קבלה למתקדם – שיעור 13 – תיקון ל'

————–
אז אני קורא מתי קוני הזוהר עם הסבר של
בעל הסולם אם כי

ה לשון של הזוהר היא היא מאוד של תיקוני
הזוהר תקראו את זה בעצמכם תיקון ל היא

מאוד מאוד ברורה אבל הוא מרחיב בזה אז
אנחנו נביא את שני

הלשונות שואל בעל הסולם וצריכים מאוד
להסביר פעם למה תלוייה ביית גול צדק ב

בהתפשטות לימוד קבלה לרבים מפורסם כל כך
בזוהר ובכל ספרי הקבלה וההמונים טלו בזה

בוקי סריקי עד בלי סבול כן יש אלפי
ציטוטים

בעניין ובאור העניין מפורש בתיקוני הזוהר
תיקון ל נתיב

תנינה ורוח אלוקים מרחבת על פני המים מה
היא

רוח אלא בוודאי בזמנא דשכינתא נחתת בגלות
הי רוח נשי נון דמסקי באורייתא בגין

שכינתה
להשתכן כל בשר חציר כולה נון כברי חלין

חציר כל חסדו קצית
השדה וכולי

וכולי אני אקפוץ ישר לביאור כדי לא אסבך
אותכם עם ארמית תחיל ר תיקוני הזוהר מספ

לרשע כי אומר שהרה ואהבה שיש לאדם בעסק
בתורה המצוות על מנת לקבל פרס דהיינו

שמקווה שתצמח לו איזה טובה חמת התורה
והעבודה הרי זו בחינת שפחה שעליה כתיב

ושפחה כי תירש גבירתה שלכאורה קשה הרי קי
לן לעולם יעשק אדם בתור המצוות אף על גב

שלא לשמה ש מתוך שלא לשמה בא לשמה ולמה רק
זה הארץ ועוד יש להבין דבר היחס של העסק

שלא לשמה לבחינת שפחה דווקא גם המליצה
שורשת את גבירתה איזה ירושה ישנה כאן

והעניין תבין עם כל ה
מתבאר כי לא התירו את העסק שלאו לשמה אלא

משום שמתוך שלא לשמה בא לשמה בהיות המאור
שבה מחזירו למותב ולפי כך יחשב העסק שלא

לשמה לבחינת שפחה המסייעת ועובדת את
העבודות הנמוכות בעת גבירתה שהיא השכינה

הקדושה שרה סופו לבוא לבחינת לשמה ויזכה
להשראת השכינה תכף נגיע לתיקוני הזוהר

עצמם ואז נחשבת גם השפחה לבחינת העסק שלו
לשמה לבחינת שפח דקדושה שהרי הי המסייעת

ומכינה את הקדושה אך נקראת בבחינת עול ה
מעשייה של הקדושה אומנם אם אין אמונתו

שלמה חס ושלום זה מי ש רוצה שילמד דמה לטס
הסברתי את זה פעם אמונתו שלמה זאת אומרת

שהוא לא לומד את התורה כדי להגיע להשתוות
הצורה אלא כדי לקבל לעצמו ואין לא עוסק

בתורה או בעבודה אלא רק מטעם שהשם יתברך
ציווה אותו ד היינו על מנת להשפיע כבר

נתבאר לל שבתורה ועבודה כאלה לא יתגלה כלל
המאור שבא כ איניו פגומות ומהפכות האור

לחושך בדומה להת הלף ובחינת עסק כזה סימן
מעניין

אולי כמו שאומר הנביא אה משל את תרנגול
ועטלף שהיו מצפים לאור אמר לו תרנגול

טלף למה לך אורה שהרי אורה שלי הוא
דהיינו התל האור זה חושך עבורו אותו דבר

מי שרוצה את התורה רק בחיצוניות לעצמו היא
חושך עבורו כי היא לא מביאה אותו לגילוי

האלוקי
ובחינת עסק הזה כבר יצא מרשות שפחת דקדושה

כי לא הזכה חס ושלום על ידה לבוא לשמע ועל
כן בא לרשות השפחה דקליפה שהיא הורשת את

התורה והעבודה אלו וקטן לעצמה ולפיכך רכזה
הארץ דיינו השכינה הקדושה שנקראת ארץ כנדה

כי אותן התורה והעבודה שיו צריכות לבוא
אליה רכושה של השכינה הקדושה או שקטן שפח

בי אישה ומורידה אותן לרכושם של הקליפות
ונמצאת השפחה ירשת הגבירה אז נכון

שמתחילים מלא לשמה ולנשים וקטנים לא
מספרים את זה אבל בגל שאנחנו בדור מאוד

מפותח ודור המשיח אז כולם חייבים להגיע
לדבר הזה של גדלות ההשגה ואסור להתקע בלא

לשמה והחיצוניות אם כי יש אנשים שזה
המדרגה שלהם אבל מצד שני זה גם מביא את

הנזק לעולם אז חשוב להגיד את האמת וסביר
את

הדברים לכן אולי אני אקר את הקטע על
התף זה לענייני

הקורונה זה לא משה אם זה בא טלף או לא

אבל יצא לנו פה חידש כבר משלו חכמים משל
ואז נחזור לתכנוני הזוהר בסוף לא נספיק

ללמוד את הזוהר שרציתי אבל אני למד את זה
בנפרד כבר משלו חכמים משל נהל עניין זה על

הפסוק אבה המתווים את יום השם למה זה לכם
יום השם הוא חושך ולא

אור
אמוס משל את ארנגול והלף שהיו מצפים לאור

אמר לו את ארנגול
טלף אני מצפה לאורה השור שלי הוא ואתה למה

לך הורע ודייק
היטב ומובן היטב שאותם הלומדים שלא זכו

מתוך שלא לבוא מתוך שלא לשמה לבוא לשמה
היינו משום ש מחוסרי אמונה חס ושלום דינו

כמו שמסביר בהרבה מקומות ולמי שלמד ההקדמה
דיינו ש ולכן גם חשוב ללמוד פנימיות התורה

וקבלה כי כל הזמן עוסקת איתנו בעניין הזה
שצריך להשיג אמונה ופנימיות והשבות הצורה

שזה נקרא אמונה השתוות הצורה
שאני לומד את התורה כדי לקבל עצמי זה נקרא

ידיעה זה לא אמונה כי זה בע ל הרצון לקבל
ועל כן לא קיבלו שום מאור מהתורה מאור

אמיתי זאת אומרת קיבלו משהו אבל לא מאור
אמיתי שמביא אותם לגילוי אלוקות ועל כן

בחשכה התהלכו וימותו ולא בחוכמה כן כמו
שאומר רבי חיים ויטל שמי שעוסק רק בגמרא

הוא כעיוור מגשש קיר אבל אותם שזכו לאמונה
שלמה מובטחים שזה קונים על ידי חוכמת

הקבלה מובטחים בדבר חזל שמתוך שמתעסקים
בתורה אפילו שלא לשמ כי אין ברירה המאור

שבא שבא דהיינו בא בפנימיה בתחיה מחזירה
ממותה ויזכו גם בלי הקדם של ייסורים וחיי

צער לתורה לשמ מביאה לחיי אושר וטוב בעולם
הזה ובעולם הבא ועליו האם הכתוב אומר אז

תתענג על השם כי הבטיח על במתי הארץ פעם
ממתי הקדמה לטס לא את כולה אבל את האותיות

החשובות אולי אני אמשיך עם זה בעתיד
תשלימו שמה אז הביא לנו פה סימן יפה על

הקורונה מה הלף שרוצה רק את ה
את האור בשביל החושך ואז זה הופך לו לנגב

כי האור פוגע בו אבל זה פרפראות זה לא
תורה כן זה יכול להתגדר במבה זה לא

משנה אוקיי עכשיו נלך לתיקוני הזוהר
ופירשו תיקוני הזוהר סוד השבועה דאם תאירו

ואם תראו את האבת שתחפץ שהקפדה היא שישראל
ימשיכו אור חסד העליון שנקרא אהבת חסד כי

זהו
הנכפה שהוא נמשך דווקא על ידי עסק בתורה

ומצוות שלא על מנת לקבל
פרס והטעם כי על ידי אור החסד הזה נמשך

לישראל אור החוכמה עליונה המתגלה הוא
מתלבש באור החסד הזה שהמשיכו ישראל ואור

החוכמה הזה הוא סד הכתוב ונח עליו רוח השם
רוח חוכמה הו בינה רוח עיצה גבוהה רוח דעת

וירת השם הנאמר על מלך המשיח אז כן חשוב
להבין כממה שאמרתי ואני מסביר הרבה

בשיעורים אני לא יכול להרחיב בזה גם פה
בקצרה כל התורה ומצוות הם באו כדי לתאר את

הרצון הקבל הרוחני הם לא באו בשביל המעשה
עצמו המעשה הוא רק אמצעי לתקן את הנשמה

תורה ומצוות זה מושגים רוחניים בתודעת
האדם התורה המצוות החיצוניים רק מפגישים

את האדם עם הכוחות האלה בתודעתו כמו
שהמצוות הם כנגד כל מיני איברים ודברים

טריה הגרמה ח שסה ככה יש בתוך התודעה
הנשמה את המצוות הפנימיות רק בעולם הזה

אני דרך המצווה החיצונית מגרר ומורה את
המצוה הפנימית אבל אם עשיתי רק את המעשה

ולא שיניתי את הפנימיות את התודעה אז
פספסתי עכשיו חזל

ו כל העד חורבן הבית באופן כללי הם למדו
התלמידי חכמים והכלל של התלמידי חכמים הם

למדו את התורה בפנימיות רק פשוט דרך הגמרא
כמו שאומר רבי חיים ויטל לא

פסקו טמא טהור איסור והתר כשר ופסול ה
מתוך פנימיות התורה כא דע שם למדו גמראה

הם למדו אותה בפנימיות הם לא למדו
חיצוניות החיצוניות זהיה רק 10% 15 לעניין

המעשה אבל עיקר הלימוד שלהם היה הפנימי רק
[ __ ] הבית התרחקנו איבדנו את הכוח ואז

אנחנו לא יודעים ללמוד את זה פנימי לכן גם
הביאו לנו אור עצום של חוכמת הקבלה ואת

בעל הסולם ואת הארי ואת הבעל שם טוב שהם
נתנו לנו את הכלים להשיג את זה אבל זה לא

סתם זה בגלל שהנשמות
במדרגה הזאת ויש על זה הרבה הרחבות

במקומות המתאימים רשבי גם לא כתב את הזוהר
לדורו אלא לדורנו אפילו אריזה לא כתב את

הכתבים לדורו אלא לדורנו כי הנשמות לא היו
מוכנות אז עדיין היה תהליכים שצריך לעבור

אבל עכשיו אנחנו בשלב שמוכנים וחייב אבל
מה שאני בא להגיד שכל התורה המצוות הם באו

כדי לתקן את הרצון לקבל אבל אם אני עשה
אותם במנת לקבל אני מגדיל אפילו את הרצון

לקבל ואז אני הולך נגד הכיוון עכשיו יש
בזה גם ערך כי מתוך שלשמה בא לשמה מצד שני

כשאדם נשאר שם גם מלמעלה דואגים שהקליפ
יפילו אותו לגמרי מהדת כדי שיחזור לזה אחר

כך בצ צה יותר עמוקה אבל עכשיו זה החשבון
של האדם עם עצמו לכן אם אני עושה את התורה

ומצוות רק על מנת לקבל פרס ואם אני עוסק
בחיצוניות אז ברור אני לא עוסק בפנימיות

בנשמה בתודעה אז כל המחשבה שלי כמה מצוות
אני אעשה וכמה עולם הבא אני אקבל כאני

אומר אהבת השם ברוב המקרים לא בכולם אבל
אני לא באמת מבין את המושג הזה אהבת השם

זה שאני מקבל הרצון לקבל
מבחינתי אני אומר אני לא אוהב את הבורא

בשביל שכר אבל אם אני אבדוק את עצמי אני
אראה שכל

כולי רצון לקבל
לעצמו אבל המור שבתורה מחזירו למוטב לא

לטוב למוטב זה מביא אותו להכרת הרע ואז
הוא יכול להתחיל לתקן זאת אומרת התורה

עושה שתי דברים היא מראה לך את הרע וגם
מתארת

אותך
לכן הוא אומר

שהמאמין אותך ואז גם מאפשר לך כמו שכתוב
כל עוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה

וכולי וכולי ואז זה גם מושך את רוח המשיח
לעולם כמו שנאמר ונסה נס לגויים ואסף נדחי

ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מרבה כנפות הארץ
כי אחר שישראל ממשיכים עעל ידי אור החסד

את אור החוכמה בסוד רוח חוכמה ובינה וכולי
אז מתגלה המשיח דינו גדלות ההשגה האחדות

האלוקות הן בעיקר הבחינה רוחנית וגם
בהתבטאות הנצרכת במציאות החיצונית הוא

מקבץ נדחי ישראל הרי שהכל תלוי בעסק התורה
והעבודה לשמה

לשמה ואיך לומדים להגיע לשמה רק על ידי
הפנימיות יש סיכוי להתחיל לעסוק בזה

בדורנו בדורות קודמים הם היו במדרגות
אחרות הם יכלו גם

מהפשטות שלנו כרגע במדרגה מסויימת בנמיר
מסוימת בהרבה גלגולים שעברנו שזה מה שחסר

לנו גם למדנו כל כך הרבה חיצוניות התורה
בדור הקודם אין לנו מה להשלים בזה מה שחסר

לנו זה הפנימי זה לא אומר שלא צריך למוות
חיצוניות כן כמו שאתה צריך לאכול כל יום

אבל זה לא מה שחסר לך עכשיו המסוגל להמשיך
אור החסד הגדול שבו מתלבש

ונמשך אור החוכמה שזה סוד השבועה אם תעירו
ואם תעוררו את אהבת שת אכפת ד היינו אם

תאירו את אהבת החסד של הרצון להגיע לשמה
ואם לא

תערו אז המציאות תביא לכם קורונה והרבה
דברים שו ו לכם כמה אתם רחוקים מהאחדות

אתם רוצים לבד תהיו לבד עכשיו כולכם

לבד כי הגאולה השלמה וקיבוץ הגלויות אי
אפשר זולתה היות סדרי צינורות הקדושה

מסודרים כן היות נמשך מהשורשים הרוחניים
גם עכשיו נבר את תיקוני הזוהר מספה לראשה

כמו שאומר וזה שפירשו עוד בתיקון ל ורוח
אלוקים מרחבת על פני המים מהי ורוח אלו

אלא בוודאי בזמנה דשכינתא נחתת בגלות הרוח
נשי לנן דמסקי באורייתא

בגין שכינתה ד שתחת בניהו פירוש
הדברים שבזמן גלות בעת שישראל עדיין

עוסקים בתורה ומצוות שלא לשמה אומנם אם הם
בבחינה זו שמתוך שלא לשמה בא לשמה הרי

השכינה
ביניהם אלא בבחינת גלות מטעם שעדיין לא

בעלי שמה עדיין ה בחינת אור מקיף וקנה
בסוד השפחה דקדושה למה שפחה כי בכול זאת

זה לא לשמה אתה בשינוי צורה מהעם האציל
אתה ברצון לקבל לעצמך אבל יות ואתה רוצה

להגיע לשמה ואתה מכוון לשם ומתפלא לשמה אז
השכינה

כן ביניהם אבל בגלות למה בגלל שהם בשינוי
צוה אז היא לא יכולה להתגלות אליהם הם

יפגעו בכבוד המלך הם יפספסו את כל התיקון
יש ורת כלים אם אהבה תתגלה אז האהבה מחכה

שתקנה את העירה האמיתית כלומר באסתר אבל
סופם לזכות לגילוי שכינה ואז רוח מלך

המשיח מרחבת על העוסקים ומעוררת אותם לבוא
לשמ בסוד המאור שבא מחזיר הם

למותב שמסייעת ומכינה להשראת השכינה שג
וירתה אומנם אם חס ושלום איין העסק הזה

דלא לשמה ראוי להביאם לשמה מהטעמים הנעל
אז זי מצטערת השינ

ואומרת זה זה רשבי אומר שלא
תבינו כל הבשר

חציר כולה אינון כרין כלין חציר פירוש שלא
נמצא בעוסקים בתורה אותו רוח האדם העולה

למעלה דהיינו להשתוות
הצורה לפנימיות אלא שמסתפקים ברוח הבהמה

יורד למטה דיינו מעשה החיצוני הגשמי בתורה
ומצוות או בשאר הדברים ומפרשים שם הטעם

משום דכל חס דו כציץ
השדה ואפילו כל אנון ד משתדלים באורייתא

כל חסד דאבדין לגרמי הו דב דין כלומר שכל
הסכם בתורה ומצוות הוא לתועלתם ולענת

עצמם דהיינו עולם הבא חיצוניות אבל זה
בדיוק יצר

הרע וזה שכתוב שם באו זמנה ויזכור כי בשר
אמה רוח הולך ולא ישוב

לעלמה ודו רוח דמש
פירוש שעליהם אין רוח המשיח מרחפת למה כי

הם בשינוי צורה תבינו זה אין עוד מלבדו
ברור שהקדוש ברוך הוא עם כולם ומרחף מעל

כולם אבל זה לא אין בזה שום האור תמיד
נמצא אין פה דיוון בכלל אלא מדובר מצד

תפיסת האדם מצד השכינה הקדושה מצד הקשר
המשותף בין ישראל לאביהם שבשמיים ובמצב

הזה השכינה בגלות מבחינת הנשמות מבחינת
האדם דהיינו לא משיג את

האלוקות אלא הולכת מהם ולא תשוב למה כי
אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד אין

בינינו השתוות אין קליטה הווייפיי של
השכינה זה אהבה אז זה השתוות צורה אין לך

את זה כי השפחה מ עושקת תורתם
והורשתם זה לולה שי או הגר או א

בילהה מה שיא כמו שאומר האביר יעקב ששרה
הקדושה אמרה לאברהם לשלח את הגר דהיינו את

הלא לשמה אומנם מצד אחד הבנה ממנה כי מתוך
שלא לשמה בא לשמה אבל מצד שני ותקל גבירתה

בעיניה דהיינו שהיא רוצה לרשת אותה אז
צריך לשלח את הלו

לשמה משום שאינם בדרך לבוא מתוך שלא לשמה
לבחינת לשמה כנל ועל כן משיק

שם דלין אנון דעבדין לאורייתא
יבשה ולא בען לה השתדלה בחוכמת

הקבלה פירוש הדברים כי אף ב שנה מצליחים
על ידי עסק בתורה הנגל משום שאין בה המאור

וו ושה כמובן מסיבת כתנות דעתם כן כי
התורה היא כולה שמותיו של הבורא מכל מקום

הרי יכולים להצליח על ידי העסק בלימוד
הקבלה משום שהמ שבה מלובש ולבושים דקודשא

בריחו דינו לבושים זקים דיינו השמות
הקדושים

והספירות אשר בנקל היו יכולים לבוא באותה
הבחינה של שלא לשמה המביא אתם לשמה שזה

יותר מסוגל היות וזה יותר קדושה וטהרה
ועבודה על התודעה

ישירות ואז קשה לך לזייף כי זה מראה לך את
האמת בצורה ברורה ואז ממילא הבע טאר מסיין

אותו שאז היייתה רוח אלוקים מרחבת עליהם
בסוד המור שבא מחזיר על ממותו שבאופן כזה

הם יכולים לקבל אור מקיף מהתורה למה כי הם
כן מכוונים לזכך את כלי הקבלה שבהם אז

אמנם הם לא יכולים לקבל אור פנימי כי הם
בלא לשמה אבל הם כם יכולים לקבל אור מקיף

אמיתי למה כי הם רוצים להגיע
לשמה אמנם בשום אופן אבל אם הם היו באופן

הזה אמנם בשום אופן אינם חפצים בלימוד
הקבלה למה ה הרבה

סיבות אחת הסיבות שהם לא במדרגה הם לא
מפותחים מספיק עכשיו אני לא מדבר על אנשים

אני מדבר גם באדם עצמו אבל בכל העובדים
שתרצו אבל הסיבה העיקרית בגלל הרצון לקבל

לעצמו לא משנה במה זה התלבש והחכם עניו
בראשו וזה שכתוב כי הם מסתפקים רק במעשה

כי זה מה שמעניין אותם אם העולם אם הבורא
ה מעניין אותך דית אלוק אביך ועבדו היית

מחפש וחופר את הפנימיות מוסר את נפשך
להשיג פנימיות והיום זה קל שאני התחלתי

ללמוד קבלה הרוב אמרו שאסור ללמוד היה
איזה שתי מקומות שלוש רציניים שמלמדים לא

היה 20 מקומות כמו היום וזה הה לפני הרבה
זמן מה זה הה 17 18 שנה זה לא היה הרבה

זמן ברוך השם נפתח נכון שכל אחד מלמד
במדרגה אחרת וברוב אחר

אבל והאינטרנט נהיה מהיר פתאום עשה
מהפכה ונפתחו דברים

תראו אבל זה לא יעזור זאת אומרת אם לא
נעשה את

השינוי וזה שכתוב ולן גרמין ניוטה וחרבה
וביזה וערק ואובדן

בעלמה למה כי הם מגדילים את כוחות הפירוד
במציאות וממילא עולם פנימי מקירים לעולם

חיצון מצד ענף
ושורש מצד הדמייה גשמית וממילא זה מעורר

בהרבה אופנים את כל הרע בעולם בעיקר את
הרע הנפשי שהוא ממילא משליך על כל מיני

סוגים של
רע ו רוח ד הסתלק היא רוח ד משיח הם

מסלקים את רוח המשיח למה כי הכלים טמאים
אז האור מסתלק אחרת יהיה שבירת כלים כמה

תמר רוח הקודש רוח חוכמה וגבורה ובינה
המתאר מדברי תיקוני הזוהר הוא שישנה שבועה

בעולם שלא יתעורר אור חסד ואהבה בעולם
תיקוני הזוהר תיקוני הזוהר גדולים מהזוהר

אגב עד שמעשים של ישראל בתורה ומצוות יהו
על הכוונה שלא לקבל פרס אלא רק ליש נחוח

ליוצר ברוך הוא זה עבודה זה עבודה אבל לזה
נוצרנו ורק דך פנימיות התורה אפשר לעשות

אתזה חוכמת הקבלה
והחסידות בחיצוניות אתה מתעסק רק במעשה

אתה לא יכול לעשות את זה בפנימיות יש לך
סיכוי לעשות את

זה וברוך השם היום הרבה לומדים ברוך השם
שאני

למדתי שאני התחלתי
ללמוד אז הראש ישיבה לא סילקתי מהישיבה כי

הוא חשב שאני תלמיד חכם אז הוא אמר לי
תלמד ככה בהצנע

לכת אבל לאחרים רק למדו ליקוי מוהרן היה
תקופה שהייתי בישיבה ליטאית זרק אותם

מהישיבה חלק נוהגים זה עדיין ככה היום
הרבה קיבלו את רבי נחמן זה כבר נהיה פתוח

באותה תקופה זה לא היה ככה לא היה ככה אבל
היום העולם השתנה וזה השתנה עוד היום

החרדים מלמדים קבלה בפשט אומנם כי מבינים
שאין ברירה אלא למשוך את האנשים ככה כי זה

מה שמדבר ל הנשמה אבל שתי סדרים ללמוד זה
לא העניין הלימוד זה רק ההתחלה יש פה

עבודת נפש שצריך לעשות אבל הקבלה מלמדת
אותך את העבודת נפש

הזאת באופן שכל אריכות הגלות והייסורים
שאנו סובלים תלויים ומחכים לנו עד שנזכה

לעסק התורה ומצוה תשמע לכך נוצרת אין פה
משהו אחר כמו שאומר בתניה כמו שאומר רבי

נחמן כמו שאומרים כל המקובלים בכל המי
שרוצה לשמוע מי שלא חרש כמו הנחש הוא שומע

את זה
ואם רק נזכה לזה תכף תעורר האהבה והחסד

הזה למה היות וטבע האור להתפשט במהירות
האור שיש

כלים שיש השתוות הצורה האור ישר

מתפשט סגולתו להמשיך אור סוד הכתוב בנח
חלה ורוח חוכמה ובינה ואז נזכה לגאולה

השלמה גם נתבאר שאי אפשר שכלל ישראל יבואו
לטרה הגדולה הזאת זולת על ידי לימוד הקבלה

שה הדרך הקלה ביותר הקלה הכוונה ליו דווקא
שהיא קלה בקטע של לא צריך לעשות כלום ולא

צריך להתאמץ צריך לעשות עבודה אלא כלה
הכוונה

שהיא יותר קולעת למטרתה לכן היא כלה כי
היא קולעת למטרה באופן

ישיר זה כמו שתה עכשיו מה אתה תיקח כמול
תתעסק בבריאות טבעית המספיקה גם לקטני דעת

קטני דעת לא הכוונה מבחינה שכלית כסימן גם
למה כי באדם שקשה לו בשכל כל הגמרא מדברת

איתו על חמורים ושים אייפה הקדוש ברוך הוא
פה בעסק אבל אם נלך יותר פנימה קטני דעת

שהם בקטנות הדעת והם לא משיגים את גדלות
הבורא שזה מדרגה גם מי שמבין שהוא קטן דעת

זה
מדרגה מה שאין כן בדרך העסק בתורת הנגלה

בלבד אי אפשר לזכות על ידה זולת ליחידי
סגולה מאוד מאוד בדורנו יחידי סגולה אם

בכל אבל לכלל העם זאת הדרך היחידה ועל ידי
גייה רבה שהרוב רחוקים ממנה על במבה אין

כוח להתגבר אבל לא למרבית מתעם מבואר לאל
אוקיי

וכולי ויש עוד הרבה מה לדבר בנושא אני
אקרא עוד קטע מתכוני

הזוהר אני קורא פה עוד קטע עם ההסבר של
בעל הסולם אולי קרא טיפה

הקדמה

שנבין טוב את העניין של המגפה כי תבינו
אני אגיד לכם את

האמת אני לא חושש אני כן חושש לאנשים
מבוגרים וזה אבל אני לא חושש כל כך ממגפות

גשמיות
א כי אני אני אגל לכם סוד אבל לא בקטע

רוחני עכשיו בקטע
גשמי אנרגטי

גשמי
שה כמו שהחוק הזה זה עובד בעולם הרוחני זה

גם עובד בגשמיות הטבע המאזן את עצמו למשל
עכשיו המגפה הזאת גרמה ל לפחות א כי לטבע

יש השגחה תכליתית גרמה לפחות זיום אוויר
ולשינוי קצת בתפיסה של האנושות ויותר

למודעות לבריאות טבעית ויותר מודעות לא
לאכול בשר מקולקל ותמה לה וכולי וכולי אני

לא מדבר איתכם רוחנית אני מדבר איתכם
גשמית הטבע המאזן את עצמו אז ב ח הרחוק אם

נסתכל על תמונה ארוכה אנחנו נראה שהקורונה
היא דווקא ברכה כי היא חוסכת בעתיד יותר

נזקים
אבל כרגע במצב הנוכחי זה כאילו כמובן חמור

מאוד וצריך להישמר ורוב האנשים צריכים
להישמר כי כי הם באמת הנגיף סך הכל כמו

שאמרתי מגלה אתרה הגנוז באיברים והיות
ולרוב האנשים יש מערכת מאוד עם רעלים

וגם בסטטיסטיקה רובל שומ את זה אנשים ע
מחלות רקע אז צריך להיזהר אבל וצריך

להיזהר להקפיד על הכללים והכל
בסדר

אבל זה לא לא אני לא חושש מזה
אני אמרתי לכם שיש לי תחביב של בריאות

טבעית אני כאילו יכול להכניס את עצמי גם
לצום של שבוע ו ולהיות בסופר התחדשות

גשמית
ואני

במדיטציה ויכול להכניס את עצמי להגנות
ממלא ווירוסים בלי בעיה אני בכלל לא מפחד

מה כן מפחיד

אותנו הנגיף
הרוחני זה מה

שמפחיד למה כי
הוא בבחינת עולם פנימי מקרין לעולם חיצון

מתבטא בהרבה הרבה הרבה צורות לאו דווקא
בצורה של ‏dna

בגרעין לפעמים בזה לפעמים מפה זה לא משנה
הוא מתבטא במשהוא צריך אבל הוא בעיקר

מתבטא בסבל נפשי לאדם של ריחוק מהאהבה
התחברות וכוח של התפר כל אחד על פי מדרגתו

כמו הדוגמה שהבאתי אתה יכול להיות במסיבה
עעם הרבה אנשים מחייכים שמחים לוקחים סמים

ומרגישים בודדים למה כי אין את הכלי של
החיבור בנשמה

לכן הנגיף המפחיד הוא הרוחני לא הגשמי
אוקיי חשוב להבין את

זה שמה זה נגיפה תפיסת הנפרדות
מהבורא תפיסת הרצון לקבל מנותק מאחדות

האלוקית תפיסת ההנאה שלי בחיים מאהבת השם
ולכן נאמר רשעים בחיים נקראים מתי מאוד

והם בשינוי צורה מהבורא והתענוג מכבל להם
את הרצון בבחינת נגף ומפריד אותם

מהאור ואז הם מתים
מנוגב לכן זה הנגיף הרוחני הוא המפחיד כי

הוא לא זמני בתא גשמי שסביר שבמדע מוחר
הגוף מחסן את זה או ימצאו לי איזה חיסון

אלא הוא מכלה את הנפש וזה אין חיסון על זה
גם תרופות דיכאון זה לא חיסון אתה תחזור

בגלגול אתה לא יכול לתקן דיכאון עם עם
חומרים אולי יש מקררים מאוד קיצוניים

שאיין בריירה אבל
אבל רוב העבודה היא נפשית

ופנימית לכן ואני מדבר על זה הרבה
בשיעורים אני לא יכול להרחיב בכל שיעור על

הכל בכל מקרה אני אקרא לכם עוד סיבה למה
המגפות והסבל בעולם והמלחמות

והשחיתו והאנושות עברה 5000 שנה של סבל
גדול כדי ש והיא למדה הא התפתחה פעם אומות

המאוחד
היו אומות הברבריות פעם הנצרות שאומרת תן

את הלכי השנייה הייתה שורפת אנשים האיסלאם
הם כולם היו עובדי עבודה

זרה עוד לפני 150 שנה היה מלחמת
עולם אבל זה לא בזכותם אגב זה בגלל שהגיע

הזמן שעם ישראל צריך לקבל את ארץ ישראל
והגיע הזמן שצריך להתגלות הזוהר אז כסימן

כל הנפשות פתאום השתנתה כתוב שבקו דמ
יפתחו מענות החוכמה התרבו פתאום בעלי

ההמצאות פיתחנו דברים מטורפים באו להרגיל
אותנו לוואי בחר אז זה רק סימן זה לא

מחייב כלום למה כי היום יש לך את כל
השיעורי תורה בעולם בפלאפון אבל קשה לך

לשמוע פעם מצד שני היית מתפס היית צריך
לטפס על הרים כדי להגיע לשיעור בעיר אחרת

אבל הדברים היו נכנסים לך ללב אז אתם
רואים שהחיסון לא באמת עוזרת אפילו היא

לפעמים פוגעת כמו שאדם משתמש ב ב סוכר ואז
הוא מאבד את הכוח של

המתיקות ואבל מצד שני אם משתמשים בחכם זה
עוזר אבל מה שאני בא להגיד הנגף הוא רוחני

שזה פירוד מהבורא זה הנגף תפיסת הזמן
והמקום למה כי היא נגפ את האדם מהשגת

האלוקית אין יותר גרוע מזה כי אתה יכול
להיות עם אישה ועם 10 אנשים ואתה כל פעם

מתגרש ואתה לא מוצאים את נקודת האחדות זה
בדיוק הנג

התודעתי אני אקרא טיפה ואז אני אגיע
לתיקוני

הזוהר אקרא טיפה משהו אחר כדי לגרות אתכם
קצת כש זוכה לטאר בקביעות זה מהקדמה לספר

הזוהר הבעל הסום והוא צטט את תיקוני הזוהר
כזוכה לטאר בקביעות גם חלק המדבר מה הרצון

