יסודות בפנימיות התורה – ארבעה נכנסו לפרד"ס

 

קורס מאמר לסיום הזוהר

שלום ברכה אנחנו בלימוד יסודות בפנימיות
התורה הספר התורה עד ממה

שביניהם פרשת

האזינו מי הו העניש האמיתי של
האדם האדם נתון בין שמיים

וארץ שמיים הנם התכלית שבאדם המקום אליו
צריך

להגיע הוא הכרות

בשם ברבים

שמיים שם

ביחיד שמיים ברבים כמו יד ידיים הארץ ינה
הרצון

שבאדם תפקיד האדם לחברו עם
השמיים האדם צוי בין רצונו לתכליתו כאשר

בכל פעם רעיון אחר רצון אחר מובילו

האם לעולם יהיה חלוק האדם בין שני מושלים
אלו בין שמיים הארץ או שמה יוכל

לחברם תפקידו של האדם להגיע עם ראשו

השמימה בלי לנתק רגליו מן הארץ בית אורות
המזרח מלמדים את האדם להתנתק מן

הרצון לוותר עליו ובכך להגיע
לשמיים להיות הבורא עצמו הנקרא בלשונם

להתחבר לאור להיות

הוא אני אקרא ואחר כך אני אסביר מה היא
הבריאה ומן

הבריות המצויות בבריאה הרצון הוא יציאה של
יש מעין הוא

הבריאה

‏a

‏h

אוקיי היה לי תקלה
קטל קטנה בהקלטה חבל יה קטע

חזק
אוקיי אני אקרא עוד פעם האם לעולם יהיה

חלוק האדם בין שני מושלים אלו בין שמיים
וארץ או שמה יוכל לחלם לחברם תפקידו של

האדם להגיע עם ראשו השמימה בלי לנתק רגליו
מן

הארץ בתורות מזרח מלמדים את האדם להתנתק מ
הרצון לותר עליו ובכך להגיע לשמיים להיות

הבורא עצמו הנקרא בלשונם להתחבר לאור
להיות

הוא מה היא הבריאה ומן הבריות והבריות
המצויות בבריאה נראה לי שקראתי את זה את

ההסבר לא הת הכללה לא הקלטתי א אני אקרא
עוד פעם הרצון הוא יציאה של אש מאין הוא

הבריאה הוא האש הכללי של כלל הבריאה כאשר
הוא מפורט לרצונות פרטיים המבוטאים בצורות

פרטיות של רצונות הרצון הוא חומר הבריאה
כל חומר מצוי עם צורה הצורה היא החלל

שיוצר החומר כל בריאה או בריאה שונה
מחברתה בצורתה הפרטית בחלל הפרטי

הגובל הגבול בתוכה עצמה הישות המורכבת
מחומר עם הצורה הגבו בתוכו היא הישות

הפרטית של כל בריאה או
בריה

אוקיי אזמר לנו פה האדם נתון בין השמיים
לארץ בין התכלית לרצון בין הפנימיות

לחיצוניות בין הנשמה לגוף תפקיד האדם
לחברם

שם זה ביחיד שמיים זה כאילו ברבים כמו יד
ידיים היות והתכלית היא במקום

הכלל אומר האם האדם יהיה חלוק תמיד או
יחבר אותם אז התפקיד של האדם להגיע עם

ראשו השמימה בלי לנתק רגליו מן
הארץ אבל הארץ אין הכונה לארץ הגשמית אלא

זה
סימן מה

הכוונה הארץ הגשמית זה רק לבוש מסוים לדבר
הרוחני שנקרא ארץ רצון ההשתוקקות של

האדם יכול להיות לזה הרבה לבושים לא לבוש
