קבלה למתקדם – שיעור 10 – תיקונים

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://bit.ly/3MH1YE2

לכל הערוצים:
https://linktr.ee/kab10

——
כתוביות קבלה
שלום
ברכה שבוע

טוב אנחנו
נלמד הקדמות

הסולם הקדמת פרי חכם
ד' הקדמת בן המחבר רבי ברוך שלום הלוי

השלג זה בעצם כתב
יד

שהוא הכין להקדמה
הוא לא הספיק לערוך את ההקדמה כמו שאומרים

פה אבל זה מה שהיה
מיועד אז ברוך השם

זכינו אומר פה העורך שזה הנכד של בעל
הסולם

והבן של

הרבש הרב
יחזקל כתב היד של הספר של לפנינו היה לפני

האמור זיה הוא הגע אותו כפי שהגעת הספרים
הקודמים באחד הימים כשהבאתי לו חלק כתבי

עד להגיה הוא נתן לי מאמר שלושה שותפים
ואמר לי שבדעתו לכתוב את ההקדמה לפי המאמר

הזה כי זה משקף את הספר
שלפנינו אך לא זכינו שהוא יערוך את ההקדמה

ביום מער
ונמר ב ערב שבת קודש שבת תשובה ה לחודש

תשרי תשנב עלה בסערה
השמימה והרי המאמר בשלמותו כפי שהוא מסר

לי אוקיי נקרא על הדרך אני בודק פה משהו
בהקלטה בעזרת השם בקרוב אנחנו צריכים לקבל

מיקסר לבית המדרש אנחנו משפרים פה את
המולטימדיה אז בינתיים זה משהו זמני אבל

כפי שאתם רואים האיכות תמונה השתפרה למרות
הזמניות אתם מוזמנים לתרום ולסייע לנו

למערך
ההפצה זה הכל פה בהתנדבות נעשה גם הדברים

שנקנים ויש לנו הוצאות כבדות אתם מוזמנים
לטרום אני אשים לינק בתגובות או כנסו לאתר

סולם בעזרת השם נעשה ונצליח אוקיי אני

בהקדמה תנו
רבנן

שלושה שותפים יש
באדם הקדוש ברוך הוא

ואביו
ואמו אביו מזריע לובן וכולי אמו מזרעת

עודם והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח
ונשמה אדם נקרא בחינת הנפשות שבו כמו

שאמרו חכמינו זכרונם
לברכה אתם קרוים אדם והוא נפש הישראלי

שבזה הוא מובדל מופרש מאומות
העולם דהיינו אדם זה על צד האדמ ל העליון

הנפש

השכלית האדם מורכב משני דברים חומר
וצורה וזה יסוד מאוד אמור כי הרחבנו על זה

בקורס קבלה למתחיל שלימו את זה שמה חומר
אנו מכנים את הבריאה דהיינו צד ה שוקקות

צד הרעה והתיאבון
צד הכלים וצורה את

הבורא זאת אומרת היות ואנחנו רוצים לקבל
אז כל ההשגה שלנו היא על פי הכלים אז

כביכול מבחינתנו הבורא הבורא זה צורה בלי
חומר כמו אנטי חומר זה לא הוא זאת אומרת

הוא מתראה לנו דרך הצורה כי כמו האור
שאיין לו חומר כביכול אין לו מסה והוא

צורה בלי חומר אז לא שזה הבורא כי הבורא
אין לנו שום משגה והגה אבל הוא מתראה

אלינו דרך
הצורה הצורת ההשפעה

הטהורה אבל גם באדם יש הצד הבורא שבו זה
לא בורא ממש זה כמו צד הבורא בחינת בורא

על דרך
המשל וההשאלה שזה צד ההשפעה

שבאדם יוצא שיש לנו בהכרח שלושה
שותפים הקדוש ברוך הוא שהוא נותן את הנשמה

ועור המחייה את הכלי הנקרא בחינת השראת
השכינה כמובן הבורא נותן את הכל אין

בהמשכה ישרה ובלתי ישרה מדובר מצד ה תפיסת
האדם וכמו שאמר יפה ג' שותפים באדם אז

האדם מביא את החלק
שלו למרות שהבורא באמת נותן לו את הכוח

להביא את החלק ויש את הצד שהוא
מובהק ביחס לנתינת הבורא אכ אנחנו מדברים

מצד התפיסה של האדם אבל באמת הכל הבורא
נותן נראה לי הוא אומר את זה

בסוף
לכן הקדוש ברוך הוא שהוא הכלל הוא נותן את

הנשמה ואור המחיה את הכלי הנקרא בחינת
השראת השכינה

שמשרה שכינתו בכלי והכלי נמשך מה ום אביו
נותן את הלובן זה צד הימין ואמו את האודם

זה צד השמאל

כמו שאדם מורכב משני
דברים דיינו חומר

וצורה לובן ואודם כמו כן הכלי מורכב משני
דברים א' רצון לקבל ב כוח העיכוב דינו

ההשתוקקות

והמסך כי שלמות הכלי אינו יכול להיות
מחומר אחד רצון לקבל דינו רק ההשתוקקות

אלא
שמוכרח להיות גם מבחינת תיקוני הכלי הנקרא

בשם כוח
העיכוב שמכריח את רצונו מלקבל דהיינו המסך

הוא כוח הצמצום אם כי יש בו עוד דבר שזה
צד הבחירה אבל הצמצום זה הסביבה

לבחירה לכן העיכוב זה שאני יכול להעלות
מעבר לטבע מעבר לרצוני מעבר להשתוקק ועוד

והייתה בחירה ביתר דבקות אז השלמות של
הכלי היא גם בצורת ההשפעה ולא רק

בהשתוקקות
רק הרצון לקבל החומר בא באופן

כללי מלמעלה ככה זה מובנה אבל הצורה זה
צריך לבוא מצד עבודת התחתון אשר ברא

אלוקים
לעשות לעשות זה התיקונים שנשארו

לנו לכן מהם הסביבה הוא מקבל הרצון לקבל
באמת גם כמו שורים שב בגשמיות האמ מולידה

ומאו רבו הוא מקבל את תיקוני
הכלי והאור הצורה שמתלבש בתוך הכלי נקרא

הבורא דהיינו צד
הנשמה צד ההערה שהאור הוא כמו צורה מופשטת

ובאמת לכן אין לנו השגה באור לכש עצמו אלא
רק בצורה מלובשת

בחומר אז יש את התיקונים ויש את החומר
שאותו מתקנים ויש את האור האלוקי עצמו

שמתלבש ברצון לקבל שעבר את התיקונים וזה
נקרא

צורה בעניין המדובר פה כמובן יש הרבה
הגדרות לצורה אבל מהענין המדובר

פה זאת
הצורה אבני אב נקרא הרב כמו שאמרו חכמינו

זכרונם לברכה
כל המלמד בין חברות תורה כאילו

ילדו הם נקראים החברים שהאדם רוכש מחברו
בחינת צימוקים הינו גבורות ועד כמה שהרב

משתדל עמו ונותן בו לובן שמל בנו דמימ
שרכש

מחבריו ברגע שיוצא מבית הרב ונכנס לתוך
הסביבה מיד נאבדים כל הרצונות

התשוקות והמגמות שקנה בזת בעזרת
רבו זאת אומרת בעולם

הרוחני יש גם אום שזה הרב והחברים ההם זה
החברים סביבת הפעולה אהבת חברים השפעה

והאב זה צד היראה זה בחינת
הרב והוא אומר

שאדם רוכש מחברו סמוקים
גבורות

דהיינו הוא מכין את הכלים באהבת
חברים באינטראקציה עם

החברים באופן כללי מה שאני מבין

מפה את הרצונות את החסרונות ומול הרב הוא
עושה את העבודה של ההתבטלות של

הלובן שמל בנו דמומית שרכש
מחבריו ברגע שוא יוצא מבית הרב ונכנס לתוך

הסביבה מיד וודים כל הרצונות התשוקות
והמגמות שקנה בזעת אפה בעזרת רבו באמת זה

גם עבודות
הפוכות סליחה זאת אומרת אם הרב זה עבודה

של הבטלות

יראה ועם החברים זה בחינת
אהבה אבן ההפסד גדול

ביותר זה באמת עבודות שהם הפוכות אחת
מהשנייה

היות שבסופו של דבר הוא הולך מעלה מעלה עד
שמגיע לרום פסגה כי על ידי כף הכלא שנקל

מפעם לפעם מרבו לסביבה ומהסביבה לרבו
תרכים הכלי ונעשה ראוי למשכן השראת השכינה

שהקדוש ברוך הוא סוד קו האמצעי שהוא מכריע
ועושה שלום ביניהם אז באמת גם יש סתירה כי

העבודה מול הרב היא היא הפוכה מהעבודה מול
החברים ופעם אדם עובד רק בזה ופעם רק בזה

וזורקים אותו מפה לפה לפעמים נחמד לא
חברים לפעמים נחמד לו רק הרב והרבה לוקחים

רק את החברים ולא רוצים רב או רק את הרב
ולא רוצים חברים ו שני הדרכים האלה לא

נכונות אלא צריך

לשלב הרבה אומרים גם דעת האמון מקלקלת
אותנו אנחנו לא רוצים חברים רוצים לעשות

עבודה פרטית אם אני עובד עם האמון משתבש
את דעתי כמו שאומרים הכן שמצ מצוי הפספוס

כל הבהירות מורעלות
אבל צריך גם לצאת לסביב

אמנם אני ראך הקודמים אבל צריך לעשות
עבודה של אהבת חברים ז עבודה של אדמומיות

למה כי עבודה אמיתית של אהבת חברים זה לא
מוצי פוצי קוטי שמוציא כשאתה מתכנן לקבל

עליו עולם הבא אז בסדר אתה נחמד אליו את
הזה שבאים לעבוד לתקן את הרצון לקבל זה

המון עבודה באהבת חבירים כל אחד פתאום לא
סתם תלמידי רבי עקיבא עברו מה שעברו כל

אחד פתאום מרגיש את האגו שלו את הגאווה
שלו ככל שעובדים יותר מגלים יותר דברים

שהם בניז שצריך לתקן אותם זה הרבה עבודה
אהבת חברים יותר מזה ככל שאדם גדול יותר

יותר קשה לו לעשות אהבת חברים כי נותנים
לו לתקן רובדים יותר

עמוקים מגלים לו נקודות קשר יותר עמוקות
וניצוצות קדושה שצריך לברר ולעלות אותם

מהקליפות ומרב הוא מקבל גם את ההשקפה
שממתין לו את העבודה אם כי גם יש את השמאל

שהרב נותן לו ואם החברים דוקא צריך לפעל
בימין אבל כף הקל זורקים אותו מרצון

לרצון מקיצוניות לקיצוניות מרב לסביבה
סביבה לרב חברים חברים חברים רב אבל זה

מזכך אותו עושה לו רצון
חזק שהקדוש ברוך הוא שהוא סוד קו האמצעי

שהוא מכריע ועושה שלום ביניהם בסוד כי
ידבר שלום אל

אמור שעל ידי שלושה אלו נולד האדם ואם
יחסר אחד מהאלה הוא אין לא יכול להיוולד

כי הקדוש ברוך הוא אין לא יכול לתת את ה
רע הזה מה שהוא קונה מהחברה מה למה החבר

למה הוא אומר שזה רע הוא קונה מהחברה רע
ככי באינטראקציה עם החברים אני מג את הרע

שבי ואם קשה בעינינו עלו הבורא יתברך הוא
כל

יכול למה אינו יכול להשפיע את ההויות
והרע כ ידוע שכל מה שאנחנו רואים מבינים

ומרגישים איין זה מחייב את המציאות שתראה
כמו שאנחנו רואים אותה כי כל הצורות

שאנחנו חותמים למציאות אין הלי מתרגשת
שתתפלל

מהם זאת

אומרת קודם כל הוא שאל הרי הבורה יכול לתת
לעשות את הכל אבל מדובר מצד התיקון והמטרה

ומה שמועיל לך להגיע ליתר דבקות וזאת הדרך
הכי

נכונה ומר לנו כלל ברל כי ידוע שכל מה
שאנחנו רואים מבינים

מרגישים שאנחנו רואים מבינים ומרגישים את
זה מחייבת המציאות שתראה כמו שאנחנו רואים

אותה כי כל הצורות שאנחנו חותמים למציאות
אין היא מתרגשת שתפעל מהם זאת אומרת מה זה

מציאות מה שנמצא בדרגת התודעה שלי אבל על
פי התודעה אני משיג את המציאות ומפרש אותה

אבל זה שאני רואה מציאות מסויימת זה לא
אומר שזה המציאות אני רואה אותה כרגע על

פי דרגת התודעה שלי יכול להיות שאם אני
אעלה מדרגה אני אראה מציאות אחרת

לגמרי ובאמת נגיד אפילו בגשמיות זה ככה
אבל ובד הבסיסי של המציאות אז למרות שאומר

זה רק הקמה בעלמה על צבע ירוק
אבל המציאות פחות או יותר מש

פחות או יותר גם בזה יש שינויים אבל באופן
כללי זה משותף התודעה הגשמית כדי שיהיה

לנו איזה מטריקס איך אמרתי בפוסט תראו
בפיייסבוק שלי יש מטריקס

ויש מטרק סמך זה דלוי איך אני משתמש
בפינוקיו כי יכול להיות רק מ ס או שיכול

להיות ילד אמיתי
אבל במטריקס

לא כתוב בחוכמת הקבל מטריקס אבל הם העבירו
את רעיון יפה אז אני משתמש בזה ני קורא

לזה עולם הצעצועים גם הרבש קורא לזה המרה
הגשמית התודעה

הגשמית האשליה הבעב המעובדת של
הרוחניות וכל השמות שאנחנו נתנו לזה תראו

בקורס כבלה למתחיל בכל מקרה בגשמיות פחות
או יותר יש לנו אותה תודעה כי אנחנו

מחוונים על אותו ערוץ כדי שיהיה מטריקס
משותף להתאמן אבל ברוחניות זה לא ככה כל

אחד משיג משהו אחר לגמרי על פי דרגת
התודעה שלו אם כי אם שתי צדיקים הם באותו

עולם רוחני אז באמת הם רואים את אותה
מציאות באופן כללי באופן פרטי יש להם

שינויים לכן המציאות זה מה שנמצא בתפיסה
שלי אבל זה לא אומר שזה המציאות יכול

להיות שהוא בעולם היצירה רואה מציאות אחרת
לגמרי אפילו בגשמיות זה ובד ככה נגיד [ __ ]

קפה הזאתי ש הגרגרים שלה עוד לא ירדו

למטה
בתפיסה החיצונית של המציאות שלי אני תופס

אותה ככה בגבול האלה בזה יכול להיות שאני
אסתכל עם מיקרוסקופ או אפילו בלי

מיקרוסקופ עם תודעה יותר
עדינה אני אראה מציאות אחרת לגמרי אני

אראה פה בכלל אטומים שנעים כמעט במהירות
האור

ובכלל אני אראה שאיין פה חומר בכלל רוב
[ __ ] ריכה אני אראה משהו אחר לגמרי

למה כי זה על פי הכלי שלי תופס
למציאות ויש לזה הרבה הרבה

השלכות וזה נובע מזה כמו שכתוב הוא ביד
נביאים הדמה הסברנו את זה בקורס כבלה

למתחיל במאמר מבשרי אך זה אלוקי השלימו את
זה שמה אבל

המציאות ה כי האור לא משתנה והמציאות לכש
עצמה היא היא בבחינת האור העליון אלא כל

השינויים הם בכלים ויש לזה המון השלכות
לכן הוא אומר המציאות לא מתרגשת דהיינו לא

משתנה אלא אתה זה שמשתנה אבל יש פה עוד
עניין על פי מה המציאות משתנה כמו שאומר

במקום אחר שאמת זה דבר המועיל על פי
התיקון שאתה צריך לעשות לכן לפעמים נדמה

לנו מה זה לפעמים רוב הזמן שהמציאות צריכה
להיות אחרת הן הגשמית הדמייתית והן הנפשית

הרוחנית אבל הוא אומר לא המציאות היא
בהתאם לתיקון שאתה

צריך ואומר כי הכלל הוא שאין התחתון יכול
לפעול על

העליון כן חוק רוחני רק ההפך העליון יכול
לפעול על התחתון אלא שבורא יתברך התביע

בנו את הכוח הזה שאנחנו נרגיש מאיזה
מציאות איזה צורה ונאמר עליה שרק זו

המציאות שאין למעלה אעמ אנה בחינה עליונה
יותר אלא מה שאנו מרגישים רואים מבינים ז

אמיתית ז אומרת הוא התביע בנו וזה גם
לצורך התיקון וההתפתחות מה שאני רואה

ומרגיש אין לה דיין אלה שנ ורות אז אני
חושב שזה כל מה שקיים שאיין יותר מזה גם

אם תסביר לי בשכל זה לא משנה אני מרגיש
זאת האמת

שלי אבל צריכים
לדעת ובאמת זה נקרא נגלה ונסתר כי כמובן

יש דברים שהם תמיד ישארו נסתרים אבל נסתר
ונגלה זה ביחס לתודעה של האדם מה שהוא

הסיק
זה נקרא נגלה ומה שהו עוד לא הסיג זה נקרא

נסתר אז זה רק על פי ההתפתחות והשתנות של
התודעה שלו הוא מפרש את

המציאות בהתאם לדרגת תודעה שהוא נמצא בה
ובאמת הרוחניות שהיא מעבר לזמן ומקום

המציאות שם היא מאוד שונה מהגשמיות רק
כמובן יש גם הרבה דרגות

ברוחניות לכן הוא
אומר וזה המד קצת מבין את זה בצעצועים

הגשמיים שלו פעם הוא חשב שמה שהוא רואה זה
הכל פתאום הוא מבין שיש עולם אחר

לגמרי אבל צריכים לדעת שכל זה אינו לא
פחות ולא יותר אלא האמיתיות מדרגה שלמה ש

המדרגה שאנחנו עומדים בה עכשיו אי מחייבת
אותנו להרגיש כך מכדי שעל ידי זה נבוא

למטרה

האמיתית ובאמת יש הרבה מדרגות ברוחניות
אבל אנחנו בכלל לא רואים אותם רואים רק

חתיכה קטנה
הרבה פעמים אדם חוזר בתשובה מרגיש אורות

רוצה לתקן את כל העולם חושב שזה כל העולם
והוא כבר הגיע לדבקות בבורא והוא מרגיש

אהבת הבורא ובאמת הוא מרגיש את זה אבל זה
רק בש מילימטר של פאזל ביחס לשורש נשמה

שלו אבל כרגע לא מגולה לו השורש אז הוא
חושב שזה כל מה שיש וזהו עכשיו הוא צריך

לתקן את העולם והוא כבר מתוקן רואים את זה
שמדברים הרבה חוזרים בתשובה או גם אתם וגם

אני כשהיינו שם הרגשנו את זה פתאום
מרגישים זהו אנחנו אוהבים את הבורא אין

יותר מה לתקן הכל אחד ו שמו אחד זהו אבל
האמת שזה לא ככה אחרי זה נותנים לך עוד

חתיכה מהפאזל לתקן וכמובן היא מתגלה בעודם
ועוד לא הלבנת את האודם הזה ואז פתאום אתה

יורד אתה בירידה ויש כאלה שהם אל שנה לא
בירידה כי הם לא יכולים לתקן הם נשים

וקטנים

אבל זה רק אתה משיג את זה כי אתה נמצא שם
פתאום יפתחו לך מחר עוד משהו בתודעה כדי

שתתקן יותר בלי סמים כן יש כאלה לוקחים
סמים כביכול כדי לפתוח דברים

בתודעה וגם נופלים וגם נהים מחורים וחלשים
נפשית אני מדבר על פתיחות אמיתיות פתיחות

של
קדושה בבחינת פתח אליהו

הנביא לכן תדע זה שאתה רואה את זה זה בגלל
המדרגה שלך אבל שלא תחשוב שזה כל מה שיש

אין לך מושג כמה עוד יש שעוד לא השגת
וידוע שבכדי להגיע לשלמות יש הרבה מדרגות

כן כי יש הרבה תיקונים וגם כי הבורא רוצה
להטיב הרבה לכן יש הרבה הרגשות כן כל רגש

במדרגה מסויימת וכל הרגשה היא
אמיתית מבחינת הכלי שלולה זה שאם לא נשיג

כן ונרגיש כך לא נגיע למה שמוטל לינו
להגיע כן כי הרגש מצד עצמו כל הרגשה היא

אמיתית כי זה אור התלבשות אור
ר מה הבעיה או המשימה שאם הכלי

מקולקל אז ההרגשה מסתלקת ואני נשאר רק עם
ה רשימה שאני מאוות אותה בגלל הקליפות אבל

ההרגשה מצד עצמה היא אמיתית כי זה התלבשות
אור בכלי רק בטומאה זה מתלבש ומסתלק

אבל ואומר שכל הרגשות הם חלק מהמסלול
להגיע למטרה הכללית יש מצב גם של מדבר כן

שהרגשות מאוד חלשות אבל זה גם חלק
מהתיקון אבל בסופו של

דבר אין אנו יכולים לחייב את המציאות
דהיינו את האור

העליון שתהייה באותה הצורה או גם את
המציאות הכללית שהיא בחינת אור כפי שהיא

מתגלית
אלינו כי מה שנראה אלינו כפי שהמטרה

מחייבת אותנו כפי קתנות דהיינו כפי המטרה
בהתאם לתיקון שלנו אבל זה לא אומר שזאת

המציאות
זה מה שאתה צריך לראות כרגע

לתיקון כמו המשל שמישהי שאשתו בהריון והיא
לא יפה עכשיו אומר לה את יפה מה הוא משקר

לא זאת האמת לתיקון ובאמת היא גם יפה פשוט
הוא לא רואה את זה רק משל

כן יכול להות שהוא יעלה עוד מדרגה פתאום
הוא רואה שהיא מעוד יפה אפילו עוד יותר

יפה
לכן צריך להבדיל בין המציאות לתיקון

המציאות וגם בין תפיסת המצי מציות שלי על
פי המדרגה שלי לאמת היותר גבוהה שעוד לא

הסקתי ו נסתרת ממני שזה נקרא אמונת
חכמים בדומה לאבה רואה את בנו עולה על

סולם רעוע והוא מראה לו פנים אכזריות כדי
להביא לו שלא

ייעלה וככה הילד מרגיש וכוונתו להצילו
ממוות חס ושלום האם אנחנו יכולים לחייב

שתיות הצורה האכזרית של אביב למציות
האמיתית ולומר שבאמת יש לו אב אכזר ורע לב

כי הוא לא נותן לבנות
קשו אנחנו לא יכולים להגיד את זה אבל זה

הרגש שהאדם מרגיש הילד מרגיש ואמרנו שכל
רגש הוא אמת דהיינו זה וזר את

המציאות
אלא כל פעם שהדבר תלוי בתיקונים

התיקונים הם הנותנים את
הצורות ולא המציאות את הצורות דהיינו

המציאות מסתדרת על פי התיקון על פי הצורות
שאתה צריך לייצר מציאות ש עצמה לא מעני

נינת בכללל יכול להיות שנולדת בסביבה כזאת
והיו לך הורים רעים והיה לך שכן רע זה לא

מעניין
בכלל זה זה משחק מה שמעניין מה הצורה שבאת

לייצר זה פאזה
אחרת באמת חוכמת הקבלה ה נקראת חוכמת

הקבלה צורתית אנחנו באים לייצר צורות
נפשיות

תיקונים בעיקר בעולם הרוחני אבל מפגישים
אותנו עם צעצועים גשמיים גירויים גשמיים

אשליות גשמיות כדי לאמן אותנו לעשות את
התיקון

הפנימי ל אומר עוד פעם כלל אלא כל פעם
שהדבר תלוי בתיקונים

התיקונים הם הנותנים את הצורות ולא
המציאות את

הצורות יען שלא ניתן לנו להשיג את
המציאות למה כי בקטנות אנחנו לא רואים את

התמונה השלמה לעתיד לבוא ייתכן שכן נשיג
את המציאות הזאת כי נראה את הכל בצורה

שלמה ואחדות בבחינת אחד יחיד ומיוחד עם
זאת יש צדדים שהם תמיד נשארו נסתרים מעצם

מהות טבע הבריאה וזה בסדר גמור אין אדרבה
זה אפילו יותר יפה יותר מושלם שזה

ככה יותר פלאי שזה

ככה היה לנו פעם שיר כזה
יפה התיקונים הנותנים את

הצורות אל תחשוב שהם
צערות כי למעלה נמצאים הפתרונות אני קצת

עוד חמים של שבת אבל לא נורא האמת מתרה
בצורה ואם חוכמת

הקבלה האמת תהיה הרבה יותר
ברורה אל תתבל

וכן על דרך זה אז עוד פעם התיקונים הם
הנותנים את

הצורות ולא המציאות את
הצורות יען שלא ניתן לנו להשיג את המציאות

מה שהגשנו לאל אם הבורא יתברך כל
יכול למה אינו משפיע ותוויות

והרע התשובה היא בזמן שאדם משיג רק וביות
ורע הוא אינו מאמין ש הבורא יתברך הוא

הפועל אכל לכל
אלה כי מה זה בורא טוב ומטיב אז איך הוא

יכול לתת לי וביות ורע לכן אומר באמת
שבזמן הרע ההשגחה נסתרת מהאדם שלא יפגום

בכבוד המלך כי מטרם שזוכים להשגחה פרטיית
שזה בחינת עולם

האצילות אין בדעת אדם להשיג שהוא עשה
ויעשה לכל המעשים היות והוא לא בתודעה

כזאת בכלל אפילו למעשים הרעים שמתגלים
בעולמנו זה

לכן הוא מחוייב לקנות על ידי
הסביבה

החברה אבל כדי שלא ישאר בתוך
הסביבה זה גם חברה זה גם המציאות החיצונית

זה מתבטא בהרבה

דברים חייב שיהיה לו
רב שימשיכו תמיד אליו ושלא יתן לו זמן

לטבוע בתית
יון וזה

נקרא בחינת הלובן שבו ורק כך מתרקם הכלי
הראוי לשכון עליו אור הווייה ותורתו האדם

עלול להתבלבל לרצות מזונות מהסביבה לרצות
למצוא בעיני הבריאות לחשוב שהמטרה היא

הסביבה להישאר רק בעוביו להישאר רק
בחיצוניות או להישאר רק במשהו חברתי אז

הרב מאזן אותו הוא מחבר אותו לאידה
העליונה וגם מלבין

אותו
לכן צריך את שתי הדברים ספרים וסופרים

וחברים ועוד אפשר לומר שאי אפשר ליחס רה
לבורא יתברך שלא טוב בתכלית לכן כל זמן

שאדם מרגיש מצבים רעים מוכרח לומר שהם
באים ממקום

אחר מהסביבה דיינו טולה את זה בדבר חיצוני
או בדבר פנימי

חיצוני או ביד המקרה
חלילה מה חלילה כי אני עוד מלבדו ואז

כאילו אני נותן כוח לפרטיות ליד הרצון
לקבל אבל המיתו של דבר כשאדם זוכה לראות

רק טוב ושאין כול רע בעולם והכל נהפך
לטוב אז מראים לו האמת כי אז יש לו את

היכולת להכיל אותה מה להכיל אותה אבל
ממקום בחירי גם עכשו הבורא יתברך עשה הכל

מטעם שהוא כל יכול שהוא לבדו עשה ועושה
ויעשה לכל המעש ים מה זאת אומרת עשה הכל

שהכל מכוחו הוא סיבב גם את החברים גם את
הרב את הכל גם את העבודה שאתה היית צריך

לעשות הוא עשה את זה מאחורה הכלי נתן לך
את הכוח אבל לא מגלים לך את זה בהתחלה כי

אז אתה לא תעבוד לא תהיה שותף אז אתה רואה
מציאות חלקית אתה רואה את זה נפרד אתה

רואה את העולם נפרד את השנה נפרדת את הנפש
נפרדת אתה רואה את הרב נפרד את החברים

נפרדים אבל שתהיה מתוקן אתה רואה איך הכל
מתרקם להרמוניה אחת שלמה

ומה זה הוא עשה עושה ויעשה ל כל המעשים
שאתה רואה שהכל מכוחו של הבורא אתה לא

עושה פה שום דבר עם זאת תוכל להיות גם
שותף לזה זה בתף אחים קצת קשה להבין את זה

שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו אבל כרגע אין
לך את המסך לזה לכן זה לא מגולה לך ויש

