יסודות בפנימיות התורה – מהי מחלוקת ומהו שלום בעבודת האדם

שלום ברכה מה
שלומכם אנחנו בלימוד יסודות בפנימיות

התורה
מהספר מועדי התורה אדם או מה

שביניהם נקרא ונסביר
פרשת

שלח עמוד
303

יש מבצע לספר לחודש

להזמין יסודות בלימוד פנימיות
התורה ההבדל בין עבודה פנימית להתרגשות

הלב כדי לראות פרשה זו או כל פרשה אחרת
בפנימיות עלינו לסגל לעצמנו דרך הסתכלות

זו עד כדי שנוכל לראות בכל פרט סימן דרך
לעבודה פנימית

בתוכנו עבודה פנימית הנה עבודה באדם עובד
על כוונת הלב ולא רק על המעשה

הגופני כן זאת אומרת זה הבדל שמיים וארץ
יש את הפעולה

החיצונית
שהתפלג מאוד מאוד מינימלית כש נעשת בלי

כוונה פנימית ובכוונה הפנימית יש המון
המון המון המון מדרגות ועיקר ההתקדמות היא

בכוונה הפנימית מעשה המצווה עצמו הוא רק
גירוי אז קיימתי 100 מצוות היינו פה 150

גלגולים קיימנו את אותם מצוות כל הזמן
אפילו התגרשתם בגלגול הקודם יש כאלה לא

עלינו מתגרשים כמה פעמים באותו גלגול גם
אפילו מצוות גירושין לא שיש מצווה כזאת

אבל אבל לא שצריך לחפש אותה אבל כתוב ונתן
ב גת קריטו

אז אפילו את זה מתוך 150 גלגולים שהייתם
פה במקרה הטוב יצא לכם לקיים אז למה אנחנו

חוזרים כל הזמן בגלגול כי המעשה של המצוות
הוא לא העניין הוא רק

אמצעי לכוונת הלב לכוונת תודעת הלב
ו כמובן חייב את המעשה בלי המעשה לא

מתחילים אבל הוא רק אמצעי
האם עבודה פנימית ה התרגשות הלב יש אנטים

לבלבל בין רגשנות לעבודה פנימית כי רגשנות
זה משהו מזדמן זה לא בהכרח

אמיתי איך אומרים אהבה ממבט ראשון גירושין
ממבט שני כבדיחה כן כאשר אדם עושה עבודה

פנימית עליו לקבל תמורה עבור עבודתו הוא
שכתוב שהתורה נקראת

עסק למה עסק כמו עסק שאדם משקיע בו את
נפשו את דמו ואת גופו

אז ככה זאת אומרת צריך לעשות בתורה
וכשבאים לעבוד באמת בפנימיות או כדי לתאר

את הרצון לקבל העסק הוא כבד
ביותר בעסק זה הרווח המצופה יכול להיות

מורה חיצונית או תמורה
פנימית ולא חסרים תמורות חיצוניות שאנחנו

מבקשים מהתורה תגיד תיקון חצות כי זה
תסגור על זה דירה טובה תעשה עמדת תפילין

לפרי באטן ועוד המון המון דברים
אבל אז אנחנו מפספסים את העניין למה כי

אנחנו עושים מעשה חיצוני כדי לקבל תמורה
חיצונית אחרת אזה בכלל הפוך מהמטרה של

התורה אז לנשים וקטנים מותר קצת אבל לא
לכל

החיים צריך להיזהר

מזה בעסק זה הרווח המצופה יכול להיות
תמורה חיצונית או תמורה פנימית בעבודה

הפנימית אנו מבקשים שהתמורה תהיה שינוי
כוונת

הלב ישנה התרגשות זה לא מכריח את שינוי
הלב לכיוון

הרצוי כן כי ההתרגשות זה התלהבות בתוך
הדעת אבל היא גם חולפת באותו

אופן אז אנחנו מודדים את זה על אווירת נפש
כללית הרבה יותר עמוקה ולא על התרגשות

רגעית זה בסדר שיהיה מדי פעם התרגשויות
אבל אסור שזה יהיה המדד כי התרגשויות האלה

הם באות ופות אחר כך ואז האדם עף איתם ואז
הוא במדבר גדול כשאין לו התרגשות והוא לא

יכול לעבוד בכלל וצריך להיזהר מזה ראוי
לשים לב שהרצון לשינוי פנימי אילא אומר

שלא צריך לעשות עבודה
חיצונית אלא שהעבודה החיצונית הנה אמצעי

לשינוי
הפנימי יש שטועים

לחשוב ששינוי פנימי נעשה על ידי מדיטציה
או תפילה אכן הדבר

כך המעשה מכין את האפשרות להתפלל כראוי
מכין את האדם להתכוון למקום הנכון המעשה

צר חשיבות לדבר
נרצה כן האריזל אומר ש אל להתפלל לפני

שהראה מעשה
תחילה המעשה זה מראה את ההשתדלות שלי בדבר

את העבודה שלי את הסביבת עבודה אבל כמובן
בתוך זה צריך להטמין את הכוונה

הפנימית
הפרטים שאליהם ניתן לרדת במחשבה ייחודית

זו הם רבים
ומגוונים וכל אחד כאה דמיינו

הפורה תוך שמירה על כללים ברורים של דרך
הסתכלות

זו שאותם לומדים
להכיר אחד מחסידיו של הרבש תיטה את בית

הכנסת עבר לידו הרבש
ושאלו בכאן תמימות כאשר אדם רוצה לנקות את

החדר האם עליו למשוך את הלכלוך אליו או
אדם רוצה לנקות את חדרי

ליבו האם צריך הוא לגלות את הלכלוך קים
בליבו או שמה לזרוק ממנו והלאה כל לכלוך

זאת אומרת שאני מטטא האם הני מתתה את
הלכלוך לבחוץ קדימה או אליי מושך אותו

אליי לפי דרך האמת המוב במשנתו של הרבש אם
אין יצר הרע איך תהיה תורת תבלין דהיינו

אם לא גיליתי את היצר הרע ועוד שה לאדם
לתת את הדעת לדרך עבודה אפילו על פרטים

כאלה המהוים תנועה

יומיומית דוגמה קטנה זו יכולה להמחיש עד
לאיזה נימי מעשה יכולה להגיע צורת מחשבה

זו של עבודה פנימית אם אדם מסתכל באופן
הזה כל עולמו ישתנה יוכלו לראות עבודה

פנימית ולא רק שכר חיצוני יוכלו לחפש אמת
ולא רק עוצמה

יוכלו לצאת מהאגו
שלו הפירוש שלו לנראה דרך הושו יקבל גוון

אחר הוא השינוי הנצרך לאדם ולא חיפוש אחרי
ריית מלאכים וקסמים

למיניהם כן הרבה מחפשים סגולות מהתורה
אורות

דמיונות כוחות למת ה צריך לחפש דבקות בהשם
אבל האדם ייראה שהוא רוצה להידבק ברצון

לקבל כשהוא יבדוק את עצמו באמת או יפה
גילית שיש לך יצר הרע עכשיו צריך תורה

תבלין הנה עוד יסוד חשוב מאוד בעבודת האדם
בפנימיותו כייצד מגלה האדם את עצמו

האמיתי נביא בקצרה משל מדבר הרבש ה מדודים
בדיוק נפשי של עבודת האדם הקולע אל

הסערה הלא ידוע שלכל מדרגה מדרגה יש בחינה
אמצעית הנכללת מבית הבחינות יחד בו בן

דומם לצומח יש אמצעי בשם
אלמוגים בין צומח לחי יש עדני השדה שהם

בעלי חיים הקשורים בטבור לארץ ויונקים
משם ובין החיל המדבר יש

כוף מהוא אמצעי בין אמת
לשקר מהי הנקודה שנכללת מבית הבחינות

יחד
היות ובית בחינות הם כמו בית הפכים אז

צריך משהו ממוצע שגשר ביניהם כי הם הפכים
איך הם יכלו

להתחבר אומר פה הרב כדי לענות על שאלה זו
נבאר כלל נוסף דבר גדול ניתן לראות בנקל

דבר קטן בקושי רב על כן כאשר האדם עוסק
בשקר קטן אין הוא מסוגל לראות את האמת

שהוא הולך בדרך של שקר שהרי השקר שלו קטן
אלא שהוא אומר שהוא הולך בדרך של אמת ואין

שקר גדול
מזה מה שאין כן בזמן שאדם רכש לו הרבה

שקרים שקרים גדולים בזמן שמסתכל על עצמו
יוכל כבר לראות את השקר שבתוכו כי הוא שקר

גדול כפי שאמרנו דבר גדול ניתן לראות בנקל
נמצא שאם הולך בדרך של שקר כבר רואה המזהה

