יסודות בפנימיות התורה – זמן ומקום רוחניים בפנימיות האדם

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://www.youtube.com/channel/UCovbRZ0_1kCiFe7SEkd8ciA/join
שלום וברכה מה שלומכם אנחנו ביסודות
בלימוד פנימיות התורה פרשת ויקרא

השלמות

מהספר התורה הדממה שביניהם של הרב אדם
סיני ניתן להזמין אותו בכתובת פה למטה

בכתום קב
סטור שם נעשה

ונצליח
נקרא זמן הוא מקום רוחניים בפנימיות

האדם יסד חשוב מאוד בתפיסת האדם את חייו
הוא יחסו

לגשמיות גשמיות לענייננו היא כל
הנתפס

בתודעתנו בגבולות של זמן ומקום
גשמיים האמת

זה דבר מאוד
דק אנחנו נשתדל להסביר אותו

טוב לבינתיים נקרא היות ופירוש החושים
החיצוניים מבטאים לנו את המציאות בגדר של

זמן ומקום על כן החושים הם האיברים
המשמשים לקשר שלנו עם המציאות

הגשמית זמן ומקום כמושגים גשמיים מבטאים
את בית התפיסות הבאות זמן עבר ובעתיד מקום

מעלה מטה ימין שמאל פנים

ואחור
אוקיי זאת

אומרת הזמן הרוחני הוא שונה מאוד מהזמן
הגשמי יש זמן

ברוחניות אבל אין זמן גשמי
ברוחניות זמן זה מספר חידושי צורה רק הזמן

ברוחניות הוא אחדותי מה זאת אומרת היות
והגשמיות מייצגת את מקום הפירוד את מקום

הנפרדות כחלק מסוג של סימולציה שבאה להמן
אותנו לחבר את החלקים

מצידנו זה באמת נושא מאוד מאוד דק שהסברתי
אותו בקורס קבלה למתחיל השלימו את זה

שמה אבל הזמן הגשמי הוא נפרד כל שעה עומדת
בשעון בפני עצמה כל מקום הוא נפרד בפני

עצמו ואז בעצם זה גורם מציאות של
פירוד

שהסיבה מנותקת
מהתוצאה או מרוחקת ממנה על פי הזמן או על

פי המקום עכשיו ברוחניות הות והכל באהבה
השוואה צורה

ואחדות לאלוקות אז הזמן והמקום לא משחק
למה כי אם אני אוהב ואני מחובר אז אין משמ

למקום יותר מזה אם נחקור טיפה את הגשמיות
את ההדמיה הגשמית אז אנחנו רואים שלמשל

בחלקיקים קוונטיים רק כמשל
בלבד שהזמן שלהם

או
ה אינטראקציה שלהם מתנהלת אחרת למשל חלקיק

וונטי יכול להשפיע על חלקיק בן זוגו
בגלקסיה אחרת למה כי הקשר שם הוא

שונה אז הזמן ומקום זה דבר יחסי לדרגת
התודעה אפילו בגשמיות זה עובד ככה רק

במסגרת הגשמיות הכללית שהיא כולה זמן
ומקום

עכשיו מדוע ברוחניות אין זמן ומקום
גשמי כי זמן ומקום גשמיים זה אומר זמן

ומקום נפרדים ואם אני אגיד שברוח יש זמן
ומקום נפרדים אז זה לא רוחניות למה כי

רוחניות זה כלים שהם בהשוואת הצורה
ובחיבור למציל לכן לא יכול להיות זמן

ומקום הדר וחילוף ות תמורה ברוחני כי אם
משהו נהדר מתחלף ויש בו תמורה זה אומר

שהוא לא שלם שהוא לא מחובר על הכלל דהיינו
לבורא יתברך לאלוקות על כן לא יכול להיות

זמן ומקום
גשמיים אז מה זה כל הגשמיות הזאת שהיא

מאוד מורגשת לנו אומנם ההנאות פה לא כאלה
גבוהות לפחות כשמתרגלים אליהם אבל

הייסורים פה

מורגשים הסברנו את זה במקום המתאים

למה
אלא זה מאפשר לנו להתאמן ולתקן את הרצון

לקבל לאט
לאט לכן אין ההדר ברוחני גם

למה ברוחני יש הסתרה ברוחניות בזמן תיקון
אבל אן נהדר למה כי אם משהו נהדר זאת

אומרת שהוא לא מחובר לכלל יכול להיות דבר
שלא מחובר לאלוקות לכלל לא יכול להיות דבר

כזה למרות שפה זה די נראה לנו ככה זה
המשחק וזה נראה חזק הבורא אומן הוא עשה

סימולציה ממש ממש חזקה וקשה שזה נראה לנו
שהכל

נפרד אבל זה לא באמת
ככה יש את המשל המפורסם שלי עם ה נגיד שזה

האטום אז יש את
האלקטרון שהוא מאוד מאוד קטן שמה

בעסק אבל בגלל שהוא
פועל קרוב למהירות האור דהיינו בהשוואת

הצורה במהירות
האמונה אז למרות שהוא חלק התנועה שלו

מאפשרת לו להיות שלם מה התנועה שלו