בזה הרבה מדרגות כי בכל מדרגה יש את
הבחינת שבת שלה את בחינת הקו האמצעי שבה

זה נקרא הקדוש ברוך הוא שהוא נותן את
הנשמה את

הכלל את

הפנימיות לכן בעזרת

השם

שנזכה
להבין את הדבר החשוב

הזה שהתיקונים הם נותנים את
הצורות לכן צורת המציאות שמתגלה לי בתודעה

היא על פי התיקון שאני צריך לעשות חשוב
להבין שהצורה הם פנימיות לא חיצוניות לא

לחשוב שהתיקון הוא בחוץ אלא אני מתקן את
נפשי את התודעה

שבי וצריך לבוא בהתייחסות כזאת למציאות בן
אדם לא מוצא שידוך לא מסתדר לו בפרנסה

אפילו בדברים הגשמיים תפשוט את זה מהחומר
הגשמי תזרוק אותו תלביש את זה בחומר רוחני

ובצורה רוחנית
תפשיט את זה מזמן

ומקום תבין שזה בא לגרות דבר פנימי לא
תמיד אפשר לעשות את זה באופן

ישיר
אבל צריך

לזכור שהכל בא לנקודה
הפנימית לכן חוכמת הקבלה נקרא חוכמת הקבלה

צורתית כי
לומדים את הצורות הצורות זה

ה
הגיונות

השפעה התכונות
השפעה שהכלי פועל

בדימיון למציל שהוא רוצה להיות
משפיע זה הכל צורות כי המציאות השתרכות זה

בא מצד העליון מצד הטבע והעבודה שלנו ה
לייצר צורות של השפעה זה כל התיקונים הם

בצורות החומר זה כמו הנקבה הוא ככה רוצה
לקבל אין הרבה מה לשחק איתו נכון שיש

צירופים מוטים של חומר אז זה גם סוג של
צורה לא נכונה שאני נותן לחומר אז יש את

הצורה שבחומר
שזה עם איזה חומר עם איזה סוג חומר אני

משתמש שהוא ראוי
לעבודה שאני יכול להתמודד איתו שאני יכול

לתקן איתו יש דברים שאני לא יכול עם אמלק
אני לא יכול

כרגע ויש את
הצורה הרוחנית שבחומר

שהיא שאני אפעל את החומר בשביל התכלית לשם
שמיים עם הכוונה הפנימית

הנכונה לכן בעזרת השם שנזכה
להבין טוב טוב וככה כל בוקר לקום לתפילה

לסדר יום שלנו שהתיקונים הם נותנים את
הצורות לבוא בראש מה התיקון שאני צריך

לעשות מה זה בא לעורר בי לא כל דבר אני
יכול לקשור עכשיו אם זרקתי את הפח לא

להתמקד גם שם אפשר אבל זה מיותר יש דברים
לא כל כשח ק מזניים נחשב הו לא להגזים

בעיקר ביחסים החברתיים באהבת חברים ביחסים
עם הרב בתורה

ומצוות שמה בעיקר לראות את זה להתמקד שמה
זה הסביבה הטובה לייצר צורות אבל גם בכל

דבר אחר רק שם זה באופן כללי פה זה באופן
יותר פרטי א ש

נזכה עובר על האדם איזה דיכאון איזה מקרה
רע איזה

חרדה איזה משהו שהוא רוצה והוא לא
קיבל תעצור רגע תעשה

צמצום תנסה לייצר מזה צורה לדבקות
בבורא ואז

הרווחת הרווחת כי קנית משהו בנפש
החומר ממילא בא הולך כרף ען כמו תאים באור

שנפח לאבק כל הגשמיות היא ככה כמה שאתה
יותר יפה אתה יותר מכוער שאתה מזדקן כערב

עין 70 שנה מה זה ממש כמו תאור ש
מתקלים לכן באנו לפה לייצר צורה בעזרת השם

שנזכה לייצר
צורות ונחתום עוד פעם במה שאמר התיקונים

הם הנותנים את הצורות ולא המציאות את
הצורות אמן ואמן שבוע מבורך תודה

רבה אוקיי אז שלום
לכולם יש לנו עכשיו חברותות אחרי צהריים

מדי יום החל משעה 5 ע אתם מוזמנים הש
ראשון ככה יהיה באווירת אארון קודש אבל

בעזרת השם מה שנוכל נשדר את
החברותות וככה נוכל ללמוד ביחד פרי חכם

מאמרים זה ספר מאוד מיוחד מדבר על מדרגות
בהשגה הרוחנית

בנבואה בהשקפה היהודית הנשמתית
והפנימית בעל הסולם כידוע הוריד לנו את

הדברים בצורה מאוד הורה מצד המוחין מצד
החוכמה כמו האריזל שמציל אותנו מן המוחין

אבל הרבש בא והציל אותנו יותר לבבות דומה
לבעל שם טוב אז אין יותר ראוי מלהתחיל

לקרוא את הקדמת
הרבש רבי ברוך שלום הלבי אשלג לפרי חכם

ובעזרת השם להתקל קצת בדבריו בגדול זה
שיעור שהוא מאין למתקדמים אבל אנחנו נשתדל

להסביר מה שאפשר אם יש לכם שאלות
תשאלו אז אנחנו נתחיל בלימוד אומר הרבש

ישמחו החברים ויגיל התמימים ידידים אוהבים
יגילו בראותם דברים נחמדים מאמרים שכתב

כבוד קדושת האמור
זצל ואני אינ אני בא לספר בשבחו של כבות

קדושת האמור זצל אשר שיחותיו ודבריו

הקדושים מאירים בדורנו זה
דור הסתר

והחשכה זה של אסתר וגילוי שמעתי מפי קודשו
בערב סוכות שנת תשג בירושלים בעת שנכנס

לסוכה לראות אם היא עשוייה

כהלכתה ואמר שיש בת בחינות
בסוכה א' ענן ב פסולת גורן

ויקב
וביאר א' ענן ענן הוא אסתר דוגמת הענן

המסתיר את אור
השמש ואם האדם יכול להתגבר על בחינת הענן

הוא זוכה אחר כך לענן הכבוד שהוא בחינת
התרות דללה זאת אומרת הענן יש לו צד שהוא

מסתיר את השמש השמש זה כמו האנרגיה החיות
האלוקות גילוי ההשגחה שמתפשט לנבראים כשיש

שמש ויש משקפי שמש אז בעצם רואים
את הדברים ברורים דהיינו שיש יום זה סימן

כאילו שאומר שרואים את השגחת הבורא בצורה
מלאה כמו שביום אתה רואה את הכל ברור ואם

יש לך חושך אז אתה עיו מגשש קיר אתה לא
רואה כלום אותו דבר ברוחניות יכול להיות

שבן אדם יש לו נורות אולטר סגולות בבית
אבל הוא חשוך לגמרי מבפנים למה כי כי הלף

האור מזיק לו הוא צריך אור רוחני לכן אומר
החמה היא כמו משל הידיעה לגילוי

אבל יש בזה עניין שצריך להבין אומר הענן
הוא הסתר דוגמת הענן המסתיר את

השמש ואם האדם יכול להתגבר על בחינת הענן
הוא זוכה אחר כך לענן הכבוד שהוא בחינת

התרות דלאלה זאת אומרת הענן זה הסתרה
דהיינו שאני לא רואה את הידיעה אני לא

מרגיש את ההשגחה אני לא מרגיש שהבורא טוב
הוא מתיב אבל אם אני יכול להתגבר על

ההסתרה זאת אומרת לעשות עליה עבודה של
אמונה של

חיבור עצם הענן שהוא מסתיר יכול להפך לענן
כבוד מה זה ענן כבוד שהוא דווקא מגלה מגלה

את כבוד השם מגלה את ה את האמונה את
ההשפעה והוא אומר שהוא בחינת היתרות דיל

אלה יש התרות דיל אלה התרות דלתתא הוא עוד
לא הסביר אז בינתיים נמשיך

בכתוב וזה בחינת מן דאמא הנוהג בשיטה אלפ
שנה שהוא בחינת סוד שעדיין לא הגיע לטבע

הנקרא פשט ובחינת ענן הכבוד הוא על ידי
היתרות דיל אלה וזהו בחינת אל ושביעי

מבחינת שית אלפ
שנה תכף נסביר מה זה אומר שהוא כאשר זכה

לכך מבחינת הפרט שכידוע הכלל והפרט תמיד
שווים הם אבל הוא הנקרא מן דאמא ענני

הכבוד הוא אומר שבחינת מן
דאמא נוהג בשיט אלפ שנה מה זה שיט אלפ שנה

מה מה זה ישראל שיט אלפ
שנה ממה שאתה זוכר זמן תיקון איך פשוט זה

זמן תיקון זה זמן התיקון זמן תיקון זמן
ההכנה נכון שף זה בחינת ההגייה שיט אלפ

שנה זה זמן
ההכנה אומר שהוא בחינת סוד שעדיין לא הגיע

לידי טבע הנקרא פשט מה זה לידי טבע הנקרא
פשט דנו שהדבר גלוי שהדבר פשוט

לעיניים מבחינת ענן הכבוד הוא על ידי
התרות

דלאלה וזהו בחינת אלף השביעי מבחינת שת
האלפ שנה הוא יסביר את זה בהמשך המאמר מה

זה אומר אלף השביעי מבחינת שיט אשנה אבל
בקצרה זה כמו השבת של זמן התיקון זה כמו

השלמות

שבדרך שכאשר הוא זכה לכך מבחינת
הפרט שכידוע הכלל והפרט תמיד שווים הם אבל

הוא נקרא מן דאמא דנני הכבוד אוקיי אז הוא
אמר יש בחינה א' שנקראת ענן שנקרא מן דאמא

מבחינת מבחינת שית אלפ שנה ואמר שיש בחינת
אל השביעי שבשי אלפ שנה הוא עדיין לא

הסביר את המושגים האלה הוא ירד אליהם
בהמשך אבל הוא קודם חלק לנו את הדברים אז

יש בחינת ענן זה א' ויש בחינת ב שזה נקרא
פסולת גורן ויקב עכשיו הוא מסביר את זה כן

בבקשה מה הכשר בין התרות הדלה לבין ן בעצם
זה שזה שיטה אפשני זאת אומרת הייתי מצפה

שדווקא נברה צריך לעשות עבודה שם זמן
תיקון אז מה זה התרות הדלילה בהקשר הזה

נכון שאלה טובה הוא הגע בזה בהמשך אבל
דווקא אם אנחנו מדברים על הנברא אז זה

דווקא שהמלכות מעורבת שזה כמו האלף השביעי
אז לכאורה דווקא הת הרותה דלתתא היא כאשר

התחתון מעורב עם הרצונות הגדולים שלו שזה
דווקא מתאים לצד של שבת אבל דווקא בשבת

נחים אז איך זה מסתדר הוא יסביר את זה
בהמשך אז אני אענה על השאלה שלך עוד

מעט אומר ב' פסולת גורן ויקב שהוא בחינת
מן

דמלכות המתוקנת דווקא על ידי אמונה
הנקרא הי טעותה

דלתתא והוא בזמן שהאדם מוכשר מצד הטבע
היינו בחינת עצמו שזה נקרא מן דנוקבא

והוא בחינת אלף השביעי הנקרא וחת חרוב
כמאמר

זל שיט אלפה שני א ואלמה וחת חרוב כי לטלה
מגרמה ולא מידי שהיא בחינת מלכות אוקיי אז

הוא אומר הוא התחיל לענות על השאלה שלך
הוא אומר שיש בחינה ב שזה נקרא פסולת גורן

ויקב שזה בחינת התותה
דלתתא שההוא נקרא מן דמלכות המתוקנת דווקא

על ידי אמונה זאת אומרת התיקון של התחתון
של של התרות דלתת זה דווקא מגיע על ידי זה

שהוא מקבל על עצמו את
האמונה שזה נקרא התרות

דלתתא והוא בזמן שאדם מוכשר מצד הטבע
היינו בחינת עצמו שזה נקרא מנד נוקה שזה

מדרגה יותר גבוהה יש את
ההכנה ויש אחרי זה שזה כמו התרות דיל אלה

ויש שהתחתון משתתף עם הרצון שלו זה נקרא
הרותה דיל טטה שהוא קורא לזה מן דנו קווה

למה כי התחתון כבר מעורב פה והוא בחינת
אלף

השביעי כמו שבת הנקרא וחת
חרוב כילת לה גרמי ולא מידי שהיא בחינת

מלכות הוא נקרא חרוב כי כי הוא לא מתוקן
התחתון הוא באמת צריך הוא בחינת גורן

פסולת ויקב הוא צריך לעבור תהליך זה קצת
כבד עלשון הוא עוד מעט יסביר את זה בלשונו

הוא קודם כל מצוטט את הרעיון על כן יש
בחינת אלף השביעי שהוא בחינת וחד

חרוב שזה נקרא כמו גמר תיקון ויש בחינת אל
השביעי שמבחינת שיט אלשן שו בדרך פרטי

דיינו יש את השלמות 1000 שביע זה כמו השבת
זה השלמות יש את השלמות שבדרך ויש את

השלמות ש במטרה עצמה עכשיו עוד מעט יסביר
לנו מה ההבדלים בין השלמות לדרך ו השלמות

במטרה אל קודם כל מסביר לנו את הדברים אז
יש אלף שביעי שנקרא חד חרוב שזה כמו הרצון

הגדול שצריך לתקן השלמות שהיא כרגע חד
חרוב כמו עולם ניקודים שהוא נחרב ז כמו

הרצון לקבל הגדול כמו ההשתקפות הגדולה
שהיא כרגע לא מתוקנת אז היא נקראת אלף

השביעי זה נתקן את זה בימות ה בתחיית
המתים נתחיל לעבוד על הרצון לקבל הגדול אז

זה אחד ואומר גם יש אלף השביעי שמבחינת
שיט האלפ שנו שהוא בדרך

פרטי וההבדל בין דרגות אלו
ובזה שהשפע המושג בבחינת גורן ויקב הוא

בחינת הטבע היינו על ידי עצמו ודווקא אם
הוא מוכשר לקבל השפע הוא מקבלו זאת אומרת

איפה ש הרצון לקבל של התחתון צריך להיות
מעורב פה זה כבר עניין שנייה

אחת איפה שאתה רוצים לקבל של התחתון צריך
להיות מעורב זה כבר עניין שצריך

הכשרה אבל התרות דל אלה זה משהו שהוא בא
בהתקלות שהוא לא על עצם הרצון זה משהו שבא

מלמעלה אז זה יותר קל אבל התיקון האמיתי
זה דווקא שהת הרותה דלתה שדווקא המלכות

מתקנת אבל כדי להגיע לתקן את המלכות את
הרצון לשלמות יש הרבה הכנה שצריך לעשות

לפני זה לכן הוא אומר שההבדל בין דרגות
אלו הוא בזה שהשפע המושג בבחינת גורן ויקב

הוא בחינת הטבע היינו על ידי עצמו ודווקא
אם הוא מוכשר לקבל השפע הוא מקבלו אבל

בחינת ענני הכבוד שהוא עניין התרות דיל
אלה למעלה מהטבע דהיינו למעלה מהרצון לקבל

אלא מצד הרצון
להשפיע הוא יכול להשיג אף שאינו מוכשר כי

השפע בא מצד העליון בסוד אני השם השוכן
איתם בתוך

טומאתם ואם האדם מתקן את בחינת פסולת גורן
ויקב בחינת מלכות מן דנוקבא שההוא בחינת

אלף השביעי
זוכה לאלף העשירי שהוא בחינת גר ונשמה

כזאת יורדת לעולם באחת מעשרה דורות עד כאן
תוכן דבריו הקדושים אז הוא ציטט את בעל

הסולם קודם כל אנחנו תכף נסביר בשפת
החוכמה שפת הקבלה שזה יותר מובן מה זה אל

שביעי מה זה אל עשירי אבל בפשטות הדברים
שיט אל שנה זה זמן הגיע זמן

ההכנה שאנחנו בזמן הזה א עובדים על רצון
להשפיע שהוא רק התכללות יותר קל לתקן אותו

זה משהו שבא מלמעלה וכשאני רוצה לעבוד על
רצון לקבל על ההשתוקקות הפרטית שלי על

הרצון שלי לאושר זה עבודה שהיא קשה היא
תהיה בתחיית אמיתים אבל הוא אמר יש בחינת

רצון לקבל שאני משתמש פה גם בזמן תיקון זה
נקרא חפד עליה מה שלומדים

בפתיחה וזה נקרא אלף שביעי שמבחינת שיט
אלפ שנה ה נקרא

מה דנו קוה עכשיו הוא
יסביר מדברי קודש אלו יכולים להבין את

גודל נשמתו של האמור זצל ובאיזה מדרגה הוא
היה באת אמירתם כי כמה פעמים אמר לי שממו

לא אמר דברי תורה מטרם שהשיג את הדברי
תורה מפנימיות המדרגה אנחנו נוטים להגיד

הרבה דברים שאין לנו חתימה פנימית עליהם
כי אנחנו בלא לב שמה אז בסדר מותר לנו אבל

אבל צדיקים בעלי השגה הם לא אומרים מה שהם
לא משיגים הם לא מדברים באוויר כתוב כל מה

שלא נשיג לא נדאו בשם אז אם בעל הסולם בא
ומספר לנו שיש משהו שנקרא אלף עשירי זה

אומר שהוא השיג את זה אחרת הוא לא היה
מדבר מזה אנחנו מדברים על דברים שאנחנו לא

משיגים כי אנחנו קטנים אבל
הצדיקים הם מדברים רק על מה שהם

משיגים
וזה הוא אומר מדברי קודש אלו יכולים להבין

את גודל נשמתו שהוא זכה לגמר תיקון לאלף
סירי אחרת איך ידבר על זה ובאיזה מדרגה

הוא היה בעת אמירתם עכשיו הוא התחיל
להסביר לנו את הציתותים המאוד לא מובנים

שאמרנו פה ולהבין את דבריו באפס מה יש
לפרש שיש עניין שיתוף מידת הרחמים בדין

הנקרא מן דאמא שההיא בחינת בינה שהם כלים
דהשפעה

זאת אומרת שנעשה תיקון של שיתוף עם מידת
הרחמים בכדי שהה יכולת לתחתונים להגיע

למידת לשמה כמו שמבואר בפתיחה לחוכמת
הקבלה אם היה נברא האדם מבחינת מלכות לבד

הנקרא מידת הדין לא היה יכול לתקן מאסף
כלל כי לא היו לו ניצוצין של השפעה והיה

נמשל כבהמות שאיין בהם מבחינת השפעה כלום
לכן הגדי מידת הרחמים שהבינה למידת הדין

שהיא מלכות ועל ידי זה נעשה הכשר לגוף
האדם היוצא מבחינה ד' שיהיה כלול גם ממידת

השפעה זאת אומרת הנשמה מחולקת לשני
חלקים לרצון להשפיע

שבנשמה ולרצון לקבל שבנשמה למידת הדין
ולמידת הרחמים לחסד

ולדין לעצם והתקלות ברוחניות יש כלים
דפנים שזה נקרא גלגלת ועיניים שזה נקרא

רצונות השפעה לדוגמה אני נותן
צדקה אני מתנדב למען הכלל זה רצונות שיש

בהם תענוג יש תענוג גדול
בהשפעה וגם לפני

הקלקול גם זה היה לשם שמיים אבל כשאדם בא
להשתמש ברצון לקבל שלו למשל לאכול סעודה

שמה יותר קשה לכוון בענת להשפיע יותר קשה
לעשות את זה לקדושה למה כי זה עצם אצלו

הפרטיות שלו מעורבת
לכן האדם כלול מצד הנשמה שבו הרצונות

להשפיע ומצד ה רצונות דקבלה רצונות הקבלה
שזה נקרא מטרת

הבריאה זה נקרא מידת הדין זה מה שהנחש גם
בא וניסה לפתות את חווה לקבל בענת להשפיע

להשתמש ברצון לקבל הגדול שהוא נקרא מטרת
הבריאה שזה הרצון ההשתוקקות לאושר עילאי

אבל ביהדות צריך לעקוד את יצחק אי אפשר
להשתמש ברצון ליסר אי אפשר לקבל את הגר

עושים קו אמצעי עושים מנעולה יש תיקונים
שעושים למה כי מקבלים את התענוג רק במסגרת

הקשר לבורא רק במסגרת
האהבה לכן אומר שנהיה תיקון

מיוחד שהמלכות שזה מידת הדין שזה הרצון
לקבל תקלל ברצון להשפיע של הנברא ואז נהיה

עירוב אבל מצד אחד עליה וקוץ בה למה כי אם
הדין מתקל ברחמים בחסד אז לכאורה גם החסד

מעורב עכשיו בדין
גם שאני משפיע עכשיו אני עושה את זה כדי

לקבל יש פה איזה סיכון קטן מצד
שני הרצון לקבל תערב גם בהשפעה זאת אומרת

שגם הדין תערב ברחמים
לכן זה מה שמיוחד בנשמת האדם בשונה

מהמלאכים כי המלאכים זה רק רצון
להשפיע רצון להשפיע איך משה רבנו אמר

למלכים אין לכם מה לקבל תורה למה כי אין
לכם יצר הרע המדרגה האמיתית זה דווקא מתוך

השלילה דווקא מתוך הרצון לקבל דווקא מתוך
ההשתוקקות להשתמש בזה ולהקדיש את זה לבורא

זאת המעלה

בבקשה שוב פעם חוזר לאותה שאלה על שית
אפשני אז איך עכשיו אנחנו באמת

מבינים את עניין של השפעה ומציאות שבאה
מלמעלה אני מבין שזה עדיין מעורב עם מלכות

אז מה זה מציאות של א של מציאות שבא
מלמעלה

תרות דלטה לא דללה ומה זה ה מה זה העניין
הזה של כמ שאמרת שזה כאילו תיקום של רובו

רצון להשפיע ל לא רצון לקבל אם עדיין יש
שם רצון לקבל כאילו איך איך נכון להבין את

זה אזמן דמא זה כמו כלים דפנים כמו רצון
להשפיע בעל מנת להשפיע שזה רצונות השפעה

זה נקרא שזה בא מלמעלה זה לא שלא צריך
לעשות בשביל זה עבודה צריך לעשות המון

עבודה בשביל כי הרצון לקבל מעורב בזה אדם
הראשון לא עשה בזה עבודה באמת היה לו רצון

להשפיע טבעי לפי הרגש שידע מה נכון לנו
בגלל שבירת הכלים קליפות וחטא אדם הראשון

באמת הכל מרבב אז באמת יש אזה קודם כל
צריך לברר את הרפה ניצוצין מהטומאה ואז

באמת אפשר לעבוד איתם אבל לגבי שאלה שלך
התרות דיל אלה זאת אומרת מצד הרצון להשפיע

לכן זה נקרא דיל אלה כי זה כלים דפנים
כלים שבאים מלמעלה רצונות השפעה זה לא

שאיין שם עבודה יש שם הרבה עבודה תנסה לתת
צדקה לשם שמיים או להכין גלידה לחבר לשם

שמיים יש בזה עבודה אבל זה הרבה הרבה יותר
קל מאשר שאתם משתמש ברצון הפרטי שלך אבל

למה זה נקרא דיל אלה כי כאילו זה בא
מלמעלה זה כמו הרצון להשפיע שהוא בא

מהעליון
ש אבל כשאני משתמש ביתרות דלתת שזה נקרא

רצון לקבל שזה נקרא התותה דילטה שזה כבר
אהבה לא יראה כי ראה זה התבטלות אני מתבטל

העליון אבל באהבה אני צריך לערב את הרצון
לקבל שלי אבל כל פעם שאני מערב את הרצון

לקבל שלי זה סיכון גדול למה כי יש שינוי
צורה עכשיו האמת שמאמנים אותנו ב

בגולות מה זה גולות האור נמצא תמיד בנשמה
זאת אומרת [ __ ] קפה הזאת עכשיו אם אני

אהייה בעל השגה ר
הקפה הזה לא יהיה לי יותר טעים הוא לא

בהכרח צריך להיות יותר גדול יכול להיות
שזה יהיה אפילו כוסית יותר קטנה מה ישתנה

הנשמה שלי תפרש רגש אחר מהקפה הזה הנשמה
שלי תפרש רגש אחר מאשתי הנשמה שלי תפרש

רגש אחר מהמצווה זאת אומרת מה משתנה
הגירוי יכול להישאר אפילו יותר גרוע

לפעמים או יותר טוב עדיף שיהיה ממוצע אבל
מה משתנה הנשמה הפירוש שלי את הדבר כי

אנחנו רואים יש אנשים יש להם כסף יש להם
כל הסלבריטי יש להם כל מה שהם רוצים אין

להם תירוץ לא לאוב ורואים שהם כל יום
מתגרשים ולוקחים סמים למה כי אין אור אף

פעם בחיצוניות האור הוא רק בנשמה וכשלא
יודעים להתחבר לנשמה אז לא מרגישים את

האור אז אותנו באמת מאמנים בצעצועים זאת
אומרת הרצון להשפיע והרצון לקבל שנותנים

לנו בהתחלה הוא מאוד מאוד
קטן תבין שגם על זה קשה לנו להתגבר לכן

צריכים להזדרז כי הרבש אומר שעד שאנחנו לא
מתגברים על הצעצועים בחיים לא יראו לנו

אור רוחני אז באמת צריך להזדרז אבל נתנו
לנו כאילו כי העולם הזה הוא משחק הוא

אימון אז בתפיסה הראשונית של האדם לפני
שהוא איזה בעל השגה רוחנית מאמנים אותו בנ

העיר הוא דקיק בדברים קטנים בקפה בגלידה
ביחסי שוט בשמירת עיניים קשה לנו גם שמה

כי אנחנו ילדים קטנים כמו שלילד קשה
להתגבר על ה על הבקבוק מים או על ה שוקולד

הקטנה באמת הוא בוכה וצורח הוא לא משקר זה
באמת מה שהוא מרגיש הילד שלא נותנים לו את

הגלידה הוא
סובל מה משתנה כשהוא גדול ש הנפש שלו

השתנתה המסכים שלו יותר חזקים ואז זה בכלל
לא מדבר אליו ערכים אחרים מעניינים אותו

אז באמת מאמנים אותנו בצעצועים תשפיע על
החבר תעשה ככה וככה למה זה נקרא צעצועים

כי האור שם הוא נפש דנפש הוא מאוד תן אבל
דווקא שבן אדם עושה את התיקון לאט לאט

פותחים לו את
הנשמה בעיקר בתורה ומצוות ששמה הרצון לקבל

הגדול אומר בעל הסולם נמצא ברוחניות לא
בגשמיות הגשמיות מה זה 70 שנה כמה אתה

יכול לצבור כבר ב-70 שנה אז יהיה לך 1000
בנייני בסר מה אתה יכול כבר ליהנות מהם

תשתה 1ל כוסות קפה מה זה כבר אלף שניצלים
תאכל כמה תענוג כבר את כבר יחבר לך את

הרצון אי אפשר אין אור בגשמיות זה רק
ניצנוצים איפה האור נמצא בנשמה אם אני אפר

את אשתי עכשיו במא שכבות איפור אני אוהב
אותו או את הרגש שלי לאב דוקא את אשתי זה

משל או כמו הסלבריטי יעשו אל ניתוחים
פלסטיים

בשבוע אז מה יאהבו אותם
יותר למה למה לא יופי זה חוכמה כי זה רק

גירוי מה זה יופי יופי זה מדרגה רוחנית אז
אז אנחנו כן צריכים להשתמש בחיצוניות כתוב

זה אלי וענווה אלוקי אבי ומניה בעיקר
במצוות אבל האור האמיתי נמצא

בנשמה כמו שבעל הסלם אומר שאני נמצא בעולם
העשייה אני מרגיש דווקא שהתורה מסתירה לי

את הקדוש ברוך הוא אבל זה מדרגה כי איפה
שהוא מסתתר אני יכול לשחק מחבואים איפה

שהוא לא מסתתר אי אפשר לשחק מחבואים אבל
בעולם העשייה יש הסתרה מה זה אומר הסתרה

מה זה עולם העשייה מה מה את אתה אומר מה
זה נראה לך עולם העשייה

את מתכוון עולם סיי הרוחני או ש א כן כן
האמת שכן הרוחני זה בעצם א א עולם הכי

נמוך מעולמות הרוחניים זה הרוחניים כן כי
הוא יחסית גבוה אלינו ת גבוה אלינו מסתבר

ואתה יודע אני לא זוכר הרבה עליו כאילו
לאפיין אני זוכר שלמדנו פעם את העניין של

יבבה ויללה
ויללה אם אני לא טועה זה ביצירה יבבה זה

באשיה כל אחד מהם הוא יותר זמרת מוות
מתחבר למה שהסברת עכשיו ש שם באמת מרגישים

כל כך חסרי ענים חסרי ענים ביחס לאלוקות
ומרגישים אלוקות כאילו למה מייללים או

מבים כי מרגישים משהו רוחני כן אחרת לא
היית בוכה אם אין לך אבא למי תפקה כן כן

אבל כאילו אדם מרגיש שרק אם הוא יוצא מם
עצמו הוא ילך מה לדת אז אפשר לקיים שם

משהו בעולם השייה אין שם באמת סביבה נכונה
לפעול לרוחניות אבל זה זה רוחניות זה מקום

שאדם מבין שיש בורא כנראה הוא לא לא משיג
אותו כן זה פחות יותר מה ש תזכיר לי את את

השם

צדיק אז בלי שם מה מה זה עולם העשייה
לדעתך עשייה זה מקום שעושים בו אני יודע

שהוא יותר נמוך מכל השאר אה
מה שדיברת עם הרוחני אני לא שמעתי על זה

כן אבל הולמס המסי שזה זה אתה אומר מוכר
לנו טוב אתה אומר זה מוכר לנו טוב הר לנו

טוב כן
ו עושים דברים כל הזמן

[מוזיקה]
ו הוא רחוק המקום הרוחני אתה כל הזמן עסוק

בגירויים
מסביב הכל נסתר שם אז באמת אז יש לזה שתי

הסברים זאת אומרת שני הגדרות יש לגשמיות
הגדרה הראשונה

זה בחינה ד השתוקקות

נפרדות שזה נקרא כלי למה כי אם אני נפרד
אז אני מרגיש את עצמי אם אני כל היום בבית

אז אני לא עצמאי ההגדרה השנייה זה כל
המוחש ומדומה בחמשת החושים וחן שתופס זמן

ומקום מכונה בשם גשמיות זאת אומרת יש לנו
שני הגדרות לגשמיות א' זה ההגדרה הגשמית

שלה ב' זה ההגדרה הרוחנית שלה דהיינו
הנפשית ההגדרה הגשמית זה אומר כל מה שנתון

להדר חילוף ותמורה נפרדות שזה כל העולם
שגלוי לאיננו זה נקרא גשמיות ההגדר ההגדרה

הפנימית זה כל מה שהוא בא בבחינת הרצון
לקבל בבחינת הרגש ההשתוקקות הנפרד הוא

הנקרא גשמיות עכשיו עולם העשייה אז נדבר
קודם כל על עולם העשייה

הרוחני זה מצב שאומר הארי הקדוש בעץ חיים
שעולם העשייה רובו רע מה זה זה אומר שרו

בור ע יכול להיות שהבן אדם גר בארמון
בארמון בהוליווד בלוס אנג'לס אבל הוא נמצא

בעולם העשייה לא באצילות מה זה
אומר שהוא מרגיש אסתר פנים של הקדוש ברוך

הוא ואז הוא לא יכול להיות מאושר כי הקדוש
ברוך הוא הוא מקור האור וכל העולם הזה זה

כמו שאני אסתכל על אלף תמונות של
בית בסדר אז מה זה עוזר לי בחיים כל העולם

הזה הוא כמו תמונה כמו דמיון ביחס לנשמה
לכן עולם העשייה זה נקרא שאני לא מרגיש את

השגחת הבורא לא שאני לא מבין יכול להיות
שאני מבין אבל ברוחניות מדברים השגה אז אם

אני מרגיש רע בחיים אם אני לא מרגיש שלם
אם אני לא מרגיש השראה אלוקית בכל דבר

ודבר כמו בבית המקדש זה נקרא שאני בעולם
העשייה

הרוחני אבל זה מדרגה גבוהה למה כי בעולם
השי הרוחני מותו טוב זאת אומרת שיש לי

נקודה פנימית שמאירה לי התפקיד שלי להגדיל
אותה להגדיל אותה ולפי מה שאני מגדיל אותה