את מצבו האמיתי מה זה השקר הלא לשמה כי
הוא רוצה שקר במקום קשר במקום דבקות עוד

נציין ששקר
גדול ושקר קטן תלויים בהתייחסותו של

האדם לאדם
קטן גם שקר

גדול נחשב
לקטן מה שאיין כן לאדם גדול גם שקר קטן

נחשב לגדול והכל לפי
החשיבות נמצא שהנקודה האמצעית בין אמת

לשקר היא נקודת האמת
שאני הולך בדרך

השקר זהו המגשר האמיתי בין שקר לאמת בין
מציאות של אדם הנמצא בחוסר אמת בדרך תומא

לבין דרך קדושה דהיינו אם האדם לא מגיע
להכרה אמיתית שהוא הולך בדרך של

שקר לעולם לא יוכל להגיע לאמת כי זה
האמצעי האמיתי שבין אמת לשקר ואם נדייק

יותר זהו אמצעי שבין שקר לאמת היות ואנו
נמצאים במקום של שקר ורוצים להגיע

לאמת

נקודה כן אז אומר לנו פה
הרב

שהדרך בין האמת לשקר היא לדעת שאני בשקר
מה השקר שאני עובד שללא לשמה שאני עובד

בחיצוניות אבל זה גילוי גדול זה נקרא הכרת
הרע הכרת הרע סו מרע עשה טוב בקש שלום

ורדפהו זה בזיווג
דהכאה עכשיו הכרת הרעה זה שלב מאוד קשה

אבל זה השלב העיקרי בעל הסלם אומר שהדעת
ניתנה כדי להביא בנו חוש קרת הרע וצריך

הרבה הרבה התפתחות אפילו רואים בגשמיות
כמה פראות עברנו וכמה דברים עוד לפני 100

שנה היה מלחמת עולם
ראשונה דברים קשים פראות מלחמת עולם שנייה

אחר
כך ועדיין עכשיו לא לגמרי

התפתחו ו השתננו לחלוטין במא השנה האלה כל
קשור לעם ישראל גם שהיה צריך לשוב ארצה

אבל איזה פראות קשות
היה האנושות התפתחה הגיעה לטיפה הקרת הרע

בחיצוניות זה מדרגה מאוד נמוכה ביחס
לרוחניות אבל לאנושות הבהמית זה מדרגה

גבוהה פעם היו שוחטים בני אנשים
ברחוב מישהו בשבט היה שוחט שבט שלם הולך

לאכול עם הבן בן שלו אחר כך העולם במקום
אחר ירדו כללים חדשים לעולם התודעה אחרת

זה עניין של

התפתחות אז הכרת הרע זה דבר חשוב אבל זה
מאוד קשה איך אומר הבעל שם טוב כ שדרך

הטוב עשה טוב מגלים את הרע אבל מה הכוונה
שאדם פועל טוב שזה את התורה אם הרע לו כמה

כמה הוא רע

הופלה

לכן זה דבר קריטי הקרת הרע עיקר התורה
ומצוות וזה נקודה מאוד מאוד

יסודית בהתחלה הם נקראים תרג
עיטין והרג עיטין התפקיד שלהם לתאר את

הרצון

לקבל אבל אני צריך לעשות אותם עם הכוונה
שאני רוצה לתאר את הרצון לקבל אבל בדרך כל

בדרך כלל האדם ניגש למצוות שעושה אותם כדי
לקבל שכר כדי לקבל תמורה אז האווירה

פנימיות העבודה הפנימית מגלה לנו את הרע
הזה ולאט לאט אנחנו מתחילים לכוון לדבר

אחר למה כי אנחנו רואים ש אין ברירה כאשר
אנחנו מכווננים בעל מנת לקבל מי שעובד

בדרך האמת כוח הדין פועל
עליו והוא פתאום רואה שזה רק מרחיק

אותו לכן אתה יטין הם בעיקר יטין כשאני
עושה אותם כדי לתאר את הרצון

לקבל אבל אז זה עבודה מאוד קשה כי זה הפוך
מטבע האדם אז בסדר מתחילים לעבוד לאט לאט

ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול אבל זה
עבודה זה לא פשוט

בכלל אבל זה התיקון
הנצרך ואז כשהוא מתאר את הרצון לקבל ויש

בזה המון מדרגות כי הרצון שהבורא ברא זה
קצת מצחיק או עצוב א אבל זה לא הרצון

הגשמי שאנחנו מכירים שהוא קטנטן זה פירורי
פירורים אבל מאמנים אותנו

בצעצועים עד שניהיה ראויים לעבוד על דברים
אמיתיים אז האמצעי בין

הרוחניות בין הגשמיות הרוחניות זה צעצועים
אמיתיים איך אומר הרבש שנתרגל לכוון בעל

מנת להשפיע
בצעצועים למה היות וביחס לאור האלוקי שהוא

מעבר לזמן ומקום היות והכלים שם הם
בהשוואת הצורה לאלוקות והכלים הגשמיים שהם

מייצגים את הנפרדות והפרטיות הם בזמן
ומקום דרך אילוף תמורה ללכן הם כל כך

קטנים נמוכים היות והם בנפרדות מהאלופות
אבל דרך זה אני יכול להתחיל להתאמן ולקנות

אמונה ולתאר אותם וזה באמת האמצעי מה
האמצעי בין הגשמיות לרוחניות הגיטין

ד
צעצוים אני מתאמן בהם

וכאשר האדם יהיה במדרגה אחרי הטהרה אז הוא
עובר לטרק

פיקודיים שמה בכל מצווה יש את האור המיוחד
בה כמו של שניצל יש תעם של שניצל ולקפה

תעם של קפה אז אותו דבר בכל מצווה בתפילין
בציצית היא מגרה אור רוחני אחר בתודעת

האדם אבל בהתחלה האדם לא מרגיש המצוות
מרגישות אותו דבר באופן כללי שלא מרגישות

כלום או שהוא חוזר בתשובה או בבר מצווה
יכול להיות שהוא מרגיש טיפה בכללי ואחרי

זה זה
מסתלק כי הוא כמו בחינת דומם אז דומם זה

תנועה כללית הוא לא מרגיש שום את הפרטים
ככל שהוא עולה בדרגה הרוחנית בתודעה

הרוחנית אז הוא יודע לפרש מהמצווה
החיצונית את היערה הפנימית שנמצאת בה אבל

עד שהוא לא מזכך את עצמו לא נותנים לו כי
אם את הגשמיות הוא בולה על הרצון לקבל אם

הוא הבלה גם את הרוחניות לרצון לקבל הוא
יעבוד הוא אף פעם לא

יתקן
אז שמירה הבורא מאוד מחמיר בדבר הזה כתוב

אל קנה ונוקם הוא מאוד נוקם ונותר על
העניין של הכוונה בעל מנת להשפיע כי זה

