו כסף בהתחלה לא היה
לו כסף

להדפיס אבל זה לא אומר שהוא היה אני
רוחנית הוא היה עשיר יותר מכל בני העולם

ביחד לכן ה לא יכול ללמוד מהמטריקס על
הרוחניות יותר מזה המטריקס בטיבו בא לשקר

ולהראות תמונה אחרת גם המטריקס הוא לא
עובד לגמרי באופן פרטי ה לא עובד כחלק

ממערכת
לכן פשוט יכול להות בן אדם נמוך לא בגלל

שהוא נמוך רוחנית אין קשר אז מה כן קובע
או אז יש דברים שה המקובלים אמרו לנו אבל

הארי כותב שאם כואבת לך הזרועה כי לא נטלת
ידיים כמו שצריך או לא דיברת בין הנטילה

לברכה מכיר הרבה שמדברים ויש להם מסת שריר
מכובדת כמובן הוא דיבר על הזורה הרוחנית

תראו את הקליפ מכון כושר רוחני קליפ חמוד
דווקא כמו שאנחנו רואים בן אדם יש לוו

הרבה מסת
שריר אבל אין לו כוח לקום לתפילה מה זה

עוזר לו
המסה לא שאני נגד מסת שריר כן

[מוזיקה]
אני אני עובד על לעבוד על

זה עובד
על כמו ששואלים אתה מתאמן אתה עושה ספורט

אני עובד על זה על מה אתה
עובד על זה שאני על זה שאני אתחיל

להתאמן אז זאת אומרת יש דברים אבל שכן
שהמקום אמרו לנו אבל זה גם לא כסיבה

ותוצאה למשל אם הנחתי אם עשיתי איזה הנהגה
של מקובלים נגיד זקן זה לא הלכה זה הנהגה

זה לא אומר שאני ואהבתך כמוך או אם בפסח
עשיתי הנהגות מסויימות שמקובלים נותנים אב

חגים או למשל טו בשבט אגב זה חג של
מקובלים בעיקר תיקנו אותו על פי הקבלה

במקורו האמת גם את המצוות תקנו על פי
הקבלה אבל הכוונה א באופן מובהק

יותר אז תראו את הרצה עלתו בשב תעשו לייק
אגב אני

מזכיר נשמח ללייק שיתוף ותגובה כדי
שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן העלות של