מייצגת את זה שהוא פועל כדי להידבק

באור לכן כסימן בלבד ומשל כל החלקיקים הם
תמיד בתנועה גם גרעין האטום הוא בתנועה

אגב כן בפנים יש תנועה
מטורפת אגב רוב האטום הוא רק זה איך

אומרים אחד חלקי 100 אל אבל זה לא
נכון זה כאילו זה נכון כביכול אבל אם

נכנסים יותר פנימה אז גם האחד הזה חלקי
1000 הוא גם מתחלק כי הגרעין אטום רוב

המסה שלו זה
מה אינטראקציה שלו עם הכוח החזק המסת

מנוחה שלו היא התחלקו אותה נגיד ב-99
אז בקיצור כמעט אין חומר אם ניקח את כל

היקום נציל לו את
החלל אז בכלל לא תופס מקום אז כמובן יש

הבדל בין חלל אמוני לחלל שמייצג את
הפירוד צריך להגיד שבעל מנת לקבל החלל

מתפרש כמקום שמפריד בין הדברים אבל אם
אנחנו מחוברים בהשוואת הצורה אז בעצם החלל

יכול לחבר בינינו ולא להפריד הוא כאילו
חוט מקשר כזה ואם החלל יהיה בחינת האמונה

מבחינתנו ומהירות האמונה היא כ מהירות
האור לא מהירות האור הגשמית מהירות האור

הייתי אומר המקורית של מחשבת הבריאה שאין
בה הפרש זמן אז מלא הכל מחובר למה כי זה

שאני לא מחובר אליך זה רק בגלל הפרש הזמן
והמקום בינינו אבל אם אנחנו בהשוואת

הצורה אז הזמן לא משחק בנו אבל מה עם ה
מקום המקום כן משחק לנו

לא כל מה שאני רואה את המקום נפרד זה בגלל
הזמן אבל אם אין זמן אז הכל קרוב נגיד

כמשל אם לאור
לוקח שנייה אחת לחזור

מהירח אז הוא
קרוב אז הכל

יחסי המקום זה גם כנגד הדמיון והזמן זה
כנגד השכל

בהדמייה הגשמית והסימון זה מתפרש לנו
כ כמקום

גשמי וכזו באופן כללי המציאות גם מתחלקת
לעולם שנה

נפש עולם זה זבת הפעולה שנה זה סדר הזמנים
ונפש זה הפועלת את הכל ומתפעלת מהכל שזה

האדם לכן זה נקודה יסודית בעצם הזמן
והמקום גשמיים שאנחנו מכירים בעל הסולם

מגדיר את הזמן והמקום א בהגדרה

יפה אומר גשמיות כל המוחש
והמדומיין

שתופס זמן ומקום מכונה בשם גשמיות ככה הוא
מגדיר את זה בתלמוד 10 הספירות זאת אומרת

הגשמיות
היא בעצם כמו שהרב מגדיר באבוה המעוותת של

הרוחניות אנחנו אומרים מראה גשמית השליה
גשמית מטריקס מטריק ס עולם הצעצועים

פינוקיו כל השמות הנחמדים שלמדנו בקורס
כבלה למתחיל עכשיו בעצם הרב אמר פה

שה היות ופירוש החושים החיצוניים מבטאים
לנו את המציאות בגרים של זמן ומקום על כן

החושים הם האיברים המשמשים לנו המשמשים
לקשר שלנו עם המציאות הגשמית ומרת זה האמת

ה חושים בתודעה אבל זה כאילו מצטער לנו
כמו ב

באיברים של הגוף וזה הכל אותו משחק כמו
במטריקס עשו את זה יפה החושים זה הכלים

ברוחניות החושים זה כמו הד
בחינות החוכמה בינה תפארת מלכות וכולי שהם

האיברים שדרכם העני הכללי מפרש את המציאות
על פי סוג התודעה והמסך שלו עכשיו בגשמיות

יש לנו פחות או יותר לא לגמרי אבל פחות או
יותר חושים משותפים כי זה מאפשר את מקום

האימון הבסיסי את המטריקס לאנטר בין
הנשמות אבל

ברוחניות זה כל אחד לפי הדרגה שלו אם כי
מי שבאותו עולם כמו צדיקים אז יש להם את

אותו חוש כללי של אותו עולם למשל עולם
העשייה

הרוחני עכשיו מה זה עולם מלשון נעלם אבל
עולם או או מציאות זה מה שנמצא לי בתודעה

זה מה שאני מרגיש כי אני יכול להיות
במסיבה ולהיות בדיכאון למרות שכולם רוקדים

כיכי זה רק גירוי חיצוניות שוב הסברנו את
זה רבות בקורס קבלה למתחיל ובקליפ

המתאימים אבל המציאות החיצונית היא לא
הכלי מופת גלוי אין חיסרון בעולם קבוע

בגשמיות כלל אמנם כל החיסרון והשלמות הבוע
ברוחניות מה שאומר בעל הסולם ת הכלי הוא

בנשמה בתודעה הפנימית בעולמות הרוחניים אם
תרצו העולם הגשמי זה רק גירוי ומראה שמגרה