התיקון
הנצרך אבל זה גם מאוד מאוד

קשה אבל זה העבודה שבאנו

לעשות זה עולם העבודה פה לא באנו לפה
לנפוש יותר

מדי
עכשיו

נקרא אני קורא רק את היסודות אתם יכולים
לקנות את הספר ולראות את השאלות או לראות

את שיעור מודעות שבועית של הרב שהוא נוגע
בחלק

מהנקודות אבל אני כן אקרא את

הסיכום סיכום אמונת האדם בבורא מחייבת
אותו להאמין שיכולו להגיע לרום

המעלות לשיא ההצלחה נקודת המשיחיות שבו
דוחפת אותו לכך משיחיות זה גדלות ההשגה

האלוקית דיינו יהושע בינון משבת אפרים בן
יוסף שהוא שורש משיח בן יוסף וכלו בן

יפונה משבת יהודה שהוא שורש משיח בן דוד
דוחפים את האדם להאמין שניתן להגיע לשלמות

וא לו לאדם לבוא לייאוש
כלל כי בדעת הוא רואה יאוש גדול אז בכוונה

ככה כי אחרת הוא לא יוכל לתקן הוא יעשה את
זה בשביל הרצון לקבל אם הוא יראה את ה את

ההערה על אדם להלי להשליך נקודה זו גם על
מקרים פרטיים בחיים על אדם להסתכל על

המקרים כמשי מות פרטיות שבות הסגן בדרך
לשלמות

האמיתית אם האדם מתייחס לעצמו

ככזה אם הולך באמונת השם לביצוען של
משמותיו הצלחותיו גדולות לאין שיעור אך

הנקודה החשובה והאמיתית היא להביא
שכאשר האדם לא הולך עם אמונה זו כופר הוא

בעיקר ועתיד הוא חס ושלום להישאר במדבר
רוחני עד שידע שוב להעמיד את עצמו

ולהיוולד מחדש לחקירה ה מחודשת של
פנימיותו כדי שיגיע בעזרת השם להכרת האמת

שהוא חי בתוך שקר לפעמים צריך הרבה הרבה
הרבה זיכוים כדי להבין את

זה בעזרת השם יצא את כולנו בדרך של אמונה
אמיתית בבורא עולם

ב ביטחון ללא פחד ומורה תוך התבוננות
מתמדת למטרה שהיא דבקות בבורא לא דבקות

בדבר חולף אלא הדבקות בבורא
עולם בנצח נצחים וכל הנדבק בנצח הוא המנצח

וכל הנדבק בזמני הוא מפסיד הזמני נגיש
יותר או מהיר יותר אבל גם נפסד באותו אופן

נצחי הוא דורש יגיעה דורש עבודה אבל כנגד
זה הוא גם נשמר לאורך

זמן ולוואי ונזכה כולנו לומר ניצחנו וננצח
גמרנו ונגמור במהרה בימינו אמן אז אוקיי

היסוד שהרב פה נתן
לנו היה הבדל בין עבודה פנימית להתרגשות

הלב ו שעבודה פנימית זה לא בהכרח התרגשות
לב

חיצונית והאמצעי בין אמת לשקר היא לדעת
שאני בשקר לכן אם התורה מגלה לאדם

כמה הוא רחוק בהתחלה והיא מגלה לו זה
התפקיד שלה וזה לא קל שלא

יבהל
שיבין שזה דרך התיקון ו באמת הפוך מהשכל

הרגיל כי בחיצוניות כמה שאני לומד יותר
אני מגלה כמה אני יותר צדיק וטוב ומגיע לי

עולם הבא בפנימיות מגלים לי כמה אני רחוק
אבל יתרון האור מתוך החושך ההסתר הוא סיבת

הגילוי כפילה לאור הנאחז בה רק

ועוד לא מגיעים
לכלל אז זה באמת מאוד קשה איך הרב אומר כל

יתרון כל חיסרון שבא מיתרון הוא ייתרון כל
חיסרון שבא מגירון הוא גירעון בעזרת השם

שנזכה ליתרון שבא מיתרון מחיסרון שבא
מיתרון דהיינו רצון שבא

מהדבקות ובכך נעלה מעלה מעלה כשמגלים את
הרע לא להיבהל להייות זקים להמשיך בהתמדה

בעבודה הפנימית ותשועת השם
כרע בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו

להצליח להיטהר לגלות את אלוקותו להגיע
לדבקות אלוקית להשגה אלוקית אמן ואמן תודה

רבה שלום וברכה מה שלומכם אנחנו בפרשת
קורח נלמד

יסודות בלימוד פנימיות את התורה מהספר של
הרב מה היא מחלוקת ומה הוא שלום בעבודת

האדם זוהר קורח כורח הלך במחלוקת מהוא
מחלוקת הרחקה ודיכוי

הרחקה ודיכוי מלמעלה
ומטה ומי שרוצה לדחות תיקון העולם יהיה

נאבד מכל
העולמות מחלוקת היא הרחקה ודיכוי של

השלום ומי ש חלק על השלום חולק על שמו
הקדוש משום ששמו הקדוש נקרא

שלום רואים אנו מדברי
הזוהר שהמחלוקת מנוגדת לשלום רואים אנו

שכאשר נמצאים שני אנשים במצב של שלום
אז דעותיהם שוות זו

לזו בכל אופן לא מנוגדות זו לזו לגבי אותו
שה כפי שאמרנו בפרשת שלח לך בין כל שתי

מדרגות אפים אין הופכיות זו לזו ניתן לגשר
על ידי האמצעי המקשר בין

השתיים למדנו בתלמוד 10
הספירות חלק ג' פרק ה' עות ג זה לשונו

אומנם בכל אלו הד' בחינות הפרטיות יש
בחינה אחת כוללת כולם והי ממוצעת בין

בחינה ובחינה כוללת שתיהן דוגמה מה שכתבו
חכמי הטבע כי בין הדומם וצומח הוא ה קרולי

הנקרא אלמוגים ון הצומח והחי הוא עדני
השדה הנזכר במסכת כילים שהוא כמין כלב גדל

בקרקע טבורו נפרש בקרקע ויונק משם
כשחותכים הטבור שלו מת ובין החי והמדבר

נשמע כמו צמחים טורפים ובין החי והמדבר
הוא

הקוף רואים אנו שהאמצעי בין בהמה לאדם הוא
הקוף

האמצעי בין צמח לבהמה הוא עדני השדה בין
דומם לצמח הם האלמוגים וכן

הלאה אם כן נשאל את
השאלה מה הוא האמצעי בין מחלוקת

לשלום מתוך התבוננות על העניין רואים נו
שהשלום הינו תוצאה

ממחלוקת וזה נקודה יסודית אנחנו תכף נסביר
אותה אני קודם קורא דברי הרב שאם יש שניים