הפרסום שיעורים מכיסא הפרטי ואני די תפרן
א אבל חשוב להפיץ את החוכמה אז אני אשמח

לשותפות וזה חלק מהעניין שבני ישראל יהיו
ערבים זה לזה אומנם הערבות היא פנימית

נכון אבל אם לא נתחיל להתאמן במטריקס לא
יהיה לנו הזנות לעבוד על הרבות הפנימית

אלא זה יהיה
פילוסופיה לכן ההוראות פה למטה

בתמונה אז יש
דברים לכן אז אם

ככה אם עשיתי הנהגות של מקובלים זה לא
אומר שאני צדיק עכשיו אבל מה כן אפשר

להגיד
בזה זה מסוגל נדבר על לשון התנך אני מקווה

שאני אזכור גם לחבר את זה לעניין הזה זה
מסוגל להביא

[מוזיקה]
אותנו לנקודה

הפנימית המנהגים התורה
המצוות לכן הם דבר מאוד חשוב המנהגים

הגשמיים ממש ואני גם חייב את הסגולה הזאת
כדי להתקדם אבל זה לא סיבה ותוצאה למה כי

יש הפרדה של זמן ומקום בין הרוחניות
לגשמיות ויש לזה תפקיד דיברנו מ זה

במקומות

המתאימים לכן צריך ללמוד איך לקרוא את
הענפים כשמדבר על ד' ע

לשונות אני יכול להיות שקצת יסביר את זה

יותר אז אמר לנו זה נקרא מדרגות עכשיו יש
המון מדרגות כמו שיש המון כוכבים והמון

באמת יש הרבה
מדרגות אבל לפחות להיוולד לרוחניות זה

המדרגה הבסיסית ומשם להתקדם זה גם תהליך
בפני עצמו להיוולד בקביעות לרוחניות כי יש

הרבה הפלות לאדם לא בגשמיות לא ל חלילה גם
בעזרת השם ש לא יהיו הפלות בגשמיות אבל

יכול להיות שאדם הוליד 100 ילדים 30 ילדים
מכמה נשים אבל יש לו הרבה הפלות רוחניות

או בת אדם כן אדם זה אישה וזכר ביחד זכר
הו נקבה ברעם אני מדבר באופן כללי כל

רלוונטי גם לנשים כמובן זה יכול להיות
שאדם היה לו הרבה

הפלות רוחניות אבל זה לא הת בת בגשמיות
ולפעמים זה מתבטא בגשמיות אנחנו לא יודעים

את הקשרים בכל מקרה אם בן אדם חווה את זה
בגשמיות ווזה ובדן קשה צריך לקחת את זה

לעבודה
רוחנית אבל לפעמים נותנים למישהו משהו אחר

שבשביל לתקן למישהו אחר אנחנו לא יודעים
את המערכת כי אנחנו ערבים אחד לשני אין

לנו אלא להתמקד בעבודה ש תנו לנו אין
פנימה ואין חוצה ולהשתדל לעשות אותה בצורה

טובה בעזרת השם שזכה אז זה עוד
דוגמה לזה שהרוחניות והגשמיות לא תמיד

מסנכרנים

אוקיי אז דיק יפה אמר שעולות העליונים הם
העיקרים של הדבר הזה לכן צריך להתחבר

אליהם איך מתחברים אליהם לא על ידי סמים
על ידי מדרגות של השוואת הצורה

איך מקבלים את המדרגות האלה דרך המאור
שבתורה או מצוות

ודע שהרוחניות
ועל כן אין לו אותיות להגות

בהם למה אין לו דמיון מאיפה הוא הביא את
זה תשמרו את השאלה הרי אנחנו לא תורות

המזרח אנחנו לא אומרים שהרוחניות היא
אור ודע שה הרוחני אין לו דמיון ועל כן

אין לו אותיות לגוד בהם ואפילו אם נאמר
עליו בכללות שהוא אור פשוט היורד ונמשך לה

מבקש לאט לאט עד שמלבישה ומשיג בכל השיעור
מספיק לגילויו

יתברך הרי זה גם כן לשון מושל משום שלכל
האמור בעולמות העליונים איננו כאן שום דבר

הדומה לאור השמש או לאור
הנר ומה שאנו מכונים כאן מכנים כאן אור

הוא מושאל משכל האנושי שטבעו בשעה שמופיע

באדם בהתרת המוגשות או בלשון פרי חכם
בהתרת הספקות מגלה כמו שפע של אור ותענוג

בכל קומת הגוף ל ועל כן אנו אומרים לפעמים
אור השכלי א אור השכל אגם שאינו אמת אני

תכף אסביר כי האור
שהשכל מאיר באותם חלקים מחומר הגוף שאינו

ראוי לקבל איונים הנפטרים ירו ודי דבר
הפחות

משכל ועל כן כן גם איברים התחתונים ו
פחותים יכולים לקבלו ו

להשיגו עם כל זה למן נוכל לכנ לשכל באיזה
שם אנו מכנים אותו משום זה בשם אור

השכל בפרי חכם הוא אומר עוד

משהו
טוב נילך בגרסה

שפה ממש על דרך זה אנו מכנים את פרטי
המציאות שבעולמות עליונים בשם אורות לאותם

מביאים לה המשיגים אותם שפע של אור ותענוג
לכל קומת הגוף מראש ועד רגל מטעם זה אנו

זכאים לכנות להמשיג בשם התלבשות שהלביש
לאור ההו מי שרוצה הרחבות תראו קורס קבלה

למתקדם מ פסרי אח זה אלוקי דיברנו מזה
יותר

שמה עכשיו נקרא ונסביר ודע ש הרוחני אין
לו דמיון דנו אין לו דמיון

גשמי של זמן ומקום דרך חילוף ותמורה
הנתונים לחוקי הרצון לקבל בעל מנת לקבל

הנפרד מהאלופות ועל כן אין לו אותיות
להגות בהם

למה שתי סיבות
א' כי הי שלנו הם אותיות גשמיות ואיין שם

אותיות גשמיות לא גשמיות במובן שלנו

ב אין לנו
אותיות כדי להשיג את הרוחניות כי האותיות

שלנו הם תפיסה

גשמית ואפילו אם נאמר עליו בכללות שהוא
אור פשוט היורד ונמשך להם מבקש לאט לאט עד

שמשיג עד ש מלבישה משיג בכל השיעור ה
מספיק לגילויו יתברך הרי זה גם כן לשון

מושל לדוגמה הנה יש עליי פה
אורות זה אומר שאני בהשגה

לא זה גם אגב לד אז אני לא מתחמם מזה
אפילו אתם רואים קרלי שמתי כמה

שכבות משום שלכל האמור בעולמות העליונים
איננו כאן שום דבר דומה לאור השמש או לאור

הנר למה כי אור השמש והנר נתונים לחוקי
הנפסד של זמן ומקום מהדר חילוף ותמורה של

הרצון לקבל בעצמו ועולמות העליונים הם
מתוקנים בהשוואת הצורה לאלוקות ואף בבי

דטומאה שבעולמות העליונים החומר שלהם
אמיתי ולא אשלייתי בזמן ומקום כמו החומר

הגשמי מה שאנו מכנים כאן אור הוא מושאל
משכל האנושי לאו דווקא לדים לא משכל אנושי

למה כמו שמאיר לי הדבר בהיר לי הדבר

שטבעו בשעה שמופיע באדם בהתרת המוקש או
הספקות מגלה כמו שפע של אור ותענוג בכל

קומת הגוף מראש עד
סוף פה כתב בכל קומת הגוף אני הוספתי מראש

את סוף ועל כן אנו אומרים לפעמים אור שכל
או אור שכלי הגם שאינו אמת למה אינו אמת

כיור השכל מאיר באותם חלקים מחומר

הגוף ש לא ראוי לקבל יונים הנפטרים ירעו
ודאי דבר פחות משכל לכן באמת אומרים כמשל

שמקום משכן הנשמה הוא
במוח ולא

בגוף ועל כן גם איברים התחתונים פרוטים
יכולים לקבלו ו להשיגו כן הרי הגוף לא

מקבל את אור השכל באמת מקבל את אור
הגוף אז זה לא

מדויק עם כל זה למה נוכל לכנה לשכל באיזה
שם אנחנו צריכים אייזה נקודת אחיזה אנו

מכנים אותו משום זה בשם אור
השכל ממש על דרך זה אנו מכנים את פרטי

המציאות שבעולמות העליונים בשם
הורות

למה זאת אומרת המשל בא להראות נקודה אחת
אם אני אתעסק יותר מדי עם המשל אני אצא

[מוזיקה]
מהזה למה כי המשל נתון לחוקי זמן ומקום

ויש בו יוטים מסויימים אגב המשל זה לא רק
המשל ה

הרעיוני כל הגשמיות היא משל הרוחניות למה
כי הא

דמיון אנו מכנים את פרטי המציאות שבעולמות
העליונים בשם

מורות סליחה לאותם מביאים לה המשיגים אותם
שפע של אור ותענוג לכל קומת הגוף מראש ועד

רגל מטעם זה בפרי חכם כותב מראש עד סוף
ומטעם זה אנו זכאים לכנות להמשיג בשם

התלבשות שהשיג שהלביש לאורו

[מוזיקה]

רגע כן מש וצה

בסדר ואם נשפוט על פי חוקי השכל
העיוני אני אקרא ואני אסביר יש לנו לומר

שישיג כל מה שיש להשיג באותה המהות ואפילו
יגע בו אלף שנים לא יעדיף עליו כחוט הסערה

