קבלה למתקדם – שיעור 9 – השמות הקדושים

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://bit.ly/3MH1YE2

לכל הערוצים:
https://linktr.ee/kab10

————–
כתוביות קבלה
שלום
לכולם אנחנו

אחרי לג בעומר ברוך השם היה פה הרבה לימוד
בלג בעומר היה לנו מרתון של לימוד וסיום

זוהר זכות גדולה להתקל ברשבי בבחינת
שפתותיו של צדיק מדובבות בקבר כשלומדים את

דבריו ואן
אין דברה אל דברי הזוהר

הקדוש וכוח הפועל בנפעל והדרך האמיתית
ו נכונה להתקשר לצדיק רשבי הקדוש זכותו

תגן עלינו היא בעיקר על ידי לימוד הזוהר
זה נשמתו משנתו

ותורתו אז ברוך השם זכינו ברוח זה
אנחנו נלמד את ההקדמה לפי חכם פי חכם זה

ספר כנראה הראשון בקבלה שבעל הסולם כתב
הכי זאת אומרת כת יוטות הוא לא יצא לאור

בסוף ייצאה הקדמה לפנים ירות ומסבירות
לאחר מכן תלמוד 10 הספירות אבל יש טיוטות

א שהוציאו לאחרונה עושים עבודה מאוד יפה
וחשובה אור

הסולם מוציאים כתבים מאבדים כתבים אז א אם
כי ההקדמה הזאת כבר קיימת הרבה זמן אבל א

זאת אומרת מוציאו כתבים מהספר עצמו אז
בהחלט יפה לראות פנינים יקרות של בעל

הסולם אנחנו נלמד את ההקדמה הזאת זה היא
מדברת על חשיבות הלימוד בקבלה על היחס בין

חיצוניות לפנימיות על הסיבה שבעל הסולם
כתב את הפירוש לזוהר ואת הבירית חוכמת

הקבלה זה נקרא קבלה למתקדם אם כי זה דברים
של מתחילים מה שאנחנו קוראים

פה שצריך לנות קבלה שזה חשוב נכון אבל
אנחנו נלמד את זה ברמה שמתקדמים זאת אומרת

אני אסביר את הדברים מעבר לפשט הכתוב כי
גם בקבלה יש פשט זאת אומרת גם הקבלה עצמה

מתחלקת לפשט רמז דו
סוד ו אנחנו נלמד קצת את הדברים מעבר

לפירוש של פשט
הקבלה לכן זה נקרא קבלה

למתקדם וחשוב מאוד לדעת גם את הדברים
בצורה הזאת היותר עמוקה א

חשוב למתקדמים לדעת הדברים האלה כולנו
בגדר מתחילים האמת אפילו

לא אבל בכוחו של רשמי
ככה עדיין מהיר האור שלג

בעומר
אז אנחנו נלמד את ההקדמה הזאת אז אני אקרא

ואני
אסביר ובעזרת השם שנעשה

ונצליח שזכה להפיץ את חוכמת האמת לנו
לעולם וכי זה כמו שרשביל וקורה בזוהר בכל

מקום
כמעט וכל המקובלים

הגדולים שזה הלחם של התורה זה מה שיביא את
הגאולה זה מה שהביא את המשיח וכפי שאומרים

מאות ואלפי
מקובלים שמי ש מזניח את פנימיות התורה זה

הדבר הכי חמור שיש והזוהר בתיקוני הזוהר
תיקון למד כמו שלמדנו בלג מה אומר הוא לא

מדבר על חילונים הוא מדבר על מי שעוסק
בתורה

ומצוות
לכן בעזרת השם

שנתחזק מדברים אלו ונתקל קצת בבעל הסולם
ואולי גם נקבל מכוחו להגדיל את מעלת

הפנימיות
בעולם

אוקיי הקדמה ראשונה לפי

חכם בעל הסום
הנה נודע מפי סופרים ומפי

ספרים אשר לימוד חוכמת הקבלה הוא מחוייב
בהחלט לכל אדם מישראל ולו למד אדם כל

התורה כולה הוא בקי בשס פוסקים בעל
פה גם ממולה במידות ומעשים טובים יותר מכל

פני דורו ולא למד חוכמת הקבלה מחוייב
להתגלגל ולבוא עוד הפעם בעולם הזה כדי

ללמוד רזה ור וחוכמת
האמת שזה הוא מבא בכמה מקומות ו במדרשי

חזל מביא את זה בזוהר שיר השירים מביאים
את זה המון

מקובלים אומר את זה רבי חיים ויטל שאדם לא
נברא אלה לעסוק בחוכמת הקבלה קראנו הרבה

ציטוטים אז אתם מכירים את הדברים

כבר וזה לשון הזוהר שיר השירים בביאור
הפסוק אם לא תד לך היפה בנשים

וכולי כתוב אם לא תדי לך היפה בנשים צי לך
בעקבי הצון אוראי את גדות על משכנות

הורים שפירושו זלל הנשמה הבאה לפני כיסא
הכבוד לאחר פטירתו של אדם שאמר ל הקדוש

ברוך הוא אם לא תדי לך היפה
בנשים אף על גב שאנט יפה בנשים וזכה אנת

בעובדי תבין יתיר ויאה מכל
הנשמות דהיינו פעלתי בגמילות חסידים א

עסקתי
במצוות אפילו

בחומרות למדתי משנה גמרא סיפורי
חסידים מקרא שני מקרא ואחד

תרגום אבל אם לת לך ידיעה ברזין דאורייתא
צי לך בעקבי הצאן פוק לך מאחה וטוב לעל

מעדן וראי את גדיות על משכנות הרועים תמן
תלכי אל בתי מדרשות ותלה אפר זה דאורייתא

מפמ הו ד
דרבנן הין שםם

היטב אז הוא מביא ציתות מזר שיר
השירים שאומר הוא יבאר את זה בהמשך אבל

בינתיים מה שוא אומר הביא את הכתוב
שהנשמה בן אדם שנפטר מהעולם איין מהעולם

הגשמי ואין מהעולם הרוחני כן ועולה לכסא
הכבוד ואז

אה באים לבחון את מעשיו הרי הנפש הכל כתוב
בנפש הנפש היא כמו ספר ספר מנסון ספירה

מלשון סיפור מלשון הספריות דבר המאיר בעצם
כל מה שאנחנו עושים מתרשם לנו בנפש כמו

שאומר הכל רשום והפנקס פתוח והחנוני מקיף
וכולי וכולי זאת אומרת כל מה שאנחנו עושים

נרשם לנו בנפש אבל מה נרשם לנו לא הפעולות
הטכניות

כי זה לא קיים ב מעבר לזמן ומקום מכיוון
שההגדרה של

רוחניות היא מעבר לזמן

ומקום ושלילת
ההגדרה של רוחניות זה שאין

בה זאת אומרת כמו הגשמיות שאין בה ההדר
חילוף

ותמורה זה הגדרה של הרוחניות כי דבר שלם
היא דבר שהוא אחדותי ואיין בחיסרון אין

בנפ זאת אומרת יש בח אבל אין ב חיסרון
שהוא נפרד לכן הוא

אומר שאדם נפטר מהעולם הזה הוא בא כמו ספר
פתוח מה ההתרשמות שבו משהו נפיש מהמצוות

והמעשים הטובים זאת אומרת יכול להיות בן
אדם אחד בל גיץ למשל לא יודע תרם מיליארד

דולר לצדקה ויכול להיות הרומאים בנו הרבה
גשרים ושולטים בכלכלה של העולם ותורמים

אפילו
למדינות

ואפילו מעבירים את השגרירות לירושלים לא
יודע

מה אבל הם עושים את זה כדי לקבל שכר כדי
לקבל תמורה ויכול להיות מישהו אחר עושה

אפילו מלווה את הסקנה
בכביש אבל הוא עושה את זה כדי להדבק בהשם

יתברך אז ההתרשמות שלו בנפש היא יותר
גדולה מאחד שעשה או הרבה פעולות למה כי

הפעולה היא רק גירוי לפנימיות אומר כמו
שהסברנו רבות ברוב השיעורים שלא ניתנו

מצות אלא לצר בעת
ישראל צרוף זה עניין של

זיכוך
לכן כשאדם עולה לעולם האמת הוא

עולה כספר פתוח בודקים את ההתרשמות שלו
עכשיו

בודקים מה הוא זכה בנפש עכשיו מכיוון
שהסברנו שזה שיעור

למתקדמים אז אני קצת אסביר את זה יותר
עמוק ש אוקיי אני אשמור את ההסבר להמשך

נלך עם הכתוב אבל אנחנו קצת נראה מה זה
אומר מעבר לפשט כ כי למשל

גמרא לא מדובר רק על לימוד
הגמרא כפי שאנחנו מכירים בעולם הזה אל

הגמרא זה מושג שנקרא למשל עולם
היצירה הרי הגמרא היא תורה רוחנית יסודות

התורה לחלוטין כפי שאומר רבי חיים ויטל כי
לא על פי רצונם פסקו תמא טהור היתר ואיסור

כשור ופסול אלא מתוך פנימיות התורה כנודע
זאת אומרת חוכמת האמת התורה היא תמיד

סודות היא כולה פנימיות אפילו הסיפורים
בתורה הם פנימיות גדולה אז מה ההבדל

ההבדל הוא
בלבושים יש את הדומם שזה סיפורי התורה יש

את
הצומח שזה יהיה כמו

הגמרא יש את החי שזה יהיה כמו מדרשים כמו
רמזים וכן

הלאה ויש את
ה מדבר שזה יהיה חוכמת

הקבלה אז בעצם
זה רק לבושים שדרכם התגלה חוכמת האמת שזה

החוכמה
האלוקית זה כנגד דומם צמח חי

מדבר
עכשיו אז כסימן לזה סימן מובהק בעולם הזה

כמו שבעולם הרוחני יש תורה דאצילות שזה
חוכמת הקבלה וכן על דרך זה עד תורה דעשיה

שזה הפשט אותו דבר בגוף אחד עכשיו שאנחנו
מדברים

זאת אומרת כמו שזה שם פה ככה זה שם אז זה
פה כי זה סימן לאיך שזה עובד ברוחניות

בנפש האדם יש דומם צומח חיים מדבר אז
א פשט

התורה זה הדומם של חוכמת האמת אבל פשט
התורה שמדברים עכשיו ברוחניות אין הכוונה

לסיפורי התורה זה כשאנחנו מדברים בעולם
הזה פשת התורה זה הכוונה למדרגת הדומם

לאור הנפש שגם חוכמת הקבלה מתחלקת לדומם
צמ חיים

מדבר זאת אומרת יכול להיות שבן אדם לומד
חוכמת הקבלה אבל ברמה הרוחנית עכשיו הוא

לומד חיצוניות התורה למה כי הוא משיג רק
את אור הנפש מחוכמת הקבלה הוא לומד אותה

רק במדרגת הדומם אם הוא לומד אותה במדרגת
הצומח אז כבר שזה בחינת עולם

היצירה זה כבר לומד במדרגת הרוח
וכן על דרך זה למעלה אגב גם מדרגת הנפש זה

מדרגה גבוהה אנחנו נראה בהמשך עולם העשייה
כמו שאומר הרבש כמו שאומרים המקובלים לא

מדובר על העולם הזה זה לא עולם העשייה
עולם העשייה זה עולם רוחני העולם הזה הוא

ה מן תחתית עולם העשייה הוא
ה שם מושאל שאנחנו קוראים לו עולם העשייה

כי הוא כאילו צד המעשה צד ההסתרה בדומה
לעולם הזה אבל עולם העשייה זה מדרגה

רוחנית מאוד גבוהה למה מאוד גבוה
כי מיוטו טוב מה זה אומר מיוטו טוב יש שם

קצת
קדושה קדושה רוחנית מה זה קדושה קשר להשם

השוואת צורה אבל בעיקר הקליפות שולטות
בעולם העשייה

וצריך לעלות למעלה דרום
המעלות לכן עכשיו אדם עולה למעלה שואלים

אותו אוקיי נקרא את הכתוב וצריכים להבין
דבריהם זה על במה שנטלה שלמות האדם על

לימוד חוכמת האמת לכאורה מה שנה משאר דברי
תורת הנגלה שלא מצאנו בשום מקום שיהיה

חיוב על האדם להבין בכל המקצועות שבתורה
ושלא יושלם בחיסרון מקצוע אחד בתורה ואד

רב אמרו זל שלא המדרש עיקר אל המעשה ועוד
אמרו זל אחד המרבה ואחד הממית ובלבד

שיכוון ליבו לשמיים וכנה נמצא במאמרים
רבים עוד ב' ובכדי להשיג עומק דבריהם זל

בנל מחוייבים לנו מקודם להבין בטוב טעם
ודעת מה שית הרבה פעמים בזוהר ותיקונים

אשר אורייתא וקדשה ברוחו וישראל חד הו
ולכאורה הדברים מטמיעים

מאוד זאת
אומרת הוא עכשיו רוצה להסביר לנו כדי

להסביר לנו את חיוב סודות
התורה חיוב העסק בחכמת

הקבלה למה זה כזה פיקוח נפש ומחוייב ואדם
לא מתקן את עצמו בלי להשיג את זה חוזר

בגלגול מיד ספק אם נכנס לגיהנום גיהנום זה
מדרגה

גבוהה לכן הוא חייב לתת
הקדמה שמסבירה את את הרעיון של אוריתה

וישראל בקדושה ברוך הוא חדם ואז הוא יוכל
להתחיל לענות לנו נקרא ותרם אבוא בביאור

דבריהם עוד יחה כלל גדול שגדלו לנו
רבותינו זל עלכל ל השמות הקדשים והכינויים

הנמצאים
בספרים אמרו זל וזה לשונם

הזהב כל מה שלא נשיג לא נגדיר הו

בשם זה החוק הראשון כמעט בקבלה בלימוד
הקבלה למה כי אנחנו

נבראים אנחנו מדברים מצד הכלים מצד הבריאה
מצד התפיסה

שלנו
ומה שמחוץ לבריאה למשל הבורא למשל עצמותו

אין לנו הגה מילים תפיסה כל התפיסה שלנו
היא בתוכנו בכלים שלנו וזה הכלל הראשון של

לימוד

הקבלה ונודע כן פירוש נודע דלת מחשבה
תפיסה בכלל

וכלל כמו שראית במאמר פתח אליהו בתיקוני
הזוהר אשר על כן בעצמות הבורא יתברך

והתעלה אפילו העירור אסור ואין צריך לומר
הדיבור וכל השמות שאנו מכנים אותו יתברך

כן ן צריך לומר הדיבור למה כי זה זה כפירה
למה זה כפירה כי אני מקשים את הבורא אני

מוריד משלמות אינסופית מעבר לבריאה כפי
שאומר בעל הסולם השם בורא מתייחד רק על

החידוש דהיינו המצאת יש מעין

מה זה
אומר שהבורא למה הוא נקרא בורא על זה שהוא

ברא יש
מעין זה מבחינתנו ה נקודה הכי גבוהה

שאנחנו תופסים אותו שאנחנו מאמינים בו
יותר נכון ומשם ולמטה זה לבושים שמחשבת

הבריאה מתגלה לנו
דרכם אבל אם אני מנסה לערער על

עצמותו אני כאילו פוגע מאוד למה כי עצמותו
זה דבר שהוא מעבר לבריאה ואם אני מערר על

עצמותו מה זה ערעור דהיינו רצון לקבל כבר
בתוך בתוך

הגשמיות אז זה כמו כפירה
בבורא לכן

א
אפילו לא רק דיבור הוא אומר אסור אפילו

ערעור אבל ממחשבת הבריאה ו
למטה

אה מותר לי לדבר למה כי זה איך שעצמות
מתגלה אלינו דרך מחשבת הבריאה דרך 10

הספירות כמו שאומר פתח אליהו וזה מותר לי
לדבר למה כי שמה כבר זה בין הקשר בין

עצמותו לבריאה ובזה מותר לי עכשיו מה זה
מה זה ש אומר אה אסור זאת אומרת לא רק

אסור מבחינה טכנית אלא אסור הכוונה
ברוחניות אי אפשר זאת אומרת אין מציאות

כזאת שאני יכול לערר בעצמותו למה כי אין
כלים אין רצון לקבל בעצמותו אז איך אני

ארר בעצמותו ואם אני כאילו מנסה לערער
ודאי אני לא אצליח ין דבר כזה אבל נגיד על

דרך הכאילו שאני מנסה אז בעצם אני כופר
בעצמותו למה כאילו יש לו רצון לקבל כי אם

אני מערער שמה זה אומר שאני יכול לתפוס
שמה ואם אפשר לתפוס זה אומר שיש רצון לקבל

וזה אסור לכן אנחנו חייבים את ההבדלה
הגמורה שיש את הצד שמגיע מלמעלה של האש

מעין שאין לנו תפיסה בזה ולעולם לא תהיה
וזה גם לא חסר לנו כמו שאומר לא חסרה לך

אצבע
שישית אבל ממחשבת הבריאה דהיינו

אינסוף ולמטה שגם את האינסוף אנחנו לא
תופסים כמו

שאומר שאי אפשר לתפוס את
האינסוף אבל זה הנקודה הכי גבוהה שאנחנו

יכולים להתחיל לדבר ממנה ואגב אנחנו גם
מדברים על האינסוף מצד מה שהנשמות מקבלות

מהאינסוף
מצד ביאה כשהם משיגות מהאינסוף

למה כי כל המהות של הבריאה זה שאנחנו רצון
לקבל כלים שותפים ואם אין נשמה זה לא כמו

במזרח כאילו אומרים לבטל את
הרצון תחשוב על זה שאתה לא קיים אז מי זה

שחושב שהוא לא קיים זא אומרת אנחנו מדברים
מנשמות מרצון לקבל מודע מושג ממשי שזה

בעיקר בעולם הבריאה בעיקר בצד הנשמות וכל
העולמות כל הזה זה כמו דברים שבאים מלמעלה

שהם
בכוח מביא דוגמה הרבה שזה כמו משחק שחמת

מרים לבן אדם את המהלכים שילמד לשחק אבל
הוא צריך לשחק בעצמו כל מה שבא מצד

העולמות זה כאילו מה שהבורא הכין לנו
מלמעלה כדי שנדע איך להתחקות אחרי זה מצד

הנשמות מצד עצמנו אבל גם העולמות הם
נבחנים כמו עורות בלי כלים במיוחד

אינסוף אבל כן יש שמה שורש לכלי שורש
לרצון לקבל לכן אנחנו יכולים לדבר מזה אבל

גם הדיבור שלנו מזה הוא מה שאנחנו ופסים
מצד עולמות ביאה למה כי רק שמה יש

נשמות ומה הדיוק החשוב הזה למה זה ככה כי
זה בא להגיד לנו שכל התפיסה היא בתוכנו

והגזרה של זה שלא צריך לשנות שום דבר
מבחוץ אלא רק אנחנו צריכים להשתנות נות

אנחנו לא צריכים לשנות את הבורא לא יכולים
לשנות אותו וגם זה לא פוגם בשלמות הבורא

למה כי בעצם אין בו הדר שינוי חס ושלום
הרי זה כפירה בשלמות הבורא האינסופית זה

היסוד היסודות ועמוד החוכמות כמו שאומר
הרמבם אחד יחיד

ומיוחד

לכן זה החוק הראשון בקבלה שמדברים נשמות
לא רק שעל עצמותו לא מדברים אפילו העולמות

מדברים רק מצד מה שהנשמות תופסות
למה כי זה ככה כי אני רצון לקבל אני נברא

אני תופס לפי הכלים שלי אם אני בעולם חד
מימדי אני לא יודע מה זה תלת מימד אין לי

כלים לתפוס את זה אותו דבר פה אז זה כלל
שחייב להבין אותו בלי זה אסור ללמוד קבלה

זה אחד הסיבות שגם פחדו ללמד קבלה זה סיבה
טובה שם הגשימו את

הדברים
אוקיי

נמשיך
בכתוב אשר על כן בעצמות הבורא יתברך אפילו

העירור אסור ואיין צריך לומר הדיבור וכל
השמות שאנו מכנים אותו יתברך אינם על

בחינת עצמותו יתברך אלא רק על אורותיו
המתפשטים ממנו יתברך לתחתונים אפילו השם

הקדוש אינסוף המובא בספרי הקבלה הוא גם כן
בחינת הור ה מתפשט מעצמותו

יתברך להיות מושג לתחתונים בבחינת אינסוף
על כן נגדו בשם הזה אבל אין הכוונה על

עצמותו יברך ד כיוון דלת מחשבה ס בכלל
וכלל איך נגדיר בשם ומילה כל מה שלא נשיג

לא נגדו בשם זאת אומרת שם הורה על השגה אז
אם אני קורא בשם לעצמו זה אומר שאני משיג

את זה אין דבר כזה אני לא הבורא אני לא
יכול להשיג את עצמותו בשונה ממה שתורת

המזרח אומרים או הפילוסופים והם גם סותרים
את עצמם כי אם במזרח אני צריך לבטל את

עצמי אז איך אני אשיג משהו אם אני

מבוטל והטעות השנייה שהם גם מגשימים את
הבורא מצד שני גם הם אומרים שהגשם מתבטל

אבל הם גם מגשימים אותותו קיצור סלט אחד
גדול גם הנצרות למשל או זה טעות חמורה גם

בנצרות מה הטעות שלהם פה הם נפלו בכלל הזה
אגב לא בטוח שעמ אח שמו וזכרו התכוון למה

שהנצרות היום מבטאת אבל אבל זה לא משנה זה
כרגע אנחנו מדברים עם מה שיש כרגע מה

הטעות שלהם אנחנו לא נלמד נצרות אז אני
אדבר על זה ממש

בקצרה שהם אומרים שהבורא יש בו כמה צדדים
ואנחנו אומרים אני עב ל שניתי אז מה ההבדל

בינינו
לבינם מה ההבדל בינינו

לבינם הרי גם אנחנו אומרים שהבורא יש לו
לבושים אז הם יגידו ההב הזה בלה בלה בלה

זה גם לבושים מה אתה רוצה לא הם מתייחסים
לזה שהאור ממש יש בו כמה מדרגות ואנחנו

אומרים שהכל ברצון לקבל אפילו מלכו ד
אינסוף שזה כמו אינסוף ומבחינתנו זה אור

אגב כמו אור פשוט אבל אנחנו אומרים שזה גם
כבר מצד כבר בריאה כשאנחנו אומרים אינ סוף

אינ סוף זה לא עצמותו לכן אנחנו אומרים
שהכל זה בכלים אפילו אינסוף שזה הדבר הכי

גבוה שיש אנחנו אומרים שזה כבר בתוך יש שם
השור של הרצון לקבל אנחנו כבר מדברים עעם

מחשבת הבריאה והם אומרים שיש שלושה מצבים
לבורא וזה כפירה זה סותר את זה כאילו הרי

אנחנו אומרים ששור הערור הוא בעצמותו
ואיין צריך לומר הדיבור מה זה אסור אי

אפשר אז אם אני אומר שהבורא יתגשם א זה
עבודה זרה

גמורה זה פגיעה בשלמות הבורא זה לא שלמות
כאילו שהוא כל כך גדול שהוא יכול גם

להתגשם לא אני פוגע בשלמות הבורא למה כי
הבורא הוא מעבר לבריאה אחרת הוא לא היה

בורא כפי שמסביר יפה הרמבם את המהלך
דיברנו על זה ביור צת של הרמבם אתם יכולים

להשלים את השיעור דרך לוגית מאוד יפה למה
הבורא שלם ולא יכול

להתגשם לכן אנחנו ורואים שיש לזה כל כך
הרבה

השלכות ויותר מזה אם אני מקשים את הבורא
אז אני מגביל את הבורא את עצמותו אני אני

פוגע זה כפירה אבל אבל מה הדיוק האמיתי
אסור לא הכוונה אוי אויי אוי תקבל מכות

אסור הכוונה אי אפשר אין דבר כזה למה כי
אין שם רצון לקבל ואם אני כן מנסה כמו

הפילוסופים אני מאוות את
הכל מאוות את כל התפיסה ורואים רואים

שהתפיסה של הפילוסופים כשמה כן הי
התפלספות אחת גדולה

למה כי ה מנסים להשיג את הגר להשיג את אור
העצמות ואיין להם שום כלים לזה

זה כמו שד רוצה לקבל ראש בלי גוף גוף
דקדושה אין דבר כזה אנחנו מדברים ע הכלים

אם אתה לא יכול להשיג את זה אז אתה לא
יכול לקרוא לזה

בשם יש לזה הרבה

השלכות לכן זה יסוד שאנחנו חייבים להבין
אותו אבל לא להבין אותו רק מבחינה

טכנית גם ודאי מינימום אבל בחיים יום יום
בהרגשה אנחנו חייבים לקבל את זה הבורא הוא

אינסוף גם שוב שאני אומר אינסופי זה גם שם
מושאל כן מצד זה שהוא רוצה להטיב לנבראיו

בצורה אינסופית לכן אני קורא לו אינסופי
אבל הוא עצמותו איין הגע הו מילה ואני

חייב לקבל את זה בצורה מלאה שיש מציאות של
שלמות מעבר לכל דמיון שהיא מעבר לבריאה

אני מקבל אותה באמונה אני לא משיג אותה
אני אף פעם לא אשיג אותה אבל מה אני כן

יכול להשיג ממנה או להתקשר אליה מחשבת
הבריאה אין סוף ברוך הוא שזה הקשר בין

עצמותו לבריאה ואת זה אני חייב להשיג כמה
שיותר על פי הדרכים שחז נתנו לנו שהבורא

נתן לנו שהתורה נתנה לנו שמשה רבנו נתן
לנו שמקובלים נתנו לנו וכן על דרך

זה אז יסוד אין שום תפיסה בעצמותו הגה
ומילה למה אין שם רצון לקבל אין מה לדבר

מאיפה מדברים מאיפה שיש רצון לקבל איפה יש
שורש לרצון לקבל מחשבת הבריאה למה אני

אומר שורש כי אין שם נשמה ממש אבל כבר יש
שורש אז אז כבר אפשר להתחיל לדבר

מזה כתוב גם בהרבה ספרי
קבלה אפילו בבעל הסולם בעץ חיים שאור

כאילו
התגשם התגשם וברא בעצם נהיה שהוא התגשם

בעצם ככה נהייה העולם
הגשמי וזה משפט מאוד מסוכן למי שלא יודע

את יסודות
הקבלה הוא גם ידבר על זה בהמשך ההקדמה קצת

אבל זה משפט מאוד מאוד מסוכן למה כי אם
אני לא יודע את הכללים של שפת הענפים את

הכללים של חוכמת הקבלה שאת הכללים האלה
איך אפשר לדעת שתי דרכים כמו בדורות

קודמים על ידי השגה רוחנית עצומה או על
ידי קבלה מעליון לתחתון ממקובל אל תלמיד

מבין ומשיג
מדעתו ואם אין שת התנאים האלה לא רק שיש

מקובל אלא גם שאני משיג מדעתי א אפר להורי
לי אני לא יכול להבין את הבלה שום דבר

בקבלה לא כתבי הארי לא שום דבר למה כי א
מפרש את הכל בזמן ומקום ואם הנה חוק פשוט

כתוב שהאור
התגשם מה אפשר להבין

מזה המון טעויות למדנו בשבת בזוהר גם
שאברהם הוא שבר את הפסלים וגם את המזונות

שלהם דהיינו כל מה שנובע מזה
ללכן מה זה שעור

התגשם אנחנו אמרנו שמדברים מצד הנברא תמיד
שזה החוק הראשון בקבלה אז אם כתוב לי שעור

התגשם הכוונה לבחינה א' שהתגשמה לבחינה ד'
מה זה בחינה

א' שהאור והכלי באים כאחד נכון שבעיקרה הי
אור והרצון לקבל הוא כמו עובר הרצון לקבל

הגדול אבל יש שם רצון לקבל ואז כאני אומר
שעור התגשם אז מדובר ב תוך הבריאה בתוך

התהליך של התפיסה שלי אבל אם אני אלמד את
זה בצורה חיצונית אז אפשר להבין את זה כמו

במזרח וכמו בנצרות איך הם הבינו את זה
שאור עצמו הבורא התגשם ככה כתוב מפורש

שאור
התגשם

לכן זה גם קשור לכל מה שהוא הסביר לנו
בהמשך למה הוא הוא קיבל על עצמו כזה

במסירות נפש לברר את חוכמת הקבלה כי
מכיוון שהיינו בגלות והיה חורבן הבית

והתנתק השושלת על זה של מקובל שמעביר
למקובל מבין לתלמיד מקובל מבין מדעתו בעצם

איבדנו לגמרי את התפיסה הפנימית החסידות
באה להחזיר את זה לעולם הארי הקדוש בא

להחזיר את זה לעולם אבל זה עדיין לא הספיק
והיה צריך להביא את הניצוץ של נשמת רשבי

שהתעברה בו נשמת הארי של בעל הסולם זה
אותו ניצוץ של משה רבנו ושל כל

הצדיקים והגדולים גם אברהם אבינו כל אותו
ניצוץ שמתקן את אדם

הראשון של השגה
עצומה שהוא חזר לעולם הזה בדור

הזה כדי לאפשר לנו להבין את
הדברים גם אם אנחנו לא בעלי השגה דומה למה

שמשה רבנו עשה מה משה רבנו עשה
הרי אברהם

אבינו יעקב אבינו הם קיימו את כל התורה
כתוב שם מניח תפילין יעקב אבינו הם קיימו

את כל התורה לפני מעמד הר סיני אז למה ה
צריך את מעמד הר

סיני הם באמת קיימו את כל התורה השיגו
אותה אז מה ההבדל אז הוא מסביר הרבה טעמים

במתן תורה וכדאי לכם ללמוד את הדברים
במקומם אבל עוד חידוש יפה מה משה רבנו עשה

שהוא בעצם הוריד את התורה נתן את התורה
לפני זה רק בעלי השגה מי שפועל במדרגת

לשמה יכל לקיים את התורה
בפנימיות אבל שמשה רבנו נתן את התורה הוא

כאילו גם נתן א
אופציה להתחבר גם מי שנמצא בלא לשמה שיהיה

לו אחיזה
בתורה ואותו

דבר רשבי עשה לדור שלנו כי בדורו הוא לא
יכל לתת את זה ל להמון העם הדור לא היה בה

כות הרוחנית שהיה צריך למוד את זה הוא רק
זריע את הזרעים לדורות הבאים אבל האריזל

בא ועשה את
זה

ובעצם עוד פעם הוריד לעולם את הדברים
בצורה שאפשר לאחוז בהם אבל זה לא היה

מספיק אחר כך בא הבעל שם טוב ועוד יותר
ביער את הדברים אז זה לא היה מספיק כי

התקדמנו עוד בדורות ואז בא בעל הסולם
וטובים השניים מן האחד חיבר את שניהם

והנגיש לנו גם מי שנמצא בלא לשמה בתפיסת
הקבלה הביא לו סולם שהוא יכול לטפס בו

מעלה אבל הוא מביא יפה בעל הסולם
ש מביא בעל הסולם הקדוש בהקדמה לספר

הזוהר וקראתי הביאור בשם
הסולם

להורות שתפקיד ביורי הוא בתפקיד כל סולם
שאם יש לך עלייה מלאה כל טוב אינך חסר אלא

הסולם לעלות בו ואז כל טוב העולם בידיך
אמנם אין הסולם מטרה כלפי עצמו כי אם תנוח

במדרגות הסולם ולא תיכנס אל העליה אז לא
תושלם

כוונתך כן הדבר בביאור שלי על הזוהר כי
לבאר דבריהם העמוקים מכל עמוק עד ספם עוד

לא נברא הביטוי לזה אלא עשיתי על כל פנים
בביאור זה דרך ומבוא לכל בן אדם שיוכל על

ידו לעלות ולהעמיק ולהסתכל בספר הזוהר
גופו כי רק אז תושלם כוונתי בביאור זה אז

הוא עוד פעם בעצם נתן לנו סולם אגב
גימטריה סיני כמו מעמד הר סיני נתן לנו

עוד פעם הזדמנות
ל להשיג את הדברים זה לא סתם זה הדור זה

הזמן כמו שהסברנו רבות במקומות

אחרים יפה
אוקיי אז נמשיך

בכתוב
וכל מתחיל להשכיל בחוכמת

העמד מחוייב לעלות על דעתו כלל גדול לנעל
תרם כל היוון בספר הקבלה שעצמות יתברך

אפילו רור אסור דלת מחשבת הפסה בכלל ואיך
נאמר בוחס ושלום שום שם ומילה שו מורה

הסגה מה שאיין כן בהערותיו יתברך המתפשטים
ממנו יתברך שם כל השמות הקדושים והכינויים

המובאים בספרים
אדרבה צ הגדולה לדרוש ולחקור והוא חיוב

גמור בהחלט על כל אדם
מישראל למה מצווה כי זה כבר בתוך מחשבת

הבריאה אין בעיה מצויין עד רב בשביל זה
נבראת וטוב לו לאדם שלא נברא אם לא יעסוק

בחוכמת הקבלה כמו שאומר רבי חיים
תא והוא חיוב גמור בהחלט על כל אדם מישראל

ללמוד ולהבין רזין דאורייתא וכל דרכי
השפעותיו יתברך לתחתונים שהם עיקר חוכמת

האמת ושכר הנשמות לעתיד לבוא
עוד ג' ואיתם במדרשי חזל ובזוהר ותיקונים

בכמה
מקומות אשר כל העולמות העליונים וכל

הספירות הקדושים דה עולמות אק
והביה בכמותם ואיכותם כל זה הוכן מכל מראש

רק להשלמת בני ישראל דהיינו בני ישראל שהם
באים איתם הרצון ליתר

דבקות כי נשמת איש הישראלי היא חלק אלוקים
ממעל למה כי יש בה את הצד של השוואת

הצורה
של צד

ההשפעה שזה הצד של החלק האלוקי של

הממל וסוף מעשה במחשבה תחילה שאלה ברצונו
הפשוט לענות לנשמות בדרך שכר טרחתם חלף

עבודתם אשר לסיבה זו התפשט לפניו כל
המציאות בדרך השתלשלות עילה ועלול זו מזו

בירידת המדרגות דרך העולמות אק והביה עד
שלשום הוציאו בית בחינות מלובש זו בתוך זו

דינו נשמה מגנזה מרומים המתפשטת ומתלבשת
בגוף

גשמי שאל רצונ הפשוט להענות לנשמות מה
הבורא צריך להענות

לנו לא מדובר כבר אחרי מחשבת הבריאה

שמה היייתה סיבת
הצמצום שיהיה יתר דבקות ושנהיה שותפים ואז

כי השלכה מזה להוציא לאור שלמות שמותיו
פעילותיו כינויו וכן הלאה ואז בעצם היה

צריך את העולמות שעולמו הם סביבת הפעולה
לתקן את הרצון לקבל שיהיה בענת

להשפיע וזה לכן היה צריך את השתלשלות של
העולמות וכל הדברים האלה למה כי זה הדרך

היחידה לתקן את הרצון בעל מנת להשפיע
בצורה של שפ מלאה מצד

הנברא וראו את זה אמרנו גם זה למתקדמים אז
אני לכן אני לא מסביר כל דבר ודבר תראו את