שלוקים
בדעותיהם להם יש עניין להגיע לשלום וכסו

שלום להפך להנציח את המחלוקת נמצא שאם
נמצאת התוצאה דהיינו השלום מחוייב שתתקיים

גם הסיבה שגרמה לתוצאה דהיינו מחלוקת אין
שלום ללא

מחלוקת וזה שאמרו חזל לעולם ירגיז אדם יצר
וב על יצר הרע פירש רשי שיעשה עמו

מלחמה זה עניין מאוד מאוד
יסודי שהרב מנסה להיכנס לפה וזה שונה מדעת

האמון פה הרב אומר שאין שלום ללא מחלוקת
רק צריך להבין כמובן מה זה אומר והרב

יסביר וגם נבאר אותו אבל הרעיון של
המחלוקת זה נקודת הפרטיות של האדם וכל

המטרה היא קן את הרצון לקבל לכן אם אין לי
רצון לקבל אז איך אני אגיע לשלום לשלמות

איך אני אשלם על התיקון שהכל יפה כלפי חוץ
ולכאורה אין מחלוקת אין דבר כזה כי הבריאה

היא רצון לקבל אז זאת אומרת שיש מחלוקת
נסתרת והיא אוכלת מבפנים וברגע האמת אחד

אוכל את השני בפרט באדם
עצמו ורואים ברגע שאחד קצת מרין ראשו השני

ישר
תוקף אז שלום מזוייף זה לאלא שלום שלום זה

מלשון שלמות זה עניין של הרמוניה זה צריך
להיות לטווח

רחב באופן של הכלל ולא שלום מזויף פרטי כל
שכן ברוחניות שחייב

לתקן שצריך להגיע לשלום עם הבורא ויותר
מזה הבורא מלמעלה מעורר מחלוקת באדם או

בין בני זוג כדי שיגיעו לשלום יותר גדול
כי הם לא מתקנים מצד עצמם

אז מלמעלה בדרך ייסורים מעוררים אותם בעצם
לתקן אבל בדרך כלל לוקחים את זה לפרוד זה

נקודה לא
קלה בכל

מקרה אומר הרב האדם נברא עם רצון לקבל
רצון זה הוא בריאה מוחלטת של הבורא על אדם

מותא לבנות כלים דהשפעה
כלים דהשפעה זה אומר צורה של השפעה לרצון

לקבל כוונה של השפעה לרצון לקבל לעיתים
אנחנו קוראים גם כלים ד השפעה לרצונות

דהשפעה להיות זה שם כללי אבל הרב מתכוון
כאן לצורה של האמונה שלה בעל מנת להשפיע

של השוואת הצורה שהיא נקראת כלים עוד
והכלי הוא הסיבה ופה סיבת הרצון תהיה

השפעה כמו שאומר בפתיחה כלי קבלה חדשים
דהיינו צורת קבלה חדשה סיבת קבלה

חדשה זאת כדי שקבלת את השפע האלוקי תהיה
ללא בושה שתהיה בכלים שהוא תקק להם מכוחות

עצמו דהיינו את הכלים דהשפעה הוא צריך
לבנות מכוחות

עצמו ה כמובן צריך להתקין אותם על הרצון
לקבל או על הרצון להשפיע

בהתחלה דיינו שתייה לאדם את הכוונה הראויה
על רצונות

הקבלה שזה אהבה בכדי לקבל בהם את כל האור
המוכן לו בעל מנת להשפיע בעל מנת להשפיע

זה אומר כמו צורת האור שהיא השפעה טהורה
מבחינתנו ככה כוונתנו בקבלה בסיבת הקבלה

צריכה להיות תאורה אחרת אנחנו בשינוי
תצורה מהאור ויש חוק של צמצום א' שאין

האור אין האינסוף דובק

בעיגול אומר הרב יסוד אנו רואים ב סוגי
המשכות מהבורא א' קבלה השפעה הקבלה המשכה

בלתי ישרה מהבורא בבחינת יש מעין למה כי
זה כי אין בו את זה אבל זה מכוחו לכן אני

אומר שזה המשכה ממנו אבל לא כמו שטועים
רבים בעבודה זרה גמורה להגיד חלילה שהוא

זה הרצון לקבל והוא צמצם את עצמו והוא זה
הכל לא לא זה עבודה זרה גמורה הסברנו את

זה בקליפ קבלה למתחיל אין מה הוא אין עוד
מלבדו רוא את זה

שמה אז הרצון לקבל הוא המשכה בלתי ישרה
למה

כי זה מכוחו של
הבורא בורא יש מעין השם בורא מתייחד רק על

החידוש דנו המצאת יש מעין שבחינת חומר של
הכלים בלבד המוגדר בבחינת רצון לקבל שבכל

מהות שבכח לא הי זה בעצמותו יתברך בטרם
הבריאה אז המשכה בלתי איפשרה למה כי זה לא

קיים
בו ההשפעה הינה המשכה ישירה מהבורא בבחינת

יש מייש דהיינו
האור הוא בא בבחינת יש מיש כי הוא בהמשכה