אותנו להתחבר לכן גם התענוגים פה חולפים כ
כי האור לא נמצא בהדמייה זה רק מגרה אותי

לפעול את הכלי הפנימי שבתוכי או את הכלי
החיצוני

שבתוכי ושם האור מתקבל למה כי הגשמיות ה
מייצגת את מקום הנפרדות הפירות והסתר היא

לא יכולה להיות מלבוש לאלוקות גם מה
שאומרים שהגשמת בשת ברוחניות וזה הסברנו

את זה במאמר גוף ונפש תראו את זה שמה או
בקורס בריאות התודעה

או מבשרי אך זה
אלוקי בהרחבה מאוד מאמר דווקא כבד למדנו

את כולו כדאי מאוד ללמוד אותו בכל אופן
ללכן היא לא יכולה לעבות מלבוש לאלוקות כי

היא נפרדת לחלוטין
יותר מזה כל הכבודה כל הגלקסיות כל הדמייה

המדהימה
הזאת זה

מדהים זה רק כדי קצת איך שהו להחזיק את
הסימן עכשיו באמת מישהו בגשמיות לא רואה

כלום באמת אנחנו השם יעזור לנו אנחנו
עברים מגששים קיר מי ולא בבחינת מי עורכי

עם עבדי ומי חרש ק מלאכי שזה מדרגה
או בשכר ואסתר משה פניו זכה לתמונת השם

יביט אל עברים כי אנחנו חודים במקבל עלמנת
לקבל אפילו הרוחני הגשמי לכן זה פיקוח נפש

ללמוד חוכמת הקבלה כמו שהחוכמה הגשמית
מפתחת את האנושות כסימן אפילו ברמה איך

לזרוע חיטה אותו דבר החוכמה הרוחנית מפתחת
את התודעה עכשיו זה לא העניין של החוכמה

זה חלק מהעניין זה אהבת חברים אהבת ישראל
תורה מצוות לימוד עשייה התנדבות שליחות

הכל ביחד הלימוד הוא חלק גדול בזה כי
לימוד זה כנגד משהו בצד האדם כמו שחייב

לאכול כדי לחיות מבחינה גשמית לא כל יום
אבל אבל צריך את ה לתחזק את

המיטוכונדריה ככה
צריך להכיל את הנפש וזה הלימוד אבל זה לא

לימוד טכני זה כאילו לימוד טכני אבל בעצם
לאט לאט לומדים את הנפש אנחנו לומדים נפש

לא לא לימוד
חיצוני גם כשלומדים את הקבלה בהתחלה זה

נראה חיצוני אבל בעצם יש שמה תזונה נפשית
אותה אנחנו רוצים היא לא נמצאת בספר הגשמי

למדנו את זה פעם בתניה הספר הגשמי רק מגרה
אותי למוחין הרוחניים

שב באבי הרוחניים שזה נקרא ספר השמיים רק
זה המראה שאני צריך כדי לגרות את זה

בקיצור אבל זה נושא
עמוק עמוק

מאוד
לכן נמשיך בכתוב אבל הייתי חייב לתת את

ההקדמה הזאת והיא לא מספיקה תראו קורס
קבלה למתחיל כי זה הנושא הכי מורכב שיש כי

כולם מערבבים אותו ומערבבים את הגשמיות עם
הרוחניות והשם זה בעיה

גדולה וגם שמבינים את זה וחשוב להבין את
זה זה רק הפתח כי כי זה לא הבנה טכנית

אנחנו צריכים להשיג את זה צי חושים
רוחניים שהם בהשוואת הצורה לאלוקות ואז הם

יכולים לתפוס מעבר לזמן ומקום כמו שדיברנו
באור צי את הרמבם שעם כלי חד פעמי אתה לא

יכול לתפוס את הבורא מה אתה רוצה
ממנו בעזרת השם הלוואי ובר חמי שמיים פתחו

לנו העניינים
מה זה

זמן אתמול פעלתי פעולה שמבחינת התודעה
הגשמית שלי אינה קיימת

היום אתמול אכלתי גלידה ונפגשתי עם חברי
מבחינת התודעה הגשמית המצב לא קיים עכשיו

אלא כזיכרון
הרצון שלי להיפגש מחר עם

חבריי או עם חברי אינו ממשות מעשיית לגבי
אלא רק תקווה עתידית האנושות מלאה בסיפורי

היסטוריה המתארים את ההתרחשויות שקרו
והינם אנו מתבקשים ללמוד מהעבר לגבי ההווה

ולתכנן את העתיד על פי מה שלמד מהעבר זו
התפיסה הגשמית כן ללמוד מההיסטוריה

זה לא שאין תפיסה
כזאת יש אבל לרוחניות זה לא עוזר זה אפילו

מקלקל למרות שקשה לקבל את זה לי לקח שנים
להבין את זה שהייתי

צעיר עכשיו אני ניתי פנט ש הפוך כאילו
בקטע תפיסת הזמן הרוחנית מעבר לתודעה

הגשמית מחשיבה את העבר והעתיד בהוויה אחת
העבר נמצא בפנימיות הפעולה כסיבה המולידה

את התוצאה ונמצאת עמה באותו זמן באותו
מעשה באותו מצב זאת אומרת זה תפיסה יותר

אחדותית אם אני אקצר כי באמת שזה נושא
עמוק אפילו אני קורא את זה

ואני לא שאני משהו אבל אני טיפה למדתי קצת
קבלה שהייתי צעיר וגם זכיתי להשתתף בהקלדה