זה בחלק א' בתלמוד 10

ספירות דהינו נשמה מגנזה מרומים מתפשטת
ומתלבשת בגוף גשמי למרות שאנחנו מתקדמים

בשור מתקדמים אני חייב להסביר את

זה מה זה גוף
גשמי האמת שאין הכוונה לזה באמת שלום מה

זה גוף גשמי בחינה ד'
השתוקקות הגוף הזה הוא סימן ולבוש מחוייב

להתאמן כדי לתקן את הרצון הרוחני אבל הגוף
גשמי זה מושג רוחני שנקרא בחינה ד'

השתוקקות הגוף הזה הוא רק סימן יותר מזה
הוא סימן מאוד מאוד נמוך זה כמו כלי של

צעצוע בכלל האור שיש בו בגוף הזה זה נעיר
הוא

דקיק אבל זה מצד שני המדרגה הראשונה שאפשר
להתחיל ממנה

לטפס אבל הגוף הזה הוא רק
חליפה גוף גשמי

הכוונה לצד הגוף שמרגיש את עצמו מה זה
נקרא העולם הזה כמו שאמר הרבש מלשון שאני

אומר זה שאני מרגיש את הדבר כעומד בפני
עצמו לכן גוף גשמי זה אומר שהנשמה מרגישה

שהיא כאילו כבר נפרדת מהבורא שהיא רשות
בפני

עצמה זה ההגדרה של גוף גשמי בשונה מלמש
בעולם האצילות שהו והכלי שיו וחיו גר

מיוחד בהוד שהיא לא מרגישה את עצמה נפרדת
אלא היא מרגישה באחדות כמו הוא בר בבטן

אמו לכן שאני אומר גוף גשמי זה מושג שנקרא
צד ההשתוקקות למה חשוב להבין את זה כי אם

אני מבין את הגוף הגשמי רק ל זה אז זה
מושג שהוא מאוד מאוד מוגבל אז כמו שאני

מבין שאם כתוב
גלידה ב בספר אז זה גלידה המילה שכתובה

בספר לא זה רק סימן זה רק לבוש יש עוד
הרבה הרבה מובנים למושג גלידה למושג מתוק

יש אינסוף מובנים
ולבושים לכן כשאני מבין את המושג הרוחני

אני תופס את כל המציאות ואז אני גם מבין
איך זה קשור לגוף הגשמי איך זה קשור אפילו

לגוף של האטום
ולתת אותו אבל אם אני מבין את זה רק במושג

החיצוני אם אני לומד את הנוסחה רק דרך
תפוזים אני לא אבין כלום צריך ללמוד את

הנוסחה קצת יותר בצורה מפותחת לכן חשוב
להדגיש ולהבין טוב טוב את כל המושגים

בטהרת הרוחנית מעבר לזמן ומקום ועוד עניין
שלא באנו לתקן את הגוף הזה בכלל הגוף הזה

גם אין לו תיקון הוא אפילו לא
קיים מה זה לתקן את הגוף את הרצון לקבל זה

לא רצון לקבל זה רק איזה מעטפת הרצון לקבל
זה דבר

רוחני רק יש רוחניות של טומאה של קדושה
אבל הרצון לקבל הוא נמצא

בנפש אפילו בגשמיות זה עובד ככה בן אדם
בדיכאון לא נהנה מכלום תן לו תן לו נשים

תן לו כסף תן לו
גלידה מרגיש

ריק למה כי התענו תמיד נמצא בנפש מה זה
הנפש הרצון לקבל הרוחני רק מה אנחנו

תופסים אותו דרך הלבוש הגשמי זאת אומרת
אנחנו תופסים את הגירוי שלו דרך הלבוש

הגשמי
אבל זה רק גירוי זאת אומרת התענוג הוא

בנפש כי יכול להיות לי הכל מבחינה חיצונית
ואני לא מאושר למה כי הרצון לקבל הוא לא

בעולם הזה הסברנו את זה יפה במאמר לסיום
הזוהר

א גם מה הטעות שלנו שאנחנו מנסים בכוח
לגרד תענוג מהעולם

הזה
ואנחנו לא מצליחים למה כי אין באמת אור

בעולם הזה זה רק זה רק ניצנוץ קטן העיר
הוא דקיק וכולנו נופלים בזה ואנחנו

בדיכאון בריקנות
וחלשים היום גם מנסים זה מה שעושים

בהוליווד עושים הרבה
א לוקחים כל מיני חומרים כימיים כל מיני

סמים א כדי לנסות לגרד את התענוג או לגרד
את הרוחניות למה כי הסם

שם זה ללשון סמ מה ממש בקצרה אני אסביר יש
על זה שיעור בפני עצמו אם אתם רוצים תראו

ס רשון סמ מה זה סמ ש הטומאה מה הטומאה
רוצה לקבל חוכמה בלי חסדים אז כסימן זה

אמר שהסמים עושים מבחינה גשמית בנפש
הבהמית מה הם

עושים הם כאילו נותנים לך תענוג שאיין לך
כלי אליו למה נותנים לי

חווייה אפילו חווייה טיפה מעבר לזמן ומקום
בקטנה בלי שעשיתי עבודה פנימית ורוחנית

להשיג את זה ואז הזה שובר אותי אין לי
כלים לזה אפילו במערכת העצבים אין לי כלים

לזה על אחת כמה וכמה שאין לי כלים רוחניים
לזה ואז זה פוגע בי חזק שובר לי אפילו את

ה את התפיסה במוח והיא לא חוזרת להיות כמו
שהיא

הייתה זה כמו פוגע לי במסכים הגשמיים שיש
במוח והמוח הגשמי הוא מאוד חשוב הוא אמצעי

מאוד חשוב לאימון
א אמצעי שניתן לנו ומי שעובר על חוקי הטבע

הטבע הענישו לכן כסימן כמו שאסור לקבל
ברוחניות אור חוכמה בלי חסדים אותו דבר

בגשמיות אסור לעשות את זה לא רק בסמים בכל
דבר שאני מתמכר אליו אפילו אם אני מכור

לראות סרט אז זה גם אני כאילו מקבל חוויה
או ילד רואה סרט מקבל חווייה כאילו בלי

שהוא עשה עבודה יכין את הכלים להכיל אותה
ואז הוא מקבל חווייה של דומם דומם דומם

והוא נחלש בנפש פעם היה צריך לרוץ לטייל
לטפס על הרים כדי לחוות חברות היום הוא

עושה את זה דרך הפייסבוק בלי הגיע בלחיצת
כפתור אבל הוא לא באמת יכול לקבל את זה

למה כי אין לו כלים אז הוא מקבל את זה
בצורה פסיבית אבל זה אור מאוד חלש מאוד

נמוך ואז
[מוזיקה]

א התמורה של זה בהתאם אבל סמים זה בהרבה
יותר גדול כי אני כבר משחק עם התת מודה

שלי
א וזה צריך להיזהר מזה אבל זה מה שאנשים

עושים למה כי העולם הזה רק אין בו שום
תענוג באמת יש רק נצנוצי תענוג ילדים

קטנים יש להם תענוג בהתחלה או בנערים אתה
יודע כדי שנתפתח נגדיל את הרצון אבל זה

מאוד מסתלק
מהר אז מה נשאר או לקחת סמים או לקחת

תרופות או להיות בדיכאון או לא יודע יסחב
ב זרמי החיים כתחבולה ד אתמול שזה המצב

הסביר או להתלות מהעולם הזה ולהשיג מעבר
לזמן ומקום בדרך נכונה בדרך אמיתית שזה

חוכמת הקבלה מלמדת
אותנו לכן וכמו שמהות המציאות התפשט עד

דיות התחתונה שהוא הגוף הגשמי בעל
נשמה מוכן העשה השתלשלות בדרך אילה ועלול

בבחינת מהות קיום של המציאות הנעל שהוא
דרכי השפעות המשתלשלים דרך המדרגות באופן

שאור העליון גבוה מעל גבוה יהיה ספו
להתפשט ולבוא לנשמה המלובש בגוף הגשמי

בעולם
הזה כמו שכתוב ומעלה הארץ דע את אדוני

כמים להם חסים ולא ילמדו עודי איש את חברו
לדעת את השם כי כולם ידעו אותי לגדלם ועד

קטנם ירמיה ואבן זאת אומרת על פי הכלל
שהסברנו שהמטרה שור אינסוף התלבש בעולם ה

סיה שבמקום הכי עם השתוקקות הכי
גדולה שמייצגת עצם הבריאה ששמה נגיע

לתיקון שלם לאהבה מלאה להשוואת צורה מה
שכתוב שהקדוש ברוך הוא נתאוה לעשות לו

דירה בתחתונים אין הכונה לעולם הזה הרי
העולם הזה הוא עולם חולף אומרים חזל העולם

הזה התבטל לעתיד לבוא אז לא הבנתי איך
תעשה דירה במה

שמתבטל אל העולם הזה כמו שאמרנו על ידרך
ההסבר הרוחני העולם הזה הכוונה גדלות כלי

הקבלה השתוקקות הרצון לקבל
הרוחני העולם הזה הוא רק מראה שאנחנו

מסתיים בה כדי לתקן אבל אם אני מנקה את
המראה ולא מנקה את עצמי דיינו את הנשמה אז

פספסתי את העניין אז מה אני צריך לעשות
להשתמש במראה בצורה הכי טובה כדי לנקות את

עצמי כדי לאמן את
עצמי ואית חזל בספר הזר שכל התורה כולה

היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא בכל
הסיפורים והחוקים והמשפטים הכל הוא שמותיו

יתברך הקדושים ולפי ה מתבאר לאל שכל מה
שלא נשיג לא גדר הו בשם ותבין היטב שסוד

שמותיו של הקדוש ברוך הוא הקדושים הם סוד
ההשגות המתפשטות אמנו יתברך ויתעלה לעבדיו

הנביאים והצדיקים לכל אחד לפי
מעלו כי הרי שם זה ההשגה אז אם אני אומר

שמותיו זה אומר מה שאני יכול להשיג
מהתפשטות

אורו בסוד הכתוב ונפלנו אני ועמך מכל העם
אשר על פני האדמה אשר הפלאה הזו

שפלאפון
המצוות מתחילה על דרך הנגלה לבד שזה נקרא

לא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה סגולתה
לזכך גופתנו להגדיל נשמתנו בשיעור כזה עד

שאנו רואים להשיג כל התורה כולה מצוותיה
בבחינת שמותיו

יתברך שזה כבר טריאק פקודין יש את הר
גיטין שזה הזיכוך ויש את הביטוי שזה כבר

אהבה זה את הר פקוד
שזהו כל כר המיועד לנשמות לעתיד לבוא אמנם

גם בעולם הזה על דרך שית בגמרא עולמך תראה
בחייך ואון מסביר את זה באותו עו בהקדמה

על תס יכולים לראות את זה

בהרחבה ומתאר אות בזה מתבאר לנו מה שכתוב
בכמה מקומות בזוהר

למשל
יתרו משפטים וכן הלאה בהקדמה ספר הזוהר גם

מביא את זה מכנה לתריג המצוות תריג איתין
דאורייתא ובהרבה מקומות מהזוהר קורא לתריג

מצוות תריג
פקודין כי מתחילה מחוייב האדם בשמירת

התורה ומצוות כדי לזכך גופו ולהגדיל נשמתו
ואז נמצאים אצלו התרג מצוות בבחינת הרג

איטין דינו עצות איך שיזכה סוף סוף לבוא
לפני המלך ולזכות לאור פניו כי שמירת אותו

וקיום המצוות מזכין אותו לאט לאט עד שיזכה
לאור פני מלך חיים על אך שהית בגמרא מה

אכפת לו לקדוש ברוך הוא בשוחת מן הצו או
שוחט מן העורף אוה אומר אלא לא ניתנו

מצוות אלא כדי לצרף בן את ישראל זאת אומרת
לזכך לטאר לתקן את הרצון לקבל שיהיה לתאר

אותו להסיר ממנו את הקליפות שיהיה משפיע
בעל מנת

להשפיע כפי שאמרנו אנחנו צריכים להיות
נאמנים לכותרת בזה שיעור למתקדמים אז אני

רוצה להסביר משהו
למתקדמים תריג יטין אין הכוונה רק למצוות

מעשיות מה שכתוב מצוות אינן צרכות כוונה
הכוונה למדרגת הדומם של אור הנפש של

המצוות ואם נדייק על פי דברי
הרבש שמבאר בהקדמה לספר הזוהר את דברי בעל

הס סולם על
העניין הם לא צריכות כוונה לשמה דהיינו

בלי עירה ואהבה כראוי למשמש את המלך אפילו
שלא

לשמה אז הם יכולות לתאר בדרגת
הדומם זאת אומרת גם בשביל מדרגת

הדומם צריך כוונה מינימלית שלא לשמה אבל
מה שכתוב בלי כוונה הכוונה בלי כוונה

שלשמה אלא אפילו שלא לשמה מה זה לא
לשמה לא לשמה זה מדרגה גבוהה מאוד באמת

למה מה זה לא לשמה שהוא מערב הנעת עצמו ע
עם עשיית נחת רוח ליוצרו זאת אומרת אני

נגיד עכשיו 95
עושה כדי לקבל שכר כדי לקבל עולם הבא כדי

לקבל תענוג מקיים את ה מצוות 5% ספק
0.1% כדי להשפיע נחת וח לבורא אז אני בלא

לשמע מאוד מאוד נמוך
לא לשמע קצת יותר רציני 50% לבורא 50% לי

50% אני מקיים תורה ומצוות כדי לקבל שכר
50%

כדי להשפיע בעזרת השם נחת רוח לבורא אז זה
נקרא לא לשמה אבל מותר לפול ככה למה כי

בתוך שללא לשמה בעלי שמה אבל אם אני

99.9 עושה לעצמי למה אני לא אומר 100% כי
אין דבר כזה אם אתה יהודי יש בך נקודה לא

משנה שש עושה את זה לשם שמיים אבל אם אני
עושה את זה בצורה כזאת שזה לגמרי בצורה

חיצונית בשביל עולם הבא עולם הזה פרנסה
טובה יש לזה ערך למה כי זה מדרגת דומם

דומם

דומם אז זה כבר מחבר אותי למה כי זה
המיוחדות של תורת הנגלה גם אם אני לא יודע

את
הכוונה זה מחבר אותי ברמת הדומם דומם דומם

דקדושה למה כי יש כוונה אוטומטית במצוות
המצוות הם בנויים כן העולם העליון אז ברגע

שאני מניח תפילין אפילו בלי כוונות זה
מגרר בי משהו בנפש רק מה ברמה מאוד בסיסית

שנקראת דומם דומם דומם דקדושה עכשיו זה גם
דבר יפה למה זה שומר עליי זה מקיים אותי

זה נותן לי קשר מינימלי הכי שאפשר לעולם
הרוחני ואם אין לי את הקשר זה אז אין לי

שום
דבר לכן התורה ומצוות לגמרי בגשמיות הם כל

כך חשובים למה כי זה כמו הבק אפ הרוחני
שאפילו אם אני לא משיג כלום זה כושר אותי

לשמיים
אבל במדרגת הדומם דקדושה בלבד זאת אומרת

מה שכתוב מצוות אינה צריכות כוונה כוונה
רק לאור הנפש שבמצוות אבל לאור הרוח לאור

הנשמה לאור החייה היחידה בלי
כוונה לא משיגים כלום עכשיו ה שאלה אם אני

רוצה מרתף בעולם הבא שזה נקרא אור הנפש
דנפש דנפש או שאני רוצה פנטס הבורא לא

רוצה שיהיה לי מרתף בעולם הבא לכן עד שאני
לא משיג את השלימות של הכוונה את מדרגת

יחידה הכי גבוהה שאפשר אני חוזר לפה
בגלגול וא אם אני אמצא רק בנפש

לנפש הרי בלי כוונה זה לא משנה כמה מצוות
אני אעשה זה לא משנה אם אני אתרום אפילו

מיליון דולר
שודאי זה אמצעי טוב אם אני גם מכוון קצת

אפילו לא לשמע זה אמצעי
מצויין

א לתקן אותי לעזור לי לגרות אותי טוב
לפנימיות לאהבת השם אבל

בפועל אנחנו בשיעור למתקדמים אז אני חייב
לדייק

בפועל תריה גיטין זה בעיקר שאני מקיים את
המצוות כדי לטאר את הרצון לקבל ואז כל כל

פעם ככל שאני יותר מכוון לטהרת הרצון לקבל
אפילו שלא לשמה אבל מתוך שלא לשמה בא

לשמה שזה בעיקר מיג כ כמו שמביא בהקדמה
לספר הזוהר בבחינת ולוקה שני בנות מה

שאומר בתיקוני
הזוהר אז אני כל פעם מטאר עוד קצת ועוד

קצת הרצון לקבל עד שאני מגיע לטהרה שלמה
ואז אני זוכה לגילוי פנים בבחינת עולם

היצירה בבחינת שאני קונה את מדרגת השמה
לפחות על הרצון להשפיע שזה מדרגה גדולה

ועצומה זה נקרא גם עירת הרוממות

לכן חשוב להבין למה אני מדייק את זה שתר
אטין הם מתין בתנאי שאני עושה אותם כדי

לטאר את הרצון לקבל אבל אם אני ממשיך
לקיים את התורה ומצוות כדי להגדיל את

הרצון לקבל כדי לקבל עולם הזה עולם הבא אז
אני עדיין לא מתאר את הרצון לקבל בשלב

הזה אז האם יש תם לקים תורה ומצוות ככה יש
טעם ודאי למה כי זה הבייסיק זה כמו

ה כמו האור
המינימלי שאם אני לא עושה אותו כאילו אני

זורק את עצמי לגמרי ברוחניות אין לי שום
קשר וכשאני עושה את זה בבייק אז יש לי את

הקרקע שאני יכול לטפס ממנה כמו שאומר
במאמר לסיום הזוהר זה כמו שאני תופס את

החבל לשמיים זה דבר עצום שאני יכול לתפוס
חבל שאני יכול לעשות מצווה הי בלי כוונות

בצורה הכי פשוטה זה דבר עצום כי זה נותן
לי קשר להשם אבל כדי להתקרב להשם עוד יותר

ולהרגיש אותו ולהרגיש אפילו תענוג אמיתי
במצוות ואהבת השם

במצוות אני חייב לטפס בחבל וכדי לטפס חייב
לקיים את המצוות כדי לטאר את הרצון לקבל

וזה דורש כוונה מינימלית שלא לשמע כמו
שהוא מסביר

ב באות מ ד בהקדמה לספר
הזר לכן אנחנו צריכים קיים תורה מצוות קלה

כחמורה בלי זה אנחנו אפילו לא יכולים
להתחיל להחזיק את החבל אבל לא מספיק

להחזיק את החבל כל החיים צריך לטפס בחבל
לתפס בחבל חייב כוונות לפחות כוונה שלא

לשמה שמביאה לשמה שזה כוונה במדרגה
גבוהה אני רק אקרא את דברי הרבש

א כדי ש תחזק ונשמע את זה

בפיו הערה של הרבש על אות מד בהקדמה לספר
הזוהר בוא בוא נקרא גם את מה שבעל הסולם

אומר ואז נקרא ההרה ומתר יג שנה לא יצויר
שום גילוי על הנקודה שבליבו אלא לאחר יג

שנה כשמתחיל לעסוק בתורה ומצוות ואפילו
בלי שום כוונה דהיינו בלי אהבה ויראה

כראוי למשמש את המלך גם אפילו של לשמ מה
זה אומר כוונה עירה

ואהבה הערת
הרבש

עינו הוא רואה שאינו יכול לקיים תורה
ומצוות לשמה משום שהרצון לקבל לא מרשה

לו כולנו מכירים את זה הוא מקיים תורה
ומצוות כדי שזה יביא לו תואר הרצון לקבל

דיינו אני עוסק בתורה מקיים מצוות כדי
לטאר את הרצון לקבל מה זה אומר לתאר לוותר

את הפרטיות שלי לא כדי שיהיה לי עולם הבא
אני עושה את זה כדי לוותר ל העולם הבא כדי

להשפיע אז התורה ומצוות מסוגלים להביא לו
את הור הרצון לקבל בבחינה הראשונה שבחינה

דומם שזה מדרגה מכובדת מאוד דומם דקדושה
זה נפש זה עולם העשייה הרוחני זה מדרגה

עצומה מה שאין כן כש מקיים תור המצוות על
מנת לקבל תרומה תמורה או תרומה גם יכול

להיות וא משתוקק שקים הביא לו את תואר
הרצון זו נקרא פעולה הפוכה הינו שכן יש לו

כוונה בת קים תורה מצוות שהכוונה שלו היא
על מנת לקבל תמורה

שזה כאילו שאני מקיים תורה ומצוות בשביל
העולם הזה העולם

הבא שכר טוב בריאות גם זה מותר אגב לזמן
מסוים כדי להתחיל הדור חלש וזה אבל לא

בדור המשיח אסור יותר מזה למדנו תראו
בשיעור בתיקוני הזוהר מה רשבי הקדוש

שכולנו משתחווים
בקברו מה הוא אומר על זה כמה זה חמור

ומרחיק את

הגאולה אבל א זה גם בסדר למה כי כי אין רע
אנחנו רחוקים צריך להתחיל מאיפשהו אבל

ברמה מעשית עכשיו כולנו בעיקר אני למה אני
מקיים את התרה ומצוות תבדוק האם אני עושה

את זה כדי לטאר את הרצון לקבל או
כדי לקבל שכר אם אני זה לקבל שכר אני לא

מתאר את הרצון לקבל עדיין יש לזה גם ערך
כי זה מחבר אותי ברמה

הבסיסית לרוחניות אבל כדי להיות מודע
לחיבור הזה אני חייב להוסיף את הכוונות

לפחות כוונות שלא לשמע מה זה לא לשמע שאני
עושה את זה כדי לקבל עצמי אבל אני

גם משתדל מכוון ומנסה לכוון לשם שמיים שזה
מה שהם עשו במצרים קורה היתוך שפרעה ישב

להם
בעורף ולא נתן להם להוריד את המוחין את

ההבנות של לשמה ללב זה מדרגה מכובדת למה
כי הם נלחמו כדי להגיע לל שמה אבל כאילו

לכאורה היום שכחנו מהעניין הזה בכלל אנחנו
כל הזמן נלחמים בלעשות עוד יותר לא לשמה

ואז פספסנו לגמרי את העניין וגם לא
התקדמנו רוחנית כי זה לא משנה כמה מעשים

אני אעשה צדיק מניח תפילין ב500 שק רשא
ניח תפילין במיליון שקל אין הבדל ביניהם

במעשה מה ההבדל ברמת הכוונה ברמת
הטהרה זה מכוון לעולם האצילות וזה מכוון

לתחתית עולם העשייה זה לא משנה אם הוא
ישים 10 ציציות הרשע או הבינוני או הפשוט

עם הצדיק שישים ציצית אחת עם כוונה לשם
שמיים הוא משיג פי 1000 אינסוף מאותו

פשוט מה וגם מה שכתוב במקום שבעלי תשובה
עומדים אין צדיקים גורים יכולים לעמוד אז

יש לזה את הפשט ופשט גם נכון כפי שרואים
של בעלי תשובה יש התעוררות חזקה ואור

מיוחד שנותנים להם מלמעלה אבל יש בזה עוד
רובד בעל תשובה זה רק הרמה של הדומם בדבר

בעל תובה הכוונה מי שיכול להשתמש ברצון
לקבל זה הכל באדם אחד האדם רשע בינוני

צדיק ורע לו צדיק וטוב לו בעל תשובה
דהיינו שהוא השיב את הרצון לקבל השיב את

אשתו השיב את חווה ויכול להשתמש בלקבל
להשפיע אז גם בעל תשובה זה מוסג רוחני

בדרגה מאוד מאוד גבוהה אבל כסימן רואים
באמת שבעל תשובה שבעצם מתעורר ומתקרב יש

לו הרבה כוח הרבה זה כי זה באמת סימן יפה
לעניין אבל הדברים הם לא רק

כפשוטם לכן חשוב להבין את העניין הזה
שההתקדמות הייא בכוונה אם ככה אני חייב

מודעות תודעה ואיפה אני לומד את זה הרי
הגמרא מסיבת קתנות דעתנו מדברת איתנו רק

על מעשים ואפילו הלכה אני לא יכול להוציא
מהגמרא ברוב המקרים אז למה צריך ללמוד

גמרא הרי אני לא לומד אותה בפנימיות כמו
ש הביה ורבא למדו אות הם למדו אותה

בפנימיות לא בחיצוניות נכון שהיה לזה גם
את האספקט החיצוני כי הם היו צריכים לקבוע

את ההלכה להורות אותם למעשה כמו שאומר בעל
הסולם אבל ודי ה למדו את זה בפנימיות כפי

שכותב מפורש רבי חיים
ויטל כי לא לחינם כפי רצונם פסקו אלא מתוך

פנימיות התורה כנודע אבל אנחנו לא במדרגה
של הבאי

ורבא אנחנו לומדים את זה לגמרי בחיצוניות
אז מה אתם ללמוד גמרא יש טעם יש טעם גדול

למה כי זה צד הדומם ש ביהודי שצריך גם
אותו בגלל שאנחנו חיים בעולם הזה מתעסקים

בעולם הזה כמו שאני צריך לשתות
גלידה או מיץ אם אני מקבל על עצמי שאני

צריך לשתות גם את המיץ החיצוני אז אני
צריך לקבל על עצמי שאני צריך גם ללמוד

גמראה אבל העיקר זה לא לשתות המיץ החיצוני
העיקר זה להשיג את הפנימיות אל תסתכל

בקנקן אלא במה שיש בתוכו זה היינו
בפנימיותו אז לומדים גמרא כמו שהוא אומר

מה שצריך לדעת עליך למעשה בסדר גמור אדרבה
מצווה גדולה אבל לא להישאר שמה לא לעשות

את זה עיקר בשום פנים ואופן לא למה כי
העיקר זה

הפנימיות
לכן אז

נסכם מצוות אינן צריכות כוונה באופן כללי
רק במדרגת הדומם באור הנפש של המצווה באור

הצומח אורחיו מדבר חייב
כוונה לכן אנחנו מניחים תפילין וא אנחנו

מרגישים יותר תענוג לפעמים חס ושלום
בגלידה איך זה יכול להיות הרי כתוב שתאמרו

כי טוב השם בתורה ומצוות אז איך אני נהנה
יותר מפירורים גשמיים שאני בעצמי יודע שהם

נעלמים יותר מלקום לתפילה שהתפילה זה
לעלות בעולמות כמו מדיטצייה פנימית שמעלה

אותך מעשייה ליצירה לבריאה לאצילות תענוג
מטורף שאנשים לוקחים סמים בשביל לגרד רק

סימן מזה ופה התורה נותנת לך את זה בחינם
בקדושה וטהרה אז למה אתה לא עושה את זה כי

אנחנו לא מרגישים תענוג למה כי יש צמצום
עד שאנחנו לא עושים את התורה ומצוות בענת

להשפיע שזה נקרא ק פיקודיים מסתירים
מאיתנו את האור שב במצוות למה כי אם לא

היו מסתירים לא היה לנו שום סיכוי בעולם
לעשות את זה בעל מנת

להשפיע אז איך מגלים לנו לפי הטארה כל פעם
האדם מטהר קצת מקבל מדרגה מהעולם הרוחני

אור הנפש הבעל טאר מסיין אותו טאר עוד
יותר מקבל עוד יותר מה זה אומר עוד יותר

שמרגיש תענוג אמיתי בעבודת השם בתורה

ומצוות בתענוגים הגשמיים למשל יש גם צמצום
אבל עדיין מהיר נר הוא דקיק זאת אומרת גם

אם אני לא עושה הופה גם א אני לא עושה
כוונה אני נהנה עכשיו מהכוס מיץ ברמה מאוד

מאוד נמוכה אבל אני נהנה למה כי זה מקיים
את העולם שיהיה קיום לעולם אבל ברוחניות א

זה לא עובד ככה יכול להיות שאתה חוזר
בתשובה או שאתה מתעורר א אז גם נותנים קצת

אור מקיף אבל לוקחים את זה אחר כך למה כדי
שתתאר את

עצמך לכן הגשמיות היא טובה מאוד היא כמו
קליפה ששומרת על הפרי כמו שאומר הרבש

אנחנו מתאמנים
בצעצועים בהתחלה אני מכוון על כבודך אני

כאילו אם יתנו לי אור של ציצית אני אשרף
למה כי אין לי סיכוי לעשות את זה לשם שמיי

אז אמרים לי תתאמן על כבוד תתאמן ע להשפיע
על חבר תתאמן על להתגבר ע על הפלאפל לא

יודע מה תתחיל בקטן ולאט לאט תתאמן טוב
בזה תוכל גם

לקבל אור רוחני לאט לאט על פי הטהרה שלך
לכן למה אנחנו מרגישים תעם של פר בתורה

ומצוות שזה בעצם מה
שהמצב כי אנחנו בלא לשמה אבל על זה הם

רעונ מוב
יהיו מרורים מזנות כזית זית זה המירות שלו

לא לשמע אבל היא אומרת אני מוכנה לסבול
מרירות אבל המירות הזאת כמו מרור שאוכלים

בפסח היא מכשירה אותי מטארת אותי לעבוד
לשמה וקשה מאוד לקבל מאוד מאוד קשה לקבל

את המרירות הזאת למה כי אני מוכל לקיים
תורה מצוות זה מעניה אותי עם כיף לי אם יש

לי תענוג אבל אנחנו חייבים לקבל את זה
בהחלטה באמונה בבחינת כפה למר כגיגית

ואז להוסיף לזה כוונה כל פעם לאט
לאט ולהתיר ותכף נבין למה חוכמת הקבלה היא

כזה פיקוח נפש בדורנו כי מתורת הנגלה אני
לא יכול להוציא כוונה רק כוונה ממש של

דומם מקסימום אבל אמרנו כבר שדומים זה לא
מספיק לא בדור המשיח על אחת כמה

וכמה אוקיי נראה מה הוא אומר לנו בעל
הסולם

הקדוש
אז כמו שאמרנו לאחר הגיטין אומנם אחר

שנזכר די צורכו וזוכה לאור פניו יתברך שזה
גילוי פנים במדרגה

א' אז נפתחו עיניו ונשמתו וזוכה להשיג תרג
הורות הקדושים הנמצאים בתג המצוות שם סוד

שמותיו הקדושים דהיינו שם זה השגה שבאים
להשגתו דהיינו אני נהנה מהשם מהקשר לקדוש

ברוך
הוא ועל ידי קיום כל אחת מהמצוות נוטל חלק

האור המופקד במצווה כי המצווה הוא סוד
הכלי הובו מלובש האור דהיינו שם קדוש

השייך בפרטיות למצווה
הזאת שזה סוד נר מצווה ותורה

אור זאת אומרת גם במצווה יש פנימיות
וחיצוניות יש את הכלי של המצווה שזה כלי

רוחני ויש את האור שמתלבש במצווה שזה
הפנימיות של

המצווה לכן אחרי שקיימתי את ה
מצוה במרה הגשמית ש סימן

מובהק ומחויב כדי להתחבר למצווה הפנימית
למה כי המצוות בעולם הזה הם כן העולם

העליון עכשיו בתוך המצווה של העולם העליון
יש לי את פנימיות המצווה וחיצוניות המצווה