ישרה ממהותו יתברך אין לנו השגה במהותו
אבל זה המשכה ישרה למה כי המילוי

השלמות זה בא ממנו אנחנו באמת לא משיגים
את זה אנחנו תופסים את זה דרך הרצון לקבל

דרך ההתפעלות של הרצון לקבל אבל זה בא
בהמשכה ישרה כי האור

השלמות מייצגת את
הבורא באמת כמו שאמר שיש ממוצע בין דומה

לצומח אז האור
כפי שאנחנו תופסים אותו או כפי שהוא מתגלה

דרך מחשבת הבריאה הוא כמו הממוצע בין
עצמותו

לבריאה
אבל אין לנו השגה בו האור דינו כי עצמותו

לפני שבא לכלל
קבלה לכן הוא באופן כללי אומר

שאנסו מחשבת הבריאה או
האינסוף זה הממוצע בין הבורא

לנבראים זה לשון מושאלת כן כי אי אפשר
להגיד גם שיש ממוצע בין עצמותו אלינו זה

רק לשון מושאלת שזה הנקודה הכי זקה
וגבוהה שדרך מחשבת הבריאה רצונו לטיב לנבר

אנחנו תפסים את
הבורא זה

ההשגה גם לא צריך להשיג יותר מזה א אנחנו
משיגים את זה דרך התיקון שנקרא השוואת

צורה כלים
דקו מצב הג לעתיד

לבוא אומר כ הת בטות לבית המשחות אלו
נתאוו בת סוגי כלים א' רצונות דקבלה ב

רצונות דהשפעה זה עצם זה התכללות
ברצונות הקבלה נהנים ממעשה קבלה ברצונות

דהשפעה נהנים ממעשה השפעה כמו שבג שמיות
יש רצ רצונות דקבלה למשל לאכול לשתות יחסי

אישות כל הדברים שמייצגים את המילוי של
פרטיות או של הרצון

לקבל אבל יש מעשים שהמעשים של השפעה
לדוגמה ל מצווה ציצית לתת

צדקה גם במעשים האלה יש אור שנקרא ורד
חסדים למשל עכשיו זה דוגמה מהגשמיות אם כי

היא נמשכת
מהרוחות אבל אנחנו מדברים מהענפים היות

נחנו לא נמצאים בשורשים יותר אכון אנחנו
מדברים מהסימנים

אז כמו שיש אכילה בג גשמיות כאדמ כסימן
ככה כשמגיעים לדרגות רוחניות הלוואי ונזכה

אז יש אכילה רוחנית מה זה אכילה רוחנית לא
בהדמיה

הגשמית כמו שיש עוף

גשמי שאני אוכל אותו וממלא את בני ה מעין
יש אעוף רוחני שזה הערה רוחנית מעבר לזמן

ומקום בתודעה הרוחנית של
האדם יש בתורה את של עוף טעם של שניצל יש

גם טעם של חזיר

תיזהרו בעצם הרגש זה דבר רוחני
ה מציאות הגשמית היא רק גירוי לרוחניות כי

אנחנו יכולים לראות שנעשה הרבה גירויים
ונהיה

בדיכאון כמו רוב בני העולם אבל האור עצמו
האלוקי הוא מעבר לזמן ומקום אז כמו שיש

רגש של אהבה שהוא מעבר לחומר מעבר דמ הה
מעבר לחיצוניות גם אז ככה שמותיו של הקדוש

ברוך הוא זאת אומרת ההערות האלוקיות הם
מעבר לזמן ומקום דרך אילוף ותמורה והם

נמצאות בעולם הרוחני אז יש שמה רצונות
קבלה ורצונות ד השפעה אז כמו שפה יש את

החילוק הזה זה נמשך באמת מהעולם
הרוחני אז גם בתודעה של האדם יש רצונות

זקים יותר שהם נקראים רצונות
השפעה ויש רצונות דקבלה שהם אבים יותר

ואותם יותר קשה לתקן כי הם יותר קרובים
לפרטיות של האדם אבל שם עיקר התיקון בסופו

של
דבר אומר הרב ברצונות דקבלה נהנים ממעשה

קבלה ברצונות דהשפעה נהנים ממעשה השפעה
אמרנו באמת בשיעור הקודם של הרב מהספר ש

על
הממוצע בין ה כמו שאמר בין כל מדרגה יש

ממוצע אז אמרנו שגם הממוצע בין הרוחניות
לגשמיות זה הצעצועים הגשמיות הגשמיים הטרי

טן המצוות הגשמיות שהם
הממוצע בין הגשמיות לרוחניות כי דרכם

אנחנו מתאמנים להעלות לרוחניות למצוות
הרוחניות אבל אנחנו חיייבים להתחיל

מהגשמיות אם צעצועים אנחנו לא מכוונים בעל
מנת להשפיע איך יתנו לנו אור אמיתי כמו

שאומר הרבש ולכאורה גם קשה לכוון על
צעצועים וגם זה מלמעלה כש מגבירים שם את ה

את המשקל כדי להרגיל אותנו להתאמן טוב כדי
שנגיע לרוחניות ם יעזור יש הרבה עבודה אבל