של הספר
הזה

אבל זה נושא מאוד עמוק כי זה לא עניין
טכני חייב את ה טכניקה כדי להיכנס לזה אבל

זה לא עניין טכני אם אתה לא בהשבת הצורה
אז אתה לא יודע מה זה זמן רוחני פשוט זה

עניין נפשי כמו אהבה אתה לא יכול להסביר
מה זה זה אהבה או שאתה אוהב או שאתה לא

אוהב עכשיו הרב מגדיר תפיסת הזמן הרוחנית
מעבר לתודעה הגשמית התודעה הגשמית

הסימולציה הזמן ומקום הדרך אילוף ותמורה
מחשיבה את העבר ועתיד בהוויה אחת דהיינו

הכל מתקיים ב ובעונה אחת העבר מתקיים פה
וגם העתיד מתקיים

פה העבר נמצא בפנימיות הפעולה דינו הם לא
נפרדים הם מתקיימים תמיד כן

נהדר כסיבה מולידה את התוצאה ונמצאת עמה
באותו זמן באותו מעשה באותו מצב ואם אני

אאבד את הסיבה התמונה
הבאה אז אני אאבד את

התוצאה אפילו בגשמיות זה עובד ככה רק זה
נסתר

נגיד אבא הוליד מישהו ואבא נפטר אז כאילו
הבן ות פה אז כאילו בגשמיות זה נראה לנו

שהסיבה מתקיימת בלי התוצאה מתקיימת בלי
הסיבה ולכן אנחנו גם חושבים שיש בריאה בלי

בורא זה השורש לזה יפה אבל זה זה רק
הדמייה כי אם ניכנס יותר פנימה נראה ש

בגשמיות אם הסיבה מתבטלת גם התוצאה
מתבטלת למשל אם

המציאות האטומית הפנימית תתבטל אז גם
הגשמיות

תבטל אנחנו רואים שאפילו בגשמיות זה ובד
ככה רק זה מוסתר

יותר אגב זה נקרא חוק שימור האנרגיה יותר
מזה הם אדם מקבל היום שיש כוח אחד הוא לא

הצליח לחבר אותו לגמרי אבל הוא שואף לזה ה
הגיעו לשלושה

כוחות הכוח אינטראקציה נקרא הכוח הגרעיני
החלש כוח אלקטרומגנטי והכוח

החזק ויש את כוח המשיכה הם לא מצליחים
לחבר את כולם הצליחו

לחבר ויש את ה מה
פספסתי הכוח האינטראקציה כוח

האלקטרומגנטי הכוח
החזק הכוח

שיכה כן ארבעה כוחות

יסוד היום הצליחו
לחבר את

ה יותר בין הכוחות הם כן שואפים אבל זה רק
בגשמיות ללכן זה לא עוזר להם למצוא את ה

את הכוח האחד שממנו נבעו כל הכוחות האלה
זה באמת נקרא רצונו להטיב

לנברא
אבל לא הם לא מצליחים גם את כוח המשחה

להבין אני מניח כי המלכות תמיד עושה בעיות
קשה לחבר אותה לכלל או שצריך לקבל אותה

פשוט
באמונה יש גם דברים יפים בטבע

א כוח אנרגיה אפלה חומר אפל אנטי חומר
דברים נחמדים אבל אני לא אכנס לזה כי אז

נרצה ללמוד על זמן ומקום למרות שגם אותי
זה מעניין אבל אנחנו לומדים פה על רוחניות

בכול זא לומדים מהספר של
הרב אז נכבד אותו טוב בכל אופן אז אפילו

המדע מנסה כאילו לחבר להגיע לזמן אחד או
לכוח אחד כי הוא התפתח העולם התפתח פעם מה

שאתה רואה זה מה שקיום הם מבינים שזה לא

ככה
לכן ברוחניות הכל מתקיים באת ובעונה אחת

ומה זה אומר לנו לגבי הנפש שאם אני מאבד
את הקשר לסיבה אני אאבד את התוצאה מ צידי

מצד הכלי הרוחני
שלי זאת אומרת אם איבדתי את עירת הרוממות

אז ההשגה האלוקית תסתלק ממני כי היא קיימת
פה ועכשיו אם אתמול היה לי השגה אלוקית זה

לא עוזר לי עכשיו פה אם היא לא קיימת בי
האור הרוחני הסתלק לי גם כי כל פעם מתקנים

משהו אחר וגם כי אין הנהדר ברוחני אז אני
חייב שהסיבה תתקיים בתוצאה ובסופו של דבר

הסיבה זה יהיה הקשר שלי לבורא האמונה
השוואת הצורה תלוי מאיפה מסתכלים על זה

כן אבל בגשמיות זה לא כככה הסיבה בתוצאה
נפרדים יותר מזה ברצון לקבל הסיבה והתוצאה

נפרדים נתת לי את האור לך מפה אני לא צריך
אותך אבל לא אם זה יהיה ככה ברוחניות זה

יגרום להסתלקות הור לפרוד אפילו בגשמיות
אפילו בין בני זוג רק זה כאילו קורה יותר

לאט
כן

העתיד נמצא במצב זה כפוטנציאל של התבות כך
שהעבר העוה והעתיד קיימים כולם כאן ועכשיו

בלי הפרש
זמן דיינו זמן

גשמי שהוא זמן
המפריד ההבדל בין המצבים הור רמת וסוג

התהוותם כאשר כולם נמצאים כפרטים בתוך
ההוויה הכללית פרטיותם מתבטאת בתפקידם

הייחודי להוויה
הכללית אגב למה יש הרבה זמנים כי יש הרבה

מדרגות בהשוואת הצואה זה נקרא שנות אור גם
ב שנות מלשון שינוי

צורה ולמה צריך הרבה מקומות כי רצון לקבל
מורכב יש בו הרבה

חלקים וזה נמשך משורשים
רוחניים את צד הנקבה את צד הזכר האמת שזה

נושא עמוק
[מוזיקה]