לקבל
שבו אז אוכל להשוואת הצורה לעולם האצילות

ועולה ומקבל שם אור החיה בקביעות לא מדובר
על דברים גשמיים אלא מדובר על תהליכים

שקורים לאדם בתודעה
ובנשמה בתהליך של ההתפתחות הרוחנית שלו

שזה כולל עבודת מידות לימוד תורה תורה
ומצוות כגירוי ועוד הרבה דברים

ותהליכים והרבה לימוד גם כאמצעי כי זה
מגרה חזק את התודעה וכש זוכה יותר זוכה

לאור
אינסוף ואור היחידה מתלבש באור חיה ואין

כאן המקום

להעריך אני קורא לכם את זה טיפה כדי לגרות
אתכם

ול ידי עסק בסודות התורה וטעמי מצוות הוא
מתאר חלק החי מהרצון לקבל שבו מדובר פה על

רובדים בתודעת האדם ובנשמה כי אין הבדל
בין צדיק שמניח תפילין ב100 דולר לרשע

שיניח ב10 אל שק כמו שאמרתי בחנוכה כולם
מדליקים את אותה חנוכייה כולם נכנסים

לאותה סוכה וכל אחד נכנס לעולם פנימי אחר
היות ועולם פנימי מקרין לה ל מהעולם

החיצון בשיעור הזה הולך הוא בונה את נקודת
הנשמה הלובשת ברמה חברה ושסה גידה שזה

מערכת רובדים ורצונות בתודעת האדם וכש
נשלמת בכל בניינה הפנימי ונעשית פרצוף אז

עולה דהיינו מעלה את האדם ומלב שת לספירת
הבינה בעולם העשיה הרוחני שכלי זה הוא זך

ביותר לאין ערך על כלים הראשונים תורה
תפארת ומלכות ול כן ה הביר לו אור גדל ן

הסוף ברוך הוא הנקרא אור הנשמה זה תהליכים
שהאדם עובר בתודעה שלו וכל פרתו דומם צמח

חי שבעולם העשייה המיוחסים לקומת הבינה
נמצאים ומשמשים ומסיים לפרצוף הנשמה של

האדם לקבל אורותיו בשלמות מספירת הבינה
כמו שבג שמיות יש כל מיני כוחות דומם צומח

חי מדבר כוח
המשיכה הכוח האלקטרומגנטי כוח הגרני החזק

כוח הגרני החלש כוחות הטבע שהם הדמייה
בעצם לכוחות רוחניים ככה בעולם הרוחני יש

כוחות נפש חיות הקודש דהיינו כל מיני
תכונות בתודעת

האדם יש מראות
רוחניים כמו שבאדמה הגשמית זה ככה זה

ברוחניות פשוט מבחינה רוחנית למי שחי את
העולם

הרוחני אבל מי שמקיים תורה ומצוות רק
בחיצוני בלי כוונה אז הוא בתחתית עולם

העשייה הוא הוא זה גם מדרגה אבל הוא לא
מתחיל זאת אומרת להשיג את האלוקות את

האורות הרוחניים רק שעוסקים בתורה לשמ אז
מתחילים לכן כל כך חשוב ללמוד זוהר כי בלי

זה אתה לא מתחיל את העבודה ואז ממילא אתה
מעקב את הגאולה למה כי הגאולה זה לקבל את

אור היחידה אבל את אור
ה התחתית עולם העשייה אתה לא משיג את אור

הנפש לכן כל כך חשוב

להזדרז כן אומנם תדע אוקיי אני מדלג
קצת ונ תביר היטב מה שאמרנו לאל ששאלנו

למה לא לאדם כל העולמות העליונים שברא השם
יתברך בשבילו ואיזה צורך יש לו לאדם בהם

הוא שואל על עולמות הרוחניים אבל כסימן
אפשר לשאול את זה על העולם הגשמי תעשה רק

שמש ירח כדור הארץ בשביל מה אינסוף
גלקסיות מטורף יש חורים שחורים בגודל של

מיליארדי שמשות מטורף מה צריך את כל
הדברים

האלה כי אתה תראה שאי אפשר כלל ה אדם
להגיע לעשות לעשיית נחת רוח ליוצרו זולת

על ידי סיועם של כל העולמות האלו ת

העולמ אדם צריך
להשיג כי בשיעור הטהרה של הרצון לקבל שבו

מבחינה נשמתית או דעתי ינו כמה שהוא עושה
את זה לשמה כל פעם נותנים לו מדרגה יותר

גדולה ואז הוא עושה אותה לשמה יותר גדולה
עד כמה כסימן כמו שאתם רואים יש הרבה

אורות בשמיים אז לא חסרות אורות לא חסרים
אורות

לבורא אבל חייב את

הכלים ובשיעור הטהרה של הרצון לקבל משיג
האורות והמדרגות של נשמתו הנקראים נרן חי

בכל מדרגה שמשיג הרי האורות של אותה מדרגה
מסיים לו

בטהרתו וכן הוא לאה במדרגות עד שזוכה
להגיע לשעשועים של תכנית הכוונה שמחשבת

הבריאה שזה די רציני
שנזכה מסתבר הבורא רוצה להטיב לנו לתת לנו

אינסוף רק הוא רוצה טהרה לפני וזה שאמרו
בזוהר על המאמר הבא ליטהר מסיין אותו

ושואל במה מסיין אותו ואומר שמציין אותו
בנשמת הקדישה מה זה הבא לתאר שהוא בא לתאר

את הרצון לקבל ולהגיע למדרגת לשמה אז
מסיין אותו מה לאחר שהוא עושה את ההכנה

נותנים לו את הכוח להשיג את לשמה להרגיש
את הקדושה

העליונה כי אי אפשר לבוא לתארה רצוייה
למחשבת הבריאה זולת על ידי סיוע של כל

המדרגות הנכי של הנשמה כמבואר היות ויש
סדר מתכלית הבריאה מאינסוף עד ההשתלשלות

לפה אותו סדר זה גם
בחזרה לכן חייב את כל

המדרגות
אוקיי מכאן תבין היבשות והחשכה שמצאנו

בדורנו זה שלא נשמע כמוהן בכל הדורות
שקדמו לנו בר מינן ועוד מדבר על

דורו שהוא משום שאפילו עובדי השם שמתו
ידיהם עסק בשדות התורה הוא כבר המשיל

הרמבם זה על משל אמיתי על זה ואמר שאם
שורה שורה של אלף אנשים סומים הולכים בדרך

ויש להם לפחות פיקח אחד בראשם הרי הם
בטוחים כולם שהם ילכו בדרך הישר ולא יפלו

בפחים וחמורות לאותם נשכים אחר פיקח
שבראשם אבל אם חסר להם אותו האחד בלי ספק

שכשלו בכל דבר המוטל בדרך ויפלו כולם לבאר
שחת דנו אם הנקודה הפנימית זה גם כפשוטו

אבל אני לוקח את זה עוד העובד אם הנקודה
הפנימית הוביל את אדם אז אפילו שיש בו

הרבה לכלוך הוא יגיע ליד אבל אם הוא מניח
את הנקודה הפנימית בארצי הלך עליו כן הדבר

שלפנינו אם היו לפחות עובדי השם יתברך
עוסקים בפנימיות התורה והמשיכו אור שלם

אנסו ברוך הוא הרי כל בני הדור היו נמשכים
אחריהם כן כי הצדיקים מורידים תיקונים

לעולם יש ערבות הדדית וכולם היו בטוחים
בדרכם שלא יכשלו ואם גם עובדי השם יתברך

סלקו את עצמם מחכמה זו
אין פלא שכל הדור נכשל בגללם ומגודל צערי

לא הוכל להעריך בזה ובאמת היה לו צער
גדול ברוך השם הוא גם הביא את התיקון הזה

לעולם ובדור זה השתנה וזה השתנה יותר אבל
תבינו שבעל הסלם בע לארץ והתחיל לכתוב את

הדברים שלו היה חשכ עצומה מעט מאוד למדו
קבלה והרוב לא ידעו ללמוד אותה בצורה

האמיתית שבה היה חושך עצום תבינו את צערו
אם כי החושך הזה התחיל [ __ ]

הבית אומנם ידעתי הסיבה שבעיקר מתוך שנת
מעתה האמונה בכלל והאמונה בקדושי עליון

חכמי הדורות וכולי וכולי אני קצת

מדלג לעניין שאני רוצה אם כי יש בה הרבה
דברים חשובים הוא מסביר פה גם למה רק

הזוהר מיועד לדורנו ולמה זה אין ך אחרת
ולמה חשוב איך לללמוד אותו אבל זה לא

הזה

כן אני הולך לאות ס ה דע שבכל דבר יש
פנימיות וחיצוניות ובכללם העולם ו בכללות

העולם נחשבים ישראל זהר אברהם יצחק ויעקב
לפנימיות העולם ויש שמות נחשבים לחיצוניות

העולם כן וכן בישראל עצמם יש פנימיות שהם
עובדי השם יתברך השלמים וכן יש חיצוניות

שאינם מתמסרים לעבודת השם יתברך וכן
באומות העולם עצמם יש פנימיות שהם חסידי

אומות העולם ויש חיצוניות שהם הגסים
והמזיקים שבהם

וכדומה וכן בעובדי השם יתברך של בני ישראל
יש פנימיות שהם זוכים להבין נשמת פנימיות

התורה וסודותיה וחיצוניות שהם אותם שאינם
מסכים אלא בחלק המעשה שבתורה וכן בכל אדם

מישראל יש בו פנימיות שהיא בחינת ישראל
שבור שהוא סוד הנקודה שבלב שזה הרצון

להשפיע נחת רוח לבורא וחיצוניות שהיא
בבחינת אומות העולם שבו שזה כל הקליפות

וצד הגוף שבו בצד העולם הזה בידי
טומאה שהוא הגוף של עצמו אלא שאפילו בחינת

טומאות העולם שבו נחשבים בו כמו גרים כי
לאותם דבקים על הפנימיות הם דומים לגרי

הצדק ומות העולם שבאו וידבקו בכלל ישראל
זא אומרת הוד והוא

בחינת נולד יהודי ויש לו פוטנציאל של
יהודי אז הגויים שבו הם בתוך הכלל של זה

שיש לו פוטנציאל של יהודי למה אני אומ
פוטנציאל כי יהודי מבחינה גשמית אבל

מבחינה רוחנית הוא צריך לממש את המדרגה
הזאת ובהיות האדם מישראל יהודי זה אומר

שהוא בייחוד עם הבורא שנזכה ובהיות האדם
ישראל מגביר ומכבד את בחינת

פנימיותו שבחינת ישראל שבו על חיצוניותו
שהיא בבחינת אומות העולם שבו דהיינו שנותן

רוב טרחתו ויגיעו להגדיל ולהעלות בחינת
פנימיות שבו לתועלת נפשו דהיינו שכל

עיסוקו כל מחשבותיו כל תודעתו כל מעשיו הם
לעניין הזה ותרח ה מועטת בשיעור המוכח הוא

נותן לקיום בחינת אומות העולם שבו בכל מה
שזה מתבטא דינו לצרכי

הגוף כמו שכתבו עשה תורתך קבע ומלאכתך
עראי שזה צד החול שבך הנה אז גורם

במעשיו גם ב פנימיות וחיצוניות כללות
העולם שבני ישראל עולים בשלמותם מעלה מעלה

ואומות העולם שהם חיצוניות שבכללות יכירו
ויחשבו את רך בני ישראל כן היות והוא מחזק

את כוח פנימית בעולם את כוח הנשמות בעולם
אז זה גם

מתבטא בהרבה רובדים במציאות הנפשית
החיצונית וגשמית בגשמי באופן כללי בנפשי

באופן
פרטי כמו שרואים שגם אמר בברכתו שהוא יעלה

עליך מעלה מעלה אבל כשעם ישראל חוטאים אתה
תעלה עליו והוא

ירד
וגם

ש אפילו הנביא שלהם כותב אם יש לך ספק
בספר שאל את היהודי שקיבל את הספר

לפניך מבחינת הקוראן אפילו הגשמי החיצוני
אנחנו נחשבים חסידי אומות

העולם
אבל שאנחנו לא מקיימים את התכלית שלנו אז

אנחנו בלי שהם יודעים מגדילים את כוח
אומות העולם הרוחני מצד הטומאה וממילא זה

מתבטא גם בצורה הגשמית של זה כך או אחרת
ואז הרע של אומות העולם עולה

בעולם לכן אם הוא עושה את הורתו כ
אז הוא מעלה את הפנימיות וגם פנימיות

ישראל עולה בעולם ואז הגויים רואים גם את
מעלת ישראל שהם אור לגויים אבל אם אנחנו

לא עושים את התפקיד שלנו אז הם יודעים בתת
מודה שאנחנו הסיבה לסבל שלהם לכן הם

שונאים אותנו כל כך אפילו בלי שהם יודעים
זה בנוי בהם בנפש ככה אבל שאנחנו דווקא

עוולים בתפקיד אז הם פתאום
עצמם אוהבים אותנו יותר כמו שאומר הנביא ש

הם יבואו לעתיד לבוא ויתפסו בכנף ויגידו
לנו קחו אותנו בית אלוקים והם אפילו כבר

עכשיו אומרים את זה במדרגה שלהם והם
מבוססים על התורה שלנו

ו רק בצורה של הלבשה של הקליפה שלהם כמובן
אבל בגלל שאנחנו לא בתפקיד שלנו אז יש עוד

