אשרי חלקך רשבי – חידוש משורש נשמה

ואמרו השליחים היינו מוכנים לשמוע המשך

הדברים מרב מתיבתא אבל משום שהיינו צריכים

לבוא אליך לא רצינו להתעכב שמח רבי

שמעון זוהר בלק מו תו נן ונשקו וכולי הם

באו ונשקו בחר רבי יהודה ואמר רבי שמעון

אשרי

חלקך אשרי הדור שלך כי בזכותך אפילו

הילדים שבבית הספר הם רים רמים וחזקים בא

אמו אמרה להם רבותיי בבקשה מכם אל תביטו

על בני אלא בעין טובה אמרו לה אשרה חלקך

אישה כשרה אישה נבחרת מכל שאר אנשים כי

הקדוש ברוך הוא בחר חלקך והרים דגלך על כל

שאר אנשים

שבעולם מז אמר אנו קנה אמר הילד אני איני

מפחד מעין הרע כי בין דג גדול ויקר אני

ודג אינו מפחד מעין הרע כן מי שמה שו

מדאיג אותו זה להשפיע לח תוח לבורא אין

לומה לפחד מעין הרע שבעל הרצון לקבל לעצמו

שכתוב וידגו לרוב בקרב הארץ מה הוא לרוב

ולרבות על העין כלומר שלא ישלוט בהם עין

הרע ולמדנו מה דגים שבים המים מכסים עליהם

ואין עין הרע שולט

בהם זאת אומרת האדם צריך לכסות את הדאגות

שלו בכוח התורה והפנימיות אף אלו אין עין

הרע ישלט בהם עין הרע זה כוחות חיצוניים

שפועלים על האדם אם הוא מאוד חיצוני כמו

שנגיף יפעל על מי שיש לו מערכת חיסונית

מאוד חלשה אבל רוב העין הרע אדם עושה

לעצמו

ען זה חוכמה ורע זה חוכמה

לעצמו אל כן לרוב ודאי בקרב הארץ היינו

בתוך בני אדם שעל הארץ כלומר שלא ישלוט

בהם עין הרע אף על פי שאינם מכוסים כמו

הדגים אמרו לו בן מלאך השם אין בנו עין

הרע ולא מצד עין הרע בנו והקדוש ברוך הוא

מכסה עליך

בכנפיו אמר רבי אלעזר

ברבי אמר רבי שמעון ברבי אלעזר

אלעזר בני ודאי רוח נבואה שורה עליך אמר

רבי אבא לרבי אלעזר הרי בן ארי מי יקום

לפניהם כששואבים לטרוף טרף כל האריות

שבעולם הם גיבורים ואילו רשבי ובנו יותר

מכולם כל האריות שבעולם קשה להוציא טרף

מפיהם ואלו נוח להוציא טרף דהיינו דברי

תורה

מפיהם הם טורפים טרף ונותנים

לכל כן הם צדים לכלל לא

לעצמם תטו אמר ליענה

אדרנה לאמר לו אני חוזר מדברי כנגדך שלי

ושלך צריך צחות וברור ודאי סודות התורה

הים עליונים ובני העולם אינם יכולים לעמוד

עליהם משום זה אסור להקדים לומר דבר דבר

אני אין לי פה תרגום

דבר כתוב כאילו ניקוד זה ליקוים משום זה

אסור להקדים לומר דבר בדברי תורה מטרם

ששמע הדבר וידע אותו על מכונו באו לפני

רבי שמעון אמרו הדבר לפניו כן זר צריך

להשיג את פנימיות הדברים לא

לדקלם

מבחוץ זוהר פנחס שעג אמר ל בצינה קדישה

אמר

ל לרבי שמעון מאור הקדוש השלם דברי השדות

של חיבור הראשון לפרש אותם כי כל ראשי

ישיבות שלמעלה וראשי ישיבות שלמטה כולם

מוכנים לשמוע דברים אלו מפיך ואת הביאורים

שלך זה לא ביאורים חיצוניים זאת אומרת את

התודעה והנשמה שלו פשוט הורידה דברים

מיוחדים

לעולם זה כמו שזה ממצי ממצים משהו לתועלת

האנושות שלא היה

לפני כנל פה כי שמחה וגולה תתעוררנה על

ידיהם למעלה

ולמטה אל תתנו דמיי לא אתה ולא כל החברים

שלך ת

מב באי ו שת על וכולי בושת הזה נכנסים

ונשאבים

בראאה אלו השרפים לבות שלהם לוקחים משקה

ונקראים ריאה בחיבור אחד עם

הריאה והכל נשאב בהם וכל אלו לוקחים כל

אחד קרוי לו משחרב בית המקדש ובטלו

התוכנות כ מעטו כולם שמטו צורתם מזונם

ואיין יום שאיין בו

קללה דיינו קלקול ופרות הרים רבי שמעון

קולו ואמר אני ירושלים יר הקדושה אול העם

שכל טוב הזה עבדו בשרים גיבורים מונים

מיטיו דמותם אז ה בחור החברים אמרו אוי

רבי כש תסתלק מן העולם מי יגלה סודות

סתומים עמוקים כאלו שלא נשמעו מימי שלמה

המלך עד אתה אשרי הדור השומע דברים אלו