של הפיזיקה יכול להיות זה לבוש ביולוגי

נפשי פסיכולוגי נשמתי רוחני בעולמות
הרוחניים לכן אנחנו לא

מגבילים את המושג להדמיה הגשמית כי זה רק
פרט קטן שאני מדבר על ארץ במובן הרוחני זה

הרצון ההשתוקקות
אז אני יכול להשליך את זה להרבה הרבה
ntnr

דברים אבל אם אני תופס את המושג ארץ רק
בהדמיה הגשמית אני מוגבל

בהשגת וזה הטעות בתפיסה החיצונית כי להיות
בירושלים אם אני תופס את ארץ ישראל רק

מבחינה גשמית יכול להיות שאני בארץ ישראל
אבל אני אין לי רצון של יראה ואהבה ישר

לאל אז אני לא באמת בארץ ישראל אבל אני כן
ב גירוי הטוב ביותר שנקרא ארץ ישראל לכן

יש מצוות ישוב הארץ אבל מצוות ישוב הארץ
זה מבחינה רוחנית גם לא רק בהדמיה הגשמית

הפעולה הגשמית עצמה לא מספיקה אני צריך
לחבר אותה לפנימיות אם אני גר

בירושלים מלשון ירא
שלם שאני אהיה ירא ירת הרוממות ושולם

בבחינת האהבה זה נקרא ירושלים הר הבית הר
המוריה מלשון עירת הרוממות שיהייה לי

ערעורים כאלה זה נקרא שאני בהר
הבית אבל דרך הפעולות הגשמיות אנחנו מגרים

את התודעה
הגשמית אבל זה לא

מוגבל גם צדיק גדול והיה לי קטע טוב
שדיברתי עלזה ו התקלקל לי בהקלטה שזז י את

המיקרופון לא משנה אז מה שאני אגיד יגיד
מה שלא הוקלט לא

נורא גם צדיק י זה לא שדמיה הגשמית פתאום

משתנה היא היא תמיד תהיה מוגבלת היא רק
גירוי הא לא יכולה להכיל את

הרוחניות אבל צדיק גדול מגירוי קטן גשמי
מעורר בתודעה דברים עצומים ואפילו בלי

הגירוי על ידי הדמיון האלוקי שלו הו ביד
נביאים אד הוא יכול

לגרות עם
זאת גם צדיק במדרגה גבוהה

אצלו הגשמיות יהיה ביטוי לפנימיות שבו
במקום גירוי שבא להמן אבל גם הביטוי הזה

יהיה סמלי למה כי עיקר
הביטוי הוא במציאות הרוחנית היות והגשמיות

מטבעה היא מוגבלת אז מה זה שבעל הסלם
אומר שהתמונות הגשמיות נפחות לרוחניות

הכונה שאדם בתודה רוחנית פושט לגמרי את
הרוחניות מהזמן והמקום אז ממילא הוא רואה

רק רוחניות וב בחינתו כבר אין גשמיות אבל
הגשמיות מתיבה היא לא שלמה הטעות בתפיסה

החיצונית וזה לא טעות גם זאת אומרת
התפתחות זה אבולוציה רוחנית של האדם אבל

לא להישאר כוף כל הזמן כוף
שבאדם שהוא כאילו חושב שהדבר הגשמי הוא

עצם הדבר כמו ילד קטן שחושב שהבובה או
התינוקת זה ילדה אמיתית מבחינתו והוא

מעדיף לשמור עליה ולא על אחותו
הקטנה או הפוך או הילדה

אז אז זה
הטעות שאנחנו

לוקחים את הדבר הגשמי ומקדשים אותו הופכים
אותו לעצם הדבר והוא רק אמצעי ואם לא נבין