חיצוניות המצוה זה יהיה הכלי של המצווה
והפנימיות של המצווה זה האור שמאיר במצווה

זה סוד נר מצווה ותורה אור ואז נקראים
אצלו תריג מצוות תריג פקודין בדומה לאדם

המפקיד אבנים טובות ומרגליות בכלי ואומר
לו אבו קח לך הכלי אמנם תשמור אותה מן

הגנבים והלסת דאינו הקליפות ונמצא שכל
המדובר ביניהם הוא מהכלי בלבד לעיקר

הכוונה היא על האבנים הטובות המופקדות שמה
ודאג וקל כן שהקליפה היא שומרת על הפרי

בעצם הקליפה זה ההסתרה מצד אחד ההסתרה היא
רעה היא כואבת מאוד

כואבת מצד שני היא שומרת עלינו שנבין את
זה וקשה לנו להבין את זה אבל שנבין את זה

באמת יפתור לנו הרבה בעיות

בחיים כמה אותיות יש לנו אנחנו נחלק את זה
לשני חלקים אולי שלושה

גם נקרא עוד טיפה
ונסכם ונודע בספרי

הקבלה שסוד שם הקדוש הקדוש ברוך הוא או
קודש ברוך הוא המובא חזל בזוהר שהוא קיל

שם הווייה ששם הקדוש הזה כולל כל השמות
הקדושים עד גבוע מעל גבוע שזה שם כללי

שכולל את כל הד בחינות ושור
שם זה למתקדמים אז לא צריך להסביר אתם כבר

מכירים את זה ולפיכך נמצאנו למדין שאורית
וקודשא ברך הוא חד

הו דאף על גב לעיני האמון לא נראה בתורה
זולת סיפורים וחוקים משפטים לבד בלם בלק

עמלק
אריות אומנם כבר ביארתי שתפוחי זהב ומשחות

כסף מי שמביא בהקדמה לפנים הות מסבירות
דעל כן נקראים תרגם פיקודיים כנל כמו

שאמרו זל כל התורה כולה שמותיו של הקדוש
ברוך הוא כנל ואם כן התורה וקדשה ברוך הוא

חדו אלא בסוד כלל ופרט שקדש ברוך הוא הוא
כלל כל השמות ואור

כולל והתורה נחלקת לתג אורות ונמצא שכל
כולם יחד הוא אחד וס קדוש ברוך הוא עצמו

ודי

למבין עוד ז אתה נשאר עוד לנו לר בחינת
ישראל וצריך שתבין מתחילה עניין הריבוי

בצורות נבדלות ברוחניות דהיינו איך ובמה
הם המתחלקים ונבדלים זה מזה כי דברים

הגשמיים נבדלים בסכין וכדומה או המקום
וזמן מפריד ומבדיל ביניהם פשוט אני רחוק

פיזית
רחוק גלקסיה אחרת רחוק חתכתי עם סכין

הפרדתי בין
הפרטים מה שלא ייתכן לחשוב כזה ברוחניות

באשר שמה למעלה מן המקום והזמן כן נודע
דיינו אין זמן גשמי או מקום גשמי ברוחניות

יש זמן ומקום רוחניים אגב אבל הם לא
גשמיים הם לא נתנים לדרך חילוף ותמורה

אולם תדע שכל עניין ההבדל ברוחניות ובין
אורות העליונים אינם אלא בשינוי צורה על

דרך משל בנפשות השכליות שבבני אדם שודאי
מחולקים ונבדלים לעצמם כל נפש אדם ואדם מי

חברו אומנם כל עיקר הבלם אינו יותר אלא
מתוך שינוי צורתם דיינו שהנפש של זה טובה

וזה רעה אוזו השיג החוכמה וז השיג הכילות
וכדומה עד אך שאמרו חזל כשם פרצופיהם

שונים זה מזה כך דעותיהם משונות זו
מזו ום זה מובן אשר עם כל בני האדם היו

מסיגים מושכלות שוות ונטיות שוות בלי שום
הבדל כלל ו כלל אז היו באמת כל הנפשות של

בני העולם לנפש אחת
תיחשב וערכה היה כמו אור השמש שמתלבש האור

בכל בני העולם ומכל מקום לא נבחין כלל שיש
צורות נבדלות באור

השמש כמו
כן היייתה הנפש משכלת אחת מתלבש בהרבה

גופים כי המקומות אינם מבדילים כלל בכל
דבר רוחני אם לא יש בתכונת צורות נבדלות

ודרג וקל היטב זאת אומרת פשוט כמו שאנחנו
יודעים שנוי צורה ברוחניות זה נפרדות

פירוד השוואת צורה זה קירוב זה לא משנה
המקום והזמן הפיזי אנחנו רואים אפילו

שחומרים הדינים בגשמיות זה עובד ככה כמו
חלקיקים תת אטומים שהזמן והמרחב שלהם עובד

בצורה שונ ממה שאנחנו מכירים אז זה רק
סימן מאוד רחוק לאיך שזה מתנהל

ברוחניות ותד ח ועכשיו נבוא אל הביאור
דכבר נודע סוד נשמות דבני ישראל הם סוד

חלק אלוקים ממעל אשר הי נשתל שלה על ידי
חילה ולול וירדה מדרגה לדרגה עד שהיא

ראוייה לבוא לעולם הזה ולהתלבש בגוף הגשמי
המזוהם דיינו המקבל מה

לקבל שכלול מהקליפות של ז
הנחש ואשר על ידי שמירות התורה וקיום

מצוותיה נמצאת מתעלת מדרגה לדרגה עד שנשלם
את קומתה וראויה לקבל שכרה משלם המוכן לה

מכל מראש דיינו השגת התורה הקדושה בבחינת
שמותיו של הקדוש ברוך הוא שהוא סוד ריק

פקודין
כנל ועכשיו אנך רואה בעני כליך שורית

וישראל חד הוא תכל ההבדל בין התורה ובין
הנשמה הוא רק בכוח שינוי הצורה נמצא בנשמה

ש נתמעטה בבחינת אור קטן עד למאוד והתורה
הוא אור פשוט המתפשט ממהותו יתברך שר

ממותו עד אין קץ קנל דאורייתא וקדשה בברכו

חדו אומנם לאת השתלמות הנשמה בכל קומתה
היא והיא מקבלת התורה בסוד שמותיו יתברך

דהיינו שמשגע כל האור המופקד בתורה ומצוות
נמצא ממילה שאור הנשמה שובו א אל אור

התורה דה כבר הסיגה כל האור שבתורה דהיינו
ברגע שהנשמה מגיעה להשגה מלאה היא בהשוואת

הצורה המלאה למדרגות הרוחניות שבתורה ואז
הם נעים דבר אחד למה כי השוואת הצורה

מקרבת הרוחניים ואם מגיע להשגה שלמה
ונצחית זה אומר שאני בהשוואת צורה לאינסוף

ברוך הוא למחשבת הבריאה ומחשבת הבריאה שהי
הקשר בינינו לבין עצמותו לבין הבורא ממילא

הכל
אחד אבל בכל וות שיש עוד איזה מיעוט בהשגת

חל קטן ודק מן כללות הור התורה עדיין
נחשבת לינה שלמה משום דכל כללות תורה הוכן

בשביל הנשמות על דרך שביארתי לאל כל מה
שלא נשיג לא נגדו בשם וכיוון שהוכן האור

להשגת הנשמה והנשמה לא השיגה את כולה
נמצאת אינה שלמה כל שכן אם לא השיגה אפילו

את אור הנפש
בשלמותו על דרך הקיים כל התורה כולה חוץ

מדבר
אחד כתוב עובד כוכבים שבא לקבל את התורה

ואומר הקים את כל התורה חוץ מדבר אחד אין
מקבלים אותו כמו שאמרנו התורה לא רק מספרת

סיפורים אלא הסיפורים הם רק אמצעי והגירוי
בעולם הזה לפנימיות אז מה זה עובד כוכבים

במזלות אז בפשט זה מי שעובד כוכבים מזלות
זה אתם מכירים כבר וזה הלכה לכל העלמה ומה

שצריך לעשות עוסים אנחנו במתקדמים עכשיו
מה זה עובד כוכבים מזלות כוכב זה גר מזל

זה וק הוא מוכן לעבוד רק בשביל
התענוג בשביל העוצמה

השכלית בשביל המוחין ובשביל המזל דהיינו
שאני אקבל תענוג בלי היגיעה שזה בא לי

מלמעלה ככה נשפך עליי מלמעלה לרצון לקבל
אז אם הוא אומר אני מוכן לקיים את כל

התורה חוץ מדבר אחד שזה אמונה בענת להשפיע
או בדוגמה

שלנו מחסי אפילו מדרגה אחת שצריך להשיג
שוודאי הוא רשע גמור למה כי הוא כופר

במחשבת הבריאה שצריך לקבל שלמות
מלאה אומנם תשפוט כזה בקיום התורה ומצוות

בהשגת טריק פקודין שעל כל פנים אינה שלמה
בחסר לה דבר אחד גדול או

קטן כי זה אהבה אהבה חייבת להיות משלמת אם
יש פגם באהבה זה

חמור ואל כן לעת קץ שסופה לבוא לכלל
השלמות שהשגת כל הור התורה מ לא נמצא שום

שינוי צורה בין האור הנשמה לאור התורה למה
כי הם כי כשהיא משיגה את כל המדרגות

שבתורה הרי מה זה התורה המפה המסע הרוחני
שהנשמה עוברת כל האורות התורה האשמותיו של

הקדוש ברוך הוא זה המפה מחשבת הבריאה
ההתפשטות של מחשבת הבריאה ל הנשמות וכשני

הנשמה משיגה את כל האורות וכל מה שהקדוש
ברוך הוא רוצה לתת לה אז היא באחדות שלמה

ונצחית עם התורה והתורה היא באחדות שלמה
הם מחשבת הבורא יתברך שזה להטיב לנברא ואז

הכל דבר אחד ואז זה אחדות שלמה ניצחית
אינסופית של אהבה

וחיבור ממילא מתבאר לך בטוב ותם שורית
ישראל חד ו ממש משום דן ביניהם הבדל ושים

צורה נמצאים אחד ממש הבדק וקל בזה מאוד כי
דברים דקים

המה וכיוון שכבר הוכחנו לדעת שקדש ברכו
ואורייתא חדו אין

לל וכאן הוכחנו שאורית וישראל חד אם כן
נמצא ברור שאורי וקדוש ברוך הוא וישראל

חדו אות ט המתאר לנו מכל הנל אשר יש בת
חלקים בתורה

ומצוות א' הוא תורה ומצוות על דרכם נגת
לעיני כל שהם בחינת קיום המצוות ולימוד

התורה על דרך תריג איטין שסגל אתם לזכך
ולצרף את הגוף ולהגדיל מעלת הנשמה שיהיה

ראוייה וכדאי לקבל אור פני מלך יים כמו
שהייתה נשמה ב רושה תרם יותה וביתה לגוף

השפל בעולם
הזה בעולם השפל וחלק ב הוא קיום תורה

ומצוות ולימוד התורה דרך טריק פקודין שהוא
עניין השגת שמותיו יתברך וכל שכר הנשמות

וערך חלק הב על חלק הא' הוא קרח השמיים על
הארץ כי חלק הא' הוא רק בחינת החנה וחלק

הב' הוא עצם ההשלמה ותכלית
הבריאה בגלל שזה בחינת שיעור מתקדמים אז

אני חייב להוסיף פה עוד
בפרוש אז התר הגיטין זה כמו הלא לשמ שמתאר

אותי ומביא אותי לשמ ואז השמה זה טריק
פקודין אז היתן זה מדרגה גבוהה זה אומר

שאני מקיים תורה המצוות כדי לטאר את הרצון
לקבל זה מדרגה עצומה תרק

פקודין זה כבר שאני מקבל את האור בעל מנת
להשפיע שזה מדרגה מאוד מאוד

גבוהה עוד
דבר יש טהרה

וקדושה
העטין שזה כמו מדרגת טהרה זה מדרגה עצומה

אגב גם לזה שנזכה לקיים את התה את התר
הגיטין כהלכתן כמו שנאמר אבל זה עדיין לא

קדושה רק שאני משתמש ברצון לקבל שאני יכול
לקבל את הפיקודי אז זה מדרגת אהבה זה

קדושה גדולה לכן הוא אומר שזה הבדל כמו
השמיים

לארץ הבדל עצום בין ראה לאהבה בין טהרה
לקדושה ובאנו בשביל הקדושה בשביל האהבה

בשביל לקבל בענת
להשפיע ועכשיו נתבאר העניין בפשיטות אה

סליחה ובזה נתבאר ושיתנו לאל על דברי חזל
מה שהתחלנו בתחילת ההקדמה ואפילו אדם

מצויין בתורה ומעשים טובים יותר מכל בני
דורו ואם לא למד רזין דאורייתא בחוכמת

האמת מחוייב להתגלגל ולבוא עוד הפעם לעולם
והגשנו מה ישנה מקצועות מקצוע הזה ד חוכמת

האמת
משאר מקצועות

שבתורה שלא מצאנו בשום מקום שיהיה אדם
מחוייב לעסוק בכל המקצועות שבתורה ואד רבה

מצאנו הרבה מקומות כנגד זה כמו אחד המרבה
ואחד הממעיט בלבד שכוון ליבו לשמיים ולא

המדרש עיקר אלא
מעשה ועכשיו מתבאר העניין

בפשיטות אגב מה שכתוב לא מדרש ק אל המעשה
לא מדובר כמו שכתוב הפשט לא ופשט מקרא

יוצא מ לא יוצא מידי פשוטו אלא יוצא מהסוד
מה זה מעשה הכוונה התלבשות ורות בכלים

שהמדרש אין עניין להבין את זה רק בראש
במחשבה אלא המטרה זה והשבות האלה לבבך זה

הכוונה המעשה כלים דגוף כסימן מובהק ודאי
לא עיקר ללמוד ולא לקיים מצוות מעשיות כמו

שזה ברוחניות ככה ההשלכה הגשמית שזה אבל
אל נגביל את ההבנה הזאת רק למקום האימון

אלא חייבים להבין את זה מעבר זמן ומקום
זאת אומרת לא העיקר שאני לומד מבין את

הדברים אלא העיקר המעשה מה שאני צריך
להשיג את שמותיו של הקדוש ברוך הוא ועכשיו

מתבאר עניין בפשיטות באשר שלכל חלק תורה
הנגלה איינו אלא בחינת החנה שיהיה וכדאי

להשיג חלק תורת
הנסתר וכנ ל אז שחלק הנסתר הוא עצם השלמות

והתכלית שליו נברא האדם כמו שאומר רבי חין
וטל לא נברא האדם אלא לעסוק בחוכמת הקבלה

אם כן ודאי הוא ברור ואם חסר מחלק
הנסתר אף על פי ששמר התורה וקיים מצוותיה

בחלק
הנגלה אפילו קיים את אתרי הגיטין ברמה

רוחנית גבוהה אפילו אני לא מדבר ע על מי
שעושה את זה רק ברמת המעשה אל על אחת כמה

וכמה אבל בגלל שזה שיבור למתקדמים אפילו
קיימת התורה הוא מצוות כדי לתאר את עצמו

אבל עוד לא הגיע למדרגת האהבה אלא רק הוא
נמצא במדרגת יראה שזה מדרגה עצומה ואיפה

אנחנו ואיפה זה כמו שאומר אבא והלוואי
ונהייה בינוניים שזה עולם היצירה ומדרגה

גבוהה אבל אפילו זה לא מספיק אלא מחוייב
עוד להתגלגל ולבוא לעולם לקבל מה שראוי

לקבל דהיינו חלק הנסתר על דרך תר קודין
כנן כי לזה באנו לקחנו

צרנו כמו שאמרנו זה לא רגע שאך בזה נשלמת
הנשמה כמו שחשב עליה השם יתברך מכל מראש

כנל זאת אומרת לנשים וקטנים אגב לא בדור
המשיח אבל בדורות קודמים כי בדור המשיח

כתוב כולם דותי למגדל ועד קטנם זאת אומרת
גם הקטנים צריכים להגיע לגדלות וזה עכשיו

אבל בדורות קודמים או לפחות בהתחלה תקיים
מצוות תשמור שבת תקבל עולם הבא ככ וככה

קימת מצוות תקבל 150 שק בעולם הבא אוקיי
זה לאנשים בקטנים אבל בפנימיות עכשיו זה

ממש לא ככה קית 150 מצוות מצוין תחור
בגלגול תשלים את מה שאתה צריך להשיג עד

שלא תגיע למדרגת יחידה תחזור
בגלגול או לפ השרות נשמה שלך כל אחד

במקומו
משמע ש

כל מה
שבנו זה כדי להשיג את סודות התורה למה כי

זה המדרגות הרוחניות של בסוד שמותיו של
הקדוש ברוך הוא ואנחנו חיייבים להשיג אותם

כל התורה ומצוות היא בשביל התיקון הזה של
תיור הרצון לקבל ולקבל בענת להשפיעה לכן

זה גם נקרא חוכמת הקבלה כי לומדים איך
לקבל נכון ללומדים את העבודה שהכלים

צריכים
לעשות זה גם לא נקרא חוכמת ההשפעה למה כי

המטרה זה לא המזרח פה המטרה היא
לקבל כן קלה קטנה הה חזרנו

לכן המטרה זה להשיג את כל המדרגות
הרוחניות את אור הנפש אור הנשמה ליחה אור

הנפש אור הרוח נשמה חי יחידה שבכללות זה
מתחלק ל-15 מדרגות וספר הזוהר אגב מדבר עם

כל המדרגות האלה לכן הוא עשם הגאולה למה
כי הוא מלמד אותנו להשיג את כל המדרגות

האלה
בדורות קודמים אגב לא יכלנו להסיג את כל

המדרגות האלה חלקים חלקים מהם בדור הזה
מגלל שאנחנו נשמות בדותה האחרונה

והפוטנציאל הנשמתי שלנו שלם מראש ועד סוף
אנחנו מחוייבים להשיג לכן זה מלמד אותנו

להזדרז למה כי לא באנו פה לקיים תורה
מצוות רק מבחינה חיצונית זה מצויין זה

פנטסטי זה מחבר אותנו ברמת הדומם לקדוש
ברוך הוא וזה מקסים אבל בד המשיח אנחנו

צריכים להגיע ליחידה או לפחות לרוח אנחנו
חיייבים להוסיף כוונה לכן כדאי להזדרז למה

כדי למאר את התיקון כי זה המטרה של התיקון
לגלות את מלכות השם בעולם להוציא לאור

שלמות מותו כינויו ופעולותיו זאת אומרת
לגלות את מלכות השם זה נקרא משיח גדלות

ההשגה לכן כל אחד שעוסק בפנימיות הוא מושך
אור מאינסוף ברוך הוא לעולם הזה ומקרב את

התיקון והשלמות אבל אם אני לא עוסק
בפנימיות אז אני עושה הפוך כמו שלמדנו בלג

בעומר לכן זה מצווה גדולה וחובה לעסוק
בפנימיות התורה למה ובזוהר משתי סיבות א'

הם היחידים שמדברים על כל ה-15 מדרגות
בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא שחייב

להשיג
ב אין דרך אחרת להשיג אלא

מתוך הפנימיות מתוך הזוהר הרי המעשה אני
מדבר איתי על מעשה לא על כוונות לא על

מודעות לא על כוחות תודעה לא על מדרגות
הנשמה אז למה אני צריך לעסוק בו כי הוא

מצוין הוא נן לי את המעשה אבל זה לא מספיק
לכן צריך להזדרז כי כי בשביל זה באנו ואז

כאילו אם אנחנו נשרים בל לשמ במעשה אז
פספסנו לגמרי את המטרה ואז חוזרים

בגלגול למה כי אתה חייב להשיג את כל
המדרגות הרוחניות סודות התורה עכשיו אגב

זה שאני לומד עכשיו קבלה זה לא אומר שאני
משיג את סודות התורה למה אנחנו בשיעור

למתקדמים אז אני חייב להסביר את זה אם אני
עכשיו לומד קבלה ואפילו זוהר וא אפילו

תקינה זוהר כמו שאמרנו גם הקבלה עצמה
מתחלקת לדומם צונ החי מדבר אז אם אני לומד

עכשיו קבלה אפילו תיקוני הזוהר כתבי הארי
מבחינה רוחנית אני משיג את זה רק במדרגת

הדומם אז זה עדיין נקרא שאני עוסק בפשט
התורה אז מה ההבדל ביני לבין אחד שלומד

גמרא רק בלי קבלה שלי יש סיכוי הרבה הרבה
יותר חזק עם ברכתו של רשבי

הקדוש שהמעורבות
והוא הסיכוי שלו הרבה יותר נמוך לשנינו י

סיכוי אגב רק הסיכוי שלי הרבה יותר גבוה
אבל זה שלמדתי את הסודות הכי גדולים גם

תיקוני הזוהר אבל למדתי את זה בלי להשיג
את זה

בפנימיות אז זה לא נקרא עדיין שאני לומד
קבלה מה זה נקרא שאני לומד קבלה ברמת

שיעור מתקדמים עכשיו שאנחנו
נמצאים שאני משיג את זה בבחינת תורה

דאצילות או לפחות ב קצת מעל עולם העשייה
לכן ללמוד קבלה גם ברמת הלימוד זה לא

מספיק זה המאור הכי משובח והכי נפלא שיש
אבל זה לא מספיק מה זה ספר

הזוהר ספר הזוהר זה גם לא ספר פיזי ספר
הזוהר הפיזי זה המתנה הכי גדולה שיש בעולם

הזה כצינור להתחבר לזוהר העליון אבל זה
עדיין צינור צינור קדוש אפילו כמעט מרוב

מעלתו אבל זה צינור מה זה נקרא שאני משיג
זוהר לומד זוהר עוסק בזוהר שאני משיג את

המדרגות הרוחניות שהזוהר מדבר עליהם
בבחינת ענף ושורש לכן לעסוק בחוכמת הקבלה

מה שהוא שואל פה זה לא רק לעסוק
בלימוד בצורה רגילה אלא לעסוק הכוונה

להשיג את הדברים להשיג את המדרגות
הרוחניות לכן ברוח השיעור מתקדמים יכול

להיות שאני לומד קבלה כמו שרשביל לי אבל
בלי להשיג את הפנימיות של

הקבלה בלי להשיג את המדרגות הרוחניות
שהזוהר בא לתקן בי ולתאר לי את הרצון

לקבל אז עדיין אני אתן את הדין אפילו
שלמדתי קבלה למה כי הקבלה היא גם רק אמצעי

גם בה יש פשט רמז דרס וסוד וגם בתוך הקבלה
עצמה אני מחוייב להשיג את הסוד

שבקבלה ולא רק את הפשט וזה חשוב טוב מאוד
להבין כי יכול להיות שבן אדם למד את כל

הטס בעל פה אבל אם לא השיג בפנימיות את
הטס אז הוא עדיין חייב בגלגול למה כי שם

הורה על גה ואנחנו חייבים להשיג את הכל
לכן יש פה שתי דרכים ש שתי צינורות שתי

דברים שאפשר לכחת מפה אחד מי שלא לומד
קבלה בכלל שיתחזק דחוף וילמד את פנימיות

התורה שזה פיקוח נפש והדרך היחידה
כמעט בבחינת המור שבה מחזיר על המותב כדי

להשיג את סודות התורה וב מי שכבר עוסק
בקבלה לעסוק בה בפנימיות כמובן בגוף אחד

מעבר לזמן ומקום אבל יותר מזה לא לעסוק ב
רק בצורה לימודית אלא להשיג את הדברים

שהזוהר מדבר עליהם בלב לא המדרש שהוא יקרה
למעשה התלבשות אור בכלי איך נסיג את זה

רחמי שמיים אין פה משהו טכני צריך ללמוד
להתפלל לקיים מצוות לכוון למסור נפש

להתקשר לרשבי להתקשר לצדיקים לפעול באהבת
חברים כל האמצעים

שהגדולים נתנו
לנו כדי שבעזרת השם נשיג את

הדברים לכן כפי שאנחנו רואים להשיג את
סודות התורה זה לא רק ללמוד אותם בספר

הזוהר אלא זה עדיין בבחינת אור מקיף אלא
באור פנימי להשיג לכן גם אדם שלומד קבלה

עד שהוא לא מסיג את הדברים בפנימיות בהשגה
מלאה הוא חוזר בגלגול אין הנחות בדבר הזה

לכן אנחנו צריכים להתחזק ולמהר לא רק ברמה
הלימודית ללמוד יותר אלא להשיג את הדברים

בעזרת השם וצריך החמש ומים גדולים בשביל
זה אבל בשביל זה נברא העולם כל העולמות

העליונים כמו שואו אומר בהקדמה לספר הזר
לא נבראו אלא כדי להביא לאדם את כל

המדרגות של הנפש רוח נשמה ך היחידה שהוא
צריך

להשיג כמו שבעולם הזה יש דומם צומח חי אז
בעולם הרוחני ה ם זה היכלות הצומח זה

לבושים החי זה המלאכים
והמדבר זה הנשמה ויש את הספירות עצמם שהם

בחינת האלוקות שבאותו עולם אז כמו שבעולם
הזה החמצן נותן לי כוח הלחם נותן לי

אנרגיה וכולי וכולי ככה זה עובד בעולם
הרוחני ואנחנו צריכים להשיג את

הדברים לא עלכם לבדו החיה האדם כי על מוצא
פי

השם אוקיי אות יא
ובזה נסיים ונשמור את ההמשך לשיעור הבא

ואנך רואה חיוב מוחלט המול על כל ישראל
יהיה מי שיהיה לעסוק בפנימיות התורה

וסודותיה שלא יושלם באדם כוונת הבריאה
זולתה ולסיבה זו אנ מתגלגלים דור יוצא

ודור בא ע דורנו זה שהוא השארית של הנשמות
ז אומרת זה אותו נשמות אלה שהיו במעמד הר

סיני חוץ מצדיקים שיגיעו לגמר תיקון אנחנו
סך הכל אותם מות שחוזרים

לעולם שעדיין לא נשלמה עליהם כוונת הבריאה
שזה לקבל למנת להשפיע או לפחות

ה מדרגה הכי גבוהה שהיא סמוך למות המשיח
שזה טהרה

עצומה אחב ד עליה והמתנה לגדלות
ההשגה למה לא למע להם כוונת הבריאה מפני

שלא זכו להשיג בדורות שעברו עליהם את
סודות התורה כנל בזוהר שמה מה זה סודת

התורה זוהר הרקי ה נרנ חי

העליונים ועל כן אמרו בזוהר ידין רזה תורה
וסודותיה שיתגלו לקוות ד משיכה שזהו ברור

לכל מבין מחמת שאמה יהיו משלימות
כוונת הכוונה בבריאה דעל כן יזכו לביאת

המשיח ואם כן על כורחך שגולה ביניהם סודות
התורה בהת גליה למה דבלו אכי נמנע התיקון

כי התחייבויות בגלגול ולאן יתגלגלו כבר
נגמר ה כבר נמצאים בסוף לכן מחוייב שיתגלו

הסודות הוא
מסביר במקום אחר אתם תשלימו את זה כי שוב

זה שיעור למתקדמים ב בהקדמה לספר הזוהר
שהעולם מחולק לראש תוך סוף 2000 ראשונים

ראש 2000 אמצעים תוך 2000 אחרונים סוף
ואנחנו מייצגים כרגע מבחינת הפוטנציאל

הנשמתי את א את את הסוף של המ מדרגה שזה
הכלים שמשחים את האור הכי גדול לכן אנחנו

מחוייב
שיתגלה חוכמת הקבלה סודות הזוהר והכל בדור

הזה כי הנשמה כאילו היא בכלי האחרון עכשיו
והכלי הזה צריך את האור הגדול של חוכמת

הקבלה כדי להיתקן והאור של מדרגת הדומם של
מדרגת המעשה אפילו לא יכול להשלים אותו

משלים את הכלים העליונים באורות התחתונים
נכנסים

תחילה בכללים העליונים גדלים תחילה אז
כלים העליונים כבר תגדלו לנו בדורות

קודמים אבל עכשיו אנחנו בכלים התחתונים
והכלים התחתונים צריכים את למשוך את

האורות
הגדולים לכן אנחנו חיייבים אנחנו לומדים

קבלה לא בגלל שאנחנו צדיקים בגלל שאנחנו
רשעים אנחנו צריכים תבלין כזה עוצמתי כמו

חוכמת הקבלה ועוד סיבה שזה אותם נשמות זאת
אומרת כבר 5000 500 שנה השלמנו או יותר כן

700 לא משנה השלמנו מספיק את
הפשט וכמו שאמרתי גם הפשט שלהם הפשט לא

הופשט זה לא היה פשט כמו שאנחנו מבינים זה
הה פשט במדרגה מאוד עצומה אבל זה הושלם

כבר מה נשר להשלים סודות התורה לכן אומר
דבר עצום במאמר לסיום הזוהר שהתגלו פירוש

הסולם התגלות כתבי הרי התגלות הזוהר יותר
מזה אפילו מדינת ישראל עצמה שהיינו בגלות

כל כך הרבה
זמן 2000 שנה זה מטורף למה ניתנה לנו ארץ

ישראל בחזרה שזה באמת נס גדול ביותר אפילו
ארץ ישראל הגשמית נס גדול אומר שזה סימן

מדהים להזדמנות הגאולה וזה בא ביחד עם
ההתגלות של הזוהר מחדש בפירוש הסולם למה

כי זה בא להכין אותנו לגאולה אבל זה לא
מספיק רוחניות זמן נתינה לחוד וזמן קבלה

לחוד עכשיו אנחנו צריכים לקבל את זה אז
יהיה חלק

להקדמה אבל בעזרת השם אם נסכם יצאנו מפה
עם כמה דברים חזקים עם מה יצאנו

מפה החוק הראשון חוכמת הקבלה שאין תפיסה
באור בלי כלי אין תפיסה בעצמותו אנחנו

מדברים רק מצד מחשבת הבריאה שזה רצונו
להטיב לנברא ובחינת השמות הקדושים שבתורה

החוק השני שאמרנו שאדם מחוייב להשיג את כל
התורה דהיינו את כל הנר אנחי את כל

המדרגות ואם הוא לא משיג אותם הוא חוזר
בגלגול הדבר השלישי

שאמרנו שיש תרג יטין רג פיקודי תרג יטין
זה זמן ההכנה זמן הזיכוך תרק פקודין זה

מדרגת אהבה כבר זה שהאור מופקד שמקבלים את
האור עוד דבר אמרנו שמצוות אינן צריכות

כוונה מה שכתוב
בפסחים באופן כללי כרגע מדובר רק על מדרגת

הדומם שבמצוות על אור הנפש שבמצוות אבל
בשביל מדרגת הצומח חי מדבר ודאי חייב

כוונה בלי כוונה אין שום התקדמות נשארים
בדומם מה מלמדת אותנו את הכוונה חוכמת

הקבלה לכן נאמר נעשת לו סם המוות מתוך שלא
לשמע גם נעשת סם המוות אם הוא לא מחבר את

זה לפנימיות למה כי הוא נשאר במעשה והוא
לא מתחבר לרוחניות ואז הוא מנותק

מהשורש
עוד דבר

אמרנו

שבעצם כל העולם לא נברא אלא כדי להשיג את
כל המדרגות האלה ואם חסרה מדרגה אחת נמנע

התיקון
השלם

לכן אם חסר השגה רוחנית
מסויימת חסר השלמות והגאולה לעולם והנשמה

חייבת להתגלגל זה לא כמו בסיפורי ילדים
שאתה עושה 10 מצוות תקבל 10 שק בעולם הבא

או מיליון שקל ב בעולם הבא זה לנשים
וקטנים מספרים בימות המשיח אבל כולם ידעו

אותי למקטנם ועד גדולם אין כבר נשים
וקטנים כולם צריכים להיות

גדולים קבל עם ועדה להשיג את סודות התורה
כי זה הדור זה התיקון השלם לכן בימות

המשיח אנחנו אומרים את האמת מה האמת שעד
שאתה לא משיג את כל מחשבת הבריאה או לפחות

את כל שורש הנשמה שלך אתה חוזר בגלגול לכן
ה תירוץ שבקושי את המעשה אני עושה א בקושי

מצוות אני עושה ורק שאני אשלם במעשה אני
למד מיות אומר לך לא בלי השלמת הכוונה אתה

לא תושלם במעשה לעולם כי המעשה הוא רק
מדרגת

הדומם עוד אמר
לנו

[מוזיקה]

ש מובן למה בדור הזה חייבים לגלות סודות
התורה כי אנחנו אותו נשמות שחוזרות בגלגול

למה חוזרים בגלגול כי עוד לא הסגנו את
סודות התורה בשביל זה באנו ונחזור ר

בגלגול עד שלא נשיג את סודות התורה לכן
מחוייב שהנשמות בדור האחרון ישיגו את סדות

התורה למה כי אם לא יעקב התיקון לא תושלם
מחשבת הבריאה אנחנו רואים כסימן שהאנושות

התפתחה אפילו ברמה גשמית בצורה מטורפת
אינטרנט חקר תת

אטומי רפואה דברים
מדהימים למה היו מטומטמים 500 5000 שנה

היו כאלה פרימיטיבים

בטכנולוגיה לנו תק קטנה עוד פעם רנו אלה
האנוש התרה ככה והתפתחה בצורה מדימה ביחס

למה שהייתה פעם כי זה כ שאני מבין את זה
רואה את זהזה סימן יפה לזה שהנפש התפתחו

כתוצאה מזה זה הבט גם בענפים הגשמיים
אבל זה לא משנה כמה פתח מבחינה חיצונית זה

לא יביא לנו את השלמות אין לזה אין בכר
כלום ברוחניות אלא צריכים להשיג את סודות

התורה את
הפנימיות וזה בעצם הזוהר מלמד אותנו לעשות

הקבלה הפנימיות עוד יקנו משהו חשוב שגם מי
שעוסק בקבלה כבר ולומדת

הסודות גם הקבלה עצמה מחולקת לפשט רמז דרש
וסוד כל עוד הוא

משיג רק את הפשט שבקבלה או רק מבין את
הדברים אבל לא משיג אותם בפנימיות בהשגה

מלאה זה עדיין נקרא שהוא לא עוסק בשדות
התורה אז מה ההבדל בינו למי שלומד רק נגלה

שפה המאור חזק בהרבה הרבה יותר בברכתו של
רשבי הקדוש ויש לו סיכוי הרבה הרבה יותר

טוב זה כמו שאני צריך לסוע ל לירושלים
עכשיו יכול לזחול על צו יכול לרוץ יכול

לנסוע יכול לסוע במטו הוא יכול לסוע
בקפיצת הדרך מעבר הזמן ומקום לגמרי זה

חוכמת
הקבלה לכן בעזרת השם

א שנתחזק
ובאמת אנחנו חיייבים חיזוק דחוף

כי זה מה שמעכב את השלמות של האנושות
העיכוב של התגלות סודות התורה זה גם היה

סיבה לגלות לחורבן לכל הדברים למה כי
בשביל זה באנו ו שאנחנו לא עושים את זה אז

המציאות מגרה אותנו בכל מיני דרכים לא
נעימות כדי שנזכר ונבין מה המטרה

שלנו אז בעזרת השם
ש נזכה לרחמי שמיים גדולים מאוד ונזכה

להבין את סודות התורה ולהשיג אותם ש סודות
התורה זה נקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא

דהיינו השגות רוחניות לשם שמיים כדי
להידבק בבורא מעבר לזמן ומקום ום דרך

חילוף ותמורה ובזכות רשבי הקדוש שהיה יום
ההילולה

שלו שנתקל
בנשמתו ונזכה לדבקות מלאה אמן ואמן תודה

רבה שלום לכולם
הקדמת פי

חכם שיעור

ב חשוב לשמוע את השיעור
הקודם על מנת להבין את המהלכים בלימוד ואת

כל מה

שדיברנו כרגע לינו בקודש נפתח בציות על
מעלת חשיבות התעסקות בפנימיות

התורה אומר בעל הסולם בפנים ירות ומסבירות
קדמות הסולם

החדש כל דבריהם של חזל בנויים על הנבואה
ורוח הקודש שהיא רוחניות גמורה למעלה

מהמקום ולמעלה מהזמן וכל מחשבתם היה
עולמות העליונים ולמעלה הרבה מעולם

המלאכים אלה שמדברים בענייני העולם הזה
בענפי הם ועל פיהם מגלים אור חוכמה

בעולמות העליונים ואפילו בענייני

ההלכות יפה

מאוד

אוקיי אנחנו נמשיך

בלימוד
ובזה יתור צלחה אני קורא מהקדמת פי חכם

החלק
השני ובזה תואץ לחה מה שיש להגשות עעל

ביאור הזה
בכלל דמי אני ומי אבותיי אשר זכיתי לעשות

ביאור בהרחבת הדעת על סודות חתומים שבכתבי
ש בזוהר וכתבי הארי ולמה לא מצאנו עד היום