אני עולה בעולמות אבל לפני שבן אדם מגיע
לעולם העשייה הרוחני בכלל זה דרגה מאוד

מאוד גבוהה האמת וכמובן היא מתחלקת להרבה
מדרגות אז הוא מתחיל בעולם הצעצועים עולם

האשליה עולם הזה במושג הרגיל שלו זאת
אומרת שהוא מתעסק עם החיצוניות של העולם

עם גלידה עם שניצל עם שמירת עיניים שהאור
הרוחני שבזה הוא מאוד מאוד קטן ביחס

לרוחניות רואים גם הרבה אנשים שעברו דברים
בחיים שחוו דברים בחיים שראו את העולם הם

מחפשים משהו אחר או שמים כי זה מטשטש את
התודעה לכמה שניות וכאילו נותן להרגיש

בצורה לא מבוקרת מעבר לחומר כמובן זה לא
הדרך הנכונה אחרי זה יכול לפגוע אפילו

בתודעה הגשמית אבל רואים ש אנשים שטעמו את
הרצון לקבל דווקא לא מאושרים ממנו למה כי

באמת האור הגשמי הוא נמוך וכשאדם עושה
עבודה

רוחנית פתאום המדרגה הרוחנית שלו עולה
עולה בעולם הרוחני שלו ואז הוא חווה את

המציאות אחרת פתאום התעברה בו נגיד נשמה
מעולם העשייה הרוחני פתאום הוא יכול לאהוב

יותר את אשתו פתאום הוא יכול להרגיש יותר
רגש לאשתו פתאום הוא יכול להרגיש יותר רגש

למצווה
המצווה לא השתנתה אין הבדל בין צדיק שמניח

תפילין לרשע שמניח תפילין יכול להיות
שהרשע יקנה תפילין ב-5000 דולר והצדיק

יניח תפילין ב-100 דולר מה ההבדל
ביניהם הנפשה והנשמה הפנימית שהמעשה מגרה

במצווה
בכוונה בלב אם ככה רצה שהמציאות היא כולה

בתודעה היא כולה בנשמה רק אנחנו חייבים
להשתמש בעולם הזה מהרבה סיבות שזה לא

השיעור שלהם וילמדו במקומן כי זה דרך
התיקון דרך החיצוניות אנחנו מגרים את

הפנימיות דרך הפרטים אנחנו מגלים את הכלל
ובעיקרון בסוד תיקון הזמן והמקום שזה

הנושא ארוך שזה לא המקום שלו אבל התיקון
הוא תמיד

בנשמה אומר לא ניתנו הביא אומר מה אכפת
לקדוש ברוך הוא אם הוא שוחט את הבהמה

מהצוואר או מהעורף ו אומר לא ניתנו מצוות
אלא לצרף בן את ישראל אני אומר הרבה פעמים

בשיעורים למה אנחנו חוזרים בגלגול
קיימנו אולי 2000 פעמים הרבה מצוות

בגלגולים
הקודמים אם נספור את כל הגלגולים ביחד אז

פחות או יותר קיימנו את כל המצוות אז למה
אנחנו חוזרים כל פעם

בגלגול כי המצווה החיצונית היא רק או
הנגלית היא רק מדרגת נפש דנפש עד שבן אדם

לא משיג את סודות התורה שזה נקרא נרן חי
שזה נקרא שהוא צריך לעלות לשורש נשמ ותו

אז הוא לא התקדם זה מה שהוא צריך להשיג
לכן כל כך וב לעסוק בפנימיות התורה בחוכמת

הקבלה כי היא מלמדת אותנו איך להשיג את
הנשמה ש במצווה איך אומר האריזל רבי חיים

וטל בשמו בשם רבו מצווה בלי כוונה כגוף
בלי נשמה לכן כל עוד האדם עושה את המצוות

רק בעולם העשיה או תחתית עולם העשיה שזה
הכינוי למדרגה הנמוכה שאנחנו בדרך כלל

נמצאים בה
לכן הוא לא מרגיש הרבה הוא לא מרגיש כל כך

תענוג במצוות אם הוא יהיה כנה איתו יכול
להות שהתאבדות מהירות לו יותר איך זה יכול

להיות הרי האור האלוקי נמצא במצוות זה
מכיוון שעושה את המצווה בתחתית עולם

העשייה ושמה יש הסתר הוא צריך לעלות
במדרגות הרוחניות ואז גם הוא יפיק מהמצווה

תענוג יותר גדול יכול לה שאפילו יפיק
מהקפה תענוג יותר גדול אבל לא בטעם של

הסוכר במה שזה מגרה בו אבל כמו כמובן הוא
יחפש את הגירוי בדברי

הקדושה
בבקשה בטח זה חברו

אותה אז זה דלוק דלוק
לך עכשיו זה יהיה אוקי יש אנשים שפונים

לרוחניות במקומות אחרים כמו הינדואיזם
בודה נצרות נקרא לזה ם אני לא יודע אם

ירצה כל מה שיירצה מאיפה שהוא הולך אבל א
כן כל אחד מחפש את המקום הרוחני שלו ממקום

אחר וזה לא דווקא קשור לתורה שלנו למרות
שיש שמסכים את זה נכון המקור אז כילו זה

נכון נכון אבל מה הבעיה עם התורות האחרות
אם כי יכול להיות שהאיסלאם

צריך רק בלי לדקור אנשים אבל צריך ללכת
בתורה שלו התורה שלו נכונה עבורו אגב

הזוהר אומר גם שיש תפקיד לאסלאם ל לקליפת
ישמעאל שהאסלאם זה הענפים שלהם לתקן עבודה

זרה
בעולם א אם אתה מכיר מה שבעל השלם אומר

ב הקדמה לספר הזוהר שעם ישראל אין פורנות
בעל העולם אלא בשביל ישראל שכשאנחנו לא

עוסקים בפנימיות אז חיצוניות ומות העולם
עולה והם גורים לכל הפורענות אבל מה

החיסרון בתורות אחרות שאגב אמרת יפה שכל
התורות ינקו היהדות יותר מזה הפילוסופיה

אפילו כמה היהדות
איך בעל הסלם אומר התעטפו בטלית שנה שלהם

כאילו לזאת המראה לא היו
יכלו לחזות יסודות זה מליבם למה כי הם היו

בדיון עם בני
הנביאים גם אם יש הוא מאיפה הוא התחיל הוא

היה כן כולם יצאו מ כן כל התורות מבוססות
עלינו אבל יותר מזה לא רק התורות גם

הפילוסופיות ויותר מזה גם תורות המזרח מבו
ששות עלינו בצורה לא מתוקנת אבל זה מה

שאברהם נתן להם כתוב שאברהם נתן מתנות
לבני הפילגשים מה זה מתנות כוחות השפעה

אמנם אצלהם זה מתפרש על מנת לקבל אבל
במזרח יש הרבה חוכמה אגב היא מאוד מוגבלת

למה כי היא רק חתיכה מהפאזל
הרוחני השלם ושיש חתיכה יש פה שתי בעיות

גם היא לא מראה את התמונה השלמה וגם היא
מאוד מוגבלת וגם כשהיא נפרדת בדרך כלל ותה

לעבודה

זרה
הרי מה מה הטעות במזרח

למשל האמת זה לא השיעור אבל אולי בקצרה
נדבר על זה אפשר לדבר על כל תורה אגב

ולפרק אותה בחוכמת הקבלה זה זה באמת כלי
קלות אם מסתכלים על זה מהסודות מכיוון

שהכל נובע מהקבלה אבל למשל מה המזרח אומר
או בוא נתחיל אולי לפי סדר המדרגה מה

האסלאם אומר
אל אקבר רצון להשפיע על מנת לקבל אבל לא

משנה כרגע הם אומרים שצריך להשפיע אל אקבר
הרותה דל אלה הם אומרים אני קטן הבורא

גדול זה המטרה שלהם אגב התמסרות מה זה
איסלאם בערבית

התמסרות זה התכלית שלהם בשורש הרוחני
כאילו להיות משפיע בנת להשפיע שיכול להיות

שזה באמת הצינור שהם צריכים לבטא ב מציאות
אבל זה לא צינור שהוא שלם למה כי המטרה

היא לקבל בענת להשפיע לכן האסלאם זה חלק
מהפאזל

למה כי הוא רק כאילו עובד על הרצון להשפיע
זה גם עבודה אגב אם שמעת גם מותר

להיכנס למסגד זה לא נחשב עבודה זרה למה כן
נכון למה כי באמת כי באמת הם אומרים בדיוק

אמנם זה כן נקרא קליפה למה צריך לללמוד את
זה במקומו אני בקצרה אדבר על זה אבל בברית

מילה שלמה התיקון לא שלם ועוד כלל יסוד
חשוב אברהם יצחק ויעקב הם שורשי האמונה

שלנו אברהם יצחק
ויעקב הם כולם זה כמו האטום שיש לו קשר

מאוד אחדותי הם כולם קשורים אחד בשני
כלולים אחד בשני זאת אומרת גם אברהם יש בו

את יצחק ויעקב גם יצחק יש בו אברהם יק
ויעקב זאת אומרת בקדושה כל הקווים כוללים

את גמל הקווים אז אברהם שהוא חסד הוא חסד
שבמסגרת הקו האמצעי אבל ישמעאל לדוגמה שזה

כן חסד זה מלשון ישמעל אבל זה חסד שהוא
עומד לבד הוא לא בתוך הקו האמצעי לכן הוא

נקרא כליפה הוא יכול להיות אגב קליפה
דקדושה אם הוא ישמש את ישראל אל זה תלוי

בישראל הם הם יהיו ישראל אין הבדל כל כך
בגוף של יהודי וגוי שניהם גם נולדים עם

העורלה ההבדל זה בנשמה שלהם בעיקר בכל
אופן אז אנחנו רואים שהאסלאם זה חלק שהוא

לא שלם בפאזל ליהודי עבורם יכול להיות שזה
באמת בסדר פחות או יותר בתנאי שהם תומכים

בישראל והם יעשו את זה לעתיד כרגע אבל הם
לא יכולים לעשות את זה כי כי אנחנו לא

עושים את התפקיד שלנו אנחנו אור לגויים זה
בטבע של הגוי להתבטל היהודי כי זה בטבע

הבריאה שקטן בטל בפני גדול אבל אם אנחנו
לא עושים את

שלנו אז הם לא מקבלים את השפע בגללנו והם
יודעים את זה בתת מודה שלהם ואז הם שונאים

אותנו ו אבל זה בעצם הנ הם הם סטטיסטים
באמת שזה ככה קצת קשה להבין את זה אבל

האמת שהם באמת
בובות לגמרי אבל הרי מה משפיע עליהם המצב

הנפשי שלהם מה משפיע על המצב הנפשי שלהם
השר הרוחני שלהם מה משפיע על השר הרוחני

שלהם אנחנו הרי רואים שמת יוסף כתוב אה
ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף

מה זה לא ידע אומר בעל הסולם שאם הם היו
מחזיקים בצדיק אז הוא עדיין היה שומר

עליהם על בני ישראל יוסף אבל בגלל שהוא
הסתלק זאת אומרת שהם לא השיגו אותו יותר

הוא אז ללכן קם מלך חדש על מצרים זאת
אומרת ברגע שהקדושה יורדת אז הטו עולה אבל

אם הקדושה תעלה אין סיכוי לתומה ורואים גם
הם לקחו הכל מאיתנו אז נחזור לשאלה

המקורית כל התורות שדדו מאיתנו כקליפה
כפטריות מצד עצמה ולוקחת ומעכלת דברים שלא

שייכים לה אבל יותר מזה גם הפילוסופיה הכל
כך נאורה גם היא עשתה את זה גם תורות

המזרח הם
[מוזיקה]

בכלל חוץ אוקיי אולי נדבר טיפה על הנצרות
אבל נסיים בזה כי זה פחות הנושא הנצרות

לדוגמה יש בהם גם צד נכון מה אם תוריד את
העבודה זרה המקים ברצון התבטלות זה כמו

עבודה של יראה אבל זה גם לא דבר שלם למה
כי זה רק אמצעי נזיר צריך להביא קורבן למה

קורבן חטאת למה כי הוא מחטיא את המטרה מה
המטרה

להנות אז אצלהם כאילו ה מה זה קדושה
בנצרות כן מי שהוא בישופ יותר גדול אז הוא

אני חושב שהוא פחות מתחתן הוא יותר נבדל
ביהדות אם אתה יכול להתחתן אתה עוד יותר

קדוש גם משה רבנו שפרש מאשתו זה רק היה
לזמן מסוים אבל אחרי זה הוא הוא חזר לאשתו

זאת אומרת ביהדות גדושה זה להשתמש ברצון
לקבל להשתמש בפרטים אז אתה רואה שהם גם לא

נותנים תמונה נכונה הם גם עושים דבר חלקי
נוסף על זה שזה עבודה זרה וזה כבר יצא

לגמרי מהתמונה כי עוברים על יסוד מאוד
עיקרי מה היסוד שהבורא השם בורא מתייחד רק

על החידוש דהיינו המצאת יש לנו תושת הזה
פה היה לנו פה הפעם שלט כזה יפה השם בורא

מתייחד רק על החידוש דהיינו המצאת יש
מעין שהוא בחינת חומר של הכלים המוגדר

בבחינת הרצון לקבל שלא היה זה בעצמותו
יתברך בטרם הבריאה זאת אומרת מה זה הבורא

מה שמעבר לבריאה אז אם אני אומר שהבורא
יתגשם ובאמת כתוב ככה בספרי קבלה מסויימים

שהאור התגשם שהם גנבו גם הקבלה הנוצרית גם
גנבה מאיתנו אבל שהאור יתגשם לא הכוונה

שהאור יתגשם האור הכוונה שבחינה א' ירדה
לבחינה ד' אבל לא מדובר על האור

הצנוע צריך ללמוד את היסודות כדי להבין
אבל הם לקחו את זה כפשוטו אז הם אומרים

שהבורא התגשם כאילו בעולם הזה וזה נקרא
עבודה זרה למה כי הבורא הייחודיות של

הבורא זה שהוא מעבר לעולם הזה זה היסוד
הראשון לפני

הכל היסוד השני זה שאין תפיסה באור ובזה
נסם זה שאין תפיסה באור בלי כלי וזה הטעות

של תור המזרח הם אומרים אני אבטל את
הבריאה אני אהייה כמו הבורא אני אבטל את

הרצון אני אהיה עין לא אתה לא עין אתה
נברא אתה באמת עין אתה כלום אתה אפס אולי

אבל אתה לא עין כמו הבורא רק הבורא הוא
עין זה כוח רק של הבורא אז אם אתה אומר

אני אבטל את הבריאה ויהיה הבורא עוד פעם
זה עבודה זרה וכפירה למה כי אתה

נברא איש בזה האמת הרבה מה לדבר כי הכוח
של הבורא זה יש מ והכוח של הנברא זה יש

מיש אז אתה לא יכול לחזור להיות יש מעין
כי אתה יכול לעשות רק יש מיש ובקיצור זה

לא השיעור אז לא נעריך בזה אבל רואים איך
כל התורות הם קליפות ששדדו מאיתנו גם המדע

אגב המדע האומנות המוזיקה מה לא היה בבית
המקדש לויים

שניגנו אומנות מה לא היה כלי מנורה בבית
המקדש מאיפה לקחו את הכל חוכמה מדע טלסקופ

גלילאו הוא הוא פרימיטיבי הוא לפני 400
שנה העולם היה סליחה על ימנה לא אולי נגיד

את זה הדין פרימיטיבי טיפש עוד לפני 450
שנה חשבו שיש רק את כדור הארץ וכוכבי הלכת

הסובבים אותו לא ידעו שיש גלקסיות זה היה
כפירה לא רק מבחינת הנצרות להגיד את זה זה

היה כפירה מדעית להגיד שיש עוד עולמות מה
אומר האריז לפני 500 שנה

מה אומר המקובלים לפני היה אור אינסוף
ממלא כל

המציאות העיגולים העולם גול פעם חשבו
שהעולם

שטוח בדיוק 2000 שנה

כן בדיוק
כ כן ניוטון מה ניטון ניוטון לא כזה

חדש לא כזה ישן סליחה קיצר אז רואה אם ק
מתעמקים בדברים כולם התעטפו בטלית שאלה

שלהם כולם
שדדו מהיהדות עשו להם מטעמים משלהם אבל זה

לא סתם ככה הקליפה עובדת בעולם הרוחני אז
כאן זה הרי מה זה יוון יוון זה לא איזה

אומה יוון קיימת עוד היום יוון זה קליפת
השכל קליפת

הגאווה וזה אז היוונים היום נקראים אירופה
זה לא משנה אבל יוון זה לא משהו גשמי זה

רעיון רוחני שאני פועל רק לפי השכל רק לפי
התפיסה הגשמית למה היוונים כל כך רצו לבטל

את
המצוות איזה מצוות היוונים רצו לבטל אתה

אתה תלמיד ישיבה מה אתה אומר היוונים לא
היה להם בעיה מעם ישראל היה להם בעיה עם

איזה שני מצוות או שלוש או שני מצוות מה
היה הבעיה שלהם שלושה מצוות אמרו לישראלים

תעשו מה שאתם רוצים לא מפריע לנו אבל
שלושה מצוות לא מקובל עלינו שתעשו מה זה

השלושה מצוות האלה אתה זוכר ברית מילה
קידוש הלבנה אני חושב

ושבת כי זה מצוות שה הון לא מבין אותם מה
זה קידוש הלבנה מה אין פה הגיון זה מצוות

אמוניות לכן

רואים לשאלתך שאולי התשובה צת תרכה אבל
שהכל ביהדות אז אם עכשיו בן אדם רוצה

להגיע לתיקון הרוחני שלו למה לא להתעסק
ב בדברים לא שלמים שילך למקור אני רוצה

להיות בריא עכשיו לך לרופא המקצועי לך
תעשה רפואה טבעית מה תיקח כדורים וסטורי

ים עכשיו שגומר לך את הבריאות אבל כן בדרך
כלל בן אדם עושה את זה למה כי זה יותר קל

מה זה קליפה קל
ויפה שזה הטבע של החיצוניות קל ויפה אז

באמת למה לי לעשות עכשיו דיאטה אני עשה
ניתוח קיצור קיבה עזוב שזה מקלקל הורמונים

בגוף ושובר את האיזון אבל אני רוצה את
הדרך הקלה אבל הדרך הקלה בטווח הרחוק היא

לא טובה אבל זה התפקיד של הקליפה ככה היא
מאמנת אותנו אם היא לא היייתה עושה את זה

לא הי
מתאמנים

לכן כל התורות האחרות לפעמים זה בסדר שבן
אדם עובר דרך זה כי נסתרות דרחי האל כמו

שאומרים כל אחד עובר את המסע שלו ואת
ההכנה שלו אבל אי אפשר להגיע איתם להרבה

מכיוון שהם מאוד מצמצמות הם רק חלקים
בפאזל עוד דבר שבדור הזה הנצרות היא לא מה

שהיא היייתה האיסלאם הוא לא מה שהוא היה
הר הוא כותב בקוראן שאם יש לך ספק בספר

שאל את היהודי שקיבל את הספר לפניך ככה
הוא כותב אמנם אומר גם שאנחנו חמור נושה

ספרים צודק בעניין הזה גם חזל אומרים את
לקח את זה מחז אבל שאנחנו לא עושים את

העבודה שלנו אנחנו לא מעריכים את הספר ואז
הוא אומר באמת כשזה ככה אז אז הוא נגד

היהודים הוא דווקא אומר שהיהודים אם
הם עושים את מה שהם צריכים הם כמו חסידי

אומות העולם מבחינת האיסלאם על פי הקוראן
המקורי אתה רואה שזה לא ככה היום כי כל

הדתות התנתקו
מהשורש גם היהדות אגב מאז חורבן הבית

התנתקה מהשורש באה חסידות לעולם להחזיר את
זה בא בעל שם טוב בא הארי הקדוש לחבר

אותנו לשורש לכן חייב לעסוק בקבלה כי אם
אנחנו עוסקים רק בחיצוניות התורה זה גם

דומה לזה שאנחנו מחזיקים בחלק מהפאזל

לכן אומר בעל הסולם שהמשיח בא רק בזכות
אליהו הנביא שיתקע בשופר מה זה לתקוע

בשופר גילוי סודות התורה לכן אנחנו
חיייבים לעסוק בפנימיות שהיא תחבר לנו את

הפאזל נחזור ללימוד כי טיפה גלשנו אבל
בגלל שזה חברותה אז זה

בסדר אהה כן ועל ידי אוקיי אז נקראתי עוד
פעם ללכן הגדים מידת הרחמים שהי בינה נקרא

כלים דהשפעה רצון להשפיע למידת הדין שהיא
מלכות ועל ידי זה נעשה הכשר לגוף האדם

היוצא מבחינה ד' שיהיה קלול גם ממידת
ההשפעה זאת אומרת ו לנו הרבו לנו כאילו את

הרצון לקבל עם הרצון להשפיע אז מצד אחד זה
כאילו מוריד את הכל כי ברגע שאני מערב את

הקבלה עם השפעה אז זה מוריד מההשפעה א מצד
שני גם זה יכול להעלות את הקבלה ולחבר

אותה להשפעה זה כמו רות שהתקלה בנאומי מצד
אחד זה יכול לקחת אותה לקליפות ורפה לגמל

קליפות הטמאות מצד שני זה יכול להעלות את
נוגה לאצילות או ליצירה או לקדושה אז יש

בזה יתרון אבל יש בזה גם
חיסרון אבל אבל אבל זאת הדרך זאת אומרת

הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד ככה שהדר קודם
להוויה האדם הראשון בגדול יכל לתקן בלי כל

הבלאגן הזה אבל מכיוון שזה לא קרה ככה אז
זאת הדרך שאנחנו מלמטה מטפסים אומר ועל

ידי שיתוף מידת רחמים בדין נעשה צמצום ב'
שלא יכול להאיר רק ו ספירות הנקרא שית אלפ

שנה זאת אומרת צמצום ב זה שאני עובד על
רצון שהוא לא שלם שאני עובד על דברים

חלקיים אבל זה גם דבר טוב למה כי זה מאמן
אותי להגיע לשלמות זה מאפשר לי מתוך

החלקים להגיע לשלם כי אם אני אעבוד על
השלם ישר אז יש שבירת כלים אני לא

יכול אבל ב1000 שביעי יתבטל עניין הצמצום
ב ויאירו שוב כל ה1 ספירות

במדרגה דהיינו שזה יהיה כמו בחינת גר שזה
שלמות

עצומה כמשל אם בן אדם פעם הרגיש איזה
ניצנוץ של אהבה בזוגיות בנעורים גם זה

סתלק אחר כך אבל שהננו
הזה תכפילו אותו בלף בלי שהוא נעלם זה כמו

גר זה דבר
שהוא הערה של אושר שלם ומושלם קשה לנו

אפילו להבין מה זה אומר מרוב שאנחנו בגלות
אנחנו שוכחים אפילו מה זה אומר אהבה שהיא

אינסופית אבל זה נקרא גרה לכן אומר באלף
השביעית בטל עניין הצמצום ב וירו שוף כל

הע ספירות במדרגה זאת אומרת שהרצון של
האדם יהיה שלם ויאיר בצורה

מלאה וזה נקרא אלף העשירי משום שמאירים בו
כל הע ספירות היינו גם בחינת ג' ראשונות

אבל בחינת שיט לשנה הנקרא ק מה זה ק
הסף מלשון רווק שהוא לא שלם שיש לו חוסר

שלמות רווק כמובן עיקר הכוונה לרווק
ברוחניות יכול להיות שבמקרה שלנו זה גם

בגשמיות אבל יש הרבה נישואים שמבחינת
הנשמה הם רווקים כי רווק זה נקרא שהוא חסר

שלמ מות ונשוי זה נקרא שהוא באחדות עם
הכלל עם השכינה הקדושה עם התורה לכן תחלקו

המדרגות היינו שיכולים להשיג רק ש ספירות
המוכנים המכונים חבת חגית

דכלים אשר בתוכם מעירים רק חגגת נאי דורות
מכיוון שיש חוק של הופכיות כלים ואורות

וזה היה מאיר בעולם הניקודים בזמן הקטנות
ואחר כך כשהיה מעיר הגדלות והתבטלות ב אז

היה להם הכוח לקבל האורות בעל מנת להשפיע
והיו בעל מנת לקבל לכן נשברו אנחנו נקרא

עוד קטע אב אסיים כי הזמן שלנו מגיע
לסופו וכתב הארי זל בעץ חיים שאר הניקודים

שסיבת השבירה הייתה מתעם שהיו אורות
גדולים וכלים קטנים ולא יכלו לסבול האורות

ומור זצל בתס חלק ז מפרש היות שה הוא היה
גדול יותר מדי עד שלא יכלו לקבל אותו ב נת

להשפיע לכן נשברו לכן מה זה אורות גדולים
בכלים

קטנים מה זה כלים
קטנים כלים הכוונה מסכים קטנים זאת

אומרת שאין לי מספיק השוואה צורה לקבל את
האור כי הקליפה היא מקבלת את האור במקום

הנפרדות במקום החלה על הפנוי במקום הרצון
לקבל נת לקבל אבל בקדושה מקבלים את האור

במקום היחד אבל אני לא יכול להגיע לאהבה
שלמה בזמן התיקון אנחנו עובדים בחלקים לכן

אומר שבשביל הכלים הם קיבלו אור עצום של
מטרת

הבריאה שהם לא היו יכולים לקבל אותו לכן
ישברו הכלים אבל זה בא ללמד אותנו איך

אנחנו צריכים לפעול כדי שאנחנו לא נשבר

מקשה עניין שלשבת הצורה
ותורה פתאום תפסתי שממש לא ברור

לי איך
תורה אמורה לזכות או לזכך בני

ישראל במסלול הזה של עולמות
שציירת של לעלות מעשייה צירה ו הרי אם

מטרה הי להשפיע ע מנת להשפיע אני מצפה ל
שתיים שלו כללים פשוטים כאילו תעשה טוב

טוב לחבר שלך וזהו כאילו או משהו כזה או
תתרום כסף שלך לגמר כאילו לא יודע כמה יש

600 13 מצוות או יותר
אולי תתם מצוות כן איך איך בכלל אפשר

לחשוב על משהו כזה מורכב מגוון שגם מנוסר
בלשון של עולם הזה כמו ברית מילה שברור מה

עושים שם שזה דבר הזה הוא בעצם הד שלנו
לטיול לעולמות וזיכוך ו איך זה כזה מורכב

לא לא הגיוני כאילו בעולם הזה שאמור להיות
הכל פשוט כאילו לא מ ז אתה שואל לך מצוות

משפיעות על הרוחניות כן ולמה למה כל כך
הרבה מה כל כך הרבה פרטים שאנחנו תופסים

דברים פשוטים אני תופס פשוט או שלקבל או
לא להשפיע כאילו זה כן מכיוון שהנברא

הוא בנוי בחלקים
הוא בנוי מפרטים ואנחנו תופסים את את הכלל

דרך הפרטים זאת אומרת אתה תופס את השלם
דרך החסר ההדר קודם להוויה עכשיו ברוחניות

באמת כמו שאמרת יפה יש תריג מצוות שזה
אומר סך של פרטים מאוד מאוד מדויק שהוא בא

לגלות את הכלל באופן כללי זה נקרא 125
מדרגות אם תכפיל את הנפש שורך נשמה חיה

יחידה בחמש עולמות אז זה יוצא 125 מדרגות
אז כשאדם עושה את הכל כהלכתו שהוא מקיים

את התורה ומצוות כהלכתם אז בעצם על ידי כל
מצווה שהוא עושה הוא משיג את המדרגה השלמה

אבל בגלל שאנחנו פועלים בחוסר שלמות ולא
מכוונים במצווה ולא עושים את מה שצריך אז

לפעמים צריך לקיים את אותה מצווה הרבה
פעמים וצריך זה כמו אדם עושה ספורט אם הוא

מרים 10
גרם זה גם טוב זה מזרים לו דם אבל השריר

שלו לא גודל אז מרים עוד פעם 10 גרם והוא
אומר נו השריר שלי לא גדל מרים 100 פעם 10

גרם והשריר שלו עדיין לא גדל אז הוא אומר
הנה אני עושה הרבה פרטים למה זה לא

גודל כי צריך להעלות את
המשקל לכן מה זה המשקל הכוונה הפנימית

הנשמה שמונחת בדבר לכן דווקא שאדם כן
מכוון במצוות שזה נקרא תייג איטין שעושה

אותם כדי לתאר את הרצון לקבל דווקא אז הוא
מרגיש מאוד את ההתקדמות והוא גם מרגיש את

הקשר שלו לעולם הרוחני ובגלל שאנחנו עושים
הרבה פעמים את הפרטים בלי כוונה בלי נשמה

בלי לחבר אותם לנקודה הפנימית שזה הקבלה
מלמדת אותנו לכן אנחנו עושים את הרבה

פרטים הרבה פעם השובה השאלה השנייה שלך
היייתה גם מה הקשר בין המצווה הגשמית

לרוחניות המצוות בעולם הזה הם בנויות
בדמיון כי גבנה דלאלה הם דומות בדמיון

לעולם הרוחני אבל התשובה הכי פשוטה זה
שהקדוש ברוך הוא זה נקרא מקדש ישראל

והזמנים הוא נתן המצוות הרי נתנו מלמעלה
זה לא משהו שאנחנו

המצאנו יש סגולה מיוחדת במצוות הגשמיות
שהם מגרות אותנו זה בדיחה שאני תמד אומר

מה זה יוטיוב יוטיוב שלכאורה מחבר אותנו
לכל העולם לכל העולמות היום מה זה יוטיוב

באמת מה זה טיוב צינור לא טיוב זה צינור
זה אני מה זה יתוב הרוחני התורה למה כי

יהיה צינור שמחברת אותך לכל העולם יהיה
צינור לעולם הרוחני לכן המצוות שהם ניתנה

לנו מלמעלה אגב לא בהכרח שאתה צריך הגיון
בזה ככה התורה ציוותה גם אדם הראשון היה

לו הגיון בזה שהוא צריך לאכול מעץ הדעת
למה כי הוא רצה לקיים את מטרת הבריאה

וקדוש ברוך הוא ציווה לו שלא הוא היה צריך
לקבל את זה באמונה לא תמיד צריך הגיון בכל

דבר אבל בפשטות המצוות הן בנויות כן העולם
העליון לכן שאתה עושה את זה זה מגרה בך את