את זה ניתקע רק בהדמיה
הגשמית נהפוך את

השפחה לגבירה ואת הגבירה
לשפחה וזה לא טוב כמו שאומר

ש בתיקוני הזוהר שמקיימים את המציאות כי
במוד שאוכלות חציר חציר מלשון חצר מלשון

חצי מלשון חיצוניות שזה הצד החיצוני של

המצוות וצריך לזכור שכל הדמיה הגשמית היא
נתונה לתודעה הגשמית זאת אומרת של זמן

ומקום ידר חילוף ותמורה אפילו ה אקוונט או
החלקיקים

האלמנטריים כמו שאמרתי באחד השיעורים
האלקטרון לא באמת נמצא בכל המקומות זה

פשוט כל כך מהיר שלנו זה נראה אותו דבר
וזה בסדר גמור כי באמת ביחס למדרגה

התחתונה של הפיזיקה הקלאסית אז הוא כאילו
אין לו זמן זה נכון אבל בתוך עצמו גם יש

לו זמן למה כי כל הגשמיות היא תחת התודעה

הגשמית רק בעולם הרוחני אין זמן לקט אז
למה החלקיקים הקוונטים מתנהגים כאילו יותר

רוחני כי הם כאילו סמל ל לחומרים יותר
עדינים שצורתם יותר חזקה וקרובה לרוחניות

אבל אבל זה רק סימן זה לא עוזר לי כמה
קוונטיים אני אראה במיקרוסקופ אם אני לא

רואה בנשמה שלי את האהבה ואת
האחדות לכן צריך להבין איך להתייחס

לגשמיות גם במצוות ואם לא נבין את זה זה
לא פשוט להבין השלב הראשון זה ללמוד את

פנימיות התורה את שפת הענפים את חוכמת
הקבלה שבעצם מאמנת את התודעה שלנו ממש

אולי אני קצת אדבר
גשמיות אבל לא להיתקע שם כי זה רק משל כמו

שאתה לומד נהיגה או לומד קרטה אז הקשרים
במוח א

משתכללים והתפיסה וזה נהייה לך ממש אפילו
כבר אוטומטי עם הזמן אז אותו דבר ברוחניות

לאט לאט התפיסה האוטומטית שלנו זה כאילו
לגשמיות אבל לאט לאט אם לומדים הרבה

פנימיות אפילו רק בטכניקה באור מקיף אבל
נכון התודעה מתחילה לחשוב

פנימיות אפילו אם זה רק פילוסופיה בהתחלה
אבל המטרה שלנו היא להוריד את זה ללב א זה

בסדר

גמור כל זה הגעתי מה מהמשפט הארץ כן זאת
אומרת הארץ זה הרצון של האדם ההשתוקקות

שלו אמר שבתורת המזרח מלמדים את האדם
להתנתק מהרצון כן ההשתוקקות עם מחלה וכולי

ואנחנו לא אלא להתנתק מצורת הרצון של
הבעלת לקבל וזה משהו אחר

לגמרי זאת אומרת אנחנו לא צריכים להיות
ההור כמו שאתם רואים גם במיץ חלקיקים הא

וזה רק עוד משל אבל נותן משלים שיהיה קצת

מוחש שמנסים לגרום ללא יודע לפרוטון עעל
אלקטרון לעבור את מרות האור הוא משמין

נהיה יותר איטי
למה כי החלקיק לא יכול להיות ור הטבע שלו

להיות
חלקיק אי אפשר להיות

טהור גם מה
שחלקיקים עינים זה את

זה זה וכאילו נהים אור אבל זה הכל תפעל
הכלי הפוטונים או האנרגיה או הקרינה זה

כאילו התפיסה שלנו את האור בלבוש הכי הכי
זך שלו שנקרא אמונה לכן אין לו מסה כמו

מדרגת הכתר שזה ממוצע בין העליון

לתחתון אומר מה היא הבריאה אוומן הבריאות
המצוות בבריאה

הרצון הוא יציאה של יש מאין הוא
הבריאה מאיפה זה

יצא ממציאות הבורא מה זאת אומרת יצא אין
בו את זה לכן זה יש

מעין ראיתי שלחו לי איזה איגרת על בעל
התניה שאומר איפה הבריאה מתחילה וזה וגם

הרבה לומדים את הרמחל על האינסוף על הצילו
אז צריך להבין שבריא זה מושג מושאל כמו

שכתוב בראשית ברע לא מדובר על הי בריאה
הראשונית מדובר על עולמות ביאה זה הרבה

הרבה אחרי אז בריאה צריך להבין את שפת
הענפים ואז לא מתבלבלים בכתובים בריאה

כשמבינים טוב את החוכמה אז כאילו אוטומטית
כבר מבינים את הפואנטה לא לא צריך להתפלפל