הזה שום מבאר בחוכמה זו הו בהתגלות
כמותי שאלה לגיטימית לא היה ולא

נברא אפילו האריזל
בדורו שאיך בא סלם אומר

ש תורתו היא כיום שניתנה תורה מסיני עד
כדי כך האור העצום שארי זל הביא לעולם אבל

גם הביאור שלו היה מאוד
סתום וגנו ו רק תלמידו רבי חיים

ויטל הבין
במדרגת את הביאור אבל עדיין זה היה מאוד

גנוז וחתום קנה לדברי הזוהר ה אומר מאיפה
ניתנה לי זכות כזאת להוריד את הפנימיות

בצורה כל כך ברורה כל
כך פשוטה ממש

בשפה בשפת היום יום כביכול
כי הפנימיות היא ספר השמיים זה השפה של

העולמות העליונים של
הרוחניות ולא היה ולא נברא מקובל שהוריד

אותה ממש כמו שולחן ערוך בצורה כל כך
ברורה כל כך מסבירה כבעל הסולם לא היה דבר

כזה כמובן הוא נתן לנו רק את

המפתחות את פנימיות הדברים אנחנו חייבים
להשיג בעצמנו אבל הוא נתן את הפתח

לכן לא היה ולא
נברא שואם מברר בחוכמה זו בהתגלות כמותי

הוא שואל שאלה ובנל תבין מפני שדורין זה
הוא קוותה ד משיחם

ממש אשר כולנו עומדים על מפתן התיקון
השלם למה כי הפוטנציאל האנושי הגיע למדרגה

שלמה הרי כמו שאמרנו זה אותם נשמות
שחוזרים

בגלגול אין חדש תחת השמש דור הלך ודור בא
וארץ לעולם עומד

אנחנו היינו ביציאת מצרים אנחנו הינו בדור
הפלגה אנחנו היינו בדור המבול א אותם

נשמות שעוברים עוד זיכוך ועוד תיקון
ועוד עד שהגענו עד הן

הלום אשר כל המניעה היא עזיבת חוכמת האמת
השוררת בדור הזה עד לקצה מסיבת קושי

הלשונות ועניינים
המפוזרים שאין דעתו של אדם שלוש נקודות

בלי דעת עוד נוסף על כולם הוא כתנות הדעת
וטרדות המרובות הנוהג בדורנו

זה אומר שמה מעכב את התיקון השלם גילוי
חוכמת האמת עכשיו כמו שאמרנו בשיעור הקודם

חוכמת האמת אין הכוונה רק לסוג לימוד כזה
או אחר אלא זה רק הלבושים חוכמת האמת זה

החוכמה האלוקית שזה אור רוחני מעבר לזמן
ומקום

בבחינת קדשה ברוך הוא ואורייתא וישראל חדו
שזה כל הנר הנחי ה 125 מדרגות של הסגה

השלמה ש שהזוהר מדבר מהם שזה מדרגות
רוחניות שאדם צריך

להשיג מבחינה
פנימית כמו שהרכבנו בזה

רבות
אז זה נקרא חומת האמת כללות המדרגות

האלה זה מה שמעכב אותנו אגב למה כי מצוות
סך

הכל סך הכל קיימנו הרבה מצוות בדור הזה
בדור הקודם קיימנו את כל המצוות באחד

הגלגולים מישהו בטוח אפילו קיים את מצוות
הגירושין ואת מצוות החזרת הגרושה וכל

המצוות שהיו בבית המקדש בגדול קיימנו את
כל המצוות מבחינת

הנגלה אם ככה למה אנחנו
חוזרים בגלגול כמו שאמרנו כי המצווה היא

רק אמצעי המצווה הנגלית היא רק אמצעי
להתחבר למדרגה הפנימית של המצווה שזה מה

שמחוייבים להשיג עד מדרגת יחידה ועד שלא
משיגים את זה חוזרים

בגלגול לכן הוא אומר כל המניעה היא עזיבת
חוכמת האמת ז אומרת מה מעכב את המשיח

שהמשיח זה נקרא מושג של גדלות ההשגה השלמה
מה מעכב אותו חיסרון עסק בחוכמת האמת

מצוות כבר קיימנו בהרבה גלגולים אפילו
עשינו מאוד פעם את אותם מצוות אבל אומר לא

ניתנו מצוות אלא לצרב בן את ישראל המצוות
יש להם מטרה המטרה היא צירוף זיכוך

דבקות לכן עד שלא נשיג את הדבקות השלמה
שזה נקרא השגת סודות

התורה אנחנו מחוייבים לחזור בגלגול והמשיח
מתעכב למה כי המשיח זה גדלות ההשגה ם את

קטנות ההשגה לא עבדנו עליה איך נקבל את
גדלות

ההשגה עוד נוסף על כולם הוא קטנות הדעת
וטרדות מרובות הנוהג בדורנו

זה שזה
ידוע לא צריך אפילו להסביר ול כן רצת השם

להכיש בדות נפשנו גלגל זכות על ידי לגלות
השיעור ש בביאור הזה וחפץ השם הצליח

בידי
אגב אומר שמה עושה נביא או חכם לראוי אומר

או לגילוי הדברים אומר ש במקום אחר שזה או
מסיבת הדור או מסיבת גדלותו של הנביא כאן

הוא טולה את זה בסיבת הדור ואני הודעתי
זאת אומרת כל הסיבות ביחד גם היה לו את

הנשמה המתאימה כי צריך נשמה מתאימה כדי
לגלות את הדברים כפי שבעל הסלם בעצמו

אומר לכן רבי שמעון בר יוחאי יכל לגלות
דברים מסויימים שאף נשמה לא יכלה בגלל

מדרגת נשמתו וכן רבי אבא וכן כל אחד
במדרגת הוא אז פה הוא טולה את זה בדור אבל

בגדול זה גם הדור וגם הנשמה הנשמה של בעל
הסולם כידוע התעברה בו נשמת

הארי לכן גם מובן זה עוד הסבר שהוא לא
הביא לנו אותו פה אבל אני מביא אותו

שמובן איך חוץ מה של הדור איך יכל מישהו
לפרש את כתבי הארי בצורה כזאת ברורה שלא

הה ולא
נברא אלא כי התעברה בו נשמת הארי וזה גם

אותו ניצוץ ממשה
רבנו רבי

שמעון הארי בעל שם טוב זה אותו ניצוץ
נשמה העצום שחוזר בכל דור

ודור החומר שהתבררה בו נשמת הארי לכן
כידוע הסיפור עם התלמידים שהאריזה למד

להיפטר ואמר לו אמרו לו תלמידים מה נעשה
אם תסתלק איך נדע את הדברים איך נשיג הוא

אמר אני אחזור וילמד אותכם אמרו לו אלך
תחזור אתה נפתר אז אומר אין לך עסק

בנסתרות ניו דעתי כמו שאנחנו רואים
התקיימה פה הבטחתו של האריזל והוא באמת

חזר דרך בעל הסולם וגילה את הדברים לכן לא
היה ולא נברא מפרש ברמה כזאת את הפנימיות

מכמה סיבות סיבה ראשונה
שכמו שאומר בעל הסולם שרוב

א מחברי ספרי
הקבלה הם פירשו את

הקבלה מצד ג' הלשונות של התורה ולא מצד
חוכמת האמת גופה הי התורה מתחלקת לפשט רמז

דרש וסוד אז הרבה מהמפרשים הם התעסקו
בחוכמת האמת בהירות הסביר אותה אבל מצד

הפשט רמז דרש אבל לא מצד הסוד לא מצד מהות
הפנימיות למה כי כי זה משהו שצריך להשיג

זה נשמות רק מיוחדות יש להם את המדרגה
הזאת לכן הוא אומר שהביורוקרטיה

[מוזיקה]
מספיק

א חזקים או רלוונטים עבורנו למה כי הם
פירשו מצד ג'

הלשונות וגם הרבה מהכתבים אפילו כתבי הרשש
בעצמו הוא בכלל לא רצה שיגו לו בכתבים גם

כדברי ה אמר שגנז לו וגם שהוציאו את זה
סידרו אותם וזה מאוד מעורבב

ו בקיצור גם אם היה את זה מסודר אי אפשר
להשיג את הדברים בגלל שהם טובים בצורה

מאוד גנוזה בכוונה אגב אבל גם אם היה
אותם אבל בנוסף לזה גם הכתבים מאוד

מעורבבים הוציאו את זה מהקבר סידרו ויש את
הסיפור הידוע

בנושא
לכן היה הרבה סיבות אבל אחד

הסיבות שחכמת הקבלה היא עוברת
א

ממקובל מרב מקובל אל תלמיד מבין מדעתו זה
עובר

במסורת זה

עובר גם
מ מקבלה מרב לתלמיד עליון לתחתון זאת

אומרת אם ניקח את זה לפירוש יותר פנימי
שהיא עוברת על דרך קודם ונמשך סיבה

ותוצאה
דהיינו מעליון לתחתון לכן היא נקראת מקבל

כי צריך לקבל
אותה בקודם

ונמשך תורת הנגלה היא עוסקת בעיקר בענף
ושורש לכן אין מוקדם מאוחר בתורה

למה כי שבת התורה הינף ושורש
שפת הקבלה היא גם נף שורש למה כי זה השפה

הכללית של הכל אבל יש בה עוד עניין שפת
הקבלה מדברת גם מקודם ונמשך בצורה הכי

מדוייקת שיש לכן אם אין סדר בקודם ונמשך
שבה כל העניינים ופחים למה כי זה קריטי

להבנה לתורת הנגלה אגב זה לא קריטי הקודם
והנמשל

אין מוקדם מאוחר בתורה רואים בראשית ואחרי
זה כתוב על המלכים המלכים בכלל בר לפני

בראשית לפני התיקונים של עולם האצילות אבל
אין מוקדם מוחר בתורה לעניין מדרגת הדומם

זה לא משנה הסדר אבל שאתה מגיע למדרגת
המדבר שחכמת הקבלה הסדר הוא מאוד קריטי

ומהותי אבל עיקר העניין
ש חוכמת

האמת זה מייצג מדרגה רוחנית מאוד גבוהה
שכדי להעביר אותה צריך שתי תנאים

א' שהנשמות תיהיו במדרגת המחבר כדי שיוכלו
להבין אותו ב שיהיה למחבר את המדרגה שוא

יכול להעביר את הדברים אז תנאי אחד התקיים
בתקופת הארי ותקופת רבי שמעון מה שמדרגת

המחבר נשמת המחבר יכלה לגלות את הדברים
אבל התנאי השני לאלא תקיים מה שהדור היה

מוכן למה לא היה מוכן אג אגב יחידי סגולה
היו מוכנים אבל לא כלל דור כי זה היה שלב

של התפתחות של הנשמות של האנושות באותו
שלב עדיין העולם לא לכן הוא היה במערה

בהסתרה עשה את הכל זה היה שלב בעולם הוא
גם כתב את זה לא לדור שלו אלא לעקוד משיכה

לכן גם התגלה בזמן
המתאים

ולכן יש פה עניין מדהים שבעל הסולם קיים
את הבטחת

האריזל שאיין לכם עסק בנסתרות איך אני
אחזור ואסביר לכם את

הדברים אבל הוא חזר התעבר בבעל הסולם ובעל
הסולם גילה את הדברים בצורה כל כך ברורה

שלא היה ולא היה קיים למה כי הוא משיג את
מהות הפנימיות והוא גם יכל להעביר אותה

אלינו ואין נשמות כאלה זה אחד בעשרה
דורות ועוד

דבר
למשל

[מוזיקה]
כידוע אומר רבי חין ויטל שלא על חינם כפי

רצונם פסקו טמא טהור כשר איסור והתר אלא
מתוך פנימית התורה כנדה זת אומרת כל

ההלכות הכל למדו בפנימיות ברמת חוכמת האמת
כמובן ה ל זה את האספקט ההלכתי להראות את

העם הלכה למעשה וודאי אבל העיקר שבזה הם
למדו את ההלכות את הנגלה את הגמרא את

המשנה מתוך הפנימיות כלל המחלקות זה לא
מחלקות מדברים עם מדרגה שונה בית הלל מדבר

ע ראש מ גוף הפרצוף בית שמיים מדבר עם ראש
הפרצוף זה מדבר מהכוונה זה מהמעשה אין

בכלל מחלוקת א ואלה דברי אלוקים חיים
דוברים מדרגות שונות רבי מאיר מטמה את

השרצים כי הוא בחינת נס בחינת עולם הבריאה
בחינת אצילות אצלו זה לא מתאים לעשייה

נכון אבל זה מתאים למדרגות שלו לכן היה
הרבה סודות לא היה שום

מחלוקות מחלוקות
א זה מושג מאוד גבוה אבל אלו ואלו דברי

אלוקים חיים מדברים מדרגות
שונות

לכן אומר אל כן בארצות השם להחיש בדות
נפשנו למה כי גמר התיקון

והגאולה תלוים בהתפשטות חוכמת האמת בקרב
העם עכשיו שאני אומר התפשטות כמ שהסברנו

בשיעור הראשון אין הכוונה רק ללימוד אם כי
זה האמצעי הכי טוב שיש לעניין זה הלבוש

מוחין הכי טובים שיש לעניין אבל התפשטות
חוכמה האמת הכוונה בהשגה של הדברים זאת

אומרת שגילוי סודות התורה תגלה בהשגה לעם
ישראל

ללומדים אבל האמצעי החי טוב לזה זה פשוט
להתחיל לעסק בפנימיות התורה

אבל ספר הזוהר זה לא רק ספר שכתוב בו
מילים זה הענף הכי טוב שיש לנו להתחבר

לעולם הרוחני ממש מתנה שקיבלנו אבל ספר
הזוהר זוהר זה נקרא תיקון למה הוא נקרא

ספר הזוהר ולא ספר האור שואל בתיקוני
הזוהר כי זוהר זה עניין של אור חוזר של

תיקונים
שנעשו ספר זני של ספירה ספריות דבר

המאיר ספר הזוהר זה כל המדרגות הרוחניות
שאנחנו צריכים

להשיג התחלה טובה לזה זה להתחיל לללמוד את
הדברים ואגב זה הסביר את הלשון הקשה של

בעל הסולם בהמשך על מי שגורס ולומד את
הזוהר בחיצוניות ואני אחבר את זה לעניין

הזה
אבל חייב להזדרז

כי לזה באנו לא באנו לקיים רק
שבת בעולם הזה זה זה אמצעי הכי טוב שיש

אבל אבל זה בא כדי להתחבר לשבת הפנימית
צריך לתקתק את העניינים אם אנחנו רוצים

שהגאולה תגיע צריך להתפתח ולהעלות אנחנו
מחויבים

בכך אז קודם כל אומר גלגל זכות על ידי
לגלות את השיעור שו בביאור הזה וחפץ השם

הצליח
בידי אז אמר העולם היה בכשרות

נוראה של הפנימיות שהייתה נסתרת

ממש חפץ השם הצליח

בידו ועוד סיבה היייתה לי זה עכשיו הוא
מדבר ממטה למעלה לפני זה הוא אמר לנו

ממעלה למטה מה הסיבה מה הסיבה ממעלה למטה
שזה הזמן מבחינת הסדר של העולמות אנחנו

בעקבה הד משיכה זה הזמן שאורות הפנימיות
צריכים

להתגלות והפוטנציאל האנושי שלם אנחנו ב
פוטנציאל של מדרגת המחבר דהיינו בכל קו

כפי המדרגות שצריך להשיג אותם אז גם אפשר
לדבר איתנו מהדברים האלה כי הנשמה שלנו

יכולה להבין ולהשיג את הדברים מה שלח לה
בדורות קודמים לכלל העם בדור הזה יכולה

ומחוייבת רואים גם מבחינה גשמית אפילו
התפתחנו בצורה מטורפת המהפכה

תעשייתית חשמל טכנולוגיה אינטרנט
חלל האנושות התפתחה וא אפילו אה בגשמיות

בצורה מדהימה

ב אגב זה סימן יפה שזה הטכנולוגיה דווקא
התפתחה שהקבלה יותר התגלתה בעולם אבל

עדיין הנפש מאוד התפתחה וזה הבטה בגשמיות
גם איך הרב אמר באחד השיעורים

א

לא האינטרנט לא ב כדי שיכירו את כולם אלא
בגלל שצריך להכיר את כולם הגיע

האינטרנט הרי יש אינטרנט ברוחניות מה זה
אינטרנט

ברוחניות משל כן לא לא לעשות מזה תורה
עכשיו מה זה אינטרנט

ברוחניות תקשורת מה זה תקשורת אור חוזר
השוואת

צורה זה אינטרנט השוואת צורה מקרבת הרוחה
מעבר לזמן ומקום אז כאילו האינטרנט מחבר

בינינו אני מעביר עכשיו שיעור אתם רואים
באינטרנט כלי מאוד נחמד זה סימן מאוד יפה

ל למה שהאנושות צריכה להגיע אז באמת זה
הסביר לנו ממעלה למטה מה הסיבה שהתגלתה

הפנימיות עכשיו הוא יסביר לנו ממטה למעלה
יותר מהסתכלות המעשית שלו למה הוא לקח

אחריות תאומי להפיץ את
הפנימיות ועוד סיבה הייתה לי מה שביארתי

שבעתי לביאור גלוי הזה על דרך שיטה בזוהר
חייב אדם למילף זה עיר מן

שטוטה דהיינו שאדם צריך לללמוד

מהשטות בסודה כתוב כיתרון האור הוא מתוך
החושך יתרון החוכמה מן השכלות גם כתוב כח

כי אחרי בלותי במדינת פולין בעיר ורשה
סגרו מסוגר בד דמותי דבר לא היה לי עם

חשכת
סביב סביבתי הייתה לי ידנה וני התיישבתי

בירושלים ר הקודש תבני ותכונן במרה בימינו
אמן וכבוי פהים הבריות רו ראו ראיתי בעוני

אמי אין אוני אלא עניות הדעת עניות הדעת
ושחוק הכסילים עלה עליי ככל הסיירים תחת

העיר ל שקצו לרמז על נשמת בית מאבינו
מדברים רה על השם ועל תורתו ועל עמו כל

גדול ש שחמת הקבלה כולה אין כאן בינה ודת
וספרה כלל בכלל אלא עם הקיבוץ מילות ושמות

לא משל ולא נמשל רק דברים ככתבה דיינו
רואה שלומדים את הקבלה

בחיצוניות עכשיו זה מאוד מאוד חמור בדור
המשיח

למה כי לא רק שלא מספיק ללמוד את הקבלה
בפנימיות ולהבין אותה וזה לא מספיק זה רק

נפש דנפש דנפש דנפש דנפש אלא צריך להסיק
פנימיות הדברים בהשגה אבל אם אתה מגיע לסב

שאתה אפילו את הפירוש מילות לא
מבין אז איפה בכלל ההשגה

פה זה כמו
לקחת ספר

קדוש ולהשתמש בו בתור בתור
משענת מה לשבת על מחשב תשתמש בדבר כראוי

לו והוא ראה שלומדים את
הקבלה בחיצוניות מאוד

גמורה בפירוש של זמן ומקום דהיינו אם כתוב
חסד אז מבינים את זה כפשוטו על יד שמאל

כמו שלומדים את חיצוניות הקבלה מי שלמד
יודע את

ההבדל והוא ממש נבהל כי כי זה ממש ביזיון
לגבירה ללמוד את הגבירה בחיצוניות זה חמור

ביותר איך זה מסתדר עם זה שצריך לגרוס וזה
נסביר את

זה

לא משל ולא נמשל רק דברים ככתבם כי כל
המטרה של הפנימיות היא לקחת אותנו מעבר

לזמן
ומקום להבין זה אחד הסיבה גם שהיה אסור

ללמוד קבלה שלא יפרשו את הדברים בגשמיות
ואם לומדים את זה רק

כפשוטו זה חמור ביותר זה אפילו סוג של
עבודה זרה למה כי כל הפנימיות היא חייבת

לבוא לה מעבר לזמן ומקום היא לא באה בשביל
החיצוניות היא לא באה בשביל הבנה בעולם

הזה
חלילה לכן הוא אמר לא משל ולא נמשל רק

דברים ככתבם וזכות הו לפטפט פתאומי מילים
בדברים ככתבם באמונה שלמה שאין דברים

קדושים שבזה תושלם עלינו כוונת הבריאה וכש
התרבו הסכים בדברים ככתב במנה שלמה מיד

יתי מלכ משיח כי הושלם בזה כל התיקון ותו
לא מידי חס

ושלום דהיינו למה הוא התייחס לזה כדבר
חמור אני בן אדם תמים מאמין אמונה שלמה

קורה אלא לא בדור המשיח אתה צריך להשיג את
פנימיות הדברים אתה לא יכול לגרוס ו כאילו

לגרוס להסתפק בזה וזהו לא אתה צריך להתאמץ
למסור נפש להשיג את פנימיות הדברים ועד

שאתה לא עושה את זה גם המשיח לא
מגיע לפחות מצד ההשתדלות שלך כן כל אחד

במדרגת
במעלתו אבל חייב להשיג את פנימית הדברים

ואם אני רג ורז ורג

הורס עכשיו אם אין לי דרך אחרת ואין לי
ברה בסדר בדורות מסויימים גם כן אבל לא

עכשיו עכשיו שיש אפשרות להשיג את פנימיות
הדברים שהנשמות מחוייבות שהדור מחויב אם

אני לא מתאמץ להבין פנימה לקחת את זה
לעבודת נפש לקחת את זה

לפרקטיקה לקחת את זה להשגה פנימית אלא אני
רק רורס את

הדברים אז זה כמו זילזול בדבר למה זה כמו
חמור נושא ספרים שאין החמור מועיל ספר

ואין הספר מועיל חמור למה או כמו חולה
שספר את הדפים בספר

רפואה לא יהיה לו מזה מזור
לנפשו בטרם ה לא זה לא יעזור לו צריך

לקרוא את הספר להשתמש בו נכון
דהיינו ספר מלסון ספירה דבר

המאיר עכשיו זה לא אומר שאין לגרוס יש לזה
את המעלות שלו אבל לא כעיקר לא בדור הזה

חלילה לכן הוא כל כך נזף את זה וראה את זה
כדבר חמור כי זה כמו ביזיון לגבירה אוי

להם לבריות מעלבונה של תורה אתה מחוייב
ואתה יכול להשיג את פנימיות הדברים ואתה

גורס
אותם אני אוהב אותך אני אוהב אותך אני

אוהב אותך לא אני אוהב אותך להתכוון לזה
להשיג את זה עד שפגשתי את המפורסמים שבהם

הם האנשים שכבר קילו שנותיהם על הלימוד
בכתבה ארי והזר והצליחו שכל ספרי הריש

גורים בפיהם עד פלי ושם להם כקדוש שהיו
בארץ הוא פגש הרבה מקובלים לא משנה מי לא

משנה מה יש פה רעיון שצריך להבין שהם ידעו
את הקבלה בעל פה ידעו לצטט את הארי בלי

להבין את פנימיות הדברים אלא רק את
הפשט מה זה לא

טוב ושאלתי אם למדו אצל רב שהייתה לו השגה
בפנימיות הדברים וענו לי חז מלהזכיר

אין כאן שום פנימיות זה לא הדברים ככתבם
מיסורים לנו ותו לא מידי חס ושלום דהיינו

ידוע את הקבלה כמו שאמרנו בהתחלה צריך
לקבל מרב לתלמיד מעליון לתחתון לתחתון

סליחה במילה ובד יותר עמוק בקודם ונמשך על
דרך סיבה ותוצאה מאינסוף עד לעולם העשייה

זה סדר
הקבלה ואם זה לא בסדר אז אי אפשר להשיג את

הדברים אין מבחינ הפנימית ואן מבחינה
פשוטה על דרך

המסורת
למה כי זה סדר הצינורות של

הקדושה לכן שאל אותם שאלה לגיטימית האם
קיבלתם את זה מרב מקובל מבין

מדעתו שזה 90% מהדרך להשיג את
הפנימיות אמרו לו לא אנחנו מאמינים באמונה

שלמה תמימה ככה הדברים עכשיו לכאורה אמרו
לו דבר יפה למה למה הוא כעס

אליהם אמונה שלמה אמונה תמימה אז על זה
הרב מביא משל

יפה אתה צריך עכשיו לנסוע לירושלים ואתה
אני קצת אחדד את המשל בהתאם לסוג ההקדמה

ואתה
עכשיו יש לך מטוס יש

לך מכונית יש לך מונית ואתה אומר אני אשע
לירושלים על צב דיינו אני אגרוס אומר לך

למה יותר מזה יש לך פירוש הסולם שזה חללית
לירושלים זה קפיצת הדרך זה חור תולעת אתה

לגמרי יוצא מעבר לזמן
ומקום ואתה אומר לי לא אני הולך על צו אני

בן אדם פשוט
לא אתה לא פשוט די את אלוקי אביך ועבדהו

אתה חייב להשיג את פנימיות הדברים אתה
חייב לעלות על המטוס הכי טוב כדי להגיע

למטרה שלך אם אין מטוס בסדר בדורות קודמים
לא היה נכון אמת אפילו בדור האריזה לא היה

עדיין
אמת אבל בדור הזה

אתה מחוייב ואם אתה בא למכון כושר ואתה
מרים משקולות לייט אתה גורס אותם אתה לא

מתאמן ככה על אחת כמה וכמה שלא תשיג את
המדרגות

הרוחניות לכן הוא רואה את זה כאומן מומחה
תבינו אותו שהוא רואה לוקחים ציור קדוש

ומציירים אותו על על על נייר טואלט זה
ביזיון

בשבילו ביזיון
גדול

להבדיל

כן ושאלתי מם אמר החוזה על הסיג פנימיות
הדברים וענו לי ודאי לא השיג יותר ממה

שאנו
משיגים ושאלת על הריז על עצמו וענו לי

ודאי לא ידע פנימיות יותר ממנו כלום וכל
מה שאדם מסר לתלמידו אמר חוזר וכן הגיע

אצלנו וצחקתי מאוד עליהם דעל כן איך
יתחברו העניינים בלב הארי זעל בלי שום

הבנה ודעת ונו לישר חיבור העניינים קיבל
מפי אליהו זל והוא פנימית באשר הוא מלך

וכאן שפחתי חמתי עליהם כפס בכוח הסבלנות
לעמוד

אצלם
דהיינו כל ההסברים כל הדברים שנתנו לו היו

מאוד מאוד
חיצוניים וזה מאוד מאוד הכיס אותו למה כי

יש יסודות מאוד ברורים בפנימיות
והשגה בלימוד הקבלה הקבלה מדברת איתנו

בענף ושורש זה אחת השפות של העולמות
העליונים

מדבר איתנו מענף ושורש וגם קודם ונמשך אבל
הבייסיק זה ענף ושורש מזה מתחיל כל ההבנה

עכשיו אם אתה לומד את
הקבלה ואתה לומד אותה רק על הענפים ואם

נדייק על הסימנים לא על הענפים כי הסימנים
הם בתוך זמן ומקום

והענפים הם יותר חזקים הם יכולים גם להיות
ברוחניות כי עולם העשייה הוא ענף של עולם

האצילות ועולם הזה זה ענף שעובר זמן ומקום
ואנחנו קוראים לו סימן אם נדייק כפי שאומר

בתחילת תלמוד 10 ספירות לפני אות א' אשר
המחברים השתמשו בהם כסימנים בעלמה לרמז על

שורשיהם העליונים אומרות ש חוכמת הגבלה
מדברת מעולמנו הגשמי כלום כמובן על חנף

שורש כן אבל וכן על כל הכתובים עוד אומר
אולי נביא כמה כתובים ככה כדי להיכנס

לאווירה

אומר ואין להקשות בפרשת תולדות אומר ואין
להגשות איך אפשר שבזמן קצר כזה מעד שחזרו

השבטים המגלות פרעה לאביהם עד חזרתם
למצרים יוליד ערה

בנים מה הם כאלה זריזים אומר כי המת הוא
שאין הזר מדבר במקרים גשמיים כלל אלא

בעולמות העליונים שאין שם סדר זמנים כמו
בגשמיות וזמנים הרוחניים המתבררים בשני

צורות ומדרגות שהם למעלה מם מקום וזמן

ויש את הזוהר הפורם המפורסם
עם התיבת נוח זה כמו שכתוב נך התיבה בחודש

השביעי ב-17 יום לחודש על הרי
הרת ו אומר אני מדלג קצת מה אכפת לנו עם

נח באר זה או בזה שהרי הוא חכל לנוח באיזה
מקום שהוא משיב אלא ללמד על הכלל כולו

יצא ואשם ישראל שניתנה להם תורה עליונה
תורת אמת ומי ש אומר שהסיפור ההוא של

התורה בא להראות אותו סיפור בלבד כמו שהם
אמרו לו בעצם ועוד אמרו לו את זה על הקבלה

טיפח רוחו דהיינו רוח זה הפנימיות יאבד את
הפנימיות שלו כי אם כך אין התורה העליונה

תורת אמת אלא ודעי התורה הקדושה עליונה
תורת אמת הי אז צדיק הזה קדוש עיבור נשמת

האריזל בעצמו ששומע דברים כאלה על מה שהוא
כתב בגלגול

הקודם ודאי שיהיה בחמה גדולה עליהם לכן
אגב גם היום קצת השתפרו בזה אבל גם היום

הרבה נוהגים לומדים את הקבלה בחיצוניות
וחשוב מאוד מאוד להיזהר מזה לכן חייב את

בעל הסולם כי בעל הסולם נותן לנו את הסולם
להביר להבין את הדברים להשיגם מעבר לזמן

ומקום ובגוף אחד בפנימיות אז שני הכללים
ללימוד הפנימיות אבל בלי זה

א בעצם באמת לומדים את הדברים כפשט וזה
חמור ביותר כי אני עדיין אפשר בעולם הזה

זה כמו שאני מקיים את המצוות רק מבחינת
המעשה אז פה גם בבחינת הלימוד אני נשאר

במעשה ואז אני נותק לגמרי
מהפנימיות לכן הוא כל כך נזף בהם כי הם

כאילו מתעסקים בקש בקש במקום בתבן מתעסקים
בחציר במקום

בחיטה לכן גם הפנימיות מחולקת לחיצוניות
ופנימיות וגם החיצוניות ש בפנימיות מחלקת

לחיצוניות ופנימיות וכשהוא ראה את זה
חרה

פה וכאן שפחתי חמתי עליהם כי הפס בי כח
סבלנות לעמוד

אצלם מזה אנחנו צריכים להבין אם כך שחשוב
ביותר ללמוד את הקבלה בצורה מאוד מאוד

מדוייקת שא' זה מעבר לזמן
ומקום וב זה בגוף אחד בפנימיות עכשיו איך

נידע לעשות את זה הרי אנחנו לא בעלי השגה
שבעלי השגה באופן טבעי שניגשים לדברים

לומדים אותם מעבר לזמן ומקום ובגוף אחד
בפנימיות יותר מזה אפילו ילמדו פיזיקה את

זה ישיגו בפנימיות כל שכן את התורה אם ככה
מה אנחנו נעשה אז אומר פה הוא נתן לנו

סולם שיכול לעזור לנו ויש בו את הכלים
נתנה לו רשות מלמעלה ועשה לנו סדר מאוד

מסודר להכל רק צריך לבוא
ולקחת נמשיך כמינה ותי אשר שתום זה מצא

שורשים כמעט בכל העסקים בחוכמה זה בזמן
הזה דהיינו רוב העם למד ככה בחיצוניות כ

כי באמת לא קיבלו את זה
מקובל מבין אל מקובל תלמיד מבין מדעתו כי

באמת היה בזה קטיעה [ __ ] הבית [ __ ] ה
בית המקדש השני התחילה להיות מחיצה של

ברזל הוא קורא לזה בהקדמה
לטס ולאט לאט התנתק התנתקנו כיב בית המקדש

מייצג את הקשר בין הפנימיות לחיצוניות בין
העולם הרוחני לעולם

הגשמי ועשו לי מקדש ושכנתי
בתוכם ברגע שנחרב בית המקדש הפנימי

והחיצוני כסימן כביטוי לאט לאט התנתקנו
מהעולם הפנימי והיינו בגלות ועברנו דברים

וכן הלאה ואיבדנו את הקשר
לפנימיות ואנחנו צריכים להחזיר את זה

בחזרה עכשיו זה נקרא להחזיר הטרה ליושנה

דהיינו הטרה זה הנקודה הפנימית זה
היסוד והנה בראותי אשר תותם זה מצא שורשים

כמעט בכל העוסקים בחוכמה זה בזמן הזה או
לאזניים שכך שומעות אגם לכבוש את המלכה

עמי

בבית וכבר שפח הזוהר הקדוש מרה על כך
החטאים בנפשותם לומר שאיין סודות בפנימיות

בתורה
עכשיו כשאני גם לומד את זה בצורה שאני לא

נוגע בסודות אז זה כמו שאני אומר שאין
סודות גם אני אומר ברור זה סודות זה סודות

במקרה הזה הם גם את זה לא אמרו אבל גם אם
אני אגיד זה סודות וזה עצום וזה אבל בפועל

אני לא נותן את נפשי כדי להשיג את הסודות
אז בעצם על ידי זה אני אומר שאין סודות כי

אם היה סודות אז הייתי מתאמץ להשיג
אותם לכן הגם לכבוש את המלכה עם מי בבית

דהיינו שלוקחים את הפנימיות אבל לא
משתמשים בה לממטרה

הרויה וכר שפח הזוהר הקדוש מרא על כך
השוחטים בנפשותם למר שאין סודות בפנימיות

בתורה כמו שכתוב טיפח רוחות וכולי כמו
שכתוב בפרשת וירה דאם אורייתא תי לאחזה

סיפורים בדברי הימים הרי נמצא גם כן בין
יתר האומות סיפורים ודברי עמים כאלה ואמרו

זל שהם ה מקצצים בנטיות נוטלין מלכות לכדו
ן שם לכאורה בדיסני סיפורים יותר יפים

בהתחלה יש הכרת הרע אחרי זה הכרת הטוב הכל
יפה למה סיפורי התורה דוקא סיפורי התורה

בינתיים לא נגמרו אפילו עדיף לי ללמוד
דיסני שמה כבר הכל טוב

ויפרי ומה היו אמר בעלי הזוהר ותם תרבות
אנשים חטאים נה להכחיש שאין שום חוכמה

סברה בדברי הזוהר וחוכמת האמת
עצמם שברז דוריתה עצמה אומרים שאין שם דעת

וסברה מגולה בעולם הזה אלא פיטומי מילים
בעלמה הרי באו לכבוש השכינה הקדושה חס

ושלום בבית המלך פנימה למה כי כי הם כן
מתעסקים בפנימיות אבל הורים שאין בה סודות

או לא משיגים את הסודות זה אותו דבר כמו
להגיד שאין

סודות אז זה נקרא לכבוש את השכינה הקדושה
בבית המלך פנימה למה כי אם נגיד אני עוסק

בנגלה שהיא גם פנימיות וגם אגב אותה צריך
להסיג בפנימיות אבל נחה למה כי יש בזה גם

צד של החיצוניות בנגלה באמת להלכה לפשט
נכון צת חשוב אז זה בסדר אבל אם את

הפנימיות עצמה אני לוקח ואותה אני מוריד
למדרגת שפחה למדרגת חיצוניות אז זה חמור

מאוד אומר הרי באו לכבש השכינה הקדושה חס
ושלום בבית המלך פנימה או להם כי גם לו רע

לנפשם וזל אמרו שהתורה הקדושה מכוננת לפני
הקדוש ברוך הוא עשוני בניך שיר בבתי

משקאות דהיינו שלוקחים את הפנימיות
ומתעסקים בה בחיצוניות דהיינו לוקחים את

הדבר המשובח ומורידים אותו לבית המשתה והם
אפילו דמות שיר אנם עושים מהתורה רק

דיבורים מביילים לכל שומע וחדי ביזיון
וקצף ועוד מבקשים שכר כפנחס באומרם

שבאמונה שלמה הם העושים ועליהם הכתוב אומר
יען ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו

כבדוני וליבו רחק
כמני שזו סיבת החורבן דבית ראשון כידוע

ועדיין השטן מרקד בינינו דווקא בעקבה ד
משיכה שהוא

זמן תחלה תגלה דרזין דאורייתא וקנאת השם
צבעות בה כאש בעצמי לא

תיקבה אשר מסיבתה תפתה בקרבי התעוררות
לגלות את

השמלה בשיעור כזה אשר ידעו שיש חוכמה
בישראל סיבה זו לקחה בי חלק גדול בין יתר

הסיבות העיקריות שבגללם באתי לידי ביור זה
יפה

מאוד זאת אומרת אז הביא לנו פה שני סיבות
ושוב אני ממליץ ללמוד את החלק א' של

השיעור כי זה דברים מהותיים מאוד מאוד
להבנה של החלק הזה אבל הביא לנו יפה למה

ההתגלות של חוכמת האמת כל כך חשובה בגלל
שזה הדור זה הסיבה הראשונה שהתגלגלה על

ידי הזכות אספנו שהסיבה נוספת זה בגלל
מדרגת המחבר שנשמתו יכולה להביר את הדברים

נתנו כמה טעמים שזה אותו ניצוץ נשמה ממשה
רבנו מהארי רשבי וכולי וגם הוספנו שנשמת

הארי התעברה בו בבחינת ההבטחה שארי זל אמר
שהוא יחזור ויגלה את הדברים כפי שאנחנו

רואים שקרה והתברר בבעל הסולם וגילה את
הדברים לכן גם רק בעל הסולם מי יותר טוב

מארי זל לבאר את הכתבים שלו לכן רק בעל
הסולם יכל לבאר את הדברים בצורה כזאת

מדהימה
ומדוייקת לא היה ולא נברא ממש שולחן ערוך

של
הקבלה אם רבי יוסף קאו חיבר שולחן ערוך

להלכה אז בעל הסולם חיבר שולחן ערוך

לקבלה ועוד אמר שאמרנו זה יותר ממטה למעלה
עוד אחת מהסיבות

העיקריות שזה מראה שהוא כפנחס בעל הסולם
בעניין זה שהוא ראה איך הגבירה מבוזה איך

השכינה בהפר למה כי לוקחים את התורה את
הקבלה עצמה ולא נותנים לה את כבודה הראוי

שמה זה כבודה
הראוי להשיג את פנימיותה זה כמו שאני

מקיים יחסים עם אשתי בלי לאהוב אותה בלי
להשיג את

הפנימיות הרי זה ביזו
למה כי ואני אומר הנה אני נותן לה כסף אני

נותן לה מתנת יום הולדת נתתי לה כתובה
גדולה אני קונה לה פעם בשנה מתנה אני עושה

את הכל באמונה שלמה למעלה מהדעת למעלה
מהדעת כי אני לא מרגיש ליה כלום אבל אני

עושה או מתחת לדעת א אני עושה לא חלילה
אתה צריך לאהוב אותה אתה צריך להרגיש אותה

אתה צריך להשיג אותה אותו דבר עם פנימיות
התורה צריך להשיג את פנימיות התורה

צריך להרגיש את האמת צריך להשיג את כל
המדרגות הרוחניות

האלו אבל צריך לעשות עבודה בשביל להשיג את
זה אבל אם אני לוקח את

הפנימיות
ואני לומד אותה בחיצוניות בלי הבנה בכלל

ועדיין יש הרבה שכן לומדים ככה את זה גם
אני התחלתי ככה אגב לא הרבה מאוד מהר

עברתי אבל הרבה עוברים בשביל הזה ושתדעו
ככלל כמו שבל סולם אומר בהרבה מקומות אבל

ככלל האמת שיש הרבה ספרים מאוד מאוד טובים
אני לא אכנס לשמות אבל יש הרבה ספרי

חסידות מצויינים מדהימים גם ספרי מקובלים
ברוך השם לא עלמן ישראל יש הרבה ספרים

טובים עם הרבה פנימיות הרבה עבודת נפש
הרבה אוצרות שאפשר לקחת אבל האמת שחשוב

טוב טוב להבין את בעל הסולם קודם ולהשיג
את הכללים ואת המפתחות של הפנימיות

ורק אז לגשת ולהתפזר למה כי רוב הספרים
שנקרא נבין אותם

בחיצוניות נבין אותם בזמן
ומקום זה גם מדרגה אבל לא לא בדור הזה

בדור הזה חייב להשיג את פנימיות הדברים את
חוכמת האמת את העומק ובעל הסלם אומר שמי

שבאמת ילמד את ה מביא את זה בהקדמות הסולם
שמי

שילמד את הדברים שלו טוב יוכל להבין את כל
הספרים כי הוא נתן את

היסודות של הפנימיות של חוכמת

האמת
יפה אנחנו לקראת הסוף וצריך שתבין בכל

תכלית וכל מטרה שהיא פשוטה בתכלית הפשטות
אומנם כל החידות והחכמות והרבות העניינים

הבים בהכנת שבאים למטרה על דרך משל כשרוצה
אדם לשבת בבית צריך לחכמות וחידודים בצור

התוכנית ובצורת

ההמצאות בכמות ובאיכות החדרים
וקניינים סוף מטרתו אינה אלא בחינה פשוטה

לשכון
שם

וזה סוד הכתוב כ תפארת האדם לשבת בית שהוא
מחשבה פשוטה בלי מושכלות וריבוי כלל ובלי

חידוד אלא רצון
פשוט ודע שכל החידוד שיש כ מושכלות הם לפי

רוב הטעויות הראויות ליפול בדבר האמת
אמנם דבר האמת בעצמו הוא פשוט בלי חידוד

כלל ויש סוד בזה אשר זהו עיקר החומה של
ברזל המפסקת בינינו והבינו שבשמיים כי יש

לך דברים הנסתרים מחמת גודל עומק ורום
שבהם ויש לך דברים הנסתרים מחמת

דקות
הנמרצת על דרך משל כזבו הפורחים באוויר

שאינם נראים לעיין מפני
דקות וכיוון שורה יתברך אור פש

כזה
אשר שכל האדם אינו מרגיש זולת שיעור של

מהות על כן הנו תופס פשוט כמו דברים קטנים
מזה השיעור שצריך לכלי ממש שבראייה

כי עומק רום ועומק רוחב הגם שאן כולם
נתפסים אבל מושג לך על כל פנים זה ה מקצת

הקרוב מה שאיין כן דברים מדקים דומה לך
כמו שאינם במציאות כלל כי אינך יג אפילו

מקצתם מה אמר לנו
פה

אמר שהכלל הוא פשוט אבל התפיסה שלנו דרך
הפרטים את הכלל כמו המשל עם הבית

שהביא אמר לנו שעיקר מחיצת
הברזל המפסקת בינינו ובין אבינו

שבשמיים אומר שיש דברים שמאוד נסתרים מחמת
העומק והרום שבהם או מחמת

דקות ואז בעצם בגלל זה אין לנו תפיסה
בהם

כמו שב משל ם הורו תברח אור פשוט אשר אדם
אינו מרגיש זולת שיעור של מהות על כן אינו

תופס פשוט למה כי הוא תופס על פי הכלים

שלו ואומר דברים דקים דומה לך כמ שאינם
במציאות כלל כי אנך משיג אפילו מקצת

תעם כמו האלקטרון פה עכשיו מסתובב פה
אלקטרון מאוד מהר אבל אני יכול מבחינתי זה

מוצק למה הרי הוא לא נמצא במקום אחד הוא
כמו גולה במגרש כדורגל אבל מבחינתי הוא

מוצק למה מחמת הדקות
שבו הביא פה משל עם זבובים באוויר עם גלי

רדיו אפשר למצו הרבה
משלים זת אומרת התפיסה שלנו את הדברים היא

לפי הכלים
שלנו ובשביל לתפוס דברים דקים אנחנו

חייבים כלים חדים
ודקים בשביל לראות אטומים צריכים

מיקרוסקופ
מתאים בשביל לראות תת אטום צריך מיקרוסקופ

עוד יותר מתאים בשביל לראות
רוחניות צריך נפש טהורה זכה ורה ועדינה

הוא פשוטה הוא תמימה ו שלמה ומעבר לזמן
ומקום וכשאין לנו את זה זה מחיצת ברזל

מאוד גדולה למה כי כל דבר שאנחנו ניגשים
אליו אנחנו תופסים אותו בכלים שלנו ו אם

אני בא לתורה שיעור פשוט וזך דיינו קבוצה
ברוך הוא וורת אחדו אני תופס אותה על פי

הכלים שלי ואם הכלים שלי הם כלים גסים אני
כמעט לא תופס אותה אלא שיעור לפי

ה תפיסה שלי אם כך מה

לעשות להכין
כלים עכשיו אני

אקרא מהקדמה

לטס את אות קנ
המפורסמת שתעזור לנו קצת בהבנת העניין

ולפי זה יש לשאול אעל כן למה זה חיוו
המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת

הקבלה למה
אה אני אהיה חיב לקרוא עוד כמה

אותיות כדי להעביר רעיון חשוב זה אבל אני

אדלג ות קמב הקדמה לטס אין חתימה יותר
טובה מזה לשיעור שלנו ואתה אפשר ל ר מהות

חוכמת הקבלה
באסמה באופן שיספיק למושג נאמן בתי וחוכמה

הי שלא להטות את עצמו בדמיונות
כוזבים כמו שראיינו שהמונים למרביתם מדמים

לעצמם וצריך שתדע שהתורה הקדושה מתחלקת
לד' בחינות המקיפות את כל המציאות כי ג

בחינות נבחנות בכלל המציאות שבעולם הזה
שנקראים עולם שנה נפש מבחינה ד' הדרכי

קיומם של אותם ג חלקי המציאות דהיינו
הזנתם ו תם בכל מקרם פירוש כי החיצוניות

של המציאות כמו השמיים והרכים וארץ ומים
וכדומה הכתובים בתורה הקדושה כל אלו

מכוננים בשם עולם והפנימיות של המציאות
דהיינו האדם והבהמה והחייה והעוף למיניהם

וכדומה המובאים בתורה אשר ישנם במקומות
הנל שנקראים חיצוניות הם מכונים בשם נפש

והשתלשלות המציאות לדורותיהם בשם סיבה
ומסובב למשל כמו השתלשלות של ראשי הדורות

מאדם הראשון עד יהושע וכלב בי הארץ המוב
בתורה עשו נבחן סיבה לנו המסובב על ידו

הנה בחינת השתלשלות הז של פרטי המציאות
בדרך סיבה ומסובב האמורה מכונה בשם שנה

וכל דרכי הקיום של כל המציאות אן
מהחיצוניות ון מהפנימיות הנל לכל דרכי

הנהגות ומקרה המובאים בתורה מכונים בשם
קיום המציאות

קמד ותדע שד העולמות הנקראים בחוכמת הקבלה
אצילות בירה יצירה העשייה

בעת שנשתל שלו וייצאו הנה יצאו זה מזה
בבחינת חותם ונחתם כלומר כמו שכל מה שנמצא

רשום בחותם מתגלה בהכרח ויוצא בדבר הנחתם
ממנו לא פחות ולא יותר כן היה בשל שלות

העולמות באופן שכל ד" הבחינות שהם עולם
שנה נפש וקיום מהם כנל שהיו בעולם האצילות

יצאו כולם ונחתמו ונתגלו דוגמתם בעולם
הבריאה וכן מעולם הבריאה ל עולם היצירה עד

לעולם העשייה
באופן שכל ג הבחינות שבמציאות שלפנינו

המכונות עולם שנה נפש עם כל דרכי הקיום
שלהם הארוכים לאיננו כאן בעולם הזה הנה

נמשכו ונתגלו כאן בעולם היצירה ויצירה מן
שלמעלה ממנו באופן שמקור כל הפרטים

המרובים הללו שעינינו הם בעולם האצילות
ולא עוד אלא אפילו אותם החידושים המתחדשים

ובאים היום בעולם הזה הנה מוכרח כל חידוש
להתגלות מקודם למעלה בעולם האצילות משם בא

ומשלשל ונג נגלה לנו בעולם הזה וזה שכתבו
חזל אין לך כל עשב מלמטה שאין עליו מזל

ושוטר מלמעלה שמכה עליו ואמר לו גדל וזה
סוד אין אדם נוקף אתץ בו מלמטה עד

שמכריזים עליו מלמעלה ובהן דהיינו שהפרטים
תגלים מתוך הכלל ש הכלל של ה זה עולם

האצילות קמ ותדע אני קורא מהר כי אני
מתמקד פה על רעיון מסוים אנחנו כרגע לא

לומדים את ההקדמה ותדע שבחינת התלבשות
התורה בג בחינות המציאות עולם שנה נפש

וקיומי הם שבעולם הזה החומרים כנל הנה מהם
נמצאים לנו האיסור והטומאה ופסול שבאים

בתורת הנגלה אשר נתבאר לאל שהקדוש ברוך
הוא מלובש בה בס דאורייתא וקדשה ברך הוא

חדו אלא בהלם והסתר גדול היות ולבושים
החומריים האלו הם הכנפיים המכוסים

ומעלימים אותותו
התברך אומנם בחינת התלבשות התורה בבחינת

עולם שנה נפש הזכים וקיומם שבג העולמות
העליונים שנקראים אצילות בריאה יצירה הם

המכונים בכללם בשם חוכמת הקבלה למה כי הם
מעבר לזמן ומקום

הם תורת הצורות הם
עוסקים מאוד בשורשים

הזכים באופן שחכמת הקבלה ותורת הנגל הם
היינו

אך מצד המקור אלא בעוד האדם מקבל מבחינת
השגחה של הסתר פנים שזה עולם העשייה

והקדוש ברוך הוא מסתתר
בתורה נבחן שעוסק בתורת הנגלה כלומר שאלא

מוכשר לקבל שום הערה מתורה דיצירה

ון צריך לומר עוד מלמעלה ליצירה דהיינו
שאדם עוסק בתורה והוא משיג אותה על פי

מדרגתו הרוחנית כמו שאמרנו על פי הכלים
שיש לו ואם אין לו כלים דקים זקים וברורים

הוא לא יכול לתפוס תורה דיצירה אז תופס
תורה דעשיה רק מה הבעייה תורה דעשיה היא

מאוד גסה והקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מסתר
בה ולא

מורגש וכשאדם זוכה לגילוי פנים כנל אז
מתחיל לעסוק בחוכמת

הקבלה היות ולבושה התורה נגלית בעצמם
נזדככה ו ונעשתה תורתו תורת היצירה שנקראת

חוכמת
הקבלה זאת אומרת יכול להיות שאני עכשיו

לומד קבלה גם אני לומד פנימיות אבל אני
לומד תורת הנגלה לומד תורה דעשיה למה

אנחנו בקבלה ד מתקדם אז אנחנו צריכים
להסביר את זה למה כי אני משיג מבחינה

פנימית רק את מדרגת השייה אז זה נקרא שאני
עסק בתורת הנגלה למה גם אם אני לומד זוהר

עכשיו אז בפשט כמו שאמרנו אם אני לומד
זוהר זה נקרא פנימיות התורה מצד הסגולה

שבה מצד הגירוי הכי טוב שיש מצד הצינור
הכי טוב שיש אבל אם נדבר קצת יותר פנימה

כי בכל זאת הכותרת שלנו קבלה
למתקדם גם אם אני עוסק בקבלה גם אני עוסק

בכתה הרי גם אני עוסק בזוהר אבל אני עדיין
לא משיג בהשגה בהרגשה בתודעה את פנימיות

הדברים אלא רק את החיצוניות שלהם גם אם
אני מבין אותם טוב בשכל לא שאני גורס אותם

זה כבר הוצאנו מהמשוואה לגמרי אבל אפילו
שאני מבין אותם שכלית נכון לפי הספר לפי

ההגדרות אבל אני לא מרגיש אותם בלב לא
מרגיש אותם בגילוי פנים זה נקרא שאני עוסק

בתורת ד העשייה למה כי בעולם העשייה יש
הסתרה דהיינו שאני מנפיש מהתורה את מדרגת

הסיעה
רק כשאדם זוכה לגילוי פנים איך על ידי

הטהרה על ידי הזדככות הכלים נסביר את זה
קצת בהמשך על ידי שהוא עובר למדרגות יותר

עדינות ודקות

בתפיסתו היות ולבושה התורה הנגלית בעצמם
נזדככה ונעשתה תורתו תורת היצירה שנקראת

חוכמת
הקבלה ואפילו הזוכה לתורה דאצילות אין

הפירוש הוא חס ושלום שנתחלפו לאותיות
התורה

אלא אותם הלבושים עצמם של תורת הנגלה
נזדככה ונעשו לו לבושים זקים מאוד שהם

נעשו בסוד הכתוב ולא יכנף עוד מורך והיו
עיניך ראות את מורך קנל עש נעשו בחינת איו

וחיוב וגרו מיוחד בעון
קנל

דהיינו אני קורא את פרשת השבוע או את טס
שהייתי במדרגת הסיה לא הרגשתי את הדברים

לא יראו לי היו לי מאוד
יבשים

עכשיו שאני בתורה דיצירה או תורה דאצילות
במדרגה הרוחנית שלי אני קורא את אותה פרשה

שותה את אותו [ __ ] קפה אפילו מניח את אותם
תפילין לא שם אור של תפילין מיהלום לא אור

של
תפילין של

בהמה אותו [ __ ] קפה אותו פרשת שבוע אבל אני
במדרגה רוחנית יותר גבוהה אותו אישה אותו

מצווה
אותו כיסוי ראש אותו עיניים אותו איפור לא

משתנה מה השתנה אני השתניתי יש לי כלים
רוחניים גבוהים יותר המציאות מגרה בי

דברים אחרים לגמרי

בנפש לכן אין הפירוש חס ושלום שנתחלפו
לאותיות התורה החומרים אותם חומרים מה

השתנה
הצורות

אני ממילה קטנה בתורה מרגיש זה כמו שאתה
מאוהב ואתה שר שיר אתה מרגיש דברים גבוהים

שאתה בדיכאון תשאיר 100 שירים לא תרגיש
כלום למה כי הכל בנפש אותו דבר פה שאדם

יוצא מאסתר פנים מבחינה רוחנית זה נקרא
שהוא מתחיל לעסוק בחוכמת

הקבלה וכדי לקרב הדבר מעט על השכל אתן לך
דוגמה למשל כי בעוד שהיה אדם בזמן הסתרת

הפנים הנה בכח שהאותיות ולבושה התורה היו
מסתירים את הקדוש ברוך הוא דיני אני לומד

על שור חמור מה קשור הקדוש ברוך הוא
אינסוף לפה מה קשור כי אל כן נכשל על ידי

הזדונות והשגות שעשה מה זה זדונות ושגרות
אסתר פנים למה זה נקרא זדון

והשגה כי שגגה זה נקרא שאני מפספס את
המטרה וזדון זאת אני לגמרי מפספס את המטרה

לגמרי לא רואה אותה אפילו מה המטרה רצונו
להטיב לנבראיו אהבה גילוי פנים וכשאני

בהסתרה ואני לא מרגיש את האמת לא מרגיש את
הקדושה זה זה זדון ו שגגה זדון מצד הרצון

לקבל שגגה מצד הרצון
להשפיע ואז אני מרגיש רע ככי למה כי אין

לי תענוג אין לי שמחה אין לי

נשמה אני מרגיש
ריק למה כי אני מקיים תורה ומצוות אני

מאוד מתייגע מאוד מתאמץ ולא מרגיש כלום קם
לתפילה בש בבוקר לא מרגיש

כלום ואז היה מול תחת שבט העונש חס ושלום
למה כי אני לא מרגיש את הבורא בתורה אני

מרגיש
נפרדות אפילו אני מרגיש את הרע

שבי
ואז היה מוטל תחת שבט העונש חס ושלום

המלובש
המלובש אותות כתיב פ בלבושים הגסים שבתורה

שהם טומאה ואיסור ופסול
וכדומה

אומנם בעד שזוכה להשגחה הגלויה ולבחינת
תשובה מהאהבה שזדונות נעשו ל כזכויות הרי

כל הזדונות והשגות שנכשל בהם מטות תחת
הסתר הפנים הנה נתפשטו אתם לבושים הגסים

ומרים
מאוד ונ תלבשו בבחינת לבושי אור מצוות

וזכויות כי אותם הלבושים הגסים בעצמם
תהפכו לזכויות אין שם שהם התה בחינת

לבושים הנמשכים מעולם האצילות או בריאה
שמה אינם מניפים וחסמים על מורה יתברך לד

רבה והיו עיניך רואות את מורך כנר עמלק
למשל זה דבר הכי חמור

שיש אבל בעולם הציל
בלעם עמלק עמלק זה מקבל מנת להשפיע בעולם

האצילות יש דבר יותר גדול מזה הרי כתוב
תמחה את זכר העמלק לא את אמלק דהיינו את

הצורה הלא מתוקנת
שלו בלי אמלק איך אני אקבל את ההטבה

השלמה בלי עשו איך אני אקבל את
ההטבה אותו דבר בעולם אצילות דבר קדוש

פרעה זה שם קדוש
באצילות הר אומר לנו שמ התורה כולה שמותיו

של הקדוש ברוך הוא אז איך אני מדבר על
חמור ואתון

ודברים טמאים
בתורה כי בתורה דאצילות זה לא תמא בתורה

דאצילות זה
קדוש דיינו מה זה תורה דאצילות

הרי מדובר מצד הנשמה שאני משיג את התורה
מצד מדרגת אצילות אז אני משיג את כל התורה

כדבר קדוש כשמחה כאשר כאחד אבל י נמצא
בעשייה במקום הנפרדות במקום הסתר

הפנים אז פרעה זה
פרעה פרעה מפריע לי מלהרגיש קדושה פרעה זה

לא דבר טוב אבל באצילות אני רואה שבזכות
פרעה התאמנתי להגיע לאהבה אז פרעה זה דבר

טוב זה הכל תלוי בתפיסה שלי ואכן התפיסה
של עולם העשייה היא קשה אבל זה שלב מעבר

האמת שאין
הנחות חייב לעבור את הזיכוך את התיור את

הסרת הקליפות ואת התהליך ש בעולם העשייה
הרוחני האמת שאיין הנחות בעניין הזה וחייב

לעבור את ההסתר פנים והוא יתן לנו גם עצה
טובה איך לעשות את זה בהמשך אני אתקדם הרי

חז ושלום שאין חילוף של משהו בין תורה
דאצילות לתורה שבעולם הזה דאינו בין חוכמת

הקבלה לתורת הנגלה אלא שכל הבחן הוא רק
בבחינת האדם העוסק בתורה ושניים עסקים

בתורה בהלכה אחת בהלכה אחת ובלשון אחד
ממש

ועם כל זה לאחד תהיה התורה ההי בבחינת
חוכמת

הקבלה ותורה דאצילות
ולשני תהיה תורה דעשיה ונגלה והבן זה

היטב אני אדלג

קצת

ונבראו היטב ד עולמות הביע ד הקדושה
והקליפות שהן בחינת הע הלומת של כל עולם

ועולם שהם מבחינת החסרון שיש בעולם שכנגדו
בקדושה והם שמכונים ד עולמות הביע של

הקליפות
כמבואר ונה דברים האלו מספיקים לכל מעיין

שירגיש בדעתו את מהותה של חוכמת הקבלה
באפס מ והגעתי לקטע

שרצינו וראוי שתדע שרוב מחברי ספרי הקבלה
לא התכוונו בספריהם אלא כלפי מעיינים כאלו

שכבר זכו לגילוי פנים ולכל ההשגות
העליונות כנל למה למה לשם התכוונו מחבר

ספרי הקבלה פשוט כי רק הם יכולים להבין
ולהשיג את הדברים אין לי עניין לכתוב ספר

ל מי שלא יכול לקרוא אותו הוא יבין אותו
בצורה לא אמיתית הוא יבין אותו

בצורה גשמית אני כותב את הספר לא לחתול
אני כותב את הספר

לאדם אז זה קודם כל כלל אגב זה

כלל אגב שואל ואין לישאול אם כבר זכו
להשגות הרי הם יודעים הכל מהשגת עצמם ולמה

להם עוד ללמוד בספרי חוכמת הקבלה מאחרים

אוקיי אני אקרא את זה זריז אמנם לא מחכמה
שאלה הזאת כי זה דומל עוסק בתורת הנגלה

ואין לו שום ידיעה בעסקי העולם הזה בבחינת
עולם שנה הנפש בעולם הזה כמו שכתוב לאל

ואלא יודע מהמקרא בני אדם נהגתם לעצמם
נהגתם עם אחרים וא לא יודע את הבהמות

החיות והעופות שבעולם הזה כילה על דעתך
שיש כזה יהיה מסוגל להבין אייזה עניין

בתורה כהלכתו כי הה מהמהפך העניינים ש
בתורה מרע לטוב מטוב לרע ולא היה מצא את

ידיו ורגליו בשום דבר זאת אומרת כמו אדם
שלא מכיר את ההנהגות בעולם הזה לא מכיר את

המנהגים לא מכיר את

החוקים לא מכיר את ה אפילו בהמה כמו יבוא
איזה חיזר עכשיו לא לא יודע מה קורה פה

איך יבין יהפך את העניינים

כן העניין של לפנינו אף על פי שאדם זוכה
להשגה ואפילו להשגה מתורה דאצילות מכל

מקום א לא יודע משם אלא מה שנוגע לנפשו
עצמו ועדיין אמנם צריך לדעת כל גמל

הבחינות עולם שנ הנפש שנל בכל מקרם
והנהגותיהם בתכלית ההכרה כדי שיוכל להבין

את ענייני התורה מיוחסת לאותו עולם
שעניינים אלו בכל פרטיהם ודקדוקיה מבוארים

בספרי
הקבלה בספרי הזוהר ו בספרי הקבלה האמיתיים

שכל חכם הו מבין מדעתו מחוייב להגות בהם
יומם ולילה זאת אומרת זה מה שאני עוסק

עכשיו בקוצ'י בסדר זה שאני עוסק ב קאוצינג
נחמד אבל יש עוד מה ללמוד בעולם הזה יש

עוד הרבה דברים יש עוד שיטות צריך להתפתח
לא להישאר בתוך עצמי לא להישאר מוגבל אותו

דבר גם בעלי השגה נחמד ההשגה שלהם במדרגה
שלהם אבל הם גם צריכים להתפתח לעלות

מדרגות להכיר את כל היחסים אם אני עוסק
בכלכלה אני צריך לדעת גם את הכלכלה בארצות

הברית כדי באמת להתנהל נכון בכלכלה פה
הפרט והכלל קשורים זה לזה אבל העניין שלנו

הוא אמר שרוב מחברי הספרים התכוונו למי
שבעל השגה למה כי רק הוא יכול להבין את

הדברים אם אני לא בהשוואת הצורה למדרגת
המחבר אני לא באמת יכול להבין את מה שהוא

אמר הרי הלימוד זה לא מילים הלימוד זה
נשמת המחבר שהוא מעביר לי דרך הספר שהוא

כתב את זה אני צריך להשיג לא את הידע
הטכני אין בכך

כלום זה אמצעי נחמד אבל דרך הלימוד המכב
מעביר לנו את הנשמה

שלו כפי ה כתוב שפתותיהם של צדיקים דובבות
בקבר דהיינו זיווג רוח

ברוח אם
ככה בעלי

השגה המחברים התכוונו לבעלי השגה למה כי
הם משיגים מעבר לזמן ומקום והם יבינו את

הספרים במדרגת הראויה וגם יכלו לקבל מהם
את מרב התועלת אם ככה מה אנחנו נעשה

שאנחנו לא בעלי השגה מה
תקוותנו אנחנו בעולם הצעצועים אפילו לא

בתחתית העולם העשייה לפעמים מה
נעשה אומר בעוד

קנה ולפי זה יש לשאול על כן למה זה חיוו
המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת

הקבלה אמנם
דבר גדול יש בזה וראוי

לפרסמו כי יש סגולה נפלאה ן הרוך לעוסקים
בחוכמת הקבלה עוסקים אגב כן לא

גורסים ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים
דהיינו הבנה זה נקרא בן אור פנימי דהיינו

שני נשיג את הדברים
בפנימיות אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין

מה
שלומדים לא להבין טכנית זה כבר אמרנו שזה

לא העניין אלא להבין הכוונה זה וודאי צריך
לעשות מאמץ סביר לזה מה שאפשר כל אחד

במדרגה שלו אבל להבין אין הכוונה להבין
טכנית כמו שהוא דיבר על זה בתחילת ההקדמה

בנושא אחר כמו שהוא אמר לזכור את תלמודו
דהיינו לזכור את הבורא בתלמודו אז להבין

זה הכוונה שאני משיג את זה באור פנימי
שאני משיג את זה בתורה דיצירה

מינימום אז אם אני לומד את זה ואני בעשייה
בכלל אז אני לא מבין מה שאני לומד למה כי

אני יכול להבין את זה רק בתורה דיצירה מה
אני

אעשה אומר יש סגולה נפלאה אן
הרוך אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים

אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה
שלומדים זת אומרת יש פה שתי תנאים לעסוק

בזה חשק ורצון חזק מעוררים עליהם את
האורות המקיפים את

נשמתם פירוש כי כל אדם מישראל מובטח בסופו
שיספיק כל ההשגות הנפלאות אשר חשב השם

יתברך במחשבת הבריאה לענות לכל נברא אלא
מי שלא זכה בגלגול הזה יזכה בגלגול ב'

וכולי עד שיזכה להשלים מחשבתו יתברך שחשב
עליו כמו שכתוב

בזוהר כנו הודה
והנה כל עוד שלא זכה אדם לשלמותו עדיין לא

הסיק את המדרגות
האלה נבחנים לא אותם האורות העתידים להגיע

אליו בבחינת אורות
מקיפים שמשמעותם הי שעומדים מוכנים בעדו

אלא שם המחכים לאדם שיזכה הוא זכך את כלי
הקבלה

שלו ואז התלבשו האורות האלו בכלים
המוכשרים דהיינו שהי השוואת

צורה לפיכך גם בשעה שחסרו לו הכלים הנה
בשעה שאדם עוסק בחוכמה הזאת הוא מזכיר את

השמות של האורות והכללים שזיכרון זה נקרא
רשימה כי בכולנו יש רשימות

וזיכרון לפנימיות אנחנו רק צריכים להעיר
אותה להעיר אותם על ידי הלימוד על ידי

העסק על ידי העשייה
מזכיר את השמות של האורות והכלים שיש להם

בבחינת נשמתו שיחות אליו הנה הם תכף
מאירים אליו בשיעור מסוים אלא שהם מאיירים

לו בלי התלבשות בפנימיות נשמתו מטעם
שחסרים לו הכלים המוכשרים לקבלתם

כאמור אומנם ההערה שמקבל פעם אחר פעם בעת

העסק מושכים עליו חן ממרומים שחן זה עניין
של גילוי פנים ומשפיעים בו שפע של קדושה

וטהרה שהם המקרבים את האדם
מאוד שהגיע

לשלמותו זאת אומרת על ידי שאנחנו לומדים
על ידי שאני לומד איתכם כאן עכשיו על ידי

שאתם לומדים
בבית ואנחנו לומדים גם דרך הסולם ודרך

הכללים
הברורים מעבר לזמן ומקום ו גוף אחד

בפנימיות על ידי זה אנחנו
מתקשרים לרוחניות לשורש

הרוחני הזוהר ספר הזוהר עצמו מקשר אותנו
לזוהר העליון לנשמות הצדיקים וזה בעצם

מגרה לנו את
הנפש ומושך עלינו חן ממרומים גם להתחבר

ולהשיג את פנימיות
הדברים אנחנו לא משיגים את פנימיות הדברים

עדיין למה כי צריך השוואת צורה בשביל זה
אבל על ידי התמדה על ידי החשק איך כתוב

גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו
אחדו סליחה

איתי אותיות אמונה תפילה
יגיעה על ידי רצון חזק חשק

אמונה סליחה וכל הדברים שהוא הביא לנו
בלימוד כאן ו

מביא אותם גם בהקדמה לטז שלא עסקנו
בהם זה מסוגל לזכך ולתאר את הכלים בבחינת

המאור שבה מחזירו למותב ואגב יותר מזה
אנחנו לא יכולים לעשות זה תלוי

בבורא אנחנו צריכים לפעול באמונה תפילה
הגייה להביא את החשק את הרצון את ההשתדלות

וגם לא עליך המלאכה לגמור והנ אירועים
יפתחו לנו מלמעלה את שערי

[מוזיקה]