ועם כל זה בתחילת השגתו ירו דומה ממש
למטיל

בליינד בסוגריים עיוורון שכלי הבנתי בפרי
חכם היה כתוב שלושה

נקודות כלומר שרואה הכל ואינו מבין כלום
מה שהוא רואה אומנם על ידי שיהוי זמן

מחוייב להשיג עוד עניינים נוספים הדומים
ליבור ניקה מוכין ליבור בת ואז מתחיל

להרגיש ולהשתמש בהשגות בכל מה שברצונו הוא
באמת לא הוסיף כלום על השגותיו מה שהשיג

בתחילתו אלא בבחינת גמר ביקור שאז היה טרם
בישולו ועל כן לא היה יכול להבינו ואתה

נגמר בישולו אני אקרא עוד קטע ואז אני
אסביר נחה רואה ההפרש הגדול שיש לו מדרכי

תופעות
שכליות

למה כי תופעה שכלית זה רק ענף חלקי ב
פאזל ולא כל הוויית הכלל

כולו ואם אני משתמש רק דרך הענף הזה אני
מגביל את ההבנה שלי אני מגביל את

ה מה שאני רוצה

להעביר משום זה לא יספיקו לא יספיק לנו
הגדרים שאנו רגילים לשמש בהם בניין דרכי

תופעות שכליות זה גם יכול להפוך
לפילוסופיה אחת גדולה

חלילה ואנו מוכרחים לשמש רק בדרכים
הנוהגים בחומרים הגשמיים כילי על כל פנים

דומים לגמרי
בצורותיו על פי שרחוקים בחומר בתכלית

המרחק אני אסביר את זה שוף פעם מעוד תכף
אבל זה בר מצחיק כי מצד שני אני כן צריך

להשתמש בגשמי בבחינת מבשרי אח זה אלוקי
כמובן אחרי שפשתה את הזמן והמקום ממנו אבל

מצד שני גשמי הוא הכי רחוק רוחני ולכאורה
השכל הוא דבר זך יותר והוא קרוב יותר

לרוחני אז למה אני אשתמש בגשמי בוא נשתמש
בשכל רק כמו

הפילוסופים אז כאילו יש פה שתי דברים עליה
וקוצב מצד אחד הרוחני הוא תכלית הוא רחוק

בתכלית הריחוק בחומר שלו עם הצורה המובנת
בו למה כי הוא זמני הוא נתון לאשליה הוא

חומר לא
אמיתי הוא מאוד מאוד רחוק כי הוא דיותה

האחרונה של האחרונה אבל מצד שני הצורה של
תמונה

בו אם אני מסתכל עליה בצורה בעיניים

הנכונות היא דומה לרוחני והיא גם
מעבירה לא ענף פרטי אלא את כל המקשה בבת

אחת למשל אבל אני אני אסביר את זה תכף
כשנגיע לזה שניה אחת אני

צריך קצת לסדר את את

הגרון זה מאמר קשה אגב
זה כמעט לא לומדים אותו כמ שאמרתי בשיעור

הראשון ה לומדים קטעים
ממנו גם ראיתי כאלה שמסבירים אותו לא

מדויק
מספיק זה באמת מאמר

קשה א לי אישית לא קשה אגב כי למדתי את זה
הרבה שנים מגיל צעיר אבל זה קשה

להבנה שכלית לגמרי אפילו כי הוא כתב פה
הרבה דברים

דקים אבל זה כן
קשה גם לי מאוד מאוד להשיג את הדברים בלב

מה שכתוב פה זה כבר חשבון אחר אבל אני
כרגע מדבר ברמה לימודית זה מאמר קשה צריך

לחזור עליו הרבה פעמים להפנים את הדברים
אבל זכיתם

ש אני באמת עברתי עליו הרבה פעמים מגיל
צעיר

וניסיתי להפנים אותו ו אז אני מכיר את
הדברים מדויק ומאוד מדויק אפילו הי אמר

לזכותי וטוב אז אני מעביר את הדברים בצורה
מאוד טובה אבל עם

זאת זה לא עם כפית לתוך הפה זה לא דבש פה
ולא סוכר צריך יגיעה צריך התבוננות צריך

לחזור על הדברים וצריך גם לעבור את
ההליכים כדי לתפוס מה שכתוב פה אני מגיש

את המגש בצורה הסבירה ו אפילו סבירה
לחומרה אבל זה דורש גם השקעה ממכם איבוד

מאמץ ומה שביניהם
אוקיי אי רק

רגע הנה אני מצונן עכשיו זה לא אומר שאין
לי אור חסדים זה רק סמל אפשר להשתמש בסמל

הזה אבל בצורה מאוזנת אם מישהו יש לו
רילים בגשמיות זה לא אומר שיש לו רעלים

ברוחניות יש הרבה אנשים בריאים אוכלים
ירוקים אין להם רעל בדם הגשמי אבל הדם

הנפשי שלהם מזוהם לגמרי אז כמו שאמרתי
צריך לדעת לקרוא את צפת הענפים אוקיי

עכשיו נמשיך ונסביר את מה
שרצינו ואם נשפוט על פי חוקי השכל

העיוני דהיינו על פי דרכי השכל שיש להם
ענף מסוים לדרכי

הופעתם כמו שלחוק הפיזיקה הקלאסית יש ענף
מסוים לדרכי הופעתם לא מבחינה שכלית

מבחינה

מציאותית כמו של חוקי התת אטום יש דרכים
פרטיים לדרך

הופעתו ולמרות שהשמש במבנה האטום זה לא
בדיוק במבנה האטום זה רק דומה כי זה נתון

לחוקי

האטום וכמו שיש ג קווים

באטום יש את זה בכל דבר כמעט ב
מציאות ואפילו בקורים אפשר לראות את

זה
בקרקרים

לכן ואם נשפוט על פי חוקי השכל
העיוני דהיינו על פי דרכי השכל שזה ענף

מוגבל כמו שאמרתי אבל אם נשפוט על פי

זה יש לנו לומר שהשיג את כל מה שיש להשיג
באותה המהות למה כרגע מדבר בבחינה רוחנית

אני אסביר כי זה כמו חוכמה שהאור וכלי
באים

כאחד כי הבורא נותן דברים שלמים אבל צריך
המקבל לעבור תהליכים כדי לאבד ולהשיק את

זה ואפילו יגע בו אלף שנים אין גשמיים
ואין רוחניים לא יעדיף עליו כחות הסערה על

מה על הדבר שקיבל

מלמעלה ועם כל זה בתחילת השגתו רורו דומה
ממש למיטל

בליינד בסוגריים עיוורון שכלי הבנתי בגרסת
ברי חכם הקדוש כתוב שלוש נקודות

נכון

א

כן
כלומר שרואה הכל ואינו מבין כלום מה שהוא

רואה למה כי הוא כמו

עובר כמו תינוק שנולד רואה אבל הוא לא
יודע לאבד את מה שהוא רואה אומנם על ידי

שיוי זמן דהיינו חידושי צורה ותהליכים
מחוייב להשיג עוד עניינים נספים הדומה

לעיבור יניקה מוכין ולעבור
ב

שזה שלבים של התפתחות הנשמה ואז מתחיל
להרגיש להשתמש בהשגות בכל מה שברצונו

דיינו את הכלל
שהשיג שקיבל במתנה מלמעלה אבל לא באמת

השיג אותו כי היה כמו עובר בימי אמו ולא
היה שותף אבל ע ידי התפתחות ומעבר דרך

הפרטים את אותו כלל שקיבל מלמעלה פתאום
רואה אחרת לגמרי פתאום משיג אחרת לגמרי

אבל באמת זה אותו כלל הכלל לא השתנה הוא
השתנה הוא באמת לא הוסיף כלום על השגותיו

ממה שהשיג
בתחילתו אלא בבחינת גמר ביקור שאז היה תרם

בישולו ועל כן לא היה יכול להבינו ואתן
גמר בישולו איזה בישולו של השניצל לא של

האדם של התודעה שלו את הזרעים הוא לא יכול
לאכול כאילו אפשר לאכול זרעים אבל זה לא

אין לך כאב בטן אתה לא ציפור ציפור היא
שטה למעלה הא יכולה כל זרעים אתה ב בקרקע

אתה צריך
לבשל רגע בישול זה לא בריא לא בדיוק זה לא

מדויק אה כתוב שמקובלים מקיים בכל חמות
העולם אבל אני לא מקובל אבל אני כן קצת

מכיר את הדברים לפי הרפואה הסינית בישול
יכול להיות גם טוב על פי טבע

הגוף האמת שצריך קו אמצעי על פי תבע הגוף
זה הבריאות הכי טובה וניקו רעלים

מתמיד זה השיטה הכי טובה סוף כל סוף גם זה
עניין של מצב וח בן אדם בדיכאון שאוכל

בריא ימות או יהיה חולה צריך למצוא את
האיזון

אבל
דהיינו הוא לא היה בשל להשיג את

הדברים הוא לא יכל לאבד אותם הוא לא עיקל
אותם גם העיכול זה בישול אגב כן מה קורה

שם עם כל
החומצות העסק

מתחמם גם
האדם הוא התבשיל בעצם כן כי

הוא צריך תורה תבלין להוציא מהכוח על
הפועל את הדבר את הדבר התמונ בו אבל זה

משהו שקשה לנו לחיות אומר את האמת כי
אנחנו אומרים תן לי את האור ויהיה בסדר

והוא אומר נתתי לך את האור פשוט אתה לא
משיג אותו

עדיין ניתן דוגמה

נוספת
נגיד שזה [ __ ] רוחנית שנתנו לי מלמעלה זה

לא אז
בהתחלה יש בה את הכל אבל אני לא רואה את

מה שיש בה כי אני עוד לא התפרצתי והשגתי
את החושים ואת הכלים להשיג אבל באמת מה

קרה כשאני התפתחתי פתאום מאותו דבר ראיתי
הרבה משל גשמי

לדבר אדם שנהיה פתאום חולה כאבים מצביים
כאבי עיכול כאבי שיניים מה עוד

א מחלת
אור פתאום הוא עושה

סטופ נגיד היה חולה שלוש שנים או חמש שנים
ופתאום הצליח

להתרפא פתאום את אותו דברים שהוא קיבל
לפני זה בריאות ודברים טובים והוא לא

החשיב בכלל לא הכיר תודה לבורא חשב שהכל
שלו הכל מגיע לו פתאום את אותו דבר הוא

מכיר ומנשק את הרצפה מרוב הודיה אבל היה
לו את זה לפני מה השתנה היה לו את הבריאות

היה לו את הדברים האלה שהוא קיבל והוא לא
העריך אותם מה השתנה הוא השתנה התפיסה שלו

אפילו קיבל פחות בריאות ממה שהיה לו אבל
הוא מעריך את מה שיש לו אז בגלל שיש לו

התפעלות מהאור הוא נהנה הרבה יותר או עוד
דוגמה אני יכול להסתכל על [ __ ] הגשמית

הזאת

ככוס או לחשוב על החוכמה בפנים על איך שזה
בנוי על החומרים שהכינו את [ __ ] על התה

בפנים איך שהוא קיבל את אנרגיית השמש
מהפוט סינתזה ואטמי את זה בצמח ותהליך

מטורף ובכלל אם אני יורד לרמה האטומית איך
יש פה יותר מולקולות יותר מכל המים בעולם

אני יכול פה להיכנס לרבדים אבל הרובדים
האלה הם פה זה לא שהם לא היו פה הם הגיעו

פה כבר אבל אני לא התפעלתי עמהם אני לא
השגתי אותם אז אותו דבר

ברוחניות הנחתי תפילין ניגשתי לתורה את
אותה תורה שהיא לא השתנתה והכל נמצא בה

אבל אני לא השגתי את
זה אבל שעברתי את העיבור ניקה מוכים ואת

כל התהליכים הפנימיים האלה והתודעה שלי
השתנתה פתאום את אותה מציאות אני רואה

אחרת לגמרי הן
הרוחנית והן הגשמית מבחינה מסוימת למה כי

הגשמיות כמו שאמרתי בקורס כבלה למתחיל
והרבה

מקומות אם אני רוחני זה לא אומר שהכוס קפה
הזאת תהיה יותר מתוקה מבחינת חוש הטעם

הגשמי זה לא מחייב את זה בכלל ובדרך כלל
זה גם לא

יקרה כמו שמספרים לילדים
קטנים אז מה

השתנה מה שאני מגרר מבחינה פנימית מהכוס
הזאת בעולם הרוחני שבי זה השתנה

לכן אני יכול לשים 100 כפיות
סוכר זה לא יהיה לי יותר מתוק או לשע תוב

ואז זה יעשה אותי חולה אני יכול לא לשים
סוכר בכלל אני שותה את זה כדי להתקרב

לבורא ממקום פנימי רוחני זה רק משל [ __ ]
הזאת היא דבר אחר

לגמרי אז אותו דבר המצוות הדם מקיים את
המצוות לא מרגיש כלום למרות שהכל נמצא

בפנים אפילו המצוות הגשמיות ממש כי אם כן
גשר לרוחני אחרי הכל לא סיבה בתוצאה אבל

אם כן נקודת תקשורת זה כמו טלאפון
צריך את הקוד של הוויפי שזה השוואת

הצורה כמובן ב מיש רוחני בעולמות הרוחניים
יש תפילין יותר איכותיות מהגשמיות אבל

צריך להתחיל עם תפילין של כיתה א' תקבל
תפילין של כיתה ד' לא בגשמיות אין הבדל

בין תפילין של צדיק לרשע זה אותו תפילין
אפילו התפילין של הרשע עלו 2000 דולר של

הצדיק 100
דולר זה לא

אומר שהוא יותר צדיק הרשע כי יש לו תפילין
יקרות יותר בכלל לא בכלל בכלל לא זה הולך

לפי התודעה
הפנימית אותו דבר מבחינה

רוחנית נמשיך
לקרוא אז זאת אומרת אנחנו צריכים להתבשל

על ידי מאור

התורה כי הכלל מגיע שלם
אבל אני לא רואה את זה כי אני צריך להתפתח

בתוכי לעבור שהוא
זמן היבור יבור יניקה מוחין עיבור ב זה

תהליכים שמגדילים את
הנשמה ואז אני פתאום אשיג את מה שקיבלתי

מלכתחילה בצורה אחרת לגמרי ואז אני גם
נהנה

מזה זה בא להראות גם שרק הכלים משתנים ולא
האורות אבל אנחנו קשה לנו לחיות ככה כי

אנחנו אנחנו כן תולים את את האושר בדבר
החיצוני אם יהיה לי הרבה כסף אני אהיה

מאושר אבל לא יהיה לך קצת כסף ויהיה לך
כיסופים פנימיים אז תהיה מאושר אבל זה

עובד ככה גם בחוקים הגשמיים לא צריך אפילו
ללכת לרוחניות צריך כי זה הדבר המעניין לא