זה גם אומר שיש הרבה לתקן והרבה
להשיג איך מקרבים את השניים לשלום בן אה

סליחה לאחר צמצום ב בעולמות נחקק שלא ניתן
להשפיע נחת רוח לבורא אלא הם משתמשים

ברצונות של השפעה ישנה מחלוקת כבית בין
שתי הדעות בתוך האדם יצר הטוב אומר צריך

רק להשפיע יצר הרע אומר צריך רק לקבל כל
יצר מציר ציור שונה בתודעת האדם בצמצום ב

זה הצמצום השני

בעולמות יש תיקון מיוחד
מה שאי

אפשר להשתמש ברצון לקבל ברצונות
קבלה אלא משתמשים ברצונות השפעה היות

ואנחנו לא חזקים מספיק אנחנו צריכים קודם
לתקן את את ה רצונות השפעה את הרצונות

הזכים ואז אנחנו עוברים לחומ יותר
גסים לא מתעסקים עם אורניום מתעסקים עם

חומרים יותר עדינים תקבל קרינה זה
משל אם כי זה לא סתם שאנרגיית הקשר של ה

הכוח
הגרעיני

א עוצרת דווקא שמה מה סתם האטום בנוי ככה
זה רמזים לדברים פנימיים

סימנים הסברתי את זה בקורס כבלה למתחיל
קצת ראו את זה

שמה דווקא בהיתוך של ברזל הלי בת כוכב
מתחילה לסגור את

הבסטה כל דבר יש לו
סיבה

סליחה כל דבר גשמי הוא
סימן לאיזשהו סיבה

רוחנית הוא לא סיבה הוא
סימן לא מובהק סימנים מוקים סימנים מוקים

לדברים מסויימים לכל דבר
לגופו אבל זה רק משל להבין את

הרעיון בכל
אופן אז צמצום בת אומר להשתמש רק ברצון ד

השפעה יש גם ב בחינת רצונות קבלה בצמצום
בת אבל זה מה שהם מה שהרצון להשפיע נכלל

מהרצון לקבל רצונות זקים

עדיין אבל בעצם הבורא רוצה לתת לנו הרבה
השתקפויות גדולות כגודל חורים

שחורים כמו שהצדיקים מתעסקים בזה השתוקקות
נפשית כן אבל יש הרבה לתקן לפני זה הלוואי