השמיים וזה העבודה שלנו לכן כל כך חשוב
לעסוק בפנימיות בצורה הנכונה כי אז

מעוררים ומושכים אינסוף ברוך הוא אורות
מקיפים לכל עם

ישראל ואז אני לומד פה פנימיות אני גם
משפיע על יהודי בחול פתאום הוא גם בא

ואפילו עובר לגור בארץ ומקיים מצוות ישוב
הארץ והוא בכלל היה בהודו או בתאילנד או

לא יודע מה כי כולם קשורים בקשר אחד לכן

לסיום ניקח
איתנו שלושה דברים

א' חשוב ביותר לעסוק בפנימיות התורה ב'
חשוב ללמוד את הדברים כהווייתם בפנימיות

על מנת להשיגם ולא בחיצוניות או
ב גריסה

חלילה
ג'

על ידי רצון אמיתי וחשק חזק והגיעה ואמונה
תפילה והגיעה אנחנו מושכים עלינו אור

מקיף שמתאר ומזכה אותנו ונותן כוח לנו
ולכל עם ישראל להתקרב לתכלית

הנרצית ונתן לנו פה תקווה גדולה לעלות
מתורה דעשיה לתורה דיצירה

ששמה יש כבר גילוי פנים כי עולם העשירו בו
רע ועולם היצירה כבר חצי הטוב וחצי הרע זה

מדרגה גבוהה ביותר כמו שאומר בתניה
והלוואי וייתי בינוני דהיינו מדרגת עולם

יצירה אין הכוונה בינוני במעשים אלא
הכוונה במעשים צריך להיות צדיק לפחות

להשתדל אלא
הכוונה במדרגת הנשמה שלו

ואז שנזכה בעזרת השם ולא יכנף עוד מורך
דיינו הסתרה בעולם העשייה

ויהיו עיניך רואות את מורך דהיינו תורה
לאצילות אמן

ואמן שלום
וברכה

אנחנו אח אחרי י בתשרי שזה יום הכיפור
שזה הילולת בעל הסולם רק זה ניתחה למוצאי

היום
כמובן נלמד

קצת כדי להתכלל בבעל הסולם על הדרך אני
מנסה פה כמה דברים

במצלמה

ובעזרת השם נעשה ונצליח ונתקל ב בסולם

הקדוש אני אקרא אולי טיפה
על קורות חייו של בעל

הסולם כדי שנוכל להתקל בו האמת שאנחנו לא
בקטע של היסטוריה היות ואנחנו עוסקים

בפנימיות אבל בצדיקים גדולים כאלה הסימנים
שלה הם הם הסיבות

שלנו אז אני אקרא טיפה את קורות חייו משהו
שפעם ליקטתי

ושפתי מתלמידים שכתבו ודברים שאני
הוספתי באתר

הסולם אז אני אקרא טיפה כדי שנתקל בבעלי
הסולם

הקדוש
ומצלמה

החדשה אני אעשה פה ניסוי אני מקווה ש יצא
טוב רואים קצת ה הכתמים בפנים שלי זה אומר

שהיא עושה את העבודה ברוך השם אני מתכוון
על הפנים הפנימיות לחיצוניות

א אוקיי אני כן כן אני
הופלה אופסי רגע

כן אתם רואים את החץ הזה אנה הורידו את
אפליקצית קבלה

ותודעה לראות תכנים נבחרים זה אמנם רק
לאנדרואיד בחמת הקבלה וקבעו אחריי בטלגרם

אני מאוד מאוד אשמח על כל
מצטרף בכתובת tcb

נקנ
מתקינים טלגרם זה מאוד פשוט סוג של

וואטסאפ פשוט יותר נוח יותר
מובטח נגיד בוואטסאפ רואים מי נמצאים פה

זה ערוץ לא רואים כל אחד יש לו את הפרטיות
שלו ככה זה יעיל

ואפקטיבי גם לא רואים פרסומות אחרי זה
בקיצור הצטרפו אני מאוד אשמח

ככה וכמובן שתפו עשו לייק ותגובה ועקבו
אחרי התכנים שלנו

אוקיי
נקרא קצת על קורות

חייו של בעל
הסולם

אוקיי הרב יהודה לי השלג נולד בא בתשרי
תרמו בעיר ורש אשר בפולין בצעירותו התחנך

בישיבת גור ועל פי הסיפורים מעמד קבלה
בחביות דפי מספר ארץ החיים לארי הקדוש בן

דפי הגמורה שהייתי ילד ניסיתי לעשות נער
ניסיתי לעשות כמו

בישיבה בגיל 19 קיבל שמיכה לרבנות על יידי
גדולי הרבנים בוורשה היות ושלטונות דרשו

את ידיעת הרוסית התאמץ למד רוסית השם מה
שצריך צעירותו התחנך

בגור אני קורא
בקיצור היה גם 16 שנים דיין ומורה בורשה

הוציא את ספרו הראשון שיחות חיים והפי חכם
מה שאני רוצה לקרוא זה ספרו הראשון בחוכמת

הקבלה אחרי זה הוא כתב פנים מרות מסבירות
אחרי זה תלמוד 10 ספירות א אור הסולם

שחררו כמה מאמרים מהספר הזה ההקדמה
הראשונה היייתה דווקא קיימת הרבה זמן יש

שיעור שלי עליה גם וגם אני למדתי מתוך
הספר אומנם זה מתקדמים אבל חומרים

חשובים ובגיל 20

מתחתן עם
רבקה נולדו להם 10ה ילדים שלושה נפטרו

בציור אותם הבכור הגדול רבי ברוך שלום
הלביא אשלג שהוא נפטר ביום שבעל שהוא כן

נפטר ביום שבעל הסולם

נולד בעל הסולם למד אצל האדמור מקולי
שין וגם אצל

בנו יהושע הרב יהושע הרבי
יהושע

והיה קשור גם לאדמור מפורס והיו נוסעים
ביחד לאדמור יססחר

מבלז היה עושה לו גם
א הוא נפטר באוס בוזין דארון אדמורים פורס

והיה עושה לו סעודה
לכבודו הוא גם חינך אותו בדרך של קוסק של

עבודה הפנימית מאוד
עמוקה סלם היה נוהג לקום ב1 לפנות בוקר

בחצות ה לומד הדור הבוקר מספרים
שהיה תובל את רגליו במי קרח כדי לא להירדם

או אבנים
קטנות וגם היה משאיר דנו להשגיח עליו

להעיר אותו ם זאת הוא לא ב סיגופים
כפי שמובא באגרות קודש היות והסגול

מגדילים את הגאווה של האדם חושב שהוא צדיק
עוד

עניין

שה הפלה הסי גוף החיצוני הוא בכלל לא
עניין הוא רק בא לגרות משהו פנימי וכאשר

עושים את זה רק מבחוץ זה אפילו עבודה זרה
כי אז אני חושב שבגלל שהתגברתי על הנפש

הבהמית קצת אז אני צדיק והרי במזרח הם
עושים צומות הרבה יותר רציניים לכן בדורנו

זה לא רלוונטי בכלל חוץ מצומות מיוחדים מ
חזל אם זה לענייני בריאות אני בעצמי נוהג

בזה זה משהו אחר אבל כאילו לעניין רוחני
אין עניין

בכלל כאילו אולי עתים רחוקות אבל הוא היה
נגד זה כי זה מגדיל את האגו אתה רוצה לצום

תפעל בהשפעה תרגיש כמה אתה רעב לאגו
שלך

כן הוא עלה לארץ ישראל בשנת תרפה הבין שיש
לו תפקיד

שליחות הגיע בסוכות לארץ
ישראל בהתחלה מסתיר את

עצמו וכן
הלאה יש עניין שהלך לישיבה של מקובלים

וראה את תפיסתם דיברתי על זה בהקדמת פי
חכם הראשונה השלימו את זה שמה ראה השם

ישמור איך הם לומדים את הקבלה בחיצוניות
הזדעזע וזה עוד יותר חיזק אותו להציל את

שם השם ולבאר את חוכמת

הקבלה
התחיל ללמד בישיבת חיי עולם שם התקבצו

תלמידיו
הראשונים אחרי זה עבר לגבעת שאול נהיה רב

המקום על ידי הרב יוסף חיים זנפלד
זצל חיתן את בנו הרבש שגם נכנס ל השיעורים

בהתחלה ה היה נכנס
כרווק בעל הסולם אם כ זה השתנה היום כי

הדור מתפתח זה גם
השתנה למשל אצל בעל הסולם אצל ה רב ש

בהתחלה הם לא מקבלים כמו קוץ רק את אנשי
אמת חיל רציניים ב10 שנים האחרונות הוא

הטים את עצמו יותר על המצב של הדור זה
יותר נפתח אבל בהתחלה הואל היה מלמד

רווקים זאת אומרת רק השקפה אבל לא את
הדברים המתקדמים אם כ השקפה של בעל הסולם

זה מתקדמים ד מתקדמים שלנו אבל הוא רצנ
שעבודה הוא לא לא שמי שנשוי זה אומר שהוא

יש עבודה זה סגולה כי נסוי זה נקרא שיש לך
מסך וביות על מדרגה רוחנית הניסוים הם רק

ענף סימן רוב בני העולם הנישואים הם בכלל
לא נישואים מבחינה רוחנית יותר מזה זה

אפילו לא הענף של הזיווג הרוחני שלהם באמת
אבל זה גם בסדר צריך לעשות עבודה אבל

א בכל מקרה הוא אז הרב ש היה עושה טריק
היה מגיש להם קפה מערבב את את הסוכר 10

שעות וככה הה משתף בשיעורים אבל באופן
רשמי הוא לא לא לימד אותו עד שהוא

התחתן
גם הוא בהתחלה לא רוצה שיפיצו את הכתבים

שלו שהם היו בזמן
ביקורם כמו שרואים בבגרות קודש אם זאת

חשוב לדייק כי הרבה לפעמים באים בטונית על
זה זה רק שהם היו בביקורם אחרי שהוריד את

הדברים לעולם הוא כותב בעצמו שצריך להפיץ
את זה קבל עם

ועדה וגדולה אשמתו של אחז שאחז בבתי
כנסיות ובבתי

מדרשות
לכן

לאחר שהורי את הדברים לעולם כדבר שלם הרי
הוא לא כתב את זה גשמית אני הסברתי את זה

גם ב באיזה רצית רבי חיים ויטל

ו מי עוד הרבא שיכול
להיות שתבינו שהם כותבים ספר זה לא כמונו

או כמוני שאני כותב מאמר בשביל גוגל לקדם
את האתר אם מאמרים נחמדים כדאי לכם להציץ

אבל כשהם כותבים משהו הם מורידים אותו
לעולם לתודעה של האנושות כי הם מסונכרנים

עעם פנימיות באופן מלא שהם כותבים משהו הם
כותבים את זה במציאות לא על הספר לכן הם

כל כך חששו גם הארי גם הרשש שלא יגעו
בכתבים למה כ כי זה לא היה סתם לכתוב היה

פה עניין רוחני מאוד גבוה שה רגע אני משחק
עם המצלמה כי אמרתי שאני פה

בנישואים לא בנישואים בנישואים לאצ שזה גם
דומה

העיניים שלי לא מספיק כחולות צריך לכוון
פה את הצבעים רק שנייה כחולות הכוונה

שהם

בתכלית טוב נראה את הניסוי אחר כך איך יצא
בכל

אופן
[מוזיקה]

אז לאחר שהוא הוריד את הדברים לעולם בצואה
שלמה אז וודאי אמר להפיץ אותם כמה שיותר

באמת הרב אברהם הרב יהודה צבי ברנדווין
עשה הרבה עבודה בהפצת כתבי בעל

הסולם גם ביור צט שלא דיברנו

מהנושא וכמובן הרבש
ו

התלמידים ברוך

השם מסופר עליו שהוא היה מבקר
במערה שרבי שמעון בר יוחאי

הבה היה רכב על
סוס

בסדר יכל גם לטיל בתודעה לשמה אבל בסדר
אנחנו ב סיפורי

צדיקים
אחרי זה חזר עוד פעם לפולין הביא את

ילדיו היה תקופה שהוא היה בלונדון היה לו
סיבות משלו שבטוח הם מאוד עמוקות כמו

שרואים באגרות קודש גם היה כתבים שהוא רצה
לאיין בהם שם בספריה וגם היה צריך קצת

להתרחק
מהתלמידים והוא כתב את פנים רות

ומסבירות גם חיבר ניגונים יפים ניגוני
העולם הבא יש ל זה כל מיני שמות מאוד

יפים בשנת
טרפת התחיל לכתוב את תלמוד 10 הספירות כתב

גם את בית שער

הכוונות התיישב בבני ברג בשנת רצו והקים
את בית

מדרשו לאחר מכן חזר

לירושלים ידוע עליו שהוא גם נפגש עם ראשי
הישוב החילוני בן

גוריון ועוד רבים ניסה לתת להם הכוונה של
פנימיות לדרך הקיבוצית שלהם לדרך של

הקומונה שלהם דווקא מסופר שבן גוריון
התפעל ממנו רבות מאוד

והתפלה שהיה להם שפה משותפת וגם הוא דיבר
ממקום מאוד מאוד גבוה הרב ברנדוין גם למי

שיש את הכתבים או מכתבים מסויימים שהוא
דיבר הוא ספר איך שהוא נפגש אחרי זה גם

ושמע סיפורים גדולים על ההתפעלות של בן
גוריון מבעל

הסולם כתב את
א פירוש הסולם על ספר

הזוהר בשנת תשג
תשג היה לו דלקת פרקים קשה והיה לו

ייסורים גדולים היה כתוב 18 שעות ביום
לעיתים התנפחו ידיו מחמת הכתיבה רגע אבל

היה צדיק מקובל לא יכול לעשות איזה כוסמות
כדי לתקן את

הגוף באמת שאלה דיברנו על זה רבות

בשיעורים הו קורס קבל למתחיל שהגשמת היא
רק סימן ולא סיבה אבל שורה תחתונה מה צדיק

לא יכול לעשות קצת
קוסמויות אפילו בחלק מהספרים של תלמידי

הרבש מספרים שם על קוסמיות שהוא
עשה ככה בקטנה לא הרבה כי זה לא דרכנו לא

לא דרך
האמת אז למה לעשות קוסמיות אז אני אגיד את

הניו דעתי זה לא תורה משמיים אני אגיד מה
שאני חושב

א ככה וגם אני אגיד את הדברים הרגילים אז
קודם כל גשמיות לא מעניינת

אותו
הוא מתעסק ברוחניות הגוף הגשמי בכלל לא

מצג את הדרגה הרוחנית שלו הגוף יש לו את
התועים שלו והטבע של הגשמיות שהא נפסדת זה

לא משנה אם אתה צדיק
לא ידע את כל הקוסמוס יכל לעשות ניקוי

רעלים לרפא את עצמו בקלות למה לא עשה לא
יודע לא עניין אותו כנראה התעסק כל כולו

ברוחניות וכמובן הוא לא היה הגוף הגשמי אז
זה כמו שהבגד התלכלך זה לא מזיז לו לאנו

זה מזיז כי אנחנו כל כולנו
גשמיות עוד משהו שאני חושב

ש הגוף הגשמי מסמל את הפרטיות אז כנראה
הוא לא כל כך היה מס הפרטיות בעיניו אז

היה לו עניין
קריטי לא לתקן אותו בחיצוניות כי אז מה

הוא מראה
לעולם ש שהדבר הטוב שהמנוחה שהדבר השלם

הוא
בגשמיות בלי שהוא עשה את זה עדיין לוקחים

ממנו כל כך הרבה גשמיות אז אם היה עושה את
זה על אחת כמה וכמה אז לאני דעתי זה הסיבה

אבל הסיבה הרגילה היא שאין קשר בין
הגשמיות לרוחניות כמו שמוכרים לא קשים

לאנשים אתה לא משתמש ברוחניות בשביל הגשמי
זה נקרא קריב את בנך

למולך אתה משתמש ברוחניות כדי לרפא את
הרוחניות אתה רוצה לרפא את הגשמיות לך

לרופא לא
לערבב זה נכון בדי אבת שאדם שעוסק

ברוחניות כמו שהוא כותב שמקובלים פקעים
בכל חוכמות העולם הוד ומשיגים את השורשים

אז ממילא הם יבינו גם את חוקי הבריאות
הטבעית את חוקי הריפוי בקלות כמו שאתם

רואים שאני מביא דוגמאות בשיעורים תראו
ירצ את

הרמבם דיברנו על זה קצת אבל זה בדיעבד אתה
לא לומד את זה בשביל

זה אז באופן טבעי מי שמכיר את כוח מות
העולם אז הוא יבין גם איך להרפות את הגוף

שלו מכל הזוויות אבל כנראה שזה לא עניין
אותו כל כך הגוף שלו הוא לא עשה את זה אבל

הוא באמת סבל מדלקת פרקים יש עלו את
הסיפור שהרופא אמר לו אולי תקרא קצת

תהילים שלא תאמץ את הלב אז הוא אמר אחרי
זה וכי אפשר לקרוא תהילים שלא במאמץ הרי

הוא לא גורס תהילים
כמונו אבל באמת מה אנחנו כן יכולים ללמוד

מפה חוץ מהסיפור
מעשיות את המסירות אפש שלו למען הפנימיות

אנחנו על דברים קטנים אין לנו

כוח והוא מסר נפש שנזכה תקלל

בו היה לו התקף לב בזמן כתיבת פירוש הסולם
שגרם לו להפסיק את הכתיבה לזמן מסוים ואז

הוא חזר אה זה עם הסיפור של התהילים
שאמרתי החלמתה הייתה איטית ומתמשכת למה

הוא צדיק הרי לא הגוף שלו זה לא הוא הוא
בכלל ב מחוץ ליקום הגשמי לגמרי הוא לא

נמדד לפי החליפה שלו וזה הטעות של הלומדים
הם בודקים את הצדיק לפי הגשמיות שלו הפוך

זה בכלל לא נמדד לפי הגשמיות הגשמיות יש
לה את הטבע שלה

איך הוא אומר בפרי חכם סגולת

חירה
בתכלית השלמות היציר על העולם אין לו

יתברך לשנות איזה מקרה גשמי אלא לברך
הרוחניות בלבד וזה הסברנו הרבה בשיעורים

של התודעה שהמציאות היא בתודעה בנשמה
התענוג בנשמה אני יכול להיות במסיבה עם

אלף איש ואני כל כולי בדיכאון למרות שכולם
מחייכים לי כי זה לא קשור לדבר החיצוני זה

רק סמל אותו דבר פה האושר הוא לא
בחיצוניות הוא בנשמה לכן זה לא נמדד לפי

המצב של הגוף הגשמי כל ות ש של הגוף הגשמי
הוא ככה אבל הוא היה מחובר לגוף הרוחני

שלו הוא בכלל לא הרגיש את הגשמיות הוא היה
מנותק לגמרי מהגשמיות זה השליה גמורה

בשבילו זה גם אולי מסביר למה לא כל כך היה
אכפת לו

ממנה אז למה לא אבל הוא היה צריך לכתוב
פרושים למה לא פעל כדי לשפר את הבריאות

שלו אז נתתי את הטעם לפני ועוד סיבה יכול
להיות שהוא פעל יכו להות שבאמת זה מה

שהציל אותו יכול להיות שהוא פעל על ההכרח
למה שהוא הה צריך ולא מעבר כי הגשמיות

מאוסה בעיניו ואפשר להבן את זה על
צדיקים אפלו על עצמי ברמה ממש נמוכה אני

רואה את זה לא שלא אכפת לי מבריאות א יש
לי פה מלא ספר יאות ני ג צם לניקוי ריילים

הרב אבל אב כאילו כשאני בא ערבב רוחניות
אז כאילו זה הרבה פעמים מאוס בעיניי כאילו

לערבב בין הרוחניות לגשמיות פשוט מאוס אבל
זה אחרי הרבה שנים של עבודה ולימוד אז

צדיק כזה קודש קודשים פי מיליארד אפשר
להבין למה לא אכפת לו מהגשמיות למה היא

מוסה בעיניו כי היא מסמלת את הפירוד עם
זאת צדיק במדרגה שלו הגשמיות כבר לא סמלה

לו לא הייתה פירוד אצלו כי הוא ראה את כל
המציאות הוא היה כבר מ בא לגמר תיקון

ממש לכן זה מסביר גם למה לא היה משנה לו
הגוף הגשמי והוא טיפל בו רק על ההכרח

אנחנו לא שמה כן אבל הוא היה שמה
א כמו שאמרתי זה לאני הו דעתי ההסבר ההסבר

הרגיל זה ש לא למדים מהגשמיות לרוחניות
ארי הקדוש ממגפה כביכול ורבי נחמן נפטר

בגיל 38 הם היו צדיקים איפה ההגנה מה הם
נפטרו כדי לכפר על העם לא אתה לא משלם עם

הגוף הגשמי לרוח
אתה משלם עם נפש על הרוחניות לא עם גשמיות

אין גשמי מוליד רוחני ואין רוחני מוליד
גשמי אבל לאני ודעתי זה ה

הסבר בכל מקרה חזר ל לעסקה ואנחנו עם כאב
אצבע אין לנו כוח ללמוד והוא עם שתי התקפי

לב כתב פירושים זה מראה שהכוח הוא

מהנפש בחיצוניות אולי הו מסבירים עם כל
האורות שהוא הוריד הגוף שלו לא יכל לעמוד

בזה אולי במידה מסוימת זה
נכון בשנת ת שיג יג מעניין לסיום כתיבת

פירוש לכל כרך מהזוהר אח בעל הסולם סעודה
תודיה

במרון וכתב את אמר את מאמר לסיום הזוהר
שזה

בעצם עוד אמר לבנו הרבא שכתבת הקדמות שורו
פשוטות למתחילים אבל עמוקות למתקדמים וזה

בהחלט כך
ספריו 21 קרחים לספר

הזוהר שש קרחים
לטס שלוש כרכים עץ חיים עם בירור פנות

מזירות ארבע כרכים של פרי חכם מתן תורה
אור הבעיר בת שר הכוונות ספר הקדמות פתיחה

שירים רבים בדומה לגדולי המקובלים שרף
רבים מכתביו כי כתב אותם בטרם זמנם העולם

עוד לא היה מוכן לזה זאת

אומרת

אומרים שהוא רמז על הסתלקותו באמת נפטר
ביום הכיפורים כי באמת הוא הכפרה והטהרה

הגדולה לעם ישראל סימן חזק ביותר לני הו
דעתי נפטר בגיל 69 נכבר בהר המנוחות

בירושלים זה בקצרה על בעל הסולם קודש

קודשים עוד אומר וכיוון שכן הרי אנו
מחוייבים לקבוע מדרשות ולחבר ספרים כדי

למהר תפוצת החוכמה במרחבי האומה אומר זאת
בהקדמה לפנים אירות

ומסבירות עוד אומר
ובזה תבין מה שכתוב בזוהר בחיבור הדיף קון

מן גלותה בני ישראל וכן עוד בהרבה מקומות
שאך ורק בהתפשטות חכמת הקבלה ברובם נזכה

לגאולה השלמה כן אמרו זל המאור שב מחזירו
ל המותב דקדקו זה בכוונה גדולה לאורות דרק

המאור
שבחייה תפוחי זהב במשכיות כסף ב צרוך זו

הסגולה בא דנו פנימיות התורה הרחבתי בזה
בהקדמה לפנים מסבירות לימדתי את כולה

השלימו את זה שמה להחזיר אדם למותב דן
היחיד ואין האומה לא השלימו הכוונה של

נבראו זלד בהשגת פנימיות התורה וסודותיה
השלימו את זה גם בהקדמת פי חכם הראשונה

הרחבנו בזה שמה וגם שלמות הדעת המקובל לנו
בביית משיח צדקנו אמנם כתיב יב חכמת

לחכימין דיינו מי שרוצה חוכמה דיינו שיש
לו חיסרון לחוכמה וכן

כתיב ואומר ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה ועל
כן להתפשטות גדול של חוכמת האמת בקרב העם

אנו צריכים מקודם באופן שה ארועים לקבל
התועלת ממשיח צדקנו ולחך תלוי אם ההתפשטות

חוכמה וביאת המשיח צדקנו זה בזה והו טב
ראו גם לימוד השמה תיקוני הזוהר נתיב

תנינה הרחבנו בזה רבות שמה כמה חמור לא
למוד פנימיות התורה כמה זה מרחיק את רוח

המשיח ואלה דברי רשבי מי העיז לציץ מול
רשבי לוקחים ממנו מה שנוח בציון שלו נתן

סימן אכזרי בעניין גם לאחרונה
אבל שנ אזכה גם כמובן שגם השיעור על די

עלוי נשמת הנפטרים וספים באסון וגם העברנו
בזמנו שיעור לזכרם ולכבודם וזה גם לא בא

בהכרח בשבילם אלא זה בא לכל העם זה עבר
דרכם גם

לזכות ל מאין קידוש השם
גם אבל זה לא בא בשבילם זה בא ללמד אותנו

משהו אנחנו
השמים יותר ממי ש בטיפשותו לא דאג לתשתיות

שמה זה רק התגלגל דרך זה אבל היה פה עניין
רוחני מאוד מאוד גבוה אנחנו לא מתלהבים

מכל סימן בגשמיות כי לא לומדים מהגשמיות
אבל בסימנים כאלה חזקים המסר די

ברור
אז לוקחים מרש ממה שנוח אומר רשבי על זה

אומר בעל הסלם שם רשבי הלוואי אותי עזבו
ותורתי שמרו תעזבו אותי תעזבו את הסגולות

שהם רוצים ממני ותשמרו את תורתי זה גם
הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר וכיוון שכן הרי

אנו מחוייבים לקבוע מדרשות לכב ספרים כדי
למאר תפוצת החוכמה במערך ההוה

האומה אוקיי אז זה בקצרה קורות חיים של
בעל הסולם אולי אני אוסיף קצת בעל פה כמה

נקודות בעל הסולם הקדוש עשה דבר מיוחד
ביותר שלאף מקובל לא היה את היכולת ואת

הרשות לפניו
לעשות הוא לקח את שפת הקבלה את שפת הענפים

עצמה ופירש אותה ותרגם אותה לשפה המדוברת
שלנו לא כל אחד יכול לעשות את זה זה גם

קשור לסוג הנשמה גם למצב
הדור בעיקר לסוג הנשמה שלו למה כי

פשוט
זה משהו שהוא פלא הוא לקח את צפת הענפים

והוריד אותה עוד יותר עד אלינו כמשהו
ממוצע לכן הוא קראה לזה סולם שזה מטפס כל

אחד לפי דרגתו כדי שגם מי שלא בא על הסגה
כי רוב ספר הקבלה האמת הם מכוונים לבעלי

השגה אבל אז אם הם בעלי השגה מה הם צריכים
ספרי קבלה הפוך דווקא בעלי השגה צריכים

יותר כי הם השגים מה שקשור לנשמת אבל הם
צריכים עדיין להשיג את כל המדרגות אז רוב

ספרי הקבלה מכוונים לאלה שכבר כבר השיגו
רוחניות אז הם יכולים להתחיל לטפס בסולם

או בחבל אבל מי שלא השיג מה יעשה אז כתוב
המור שבא מחזיר על המותב אבל [ __ ] בית

המקדש נהייה ניתוק רציני
מהמאורה כל כך ולומדים את התורה בחיצוניות

ואז את נקודת הקשר אין לנו אז הוא קיבל
רשות מלמעלה לתת סולם ולהוריד לנו את

הדברים עד אלינו כמו שאומר שאפילו מעיין
בינוני יכול

להבין והוא עשה חידוש גדול בעולם הוא פשוט
ביאר את כל חכמת הקבלה צריך להשקיע ללמוד

את זה לעיין בספרים להתייגע אבל יש את
האופציה הזאת זה לא היה

פעם כמו שהוא אומר שבזמן הדו מור מיקולי
שן היו צריכים או בזמן לפני הבעל שם טוב

היו
צריכים סיגופים שבע חוכמות חיצוניות מלא

דברים קשים עד שיה אפשר בכלל להיכנס לפתח
והוא הוריד את זה שאפשר פשוט ישר להיכנס

זה קשור גם למצב הדור למצב הנשמות אבל אם
באים קוראים את כתבי הארי את כתבי

המקובלים היות והתודעה שלנו בתחתית עולם
העשייה אז אנחנו מפרשים את הכל בהדמיה

הגשמית וזה חמור מאוד בעלי השגה אמנם לא
עושים את זה אבל רובנו לא בעלי השגה אז

הוא פשוט הוריד את זה שאפילו אם אנחנו
כולנו בתודעה

הגשמית הוא נתן לנו פתח וכמו שאומר בהקדמה
לתלמוד 10 ספירות באות קנה והפתח הזה

מאפשר
לנו להתחבר לדברים ולאט לאט להזדכך

ולהתחיל להבין את הענפים ואז גם להתחיל
להשיג

רוחניות וזה דבר גדול מאוד שהוא עשה
באמת אין

שיעור פשוט לקח את כל כמת הקבלה סידר אותה
ביאר אותה גם הכתבים לא היו מסדרים כי חלק

היו קבורים חלק התערבבו עם השנים בתלמוד
10 ספיות ה פשוט סידר את זה ממש לפי בסדר

וביאר את הכל ועשה שאלות ותשובות
ובאמת לא נתפס שנזכה להעריך את מה שהוא

עשה תורתו אגב תורת משיח זה נקרא תורת
השוואת

הצורה ומי
שרוצה משיח שידבק

בתורתו ובאמת זה לא נתפס לא
נתפס שני אזכה באמת להעריך את מה שהוא עשה

ולהידבק
בו

צדיק פעם בעשרה דורות יורא צדיק זה זה
מדהים לא נתפס

אפילו טוב
א נקרא קצת

מכתביו ובעזרת השם אומנם זה יהיה שיעור
למתקדמים אבל גם מי שלא מתקדם יכול להתכלל

בדברים אה בעזרת השם נעשה
ונצליח אז אני קורא זה מופיע

בהקדמות הסולם בגרסה

החדשה הקדמה שנייה שנייה לפרי חכם לפי חכם

סליחה בעזרת השם אני שמח שהצלחתי בכל זאת
לשבת ולהעביר שיעור

היום עם כל המניעות שהיו לי שאני אזכה
להתקל בבעל הסולם התפללו עליי כל הם מתפלל

על חברו נענ

תחילה
א

דה מה שאמרו המקובלים רק שנייה אני אעשה
פה איזה משהו

קטן אוקי
דוקי ד מה שאמרו מקובלים זה על לסות שם בן

ד השם בן ד' סליחה שהוא כולל לכולה ושמן
ולכל העולמות עד שגם עולם הזה הגשמי מסודר

בחותמו שהוא עדות על כוח הפועל בנפעל וכל
רום יידון וידון כי הם זרע ברך השם דהיינו

שם הווייה הוא השם

המרכזי השם
המשותף שהוא כולל את

הכל כי הוא מייצג את
צד

כוח הבורא התגלות כוח הבורא שבבריאה את
הכוח שמעל

הטבע
אלוקים זה הכוח שבטבע והוויה זה מעל הטבע

שזה השם הכי גבוה שמבטא את הבורא יש גם אק
קל צבקות שדדי וכן הלאה אבל הם נביאות השם

המרכזי זה שם
הווייה הוא הכלל של כל

השמות מה זה שגם העולם הגשמי מסודר בחותמו
דינו גם עולם העשייה הרוחני הוא נקרא גשמי