על זה בריאה זה מושג מושאל הרבה פעמים זה
נקרא חידוש אבל הבריאה הבריאה עצמה זה

הזרע של הבריאה זה נקרא מלכות
אינסוף לכן האינסוף זה הבריאה זה לא הבורא

אבל ב סוף זה כאילו הגילוי הראשוני של
הבורא לבריאה שהוא נקרא אור

אנסוף אני חושב שהרב דבר על זה פה אז אני
אגיע לזה בכל מקר הרב אמר

פה
שהאש הכללי של

הבריאה שאני
מסתכל

ממטה
למעלה

כן
לא רוצה לבלבל אותכם אבל טוב שזה יהיה

מוקלט כאני מסתכל ממטה
למעלה הרצון לקבל הוא חידוש הוא

היש והאור הוא העין כי אין בו רצון לקבל
חס

ושלום אבל אם אני אסתכל הפוך ממעלה למטה
אז האור הוא היש והרצון לקבל הוא

עין למה כי האור תמיד היה כמו שאנחנו
אומרים שהוא

מתגלה בדרך של יש מיש כי הוא תמיד
היה אבל

בפשטות מדברים ממטה למעלה מהתפיסה
שלנו והרצון לקבל הוא יש

מעין דהיינו הוא פתאום נהיה מדבר שלא

קיים אומר אז הרצן הוא חומר הבריאה כל
חומר מצוי עם צורה יש את הצורה המובנת בו

שזה נקרא בעל מנת לקבל החומר בלי צורה זה
נקרא רצון לקבל אבל זה דבר מופשט זאת

אומרת אין לי השגה בו אין לו ממשות הצורה
נותנת לו את הממשות הצורה מבטאת את הפרטים

את ההשתתפות של
התחתון את החלקים שדרכם תופסים את השלם את

ההתפעלות מהמהות זה טבע הבריאה יש עוד
הגדרות לצורה זה תלוי ממה מדברים כל דבר

מורכב מצורה וחומר זה כנגד בורא ונברא
פנימיות וחיצוניות גוף ונשמה

בעצם הצורה היא החלל שיוצר
החומר כל בריאה או בריאה שונה מחברתה

בצורתה
הפרטית זאת אומרת כמה שאומר בפתיחה שההבדל

בין הבריות זה שינויי ערכים ברצון

לקבל יש את החלל הפרטי יש את החלל ה משותף
יש את החלל

הכללי אומר הישות המורכבת מח עם צורה
גבולה בתוכו היא היישות הפרטית של כל

בריאה או בריאה כן זה מה שמגדיר כל דבר גם
את האטומים גם את ה בעיקר את הרצון של

האדם אגב רוב החומר זה חלל אני לא אכנס
לזה פה אז דיברתי בקורס כבל למתחיל אבל גם

ה זה לא המקום ההבדל בין ישות פשוטה לישות
מורכבת

ישנן בריות מורכבות ובריות
פשוטות לבריות המורכבות ישנה צורה משותפת

הגובלת את שתי הצורות הפרטיות של כל אחת
מהן יחד היא הנקראת ישות

משותפת
עכשיו הכל בעצם משותף גם יצור חטאי אז

אנחנו רואים שיתופים בתוך עצמו אבל זה
תלוי מאיזה מדרגה אנחנו מדברים גם

הדומם פשוט מורכבת הוא יש לו תנועה כמעט
במהירות האור בתוכו אבל זה תלוי מאיזה

מדרגה אני מודד את זה אבל כל דבר יש בו
תנועה וכל דבר מורכב כי הכל עשוי מרצון

לקבל וזה תבה הבריאה רק הבורא הוא
אחדותי לכן אין דבר כזה החלקיק האלוקי

למרות שזה באמת לא השם המקורי למה שהם
ניסו להגיד אבל זה השם שתפס אבל

למרות שכן יש חלקיק אלוקי
בעצם אבל צריך להבין מה זה

אומר כי כל החלקיקים מתחלקים כי טבע הרצון
לקבל הוא להתחלק למה כי הוא פרט הוא

נברא אומר פה למשל הישות המשותפת למימן
ולחמצן הם המים המימן הוא ישות פרטיית

החמצן הוא ישות פרטיית התחברות יחד מהוה
ישות חדשה

כן מימן
אגב אני מדבר הרבה על גשמיות היום זה

מסוכן בסדר אבל אני גם נותן בראש לא
להתבלבל

מימן זה כמו קו אחד יש לו יש לו פרוטון
בכלל לא זוכר בוא נראה לא זוכר מה הרב

גוגל אומר בוא נבדוק ברב
גוגל

מימן יסוד

כימי
מימן מורכב משנה אטומים מהנה קשורים בלה