ונזכה אנחנו לפעמים לא מגרדים את הפירורים
אפילו אבל פטה ופעוטה מצטרפת לחשבון

גדול מחלוקת ז יצר הבורא מה בין יצר הטוב
ליצר הרע כדי שאדם יוכל להגיע לשלמות

שיהיה שלום דהיינו מצידו שיהייה שותף
דיינו מיזוג בדת דעות לקבל בעל מנת להשפיע

זוהי
השלמות אם כל צעד ישאר בדעתו לא יהיה

שלום
כן איך מקרבים את השניים להיות

אחד איך מקרבים את השניים לשלום ביניהם
להיות אחד

תשובה מקשרים את שניהם לדבר
שלישי שהרי אם ננסה להפגיש בית דברים

מנוגדים לעולם הם לא ייפגשו היות והם בית
הפכים

ואין ואיין ביניהם נקודת קשר לכאורה
היכולת של כל צד להסכים עם הצד שכנגד

לחשוב דרכו אינה מספקת כדי להגיע
לשלמות יותר מכך יוצרת י ניגודים

מלחמות שסופם ערג ועבדול כן ינג וינג זה
לא מספיק הרי אנו מבקשים להגיע לשלום מתוך

המחלוקת מקובל עכשיו שהקשה נדיבה היא
המביאה

לשלום דהיינו הקשבה מתוך רצון להבין את צד
האחר

ומניעיו אך לא כך הדבר הקשבה היא נקודת
המפתח זה בהחלט הפתח אך הדבר העיקרי הוא

נקודת הגישור בין השניים על ידי דבר
שלישי ההתחברות התחברות השניים לנושא

משותף שלישי היא המביאה את השלום זאת
אומרת צריך שיהיה משהו מחוץ לשניהם שההוא

מעליהם והוא המייחד
ביניהם כמו התורה כמו הקשר לבורא

כמו
אהבה אפשר לאהוב גם שיש דעות שונות

אגב בתנאי שצוה משותפת אם זה רק בחומר אז
באמת זה פירוד או שלום

מזוייף האדם בלוקו את שני רצונותיו
ומנוגדים מחד הרצון לקבל ומיד רצון להשפיע

ו חדם בשאיפה לעשות את רצון הבורא
מחוייבים הם להתחבר לאחד אם כופפים דעתם

לדבר שלישי זה כך כל צעד יוכל להתכלל
מדעתו של האחר

דהיינו הכלל העליון מעליהם הוא המייחד

ביניהם רואים את זה גם
באטון כמשל

שה ניוטרון מחבר בין האלקטרון לפרוטון זאת
אומרת הוא עוזר להחזיק שם את

העסק המדובר הוא שבת הצדדים לא יט ו זה
לזה אלא כל אחד מהם יפעל לעני המשותף

ביניהם העני המשותף הגבוה ביותר הוא עשיית
נחת רוח לבורא דהיינו זה היחד שהמשותף

ביניהם הגבוה ביותר אבל אם כל אחד רוצה
לעשות את רצון

עצמו אז זה בעיה אבל המחלוקת היא לראות
שבאמת הם רוצים לעשות את רצון עצמם אבל

מתוך שלא לשמ יבוא
לשמ כי הם רוצים להגיע לשם

שמיים ומחלוקת של לשם שמיים סופה
להתקיים ואותם פועלים למטרה השלישית

הסגולית המחברת ביניהם הופכים להיות
מחוברים דרך הצד השלישי דהיינו הכוח של

הכלל מאחד בעיניהם אבל הם צריכים להיות
איתו בהשוואת הצורה כדי שהוא יוכל לפעול

עליהם הנקודה הסגולית היא הכלל המחבר את
כל הפרטים כן ם

סגולה באופן זה יכולים להתחבר אפילו דברים
המנוגדים זה לזה בתכלית השינוי למשל איש

ואישה מן הראוי להדגיש בשנית כי המחלוקת
היא הכרחית כדי גיע

לשלום ישנו לעתים שלום מדומה רק על פני
השטח פה הצדדים מסתירים את דעותיהם

האמיתיות כמו רוב
העולם אומנם אין גילוי למחלוקת ביניהם אך

אף מה שנראה כשלו הוא חוסר מלחמה

מאוסה על האדם להגיע בתוך נפשו למחלוקות
אמיתיות לחיכוך פנימי חום האש הפנימית הוא

קור ההיתוך של נפש האדם אז קוקה לזיכוך
ויש הרבה רצונות לקבלה שאדם צריך לתקן

בתוכו גלגולים קודמים שבירת הכלים וכן דרך
זה ומגלים אותם בצורה של מחלוקת דיינו

חלוקה
פירוד עכשיו צריך לזכך אותם ולהביא אותם

לכלל עולם האצילות למשל לשבת ולהביא אותם
למקום האחדות זה העבודה הקשה כשעובדים

באמת כדי לתקן ולא על מנת לקבל בצורה
מזויפת ומסתירים את כל ה לוך בנפש אבל

במוקדם ומאוחר זה מכה

באדם מדוע בני אדם לא אוהבים מלחמה הפחד
