רבי שמעון מזעזע שמים וארץ

קבלה
כדי לזכות לגילוי הזה של הדעת

קבלה
העליון ורק דרך צד הרשבי הוא יגלה את זה

קבלה
ולא בדרך

קבלה
אחרת תקטו חדה רבי שמעון ואמר סמח רבי

קבלה
שמעון ואמר בתחילה מטרם שנאמרו ונתגלו

קבלה
דברים

קבלה
אלו של שיר השירים בכיתי והייתי יצו ואתה

קבלה
שנגלו דברים אלו אני שמח ואומר אשרי חלקי

קבלה
שהייתי בזה דהיינו שזכיתי למדרגות אלו

קבלה
ועוד שדברים עליונים שלמעלה תגנו נתגלו

קבלה
כאן על ידי

קבלה
אדוני זוהר חדש מעלות הסולם הקדמה אחרת

קבלה
לתיקוני הזר יז קום רבי שמעון וכולי אליהו

קבלה
אמר לרבי שמעון קום רבי

קבלה
שמעון תחדשו דברים ילדיך כי יש לך רשות

קבלה
שעל ידך יתגלו שדות נעלמים שלא ניתנה רשות

קבלה
לגלות אותם לשום אדם עד

קבלה
כעת תיקון עזר ומלאות הסולם תיקון א נ

קבלה
פירוש תנאים אלו בעלי הזר ו בפרת רבי

קבלה
שמעון היה מחשבתם ודיבורים בבחינת מעשה

קבלה
ממש שמה זה אמרנו לפני

קבלה
שממש דיברו נשמתם ומה

קבלה
השגתם וזה היה ממש עצם גילוי הדברים לא

קבלה
מילים בפה ממש הורידו את הדברים למציאות

קבלה
תקה אמרו לה אמר אמרו לו בעלי המשנה לרבי

קבלה
שמעון רבי רבי כמה חזקות כמה חזקות הן

קבלה
האבנים שזרקת דהיינו הבנות שנעזרו בהן

קבלה
שמיים וארץ כלומר שתעלו על ידו וחיות

קבלה
ובהמות ועופות שן גבורות שעדיין לא נבררו

קבלה
כולם

קבלה
ברחו ומהם נפלו לארץ היינו אותם שלא יגמר

קבלה
רועם לפני גמר התיקון כסא הכבוד שסוד עולם

קבלה
הבריאה והמלאכים ואופנים שביצירה ועשייה

קבלה
כולם יזדעזעו מהאבנים שלך כי הוא הגיע

קבלה
למדרגה העצומה ביותר כ כולם תעלו מן המוכן

קבלה
העליונים שהמשיך רבי שמעון כן זאת אומרת

קבלה
מה

קבלה
ש שנשמות הצדיקים הם

קבלה
בעצם הצדיקים דיברנו על זה פעם בתיקוני

קבלה
הזר הם מעלים את העולמות ואת כל המציאות

קבלה
[מוזיקה]