ו זה הנושא של כל הווית
המציאות

אדם יושב וקורא ספר הוא נושם הוא חושב
השמש מירה וליבו פועם יש לנו פה מספר

פרטים פועלים באת ובנה אחת השמש האוויר
המוח הלב המחשבה כל אחד לפי פרטיותו מהווה

סיבה הבונה את המצב של האדם הקורא ספר
שוני בין כל הפרטים הוא הסיבה התומכת בעבה

הכללית הנקראת אדם קורא ספר כולם פועלים
בעת הובנה אחת ובכל זאת הם שונים הם האבים

סיבות שונות כך גם הבר הנפשי נמצא באדם
כסיבה הפועלת באדם המהווה חלק מהתוצאה של

הרגשה במצב בו האדם
נמצא אנו אמנם לא מזהים לא מרגישים את

העבר כסיבה כמציאות אך אין שום דבר שנעלם
מפעולות העבר הכל קיים כאן ועכשיו אך

כנקודת התאבות שונה לגבי המצב העכשווי שלי
כן כי הכל נרשם

בנפש האדם הוא כמו ענן לא עדיף בבחינת
עירת הרוממות ענן כבוד אבל הוא כמו ענן

קלאוד והכל נרשם שמה בתודעה שלו אם מחשב
מסכן ודיסקו קיק יכול לרשום אז מה הנשמה

לא
רושמת אך הרשמים החשובים הם הרשמים

הרוחניים בנפש
האדם

עכשיו אחד הדברים הקשים אם נלך לזמן
הפנימי רגע

הנפשי שכאילו הזמן מפריד בין הסיבה לתוצאה
אז נגיד אני עכשיו עובד ורוצה להידבק

בבורא אבל בגלל שאני בשינוי צורה מאוד ג
גדול אז כאילו הזמן ביני לבין הבורא הבורא

אני מתכוון לכפי שאנחנו תופסים את הבורא
כן לרצונו לטיב לנבר להוא הסיבה הראשונית

על עצמותו אנחנו לא מדברים והסברנו את זה
בקורס כבל ל מתחיל אני מוסיף את הדיוק הזה

כי הרבה מהבתים אז אז הבורא זה שם כללי כן
אבל לבורא לרצונו לטיב לנבראיו מה שאני

תופס אותו כ הטוב
העליון אז

הבורא

או המאציל מאוד מאוד אני כאילו מאוד מאוד
רחוק ממנו כי אני בשינוי צורה אז הזמן

מאוד מאוד רחוק בינינו כמו איזה שיט ה אלפ
שנות אור

ואז
בעצם אני סובל הרבה למה כי הזמן מפריד בין

העבודה שלי להרגשת הדבקות שלי להרגשת השכר
שלי אם הייתי מקבל את המשכורת באותו רגע

אז הייתי מבסוט אבל אז לא הייתי יכול
להתאמן על הרצון להשפיע

לכן אם האדם מתקן את עצמו ומגיע להשוואת
הצורה לפי המקום שלו ומדרגה אז בעצם הזמן

נעלם לו הוא יכול עדיין להיות בסימולציה
הגשמית זה לא משנה כי יש לה את התפקיד שלה

אבל הזמן הפנימי שלו שונה ואז בעצם הוא
עובד את הבורא מקיים מצוות ובגלל שהוא

בדבקות אז הוא מרגיש את השכר באת הפעולה
למה כי הזמן לא מפריד אבל שהוא מאוד רחוק

אז כאילו מקבל את המשכורת עוד 10 שנים ואז
הוא בסבל למה כי יש מרחק בין קבלת השכר

לעבודה אבל אם אדם בהשוואת צורה אז הוא
מבטל את הזמן המפריד ואז הוא נהנה בעת

העבודה למה כי הוא מרגיש את השכר בעת
הפעולה כי הזמן לא מפריד בין הסיבה

לתוצאה
עכשיו זה מפרי חכם אולי נוסיף יש יש נקודת

ההדר נקודת השובע פראון באמי ופירון
אנושי כן תראו את זה בפרי חכם מאמר שנקרא

חוכמת מהותה של חוכמת הנסתר בכללה ויש גם
תכתבו קבלה מעשיית בגוגל פניני החוכמה יש

איזה מאמר ישן שלי שאני זכיתי להסביר שם
את כל המאמר הזה ודווקא מאמר חזק אתם

יכולים להרכיב שמה אבל יש פראון אנושי
פירעון בהמי פירעון סיבתי

כן אולי נראה כן פירעון

כן וה זה נקרא הרגש היקר והרגש
מרוחק ככל שהתודעה הרוחנית יותר מפותחת

האדם יכול להמתין זמן יותר רחוק על
השכר וגם להעריך אותו

יותר כי באמת כמו שלא יודע בין גלקסיות או
קבוצות גלקסיות יש מרחקים גדולים אז ככה

בעולם הרוחני בתודעת האדם בדרגות מאוד
גבוהות לפעמים המדבר הוא קצת ארוך כמובן

על ידי עבודה פנימית אפשר למהר אותו כמו
שאמרנו הזמן זה יחסי אבל ככל שאדם יותר

מפותח הוא כאילו יכול לצפות לשכר מרוחק
יותר אבל גם להרגיש את היקר שלו עכשיו אדם

שהוא לא מפותח רוחנית הוא רק יודע לחכות
לבמבה או כמו תינוק שרוצה באותו רגע הוא