אשרי הדור שאתה בתוכו אויל הדור שישאר

יותר ממך ובאמת זכינו זכיה גדולה כי אנחנו

לא יתומים מרשבי כי התגלה הזוהר

בחזרה וככל שנדבק

בזוהר נזכה לא להיות יתומים

כי מה זה

חיים הזוהר זה רשבי זה החיים שלו זוהר

אתחנן קי רבי אבא התי רבי אבא היה בא

מלראות את רבי שמעון פגש בו רבי יצחק אמר

לו אין אתה בעל האור איש המדבק יש אוכלה

כל יום כן אוכלת את הפרטיות ו הרצון לקבל

עצמו הרי הור שורה עמו ולא צריך לבקש ממי

אמר לו למדנו שחוב מול על אדם לקבל פני

השכינה בכל ראש חודש ושבת ו זה הוא רבו

וכל שכן מאור העליון קדוש שהוא רשבי שכל

העולם צריכים לקבל פניו אמר רבי יצחק

אחזור עמך לרשבי ואקבל פני השכינה וטעם

אלו דברים עליונים שטעמתי לפניו זוהר כי

תבוא כה זה כן נפשי דבר נפשו של בן יוחאי

שהקדוש ברוך הוא עשה עמו ניסים והוא גוזר

והקדוש ברוך הוא מקיים הוא גוזר את אהבה

עצמית מהעולם והקדוש ברוך הוא מקיים את

רצונו להטיב לנברא והוא עתיד להיות ראש ל

הצדיקים השים בגן עדן ויקבל את פני השכינה

וייראה את הקדוש ברוך הוא ושש הצדיקים

ואמר להם בואו נשתחווה נחרה ונברח לפני

השם סנו צך שיר השירים קנז חדר רבי שמעון

שמח רבי שמעון ואמר ודאי זוהי שמחה שזכיתי

בכל אלו הדברים העליונים אמר לו אליהו רבי

פתח פיך כי דבריך כתובים

למעלה בזיר אנפין דבריי כתובים למטה

במלכות כי רבי שמעון היה מרכבה לדת זיר

אנפין ואליהו הוא סוד מלכות אשר כם

הצדיקים לפני היק ימין שהוא כתר בעולם הזה

ובעולם הבא

שכח חד רבי שמעון וכולי סמח רבי שמעון אמר

לו אליהו רבי פתח פיך וירו דבריך לפני

עתיק

ימין פתח רבי שמעון ואמר אם טוב לפני

אדוני ישאל ממנו שאלה אחת אמר לרבי

קשר שאילת

רשות בחקיקת האורות מהוא כלומר למה צריכים

הורות ת רשות כן אתה אני צריך לבקש ו למך

כאילו תסח חד רבי שומן אמר שמח רבי שמעון

ואמר אל אליהו אם טוב בעני אדוני מי ש

התחיל בדבר יגמור אותו דהיינו שלא יפסיק

מלברר הכתוב הגיד אלי שאהבה נפשי וגומר

משום שיש לי שמחה בדביר אדוני במה שהתחיל

לגמור אמר ל אליהו רבי דבריך

נחכים ומפותחים למעלה בזיר נ פין לומר אתה

מתחילה דבריי נחקקים מפותחים למטה במלכות

אני אומר אחר כך ואתה פתח פיך וירו דבריך

פירוש חידושי התורה שהצדיקים אומרים

ממשיכים אותם משורש נשמתם למעלה יפה

מאוד ורבי שמעון בן יוחי שורשו בדעת זיר

אנפין אבל כן כל החידושי התורה שלו מדת

זיר

אנפין מזיר אנפין זאת

אומרת לפי על פי הייחודיות של נשמתו הוא

גם

מגלה בעולם

ובמציאות

ובעצמו את הסודות

המיוחדים ואליהו הסוד מלכות ועל כן חידושה

התורה שלו מבחינת

מלכות זה שכתב

אליהו רבי מליך ומתקין ו מגלפים לאלה

דהינו שורשם הו למעלה בזיר אנ פין הו אמא

בקדמיתא תאמר אתה תחילה מי ד מתחקים

מגלפים לתתה במלכות אם לותר משום שהמלכות

הייא אחר הזינ פין יסדר מדרגות לגילוי תצו

אמר לה אליהו אמר לו אליהו רבי אשרך חלקך

שסטרה אדונך מאיירים לפניך כאור

השמש איזה גילוי משום זה כל אלו הדברים ש

מפיך כולם חקוקים למעלה ואני יהיה שמח

ששמעתי אותם מפיך אשרך בעולם הזה ושך

בעולם הבא סוד הדבר הזה היה תלוי לפני

המלך הקדוש שלא נתגלה לכל הצבעות

שלמעלה מיהו שגילה אותו אתה במקרא הזה זה

אתה הוא אשרך

לכך בעולם הזה ובעולם

הבא זאת אומרת כל אחד צריך להתחבר לרשבי

שבתוכו כדי לזכות לגילוי הזה של הדעת

העליון ורק דרך צד הרשבי הוא יגלה את זה

ולא בדרך

אחרת תקטו חדה רבי שמעון ואמר שמח רבי

שמעון ואמר בתחילה מטרם שנאמרו ונתגלו

דברים

אלו של שיר השירים בכיתי והייתי יצו

ואתה שני גלו דברים אלו אני שמח ואומר

אשרי חלקי שהייתי