מלהגיע למחלקות פנימיות נובע מהשאיפה

לשלום לחוסר מלחמה אם לאדם לא מתעוררות
מעצמן מחלוקות עליו למצוא תחבולות כדי

לייצר אותן כפי הכתוב תחבולות תעשה לך
מלחמה ואם לא יעשה את זה מלמעלה ידאגו לזה

אבל זה דרך איסורים שהרי השלום חייב להגיע
על כן לפניו תבוא בהכרח גם המלחמה טוב

שנהייה מוכנים כדי שלא נשאר שננ וצריך
מלחמה בדרך תורה לכו לחמו

בלחמי מלחמה היא דבר טוב מאוד כאשר מטרתה
שלום שלום הוא דבר רע מאוד כאשר מסתיר הו

מלחמה למה כי שלם
מזוייף הרצון לקבל שבאדם פועל על פי ציווי

ב בורא שהרי מטרת הבריאה חייבת
להתקיים אך מוכן הרצון לקבל שבאדם לחפוף

דעתו כך שקבלו תהיה רק
בהשפעה זאת כדי להתחבר על הרצון להשפיע

שבאדם אומנם רוצה הוא רק להשפיע אבל כל
רצונות זה הוא כדי לקיים את מטרת הבריאה

כדי לקבל את הטוב ועונג במצב של דבקות ללא
הרגשת בושה אם האדם יבדוק את עצמו יראה

שהוא יבדוק את עצמו באמת באש התורה
ולא בלא לשמע

מזויף הוא יראה שבאמת ה לא רוצה לעשות כל
כך נחת רוח לבורא מעניין אותו התענוג יפה

הכרת הרע עכשיו יהיה לו תפילה לבורא
שיעזור לו להתגבר על יצר

הרע נמצא זה היצר הרוחני נמצא כאשר שני
הרצונות שבאדם פועלים כדי לקיים את מטרת

הבריאה אז יכולים הם להשלים זה את זה וזה
עם זה

הגעה לשלמות זו בין מטרת הבריאה שהיא
הקבלה לבין תיקון הבריאה שהיא ההשפעה היא

התכונה השלמה של לקבל בהשפעה זו הנקודה
שמגשר בין קבלה להשפעה נקודה זו יכולה

לבוא לידי ביטוי בהיות שתי התכונות נכפו
לתכלית הבריאה שהיא לשמש את הבורא יתברך

כמובן זה לא לצורך הבורא אלא זה לצורך
הנבראים שנזכה להבין את זה רג יש משפט ש

הרבה אצל עומדי קבלה התכלית היא הדרך
והדרך היא התכלית זה לא נכון כי תיקון

הבריאה הפוך ממטרת
הבריאה כל הנזקים שהופכים את תיקון הבריאה

למטרת הבריאה כך צריך לעשות כל שלום בן
אדם לחברו בין אדם לוריו בין אמים הו מעל

הכל מתוך האדם
בפנימיותו זאת על ידי מציאת מטרה משותפת

לכל
רצונותיו שתהווה גשר מאח

להבת שלום שלמות בפנימיותו של

האדם אמן יוצא מכל הנעל שהאמצעי בין מלחמה
לשלום הוא מלחמה שמטרתה היה

שלום הערה כאשר מדובר על מלחמה אין הכוונה
למלחמה גשמית אלא למלחמה נפשית בתוך האדם

ההבט החיצונית יכולה להראות כמלחמה גשמית
לא חחי

הדבר טוב שהמלחמות האמיתיות יהיו על
הגיגים ודרך האמת ולא על השליטה של גופות

על גופות כן כי אז מפספסים את העניין כי
כל המלחמה הגשמית שבה לפעמים זה כדי לעורר

את האדם שהוא לא נלחם בפנימיות אז גם אם
הוא יעשה את כל המלחמות החיצוניות זה לא

יעזור למה כי יבוא חיזרים יתקפו אותו אם
צריך גם למה כי זה לא בא בשביל עצמו אלא

זה בא כדי לגרות א אותו לתיקון פנימי
והלוואי נזכה להבין

זאת אני אקרא את
הסיכום של השאלות שלא דנו בהם אתם מוזמנים

לקנות את ספר הרב יש מבצע לחודש הספר תראו
באתר בעזרת השם נגיע גם למציאות של גמר

תיקון בו גם בחינת כוח
תתוקן סליחה המחלוקת תתוקן כך שתהיה לשם

שמיים
כרגע כוח מייצג את המחלוקת שעומדת בפני

עצמה הרצון לקבל ידו קם גם בבחינת לב האבן
ובחינת רפח פרח מתה הארון ניצוצין תחברו

יחד עם לב האבן בבחינת שך ניצוצין שנפלו
בשבירת הכלים וכולם יהיו בעזרת השם

מזוככים מתוך הקליפות בבחינת בילה המוות
לנצח ס שלום במרומיו בעיירת הרוממות חמה

ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ור אמן
תודה רבה וש כה

לשלמות ומלחמה פנימית שתביא אותנו לדבקות
בבורא ואחדות איתו וגילוי פניו אמן ואמן

תודה