הרבה עבודה ואם חס ושלום להפך שאדם הפרטי
מישראל מגביר ו מחשיב את בחינת חיצוניותו

שהיא בחינת אומות העולם של בו על בחינת
ישראל שבו כמו שכתוב הגר הגר אשר בקרבך

דהיינו החיצוניות שבו יעלה עליך מעלה מעלה
השם ישמור ואתה בעצמך דינו הפנימיות שהיא

בחינת ישראל שבך תרד מטה מעטה דנו שהשפה
נהית גבירה אז גורם

במעשיו היות והפרט והכלל שווים שגם
החיצוניות שבכללות העולם שהם אומות העולם

עולים מעלה מעלה דאינו שנאה והרע שבהם
ומתגברים על ישראל ומשפילים אותם עד לעפר

כמו שהיה בכל הגלות ובני ישראל שם
הפנימיות שבעולם ירדו מטה מטה חס ושלום

בכל
הבחינות ואל תטמא על זה שאדם פרטי יגרום

במעשיו מעלה יורדה לכל העולם כי זהו חוק
ולא יעבור אשר הכלל והפרט שווים כבית יפות

מים וכל שנוהג בכלל כולו נוהג גם
בפרט ואדרבה הפרטים עושים כל מה שבכלל

כולו כי לא תגלה הכלל אלא גילוי הפרטים
שבו ולפי מידתם ואיכותם של הפרטים בוודאי

שמעשה הפרט לפי הרקו הורידו מעלה את הכלל
כולו אומר פה חוק יפה שהפרט והכלל שווים

למה היות וגם בפרט יש את הכלל שבו ועל ידי
זה הוא שווה לכלל גילו את זה בתורת

הקוונטים כ הדמיה גשמית שזה שונה מההיגיון
הרגיל של הפיזיקה הקלאסית אם כי כמו

שאמרתי המדע מחפש את חוק האחדות היום את
הסימטריה של הטבע העולם התפתח אפילו

בגשמיות הם מחפשים את האחדות בלי שהם
מבינים אז איך הם מחפשים אחדות והם לא

רואים את הבורא בגללנו וגם בגלל שהם
מחפשים כמו נמרוד

אבל בתורת הקוונטים גילו שגם את זה רק משל
כן זה אין איזה קשר לרוחניות כן תזיזו את

כל האטומים שאתם רוצים זה לא ישנה אותכם
בנשמה בנשמה צריך להזיז את הנשמה כן אבל

כמשל נחמד גילו שאם אתה מזיז את אותו אה
בן זוג של חלקיק אפילו שהוא בגלקסיה אחרת

הוא משפיע עליו
איך כי הפרט והכלל שוו סימן למה זה נראה

בתורת הקוונטים כי זה עוסק בחומרים דינים
יותר של החומר הגשמי שהם בדמיה יותר קרובה

לחוק הרוחני וככל שהדבר מתרחק הדמיה שלו
יותר נמוכה חוק אחד לכל

העולמות ואם לכאורה
המדע טוען

שהיה את המפץ הגדול אז בעצם כל החלקלקים
היו בנקודה אחת אז אם ככה מבחינה קוונטית

כולם
קשורים אבל זה פרפראות מבחינה רוחנית כולם

קשורים אבל אנחנו לא מרגישים ככה א
מרגישים הפוך לחלוטין וזה טוב למה שאנחנו

נרכיב את הפאזל שאנחנו נבוא לאחד זה הקסם
הגדול לכן אומר אל תטמא למה כי הפרט והכלל

שווים איך אתה יכול להגיד שהפרט שווה לכלל
אלא הכוונה שיש בהם מצד של השתוות הצורה

למה כי ביניהם יש כלל שמחבר ביניהם אז מה
זה הכלל והפרט

שווים הכלל שבפרט הוא שווה לכלל הכללי כמו
שראש ממשלה זה כלל של ראש בממשלה וראש

כיתה זה כלל של ראש בכיתה אז על ידי זה
ששניהם בחינת ראש הם מתחברים אומנם הפרטים

שונים אבל דרך הכלל הם מתחברים אותו דבר
פה

וגם הפרטים מגלים את הכלל היות והבורא
רוצה שהכל בדי שמיים חוץ מעיירת שמיים אז

הפרטים מבטאים את ההשתתפות של התחתון
בהרכבת הפאזל לכן כמה שאת תשקיע להרכיב את

הפאזל יותר טוב אתה בא עם קילים יותר
טובים ויש לך הזדמנות וסגולה לגלות את

הכלל בצורה יותר
טובה ללכן בטווח הכללי פרוטה ופרוטה

מצטרפת לחשבון אז ודאי שמעשה כזה או אחר
מוריד את ערך הכלל בעיקר מעשה נפשי רק יוד

והמעשה שי מגרה בך את המעשה הנפשי אז זה
שרשרת ובזה התבאר לך מה שהיית בזוהר שמתוך

העסק בספר הזוהר חוכמת האמת יזכו לצאת
מתוך הגלות לגאולה שלמה גם מביא את זה

בתיקונים תיקון סוו וגם בזוהר פרסות
נשוא שלכאורה מה עניין לימוד הזוהר גאולתם

של ישראל מבין

האומות מבואר מובן היטב כי גם התורה
ובעיקר בתורה יש בה פנימיות וחיצוניות כמו

כללות העולם כולו ולפיכך גם העוסק בתורה
יש לו אלו בית המדרגות

ובהיות מגביר טרחתו בפנימיות התורה

וסודותיה נמצא גורם בשיעור הזה שמעלת
פנימיות העולם שם ישראל תעלה מעלה מעלה על

חיצוניות העולם שהם אומות העולם וכל
האומות דו וקרו בשבחם של ישראל עליהם

ותראו בשופר של משיח דיברתי על זה ך הפסוק
הבלה למתחיל שופרו של משיח הרחבתי שמה

ותראו מה ההבדל בין היהדות לשאר תורות
העולם הרחבתי שמה בענין עד שקוים הכתוב

ולקחו ממים והביאו אל מקומם תחלום בית
ישראל על אדמת

השם וזה לא כזה רחוק כי תראו פעם הם היו
בעבודה זרה גמורה עדיין חלקם בעבודה זרא

חלקית אבל פעם הם היו בעבודה זרה גמורה
והיום כולם אומרים על אקבר

ואלה היו גם עובדי עבודה זרה אפילו חלק
מהחגים של העבודה זרה נשאר להם עוד בנצרות

כדי שהמעבר יהיה קל
אבל הם גם

אומרים איך הם
אומרים bless the lord נכון בצורה של

עבודה זרה אבל זה התקדמות במקום הרבה
עבודות זרות יש להם עבודה זרה אחת עכשיו

רואים שהמציאות
מתפתחת אבל מה זה נצרות

ו נצרות וישמעאל זה לא הם בנו יש את צד
ישמעאל וצד עשו ואנחנו עובדים עץ ואבן את

הגאווה ואנוכיות ואנחנו חושבים שהבורא הוא
נברא והוא והוא סופר אורגניזם

גשמי ואנחנו חושבים שצריך לעבוד אותו רק
על פי ההתרגשות בלי שכל

לפעמים בטמטום ולא בתמימות אז זה צד
הישמעאלי שבנו

וא אנחנו צריכים לתקן את ישמעאל ו ו עשו
שבנו ואז גם זה תבטא בתיקון שלהם בחוץ כי

ישראל הם פנימיות העולם והם מזיזים את כל
העולם כמו שהגרעין אטום והאלקטרונים את כל

האטום והמולקולה

לכן זה לא כזה רחוק למרות שזה נראה אבל אם
נסתכל שפעם היו שוחטים ברחוב אנשים

ויהודים והעולם במקום אחר לחלוטין
אז למרות ההסתר זה לא כזה רחוק שהם יגידו

לנו את זה אם נעשה את התפקיד שלנו אבל אם
חס ושלום להפך שאדם ישראל משפיל מעלת

פנימיות התורה וסודותיה אדנ בדרכן
נשמותינו ומדרגות הן וכן בחלק השכל וטעמי

מצווה כלפי מעלת חיצוניות התורה דנ בחלק
המעשה בלבד שעוסק רק במעשה ולא במוסר

פנימי לא בעבודת נפש לא בתיקון המידות ולא
בתיקון התודעה הרוחנית מעבר לזמן

ומקום ואפילו ה מושג פעם בפנימיות התורה
ירו מקציב לשעה מועטת מזמנו בשעה שלא יום

ולא לילה דהינו כמעט אף פעם כמו שהייתה חס
ושלום דבר שאין צורך בו שזה המציאות אם

כזה השתפר היום ברוך השם הוא נמצא גורם
בזה להשפיל ולהוריד מטה מטה את פנימיות

העולם שהם בני
ישראל ולהגביר את חיצוניות העולם

עליהם שהם אומות העולם והשפילו יבזו את
בני ישראל כמו שהיה כל הגלות הבורא השתמש

בגויים להעניש אותנו כל
הגלות ויחשבו את ישראל כמו דבר שהיה מיותר

בעולם כי הם לא עושים את התפקיד שלו ואיין
לעולם חפץ בהם חס ושלום כמו שראיינו עם

המן ועם הטלר עמח שמו והרבה דברים
בהיסטוריה ולא עוד אלא גורמים בזה שאפילו

החיצוניות שבאומות העולם
מתגברת על פנימיות שלהם עצמן כי הגורים שב

ות העולם שהם המזיקים או חבי העולם
מתגברים ועולים מעלה מעלה על הפנימיות

שבהם שלהם שהם חסידי אומות העולם דינו
מעלים את הרע שבאומות העולם ואז הם עושים

כל החורבות
והשחיתות האיומים שבני דורנו מדבר על

השואה היו הד ריה להם השם ישמרנו מכאן
והלך הרי לעיניך שגולת ישראל הרוחנית

והגשמי וכל מעלת ישראל תלוי בלימוד הזוהר
בפנימיות התורה ולפיכך כל הקורבנות וכל

ירידתם של בני ישראל ברוחני בגשמי בכל מה
שתרצו הם מחמת שעזבו את פנימיות

התורה שהיא עוסקת בתיקון הנשמה ולא בתיקון
החיצוניות רק והשפילו מעלתם מטא מטה השם

ישמור הזהיר אותם גם לפני השואה אגב
בעניין הזה שלא תבינו אני ממשפחה של שרצחו

לסבא שלי את כל המשפחה שלו בשוה כן כן
אנחנו מדברים על רעיונות ועשו אותה כמו

שהייתה חס ושלום דבר שאין בצורך כלל השם
ישמרנו והוא מביא פה עוד פעם את התיקונים

אבל היות וקראנו את

זה נדלג על זה ונלך לניקוד שהוא אומר ועם
דבריהם הוא כמו שבארנו ביות כל עוסקי

התורה מזלזלים בפנימיות שלהם בפנימיות
התורה מניחים אותה כמו דבר שאין צורך בו

בעולם ויתעסקו בה רק בשעה שלא יום ולא
לילה עכשיו לא יכלו להתעסק בה בכלל בבחינת

הסימן של הקורונה והם הבא כברי מגששים קיר
כמו שאומר רבי חיים

ויטל כמו שאומר שעוסק בתלמוד בבלי בלבד
הרי זה כעו כעבר מגששים קיר שאין להם

עיניים לראות ברזה התורה
ונסתרה ש ובזה הם המגבירים את חיצוניות

עצמם דאינו תועלת גופם כמו שאומר הרבש דתי
רוצה מה ההבדל בין חילוני שחילוני רוצה

לקבל רק את העולם הזה עבדתי רוצה לקבל גם
את העולם הזה לעצמו וגם את העולם הבא אז

הוא מגביר את החיצוניות עוד יותר וכן אם כ
מתוך שלא לשמע לשמע אבל בתנאים המותרים

וכן חיצוניות התורה הם המחשיבים על
פנימיות התורה ואז הם הגמרים במעשיהם הללו

ש כל בחינות החיצוניות שישנן בעולם
מגבירות את עצמן על כל חלקי הפנימיות

שבעולם דיק יפה כל אחת לפי מהותה לפי
מהותה עניינה

ומקומה זה יכול להיות בגלל שלומדים את
התורה כעטלף

שלומדת התורה רק בחושך שזה החיצוניות שזה
הרצון לקבל אז פתאום מביאים להם נגיף של

טלף אבל זה יכול להיות גם במשהו אחר לא
חייב שי תלף יבוא פתאום באטמן חיזר ויראה

לנו טילים לא יודע זה גם לא משנה כי זה בא
כדי לעורר את

התודעה אומר במקום אחר שיכול להיות שיהיה
מלחמה אטומית גם הגיוני גם כי החיצוניות

שבכלל ישראל דינו המ הארצות שבהם אין באדם
אחד ואין בה פשט דהיינו מתגברת ומבטלת את

הפנימיות שבכלל ישראל דהיינו אנשים שונאים
את השבת למה זה לא רק בגלל השבת החיצונית

כי אנחנו לא שומרים את השבת הפנימית אז
הבורא דבר איתנו דרך השבת החיצונית דרכם

אבל אותו דבר זה קורה שהגויים מדברים
איתנו או הנגיפים לא משנה על דברים

אחרים וכן חיצוניות שבאומות העולם שהם
בעלי החורבן שבהם מתגברת ומבטלת את

הפנימיות שבהם כמו שראיינו עם אמלק עוד
בשואה או כמו שכל האום מצביע ברגע האמת

נגד ישראל שהם חסידי אומות העולם וכן
חיצוניות כל העולם שם אומות העולם מתגברת

ומבטלת את בני ישראל שם פנימיות העולם
ובדור כזה כל בעלי החורבן שבאומות העולם

מירים עם
ראש ורוצים הוא גם חז אנחנו לא עסקים יותר

מדי בחיצוניות אבל הוא הזהיר אותם בשואה
הזהיר אותם שהולך להיות חורבן לא הקשיבו

לו
אגב ורוצים בעיקר להשמיד ולהרוג את בני

ישראל דהיינו כמו שכתבו זל יבמות אין
פורנות בעל העולם אלא בשביל ישראל דיינו

הכל בשביל התיקון של ישראל אין לשבט ואין
לחסד זאת אומרת הקורונה בא בשביל ישראל לא

בגלל
הסינים דיינו הרי מה זה לאכול עבר מן החי

לא מדובר רק על דבר גשמי גם זה
המינימום אסור לאכול

כלבים אבל עבר מן החי זה מושג רוחני ז שבן
אדדם יצה לקבל את הגר ד

חוכמה ואת זה צריך לתקן מה שאני לא אוכל
עבר מן החי במציאות הגשמית שזה הלכה וזה

חובה זה בא כדי להכין אותי וללמד אותי
ולהרגיל אותי לא לאכול עבר מן החי מבחינה

רוחנית כמובן עד שאני לא מתרגל את זה
בגשמיות ברור שאני גם לא אגלה את זה

ברוחניות אבל עבר מן החי זה לקבל את אור
הגר אור החוכמה ממעלה למטה לכן הגויים

שהנפש שלהם מגים לקליפות הטמאות כמו שאומר
בעץ חיים כמו שאומר

בתניה ישראלי נורמלי נגעל מחיות חיות
רוקדות על הצלחת אבל גוי אפילו בלי להבין

את זה חלק
מהגויים נהנה מזה כי זה כמו חווייה של

טורף של אגואיזם גדול של הרצון לקבל שהוא
נהנה מלאכול את החיות בלי להבין אפילו כי

הוא כאילו רוצה שאתה הורג את זה אתה כאילו
הורג לזה את החיות ולכאורה זה הגיוני למה

לאכול בשר מת בבשר חי יש את הנפש החיות של
החיה אז אני עוד יותר נהנה אבל יהודי

נורמלי נגעל מזה כי נפשו מקליפת נוגע נפשו
הבהמית יהודי נורמלי כן אם הוא ממש גס אז

הוא הוא יאכל כלבים או לא יודע מה הוא
יעשה אבל כל זה סימן סימן מובהק הלכה אבל

רק יום ההלכה הוא לא העניין הוא בא לשנות
את התודעה מה אל תהיה

הלף למה לכם יום השם הוא חושך ולא אור
היות ואין לכם השתוות הצורה

כמו מכת חושך במכת חושך היה הרבה אור זה
היה החושך שהיה אור וזה עשה עיוור את מי

שאין לו כלים כמו שיש אור עצום של חוכמת
הקבלה של התורה ואנחנו עיורים בהרבה

מובנים ובדור הזה כל בעלי החורבן שבאומות
העולם מרימים ראש ורוצים בעיקר להשמיד

ולהרוג את בני ישראל אין פורנות בעולם אין
פורנות בא לעולם אלא בשביל ישראל דהיינו

כמו שכתוב בתיקונים הנעל שהם גורמים עניות
וחרב ושות והריגת והשמדת בעולם כולו למה

כי עליהם מותר להביא לעולם את תיקון הרצון
לקבל את האור לגויים את בית המקדש ביתי

יקרא בית תפילה לכל העמים אבל אם הם
מונעים את התיקון הזה מכל

העולם אז כל העולם בדין עליהם בלי לדעת
אפילו כולם שונאים את ישראל אז ברוך השם

לא עלמן ישראל יש גם טוב יש הרבה צדיקים
יש הרבה לומדי

פנימיות או לומדי חיצוני
שמעריכים את הפנימיות או כל אחד

במקומו וגם מחזק את העניין ברוך השם לא
עלמן

ישראל אבל ובאמת השתנה מדורו לעכשיו ברוך
השם אבל זה לא מספיק לא מספיק יש עוד הרבה

עבודה לעשות או להבין שצריך לעבוד או
להבין את הריחוק אבל מה שמעניין אותנו זה

אייפון ובמבה או תפילין גשמיות ועולם הבא
זה כמו שלפני 450 שנה לא היה טלסקופים ולא

ידעו שיש גלקסיות ולא ידעו את פנימיות
החומר ואפילו לא ידעו לעשות חשמל גשמי ראו

רק את החיצוניות רק את המעשה אז אותו דבר
האדם מבחינה רוחנית הוא כאילו מסתפק

בחיצוניות התורה והוא לא מבין שיש אינסוף
גלקסיות ואינסוף

חלקיקים בתוך הפנימיות של הדברים שאותם
הוא צריך להשיג אבל הוא מסתפק בדומם הוא

מסתפק בטעם של [ __ ] קפה בחמשת החושים ה
מאוד מאוד מצמצמים וגשמים וזה כל עולמו או

בתפילין רק להניח אותם מבחינה גשמית וזה
כל עולמו ולא הבורא רוצה לתת לך אינסוף

אורות אבל הוא יכול לעשות את זה ברוחניות
רק כשאתה מתאר את עצמך לכן כל כך חשוב

ללמוד קבלה כי היא מלמדת אותך איך להשיג
את המדרגות האלה ובלי זה אתה חוזר בגלגול

כמו שאומר בזוהר שיר השירים כי כל כך נצרת
ואמרתי הייתם פה ב600 גלגול ב100

גלגולים הממוצע יכול להיות יותר מה שכתוב
שאדם חוזר שלוש גלגולים זה לא כפשוטו וגם

אם נלך לזה שזה כפשוטו אם תיקן קצת חוזר
עוד פעם וכולי דיברתי על זה במקום המתאים

שלא תגלגלו בקורונה חס ושלום זה מה שחסר
לנו בכל מקרה זה בדיחה כן גלגול נשמות זה

נושא בפני עצמו דיברתי עליו בשיעורים
המתאימים ואחר שבעונת הרבים נעשינו הדריה

לכל המור בתיקונים ולא עוד אלה שמידת פגע
דווקא בטובים

שבנו כמו שכתבו חזל ואינה מתחלת אלא מן
הצדיקים תחילה למה כי הקדוש ברוך הוא

מדקדק איתם כחות הסערה מכל הפאר שהיה לחלל
ישראל בארצות פולין וליטה

היה לא נשאר לנו אלא השרידים שבארצנו
הקדושה ניקח אולי ונסיים עם זה למרות שיש

לי עוד הרבה מה להגיד אבל נסיים עם זה הנה
מעטה מול רק עלינו שרית הפליטה לתקן את

המבת החמור הזה וכל אחד ואחד מאיתנו שרידי
הפליטה יקבל על עצמו בכל נפשו

ומאודו להגביר מכאן בעזרת השם
וילך את פנימיות

התורה וליתן לה את מקומה הראוי כחשב על
מעלת חיצוניות התורה וכמובן חיצוניות כל

חייו ואז יזכה דינו זכך ויגיע לשבות הצורה
כל אחד ואחד מאיתנו להגביר מעלת פנימיותו

עצמו שזה אמצעי כמובן כדי להעלות את
הפנימיות שבנו את התודעה שבנו את היראה

והאהבה וההשפעה הטהורה והאמיתית
שבנו על מעלת דיינו בחינת ישראל שבו שי

צרכי הנפש בלשון ישר

אל שהיא בחינת חיצוניותו עצמו דהיינו הנפש
הבהמית שהיא בחינת אומות העולם שבו שייץ

רכי הגוף דהיינו
הנגף שהגוף מקבל הרבה זה גורם לגיפ ויגיע

כוח הזה גם על כלל ישראל כולו בעזרת השם
ורואים גם שזה עובד הפנימיות

מתפשטת עד שהמי הארצות שבנו בתוכנו
חיצוניות יכירו וידעו את השבח והמעלה של

גדולי ישראל עליהם וישמעו להם וייטו להם
ובצדק הם לא מצייתים הרבה פעמים כי הם

אומרים
איפה אהבה איפה ואהבתך כמוך איפה פנימיות

אומנם הם אומרים את זה עם הרבה קליפות זה
נכון אבל אם נסיר את הקליפות הם צודקים

אומרים תאבות הערבים הם גם צודקים צריך
להגיע לערבות הדדית עם כל העולם אומנם אל

תקדים את המאוחר תאהב קודם את היהודים זה
נכון אבל אם נאהב את היהודים בתוכנו באמת

ונעשה עבודה אז זה גם ישפיע על המאות
שמאלנים וב נכון וגם ישפיע על האומות

הברבריות סליחה אומות המאוחדות לתמוך בנו
וזה שרשרת אחת שלמה וכן פנימיות אומות

העולם שהם חסידי אומות העולם יתגברו ויניו
את החיצוניות שלהם שהם בעלי

החורבן וכן פנימיות העולם שהם ישראל
התגברו בכל שבחם ומלתם על חיצוניות העולם

שם האומות אין מבחינת התודעה והנשמה
והחוויה של האדם והן כענף מבחינת המציאות

הגשמית
עצמה ואז כל אומות העולם יכירו וידעו

במעלת ישראל
עליהם וקיימו

הכתוב
בישעיה ולקחו ממים והביאו הם מל

מקומם והתנחלויות ישראל על אדמת השם הם סך
הכל אחרי הרבה ייסורים שהם

קיבלו גם במשך אלפי שנים הם גם אומרים
אומנם שוב עם קליפה עעם שיבושים נכון נכון

אבל הם גם אומרים אל
אקבר ד לורד כמו שהם

אומרים הם גם רוצים לעבוד את השם במדרגה

שלהם למה אני אומר איסלאם נצרות הרי יש
עוד תורות ודתות נכון אבל זה הכלל של כל

הדתות זה בחינות שמאל וימין
הכלליות

שהם גם יונקות באופן מובהק מאיתנו כסימן
יש ליפות אחרות שהם לא ינקות ישירות

מישראל ה נגיד הם יונקות מאברהם אם כי הוא
קשור לישראל אבל כמו המזרח יש להם חוכמות

עצומות שיבושים גם גדולים כתוב שאברהם
נתנה מתנות לבני הפילגשים נתן להם כוחות

של השפעה הם קיבלו את הכוח הזה
ממנו וכן על דרך זה גם הסין עם הקורונה יש

להם חוכמה עצומה חוכמת
הטבע

אה הם יכולים לאכול גם הלפים ולהיות מאוד
בריאים מבחינה גשמית אפילו על ידי צמחים

שהם לוקחים ועל ידי ניקוי של מדיטיישן שהם
עושים או על ידי קורבנות שמקריבים לכוחות

של טומאה שדים או לבובה אני יודע מה יש
להם חוכמה עם הרבה

קליפות
נכון אבל גם

הם בסופו של
דבר הם גם כמו שיש הרבה סיפורים עם גורים

שאמרו ליהודי מה אתה עושה פה הכל

אצלך
לכן זה תלוי בנו הרי מה מה זה בודה אנחנו

עובדים את בודה מבחינה
רוחנית אולי תיקנו במדרגת הדומם את הפגם

הזה וזה יפה וזה המינימום אבל שאנחנו
חושבים שהבורא הוא

גשמי או שהוא בא לתת לנו רצון לקבל או יש
כאלה אומרים הבורא צמצם את עצמו

והבורא אנחנו הבורא זה עבודה זרה הדברים
האלה מצד אחד לכאורה זה נכון מצד שני זה

עבודה זרה אז יש לנו הרבה שיבושים בתודעה
בהשקפה

בנשמה שאנחנו נתקן את זה זה ישפיע על כל
העולם לכן ולקחו ממים ובום אל מקומם ונחלו

בית ישראל למה כי הם יודעים שהתיקון שלהם
תלוי בנו אז הם ידחפו אותנו תנו לנו תורה

כי אם ציון תצא תורה ו דבר אדוני מירושלים
אבל עד שלא נור

לגויים אז אנחנו בבעייה היות וזה החוק חוק
רוחני פנימיות משפיעה על

חיצוניות איך למדנו
בזוהר הנמצא במדרגה עליונה הוא הנוסע את

התחתון הנוסע אותו לכאורה נראה שהגוף נוסע
את הנשמה והמעשה נוסע את

הכוונה אבל זה לא נכון הפנימיות היא המחיה
את

החיצוניות החשמל
מחיה את המצלמה

הנשמה מחיה את הגוף הכוונה והתודעה מחיה
את המעשה

הגשמי פנימיות התורה מחיה את חיצוניות
התורה וזה שכתוב בזוהר נשוא באי חיבור

הדילי די ספר הזוהר אפקון ב מן גלותי
ברחמה לכן שהדברים יהיו ברורים

ביותר כל המגפות כל הרע
בעולם בסופו של דבר או בתחילתו של דבר

נובע מזה
שלא עובדים עם הנשמה עם הפנימיות התורה עם

חומת הקבלה כשהיא נותנת לנו את האפשרות
לעשות תיקון אמיתי רוחני של יראה אהבה

והשגת אלוקות וזה הסיבה שאנחנו חוזרים
בגלגול כל דור ראו זוהר שיר

השירים
וכל התלאות שעברנו כי כל זה בא ללמד אותנו

שאגי הוא רע אבל איך מתקנים את האגואיזם
באמת

בשורשו רק על ידי תורה ומצוות מתוך כוונה
לתאר את הרצון לקבל את התודעה ולתקן אותה

אבל איך עושים את זה פנימיות התורה חוכמת
הקבלה מלמדת אותנו אם אני לומד רק גמרא

שזה גם ערך וצריך ללמוד גמרא כן אבל זה לא
מדבר איתי על הדברים האלה נכון שזה נמצא

שמה ואנחנו גם לומדים גמרא בפנימיות שלא
תבינו לא נכון עד כמה שידי מגעת אבל זה

מאוד קשה זה מאוד קשה אתה אין לך את אין
לנו את המדרגות להפיק את זה מהגמרא אבל

בפנימיות האריזל גם ניתנה לו זכות מלמעלה
לאריזה ל רשבי בעל הסולם שלא היה דבר כזה

בכל העולם גם למלים למקובלים שקדמו שהוא
הוריד לנו את הדברים ממש כשולחן ערוך

הרוחני לכן שכל אחד יקח פה להיזהר מהמגפה
הרוחנית שנקראת ריחוק מהבורא תפיסת הזמן

והמקום החיצונית של הנפרדות שעוברת מוטציה
כל הזמן ומגדילה לאדם את הפירוד מהבורא

ואז האמונה שלו מהיום הקודם לא עוזרת נגד
הנגיף הבא שתוקף אותו כי הוא בא עם יותר

ריחוק ושינוי צורה כמו שהנגיף כל הזמן
עובר שינוי תצורה זה הסימן גם החיידקים

עוברים מוטציות כל הזמן
הקליפות כי הם מתפרים ו מתפרים ויש להם את

כוח ה הכמות אין להם כוח איכות החיידק לבד
הוא לא עשה כלום קליפה אחת גם לא עושה

כלום אבל שאתה נותן לה להיכנס ואתה נותן
לה להתרבות

בתוכך כוח כמותי כן יש לה כדי שהיא תוכל
לאמן אותך לכן אומר שתחשוב היות והאיכות

של הנקודה הפנימית היא לאין שיעור לכן
צריך כל כך כל כך הרבה קליפות עלכל

צדיק אז אם נבין גם שכוח הכמו דהיינו כוח
הפירוד שהכמות מבטאת את צד ההתפרצות

והפירות זה הכוח שלה אז אני גם אדע להילחם
איתה עם כוח של אמונה ואחדות ופנימיות אבל

אם אני לחם איתה עם כוח של
חיצוניות אפילו ברמת התורה ומצוות כמו

שהסברנו בשיעור
העמלק אז אין לי סיכוי למה היא תביא לי

עוד יותר
חיצוניות זה התחום

שלה אין לי ניצחון בחיצוניות נגד הקליפה
כמו שאומר גם ברמה הגשמית זה יורה עליו עם

אקדח זה יורה עליו עם טאנק זה עם טאנק זה
עם צצת אטום זה לא נגמר אין

תקומה לכן שכל אחד יקבל על עצמו כולל
אנוכי כמובן בקטע של רבות הדדית למען

שיפור העולם ללמוד פנימיות
התורה וחוכמת הקבלה והחסידות שהיא בעצם

החתונה מותר עד שתי דים עכשיו החסידות
משתה חתונה בין חוכמת הקבלה לפנימיות

התורה מעלתו של הבעל שם טוב מעלתו של בעל
הסולם והרב ש ואבל כאמצעי לל את פנימיות

עצמנו
וחייב להזדרז ואם לא אז המציאות נגף

אותנו כדי שנבין את זה אבל הנגף האמיתי
הוא הרוחני הוא לא הגשמי שתדעו לכם אבל

מדברים עם ילדים בלבושים שלהם אז זה מתבטא
בצורה הזאת אני מקווה שזה לא יתבטא בעוד

צורות כי מה שכתוב בנביא למי שמכיר זה
מאוד

מפחיד מאוד מאוד

טוב אנה הפיצו את הדברים נהניתם אני אשמח
ללייק שיתוף תגובה בשורות טובות רפואה

שלמה לכל העולם ולכל עם ישראל ושנזכה
לעלות מעלת

פנימיותו לדבקות והשגה אלוקית דחוף אמן
תודה

רבה
אוקיי

אז יש לנו שתי בחינות של שמירת הברית
איחוד עליון איחוד תחתון יש בת הנהגות

במציאות הנהגה של ימי החול הנהגה של שבת
אני מוכרח אנחנו מוכרחים להגיד שבימי החול

מתת הוא הכוח השולט כמובן בשליחות הבורא
אין לו שום כוח בפני עצמו כי אם ה הווייה

או שדאי אפילו התגלה
בשבת זה מצויין אבל אם הוא יתגלה בימי

החול אי אפשר
זה יהיה שבירת כלים יהיה אמר לעולמות די

עד
לפרסה אועד חזה דיצירה תלוים איפה מדברים

אז יש שתי הנהגות ובאמת אדם צריך לעשות
סדר בנפש כי יש גם הנהגה של סם כן זה

בתחתית השי הצי כי אנחנו רואים הרבה דברים
שסותרים לנו את האמונה את ההשגחה

במציאות הרבה פעמים אז אומרים לנו פה באמת
הבורא מוסתר פה יש אחר שמנהיג אבל מצד שני

אין עוד מלבדו זה גם בא לטוב אתה לא יכול
לראות את זה מפה אבל תעלה לאצילות אתה

תראה את זה אתה לא יכול להבין איך השואה
זה דבר טוב ובאמת בהסתכלות פה זה מזעזע

איך אפשר דבר כזה אבל אם אתה מסתכל צילו
אתה רואה דבר אחר

לגמרי אתה רואה שהרע הוא בכלל טוב איך
באמת אתה לא יכול לראות פה פה אתה

מברר באצילות אתה מגלה את זה
ולעתיד לבוא עצילות תתפשט לעשייה אתה תראה

שהכל טוב גם בעשייה זה
טוב אוקיי סעיף

ו אני רואה כדי שנבין את

ה את

המאמר את הסעיף הבא
אני אביא משהו מרבי חיים

ויטל
כדי משאר ההקדמות

סעיף ו' אנחנו נצטרך את זה כדי להבין את
הלימוד כמו שצריך גם אני רוצה שיהיה לי את

הקטע הזה לחתוך אותו אחר
כך אז לפני סעיף ו' אנחנו נקרא את ההקדמה

הזאת החשובה של רבי רבי חיים ויטל בהקדמת
שאר ההקדמות

ואחר שנבאר אותה נוכל להסביר טוב את אות
ו ייתכן שאני אצטרך לחלק את זה לעוד

שיעור אז נראה לפי

העניין הנה
מבואר אני קורא משאר ההקדמות הקדמה לסעיפי

מבואר כי תורתנו הקדושה כלולה ונמצאת בכל
ד' עולמות הביעה באותה בעולם האצילות אז

נקראת
קבלה כי שם הי מופשטת מכל הלבושים הנקראים

פשט מלשון פשטתי את כותנתי שהוא בבחינת
המלבוש

החיצוני שהוא על גב אור האדם המתפשט מעליו
לפעמים וזה עיקר מילת פשט

כן ואמנם בעולם האצילות אשר שם הקדוש ברוך
הוא יושב ועוסק בתורה כ נזכר במדרשי חזל

וגם בד בר מתרגם עעל הפסוק דודי צח ואדום
כמו שמר כתוב צו ויהיה אצלו המון אני נדרש

לרבותינו זל על בריאת העולם ש הקדוש ברוך
הוא מביט בתורה ברא העולמות דהיינו במחשבת

הבריאה ואין ספק כי לא במעשה אדם הראשון
ולא במעשה דבני חורי ובמעשה הטונות דבלאם

וכיוצא בהם ביותם כפשוטם והה משתעשע בהם
הקדוש ברוך הוא 2000 שנה קודם שנברא העולם

במורא בהם
עולמות כן אז

אומרת הוא לא עסק בסיפורים חס ושלום אלא
במדרגות רוחניות קודם בריאת העולם קודם

שהתגלה מקום האלם זה כבר היה תמן במחשבת
הבריאה להוציא לאור שלמות שמותיו פעולותיו

וכינויו אומנם שהשוו של הקדוש ברוך הוא
בתורה ואותה בורא בה את העולמות היייתה

באותו עוסק בתורה בבחינת הנשמה הפנימית
שבה הנקרא רזה תורה הנקרא מעשה מרכבה ש

חומת הקבלה כן ודי היודעים באמת כן הודי
היודעים וטעם הדבר הוא היות ועולם אצילות

העליון מאוד טוב ולא רע דלא יחיל להתערב
עמי קליפה ולי תמר וכבודי לאחר לא יתנה כ

נזכר בספר
תיקונן כן אני השם הוא שמי וכבודי לאחר לא

יתן וכן בספר הזוהר אין שם לכן גם התורה
אשר

שם מופשטת מכל לבושי הגופניים דינו
הגשמיים של זמן ומקום והרצון לקבל לעצמו

שלכאורה כל תורה דעשיה וכל ההלכה החיצונית
עוסקת רק בהם השם יצילנו מצד אחד מה שאיין

כן למטה בעולם היצירה עולם ד מטת ה נקרא
עבד טוב פוא נקרא צדעת טוב מסטרי מסטר ד

שמאל שהוא קליפין דילה נקרא עבד
רע כי התורה

אשר שם הם שית סדרי משנה נקראים שפחה כנל

הרחבתי בזה במקומות אחרים גם וגם משנה זה
מדרגות רוחניות לא מדובר רק על הספר הגשמי

זה מדרגות רוחניות של בירורים לכן יש כל
מיני מחלוקות בגמרא ודיונים במשנה בין

החכמים כי הם עושים שם יורים של הרצונות
אלה ואלה דברי אלוקים

חיים כ נזכר פרשת בראשית לכן נקראת משנה
לפי ששם יש שינויים הפוכים טוב מסטרה דעב

טוב היתר כשר טהור ר סתר ד ודרה איסור טמא

ופסול יתור
והסר כשר ותואר טומא ופסול כן איסור והתר

זה יהיה
בריאה כשר וטהור זה יהיה יצירה

ו תמה ופסול זה בחינת עשייה גם הוא מלשון
כי מרדכי היה משנה למלך ששפכה נקראת עבד

מל לך מלך גם נקרא בלשון שינה כ נזכר פרשת
פנחס כז נתנינ ואמר מר מתמתן רוחין ונפשי

לכון תתרו כן ועבדו שנתה מנחון דיו ודע
משנה אורך פשט די עלמה ונה לא הרנה בכ אלא

ברזין אלאן דעל דעתי דעתון בון לא ינו ולא
ישן ר בעלי

המשנה נפשי רוחים ונשמת שלכם התעוררו וביו
שנ מכם העבירו את לימוד שהוא רק פשט

בבחינת העולם הזה ואני אני מעורר אתכם אלא
ברזים עליונים של העולם הבא בבחינת לאינון

ולא ישן וופה עוד מדובר על אלה שלמדו את
המשנה מצד המון העם ו כי התנאים היו

במדרגות גבוהות אבל עדיין זה לא חוכמת
הקבלה זה לא תורה דאצילות למעט הצדיקים

המאוד גבוהים שגם הם חיברו את הקבלה
והצדיקים הגדולים שם באמת דיבו מהשג ו

מהעולמות הגבוהים האלה א לב
המא גם הדיק הגיל שה בדור והם למדו את זה

נכון וגם בפנימיות זה עדיין מוגבל הרוחנית
למה כי זה לא תורה דאצילות

אז אנחנו כל שכן שאנ לומד את זה ר בחוני
של החיצוני של זה בתחתית עולם

העשיה זה בעיה גולה לכן הזוהר אומר דברים
כל כך קשים בבה מקומות שמי שלא לומד

פנימיות מרחיק את הגאולה והדברים ברורים
זה רשבי אף אחד לא יכול להעיז להרר ולציית

מול רשבי אפשר לקחת ממנו מה שנוח ללכת פעם
בשנה לקבר אבל לא זה לא נקרא להידבק ברשבי

אך
אומר שיכל רשבי לפתור את העולם מן הדין

אבל למה לא פתר כי לא התבטלו לצדיק ככה
מביא אחד האדמורים של משפחת אבוחצרה

בספריו אני לא זוכר באיזה מהם כי לא
התבטלו לצדיק

בזה הובן במה שכתוב יותר מעלה שם ורבנן
דמתניתין ומור כל תלמודה דלון על רז

דוריתה סדרו חזק
מאוד זאת אומרת שהתנאים והמורים כל המודע

בהלכה מסודר מיוסד על דות התורה שהם
השורשים לתורה שב

נגלה ובעצם המשנה והגמרא הם הם גופי תורה
אבל מה זה התורה הנשמה התורה חומת הקבלה

פנימיות התורה לכן אומר רשבי טיפח רוחו של
מי שחושב שהתורה סיפורים אבל מה זה חושב

זה לא אומר שהוא אומר אלא שכל מחשבתו היא
לראות את התורה כסיפורים טיפח רוחו אנשים

מסבירים את זה כי נוח להם לא הכוונה אני
לא חושב שהתורה סיפורים אני יודע שיסודות

עליונים פשוט אני לומד אותה בפשט אבל זה
לא הכוונה חושב חושב זה אומר שזאת מחשבתך

ככה אתה תופס את התורה אז תיפח ורך לא
יהיה לך חלק לעולם הבא למה כי העולם הבא

זה פנימיות ומה אתה לא משיג פנימיות אז
איך יהיה לך חלק לעולם הבא מה קרה

לך והנה דבריהם כחלום בלי

פתרון למה כי הפתרון באצילות ורזה וסטרה
הנקרא נשמות נשמת התורה אם אן פתרון החלום

הנפטר בהקיץ סוד אני ישנה וליבי איך אני
יכול לפתור את החלום כל התורה איך אפשר

להבין אותה רק מהפנימיות אחרת איך אני
יכול להבין את התורה אברהם אבינו מכניס את

אשתו תיבה יצחק אבינו לא יעקב אבינו מה
הולך

פה וזה הסוד אני ישנה בליבי אר כמו שכתוב
חכמים זל במחשכים השיבני כמתה עולם זה

תלמוד בבלי אשר איננו מאיר אלא על ידי ספר
הזוהר הם הם רזה תורה וסטרה אשר עליהם

נאמר ותורה
אור ואין ספק כי כמו שמתת נקרא עבד שבחה

בברך הצילו ונקרא כליפי ולבושים דכל כנזכר

בהקדמת ספר התיקונים
זלו דכל לביש 10 כתות ד מלאכיה ד משמשי

ספירות דבריה ועל כן אין תמו כי התורה אשר
שם שהיא המשנה

תהיה נקרא שפחה וכליפי דתורה דאצילות כן
באמת אומר הרבה שהגמרא היא בחינת קליפה

ביחס לחוכמת הקבלה קליפה דקדושה בתני שהיא
משמשת את גבירתה כי כתוב שתורתו נעשת לו

שמה מוות אי אפשר להשמיט את זה ולקחת רק
מה שנוח כתוב שתורתו נעשת לסם

המוות איך אומר רבי יעקב מה שרה אמרה
לאברהם שלח תשלח את הגר ותקל גבירתה

בעיניה פתאום הללא לשמה חיצוניות אומרת
אני

הגבירה שלח את הלא לשמה מהר ותגיע לל שמה
שזה בחנת התורה דאצילות רק מה מתוך שלא

לשמה בא לשמה זה נכון אבל לא מיליארד שנה
לא 100 גלגולים לא בדור המשיח תתעורר איך

הוא אמר אנייה שנה ולבי קומו
והתעוררו ראו תיקוני הזוהר תיקון למד חפשו

את זה יש סרטון מוכן נתיב תני התיקון למד
תראו את זה הסברתי את זה

בהרחבה אז בן אדם צריך להיזהר אם הוא עושה
את ה חוכמת הקבלה חול חס ושלום ואת

החיצוניות התורה גבירה אדם שעושה את שבת
חול או עושה את החול שבת אז גם השבת שלו

תהיה חול צריך להיזהר
ואיין ספק כי כמו שמתת כן אוקיי וזה ל במי

דכל וישר כתות כ זה עשות את כל הבשר חציר
כי כמו שהחיטה שהיא בגימטריה מניין כב

אותיות התורה הגנוזה תוך כמה קליפן
ולבושים שהם הסובין ומורן והטבנו והקש

ועשב נקרא חציר כן המשנה אצל סודות התורה
נקרא חציר זה נרמז בספר הזר פרשת כי תצא

אצל רבנן וא לינון חלין תבן דאורייתא ולא
ידעי בסתרי דאורייתא אלא קלין וחומריים

דאורייתא קלין אנון דטון דאורייתא וחמורי
נון חיטה דאורייתא

כן שהם
עוסקים

בחיצוניות ולא משיגים את הסודות
הפנימיים אז מצד אחד יש את הצד של למעלה

כי לא רואים מרחיקים אותם בנחשים ועקרבים
אבל ממטה למעלה אסור לנו לחשוב ככה אחרת

לא נבנה בית מקדש אף פעם לא נעלה
לארץ חיייבים לעשות את כל התחבולות להגיע

לפנימיות
התורה ואומר רשבי הארי הקדוש בע ל שולם כל

הצדיקים רבי נחמן שארץ ישראל היא סודות
התורה היא

הגאולה נדד הטוב רע כן ואילו באתי להרכיב
דרוזה לא יספיקו מע קרטון סין בלי ספק בלי

שום גוזמה יפה מאוד אומנם החכ עיניו בראשו
דינו עניו בפנימיות כי דברי אמת אני אומר

ואל יתמ אדם בראותו ספר הזוהר איך קורא
למשנה שבחה קליפין כי עסק המשנה כפי פשטה

אין ספק שהם לבושים וכליפי חיצוניים
בתכלית אצל סודות התורה רמזים נגנז

בפנימיות הנגנים נרמזים מפנימות ככל פשתה
הם בעולם הזה בדברים חמורים

ותחתונים

כן חזק
מאוד

אז צריך להיזהר מזה לא ברוך השם בדורינו
רואים שזה גדל בדורות קודמים לא למדו הרבה

בפנימיות ובגלל זה באו השנות קשים על עם
ישראל זה בעיקר התחיל [ __ ]

הבית כי אז את המשנה לפחות תבלו קצת
בפנימיות אבל [ __ ]

הבית זה נהייה ניתוק מהעולם הרוחני וברוך
השם עברנו בירורים פרעות עד

שחזרנו לפוטנציאל הזה שאנחנו יכולים נעסוק
עוד פעם בפנימיות אבל אם נישאר בחיצוניות

ובתורה ד עשייה ובשפה ולא נתקדם לפנימיות
לחוכמת הקבלה הפנימיות התורה חסידות איך

שתרצו לקרוא
לזה בעיה גדולה השבחה כי דרש גבירתה ותראו

מה שהסברנו בנתיב תנינה מה שבעל הסולם
אומר שאנחנו נותנים כוח לחיצוניות העולם

אחר כך אנחנו מתפלים שרוצים להשמיד אותנו
כי אנחנו מחזקים את הבחינות החיצוניות

בעולם ותשלמו את זה במקום מתאים אני לא
יכול להעריך בזה

טוב אומנם הם קליפים טובים למאכל כקליפת
כני בוסם ולכן ביותם מבינים פשטי המשנה

כלכתה בלי טעות נקרא עץ דת טוב זאת אומרת
אם אני מבין לקשר את זה לפנימיות זה

מצויין אעד רבה אבל אם לא אבל כאשר חס
ושלום שוגגים בהו מתמים את התאור מכשירים

את הפסול מתיירים את האיסור דינו עושים את
השפחה גבירה ואת הלא לשמע לעיקר אז נהפכת

לעץ הדעת רא אומר להם כי כל מה שמעניין
אותם זה הדעת הפרטית שלהם הרצון לקבל יותר

מזה הם משתמשים בתורה בשביל רצון לקבל זה
נקרא ביטול תורה למה כי אני משתמש בתורה

במקום להגיע למידת ההשפעה להשתוות הצורה
להגדיל את הרצון לקבל שלי במקום לרצות רק

את העולם הזה אני רוצה גם את העולם הבא זה
נקרא ביטול תורה רק מה ביטולה הוא קיומה

מתוך שלא לשמה בא לשמה אם אני מבטל אותה
דהיינו הולך בלא לשמה אבל כדי להגיע לשמה

אז בסדר מותר אבל אם אני לא לומד פנימיות
סוגד רק לחיצוניות ועוסק רק בלא לשמע

אז אני לא באמת רוצה להגיע לשמ אני צריך
מאוד מאוד להיזהר

ונחזור אתה לבאר מה שכתוב ואפילו כל נו ד
סקי בורית כל חסד דין לגמה אב דין ואמר

עוד שם כי המשנה היא
שפחה משום בדיי על מנת לקבל פרס פירוש כנה

כל מידותיו יתברך ה מידה כנגד מידה לכן
העסקים בשטי הגופניים הטובים עליהם נאמר

בשמאלה אושר וכבוד בר מינן הוא הפרס הנתון
להם בעולם הזה כי כן הסכם בתורה ובבחינת

היותם בעולם הזה בדיני איסור והיתר טומה
וטהרה והם כנגד העבד העובד את רבו שבוודאי

על מנת לקבל פרס וכל חסד עב וכולי כעבדים
ושפחות המשמשים את רבם על מנת לקבל פרס מ

סתמה לשם גם הם יגיעו אז אין ואסור להגיע
לשם זה בדיוק החורבן הבית היה על זה על

שינת חינם ששנו לעבוד בחינם ועבדו כדי
לקבל פרס וממלא זה התבטא גם ביחס לבני אדם

ואפילו
לחתולים אומנם העוסקים ברזה התורה שהם

בבחינת התורה פימה שעוסקים בה בעולם הבא
דיינו בחינת אצילות ייחוד העילה עליהם

נאמר אורך ימין בימינה לעולם שכולו ארוך
כבין ה נכנס לפני ולפנים ומשמש לאביו לפני

אביו שלא על מנת לקבל פרס נודה כי תפארת
דאצילות נקרא בן ומתת דיצירה נקרא עבד

ועליהם אנו
מתפללים ביום ראש השנה אם כבנים אם כעבדים

והנה במדרש שב קלת אמרו רבותינו זל על
הפסוק כי אם שניים הרבה ישמך כי אם שניים

הרבה וחייה האדם מכולם ישמח ויזכור ימי
החושך כי הרבה יהיו כל שבאבל ואמרו במדרש

כם שניים הרבה ישמח בשמחת התורה ויזכור את
ימי החושך אלו ימי הרעה כי הרבה ימיו יהיו

כל שבא הבל תורה שאדם למד בעולם הזה הבל
היא לפני תורתו של משיח שזה תורה דאצילות

תורה השוואת הצורה תורה ד פנימיות ואם
אנחנו באקבה ד משיכה איך אומרים המקובלים

שהסיבה שהמשיח לא בא כי אנחנו לא לומדים
שדות התורה זה הדבר היחיד שמעכב ככה הם

אומרים מי יכול לחלוק על רשבי תגידו לי
ואם כך נאמר על תורתו של משיח שב אותם

בגוף ונפש כמו שכתבו חזל בס אנדרין אין
בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד

מלחיות בלבד והוא ביטול מלכות הראשה קליפה
חיצונה הנקראת יצר הרע כמו ששו הזל על

פסוק וגר זאב עם כבש כן בהתחלה בימות
המשיח ההבדל יהיה רק בזה שנהייה פנויים

לעסוק בחוכמת
הקבלה ומתוך זה נגיע למדרגות הרוחניות

שצריך להגיע עד שיתבטל לגמרי העולם הזה
ולא יהיה קיים ונגיע לעולם שכולו טוב אמן

לשבת כן זאב עם כב היינו השמאל עם הימין
וסמיך למעלה הארץ דת השם שזה חוכמת הקבלה

שפרו של משיח לכן תורת העולם הזה המתלבשת
בקליפים לסיבת היות יצרה נקרא קליפה מצוה

בעולם היא אבל לפני תורתו של משיח שנתפשט
קצת מלבושיה וקליפות

מאחר שגם בני אדם נתפשטו מקליפות יצר הרע
וקו ב ב בנו וכל וחומר בין בנו של כל

וחומר ותנו למעלה בעולם הבא עולם הנשמות
הנפשות מכל מיני לבוש כלל כי עסק התורה

אשר להם איננו אלא רק בנשמות התורה ושודדי
הפנימיים חזק מאוד והסברנו את זה בשערי

קדושה בעזרת השם בקרוב יהיה שיעור ג' שיש
לבושים מה שהוא אומר שמה ה בגדים הצואים

שזה תפיסת הזמן והמקום תפיסת החיצוניות
תפיסת הרצון לקבל לעצמו ויש את תפיסת

אצילות שזה תפיסת ההשפעה תפיסת הקודש אז
חייב להסיר את הבגדים הצואים האלה ולהשיג

את חלוק דרבנן מה זה חלוק דרבנן חוכמת
הקבלה והדבר פשוט

ביותר אוקיי הערכנו אני לא רוצה שהשיעור
יהיה ארוך

מדי אבל היה חשוב להביא את דברי רבי חיים
ויטל אז אנחנו נעשה מיני שיעור לאות

האחרונה בעזרת השם בשיעור הבא וכדאי
להשלים את השיעור הראשון וגם את קיצור

לקטי
מרן ואם אתם נהנים אני מבקש ממכם תעשו

תגובה כוב כדי שאני אראה שזה מביא פירות
ואני אוכל להמשיך עם זה וגם היות וכדי

שתראו ממני תוכן ביוטיוב ובפייסבוק בגלל
חוקי צוקיאושי

ולעשות תגובה
טובה תודה רבה בעזרת שם נעשה ונצליח

ו שנזכה לתורת האצילות דחוף

אמן על העתידות שדיברתי אומר בפנים מות

מסבירות ולפי האמור תבין ששאלת החושים
במידת המוגבלת שבעולם הזה אני קורא את זה

ממאמרי הסולם מאמר מה למעלה ומה למטה אבל
בעצם המקור של זה פנים מורות

מסבירות לפי ה אמור תבין ששאלת החושים
במידת המוגבלת שבעולם הזה דן חושים של

הדמיה
הגשמית אין בזה עסק

לחזל למה כי לא מעניין אותם הגשמיות
הנפסדת שכל דבריהם בנויים על הנבואה ורוח

הקודש שהיא רוחניות גמורה למעלה מהמקום
ולמעלה מהזמן דאינו הגשמי וכל מחשבתם

היייתה בעולמות
העליונים ולמעלה הרבה מעולם המלאכים

דהיינו עולם היצירה יוד במדרגת נשמה זה
בעולם הבריאה או באצילות לפי הדרגה אלא

שמדברים בעניני העולם הזה
בענפים כסמן כרמז כסמל כמו שדיברנו בקורס

קבלה למתחיל תשלמו את זה שמה ועל פיהם
הגלים אור חוכמה בעולמות

העליונים ודיברנו על זה רבות בשיעורים
המתאימים כדאי מאוד להשלים את זה ואפילו

בענייני
ההלכות אמרו בזוהר אשר תנן ומורין כל דיון

על הרזים דוריתא סידרו
מכל שכן בענייני הגדה שאינם כלל וכלל לפי

פשוטם הגלוי לעיניים דיברנו על זה בהקדמה
לפנים ורות ומסבירות השלים אות זה שמה כמו

שהרחתי בזה בתחילת ההקדמה איין שם
היטב אז

בעצם החכמים התורה מדברת על דרגות רוחניות
בעולם הרוחני בכלל לא בהדמיה הגשמית רק מה