בלה בלה
אמנו כמה הרצאות תגידו לי את הפואנטה

רדי את הפואנטה יפה זאת אומרת למימן בצורה
הרגילה שלו לא איזופ אין לו ניוטרון למה

כי זה כמו קו אחד הוא לא צריך את האיזון
של הקו האמצעי רק ש שמאל חזק אז אתה צריך

את הימין
אבל ומה זה חמצן וגם

מעניין הרי אנחנו רואים שבלי חמצן אי אפשר

להתקיים אז אנחנו רואים בעצם ששתי
דברים מאוד שונים שמתחברים יוצרים דבר חדש

שנקרא

מים אז זה דוגמה של שתי פרטים שמצטרפים ו
צרים דבר חדש או יותר נכון מגלים כלל

חדש אגב זה בנוי מלמעלה כל הצרופים האלה
זה לא קרה בפיצוץ או

בפתאומיות הבריאה במציאות הרוחנית זה גם
מתבטא בהדמיה

הגשמית לכן יש חוקים גשמיים לאטומים
לביולוגיה זה הכל נמשך מהשורשים הרוחניים

אבל כמובן במסגרת הדמיה וה לות של הזמן
והמקום והאיים זאת אומרת אם אני גבוה אני

לא רוחני זא אומרת אבל גובה ברוחניות זה
כן גובה אז גם צריך גם לדעת לקרוא את המפה

מספר הישויות המצוי הוא אינסופי כפי מספר
הצירופים האינסופיים של הישויות הפשוטות

והמורכבות כל צורה הבונה יש

פרטי מגלמת את האנוכיות של אותו יש
כן כאשר בוקים יש הקרוב לאש פשוט דומה

הדבר לביקוע האטום המפרק אנרגיה גדולה
מאוד של הנוחיות של האדם המשול לכעס

שבכוחו לפרק ישות דומה
נוספת היא פצצת האטום הידועה שנצר על ידי

פיגוע אטומי הי משחרר אנרגיה מש הקרוב
ליישות חומרית פשוט לצורך ך כמובן צריך

ישות ש רגישותה להתפרקות גבוהה מאוד וא
הנקרא חומר נפץ או אורני

מאושר כן מה זה ביקוע אטומי זה דומה
לשבירת הכלים מה קורה בביקוע

אטומי יש באדם רצונות

כבדים אגב כמו שאמרתי שהחוקים הרוחניים הם
הדמייה על החוקים

הגשמיים אז כמובן לא סתם אנרגיית הקשר
מתחלש

כש הכוח הגרעיני החזק אה
מתחלש בעצם בטווח מסוים כי יש כאילו גבול

לפנימיות גבול החיצוניות שאם אותו עברים
אז יכולה להיות שבירת כלים אבל זה לא קורה

באופן רגיל כי יש
הגנות אבל בנפש זה יכול לקרות למרות שגם

בנפש יש יש הגנות על הדברים האלה אבל זה
בעצם כמו שבירת הכלים אומר פה הרב אבל מה

מה בעצם קורה בביקוע אטומי זמר תומרת יש
את

ה תגובת שרשרת
גרעינית האנרגייה קשר בעצם זה גם אנרגיה

שמשתחררת ועודפים של החלקיקים וכל המסיבה
שקורת שם אבל זה קורה בצורה לא מבוקרת לא

מאוזנת ולכן הארס גדול
מאוד עכשיו כל דבר בפנימיות שלו הוא כמו

אינסוף אז כאילו
אני משחרר ממנו

אנרגיה
כאילו כמו הפוטנציאל שלו רואים את זה גם

בסופר נובה אז כאילו זה דבר מאוד עוצמתי
עכשיו זה רק על החלקיקים אם היו יכולים

לשחרר את האנרגיה של החלל או אטום אחד היה
משמיד את

היקום בנפש האדם אבל יש הגנה זה כנראה
הצמצום אז אי אפשר לעשות את זה בנפש האדם

מצב זה בבחינת עבירה גוררת עבירה כאשר
העבירה היא בנקודה של רצון בסיסי בנפש

האדם כמו תאבה כבוד גורר הדבר את עצמו
ומזיין את עצמו עד שהאדם מגיע לפי תאום

לעתים גם הוא נופל אל התאום דהיינו לתהיה
בקיום

הבורא במצב זה האדם בבחינת טועה על
הראשונות שהיא קליפת התוא בבחינת מי השם

אשר שמה
בקולו הוא

האדם

השם
חבל מחנק לגרונו הוא מנתק עצמו מנותן

החיים
תיקון האדם

בעולמו ביתו מרגיש את ישותו הפרטית כני של
דיברנו על גרון היתי