הנשמה כמו שנתת פרח לאשתך זה מגרה אותך
לאהוב את אשתך נכון למה כי זה הגירוי אבל

מצד שני יכול להות שנתת לי מלא פרחים כמו
הסלבריטי ואני משונא אותה כי צריך כוונה

אבל איך אני אדע מה לכוון יכול ללכת
לקוצ'י יכול ללכת לקורס זוגי שאני יכול

ללכת למקור לחוכמת הקבלה ואז שאני גם עושה
את המצווה גם פועל את הגירוי אבל מוסיף לו

את הכוונה הפנימית שבעיקר בה אני משתכלל
ועולה אז הזה מגרה אותי ומעלה אותי לאט

לאט בעולמות אבל בפשטות התשובה היא שזה
ניתן מלמעלה ככה אנחנו לא בהכרח מבינים

למה זה עובד ככה למה התפילין משפיעים לי
עכשיו על על אור

מקיף ומלמעלה ניתן לא חייב להבין כל דבר
אבל בפשטות זה בגלל שהמצוות הם מעין

בנויות כמעין העולם העליון בדמיון לעולם
העליון לכן הם מעוררים את התת מודע הרוחני

שלנו וזה מחבר אותנו לעולם
העליון אם תודה רב זה מאוד תונה ובאמת איך

אתה מבין
א הכוונה זה דבר פשוט או זה דבר מורכב זאת

אומרת השאלה
שלי אם נברא כמוני יודע לעשות דבר פשוט

לתת או לקבל אני יכול באמת לכוון במצוות
או שזה משהו שאני עושה בכאילו

אתה יכול לכוון במצוות אם כי אתה צריך
ללמוד את פנימיות התורה שהיא מלמד אותך מה

זה אומר לכוון אבל יש שני
שלבים כמו לפני בר מצווה למה ילד מקיים

תורה ומצוות מדין
חינוך גדול המצווה ועושה מאינו מצווה

ועושה לכן יכול להיות שבהתחלה אני עושה את
המצוות זה נקרא ריג איטין אומר הזוהר

מלשון עצות אני עושה את המצוות כדי לגרות
בי את הרצון כדי להתחבר אבל לאט לאט כפי

כמה שאני מוסיף
בכוונה אז אני גם משיג את הפנימיות של

המצווה משיג את הנפש ש במצווה את הרוח ש
במצווה אבל בש אני צריך לכוון איך אני

אלמד לכוון איך הרי אין ספר אין מתכון
לאהבה אי אפשר לכתוב כל הספרי אהבה זה רק

ליופי אתה לא יכול לכתוב על הלכות אהבה כי
אתה יכול לקיים את כל ההלכות של אהבה ואתה

לא אוהב את אשתך אתה לא אוהב את החבר למה
כי הפרטים הם רק גירוי יש פה משהו שהוא

מעבר משהו של הנשמה כמו שאמרנו הסלבריטי
יש להם את כל הכסף בעולם את כל הדברים

בעולם את כל היועצים את כל הניתוחים אין
להם שום תירוץ לא להיות מושלמים אבל אתה

רואה שהם כל היום נפרדים למה כי אין הלכות
אהבה זה לא משהו חיצו או דבר המצוות לא

עליך מלך לגמור כמובן אבל המצוות הם מגרות
אותך להשיג את השלמות הפנימית אבל זה

גירוי אתה צריך להוסיף לזה את כוונת הלב
את העראה את האהבה וזה מה שהתורה מלמדת

לכן כתוב שמצווה בלי כוונה כגוף בלי נשמה
כי התורה זה בחינת הכוונה ש במצווה בחינת

ההשקפה בחינת הנשמה לכן נקרא תלמוד תורה
גדול שמביא לידי מעשה אז יש את הפירוש

הפשוט שהוא מאוד נכון מה מה זה מעשה קיים
הלכות אם אני לא אדע איך אני אקיים מה

הפירוש האמיתי גדול התלמוד דהיינו ההשקפה
הכוונה שהיא מביאה עלידי התפשטות לגוף

לידי עשיית כלים לכן גדול תלמוד שמביא
לידי התפשטות לגוף גדול הראש שהוא מביא

לגוף המדרגה אחר כך לכן זה מקום לעבודה
תראה אתה עושה את המצוות אתה עוזר לאשתך

אתה זורק את
הזבל ואני לא מרגיש אוקיי תתפלל תעשה

עבודה יש פה תהליך פנימי מאוד ברור שהתורה
מלמדת אותנו לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות

התורה כי ככה בעצם
אנחנו לומדים איך לכוון את הנפש איך לשים

נשמה במצו טוב אנחנו נסיים נגמר זמננו
בעזרת השם נמשיך פעם

הבאה הקדמת בן
המחבר אנחנו בשיעור ב

נסכם בקצרה את מה שלמדנו בשיעור

הקודם
אמר

שיש שיט אלפ שנה שזה זמן מהלך התיקונים
זה נקרא זמן התיקון זמן

ההכנה ערב שבת אם
תרצו ויש את האלף השביעי שזה בחינת

השבת ואמר לנו שיש אלף
השביעי מבחינת שית אלפי שנה ויש את אלף

הסירי שזה השבת האמיתית שזה בחינת גמר
תיקון אמר שיש בחינת התרות

דלתתא והיתרות דיל
אלה התרות דילא אלה זה כמו מדרגת העירה

כמו מדרגת הרצון להשפיע שאגב זה מדרגה
עצומה ביחס למדרגות שלנו אבל ביחס

לתכלית זה
רק משהו שהעליון פועל כי רק שמשתמשים

ברצון לקבל ממש אז זה אומר שהתחתון מעורב
שזה מדרגת

האהבה וזה נקרא התרות
דלתתא אמר גם שבעל הסולם לא אומר את מה

שלא הסיג בשונה מאיתנו בעלי השגה
מקובלים כל מה שלא נשיג לא נדעו בשם לכן

מה שהם אומרים זה אומר שהם השיגו את
הדבר לכן אמר זה מראה את מדרגת נשמת בעל

הסולם אם הוא מדבר על דברים כאלה רמים
בבחינת אל הסירי זה מראה שודאי ה השיג את

הדברים בשט אמירתם כמו שאמר

הרבש ואמרנו ש יש עניין צמצום ב של שיתוף
מידת הרחמים

בדין מלכות עלתה לבינה
וזה אומר שגם מעירים רק ו

ספירות שזה נקרא כמו וק ביחס למה שהיה
בעולם ה ניקודים שזה היה

גר ואמר לנו שבאל השביעי התבטל עניין
צמצום

ב ואז העירו כל ה1 ספירות במדרגה ואז זה
אומר שיהיה גר לכן גם זה נקרא אלף הסירי

כי מהירים בו ג ג ספירות

ראשונות
אני אחזור כמה שורות אחורה מאיפה שהפסקנו

פעם הקודמת ונמשיך בלימוד אז אני קורא
בהקדמת בן המחבר

אומר אבל באלף השביעי התבטל עניין הצמצום
הב והעירו שוב כל 10 ספירות במדרגה וזה

נקרא אלף סירי משום שמאירים בו כל ה10

ספירות היינו גם בחינת ג ראשונות ג
ראשונות זה מושג שאומר שלמות חבד

גר בוכין דיחידה או דחיה זה מייצג מדרגה
של

שלמות אבל בחינת שיט אלפ שנה הנקרא וק
תחלקו המדרגות היינו שיכולים להשיג רק ש

ספירות המכוננים חבת חג דכלים אשר בתוכם
מאיירים רק חג נ דרות ואז הה מעיר בעולם

הניקודים בזמן הקטנות ואחר כך כשהיה מעיר
הגדלות והתבטלות ב אז לא היה להם הכוח

לקבל האורות בעל מנת להשפיע והיו בעל מנת
לקבל לכן ישברו זה בעצם שבירת הכלים מה זה

שבירת הכלים שמקבלים על מה שלא יכולים
לכוון בעל מנת להשפיע ואז נשברים למה כי

ברגע ש יש שינוי צורה זה גורם לפירוד בין
האור לכלי גורם לשבי

גורם לאחיזת הקליפות מה זה נקרא שיש כלים
לא הכוונה שיש השתוקקות אמרנו שזה לא הסר

את הסוד שכמה שיש לי יותר השתוקקות אני
מקבל יותר הפוך כמה שאני יותר בהשוואת

צורה אני יכול לקבל
יותר לכן מה זה אומר שלא היה כלים דינו

שלא היה להם
מסכים כלי הכוונה לוביות המסך דהיינו שלא

יכלו לכוון בנת להשפיע לכן נשברו אגב מה
ההבדל בין צמצום א' לצמצום ב' צמצום א'

אומר אסור
לקבל ב על מנת

לקבל מותר לקבל בענת להשפיע אגב אין
בעיה צמצום בת אומר אסור אפילו לקבל בענת

להשפיע למה לא מה אני מקבל להשפיע מה רע
בזה זה לא רע זה מצויין זה המטרה אבל אתה

לא יכול אתה תשבר יש הכנות תיקונים שאתה
צריך לעשות לפני אז אם אני לא יכול גם

לקבל נת לקבל וגם לא לקבל להשפיע מה סגרתם
לי את הבסטה מה נשאר לי לעשות אתה יכול

להשפיע בנת להשפיע או יש עניין גם של החב
ד עליה שזה מה שהרצון לקבל תקלל ברצון

להשפיע אגב זה מדרגות
עצומות ביחס לצעצועים של העולם הזה חשוב

להבין גם אל שביעי אל סירי הוא לא מדבר על
זמן גשמי זמן הגשמי זה רק השתקפות במראה

זה רק
סימן אל זה מושג

רוחני שנה זה מושג רוחני
שית אלפי שנ יזה מושג רוחני יש דעה בחז

אגב שיכול להיות שבע פעמים אתה 6000 שנה
גם בעל הסולם הביא את

זה לא מדובר על זמן יכול להיות גם שבע
מיליארד חלילה כן אבל אולי לא מדובר על

זמן גשמי זה מושג רוחני שכתוב ששלמה המלך
התחתן עם אל נשים יכול להיות שהיה לו 2000

נושים גם יכול להיות שהיה לו חמש זה רעיון
רוחני את יכול להתבטא ככה ככה זה פחות

משנה אבל אל זה מושג של מדרגת
החוכמה שיט אלפ שנה מייצג מדרגה ותהליך

שהנשמות צריכות
לעבור לכן אנחנו מדברים כממה שאמרנו

בשיעור הקודם זה שיעור למתקדמים אז אני
לא לא רוצה לחזור על זה כל פעם א בגלל שזה

חשוב אז אני אגיד את זה עוד פעם שאנחנו
מדברים בזמן ומקום אחד היסודות של לימוד

חוכמת הקבלה שלא מדברים מזמן ומקום גשמי
אלא מד מעבר לזמן ומקום

גשמיים נתקלתי שבוע שעבר במצווה יפה מצוות
שילוח

הכן שלח את איך הפסוק הולך

נסתכל קצת אף אני לא זוכר בעל פה היום

דברים אבל גוגל או גלגל אתה יודעים טוב
זוכרים הכל אז הוא אומר כיקר כן לציפור

לפניך בדרך על עץ בכל עץ או על הארץ
הפוכים או בצים והם רובץ על הפוכים או על

הבצים לא תיקח האם על הבנים שלח תשלח את
האם ואת הבנים תיקח לך למען יתב לך ורח את

הימים א זה ידוע מצווה שרודפים אחריה הרבה
יותר מזה אפילו לא צריך את הביצים רודפים

אחרי המצווה הזאת למה כי זה מצווה שמסוגלת
לאריכות ימים וכולנו רוצים אריכות ימים יש

הרבה פלפולים מה הרעיון של המצווה עכשיו
באמת שהסוד של המצווה זה זה אחד הסודות

הכי מטורפים והעמוקים

שיש ו לכאורה אם אני מסתכל על המצווה
הנגלית של שילוח

הכהן זה מצווה
שהיא נראית אפילו עוברת על צער בעלי חיים

כמובן תורה צפתה אנחנו יודעים פחות מהתורה
ודאי זה לטובת הציפור לטובת הכל התורה

יודעת מה היא אומר
אם אנחנו מסתכלים מהצד זה נראה לכאורה

ברברי
אפילו אבל הסוד של המצווה הזאת הוא עצום

אבל לא מדובר רק על החיצוניות של
המצווה אם אני אתפס רק בחיצוניות של

המצווה הסגה שלי תהיה מאוד מאוד מאוד מאוד
מצומצמת מה עושים צדיקים מה עושים בעלי

ההשגה אנחנו שיעור למתקדמים בכל זאת
לוקחים

את הגירוי
הגשמי שנמצא בתוך העולם הזה בתוך המראה

הגשמית בתוך הזמן והמקום למשל מצוות שילוח
הכן אני משלח את הציפור לוקח את הביצים או

משלח אפילו אם אני לא צריך את
הביצים עושה את המצווה אבל המצווה הזאת

היא ר גירוי למדרגה רוחנית סומה שנמצאת
מעבר לזמן ומקום האור העצום הזה הוא אף

פעם לא יתקבל בציפור הגשמית או בבצים
שלה זה רק מראה שדרכה אני פושט את

הרוחניות של
המצווה ואז אני מלביש אותה בחומר רוחני

אני יודע שזה קצת קשה השפה מעבר לזמן
ומקום

ובחומר הרוחני
הזה שנייה רגע אנחנו צריכים לבדוק משהו

בהקלטה

כן ובחומר הרוחני
הזה שהוא מעבר לזמן ומקום אני אקבל את

ההערה העצומה של
המצווה לכן הגשמיות היא גירוי מוכרח אבל

היא מגרה לנו את הנפש והיא מפגישה אותנו
עם הנשמה

שלנו
אבל את האור אנחנו תמיד מקבלים בכלי

הרוחני
בנשמה מעבר לזמן ומקום מה זה

הציפור למשל בחינת הלא
לשמה האדם צריך לשלח את הלו לשמה שאגב הוא

היה צריך להשתמש בו זה היה הכנה כמו שהת
לפש היה

הכנה הוא משתמש בה לא לשמה כי הכנה חרי זה
הוא משלח את הלו לשמה והוא לוקח את הבנים

מה זה
הבנים ההבנות דקדושה מדרגת

לשמה מה שהוא השיג על ידי אזה שהוא פעל
ביגיעה בלא לשמ כדי להגיע ללב שמ בשביל

הבנים שזה שדות
התורה את זה הוא כן לוקח את הלא לשמ הוא

משלח כמו שאברהם היה צריך לשלח את הגר כי
הא רק היייתה הכנה לגבירה

לפנימיות למ תלך והרך את הימים מה זה
אריכות ימים ככלל מה איפה שכתוב אריכות

ימים הכוונה שני רש
ה רוח

המזגן ככלל איפה שכתוב אריכות ימים בתורה
הכוונה למדרגת

החוכמה

אז
הציפור

המצווה אני מוכרח כל עוד אני בעולם הזה
יותר מזה אפילו צדיקים

גדולים כל עוד הם בעולם הזה הם
חיייבים לקיים את המצוות בכל הבחינות

שלהם גם בזמן והמקום אבל הם עושים את זה
רק כגירוי

הגירוי
הזה

מגרה לי את
התודעה ואז אני פושט את הצורה הרוחנית

שנמצאת בחומר הגשמי שהוא השליה אגב אבל
לכן התורה נתנה לנו מצוות מוזרות ספר תורה

כתוב על אור של בהמה דבר כזה קדוש לא כי
זה סוד אור זה בחינת עשייה הכל היא כאילו

לוקחת התורה לוקחת את החומרים הגשמיים
והיא מסדרת אותם בדמיון לעולם הרוחני

וברגע שהם בדמיון אני יכול לפשוט מהם את
הפנימיות אבל את הפנימיות שאני פושט מהם

אני לא יכול להלביש אותך בחזרה במראה
הגשמית בזמן

והמקום כמו שאומר רשבי אם התורה היא
סיפורים לאומות העולם יש סיפורים הרבה

יותר יפים אלא אני לוקח את הצורה הרוחנית
ואני מלביש אותה בחומר רוחני מעבר לזמן

ומקום שזה נקרא
ביעה דקדושה או חלילה דטומאה

שש
שמה נמצאים חומרי

הגלם האמיתיים והחומר גלם בעולם הזה זה
בכלל השליה השליה מוכרחת בעיקר בתורה

ומצוות אני רואה שהמצלמה עושה ברוגז איתנו
היום אבל נסתדר

לכן זה כל העשות של המצוות בעולם הזה הם
באו לגרות ולחבר אותנו לפנימיות אבל זה לא

מספיק אנחנו צריכים לחדור לנקודה הפנימית
להגיע למדרגה הרוחנית של המצווה כמו שאני

תמיד אומר קיימנו כל כך הרבה מצוות
בגלגולים הקודמים כמעט את כל המצוות אפילו

היה בית מקדש אז גם מצוות של בית המקדש
קיימנו אפילו אפר פרה אדומה קיימנו אז

מזמן אנחנו חוזרים כל הזמן בגלגולים הרי
קיימתי את המצווה קיים אותה 2000 פעם מה

השתנה פה אלא לא עד שאני לא משיג את הנר
אנחי שזה אומר פנימיות של המצוות שזה נקרא

סודות התורה אז אני צריך עוד פעם קיים את
המצווה זה כמו במכון כושר אם אני ארים

2000 פעם גרם שריר לא יגדל צריך להרים 10
גרם 20 גרם 30 גרם צריך לתת לשריר

להתפתח אבל אם אני מקיים את המצווה רק
בנגלה שבה רק בחיצוניות שבה אז כמו שאני

מרים 10 גרם כל החיים אז נכון זה מזרים לי
דן זה ישמור עלי יקיים אותי אבל זה לא

יביא אותי להשיג את שורש נשמתי מה כן יביא
אותי ג את שורש

נשמתי להרים את המשקל במה מתבטא המשקל
בלשים אד חומר

גשמי לשים עוד ציציות למשל לשים עוד ביצים
בקן לציפור לא הגירוי צריך להיות סביר או

בבחינת זלי ואנוהו גירוי זה גירוי עשה את
מה שצריך אבל עיקר ההתקדמות תהיה בכוונה

ברגש בנשמה שבמצוות ושמה זה לא נג גמר זה
כמו

באהבה כמו ביחסים יכול להיות שיש לכם בבית
את כל הכסף את כל הזהב ת כל הבניינים כמו

הסלבריטי כמו הזה והם כל הזמן מתגרשים כל
הזמן רבים למה כי יש להם הרבה חומרים

גשמיים א אין להם חומרים
רוחניים והחומר הגשמי צד עצמו הוא דבר מת

הוא דבר שהוא נפרד שאין לו

נשמה לכן עלינו

להתעסק בחומרים אמיתיים אז כל זה אמרנו
בהכשר לשית אלפ שנה גם העניין של גלגול

נשמות אני שומע הרבה הרצאות על פניו של
קבלה שמסבירים את זה בחיצוניות כי באמת

חסר להם את היסודות של שפת
הענפים אבל גם גיגלו נשמות חייב להעביר את

זה להבין את זה
מעבר לזמן

ומקום בפנימיות בגוף אחד אז אם כתוב שאדם
מתגלגל בדבורה זה אומר שהוא מתגלגל בכו

שמאל כתוב שהוא מתגלגל בחמור זה אומר שהוא
מתגלגל ברצון חומרי אבל פיזית האדם לא

התגלגל
ב בבהמה כאילו האמת שפיזית האדם גם לא

מגולגל בגוף הגשמי זה לא פיזי זה רק משל
אבל אבל ברצון של עצם של בהמה כאילו ממש

בבהמה כמו שנבין את זה בשפה הפשוטה שלנו
זה לא יכול לקרות למה כי זה לא תורת

הדרוויניזם פה ה אדם מייצג מדרגה שנקראת
זירן פין דאצילות מדרגה שהיא כלל היא אף

פעם לא הופכת פתאום להיות בהמה היא אף פעם
לא הופכת פתאום להיות תמיד הוא נשאר כל

פרט כפוף לכלל בהוא נמצא כל הבא מתחילת
אצילותו אינו משתנה לעולם האדם זה נשמה

מיוחדת בפני עצמה
א בצלם אלוקים האדם תמיד מגלגל באדם למה

כי זה הסימן לזיר אנפין דאצילות רק הוא
יכול להתגלגל להתנהג כמו

בהמה לפעמים אפילו לעשות מעשים של בהמה זה
דברים שהם די פופולריים בדורות האחרונים

אבל הוא עדיין יהיה בתוך האדם אבל זה לא
לא פחות

סבל אומר הרבש נגיד בעלי השגה שהתגלגלו
במדרגת אדם שזה מדרגה

עצומה ונפלו ממדרגת האדם שבהם למדרגת בהמה
נגיד הם זוכרים את האורות העצומים שהיה

להם בעולם הרוחני במדרגת האדם ועכשיו הם
רואים שהם נהנים דברים חומריים כמו בהמה

והסבל שלהם
עצום עצום מאוד למה כי היה להם אור רוחני

עצום ועכשיו הם
ירדו להתעסק בדברים מאוד מאוד חומריים יש

לנו פה בעיה במצלמה אני כבר

חוזר

חזרנו לכן זה האמת שזה לא כזה סוד ומר
אולי זה סוד למי שלומד בנגלה אבל בדור הזה

זה דווקא דבר שהוא גלוי כל ה לאט לאט יותר
מדברים על זה אבל

ה התורה היא לא תורה דעשיה התורה היא
רוחנית כמו שאומר בפרשת בעלותך התורה היא

סודות עצומים וגדולים התורה היא ממש ממש
לא גשמית

אלא זה הכל משלים לדברים מעבר לזמן ומקום
כמו שאומר רבות בזוהר בעלותך כמו שאומר

מבוא לספר הזוהר כמו שאומר לפני תחילת הטס
בעל הסולם שמקובלים השתמשו בהם כסימנים

בעלמה לרמז על שורשיהם

העליונים

אבל אומר שמי שלא מסיג את השורשים
העליונים יהפוך את ידיו ורגליו בלימוד

בתורה ודומה לאדם שעוסק בנייני העולם הזה
ולא מכיר את עסקי העולם

הזה לכן עלינו ללמוד את הדברים מעבר לזמן
ומקום בצביונה הרוחני ובגדול א בדורנו

בעיקר לומדים את זה דרך פנימיות תורה
בחוכמת הקבלה ואז לאט לאט אנחנו גם

מתמירים את זה לנפש אנחנו לומדים הרי
הלימוד זה לא עניין

טכני הלימוד הטכני הוא רק אמצעי הוא רק
סימן אבל לימוד זה צורת חשיבה צורת תפיסת

מציאות אז לאט לאט אני דרך הסימן הגשמי
דרך [ __ ] מים דרך התפילין דרך

השמש אני יודע לפשוט מהגירוי האלה רצונות
רוחניים מעבר לזמן ומקום ואז זה משחק אחר

לגמרי אבל התפיסה הגשמית הרגילה וזה
בכוונה ככה זה קליפה ששומרת גם על הפרי

ועוד הרבה סיבות שדוברו בשיעורים המתאימים
כאילו אני תופס את הדברים רק בזמן ומקום

בצורה חלקית בצורה נפרדת כל שעה בשעון היא
עומדת לבד אבל ברוחניות הכל זה בעט ובעונה

אחת היום והלילה הם ביחד זאת אומרת אם אין
לי יום אם אין לי לילה אין לי יום כי בלי

כלי בלי חיסרון אני לא מרגיש את האור אבל
בזמן והמקום זה כאילו נפרד פעם אני עצוב

פעם שמח פעם אני קליף פעם או הפרטים
בכוונה מפוזרים אבל נותן לנו את האפשרות

להתאמן ולתקן בסוד הגדול של הזמן
והמקום אוקיי אז אנחנו נמשיך בכתוב רק היה

חשוב לי להבין שאנחנו לא מדברים פה על
שליט לשני

גשמיות אם כי כסימן כן אפשר לדבר על זה
ורואים הרבה דברים באמת בסימן מאוד יפים

כמו שאזור אומר ש קליפת ישמעאל תשלוט בהר
הבית דהיינו שמשפיע בעל מנת קבל ישלוט

ברצון דדו ושה אבל רואים גם בגשמיות
כסימן נגיד האסלאם שולט בער הבי שהם באמת

התורה שלהם זה להשפיע ב מנת לקבל או
בתכלית שלהם בשאיפה שלהם להשפיע בעל מנת

להשפיע אז רואים שהדברים קורים
אבל יש גם דרך הצדיקים יודעים את זה איך

לפרש בדיוק אבל אבל צריך להבין שהזמן
והמקום זה כמו מראה שבורה אזה זה כמו אור

מגיע להם מגלקסיה מאוד מרוחקת אז הוא גם
נשבר באור בדרך הוא גם

אה איך זה נקרא
אה כדור שעור עובר בריק הוא יש לו את

מירות העור א שוא עובר בתוך חומר אז
א הוא עובר בצורה ייותר

איטית

לכן זה המצלמה
פה מקווה שבשיעור הזה צ

בסדר לכן אז שכאילו הרוחניות מתראה אלינו
דרך המראה הגשמית המראה כזאת רחוקה שעד

שהדברים קורים עד שהם מתבטאים עד שהם זה
כאילו לא מדויק זה לא סיבה ותוצאה אין קשר

של סיבה ותוצאה בין הרוח לגשם יש קשר של
ענף ושורש שעובר דרך מסננת של זמן ומקום

עכשיו מקובלים עצומים הם באמת יודעים גם ל
לפשוט זה נביאים עצומים ואפילו הם עד כדי

ככ גדולים שהם יודעים כאילו אפילו לפש את
הסימן הגשמי ולראות את הקשר הרוחני שלו או

גם לראות איך הרוחניות מתבטאת בגשמיות הם
לא עושים את זה על כל שטות יש גם עניין לא

לעשות את זה אבל על דברים כלליים כמו
נבואות כמו מהלכים קוסמיים כמו שבעל הסולם

אמר שניתנה לנו ארץ ישראל זה סימן לתחילת
הגאולה הזדמנות לגאולה זאת אומרת המקובלים

יודעים לעשות את זה אבל זה אמר שזה רק
הזדמנות לגאולה זה עדיין לא ה

גאולה כמו שאמרנו זה שהמציאו אינטרנט זה
לא אומר שכולם

מחוברים אז צריך ללמוד את כל כל דבר
במקומו וזה חוכמת הקבלה מלמדת

אותנו אוקיי
א ההקלטה פה לא עובדת לי טוב אבל אני

מקווה שהשידור
בסדר נמשיך בכתוב כתב האריזל עץ חיים שאר

הניקודים שסיבת השבירה הייתה מתעם שהיו
אורות גדולים וכלים קטנים ולא יכלו לסבול

האורות ומר זצל בתס חלק ז מפרש היות שאור
היה גדול מדי שלא יכלו לקבל אותו בעל מנת

להשפיע לכן נשברו ועל כן אומר האריזל
שכלים דפנים וכלים ד אחוריים נשברו יחד

נתערבו זה בזה ומהכל שנשברו יש כלים שאפשר
לברר והם מתבררים ומתקנים על ידי עולם

האצילות וכן אומר אשר מה שמבררים הוא רק
כלים דפנים ומזה יוצא

הקטנות דאצילות
והגדלות דאצילות מבררים רק מה שהכלים

דפנים נכללו מהכלים ד אחוריים אל המלכות
עצמה נגנזה ברדלה ובער שם כלים דפנים הם

כלים דהשפעה בכלים אלה יכול להעיר רק אור
דחסדים וזה זה נקרה קתנות כי מעיר במדרגה

חבת חגה דכלים וחג נעי דרות וחסר נעי
דכלים וגר דרות זאת אומרת ביחס לשלמות

הרוחנית כי זה אורות עצומים גם הקטנות
דאצילות זה אור מטורף שוא אפילו לא נתפז

ביחס למדרגות שאנחנו מכירים פה יש אזה
פירורים אבל ביחס לשלמות הכללית זה אור

שהוא קטן יחסית זה אור זה נקרא רק
קטנות

ולכן יש כלים דפנים שזה רצונות השפה יש
כלים ד אחוריים זה רצונות דקבלה אז אומר

שהקטנת היא באה מהכלים דפנים והגדלות היא
באה מהכלים ד אחוריים שיקללו בכלים דפנים

זאת אומרת זה כמו החב דליה כמו רצון לקבל
שיקלל ברצון

להשפיע
ו כבדיחה נגיד זה כמו נגיף

מוחלש זאת אומרת זה רק חלק מהרצון אזה כבר
מדרגה גדולה אבל זה חלקי ביחס לשלמות

הגדולה ובשביל השלמות חייב את המלכות
מלכות האינסוף גדלות כלי הקבלה שיני גנזה

ברדלה זאת אומרת
בקדושה היא גנוזה הא עובדים איתה בצורה

נסתרת אי אפשר להשתמש בה משתמשים ב רק כדי
לעורר את הרצון ואז עושים תיקונים בסוד

מנעולה ומפתח של הקב האמצעי ובהם מקבלים
את האור אבל אי אפשר לקבל אותו במלכות

עצמה כי זה יגרום עוד פעם לשבירת בכלים
ונפרדות בתומה כן מנסים לקבל את האור על

הרצון הגדול בתומה הרוחנית בתאו הגשמית
מנסים אבל גם בתומה הרוחנית מנסים אבל להם

אולי סיכוי קצת יותר להצליח לזמן מוגבל
אבל גם להישבר בהתאם ובתו הגשמית מנסים

לגרד את זה פעם ידעו לעשות את זה יותר
היום מנסים לעשות את זה דרך כל מיני דברים

קיצוניים שעושים בחיים זה יכול להיות
דברים קיצוניים בתאוות זה יכול להיות

דברים קיצוניים בטלוויזיה אפילו בסדרות
במשחקים

בספורט מנסים כאילו בלקחת סמים כדי לגרה
את התודעה

חזק והיום גם חושבים שאהבה היא דווקא
פתוחה היום א אני מביא את זה כמשל כי

אנחנו צריכים לדבר בשפת הדור היום כאילו
מאמינים אנשים במערכת יחסים פתוחה כבר לא

מאמינים בברית הנישואין מנסים כל מיני
דברים קיצוניים כאילו כדי לקבל את האור כי

באמת האור לא נמצא בשגרה אבל גם ככה לא
מקבלים את האור הפוך ככה הוא גם מסתלק

יותר אחר כך וגם מפיל יותר למטה אבל מנסים
אבל בקדושה זה לא עובד ככה בקדושה יש א

דרכים לקבל את האור תיקונים שצריך לעשות
כדי לקבל את האור ונכון שהתיקונים האלה

מחייבים יגיעה רבה ועבודה פנימית וטהרה
אמיתית אבל דווקא שם שמקבלים את הור האור

נשמר וגם כשהוא עולה למעלה כי נותנים לנו
מדרגה חדשה להתאמן עליה זה כמו שהמאמן

במכון כוש שר שם לי עוד
משקל על

ה מכשיר או על המשקולת ואז אני מרגיש
כאילו שאיבדתי את הכוח למה כי יותר קשה לי

להרים אבל לא באמת איבדתי את הכוח יש לי
עדיין את הכוח אני פשוט מרים משהו יותר

כבד אז אני מרגיש יותר כבד אבל בעצם אני
מרגיש יותר כבד למדרגה יותר גבוהה אבל

בתומה זה כאילו נקרא לי השריר ואז קשה לי
לא בגלל שאני מתקדם קשה לי בגלל שנקרא לי

השריר אז זה קושי של קלקול זה לא לא [ __ ]
טוב לפעמים צריך לעבור דרך זה יש לזה גם

מטרה אבל הדרך היא דרך הקדושה דרך הקו
האמצעי זו דרך התיקון הנ רצת י זה דך

שדורשת עבודה טהרה הגיעה והקדוש ברוך הוא
גם לא עושה הנחות בדברים

האלה ויש תהליך שלם כל סיפורי התורה זה
בעצם מסע רוחני שאדם צריך לעבור כדי להשיג

את המדרגות העליונות שהתורה מדברת עליהם
שהזוהר מדבר עליהם שהם נמצאים מעבר זמן

ומקום דרך אילוף ותמורה בעולם הרוחני
והתורה בעצם מלמדת אותנו להשתמש בסימנים

הגשמיים כדי לגרות את התודעה הרוחנית ו
אחרי שירינו את התודעה

הרוחנית שמה אנחנו מקבלים את האור בכלי

הרוחני כי יכול להיות לי את כל המצוות
בעולם ויכול להיות את כל הכסף בעולם ואכל

הבתים בעולם ואני גר בארמון אבל אין לי
רגש לדבר רגש זה בעצם הכלי או ההערה

הפנימית במסגרת המשל שלנו אז אני מרגיש
ריק יכול להיות עם אלף נשים אלף תאבות ני

מרגיש ריק למה כי האור אף פעם לא נמצא
בחיצוניות האור נמצא בפנימיות בנשמה

חיצוניות היא רק גירוי נכון יכו יכול לשות
2000 כוסות קפה אז יהיה לי יותר אנרגיה זה