אפיל מבחינה גשמית יכול להיות לבן אדם
הרבה כסף והוא מרגיש רק בפנים זה לא מחשף

אותו יותר אז הוא מנסה להשיג עוד כי אולי
זה כן יגרה אותו כמו לגרד בפצע או לקחת

סמים זה לא עובד כי אתה צריך כספים נפשיים
בן אדם אחר יכול עם קצת כסף להיות א עם

הרבה כיסופים אז מה לא צריך
כסף צריך בצורה ספירה והעיקר זה בפנימיות

כי באמת אם יש לך 10 שעות ביום נגיד שאתה

עובד או שבע שעות או שמונה נגיד כ מדרגת
נשמה אז אוקיי מה שאתה צריך להכרח להתקיים

אין בריירה זה מובן אבל אתה יכול לעשות
יותר עכשיו לעבוד 14 שעות לעשות יותר

כסף לא עדיף את הארבע שעות האלה תתנדב
לעזור להני או להשפיע על הכלל או להתפתח

רוחנית אז יהיה לך פחות כסף אז תרוויח
דברים אחרים אז צריך למצוא את האיזון בין

הגשמי לרוחני כל אחד על פי דרגתו מקומו
צריך קים את הגשמיות זה לא נכון להזניח

אותה אנחנו חיייבים אותה אבל בצורה
מאוזנת ונחה רואה ההפרש הגדול שיש לו

מדרכי תופעות

שכליות

למה כי מבחינה גשמית קיבלתי את הגלידה
קיבלתי אותה

הנה זהו זה הגדר נגיד שמו לי את הכל שמו
לי מבחינה שכלית אז ראינו שיש בזה הרבה

רובדים משום שזה לא יספיקו לנו הגדרים
שאנו

רגילים לשמש בהם בעניין דרכי תופעות
כליות ואנו

מוכרחים לשמש רק בדרכים הנוהגים בחומרים
הגשמיים

למה כי כי יש לנו השגה
גשמית חמשת

החושים נותנים לנו השגה גשמית זה בא
מלמעלה

אוטומטית גם זה יש התפתחות אבל זה גם
התפתחות שקוראת אוטומטי פחות או יותר

בחלקה ילד גודל מתפתח זא
אומר חלק מזה הוא צריך ללמוד להסכין זה

נכון אבל וזה גם זה חלק מהמערכת אבל הרבה
גם קורה אוטומטי הנה שמו לי פה כוז שמו לי

הנה הניחו לי אותה אני מרגיש אותה יש לזה
ממשות מלאה מבחינה

גשמית אז זה יש יתרון לגשמיות שיש בה
ממשות אבל זה ממשות שהיא מאוד רחוקה

מהאלופות אבל זה שהיא ממשית בצורה
מלאה זה אומר שכל הצורות תמונות בה זה דבר

שלם בעניין הזה לכן זה
כלל בדרך כלל אני יכול להשתמש בצורה טובה

בהרבה דברים אבל אם אני לוקח רק פרט מסוים
את דרכי השכל כמו פילוסוף גיד ואני מנסה

להבין מזה את כל
הכלל ואני לא מדבר על בעל הסגה שהוא כבר

בקיא בהכל והוא דוקא כן יכול לעשות את זה
אני מדבר על ההשגה הפשוטה והרגילה

אז זה מגביל אותי רק לדרכי השכל אבל אם
אני מדבר בדרכי הגשמיות ודרכי

הבריאות שזה
מבטא את כל הענפים ביחד זה לא מוגבל למה

כי הדבר
הגשמי מגיע עם השכל שבו עם הרגש שבו עם

התהליכים שבו זה כאילו מקשה אחת יש לי בזה
ממשות בדרכי השכל אין לי ממשות

מלאה אבל הדבר הגשמי הוא כולל בתוכו גם את
דרכי השכל גם את דרכי ההגיון גם את דרכי

הפיזיקה אבל מה החיסרון שלו שהוא לא פירט
פה כי זה מראש צריך כבר להבין שזה נתון

לזמן
ומקום כן ייחס לזה כי זה רחוק מהחומר

בתכלית
הריחוק אז יש מעלה לגשמיות מה שהיא ממשית

זה שהיא ממשית זה אומר שאני משיג אותה יש
לי הבנה בה את ההשגה הזאת אני צריך לקחת

ולהשתמש בה לתפוס את הרוחניות אבל זה מאוד
מסוכן כי אם אני לוקח את ההשגה הזאת אז

אני אתפוס גם את הגשמיות מבחינה רוחנית
לכן פה נכנסת שפת הענפים תפיסת הפנימיות

ההפשטה מעבר לזמן ומקום דר חילוף
ותמורה אבל בגלל שיש לי בזה השגה וזה דבר

שלם אז זה מראה לי גם כלל שלם אם תפסתי את
זה נכון כי זה לא מוגבל לדרכי השכל יש פה

את כל המערכת ביחד כי זה התק של כל
הרוחניות אם אני מדבר רק בשכל אני מדבר רק

בצינור אחד אני מדבר מבחינה גשמית לגמרי
אז אני אדבר מכל הצינורות ביחד פשוט

מבחינה גשמית אז אוקיי פשוט תיקח את
הצינורות האלה ותדבר מבחינה

רוחנית רק
רגע משהו חסר פה שנראה לי בפרי חכם אני

תכף

ישווה או שזה במקום אחר תכף אני
אסתכל בנחה רואה הפרש הגדול שיש לו מדרכי

תופאות צריך להיות משום זה לא יספיקו לנו
הגדרים שאנו רגלים לשמש בהם בעניין דרכי

תופה צריך להיות למה כי הם לא מעבירים את
כל התמונה א זה רק ענף פרטי ואנו מוכרחים

לשמש רק בדרכים הנוהגים בחומרים
הגשמיים למה כי החומרים הגשמיים הם כלל הם

מעבירים את כל הדברים ביחד כמקשה
אחת זה כל הענפים

ביחד באים בתוך היד שלך כי הנה מבחינה
גשמית נגיד אני מדבר משפת הבריות שזה שפת

המקובלים
גם בזה יש פרטים זה נכון כי לכאורה היה

יותר נכון הנה זה דוגמה טובה לכאורה היה
יותר נכון לדבר מחוכמת האמת רק בדרכי

תופעות השכל למה כי זה גם זח זה גם קרוב
לרוחני זה גם לא גס וחיצוני כל כך כמו

הגשמיות מה לי לכתוב זיווג דבר רק בתופעות
השכל אבל אני לא יכול כי זה גביל אותי רק

לדרכי השכל אבל אני מדבר בשפת הברי
בשפת הגשמיות בצורה מלאה אז אני לא מגביל

את עצמי רק לדרכי השכל אלא אני משתמש בכל
האופנים שיש ואפילו אם אני משתמש באופנים

פחותים כמו המילה זיווג או בימה סוף כל
סוף אני

משתמש בכל האופנים
שצריך ואז אני משתמש בדבר שהוא כן כלל כמו

שנאמר בריה ללא בטיל
בלף ואז זה נותן לי תמונה שלמה אם אני

יודע לפרש אותה אבל זה נותן לי את האופציה
להתחיל לפרש אותה נכון לכן לכאורה היה

תזרוק את השפה הגשמית ובאמת לא מובן למה
המקובלים משתמשים במילים גסות כגון זיווג

כגון בהמה מה זה הדבר הזה חוכמה קדושה
אלוקית אתה משתמש ב ביטויים זרים וגסים

אני חייב למה כי אם אני אגבי את עצמי
כאילו לביטויים רק בדרכי השכל שבאמת הוא

ענף זח גבוה קדוש עליון כביכול
יהיה לי רק חלק מהפאזל כי זה רק כנף פרטי

לכן שפת הענפים היא שפה בלא מובן המילה כי
היא לא מגבילה את עצמה רק לדרכי השכל

שלכאורה זה הדבר הכי טוב לללמוד את החוכמה
רק בדרכי השכל זה הדבר הכי גבוה אבל לא

למה כי אם כל זה שהוא גבוה הוא יגביל אותי
רק לדרכי השכל וכמו שראיינו דרכי השכל לא

יכולים להעביר את כל

התמונה אז זה היתרון של הגשמיות זה ם חלק
מהתפקיד שלה לכן גם נתנו לנו אותה ככה

מובנית

בכוונה לכן שפת הענפים היא מאוד
רחבה וכשני אדבר על ד" הלשונות המשמשות

לחוכמת האמת אני אבעיר את זה יותר ויכנס