כי הוא מייצג את בחינה ד' הוא בבחינת חותם
ונחתם לכן גם הוא מסודר על פי השם

הזה אפשר להגיד שגם בהדמיה
הגשמית זה מסודר לפי השם הזה וזה באמת

מסודר רק בגשמיות יש את תמיד את ההסתרה וא
העיוות של הזמן

והמקום אבל אפילו אם אני אסתכל לא יודע על
כמשל בלבד על

ה לא יודע לתא בגוף שהוא מורכב

מ חמצן מיימן פחמן וחנקן אני אראה שזה גם
מסתדר לפי שם בן ד אפילו על כוחות הטבע

א כוח

אלקטרומגנטי הכוח החזק כוח האינטראקציה
כוח המשיכה אני גם מסתדר לי על

ד רק משל זאת אומרת אנחנו רואים שהכל בנוי
ככ גם ב dna

רואים ד בכל דבר כי זה
התבנית של הבית

המציאות סוד שם המפורש הוא סוד שם
אב אשר אין לגלותו זולת למי שגון וכדאי

וגם למי שהוא חכם מבין מדעתו פהל פה לא
זולת אשר אז אפשר להבין כ חוכמת האמת על

בורים כי תכונתם לא זולת על בוריה
דהיינו לא מדובר פה

על שמות שאדם מדקלם זה רק סימן סימן מובהק
כמובן אבל זה רק סימן אז על מה מדובר שם

מורה על השגה מה שלא נשיג לאנד הו בשם אז
זאת אומרת מה זה לא לגלות לא לגלות בספר

לגלות בספירה מלמעלה מי שלא במדרגה שהוא
הגון דהיינו שקנה את הגיונות של האמונה

שזה עושים בסוכות אז לא יגלו לו מלמעלה את
השם המפורש של הבורא את גדלות ההטבה את

ההשגה האלוקית השלמה זה בבחינת צמצום

הא' ואם הוא משיג את זה הוא משיג הכל כי
זה המדרגה הכי גבוה הי הכלל של הכל כמו

רשבי ממדרגת יחידה זה שכתוב יעיב חוכמת
לחכימין

ומנדי ליודעי בינה ששם המפורש הוא שורש כל
החוכמה ובינה שבכל העולמות היות והוא

הכלל ואם אתה אחוז בשורש יש לך ממלא ענפין
לגמרי אומנם אם אינך אחוז בשורש אי אפשר

כלל לאחוז בענפי יפה אפילו בענפי אתה לא
אוחז הייתי אומר לפחות בענפים אני אחוז כי

אני מתחיל מלמטה אבל לא אם אין לך את
השורש גם את הענפים אתה לא משיג למשל חלק

א' בתלמוד עושה ספירות שהוא החלק הראשון
האמת שהוא החלק הכי קשה ליודעי חן למה כי

רק שאתה משיג את חלק טז באמת אז אתה מבין
את חלק א' על

בוריו אז מתחילים מהכלל שנקרא נפש עיה אבל
באמת רק שאתה משיג את הכל אתה מבין את

הכלל הגבוה
יותר לכן מה זה לא מגלים את השם גילוי

הכוונה גילוי רוחני השגת אלוקות לא
דקלומים בספר עם זאת הסימנים פועלים בהתאם

אז הוא לא מדבר
איתנו בספרים רק על דרך רמז כן הסטרי תורה

זה כי כי בסימן מתאמים את הסימן לסיבות אז
אין טעם לדבר על משהו שאתה לא אמור להשיג

לכן רוב התורה עוסקת בצמצום ב כל התורה
עוסקת בדרך התיקון של צומצום

ב ולא בדברים
אחרים זף שכתוב יעיב חוכמת לחכימין ומדין

לודי בינה אומנם כבוד אלוקים מסתר

דבר ושום חכם מחכמי האמת עוד לא
גילה משם זה בספר ולא כלום אלא כל הכתוב

בספרים ה סוד התפשטות השם סג שסג הוא רק
ענף קטן המתפשט מאו שהוא המעבר לנורי לאין

של השם אב על ידי צמצומים נודעים לידי
חן חכמת נסתר כן אז שסג זה על ידך התיקון

יותר צמצום ב עניינים של תיקון של השפעה
מי זה מדברים מי זה משיגים זה רוב העבודה

גם אם יגלו את ה גם לא רק בגילוי של
הספרים אלא גם הגילוי של

הספירות
שם גימטריה ספר יכול להיות גם הגילוי של

הספירות האלוקיות למי שבע ל השגה
רוחני לא יכול להשיג מהעניין הזה כי יש

וירת כלים הוא מתעסק בדרך

התיקון אלא רק במדרגות מאוד גבוהות כמו
שכתוב במעשה

מרכבה שהוא מבין

מדעתו ורק ביחיד אם הוא השיג את יחידו של
עולם וכולי וכולי ב ואחר שהשם יתברך נתן

בליבי יק יפה בליבי לגלות באיזה שיעור
שיעור מלשון שער את את המכסה עלותה על

חוכמת
האמת כדי להקל על עובדי השם להתפתח בחוכמה

בבחינת הרותה דלתתא דן היצר הרע שורה אלה
בלב פנוי

מחכמה שעל כן נאמר ובכל חכם לב נתתי
חוכמה שמוכח עובד השם להיות מוכן בחוכמה

כפי מה ש משוער ממנו יתברך לבחינת התרות
דלתתא עד שיהיה נקרא חכם לב כמו שכתוב

בהקדמת עץ החיים אשר מסוגלים בייחוד ספרי
הקבלה לפתוח חמת לב לעיינים כמו שכתב

המארח הו היות והתורה המצוות לא באו בשביל
הדבר החיצוני בעולם הבא אין בכללל גשמיות

מה תעשה שמה תניח תפילין חיצוניות אין שם
תפילין חיצוניות מה תעשה לא

צחוק אלא זה בא לדבר
הפנימי לכן חייב את התיקון הלב

הרוחני את מדרגת האהבה מדרגת היראה לפי כל
אחד

במקומו ואם לא
אז בעיה תחזור בגלגול כמו שכותב בהקדמת פי

חכם הראשונה אגב חשוב לצאן שהלב זה לא הלב
שאתם מכירים או אני מכיר למה כי בלב יש

המון מדרגות לנו מגולה רק חתיכה קטנה מהלב
שנתונה למוגבלות של זמן ומקום צדיקים או

בעלי עבודה שעולים במדרגות כל פעם נותנים
להם חתיכה נוספת מהלב שלהם כי הלב זה לא ה

לב הגשמי זה רק משל כמו שהלב דופק ומביא
חיות לכל האיברים ככה ההראה שבאדם דופקת

ומשפיעה לו את החיות ואת
הנפש לכל האיברים הרוחניים שלו אז זה רק

סימן וכמו שהמוח נותן את הפקודות של הקיום
ושכלול לגוף ככה המוח הרוחני דיין ראש

הפרצוף מהווה ומקיים את הפרצוף הרוחני ואת
הגוף הרוחני אז הלב ז לא הלב הגשמי לא הלב

הבהמי אנחנו מתחילים מזה כי אין ברירה
אחרת אבל הלב מלשון לב נתיבות החוכמה זה

לב רוחני והוא לא מגולה לנו בכלל אנחנו
מתחילים עם חתיכות מאוד קטנות מהפאזל וזה

לטובה הסברנו את זה בקורס קבלה למתחיל
תשלמו את זה שם ותעשו לייק על הדרך לייק

רשי תיבות ליש קליפה או ליש קדושה תלוי
וכיוון שראיתי רוב הזמה והכסיל שני תגבר

בדור הזה עד שעזבו את השימוש בספרי הקבלה
לגמרי ונמנה מה מעורם חס ושלום היות

ותורתם נעשית להם המוות ועוסקים רק
בחיצוניות החיצוניות

החיצוניות חס ושלום אמרתי עת לעשות לשם
הפרו תורתך והסכמתי בדעתי אחרי ישוב הדעת

ארוך אגב אחרי ישוב הדעת ארוך לגלות קצה
החוכמה

במשענת לפני פשוטי עם בית יעקב שיהיה להם
אחיזה בדברים העליונים הכמוסים ונחתמים

בלף הזכאות דהיינו
תבעות שמתוך כך התקרבו הלבבות בשימוש

הזוהר וכתבי הרי זל זה מראה כמה אכפת לו
מהכלל באמת זה לא לא נתפס הרי אנחנו או

אני אני מלמד אחרים זה בשביל כבוד בשביל
עולם

הבא יעריכו אותנו מכוונים קצת לשמע אבל זה
אחוזים בודדים אבל פה אשכרה בן אדם היה

אכפת לו מעם
ישראל באמת אכפת לו לא כדי לעשות עליך

עולם הבא לא זה לא משהו שהוא אנושי אתה לא
אי אפשר להבין את

זה זה באמת אדם שהוא אלוקי ביטל את כל
ה זה לא

נתפס שאיין התפתחות לב בחוכמה זולתם אגב
דיק יפה למה כי זה הצינורות אין צינורות

אחרים וגם רק בבחינה יותר מזה אפילו
הצדיקים בדורות הקודמים שהיו בעלי השגה

היו מוגבלים בהשגת בלי כתבי הארי או בלי
השגת כתבי הארי למשל הרמבם היה בעל השגה

עצום הוא היה בעל השגה שלא תבינו לא נכון
הרבה אומרים הוא לא היה מקובל הוא היה בעל

השגה
גדול יש אומרים למד קבלה בסוף ימיו לא

משנה אבל היה בעל השגה גדול פשוט יש דרגות
בהשגה של הקבלה כנגד חוכמה בינה תפארת

ומלכות וחוכמת הקבלה היא מייצגת את מדרגת
החוכמה או או בחינת ד' מצד ההמשכה שהיא

הכי מפותחת כנגד מדרגת המדבר והיא בעצם
הצינור הכי גבוה להשגה עד כדי כך שגם

צדיקים גדולים בדורות קודמים היו מוגבלים
בהשגת בלי חוכמת הקבלה הטהורה כפי שארי זל

הוריד אותם כל שכן אנחנו לכן אין דרך אחרת
כי זה הצינור ואם הם היו מגבלים בהשגת

למרות שאפשר גם פשט והגמרא להגיע לשגות
גדולות ולא בדורנו אבל באופן רגיל

וטהור וכל הצדיקים הם הם הם למדו את זה על
פי סודות התורה תראו באביר יעקב איך שהוא

מסביר תראו ב
כתבים מה שמרח אומר כי לא פסקו כפי רצונם

אלא מתוך פנימיות התורה
כנודע אבל אנחנו שאנחנו כל כך רחוקים על

חת כמה וכמה עוד מה והסברנו את זה בהקדמה
על פנימ מסבירות בהקדמה לתלמוד הספירות

ובעוד מקומות
ש אנחנו מה זה אנחנו זה נשמות שחזרו

בגלגול להשלים את צדות התורה שלא תקנו לכן
היום זה פתוח ומותר ללמוד כי השלמנו את

הדברים האחרים גלגולים קודמים עכשיו נשאר
לנו להשלים את זה לכן אנחנו אין דרך אחרת

ו זוהר שיר השירים הרחבנו בזה שם וגם רק
בבחינה ד' של בשם בן ד' שהוא את התעה בסוד

אבר העם כמו שכתוב
בספרים והנני מבאר ומפרש ם קשה רוב

עניינים הכמוסים והנסתרים ש בחוכמת האמת
והעיקר לפרש את הידר רבע וידר זותה וספר

דצניעותא וכל ספר עץ חיים בדעת ובינת
לב גלו כספר השמיים מאוד ושם יש את יג

התיקונים את הכללים את היסודות ומתוך
שמבינים את הכלל והיסודות אפשר להבין את

הכל אגב אומר במקום אחר שאם תבין את ספראי
טוב תבין הכל אבל יש עניין קודם כל להבין

טוב טוב את בעל הסולם ולא לערבב בדברים
זרים והוא גם את זה כותב אני למשל שהייתי

צעיר למדתי הרבה דברים וכשהגעתי לבעל
הסולם הנחתי את ידי מרוב הספרים למרות ש

לי רצון גדול בעיקר כשהייתי נער להמשיך
ללמוד בהם לא נגעתי בהם והתמקדתי ובלס לא

התמקדתי בו מספיק אבל התמקדתי בו היו
תקופות שלמדתי רק פרי

חכם אבל נהגתי כמו בעל הסולם שווקים לימדו
השקפה אם ברי חכם זה קצת יותר מהשקפת אבל

לא משנה זה דוקא מתקדמים ומתקדמים אבל לא
נורא אבל ברוך

השם לא נגעתי עכשיו אחרי לא יודע 18 שנה
התחלתי ללמד תניה לפי בעל הסולם רבי נחמן

מברסלב ועוד דברים אבל רק אחרי שאתה יודע
טוב את היסודות כי אם לא אנשים מערבבים

וטועים אני יכול להגיד שעכשיו שאני ניגש
לכתבים האלה גם אז ידעתי אותם האמת הייתי

יכול ללמוד אותם נכון לניו דעתי
אבל זה עדיין לא היה נכון אבל עכשיו אני

בהחלט ניגש לזה ממקום
אחר

ואגב שרואים רואים שכולם דיברו על אותו
דבר רק באופן רגיל אין לנו את הכלים להפיק

את זה מהם ובעל השלום הוריד את זה כדבר
שלם והם רק חתיכה מהפאזל לא בגללם

בגללנו לכן בעל השלם הוא כלל ואם אתה משיג
את הכלל כמו שאמר את שם אב או שג לענייננו

אז אתה משיג את הכל ג' אמנם תדעו נל אף על
גב

שנתתי פנים מסבירות למכות כללות החוכמה
כמו שייראה המון בבורי אינו עוד כלל שיעור

שלם אלא רק מפתח בערך אוצר של אבנים טובות
ומרגליות אשר הרבה אנשים בלו רוב שנותיהם

בהיקפם את בית האוצר סביב סביב ולאו לפתוח
הפתח וימותו ולא בחוכמה וכן בא איש אחד

והמציא בחוכמתו מפתח אשר מיום ועכשיו כל
מי שייטול המפתח בידו יוכל לפתוח בית

האוצר יתיישר עון רו כי כן שיעור חוכמתי
וכול ביורי בספרי הזה רק מפתח לבד אמת כי

מעבר לזה זה עבודה פנימית של האדם ושכלול
פנימי בתוכו ובתודעה שלו אבל עצם זה שיש

לך מפתח זה כבר דבר
גדול ואל תטעו שזה עצם האבנים טובות

ומרגליות שעדיין המה חתומים ונגנז בתוך
בית האוצר פנימה רק השתדלו להבין את כל

דברי בספר הזה ובו תפתחו לבבכם בכתבי הרי
בזוהר הקדוש עם זאת לאני הו דעתי אני

אוסיף שהוא כותב את זה על הספר הראשון שלו
אבל אחרי זה הוא כן בואו נגיד שכלל ברמה

מטורפת את המפתח שלו בתלמוד 10 הספירות
אבל עם זאת הכלל הזה עדיין חל כי הוא נתן

את הכללים יש עוד הרבה מה להבין מעבר
לכללים וזה על ידי עבודה פנימית של האדם

והתפתחות ורואים שהרב ש עשה את זה והוריד
לנו עוד וכל דור חכם מסייף ועוד ועוד אבל

זה רק המפתח זה עדיין נשאר המפתח הוא לא
קרא לזה שתם סולם כי אתה צריך להשיג את זה

באמת כדי זה נקרא שאתה באמת פתחת שתשיג את
הדברים בפנימיות בתודעה שלך זה לא עניין

לימודי אתה יכול לדעת טוב ואתה לא משיג
בנפש כלום או ש זה מאוד

רחוק חכם לב כתוב אנחנו צריכים להשיג את
פנימיות הדברים אבל זה כבר עבודה וזיכוך

שלוש שנים חמש שנים ליתים גם 30 שנה כל
אחד על פי

דרגתו אשר בפעם אחת בארצת
השם רגע ובוא תפתחו ליבכם בכתבי הארי

בזוהר הקדוש בקדושה וטהרה תשיגו כוח ועצמה
אשר בפעם אחת ב צות השם תפתחו את העצור של

האבנים טובות מרגליות כמו שאמר הכתוב
במלאכי הנה אנוכי שולח מלאך בפני דרך

לפניי פתאום יבוא אל בית האדון אשר אתם
מבקשים ומלאך הברית אשר אתם

חפצים ואל כן
ביררתי לפרש רק בסוד בשם בן ד' ודרכיו

יתברך שזה הכללים של הספירות של העולמות
של

הפרצופים של הכל כדי שוכל להרחיב העניינים
עד הציורים דעולם הזה הגשמיים דנו במסגרת

ש
הענפים כי רק זה השם מתפשט בדרכיו עד

תכונות הציורים הגשמיים שבגוף האדם על רמך
ברו גידה וכל מקריו ושר הבריות למציאות

ממקררים בסדר כתוב ומסריח זה אלוקי כמובן
ברוך השם לימדנו את המאמר אחד הקשים של

בעל הסולם שנקרא מבשרי אך זה אלוקי
והסברתי שם שהוא לא מתכוון לגוף הגשמי

הנפסד אלא מפרי הכונה לרצון לקבל שזה
הבחינת עולם מעשייה שזה ירידה לדה האחרונה

אבל עם זאת אפשר לראות את זה גם בהדמיה
הגשמית

כסימן אבל הסרי חזה אלוקי לא מדובר על
הגוף הגשמי אלא כסימן כי הגוף הגשמי הוא

שונה מה הוא בחומר נפסד אבל אם אני פושט
אותו מזמן ומקום אז על זה

נאמר לכן הוא אומר בעצמו שלא מדובר על
ציורים גשמיים חס ושלום אוחד משל ודמיון

אז למה הוא כותב פה הורדתי את זה על
הציורים הגשמיים אלא רק לעניין סימן ואתה

צריך לפשוט את זה מעבר והוא מסביר את זה
בהרחבה בכתבים בתלמוד 10 הספירות פה מדבר

באופן קצר מאוד ד' בעניין ד אותיות הלו
מתבהרים בפרק כ וצמצום בפרק ב' בעניין

התפשטות פרק ב' של פי חכם בניין התפשטות
אור אנסוף ברוך הוא לעשות כלים שהם כולם

דרכי השתלשלות הכלי המתחת מאור פשוט שעלה
ברצונות יתברך להענות לנבראיו שזה המחשבה

הוא סוד אור
ממשי טוב אני אקרא יותר לאט אני לא א צלן

דבו יתברך
הפועל

וכוח והכוח והפעולה וכל הבחינות הם אחד
ממש ועל כן מכנים אנו את אור הפשוט המתפשט

לכלל העולמות בבחינת מחשבה שהיא ערך הישר
ונגדו בשם זה זה השורש ששמה הכל בא באחדות

מצד כוחו של
העליון ושם אין את ההשתתפות של ה תחתון

מחמת עצמו לכן זה כל זה משוייך לפעולת
העליון התחתון וזה בגדר

המחשבה פירוש דכל שם הוא גדר לומר שאנו
יצא

מגדרו על דרך טוב שאינו יוצא לגדרה
וכדומה שם מלשון לשום את הדבר לתת לו גדר

וכלי וממשות וזה ייתכן למי שיש לובד גדרים
אנו מכנים לו גדר אחד מהשניים אבל כמו

שהוא יתברך פשוט כן אורו פשוט בלי שום
צדדיות חס ושלום ועל כן איך אפשר לכנ אותו

בשם כן הרי אין בו שינוי איך אני אם נתתי
שם זה אומר השגה גדר איך זה יכול להיות

דבר כזה אומנם נכנה נכנה הו מחשבת נס ברוך
הוא היות ואנחנו מדברים על הרוע המתפשט

ממנו במחשבת הבריאה ללמד בה שגם הבריאה
בכללה יש בית צדדים

דהיינו מחוייבת המציאות או אפשר המציאות
תכף הוא יסביר את זה ואני אסביר מה יבאר

מה הוא אומר והנה הגיעה לנו הקבלה הנאמנה
שהבריאה הוא אפשר המציאות ואין הבורא

יתברך מחוייב לבר אותה חס ושלום ברור הרי
הוא לא זה לא כמו שאומרים הקבלה היא מדע

אתה מושך את הבורא עם חוטים לא הקבלה היא
אמונה הבורא לא מחוייב כי מה זה חיוב סיבה

של רצון לקבל שמכריחה את הדבר מה זה סיבה
חיסרון אבל הבורא לא פועל באופן כזה כי

הוא
בורא לכן הבריאה או לשון בחירה גם היא

אפשרות הבורא לא
חייב הוא לא מוכרח באמת אין לנו השגה בזה

למה הוא ברא את הבריאה
למה כי אין שאלה בעצמותו דיינו אין חיסרון

בעצמותו אין לנו הסגה בזה אגב לעולם לא
נשי גם אנחנו רק יכולים לקבל שזה ככה

אנחנו רוצים להיות
מושרים ועל זה

גדרו מנוזל מתוך מה שהשיגו האור בכללו
שמתפשט לבריאה בשם

מחשבה כלומר כך עלה

במחשבה ומבחינת האפשרות של לעלות גם כן
ונמצא שמחשבה יורה

לנו גדר
האפשרות ולה הפוקה

המחוייבת שאינו נקרא מחשבה אלא כוח וטבע
וחוק אמנם יותר מכינוי זה אי אפשר כלל

לכנות האור הנמשך להתעבות בבריאה זה השם
הכי זך והדין שאנחנו יכולים להשתמש בו כדי

לבטא את הזכות של רצונו לטיב לנבראיו
כי אין גדר חס ושלום באור הנמשך ממהותו

כמו במהותו עצמו ודייק זה דבר חזק מאוד
הסברנו את זה בפי חכם עצמו שלימדנו כדאי

מאוד ללמוד את זה בדם הזה מתקדמים אבל יש
שם יסודות מאוד

חזקים בחוכמת האמת וברוך השם
זכייתי ללמד את זה לא את הכל אני רוצה

ללמד את מה שיש בעזרת השם בצורה מאוד טובה
ובהירה עדיין זה למתקדמים אבל זכיתי אז

כדאי האמת מי שזה קבל שם מסעדות חזקים

מאוד זכייתי כאילו תוך כדי הלימוד עלו
נקודות מאוד מאוד חזקות בחוכמת האמת אז

כדאי להשלים
אותם

אמנם כן כי אין גדר חס ושלום באור הנמשך
מהותו כמו במהותו עצמו אז זה דבר חזק ש

האור מתפשט מעצמותו הוא הוא נחשב כמו
עצמותו למה על דרך הלשון כל פרט כפוף ל

לכלל בהוא נמצא לכן ד וור מתגלה בצורה של
יש מיש והוא נמשך מעצמותו אז ממילא אפילו

האור שמתגלה בבריאה במחשבת הבריאה בבריאה
הוא עדיין על פי הכלל

של און בשינוי למה כי הוא נביאה מעצמותו
לכן הוא תחת הכלל של עצמותו אבל שונה מזה

הרצון לקבל שיצא מעצמותו בו ודאי יש שינוי
דרך אילוף

ותמורה אם כי מצד הדוקות של ה במציל אין
בו דרך לוף ותמורה כי הוא בשת

הצורה אבל מצד טבעו הוא שניות הוא חלוקה
הוא בר

מעצמותו אבל בבריאה יש גם את הנברא שזה
חידוש זה יש מעין השם בורא מתייחד רק על

החידוש דינו המצאת יש מעין ש בבחינת חומר
של הכלים בלבד המוגדר בבחינת הרצון לקבל

שבכל מהות שבאח אחל זה בעצמותו יתברך בטרם
הבריאה עוד אומר בפתיחה ועל כן נמצא

שהרצון לקבל האמור הוא כל החומר של הבריאה
מראשה עד סופה עד שכל מיני בריות המרובות

מקרין שאין להן שיעור ודרכי הנהגתם שכבר
נתגלו ועתידים להתגלות אינם אלא רק שינוי

א אלא עינם אלא רק ערכים ושנויה ערכים של
הרצון

לקבל וכל מה ש הובע בהן באותן הבריות
דהיינו השפע אינו מחודש כלל והוא נמשך

מצחיות יתברך יש מיש לכן האור המתגלה
בבריאה הוא מבטא את ההתראות של המאציל

בבריאה לכן הוא על פי אותם חוקים זקים
והורים של

עצמותו שאיין בו שינוי והשגה והוא אפילו
בגדר עצמותו לפני שמתלבש בנשמות זה דבר דק

מאוד והנה צורת המחשבה הגיעה לנו הקבלה
שהוא לענות לנבראיו מה הקשר שלנו לבורא

איך אנחנו מגלים אותו כמשפיע שרוצה להטיב
לנבראיו

למה לא מרגישים את זה בתחתית עולם העשייה
כי זה תחתית עולם העשייה צריך

לעלות שזהו סוף מעשה במחשבה תחילה מהמחשבה
תחילה לטיב לנבראיו מה הסוף שגם המלכות

תתגלה את
זה בכל מה שהלב יחשוב ולערער ודייק היטב

כן וגם מה שהלב יכול לחשוב ולערער לעתיד
ועוד לא השגנו כי יש הרבה דברים שאנחנו לא

יודעים בכלל
שקיימים שנזכה א ורצון המציל הוא חוק וכרך

בנ אצל ונברא כמובן כן הרצון בעליון חוק
בתחתון זה חוק מבחינתנו יותר מזה זה החוק

של
החוקים שאנחנו רוצים להיות מאושרים שאנחנו

רוצים לקבל את ההטבה זה תמונ בנו אומנם
בתחתית העולם העשייה אנחנו משיגים את זה

כאילו רק בהדמיה גשמית רק בצעצועים ככל
שהאדם מתפתח הוא מגלה את זה בעוד עוד

מערכות של רצונות כי מחשבתו יתברך הוא
פעולתו כן

הרי מבחינתנו בעליון המחשבה הא צם
הפעולה כטבע

האור אבל אצלנו המחשבה נפרדת מהפעולה כי
מחשבה זה בכוח ופעולה זה בפועל זה דברים

שקורים רק בצד הנברא בצד הרצון לקבל אבל
מצד העליון המחשבה ומעשה זה אותו דבר אין

הבחן זה אור פשוט ההפכה הוא רק אצלנו
בכלים

שלנו נמצא חוק טבוע בנצלוביץ

המכונה כתר שעצם המחשבה מתפשטת בכוח השורש
יסוד

חוכמה ששם הרצון לקבל הגדול אבל רק כחומר
גלם אומנם לא נשלם בחינת הרצון בנעל תר

מגבי רצונו מטרות דלתתא להוסיף המשכת שפע
יותר משיעור שיש בו שזה בחינת הבינה כבר

שהוא יתעורר מצידו לקבל כי בחוכמה זה בא
מצד העליון כמו הוא בר במ אמו אבל בבינה

הוא כבר התעורר אני הרגיש את עצמו ו כן
היה מוכרח המחשבה היא מתפשטת לפעול בעצמה

התחזקות רצון לקבל הנאתו כי הרצון כי רצון
המציל מודב בו בכוח על כן יצא זה לפועל

בהתגברות ממה שיש בהתפשטות שלו והיינו כדי
שיצא הכוח אל הפועל זאת אומרת הרצון עבר

שלבים של
התפתחות וההתפתחות הזאת מאפשרת לו להרגיש

את הרצון מצידו
עצמו ואם זה הי רק כאילו בחינה אחת זה

כאילו בא מצד העליון אבל התפשטות הזאת
התפשטות האור והסתלקו עשה את הכלי ראוי

רצוי
לתפקידו שזה סוד המוזכר בעץ חיים כאשר

התפשט כן התעבה כלומר שעצם המחשבה היא
צורה אחת

ומיוחד ופשוטה רק להנות לנבראיו מה זה
הבורא רצונו לטב לנבראיו ככה אנחנו משיגים

אותו וכיוון שמחשבתו הגמר פעולה על כן
יתפשט כללות כל האור שבכל יכולתו לנות תכף

ומיד על שלמותו האחרון דהיינו במחשבת
הבריאה הכל כלול כל מה שהיה יהיה ועתיד

להיות וגם מה שלא
יהיה אומנם כוח של הרצון להנות עוד לא היה

מגולה דהיינו מצד הנאצל עצמו תרם שהתגבר
להוסיף בהמשכה מהשורש ביתרות דלתתא

ודייק היות וזה רק מינת חוכמה וצריך שזה
יגיע גם למלכות כי במלכות הוא מרגיש ש

ההשתוקקות באה מצידו שהי שלו עצמו בחוכמה
העליון נתן לו אותו הוא כמו הובר הוא לא

מרגיש עדיין שזה שלו אבל ההתפתחות בחוכמה
נפלאה מאפשרת לו להיות שותף להשתוקק

שלו ויותר מזה בבחינת ד' הוא מרגיש שזה רק
שלו על כן כאשר התפשט אור הכללות של

הבריאה תכף נתא בה כלומר התגבר להוסיף
שיעור שפעו מהכתר ולזה נבחן תכף אור

ההתפשטות הכללי בשם חוכמה ו בינה חוכמה
נקרא עצם ההתפשטות הכולל כל עצמות השפע עד

שלימותו
האחרון ושבה עדיין הרצון להנות ממנו יברח

לא יצא לפועל אלא הודה בכוח ובינה נקראת
במה שנתגלתה הכוח לפועל ומשכה שפע חדש

יותר ממה שהוכן באור ההתפשטות מהכתר בכל
יכולתו אה סליחה והמשכה זא דבינה מכתר

נקרא אור ד חסדים שהוא עומד רק להגדיל
מידת הקבלה של הכלים מאחר עצמות השפע בכל

יכולתו כבר נשלם בספירת החוכמה זאת אומרת
הבין הבא יותר כדי לתת הרגש עצמי שורש

לרגש עצבי כי דווקא שהיא ויטרה על האור אז
היא הרגישה כמה היא רוצה לקבל אומנם

הרגישה שם כשורש אחרי זה היא עוד התפתחה
הסברנו את זה בקורס קבלה למתחיל וזה סוד

ג' ראשונות כחב שסודה הוא ק ד קוצו של י
הוא כתר וי ה ה התפשטות או החוכמה וה אילה

הוא סוד בינה שהתגבר עוד להמשיך תוספת אור
מכתר וכל איזה אור של דבקות וכל בחינת

עצמות הש אפה שישנה בעתידה להופיע עד גמר
התיקון כבר צרור בספירת

החוכמה כן כי יש מקור להכל כמו השמש היא
המקור לכל המוחין ואנרגיה פה כמובן יש

מקורם מעליה זה לא פתאום ככה סתם לפי החשק
שלי או שלכם אותו דבר מצד כלילות

המציאות וכל בחינת השפע של הגדלת כלים עד
גמר התיקון מה שעושים בספירת הבינה כי יש

כללים לכל דבר זה לא קורה סתם או פתאום או
מקרה אין דבר כזה זה הכל יש כלל ללכל דבר

שורש להכל רק בגשמיות זה מוסתר לנו כדי
שנתקן

מצידנו וזה ו רק

שנייה וזה שורש וזהו שורש בוצינה
דקרדינותא הגנוז במאי בינה דרז אות קטז

דקרדינותא הוא סוד החושך דיינו הכלי קבלה
שמבחינת חושך בארך המציל ופחי לו היות

ומציג צג את צד המילוי והשפע והנאה מייצגת
צד החושך והחיסרון דלא יצויר בנצה א' שום

עניין צורה הפחית ממצי משום דלא יצוה
חלילה במציל שום בחינת גדר שייתכן להיות

הפחי שהוא כל יכול וכלם יחד כל מיני
הפכיות מה שהלב יכול לחשוב וערר דיינו

מבחינת חוכמה שמייצגת את
הרצון של הנברא אבל שבא בשורש מצד כוחו של

העליון והמציל
לכן היות והוא ברשות כביכול ברשות אמו השם

לא ניכר בו החיסרון והנפרדות ויש בזה
עניין עמוק מאוד כי מצד העליון אין שינוי

אז זה מתבטא אפילו ברצון שמתגלה מכוח
העליון לפני שהנברא גילה אותו מחמת עצמו

גופה זה דבר דק אבל זאת אומרת כשהרצון
לקבל בחוכמה יש לנו כבר רצון לקבל אפילו

הרצון לקבל הגדול אבל היות והוא בא מצד
כוח העליון אז הוא לא ניכר לנפרדות וזה

דבר דק אבל כשהנורה מערב את עצמו ואת
המודעות שלו והשתוקקות שלו אז זה נקר לדבר

נפרד אבל זה טוב ככה יש לו כלי אמיתי משלו
עצמו אבל עם זאת יש פה רעיון עמוק מה

שבבחינת החוכמה או גם בבחינת האינסוף
שכנגד המלכות האינסוף שכנגד החוכמה הכללית

שם זה בא מכוח העליון אין שם אבחנות למרות
שיש שם רצון לקבל אנחנו באמת לא תופסים

איך זה אבל זה

ככה ואם הייתי אומר שיש שם הבחן כאילו
לכאורה יש במציל אבחן למה הרי אני ממלא לא

מדבר מעצמותו אף פעם נכון אבל היות וזה
כמו מייצג את

המחשבה
שנובעת ממנו במקום המשותף בינינו אז היא

גם על פי אותם חוקי
שלמות

של עצמ שאין לי השגה

בהם לכן מצד המחשבה העליונה כל ההפכים
נמצאים בשלמות ואחדות איך אין לנו השגה

בזה כי אנחנו
חלקים אומנם לעתיד

לבוא נוכל להשיג מזה באופן מסוים שנגיע
להשתוות הצורה אז יהיה לנו גם את כלי

הקבלה הגדולים וגם נהיה באחדות אבל לא
נשיג את זה כמו שזה היה

שמה
כי מבחינת האינסוף מלכות האינסוף היה לה

שינוי צורה אבל בחל זאת הייתה דבקה במציל
איך זה יכול להיות זה יכול להיות מצד

הבוראה כי הוא יכול לעשות
הכל באמת דבר דק אבל מבחינתנו לאחר הצמצום

אין דוקו במציל האן סוף לא דובק בעיגול
בלי השתוות הצורה מצד

הכלים אבל עם זאת זה דבר חזק מאוד למה כי
אומר לך קודם כל תדע מצד העליון הכל אפשרי

אין
בעיה אבל מצד התחתון יש פה שינויים

והגבלות
ועל כן רק צורה זו היוצאת מגדר המאציל

בהופכי המוחלט ועל כן נקרא חושך הופכי
מהאור

ודוק באמת גם דומה לעולם הבריאה שהוא חושך
ביחס לאצילות וזה סוד המוזכר בזוהר כתר

עילה או חם הוא לגבי עילת כל
האילות דהיינו ששחור לגבי סיבת כל הסיבות

נה הבינה בזה שהתגברה לתוספת שפע מהשורש
נגלה בה הכוח אל הפועל שהוא נקרא בוצינה

דקרדינותא כלומר אור הנאחס בחושך דווקא
שהוא סוד אור דחסדים המגדיל את הכלים שהם

חושך כמו שהתבאר

לפנינו אזה מוסיף קצת גאבה על אנוכיות
ומשפר אותם ז והנה הבינה שנעשה עכשיו שורש

לבחינת כלי התפשטה גם כן מתחילה בכוח בלי
גילויי פעולה שו סוד תוספת שפע שהמשיכה

הבינה שנתפשט ויצא מהבינה שנקרא חגה כמו
שהתבאר לפנינו והנשר בכוח הפיני הד קרינות

הממה אמנם בעוד שלא יצא לפועל דהיינו שלא
ירבע בהכשת תוספות שפע אליו בבחינת הכוח

התפשטות הבינה נקרא זירן פין וגת אומנם
הוכרח הכוח לבוא לידי פעולה כנל הבינה היא

כמו שורש לחסדים כמו שהכתר הוא שורש
לחוכמה אם כי הכתר הוא שורש כולל

להכל לכן גם כאשר נתפשט גם התעבה ונעשה בו
עצמו בסופו התגברות להמשכת תוספת שפע שזה

סוד כלי
מלכות

שנסגור הקבלה בתכלית שלמות זה ברצון לקבל
הנאתו יתברך המושג כפי שיעור הרצון לקבל

אותו לא פחות ולא יותר כי מצידו יתברך אין
מידה ושיעור חס ושלום כן זאת אומרת אין

כפייה ברוחניות לפי החיסרון שאתה מגלה מצד
ההשתתפות שלך ככה אתה יכול להשיג את האור

אומנם עם תיקונים אבל מצד העליון הוא רוצה
להטיב בצורה אינ סופית אבל אתה מגלה את זה