לא עובד
ככה לכן אנחנו צריכים להתעסק בכלים

האמיתיים שהם מעבר לזמן ומקום צריך להזדרז
באמת

א כל עוד האדם וזה כולנו ככה אבל כל עוד
אנחנו מסקים בעולם הזה אנחנו כאילו כמו

ילדים שמשחקים בצעצועים וצריך לעלות לכיתה
א' אי אפשר לשחק כל היום בצעצועים אבל כל

אחד זה יש בחירה בעניין הזה זה כל אחד
בהתפתחות

שלו

אוקיי כלים דחור הם נקראים כלים דקבלה שהם
צריכים לאורך חוכמה

המכונה אורות דגר שהם
אורות דגדלות שנייה אני כבר

חוזר רק רוצה לבדוק
שה שידור

בסדר

אוקיי כלים דק צריכים ות דרך חוכמה למה כי
הם זה כלים של השתוקקות של אהבה כשהם

מתוקנים אז עד שהם לא מקבלים את האור שלהם
אז הם לא לא יהו מתוקנים התיקון שלהם הוא

ליהנות אבל הם צריכים תיקונים המכונה אורו
דגר שהם אורות דגדלות

ואומר האריזל שהכלים האלו לא תבו בשיט
לפסנה וזה סוד מלכות נזה ברדה זאת אומרת

זה סוד בירור הניצוצות אני לוקח את הרצון
מביאים לי את כל החבילה למה כדי שאני

אהייה שותף מלא
לתיקון אבל אני צריך

להסיר את ה
פסולת לכאורה זה פסולת כרגע מבחינתי כי

אני לא יכול להשתמש בזה אבל הפסולת הזאת
היא לא באמת פסולת זה חומר גלם מאוד גדול

פשוט אני לא יכול להשתמש בו אנחנו רואים
שהחיפוש חגיגות מאוד על פסולת שיש ועושים

ארוחת גורמה כי בשביל הים זה לא פסולת אבל
בשביל אדם זה פסולת

אז אנחנו מסיירים את הרצונות קבלה שאי
אפשר להשתמש בהם זה נקרא לגנוז את המלכות

ברדלה או להסיר את לב האבן זה גם נקרא ואז
אנחנו לוקחים את הל בבחינות את הרפ

ניצוצין את הכלים דפנים מה שאנחנו כן
יכולים להשתמש בהם ובהם אנחנו

משתמשים דומה למה שהגוף עושה מערכת האקוס
שהיא לוקחת מה שהיא יכולה להשתמש מה שלא

יכול היא בוררת החוצה ואם היא לא מצליחה
לברור אותו זה נהפך לרעלים בגוף לשומן

לפסולת כמשל אז ככה אנחנו צריכים לעשות
עיקול רוחני לדברים שאנחנו מקבלים וזה סדר

התיקון ושואל בור פנימי אם הנו שם כלים
דקבלה איך

יש אורות
דגר איך יש גדלות שהוא אור החוכמה

באצילות
שואל אם אין

כלים קבלה אז איך יש גדלות באצילות הרי
בשביל גדלות אני צריך השתוקקות

עצמית הוא

משיב
שגדלות דאצילות אינם מקילים ד אחוריים

בעצם אלה שגדלו דאצילות הם כלי השפעה
מבחינת מה שנכללו מכלים ד אחוריים בעת

שנשברו ונפלו לביאה אוקיי אז הוא מד אותנו
יותר פה שהגדלת היא באה ממה

שה אפילו זה לא מה שאחורי הים תקללו בכלי
השפע אלא זה מה שהכלי ההשפעה תקללו בכלים

ד אחוריים עד כדי כך ע שוב מדרגות עצומות
ביותר רק ביחס למדרגה הכללית הרוחנית

שצריך להשיג אז זה
חלקי ביחס למה שאנחנו מכירים פה זה כמו

אור השמש ביחס
ל לקלוריה בכוס קפה אבל ביחס לגלקסיה זה

לא הרבה ביחס לאינסוף זה לא הרבה אבל בסדר
יש תהליך אז זה נותן את הגדלות

האצילות לכן גדלות דנשמה ו מהכלים דפנים
שנכללו מכלים ד אחוריים שנשארו נשארו

בבריאה ומכלים דפנים שנכללו ביצירה על ידי
שמבררים אותם מושפע אורך היה באצילות

וכשמדברים הכלים שנכללו בעשייה מושפע
לעולם האצילות מוכין דיחידה זאת אומרת הרי

אנחנו בצמצום ב אז איך יש חיה יחידה אז זה
רק בהתקלות זה לא בעצם אבל זה מדרגות

עצמות וחייב לעבור דרכם גם אבל אומר כל זה
בזמן ההכנה בשית אלפי שנה אבל באלף השביעי

שנקרא וחד

חרוב

אוקיי השידור בסדר

בינתיים כן אבל באלף השביעי שנקרא חת חרוב
ונו שצמצמו בת התבטל ויאירו כל ה-1

ספירות שמה זה כבר
גר מה שאין כן אל השביעי בבחינת שיט אל

שנה שזה שבת שהיא בחינת מעין העולם הבא לא
נקרא חת חרוב משום שצמצום ב' לא מתבטל אלא

הוא נשאר והגדלות דאצילות הוא רק על ידי
שכלי קבלה עולים למקום אצילות מה עוזר לי

את כל זה בחיים לדעת את הדברים האלה אלא
זה עוזר ברמות עצומות פשוט צריך להכיר את

העולם הרוחני כדי להבין איך זה משפיע אבל
זה גם מבחינה גשמית זה כאילו עוזר כי כל

המציאות בנוייה ככה שיש דברים שאני יכול
להשתמש בהם יש דברים שאני לא יכול להשתמש

בהם יש דברים שאני חושב שאני יכול להשתמש
בהם והם מזיקים בי או שאני לא יודע אפילו

שהם מזיקים לי כי ה אומר שאחרי חטא אדם
הראשון בירור מר ומתוק נפגע ואפשר לבדוק

רק על ידי בירור אמת ושקר אנחנו רואים
שרוב התועלת שמגיעה לאדם זה מהשכל שלו אם

היה הולך לפי הרגש היה היה הרבה טובור
במציאות מבחינה גשמית לא רוחנית זה ודאי

לכן יש הוא כמו דרך את הנוסחה איך האטום
בנוי איך האטום הרוחני בנוי זה שמאל זה

ימין אתה מחבר אותם יהיה ביקוע גרעין יהיה
פיצוץ אם אתה מפריד את מה שצריך אתה משתמש

במה שצריך ככה יהיה לך רצון
מאוזן כמו

ה ככה קצת גשמ האלקטרון זה כו שמאל פרוטון
ז כו ימין ניוטרון זכו אמצעי כי הוא מאוזן

ככה בנוי
תום שמתחברים למולקולה לגוף וכן הלאה

בצורה מאוזנת אני אקח אה
משהו שהוא יעשה לי קרינה יעשה לי שבירה לא

עוזר לי אז כמו שבעולם הגשמי הידע המדויק
הטהור של המדע מציל חיים מסדר את כל

המציאות ככה הידע הרוחני מציל את
הנשמה אבל בגשמיות אומר בעל הסולם שאנחנו

מקבלים את הידע באופן אוטומטי של הקיום
אבל

ברוחניות אנחנו צריכים
להשיג את זה כדי שנוכל להשתמש בזה שם צריך

לעשות עבודה כדי לגלות את זה זה לא בא
בחינם יש זיווג תדיר ולא פסיק שזה מאוד

כללי אבל מעבר לזה האדם מתפתח על פי מדרגת
הידיעה שלו כמו שומר

שתינוק רק שמקבל את המוחין אז הוא גם יודע
ללכת למה כי אחרת היה קופץ לאש כי הוא לא

מבין בין טוב לרע אז אותו דבר בעולם
הרוחני רק שאדם מתפתח ועולה בדעת

לא בידע בדעת דעת זה מלשון חיבור זה ידע
שאני מחובר אליו לא ידע חיצוני אז גם

בהתאם הוא עולה במדרגות

הרוחניות יש עניין גם שהזמן הגשמי אין
באשליה ואין במושג הרוחני שלו שזה נקרא

קליפה והשטרות הוא בעצם עושה לי הסתרה ואז
אני לא מרגיש את העונש מיד כמו דנו אוכל

מלא שטויות כואף לו הבטן מאוד אחר כך הוא
משמין וזה אבל באותו רגע הוא לא מרגיש את

הנזק זה בגלל הקליפות בגלל הקלקולים ובגלל
ההסתרה נותן גם את עבודת הבחירה אבל צריך

לדעת להשתמש בזה נכון אז הדברים האלה הם
זה כמו נוסחות רוחניות מאוד חשובות שיש

להם המון המון השלכות והם מאוד חשובים הוא
מביא אותם פה באופן כללי אבל יש את הדברים

האלה השלכות
עצומות

אפילו בחמצן שנושמים אבל זה לא מעניין שמה
אלא זה מעניין מבחינה רוחנית איך לנהל את

הנשמה בעולם
הרוחני לכן

אומר והגדלות דאצילות הוא רק על ידי שכלי
אוקיי אבל בלף השביעי נקרא חת חרוב ני

שצמצום ב' תבטל וירו כל ה1 ספירות מה
שאיין כן אל השביעי בבחינת ששנה לא נקרא

חת חרוב משום שצמצום ב לא מתבטל אלא הוא
נשאר והגדלות האצילות הוא רק על ידי שכלי

קבלה עולים למקום
אצילות נמצא שב במקומם יצאו לחוץ מטעם

צמצום
ב עדיין המצומצמים ו1 ספירות מהירים רק

במקום כלים דפנים אני אקרא מקום
אצילות

כי עוד פעם את ה

קלונה

חזרנו

אק נמצא שבי במקומם שצו לחוץ מתם צמצום ב
עדיין ה מצומצמים ואז

הספירות מירים רק במקום כילים דפנים אני
אקרא מקום אצילות

ולפי הנהל יכולים לפרש אלף השביעי הוא מה
שמעיר בחינת הגר בשית אלפ שנה וזה כוונתו

במה שאמר שיש אל השביעי מבחינת שיט אלפ
שנה מה שקראנו בהתחלה מדברי בעל הסולם

והוא נקרא מן דימה מה זה מנ
דימה היינו כלים דפנים שהם כלים דהשפעה

שממשיכים בחינת גר בכדי להשלים את ה1
ספירות וזה נקרא אחב ד עלייה ש בזה

תיקונים גם של עליית פרצופים ועליית
העולמות כדי להשיג את המדרגות

האלה אבל הוא לא מסביר את זה כאן זה לא
המקום ומה שאמא היא בבחינת הרותה דל אלה

אפשר לפרש על פי דברי האריזל במבוא שערים
וזל בפעם הראשון עלו אמי נוקבין שלא על

ידי זון באבא ואמא
וכולי פרש אמור זל טעם הדברים היות וחב

דאבא ואמא מונחים בגלגלת ועיניים ד זון
לכן כש העליון מעלה את החפ שלו עולים גם

הגלגלת ועיניים דזן וזה נקרא הרותה דיל
אלה שהוא על ידי העליון אבל זון על ידי

עצמם אינם יכולים
לעלות וכאשר התחתון עולה לעליון הוא מקבל

שם בחינת השפעה שהוא בחינת עליון שהוא
עניין שיתוף מידת רחמים בדין והוא מטעם

שמלכות מידת הדין נכללה בבינה מידת הרחמים
שניינו כלים דהשפעה שזהו מידתו של הבורא

שהוא כולו
להשפיע נמצא לפי זה שבכדי לקבל את הכלים

דהשפעה הוא על ידי
העליון וזה נקרא הרותה דיל אלה היינו

שהעליון מעלה את התחתון כדי שיקבל כלים
דבינה שהי כלים דהשפעה שנקרא מידת הרחמים

לכן זה נקרא הרותה דל אלה
למה כי העליון מעלה את הגלגלת הביניים של

תחתון אז זה כאילו עליה מצד

העליון אבל אומר ואחר כך בפעם השני היינו
אחר שכבר יש לו כלים דהשפעה הוא עולה

מעצמו כדי לקבל כלים דקבלה הנקרא מידת
הדין וזה נקרא התותה דלתתא ועל ידי זה

מסיק בחינת גר שהוא נקרא אל
השביעי אבל בבחינת החבד עליה כמו שאמרנו

ואין זה אלף השביעי ממש היות ומלכות נגנזה
ברדלה אלא שהוא אל השביעי מבחינת שיט אלפ

שנה שהוא עדיין מן די אימה הנקרא מלכות
הממותק בבינה וזה מה שכתב בזוהר בגין דע

אמר רוא אתה כי אני אני הוא ואין אלוקים
מדיד נתי לצה מינה לא איטלה ולא שותפה

וכולי ומר הוא מבאר שם בסולם ובגמר התיקון
כשהתגלה הכתוב הייתה לראש פינה אז תמר ראו

בותה כי אני אני הוא
המלכות מכונה אני וכיוון שהמלכות הצמצום

א' תקבל הזיווג הגדול הא התגלה בעולם כי
אני בשית אלפ שנה שהייתה משותפת במידת

הרחמים ועצמות היייתה נעלמת
אני הוא דהיינו אני ד צמצום א' שזה אחה

במקומם אחה בעצם עצם הרצון לקבל הגדול של
האינסוף שהוא גילוי עצמותה של המלכות ואין

אלוקים די דלת לה תנינה דנתי צ מינה כי
אני המגולה בשיט אלפ שנה הייתה צריכה

למדרגה שנייה דיינו לבינה שזה התכללות
לקבל ממנה עצה דהיינו תיקון מה שאין כ אתה

אני צריך לקבל אתם
משני כי אני מושלמת בכל צורכים מעצמי ולא

שותפה שאין ליעוד שיתוף ד מידת הרחמים
בהיות הדין שלי מתוק במתיקות

השלמות זה לא שעצם המתוק יתבטל מכיוון
שאין הדר ברוחני אלא הכוונה שיהיה למלכות

את המיתוג במקומה היא תהיה זה כמו מיות
הלבנה שהיא תחזור להיות גדולה והיא תחזור

להיות שלמה
ועצמאית אבל בהשוואת צורה לבעלה שכרגע היא

לא יכולה לעשות את זה אלא היא צריכה לקבל
תיקון מבינה היא צריכה להיות תחת בעלה וכן

על דרך זה אבל בגמר התיקון הבריאה הירח
הלבנה היא תרגיש את ההשתוקקות של האינסוף

את ההשתוקקות השלמה אבל יהיה לה את המסך
ואת השוואת

הצורה להחזיק בזה באהבה מלאה אבל גע היא
תשבר אם היא תעשה את זה אז יש תיקונים

מוקדמים אבל מצד שני איך יהיה אהבה הרי
לאהבה ציו חוכמה אז אמר לנו שכאן נכנס

העניין של חפ
דעה שזה רק תיקון דרך הבינה על ידי

התכללות
שזה השבת של מעין העולם הבא למה אומרים

ששבת היא מאין העולם הבא כי זה שבת של שית
אלפ שנה זה שבת שהיא רק התקלות אבל בגמר

תיקון תהיה השבת האמיתית בבחינת אלף סירי
שזה אומר שבת של גר של שלמות

אינסופית אומר כן ביות הדין שלי מתוק
במתיקות השלמות ולא חושבנא פירוש המסך

המשותף במידת חכמים דבינה מכונה בשם חשבון
כי חשבון הוא מלשון מחשבה כמו שאמרנו

היוונים לא המציאו את המתמטיקה המתמטיקה
זה שפת הספירות השפה המופשטת דיינו השפה

הרוחנית לכן חשבון זה נקרא איך אומר
א ב בקהלת במשלי איך הוא אומר אלוקים ברא

את האדם והם עשו חשבונות רבים משהו כזה
דהיינו חשבונות הכוונה זיווג דעקה עבודת

המסכים לכן אומר חשבון הוא בלשון מחשבה
שהוא שם הבינה הממתק את המסך

ואומרת שמתי אין היא צריכה עוד לחשבון הזה
דהיינו לא צריכה לו במקום הבינה זה לא שלא

צריכה להמתקה היא חייבת את ה היא גם אין
הדר רוחני ההמתקה תישאר עלה אבל היא לא

צריכה את זה במקום הבינה אלא אלה את
ההמתקה במקומה עצמה עד כאן לשונו וזה

חילוק ב אלף השביעי מבחינת שת הלפ
שנה לאלף העשירים וענן נענה הטרה שומה

לוקו אשר זכינו לראות אפס מה קצה גדלותו
דינו של בעל הסולם ואיך נוכל לעלות בער

ונגוע בקצה ולהתקרב לרו מעלותיו כי כמו
שאמרנו המקובלים לא מדברים מה שהם לא

משיגים כל מה שלא נשיג לא נדעו בשם אנחנו
הרשעים המון העם אומרים המון דברים שמאוד

רחוקים מהשג שלנו בסדר חזל התירו לנו מתוך
שלא לשמה יבוא לשמ כל העולם ככה מתנהל

אנחנו שמים הרבה מסכות אומרים הרבה דברים
ומרגישים הפוך לגמרי מחייכים אבל מבפנים

שונאים לפעמים את הבן אדם לנו יש הרבה
מסכות

אבל אם נלך למקום החיובי גם ברוחניות
אנחנו אומרים הרבה דברים שאנחנו לא משיגים

אותם אבל המקובלים הצדיקים נביאי האמת איך
אומרים לא מצאתי לגוף טוב ול השתיקה מה

שהם לא משיגים הם לא מוציאים מהפה לכן הוא
אומר אם בעל הסולם מספר לנו על אלף העשירי

ז אומר שהוא משיג את זה דהינו הוא השיג את
גמר תיקון אחרת איך הוא ידבר איתנו כי הם

לא מדברים מה שלא
משיגים דבר גדול לכן הוא אומר ואייך נוכל

לעלות בהר ונגוע בקצה להתקרב לרו
מעלותיו חידושיו ודברי תורתו הקדושים

מאיירים כיום אמירתם כמו שאומר שצדיק גדול
במטו מ בחייו יש הרבה הסברים על זה אגב

אחד ההסברים כי שהוא מסתלק הוא נותן לה
התחתונים את ההזדמנות להיות שותפים ולגדול

מצד עצמם לכן הוא גדול במותו בכך שהוא
נותן לתחתון אפשרות לעשות תנועה מצד עצמו

בבחינת התרות לתתה עוד הסבר
שה שמסלק האור יודעים להעריך אותו שואת כל

ההסברים שאנחנו
מכירים לכן ול כן אמרתי דהיינו הרבש מה

נכבד היום בגלות לאור עולם ספר זה
דהיינו ספר מלשון ספירה דבר המאיר את

המציאות ממאמרי האמור זצל והי רצון שדבריו
הקדושים יפעלו עלינו להתקרב ולילך בעבודת

בדרכי עבודת השם
יתברך ברוך שלום בן האמור יהודה לב אשלג

זצוקל אוקיי ברוך השם סיימנו את ה הקדמה
לפרי

חכם את הקדמת
א בנו של המחבר לספר פרי

חכם הקדמה חזקה מאוד קצרה אבל מחילה כמו
שראינו את זמן תיקון וגמר

תיקון בכמה
דפים בעזרת השם שיעור הבא נלמד מאמר

החירות פרי חכם כשמו כן הוא אה פרי זה
נקרא תענוג תוצאה הוא בא ללמד אותנו להשיג

את הפירות של מדרגת החוכמה כי באמת הוא
מדבר על כל הפרי חכם על השגות על נבואה על

רוח הקודש
על דקויות מאוד עמוקות בעבודת נפש באמת ל

לבעלי השגה או לכאלה שרוצים להשיג רוחניות
ימצאו בו המון המון פנינים ממש ספר קודש

קודשים נותן השקפה ברורה יסודות ורים
המאמרים שבו קשים האמת לכן גם

ה עוד פעם התקלקלה לנו ההקלטה שנייה

[מוזיקה]

אחת

בסוף את

המצלמה אז השפה שבו קצת קשה כמו שאמרנו
אבל זה ספר מאוד עמוק שנותן השקפה יסודות

ברוח הקודש בנבואה בעבודת המידות ובעיקר
בעבודה הפנימית אז בעזרת השם שבוע הבא

נלמד מאמר החירות אבל עד כאן סיימנו את
ההקדמה של בנו של בעל הסולם ובעזרת השם

שנזכה כמו שאמר פה לקצה מהקצה של מה שבעל
הסולם מדבר פה ואז דרכנו תהיה ישרה ותעלה

מעלה מעלה עד דרך העולה בית כל אמן

ואמן
התורה

אומר בעל

הסולם
ותדע במאמר שופרו של משיח ותדע שזה סוד

שאין בני ישראל נגלים נגאלין אלא אחר
שיתגלה חוחמת הנסתר בשיעור גדול כמו שכתוב

בזוהר ב חיבורה אפקון בני ישראל מגלות כי
היה בזמן הזה תקוווה ל עלז תקווה

לגאולה שכתיבת
הזוהר שהתחילה בימי רשבי היייתה בזמן

גילוי בר
כוכבה שרבי עקיבא רבו של רשבי אמר עליו

דרך כוכב מיעקב וכן אחר חורבן ביתר היייתה
תקווה גדולה משום זה הרשר רשבי את עצמו

וגילה את חוכמת הנסתר דהיינו בספריו זר
ותיקונים אכן בשמירה

גדולה וכולי וכולי אומנם או נדלק טיפה
נגיע ד והפצת

חוכמת הקבלה הפצת החוכמה באמון מכונה
שופר דוגמת

השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה כן
התפשט עד החוכמה בכל

העולם שאפילו האומות ישמעו וידעו כי יש
חוכמת אלוקים בקרב

ישראל ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא כי
גילוי רזין דאורייתא מכונה תמיד בשם גילוי

