פטירת רבי שמעון ומסך האש

, ,
ודתו ועלה את מן הנה שלך רבי יצחק ותבוא

, ,
אמא בזמן שתבוא לשבת לשבת בכסך דהיינו

, ,
בשעה שיפטר רבי שמעון מן העולם אמר רבי

, ,
שמעון ודאי כלומר כן נעשה שאביו אמי בשעת

, ,
תרתי

, ,
מעולם קנד אמר לאבא אמר לו אבי ומה

, ,
אני שם שם בעולם שם שם בעולם האמת אמר לו

, ,
שלושה ימים היו מכינים בחיפזון את חדר

, ,
משכבך ותקנו לך חלונות פתוחים להר לך

, ,
מארבע רוחות העולם

, ,
ואני ראיתי מקומך

, ,
ושמחתי זאת אומרת איפה התודעה שלי נמצאת

, ,
באמת קניתי את מקומי בעולם

, ,
האמת בעולם הנפשות שמרתי אשר חלקך בני לבד

, ,
שעד אתה לא זכה בנך בתורה שהייתי מצטער

, ,
מזה אמר לאבא אמר לו אבי כמה זמן נתנו לי

, ,
לחיות עוד בעולם הזה עולם הזה זה מקום

, ,
העבודה אמר לו אין לי רשות להודי חה את זה

, ,
ואין מודיעים לזה

, ,
לאדם אבל בשמחה הגדולה של הרבי שמעון

, ,
דהיינו ביום פטירתו שהיה שמחה גדולה בכל

, ,
העולמות מחמד רוב הסודות שגיל אז כנזכר

, ,
בהדר

, ,
זותה תהיה שם עורך שולחנו כלומר שהשתתף

, ,
עמו בגילוי סדות כמו שכתוב צינ אורינה בנו

, ,
ציון זכה להיות שותף לגילוי הסודות של

, ,
הצדיק

, ,
ולהתקלח לאדם את יום

, ,
פטירתו כדי שיהיה לו בחירה

, ,
אול צדיקים שמתים

, ,
מטעם התיקון שלהם בעולם ולא מטעם הקלקול

, ,
אפשר לגלות להם כנראה קצת

, ,
יותר לא מדובר רק על הפטירה הגשמית גם על

, ,
הפטירה

, ,
הרוחנית גם בחיוב וגם בשלילה מה זה פתירה

, ,
רוחנית או זאת אומרת פתירה גשמית ש

, ,
וחניות מתי אדם נפטר מתפיסת העולם הזה

, ,
וזוכה לאלוקות בכ

, ,
קנח לפעמים זה נראה ארוך אז צדיקים לכאורה

, ,
מחכים ליום הפטירה כן ולא למה כי הם רוצים

, ,
לעשות

, ,
עבודה קו נח את חי אתער ותוך כך הקיץ רבי

, ,
יצחק והיה צוחק ופניו מהירים ראה רבי

, ,
שמעון והסתכל בפניו ואמר לו דבר חדש שמעת

, ,
אמר לו רבי יצחק ודאי שמעתי וסיפר לו מה

, ,
שראה בחלומו השתטח רבי יצחק על ארץ לפני

, ,
רבי שמעון תן יום אחד וכולי למדנו יום אחד

, ,
היה רבי שמעון מקוקה

, ,
ללוד והיה אמו רבי אבא ורבי יהודה רבי אבא

, ,
היה

, ,
עייף והיה רץ אחרי רבי שמעון שהיה רוחב

, ,
עייף זה

, ,
אומר שכוחות הנשמה מסתלקים אמר רביה וודאי

, ,
כתיב אחרי השם ילכו כהרי ישאג המרות שהיה

, ,
ייף היה רץ יפה לא

, ,
פשוט דבר אב הרבי וחברי חמן אב הוראתה

, ,
התברר ומרי אחרי השם ילכו כרי שאג כשפים

, ,
רוחנית זה מאד קשה ללת אחרי הצדיק בכל

, ,
שעומדים על הרגליים רש לומד רבי כי לרוץ

, ,
אחה אהבה עצמית לרשבי שוב אמרנו זה לא

, ,
אנחנו לא מדברים מזה אנחנו מדברים פה בדרך

, ,
האמת ממילא לא רצים אחרי רש רצים אחרי

, ,
הקליפה שכאילו

, ,
חושבים שרעש

, ,
ביו רבי חי הרבע רבי חי הגדול היה הולך

, ,
לבעלי המשנה ללמוד מהם הלך ל רבי שמעון בן

, ,
יוחאי וראה מסך של אש שהיה פסק בבית רבי

, ,
שמעון ותלמידיו היו מהמסך ולפנים תמר רבי