היות והדמיה הגשמית היא מקום האימון אז
אנחנו צריכים את הגירוי מהעולם הגשמי וזה

אתם צריכים לראות קורס כבלה למתחיל אני
הרחבתי בזה המון שם אני לא יכול כל פעם

לחזור על הדברים זה שיעור למתקדמים אז
יסודות שמוכרח לדעת מוכחים לדעת אותם אז

תשלימו את זה
שמה אבל הגשמיות היא רק גירוי היא רק סמל

גירוי מוכרח בתורה
ומצוות אבל לא סיבה והבית הדבר לכן כשם

מדברים איתי על על מצוות ע על מדרגות
רוחניות על מקומות בזוהר הם בכלל לא

מדברים על גשמיות
הם רק דיברו כרמז כסמל דיברו על דרגת

תודעה שנמצאת בבי הרוחני בכלל לא נמצאת
בעולם

הזה אבל אנחנו צריכים את הגירוי בעולם הזה
יש דברים שהגירוי מוכרח ישהו מספיק במחשבה

יש שהוא לא מוכרח בכלל עשו לנושה דבר הזה
המקובלים

והחכמים במצוות הוא מוכרח במנהגים הוא
מסוגל ביותר אבל צריך להוסיף לזה את כוונת

התודעה
תראו את מצווה שלוח הכן בפנימיות גם

הסברנו יפה את העניין כי המצוה החיצונית
היא רק גראו אם אני עושה אותה לבד זה לא

מספיק זה הפתח אבל אני צריך שהיא תגרה
אותי לתודעה הרוחנית שבי ואת המצווה

האמיתית אני לא מקיים בעולם הזה בתודעה
הרוחנית אבל כל עוד אני בעולם הזה אני

חייב את הגירוי כי זה הקשר זה ה זה המרכבה
הגשמית שמגרה את הרוחניות ואני חייב אין

זיופים
בזה

אבל הדרגה הרוחנית נמצאת בבי הרוחניים למה
כי זה הכלים הרוחניים שמעבר לזמן ומקום

שזה הרוחניות זה מה שבאנו לתקן את
הרוחניות לא באנו לתקן את הגשמיות את

הגשמיות ש רוחניות הגשמיות זה כמו סרט אתה
לא מתקן את הסרט אתה צריך לתקן את הלב את

התודעה את הפנימיות אתה רק נעזר בסרט תראו
משקפי תלת מימד קבלה למתחיל הסברנו את זה

שמה איך דרכם כדרך כל חכמי
האמת ותראו הקדמה לפי חכם חלק ב' הרחבנו

בזה גם שמה אל הדרם כל חכמי האמת דיינו
חכמי האצילות יתפוס בענפים שבמציאות העולם

שלנו ועליהם מגלים אור יקרות שבשורש שלהם
בעולמות

העליונים תראו קורס קבלה למתחיל שפת
הענפים לפיכך לא ישגו דבריהם זל זולת למי

שיש לו ידיעה וקבלה אמיתית ביחס של ענפי
העולם הזה כלפי שורשיהם העליונים שבכל

עולם ועולם דיינו שהוא בעל
השגה או שהוא קיבל מירב

מקובל או שהוא נולד לפחות לרוחניות שזה
נקרא בחינת המקוריות ש בחוכמת האמת שזה

מתנה מלמעלה שהוא נולד לעולם הרוחני

לפחות ויש שלב שהוא מתפתח בעולם הרוחני
שהוא כבר במסע ומתן

ומטייל בעולם הרוחני יש בזה דרגות

ומה אנחנו נעשה הסברנו את זה בהקדמה
לתלמוד הספירות ובקורס כבל מתחיל ועל כן

יהו דבריהם זל שבמדרש והגדות לטורח ולמסע
לחסרי הדעת והמל לריק כן דברים הזויים

אומרים חזל מה להתחתן עם בת שלוש לבוא על
בת שלוש מה זה התורה

הזאת אם האישה לא צעקה אם האישה צעקה
בשדה או בעיר מה משלמים כמה שקלים ונגמר

הסיפור מה זה התורה הזאת

דיברנו על זה בדרגות הסולם תראו את זה
שמה כיין רה בתולה והמל לריק למה כי הם

ומלים בתפיסה הגשמית וזה הפך האלוקות כי
אחר כל טרחתם לא ימצאו בהם אלא סברות עצמם

מה שידו עליהם בלדי דבריהם זל דינו סברות
גשמיות אז לך תלמד הרי פוטר מה אתה רוצה

ממני אתה רוצה סברות אלוקיות אתה חייב
להעלות מעבר לזמן

ומקום בנותנו הרבים סטר אחה מלכותה בלא
תגה דינו שאין לה כלל איין לה כתר היות

והי לא מחוברת לפנימיות ואם נרצה ללכת
יותר רחוק ויותר מדויק החיצוניות התורה

שלא מחברת לפנימיות התורה לכן התחדש
בדורנו מין מחברי ספרי דרוש המפרשים

האגדות על פי סברות בדויות על פי דברי
הימים של בעלי המדרש דהיינו שמפרשים את

הפנימיות בחיצוניות והרבה מלמדים עושים את
זה כ גם בספרים והיום גם מלמדים בשם בעל

הסולם גם השם יצילנו ויכפר עלינו או לאותה
בושה או לאתה קלימה התורה חוגרת סק ואומרת

עשוני בניך שיר וכולי

כן עשוני בניך ככינור שמנגנים בו לצים
וכולי שיר בבתי משטות וכל מיני כאלה כי

אין המחברים ואין המעיינים לא יתרו
לדרושים כאלה רק לתענוג גופם וחילול נשמתם

דיינו לנוס את התורה יותר להדמיה הגשמית
להפך דברי אלוקים חיים על מקרים נמוכים

מאבלי

הזמן אשר בדו מליבם דהיינו מליבם הגשמי
ותולים את עצמם למרת ברמזים דקים מקות

ימיהם של חזל שמוצאים אשר גם אמה אינם
כפשוטם ועל כן החי ישים א ליבו מה ישיב כי

ישלנו אל לכן צריך מאוד להיזהר מללמוד
הפנימיות לגשמיות

לחיצוניות לכן כל כך חשוב להידבק ב
מקובלים אמיתיים במורים אמיתיים בספרים

אמיתיים פשוט בעל הסולם הציל אותנו לפני
שהוא בא לימדתי את זה בהקדמה לפי חכם

זכיתי תראו את זה שמה פשוט
היה למדו גם את הקבלה רוב העולם בצורה

מאוד חיצונית פשוט הציל אותנו נתן לנו פתח
קיבל רשות מלמעלה הסברנו את זה באור צ

לסולם לכן בעזרת

השם אז אמרנו שנסביר איך זה קשור לרוח
הקודש ולעתיד שעתיד שמדברים בעולם הרוחני

זה העתיד המעניין לא בהדמיה הגשמית שלו גם
הנביאים הם נתנו סמל בגשמיות אבל זה לא

העניין העיקרי ותראו את זה בארצת הרמבם
אני אני רכבתי בזה שמה אני לא יכול להסביר

הכל בכל מקום אבל רוב האנשים מעניין את
המתי הגשמי יהיה קורונה יהיה זה יהיה זה

זה בכלל לא העניין כי אם יהיה קורונה מחר
יהיה פצצת התום חלילה עד שלא תבין את

העתיד הרוחני שהוא החשוב כמו
שמנסים לתקן את ישמעאל מבחוץ או להילחם על

הר הבית בבחינה חיצונית אבל לא נלחמים על
עירת הרוממות ועל המשפיע במנת לקבל שזה

נקרא ישמעאל אז כל פעם הבורא שולח בלאגן
אחר עד שלא נתקן את הנקודה הפנימית והוא

מאמר פני החוכמה המלחמה על
ירושלים בעזרת השם

שנזכה אז אז
נסכם כל זמן שאדם לא קיים תאג מצוות חסרים

ו איברים רוחניים מכיוון שהנפש השכלית
בנוייה מרג המצוות כמבואר על אל והנפש

השכלי זה הצד שלה בלמת להשפיע זאת אומרת
שהוא לא קיים אותם לשם שמיים אבל כמובן

הוא חייב לקיים אותם גם כפשוטו בגשמיות
ממש כדי להתחיל את

התהליך ולכן יש על הבא להיתר ולהתקדש
להשתלם בכל המצוות להטהר זה אומר שעושה

אותם בבחינת תרג עיטין להתקדש שהם בבחינת
תרג פקודין

העובר עבירה נקרא בעל מום ונסתם הצינור
הרוחני באיבר שכנגד אותה עבירה שעשה כן גם

בגשמיות כל שכן מבחינה רוחנית אמרנו ד
מדרגות בצדיקים כובש

יצרו ואמרנו שמקיים כל המצוות אך לא עבד
על מידותיו ממש דיינו הפנימיות זה צדיק

ויש צדיק גמור שכובש
ליצרו יש גם בחינת חסיד גמור ויש קדוש שזה

בכלל שמשתמש ברצון

לקבל ובאופן
כללי הסברנו שעיקר הכוונה גם לא רק על

החיצוניות של המצוות כמו שכולם מלמדים אלא
על סודות התורה והפנימיות של

במצוות שזה נפש רוח נשמה יחידה ו מתחלקים
בכל עולם שאני מקיים רק את המעשה זה תחתית

עולם העשייה אבלל זה הפתח שאני מתחיל
להוסיף כוונה לפי דרגת הכוונה והטהרה

בבחינת השוואת הצורה אני עולה בעולמות
העליונים ויש שלב שאני גם מתחיל להרגיש את

אור בתורה ומצוות או לפעמים או לקויות לפי
המדרגה הרוחנית בעזרת השם

לסיום שנזכה בזכות רבי חיים ויטל הקדוש
ועבודה הפנימית שעשה עבור תורת רבו

והמדרגות העצומות שהיה בהם ה הגלגול של
רבי עקיבא

היה היה מדרגה מאוד מאוד גבוהה לא סתם הרי
בא כדי להעביר דכות את החוכמה למה דווקא

דרכו עניינים של
נשמות כמו שרבי אבא כתב את מה שרבי שמעון

אמר זה נמשך משורשים
רוחניים כמו שבעל הסולם יכל לבאר את

הדברים על פי
נשמתו ו גם התעברה בו נשמע הארי והמון

צדיקים ודברים מדהימים שגבוה האמת לנו
להבנה אבלל מה שהתחלתי להגיד שבעזרת רבי

חיים ויטל הקדוש בזכות תורתו בזכות עבודתו
הפנימית שנזכה להתקל באמת בטיפה טהרה טיפה

קדושה ונקבל מזה כוחות להרגיש
פנימיות לפעול פנימיות לחיות פנימיות וגם

במצבים של הכרת הרע כ כשאדם בא באמת לבוא
לשערי הקדושה שער מלשון 10

בלשון משער בליבו את
הפנימיות מלשון שיעור גם אז פתאום הוא

בהתחלה הוא מגלה כמה הוא רחוק ולא להיבעל
זה מדרגה פתאום הוא חשב שהוא צדיק כי הוא

חשב שהתורה זה רק מעשים פתאום מבין שצריך
כוונות אהבה תודעה מלא דרגות רוחניות של

שנות אור רוחניים פתאום הוא רואה שהוא הוא
לא נקודה למשל כדור הארץ נראה גדול אבל אם

סתכל עליו נגיד מהירח או מכוכב אחר הוא
נראה נקודה או שאני לא רואה אותו במפה

אפילו אותו דבר ברוחניות שאדם עולה דרגות
פתאום הוא רואה שכל מה שהיה לו בגשמיות זה

כלום זה אפילו לא נקודה ואז הוא נבעל
אוקיי אז תתחיל עכשיו לפתח פרצופים

רוחניים ותעלה במדרגות
ובאמת קשה לבד צריך סביבה צריך פנימיות

צריך תורה לכן אני אומר שבזכות רבי חיים
ויטל הקדוש שנקבל כוחות אפילו ר מקיף משהו

או כלי מקיף כי האור תמיד מתפשט לנשמה
נתקלל בפנימיות ונעלה מעלה מעלה אמן ואמן

תודה רבה תודה על הזכות ללמד ללמוד
והלוואי והדברים כנסו

לליבנו יגדילו לנו את הנפש השכלית דחוף
אמן ונקבל כוחות של

השפעה נעשה ונצליח נעשה כלים דהשפעה נצליח
לזכות לאור האמונה תודה רבה אמן ואמן

וחודש
טוב

אוקיי כן עוד דף סבבה התחלתי לקרוא את זה
בשיעור הקודם לא הספקנו אז אני אקרא את זה

מהר ואת הנקודות החשובות למה כי אמרנו
ששתו הצורה מקרבת הרוחני ושוב כדאי להשלים

את השיעורים הקודמים כי נטבח על נטבח
אנחנו רוצים להבין מה זה השתוות הצורה

הזאת לאן אנחנו
מכוונים

יראה מפורשת לשלוש בחינות שתיים מהן אין
בהן שורש כראוי ואחת היא שורש היראה יש

אדם שיראה מה הקדוש ברוך הוא בשביל שיחיו
בניו ולא ימותו או יראה מאנוש גופו או

מעונש קפו ועל כן הוא יראה אותו תמיד למה
כי הכל לעצמו אז מה הבעילה לפחד אני מפחד

על הגוף שלי אני לא מפחד על גדלות השם
נמצא שיראה שהוא יראה מהקדוש קדוש ברוך

הוא לא שם אותה לשורש כי תועלת עצמו היא
השורש דהיינו הסיבה שזה נקרא השורש הכתר

זה הוא ולא הבורא כל המצוות שהוא מקיים זה
כדי לקבל לעצמו והוא לא חושב במחשבתו

להשפיע נח תוח
לבורא וכולי יראה מהעולם הזה עולם הבא

ואומר היראה שהא עיקר בקו צ א הוא שהאדם
יראה מפני אדונו משום שהוא רב ושליט העיקר

והשורש של כל העולמות והכל נחשב כעין
לפניו דין הוא ירת הכבוד יראת הרוממות

שההוא הכלל של הכל אני יודע להעריך את
ההטבה שהוא נתן יש חמצן יש

שמש יש
א כלים חד פעם לא יש פייק בווק נתן לנו

הרבה דברים אנחנו לא זה כמו תינוק הוא
מרגיש שהבורא חייב לתת לו לא לא יודעים

להעריך את זה יקחו לך טיפת הבריאות פתאום
לא יהיה שמש כמה ימים או יהיה סופה כמה

נערי
את את מה שהוא נותן לנו אבל זה בגשמיות יש

גם עולמות רוחניים שיש שמה שמש וכדור הארץ
ואוויר אומר רבי שמעון בר יוחאי האוויר של

גן עדן הוא נשיבת רוח הקודש אבל אם לא
נידע להעריך קצת בגשמיות איך נעלה למדרגות

רוחניות אז יש סדר מדרגה אבל ברגע שאדם
באמת ואם הוא אנוכי הוא לא יכול לראות את

זה כי מעניין אותו רק טול את עצמו אבל אם
בא לחשוב על גדות הבורא כמו בזוגיות אם כל

אחד חושב מה יצא לי סיפוק אישי
אז זה זה מה שהוא בודק אבל אם הוא בודק מה

באתי לתת למקום המשותף לצד השני או לצד
השני בשביל המקום המשותף כי המטרה היא

אהבה היא לא ימין אנחנו לא לא קליפת הימין
אז זה משהו אחר לגמרי ואז פתאום הוא יכול

גם להודות להעריך אבל כל מה שמעניין
אותותו זה לקבל לעצמו הוא לא מעריך כלום

כמו חור שחור הכל הוא בולע אוקיי אני מדלג

טיפה אה קוף צג שמה כן ומן דח ומי שירה
מפני עונש הקאה וסטנה כאמור אינה שורה

עליו אותה יראת השם הנקראת יראת השם לחיים
אלא מי שורה עליו היא אותה עיירה רעה

ונמצא ששורה עליו אותה רצועה ירה הרעה ולא
יראת השם זאת אומרת כתוב הוא ביד נביאים

אדמה או הוא ביד ליצנים הדמה יש צל ויש לץ
זאת אומרת אם כל התודעה שלי וההשקפה שלי

מה אני אקבל בעולם הזה ובעולם הבא אז זה
הכלי של של פירוש המציאות שלי אז זה מה

שאני מפרש מהמציאות כל מה שמעניין אותי זה
אני אבל האני שלי הוא מאוד קטן הוא מאוד

מוגבל ואז ממילא היראה הרעה שורה עליי ואז
אני בצמצום ואסתר כי אני צר אני

במצרים משום זה המקום שנקרא יראת השם נקרא
ראשי דעת דעת זה דתי דעת תפארת יסוד זה

נקרא דתי וא לכן חללה כאן מצווה זו וזו הי
השורש והסוד לכל שאר מצוות

התורה אומרים את זה הרבה המקובלים
לרוחניות לבריאות לרוחניות אומרים את זה

הרבה המקובלים שהעירה זה השרש להכל הביר
יעקב מביא את זה הרבה זה השורש

להכל זה לא אומר שאנחנו צדיקים אבל לפחות
לדעת לאן לכוון את הממטרה את הקשת את

הפצצה או את הלב
עדיף וזה בסדר שאנחנו מעורבים מאנוכיות

וסייגים ואמרנו את זה בשיעור הראשון
תשלימו את זה שמה ותגיעו לשלמות סתם אמרנו

את זה בשיעור הראשון שאבל יש הבדל גדול אם
לפחות אני מכוון למטרה ואז כל פעם הנקודה

הפנימית שבלב גודלת אבל אם אני מחבן רק
לעצמי אז השכינה הקדושה היא בעפר אני לא

חושב עליה כדאי להשלים את זה גם אני עושה
לעצמי חצון על הדרך את הסרטון בהילולת רחל

עמנו דיברנו שם על הנקודה הפנימית ועל
החשיבות

שלה כי הוא מפרש אותו ברצון לקבל ביראת
העונש הוא מדבר בשפת ה בשפה שאנחנו מכירים

באמת זה לא עירה זה עיירה חיצונית העיירה
האמיתית זה מלשון ראייה כי בזכות אור חוזר

אני יכול לראות את המציאות ואם אין לי אור
חוזר אז אני לא רואה כלום אני בחושך כמו

שכתוב שמי שעוסק רק בתלמוד הבבלי לא שלא
לעשות חלילה מי שעושה קרק בתלמוד הבבלי

הרי זה כעבר מגשש קיר ואין לו עיניים
לראות ברזה התורה

ונסתרה לכן אומר יראת השם לחיים דהיינו
חיים זה דבקות השתוות הצורה הרי מה זה

חיים תנועה אפילו התאים עובדים ככה שיש
תנועה של השפעה יש מקום

לחיים כמו שכתוב ויפח באפיו נשמת חיים
כלומר שנתן בתוחות פנימיותו את ורות הקבלה

רויות למן האדם שהוא נתן לו את האפשרות
לעשות תנועה של השפעה לכן אומר ואותם

המתירים מטעם עונש ד מלקיות דהיינו שזה
התודעה שלהם ולא מטעם מצווה דהיינו מצוות

האמונה מצוות ראת הרוממות או לפחות מצוות
האמונה למעלה מהדעת בתור התחלה עליהם נאמר

מגורת רשע היא
תבואנו מי זה מה שיבוא לו מי שעובר על

יראת השם עובר על כל מצוות התורה תמן
בקליפה ונענש בקליפות ונענש במלכות שם אר

במיתות בדין זה אפשר לראות בספר בראשית
בספר של הרב התורה אדם מה שביניהם יש מבצע

היום ב100 שק מי שרוצה לקנות אפשר אחרי
השיעור מסביר שם את הארבע מת בית דין אני

לא אכנס לזה ולא מדובר על חיסונים שזורקים
על בן אדם או אבנים אלא יכול להיות שש

סימנים כאלה אבל הכוונה
לחוויות שאדם עובר ב תודעה שלו שהוא מרגיש

שהמציאות סוקל אותו בלשון הרע או באי הבנה
של השגחת הבורא או שהוא נחנק כי הוא לא לא

בגלל המסכה גם אלא כי הוא לא נושם את
הרוחניות כי הוא יש לו מסכה של עבודה זרה

איך הוא לנשום את העולם הרוחני מהוא נשם
עובדי גילולים

ובאמת נדבר על זה בשיעור הבא מענייני דומה
שהיוונים לא ראו את את האור הרוחני הם ראו

רק את האור הגשמי ואם אנחנו פועלים רק עם
היוונים אנחנו לא רואים כלום יש כל כך

הרבה מה לגלות מה פעם לא ידעו אפילו
איפה יונוס ונפטון ופלוטו לא ראו אותם

מכדור הארץ אמר ישב הכוכבי לכת כאילו
דברים גשמיים ממש נפסדים לא ראו אז את

הרוחניות איך נראה בלי להתפתח אבל יש כל
כך הרבה מה לגלות המון באמת אני ואני אומר

את זה לעצמי לא לכם אבל אי אפשר לגלות עד
שלא מתפתחים רוחנית למה כי אם את ה את

[ __ ] כפה אחת פעמית האדם לוקח לרצון לקבל
אז איך אור

אלוקי יקבל לשם שמיים אז יש הגנות ושמירות
במציאות הרוחנית חלק מהם זה ארבע מיתות

בית דין הזה יש התלת החבר המטפחת שם
שומרים על האדם שמגלים לו לפי ההתפתחות

הרוחנית שלו עכשיו אני אגיד את זה ממש
בקצרה

בטומאה מנסים לעשות משהו
אחר

[מוזיקה]
שלמשל ים של הטמא או האינדיאנים או עובדי

עבודה זרה ויש אפילו לומדי קבלה שעושים את
זה הם לוקחים סמים שזה כמו לגרום לגרוי של

המשכת אורות כי זה פותח מחסומים בתודעה
פותח

פרסאות כדי כאילו להרגיש מעבר לזמן ומקום
וזה באמת עובד הם יכולים לשבת ככה בכיף

עכשיו שותה סמים בכוס אחת פעמית שמרתי
אותה מהפעם הקודמת אני אני ושב אני לא

צריך לטייל בכלל פתאום אני רואה פרות
מסתובבות חיסונים עפים עם

כנפיים חיזרים שמתקשרים איתי הרוב משובש
כי זה עובר דרך האיבו של ה תודעה הגשמית

והשדים וכל מיני דברים חיצוניים שיש להם
בתודעה אבל בלי לזוז כמו בחלום אפשר לחוות

חוויות כי החווייה היא לא בגוף הגוף זה רק
אמצעי היום רוצים לחבר צ'יפים לא אתה יכול

לחוות בלי בלי שאתה צריך אפילו כבל זה
בוויפי אגב הטכנולוגיה קיימת

א אז לקחתי סמים יכול לחבות הרבה הרגשות
בלי לעשות את הפעולות למה ורואים רוב

הסלבים הם הולכים לשם בסוף היום למה יש
לכם כסף יש לכם כבוד מה מה מה אתם צריכים

סמים כי באמת רוצים להרגיש מעבר
לחומר שים אין ם אין לה

רד המישהו

עוברה מדובר מצד נתתי כמובן משל מדובר מצד
הכלל כל נברא אפילו הגו

אפילו ודאי המוסלמים ואפילו הנצרים ואפילו
הבדי גילולים

יש להם נקודה של נקודה של נקודה פנימית
שהיא מוסתרת בהם אבל הוא מדבר בעיקר על

היהודים אם נולדתי לאמא יהודייה זה אומר
שיש לי פוטנציאל לנשמה של יהודי זה סימן

מובהק אבל אני צריך להוציא את הפוטנציאל
הזה מהכוח אל הפועל זה רק נקודה נקודה

פנימית א אבל אז אם אני עובר על הנקודה
הזאת ולא מגדיל אותה כמו שאנחנו באים

ומדברים על הנושאים החשובים לי והתעקשתי
למרות שזה חומר למתקדמים מבחינה מסויימת

ויכול להיות שיהיה לי שתי אנשים בשיעור
הבא אבל בגלל שאני באמת הולך להיכנס אתכם

לדברים מאוד מעניינים בהמשך אז אני חייב
לשים את הדברים בצורה ברורה שאנחנו רוצים

להגדיל פה את הנקודה הפנימית לא דברים
אחרים זה בסדר שגם נגדיל קצת דברים אחרים

כי אנחנו אין מה לעשות אנחנו במקום אין
צדיק טוב בארץ יעשה טוב ולא יחתה אבל

המטרה להגדיל את הנקודה הפנימית לכן הם
עוברים על העירה במקום להגדיל את עירת

הרוממות הוא מדבר על אלה שעוסקים בתורה
ומצוות בעיקר הם מגדילים את טירת העונש

עכשיו לא מדובר רק על כאלה שעוסקים
בחיצוניות התורה אם כי זה בהחלט אחד

הענפים המוק אבל גם עלינו יש בנו את כל
המדרגות האלה את צד דירת העונש שבנו זה

נקרא כף הכלה פעם אנחנו נעים זה גם מדרגה
מהירת העונש כי יש כאלה הכף הקלע שלהם זה

בין אסד of גרם לאיפון ופון ולא יודע מה
אבל יש כאלה כף הכלא שלהם זה מעיירת השם

לעירה
עצמית אז זה מתבטא בהרבה הרבה הבחנות אבל

הוא אומר לנו מספר לנו על המציאות כמו
שהספרים מספרים על הרי פוטר אז הזוהר מספר

על הארי הקדוש מספרים לנו ספיר זה דבר
המאיר איך לגלות את העיירה הנכונה אז אם

אנחנו אומרים בצורה כל כך ברורה בלי
להתבייש גם הרי הרבה לומדי קבלה אני חייב

להגיד את הדברים ברורים אני לא אומר שמעות
אנחנו לא מדברים על אחרים אבל יש לי קהל

באינטרנט שומעים אותי הרבה והם שומעים גם
דברים אחרים אז אני חייב להיות ברור בדבר

הזה הרבה מבטיחים תקיים תורה מצוות תלמד
פנימיות תקבל רוח הקודש יהיה לך ברכה

בגשמיות ממש בתורת בעל הס זה בדיוק מה
שאנחנו מדוברים פה שזה לא אז מותר 5% 10%

אבל אם זה 95% אנחנו בבעייה
גדולה ולכן מי שבירת העונש זה יהיה כל

עולמם כמוהם יושם כל אשר בוטח בהם דהיינו
זה מה שהוא יעשה מהנפש שלו את את הפסל את

הגשמיות את פינוקיו אבל לפינוקיו אמרנו
בקורס כבלה למתחיל תשלים את זה שמה הוא לא

ילד אמיתי אין לו נשמה אם לא מחברים את
המטע את הגשמיות שהיא מתה ומתה גם אותיות

המ לנשמה אז פינו פינוקיו הוא לא ילד
אמיתי הוא ילד חד פעמי הגשמיות היא או

המטריקס כולם אומרים מטריקס
אמת ריקס אני אומר א' מרק ס ככה אני קוראה

לזה שתי התשובות נכונות כי אם אני לא מחבר
את המטריקס לנקודה הפנימית אז זה רק מס

אני זה זה בא לרצון לקבל ואז אני נפרד
מהלוק לכן על זה אנחנו ברכים בתפילה לא

ניגל הריק ולא נלד לבעלה דיינו שהגיעה
שלנו לא תהיה לרצון לקבל שהוא נקרא רק או

רווק ולא לבעלה דהיינו להראת
הפחד אז אוקיי עכשיו אני דקה אקרא אה אין

לי זמן עוד לקרוא אז עכשיו תשאלו שאלות
ואנחנו נמשיך שיעור הבא כי יש קטע חשוב של

הרבש אתם יודעים מה אני אקרא רק כמה שורות
ממנו מהר שאלות קצרות ובזה נסיים כי הזמן

קצר והמלאכה מרובה רבש אומר זה מפרשת לך
לכ לא וירע ואני רואה שאתם הולכים בדרך

הפוכה היינו שאתם רוצים שאני אשמש אתכם
דיינו הבר רוא היינו שאני המלא את האהבה

עצמית שלכם ומה אתם באים אליי לבקש הוא רק
להגדיל את הרשות שלכם זאת אומרת אתם

אדונים ואני אהב את שלכם ואתם הולכים כל
היום עם טענות עליי שאני בעל חוב שלכם ואם

אתם הייתם יכולים לקבל ממני בחוזקה דיינו
לקחת בכוח את האור כמו שהם נצים לעשות

בסמים לקבל חוויה מעבר לזמן ומקום בלי
תורה ומצוות ועבודה פנימית רוב המתקשרים

עושים את זה על בסיס
קבוע בטח שתם הייתם מקבלים ומה עשה הבורא

שלא יקבלו בחוזקה עשה דבר קטן ברא בחינת
חושך בעולם הנקרא עלם ואסתר נקודה פנימית

נמשיך בשיעור הבא שאלות קצרות עד ש גיע
ל33 ו

נסיין בכבוד למי ש יש שאלות אם לא אני
אשאל את עצמי

שאלה כולכם יודעים
הכל אוקיי אז נקרא את השורה יש שאלה כן

בכבוד זה מצב לאלא לא
מוכר כאילו גם אחרי שנים שאתה לומד קבלה

המוח עושה את החישובים האלה מה יצא לי
מזה ומה יקרה היו לי אפילו מחשבות פה מה

יקרה אם אני אעזוב את הקבלה
אםם אלוהים התנקם בי בגשמי זאת אומרת ש

מחשבה אבל אז זאת אומרת זה זה זה כמו
שאמרת זה מכוון ללומדים נכון גם גם לכולם

באור מקיף ללומדים באור פנימי כי לנו זה
יותר נוגע בצורת עבודת הפרט עבודת

הפנימיות לי אם זה באופן כללי וככל שאנחנו
נעבוד יותר פנימה זה גם יעזור להם כמו

שאומר בהקדמת ספר הזר שאם הצדיקים ולומדי
תורה היו מושכים אור מ אינסוף ברוך הוא זה

היה משפיע לכל הדור אבל באמת אנחנו במקום
התיקון לכן אנחנו מעורבים בזה רק מה ההבדל

הנקודה הפנימית שהייתה אחוז אחד היא ניתה
פתאום 20% בעזרת השם בפעם הבאה אבל אז

מביאים לך לפעמים אפילו הראת העונש עוד
פעם למרות שברור ך שזה וגם השאלות שלך

מראות את זה תמיד שזה לא דבר נכון כל
העירה החיצונית והעבודה זרה אתה יודע

אבל זה מכון כושר זאת אומרת דווקא אדם
שעובד על עירת הרוממות מגלים לו יותר את

עירת העונש אבל זה עירה שונה הוא עובד על
דברים בעולם הרוחני וזה גם לא מצב שלם אבל

הוא בכיוון הנכון הוא מתפתח יותר וככל
שהוא מגדיל את הנקודה הפנימית זה נקרא בר

מצווה אז הוא יותר גודל אבל גם יתנו לו
אימון יותר גדול אבל הוא כבר לא מתקן [ __ ]