לא יודע יותר זה החוכמה הרוחנית לאט לאט
מפתחת את

האדם ויש לו את היכולת להמתין הרבה בזמן
העבודה כן כי אחרי שהוא עשה את זה אז הוא

מרגיש את השכר אבל להמתין הרבה בשביל
דברים גדולים בשביל דברים רוחניים מביא

משל בעל הסולם שיש כאלה פועלי בניין
מקבלים את השכר באותו יום ויש כאלה עובדים

שבע שנים 10 שנים לומדים סליחה והם לא
מקבלים את השכר באותו רגע אבל ברור שהשכר

שלה יותר גדול זה גם אחד הסיבות ש בדור
הזה התרבו בעלי ההמצאות כי הרצון לקבל

מפותח מאוד אז הוא גם מצד
ה רצון להשפיע שבו הרגש היקר אומנם על

גשמיות אבל זה התחלה טובה ואז הם יכולים
לעבוד לטווחים גדולים ולכן הגיעו לכל

ההמצאות הגבוהות האלה בין היתר יתרבו בעלי
ההמצאות כי הרצון לקבל תפתח אבל חלק

מההתפתחות שלו זה גם שבחינת הרצון להשפיע
שבו מתפתח דהיינו גם הרצון להשפיע בעל מנת

לקבל כן דהיינו היכולת שלו
לעבוד לטווחים גדולים בשביל דברים יותר

גדולים כמו שרואים את כל הטכנולוגיה את כל

הדברים אומר

הרב בהסתכלות גשמית מה שהיה איננו
בהסתכלות רוחנית אין ההדר כי אם יש

ההדר אם כי הוא אומר שיש דברים שהם
כשחקנים

יחשבו נכון
אמרנו ברוחניות איין עדר בגשמיות יש עדר

אבל יש גם את העניין של הרשעים שמצטרפים
לצדיקים אבל באופן

כללי כתוב גם לא ניגל ריק ולא נלד לבעלה
בגשמיות יש הדר אבל חלק מהעדר שלה הוא טוב

כי הוא מרר אותנו לבוא למקום שאין בו הדר
ויש גם דברים שהם תמכו ברוחניות שאין בהם

ההדר וזה נושא דק ביותר אנחנו לא יכולים
להיכנס לזה

פה זה נושא של כל הווית המציאות ואני
בעצמי לא בקי בו אבל אני כן יכול

להגיד שאין הנהדר ברוחני היות והרוחניות
מייצגת את הכלים שהם בהשוואת הצורה למה

הציל ובדבקות איתו לכן לא יכול להיות ההדר
כי אם יש בהם ההדר זה אומר שהם נפרדים

מהבורא ואם נפרדים מהבורא הם לא קיימים הם
לא שלמים ללכן לא יכול להיות ההדר

ברוחניות שהיא מייצגת את הכלים האלוקיים
המתוקנים השלמים שהם בהשוואת הצורה למציל

אבל בגשמיות יכול להיות לגמרי הדר כי זה
בא לייצג את ההפך כדי לאפשר לנו מקום

אימון זה דבר דק מאוד מה זה מקום כל עצם
בגשמיות תופס מקום אחר במרחב מדידת העצם

נעה בערכים הבונים את המרחב הגשמי ערכים
אלו בגשמיות נקראים מעלה מטה ימין שמאל

פנים אחור מושגים אלו הם ענפים של מצבים
רוחניים המתארים את המרחב הנפשי של האדם

אולי הייתי אומר ככה באופן כללי שהמקום זה
כמו החומר

והזמן זה כמו הצורה כמובן שאני אומר חומר
אני לא מתכוון לחומר בלי צורה יש את הצורה

הבלעה בחומר ויש את הצורה כמו שהרב קורא
לזה שמחוץ

לחומר מחוץ
לחומר צריך להגיד מה זה מחוץ לחומר אני

יודע מה זה מחוץ לחומר זה שם הושאל צריך
להבין את הרעיון מחוץ הכוונה לחומר לחומר

העצמי הצורה המתחברת זה הרב מתכוון יש לו
את המשל של הצורה מחוץ לחומר אבל מה יש

צורה מחוץ לחומר הרי כתוב במבוא לספר
הזוהר שאין השגה ב השפה היא שפה קצרה צריך

גם להבין את הרב הוא מדבר בלשון
קצרה אז אולי אני טיפה יחדת שמחוץ לחומר

הכוונה מחוץ לחומר העצמי כמו הצורה כמו
שיש את החלל שבתוכי הגבול בי ויש את החלל

המשותף אז החלל המשותף הוא הצורה שמעבר
לחומר

וכל וזה יהיה הזמן הרוחני מבחינתי כמו
שאני מבין את זה אל תקחו את זה ב-100 א

99% כי כי זה הגדרות
דקות

ו אבל צריך להגיד שזה ככה אז לכן צריך גם
את המקום כי הוא מייצג את

החומרים והזמן זה הצורה זה כמו שכל ורגש
וו דמיון שהוא ביניהם וזה מסתדר העסק

שמאל ימין זה כנגד המרחב כנגד הבחינות ככה
המציאות בנוייה

הופלה כאשר הכיסא שלי עומד במקום מסוים
הכיסא שלך לא יכול לעמוד שם

הופלה כאשר אני אומר שאני בתל אביב אז אני
לא בירושלים אם אומר שירושלים ותל אביב זה