צצה הייתי לפני תיקון האדם בעולמו ביתו
מרגיש את ישותו

הפרטית כאני שלו לפתוח את צורתו להתחברות
עם ישויות צורתיות הנמצאות סביבו כדי

להפוך לישות אחת הפיכת השניים לאחד נקראת
האהבה השובה בגימטריה יג ג כפי הגימטריה

של המילה

אחד החיבור הוא חיבור צורני ולא חיבור
חומרי הנקרא השוואת הצורה בניגוד להשוואת

החומר כן זה משהו אחר

לגמרי אנחנו מתחברים על ערכים על פנימיות
על צורות על תכונות ולא על החומר החיצוני

כאילו שזה חיבור חומרי שנגמר מהר כמובן זה
גם

מעורבב כמו שאמרנו בכל חומר יש צורה גם
אבל באופן רגיל אנחנו נקרא חיבור

חומרי לחיבור שבא עם הצורה של הרצון לקבל
לעצמו ונקרא חיבור

רוחני לחיבור שבא עם צורה של השפעה למשל
התחברות לקבוצת כדורגל באופן רגיל זה

חיבור
חומרי כי זה בא לאגו לגשמיות וכולי זה לא

אומר שזה רע
במסגרות או בדרגות מסויימות זה חלק

מההתפתחות אבל אנחנו מדברים כרגע רוחניות
וחיבור רוחני היה חיבור מטעם ערכים של

דבקות בבורא אהבת ישראל תורה ומצוות אהבת
אלוקים ואדם מתוך רצון להשפיע א כרגע אני

צריך לסדר
משהו

כי אגב החיבור עם הבורא הוא יכול להיות רק
צורני כי לבורא אן רצנו לקבל

כמובן והרחבנו בזה בקורס כבד למתחיל כדאי
לראות את זה שם וגם במאמר לסיום הזוהר

השמאי מבחינת השפעה האחדות בין בני אדם
יכולה להיות רק בתנאי שהיא מחוברת לדבר

שלישי כל אחד משתי הישויות צריכה להזין את
החלל המשותף היוצרת צורה משותפת את העני

המשותף של שתי הישויות הצורה המשותפת בין
בני אדם צריכה להיות צורת השמיים באמת כמו

שיש חלל בתוך הדבר אז אם שתי פרטים
מתחברים ביחד דרך דרך הכלל אז גם החלל

ביניהם זה חלל שאפשר לקבל בו אור אפילו
יותר אור כי הוא לא

מוגבל אז למה צריך את החלל
הפרטי כדי שיהיה לי נקודה בבי לה יחד אבל

לכאורה בחלל המשותף אני יכול לקבל יותר
אבל אני לא עשה את זה כדי לקבל יותר כמובן

כי אז יהיה חור שחור והוא יקרוס לתוך עצמו
אלא באמת כדי להשפיע כמובן צריך את עזרת

הבורא תפילה

העבודה העני המשותף של שתי הישויות הצורה
ה משוטפת בין בני אדם צריכה להיות צורת

השמיים צורת השמיים היא השפעה צורת הארץ
כבלה ללכן גם השמיים הם

רחבים בבחינת חלל בחינת אווריריות והארץ
היא צפופה כי זה הצד האגואיזם

כמובן הארץ שלנו היא
מתוקנת כחומר גלם לעבודה יש גם ארץ

שהיא כמו בכוכבים אחרים זאת אומרת אי אפשר
לעשות שם עבודה אז היא יבלה את הרצון של

האדם
הוא ידבק לרצפה לרצון לקבל שלו יש מצבי

תודעה כאלה אתה לא יכול לקום מהמיטה
לתפילה

אפילו אתה יכול לסוע לכוכבים אחרים בתודעה
כן אדם כן צורת העריץ היא קבלה אדם צריך

לקבל מחוץ
לעצמו קבלה מחוץ לעצמו נקראת

השפעה במובן הפשוט זה להנות מכך שדבר מה
מחוץ לך קיבל את ההטבה לא בגלל שאתה נהנה

מכך אלא בגלל אהבתך אותו מחוץ אליך זה
מילה שיכולה לבלבל אבל הכוונה היא כי הכל

בתוכי מה זה מחוץ לי אלא הכוונה בצורה
מחוץ לי בצורה מעבר לגבול הפרטי

שלי השמיים הם התכלית באותה מייצגים את
צורת הבורא צורת הבורא מבחינתנו זה השפעה

תאורה
יממנו שהם בצבע התכלת המציין את התכלית של

האדם התכלית של האדם היא דבקות בבורא
הדבקות יכולה להתקיים רק על ידי השוואת