חד פעמית הוא מתקן כוסות זכוכית אז זה
יותר גדול ובעזרת השם שתבואו גם בשיעורים

הבאים ונגדיל יותר את נקודה הפנימית וזה
בשיעור הבא אני אדבר על כל ההבדל בין כל

הדתות וכדאי לבוא אני בכוונה לא רציתי
לדבר על זה עכשיו אלא הייתי חייב להקדים

את ההקדמות המאוד ברורות וחדות האלה שלא
משתמעות לשני פנים ואז נוכל לדבר על יתר

הדברים פנימה תודה רבה לכולם בעזרת השם
נעשה ונצליח נעשה כלים דהשפעה ונצליח

לזכות לצל האמונה

אמן שלום
לכולם מה

שלומכם היום אנחנו השבוע אנחנו בפרשה של
ברכות הרבה ברכות יש

בארץ בעזרת השם
שכל הבריכות יהיו לטובה ויהיו ברכה ולא

בריכה אנחנו נדבר קצת
על פרשת

השבוע אנחנו רואים שיש את
העניין שיעקב אמר

ליוסף ש עשה איתו חסד של
אמת אז מה זה חסד שאינו אמת נשאלת השאלה

אש בזה כמה וכמה

מדרגות חסד של
אמת כשמו כן הוא חסד של

אמת מה זה אמת אמת זה מידתו של הקדוש ברוך
הוא שהוא משפיע לא בשביל לקבל

תמורה בחסד שאינו אמת המעשה
לא תואם את הכוונה כי המעשה הוא חסד אבל

הכוונה היא לא חסד מה
הכוונה כוונה אנוכית אני משפיע כדי לקבל

אני מניח תפילין כדי שהעילה שלי תידלק אני
עושה מצוות בשביל עולם הבא או בשביל כבוד

או בשביל אורות וזה גם
התחלה זה נקרא שלא לשמ אבל זה כמו מסחר

אפשר להתחיל ככה כמובן אני לא אומר לא
לעבוד בדרך הזאת אבל אם רוצים שהמשיח יבוא

ונגיע להשגות אלוקות אז אי אפשר להישאר
שמה כמו שכל המקובלים אומרים כמובן ורבי

שמעון בר יוחאי
הקדוש שכולם מקבלים אותו לפחות את

החיצוניות שלו אומר את הדברים האלה ובאמת
[ __ ] הבית זה אגב הסיבה שנחרב הבית הרי

כתוב שהם היו מקמים תורה ומצוות ועושים
גמילות

חסדים אז למה ני חב הבית בגלל שנאת חינם
מה זה שנאת חינם בדיוק זה ש שנאו לעבוד

בחינם הרי כתוב שהם הייו עושים גמילות
חסדים אז איך יש גם גמילות חסדים וגם סינת

חינם אחי זה לא הולך ביחד אז יש את הפשט
אתם מכירים אבל קצת יותר פנימה שהם עשו

חסדים אבל בעל מנת לקבל וזה בדיוק הבעייה
כי פי וליבו לא

שווין הכוונה לא תואמת את המעשה וברוחניות
זה הולך לפי כוונות לפי התודעה לפי הנשמה

כמו שאתם בטח לומדים הרבה שהגשמת בכלל לא
קיימת לפני שפעם שהיינו אומרים את זה לפני

18 שנה זה לא היה מובן כל כך היום גם המדע
כבר מדבר על הדברים

האלה
לכן ברוחניות זה הולך לפי הכוונת הלב לפי

הנשמה מה לפי התודעה כמו באהבה ואם אני
עושה חסד כדי

לקבל אז הכוונה שלי היא לא טובה היא
מפרידה אותי מהשם אבל מתוך שלא לשמה ו

לשמע תבינו אין דרך אחרת אבל צריך שהוא
ידע שהוא בלא לשמה כל בוקר אנחנו מברכים

בברכת התורה את העניין הזה תלכו אחרי זה
לברכת התורה תראו מה כתוב שם נתן לנו תורת

אמת ותזכנו לעסוק בתורה לשמע נו ואת
בנינו אסור ללמוד תורה לפני הבריכה הזאת

מצד ההלכה זה לא
סתם כי זה סימן זה רמז לזה שאסור לעסוק

בתורה שלא לשמה בלי לחבר את זה ל לשמה
עכשיו יש שתי סדרים בעבודת השם יש את דרך

הכלל ודרך הפרט דרך הפנימיות ודרך
החיצוניות ושניהם נכונות כל אחד במדרגת

אבל בדור הזה שזה עקו ד משיכה כלל העולם
צריך להתקרב לעניין העבודת הכוונה לעבודה

הפנימית לעבודת התודעה כמו שאנחנו מבינים
היום שרק לקיים תורה ומצוות בלי לעבוד על

המידות זה לא מספיק ויש בזה הרבה
רובדים אבל בעיקר החסד הוא לא רק שאני

נותן למישהו אחר זה כן זה התרגיל זה
האימון אבל גם עם

עצמנו מי זה המת שבנו האמת יש אמת ומת זה
אותו אותיות המת זה הגוף מה החסד לעשות עם

הגוף עם החומר עם המעשה עם החיצוניות לתת
בה את הא' את אלופו של עולם את האמת אז אם

אני שם את הא' המת נהפך להיות אמת וזה
גבול דק מאוד לכן הוא ציווה אותו את הצדיק

את הכלל שעשה חסד של אמת חסד שבעל מנת
להשפיע שבא מטעם הדבקות בבורא כי כל עוד

אני מקיים תורה ומצוות כדי לקבל שכר כדי
לקבל כבוד או בשביל עולם הבא וזה גם שלב

אבל אסור להתקע שם אני לא יכול לזכות
לגילוי אלוקות זה לא אותו תדר התדר של

התדר זה מילה קצת גסה אבל זה מילה יותר
מובנת זה לא אותו תדר התדר זה השפעה זה

התדר של הבורא זה לא משנה כמה הברזלים שמת
אם לא כיוונת את התדר זה לא קול את הרדיו

אתה צריך לחבר את את הברזל זה לאן שהוא
אותו דבר

בנשמה לעניין הברכה אנחנו רואים ש ברכה
יכולה להיות ברכה אבל יכולה להיות גם

בריכה של

שיטפון יש חוק רוחני מאוד מיוחד שנקרא אין
תפיסה באור בלי כלי ואיין כפייה ברוחניות

מה זאת
אומרת

ברוחניות אם אין כלים אומרים המקובל אומר
הרבש הבן של בעל הסולם אומר בעל

הסולם הברכה נהפכת
לקללה למה הדבר דומה אם אני אוכל הרבה

ואין לי כלי עיכול ואיין לי כוח עיכול אז
זה לא יתן לי יותר ברכה הפוך זה נהפך

לקללה קלקול ופסולת הלכת קמה וחמה
ברוחניות וזה הסיבה שלא מרגישים את הברכה

לא תמיד כי צריך להכין כלים אם הבורא ן לי
ברכה שאיין לי כלים אז הקליפות יקחו את

הברכה כי כל הברכה באה כדי לייצר אהבה
וקשר אבל אם אני רוצה את הברכה כי אני

מתעצל לעבות כי אני רק רוצה תענוג אז
איבדתי את העניין וכולנו שמה וזה בסדר לכן

הם ירדו למצרים כדי לברר את העניין הזה מה
זה מצרים צר ים יש צרות באלוקות לא מדובר

על דברים חיצוניים ועל היסטוריה רק ששבוע
הבא אנחנו יורדים למצרים מה זה מצרים שאדם

בני ישראל ירדו למצרים לא בני הפילגשים של
אברהם מה זה

מצרים גילוי הצרות של התודעה גילוי
הנפרדות זה כמו שהרעל והחולי גנוז בעברות

בעבירות גם באיברים ובתאים ובתאי שומן
ובעצמות כי הגוף לא יכול להוציא את זה אין

לו כוח התמודדות לניקוי בסוף זה גורם
למוות

כמובן אבל בלת ברירה אבל הרה תמיד קיים רק
השאלה כמה מתקנים אותו אז יש בנו קליפות

בתודעה מלאכי חבלה שדים עקרבים מה זה שט
שט זה לא איזה אליבבה וג'יני שמשפשפים

מנורה ויוצא פתאום איזה לא יודע מה שט זה
כוח שלילי בתודעת האדם זה כמו מחשבה שאני

לא יכול לחבר אות אותה למשהו פנימי מעשי
ואז זה מאן כוח שלילי שרובץ עליי ומפריע

לי ומעכב אותי לפתוח את הלב סותם לי את
הלב טומאה מלשון טמטום הטעימות אומר הרבש

זה סותם לי את הלב להרגיש את הפנימיות זה
הרבה שדים ומחשבות ודמיונות

שמעכבים אותי שעושים לי חירורים
בתודעה

לכן הברכה מתקבלת שיש
כלים מצד שני גם שיש כלים צריך את הצדיק

צריך את ה את הכלי הנכון שגם מעביר את
הברכה לכן צריך את יעקב צריך את יוסף צריך

את הצדיקים בכל מקרה אז מה זה הברכה
האמיתית ההשגה

הרוחנית החיבור בנשמה יכול להיות שהתפללנו
על גשמי ברכה רוחניים דהיינו שכל מה שאני

מבין

שיש את ה מה זה גשמיות מאיפה המילה הזאת
באה כמו שאמרתי מספר פעמים אני אגיד בקצרה

מלשון שהדבר התגשם ובא לידי ממשות יש הרי
עיבוי

וידוי עיבוי זה שהדבר מתגשם שטיפות המים
מתגשמות ויש עידוי שהם מתפשתות חוזרות

לשורשם גם גלקסיות או
כוכבים כוכבים דים כמו טיפות גשם אם מישהו

פעם ראה את התהליך הם ככה מתקבצים מהמופע
למוחשי כמו

טיפות ששותות ככה בחלל הכל עובד
ככה אותו דבר בנשמה אז אני צריך שהגשם

דהיינו המוחין שאני רוצה להשיג יטפטפו לי
ללב יטפטפו לי לגוף לא הגוף הגשמי אני רק

רק משל הגוף הכוונה לרצון שלי ש מופשט ירד
לוחש שהתודעה המופשטת תהיה תודעה

מוחשית וזה הברכה לכן יכול להיות שהתפללנו
על גשמים אבל היה סערה בחוץ אבל את הדבר

הרוחני של הברכה הפנימית והשגה הפנימית
השגנו וזה נקרא שיש ברכה זהלא נמדד לפי

החיצוניות זה לא אומר שלא צריך את השטיות
טובות בעיריית בניברק וברית תל אביב ברית

נריה אני במקור מנהריה בכלל ה להם נריה
שמה כמעט טבה העיר ממה שהבנתי רציתי לבקר

שמהלך הביקור אבל לא משנה שבוע הבא בכל
מקרה אז אנחנו גם צריכים ברכה בחיצוניות

זה בסדר אבל תבינו שזה לא עיקר הברכה קשה
להבין את זה כי כל מה שמעניין אותנו זה

חיצוניות זה בדיוק הקללה וזה גם התיקון אז
פועלים בחוץ אבל התוצאה צריכה להיות באמת

בנשמה בתודעה בפנימיות וזה הברכה
האמיתית לכן אומר הרבא

שהיכן שהוא
במאמרים שנתתי גש מכם בעייתם מה זה

בעייתם בזמן

בזמן כמעט השתעלתי לא משנה בזמן המקום הוא
במקום הנכון מה זאת

אומרת נתחיל מהגשמיות בזמן הנכון זה אומר
ש בזמן שזה גורם לתועלת

שהאדמה צריכה את הגשמים שהיא צריכה להצמיח
במקום הנכון לא במדבר לא בנילוס איפה שזה

מצמיח פירות או לא לא על התשתיות של בני
ברק שנתבע במקום הנכון א זה בגשמיות רק

סמל בעיקר הכוונה בנשמת האדם
שהגשם

ירד במקום הנכון ברצון הנכון ובזמן הנכון
שמבטא את התיקון אחרת יהיה שיטפון יהיה

בריכה ובריחה מהקדושה ולא ברכה של
קדושה לכן כל דבר במקומו על זה נאמר

שהגשמים והפרנסה
הנסה נקצב מראש לאדם

אבל על זה נאמר איך כתוב שמס פרנסתו של
האדם קצובה לו מראש השנה עד ראש

השנה אבל איך הפרנסה הזאת תרד איפה הייא
תרד על מה היא

תרד זה בידי העבודה שהאדם עושה בידי הכלים
שהוא מכין ובעיקר

ברוחניות אז ברכת יעקב לא נפרט אותה כי
אין לנו זמן היה שם ברכה עם

הבנים מנשה זה מדרגת נשמה ואפרים זה
מלשון פריה שזה מדרגת חוכמה ונתן לו בירך

אותו על כוחות של השפע
וקבלה בנשמה

שלו שגם יעשה את העבודה אמיתית וגם יזכה
לאור כי סף כל סוף גם אם הכנתי כלים זה לא

מספיק הבורא לא משהו שאני לוחץ עם כפתור
כמו האיפון וזה מגיב לא אני מביא את הכלים

אבל עדיין אני צריך את הברכה
מהשם לכן צריך לקבל את הברכה מהצדיק כי

הוא הצינור ש מאוויר וזה העניין עם הברכה
של יעקב

רק כן רק מה
העניין

אנחנו
א לא מבינים או לא רואים את

הקלקול של הקליפות שזה נקרא חסד שאינו אמת
קשה לאדם לראות את הקלקול הזה התורה נותנת

את הכוח לראות את זה ברגע שהוא רואה את זה
הוא יכול להתחיל

לתקן שהוא רואה שהוא הוא באמת לא כזה צדיק
מה שהוא חושב שהוא מוכן לעבו את הבורא רק

שיש לו הרגשה טובה רק שיש לו אורות אבל
באמת הוא במצרים מה זה במצרים שפרעה שולט

עליו מה זה פרעה מלשון פה רע שהוא מדבר
לשון הרע על הפנימיות על הקדושה הוא אומר

אני עובד את הקדוש ברוך הוא רק שיוצא לי
מזה משהו רק שאני מקבל הנאה ותענוג רק שזה

בא לתענוג האישי שלי וזה נקרא פרו ישב על
העורף בין הפנימיות בין המוחין ללב הוא לא

נותן לגשם לטפטף ללב
לפנימיות לטפטף לגוף לנשמה להעיר במעשה

הוא יושב פה וגונב הכל כמו איזה סופר
קנדידה אם תרצו שבולע את הכל א זה רק משל

כן אל תאכלו סוכר יעבור לכם אבל הקנדידה
הרוחנית גם אם תצומו חודשיים לא תעבור

למה כי פה צריך עבודה עבודת מידות עבודת
נשמה גם במזרח הם כמעט אני אומר כמעט כי

זה לא לגמרי מבטלים את הגוף לגמרי זה לא
אומר שמשפיעים הכל באמת לקבל זה הכל שם

קליפות גם אם לא נוח לאנשים מסויימים שאני
אומר את זה אבל מה לעשות שרשביל יותר

מאיתנו בדבר הזה זה לא אומר שאי אפשר לברר
לתקן הכל אפשר

אבל שם זה קליפות גדולות אבל ביהדות זה
קליפה קדושה אתה יכול מתוך שלא לשמה יבוא

לשמ והתורה נותנת את הכוח
הזה וזה נקרא שהם ירדו למצרים למה הרי הם

רצו להשפיע הם בנו את השבטים הם עברו
תהליך אז למה הם ירדו למצרים אז ידוע מה

שהרב ש אומר שאברהם אבינו שהיה וכחן גדול
שהתווכח שעתיים על

סדום שהוא שאל את הקדוש ברוך הוא במה ידע
כי הרי

שנה הקדוש ברוך הוא אמר לו גר יה זרך בארץ
לא להם ועבדו וינו אותם 400 שנה וכולי

וכולי וואלה הוא שתק הוא לא התווכח איתו
אתה כזה וכחן על על רשעים על העם שלך אתה

לא מתווכח למה אלא הוא באמת קיבל את
התשובה שהוא רצה מה הוא שאל את הבורא איך

אני אדע שאני רש את הארץ כי כדי לרשת את
הארץ צריך לברר את הכלים את הניצוצות

קדושה לגלות את הרע כדי לתקן אותו להוציא
את הכלים מהקליפות אז איך אני אדע שאני

ארש אותה אז הוא אמר לו על ידי מצרים מה
מצרים זה כור ההיתוך זה מראה לאדם את הרע

שבו את זה שהוא באמת לא כזה צדיק כמו שהוא
חושב שיש בו הרבה קלקולים שיש בו הרבה

גאווה והוא צריך לתקן את זה כדי לגשת
לעבודת השם אז בלא לשמ זה לא כל כך משנה

לכן גם אמר לו שיהרוג רק את הגברים את
הזכרים ולא את נקבות נקבה ואני לא מדבר על

נשים שזה אש השם והנשים הם רצות רוחניות
אפילו יותר מהגברים אלא מדובר על רעיון

רוחני נקבה מלשון נקב בה שמעניין אותה רק
למלות את החיסרון את הרצון לקבל

לעצמו אז אין לו בעיה אעם מי שעובד את השם
בשביל לקבל תענוג לפרעה זה לא מפריע הוא

אמר לו תשאיר את הנקבות אבל עם הזכרים
לשון שרוצים לזכור את הקדושה לזכור את השם

זה מפריע לפרעה למה כי הוא רוצה את השפע
לא לעצמו לא לקדושה או לעצמו גופה

באחוריים לכן זה בדיוק העניין אמר לו על
ידי שם ירדו למצרים שהתורה תלמד אותם את

הכרת הרע אז הם יוכלו לצאת ברכוש גדול של

קדושה של
השפעה של פנימיות ואי אפשר להגיע לארץ

ישראל בלי לעבור במצרים משמע חייב להכיר
את הרע וזה בדיוק דוק מה שאנחנו נעשה

בפרשות הבאות את כל התהליך הרוחני הזה
שהאדם בעצם עובר בתודעה שלו בנשמה שלו

בפנימיות
שלו עוד דבר שאפשר להגיד אולי נקרא את זה

מהספר
כן

סליחה
אומר הזוהר

הקדוש יותר נכון אומר תיקוני הזוהר

לה אני אלך

לעיקר כדי להבין את העניין של החסד שנו
אמת כי כמו שאמרתי החסד שלנו הוא מעורב

בקליפות זאת אומרת ברצונות אנוכיים וזה גם
בסדר ככה אנחנו מתקנים כל פעם עושים חסד

עם אות כוונה זה נקרא ייחודים מה זה
הייחודים בירור הניצוצות קדושה מה זה

הניצוצות קדושה הרצונות האמיתיים של הנשמה
שרוצות שרוצים או רוצות להתחבר לבורא

להשפיע באמת כמו הבורא מטעם הנשמה מטעם
האחדות וכל עוד אנחנו לא מגיעים לזה שזה

התיקון ואהבת עלך כמוך כלל גדול בתורה למה
כי זה בדיוק העניין להשפיע אבל לא להשפיע

בחוץ שפיע עם
הנשמה אני משתמש בחוץ וזה וחייב אבל אבל

לבד זה לא מספיק מעשה בלי כוונה כגוף בלי
נשמה אני קורא בקצרה כי נגמר לנו הזמן וזה

פרשו עוד ורוח אלוקים מרחבת ל פני המים זה
מהקדמה על תלמוד 10 ספירות ההקדמה הכי

חשובה בעולם הוא מצטט את תיקוני הזוהר מהי
רוח אלוקים אלא בוודאי בזמנה דשכינתא נחתת

בגלותי הי רוח נשיב על אנון ד מתעסק
באורייתא

בגין שכינתא דשת קחת בניהו פירוש הדברים
שבזמן הגלות בעת ישראל עדיין עוסקים תורה

ומצוות שלא
לשמה אמנם אם הם בבחינה הזו ש מתוך שלא

לשמה בא לשמה הרי השכינה ביניהם אלא
בבחינת גלות למה גלות זה באסתר כי הם

עדיין לא הגיעו לשמה אז היא לא יכולה
להתגלות מטען שעדיין לא באה לשמה בסוד

השפחה
דקדושה שזה כמו מה שאמורה להיות הגר

או זלפה
או בלאה אבל צריך להיזהר מהמהם כי הם

הרמות מלשון זול פה זה מסתדר עם פה רעה
ובלעה מלשון בליה הם עובדים על האדם הם

אומרים לאו תעשה לא לשמע ואז כאילו הם
חומסים את

ה את האורות לעצמם צריך להיזהר מזה זאת
אומרת שאדם נתקע בלא לשמה והוא לא שם לב

בכלל וזה מאוד מסוכן נמשיך בכתוב גין
שכינתה דשת קחת בניו כלומר באסתר אבל סופם

לזכות לגילוי ואז הרוח ד מלך המשיח מרחבת
על העוסקים דיינו גדלות השגת הבורא גדלות

האלוקות
אחדות יחידה ומעוררת אותם לבוא לשמה בסוד

המאור שבא מחזיר למוטב דהיינו מאור הכוח
של ההשפעה שבתורה יכול להשפיע על הנשמה

היות וכל ענף תבול להידבק
בשורשו שמסייעת ומכינה להשראת השכינה שהא

גבירתה אומנם אם שלום אין העסק הזה דלא
לשמה ראוי להביאם לשמה מה זאת אומרת לא

שהם לומדים באוניברסיטה תורה זה בפשט וזה
גם נכון אבל אנחנו מדברים עכשיו במדרגה

יותר גבוהה שהם עוסקים בתורה ומצוות
מבחינה חיצונית בלבד וכדי לקבל תענוג גשמי

או חיצוני או כבוד מבני אדם או שכר חיצוני
מהבורא אפשר להתחיל ככה אבל אסור להיתקע

שמה וזה מה שהוא אומר רבי שמעון בר יוחאי
בתיקוני הזוהר הוא מתרגם אותו פה אומנם אם

חס ושלום אין העסק הזה דלא לשמה ראוי
להביאם לשמם מטעמים הנעל ועוד הרבה טעמים

שאין כאן
מקומם אז מצערת השכינה ואומרת כל הבשר

חציר כולה הנון כבין דכן חציר פירוש שלא
נמצא בעוסקים בתורה אותו רוח האדם העולה

למעלה אלא שמסתפקים ברוח הבהמה יורד למטה
ומפרשים הטעם משום דכל חסדו כציץ השדה

ואפילו זה רשבי אומר כן כל אנו ד משתדל
באורייתא כל חסד דאבדין לגרמי ו דאבדין

כן כלומר שכל סכם בתורה ומצוות הוא
לתועלתם ולהנאת עצמם ואיין העסק

בתורה

ומצוות מסוגל להביאם לשמה חס ושלום למה כי
הם מכוונים לדברים אחרים

וזה שכתוב שם באו זמנה ויזכור כי בשר אמה
רוח הולך ולא ישוב

לעלמה ודה הי רוח ד משיח דהיינו הרוחניות
שמגלה את המשיח פירוש שעליהם אין רוח ד

משיח מרחפת ת אומרת שהם לא משיגים את זה
את האחדות את האלוקות אלא הולכת מהם ולא

תשוב כי השפחה מושקת
תורתם ושת את הגבירה כנל משום שאינם בדרך

לבוא מתוך שלא לשמה לבחינת לשמה למה
כי הלא לשמה שמביא לשמה זה שאני מכוון לזה

זה שאני לומד על זה שאני כל הזמן מתעסק
בזה אבל אם אני לומד רק חיצוניות התורה

אני בכלל לא מתעסק בזה או אם אני לומד את
הפנימיות בחיצוניות

דהיינו המצוות ע עושות אותך בריא שזה לא
נכון אגב אבל אני לא אכנס לזה אז בחיים

אני לא יכול לעבוד לשמע כי אני רק חושב על
התוצאה החיצונית וגם מה שזה לא באמת עובד

ככה אז או סיבות אחרות זה הה רק
דוגמה הוא מסיק שם דלין אנון דבני לאורית

יבשה ולא בן לה השתדלה בחוכמת הקבלה שהיא
בעצם החוכמה לגילוי

האלוקות פירוש הדברים
אוקיי נדלק טיפה ו רוח סתלק רוח ד

משיח כמה תמר רוח הקודש ו רוח חוכמה
ובינה כותב מפורש דלינו דבדי לאורייתא

יבשה ולא ב להשתלה בחכמת
הקבלה ולון דגרמי ניוטה וחבה וביזה ערג

ובדן
בעלמה ו רוח סתלק היא רוח ד

משיח רוח הקודש רוח חוכמה ובינה
כן אז מתבאר מתיקוני הזוהר שיש שבועה

שנקראת אם תאירו ואם תרו את אהבת שכפץ על
דרך אהבת עולם האבטיח שזה אהבת חסד שזה

אהבה
אמיתית לכן כל הלימוד בתורה ועשיית החסד

צריכים לבוא למטרה הזאת וכל הפנימיות
עוסקת בזה ככל שהאדם

מתקדם ובאמת מכוון בהתאם לזה מתגלה
לו

האלוקות הפנימיות הנשמה וכל עוד הוא לא אז
כתוב שהשכינה לא ביניהם מה זה לא ביניהם

הרי היא בין כולם מצד הכלי דהיינו הם לא
מרגישים את האלוקות את הבורא את האינסוף

זה מוסתר מאיתם למה כי האינסוף לא יכול
לבוא בקלי כזה של

חיצוניות אבל מצד שני מתחילים
משמה לכן הלכה למעשה כי תם

זמננו מה אני אעשה עכשיו יורדים למצרים
אני מקורר מהנילוס בכל מקרה גם האוזניים

שלי סתומות
אבל הלכה

למעשה אנחנו צריכים לעשות חסד של אמת מה
זה

אומר שהחסד יבוא לגלות את מידת האמת את
הפנימיות את הנשמה ומה זה אומר בתכלס שלא

נעשה חסד כדי לקבל לעצמנו אבל אם אדם באמת
יבוא לעשות חסד הוא יראה שהקליפ אוחזות פה

וזה בדיוק מצרים שהם לא נותנים לנו לעשות
חסד

אמיתי וזה בדיוק התהליך שמשה רבנו בא
ונותן תורה את הכוח לצאת מהצרות של התודעה

מהצרות של הקליפות ולהשיג את הנשמה טוב
בעזרת השם

שנזכה לא להיות חולים במחלת החיצוניות
והנפרדות

ונזכה לחסד של אמת שאמת זה מידתו של הקדוש
ברוך הוא

ושמו דהיינו חסד שמביא לידי אמת לידי
גילוי שמו של הקדוש ברוך הוא שנקרא אמת

לידי גילוי האלוקות ב בנשמה ובגוף
כמובן זה מתחיל מהנשמה זה צריך לבוא

לגוף לכן בעזרת השם שמתוך שלא לשמ יבוא
לשמה ולא שמתוך שלא לשמה נעשת לו סם המוות

היות והוא לא מגלה את האלוקות ואז הוא מת
כי זה חסד של מת ולא חסד של

אמת שנזכה לקיים את השבועה בתיקוני
הזוהר שאין הנחות עליה אין הנחות

עליה שיהיה לכם שבת שלמות שנזכה לברכות
בגשמיות וברוחניות ובעיקר ברוחניות שנזכה

לשטפונות של הקליפות בקליפות ולא במקום
העיר ובני

האדם ונזכה לרפואה שלמה דהיינו לחבר את
הגוף את המת את החסד

החיצוני לפנימיות לנשמה ואז נהייה בריאים
ונהייה

בריאה אמן תודה רבה
ושבת

שלמות

שלום
לכולם מה

שלומכם היום אנחנו השבוע אנחנו בפרשה של
ברכות הרבה ברכות יש

בארץ בעזרת השם
שכל הבריכות יהיו לטובה ויהיו ברכה ולא

בריכה אנחנו נדבר קצת
על פרשת

השבוע
אנחנו רואים שיש את

העניין שיעקב אמר
ליוסף שייעשה איתו חסד של

אמת אז מה זה חסד שאינו אמת נשאלת השאלה
אש בזה כמה וכמה

מדרגות חסד של
אמת כשמו כן הוא חסד של

אמת מה זה אמת אמת זה מידתו של הקדוש ברוך
הוא שהוא משפיע לא בשביל לקבל תמורה בחסד

שאינו אמת
המעשה לא תואם את הכוונה כי המעשה הוא חסד

אבל הכוונה היא לא חסד מה
הכוונה כוונה אנוכית אני משפיע כדי לקבל

אני מניח תפילין כדי שהעילה שלי תדלק אני
עושה מצוות בשביל עולם הבא או בשביל כבוד

או בשביל בשביל אורות וזה גם התחלה זה
נקרא שלא לשמ אבל זה כמו מסחר אפשר להתחיל

ככה כמובן אני לא אומר לא לעבוד בדרך הזאת
אבל אם רוצים שהמשיח יבוא ונגיע להשגות

אלוקות אז אי אפשר להישאר שמה כמו שכל
המקובלים אומרים כמובן ורבי שמעון בר

יוחאי
הקדוש שכולם מקבלים אותו לפחות את

החיצוניות שלו אומר את הדברים האלה ובאמת
[ __ ] הבית זה אגב הסיבה שנחרב הבית הרי

כתוב שהם היו מקיימים תורה ומצוות ועושים
גמילות

חסדים אז למה ני חרב בבית בגלל שנאת חינם
מה זה שנאת חינם בדיוק זה ש שנאו לעבוד

בחינם הרי כתוב שהם היו עושים גילות חסדים
אז איך יש גם גמילות חסדים וגם סנת חינם

אחי זה לא הולך ביחד אז יש את ה פשט אתם
מכירים אבל קצת יותר פנימה שהם עשו חסדים

אבל בעל מנת לקבל וזה בדיוק הבעיה כי פיו
וליבו לא

שווין הכוונה לא תואמת את המעשה וברוחניות
זה הולך לפי כוונות לפי התודעה לפי הנשמה

כמו שאתם בטח לומדים הרבה שהגשמת בכלל לא
קיימת לפני שפעם שהיינו אומרים את זה לפני

18 שנה זה לא היה מובן כל כך היום גם המדע
כבר מדבר על הדברים האלה

לכן ברוחניות זה הולך לפי הכוונת הלב לפי
הנשמה לפי התודעה כמו באהבה ואם אני עושה

חסד כדי
לקבל אז הכוונה שלי היא לא טובה היא

מפרידה אותי מהשם אבל מתוך שלא לשמה יבוא
לשמע תבינו אין דרך אחרת אבל צריך שהוא

ידע שהוא בלא לשמה כל בוקר אנחנו מברכים
בברכת התורה את העניין הזה תלכו אחרי זה

לברכת התורה תראו מה כתוב שם נתן לנו תורת
אמת ותזכנו לעסוק בתורה לשמע אותנו ואת

בנינו אסור ללמוד תורה לפני הבריכה הזאת
מצד ההלכה זה לא

סתם כי זה סימן זה רמז לזה שאסור לעסוק
בתורה שלא לשמה בלי לחבר את זה ל לשמה

עכשיו יש שתי סדרים בעבודת השם יש את דרך
הכלל ודרך הפרט דרך הפנימיות ודרך

החיצוניות ושני הם נכונות כלל אחד במדרגת
אבל בדור הזה שזה קוות ד משיכה כלל העולם

צריך להתקרב לעניין העבודת הכוונה לעבודה
הפנימית לעבודת התודעה כמו שאנחנו מבינים

היום שרק לקיים תורה ומצוות בלי לעבוד על
המידות זה לא מספיק ויש בזה הרבה

רובדים אבל בעיקר החסד הוא לא רק שאני
נותן למישהו אחר זה כן זה התרגיל זה

האימון אבל גם עם עצמנו מי זה המת שבנו
האמת יש אמת ואמת זה אותו אותיות המת זה

הגוף מה החסד לעשות עם הגוף עם החומר עם
המעשה עם החיצוניות לתת בה את הא' את

אלופו של עולם את האמת אז אם אני שם את
הא' המת נהפך להיות אמת וזה גבול דק מאוד

לכן הוא ציווה אותו את הצדיק את הכלל
שיעשה חסד של אמת חסד שעל מנת להשפיע שבא

מטעם הדבקות בבורא כי כל עוד אני מקיים
תורה ומצוות כדי לקבל שכר כדי לקבל כבוד

או בשביל עולם הבא וזה גם שלב אבל אסור
להתקע שם אני לא יכול לזכות לגילוי אלוקות

זה לא אותו תדר התדר של התדר זה מילה קצת
גסה אבל זה מילה יותר

מובנת זה לא אותו תדר התדר זה השפעה זה
התדר של הבורא זה לא משנה כמה ברזלים שמת

אם לא כיוונת את התדר זה לא קול את הרדיו
אתה צריך לחבר את הברזל הזה לאן שהוא אותו

דבר
בנשמה לעניין הברכה אנחנו רואים

ש ברכה יכולה להיות ברכה אבל יכולה להיות
גם בריכה של

שיטפון יש חוק רוחני מאוד מיוחד שנקרא אין
תפיסה באור בלי כלי ואין קפיה ברוחניות מה

