מאמר קצג' מאת הרב"ש זצ"ל בעניין פרשת חקת מתוך "ברכת שלום על התורה"