הצורה צורתו של הבורא וודאי לא תשתנה כפי
הכתוב אני הויה לא

שניתי מי הוא
הבורא עצמותו אינו

מושג תפיסתנו הראשונית את עצמותו היא
בבחינת בורא בבחינת הסיבה הראשונית של כל

דבר הרחבנו בזה בהקדמת פי חכם בהילולת
הרבש סליחה הקדמת פרי חכם יש גם הקדמת פי

חכם זה ספר אחר
אגב וגם שם הרחבנו בזה אבל שם

זה דברי בעל הסולם אבל
ב פרי חכם את הקדמת הרבש על פרי חכם שזה

ספר של בעל
הסולם דיברנו מזה שם

בהרחבה אז עצמות הבורא אין לו מושג למה כי
הוא לא נברא אין לא רצה לקבל אין לי השגה

בזה אני תופס אותו כבורא מה זה בורה הקשר
הראשוני משהו הסיבה לכל דבר מה זה הסיבה

הזאת רצונו לטיב לנבראיו אבל זה לא סיבה
במובן שלי שזה חיסרון זה סיבה תכליתית זה

סיבה א שהיא לא במובן שלי כי אצלנו סיבה
זה

חיסרון אומר פה בתור סיבה ראשונית אין בו
חיסרון זאת אמונה בסיסית

אקסיומה שלא ניתן לערערה אך גם לא ניתן
להתחיל מחשבה כל שהיא ותפיסה כלשהי בילדיה

כי אם יש בחיסרון אז יש סיבה
מעליה היא לא הסיבה הראשונית ואם היש סיבה

מעליה אזה סיבה

מעליה ואבל איפהשהו זה צריך להתחיל כי הרי
יש עיקרון של סיבה ותוצאה אני לא יכול

להגיד שיש סיבות תוצאות תוצאות בלי סיבות
זאת אומרת ההג

של קודם ונמשך סיבה ומסובב מחייב את זה
שיש סיבה

ראשונית אבל הסיבה הראשונית הזאת היא
חייבת להיות שלמה

ומחוץ למסגרת הסיבה והתוצאה הרגילים כי אם
לא כך היא

בעצמה תהיה תוצאה של סיבה קודמת לה אבל
בסוף אנחנו חיייבים להגיע לסיבה הראשונית

של הכל א אנחנו תופסים את זה באמונה
למה לא כי זה דבר דמיוני אלא כי זה

מעבר לתפיסה שלנו כי אנחנו התפיסה שלנו
מתחילה לאחר הבריאה לאחר הצמצום אז אין

לנו השגה במה שמעל זה ואם לא נקבל את זה
כל הבניין מתמוטט זה כמו כזה שיש את הזה

שבונים עם הקלפים נתתי מכה הכל
נופל ויותר מזה זאת אומרת אם זה לא ככה אז

הכל זה רצון לקבל הכלל זה נפרדות הכל זה
הכל זה חומר בוא נסגור את הבסטה זהו כל

הבניין
התמוטט כמו בתורות אחרות או עם כל

האלילים גלולים זה מלשון גללים אגב של
בעלי

חיים לכן השכל הבריא מחייב אקסיום
הראשונית גם המדע עובדת ככה גם המתמטיקה

עיקרון היא הוודאות אבל בשביל לגעת בזה
אנחנו חייבים לצא טיפה מהתודעה הגשמית

ומהרצון לקבל

לעצמנו הסיבה הראשונית ההיא יסוד עליו
משען כל

דבר היא מצוייה בתפיסתנו כיסוד שאסור לורו
אגב זה בנוי בנו באופן אוטומטי אחרת הלב

שלנו לא היה פום הוא פום כי הוא מאמין שיש
סיבה ותוצאה אחרת לאה לו סיבה לפעול בצורה

של
תהליך היות ואין בור

רון על כן הוא נתפס בעינינו כבעל ההטבה

השלמה באופן
מוחלט בלתי משתנה ובלתי ניתן

ליראור גם אם אנו חשים רגשות שליליים
מזים או שאנו חווים יסורים גדולים מאוד

שלנו או של אחרים וזה
בהחלט חלק מהעסק בתחתית עולם העשייה

אן זה צריך לערער במאומה את תפיסתנו
הראשונית האמונית שכאמור אסור לערערה זה

לא פשוט אבל אם נצליח לאחוז בזה אז זה כמו
חבל

קוונטי שמג מגן עלינו מכל השערת חלקיקים
שבאה לגמור אותנו בבחינת רוח שערה של

הקליפות ולאט לאט גם זה יכל להשפיע על
החלקיקים

מכאן

יוצא שהצורה של הבורא היא השפעה היא הצורה
של השמיים המכריח את האדם לפעול את תכליתו