קבלה
א אז כל ה זאת אומרת כל המציאות מרוויחה

קבלה
גם העליונים הם משתבחים ונמשכים הורות

קבלה
יותר גדולים

קבלה
בזכות העבודה של הצדיקים

קבלה
ואלו הם ארבע תורי אבן שהם חוכמה אובינה

קבלה
תפרת ומלכות שכולם אחד כי הם המוכים דרת

קבלה
חוכמה המקובלים במלכות המתמלא מהם תיקון

קבלה
כב זה ספר תולדות אדם פתח רבי שמעון

קבלה
ואמר הרמתי ידיים למי שברא

קבלה
העולם שיגלה לנו שדות עליונים סתומים

קבלה
גנוזים

קבלה
תמונ לומר לפני השכינה

קבלה
וש ריבו צבעות של המל מ קדושים שלמעלה ש

קבלה
ריבות של מלאכים קדושים שלמטה שלא אכנס

קבלה
בבושה

קבלה
לפניך תיקון עשירי זה הוא תיקון למד עד חי

קבלה
הנוקה בינתיים הרי תינוק יורד פתח ואמר נר

קבלה
קדוש פתח פיך בתורה שהרי פיך הוא סיני

קבלה
קולות והבלים שיוצאים מפיך עליהם נאמר וכל

קבלה
הם רואים את הקולות ואת הלפידים כולם

קבלה
מקשיבים דיבורך עליונים ותחתונים ממש

קבלה
גילוי הזוהר זה נתינת התורה ממש שם

קבלה
ריבו של ישבה עליונה ש ריבו של שבה

קבלה
התחתונה ואתה הוא בדיוק כאן של

קבלה
אדונך דהיינו בתפיסת הבורא השלמה שבזמן

קבלה
שפתח באנוכיות נגח ואריה לא שהג אוף שהוא

קבלה
נשר לא פרח וכל צבעות שתלויים מהם בכיסא

קבלה
הכבוד ואדם לשבת על הכיסא שהוא הקדוש ברוך

קבלה
הוא הוא מקשיב לדברים שלך מפני שהמלכה שלה

קבלה
היא התורה הקדושה עולה

קבלה
בפיך זוהר האזינו טז אמר רבי שמעון הרימות

קבלה
ידי בתפילה הקדוש של ליון שדברים האלו

קבלה
דהיינו חוכמת

קבלה
הקבלה נתגלו על ידי בעולם ההוא כמו שהם

קבלה
מוכסים בליבי ואיננו משתמשים באלו הדרכים

קבלה
של אותם ברייתות אלא הדרכי התורה אנו

קבלה
מחזיקים לברר חוכמה

קבלה
כנה בריתה זה דבר שהוא חיצוני אולי מלשון

קבלה
בריאה גם אבל את הברייתא אפשר להבין רק

קבלה
מצד חוכמת האמת את החיצוניות מבינים מתוך

קבלה
הפנימיות יח אמר רבי שמעון עד מתי אמר רבי

קבלה
שמעון עד מתי קרו החברים בדברים אלו

קבלה
דהיינו בבריתות הרי אנו הולכים אחר הקדוש

קבלה
ברוך הוא ואנו יודעים הדברים ש בחוכמת

קבלה
הקבלה ודבר הזה נתגלה על ידינו מה שלא

קבלה
נתגלו לראשונים

קבלה
לגמרי אז יאללה חלס מהחיצוניות שחררו כל

קבלה
שכן שהם עסקו

קבלה
בחיצוניות בתוך הפנימיות אבל פנימיות

קבלה
חלקית ואנחנו ככולנו מסקים בחיצוניות רק

קבלה
לשום חיצוניות לא פשוט

קבלה
הדבר הזה נתגלה על ידינו מה שלא נתגלה

קבלה
נתגלו לראשונים מכאן

קבלה
והלא מכאן והלא כל אלו הדברים וכל אלו

קבלה
הברייתות הניחו אותם לאלו שלא נכנסו ויצאו

קבלה
דהיינו שנכנסו בחוכמה ולא יצאו ממנה כי לא

קבלה
הבינו

קבלה
אותה בניהם יבואו לשאול בחוכמה וכששאלו

קבלה
יאמר להם החברים אוי לאותו הדור שרשביל

קבלה
יוחי נסתלק ממנו ובאמת רואים אחרי שהסתלק

קבלה
העולם היה בחיצוניות מאוד קשה

קבלה
וגדולה אבל בואו

קבלה
אה מכאן והלאה לא יהיה דור כדור הזה

קבלה
והתורה לא תתגלה על ידי

קבלה
החברים הידר זות ה

קבלה
קדישה כג תנאה בהו יומה למדנו באותו יום

קבלה
שרבי שמעון רצה להסתלק מן העולם והיה מסדר

קבלה
דבריו התאספו החברים אצל רבי שמעון והיו

קבלה
לפניו רבי אלעזר בנו ורבי אבא ושאר החברים

קבלה
והיה בית מלא נסע רבי שמעון עיניו וראה

קבלה
שנתמלא הבית

קבלה
בחר רבי שמעון ואמר בזמן אחר שהייתי חולה

קבלה
היה לפניי רבי פנחס בן יעיר ועד שברתי

קבלה
מקומי בגן עדן חיכו לי עד אתה כשחזרתי

קבלה
היייתה אש מסובבת לפניי מעולם לא נפסק ולא

קבלה
נכנס אדם אליי אלא ברשות ואתה אני רואה

קבלה
שנפסק האש והנה נתמלא הבית עד אב הוא בעוד

קבלה
שהיו יושבים פתח עיניו רבי שמעון וראה מה

קבלה
שראה ואש סובבה את הבית

קבלה
יצאו כולם נשארו רבי אלעזר

קבלה
ובנו סליחה רבי אלעזר

קבלה
בנו ורבי אבא שר החברים ישמו מבחוץ היות

קבלה
והם היו קרובים אליו בדרגה ויכלו להכיל את

קבלה
האש הגדולה

קבלה
הזאת אמר רבי שמעון רבי אלעזר ובנו צא

קבלה
הואה עם רבי יצחק ישנו כאן כי אני רבתי לו

קבלה
כנל אמר לו שיסדר דבריו וישב אצלי אשר

קבלה
חלקו אולי לניות העתי כי כולם קשורים

קבלה
למדרגת חוכמה או חה כמה רבי שמעון וטיב קם

קבלה
רבי שמעון וישב וצחק ושמח ואמר איפה הם

קבלה
החברים קם רבי אלעזר והכניסם ישבו לפניו

קבלה
נסע ידיו רבי שמעון והתפלל תפילה והיה שמח

קבלה
ואמר אלו החברים שהיו נמצאים בבית האידרא

קבלה
דהיינו באדרא הרבה הזדמנו כאן יצאו כולם

קבלה
ונפשו רבי אלעזר בנו ורבי אבא ורבי יהודה

קבלה
ורבי יוסי ורבי

קבלה
חיה בתוך כך נכנס רבי יצחק אמר לו רבי

קבלה
שמעון כמה יפה חלקך כמה

קבלה
שמחה צריכה להתווסף לך ביום הזה ישב רבי

קבלה
אבא אחורי כתפי ורבי אלעזר לפניו דהיינו

קבלה
שהם

קבלה
זכו

קבלה
להתקל בגילוי האלוקי הנעלה הזה שלא כל אחד

קבלה
זוכה לו ממש כגילוי הר

קבלה
סיני כו אמר רבי שמעון אח אשתה אמה רבי

קבלה
שמעון הנה אתה שאת

קבלה
רצוני ואני רוצה לבוא

קבלה
בלי בושה לעולם הבא והנה דברים קדושים שלא

קבלה
גיליתי עד אתה אני רוצה לגלות לפני השכינה

קבלה
שלא יאמרו ש בחיסרון הסתלקתי מן העולם ועד

קבלה
אתה היו נסתרים בליבי כדי להיכנס בהם

קבלה
לעולם הבא וככה סדר נ הלכו וככה אני מסדר

קבלה
אתכם רבי אבא יכתוב ורבי אלעזר ילמוד בפה

קבלה
ושאר החברים ידוו בליבם קם רבי אבא מאחורי

קבלה
כתפיו והיה רבי אלעזר בנו יושב לפניו אמר

קבלה
לו רבי שמעון קום בני