לדברים לכן אננו מוכרחים להשמש רק בדרכים

הנוהגים בחומרים הגשמיים למה כי זה ממשי
לגמרי וזה

גם דבר ששלה
מבחינתנו כי לאלה זה כמו בחינה ד'

למשל כביכול
לעניין הזה למה כי זה כלי רצוי לתפקידו

אני תופס את הגלידה לא צריך להתפלפל או
להבין אותה רק כלית הגלידה זה גלידה יש לי

השגה בזה בטעם שלה גם במושכלות שלה אז למה
שאני לא אדבר רק

במושכלות א אני מדבר על כל הגלידה גם על
המושכל שלה גם על הטעם שלה גם על החוקי

פיזיקה שבתוכה למשל אם אני אצטרך יש לי
דבר

שלם לכן זה היתרון של שפת
הבריות כ כי לאלה על כל פנים דומים לגמרי

בוריה ובצורה זה באמת דומה יש ני שאני
צריך לפשוט את הצורה מזמן ומקום זה נכון

אבל סוף כל סוף הצורה היא דומה אז יש לי
נקודת חיבור

ואם אני אשתמש רק בצורת השכל היא גם דומה
אבל היא תגביל אותי והיא גם תתאים רק

לדרכי השכל העליונים ולא לדרכי הגוף נגיד
העליונים ואז זה לא

טוב כי לאלה על כל פנים דומים לגמרי
בצורות אף על פי שרחוקים בחומר בתכלית

המרחק אוקיי אני אסתכל רגע בפרי חכם ואז
אני

אסכם

אוקיי אז אני עכשיו אחזור טיפה אחורה נקרא
את זה עוד פעם ונתקדם

ושאול אם כן היה יותר נכון לחנותו בשמות
הנוהגים בדרכי השכל שהם עיון והשגה וכדומה

מהביטויים שאנו מבליטים את תופעות השכל
העיוני והעניין הוא משום שאין ו דמיון כלל

לדרכי תופעות השכל משום שהשכל הוא ענף
פרטי מיוחד שנמצא בין כל הפרטים שבמציאות

ועל כן יש לו דרכים מיוחדים לדרכי
הופעתו כי השכל הוא רק חלק קטן בפאזל

ממערכת שלמה כמו שאני אקח את את גוף האדם
תייחס נגיד כמשל רק למוח שלו אבל יש עוד

חלקים בגוף
מה שאיין כן עניינים

שבמדריך כלל שלם הכולל כל הפרטים שנמצאים
בעולם ולא רק את פרטי השכל אלא את כל מה

שכלול באותו עולם למשל בגוף האדם אני יכול
להתייחס רק לדרכי השכל אבל זה מגביל אותי

רק לשכל שאני יכול להתייחס לכל המערכות
שבגוף נגיד לא רק

למוח לכן אם אני אדבר רק מהשכל אז אני
רואה רק חתיכה מהפאזל מה עם כל החתיכות

האחרות מה שאין כן עניינים ש במדרגות
ליותם כלל שלם הכולל את כל הפרטים שנמצאים

בעולם מה גם השכל גם הרגש גם הפיזיקה גם
הקלאסיקה מה זה השכל

הרי השכל יש לו תכונה מסויימת יש לו
ביטויים מסויימים לא רק בקטע של ללמוד אלא

לעצם הוויית ומציאות

השכל אבל עניינים שם במדרגות זה כלל מה זה
כולל גם את השכל גם את הרגש גם את

הפסיכולוגיה גם את הפילוסופיה גם את
האנטומיה גם את הפיזיקה גם את

הקוונטים זה לא רק מראה את השכל זה מראה
את כל

הפרטים ועל כן יש לכל פרט ופרט דרכים
משונים זה

מזה כן כמו שאמר עובד בצורה מסויימת תורת
הקוונטים עובדת בצורה אחרת המוח עובד

בצורה מסויימת הלבלב עובד בצורה אחרת א או
[ __ ] הדוממת הזאת פה היא לא שכל היא עובדת

בצורה

אחרת על כן יש לכל פרט ופרט דרכים משונים
זה

מזה ועל פי רוב דומים הם לגופי בעל
חי מה העניינים ש במדרגות

למה כי בעל חי שאני אומר בעל חי אני לא
מתייחס רק לשכל של הבעל חי אני מתייחס גם

לשכל שלו גם לרגש
שלו גם לכימיקלים שבו גם לתזונה

שבו גם לרגשות שבו
נגיד גם לסביבה שהוא נמצא בה אני כאילו

מתייחס לכל הפרטים קשורים אליו לכן בריאה
זה דבר שלם זה לא עשוי רק משכל זה עשוי

מכמה
דברים לכן שאני אומר אהרון או דניאל אני

לא מתייחס רק לשכל הטכני של אהרון לדרכי
השכל הטכני שלו אני מתייחס גם לשכל שלו גם

לרגש שבו גם לדמיון שבו שהדמיון זה חוקים
הפוכים מהשכל כן השכל סותר את הדמיון אני

מתייחס גם לבריאות שלו לאויר שלו לשורש
נשמה שלו מתייחס לכלל

שלם לכן זה דומה לגוף בעל חיימה שזה דבר
שלם ויש עוד הסבר לזה אני תכף אשיג לכן על

כן יש לכל פרט ופרט דרכים משונים זה מזה
ועל פי רוב דומים הם לגופי בעל חי כלומר

בשעה שמשיג איזה מהות
ערעורו משיג את כולו מראשו עד

סופו
זאת אומרת וזה מה שהסברנו

אחרי אוקיי נקרא את זה עוד פעם זה דבר
חשוב אז מה זה אומר דומה לבעל חי כי בעל

חי זה כלל זה לא נקודה פרטית של שכל זה
בריאה שלמה שהיא כוללת את הכל לכן לכאורה

לדבר מם בעל חי על מושגים בחוכמה או
מאיברים של בעל חי או מהאדם שהוא יש בצד

של בעל חי שזה הה כבד למה לדבר ב דבר כזה
פחו

וחיצוני

כי זה חלק ממכלול שמבטא את הכלל לכן שפת
המקובלים נקראת שפת הבריות למה כי היא

מדברת מדבר שלם בריאה זה דבר שלם זה לא
מגביל אותה בצורה

הזאת לכן דומה לגופי בעל חי שבעל חי תופס
את הדבר

שלם
כלומר הכוונה גם לבעל חי שבאדם שזה מדרגת

החי שיש הרגש פרטי לרצון כלומר בשעה שמשיג
איזה מהות ררו משיג את כולו מראשו ע

שפו ואם נשפוט על פי חוקי השכל
העיוני יש לנו לומר שישיג את כל מה שיש

להשיג באותה מהות ואפלו יגע בו 1000 שנים
לא יעדיף עליו כחו

הסערה ועם כל זה בתחילת השגתו רורו דומה
ממש למן לעיוורון שכלי הבנתי כלומר שוא

רואה הכל ואינו מבין כל כלום מה שהוא
רואה זאת אומרת אם אני עכשיו אנסה לדבר על

בעל חי לפי התפיסה השכלית שלו ז לא ישי
כלום למה אין בו שכל

בכלל אבל כשאני אומר בעל חי לא באתי לדבר
על השכל של הבעל חי אלא באתי לדבר על

כללות הקומה ובשכל שמתאים לדרגת בעל חי
מהשניצל הוא כן השיג את כל מה

שהשיג למה כי זה מילה אטו חיות ותענוג את
כל גופו את שכלו את אבריו את מערכת העיכול

שלו אז הדוגמה הזאת של אכילה נגיד של בעל
חי היא טובה למה כי היא מעבירה לי את כל

הפרטים ביחד אבל אם אני אנסה לשפוט את זה
רק לפי השכל אז הבעל לך יכלת שניצל הוא לא

באמת השיג כלום
למה כי הוא באמה אין לו שום השגה בזה אין

לו שכל אפילו השכל תבון בו או הבעל חי
שבאדם דהיינו הרצון לקבל בבחינת זירן פין

אם עכשיו השגתי משהו כל עוד לא התפתחתי
לתפוס אותו מבחינה שכלית ופנימית אז לא

באמת השגתי
אותו אז אני מנסה לדון בשכל ב משהו או

בדרכי השכל והפילוסופיה למשל על משהו שהוא
הוא לא בא להראות לי את ענף דרכי השכל הוא