בחלקים על פי ההתפתחות

שלך חשוב לציין ש זאת אומרת מדברים פה או
על העולמות או על ה ל לאחר הצמצום כי

באינסוף לא היה הבחנות זה בא מצד העליון
בבת

אחת וזה מידת הדין בבחינת שורש הו בחינת
התפשטות כלומר שצורת הקבלה מכרעת אם

התחתון ראוי לקבל השפע או אינו ראוי ונבחן
בשניים או דין הרפיה או דין

הקשיה שקטנות הרצון לקבל שיפו נקרא דין
הרפייה בשביל שרק מקטין כמות

השפע אבל עודו דבוק בעצמותו יתברך הקטנות
והגדלות מדובר מצד המודעות של התחתון כי

הוא כותב שבבחינת א' הרצון לקבל הגדול אבל
אין לזה

הרגש אומנם שיוצאת בחינה ד' את האור הגדול
מקבלים

בחוכמה אבל גדלות הרצון נקרא דין הקשיה
למה בשביל שמשתנה צורת המקבל מעצמותו

יתברך
דהיינו שצורת המקבל

הקשורה
לאינסוף לעצמות כפי שאנחנו תופסים את אותו

בבחינת אור אינסוף ז הורה השפעה של תאורה
אבל כאשר אני יורד לפרטיות לרצון לקבל

ההשתוקקות העצמית זה הצורה ההפוכה מההשפעה
אלא קבלה עצמית לגמרי אז זה הפוך מכפי

שהנברא תופס את המאציל בבחינת אור אינסוף
שהוא השפעה

טהורה שהוא הפחיד ברח אמנו בבחינת הצורה
ואל הוא לא כותב בבחינת צורה אני הוספתי

את זה כי השפה היא שפה קצרה ול כן נפרד
ומת שזו סיבת הרשעים שנקרא מתים שהם

המרכבה פרצופי הקליפות היות ומי דבק במינו
שאין בהם מבחינת השפעה ולא כלום וכל חז

דודין לגם הו דב דין היות ואחרי הצמצום
הדרך היחידה לדבקות היא השוואת צורה לא

השלמת צורה צריך גם השלמת צורה אבל במסגרת
השוואת צורה נכון אם אין השוואת צורה

לבורא שהבורא הוא השפעה תאורה
מבחינתנו או לשם הוויה יותר נכון אז אנחנו

לא מרגישים את האלוקות הבורא נסתר מאיתנו
לחלוטין

ונחתכים משורש החיים יתברך היות והחיתוך
שזה ה במנת לקבל הוא המפריד בין האור לכלי

כי פירוט גשמי בכשי
קלפות דהיינו קרדומות וגרזנים ופירוד

רוחני בשינוי צורה על דרך הופכיות ודק

ותצליח בזה כל מה שיש לעבוד עליו דבר דק
מאוד המצוות הם גם אמצעים לא העניין

המצוות באו לגרות אותך לטאר אותך לבוא
להשתוות הצורה ואם אתה לא משיג השתוות

מהצורה מהמצוות נעשות לו סם המוות כבנו על
זה בשיעורים המתאימים

ובנל תבין מה מובא
בספרים מבחינת מלכות אינסוף ברוך הוא שכבר

ראשו הספים מכל

המטמאים ד
יתכן לכנות בשם מלכות באינסוף ברוך הוא י

אם כן גם יש תת ראשונות
וכולי דירתי בפרק כ צמצום אשר מתחילה היה

אנסוף ברוך הוא ממלא את
המקום כלומר ד מחשבת הבריאה בכללה ש דרנו

לאל בבחינת הרצון ליהנות נתפשט מאנס ברכו
תכף בכל השלמות דהיינו שהרצון ליהנות יצא

מכוח אל הפעולה בכל יכולתו בזה הצורה
השלמה עתידה להיות לפנינו אחר ככלות הכל

שתת ראשונות זה מחשבת הבריאה או הכתר
והמלכות זה עצם הבריאה דינו בגדלות כלי

הקבלה בשיעור
האחרון שזה הורה לנו לשון הזהב של הרב זל

ואנחנו רק מגלים את מה שקיים בשורש
מצידנו בהשתתפות עצמית וזה דבר מאוד פילאי

ודק
ביותר שור אנסוף ברוכו מילה את המקום

דיינו המקום הרצון לקבל שורק לי המלכות
שוס את כללות מידת הקבלה םוא מילה אותו

בחיצוניותו כי הכלי הוא היה חיצוני לאחר
הצמצום הכלי הוא פנימי דהיינו על פי המסך

זה בתלמוד 10 ספירות השלים אלה הנקודה
בעצמה כ שתה את

עצמה בסוד מן דאכיל דלו דילה בית להסתכל

סתכלו או להסתכלות בפה
ודייק ובוא התחתון ולמד על העליון וממלא

תעורר דין הרפ שבתוך המקום כנל אם זאת
מסביר בתלמוד 10 ספירות ובפנים ירות

ומסבירות
שהצמח מת לחם ביזיון מחמת בחירה וקישוט

אלא צריך להגיד שהוא מדבר פה בלשון קצרה
כמו שכתב קשתה

בהתחלה אז מה זה הסוד מד חל דלו דילה לאחר
שקשה את עצמה אז תגלה רצון בעליון חוק

בתחתון אז יתגלה החוק של הבושה היייתה
חייבת להצטמצם

וממילא אני תעורר הדין הרפיה שבתוך המקום
קנל ואני כן צמצם את הור יתברך מן הנקודה

מסבות אז אפשר להבין את זה גם מהלשון שלו
פה אבל זה יכול לבלבל לכן הסברתי בחזר

והמשיך הורו התברך אל הנקודה בדרך קו דק
דיינו שיש עליון ותחתון על פי מידת השתוות

הצורה קו דק כי צריך לבנות את הכלים
האלה ולא היה מילה את המקום כבתחילה עדיין

מצד כוחו של העליון אלא על לפי מידת הביות
והמסך ש בתחתון שמסיבה זו נעשה בחינת ראש

וסוף בעולמות כמו שכתוב בעץ חיים וצריך
שתדע שהעברה ממקום למקום בעולמות העליונים

אינה בבחינת הדר ממקום א' כמו בגשמיות
לכאורה אם כי גם בגשמיות בפנימיות שלה

נראה שאין ההדר אלא בחינה תוספת שזה סוד
הוא תמורתו יהיה קודש דהיינו היות והכלים

הרוחניים
הם בשבות הצורה

למציל על כן אין בהם ההדר כי הדר זה העל
מנת לקבל שהוא נפרד מהכלל אבל אם אתה

מחובר על הכללתה באחדות אז זה
נהדר אז אם אתה בשבות הצורה הכלי לא נהדר

כי הוא דבוק בשלם אלא רק תוספת והתפתחות
כי אם אני אגיד שזה נהדר זה אומר שהוא חסר

והוא לא מחובר
לכלל אבל אם הוא בשבות הצורה ומחובר

לעליון אז זה נהדר כי זה הכל שרשרת אחת
גדולה ל השרשרת הזאת תהיה מחוברת בזמן

אחד פירוש דבר דבריו זל כי מתחילה לא היה
במלכות בחינת סוב וסיום משום דאור אינסוף

יתברך מילה את כל המקום אלא אחר כך
בהתפשטות ב לאחר צמצום נעשה בבחינת המלכות

סוף סיום לזהו ההתפשטות
דהיינו שמקבלים על פי ההויות והמסך אומנם

גם התפשטות א' נשאר על מקומו כמו שכתוב
בעץ חיים כן זת אומרת אין דו רוחני מצב

אין סוף עדיין קיים ששם השורש המקור להכל
רצונו להטיב לנבראיו אפילו המלכות באינסוף

נמצאת שמה שמקבלת את כל האור באמת לקבל
אבל זה קיים כמו מציאות של תת מודה שקיימת

בנו אבל נוסף לזה העניין של הצמצום אבל עם
זאת כל העבודה שלנו היא דרך

הכו אבל לא נהדר האינסוף זה עדיין קיים כי
זה הזרע של

המציאות לכן בגשמיות כאילו העברתי את זה
מפה לפה זה לא פה אבל זה לא ככ ב ברוחניות

על פי הכלל
שהסברנו ומה שאומרים איין ברוחניות אין

הכוון על אור הרוחני זה וודאי שאור לנהדר
לא צריך אפילו להגיד את זה אלא הכוונה

אפילו הכלים הרוחניים לא
נהדרים

ההשתוות הצורה למציל לכן לעתיד לבוא
הקליפות יעלמו למה דינו הקליפות זה

ברוחניות זה רק הצורה מקולקלת למה כי יש
בהם העדר או יותר נכון שהם תחברו לשלם אז

לא הה בהם
הדר אלא התפשטות א נקרא אינסוף בשביל שלא

נעשה סיום בבחינת המלכות והתפשטות ב נקרא
בבחינת יש וסוף יש סוף כי נעשה סיום

במלכות בסוד עד פה תבוא ולא

תוסיף וזהו שורש לדברי חזל מתחילה ברא
הקדוש ברוך הוא את העולם במידת

הדין ראה שן העולם מתקיים שיתף ימו מידת
הרחמים להתפשטות א' תרם הצמצום נתפ אור

מחשבת הבריאה ומילא את כל המקום עד סוף
שיעור גדלות

הקבלה בכל יכולתו אשר זהו שורש מידת הדין
שאחר כך עשתה הנקודת דין בעצמה בסוד רעה

שאיין העולם מתקיים דנו בחינת שינוי צורה
שלא רצתה נקודה לסבול על עצמה מי

ראה הבורא הבורא יודע הכל אלא הנברא ראה

וגילה את התהליך אומנם זה קרה שם אוטומטי
אבל אחרי זה בא מצד הנשמות ראה שצריך

שיהיה לי קודם דין כדי שיהיה לי מה לוותר
ולתקן אבל אני לא יכול להישאר בדין זה בא

רק כדי שאני אתקן אותו זה נקרא מידת
הרחמים אז שיטף ע מעדת הרחמים כי חזר

והתפשט אל הנקודה בבחינת קו שעניינו יכו
הכולל ת ספירות ראשונות היות ועדיין לא

יכל לתקן את העצם רק בהתקלות דרך זה
נתעלמה גם הנקודה בת ספירות שלה והבחינה

האחרונה שלה נשרה בלי אור היות והא גדלות
כ הקבלה והיא צריכה תיקון על סדר

המדרגה עוד מה שבא מלמטה בא לאט לאט
והרצון לקבל זה מה שבא

מלמטה מצד הרגש הנברא כדי שלא יתעורר
במידת הדין שהוא צד שינוי יצורה עדי כנל

נעשה סיום בבחינת המקום בסוד עד פה תבוא
דהיינו בבחינת י כו ד תתאה ולא תוסיף

דהינו להתפשט לבחינה אחרונה כמו שהוא
בהתפשטות א' ואתה תדע שכל ההשתלשלות דדרך

חילה ועלול הוסת שיתוף במידת הרחמים ודייק
כן יש פה עניין

עמוק שכל השתלשלות וכל העולמות
בא בשביל העניין הזה של ההשפעה של מידת

הרחמים קו אמצעי או חוזר
מלביש שזה מאפשר לנו להיות שותף זה דבר דק

האמת
א מאוד דק יש כל כך הרבה מה לדבר

מזה יש בזה דקויות
גדולות שאם כי אנחנו מדברים על זה ממטה

למעלה כי אין לנו השגה במעשה העליון
אבל זה מאפשר לנו לבחור לאהוב להיות

שותפים ולא להיות רובוטים א זה דבר מדהים
זה דק מאוד דק

ביותר אם כי הכל אין עוד מלבדו אבל מצד
שני אנחנו יכולים לבחור לראות שאין עוד

מלבדו להיות שותפים לזה איך פלא כמו חומר
ואנטי חומר כרגע אנחנו לא יכולים לחבר את

זה בצורה שלמה אבל עתיד לבוא
נוכל ויתבאר לך כן היוצא לכ

מדברינו שבית שורשים יש לכלי מלכות שביתר
מצים סים ססד מלכות באינסוף כלומר בלי שום

סיום וגבול רק במילואה לאחר צמצ הסד מלכות
בבחינת סוף וגבול כמוח עיגולים ומלכות

קו תבאר לך דברי הפרק ד רבי אליעזר תרם
שנברא העולם היה הוא ושמו אחד לכאורה תמו

הוא ב מטרם הבריאה מה לא להזכיר בחינת שם
שלא ייתכן אלא לזולתו אמת

ויציב מה היה חסר לו מאמרות טרם שנברא
העולם היה הוא אחד ודי אל עמקות נפלאה

הודינו רבי אליעזר הגדול שר התפשטות אור א
סף ברוך הוא טרם הצמצום שאז מילה את המקום

דהיינו מלכות בכל בחינה עד התכלית גדלות
הקבלה שלה נקרא שמו ועם כל זה לא נראה

בשינוי צורה כלל מבחינת המאציל שהוא סוד
הבדל ופרודה חס ושלום אל היתה עם ה בתל

בתכלית הדבקות בכל יכולתו שזה אמרו הוא
אחד ושמו אחד הוא הוא סוד כללות האור

הנמשך ממותו יתברך ושמו הוא סוד המקום
ברוך הוא וברוך שמו בסוד המילו ד רצון

להנות להנות שזה סוד שמו שעולה בגימטריה
רצון זאת אומרת מה זה תרם העולם הרי איך

נדבר מעצמותו לא מדובר על זה תרם העולם
הכוון הגילוי האלם המא שר לתחתון להשתתף

בתיקון ובדבקות
תרם העולם דהיינו שהמציאות היייתה מצד

העליון באמת אין סוף לא נקרא העולם כי אין
שם אלם האמת גם אק לא נקרא העולם אלא

מעולם הניקודים אבל הוא כן יכול להיקרא
יותר עולם ביחס

לאינסוף ת ואינסוף זה הכי גבוה מבחינתנו
אלא נשגה מעבר לזה אין מציאות מעבר לזה כי

שם שורש הנבראים מתבאר לך בזה דברי תיקוני
זוהר על

פסוק
משנה פניו ושליחה הו הנאמר על אדם הראשון

בגרשון שלו מגן עדן שזה שינוי השם שינוי
מקום שינוי מעשה וממ כו דבריהם

זל ועניין כי נודה שכל בחינת חידוש המגיע
לעולמות מחוייב להתמשך מאינסוף ברוך הוא

היות וזה המקור והכלל של כל ולא זולת
במילה גם נשמת אדם הראשון נמשך גם כן

מנסוף ברוך הוא וודאי רק שם זה לא מגולה
אזה שורש בדרך התפשטות א' וב ו בהשתלשלות

אק והביע הנשמה זה פנימיות העולמות צד
האדם צד הבחירה צד הדבקות צד הצורה

הבחירת עד מקום מציאותו וגם שיש לו את הצד
של הרצון לקבל כמובן ונודע שכל אורות

הרוחניים אין נוהג בהם חילוף ותמורה בדרך
וברה מדרגה לדרגה מה זה הורות הרוחניים

למה צריך להגיד את זה זה הרי ברור שאיין
שינוי

באור
אלא הוא מדבר שאור וכלי באים כאחד הוא

מדבר
מצד הכלים הרוחניים שהם כמו אורות היות

והם זקים או בבחינת גם האור שהוא יש
מייש לכן אין נוהג בהם חילוף תמורה בדרך

עוברה מדרגה לדרגה אלא בדרך עבו קונה
מקומה לנצחיות מה האור צריך לקנות את

מקומו לנצחיות יפה אזה מסדר את מה שאמרתי
שוא מדבר על הכלים הרוחניים הוא קורא להם

בלשון האור הוד והם מיוחסים לכוחו של
העליון אבל זה גם כ ודאי באור זה ככה כל

וחומר כמו שכתוב בעץ חיים בסוד מעולם לא ז
זז שכינה שמזה תבין שנשמת אדם הראשון

מלביש כל העולמות כולם מאין סוף וראש עק
עד סוף הביה כן רק זה מוסתר או לא נראה

בזמן התיקון זה כמו שנמשך מאנס הברוך הוא
ועובר דרך עולם הק הרי קונה שמקומו

לנצחיות לכן נקרא חמת הקבלה כי זה מקובל
מאין סוף ברוך הוא זה נקרא בחינת אק דאדם

הראשון ואחר כך נעתק משם לעולם האצילות
קונה שם מקומו לנצחיות שנעשה לבחינת

אצילות דם הראשון כמו שריחו בזה בספר
חובות הנהר לרש זלין שם רק שם בעולמות זה

מצד העליון וכ שנשמע את האדם הראשון עלדה
זה כבר מצד המעורבות של התחתון עצמו גופה

ממש
יב א אגיע לייג ונסיים בעזרת השם אבל

נמשיך את זה בהזדמנות והנה כל הפרן ש בין
ה עולמות הנעל הוא רק בבחינת התלבשות האור

בכלי כמו שכתוב בעץ חיים בשער אק שהתלבש
אין סוף בכתר ויציא לעולם אק מתלבש בחוכמה

והציל עולם האצילות מתלבש בבינה ברא עולם
הבריאה מתלבש בזיר אנפין וברא עולם היצירה

מתלבש במלכות וברא עולם העשיה כל עולם
מייצג סביבת פעולה וחומר מסוים של

רצון מכללות החומרים שהרצון לקבל בנוי
מהם יג ודע שסוד תלש ש וסוד הסיום דאור

עולים בקנה אחד כי במקום סיום האור העליון
שם צרור וחתום כל שלמותו והעניין משום ד

שלמות כל ספירה וכל פרצוף נמצא בסוד ה10
ולא תשע כמובן בספר היצירה ד ו זה רצון

שלם ואין קצת ג ברוחני ואגב שאמרנו לאל ש
בסוד שיתוף למידת הרחמים נשארה בחינה

האחרונה שבמלכות בלי אור הוד ומצומצמת
ואין בעיה לתת ראשונות היינו דווקא בבחינת

הור ישר מאלה
לתתא אבל זה הבחינה האחרונה מזדווגת תמיד

עם הט הראשונות ויוצא ממנה ולאלה 10
ספירות דור חוזר כמבואר בעץ חיים בשער

הרביה בשות זיווגה דבת ישה הוא גם מבאר את
זה בתלמוד ע ספירות אשר על כן נקראת בחינה

אחרונה שבמלכות
כתר מלכות ד מלכות דכתר לאותה בחינת כתר

הוא מקור על 10 ספירות ד חוזר וון זה נמצא
מזה שגם בחינה אחרונה מצטרפת ל1 הספירות

שוזה סוד 10 שם זא אומרת לכאורה המלכות
מצומצמת אז אז יהיה לי תשע ספירות כי היא

מצומצמת לא אבל הוא אומר מלכות דור חוזר
נספרת ומשלימה אותה והכלל הזה לגבי כל

הספירות עוד אומר אומרים פה בעירות למטה
אומר בעץ חיים וזה לשונ עדתיך פעמים רבות

כי כל דבר שבקדושה שורשו קיים בכל מקום
שיהיה ה היות והוא כלל והוא מחובר לנצח

לכן בספר המבה שערים סטת בטס כל דבר
שבקדושה אין שורשה נעקר משם אף על פי ש

מסתלקת אחר כך
משם דהיינו מסתלקת מצד ההסתכלות של התחתון

אבל זה וודאי שמה עוד ממהר בת מספר פי חכם
שמעריך אות בהסבר עניין זה שהרוחניות

לנצחיות אוקיי אומר במדרש מעולם לא זז
השכינה מקטל

מערבי היא לא זזה שלם אנחנו

זזים

בעצם שמתי לב שלא נשאר עוד הרבה אז אולי
נתאמץ לגמור את זה ולהידבק בבעל

הסולם
אוקיי רק שנייה ברוך אתה אדוני אלוהינו

מלך העולם בבר פי
גפן לכבוד בעל הסלם הקדוש עלוי נשמתי

בזכות בעל
הסולם

י
לא רואים את כל הקמטים בפנים עם ה2 הזה

אבל זה
טוב מקשה אני רוצה לסדר פה

משהו מסגרת הנישואים
שלנו טן טן

טן אחרי זה נעקוב אחרי זה

בסדר אני מזכיר אני אשמח מאוד אם תצטרפו
לטלגרם שלי זה מאוד חשוב לי ולתמוך בעשייה

שלי
וגם שתפו עשו לייק ותגובה כדי שיוטיוב

בפייס ימשיך להראות לכם תוכן ממני
אוקיי

יד ועכשיו תבין סוד התלבשות אור אינסוף
ברכו בכתר וציל עולם האק כלומר במלכות

דכטר כי שם מקום התלבשות ולא זולטה קנל
כדי להציל בעולם מה כשר ספירות הכוללים

מור שר ואור חוזר אומנם מספירת הכתר ולמטה
לא היה שום התלבשות אלא אורות מגולים שזה

סוד אשר א פרצופים דק נתמעטו כומתן זה מזה
רק בספירת כתר כי פרצוף החוכמה לא היה

יכול לקבל מעם פרצוף הכתר זולת על ידי
מלאכות דכתר על כן נמצא ראש פרצוף החוכמה

מתחת פרצוף כתר הכתר כ יש מדרגות כל עליון
מקבל

מתחתון סדר המדרגות הנו משתנה סיבה ותוצאה
הלה ועלול וכל אחד יש לו את החלק המיוחד

שלו בפאזל השלם כמו שהמוח מעביר לגוף כל
דבר מדויק על פי תכליתו ועל דרך זה פרצוף

הבינה שאינה יכולה לקבל מפרצוף
החוכמה זול דרך מלכות דכתר

החוכמה ועל כן מצב דרגתם מתחת לכתר החוכמה
ועל דרך זה פרצוף זירן פין מתחת כתר הבינה

פרצוף נקווה מתחת כתר לזיר אנפין רוצה רגע
להבין מה הוא אומר

פה בינה מקבלת מפרצוף חוכמה דרך המלכות
שלה למה הוא קורא לזה כתר חוכמה אולי כי

מלכות דעליון היא כתר ד תחתון ככה אני
מבין את

זה אז ולמה היא דווקא תקבל ממלכות ד חוכמה
יו ו יש בה את ההשתוות

הצורה הכי קרובה לכתר ד תחתון לכן מלכות
דעליון משפיעה לכתר ד תחתון כי הם בשתולה

מסויימת הם הכי קרובים זה לזה אז היא
יכולה להשפיע לה ועל כן מצב דרגתם מתחת

לקטע
חוכמה ועל דרך זה פרצוף זירן פין מתחת כתר

הבינה פרצוף נקוה מתחת כתר זירן פין

טו ותבין אשר לפניך שזהו נקרא שינוי השם
בערך התפשטות א' מתר צמצום

א' שם היה הוא אחד ושמו אחד כלומר שאפילו
כללות ה ישר גם כן מילה את המקום

כולה בחינה אחרונה בכלל בלי שום שינוי כלל
וכלל מאור העצמות על אחד ממש שזה משהו

שאין לנו השגה בו כי מבחינתנו זה כבר לא
אפשרי אבל מצד העליון הכל אפשרי הוא לא

מוגבל זה בא גם ללמד אותנו את הדבר
הזה אחת הסיבות אומנם התפשטות הב של לאחר

הצמצום ולמטה אשר האור ישר דמל אלה לתתה
לא נתפשת פרגוד

ולמטה בגלל המסך הצמצום כי נעשה שם סיום
וסוף בבחינת זיווג דבת אישה ש נתייחדה

הבחינה האחרונה שבה רק בסוד אור חוזר ה
מתייחד באור ישר אם כן השתנתה המלכות מת

הספירות
הראשונות כי הם יותר זקים והם יכולים לקבל

והיא בשינוי צורה והמלכות נקראת שם שם
כנודע עעל כן נמשך לאדם הראשון בבחינת

שינוי השם והבן דינו שינוי
צורה טז ונודע שבעולם התיקון באצילות תלבש

אור אינסוף בחוכמה שעניינו גם כן ב מלכות
דחכמה ו בסוד זיווג פקיעה שאבא הוציא את

אמא לכו סודות בנה ואבא עצמו הותקן כמו
דכר ונקבה אין בדר הזינו פירוש שנחלקו

חוכמה ובינה לד פרצופי אבא ואמא אליין
ויסות בגלל צמצום ב' ותיקונים של שמירה על

צמצום ב נעשו עוד חלוקות בעולם האצילות
שהם קשורים לסוג התיקון של

הנשמות שזה שונה מהתיקונים שהיו בעולם
אק ונמצא שאן האור מגיע מעליון התחתון

זולת באמצעות התלבשות אם האילה שהיא סות
חוכמה כנדה והתבאר לפנינו בארוכה והיינו

על ידי מלכות דאמא שאין התלבשות אלא בכלי
מלכות

קנאל ונמצא מזה שא פרצופי אצילות נתמעטו
קומתם זה מזה בג מדרגות ככב זה גם קשור

למה שהוא אמר לנו בהתחלה על שם אב ג אבל
זה הקדמה קצרה האמת הוא מדבר פה בכללים

קצרים כי אין פרצוף החוכמה יכול לקבל
מהכתר זולת על ידי מלכות דבינה דכתר ועל

כן מצב פרצוף החוכמה מתחת בינה
דכתר וכן פרצוף הבינה אינה יכול לקבל

מפרצוף החוכמה זולה דרך מלכות דבינה

דחכמה א

אשר על כן מצב פרצוף יסו שנקרא פרצוף בינה
מתחת בינא דאבא ואמא אלאין וכן פרצוף זון

מתחת בינא דיסות פרצוף זון הקטנים מתחת
בינא זון הגדולים זאת אומרת יש סדר מדרגות

על פי הכלל של כל אחד תכונתו ותפקידו
בהעברת האור

העליון לא שהאור מוגבל אלא הנברא מורכב יש
בסדר מדרגות לכן הוא תופס דרך סיבה ותוצאה

את
המציאות וזה נקרא שינוי מקום משום דעל ידי

התלבשות הור אינסוף במלכות דבינה
הלאה נעשה סוד ריחוק מקום בפרצופי אצילות

שמסך הבינה נקרא ריחוק

מקום לחיים למה הומים לחיים כי התענוג
הורג אז שנזכור שצריך דבקות ב חיי החיים

שזה נקרא השתוות
הצורה כמו שכתוב בעץ חיים ושע הרביה ומכאן

נמשך על נשמעת האדם הראשון בחינת שינוי
מקום למה היא נקראת ריחוק מקום בגלל שהיא

לא מקבלת את
החוכמה יז וסוד שינוי מעשה צריך ארוכות

אלא הביא בקצרה כדי להשלים המאמר דכבר
ידעת סוד ההלבשות ומשום זיווגה ד בתיש

המעלה מיתת אלה את האור חוזר שנו במלכות
כנל כי הי המסך היא דוחה את האור העליון

הי גם השתוקקות ואשר זה האור חוזר גם כן
כולל 10 ספירות מסיבת עלייתו עד הכתר

קנל כנגד כל מה שהיא דחתה אומנם לבחינת
ביאה שלמטה מאצילות מובא בעץ חיים שהוא על

יידי התלבשות חוכמה ובינה בזן ממש ן בפרק
ד' משער הביאה ביחס לק הוא רק בחינת

חוכמה וביחס לכלל המציאות הוא חסר את
בחינת הכתר כי זה משויך לאק וכוונה שבעת

זיווג ד בתיש שצריך הור חוזר להעלות
ולהתייחד

בכתר אינו עולה אלא עד הדת זיר
נפין מפני ששם מלובשים וכמה ובינה וממילא

נפרשו בית ההורות זו מזו כי האור חוזר
אינו כלול כלום

מככב שבזה נבדל אור החסדים שהוא בחינת כלי
מעל גבי אור העצמות נעשה מעשה גדול לה

בבחינת ביעה שאינם נהנים מאור העצמות וגר
כלום זולת מאור חוזר דמלכות וגם מבחינת

אור ישר דחסדים שהוסת חגה בלי חיבור

העצמות כןכ שחסר
הכלים אז חסרים גם

האורות

לכן
אור דחסדים הוא חסר את אור העצמות באמת לא

יורד מתחת לפרסה עצמות אור
החוכמה אז המעשה הזה זה כמו שינוי גדול

ביחס לאור העצמות ולאור

הגר וזה הסוד שנקרא ג עולמות דביה אלמין ד
פרודה בסוד זה לעומת

זה והיינו משום דן שם מבחינת הור העצמות
אצילות

כלום שזה האור הגדול של האחדות החיבור
והדבקות רק מסוד הכלים דבינה וזהיר פין

ומלכות דהיינו מחסרים את החייה ויחידה
שבכלי דבינה הוא כללות האור דבריה וכלי

דירנפלד דיצירה כלי מלכות הוא כללות הור
הסי כמובן זה מדרגות עצומות אבל הוא מדבר

ביחס לאצילות וק מכיוון שנמשך יח כיוון
שנמשך על אדם הראשון כל ג השינויים הנל

כלומר עד לשינו
מעשה כמו שזה קרה בעולמות זה קרה בנשמה אז

נגרש מגן עדן הוא בא לאלמן ד פרודה עד
עולם הזה דיינו נקודת הפירוד הרחוקה ובן

כי אדם הראשון בחטאו ירב טוב ברק הנודע
דאינו את כלי קבלה עם רצונות השפעה וכל

תיקונו הוא להעלות שוב ניצוצין קדישין
לשורשם

לאצילות להפריד אותם סיגים לעלות אותם
לאצילות למקום הכלל למקום ההשפעה זה תיקון

זמן נקרא על כן נגרש מגן עדן שהוא סוד
זעיר העילה ואצילות

ומתו נתמעטה קומתו עד לעשייה בכוח הדרכה
בתורה ומצוות מוצאן ניצוצין קדישים

מהקליפות על שמקיימים תורה ומצוות בבחינת
התערה זה מסיר את הניצוצות מעלה אותם

לאצילות דהיינו את הראשונות את הזכרונות
דקדושה שנפלו

לקליפות ואז שהם עולים לאצילות הם יכולים
להיתקן להישמר וממשיכים לעבוד וככה כל פעם

ם יכול שבת ם יכול שבת בד עד שהכל יתחבר
לנו ונגיע לשלמות הרצויה אמן יגמרו לעלות

את כל ניצוצין קדישין דיינו את כל הרשימות
והכלים שצריך לתקן

ולברר ישוב הביע לשורשו להיות אצילות ש
דבר עצום אצילות התפ התפשט לביה ממש ואז

בילה המוות לנצח ומכה השם דמעה מעל כל
פנים אמן ואמן וזה יהיה גמר התיקון

בעזרת
השם ובזה סיימנו את הקדמת פי חכם ב כדאי

ללמוד את הקדמת פי חכם א' הם מביאים פה
כמה אמרות שלו אולי נקרא אחת

מהמהם ונודע שקודם תשובה נקראים תרג מצוות
הרג איטין דוריתה איתין הכוונה סו היות

והם באו לתייר את הרצון לקבל ולא לקבלת
האור כי כולם ביחד אין להם אלא מטרה אחת

דהיינו לזכרו שיבוא לקלל תשובה שוב אמירה
בהתחלה ולאחר מכן יותר כמו שאמרו מה אכפת

לי לקדוש ברוך הואם שוחת מהצבא או מהעורף
וכולי אלא לא ניתנו תורה ומצות אלא צרב את

ישראל ובאתי יצר הרע בראתי לו תורת תבלין
בעניין הזיכוך הוא בשנים דינו למאוס ברא

ולבחור בטוב דיינו רע זה רצון עצמי וטוב
זה השפעה לא פשוט בכללל התורה זור לנו

בשתי אלה אם ימצא מזוכך תכף יזכה לשוב
לששה וישאר דבוק בו ברך בנצחיות כמו שאמרו

זל איך ידענו תשובה עד שד עליו יודע למוות
שלא ישוב לכסלו עוות שזה נקרא גילוי פנים

אלוקי וזה שכתוב השמעה וכולי כי ידבר שלום
אלמו ואל עבדיו ואל ישוב לכיס

לעוד אוקיי ברוך השם שנזכה להידבק בבעל
הסולם ולהגיע לדבקות גדולה אולי לסיום

נקרא עוד דבר אחד
קטן וניקח את זה איתנו

לנשמה

כרגע אומר בעל הסולם הקדוש פרי חכם הנה
רבים אומרים מיר אני טוב ועם כל זה מיוטה

ד מיוטה מוצאים את זה צריך אם כן להבין
הית המון המכשול הגדול הנמרץ הזה המכשיל

את הרבים בלי חמלה עדין שם חושבים שלא
צריך הגייה אמיתית ופ אלא מסתפקים

בחיצוניות רדודה בעיקר בתורה ומצוות וכבר
התיך כמה פעמים על החוק המפורסם בספרים

הקדושים שאין שום דבר ניתן אלא בזכות דינו
על ידי הגיעה שהגיעה מזככת את הכלים הגיעה

מלשון הגעה גם המכונה בכל מקום הרותה דלתת
זולתה לא ר לעולם בשום פנים כל השפעה מל

אלה המכונה היא תרות דל אלה היות וכל
הסיבה של הצמצום הייתה כדי שנהייה

שותפים אז אם לא נביא את הש פות לא תהיה
השפעה כמובן מביאים את מחצית השקל אבל

עדיין צריך להביא אותה הדברים וחוקים הלא
מפורסמים לכל כי זה כתוב באמת בכל מקום

אולם שורם לא ידוע או לא ירצו לדעתם בגלל
זה יש בניין גדול של סתר אחה העומד ומקל

בדבר אשר אין צריך הגיעה למעלה מכוח אנושי
ושת החק יש לו תורה שלמה מפי סופרים

וספרים להראות טובו רחמנותו של הנגו יתברך
זאת אומרת לאדם יש בתודעה שלו כמו שאומרים

בגמרא שיצר הרע הוא תלמיד חכם יש לו הרבה
תירוצים לא לעשות עבודה פנימית תאורה

אמיתית אלא להסתפק בחיצוניות
רדודה אם אדם שנו מקפיד כל כך ויש לו

ממוכן אל ראיות על זה ברגע אחד כמו שכתוב
אין הקדוש ברוך הוא בא בטונית המותה

וכדומה פשד אומר דברים כבדים יותר לכן
שאני אזכה להתייגע

בדרך בעל הסולם בפנימיות ללמוד

להשקיע סליחה תתפללו עליי להיות והכל
מתפלל חברו נענה תחילה תודה רבה ושנזכה

לדבקות בבעל הסולם בבורא יתברך בזכות בעל
הסולם אמן ואמן תודה רבה וכל טוב