רבי שמעון – כי קרן עור פניו

שמלכך בן חורין מה הוא בן חורין היינו

שזוף ראשו לגלות או לבאר דברים ואינו מפחד

למה כי הוא עושה את זה מטעם האמת כמישהו

בן חורין ואומר מה שרוצה ולא מפחד לא מפחד

להגיד את האמת מי הוא מלכך זהו רשבי בעל

התורה בעל החוכמה כשהיו רבי אבא והחברים

רואים את רבי שמעון היו רוצים אחריו

ואומרים אחרי השם ילכו כאריה

ישג זוהר נסו

קוף פט רבי אבא אבה רבי אבא היה הולך ללוד

פגע בו רבי זירה בר רב אמר לו הרי ראיתי

פני השכינה

ומי שרואה פני השכינה צריך ללכת ולרוץ

אחריה זה שכתוב ונדעה נרדפה לדעת את השם

וכתוב והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל

הר השם וג כי מציינת צ תורה ואני רוצה

ללכת אחרייך לללמוד מאלו הדברים הטובים

שאתם תואמים בכל יום מחדרו הקדוש של רשבי

זו הריד הרבה כמובן זה ארוח אנחנו קוראים

כט

קטן קכ אמר רבי שמן קו אמר רבי שמן ל

החברים כל המרות שהם אתם אתם החברים שבאים

להתקן בטבעת הקדושה הזו דהיינו ביג תיקוני

דקנה שמעו אני מעיד עליי שמיים עליונים ד

עליונים וארץ הקדושה עליונה עליונה שו סות

שמיים חדשים וארץ החדשה נעשים על ידי רז

דורית קנל בהקדמת ספר הזר הקדוש שאני רואה

אתה מה שלא ראה אדם מיון שעלה משה בפעם

השנייה להר סיני כי אני רואה פניי מהירים

כאור השמש החזק שתיל לצאת לרפות לעולם

שכתוב וזרחה לכם

יראה שמי שמש צדקה מרפא בכנפיה ועוד שאני

יודע שפני

עיירים

ומשה לא היה יודע ולא היה מסתכל זה שכתוב

משה לא ידע כי קרן אור פניו

יפה כן על משה רבנו נאמר קרנו פניו אבל לא

ידע אבל רשבי ממש השיג את זה

בדעת

פגוש ם משה רבנו היה סוד הדעת הפנימי

שימין שולט פה ועל כן היה סוד שושבינה ד

מלכה לפיכך לא רצה לברך את שמעון בן יעקב

בן השבטים כי השם שמעון מורה על כו שמאל

כי הוא אותיות שם

עוון יפה דהיינו אם ממשיכים החוכמה שבקו

שמאל ממעלה למטה הוא העוון הגדול דעץ הדעת

וזה סד קרן אור פניו הנאמר במשה הוא סוד

הערת חוכמה בסוד הכתוב חוכמת אדם תעיר

פניו והיינו הערת חוכמה שזה סוג של גילוי

אלוקות גבוה מאוד הנמשכת על ידי הדעת שהוא

סוד שה אבל משה עצמו לא ידע כלומר שהיה

בשליטת ימין שיקרו חסדים יפה

מאוד כטבע הדעת

הפנימית אבל רבי שמעון בן יוחאי היה מקורו

מבחינת א גבורות שהוא יסוד חגה נאיש בקו

שמאל שאל כן היה שמו שמעון כמו שמעון בן

יעקב אלא על ידי תורתו ועבודתו נתלת שזכה

לסוד הדעת בדומה למשה

עצמו ום כל זה היה הפרש ביניהם זאת אומרת

הוא השיג מדרגות גבוהות על ידי העבודה כי

משה לא ידע כי קרן ור פניו כי היה תמיד

בשליטת

החסדים

יפה

אבל רבי שמעון בן יוחאי כיוון שראשית

מקורה היה בקו שמאל אל כן ידע כי פניו

מהירים בהרת חוכמה וגם התפאר בזה כן כי זה

היה סוג מדרגתו של כף

שמאל אבל זה לא פשוט גם לכן היה לו הרבה

פצועים בדרך מדש כתוב ועוד דנה אדנה דפו

רין משה לא ידע ולא הסתכל שמשה הה בשליטת

ימין על כן לא הסתכל בערת חוכמה שלו אבל

אני מסתכל

ויודע לכן מצד העניין הזה כלפי עם ישראל

רשבי יותר

גדול מה אנחנו יכולים להבדיל בין משה

לרשבי הרי גם משה השיג את פנימיות התורה

קיבל את כל

התורה אלא

אני אני מדברים התפעלות לשמות ישראל אנחנו

באמת לא מסיגים את אור רכשי עצמו רשז תנה

אמר רבי שמעון

הסדנה למדנו אמר רבי שמעון מעיד אני עלי

את השמיים וכל אלו העומדים עלינו דהינו כל