בא להראות לי משהו אחר מה שהתענוג ממלא את
כל כולך אבל אם אני אתפלל בזה בשכל לא זה

לא ממלה את כל קולי כי עובדה בשכל יש הרבה
מדרגות ועניינים לא לא אבל עניין השגת

המהות זה כן ממלא את כל כולך כמו שאומר פה
אפילו יגיע עליו אלף שנים לא ישיג יותר

שהשיג בתחילה למה כי זה מה שהוא השיג אז
מה השתנה הוא השתנה בעיבור ניקה ומוחין

לכן אם אני מנסה להסביר בדרכי השכל משהו
שהוא עובד על פי דרכי

הגוף אז הכל

התבלבל והנך רואה ההפרש הגדול שיש לו
מדרכי תופעות שכליות מה

הדרך של
השגה בגשמי ביחס

לרוחני כי השגה בגשמי זה
נקרא שהדבר בא לי

לחוש

וזהו ומשום זה לא הספיקו לנו הגדרים שאנו
רגילים להשתמש בהם בדרכי בעניין דרכי

תופעות

שכליות כי עכשיו להתפלפל על זה שהבעל חי
לא השיג בשכל או דרך השכל זה לא הנקודה מה

הנקודה שהוא קיבל הערה שלמה

למדרגתו וזהו זה מספיק

לי ואם אני אדבר מ מענף השכל בלבד הוא לא
באמת

קיבל כי הוא צריך לעבור היבור ניקה מוחין
אבל זה לא מה שבאנו להראות בענף הזה באנו

להראות רק את זה שהוא מתמלא מראשו עד
סופו לכן לעניין הזה דרכי השכל לא יעזרו

לי הם אפילו יבלבלו אותי אבל אם אני אדבר
בדרכי הגוף מה שהוא קיבל אור ותענוג מראש

הסוף אז זה מעביר לי מדויק את העניין
שרציתי למרות שאני מדבר בדבר מאוד נמוך

בדרכי

הגוף נחה רואה הפרש הגדול שיש לו מדרכי
תופעות שכליות כי בשכות יש תהליך ובגוף זה

בא בבת אחת לכן מה שמדבר על גוף אני צריך
לדבר על פי חוקי הגוף ומה שמדבר בשכל

בעולמות העליונים אני באמת אצטרך לדבר על
פי חוקי

השכל אבל אם אני אגבי את עצמי רק לחוקי
השכל זה גביל אותי להבין את חוקי הגוף

למה כי הגוף יש לו את החוקים שלו ואת
הדבים

שלו משום זה לא יספיקו לנו הגדרים שאנו
רגילים לשמש בהם בעניין דרכי תופעות

שכליות ואנו מוכרחים לשמש רק בדרכים
הנוהגים בחומרים

הגשמיים כי לאלה על כל פנים דומים לגמרי
בצורות אף על פי שרחוקים בחומר בתכלית

המרחק לכן הצורה שבה חי נגיד מקבל את
האוכל או מתמלא יש בזה דמיון אם אני פושט

את הגשמיות מזה יש בזה דמיון מאוד מדויק
לרוחני אני יכול ללמוד מזה הרבה דברים

אנחנו לא יודעים בכל דבר אבל אנחנו כרגע
מדברים על

מקובלים
לכן זה העניין של שפת הענפים

מה היא לא משמיטה פרטים מסוימים מהמציאות
למשל זיווג היא תדבר על כל מה ש צריך

שמראה את השורש העליון ולכאורה יבואו
הפילוסופים יגידו או הפילוסוף שבאדם תשתמש

רק בדרכי השכל בדבר גבוה זך ככה תלמד את
הרוחניות יותר טוב אנחנו אומרים לא למה כי

השכל הוא רק ענף פרטי בעולם
הרוחני אבל אם אני מדבר בשפה מלאה בשפת

הבריות אז אני מדבר מכל העולם כולו אפילו
מהסערה ומהתוצאות

תולת
השמיר ואז אני יכול לראות את כל העולם

הרוחני אבל אם אני אדבר רק מדרכי השכל אני
רק אני אראה רק מה שקשור לשכל בעולם

הרוחני אבל זה לא יתאים לי לדברים
אחרים וזה לכן שפת הקבלה שפת הענפים סליחה

נגיע בהמשך לשפת הקבלה שכמובן שפת הקבלה
היא שפת הענפים אבל יש בה עוד

דברים הא יותר
מפותחת בשפת הקבלה בשפת הענפים אני חייב

לדבר על כל המציאות כולה אם אני צריך ולא
רק על ענף השכל

הפרטי זה דבר שקצת קשה להבנה כאילו זה לא
קשה להבנה א מילים כבדות הוא כותב פה זה

לא פשוט להעביר את הרעיון אז אני

אסכם אמר
לנו ובשיעור הבא שנדבר על ד' הלשונות שמה

נרחיב את את מה שדיברנו פה ונסביר נסביר
מה ההבדל בין הפשט רמז רס סוד ומה ההבדל

בין השפה למה השפה הזאת יותר טובה להעברת
החוכמה מזאי מה החיסרון בזאת ומה המעלה

בזאת אנחנו נפרט את הדברים וזה יהיה יותר
מובן אז אני אסכם כדי להבין ואמרתי מראש ש

המאמר הזה
כשז ואני בכוונה הולך על פי סדר ורוח

המאמר החלתי להסביר בפשטות את הדברים יותר
אבל אנחנו רוצים ללמוד את זה דרך המאמר

אוקיי
סיכום

אמרנו שחכמת הקבלה זה ח חוכמה של התגלות
הבורא לבריאותו בתודעה האלוקית בעיקר

בעולמות

העליונים אין לך חוכמה גבוהה ומוצלחת ממנה
היא היייתה נסתרת הרבה זמן כי האנושות לא

היייתה מפותחת עדיין אין מבחינה רוחנית
ואיין מבחינה הגשמית

כמובן אבל חוכמת הקבלה היא
לא חוכמת האמת אם אני אדייק היא לא מוגבלת

לחוכמת הקבלה למה כי זה דבר רוחני חוכמת
הקבלה זה רק לבוש לגלות את חוכמת האמת את

חוכמת התגלות הבורא לבריותיו את חוכמת
השגת

האלוקות אומר שב הור החוכמה והדרגות
שבה שזה לא חשוב פחות מחוכמת הטבע כי כמו

שבחומר יש חוקים מוגדרים ומדוייקים ככה גם
בחוכמת התגלות האלוקות רק זה שונה שפה יש

גם אמונה ואהבה שאתה לא חייב את זה
בפיזיקה אבל פה אתה כן חייב את

זה וכמו שכל חוכמה יש לה את הלשון שלה ואת
הפירוש שלה ואת הלשון הממוצעת להעברת הידע