זאת
אומרת

ברוחניות אם אין כלים אומרים המקובלים
אומר הרבש הבן של בעל הסולם אומר בעל

הסולם הברכה נהפכת
לקללה למה הדבר דומה אם אני אוכל הרבה

ואין לי כלי עיכול ואין לי כוח עיכול אז
זה זה לא יתן לי יותר ברכה הפוך זה נהפך

לקללה קלקול ופסולת הלכת כמה וכמה רוחניות
וזה הסיבה שלא מרגישים את הברכה לא תמיד

כי צריך להכין כלים אם הבורא יתן לי ברכה
שאיין לי כלים אז הקליפות יקחו את הברכה

כי כל הברכה באה כדי לייצר אהבה וקשר אבל
אם אני רוצה את הברכה כי אני מתעצל עבות

כי אני רק רוצה תענוג אז איבדתי את העניין
וכולנו שמה וזה בסדר לכן הם ירדו למצרים

כדי לברר את העניין הזה מה זה מצרים צר ים
יש באלוקות לא מדובר על דברים חיצוניים

ועל היסטוריה רק שבוע הבא אנחנו יורדים
למצרים מה זה מצרים שאדם בני ישראל ירדו

למצרים לא בני הפילגשים של אברהם מה זה
מצרים גילוי הצרות של התודעה גילוי

הנפרדות זה כמו שהרעל והחולי גנוז בות
בעבירות גם באיברים וב בתאים ובתאי שומן

ובעצמות כי הגוף לא יכול להוציא את זה אין
לו כוח התמודדות לניקוי בסוף זה גורם

למוות
כמובן אבל בלית בריירה אבל הרה תמיד קיים

רק השאלה כמה מתקנים אותו אז יש בנו
קליפות בתודעה מלאכי חבלה שדים עקרבים מה

זה שד שט זה לא איזה אליבבה וג'יני
שמשפשפים מנורה ויוצא פתאום איזה לא יודע

מה שט זה כוח שלילי בתודעת האדם זה כמו
מחשבה שאני לא יכול לחבר אותה למשהו פנימי

מעשי ואז זה מאן כוח שלילי שרובץ עליי
ומפריע לי ומעכב אותי לפתוח את הלב סותם

לי את הלב טומאה מלשון טמטום הטעימות אומר
הרבש זה סותם לי את הלב להרגיש את

הפנימיות זה הרבה שדים ומחשבות ודמיונות

שמעכבים אותי שעושים לי חירורים
בתודעה

לכן הברכה מתקבלת שיש
כלים מצד שני גם שיש כלים צריך את הצדיק

צריך את ה את הכלי הנכון שגם מעביר את
הברכה לכן צריך את יעקב צריך את יוסף צריך

את הצדיקים בכל מקרה אז מה זה הברכה
האמיתית ההשגה הרוחנית

החיבור בנשמה יכול להיות שהתפללנו על גשמי
ברכה רוחניים דהיינו שכל מה שאני מבין אט

ש יש את ה מה זה גשמיות מאיפה המילה הזאת
באה כמו שאמרתי מספר פעמים אני אגיד בקצרה

מלשון שהדבר התגשם ובא לידי ממשות יש הרי
עיבוי

וידוי עיבוי זה שהדבר מתגשם שטיפות המים
מתגשמות ויש עידוי ש הם מתפשטות חוזרות

לשורשם גם גלקסיות או
כוכבים כוכבים נולדים כמו טיפות גשם אם

מישהו פעם ראה את התהליך הם ככה
מתקבצים מהמופע לממוחשב כמו

טיפות ששותות ככה בחלל הכל עובד
ככה אותו דבר בנשמה אז אני צריך שהגשם

דהיינו המוחין שאני רוצה להשיג יטפטפו לי
ללב יטפטפו לי

לגוף לא הגוף הגשמי אני רק רק משל הגוף
הכוונה לרצון שלי שהמופע ירד למוחשי

המופשטת תהיה תודעה
מוחשית וזה הברכה לכן יכול להיות שהתפללנו

על גשמים אבל היה סערה בחוץ אבל את הדבר
הרוחני של הברכה הפנימית והשגה הפנימית

השגנו וזה נקרא שיש ברכה זה לא נמדד לפי
החיצוניות זה לא אומר שלא לא צריך תשתיות

טובות בעריית בניברק ובעיריית תל אביב
בעריית נהריה אני במקור מנהריה בכלל היה

להם נהריה שמה כמעט טבה העיר ממה שהבנתי
רציתי לבקר שמהלך הביקור אבל לא משנה שבוע

הבא בכל
מקרה אז אנחנו גם צריכים ברכה בחיצוניות

זה בסדר אבל תבינו שזה לא עיקר הברכה קשה
להבין את זה כי כל מה שמעניין אותנו זה

חיצוניות זה בדיוק הקללה וזה גם התיקון אז
פועלים בחוץ אבל התוצאה צריכה להיות באמת

בנשמה בתודעה בפנימיות וזה הברכה
האמיתית לכן אומר הרבא

שהיכן שהוא
במאמרים שנתתי ג שמכם בעיתם מה זה

בעיתם בזמן

בזמן כמעט השתעלתי לא משנה בזמן המקום ו
במקום הנכון מה זאת

אומרת נתחיל מהגשמיות
בזמן הנכון זה אומר

שבזמן שזה גורם
לתועלת שהאדמה צריכה את הגשמים שהיא צריכה

להצמיח במקום הנכון לא במדבר לא
בנילוס איפה שזה מצמיח פירות או לא לא על

התשתיות של בני ברק שנטבע במקום הנכון א
זה בגשמיות זה רק סמל בעיקר וונה בנשמת

האדם
שהגשם

ירד במקום הנכון ברצון הנכון ובזמן הנכון
שמבטא את התיקון אחרת יהיה שיטפון יהיה

בריכה ובריכה מהקדושה ולא ברכה של
קדושה לכן כל דבר במקומו על זה נאמר

שהגשמים והפרנסה
הנסה נקצב מראש לאדם

אבל על זה נאמר איך כתוב שמס פרנסתו של
האדם קצובה לו מראש השנה עד ראש

השנה אבל איך הפרנסה הזאת תרד איפה היא
תרד על מה היא

תרד זה בידי העבודה שהאדם עושה בידי הכלים
שהוא מכין ובעיקר

ברוחניות אז ברכת יעקב לא נפרט אותה כי
אין לנו זמן היה שם ברכה עם

הבנים מנשה זה מדרגת נשמה ואפריים זה
מלשון פריה שזה מדרגת חוכמה ונתן לו בירך

אותו על כוחות של השפעה
וקבלה בנשמה

שלו שגם יעשה את העבודה אמיתית וגם יזכה
לאור כי סוף כל סוף גם אם הכנתי כלים זה

לא מספיק הבורא לא משהו שאני לוחץ עם
כפתור כמו האיפון וזה מגיב לא אני מביא את

הכלים אבל עדיין אני צריך את הברכה
מהשם לכן צריך לקבל את הברכה מהצדיק כי

הוא הצינור ש מאוויר וזה העניין עם הברכה
של

יעקב

רק כן רק מה
העניין

אנחנו
א לא מבינים או לא רואים את

הקלקול של הקליפות שזה נקרא חסד שאינו אמת
קשה לאדם לראות את הקלקול הזה התורה נותנת

את את הכוח לראות את זה ברגע שהוא רואה את
זה הוא יכול להתחיל

לתקן שהוא רואה שהוא באמת לא כזה צדיק כמה
שהוא חושב שהוא מוכן לעבוד את הבורא רק

שיש לו הרגשה טובה רק שיש לו אורות אבל
באמת הוא במצרים מה זה במצרים שפרעה שולט

עליו מה זה פרעה מלשון פה רע שהוא מדבר
לשון הרע על הפנימיות על הקדושה הוא אומר

אני עובד את הקדוש ברוך הוא רק שיוצא לי
מזה משהו רק שאני מקבל

הנאה ותענוג רק שזה בא לתענוג האישי שלי
וזה נקרא פרעו הוא ישב על העורף בין

הפנימיות בין המוחין ללב הוא לא נותן לגשם
לטפטף ללב

לפנימיות לטפטף לגוף לנשמה להעיר במעשה
הוא יושב פה וגונב הכל כמו איזה סופר

קנדידה אם תרצו שבולע את הכל א זה רק משל
כן אל תכלו סוכר יעבור

לכם אבל הקנדידה הרוחנית גם אם תצומו
חודשיים לא תעבור

למה כי פה צריך עבודה ת מידות עבודת נשמה
גם במזרח הם כמעט אני אומר כמעט כי זה לא

לגמרי מבטלים את הגוף לגמרי זה לא אומר
שמשפיעים הכל באמת לקבל זה הכל שם קליפות

גם אם לא נוח לאנשים מסוימים שאני אומר את
זה אבל מה לעשות שרשביל יותר מאיתנו בדבר

הזה זה לא אומר שאי אפשר לברר לת כן הכל
אפשר

אבל שם זה קליפות גדולות אבל ביהדות זה
קליפת דקדושה אתה יכול מתוך שלא לשמה יבוא

לשמה והתורה נותנת את הכוח
הזה וזה נקרא שהם ירדו למצרים למה הרי הם

רצו להשפיע הם בנו את השבטים הם עברו
תהליך אז למה הם ירדו למצרים אז ידוע מה

שהרב ש אומר שאברהם אבינו שהיה וכחן גדול
תתווכח שעתיים על

דום שהוא שאל את הקדוש ברוך הוא במה ידע
כי הרי

שנה הקדוש ברוך הוא אמר לו גר יה זרך בארץ
לא להם ועבדו וינו אותם 400 שנה וכולי

וכולי וואלה הוא שתק הוא לא התווכח איתו
אתה כזה וכחן על על רשעים על העם שלך אתה

לא מתווכח למה אלא הוא באמת קיבל את
התשובה שהוא רוצה מה הוא שאל את הבורא איך

אני אדע שאני רש את הארץ כי כדי לרשת את
הארץ צריך לברר את הכלים את הניצוצות

קדושה לגלות את הרע כדי לתקן אותו להוציא
את הכלים מהקליפות אז איך אני אדע שאני

ארש אותה אז הוא אמר לו על ידי מצרים מה
מצרים זה כור ההיתוך זה מראה לאדם את הרע

שבו את זה שהוא באמת לא כזה צדיק כמו שהוא
חושב שיש בו הרבה קלקולים שיש בו הרבה

גאווה והוא צריך לתקן את זה כדי לגשת
לעבוד השם אז בלא לשמ זה לא כל כך משנה

לכן גם אמר לו שיהרוג רק את הגברים את
הזכרים ולא את הנקבות נקבה ואני לא מדבר

על נשים שזה אש השם והנשים הם רוצות
רוחניות אפילו יותר מהגברים אלא מדובר על

רעיון רוחני נקבה מלשון נקב בה שמעניין
אותה רק למלות את החיסרון את הרצון לקבל

לעצמו אז אין לו בעיה אעם מי שעובד את השם
בשביל לקבל תענוג לפרעה זה לא מפריע הוא

אמר לו תשאיר את הנקבות אבל עם הזכרים
מלשון שרוצים לזכור את הקדושה לזכור את

השם זה מפריע לפרעה למה כי הוא רוצה את
השפע לעצמו לא לקדושה או לעצמו גו פה

באחוריים לכן זה בדיוק העניין אמר לו על
ידי שהם ירדו למצרים שהתורה תלמד אותם את

הכרת הרע אז הם יוכלו לצאת ברכוש גדול של

קדושה של
השפעה של פנימיות ואי אפשר להגיע לארץ

ישראל בלי לעבור במצרים משמע חייב להכיר
את הרע וזה בדיוק מה שאנחנו נעשה בפרשות

הבאות את כל התהליך הרוחני הזה שהאדם בעצם
עובר בתודעה שלו בנשמה שלו בפנימיות

שלו עוד דבר שאפשר להגיד אולי נקרא את זה

מהספר
כן

סליחה אומר הזוהר
הקדוש יותר נכון אומר תיקוני הזוהר

הופלה אני אלך

לעיקר כדי להבין את העניין של החסד שנו
אמת כי כמו שאמרתי החסד שלנו הוא מעורב

בקליפות זאת אומרת ברצונות אנוכיים וזה גם
בסדר ככה אנחנו מתקנים כל פעם עושים חסד

עם אות כוונה זה נקרא ייחודים מה זה
הייחודים בירור הניצוצות קדושה מה זה

הניצוצות קדושה הרצונות האמיתיים של הנשמה
שרוצות שרוצים או רוצות להתחבר לבורא

להשפיע באמת כמו הבורא מטעם הנשמה מטעם
האחדות וכל עוד אנחנו לא מגיעים לזה שזה

התיקון ואהבת עלך כמוך כלל גדול בתורה למה
כי זה בדיוק העניין להשפיע אבל לא להשפיע

בחוץ להשפיע עם
הנשמה אני משתמש בחוץ וזה וחייב אבל אבל

לבד זה לא מספיק מעשה בלי כוונה כגוף בלי
נשמה אני קורא בקצרה כי נגמר לנו הזמן וזה

פירשו עוד ורוח אלוקים מרחבת על פני המים
זה מהקדמה ל תלמוד 10 ספירות ההקדמה הכי

חשובה בעולם הוא מצטט את תיקוני הזוהר מה
הי רוח אלוקים אלא בוודאי בזמנא דשכינתא

נחתת בגלותי הי רוח נשיב על אנון דמסקי
באורייתא

בגן שכנת תחת בעניו פירוש הדברים שבזמן
הגלות בעת ישראל עדין וסים תורה ומצות שלא

לשמה אמנם אם הם בבחינה הזו שם מתוך שלא
לשמה בע לשמה הרי השכינה ביניהם אלא

בבחינת גלות למה גלות זה באסתר כי הם
עדיין לא הגיעו לשמה אז היא לא יכולה

להתגלות מטען שעיין ב לשמע בסוד השפחה
דקדושה שזה כמו מה שאמורה להיות

הגר או זלפה
או בלאה אבל צריך להיזהר מהמהם כ הם מרמות

מלשון זול פה זה מסתדר עם פה רעה ובלעה
מלשון בליה הם עובדים על האדם הם אומרים

לו תעשה לא לשמע ואז כאילו הם חומסים את
ה את האורות עצמן צריך להיזהר מזה זאת

אומרת שאדם נתקע בלא לשמה והוא לא שם לב
בכלל וזה מאוד מסוכן נמשיך בכתוב בגין

שכנת דשת קחת בניו כלומר באסתר אבל סופם
לזכות לגילוי ואז הרוח ד מלך המשיח מרחבת

על העוסקים דיינו גדלות השגת הבורא גדלות
האלוקות

אחדות יחידה ומעוררת אותם לבוא לשמ בסוד
המאור שבא מחזיר למותב דהיינו מאור הכוח

של ההשפעה שבתורה יכול להשפיע על הנשמה
היות ו כל ענף תבעו להידבק

בשורשו שמסייעת ומכינה להשראת השכינה שהיא
גבירתה אומנם אם חס ושלום אין העסק הזה

דלא לשמה ראוי להביאם לשמה מה זאת אומרת
לא שהם לומדים באוניברסיט תורה זה בפשט

וזה גם נכון אבל אנחנו מדברים עכשיו
במדרגה יותר גבוהה שהם עוסקים בתורה

ומצוות מבחינה חיצונית בלבד וכדי לקבל
תענוג גשמי או חיצוני או כבוד מבני אדם או

שכר חיצוני מהבורא
אפשר להתחיל כככה אבל אסור להיתקע שמה וזה

מה שהוא אומר רבי שמעון בר יוחאי בתיקוני
הזוהר הוא מתרגם אותו פה אומנם אם חס

ושלום אין העסק הזה דלא לשמה ראוי להביאם
לשמם מטעמים הנעל ועוד הרבה טעמים שאיין

כאן מקומם אז מצערת השכינה ואומרת כל הבשר
חציר כולה אנון כרין דכן חציר פירוש שלא

נמצא בעוסקים בתורה אותו רוח האדם העולה
למעלה אלא שמסתפקים ברוח הבהמה יורד למטה

מפרשים הטעם משום דכל חסדו כציץ השדה
ואפילו זה רשבי אומר כן כל אינון ד ד

משתדלים באורייתא כל חסד דאבדין לגרמי ו
דאבדין

כן כלומר שכל סכם בתורה ומצוות הוא
לתועלתם ולהנאת עצמם ואין העסק בתורה

ומצוות

מסוגל להביאם לשמה חס ושלום למה כי הם
מכוונים לדברים

אחרים וזה שכתוב שם באו זמנה ויזכור כי
בשר אמה רוח הולך ולא ישוב לעלמה ודי רוח

ד משיח דהיינו הרוחניות שמגלה את המשיח
פירוש שעליהם אין רוח ד משיח מרחפת ז

אומרת שהם לא משיגים את זה את האחדות את
האלוקות אלא הולכת מהם ולא תשוב כי השחת

מושקת תורתם
ורשת את הגבירה כנל משום שאינם בדרך לבוא

מתוך שלא לשמה לבחינת לשמה למה כי הלא
לשמה שמביא לשמה זה שאני מכוון לזה זה

שאני לומד על זה שאני כל הזמן מתעסק בזה
אבל אם אני לומד רק חיצוניות התורה אני

בכלל לא מתעסק בזה או אם אני לומד את
הפנימיות בחיצוניות

דהיינו המצוות ע עושות אותך בריא שזה לא
נכון אגב אבל אני לא אכנס לזה אז בחיים

אני לא יכול עבד לשמה כי אני רק חושב על
התוצאה החיצונית וגם מה שזה לא באמת עובד

ככה אז או סיבות אחרות זה הה רק
דוגמה הוא מסיג שם דלין אינון דונין

לאורייתא יבשה ולא באן לה השתדלה בחוכמת
הקבלה שהיא בעצם החוכמה לגילוי

האלוקות פירוש הדברים
אוקיי נדלג טיפה ו רוח סתלק י רוח ד

משיח כמד תמר הי רוח הקודש ו רוח ו בינה
כותב מפורש דלין אנו דאבדין לאורייתא

ייבשה ולא בען להשתלה בחוכמת
הקבלה ולון דגרמי ניוטה חורבה וביזה ערג

ובדן
בעלמה ו רוח סתלק היא רוח ד

משיח רוח הקודש רוח חוכמה ובינה
כן אז מתבאר מתיקוני הזוהר שיש שבועה

שנקראת אם תעיר
ואם תראו את אהבת שתחפץ על דרך אהבת עולם

האבטיח שזה אהבת חסד שזה אהבה
אמיתית לכן כל הלימוד

בתורה ועשיית החסד צריכים לבוא למטרה הזאת
וכל הפנימיות עוסקת בזה ככל שהאדם

מתקדם ובאמת מכוון בהתאם לזה מתגלה
לו

האלוקות הפנימיות הנשמה ו כל עוד הוא לא
אז כתוב שהשכינה לא ביניהם מה זה לא

ביניהם הרי היא בין כולם מצד הכלי דהיינו
הם לא מרגישים את האלוקות את הבורא את

האינסוף זה מוסתר מאיתם למה כי האינסוף לא
יכול לבוא בכלי

כזה של
חיצוניות אבל מצד שני מתחילים

משם לכן הלכה למעשה כי תם

זמננו

מה אני אעשה עכשיו יורדים למצרים אני
מקורר נילוס בכל מקרה האוזניים שלי סתומות

אבל הלכה
למעשה אנחנו צריכים לעשות חסד של אמת מה

זה
אומר שהחסד יבוא לגלות את מידת האמת את

הפנימיות את הנשמה ומה זה אומר בתכלס שלא
נעשה חסד כדי לקבל לעצמנו אבל אם אדם באמת

יבוא לעשות חסד הוא יראה שהקליפ אוחזות פה
וזה בדיוק מצרים שהם לא נותנים לנו לעשות

חסד

אמיתי וזה בדיוק התהליך שמשה רבנו בא
ונותן תורה את הכוח לצאת מהצרות של התודעה

מהצרות של הקליפות ולהשיג את הנשמה טוב
בעזרת השם

שנזכה לא להיות חולים במחלת החיצוניות
והנפרדות

ונזכה לחסד של אמת שאמת זה מידתו של הקדוש
ברוך הוא

ושמו דהינו חסד שמביא לידי אמת לידי גילוי
שמו של הקדוש ברוך הוא שנקרא אמת לידי

גילוי האלוקות ב
בנשמה בגוף כמובן זה מתחיל מהנשמה א צריך

לבוא
לגוף לכן בעזרת השם שמתוך שלא לשמה יבוא

לשמה ולא שמתוך שלא לשמה נעשת לו סם המוות
היות והוא לא מגלה את האלוקות ואז הוא מת

כי זה חסד של מת ולא חסד של
אמת שנזכה לקיים את השבועה בתיקוני

הזוהר שאיין הנחות עליה אין הנכות

עליה
שיהיה לכם שבת שלמות שנזכה לברכות בגשמיות

וברוחניות ובעיקר ברוחניות שנזכה לשטפונות
של הקליפות בקליפות ולא במקום העיר ובני

האדם ונזכה לרפואה שלמה דהיינו לחבר את
הגוף את המת את החסד

החיצוני לפנימיות לנשמה ואז נהיה בריאים
ונהייה בריאה

אמן תודה רבה
ושבת

שלמות לוק לוק
לך עכשיו זה יהיה אוקיי יש אנשים שפונים

לרוחניות במקומות אחרים כמו הינדואיזם
בודה נצרות נקרא לזה אסלאם אני לא יודע אי

יירצה כל מה שירצה מאיפה שהוא הולך
אבל כל אחד מחפש את המקום הרוחני שלו מקום

אחר זה לא דווקא קשור לור שלנו למרות שיש
שסקים את זה נכון המקור אז כאילו זה נכון

נכון אבל מה הבעיה עם התורות האחרות אם כי
יכול להיות שהאיסלאם

צריך רק בלי לדקור אנשים אבל צריך ללכת
בתורה שלו התורה שלו נכונה עבורו אגב

הזוהר אומר גם שיש תפקיד לאיסלאם
לקליפת ישמעאל שהאסלאם זה הענפים שלהם

לתקן עבודה זרה
בעולם א אם אתה מכיר מה שבעל הסלם אומר ב

קדמה לספר הזוהר שעם ישראל אין פורנות בעל
העולם אלא בשביל ישראל שכשאנחנו לא עושקים

בפנימיות אז חיצוניות אומות העולם עולה
והם גורים לכל הפורענות אבל מה החיסרון

בתורות אחרות שאגב אמרת יפה שכל התורות
ינקום היהדות יותר מזה הפילוסופיה אפילו

נקם היהדות
איך בעל השלם אומר תעטפו בטלית שנה שלהם

כילו לזאת המראה לא יוכלו ל לחזות יסודות
זה מליבם למה כי הם היו בדיון עם בני

הנביאים גם אם יש הוא מאיפה הוא התחיל הוא
היה כן כולם יצאו

מכן כל התורות המבוססות עלינו אבל יותר
מזה לא רק התורות גם הפילוסופיות ויותר

מזה גם תורות המזרח מבוססות עלינו בצורה
לא מתוקנת אבל זה מה שאברהם נתן להם כתוב

שאברהם נתן מתנות לבני הפילגשים מה זה
מתנות כוחות השפעה אמנם אצלהם זה מתפרש

ועל מנת לקבל אבל במזרח יש הרבה חוכמה אגב
היא מאוד מוגבלת למה כי הא רק חתיכה

מהפאזל
הרוחני השלם ושיש חתיכה יש פה שתי בעיות

גם היא לא מראה את התמונה השלמה וגם היא
מאוד מוגבלת וגם כשהיא נפרדת בדרך כלל היא

נטה לעבודה

זרה
הרי מה מה הטעות במז

למשל האמת זה לא השיעור אבל אולי בקצרה
נדבר על זה אפשר לדבר על כל תורה אגב

ולפרק אותה בחוכמת הקבלה זה זה באמת כלי
קלות אם מסתכלים עעל זה מהיסודות מכיוון

שהכל נובע מהקבלה אבל למשל מה המזרח אומר
או בוא נתחיל אולי לפי סדר המדרגה מה

האיסלאם אומר ל ה אקבר רצון להשפיע על מנת
לקבל אבל לא משנה כרגע הם אומרים שצריך

להשפיע אל אקבר הרותה דל אלה הם אומרים
אני קטן הבורא גדול זה המטרה שלהם אגב

התמסרות מה זה איסלאם בערבית
התמסרות זה התכלית שלהם בשורש הרוחני

כאילו להיות משפיע בנת להשפיע שיכול להיות
שזה באמת הצינור שהם צריכים לבטא במציאות

אבל זה לא צינור שהוא שלם למה כי המטרה הי
לקבל בענת

להשפיע לכן האסלאם זה חלק מהפאזל
למה כי הוא רק כאילו עובד על הרצון להשפיע

זה גם עבודה אגב אם שמעת גם מותר להיכנס ל
למסגד זה לא נחשב עבודה זרה למה כן נכון

למה כי באמת כי באמת הם אומרים
בדיוק אומנם זה כן נקרא קליפה למה צריך

ללמוד את זה במקומו אני בקצרה אדבר על זה
אבל בברית מילה שלמה תיקון לא שלם ועוד

כלל יסוד חשוב אברהם יצחק ויעקב הם שורשי
האמונה שלנו אברהם יצחק ויעקב הם כולם זה

כמו האטום שיש לו קשר מאוד אחדותי הם כולם
קשורים אחד בשני כלולים אחד בשני זאת

אומרת גם אברהם יש בו את יצחק ויעקב גם
יצחק יש בו אברהם יצחק ויעקב זאת אומרת

בקדושה כל הקווים כוללים את גמל הקווים אז
אברהם שהוא חסד הוא חסד שבמסגרת הקו

האמצעי אבל לשמ א לדוגמה שזה כן חסד זה
מלשון ישמע אל אבל זה חסד שהוא עומד לבד

הוא לא בתוך הקו האמצעי לכן הוא נקרא
קליפה הוא יכול להיות אגב כליפה דקדושה אם

הוא ישמש את ישראל אל זה תלוי בישראל הם
הם יהיו ישראל אין הבדל כל כך בגוף של

יהודי וגוי שניהם גם נולדים עם העורלה
ההבדל זה בנשמה שלהם בעיקר בכל אופן אז

אנחנו רואים שהאסלאם זה חלק שהוא לא שלם
בפאזל

ליהודי עבורם יכול להיות שזה באמת בסדר
פחות או יותר בתנאי שהם תומכים בישראל והם

יעשו את זה לעתיד כרגע אבל הם לא יכולים
לעשות את זה כי כי אנחנו לא עושים את

התפקיד שלנו אנחנו אור לגויים זה בטבע של
הגוי להתבטל היהודי כי זה בטבע הבריאה

שקטן בטל בפני גדול אבל אם אנחנו לא עושים
את התפקיד שלנו אז הם לא מקבלים את השפע

בגללנו והם יודעים את זה בתת מודה שלהם
ואז הם שנעים אותנו ו אבל זה בעצם הנה הם

הם סטטיסטים באמת שזה ככה קצת קשה להבין
את זה אבל האמת שהם באמת

בובות לגמרי אבל הרי מה משפיע עליהם המצב
הנפשי שלהם מה משפיע על המצב הנפשי שלהם

השר הרוחני שלהם מה משפיע על השר הרוחני
שלהם אנחנו הרי רואים שמת יוסף כתוב א

ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף
מה זה לא ידע אומר בעל הסולם שאם הם היו

מחזיקים בצד צדק אז הוא עדיין היה שומר
עליהם על בני ישראל יוסף אבל בגלל שהוא

הסתלק זאת אומרת שהם לא השיגו אותו יותר
הוא אז לכן קם מלך חדש על מצרים זאת אומרת

ברגע שהקדושה יורדת אז הומא עולה אבל אם
הקדושה תעלה אין סיכוי לתומה ורואים גם הם

לקחו הכל מאיתנו אז נחזור לשאלה המקורית
כל התורות שדדו מאיתנו כקליפה

כפטריות מצד עצמה ולוקחת ומעכלת דברים שלא
שייכים

אבל יותר מזה גם הפילוסופיה הכל כך נאורה
גם היא עשתה את זה גם תורות המזרח הם

[מוזיקה]
בכלל חוץ אוקיי אולי נדבר טיפה על הנצרות

אבל נסיים בזה כי זה פחות הנושא הנצרות
לדוגמה יש בהם גם צד נכון מה אם תוריד את

העבודה זרה הם מקים ברצון התבטלות זה כמו
עבודה של ראה אבל זה גם לא דבר שלם למה כי

זה רק אמצעי נזיר צריך להביא קורבן למה
קורבן חטאת למה כי הוא מחטיא את המטרה מה

המטרה
להנות אז אצלהם כאילו ה מה זה קדושה

בנצרות כן מי שהוא בישופ יותר גדול אז הוא
אני חושב שהוא פחות מתחתן הוא יותר נבדל

ביהדות אם אתה יכול להתחתן אתה עוד יותר
קדוש גם משה רבנו שפרש מאשתו זה רק היה

לזמן מסוים אבל אחרי זה הוא הוא חזר לאשתו
זאת אומרת ביהדות קדושה זה להשתמש ברצון

קבל להשתמש בפרטים אז אתה רואה שהם גם לא
נותנים תמונה נכונה הם גם עושים דבר חלקי

נוסף על זה שזה עבודה זרה וזה כבר יצא
לגמרי מהתמונה כי עוברים על יסוד מאוד

עיקרי מה היסוד שהבורא השם בורא מתייחד רק
על החידוש דהיינו המצאת יש לנו את השלט

הזה פה היה לנו פם שלט כזה יפה השם בורא
מתייחד רק על החידוש דהיינו המצאת יש

מעין שו בחינת חומר של הכלים המוגדר
בבחינת הרצון לקבל שלא היה זה בעצמותו

יתברך בטרם הבריאה זאת אומרת מה זה הבורא
מה שמעבר לבריאה אז אם אני אומר שהבורא

יתגשם ובאמת כתוב ככה בספרי קבלה מסוימים
שהאור יתגשם שהם גנבו גם הקבלה הנוצרית גם

גנבה מאיתנו אבל שהעור התגשם לא הכוונה
שהעור התגשם האור הכוונה שבחינה א' ירדה

לבחינה ד' אבל לא מדובר על האור
עצמו צריך ללמוד את ה סודות כד להבין אבל

הם לקחו את זה כפשוטו אז הם אומרים שהבורא
יתגשם כאילו בעולם הזה וזה נקרא עבודה זרה

למה כי הבורא הייחודיות של הבורא זה שהוא
מעבר לעולם הזה זה היסוד הראשון לפני הכל

היסוד השני זה שאיין תפיסה באור ובז נסם
זה שאין תפיסה באור בלי כלי וזה הטעות של

תורות המזרח הם אומרים אני אבטל את הבריאה
אני אהייה כמו הבורא אני אבטל את הרצון

אני אהיה עין לא אתה לא עין אתה נברא אתה
באמת עין אתה כלום אתה אפס אולי אבל אתה

לא עין כמו הבורא רק הבורא הוא עין זה כוח
רק של הבורא אז אם אתה אומר אני אבטל את

הבריאה ויהיה הבורא עוד פעם זה עבודה זרה
וכפירה למה כי אתה

נברא יש בזה האמת הרבה מה לדבר כי הכוח של
הבורא זה יש מעין והכוח של הנברא זה יש

מיש אז אתה לא יכול לחזור להיות יש מעין
כי אתה יכול לעשות רק יש מיש ובקיצור זה

לא השיעור אז לא נעריך בזה אבל איך כל
התורות הם קליפות ששדדו מאיתנו גם המדע

אגב המדע האומנות המוזיקה מה לא היה בבית
המקדש לויים

שניגנו אומנות מה לא היה כלי מנורה בבית
המקדש מאיפה לקחו את הכל חוכמה מדע טלסקופ

גלילאו הוא הוא פרימיטיבי הוא לפני 400
שנה העולם היה סליחה ע מילה לא אולי נגיד

את זה הדין פרימיטיבי טיפש עוד לפני 450
שנה חשבו שיש רק את כדור הארץ וכוכבי הלכת

הסובבים אותו לא ידעו שיש גלקסיות זה היה
כפירה לא רק מבחינת הנצרות להגיד את זה זה

היה כפירה מדעית להגיד שיש עוד עולמות מה
אומר האריזה לפני 500 שנה מה אומר

המקובלים לפני היור אין סוף ממלא כל
המציאות העיגולים העולם הגול פעם שהעולם

שטוח בדיוק 2000 שנה

כן בדיוק
כ כן ניוטון מה ניטון ניוטון לא כזה חדש א

לא כזה ישן סליחה קיצר אז אז רואה אם קצת
מתעמקים בדברים כולם התעטפו בטלית שאלה

שלהם כולם שדדו מהיהדות עשו להם מטעמים
משלהם אבל זה לא סתם ככה הקליפה עובדת

בעולם הרוחני אז כן זה הרי מה זה יון זה
לא איזה אומה יוון קיימת עוד היום יוון זה

קליפת השכל קליפת
הגאווה וזה אז היוונים היום נקראים אירופה

זה לא משנה אבל יוון זה לא משהו גשמי זה
רעיון רוחני שאני פועל רק לפי השכל רק לפי

התפיסה הגשמית למה היוונים כל כך רצו לבטל
את המצוות איזה מצוות היוונים רצו לבטל

אתה אתה התלמיד ישיבה מה אתה אומר היוונים
לא היה להם בעיה עם ישראל היה להם בעיה עם