אליהו על דרך שאמרו רבותינו זל יהה אמונה
אחת שיבוא אליהו וכן תשבי תרץ כושיות

והבעיות כידוע בגמרא הרבה פעמים יש
מחלוקות שלא יודעים מה התשובה אז אומרים

נחכה אומרים תקו או נחכה לאליהו הנביא
שיפתור לנו את

העניין ולפיכך אמרו שגמל ימים שהוא רמז
ידוע קודם ביית המשיח ילך אליהו על רשי

הארי ויתקע בשופר גדול ותבין רמזים האלו
שאיין עניין השופר הזה רק גילוי חוכמת

הנסתר בהמון גדול שהוא תנאי מוקדם ומחוייב
לבוא בטרם הגאולה השלמה אז אומר לנו פה

דבר חזק ביותר
שגילוי

חוכמת הקבלה זה עצם השופר שתוקע בו אליהו
הנביא שהוא גילוי אליהו ככלל נקרא גילוי

רזין דאורייתא
ובעצם אם לא יהיה את גילוי חוכמת

הקבלה בקרב העם אז לכאורה זה מעכב את
הגאולה לכן זה פיקוח נפש לעסוק בפנימיות

התורה כי זה עצם
הגאולה זה עצם הסיבה לחורבן הבית כמו

שאמרנו עסקו בתור המצוות גמילות
חסדים אז למה נחרב הבית משנת חינם עכשיו

ברוחניות הסיבה תמיד מתקיימת בתוצאה בשונה
מהגשמיות שזה לכאורה נסתר ולכאורה התוצאה

מתקיימת גם בלי הסיבה
ברוחניות זה אין דבר כזה זאת אומרת אם

הבית עדיין לא נבנה זה אומר שהסיבה של
החורבן עדיין קיימת אחרת הוא היה נבנה לכן

אם לא נבנה
אז משמע שהסיבה של החורבן קיימת מה הסיבה

שנאת חינם כמו שאומר בתיקוני הזוהר אם
תעירו ואם תראו את אהבת שתחפץ שיש שבועה

שעד שישראל לא מעוררים אתור אהבה שנקרא
נקרא אהבת חסד על דרך אהבת עולם האבטיח

שהיא אהבת חינם זה מה שמעכב את הגאולה
וכמו שאמרתי קיימנו מלא מצוות בגלגול

הקודם קיימנו אולי מאות פעמים את אותה
מצווה בגלגול הקודם אז למה אנחנו חוזרים

בגלגול כל
הזמן כי המצווה היא רק אמצעי לזכך את

ישראל אבל מה מה צריך להשיג את רזין
דאורייתא שזה הפנימיות ש במצוות שזה נקרא

סודות התורה
שזה האור האלוקי זה שמותיו של הקדוש ברוך

הוא שמושים במצווה ועד שלא משיגים את זה
אז לא מגיעים לתיקון הנרצה אבל מה גורם

להשיג את זה ודאי רזן דאורייתא לכן אומר
בעל

הסולם שעל הרי הקדוש ש הוא שמח שהארי
הקדוש אם הייתה לי לשון מדברת

גדולות הייתי משבח אותו יום יום כיום
שניתנה תורה לישראל

למה כי הוא גילה את חוכמת הקבלה בעולם כל
המקובלים למדו את חוכמת הקבלה מצד ומם

צומח חי מצד פשט רמז דרש שזה הגביל ם מאוד
מאוד את

ההשגה בקב ובכלל בחוכמה למה כי חוכמת
הקבלה זה מדרגת החוכמה זה מדרגה בפני עצמה

זה שפה בפני עצמה זה צינור של השגה מיוחד
בפני עצמו רשבי לא בא לדורו כידוע ללכן

הוא גנז את הזוהר בדורו לדורו את רבי
עקיבא שהוא הפיץ את תורת הנגלה אבל רשבי

לא בא בשביל דורו הוא בא כדי להכין את
הזרעים לגאולה אחרי זה הארי בא והכין עוד

יותר והארי החי בא על השלם בא בדורנו ו
גילה את הדברים כפי שלמדנו רבות אבל יש פה

רעיון מאוד מיוחד האריזל ממש ובעל הסולם
ודאי הארי החי הוא בא וגילה את חוכמת

הקבלה בעולם שזה שופרו של משיח שיש לה שפה
מיוחדת שהיא מגלה את רזה התורה כי האמת

שגם פשת התורה כפי שאומר רבי חיים ויטל כי
לא לחינם כפי רצונם פסקו תמ ההור איסו

והתר קשו ופסול אלא מתוך פנימיות התורה
קדונה זאת אומרת כל התור היסודות שלמדו

בגמרא לא למדו חיצוניות זה היה 10%
מהלימוד כדי להראות את העם הלכה למעשה אבל

עיקר הלימוד היה חוכמת האמת וודאי שור
חמור בית שמאי בית הלל כמו שאומר הרבש זה

מדבר מצד ראש המדרגה זה מדבר מצד גוף
המדרגה אין מחלוקת רבי יוסי זה מדרגת נשמה

רבי חיה מדרגת חיה וכן על דרך זה קנל אבי
ורביה יש פה

הביה מלשון אב רבה מלשון ריבוי זה הכל
סודות עצומים של מדרגות כ ידוע היה את

תקופת הזוגות כל אחד נהג את ההלכה על פי
רבותיו בית הלל נהג לפי בית הלל בית שמאי

נהג לפי בית שמאי כל אחד לא היה הלכה
פסוקה כל אחד נהג על פי ביתו אחרי זה יותר

ויותר התבררה הלכה נפסקה אבל בגדול הכל זה
סודות עליונים כל התורה

כולה יותר מזה תורת הנגלי סודות רק מה כל
הצדיקים הגיעו להשגה מוגבלת דרך

א ג חלקי התורה פשט רמז דרש היום אנחנו
תופסים אותם לגמרי בפשט אז זה וודאי שהשגת

שלנו מוגבלת מצד שני גם יש לנו פוטנציאל
להבין את זה בפנימיות מה מאוד עמוקה מה

שלא היה לדורות קודמים כמו שאמרתי שכס כמו
שבעל הסולם אומר

שבעלי בדיוק כמו שאברהם לוי אומר פה
שהאינטרנט מחובר על ידי סביב זכוכית זח

שבעלי המצאות התרבו בעולם מה זה התרבו
בעולם שנשמה התפתחה וזה אפילו התבטא

בגשמיות מי היה מאמין שאפשר להעביר ידע
דרך אור דרך סיבים אופטיים

עכשיו בשידור חי במהירות האור פחות או
יותר זה מטורף אז אותו דבר כסימן הנשמות

התפתחו הרי כמו שאמרתי על דרך

בדיחותא מה זה גוגל אני לא גוגל זה זה רק
עכשיו ממצי יש מנוח איפוס יותר רציני

מגוגל גלגלת שזה זה בריח התיכון של כל
העולמות הוא יודע איפה נמצאים כל הרצונות

כל הפרצופים הוא מלביש על כל האתרים
הרוחניים די בכל אתר ואתר זה נקרא גוגל לא

גוגל החיצוני מה זה
יוטיוב זה הכל הכל על דרך בטיחותה כן כתוב

שצריך קצת לטול את
הלימוד חסידים גם בגמרא אפילו היו נוהגים

להגיד מילה דבדיחותא לפני הלימוד יוטיוב ו
זה אני טיוב זה הצינור חכמת הקבלה זה

יוטיוב האמיתי מה זה פייסבוק וזה בדיחה
אחרונה אם כי בכל צחוק יש אמת פייסבוק

ברוחניות יש ספר הזכרונות כמו שכתוב ואז
ידברו יראה השם אי של ראו וישמע השם

ויזכור ויכתב בספר הזיכרון ברוחניות זה
נקרא לא פייסבוק יש ספר זיכרון שמה הכל

כתוב שמה יודעים עליך הכל הפייסבוק יודע
רק על הנפש הבהמית הפייסבוק לא יודע את

הפנימיות שלך הוא יודע את הגוף שלך זה לא
רצני נחמד אבל לא רני צריך ספר זיכרון

ספירה זה יודעת הפנימיות שלך זה הפיסבוק
האמיתי

לעניינו חוכמת האמת לכן האריזה ל תורתו כל
כך גדולה הוא גם גלה את אור חוזר שכמו

שהרב אומר את העבודה מצד הרצון הוא גם
גילה את העניין של הזר אנפין שמתחלק לשש

ויש בזה הרבה סודות עצומים של עבודת הכלים
וזמני ה הגיעה וכן על דרך זה בכל

אופן כמו שאמרנו חוכמת האמת עצמה היא
גילוי אליו הנביא לכן עלינו לעסוק בחוכמת

האמת עכשיו חוכמת האמת א לא מדובר חוכמת
הקבלה סליחה שהיה לבוש לחוכמת האמת חומת

הקבלה אבל לא מלומד מדובר רק על לימוד זה
ה א ב חוכמת האמת זה מושג של מדרגות

רוחניות בתודעת האדם שזה יש ללמוד בשיעור
על הקדמת פי חכם לא ניכנס לזה כאן אבל

בפשט הדברים חוכמת האמת היא חוכמת הקבלה
שאנחנו חייבים לעסוק בה ועל זה נחרב הבית

ועל זה הוא יבנה אז בעזרת השם שנעשה
ונצליח

אוקיי היום בגלל שזה שיעור אחרון אני יותר
אתייחס לשאלות בפיייסבוק כי בדרך כלל זה

יותר שיעור לצורך
המאגר כדבר צדדי אני משדר את זה בפייסבוק

אבל היום אנחנו נתייחס לשאלות אז אברהם
לוי שואל האם כוונת שופר שדווקא היום

בעולם של טכנולוגיות חדשות ושל תכונות
מתוחכמות ניתן להתקרב ולהבין את החוכמה

המוצפנת הידע הגלובלי קיים זמין והמסר הוא
אמצעי להפצה ותכלית עברית מלשון להעביר

ולעלות מעבר למצב הקיים
אפשר להגיד כן זה סימן לעניין זה לא עצם

הדבר אבל זה סימן מה שכתוב שהחמור שהמשיח
יבוא על חמור לבן אין הכוונה על סיבים

אופטיים שמעבירים אור לבן וקרן לייזר
מפרשת אותו לצבעים שמתפרש ל לאותות

חשמליים אבל זה סימן יכול להיות זה באמת
סימן

נחמד סימן באמת אני אישית דווקא כן לוקח
את זה כסימן יפה אבל זה סימן זה יכול

להתגלות גם על ידי ברק פתאום א זה סימן יש
לקדושה הרבה צינורות אבל זה בהחלט סימן

יפה מצד ההתפתחות של
האנושות שכאילו יש משהו שמחבר את הכל

למרות שהוא באמת מפריד כי משתמשים בזה
לפירוד לא לחיבור אבל למשל אנחנו משתדלים

דווקא כן להשתמש בזה לחיבור אז כן זה
בהחלט סימן יפה

לעניין
אוקיי נקרא

את אומר בעל
הסולם

בכך פתחנו ובכך נסיים והפצת החוכמה באמון
מכונה שופר דוגמת השופר שכולו הולך עד

למרחק המרובה כן תפשט עד החוכמה בכל העולם
שאפילו האומות ישמעו וידעו כי יש חוכמת

אלוקים בקרב ישראל דהיינו הגויים בעצמם
יבואו ויגידו לנו יש לכם

חוכמה ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא כי
גילוי רז דאורייתא מכונה תמיד בשם גילוי

אליהו מה זה גילוי אליהו הנביא גילוי רזין
דאורייתא

ועל דרך זה אמרו זל יהה מונח עד שיבוא
אליהו וכן תשבי תרץ כושיות והבעיות בגמרא

תמיד יש מחלוקת איפה שלא יודעים את התשובה
אומרים אלוה הנבי יפתור לנו את זה לעתיד

לבוא ולפיכך אמרו שג ימים בבחינת ג קוים
שהוא רמז ידוע קודם ביאת המשיח ילך אליהו

על ראשי הערים ויתקע בשופר גדול ותבין
רמזים האלו שאין עניין השופר הזה רק גילוי

חוכמת האמת מה זה תקה בשופר גדול לחרותנו
שאנחנו אומרים כל יום בתפילה גילוי חוכמת

האמת בעולם רק זה יכול להביא את המשיח שזה
גדלות ההשגה יותר מזה עם ישראל צריך להיות

אור לגויים הרי בתוך
תוכם הגוי יודע שהוא צריך ליהודי כל

התורות שלהם לקחו ומבוססות על התורה
שלנו גם אפילו הפילוסופים

היונים כמו שאומר בעל הסולם שהם היו
בדיונים עם בני הנביאים ולקחו מהם חוכמה

והתפוח שינה שלהם אבל במקור הכל שייך
ליהדות לכן הגוי

בתוכו בטבע שלו קטן בטל בפני גדול הוא
יודע שהוא צריך לה יהודי רק למה זה לא

קורה כי שיהודי לא עושה את התפקיד שלו אז
חיצוניות ומות העולם עולה וודאי שהם יהיו

נגדנו אבל במצב השלם וודאי שגוי צריך
ליהודי לכן זה מאוד הגיוני שהגוי יבוא

ויתמוך ביהודי אם נסתכל על זה רגע
מהצד לכן תבין רמזים האלו שאיין עניין

שופר הזה רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול
שהוא תנאי מוקדם ומחוייב לבוא בטרם הגאולה

השלמה זאת אומרת זה תנאי לגילוי חוכמת

האמת ולזאת יעידו הספרים שכבר נגלו על ידי
על ידי בחוכמה הזאת שדברים העומדים ברומו

של עולם נפרסו לעיני כמו כל שמלה שזה עדות
נאמנה שאנו מצוים כבר על סף הגאולה זאת

אומרת הרי אמר מה זה גילוי אליהו תקיעה
בשופר זה גילוי סודות התורה אז הוא אומר

אם יתגלו על ידי סודות כאלה גדולים בחוכמת
האמת אם שופר זה גדול התגלה לנו ודאי זה

סימן להתקרבות הגאולה למה כי מה זה תקה
בשופר גילוי חוכמת האמת וזה מחויב לפני

הגאולה אכן התחלת גול גדלות הוא מוכרח
לקטנות מתחילה ואין קול גדול אם לא תקדים

אותו דממה דקה כי כן דרך שופר שכולו הולך
וגדול כפי שרואים שבעל הסולם היה בהתחלה

היו מעט מאוד שלומדים קבלה היום כל העולם
לומד קב לה גם אם זה על דרך הקליפה בחלקו

אבל רואים איך השופר הזה

התגלה ו מיות כמוני עצמי יודע שאיני ראוי
כלל אפילו להיות רק שליח וסופר לגילוי

ודות
כאלו ואיין צריך להבינם אן צריך לומר

להבינם על שורשם ולמה עשה לי השם ככה אין
זה אלא מפני שהדור ראוי לכך זאת

אומרת עוד הוכחה מאוד גדולה שזה הזמן
שהתגלו שדות התורה שהוא הדור האחרון העומד

על סף הגאולה השלמה ולפיכך הוא כדאי
להתחלה של שמיעת כל שופרו של משיח שהוא

סוד גילוי נסתרות
כמבואר דבר מדהים אמר

לנו סימן מובהק כמו שאמר גם במאמר לסיום
הזוהר עצם זה שהתגלו סודות התורה בעולם

בצורה כל כך גדולה שניתנה רשות לגלות אותם
זה סימן

להתקרבות לגאולה השלמה לאקב די
משיחי לכן בעזרת השם שניקח אחריות ונעסוק

בחוכמת האמת בפנימיות התורה נתקע בשופר
חזק ובעזרת השם אדוני אוז למו יתן אדוני

יברך את עמו
בשלום נעשה ונצליח אמן ואמן וד פתח טות על

מעלת החשיבות
התעסקות בפנימיות

התורה אומר בעל הסולם ב שופרו של משיח
מאמר קטנטן נמצא גם באור

הבהיר כמובן שכל אחד מהאומות יחזיק באיש
יהודי וילכו לארץ הקדושה ואינו מספיק מה

שיוכלו לצאת מעצמם ותבין אמנה מהיכן יבוא
לאומות העולם דעת ורצון

כזאת דיינו מאיפה יבוא לגוים רצון להוביל
את עם ישראל ולבקש ממנו שכאילו הוא אומר

פה הומות בעצמם יבואו לנו קחו את ארץ
ישראל גידולן לכאורה זה נראה עזוי

לגמרי אומר תדע שהוא על ידי הפצת החוכמה
האמיתית שרו בעליל אלוקים אמת ותורתו אמת

והפצת החוכמה באמון מכונה שופר דוגמת
השופר שכולו הולך עד למרחק

המרובה כן התפשט יד החוכמה בכל העולם ש
אילו האומות ישמעו וידע וידעו כי יש חוכמת

אלוקים בקרב
ישראל נראה לכאורה הזוי אבל האמת שזה לא

כזה הזוי כי
רואים לפני אלפי שנים הרבה אומות היו מאוד

ברבריות מאוד
אכזריות כמו שאמרנו הם הם נקראים אומות

המאוחדות פעם הם היו אומות

המופרדות עבדו עבודה זרה הקריבו קורבנות
אדם בשביל תמורות

גשמיות וכל מיני דברים מוזרים
והיום אומרים אללה אקבר אומרים השם הוא

אחד יש נצרות שאמנם הם חותים בעבודה זרה
מצד אחד דהיינו הם מגשימים את האל שזה

ודאי בלתי
אפשרי אבל

הם כן מנסים לכוון
שיש אליל אחד נקרא לזה ולא הרבה אלילים אז

רואים שנשות התפתחה מצד

אחד פתאום הם ותם חסירה ן תליך הי שני זה
לא היה

דרכם ורואים שכל החוכמות יונקים מהיהדות
דווקא יפה מתאים לשיעור בבחינת בירור אמת

ושקר
ושר פך ניצוצים נפלו

לקליפות לרשותם של הקליפות לכלכתם ואז
בעצם הקליפה יונקת מהפרי זה לא באמת שלה

כמו שאומר בעל הסולם שיונים שהם הרבה מהם
זה השורש להשכלה בעולם גם הרומאים ינקו

מהם גם כל תרבות אירופה ינקה
מהם שהוא אומר

א שלול לוזה המראה לא היייתה להם אפשרות
לבדות חוכמה זו מליבם אומר בפרי חכם

דהיינו שהיוונים הם הסתובבו עם הנביאים עם
בני הנביאים ולקחו את הממתקים מה שנוח להם

מהחוכמה
והתפוח שאינה שלהם ככה נאמר על היונים על

הפילוסופים לקחו מה שנוח להמי התורה גם
רואים כל החוכמות גם הנצרות גם

האיסלאם בעיקר האיסלאם מבוססות על היהדות
יונקים היהדות

הם גם לא מכחישים הם מקבלים זאת אומרת
טוענים שיש להם בריתות חדשות אבל הם

מקבלים את את התורה המקורית ת אומרת הם
אומרים שהיא נכונה פשוט עכשיו יש עסק חדש

אבל לכן
רואים שהיה מהפך כזה באנושות הרומאים

התנצרו כל הרומאים הפוך מה מתרבות ה
לכאורה מהשפעה כל מה שהם באו לכבוש

ולהגדיל את תועלת
הגוף ופתאום הם התנצרו איך דברים כאלה

קורים אז נכון זה קרה בדרך טומאה אגב דרך
הקליפה אבל אני מביא את זה כמשל

להראות שקרו שינויים
בעולם אם ככה אם הסתכל טיפה

מהצד זה לא כזה
מפתיע שגם זה ק קרה הרי כתוב שהעם ישראל

הוא אור לגויים לכן אומר פה דבר חזק שרק
עלד חוכמת

הקבלה שזה תורת השוואת הצורה שזה גם
האומות רוצות הם פשוט במדרגה של קליפה

ואגב הם חייבים את עם ישראל כדי לעשות את
התיקון שלהם ואם נסיר רגע את הקליפות

הקשות שיש בהם הם גם רוצים תיקון הם גם
רוצים להתקרב להשם האנושות

התפתחה התפתחה בדרך היסטוריים כמו שאמרנו
אבל התפתחה אייך אומר ב מאמרי הסולם שלמה

זכרו את הטלר עם אח שמו וזכרו כל כך הרבה
על החטאים שעשה מה מיוחד במה שהוא עשה

חלילה הרי אותו אותם אומות עשו את אותו
דבר בעבר ויותר חמור אפילו היו אסונות

השואה אסון חמור וכבד ביותר אני אני
ממשפחה של ניצולי שואה שניספו בשואה הורים

של סבא שלי המשפחה שלו אבל הי הסנ יר
גדולים מזה בהיסטוריה מה זה כזה נורא אלא

אומר הטלר ם אח שמבז עשה מעשה
ברברי בשלב שהאנושות כבר התפתחה והיא לא

ברברית לכן זה כזה חמור כי ה עשה דבר
ברברי בשעה שהעולם כבר מפותח והוא לא

ברברי בשונה
מאחרים שבזמן שלהם הדברים האלה היו לכאורה

מקובלים אבל אין עבדות יותר אנחנו רואים
שני פשט מתפתחת ומתקדמת ואותו דבר גם

פה לכן למרות שזה נראה הזוי אבל זה לא כזה
רחוק כמו שאמרתי תראו אני מעביר לכם ידע

עכשיו דרך
אור דרך סיבים אופטיים של האינטרנט

מטורף זכוכיות דקות קרן אור עוברת דרכם
לייזר מתמיר אותה לאותות חשמליים אתם

רואים תמונה עובר במהירות ור מטורף מי מי
חושב שהיה דבר כזה אנחנו רואים

שהמציאות מתפתחת
ומשתנה אבל גם זה לא כזה רחוק בעזרת השם

וזה השלמות שאנחנו רוצים להגיע לשלום
ואחדות ואהבה איך הרב אומר נצליח פנימיות

נעשה שלום ונחייה אהבה לכאורה זה נראה
רחוק אבל הידר הקדום להוויה

דווקא מתי שיש את החשכת הכי גדולה מתחיל
ניצנוץ שון של אור היום

הבא ולכאורה העולם מיצג דווקא מקום של
נפרדות של

אנוכיות אבל התפתחנו ברוך השם אומנם
במדרגה חיצונית אבל זה גם מעלה אנחנו

רואים שגם הומות העולם
אומרים מלחמת העולם הראשונה השנייה לא

הבינו את זה היום מבינים אומרים רוצים
שלום אם טוב בכלכלה בעזה טוב בכלכלה

בארצות הברית איך
משפיע הכל קשור אחד

לשני העולם התפתח והבין שהרמת היא טובה
לכולם שהכל זה מערכת אחת כמו מערכת

אקולוגית אתה הורג א חרקים מסויימים אתה
משפיע על חרקים במקום אחר איך כי הכל קשור

גם כשלא רואים את
הקשר לכן בעזרת השם אבל האמת בעיקר מדובר

בפנימיות זאת אומרת הגויים שבנו שהם
מפריעים לנו ומרחיקים אותנו מהקדוש ברוך

הוא תאבות רצונות שהם מאוד נתונים לרשות
הקליפה וגם אי אפשר להוציא אותם מהקליפה

הרי מה ההבדל בין היהודי

לגוי
שיהודי שהנפש הבאמת שלו מקליפת נוגה יכול

לברר את ניצוצות הקדושה והגוי לכאורה הגוי
שבנו הרצונות שהוא מייצג אי אפשר בכלל

לברר אותם לכן הם אסורים למה אסור לאכול
חזיר הרי אכילה זה עניין של בירורים אז מה

הבעיה לאכול חזיר מה כל מה שהבורא עשה טוב
אלא זה בעיה כי אתה לא יכול לברר את זה

יכול להיות לעתיד לבוא תוכל לברר את זה
תוכל לאכול חזיר לזמן

מסוים לכן אומר כן תפשט עד החוכמה בכל
עולם שאפילו האומות ישמ וידעו כי יש חוכמת

אלוקים בקרב ישראל רואים גם סימנים קטנים
לזה

בעולם רואים גם שאפילו הם בחינה גשמית
תראו בשיעור הקודם דיברנו על זה וגם בקליפ

מקבל למתחיל אני לא אסביר את זה עוד פעם
דווקא נושא מעניין תסתכלו יוטיוב רוחני

באתר הסולם אבל אמרנו שהאנושות התפתחה
התפתחו בעלי ההמצאות כי הרצונות הפוטנציאל

הנשמתי גבוה יותר והמציאו המצאות רואים
יהודי המציאו את הפייסבוק ממציאים הכל

היהודים את גוגל אמרנו יש גלגלת כן גוגל
זה ישן גלגלת זה המנוע החיפוש המקורי

בעולמות העליונים אבל עשה יהודי את
גוגל ואם יהודים ממציאים שלתי במרחץ שולטי

הכל בא מהיהודים
איינשטיין תורת היחסות אפילו האטום יהודי

פיקח על
ה צוות שעסק ב באטום לטוב או לרע רואים

בקיצור ומות יודעים את זה לכן הם גם
שונאים אותנו זה הלכה

שעשו שונא ליעקב למה הם שונאים אותנו
אבל בגלל שכשאנחנו לא עושים את התיקון

שלנו הם משלמים על זה כי ישראל הם האמת
יצא לדבר על זה הרבה אבל בין המצרים אז לא

נורא אולי קצת שיהיה
טיבול אבל מה גורם למלחמה נגיד בעולם

עכשיו הגויים הם הם רק ענפים הם לא זזים
מצד עצמם כתוב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה

אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה דיינו
בשורש זאת אומרת אם גויים עכשיו פתאום

מתעצבנים מחליטים לעשות דברים רעים כמו
שאומר בתיקוני הזוהר כמו שאומר ב הקדמה

לספר הזוהר מה גורם לזה אומר ש חיצוניות
העולם יורדת וגם הגויים מושפעים מזה זאת

אומרת מה גורם לגוי עכשיו פתאום לעשות
דברים נוראים או פתאום לאיזה אומה להתעצבן

על ישראל מה גורם לזה השר שלהם בשמיים
הכלל

שלהם עולה
למעלה והוא גורם

לזה רגע יש לנו תקלה קטנה פה אוקיי
חזרנו או שהוא יורד ואז הברבריות של אומות

העולם יורדת אבל מה גורם
לזה מה גורם לשר שלהם לעלות או לרדת והם

מושפעים ממנו מה שגורם לזה זה עם ישראל אם
אנחנו עושים פעולות של קדושה אז הפנימיות

בעולם עולה הטוב בעולם עולה והשר של אומות
העולם מושפע מזה וממילא הוא גם משפיע

עליהם את החיות ואז הם עולים ויורדים
בהתאם אבל מי באמת מזיז אותם מי מזיז את

השר שלהם עם
ישראל לכן דווקא כשאנחנו עולים בקדושה

בפנימיות אז אנחנו משפיעים גם על אומות
העולם לכן זה לא כזה רחוק שאפילו האומות

ישמעו וידעו כי חוכמת אלוקים בקרב ישראל
למה כי מצד תיבם הם יודעים שהם צריכים את

עם ישראל לתיקון הם יודעים זה בטבע של
הגוי זה בחוק רוחני שקטן בטל בפני גדול

קנל
לכן עשו בחר את הבחורה

ליעקב כי הוא יודע בטבע שלו שהוא צריך
ליעקב שאין לו חיות מצוד עצמו רק מה

כשאנחנו לא עושים את
העבודה כמו שנקרא באות יש בלבול בליה

וקליה הסדרים מתהפכים ואז יש בלאגנים אבל
לאכי אמרנו מספיק בנושא יש מאמר של הרב

אתם מוזמנים
לקרוא המערכה באור הקבלה ויש גם מאמר ני

החוכמה אתם יכולים לקרוא שאלות אקטואליות
בנושא בעזרת השם

[מוזיקה]
ש שנזכה באמת א אפילו יותר קל להבין את זה

בחיצוניות כי רואים את העולם נע בכתבים
האלה אבל בפנימיות דווקא יותר קשה להבין

את זה כי הגויים שבנו הקליפות הרצונות
במיוחד בבין המצרים חוגגים עלינו וזה לא

פשוט
בכלל אז קשה להבין הוא אומר לי פה דווקא

הגוי יגיד בוא תוביל אותי בוא אני מביא
אותך לארץ ישראל בוא על טרמפ קשה להבין את

זה
לכאורה אבל ככה יהיה ולאט לאט נתקרב לזה

יכול להיות שזה יעבור בדרך ייסורים באמצע
נקווה שלא אבל לשם ה העולם הולך למה כי

העולם מתחבר לאט לאט ומתקרב לתכלית ולכלל
והכלל זה כמו בימי שלמה המלך איך כותבים

והארץ תשכו 40
שנה היו מביאים קורבנות מכל אומות העולם

לבית
המקדש והיו באים לשלמה לראות את חוכמתו

המלך שהשלום שלו כל
העולם ולשם אנחנו נגיע לשם המציאות מתקדמת

המציאות רוצה פנימיות גם הגויים רוצים
פנימיות כל העולם רוצה פנימיות כי כולם

טבוע בהם
להגיע לתכלית בין אם הם ירצו ובין אם לא

ירצו כל ענף תבו שווה על שרשו במקור גם
הגויים צריכים תיקון הרי מה זה הגויים

למשל מה זה עמלק קליפה הכי קשה שיש אבל מה
זה המרק בעולם האצילות במצב

המתוקן מקבל במנת להשפיע כתוב תמחו את זכר
העמלק לא את עמלק דהיינו את הצורה שלה בעל

מנת לקבל אבל העמלק מצד עצמו צריך אותו
איך אומרים גם שאם עשו היה שהיה איש ציד

אם הוא היה מצליח לתקן את הציד את הג
ראשונות שהוא מנסה למשוך הוא היה כמו משיח

בן
יוסף איך כל כתבי חסידות בחבד מלאים

בעניין הזה שעשו זה קליפה של משיח וצריך
אותו

ו וכן הלאה ולה
למה כי רק מי שיש לו יצר

הרע ניתנה לו תורה התורה לא ניתנה למלאכים
אבל יש שלבים קודם מתקנים את היהודי

המשפיע בענת להשפיע ואז לאט לאט גם את
הגויים אבל אם אנחנו לא עושים את התיקון

וזה קשור גם לחטא אדם הראשון אנחנו נדבר
על זה אם אנחנו לא עושים את התיקון של

משפיע ע מנת
להשפיע אז אנחנו כאילו תוקעים את הצינור

יש צינור שצריך לעבור דרכו או והוא תקוע
והוא מתנפח ואז כולם סובלים מזה כולם

מבלגנים מזה ואז ודאי שהגוים עצבנו
עלינו אבל הם רק סטטיסטים הם לא זזים מצד

עצמם הם זזים על פי הכלל הרוחני שלהם על
פי המצב הנפשי

שלהם על
פי הרוח ומה מזיז את הרוח עם

ישראל אוקיי קצת הרחבנו בציות אבל אנחנו
בבין

המצרים אז אפשר

להקל עוד מילה קטנה בעניין מהרב קוק באמת
זכינו שהוא היה הרב הראשון של ארץ ישראל

מי יודע מה היייתה רמת הדינים עלינו אם
הוא לא היה הרב של ארץ ישראל

הראשון באמת זכות וסימן יפה מאוד אומר
לפנינו חיוב ההרחבה וקביעת העסק בצד

הפנימי
שבתורה בכל ענייני הרוח שבה הכוללת במובן

הרחב חוכמת ישראל בהרחבה שפסגתו הגבוהה
היא דעת אלוקים באמת על פי המכר זה התורה

אז צריך בימנו ברור ליבון והסברה למען
יהיה הולך ומובן הולך ומתפשט בכל שדרות

עמנו הרי הקוק צות

הרעיה יאללה אחרון לבין המצרים תתחזק
ידידי להעיר את אור חוכמת הנסתר בעולם אתה

קרבו הימים שהכל יכיר וידו ששעת ישראל
ושעת העולם כולו תלוייה רק בהופעת חוכמת

האור הגנוז של פנימיות רזה התורה בשפה
ברורה ואין דרך

אחרת איך אומר
הבור רק אין בו

מים אבל מה יש
בו נחשים ועקרבים גאווה

ואנוכיות הבור זה הרצון של האדם למה כי זה
הכלי לקבל את המים את המים המים זה החיות

האלוקית האור
האלוקי אבל אם הבור לא ממולא במים בקדושה

הוא מוכרח להיות מלא בקליפות למה כי כגודל
החיסרון של הקדושה ככה באים הקליפות לינוק