המרכבות ומחנות המלאכים שדברים הלה שמחים

בכל

העולמות והדברים שמחים בליבי מסתתרים

ועולים בתוך פרוכת עליונה ה הפרוסה עלינו

מסתיר אותם העתיק מכל הגנוז וסתום מכל

כשהתחלתי לדבר לא ידע חברים שכל אלו

הדברים הקדושים מתעוררים כאן אשרי חלקכם

החברים שבכאן

ואשרי חלקי עם אחם בעולם הזה או בעולם הבא

כן יש הסטרה גדולה על הפנימיות לא לא

מרגישים את

האמת אבל

כשמתחילים הדיבורים ומחזיקים בהם

ומתעוררים בהם

מתחילים להתגלות הדברים עם עצמם זוהר שלח

מ תחל את רשו בוא ורה אין רשות לבני העולם

לומר דברים סתומים או

לפרשם חוץ מן המור הקדוש רבי שמעון הקדוש

ברוך הוא הסכים על

ידו משום שהדור שלו מצוין למעלה ולמטה על

כן הם מראים הדברים על ידו בגילוי ולא

יהיה דור כדור הזה שהוא שוכן בתוכו עד

שיבוא מלך המשיח יפה ובנות אמר בעל הסלם

זה סימן תד משיח שזכינו לספר הזוהר עם

פירוש הסולם וגם זכינו לארץ ישראל ובאמת

היייתה סתימה מאוד מאוד קשה בעולם אפילו

שהרי זלבה הדברים היו גנוזים באמת חושך

גדול זכינו

שרשביל הסולם א אותם ניצוצות נשמה חזרו פה

באמת כאילו היה באמת חושך גדול ברמות ממש

מפחיד כאילו העולם היה במלחמות בחשכה זמש

שלא

עצמית מעטים מאוד הצדיקים

שעבדו בפנימיות

הנדרשת לא

פשוט ק מב דבו תברה

אמרה בעוד שהיו יושבים אמרו הנה נחשך

הלילה אמר לו לרבי שמעון אך חסית קדוש ור

העולם קח ספר מתוק זה שהוא כלי שמשמים בו

כתבים וקח נר וכתוב דברים אלו כי הגיע

הזמן שלנו שיפקות כל אחד את לברוא עד חצות

לילה ואז נכנס הקדוש ברוך הוא לגן עדן

להשתעשע עם הצדיקים וכל אחד ואחד ממנו

פורח שמה ומחר נהייה אצלך משום שניתנה לנו

רשות להשלים המתנה ששלחו לך דהיינו להשלים

גילוי השדות פרחו בחר רבי שמעון

וגעה קד חיכמה כמה וכולי בתוך כך ראה רבי

שמעון כמה צורות של החברים מסביב לו אמרו

לו אל תראה בנו של יוחאי אל תראה מאור

הקדוש מאור הקדוש כתוב ושמח בשמחת רבונה

השמח בשמחת רבוך כתוב כל אלו הדברים ש כתב

כל אלו הדברים ששמע באותו

לילה ושינה

אותם והגה אותם ולא שכח דבר ונראו העיר לא

כל אותו הלילה עד שבא הבוקר כשבא הבוקר

נסע עיניו וראה אור אחד שמאיר ברקיע השפיל

עניו למטה חזר כבתחילה וראה אור ב ל הרקיע

שעיר עולה באותו עור צורת הבית ד היינו

בית המקדש כלומר שנעשה הזיווג של מלכות

בזיר אנפי מקמה ציורים ציורים

רוחניים בדמיון

האלוקי שמח רבי שמעון וכרגע נגנז אור ההוא

קפב אמרו לרב אמר לו רב מטיפת דורש לשלומך

והרי ידע שאנו שליחים אליך וכמה דברים

חדשים תניק נתחדש בתורה בלילה הזה אמר להם

בבקשה ממכם מו דבר אחד מהם אמרו ו לא

ניתנה ללנו רשות לגלותם לך בזה שבענו אליך

אלא דבר חדש אחד יש לנו אליך

אתה פתח רב מתיבתא אמרו לו פתר אמתית ואמר

וומר השם על אברהם לך לך מרצך זהו משום

שאיר בו האור באופן זה כלומר שאל קל אמר

לו הקדוש ברוך הוא לך לך משום שאור לא

יכול להעיר בו באופן אחר אלא באופן זה כי

מי שאינו זוכה במקום זה ילך ויטול עצמו

למקום אחר ויזכה שם עץ ה דולק ואור אינו

עולה ומעיר בו ינענע אותו ויעלו בו האור

ויעיר ואמרו השליחים היינו מוכנים לשמוע

המשך הדברים מרב מתיבה אבל משום שהיינו

צריכים לבוא אליך לא רצינו להתעכב שמך רבי

שמעון זוהר בלק מו התו נ ונשקו וכולי הם

באו ונשקו בחר רבי יהודה ואמר רבי שמעון

אשרי חלקך