איזה שני מצות או שלוש או שני מצוות מה
היה הבעיה שלהם שלושה מצוות אמרו לישראלים

תעשו מה שאתם רוצים לא מפריע לנו אבל
שלושה מצוות לא מקובל עלינו שתעשו מה זה

השלושה מצוות האלה אתה זוכר ברית מילה
קידוש הלבנה אני חושב

ושבת כי זה מצוות שההגיון לא מבין אותם מה
זה קידוש הלבנה מה אין פה הגיון זה מצוות

אמוניות לכן רואים
לשאלתך שאולי התשובה קצת תרכה אבל שהכל

ביהדות אז אם עכשיו בן אדם רוצה להגיע
לתיקון הרוחני שלו למה לא להתעסק

ב בדברים לא שלמים שילך למקור אני רוצה
להיות בריא עכשיו לך לרופא המקצועי לך

תעשה רפואה טבעית מה תיקח כדורים וסטורי
עכשיו שגומרים לך את הבריאות אבל כן בדרך

כלל בן אדם עושה את זה למה כי זה יותר קל
מה זה קליפה קל ויפה

שזה הטבע של החיצוניות קל ויפה אז באמת
למה לי לעשות עכשיו דיאטה אני אעשה ניתוח

קיצור
קיבא עזוב שזה מקלקל הורמונים בגוף ושובר

את האיזון אבל אני רוצה את הדרך הקלה אבל
הדרך הקלה בטווח הרחוק היא לא טובה אבל זה

התפקיד של הקליפה ככה היא מאמנת אותנו אם
היא לא היייתה עושה את זה לא היינו

מתאמנים
לכן כל התורות האחרות לפעמים זה בסדר שבן

אדם עובר דרך זה כי נסתרות דר חל כמו
שאומרים כל אחד עובר את המסע שלו ואת

ההכנה שלו אבל אי אפשר להגיע איתם להרבה
מכיוון שהם מאוד מצומצמות הם רק חלקים

בפאזל עוד דבר שבדור
הזה הנצרות היא לא מה שהיא הייתה האיסלאם

הוא לא מה שהוא היה הר הוא כותב בקוראן
שאם יש לך ספק בספר שאל את היהודי שקיבל

את הספר לפניך ככה הוא כותב אומנם אומר גם
שאנחנו חמור נושא ספרים צודק בעניין הזה

גם חזל אומרים את לקח את זה
מחזלשים את העבודה שלנו אנחנו לא מעריכים

את הספר ואז הוא אומר באמת כשזה ככה אז אז
הוא נגד היהודים הוא דווקא אומר שהיהודים

אם הם א עושים את מה שהם צריכים הם כמו
חסידי אומות העולם מבחינת האיסלאם על פי

הקוראן המקורי אבל אתה רואה שזה לא ככה
היום כי כל הדתות התנתקו

מהשורש גם היהדות אגב מהז קורבן הבית
התנתקה מהשורש באה חסידות לעולם להחזיר את

זה בא הבעל שם טוב בא הארי הקדוש לחבר
אותנו לשורש לכן חייב לעסוק בקבלה כי אם

אנחנו עוסקים רק בחיצוניות התורה זה גם
דומה לזה שאנחנו מחזיקים בחלק מהפאזל

לכן אומר בעל הסולם שהמשיח בא רק בזכות
אליהו הנביא שיתקע בשופר מה זה לתקוע

בשופר סודות התורה לכן אנחנו חייבים לעסוק
בפנימיות שהיא תחבר לנו את הפאזל נחזור

ללימוד כי טיפה גלשנו אבל בגלל שזה חברותה
אז זה

בסדר אה כן ועל ידי אוקיי אז נקראי עוד
פעם לכן הגדים מידת הרחמים שהי בינה שזה

נקרא כלים דהשפעה רצון להשפיע למידת הדין
שהיא מלכות ועל ידי זה נעשה הכשר לגוף

האדם היוצא מבחינה ד' שיהיה כלול גם
שלום

וברכה
הפלה

אנחנו בהכנה על הילולת בעל הסולם
הקדוש נלמד משהו מיוחד וגם לא רק נקרא

אותו אלא גם נסביר
אותו מכתב ההתגלות הנבואית של בעל הסולם

עם
זאת

התלבטתי אם כן לקרוא את זה מסיבה פשוטה
שאני לא בהשוואת הצורה למדרגת

המחבר או

בכלל אז אין
טעם לדקלם את הדברים ולהסביר

אם רחוקים מה 100 אל שנות אור עם
זאת ברוח בעל הסולם וההכנה להילולה

שלו כדי שנראה את
גדלותו ונתקל בה ואולי אף נקבל מעט אור

מקיף

מדבריו אז יש מקום קצת ל לדבר ממה שכתוב

פה פחנ מתוך שלא לשמ אבוא
לשמ ואולי קצת ה

מקיף היות
ואנחנו כן מעט שותפים להפצת חוכמת

האמת מגיל מאוד
צעיר אז יש מקום קצת לדבר

מהדברים בעזרת השם שהם יעוררו בנו אור
מקיף לרצות כאילו להתכלל

בדברים שנאמרו
פה אוקיי אני אקרא אבל אני גם

יסביר ברוח הילולת בעל

הסולם עם זאת חשוב
להגיד גם אם ההסבר יהיה יפה מבחינה שכלית

או נחמד כי כמעט אין הסברים על המאמר

הזה
זה דקלומים אני לא משיג את

הדברים אבל מתוך שלא לשמע יבוא לשמע למה
אני אומר את זה אני אומר את זה

לעצמי
אוקיי נקרא בעזרת השם נעשה

ונצליח בעצם אולי אני אסביר היה לבעל
הסולם התגלות נבואית אני בטוח שגם היו לו

עוד הרבה אבל לא משנה זה עוד במקרה הוא
כתב ו

זאת גם היייתה אחת
המשמעותיות של בעל

[מוזיקה]
הסולם וזכינו שזה דלף כמו

שאומרים כדי שנוכל להתכלל

בדברים ידוע גם ש בבעל הסולם התעברה נשמת
הארי וכמובן כל הצדיקים האלה זה ניצוץ

נשמה משותף ממשה
רבנו רשבי הארי וכן לך זה אוקיי נקרא את

הנבואה ממש נבואה בהחלט אחת אחת הנבואות
הכי גבוהות שיש

גם ויי בתוך שני המלחמה בימי הטבח ה היום
מה מלחמת העולם הראשונה השנייה

לא מה לא לא אבל הוא כתב את זה בתקופה
הזאת בערך

לא מדבר על המלחמה
האמיתית של האגואיזם זה יכול להיות גם

במלחמת העולם הראשונה גם לפני 2000 שנה גם
ברביעית

והחמישית הוא דיבר על הכלל הרוחני של
מלחמת האגואיזם יש לזה הרבה לבושים אפילו

בכורים שחורים שעושים בלאגן
ביקום זה לא

מוגבל לאני יודעתי ואני
תפילה ואוח בחירו כל

הלילה האדם כמו
שאומרים לא אדם כבר כן אדם דווקא לזה יקרה

אדם אבל לא אדם במובן
שלנו אשכר קרה אכפת לו

מהכלל אם אנחנו רואים
מלחמה זה מאוד במצפון

שלנו או פחד שייקרה לנו משהו האם היינו
מוכנים להתחלף עעם השבוי לא בטוח אולי אם

יהיה אלזה פרסום בטיק
טוק אבל באמת בעל הסולם כואב לו הכאב של

הכלל כי הוא באמת חלק מה הוא באמת הגיע
למקום

הזה
כואב לו כאב

אמיתי וי כעלות הבוקר אז קודם כל בחה
בחירו כל הלילה לילה זה מצב ההסתרה מצב

הקלקול אז הראו
לו את

המציאות של האגואיזם הגדול איך הוא מחריב
את העולם לא רק את העולם הגשמי את העולם

הרוחני זה נקרא ביא

טומאה וי כעלות
הבוקר בוקר מלשון

ביקורת מלשון בקר מלשון בקרה אבל גם מצד
שמתקרבים לזמן

ההערה והנה אנשי העולם כולו כמו
מקובצים בקיבוץ אחד לפני

דמיוני כל בני העולם אנשי העולם אמר לא
בני העולם במקום אחר משתמש בלשון בני

העולם אנשי

העולם מקובצים בקיבוץ אחד לפני

דמיוני דמיונו זה דמיון שהוא בהשוואת
הצורה ע

הלוקות דמיון מאוד גבוה הכי גבוה שיש היות
ודמיונו זה לא הדמיון של ההדמיה הגשמית אל

יונו
האלוקי ביד נביאים הדמה למה זה נקרא ביד

נביאים
הדמה היות והשינויים הם רק בפנימיות הכלים

ולא באור העליון לכן זה נקרא דמיון כדי
להראות שהאור לא משתנה רק

הכלים אומר במבוא לספר
הזוהר שזה נראה כאילו הכלים

משתנים סליחה נראה כאילו האורות שתנים
בחוץ כמו אבא שמחייך או שמח שהבן צייר לו

ציור אז זה רק כדי להרבות את החשק באשתו
קיקות והחדה והחפץ האהבה בין האב לבנו אבל

באמת האהב לא משתנה לא הנשמות משתנות
בפנימיות ואז נראה להם כאילו ההשגחה

והמציאות משתנה וככה זה צריך להיות ככה זה
עובד בכל מקרה התקבצו לפני דמיונו ואיש

אחד מרחף ביניהם

בראש חרבו על
ראשיהם מצליף כלפי

ראשיהם והרשים פורחים
למרום וגבייה נופלים לבקעה גדולה מאוד

ויהיו לים של הצמות אז אפשר לפרש את זה
לניו דעתי כמובן או בשתי

אופנים מרחב זה גם עניין של

רפח חרב זה מה ש זה חוכמת
האמת שחותכת את הפרטיות את הרצון לקבל

לעצמו

אז מצליף כלפי רשם והרשים פורחים זאת
אומרת אפשר לראות את זה במובן שהאורות

פורחים זאת אומרת האמת גורמת להסתלקות
האורות ואז פתאום רואים

את השקר את
הקלקול שהכל גביה הכל זה חיצוניות בלי

נשמה ויו לים של עצמות למשל גם כאילו
אוחזים בחיצוניות חזק וחושבים שזה הכל

ופתאום הם מעירים את האמת כחרב חדה כמו
קרן לייזר חדה של

אלוקות שמראה את האמת פתאום הכל פורח
ונשארים רק עם ניות בלי הנשמה שזה לא הרבה

וזה ים של

עצמות כאילו זה מה
שנפש זה פירוש אחד פירוש

שני לאני יודעתי כמובן כן זאת אומרת
הוא מוריד להם את ההשקפה של

הפרטיות את הראש של הרצון לקבל
לעצמו ומגלה

להם
אה את צד הגוף הנפרד והקלו

קל ואז הם נשארים ממיה של עצמות זאת אומרת
מראה להם את העצם של הרצון לקבל של כש

עצמו בלי חיבור
לנשמה הוא דבר

נפסד והנה כל
אליי זה לא פשוט לראות המחזה הזה אנחנו על

במבה לא רואים את זה לפעמים
והנה כל

אליי אניאל שדאי למה דווקא שדאי שאלה
המנהיג לכל העולם כולו ברחמים

מרובים מה הרחמים מרובים ראיתי פה עצמות
עכשיו שלקחו להם את האורות שהם בדיכאון

בחרדה אניאל שודי המנהיג לכל העולם כולו
ברחמים מרובים ש ח ידך ואחוז בחרב כי אתה

נתתי לך עוצמה
וגבורה זאת אומרת החרב הזאת תכף נסביר מה

היא נקרא אבל את הקטע ותלבש רוח השם
ואחזתי בחרב ותכף נעלם אותו האיש והבטתי

היטב על מקומו ואיננו ואחר ברשותי לקניין
הפרטי יש דבר כזה קניין פרטי אמר ה ממלכת

כהנים אז אז קול אליי כל זה גילוי אני אל
שדי ה מנהיג לכל העולם כולו ברחמים

מרובים שלח ידך יתך זה כלי המעשה שלך כלי
ההשגה כי תסג יתך ואחוז בחרב כי אתה נתתי

לך עוצמה וגבורה ותלבש ני רוח השם והכנסתי
בחרב ותכף נעלם אוקיי אז מה זה החרב הזאת

זאת אומרת זה חוכמת האמת האלוקית למה היא
חרב כי היא שוחטת את הפרטיות או שהיא מראה

בדיוק רב את האמת

כמו קרן לייזר אם
תרצו שמראה את האמת ובאמת בעל הסולם קיבל

את חוכמת האמת שהיא מחריבה לגמרי את הרצון
לקבל לעצמו ומראה לו את השקר

שבו ותכף נעלם אותו האיש והבטתי היטב על
מקומו ואיננו למה הוא

נעלם ואחר ברשותי לקני א מה זה
ברשותו זאת אומרת הרי יש רשות היחיד זאת

אומרת זה משותף הוא הגיע
למצב שהוא קנה את זה מצד עצמו הוא השיג את

הפרטים שבדבר הוא נהיה שותף

לזה יש הרבה מה להגיד אבל אני אלך לפי
הכתוב ויאמר השם אליי פתאום השם לפני זה

אמר
שדאי שר רגליך הולך לך

ממולדתך
ממולדתך אל ארץ החמדה ארץ האבות

הקדושים ושך שם לחכם גדול ועצום נתברכו בך
כל גיני

הארץ זאת אומרת הוא אמר

לו אפשר לראות את זה בשתי מובנים זאת
אומרת

לך לארץ הקודש יש לך שם עבודה
לעשות לארץ ישראל או זאת אומרת הוא הראה

לו את הארץ הרוחנית
האלוקית ו אמר לו

צא מהרצון
שלך ובוא למקום האלוקי הגבוה הזה ואתה

תהיה חכם גדול ועצום מה זה חכם שהוא יגלה
את ור החוכמה האלוקי את השגחת הבורא על

בריאותיו שכתוב בתורה חוכמה אין הכוונה
לחוכמה גשמית אלא כסימן מה זה חוכמה כמו

שהחוכמה מלמדת אותנו על פרטי הוית המציאות
ככה החוכמה האלוקית מלמדת אותנו על השגחת

הבורא על
בריאותיו שזה החוכמה הכי גבוהה במציאות

שכמו שאמרנו בקורס קבלה למתחיל השלימו את
זה

שמה אבל החוכמה לא עומדת לבד זאת אומרת זה
חוכמה

אמונית ויש הרבה מה לדבר מזה במקום
המתאים

ונברכו בך כל גאוני הארץ כי אותך בחרתי
לצדיק וחכם בכל הדור הזה למען תרפא את שבר

האנושי בישועה של קימה לגמרי זאת
אומרת המציאות היייתה בגלות נוראית

מזעזעת כל התורה רובה הייתה חיצונית גם את
הקבלה למדו

בחיצוניות [ __ ] הבית וילך נהיה ניתוק
גדול ביותר וזה רק ידרדר ואפילו הפנימיות

שחזרה להתגלות הייתה מגולה בצורה מאוד
מאוד חיצונית דיברנו מזה בהקדמת פי חכם

משלימ את זה

שמה
וזכינו באמת נשלח לנו נביא אבל זה לא סתם

נביא זה נביא שהוא חכם חכם עדיף מנביא אני
אסביר את זה בהמשך אני חושב שהוא מדבר על

זה ואם לא אני מקווה שאני אזכור לחזור
לזה אבל באמת האנושות הייתה בקנטים בקנטים

נוראים וגם התורה במיוחד התורה טבעה
בחיצוניות גם את הארי שהוא הורי תיקון

לעולם אבל היה מוסתר וכתבים מרבבים והוא
אמר שרק רבי חיים מיטלי עסוק בזה וכולי

וכולי הדברים היו גנוזים ולא היה
חכם

מאז הארי או רשבי שהוריד את הדברים לא היה
רשות וגם מי שהוריד זה רק ליחידים כמו

שאמר שרק רבי חיים ויטלי יעסוק בלחישה אבל
בלי החוכמה האלוקית הזאת

לא מגיעים
לתכלית זאת אומרת הוא בחר אותו לצדיק למה

אומר במתן תורה שתי סיבות או מחמת הנביא
או מחמת הדור צריך להגיד

ששניהם אבל הוא באמת בחר אותו ונתן
לו דבר

מדהים אני אקרא עוד קצת ואני מקווה שאני
אזכור לגעת בזה ואת החרב הזאת תיקח בעדך

או תשמור עליה בכל נפשך אומר אותך מי זאת
החרב חוכמת האמת כמו שאני מבין את זה

כי האות ביני ובינך אשר כל הדברים הטובים
האלה יתקיימו על

ידך כי עד אתה עוד לא היה לי איש נאמן
כמותך למסור לו החרב

הזאת אבל רגע משה רבנו בכל ביתי נאמנו
ה נכון אבל הוא לא עלה לארץ זאת

אומרת האנושות הייתה עוד
בהתפתחות הדור עוד לא היה

מוכן וזה גם התפתחות של נשמות כמובן בעל
הסולם הגיע למדרגות יותר גבוהות מהנביאים

אגב כי הוא כמו נביא של גמר תיקון אבל הוא
בבחינת חכם למה חכם עדיף מי נביא להיות

ונביא משיג את הדברים דרך רמז על ידי
הפרטים ואז הוא

צריך להבין מזה את הכלל וחכם השיג ישירות
את

הכלל
ויש חכם שהוא גם נביא כמו משה רבנו בעצם

פהל פה הדבר
בו אז חכם עדיף מנביא והוא משיג ישירות את

הכללים ונביא זה בינה וחכם זה חוכמה אבל
יש חכם כמו שאני מבין את זה שזה פשוט שזה

ככה גם על פניו שהוא גם נביא רק הוא נביא
במדרגת חכם שזה בעל הסולם זאת אומרת הוא

גם נביא אבל מצד המדרגה של החוכמה שזה הכי
גבוה כמו משה

רבנו פה אל פה אדבר בו לא במראה ולא בחידה
שזה עניין של נביא אז משה רבנו הוא

נביא אביא הנביאים אבל הוא גם חכם לא
מדובר על חוכמה שכלית אלא על דרגת התגלות

הבורא לבריותיו
אז באמת הוא לא מצא נאמן כמוהו

בדור בדורות
האחרונים נאמן זה בעל אמונה בעל השגה

ויתכן גם ממי קדם כי כמו שאמרתי יש
התפתחות לאנושות אז האם ב הסולם הה יותר

גדול משלמה

המלך זה היוטיוב שלי אז אני יכול להגיד מה
שאני רוצה כן השיג יותר

ודאי אבל מצד שני אפשר להגיד זה כמו
כוכבים אנחנו לא יודעים להבדיל בגדלים של

הכוכבים אבל הוא דיבר מגמר תיקון אז ודאי
ישיג

יותר כמו
שאמר אמרתי אך כמה והיא רחוקה ממני איך

הולך הפסוק הבעל הסולם סיג את זה אבל אל
לנו להתרברב או לדבר מי משיג יותר מי משיג

פחות אלא נדבר באופן כללי בע לסולם הגיע
לגמר תיקון היות והרב ש הקדוש בנו אומר

שהוא לא דיבר מה שלא השיג משמה הגיע לגמר

תיקון ועל פי מה שנתנו לו
לגלות זאת אומרת שהוא היה בהשבת הצורה

לדברים הגיע לכן הוא היה
במצב שהוא גם יכל

להיות נאמן לגלות את
הדברים כי עד אתה לא היה לי איש נאמן

כמותך למסור לו החרב הזאת דיינו חוכמת
האמת בצורה מלאה ואני אסביר עוד מעט ועל

כן עשו החובלים מה שעשו ומעתה כל מחבל אשר
ייראה את חרבי בידך תכף ייעלם ויתבאר

מהארץ והסתיר פניי כי הראת מלהביט רגע
אוקיי אז

א דבר
דבר מה שעשו מעתה כל מכבל אשר ה חרבי בעדך

תכף יעלם ויתבאר מהארץ זאת אומרת תורתו
תורת המשיח הכל מתבטל כלפיה וגם שהיא מחלה

את כל הרצון לקבל ואת כל המחבלים שרוצים
לקבל

הפרטיות זה מצד השלילה מצד
החיוב זאת אומרת תורתו בולעת את כל התורות

למה כי הכלל של הכל תורת השוואת התשועה
תורתו של

משיח
מה זה החרב הזאת שנייה א אראה אם הוא מדבר

על זה ואם לא אני אסביר עכשיו רק שנייה
אני אסתכל קדימה

קצת אוקיי אז החר בזאת לניו
דעתי זה חוכמת האמת זאת

אומרת מה מיוחד חוכמת
האמת חוכמת הקבלה שהיא הלבוש הכי גבוה

לחוכמת האמת הסברנו את זה בהרבה מקומות
בקורס קבלה למתחיל ובעוד מקומות כדאי

לראות את זה שמה
בקצרה עד הארי הקדוש לא היה אף מקובל שהיה

לו רשות לגלות את חוכמת האמת בצורתה
האמיתית זאת אומרת בסדר מאלה לטטה ומטא

לאלה אלא הכל היה ברמזים או מצד ג'
הלשונות שזה אומר פשט רמז דרש אבל מבחינת

מדרגת החוכמה צד
המדבר צד בחינה

ד'
שזה חוכמת האמת בלבוש הכי גבוה שלה שזה

אומר חוכמת הקבלה שזה אומר סדר השתלשלות
מהאינסוף עד לליטה האחרונה הלא חזור אף

מקובל לא היה לו רשות וגם את
היכולת לגלות את

הדברים עד שבא הארי והוא עשה את זה אבל גם
הדור לא היה

מוכן ורק תלמידים מסוימים יכלו להבין אותו
אבל הוא כן הכין את הזרעים

א לדור שלנו כמו שאמר כתוב שזה עתיד
להתגלות בעקבות ד משיך כמו שקרה בעצם וגם

אמר הארי שהוא יחזור אליהם וילמד אותם אין
לכם עסק בנסתרות רואים שהוא באמת חזר תאבר

בבעל
הסולם אבל בעצם למה כל המקובלים גם עזבו

את החוכמה כשבא
הארי כי הארי היחיד שדיבר מאלה לתתא ותת

לילה בצורה המלאה והכי מדוייקת וכל
המקובלים

שלפניו רובם הם דיברו מצד ג הלשונות ג
חלקי התורה לא היה להם את הסדר המלא הזה

למרות שהם היו בעלי הסגה
נפלאים והרי הוריד את זה לעולם אבל העולם

עדיין לא היה מוכן וגם שלומדים את הדברים
בגשמיות ובעל הסולם קיבל את הרשות להוריד

מחדש את
הדברים וגם הוא אמר לא הוספתי היה יכול

להוסיף הרבה אבל לא הוספתי השם מראה
מקומות להכל וגם סידר את הדברים בצורה

מדוייקת מנסו ברוך הוא עד דיותה
האחרונה מאלה

לתתה שאף מקובל לא עשה את זה לפני לפני
הארי וגם מה שהיה אחרי זה לא היה בסדר

המדויק והחד כקרן לייזר הדקה ביותר שבעל
הסולם עשה עם זאת תורתו היא תורת

הכללים זה נכון כי הוא לא רצה להגביל את
עצמו וריבועי קנקנים הפיג טעם היין אבל

הכללים האלה הם מאוד מאוד

חדים אז זאת
החרב היכולת לגלות את חוכמת האמת

לדור אבל ל עלה וקוצב זאת אומרת כמו שהוא
אומר מגלה טפח ומכסה טפחיים זה דבר דק למה

כי כשמגלים את הדברים האיכות שלהם יורדת
יכולים להזדהם כמה שהפילוסופיה עשתה על

בני הנביאים גנבה את היסודות בחומת ישראל
כמו שזה עובד אגב בקליפה הרוחנית ולקחה את

זה עשו להם התמים מ שלהם כאילו לזאת המראה
לא יכלו

א לבדות חוכמה זאת
מליבם הם באמת גנבו כמו שהקליפה הרוחנית

באמת נבת ככה זה

עובד אז הוא גילה את חוכמת האמת זה נקרא
תלמוד 10 ספירות פנ הורות מסביות והכתבים

שלו בצורה הכי מדויקת ובוערת עד כדי
כך שהוא גם לא רק הוא הוריד את חוכמת האמת

בסדר
המדויק אלא גם הוא פירש אותה ללשון

המדוברת כדי לאפשר
נקודת התחברות

לדברים זה דבר שאף מקובל לא עשה לפניו ממש
הוריד את השפה

האלוקית לשפת נפש שזה כמו
הממוצע בין הגשמיות

לרוחניות וזה משהו מיוחד שיש רק בתורת בעל
הסולם החסידות גם נוגעת בזה אבל לא ברמה

שעשה לחוכמת הקבלה מלכות רצון ממש הוריד
את הדברים אחד לאחד כמובן יש בזה עוד מה

להתפתח ולבאר ולהוסיף אבל הוא נתן את
הכללים וזה לא היה מגולה בעולם לפני זה

למדו את הדברים בחיצוניות והמקובלים שכן
השיגו את זה בפנימיות היו מעטים ומוגבלים

בלשונם והוא קיבל את הזכות נתן לו את החרב
הזאת שתי סיבות גם כי הדור והאנושות

התפתחה והגיעה למקום הזה וגם מחמת
גדלותו אבל מספיק נא אחד לפעמים

זאת אומרת זה או מחמת גדולת הנביא או מחמת
הדור אני מניח שזה הסיבה היא שניהם מטעמי

הענוה אני חושב שבעל הסלם כותב שזה מחמת

הדור למסור לו החרב
הזאת ועל כן עשו החבלים מה שעשו מעתה כל

מחבל אשר ראת חרבי בידך תכף יעלם ויתבאר
מהארץ כי החרב של חוכמת האמת חותכת את כל

החוכמות החיצוניות את כל ל החוכמות מה זה
חוכמה חיצונית לא ברייתא בריתה זה זה כן

בא למשנה לנשמה בסוף חוכמה חיצונית חוכמה
שבאה ל הרצון לקבל כולל התורה החיצונית של

הלא

לשמה הרי זה נובלות חוכמה נובלות של
הנובלות אין לנו ברירה אבל זה נובלות

חוכמה זה לא
חוכמה וסתי פניי כי הראתי מלהביט לעומת

הדובר

בי שנ אמר בסכר ואסתר מש פניו זכה לתמונת
השמי בית והחרב שהיתה למראה עיני דמיוני

למראה עיני
דמיוני כמו חרב פשוטה של

ברזל בדמות משחית

נורה הנני תפחה ברשותי לאותיות נצוצות השם
הקדוש כל

שדאי אשר ברק

זיום מלאה אור ונחת והשקט ובטח את כל
העולם כולו

זאת
אומרת החרב הזאת מצד אחד היא נראת ברזל

משחית נורה למה כי משחיטה את הרצון לקבל
אני מניח וגם האמת היא מאוד מאוד קשה מאוד

מאוד
קשה כי מה האמת ש צריך לותר על הרצון לקבל

מי רוצה לותר על הרצון
לקבל במיוחד א אני לא

רוצה וגם הוא מה אתם חושבים שלא היה לו
עבודה מה מאמרי הרבש זה לא פילוסופיה הוא

מדבר
מהבשר נכון שבשלב מסוים כבר זאת

אומרת כבר לא היה שמה אז אומר תגע היה
בפיקו דין אבל הוא כולנו התחלנו

מעטין כולם מתחילים

טין אז חרב
ברזל ברזל זה לא סתם זה גם

א ברזל זה לב זר יכול להיות איפה
זה ברזל

א לא

כאילו כן לב זר או לב רז
תלוי ברזל זה עניין של כמו בחינת ד' לא

תניף עליו ברזל אני מניח שה היתוך גרעיני
לא סתם מפסיק באטום ברזל כן המסיבה מתפרקת

שמגיעים לרצון לקבל תוך גריני זה כמו
זיווג דעקה כמו שאני מבין את זה שמגיעים

לרצון לקבל א זיווג דקה עושה בעיות כוכב
מתחיל לקרוס לתוך

עצמו אז מצד אחד החרב הזאת היא ברזל משחית
נורא למה כי האמת שוחטת את הצורה לרצון

לקבל וככה הוא מרגיש וצריך את הכוח של
השמאל הזה זאת אומרת היה צריך את השמד הרי

לבנות את בית המקדש צריך את הכוח של
השמאל

אבל אחרי התיקון והנהן התהפכה ברשותי
לאותיות נוצצות השם הקדוש נוצצות זה גם

אור חוזר בדרך כלל אל שדאי אשר ברק זיום
מלא אור ונחת והשקד ובטח את כל העולם

כולו דווקא מתוך להחריב את הרצון לקבל
לעצמו או הכוח הזה שמג את

הרע מתגלה אלוקות גדולה
חסרונות של השם הקדוש שם הוויה דהיינו

רצונו להטיב לנברא
אומר עוד פעם אל שדאי כנראה כיש פה תהליך

והגבלות
בדבר אשר ברק זיום מלאה אור ונחת והשקד

ובטח את כל העולם כולו ואומר
אליבי מי

יתן מי זה זה גם כלים ד השפעה כן וקנה לכל
דרי העולם מטופס בסוגריים מטיפה מאפס טהרה

של החרב הזאת כי אז ידעו שיש השם בארץ זה
מדהים שהוא חושב על הכלל אני אישית הייתי

לוקח את הנבואה לעצמי מה אכפת לי מהכלל
עכשיו תן לי את השקט

שלי כמו רוב ה מתשקיף אלא אם כן אתה מקבל
על זה לייק לי יש קור לי יש קליפות יש

קדושה בן אדם רואה את זה הוא חושב על בני
על הכלל לעזור

להם אני אישית לא מבין
אותו מה אכפת לי מהכלל

אכפת אם אני מקבל מזה
משהו כבוד לפחות

מינימום אבל הבן
אדם בתודעת

כלל הוא זכה
לגילוי זאת אומרת ארו לו בדמיון אבל במקרה

שלו זאת אומרת זה לא דמיון חיצוני או
נטפליקס זאת אומרת דמיון זה הכלי להשגת

האלוקות אצלו הדמיון
הזה משמש כמציאות אגב גם הדמיון הגשמי הוא

בעצם המציאות הגשמית רק זה מובנה באופן
כללי אבל אצלו הדמיון זאת אומרת זה הדמיון

האלוקי זה מציאות מבחינתו הראו לו את
המציאות הזאת

בהשגה והוא
אומר א

הלוואי
לכל ה שכל הארץ

ידעו כל דרי
העולם כמובן אפשר לפרס את זה גם בפנימיות

זאת אומרת את כל הרצונות הוא ראה את זה
בכלל ושגם הפרטים ראו את זה אבל היות וזה

נבואה זה כפשוטו ממש זאת אומרת שכל בני
העולם יזכו

לזה וישע
עניי והנה השם ניצב עליי ואומר

אליי וסליחות אנחנו אומרים ללא נסעתי

עיניי אני אל אלוקי
אבותיך שנה עיניך מהמקום אשר אתה עומד

לפניי ותראה כל המציאות אשר המצאתי יש
מעין בדיוק

יפה יש
מעין השם בורא מתייחד רק על החידוש דהינו

המצאת יש מעין שהוא בבחינת חומר של הכלים
בלבד המוגדר בחינת הרצן לקבל שבכל מהות

שלא היה זה בעצמותו יתברך בטרם הבריאה
זאת אומרת הוא הביא אותו לנקודה כמובן ישן

גם בעל הסולם נוסי כי אנחנו נבראים אבל ה
הביא אותו למקום הכי קרוב שאפשר להגיע לזה

גילה לו את כל מחשבת הבריאה כמ שרואים
שהוא מדבר על זה בטס כמו כמו לטייל בגן

שעשועים אצלו לדבר על
האינסוף עליונים ותחתונים יחד מראש מתחילת

יציאתם לגילוי המציאות ועד כל המשך זמן
בסדרי התפתחותם עד יבוא על גמר מלאכתם

כראוי למעשה הד תפר זאת אומרת הבורא ראה
לו

בהשגה את מצב הג מאינסוף ברוך הוא הרה לו
כמו שהוא מדבר על זה בתס כן ו בכתבים

ובמאמר ל מבוא לספר הזה הקדמה לספר הזהו
וכולי הוא הרא לו את הכל את כל התהליך הזה

שזה לא היה מגולה בצורה כזאת
בהירה זה גם מעשה מרכבה אבל זה גם מעל

מעשה מרכבה הייתי אומר נגיד מ מרכבה אולי
זה

באצילות ופה הוא בעולם הבריאה פפה הוא
הביא אותו עד לאינסוף שזה מאוד דק מאוד

מאוד דק

כי גם הצמצם ב' שהוא דיאק והוריד את כל
הפרטים יש הרבה ערבובים בחוכמה הרבה

פאזלים חלקיים של השגה גם למקובלים
הקודמים ביחס לבעל הסולם לא להרי אומנם

ההרי הסיק את הדברים ורשבי כמובן אבל הוא
לא דיבר על זה ברמה של קודם ונמשך אלא

ברמה של הזוהר כי זה היה התפקיד שלו הוא
ודאי השיק את הדברים וגם הארי אבל לא גילה

לעולם וגם ביקש לגנוז את הכתבים וגם הם לא
כתובים לפי הסדר בעל הסולם כמו שאמרנו

קיבל את הרשות לסדר
אותם אבל זאת אומרת הוא ראה בתודעה זאת

אומרת בדמיון האלוקי זה נקרא התודעה
אלוקית זאת אומרת הוא השיג את המציאות יש

עין לא את העין אבל המ יש
מעין באמונה כמו שהוא מדבר על זה בטס הוא

לא הוא דיבר את מה שהוא הסיק זאת אומרת
מאיפה הוא ייראה את זה אין שם נטפליקס זאת

אומרת הוא הסיק את הדברים עד הפרבולה
האחרונה זה נקרא תחתית העשייה הלו

חזור זה דבר מדהים מה אנחנו רואים ארבע
עמות של רצון לקבל עצמו בזמן במקום שלא

רואים במפה אפילו והוא השיג את כל הבית
המציאות מראשה ועד סופה זה דבר מאוד עמוק

מאוד
מדהים זה לא

פשוט אגב גם מה שאנחנו
רואים גם עם המדע קצת יודע לספור כוכבים

וזה אגב יש יותר
כוכבים מספר המילים שדיברנו אי פעם כן

אבל זה חתיכות מאוד קטנות של פאזל שנתון
לזמן ומקום ידר חילוף ותמורה וגם ההרגשות

שלנו זה כאילו פירורי פירורים מתוך איזה
מפה קוסמית ענקית של העולם הרוחני שכל כל

פעם נותנים לנו איזה גרגיר כי אי אפשר לתת
לנו את הכל בבת אחת אנחנו ובנים בזמן

ומקום זה חלק מהתיקון זה לא המקום להסביר
והבעל הסולם השיג את הכל בעת הובנה

אחת בקיצור הבן
אדם נביא של גמר

תיקון גילה לו את כל
המציאות מה שראה יחזקאל בן בוזי הוא ראה

לפני ולפנים אם לא יותר

יותר ויראה ושמח מאוד על הבריאה הנהדר וכל
מלואה על פניו נראה מאוד קלקולים ודברים

קשים נכון בחיצוניות ברוב אדם מאוד מאוד
גשמי אבל הוא ראה הורידו לו את המעטה

שמסתיר הורידו לו את
הצנון כמו שבעל הסלם אומר תולעת ש בתוך

צנון והוא רואה את הקוסמוס הרוחני רואה את
השלמות ה

אלוקית והרב סמח מאוד על כל הבריאה נהדרה
וכל עמ לואה והעונג והטוב אשר כל בעולם

מתענגים עליה מי מתנהג כמה ייסורים יש פה
מרה מעבר

לזמן היה במשא
בזמן ראה את המצב

ה את המציאות מעל הזמן ומצד האמת במצב
השלם למרות שזה נראה לנו רחוק ובאמת זה לא

פשוט אבל מצד האמת ואנחנו חייבים ן בזה
ולהתחבר

לזה הכל כבר מתוקן זאת אומרת במציאות
השלמה אנחנו רק צריכים לעבור את התהליך

כדי להיות שותפים במציאות השלמה יש רק טוב
אלוקות אהבה ואחדות למרות שזה לכאורה נראה