, ,
חיאה אמר אשמע דבר מפיו מכאן מאחורי מסך

, ,
האש אמר אני אקח מה שאני יכול ר למדל שמע

, ,
דע אמר שמע כל של אחד מן התלמידים של רשבי

, ,
שהיה אומר ברך דודי ודמה לך לצבי או לאופר

, ,
האיילים כל ההשתוקקות ששתקו ישראל על

, ,
הקדוש ברוך הוא כמו שאמר רבי שמעון תאוותם

, ,
של ישראל דהיינו מי שרוצה דבקות בבורא זה

, ,
נקרא ישר אל קו אמצעי שהי הקדוש ברוך הוא

, ,
לא הולך ולא מתרחק אלא בורח כצבי או כופר

, ,
האלים שהוא תמיד מסתכל

, ,
א שלומו זוהר שמות מה הוא הטעם אמר רבי

, ,
שמעון אין חיה בעולם שעושה עושה כמו הצבי

, ,
עופר האיילים שבזמן שהוא בורח הולך מעט

, ,
מעט הוא מחזיר את ראשו למקום שיצא ממנו

, ,
ולעולם תמיד הוא מחזיר את ראשו לאחוריו

, ,
ככה אמרו ישראל ריבונו של עולם אם אנו

, ,
גורמים שתסתלק מבינינו דהיינו איך אנחנו

, ,
גורמים לזה על ידי אהבה עצמית אבל מה

, ,
ניהיה שם הקדוש ברוך הוא ברא אותי ככה

, ,
בראתי יצרה בראתי ל תורה תבלין

, ,
יהיה רצון שהוא תברח כמו הצבי או כמו עופר

, ,
האיילים שהוא בורח הוא מחזיר את ראשו

, ,
למקום שעזב אותו ויינו למקום שהיה בו

, ,
מקודם ועזוב וברח משם זה שכתוב ואף גם זאת

, ,
ולא גלטים לכלותם דבר אחר הצבי כהוא ישן

, ,
הוא ישן בעין אחת ואחרת הוא ניאור כך אמרו

, ,
ישראל אל הקדוש ברוך הוא עשה כמו הצבי

, ,
כינו לא ינום ולא ישן שמר ישראל אמן

, ,
אוקיי רשל מת חד יתיב רבי חיה ישר בכיה

, ,
בכה

, ,
ונאנח פתח ואמר למלך הדודי לצבי לופר

, ,
האלים דהיינו על פי הפירוש ששמע מרבי

, ,
שמעון שאף על פי שבורח הוא מחזיר ראשו

, ,
לאחורה ואינו מתרחק

, ,
דהיינו תפיסת הבורא מסתלקת מהאדם

, ,
האלוקות

, ,
אבל אומר שהוא לא באמת

, ,
מתרחק הוא שומר מקום לאדם לבוא להתקרב

, ,
בעזרת

, ,
השם אז נפתח שער המסך אבל רבי אחיה לא

, ,
נכנס נסר רבי שמעון נם וראה שנפתח שער

, ,
המסך אמר משמע שניתן רשות למישהו

, ,
מבחוץ ואנחנו לפנים ולא נכנסו כם רבי

, ,
שמעון הלך האש ממקומו עד מקומו של רבי חיא

, ,
אמר רבי שמעון ניצוץ אור הקליטה כבר נתפשט

, ,
לחוץ ל רבי חיה ואני כאן

, ,
מבפנים ולא

, ,
הכניסו נעלם פיף של רבי חיא מחמת האש

, ,
שנתפשט אליו רשבי מא עד המתה לאתר הודנה

, ,
עד שרשביל למקום העדן של הצדיקים עד שנשמע

, ,
בכל הרקיעים מעלת רשבי בכל העליונים

, ,
ותחתונים כולם בזמן אחד מים ואומרים הזהו

, ,
רבי שמעון בן יוחאי שהכל היה מרעיש מי

, ,
יכול לעמוד

, ,
לפניו זהו רבי שמעון שבשעה שפותח פיו

, ,
להתחיל לעסוק בתורה מאזינים לכולו כל

, ,
הכיסאות וכל הרקים וכל המרכבות וכל אלו

, ,
שמשבחים

, ,
לאדום רש מבל פתחין ולת אין מי שיפתח לומר

, ,
שירה ואין מי שיסיים שירתו כלומר אותם

, ,
שעומדים באמצע השירה אינם גומרים שירתם כי

, ,
כולם נמצאים להקשיב לקולו של רשבי אשלא

, ,
נשמע בכל הרקיעים של מעלה ושל מעטה פתחון

, ,
פה גמר רבי שמעון לעסק בתורה מירא העשירים