ממנה לכן דווקא איפה שיש קדושה ומסתלק את
הקדושה יש המון המון קליפות לכן זמן ימי

בין המצרים זה זמנים מאוד קשים למה כי
היייתה קדושה עצומה של הערה של בית המקדש

אבל כשהיא מסתלקת יש מקום של חיסרון מאוד
גדול לקדושה אבל אין מילוי מצד הקדושה כי

נשברו החומות כי אומץ עלהם בהיכל כ וכל
הדברים שהיו מסביב ואז יש מקום אחיזה מאוד

מאוד חזק
לקליפות ואיין פורנות מתחילה אלא מן

הצדיקים בעזרת השם שנזכה להתחזק
ו באמת לא פשוט אבל נזכה לעשות עבודה

תאר אמן אוקיי אנחנו נמשיך
בהקדמה שלום ברכה אנחנו בהילולת הרבה שרבי

ברוך שלום הלבי אשלג בנו בכורו הוא ממשיך
דרכו של בעל הסולם

הקדוש נלמד היום בעזרת השם קבלה למתקדם
הקדמת פרי חכם בת גרות קודש הקדמת בן

המחבר שזה

הרבש אולי נגיד כמה
נקודות קצרות

יום פטירתו א
בתשרי רבי ברוך נולד בז בשבט הטר

סז נפטר באבי תשרי תשנב בגיל
84 נפטר ביום שאביו בעל הסולם

נולד הייחודיות של הרבש שהביא לנו את דרך
העבודה ממטה

למעלה הוריד ונגיש את דברי בעל הסולם
לליבנו בדומה לבעל שם טוב ביחס לארי זל כן

רואים שהוא בעצם לקח את
החוכמה שבעל הסולם הביא את החוכמה ממעלה

למטה הגע ממטה
למעלה אבל הרב ש עוד יותר ביאר והוריד

והנגיש את הדברים ברוח החסידות וזה
בעצם דבר מאוד מאוד גדול שמוסיף הרבה

לעבודה הפנימית לעבודת
המידות

וגם לדיוקן בהבנת בעל הסולם
עצמו ממש כמו הבעל שם טוב וערי

ככה הגדיש את חייב למפעל החיים של אביו
באלפי שיעורים ומאמרים ובעמדת

תלמידים
מאוד קשה להבין את בעל הסולם באמת ולעומק

בלי
הרבש חשוב מאוד ללמוד את תורת הרבש גם

יורדים לפרטים בנפש וגם בדרך עבודה ממש
באר מים חיים שנזכה להידבק בתורתו ותווים

השניים מנה

האחד
אוקיי יש גם עדותיו אם תרצו אני תבקשו

ממני לינק בתגובה אני אשלח לכם תוכלו
לקרוא יותר עודות את טים זה פחות חשוב

לעניין

שלנו
אוקיי בעזרת השם נעשה ונצליח אוקיי אז

אנחנו
נלמד כמובן מוזמנים להדליק נר

לזכותו נרשם נשמת

אדם

אוקיי
אז אני

קורא זה הגרסה ישנה פרי חכם ב אגרות
קודש הקדמת כבות קדושת האדמור שליט ה זצל

בין המחבר

זצל עודו לאדוני כי טוב כי לעולם
חסדו יראו אינינו וישמח ליבנו בגלות לאור

תעלומות מכתבים של האדמור זצל דהיינו בעל
הסולם הקדוש זה האגרות של פרי חכם היום זה

נקרא אגרות
הסולם אשר היו ספונים ותמונתו ידו

הקדוש ועלו למכבש הדפוס להעיר עניניהם של
המצפים

ומייחלים והם עצמ
חסידיך נכספים להרבות ולהשקות סימונה מנהר

היוצא מעדן להתבשם באורו
ולתעד

הנועם השם או בן נועם השם ו מי שזכו אז
ישאיר ישראל את השירה הזאת על באר עלי באר

בתוך הנחל להודיע
לישראל נפלאות השם בעגלות חסדו וטובו על

ירי אב ואשריהם כשזוכים לדבוק בו
יתברך ועליהם נאמר ומגלן לו רזה תורה

ונעשה כמעיין המתגבר או כנער שאינו
פוסק והוא עניין ההשגה הרוחנית המובאה

בספר זה וביתר כתביו כן זאת אומרת כשזוכים
לעבוד לשמה אז מתחילים העסקים האמיתיים

בעבודת הבורא מצד שני אבל בלי הלא לשמ לא
נגיע לזה אז זה מאוד חשוב

ו אפילו מאוד מאוד חשוב לא לשמה המסוגל
להביא לשמה וגם אין דרך אחרת אבל העסק

האמיתי מתחיל ב לשמה אז מגלים לו רזה תורה
מה זה רזה תורה לא ידע שכלי רק

אלא רע זה סוד זה דבר נסתר מה נסתר מהאדם
השגחת הבורא על

בריאותיו גילוי
האלוקות ראיית ההטבה האמת הקדושה הפנימיות

והשלמות אוחדה להבין באפס מה עניין ההשגה
הרוחנית הביא כאן מאמר ששמעתי מפי

קודשו הרבש חזק בענייני

שמעתי אוקיי זה קצת לל מתקדם אבל בכל זאת
זה גם הקל היד העיקרי שלנו

האמת גם בתוך עצמנו
אבל יש שיעורים משלימים הפתח לספר

הזוהר פתח אליהו
הנביא קורס כבל

למתחיל ו זה מתקדמים אומנם אבל מאמר מבשרי
אך זה

אלוקי והרחבנו שם יותר את

הפרטים אנו מפחידים בהרבה מדרגות ובהרבה
אבחנות

בעולמות ויש לדעת אשר כל המדובר במדרגות
והבחנות הכל מדובר מעניין השגת הנשמות

בערך מה שמקבלים מהעולמות ולפי זה הכלל מה
שלא נשיג לא נדאו בשם למה היות והשגה זה

התלבשות אור ברצון
לקבל

לכן אין לנו לדבר אלא מהשגת הבריאה ויותר
מזה גם בבריאה יש דברים שהם עלומים כלפינו

היות וזה דברים שבאים מובנה מלמעלה ואין
צד השתתפות הנשמות

עדיין
לכן כל מה שמדברים זה מצד התפעלות הכלים

אפילו מבחינה גשמית זה עובד
ככה כמו שרואים ב קוונטים

במדידות בחושים זה ההתפעלות של החוש
והפירוש של התודעה את החוש

בעצם זה מה שאנחנו רואים למה אנחנו רואים
אותו סרט אנחנו לא רואים אותו סרט מבחינה

רוחנית אלא אם כן אנחנו באותו
עולם אבל גם יש בזה הבחנות אלא בגשמיות

רואים פחות או יותר אותו סרט כי אנחנו על
אותו ערוץ אותה תודעה

גשמית

זה כמו משחקי רשת מתעדכן יש איזה סנכרון
כדי שיה אפשר

להתאמן אבל
בפועל זאת אומרת התמונה היא במוח היא לא

בחוץ וגם החוץ זה רק

איזה סימולציה אבל גם בעולמות העליונים יש
את החוץ

והוא נצרח כי התפיסה שלנו היא מהחוץ לפנים
מהפרטים אל הכלל מהעיגול הכב מהחיצוניות

לפנימיות אבל החיצוניות בעולמות בעולמות

הרוחניים יש בזה סוד מיוחד מה שהוא אומר
הוא ביד נביאים

אדמה זה שהמציאות מוקרנת לנו בחוץ רוחנית
זה גם מתבטא ככה בגשמיות אבל ברוחניות זה

גם ככה למה לא רק שמה החוץ הוא לא בזמן
ומקום אלא זה חוץ מבחינה רוחנית אבל למה

זה ככה כדי שיהיה מקום
משותף בין הבורא לנבראים כי אם המציאות

הייתה רק בתוך
עצמנו אז היינו כאילו בתוך עצמנו לא היה

לנו מקום להשתעשע עם
הבורא אז זה שכאילו המציאות בח חוץ זה

מאפשר את המקום של
השותפות והחשק והחפץ והאהבה בין הבורא

לבריותיו
אומנם זה כמו ילד שמראה את הציור

לאבא ברור לילד שאבא לא צריך את הציור אבל
הוא מחייך לו ושמח לו כדי להרבות את החשק

והאהבה ביניהם אז זה אותו דבר בינינו לבין
הבורא כי הבורא מבחינתנו זה רצונו להטיב

לנבראיו ואומר יפה בעל הסולם במבוא לספר
הז באזור

הרבו שנראה לנשמות כאילו
בחוץ יש שינויים דהיינו בחוץ באור שפעם

בקטנות פעם בגדלות פעם הספירות משתנות וזה
בכוונה ככה כדי שזה יהיה חוויתי שיהיה

חווייה שנרגיש את הקשר עם הבורא אבל הוא
אומר אם זאת ברור לנשמות שכל השינויים הם

רק בפנימיות דהיינו ברצון שלהם בצורת
הרצון אחרת המציאות היייתה רק בפנים

כאילו אז ככה זה מבחינה רוחנית זה גם
מתבטא ככה בהדמיה

האם יש מציאות מחוץ לי חוץ ממני כן האמת
שכן אבל אין לי השגה בזה אבל גם מה שאנחנו

אומרים מחוץ ליסת אמרת מחוץ לאדם אבל זה
לא מחוץ לבריאה מחוץ לבריאה יש רק את

הבורא וזה גם לשון
מושאלת כי גם להגיד חוץ מה הבורא הבורא לו

בתוך הבריאה לא הבורא לא נברא הוא לא יכול
להיות בתוך הבריאה אבל מה שאנחנו אומרים

אן מלבדו הכוונה שההשגחה ו וכוחו מהווה
מקיים מקיף פנים וחוץ ומסביב את כל הבריאה

השגחתו כן אבל השגחתו זה לא הוא חשוב
להבין את הדבר הזה כי אם זה הוא אז הוא

רצון לקבל אז אין הבדל בין הבורא לנברא
נסגרה כל הבסטה לכן יש את הדיוקים החשובים

האלה בין עצמותו לבורא למחשבת הבריאה
לנשמות וכולי כי יש לזה המון המון השלכות

ותראו איך התורות האחרות לאיזה טעויות הם
הגיעו אז לא סתם הם הגיעו לטעות הזאת זה

חלק מהפאזל של תפיסת הנברא המקולקל הקלוקל
המקולקלת זה גם שלבים של התפתחות זה חלק

מהקליפות הקיימות
במציאות בכל אופן אומר כלל מה שלא נשיג לא

נדעו בשם כי שם זה התלבשות ור בכלי זה

השגה והוא כי המילה שם יורה על השגה כמו
אדם הנותן שם לאזה דבר לאחר שהשיג בו דבר

מה ולפי
השגתו ועל כן כללות המציאות מתחלקת לעניין

ההשגה הרוחנית לגמל הבחנות אוקיי זאת
אומרת שם זה מורה על השגה כמו שבג שמיות

ילד נותן שמות לדברים אומנם חלק מהשמות זה
דברים שהם מובנים לנו בתודעה זה חלק

מהמערך שלנו אז רק רק מצאנו לאזה ביטוי
בשפה העברית הרבה מהשמות הם מאוד מובהקים

כענבים

רוחניים
או אם נדייק כסימנים

רוחניים במיוחד שפת הבריות לכן המקובלים
משתמשים

בה כי ה הקרובה יותר והמדוייקת

יותר אז ככה גם בעולם הרוחני אני קורא ל
לשם כמו כסימן בגשמיות אני קורא לשם למשהו

שאני מזהה יודע מה הוא ממש כמו ילד קטן אז
ככה מבחינה רוחנית הנשמות יכולות לקרוא

בשם לאורות שהם משיגים
משיגות או לעולמות או

למדרגות רק בשונה מהגשמיות שאני יכול
לקרוא למשהו בשם למרות שאני לא משיג אותו

או שלפחות אני משיג אותו ברמה החיצונית
שלו בזיכרון בראייה בשמיעה

בריח רק ברוחניות ההשגה היא פנימית היא גם
חיצונית אבל היא פנימית מה זאת אומרת מעבר

לזמן ומקום שזה חיצוני לעניין שלנו מעבר
להדמייה של חמשת

החושים אבל גם בעולם הרוחני יש חיצוניות
ופנימיות אבל שם זה מתבטא בערכים רוחניים

בתכונות

רוחניות ועל כן כללות המציאות מתחלקת
לעניין ההשגה הרוחנית לג

אבחנות א' עצמותו
יתברך ב' אינסוף ברוך הוא ג'

הנשמות
א' בעניין עצמותו יתברך איין נו מדברים

כלל מטעם כי שורש ומקום הנבראים מתחיל
ממחשבת הבריאה שרשם ממן נכללים בסוד סוף

מעשה במחשבה תחילה זאת אומרת השורש ל רצון
לקבל שזה נקרא התפשטות

מעצמותו למה זה לא עצמותו זה התפשטות
מעצמותו כי כבר גלול שם הרצון לקבל בהכרח

רק הוא
בצורה מאוד מופשטת זאת אומרת זה מצד

העליון אבל שפועל ע על
התחתונים אבל זה אלוקות

גמורה
ו זה נקרא בעצם התפשטות

מעצמותו אבל בעצמותו אין לנו שום השגה כי
השגה זה רצון לקבל וחלילה אין רצון לקבל

בעצמותו אז איך נדבר
מזה ב' אינסוף ברוך

הוא שעניינו הוא מחשבת את הברייה בסוד
רצונו להטיב לנברא בבחינת אינסוף המכונה

אינסוף ברוך הוא והוא הקשר שיש בין עצמותו
לנשמות קשר זה מובן לנו סליחה מובן אצלנו

בסדר הרצון לענות
לנבראים יש את אינסוף שזה מחשבת הבריאה זה

נקרא באופן כללי מחשבת הבריאה אבל יש שם
פרוץ זאת אומרת יש את אור

אנסוף יש את התת ראשונות שזה מחשבת הבריאה
ויש את המלכות שזה הבר בריאה או זרע

הבריאה אינסוף רכו הוא תחילת העסק והוא
נקרא אור בלי כלי מה זאת אומרת יש דבר כזה

אור בלי כלי קודם כל כן אבל אין לנו השגה
בזה אבל והוא נקרא אור בלי כלי אלא שם

מתחיל שורש הנבראים היינו הקשר שיש בין
הבורא

לנבראים הנקרא רצונה להטיב לנבראיו הרצון
הזה מתחיל מעולם אינסוף ונמשך עד עולם

העשייה
זאת אומרת

למה זהור בלי כלי לא הכוונה בלי כלי בלי
רצון כי אנחנו אמרנו כבר אינסוף זאת אומרת

מדבר מהבריאה אלא בלי הקר כלי זאת אומרת
בלי השתתפות הכלי השפה היא שפה

קצרה
כי זאת אומרת הנברא הוא עוד ללא ישות

נפרדת אז הוא נקרא על שם העליון כמו תינוק
ב מ

אמו

ג הנשמות שהם מקבלי
ההטבה מה שיש ברצונו

להטיב דיוק חשוב שיש

להוסיף שבאין שוף לא היה
תהליך אלא כל המורכבות

בה במארג
אחד ורק חר הצמצום התגלו

החלקים שמהם מורכבת הבריאה היות ומלמעלה
הכל בא בבת אחת אז הבריאה באה מובנית עם

היצירה שבה וגם לא היה שמה זמן אלא הכל בא
כמקשה

אחת לא היה שם זמן

רוחני דומה כביכול מבחינה גשמית קצת
לרעיון שאומרים על המפץ הגדול

רק שם
זה מבחינה גשמית ואנחנו לא מדברים על זה

בכלל אלא על הזמן הרוחני שזה משהו אחר

לגמרי הזמן התחיל אחרי
הצמצום מה

שלומדים על ד
הבחינות על ההתפתחות שלהם זה רק לאחר

הצמצום או מהסתכלות של הצמצום ולמטה ויש
לזה הרבה השלכות כי אפילו בגשמיות כי אז

אני אגיד למשל שיש אבולוציה
או כלל מיני השלכות שיש לזה אבל עיקר

השלכות הם
רוחניות והרעיון הוא ש מצד העליון הכל שלם

בבת אחת ואין אבחן והיות שהאנס זה מה
שהעליון פועל על התחתון בצד השורשי

שלו אז על פי חוקי העליון בלי זמן בבת אחת
בצורה

שלמה וזה גם נושא ארוך שנלמד בתלמוד 10
הספירות חלק א' וחלק ב והמקומות

המתאימים ג' הנשמות שהם מקבלי ההטבה מה
שיש ברצונו להטיב אגב למה העולם הזה נראה

עולם הזה הכוונה תודעת העולם הזה אבל זה
גם מתבטא בעד מיה הגשמית למה העולם הזה

סבל ויסורים כל היום כן תהיה כן נאמה
אנחנו לא משקרים כ כי זה עולם אחר זאת

אומרת אנחנו תחתית עולם העשייה

אני אקוו רק שנמצא את

המעלית
מה זה

הנשמות זה בעצם צד האדם למה יש הבדל בין
הנשמות

לעולמות כי
העולמות זה כמו החומרי גלם זה כמו הטבע

אבל הנשמה זה צד המודעות צד הבחירה צד
הפנימיות למה צריך את הממוצע הזה כדי

שיהיה משהו מגשר בין האור לכלי כי האור
תמיד באים לבוש יש בזה הרבה הרב סודות

והבחנות אולי הוא מדבר מזה אני למדתי את
ההקדמה הזאת

לפני כמה שנים אז אני קורא את זה איתכם
ביחד אני לא זוכר אם יהיה צורך ניכנס לזה

האמת שזה נושא חשוב אבל זה דובר
בקורס קבל

למתחיל בוא
נראה זה קצת ארוך אבל אולי זה יכנס לליבנו

כדאי
לקרוא ס הוא נקרה כן משום שזה הקשר שיש

בין עצמותו יתברך
לנשמות כאילו זה העולם הראשון זה שם הושאל

עולם כי אין שו מעלם בעצם לפחות לא בעניין

הזה אלא באמת זה נקרא אנסו ברוך הוא אלא
באופן מושל אנחנו קוראים לזה

עולם אבל באמת עולם זה נקרא בצמצום ב כי
נהיה אליהם על הכלים קבלה על הרצונות

דקבלה וזה גם שם הושאל הרבה דבר דברים אז
אנחנו משתמשים בזה אבל באמת אינסוף ברוך

הוא נקרא כן באמת זה לא עולם אינסוף אפשר
לקרוא לזה מציאות אינסוף אינס ברך הוא

נקרא כן משום שזה הקשר שיש בין עצמותו
יתברך

לנשמות מובן אצלנו בסוד רצון לנות לנברא
להענות לנברא וחוץ מהקשר הזה של של רצון

להנות אין לנו שום דיבור למה כי זה לא
בהוויה ובמציאות שלנו איך נשיג משהו שאיין

לו כלים של בריה בשונה מה שהפילוסופיה

לעשות אבל הם גם שים את זה בתוך הבריה ה
מערבבים את

הכל ושם הוא תחילת
העסק והוא נקרא אור בלי כלי למה כי הכלי

לא מרגיש את עצמו עדיין נפרד מהאור וכלי
זה השתוקקות זה אומר שיש לו עצמאות אבל שם

מתחיל שורש הנבראים היינו הקשר שיש בין
הבורא לנבראים אני קרא רצונו להטיב לנבר

והרצון הזה מתחיל מעולם אסף ונמשך עד עולם
העשייה

אבל זה כאילו כמו אלוקות מלאה זה כאילו מה
שאומרים וזה דבר דק כי יש בו הרבה טעויות

דיברנו עם

זה יצא לנו לדבר
מזה בספר פי חכם לא פרי חכם פי חכם זה

משהו שבעל הסלם כתב לפני פנים מרות
ומסבירות יש שיטות של זה ששחררו אור הסולם

למדנו את זה לא את הכל אבל למדנו קצת
הרחבנו בזה זה עסק מאוד

מעניין אז כדאי להשלים את זה שמה בכל

אופן כל העלומות כלפי עצמם נבחנים כמו אור
בלי כלי שאיין בהם דיבור והם נבחנים כמו

עצמותו יתברך ואין בהם שום
משגה

זאת אומרת העולמות ליך ש עצמם הם כמו בלי

כלי למה כי הכלי הוא בפנימיות

הנשמות למה צריך אבל את העולמות כי האור
בא עם

לבוש כי באור עצמו אין לנו הסגה אה היה זה
דיוק שרציתי

להגיד חלק לא קמים על כן מה שאמרתי לראות
בפי חכם אז החלק אלו ק

ממעל יש בזה כמה הבחנות הרוב לומדים את זה
גם כאילו מבחינה גשמית מערבבים את הכל אל

חלק הלוק ממעל הכוונה ל למלכות ד אינסוף
שכל אחד יש לו חלק במלכות ד אינסוף אבל זה

בריאה מלכות אינסוף נכון אבל זה בריאה
שהיא אלוקית לגמרי מה זה אלוקית שהיא

באחדות פשוטה עם אור לכן זה נחשב משוייך
לאלוקות רק עד כדי כך ש שאנחנו אומרים

שורש
הנבראים מה זה שורש הנבראים זה כבר בבריאה

ברצון לקבל נכון אבל אנחנו מדברים מצד
ההשגה ומצד ההשגה זה שורש ד שורש ד שורש

אפילו הייתי אומר אין הקר כלי אין הקר
לנברא אלא הוא בטל האור מה זה בטל האור

שוא לא מרגיש את עצמו הוא כמו

עובר אז זה החלק הלא קמים על החלק שיש לנו
במלכות האינסוף אבל אין הכוונה שאנחנו חלק

מהבורא דהיינו
מעצמותו כי הבורא הוא לא מתחלק והוא לא

נברא אבל אפשר להגיד הרבא שומר את זה
באיזה משפט באיזה

מקום שבבחינת האור יש מייש אפשר להגיד שעל
צד האור שבנשמה שהיא חלק אלוק ה ממעל

בבחינת יש מייש כי האור תמיד היה רק
החילוק הוא בהתפעלות של הכלי אז מצד האור

אפשר להגיד זה חלק לא קמים על כי זה האור
של הבורא שמהווה את הכל אבל באמת האור לא

מתחלק וזה גם משהו שתופסים אותו באמונה
אבל סוף כל סוף האור של הבורא מהווה מחייה

מקיים את הכל למרות שאנחנו לא משגים את
עצמות האור אלא את ההתפעלות שלנו

מהאור אבל סוף כל סוף המקור
לזה זה הבורא רצו לא לטיב לנברא אז בעניין

הזה זה חלק אלוקים ממעל אבל יותר מזה
אפילו הכלי הוא חלק אלוקים ממעל למה כי

הוא בא מהאינסוף ו הוא לא חלק מהבורא כי
הבורא לא מתחלק אלא חלק ממחשבת הבריאה או

יותר נכון ממלכות ד אינסוף או אם נתייחס
להכל ביחד כמקשה אחת חלק מהמציאות

האלוקית ששם האור והכלי מאוחדים לגמרי
ולעתיד זה גם יוכל

להתגלות מצד
הנבראים אבל זה לא יהיה כמו באינסוף זאת

אומרת זה יהיה כמו מה שהיה במחשבת הבריאה
אבל לא כמו שהיה במלכות ד אינסוף כי שמה

זה היה קבלה פסיבית ולעתיד לבוא נהייה

שותפים אז הוא אומר הקשר מתחיל
באינסוף ונמשך עד עולם ה י מה זה עולם

העשייה זה דיותה
האחרונה שזה המציאות שהנברא מרגיש את עצמו

נפרד לגמרי
מהבורא העולם הזה הדמיה הגשמית זה סימן או

גירוי לצד הפירוד הגדול אבל הפירוד עצמו
הוא נמצא בתודעה לא בעולם הזה אלא גם אבל

העולם הזה הוא רק
התבטאות הדמייתית סימול סימולציה ש משפיעה

עלינו מאוד כן אבל לתודעת נפרדות
וזה טוב כי זה מאפשר לנו

להתאמן אולי זה לא טוב לנו אבל זה טוב ל
לתכלית אבל צדיק נגיד הוא יכול להיות

בעולם
הזה אבל הוא מרגיש תו ה בורא אחד לאחד כי

הוא לא באמת בעולם הזה הוא בתודעה האלוקית
במקביל כביכול כמו שרואים

שהאלטרנטיבה שמודדים אותו דינו מדידה צד
גוף הרצון לקבל לעצמו במקרה הזה אז הוא

מתחלק יכול להיות שאם יהיה איזה מדען מאוד
אמוני והוא ימדוד את האלקטרון הוא לא

יתחלק לו אבל באופן רגיל זה ככה עובד אבל
יש את האלקטרון שזה הרצון לקבל זה

השמאל והוא
מתחלק לעתיד לבוא נוכל להתחלק והחילוק הזה

הוא גם תחלק וגם הוא יהיה גל בבת אחת
איך

כסם ודווקא החלוקה שלו תאפשר לו להיות
להרגיש את הגל בצורה יותר

חזקה לנו החיל החילוק כאילו מאבד את הגל
כי כאילו אנחנו בתודעה חיצונית אבל

בעצם אם זה לא יהיה ככה אז אין בעיה שהוא
גם יתחלק וגם יהיה גל כמו שבעצם קורה

תאורטית לפני שבודדים אותו הוא נמצא בכל
הנקודות

אם נתפלל מבחינה

מדעית אז הוא לא באמת נמצא בכל המקומות
באותו

זמן זאת אומרת מבחינתנו כן אבל מצד האמת
לא כי הוא תחת התודעה הגשמית והתודעה

הגשמית הטבע של
הזמן פשוט הזמן שמה כל כך זך שא אין הבחן

פשוט מבחינתנו וזה
אמת אבל הוא עדיין מוגבל כי הוא תחת

התודעה הגשמית כל ההוויה שלו כל החומר שלו
הוא גם אשלייתי אפילו החומר הקוונטי הוא

אשלייתי ביחס לרוחניות כי זה רק

סימן אבל זה סימן זח
יותר אעם זאת אתה יכול להיות במעבדה עם

תותחים של אלקטרונים ולהיות בדיכאון זאת
אומרת זה לא עוזר לנו אבל זה רק

משל אז מה זה עולם העשיה דיותה האחרונה
מבשרי אחזה אלוקי דיברנו על זה

במאמר
שזה מאמר גם למתקדמים יצא לי בטעות ללמד

אותו אחד המאמרים הכי קשים שיש דווקא אז
יאללה יש את החומר אני יודע אולי זה יכנס

לי
ללב בכל העולמות כלפי עצמם נבחנים כמו אור

בלי כלי שאיין בהם דיבור כן ואל תתמה מה
שאנחנו מבחינים שם הרבה

הבחנות והוא משום שבחנות אלו הם שם בבחינת
כוח שר אחר כך כשיבואו הנשמות אז יתגלו

ההבחנות האלו אצל הנשמות המקבלות את
האורות

העליונים כפי מה שתיקנו

וסידרו באופן שיהיה יכולת לנשמות לקבלם כל
אחד לפי כוחו והכשרתו ואז מתגלות ההבחנות

האלו בפועל אבל בזמן שאין הנשמות מסיגות
את האור העליון אז הכל בערך

עצמם נחשבים לבחינת עצמותו יתברך יפה ז
אומרת הוא אומר שכל ההבחנות וזה בעיקר

ניכר באצילות דק כי זה כאילו כל כך דק
שאיין שם אבחנות כמו שכאילו בעיניים עכשיו

אני לא רואה את הספקטרום של האור זה נראה
לי לא רואה פה את החללים זה הכל נראה לי

כאילו רואה תמונה רגילה למרות שיש פה מלא
מלא

חללים אם אני אבדוק עם מיקרוסקופ או עם
מיקרוסקופ אלקטרוני או מה שמודד את האור

טלסקופ

אור אבל זה מה שעל זת
אומרת מה שאנחנו וברים על אצילות ואק

ואינסוף
אפילו זה

רק כאילו מצד
ההבחנות בכוח אבל בפועל אין שם חילוק למה

כי זה מיוחס לצד האור לצד העליון שמשפיע
על

התחתון ו בעליון אין
אבחנות כמו שעצמות תברך הוא ללא שום

שינוי או תנועה
או ככה אורו המתפשט ממנו הוא גם במנוחה

המוחלטת היות
והוא וזה גם אני זאת אומרת אנחנו אומרים

את זה מצד תפיסתנו אבל לצורך ההמחשה היות
וכל ענף

טבעו כמו שורשו אז גם האור תבו כמו עצמותו
מה שאין בו

אבחנות אפילו האור שמתגלה בבריאה לפני שבא
לכלל קבלה בנשמות דינו

עצמותו והעולמות מייצגים כמו את האור
והכלי הזכים שבאים מצד

העליון כי אור אין לנו השגה ישירות אז זה
בא עם כלי אבל הכלי הזה כל כך זך

ודק שהוא מיוחס לאלוקות שפועלת על
התחתון לכן אנחנו לא יכולים להגיד שבעולם

האצילות יש הבחנות אלא כולו אלוקות אף על
פי שבהכרח יש שמה

כלים איהו וחיו וגרו מיוחד בעוד אבל הכלים
אין הקר כלי זאת אומרת זה מיוחס לאלוקות

אז מה שאנחנו מדברים על אצילות שעולה יורד
משתנה זה מצד ביע שמתפעלים

ממנו ויש לזה הרבה השלכות או הרבה טעויות
אסטרונומיות לגבי תפיסת הבורא והמציאות

שאפשר להגיע מזה כמו שרואים אצל הרבה
לומדי קבלה ותורות אחרות וקליפות ומה

שביניהם אומר אבל בזמן שאין הנשמות מסיגות
את האור העליון אז הכל בערך עצמם נחשבים

לבחינת עצמותו יתברך מה זאת אומרת לבחינת
עצמותו מה יש השגה

בעצמותו אלא זאת אומרת שאני מייחס אותם
לצד האור שאיין לי אבחנה בזה כמו שאיין לי

הבחנה
בעצמותו לכן האור נו

עצמותו לפני שבא לכלל קבלה בנשמות וגם

העולמות ובערך הנשמות המקבלות מהעולמות
מבחנים העולמות בסוד אינסוף

ברוכו יפה והוא מטעם כי הקשר הזה שיש בין
העולמות לנשמות היינו מה שעולות משפיעים

לנשמות זה נמשך ממחשבת
הבריאה יפה שהוא בחינת יחס משותף בין

עצמותו יתברך לנשמות

והקשר הזה מכונה בשם אינסוף קנל וכאשר
מתפללים ומבקשים מהבורא שיעזור לנו וייתן

לנו מבוקשנו הכוונה לבחינת אינסוף ברוך
הוא ששם שורש הנבראים שרוצה לתת להם טוב

ועונג הנקרא רצונו להטיב לנבראיו זאת
אומרת אינסוף זה המחשבת הברייה זה הרצון

לטיב לנבר זה הקשר שלנו עם
הבורא זה מה שמהווה את המ ציות מעבר לזה

אין לנו
השגה ראיתי מקובלים כתבו או נקראים

מקובלים אולי לא בכוונה שלעתיד לבוא נשיג
יותר מהאינסוף

לא מה ש באינסוף במחשבת הבריאה אין יותר
מזה וגם לא צריך יותר מזה וגם אין לנו

הווייה או מציאות
כלשהיא אפילו לא בדמיון לדמיין משהו אחר

כאילו שלא נמצא

שם
והתפילה הלה הבורא יתברך שברא אותנו ושמו

הוא רצונו להטיב לנבראיו והוא מכונה בשם
אינסוף משום שהדיבור הוא לפני הצמצום

ואפילו לאחר הצמצום לא נעשה בו שום שינוי
שאין שינוי באור ונשאר תמיד בשם הזה מה זה

אין שינוי באור קודם כל אין שינוי באור
כמובן כמו שאמרנו אבל גם אין שינוי ברצונו

להטיב לנבראיו
כי זה ה מה שמייצג אותו כלפינו אז למה רע

לנו פה ברמות ודינים ושוחטים אנשים ברחוב
ומתעללים וזה וד דברים

קטנים זה רק סימנים למה שקורה בעולם הנפש
יותר

גרוע שאלה וכל ריבוי השמות הם רק כלפי
המקבלים לכן השם הראשון שנתגלה בסד שורש

הנבראים לנבראים מכונה בשם
אינסוף וזה משהו מיוחד שבעל הסולם עשה זה

התחיל מהארי אבל בעל הסולם חידד את זה
שהוא גילה את ה חוכמת הקבלה מאלה לטטה

משהו שלא היה לפני בצורה מסודרת מדוייקת
בדרך קודם ונמשך משהו שאין בחלקים האחרים

של התורה רק בדרך רמז רק בחוכמת הקבלה
האמיתית התאורה חוכמת האמת רק היא מדברת

על סדר המדרגות כאילו באופן מדעי אבל זה
לא באמת מדע כי זה זה מדע אבל מדע

אמוני למה כי האור הוא אמוני אבל אנחנו
נבראים אנחנו פרטים אזנו תופסים את הכלל

דרך הפרטים הפרטים זה כמו המדע אבל אם זה
מדע שלא בעלי אמונה זה פרדים ואז האלקטרון

מסתלק להם בניסוי לא מבינים מה
קורה וגילוי שם זה נשאר בלי שום שינויים

וכל הצמצומים וריבוי השינויים הם העשויים
רק בערך

המקבלים קל להגיד את זה ולקרוא לא קל
לחיות את זה והוא מאיר תמיד בשם הראשון

הנקרא רצונו להטיב לנבר בלי סוף למה זה
נקרא אס סף כי הכלי לא יעשה סוף על קבלת

האור ועל כן אנו מתפללים לבורא יתברך
שנקרא אינסוף שמעיר בלי צמצום

וסוף מה שאחר כך נעשה סוף זה תיקונים עבור
המקבלים שיוכלו לקבל אור יתברך איזה

תיקונים
זה מצד מה שאנחנו מסתכלים ממטה למעלה כדי

שנהייה שותפים שלא נהיה רובוטים שלא נהייה
בינה מלאכותית אל שניהיה המלכות שעלתה

לבינה
אוקיי אולי נקרא את זה עד

הסף יאללה כנס ללב אור אליון מורכב מבת
בחינות משיג

ומושג
דהיינו

הכלי הרצון החיסרון
והמילוי לחיסרון וכל מה שמדברים בעניין

האור העליון הוא רק ממה שמשיג מתפעל
מהמושג

אבל כל אחד בפני עצמו דיינו המשיג לבד או
המושג לבד אינם מכונים בשם

אינסוף יפה אלא שהמושג מכונה בשם עצמותו
יתברך והמשי מכונה בשם נשמות שהוא בחינה

מחודשת שהוא חלק מהכלל והוא מחודש בזה
שנתבע בו הרצון לקבל מבחינה זו נקראת

הבריאה בשם יש מעין זאת אומרת האור העליון
מורכב מבית בחינות מה זה האור

העליון לא מדברים על האור אור העליון זה
הרצון העליון לקבל את

ההטבה שיש בו אור וכלי מה זה אור המילוי
התענוג והכלי זה מי שרוצה לקבל את

התענוג זה לא שהאור יש בו מה שכתוב
שה אומרים את זה בחיצוניות שהגשמת אבה

האור לא באמת
מתאב לא לא בגשמיות אבל אפילו ברוחניות

הוא לא
מתאב אפילו ברוחניות לא

אלא
האור הכלי נקרא על שם האור כשהוא מאוד זח

או שהוא כמו הובר אז בחינת חוכמה שקלי בים
כחד וה נקראת על שם האור כשהיא ירדה

לבחינה ד' אז זה נקרא שתבא זה קורה ככה גם
בהדמייה הגשמית רואים את זה על

החלקיקים זה כמו אולי מה
שהיה מה שרואים בהדמיה של המפץ

הגדול בהתחלה כאילו הכל היה טמפרטורה
אינסופית הכל היה אור

ואחר כך העסק
התקרר ואז התחילו הדייסות של

חלקיקים אבל בעצם זאת אומרת זה הכל בתוך
הרצון קורה אז מה זה אנרגיה או

אור אז באמת אפילו מבחינה הגשמית אנחנו לא
מדברים על האור לךש

עצמו כמשל למרות שיש עוד הרבה שכבות
במציאות אבל משל פשוט מחמשת

החושים לא רואה את האור בין
השמש לכדור הארץ אפילו קר שמה למה כי אין

וביות כלי שתגלה
אותו אז האור תמיד מורכב ממשיג ומושג מה

זה האור העליון אבל לא האור הרצון המציאות
ההוויה

הנשמה
העולם התיאבון והסעודה וכל מה שמדברים

בעניין האור העליון הוא רק ממה שמשיג
מתפעל מהמושג זה דבר חשוב

ודק מה שאני מדבר על
האור העליון שזה כולל את העולמות את רצונ

להטיב לנברא באופן כללי את כל העסק נגיד
אני מדבר על זה רק מצד ההתפעלות

שלי כי אני כלי זה ההוויה שלי אני לא בורא
אני כלי אז אני מדבר רק ממה שהכלי חווה

והכלי חובה לפי הפירוש שלו את המציאות
והפירוש שלו הוא כ נברא כרצון לקבל

אבל כל אחד בפני עצמו דיינו המשיג לבד או
המושג לבד אינם מכונים בשם אינסוף אלא

המושג מכוונה בשם עצמותו יתברך דהיינו
שאין לי בזה שום השגה היות וזה

אור בלי
כלי ואפילו בלי התפעלות הכלי

בפועל תשימו לב שאני אומר אור בלי כלי אני
מתכוון אור בלי הרגש הכלי אבל על האור צמו