אותו דבר בחוכמת
האמת

אבל היא באה
ומתפרשת על פי הבריות והמנהגים שלהם

שבעולם הזה שלכאורה זה חיסרון חוכמה
אלוקית אתה מגשים אותה ככה תשתמש רק בדרכי

השכל רק בדרכי הפילוסופיה או רק בדרכי
האיון אני לא יכול למה כי זה מגביל אותי

רק לענף פרטי אבל אם אני מדבר בצורה מלאה
על כל הענפים בלי להשמיט אף

אחד הסברנו את זה בהרחבה בצורה פשוטה יותר
בקורס קבלה למתחיל כדאי לראות את זה שמה

אבל כשאני אדבר על הבריאות והמנהגים שלהם
גם על המנהגים הפחותים והיהודים אם יש לי

צורך
בכך אז אני מדבר מכל הענפים ואני לא

מוגבל למה כי אין לך עסב מלמטה שאין עליו
מזל מלמעלה הכל נמשך מהמציאות העליונה

אפילו הדבר הכי תחתון
ופחות לכן אם אני יכול לחבר אותו לדבר

אני יכול ללמוד ממנו ויותר מזה רק הוא
יכול להעביר את הדבר המיוחד שאני רוצה

להעביר גם אם נורה גשמי ופחות

וחיצוני אמרנו שעולות נחתמים בבחינת חותם
ונחתם דהיינו שכל הצורות שבעולם העליון

עוברות נעתקות לעולם התחתון למה כי יש פה
סדר יש פה אחדות יש פה תהליך לכן זה עובד

ככה זה דומה ל dna ה dna גם עובד ככה למשל
הגנטיקה הגנום

עד לעולם הגשמי שזה עולם העשייה שזה הדטה
האחרונה זה נקודת הפירוד הגדולה אבל משמה

מתחילים
לטפס אמרנו גם שהעולם הגשמי הוא נחתם

מהעולם
הרוחני

אבל הוא עובר ריבוץ של זמן ומקום ההדר
חילוף

ותמורה וזה משפיע על החתימה והי לא חתימה
של סיבה ותוצאה אלא רק של דמיון סמלי עם

זאת יש דברים שמה
ש השמאלים והדמיות והסימנים הם מוקים יותר

ום יותר קרובים
לרוחניות אבל לא ברמה של סיבה ותוצאה אלא

ברמה של מהן גירוי התחברות והתקשרות אבל
זה בעיקר במצוות התורה והמנהגים לכן אין

מה להיות גבוה יותר או למתוח את עצמך
שתהייה יותר רוחני זה טיפשות

אלא זה דוגמה אם אני מנסה להבין את
הרוחניות דרך דרכי השכל אז בוא אני אמתח

את
עצמי א לפי השכל גבוה זה רוחני יותר אז

בוא נהייה יותר
גבוה אז זה מה שאמרנו שהחותם

והנחתם הוא מדויק ברוחני עם זאת הוא משתנה
בהתאם לחומר העולם אנחנו נדבר עם זה בהמשך

הסברנו את זה גם בקורס כבלה למתחיל בכללות
כדאי לראות את

זה אבל יש עוד דבר שבאים לחתום אותו לעולם
הגשמי זה עובר ריבוד של זמן ומקום והסברנו