, ,
מירא השמחה של המשבחים לאדום רע הקולות

, ,
ההולכים בכל

, ,
הרקיעים בשביל רבי שמעון כולם באו דהיינו

, ,
כל הנשמות

, ,
והמלאכים קוראים ומשתחוים לפני אדונם

, ,
מעלים רכות הבשמים שבגן עדן שהוא סוד הערת

, ,
החוכמה הד התיק ימין וכל זה בשביל רבי

, ,
שמון כן אומר השבי גם האוויר של גר עדן

, ,
הוא נשיבת רוח

, ,
הקודש יש מהם בעת לת פתחין ולת אין מי

, ,
שיפתח לומר שירה ואין מי שיסיים שירתו

, ,
כלומר אותם שעומדים באמצע השירה אינם

, ,
גומרים שירתם כי כולם נמצאים להקשיב לקולו

, ,
של רשבי אוקיי

, ,
אתו רבי חיא זר בו בוא רבי חיא ורבי יוסיף

, ,
שטחו לפניו ונשקו ידו ובחו ואמרו צורות

, ,
העליונים

, ,
ותחתונים מרימים רושם בזכותך עשה הקדוש

, ,
ברוך הוא ירושלים של מטה שמלכות כן

, ,
ירושלים של מעלה שהיא

, ,
בינה ועשה החומות של העיר הקדושה ושעריה

, ,
מי

, ,
שנכנס אינו נכנס עד שיפתחו לו השערים מי

, ,
שעולה אינו עולה עד שהתקנו המדרגות אל

, ,
החומות מי יכול לפתוח את שערי הקדושה שערי

, ,
עיר

, ,
הקדושה ומי יכול לתקן המדרגות אל החומות

, ,
זהו רבי שמעון בן

, ,
יוחאי שהוא פותח השערים של שדות החוכמה

, ,
והוא מתקן את מדרגות עליונות וכתוב יראה

, ,
כל זכוכה את פני האדון השם מי ופני אדון

, ,
השם זה הוא רשבי שמישהו זכר מן הזכרונות

, ,
כלומר שבחינת זכר ממוכן העליונים הנקראים

, ,
זכרונות שמוכן לאבא ואמא צריך להראות

, ,
לפניו לכן הרבה שלומדים את הרוחניות את

, ,
הפנימיות אסור להם להמציא תורה משלם של

, ,
אהבה עצמית עם ערבוב הדמיון הגשמי שלהם

, ,
אלא הם חייבים להידבק ברשבי רק דרכו

, ,
משיגים את הסודות הורש בשל דורנו בעל

, ,
הסולם

, ,
אחרת אין כניסה ר זה דורש ביטול אהבה

, ,
עצמית וגאווה להתבטל

, ,
צדיק זוהר יתרו כג הרים ידוי על הרים רבי

, ,
אבא ידיו על ראשו ובכה ואמר אור התורה

, ,
עולה אתת דרום הרקיע של הכיסא העליון אחר

, ,
שיסלק אדוני מן העולם מי יעיר אור התורה

, ,
אוי לעולם שישאר יתו ממך אבל הדברים של

, ,
אדוני יאירו בעולם עד שיבוא מלך המשיח יפה

, ,
ואז כתוב מלא הארץ דעת השם כן כמו שאנחנו

, ,
רואים שספר הזוהר התגלה מה שה הפתח קע עד

, ,
כאן אח הכל עד כאן כל אלו סודות של תולדות

, ,
אדם שם תולדות הנולדים בו מזמן לזמן לפי

, ,
דרכיו של האדם דנו התולדות הרוחניים של

, ,
האדם מה הוא מגלה מ מתוכו החוצה דינו מהתת

, ,
מודע למודע שש חלקם של אלו יושבים לפני

, ,
אדוני שהוא רשבי זכו לשמוע מפי סודות

, ,
התורה דהיינו היזכרו והיו בהשוואת הצורה

, ,
איתו אז יכלו

, ,
לשמוע שוים בעולם הזה והשרים בעולם הבא אז

, ,
זה לא עניין שכלי רק כי זה אמצעי אלא זת

, ,
אומרת אם התודעה במדרגה הרוחנית הזאת אתה

, ,
יכול פשוט להשיג את מה שמדברים מתחו אים

, ,
לא אז לא אמר רבי שמעון אשרי כם חברים שכל

, ,
סוד לא נעלם מכם היות והם בחברים ומחוברים

, ,
באחוות חברים כמה מקומות עליונים ‏man