של עצמות הבורא זה אפילו לא במחברת למה כי
אני נברא אני לא יודע אני יודע רק בתוך

הבריאה מה אני תופס זה לא חיסרון גם
הפילוסופים סתם מתפלצת זה לא אין חיסרון

כזה החיסרון של הנשמה זה להיות בדבקות עם
האנס בדבקות עם הבורא בהשוואת צורה לא

השוואת חומר זה ממלא אותה זה משלים אותה
זה מקיים את התכלית אין בה חיסרון אחר זה

מה שטמון בה זה הטבע שלה טבע
האמיתי

והמשי מכונה בשם נשמות מה זה המשיג הרצון
לקבל

הכלי שהוא בחינה מחודשת שהיא בחינה מחודשת
למה זה מחודש יש

מעין או חידוש על זה
שזה מקבל את העצמאות את

הנפרדות שהוא חלק
מהכלל חלק

מהכל והוא מחודש בזה שנדב בו הרצון קבל או
מצד השורש הראשוני שזה נקרא יש מעין או

מצד ה בתוך הבריאה על דרך היצירה שהבעל
מנת לקבל שנותן לו את הרגש הנפרדות מפריד

אותו מהאור דיינו מהדבקות באור בשתי
התשובות

נכונות מבחינה זו נקראת הבריאה בשם יש

מעין ובערך עצמם נבחנים כל העולמות
לאחדות הפשוט ואיין שינוי בלקות שהוא סוד

אני הווייה לא שניתי בו אלקות לא שייך
ספירות בחינות ואפילו הכינויים זקים ביותר

אינם מכנים את האור כשהוא
לעצמו כי זה בחינת עצמותו שאין בו שום

השגה אלא כל הספירות והבחנות המדובר בהם
הוא רק ממה שאדם השיג בו כי הבורא יתברך

רצה שאנחנו נשיג ונבין את השפע בסוד רצונו
להטיב

לנברא ו שזה הרבה השלכות כמו למשל שאומרים
שהבורא צמצם את עצמו וכל מיני דברים שהם

עבודה זרה
גמורה זה כי אנחנו מפרשים את הכתוב לא

נכון בהדמיה הגשמית או מבחינה רוחנית על
הרצון

לקבל
וכדי שנוכל להשיג מה שרצה שנשיג ונבין

בסדר רצונו להטיב לנברא ברא ונתן לנו את
החושים האלה וחושים אלו משיגים מה

שמתפעלים מהאור העליון זאת אומרת כמו שיש
בגשמיות חושים והם באמת

סימן שהם מפרשים ותופסים את המציאות על
פי

הבחנות ככה יש חושים בתודעה הרוחנית בנשמה
שהיא מפרשת את העולמות

העליונים ובשיעור זה נעשו לנו הרבה נעשו
לנו הבחנות רבות כי החוש הכללי נקרא רצון

לקבל זה כמו האני זה המלכות והוא מתחלק
לפרטים מרובים לפי השיור שמקבלים שהמקבל

מוכשרים לקבל בך זה מה זה
מוכשרים ו יש להם מסך מתוקנים בך זה יצא

הרבה חלוקות ופרטים המכונים עליות וירידות
התפשטות הסתלקות וכדומה באמת אנחנו וארבה

הרבה רטים במצי זה לא נתפס כאילו בטיפת
מים יש יר מולקולות מכל הכוסות מים שתמלא

בכל האוקיינוסים בעולם כאילו דברים
מטורפים לא יודע חידקים במאים יש יותר

מכל הבני אדם שהיו ויהיו אי פעם
בעולם או כן אני הרי ימשיכו להיות אז

כן כאילו בכל דבר אנחנו רואים את
המיקרוקוסמוס

למה כי הכלל והפרט שווים מה זה שווים
דיינו לשניהם יש כלל בזה הם שווים לכן כל

דבר הוא כלול מהכל אבל עם ה טבע שלו עם
זאת יש דברים שהם כאילו בריות חסרות כמו

הבעלי
חיים כי האדם הוא באמת הכלל אבל אם הם

משמשות את האדם ה הם
בעצם משתלמות על ידי

זה אגב הרבה וזה ג נכון אגב הרבה נגד צער
בעלי חיים לחיות ואל תעשו כפרות ואל

תשחטו וזה נכון אגב כי מתעללים בבעלי חיים
היום התעשייה וזה דבר שהוא לא טוב כי מה

שמעניין אותם זה כסף ורצון לקבל וזה בעיה
וצריך באמת לראות מה עושים עם זה

אבל אם נגיד לעשות כפרות או לשחוט את
הבהמה זה מתקן את הנפש שלה לעולם הבא אז

למה אתה דואג לה רק לגשמיות את דואגת לה
רק לגשמיות ויוצאת ומקללת את מי שכאילו

אוכל בעלי חיים אני מדבר בלי התעללות נגיד
יש לו חווה אורגנית הרי זה התיקון שלה

לנפש אז מה אכפת לנו רק מהגוף של הבעל חי
או אכפת לנו גם מהנפש שלו זה דבר צדדי אגב

לבעלי חיים אין נשמה יש נפש לניו דעתי
בעצם יש להם בינה מלאכותית לא מלאכות שלת

לבינה יש להם בינה מלאכותית אני מדבר
בלשון

ה האמת זה לא מדויק המילה בינה מלאכותית
אבל זה מה שמשתמשים

כי אז איך נקרא

לזה

נשתמש בזה בינתיים אבל זה לא מלא
מדוייקת הבינה המלאכותית זה כמו הבעלי

חיים א זה בינה מלאכותית מאוד

משוכללת אבל רק לאדם יש נשמה ממש להם יש
נפש רוח ברמה

שלהם כל העניין של הגלגולים זה לא כפשוטו
וזה לא המקום להיכנס

הסברנו את זה במקום

המתאים אבל לא אתה לא מתגלגל בכיסם שיניים
אל תדאג אבל

כתוב כתוב גם שהבורא צמצם את עצמו אז מה
הוא צמצם את עצמו צריך להבין את

הכתוב אפשר להתגלגל בהרבה
דאגות לא צריך ללכת לים

ולשחות והות שהרצון ז כן אמרנו א זה כלל
ופרט שוים ויש הרבה פרטים וכל דבר כמו

קוסמוס וכמו האטום דומה למערכת הכוכבים
אמנם במסגרת שלו כי כמו שאמרתי כל פרט הוא

ב בתוך המסגרת שלו והאדם נראה כמו היקום
ואמנם מצד הקו יותר ולא צד העיגול אבל א

זה תלוי כאילו באיזה משקפיים מסתכלים על
זה ועיין דומה לגלקסיה פשר לראות הרבה

דברים
מעניינים ד שהרצון לקבל נקרא נבראו בחינה

מחודשת לכן דווקא ממקום שהרצון לקבל מתחיל
להתפעל משם מתחיל הדיבור מדייק את זה יפה

במאמר
החירות ויפח ופה נשמת חיים ויהי אדם לנפש

חיה דיבור הוא הבחנות בחלקים של התפעלות
מה זה התפעלות ההתרגשות מהאור החווייה

ההשתתפות שלי בחווייה כמו שרואים שחוויה
פסיבית פחות מורגשת

גם כי אני לא שותף אבל יש גם חוויות
פסיביות זה גם חלק מה מערכה כמו הובר וזה

אבל זאת אומרת ה נברא ש בנבר זה שהוא
מתפעל מצד

שוטפות וזה גם המשמעות של הד
בחינות כי כאן יש כבר יחס משותף בין האור

העליון לרצון לקבל דנו בין ה תענוג לנשמה
וזה מכונה בשם הור וכלי אבל באור בלי כלי

לא שייך שם הדיבור כמו שאמרתי אפ מבחינה
גשמית אני לא יכול לדבר על הפוטון לך ש

עצמו אני מדבר עליו מצד ההתפעלות שהוא
פוגע בחומר למרות שגם הפוטון עצמו זה בא

עם לבוש נגיד זך שנקרא כתר אבל זה כל כך
זח שכאילו אני לא אני לא יכול להגיד שזה

כלי זה כמו בין האור
לכלי כמו בחינה ממצאת לכן איין לו

מעסה כי אור שאינו מושג למקבל נבחן לעצמות
יתברך שבו אסור הדיבור מה זה אסור אי אפשר

כי אין שם רצון לקבל אז איך אני אתפוס את
זה משום שלא ניתן להשגה מה שלא משיגים איך

אפשר לתת לו
שם דיינו

צורה מזה נבין שבתפילה שאנו מתפללים להשם
שישלח לנו ישועה רפואה וכדומה יש להבחין

בזה ב דברים א' הבורא יתברך ב דבר הנמשך

ממנו בחינה א' שנבחנת לעצמות יתברך כאן
אסור הדיבור כנל בחינה ב הדבר הנמשך ממנו

שהוא נבחן לאור המתפשט לתוך הכלים שלנו
היינו לתוך רצון לקבל שלנו את זה מכנים

בשם אנסוף ברוך הוא שזה הקשר שיש להבורא
יתברך עם הנבראים בחינת מה שרצונו להטיב

לנבראיו
שהרצון לקבל נבחן לאור

המתפשט שבסופו מגיע לרצון
לקבל זה כמו הזרע שמתפשט עד שנהייה

לגסות וממשות זה נקרא השתוקקות
ועצמאות לקבל את האור בזמן זמן שהרצון

לקבל מקבל את האור
המתפשט זה אז נקרא האור המתפשט בשם אינסוף

והוא בא לידי המקבלים על ידי כיסויים רבים
בכדי שהתחתון יוכל לקבל אותם למה מה הטעם

שיש
כיסויים שתי סיבות באופן

כללי היות והבריאה היא מורכבת מפרטים
חלקים אז יש בה הבחנות

ב כי מקבלים על ידי השוואת צורה
והשתתפות וזה גורם לכל הריבוי מדרגות

וחלקים כדי שנוכל להיות נהייה שותפים בכל
פרט

ופרט לא צריך לרדת לפרטי פרטים הכי קטנים
כמו שאני לא בודק את התולעת שאני לא רואה

בעין אבל באופן כללי אם אני אמדוד את זה
או אסתכל במיקרוסקופ אז גם שם יש פרטים

אבל את כל הפרטים אני צריך לשייך לכלל
לאחדות

לחיבור אבל יש הרבה כיסויים כי יש הרבה

מדרגות וכל מדרגה שאני קונה הכיסוי
יורד יש כיסויים שתמיד ישארו

אבל זה דווקא מראה על הפלא והקסם והשלמות

שבהם נמצא לפי

זה אשר כל ההבחנות והשינויים נעש דווקא
במקבל בערך ולפי מה שמתקבל שהמקבל מתפעל

מהם אלא שיש להבחין בעניין המדובר כאשר
מדברים בחינת בבחינות בעולמות מדובר

בהבחנות בכוח ואז שהמקבל משיג אותן בחינות
אז הם נקראות בפועל זאת אומרת מצד העולמות

זה בכוח ומצד הנשמות המתפעל זה
בפועל והשגה הרוחנית היא כאשר המשיג

והמושג באים יחד כי באן יג אין שום צורה
למושג כיוון שאיין מי שיקבל את צורתו של

המושג לכן הבין בחינה זו בשם עצמותו יתברך
ואין שם מקום לדבר כלל ואיך שייך לומר

שהמושג יקבל איזה צורה בערך עצמו הוא לא
נברא אין

לו למרות שכל הצורות זה דבר דק כל הצורות
נמצאות ב כמו שהוא אומר

באמן אבל זה גם אני אני יכול להגיד את זה
אני מקבל את זה באמונה אין לי באמת הבחנה

בזה כי את הצורות עצמם אני משיג על פי
הרצון והתודעה שנמצאת בי אבל כמו שיש אור

עליון יש תודעה לקבל את האור העליון לכן
אני יכול לדבר מהצורות באור

העליון וגם האור העליון גורם להתרשמות של
הצורות בי אבל באור העליון זה בכוח

והשתוקקות זה כבר
בפועל ואיין לנו לדבר אלא ממקום ש שהחושים

שלנו מתפעלים מהאור

המתפשט שהחושים בעצם זה הספירות
הבחינות ש בנשמות שהוא בחינת רצונו להטיב

לנבראיו הוא בא על ידי המקבלים
בפועל וזה דומה כמו שאנו מביטים על השולחן

אז לפי חוש המישוש שאנו מרגישים שזה דבר
קשה וכן מידת אורך ורוחב והכל לפייה

רכושנו אבל אין מחייב שהשולחן יהיה נראה
כן למי שיש לו חושים אחרים למשל בעיני

המלאך בעת שהוא מסתכל על השולחן אז ה רואה
אותו לפי

חושיו כן או
למשל חלקיק שנקרא

ניטרינו אין שולחן מבחינתו עובר את
השולחן לכן אין לנו לקבוע שום תשורה בערך

המלאך כי אין לנו יודעים את חושיו ז את
מביא דוגמה שכמו שאני לא יכול לדבר על

מלאך מחשה עצמו אלא מצד ההתפעלות שלי ממנו
כי זה כוח

מופשט
ככה זה עובד עם

האור ועם ההשגה אפילו מבחינה גשמית זה
ככה

אנחנו מדברים מהתפיסה של החושים שמתפרש
דרך המוח שמתפרש דרך התודעה הגשמית

שלנו זאת אומרת ה אפילו המדע מדבר על ה
לאמרות שהוא גם רואה את זה עדיין מתוך

הקופסה אבל השכל של האדם יש לו יכולת
לראות מחוץ לעצמו קצת אז זה מאפשר להם

לדון בדברים שכאילו הכל פוטנציאלי מבחוץ
ואני נותן להם את

הממשות רק מה יש דברים שהם מוטבעים בנוס
זאת אומרת זה לא משנה אם אני ר עכשיו או

לא ער זה עט מבחינתי למרות שזה לא באמת עט
כי זה מבחינה קוונטית האלקטרון פה בכל

מקום אז זה לא זה לא פרקטי שזה יהיה עט
עכשיו

נגיד והרוב פה חלל בכלל כאילו אפילו
במסגרת ההדמיה הגשמית אבל יש דברים שהם

מובנים בתודעה בפירוש התודעה שאיין לי
שליטה עליהם באופן רגיל לפחות ויש דברים

שהם על ידי שכלול
התודעה אפילו בגשמיות זה עובד ככה כי זה

הדמיה כמו שזה ברור רוחני רק ברוחני אין
זמן ומקום כמובן ועוד הרבה

עניינים

מכאן שכמו שאין לנו השגה בבורא יתברך
ממילא אין לנו לומר איזה צורה יש לעולמות

בערכו רק אנו מסיגים בעולמות בערך חושינו
והרגשת וככה ה רצונ יתברך שאנחנו נשיג

אותו והעולמות זה כל הספירות כל העניינים
זה באופן כללי אנחנו קוראים לזה

עולמות וזה פירוש אין השתנות באור אלא כל
השינויים הם בכלים היינו בחושינו שהכל

נמדד לפי הדמיון
שלנו רק יש דמיון גשמי ויש דמיון רוחני

למה זה נקרא דמיון וביד נביאים הדמה כי זה
נדמה שהאור משתנה אבל באמת כל השינוי הוא

רק בכלי לכן זה נקרא דמיון כי באמת האור
לא משתנה זה רק נדמה שהוא משתנה

אבל הדמיון הוא דבר אמיתי זאת אומרת
הדמיון האלוקי שהוא מתוקן בהשוואת הצורה

לאלוקות שזה מלח שלתה לבינה זה דמיון שהוא
אמיתי למה כי הוא מג את

האלוקות מצד המשיג
המתוקן ומזה תשכיל אשר באים סתכלו אנשים

רבים על דבר רוחני אחד אז כל אחד ישיג לפי
הדמיון והחושים שלו כן כל אחד נכנס לסוכה

אחרת כל אחד מניח תפילין אחרות מבחינה
רוחנית מבחינה גשמית אולי זה אותו דבר

פחות או
יותר ולכן כל אחד רואה צורה

אחרת ובעיקר זה ניכר כשהאדם באמת מסיק את
העולמות העליונים כי אז הצורות הם הרבה

הרבה יותר רחבות אבל אפילו בגשמיות זהת
ככה או ברמה הגשמית עכשיו אתתי פרח כל אחד

חוה את הפרח אחרת שהוא נתן אם אתה אוהב
מישהו אם אתה נותן לה פרח זה חווייה אחרת

אפילו אתה מקיים יחסי אישות לשם תאווה או
עם אלף נשים או עם אהבה עם אישה אחת אתה

חווה בנפש את הדברים לפי התודעה
שלך כמו כן באדם עצמו ישנה השתנה הצורה

לפי מצבי עליות וירידות שלו כמו שכתוב
לאיל שהאור הוא אור פשוט וכל השינויים הם

רק

במקבל אז מה אם
ככה הבורא מריונטה האור מריונטה לפי הכלים

אני עושה איתו מה שאני רוצה צ לא זה לא
ככה זאת אומרת יש השגחה פרטית אבל אנחנו

פשוט לא מבינים את

זה כי אנחנו מדברים
מהתפלגות

ואת החיבור ואת האחדות בכל פרט ופרט זה
נקרא שאנחנו בהשגחה פרטית שנציג שיש השגחה

פרטיית אבל בעצם זה לא שאני עושה אב וזה
מחייב את

הבורא לא יש פה מערכת
יחסים למרות שהאור לא משתנה אבל הוא עשה

מפעת כל
יכולתו שיש מערכת יחסים בין האור

לכלי ואני יכול לעשות את הכל והאור לא
יתקבל

למה כי צריך שהבורא יתן את האור הוא לא
חייב לתת את האור הוא בוחר בזה כי מדרך

הטוב
להיטיב אנחנו שוב לא מדברים על עצמותו אלא

על הקשר המשותף על השגחתו וזה בסדר זה
מבחינתנו זה כמו

עצמותו זה כאילו הביטוי של עצמותו
מבחינתנו כי זה הקשר שלנו

אליו אז זה מבחינתנו הבורא רצונו להטיב
לנבראיו

רק בעצמותו אין לנו שום הסגה ופה יש לנו
נקודת

קשר זה דבר דק למה כי הבורא לא נברא לא
רצון לקבל וכל האלילים כל התורות האחרות

או שהם דוחסים את הבורא לתוך הרצון לקבל
וזה הגיוני כי הרי הם רצון לקבל או שהם

כאילו אומרים אנחנו
האור הבריאה מתבטלת עכשיו זה גם סוג של

פילוסופיה כי באמת אי אפשר לבטל את הבריאה
אפילו החלקיק מנסים אפילו באור הגשמי

מנסים לגרום לחלקיק לעבור את מהירות האור
משמין אז אתה לא חוזר להיות האור ויותר

מזה אתה אפילו לא חוזר להיות האינסוף כמו
שהיה לפני

אלא ם הרצון לקבל הגדול אבל בתורות המזרח
למשל לא כולם אבל

רובן כאילו אתה מבטל את השתתקות את הבריאה
את המחלה ואתה חוזר להיות הצורה התאורה של

האור וזה לא נכון יותר מזה אפילו המשפיע
עלמנת להשפיע כמו באיסלאם למשל אז למה

האיסלאם לא עבודה זרה כי הם לא אומרים
שאתה הורה הם אומרים אלהו אקבר הבורא זה

הבורא רק אני פועל בהכנעה כלפיו בהתמסרות
שזה יפה זה מדרגת העראה אבל צריך גם את

מדרגת
האהבה קו אמצעי לעתיד הוא יהיה רחב

כמובן זה דבר שקל לדבר על זה אבל כאילו
לחיות את זה זה זה לא פשוט לא פשוט

בכלל והי רצון שנזכה לקבל הורו
יתברך וללכת בדרכי השם יתברך ו לעובדו שלא

על מנת לקבל פרס פרס זה מתן פרסה גם דבר

מפריד לשון גם שר פ שר פנימיות אני יודע
אלא להשפיע נחת רוח להשם יתברך ולהקמת

שכנתה מאפה ולזכות לדבקות בהשם ולבחינת
גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו

אמן ואמן דחוף

שנזכה שהקדוש ברוך הוא יכוון אותנו נכון
באמת להגיע להטבה אולי אני אקרא משהו

רגע אני אקרא משהו מדרגות הסמלה זה בעצם
אוסף כתבים

רות ש הרבש כתב

לעצמו

רגע חמ יצא לא איפה שהגעתי מעניין

שדיברנו 19 מתחילים לדבר מהקשר עם הבורא
יט לפי הכלל שאנו מתחילים לדבר רק

ממעשים הקשר שבין הבורא לנבראים הנקרא
בחינת אינסוף שהוא הרצון ד להטיב

לנברא ולא לפני כן לפי זה יוצא שאין לשאול
מהי הסיבה שרוצה השם ט היינו מה הסיבה

שגרמה
לזה מטעם שאנו מתחילים מהרצון להטיב ולמטה

ולא לפני הרצון מה זה סיבה אגב חיסרון
הכרח הרי אין חיסרון בבורא אין בו הכרח כן

אין לנו הסגה בזה כי ההשגה שלנו היא
בתודעת

נברא אם אנו שואלים מהו הטעם היינו הסיבה
שיצאה מלפני בחינת להטיב אם כן כבר אנו

שואלים לפני
הקשר שזה מחשבת הבריאה ששם כבר אין אנו

משיגים וגם הבחינה הדל הטיב שאנו משיגים
היא גם כן ממעשיך קרנך מה זה ממעשיך קרנך

מה שאמרנו מהת
מהתפלגות

שמקבלים את ההטבה מזה מובן לנו רצונו
להטיב עכשיו ההטבה הזאת תמונה בנו זה נקרא

מחשבת הבריאה צריך להוציא ולגלות אותם
מהכוח אל הפועל וזה עבודת הנבראים לפחות

בחלק מהפאזל

[מוזיקה]
ו אז אוקיי אני אעשה הפסקה קטנה ואז אני

אקרא עוד קטע תקלל ברבש בעזרת

השם
בינתיים אתם רואים את זה אני אשמח אם

תלחצו על כפתור התודה כדי לתמוך ולסייע על
ההוצאות הפרסום הכבדות של הפצת התכנים

ברשת ואם תצטרפו כחברי מועדון ולייק כתוב
תגובה אני אשמח מאוד תודה

רבה
אוקיי כ עניין הרצון לקבל דרגות

הסולם יש להבין בעניין שמבואר שתכלית
המטרה היא שאדם צריך להגיע למצב שיהיה

מקבל על מנת להשפיע וההנאה זו מותרת מה
שאין כן הנעה לעצמו אסורה יש להבין אלו

סוף כל סוף הוא נהנה מזה כי אחרת אין שום
מציאות שיוכל להשפיע כי אין שום מציאות

בעולם שאדם יוכל לעשות איזה פעולה בעולם
אם אין לו הנאה מהמעשה הזה כן זה חומר

הדלק זה
האנרגיה למשל אם בא רוצח לאדם הוא מבקש

ממנו שייתן לו את
עונו והוא מקיים את דברו ונותן

לו את מבוקשו אז אנו מוכרחים לומר שיש
לאדם הנאה מזה שנותן לו אתונו אחרת לא היה

נותן לו מאומה איזה הנאה שישאר בחיים
נגיד שהפחד י לעצור כי איזה הבדל יש אם

אדם נותן את כספו בכדי שייתנו לו תמורת זה
בית או בגדים שיש לו הנאה כי על ידי הכסף

הוא ישיג דברים יותר חשובים אצלו מהכסף כי
בזמן שאדם זקוק לבית אז הבית יותר חשוב לו

מכסף אחרת לא היה נותן את
הכסף כמו כן כאן אצל רוצח יותר חשוב לו

החיים שהוא מקבל עכשיו תמורת הכסף היינו
שמחליף הנאה קטנה בד הנאה גדולה היוצא מזה

שאיין שום פעולה בעולם שאדם עושה לא ש
מקבל

הנאה נמצא לפי זה שבזמן שאדם משפיע על השם
בטח שיש לו הנאה מזה אחרת לא היה משפיע אם

כן מהו ההבדל אם האדם מקבל הנאה מבחינת
קבלה או שמקבל הנאה מבחינת

השפעה ועניין הוא כי עיקר האיסור שיש
בבחינת הקבלה הו מטעם הידוע שהוא הנא

דכיסופא דיינו לחם ביזיון שעל זה בא
התיקון שיהיה מקבל בעל מנת להשפיע דיינו

סיבת הקבלה היא כדי להענות את
הנותן כי אז אם הנאתו בזה שהוא משפיע כבר

אין לו בושה כי בזמן שאדם נותן לחברו מתנה
אנו מוכרחים לומר שיש לה נותן הנאה מזה

אבל אם ההנאה בא על ידי השפעה אז לא שייך
בושה כי העשיר לא מתבייש מזה שהוא משפיע

על האני אף על פי שיש לו הנאה מזה זא
אומרת הוא מביא

דוגמה לגבי
הנאה

מנטינה מהו ההבדל בזה שנחלק נשמת אדם
הראשון

ל 60 ריבו נשמות ופנים מסבירות מביא משל
על זה שזה דומה למלך שרצה להעביר אוצר

גדול והיה מפחד לתת זה ביד אחד
שמה יגנוב מה עשה חילק אותו לפרוטות קטנות

ונתן את זה ביד הרבה אנשים שעל ידם יעביר
האוצר למקום אחר ויש להבין מה ההבדל אם יש

לאדם אחד רצון גדול ואלא יכול להתגבר עליו
או שיש לו רצון קטן ואלא יכול להתגבר עליו

ולא יכול להתגבר ויש לומר שסוף כל סוף אנו
רואים שאדם על תאווה קטנה יכול להתגבר ועל

גדולה קשה לו או שהוא גם יכול להכין את
עצמו יותר בקלות כמו במכון כושר

למשל מה שאנו אומרים שתמיד הוא בבחינת
מחצה למחצה זה הוא דווקא לאחר שתחלק הנשמה

לפרטים משום זה נאסר לו עץ הדעת משום שיש
שם יותר ממחיצה ולא יהיה לו מקום לבחירה

זאת אומרת זה דבר ש לא יכול להתגבר עליו
בשום אופן אל בשאר הדברים יש לו אפשרות

להתגבר אם הוא יעשה
עבודה לכן עכשיו יש לכל אחד רק חלק רצון

שיהיה מקום לבחירה מה הכוונה של לבחירה
שזה יהיה ניסיון קשה מדי שלא יכול לעמוד

בו
אפילו מבחינה פוטנציאלית

כאילו עניין הרצן לקבל הוא מהות האדם
שנקרא דבר מחודש יש

מעין מה שאיין כן שאר הדברים היינו כל
המילויים נמשכים יש מיש זאת אומרת הם

נמשכים יש מייש על דרך היצירה הנקרא יצירה
היינו יש מייש אלא שכל מיני מילויים שישנם

בעולם נמשכים יש מיש היינו שהבורא כולל
אותם מה זה הבורא כולל אותם רצונו לטיב

לנבראיו
מה שאין כן דברים השליליים היינו החסרונות

והייסורים הוא דבר מחודש דיינו הרעה
והתאווה זה בא מצד הנברא אבל כאשר הרעה

והד אוון באים מצד ה בעל מנת לקבל אז הם
גורמים

לסבל זאת אומרת יסורי אהבה יכול להיות דבר
טוב כי הם מביאים אותי לאהבה הקושי זה

שהיישום והסבל מנותקים מהתקווה מנותקים
מהאור וזה מצב לא

פשוט אוקיי בעזרת השם נעשה
ונצליח ונעלה מעלה

מעלה אמן ואמן תודה רבה
שנזכה

להתכלל ולהידבק ולקבל כוחות מהרב ש לעבודת
השם לקו ימין לקו אמצעי לעבודה

פנימית להתחזקות להשכחת הבורא לסדר בנפש
לשלווה

לרוגע לאמונה אמת
שלום שנזכה באמת לעשות עבודה ראוייה

ולהתקדם
לתכלית אמן ואמן תודה רבה