במקום אחד זה היסטוריית התפיסה הגשמית כן
כי היא תפיסה של

ההדר חשבו על ההבדל בין מוצק לגז האוויר
למשל נתפס ביחס לאבן כנדר ממקום מסוים אלא

שנמצא בכל מקום מובן שגם האוויר תופס מקום
מסוים אך רק לצורך המחשה יפה את היחס בין

מקום רוחני לגשמי ניתן להבין דרך ההבדל
בין גז למוצק כן היות והגז זה חומר יותר

זח אז יותר קל בו לראות את
הדמיון

הרוחני לזה שהוא תופס פחות מקום ואם נלך
יותר רחוק אז המשל עם האטום ש האלקטרון

כמעט לא תופס מקום בכלל הוא כל כך קטן אבל
בגלל התנועה שלו יש לו

ממשות כי נקודה אין לה

שיעור כדי ללמוד על רוחניות טוב להסתכל על
נפש האדם היות והיא הסימן והענף הקרוב

יותר
לרוחניות למשל הכוח הרגשי יכול לתת לנו את

ההבנה של מה הוא חוסר מקום אני יכול
להרגיש את ירושלים גם כאשר הגוף בתל אביב

הופלה אני יכול לחשוב על ארצות בברית כאשר
אני הגוף הגשמי שלי בברית

המועצות משמע שהמחשבה אינה מוגבלת במקום
גשמי אגב אם אדם חושב על תמונה מסוימת או

מסתכל עליה זה מצייר לו את אותו מקום במוח
או אם הוא חשב שאריה רודף אחריו אז הוא

פחד אנחנו רואים שהכל בנפש בסוף רק השאלה
איך לשחק עם הגירוי צדיקים אגב יכולים לא

אנחנו זה יהיה שקר א צדיקים יכולים להפעיל
את הגירוי הזה גם אפילו בלי הגשמיות בלל

או אם
נדייק לשעתו

לפחות אבל אנחנו דווקא בכלל לא יכולים
אנחנו חיייבים לשלב את שניהם ומי שלא זה

פוגע בו מאוד והוא מזייף גדול ובפרט בתורה
ומצוות אני יכול לחשוב גם ל ארצות הברית

ועל ברית המועצות בתובנה אחת הן תופסות
מקום אחד במחשבתי בכלל ה נקרא ארצות זאת

אומרת אם אני יכול להרגיש את ירושלים
מבחינה

פנימית אז אני מגיע רשים הרבה ותר מהר
ממטוס אגב ירושלים זה לא ירושלים הגשמית

זה דרגת
תודעה מה שכתוב בספרים קפיצת הדרך עשו אז

לא הייתי לוקח את זה לגשמיות ממש לא אלא
בתודה הוא קפץ לירושלים אז נקרא שהוא

בירושלים אז לא חייב להתבטא בגוף הגשמי
שלו כמו שכולם מתלהבים להסביר אין לזה

משמעות בכלל אם אני בתודעת ירושלים רושלים
ואם אני בירושלים פיזית ואני לא בתודעת

ירושלים אז אני לא בירושלים עם כל הכבוד
אני כן מצד המדרגה הכללית

הופלה יוצא שהתפיסה הגשמית של מקום מכריחה
אותי להגדיר סביבה של אותו עצם הנתפסת

בחוש המישוש שלי המודד מקום כן היא מכריחה
אותי להגדיר

פסל התפיסה של זמן ומקום היא המגדירה את
התפיסה הגשמית כן זה בעצם סוג של תודעה

שתמונה
בנו המוח עובד אפילו דרך זה הכ כל התודעה

ממנה נובעות עוד סוגי תפיסות המקבע
המקובעת בתפיסה הגשמית כמו למשל תנועה

העדר ו
תמורה המקום מבחינה רוחנית הוא תפיסה של

נפש האדם במרחב הנפשי שלו בערכים של חשוב
ולא חשוב המתארים מצב של פנים ואחור של

קבלה והשפעה מתארים עצבים של מעלה ומטה של
אמונה ומדע מתארים עצבים של ימין ושמאל

וכמובן השילובים בין כל המצבים
והמכללות את את זיהוי המקום של האובייקט

הנבדק כמו שאני חוקר חומר ב הגשמיות פה
זזה לנו כמו שאני חוקר חומר בגשמיות אז

אותו דבר בנפש יש את כל החלקים האלה
והערכים

האלה לשמה צריך את
הגשמיות היות והרוחניות היא נצחית על כן

הגשמיות הינה רק אשליה או בלשון חזל עולם
חולף הגשמיות היא סוג של תודעה שמתקיימת

כדי להמן אותנו לשכלול
הרוחניות שכלול הרוחניות

מתבטא בשינוי הצורה של הסיבות היוצרות את
התוצאה השינוי מתבטא בצורה

שונה של אותו חומר

רוחני אז הגשמיות היא סימולציה לגרות
ולעורר אותנו להתאמן על התודעה הרוחנית

בחלקים ובאופן נכון לאט לאט מתוך שותפות
גם וד ואני מחבר את

הפאזל או אני שותף לחיבור
הפאזל שכלול הרוחניות מתבטא בשינוי הצורה

של הסיבות דהיינו שאני מעלה אותם להשוואת
הצורה

לאלוקות כמו למשל שאני מגדיל את האהבה
שבתוכי אני יכול לתת לאשתי את אותו פרח

מלשון פרח מטה הארון או רפח
ניצוצין אבל אם אני מכניס בפנים נפש של

אהבה זה פרח אחר לגמרי אני יכול לקיים אלף
תאוות משכב בשרים בלי אהבה או אחת עם אהבה