כרגע ההפך והודה להשם אז ואמר אז אמרתי
להשם לפניך נעבוד בעיירה ופחד ונודה לשמך

תמיד כי מאיתך לא תצא הרעד והטוב הכן
שלשלת של נועם ארוחה לפנינו מורש סוף כן

שלשלת זאת אומרת זה פרטים א מסודרים
וסמוכים ושלווים זה בזה שמביאים וקולים

למטרה אחת מאוד נעלה הנקראת גילוי אלוקותו
יתברך לנבר בעולם הזה מה זה העולם הזה אין

הכוונה להדמייה הגשמית אם כי זה יכול
להתבטא באופנים

מסוימים אבל העולם הזה הכוונה ברצון
לקבל שהוא דבר

רוחני כי גם אם כאילו יהיה לנו טוב בעולם
הזה יהיה לנו הרבה בננות זה פירורים זה לא

הטבה אלוקית היא לא יכולה להתלבש בזמן
ומקום אבל זה כן יכול להיות סימן

יפה אבל את ההטבה רואים רק מעבר לזמן
ומקום במציאות האלוקית חשוב להבין את זה

בעולמות הרוחניים מה שכתוב הקדוש ברוך הוא
נתבע לעשות דרה בתחתונים זה לא כפשוטו זאת

אומרת הכוונה בתחתונים בפרטים של הרצון
לקבל בדותה

האחרונה אבל כמובן אנחנו צריכים להתאמן פה
כראוי לעשותו וב לתקן את העולם הגשמי גם

כדי לקיים את המערכת של התיקון זה לא
סותר אבל עם זאת זה רק אמצעי וחשוב מאוד

להבין את
זה אז איפה השלשלת הזאת במציאות הרוחנית

כמובן ואשרי דורכים על עולמך אשר הכינות
להם לנועם ועדן וכל טוב אין שום נפתל והקש

בכל מעשה עדיך עליונים ותחתונים יחד דבר
מדהים אומר פה כי מתחתית תחתית עשייה זה

לא מורגש ככה אנחנו מרגישים רע ייסורים
פוגעים בילדים

מריבות אגואיזם כעסים כאילו על מה אתה
מדבר שוחטים אנשים

ברחוב אז קודם כל אנחנו רואים שנשות
התפתחה גם והעולם במקום אחר אנחנו כן

רואים התקדמות יפה מצד שני מתגלים גם
קלקולים אבל העולם כן במקום אחר כללים

חדשים ירדו לעולם אם היטלר היה לפני 1000
שנה זה בכלל לא היה נורא משהו שוא עשם אבל

במצב שהאנושות כבר מפותחת רואים את זה רוב
בני העולם כדבר מאוד מאוד מגונה אפילו

בנפש הבאמת למה כי האנושות היא במקום אחר
כבר היום זה ברברי מה שהוא עשה פעם זה לא

היה ברברי זה היה
סטנדרט אז אנחנו

מתפתחים אבל ההתפתחות האמיתית היא
בפנימיות החיצוניות היא רק סימן כי אפשר

להיות נחמד מבחוץ אבל אם האגואיזם מתעורר
שוחטים אחד שני לא משנה כמה מחייכים בחוץ

כמו שרואים הגרמנים היו מנמשים
מאוד

לכן אנחנו צריכים לסדר את המטריקס בצורה
טובה ואפילו מצוות התורה מדייק אותנו

לעשות חן אבל גם אם יהיה לנו חיצוניות
טובה ונחמדה זה לא ימלא אותנו למה כי האור

האמיתי והכלים האמיתיים הם במציאות
הרוחנית לא בהדמייה הגשמית יכול להיות לך

אל נשים ואתה בדי
כון לכן צריך לזכור שההטבה מתקבלת בכלים

האלוקיים שהם מעבר לזמן ומקום ולמה
הגשמיות באמת הגשמיות ממש כאילו ה בחמשת

החודשים למה היא נפסדת נגמרת כי היא ענף
הו סימן של הכלים שהם בשינוי צורה מהלוק

שהם בנפרדות מהאלופות לכן בטבעם ובחומר
שעליהם נפסדים ול המציאות הרוחנית והרצון

להשפיע
המקבל בננת להשפיע הם בהשוואת הצורה

לאלוקות לכן הם לא
נפסדים אבל להות והגשמיות מסמלת את הכלים

הנפרדים אז היא גם לא יכולה להכיל את
ה את האלוקות אלא רק יכולה להווה מקום

אימון לגרות את עצמנו לראות את האלוקות
בתודעה הרוחנית כי זה כמו הכלים הנפרדים

שהם כאילו פסולים אז גם בסימן הם פסולים
לכן כל המבנה של הגשמיות מתקלה מבחינה

ביולוגית ואפילו מבחינה פיזיקלית
וכימית גם אם זה המורכבים פחות זאת אומרת

חיים יותר
אבל היקום פק תוקף זאת אומרת העסק מתפרק

כי זה הטבע
שלו אבל כמובן מה שבשמיים מתפרק יותר לאט

מה שבארץ מתפרק יותר מהר כי זה מסמל את מה
שקרוב

לארצי אבל לצורך האימון הגשמיות היא מאוד
טובה כי היא מאפשרת לנו לעשות את העבודה

בחלקים וזה נושא עמוק שדיברנו ממנו
במקומות

המתאימים ומלאתי חוכמה נהדרת ועל כולם
חוכמת השגחתו הפרטית בתכלית מה זה השגחה

פרטית אצילות היא השגחה פרטית זאת אומרת
שכל

הפרטים משמשים להגעה לשלמות ובמצב הלא שלם
נראה לנו הפרטים טוב ווואו סותרים אחד את

השני והשכחה פרטית אתה רואה שכל הפרטים
מגלים את ההרמוניה

השלמה אבל אפשר לראות את זה רק בהשגחה
פרטית בזמן התיקון צריך ללכת למעלה מהדעת

בעניין וכן הלכתי והוספתי חוכמה יום יום
ימים רבים 80 ומעט יום מה 180 יום למה

דווקא 180 לא

יודע יש סיבה כמובן

א

רגע 180 אולי משהו

שזה חצי מ 390 אולי זה בא להראות
איזה נקודת חיסרון לא צריך לחשוב על זה

בימים אלה עלה ליבי לערוך תפילה להשם אמור
אין נמלאתי חוכמה יותר מכל הקדמונים ואיין

דבר בעולם אשר יפלא
ממני אולם את דברי הנביאים וחכמי השם איני

מבין כלום אז נמלאתי חוכמה יותר מכל
הקדמונים השיג את כל חוכמות העולם את הכלל

של
הכל גם קדמונים אולי שהשיג את חוכמת קדם

בבחינת צמצום
א' יותר משלמה המלך

אפילו ואין דבר בעולם אשר יפלא ממני
דהיינו שוא אלופו של עולם בכל דבר שדבר זה

רצון לקבל זה פרט ול מ דברי הנביאים וחכמי
השם איני מבין כלום גם השמות הקדושים

ברובם לא הבנתי והרהרתי הנה השם הבטיח לי
חוכמה

ודעת עד להיות מופת בין החכמים ונברא ואני
עדיין צריכתם אני מבין ובטרם אקרא והנה

השם שורה עליי ויאמר אין תראה חוכמתך
והשגת מעלה למעלה על כל החכמים אשר היו

בארץ
דענה ומה

שאלת ממני ולא נתתי לך ולמה תדעי את רוחך
בהבנת דברי הנבואה שנך מסופק שדבריהם

נאמרים מתוך קטנות
מהשגת האם תרצה שורי דתך ממדרגת ואז תוכל

להבין את כל דבריהם
כמותם זאת אומרת הוא אמר שהוא לא מבין זאת

אומרת הוא השיג את כל חוכמות העולם ואת ה
החוכמה הקדמונית וה אלוקית

ו אבל את הנביאים הוא לא מבין כלום ואפילו
את השמות הקדושים ברובם לא הבנתי כמובן לא

מדובר פה על הבנה שכלית מסתם אלא ההבנה זה
נקרא אור

פנימי אז יש פה שתי צדדים לראות את זה
נתחיל מהיותר יותר כאילו

מתאים אז הוא אמר לו שאתה לא מבין את
הנביאים כי הם קטנים מדי בכדי שתבין אותם

כי הנבואה שלך היא הרבה למעלה
מהשגת ואם אתה צריך להבין אותם זה אומר

שאתה צריך לרדת בהשגה

שלך זאת אומרת הנבואות האלה הם נחשבות
בקטנות

לעומתך
זה צד

אחד ולי אפשר להכיש את זה כמו אברהם אבינו
שהוא

[מוזיקה]
כאילו התפלה שאחרי ברית מילה אין לה יותר

עוברים ושווים כאילו הוא לא מבין את זה
אבל עכשיו אני ומליה של מלה נגדים אליך זה

הרבה יותר

גדול ועוד הייתי לאןו דעתי כן כאילו אני

לא שהוא לא הבין את
זה וזה בעצם היה

הכלי לא מבין לא הכוונה לא הבין בשכל הוא
ישר והפוך אוכל אותם הכוונה הוא לא הבין

את זה מצד השגה של אור פנימי
כנראה וזה היה הכלי החושך שאפשר לו להבין

יותר זאת אומרת הוא עבר דרך זה
כדי להשיג יותר זה גם עוד פירוש שהייתי

אומר שאפשר

להסביר ומה שאלת ממני ולא נתתי לך כל שאלה
שלו מה שלתך עד חצי

המלכות פה עד סוף המלכות תיקן את המלכות
לגמרי ולמה תדב את רוחך בהבנת דברי נבואה

שנך מסופק שדבריהם נאמרים מתוך קתנות סגת
האם תרצה שהוריך אורידך ממדרגת ואז תוכל

להבין את כל דבריהם כמותם עוד אפשר להגיד
זאת אומרת שנבוא שלהם מזמן תיקון והוא

דיבר
מנבואות של גמר תיקון זאת אומרת הנביאים

הם מדברים על אחרית הימים בדרך רמז אבל
מגמר תיקון נאמר עין לא ראת אלוהים זולתך

יעשה למחכה לו על פניו בעל הסולם משיג את
עין ל ר אתה אלוהים

זולתך אז בגלל זה הוא לא הבין אותם זה עוד
הסבר שהייתי

אומר אז הוא אומר לו האם תרצה שהורי דתך
ממדרגת ואז תוכל להבין את כל דבריהם כמותם

והכרזתי ושמחתי
בהתפרעויות

רבה אחרי זה שאלתי את השם אלא עד אן הלא
שמעתי דבר על קיום גביתי וכל הטובות

והיהודים הגיעו לי מתוך רוחניות
בלבד ואליה הכל

מיועד ואם כן מה יהיה שבגלל איזה מחלה או
פגעי הגוף יתבלבל שכלי וחתה לפניך האם

תשליכני מלפניך ותאבד את כל הטובה הזאת או
תעניש חייב להגיד שהוא לא מדבר פה על הגוף

הגשמי ות והוא מעוס בעיניו יותר מכל כפי
שרואים

בכתביו אלא הוא אומר השגתי את הכל מצד
הכלל

אבל אולי מצד זה שאני צריך להתערב עם
הפרטים עכשיו עם הקלקול כדי להוריד את

ה חוכמה
לעם או כדי לתקון את הרצון לקבל אולי

בצורה הסופית שנשארה
לי כמו תחיית

המתים אז אולי בגלל מחלה פגעי הגוף מחלה
זה נקרא חלל פנוי תוק מהבורא שזה טבע

האגואיזם או פגע הגוף שהוא פוגע באמונה
והוא נפרד אולי התבלבל שכלי דהיינו התפיסה

האלוקית שלי וחתה
לפניך האם תשליכני מלפניך ותאבד את כל

הטובה הזאת או תעני שני ז אמרז הוא כמו
שואל אותו אולי האהבה שלנו

תיפגם וא אומר פה דבר מטורף שאני לא יודע
אם נאמר לנביא אחר הרי אפילו משה רבנו לא

עלה
לארץ וישבה לי השם השבועה של השם זה לא

צחוקם רבותיי אין כבר באת על תכלית ולכל
פשעיך

שסלחתי והחסד הזה בשמו הגדול והנורא
בכיסאו הנצחי כי לא רפה חסדו ממנו בנצחיות

ואם הכתה ואם לא הכתה חשדו וקדושתו לא
יסור אמני לנצח ושמעתי ושמחתי מאוד זאת

אומרת הקדוש ברוך הוא נשבע
לו שהוא הגיע לתכלית שלו לגמר

תיקון אז ממילא אין לו מה לחשוש יותר
מהזוהר של הפרטיות זאת בעל הסולם יתכן

שהוא כבר הגיע לגמר קון כשהוא דיבר איתו
על זה אבל מטבע הצדיקים להיזהר מהאגיס

צדיקים להתיל לבוא בוחרים
באמונה אז היה לו חשש אולי מצד ההתערבות

עם בני העולם או מצד ההתערבות עם הרצונות
קבלה אולי שבבחינת

תחיית המתים ואחרי שאנחנו אולי לא לא
מכירים או משיגים זה נתן לו פה הבטחה

שההוא לא יכטה עוד זאת אומרת מעיד עליו
יודע התעלומות שלא ישוב לכסלו עוד אבל

בבחינת גמר התיקון צריך להגיד זה דבר
מטורף כאילו הבן אדם

הגיע הגיע לשלמות ה גדולה ביותר שיכולה
להיות כם ביבן תמיד יש תנועה אבל זאת

אומרת הוא קנה את את
הכלל בקיצור הנביא החכם הזה הגיע לגמר

תיקון שזה דבר שלא היה
כמעט רשבי הרי אבל זה דברים מאוד מאוד

נדירים ובמלאות הימים
האלה הקשבתי קשב רב לכל היהודים וההבטחות

שנועדתי מאת השם ולא מצאתי בהם סיפוק
ולשון איך לדבר לבני העולם ולאבי חפץ השם

אשר הודיני למה כי הם מבינים שפה של רצון
לקבל מה אני עושה פה עם כל האלוקות הזאת

הרי לא חפץ קציל אלא בהתגלות ליבו ולא
יכלתי להתאפק לטיל בין בני אדם הריקים מכל

הדברים שרה על השם ועל
ברייתו ואני

שבוע
והלל הולך ושמח כמו מצטחק על האומללים

האלה לגמרי ה מלולים מהפרט יות הם לא
מרגישים אגב אומללים כן או מרגישים אבל לא

באותו נקודת זמן בסוף ודאי אומללים לא
צריך להסביר היום רואים את זה בעין ונגעו

אליה הדברים עד הלב אכפת לבן אדם

מהכלל לכן הוא נבחר לתפקיד הזה אז הוא סכם
בליבי יהיה מה שיהיה ואפילו הרד ממדרגת

הרמה עניני מוכרח לשפוך תפילה חמה להשם תן
לי הסגה ודעת בדברי נבואה

וחוכמה ולשון להועיל את בני עולם האומללים
להעלותם לדרגה חכמה והנועם כמותי וגם

שידעתי מאז שאסור לי דיב רוחי עם כל זאת
לא התאפקתי ושפכתי שיח ותפילה חמה מאוד יש

פה עניין מאוד
מעניין זאת

אומרת רואים גם כמו עם משה רבנו ואת חנן
חטא העגל

זאת אומרת הקדוש ברוך
הוא הפרטים צריכים לבוא

מאיתנו זה בעצם חוק הם לא מחייבים את הכלל
אבל זה התפקיד שלנו להביא את הפרטים ואם

יהרו אם הכלל יבוא
מלמעלה

אז הוא מבין שאין פה הוקוס פוקוס זאת
אומרת הוא צריך להביא את

הפרטים ברור שהבורא עושה הכל והוא מזיז את
הכל אבל הפרטים באים מהתחתון

אז כמו שמשה רבנו התפלל ודאג על עם ישראל
אותו דבר בעל הסולם

פה למה הוא צחק על האומללים האלה לא
יפה יפה מאוד בטח

יפה צחוק זה עניין של חלוקה גם אבל זה
באמת מצחיק כאילו כי אתה רואה כזאת אלוקות

אתה צוחק מה זה הרצון לקבל מדובר גם על
האומללים שבתוכו אבל היות והוא גם תיקן

אותם אז הוא ראה את הפאזל זאת אומרת
מבחוץ

אבל אכפת לו
מהכלל והוא באמת היה מוכן

להקריב את ה למה לחזור עוד פעם לגשמיות
המאוסה הזאתי למרות שהוא לא לגמרי היה פה

זאת אומרת הוא היה בשני העולמות אבל
א יש גם את הסיפור ש עם הרבי עם פרסוף ש

בעל הסולם אמר אני מחפש
עבודה ולא מדרגות ואז עלה לארץ והחברים

שלו נפטרו ככי הם אמרו הגענו כבר לשלמות
שלנו לא יודע אם המלאה אולי באותו גלגול

לא אין לי מושג אבל הוא אמר אני מחפש
עבודה לא מדרגות צדיק אמיתי בכל מקרה היות

והתחתון מביא את הפרטים אז הוא בא בתפילה
להשם שייתן לו את הכוח להוריד את החוכמה

לבני
העולם זאת

אומרת שגם יה לו את
היכולת

את
המדרגה הממוצעת להוריד את הדברים לבני

העולם מה שרוב הנביאים גם לא יכלו לעשות
כמעט וגם

המקובלים זה רק הארי לא כתב את זה לדורו
וגם אי אפשר להבין את

הארי אולי למעט מעט בעלי השגה אבל תורת
השוואת הצורה מה שבעל הסולם הוריד זה

מיועד לכל בני
העולם וזה לא משהו פשוט לקבל רשות לדבר

כזה רשות זה לא עניין של כן או לא זאת
אומרת רשות זה מלשון רשות זאת אומרת שיקבל

את
התוקף להוריד את הדבר הזה לתודעת

העולם אז הוא

אומר שאני אשפוך תפילה להשם שיתן לי השגה
ודעת גם בדברי וא הוא אומר פה בדברי נבואה

וחוכמה זאת אומרת גם בהם ולשון להועיל את
בני העולם

האומללים אומלל משון אילם גם שזה צד הגוף
להעלותם לדרגת חוכמה וונום כמותי זאת

אומרת הבן אדם ראה כאלה מראות ישר חושב על
אחרים איך אני עוזר להם להגיע

לזה זה לא משהו שאנחנו יכולים להבין באופן
רגיל כי אנחנו חושבים על

עזור כדי לקבל עולם הבא לשני כדי לקבל
תמורה כדי לקבל כבוד הבן אדם אוטומטית ראה

טוב אומר איך אני נותן את הטוב הזה לאחרים
איך אני עוזר

להם לא סתם הוא נבחר

כן בכל מקרה הייתה לו תפילה עמוקה ללמה כי
ה מתווה הקדוש ברוך הוא לתפילתם של

הצדיקים זתומרת הפרטים צריכים לבוא ממנו
אז גם כאן זה היה ככה שהשוק והרצון לעזור

לבני
העולם בא מצידו כמובן הבורא גם נתן בו את

זה כמו בכל דבר אין עוד מלבדו אבל
הרצון בא

ממנו הוא אומר הגם שידעתי מאז שאסור לי
לאדיב

רוחי
דהיינו מה זה להד איב

רוחי לאדיב רוחי זאת אומרת לצער
אותה כאילו להראות מציאות של חיסרון כי

אתה כמו בשבת עכשיו אז מה
[מוזיקה]

אתה אבל התפקיד של הצדיק להביא את הכללים
והוא לא התאפק ו שפחתי שיח ותפילה חמה

מאוד ויהי
בבוקר וישא

עיניי
וראיתי יושב בשמיים ישחק עליי ועל דבריי

ויאמר
לי הוא גם הוא גם צחק לפני זה אם אתם

זכרים מה אתה רואה והוא אמר אני רואה בית
אנשים מתוקים

יחד אחד חכם ושלם בכל עוז והשני קטן וטיפש
כמו קטן שנולד והשני החסר טעם הקטן והחלש

מפיל את הגיבור והשלם זאת
אומרת א ל זה גם זה היפוס

מאות הקטן והחלה זה כמו הקדושה כמו ההשפעה
הטהורה האמיתית

הפנימיות והגיבור והשלם כאילו זה החיצוני

אפשר ג לפרש את זה באו דרך אולי אני אסביר
ומר לי השם זה היה קטן גדול יהיה דהיינו

הבעל מנת להשפיע הנקודה הפנימית הפנימיות
למרות שכרגע נראה שהאגו ם שולט בעולם

פנימיות סופה
לנצח ויפתח הקטן את פיו ואמר לי איזה

פסוקים בלתי מובנים לכל

צורכם

פסק אותיות ספק גם
לא אמנם הרגשתי בהם כל הצרות החוכמה

והנבואה
הנהוגה בין כל נביאי אמת דק יפה נביאי אמת

עד שידעתי כי ענה לי
השם ונתן לי מהלכים בין כל הנביאים וחכמי

השם
לגמרי זאת אומרת העסק לא פשוט לקחת את

האגואיזם
ולתקן אותו

האגואיזם רוצה נביע
שקר ו אמר לי השם קום על

רגלך ובת לרוח מזרחית
קדמה

ונסעת אני לא רוצה להתפלפל מזרח קו המצאי
אולי קדמה זה קדמו של

עולם צמצום א' אולי מקום יותר תכליתי
ונסעתי

עיניי זאת אומרת נסיעה זה כמו
לעלות אולי מדרגה לעלות

לעליון וראיתי אשר הקטן
אלז מלשון עצם אלוז אגב צריך להגיד ברגע

אחד נתרומם ושבה את עצמו קומתו לקומת
הגדול פתאום הרצון לקבל האגואיזם

או הפוך פתאום הנקודה הפנימית הקטנה גדולה
יותר מגולי

ועדיין היה חסר טעם ושכל כמקדם ונפלתי

מאוד אחר זה היה דבר השם אליי במחזה
לאמור שכב על צדך ימינית וישכב על

הארץ לפני זה הוא אמר לו קום על רגליך
פתאום אומר לו תשכב מעניין ויאמר לי מה

אתה רואה
והוא אמר אני רואה גויים ולאומים רבים

מאוד מתנשאים נאבדים ומראם משחת
מאדם זאת אומרת הוא לא בהכרח דיבר על

מלחמת העולם השלישית והרביעית אם כי הוא
אמר שזה יכול לקרות וזה באמת יש את זה

בכתבים זאת אומרת הוא רואה איך הגויים
הרצונות

לקבל משחיתים את
המציאות מבחינה רוחנית בעיקר אבל זה גם

מתבטא בגשמיות כי בכל זאת יש קשר

בסופו של דבר מי שנוהג באוטו זה
ה

הרצון זאת אומרת הוא
ראה איך האגואיזם

מתנשא וכל התנסות הזאת גורמת לו

לעבד ויאמר עלי ויאמר לי השם אם תוכל תן
צורה לכל הגויים האלה ולהפיח בהם רוח

חיים אז אביך אל הארץ אשר נשבעתי על
אבותיך לתת לך וכל יהודי יהודי תקיימו על

ידיך אז יש פה שתי

מובנים הוא הראה לו את האגואיזם הגדול
ואמר לו בוא תתקן את זה תן לזה צורה של

השפעה

ואז אביך אל הארץ אל
הרצון אשר נשבעתי על אבותיך לתת לך וכל

יהודה יתקיימו אעל ידך זאת אומרת תגיע
לגמר תיקון השלם או תגיע לתכלית השלמה זה

הסבר אחד הסבר

שני

אם

תיתן רגע יש פה עוד איזה

נקודה
שאם יתן לבני העולם שזה כל הגויים שזה

הגוויות הרצונות לקבל רוח חיים שזה נקרא
צורה של השפעה

נשמה אז הוא יביא אותו לארץ אשר הוא נשבע

לאבותיו לתת לך וכל יהודי יתקיימו על ידך
אבל כבר הגיע לגמר תיקון הוא כבר הגיע

לשלמות הנצחית אז למה הוא אומר לו את זה
עוד

פעם
כמובן יש פה הרבה ודות והרבה עניינים שת

מקצתם לא נבין ולא נדע לעולם או לפחות
בזמן האלם אבל זאת אומרת הוא אמר לו אם כי

אמר כמו שאמרתי לאניה דעתי זאת אומרת
הפרטים צריכים לבוא מצד התחתון אז אמר לו

זאת העבודה שלך קיבלת פה עבודה קח את
הגויים האלה תעשה מהם בני

אדם יאללה תתחיל לעבוד
כשתעשה את זה

בזכותך כל יהודה יתקיימו על ידך זא אומרת
הנבואה שלך והחוכמה

שתעבור דרכך בדומה למשה רבנו שהוריד את
התורה תקיים את

התכלית לכן אנחנו רואים פה דבר מאוד
מיוחד בעל

הסולם שהוא הה
נבי של גמר תיקון הייתי אומר וחכם של גמר

תיקון ורואים את זה בתורתו זאת אומרת שהוא
חד כתער כמו החרב שאמרנו שהוא קיבל חרב זה

משל זאת אומרת אחדות של ראיית האמת ולחתוך
את הרצון לקבל

וגם את ה את הכלל לפרטים שמראים את האמת
זה הכוח שניתן לו במשפט אחד של בעל הסולם

ספרים שלמים

נמצאים זה גם לא רק עניין שכלי זאת אומרת
הוא קיבל את התודעה הזאת הוא הוריד את

התודעה הזאת לעולם בזכות העבודה שהוא עשה
וכמו שאמרנו גם בזכות כנראה הפוטנציאל של

הדור אבל הרבה פעמים זה גם עבודה של
יחידים שהם משפיעים לכל העולם זה כ ככה

עובד בעצם כי יש
קשר בזכות העבודה שלו הוא פתח את זה לכל

העולם וכמו שאמרתי הוא עשה פה משהו שלא
היה

לפני ודיברנו על זה בקורס קבל למתחיל
בהקדמת פי חכם ובכל מיני מקומות אז אולי

לא נעריך לא ניכנס לזה פה אבל החידוש של
בעל הסולם הוא מאוד עמוק הוא הוריד את

החוכמה את שפת הענפים הוא ביאור אותו לשפה
המדוב

לשפת הנפש והוא גם סידר את הכל בצורה
מדוייקת מאוד מאלה

לטטה וגם נתן הרבה נקודות מתת

הלאלה
ו ביאר את המושגים מעבר לזמן ומקום בשפה

מובנת לכל מעיין בינוני ועש הסדר וגילה את
כל העניינים של צמצום ב והרחבה שהם היו

מאוד מצמצמים אצל הארי וגם גם דייק ביותר
את העניין של האש מעין ואינסוף וכל התהליך

של הבחירה ביתר דביקות ש זה מובא בכתבים
כמו בפרק ד רבי אליעזר אבל זה דברים שהם

גנוזים וזה חידוש שלאף אחד לא היה כמעט או
ליחידים אבל הם גם לא לא היה להם רשות

פשוט לגלות את
זה והוא זכה לזה גם מחמת הדור וגם מחמת

זכותו

הגדולה ורואים שהגילוי שלו בחומת האמת מאן
כמותו גילוי מטורף ממש אין דברים

כאלה פשוט אין דברים כאלה הלוי ונזכה באמת
להידבק בכתובים ובאמת להתקל בזה כי יש

הרבה קליפות זה לא פשוט בכלל האמת לא קל
ולא

פשו אז רואים פה בן אדם שהשיג את תכלית
הבריאה והוא כל כך צדיק שאכפת לו שגם

אחרים ישיגו את זה ועוד מבקש
עבודה ייתכן שלא היה חייב שזה יתגלגל על

ידו
אגב כמו

שאומר זה כמו ברקים זאת אומרת זאת אומרת
יש הרבה סוגי ברקים יכול להיות שהה יכל

להתגלגל עדי חכם
אחר כאילו

ייתכן לבן אדם לקח אחריות

אישית אחריות

אישית
לא סתם הוא מישהו הגיע למדרגות

האלה והוא לא עשה את זה כדי לקבל שכר אלא
באמת הבן אדם אני אומר בן אדם כאילו כבוד

בעל הסולם אבל בכוונה אומר את זה בלשון
עממית הבן אדם הגיע

למדרגה למרות שבאמת לא ראוי להיקרא אדם
כמו רשבי אבל הבן אדם הגיע למדרגה

[מוזיקה]
שהוא דואג

לעולם

וזה לא דבר שהוא פשוט ומובן
מאליו יכל ליסוע לגמר תיקון כבר הגיע

למדרגות כמו משה רבנו אומנם זה לא בדיוק
אותו עניין אבל העניין הפשט יאללה אני אק

איתך אומה וזהו ואני אחלה אותם לגמרי
כאילו בוא נסגור את

הבסטה לא הבן אדם אכפת לו וכנראה זה הסיבה
גם

שזכה לגלות אבל רואים שההוא באמת התייגע

רבות זה לא מטריקס כאילו או זאת אומרת יש
דברים יפים במטריקס הם עשו את זה עם

מקובלים גם
אבל זה לא מיסטיקה או מסטיקה זאת אומרת

א הוקוס פוקוס רואים שהרב ש לא ידע עברית
כאילו רואים את זה נגיד במאמרים אני קורא

את השלבי הסולם כאילו זה הגרסה
הישנה

אז הרבה פעמים קשה כאילו בכתוב להבין
כאילו הלשון לא והיה דברים יותר קשים לפני

הבנתי ו הלך למד עברית לקח מורה פרטי
השקיע התאמץ למה תעשה הוקוס פוקוס אבל

הפרטים באים

מלמטה
א אגב תאורטית יכול להיות שהוא עשה כמה

שיעורים והבורא נתן לו את העברית מלמעלה
יכול להיות אני לא יודע או שעשה 100

שיעורים אני לא יודע זה גם לא משנה ל
לעניין אלא הפרטים באים מצד התחתון אז

אותו דבר פה בעל הסולם עשה עבודה מאוד
מאוד קשה כדי להוריד את הדברים התייגע

יומם
ולילה וזה לא מובן

מאליו אבל זה
מישהו נביא וחכם אמיתי שהציל את האנושות

כי בלי בעל הסולם ונבואת בעל הסולם ו
נדייק תורת השוואת הצורה והדיוק שלו על

הרצון לקבל ועל האגואיזם ועל לא
לשמה והאמת

והפנימיות המצב היה גלות נוראית
ביותר אגב בזכות גילוי פירוש הסולם קיבלנו

את מדינת ישראל שלא תחשבו שזה בגלל דברים
אחרים כי ארץ ישראל היא ארץ החלת

יושביה זה התגלגל דרך החיצוניות כמו כל
דבר אבל זה היה בזכות שהתגלה חוכמת האמת

בעולם בזכות בעל הסולם גם אם זה לא נראה
ככה

בחיצוניות ודיברנו מ זה גם במאמר לסיום
הזר או תראו את הקורס הפתח לספר הזר אוקיי

אז זכינו קצת לדקלם וטיפה להסביר טכנית את
העניינים פה כי להשיג זה או ללמוד את זה

נקרא שאני אהייה במדרגה וודאי שזה זה לא
המצב אבל אנחנו כן אולי יכולים ברוח ההכנה

להילולת בעל הסולם להטו מעט אור מקיף
מהדברים כמו שאמר פה מי יתן וידינו יזכו

א

להטהר
לגלות את הטוב ואת את השגחת הבורא על

בריותיו ואת האמת ואת השלום ואת הפנימיות
בלשון בעל הסולם

הקדוש לפניך נעבוד בעיר
ופחד ונודה לשמך תמיד כי אם מאתך לא תצא

הרעות והטוב אכן שלשלת של נועם מרוחה
לפנינו מראש עד סוף ואשרי דורכים על

עולמך אשר הכינות להם לנועם ועדן וכל טוב
הן שום יבטל והקש בכל מעש עדייך העליונים

והתחתונים יחד ונמ לאתי חוכמה נהדרה
ועל כולם חוכמת השגחתו הפרטית

בתכלית כן הלכתי והוספתי חוכמה וכולי
וכולי אמן הלוואי

ונזכה לראות את הטוב לגלות את ההשגחה
להכין את

הכלים לתת למאור שבתורה להחזירו למוב
ונזכה להידבק בצדיק בבעל הסולם בתורתו

בנשמתו אמן

ואני תפילתי לך
אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך אנני באמת

אשך אמן תודה
רבה