את זה

בשיעור אמר שאפשר לדבר מהעולמות העליונים
דהיינו מציאות הרוחנית האלוקית שהיא מעבר

לזמן ומקום דרך חילוף ותמורה שזה המציאות
האמיתית שאנחנו צריכים לגלות בתוכנו ואז

גם זה יתגלה לנו מחוץ
לנו ו מה זה מחוצה לנו לאו דווקא בתוך

[ __ ] הגשמית לא לזה אני
מתכוון

אלא התודעה של אדם בנוייה שמה שבתוכו הוא
רואה

בחוץ אז למה אנחנו לא רואים את הרוחניות
בחוץ כי לא גילינו אותה בתוכנו כשנגלה

אותה בתוכנו ביחד עם הגשמיות כאילו תגלה
לנו עוד שכבה של עולם שזה העולם הרוחני

ויש בו

מדרגות אז אמר שאפשר לדבר מהעולמות
העליונים שזה המציאות האמיתית

רק על פי הענפים הגשמיים שנמשכים מהם למה
כי זה בחינת חותם ונחתם אף על גב שזה עובר

יבו של זמן ומקום סוף כל סוף אם אני מוציא
את זה מהאבות שזה נקרא שפת הענפים לפרש

נכון את הענפים הצורה היא היא לתפקידה
הפרטי מעבירה לי את

הרעיון כמו שתי טיפות מים
לפעמים אבל לא כדי להבין את הרוחניות לתוך

הגשמיות הפוך להבין את הרוחניות מתוך הרמז
הגשמי אבל זה לא אומר שאם נפל עלי ציץ אז

אז יש פה איזה רמז רוחני שאני מבין לא ככה

לא צריך ללמוד לפרש את זה נכון בלי לערבב
אנחנו נדבר מ זה

בהמשך אז מדברים על העולמות העליונים על
פי הענפים הגשמיים התחתונים הנמשכים מהם

או נהגות שזה כמו לשון תנך דהיינו כל מיני
דברים שאדם צריך לנהוג והבריות צריכות

לנהוג והחברה צריכה לנהוג או שהבורא נהג
איתנו או על פי חוכמות

חיצוניות שנבאר את זה שיעור הבא או על פי
הבריות והוא לשון המקובלים למה כי אדם א

יפה האדם הוא עולם
קטן לכן אם אני מדבר על פי

הבריות אז
זה דבר מאוד מסוגל כי האדם כולל את כל

המציאות אבל עם זאת אני גם צריך לראות את
הפרטים לכן אני צריך לדבר בעוד אופנים אבל

השפת
הבריאות שזה שפת המקובלים לכן לכאורה

מבשרי אח זה אלוקי למה אני אומר
לכאורה כי אם אני וות את זה לדמיון הגשמי

אז טעיתי זה עבודה זרה זה מסרי אך זה
אלוקי בתנאי שאני פושט את זה מזמן

ומקום
למה כי הגשמי הוא הפך האלוקות הוא בא

להסתיר את האלוקות הוא סותר את חוקי
האלוקות אפילו לכאורה מה בגשמי נתתי יותר

יש לי פחות ברוחני נתתי יש לי יותר אז
צריך לדעת לחבר את זה כמובן אז זה לשון

המקובלים שהיא לשון הבריאות למה כי בריאה
זה כלל שלם האדם עולם קטן אני יכול

לקבל דרך רמז על האדם מציאות שלמה אבל
כמובן שפת הענפים זה לא לדבר עם מישהו

בשוק זה עם מישהו בעל השגה או לפחות בדרך
לשמה אז אני זה יהיה אבל שיעור הבא או על

פי שמות מוסכמים מה שיש לנו מושג משותף
שהחלטנו שהוא מעביר את הרעיון בצורה טובה

והוא

קבוע וזה היה נוהג בקבלת הגיונים בזמן
גניזת הזוהר אוקיי עוד אמרנו שהתגלו הבורא

לאבותיו זה לא דבר שקורה בפעם
אחת אלא בדרגה על דרגה ע על פי השוואת

הצורה ועד שאדם לא השיג את הפרט האחרון
באותה מדינה אז אי אפשר להגיד שהוא מכיר

את המדינה אם זת הפרטים פה הם בבחינת כלל
זאת אומרת אם השגתי את הכלל ממילא אני

משיג את הפרטים הכלולים בו אז זה היה רק
משל אני לא צריך לספור עכשיו באמת בידיים

את כל מי שנמצא במדינה כדי להכיר את
המדינה כי אם אני מכיר את הכלל של המדינה

את האופי שלה את התכונות שלה אני מכיר את
המדינה אני לא צריך לראות כל אדם ואדם אבל

זה היה רק משל מה שהוא הביא פה שכמ שאדם
מכיר מדינה ולא מכיר את כל האנשים אז אי

אפשר להגיד שהוא עבר על כל המדינה זה המשל
שבא להעביר רעיון שאני צריך את כל הפרטים

כדי להשיג את הכלל אבל את הפרטים אני
צריכים לאותו כלל ברגע שהשגתי את הכלל גם

פרטים שאני לא
מכיר אני אדע לראות בהם את הכלל כי הסקתי

את הכלל אבל בעולם הבא אני לא אשיג שמה יש
פרטים אחרים שאני צריך להתפתח ולהשיג

ולהיוולד עליהם

לכן
כמו שככה זה במדינה צריך להכיר את הכל וזה

ככה בעולמות העליונים יש את החוקים את
התהליכים את המדרגות שאני צריך להכיר אותם

כדי לדעת להלך בהם לעבור דרכם זה לא רק
הכרה כלית זה מתחיל מזה אלא זה עניין של

ידיעה ועדה אדמת חווה זה התחברות השתוות
הצורה למדרגות

האלה להיות חלק מהם זה דבר שלם כל זה חובת
הגבלה עוסק

והעולמות העליונים הם העיקרים
שבדבר לכאורה הקבלה מדברת הרבה בספת

הענפים אבל היא לא מדברת בכלל על גשמיות
אלא אמרנו זה רק עניין של רמז כדי להשיג

את הדבר הפנימי בשיעור הבא והבא אחריו הוא
יכנס לזה ואז אני גם יוכל לבהר כי אני

הולך על פי

המאמר עוד אמרנו הבדל בין העולמות זה
שהעולם העליון יותר הוא זח יותר והעולם

התחתון הוא גס יותר אמרנו של הרוחני אין
דמיון לגשמי למה כי הרוחני הוא בנוי על פי

השוואת הצורה לאלוקות והגשמי הוא בנוי על
פי הנפרדות מהאלופות זמן ומקום אשליה אבל

עם

זאת אני יכול להשתמש בה למה כי יש בו
תמונה בצורה

הגשמית דמיון לרוחניות והיות ויש לי השגה
מלאה

בגשמי אפילו אם אנילא לא
רוחני יש לי הסגה מלאה במסגרת הגשמית לכל

בני העולם כמעט היה בזה גם התפתחות אבל
סוף כל סוף את הגשמיות אנחנו משיגים לא

צריך פה איזה משהו מיוחד אפילו הגויים את
הגשמיות אנחנו משיגים אבל יש בזה יתרון גם

מה שאני יכול לדבר מזה למה כי זה משהו
שאני משיג זה לא

פילוסופיה רק מה אני צריך
אה אם אני מדבר על העליונים עכשיו הוא לא

נכנס לזה אז אני לא יכול להסביר כי אני
הולך לפי קצב המאמר שיעור הבא אנחנו נלמד

על שפת הענפים על על ד' על לשונות על איך
מקובל מעביר לתלמיד מה

התנאים להבין רוחניות להשיג צריך בכלל
להיוולד לעולם הרוחני דברים מאוד מעניינים

הוא לא מדבר על זה כרגע אני הולך לפי קצב
המאמר ואז נדבר על זה זה יהיה יותר

מבואר אז אמרנו אין איך נדבר ע הרוחניות
היות ויש עניין של אותם ונחתם לכן אנחנו

יכולים
לדבר למרות שזה רק

משל עוד

אמרנו
ש זה לא יכול להיות יותר מדי מדויק כמו

שהוא הביא את הדוגמה עם אור השכל הרי הגוף
לא מקבל את אור השכל למה כי זה דברים

פחותים מדי לזה אבל אם זאת למן נוכל
להתחיל לדבר ממשהו אז לוקחים את הנקודה

שאנחנו יכולים לדבר
ממנה כמו ש אמר למה נוכל לכנה ולשכל באיזה

שם אנו מכנים אותו משום זה בשם אור
השכל ממש על דרך זה אנו מכנים את פרטי

המציאות שבעולמות העליונים בשם
מורות ליותם מביעים ל משיגים אותם שפע של

אור ותענוג לכל קומת
הגוף לכן היות ויש בענף הזה צורה שאני

יכול להשתמש בה לדבר רוחני גם אם זה לא
ב100 א מראה את כל הזה אבל לאותו נקודה זה

מראה אני יכול להשתמש בזה לכן המדרשים הם
מאוד קשים ומעוותים יכולים להיראות למי

שלא יודע לפרש אותם כי הוא מפרש את כל מה
שקורה שם והוא לא מבין שהוא צריך לקחת רק

נקודה אחת מדוייקת ורק אותה
לפשט ונדבר על זה כשדבר על שפת

המדרשים והוא שואל אומר אין לשאול אבל זאת
אומרת הוא

שואל לכאורה הה יותר נכון לכנות את שפת ה
קבלה או שפת האמת שפת הענפים בדרכי השכל

בלבד למה כי דרכי השכל הם מאוד גבוהים הם
מאוד זקים הם מאוד עליונים ולומר אני לא

יכול לעשות את זה למה כי אם אני מדבר רק
בדרכי השכל זה רק חתיכה מהפאזל

ל אם אני מדבר על כל המציאות
כולה או על בריאה שהיא כוללת בתוכה את כל

המציאות ולא רק את השכל שבאותה בריאה אלא
את כל המכלול אז אני לא מגביל את עצמי ל

דרכי השכל וזה מה ש אומר במתן תורה יכול
להיות שהוא יגיד את זה גם פה קורא לזה שמה

כינוים מאוד זרים לרוח האנושי מה לא הוא
לא מביא את זה פה הוא מביא את זה בחוכמת

הקבלה כנראה יכו שהוא ידבר על זה על הדרך
יש כינויים בחוכמה מאוד זרים או נגיד שיר

השירים אי איך מתייחסים לזה אנשים
כפרון שיר

ארוי
למה מה הוא מדבר ארוטיקה שלמה המלך כן לא

חלילה זאת אומרת כן מה הוא היה חייב
להשתמש בענף הזה למה כי זה ענף

מדויק זה מראה את כל התמונה שהוא רצה
להעביר אם הוא היה מדבר רק בדרכי השכל או

הלשון היפה זה היה מעביר בצורה מוגבלת
עכשיו פה הוא העביר את כל ה כל הדבר בבת

אחת כי הוא דיבר בשפת הבריות עכשיו אותו
חכם שיירצה להבין את שיר השירים יוכל

להבין אותו גם בדרכי השכל גם בדרכי לב גם
בדרכי הנפש גם בדרכי הפיזיקה אם צריך למה

כי הוא הביא מכלול
שלם לכן זה מה שמיוחד בשפת הקבלה שהיא שפת

הבריות היא לא מגבילה את עצמה כדי להישמע
יפה

היא מביאה את כל הווית המציאות וגם אם יש
שמה כינויים או ביטויים שהם זרים לרוח

האנושי אין לנו בעיה עם זה למה כי אנחנו
חיייבים להשתמש בכל הענפים המתא לשורשיהם

העליונים ואם נשמיט ענף מסוים אז אנחנו
עושים חור בפאזל כי ענף אחר לא יוכל לדייק

את הענף שאנחנו רוצים לגלות בעולם העליון
כי זה הענף שמשלשל מאותו ענף

רוחני ללכן זה גם השפה הכי
קשה וזה גם הטעות של הפילוסופים אבל הטעות

העיקרית שלהם זה הגאוה
כמובן ווזה שהם מנסים להשיג את עצמות

הבורא זה גם נובע מהטעויות שאמרנו פה זה
היה שיעור

קשה אבל אני בכוונה הולך לפי המאמר
והקטעים שקראנו פה הרבה שמלמדים אותם בכלל

לא מסבירים אותם גם לא מבינים מה כתוב פה
אבל אני כן טרחתי לנסות להסביר למרות שאני

יודע שקשה להבין את הדבר
הזה אבל המטרה שלי להעביר את המאמר אז

צריך פה עיבור יניקה מוחין עיבור ב כדי
להבין את השיעור כדאי לחזור עליו כמה

פעמים לתרגל אתם מוזמנים לנסות את מזלכם
ללמוד את המאמר לבד ותראו שמאוד גם ללומדי

קבלה של 20 שנה ראיתי מאוד קשה להם להבין
את המאמר הזה אז אולי אפילו נסו לקרוא קטע

לבד ואז תשמעו את השיעור כי זה באמת מאמר
קשה אבל המטרה שלי להעביר את המאמר בצורה

הכי טובה שאפשר וגם מדוייקת אה גם אם זה

קשה אוקיי שיעור הבא אנחנו נלמד ד' לשונות
לחוכמת האמת לשון התנך מעלותיה וחסרונותיה

לשון ההלכה לשון האגדה לשון
המקובלים ונלמד מה מיוחד בשפת הקבלה ביחס

לשאר השפות מה מיוחד בכל שפה מה מיוחד
בקבלת

האריזל ועל שכחת
החוכמה ובשיעור הבא ב נלמד על סדר מסירת

החכ מה וסוד האיכות שלה

אה זה יש פה
הרבה ייתכן

גם שנעשה הפסקה מסויימת ונחזור לתחילת
המאמר שאמרתי ש במאמרי הסולם ופרי חכם יש

טיפה הבדל במאמר אני התחלתי אותו מאיפה
שזה מתחיל בפרי חכם כי זה התחלה יותר א

כללית וטובה אז רציתי להתחיל ככה אני כן
אלמד את מה שכתוב במאמרי הסולם גם שהוא

מדבר על טיפה מהשתלשלות ספר
הזוהר אז זה יהיה בשיעור הבאבא או שיעור

הבא אם נהניתם מהשיעור גם אם התקשרתם וזה
שיעור קשה אני כתוב

למתקדם אני אשמח אם תתרמו ותלחצו על כפתור
התודה כדי להפיץ את השיעור הזה וגם

שיעורים אחרים לזיכוי הרבים ואם תוכלו
להצטרף חברי מועדון אנחנו נודה לכם מאוד

זה יעזור לסייע ולפרסם את השיעורים וזה
מצווה גדולה כמובן תודה רבה בעזרת השם

נעשה ונצליח אמן ואמן בשרות טובות לכולנו
וטו בשבט שמח שנזכה לפירות ראויים אמן

ואמן