שזה פי מיליון

מכולן השינוי מתבטא בצורה שונה של אותו
חומר

רוחני כל הפעילות של האדם בגשמיות באהה
כדי לשנות את הצורה הרוחנית שלו מהצורה של

אנוכיות לצורה של
השפעה כל השינוי מתבטא רק בשינוי היחס בין

הסיבות
לתוצאות בשוני בין אמצעי למטרה במצב

המקולקל הפרט ומטרה
והכלל הוא

אמצעי

יפה לאורה סימון עם הטוש ולא עם
[מוזיקה]

היתוש במצב המקולקל הפרט הוא המטרה והכלל
הוא האמצעי דהיינו הרצון לקבל הוא המטרה

וה השפעה היא אמצעי כדי להזין את הרצון
לקבל עכשיו זה מפריד מה המאצי להות בשינוי

תצורה לכלים האלוקיים
במצב המתוקן הסדר הוא מתהפך הפרט הוא

אמצעי והכלל הו מטרה הוא
התוצאה ויש בזה הרבה הרבה

מדרגות מהיא פעולה גשמית ראוייה הגשמיות
היא אמצעי לעורר את הרוחניות של האדם

שבאדם לעורר לגרות אין שום מטרה גשמית
העומדת בפני עצמה לא כסף לא כבוד לא תאוה

לא גדילה לא ממשלה לא יופי לא יחוס למה כי
זה חולף תבנה 70 בניינים מה זה עוזר לך

בקבר
אלא כאמור כל הגשמיות היא רק גירוי לפעולה

רוחנית אבל מה שזה עורר ב ברוחניות א זה
לא נהדר היות והרוחניות היא בהשוואת הצורה

על המציל אז היא לא נהדרת כמו הגשמיות
שהיא רכבת היות והיא פירוד

חולף היכן שהשמות כל הגשמיות היא גירוי
לפעולה רוחנית יופי זה גם דורש סימון עם

תוש ולא עם היתוש בבחינת ואיתו שלו הסו
היכן ש הגשמיות נותנת לגירוי לפעולה

רוחנית ראוייה המובילה אותי
לתכלית לשנות את צורתי להיות פרט הפועל

למען הכלל היא פעולה גשמית ראוייה בלשון
בדיחות כמו שאמרתי יש מטריקס ס ויש

אמטריקס
הפ מטריקס ס זה שאני משתמש בגשמיות לעצמי

ואז איבדתי לגמרי הכל
ואמת ריקס שאני משתמש בגשמיות כדי לגרות

את הרוחניות אבל את התוצאה אני רוצה
ברוחניות איך צריך להתייחס לגשמיות

הגשמיות משולה לסימולציה של מטוס בה הטייס
צריך ללמוד לטוס כל פעולה בסימולציה זו

המכשירה את האדם להיות טייס היא פעולה
נכונה כל פעולה שנה מכשירה אותה לכך היא

פעולה שגוייה שערי תכלית הסימולציה הכשרת
האדם להיות טייס תכלית הגשמיות להכשיר את

האדם להיות אדם להיות בעל כלי השפעה לקבלת
האור האלוקי להיות אדם מאמין והלוואי

ונזכה תתפללו עליי כל המתפלל על חברו נענה
תחילה עכשיו יש פה שאלות של הרב אנחנו לא

ניכנס להם זה תקנו את הספר תקראו לבד או
תראו ב מודעות

שבועת אני כן אקרא את
הסיכום אם כי הו לא מתייחס באופן ישיר כי

לא למדנו את
השאלות אבל לא

ורא קחו את זה כהכנה ל הלימוד העצמי שלכם
הופלה מיקרופון מדויק אני צריך להתכונן כל

הזמן עבודת הקורבנות היא עבודת האדם המבקש
לשנות את צורתו מאותו אדם אנוכי אגואיסטי

לאדם אוהב השם זה קשור לזמן הרוחני
שדיברנו בו הקורבן צריך להיות מהאמצע

שנועד לשרת את המטרה הדומם צומ חי שבאדם
הם האמצעי האדם שבאדם הוא המטרה כאשר אדם

מקריב כדי להיות בהמה יותר טובה אינו עושה
את עבודת הקורבנות

ויתרה מכך חוטה בשפחה כי תירש גבירתה ד
שהוא מקריב בשביל הרצון לקבל השם ישמור זה

קורבן בזוי כאשר אדם מקריב כדי להיות בהמה
יותר טובה הלא עושה את עבודת הקורבנות

ויתרה מכך הוא חוטא בשפחה כי תירש
גבירתה נתפלל ונקווה שכל אחד מאיתנו יקבל

את העצמות נפש יהודית כדי שיקריב את עצמו
באהבה כדי לזכות באהבת השם רק בעבודה

משותפת בקיבוץ חברים אפשר לייצר את הכוח
שאנו הכוח המשותף כדי להקריב את עצמנו ישה

להשם אם לשם נכוון עבודתנו אז בעזרת השם
יבנה בית המקדש במרה בימינו

אמן אמן יהי רצון שנקבל כוחות ק בפנימיות
מעבר לזמן ומקום נעשה את העבודה הצרחת

נדבק במציל נשמח בשמחה של מצווה ונעלה
מעלה מעלה אמן תודה רבה בשורות טובות