בדין גמור גם ללא רצונו של האדם חייב הוא
לפעול את תכליתו שאי להידבק בבורו כן

קופים אותו עד שאומר רוצה אני זאת אומרת
המציאות מתקדמת לשמה אם נרצה או לא נרצה

הבחירה שלנו היא למאר את הזמן ואת
ההתפתחות על ידי בחירה ועבודה

פנימית בסוף אבל התכלית תתקיים עוד
מיליארד שנה עוד 10 מיליארד עוד 100

שנה לעניין ה המציאות שם הבחירה של האדם
ב למהר את

הזמן כמובן יש בזה עוד
רובדים למקום המתאים

הדבקות היא שינוי החלל הפרטי של האדם עד
כדי סותו חלל משותף עם הבורא

יתברך החלל המשותף הוא האהבה השלמה בין
הבורא לנברא ובין הנברא

לבורא הוא שאמרנו שהה לאדם לשנות את צורתו
האנוכית לצורה של השפעה את הבריאה את

הרצון לקבל שבו את חומר הבריאה אינו יכול
לשנות למה כי זה הטבע שלו זה מישהו זה

המהות שלו הוא לא יכול לשנות אותה את צורת
הרצון יכול לשנות למה כי זה בא על דרך

היצירה לא על דרך הבריאה זה יש מיש זה לא
יש מעין את זה הוא יכול

לשנות זה תפקידו של האדם
בעולם בבחינת אשר ברא אלוהים לעשות דהיינו

לעשות צורת השפעה לרצון לקבל רגליו בארץ
וראשו

בשמיים אוקיי פה הרב נכנס לשאלות אולי
נקרא טיפה אבל מי שרוצה לראות את הכל

לרכוש את הספר
זה דנים בזה

בהרחבה בוא נראה אולי אני אסכם את
זה אוקיי אני אסכם את זה שואל פה מדוע

צריך משה עדים כמו השמיים והארץ שמיים זה
התכלית הארץ זה הרצ של

האדם אז השמיים זה כמו תפיסת
הבורא הנכונה

בנבאו ארץ זה תפיסת הנברא הנכונה

בנבראים אלו הן האמונות הבסיסיות ביותר
שיש לעם היהודי זאת אומרת משה רבנו לוקח

את השמיים והארץ כדים אז הנה השמיים והדבר
תשמע

ריפי אבל לא מדובר על השמיים הגשמיים
כסימן זאת אומרת מדבר על השמיים

הרוחניים ב תפיסות אלו הן האמונות
הבסיסיות ביותר שיש לעם

היהודי תפיסה

א' תפיסה זו של האדם אינה דבר קבוע בתודעת
האדם תפקיד האדם להביאה לנקודה קבועה לרגש

קבוע המייצג את התפיסה שהבורא הוא הסיבה
הראשונית לכל פעולה

בהיות הבורא סיבה הראשונית ודאי שאין בו

חיסרון כי ממי

יקבל ובאותו כך הוא הטוב המוחלט שאין
בלתו תפיסה זו אסור שתשתנה בשום אופן בשום

פנים ואופן בנפש האדם פקיד הקליפות לבלבל
אותה אם רצה אדם לשנות תפיסה יסודית זו כל

המציאות השתנה דהיינו כל הבניין מתפרק אין
היא תלויה בזמן מקום תנועה הדר ות תמוה

לכן לא בהשתנות רגשית
כלשהי אם נצליח לקבע את זה בנפש בתודעה זה

יגן עלינו מהרבה דברים
קשים

שנזכה תפיסה ב' הארץ מסמנת את התפיסה של
התנועה אותה צריך האדם לעשות עם רצונו

כלפי הקשר שלו עם המאציל עם השמיים
המסמנים את

המאציל ישנם שני סוגי קשרים

אפשריים אני אגיד את זה בקיצור אפשרות א'
זה בחינת הנוחיות

בחינת המתנה וזה נקרא הקליפות הפירוד מותר
להתחיל עם זה אבל אי אפשר להיות פינוקיו

כל החיים חייב לגדול להיות ילד
אמיתי אופציה ב זה השוואת הצורה זה נקרא

אהבה עירת הרוממות
זה התנועה האמיתית שאנחנו רוצים

להשיג מקשה פה לכאורה על השמיים והארץ אין
דעת איך הם יהודים אלא מדובר על השמיים

והארץ הרוחניים השמיים והארץ שבכל אדם

ואדם אם נתפלל אפשר ללכת קצת יותר מגבולות
כדור הארץ יש את השמיים שזה החלל שמקיף את

הכל אם תרצו כמו אנרגיה אפלה ויש את הארץ
שזה כמו חומר

אפל שהם לוחצים על האדם מכל הכיוונים
להגיע לתכלית

שלו

אוקיי יש פה עוד חומר
רב כדאי לרכוש את הספר ולראות את הדברים

או לשמוע את השיעורים של הרב ספציפית אין
לו שיעור

כרגע על הפרשה הזאת אבל רוב פרשות יש
שיעורים באתר הסולם סיכום נקרא את הסיכום

בכל זאת משה רבנו נקודת האמונה שבאדם מקור
האור הנצחי עומד להסתלק

מהאדם האדם חייב להציב לעצמו סימן מובהק
כדי שלא יסתם מדרך הישר הסימן בנפש האדם

המבטא את המקור הנצחי הוא בית היידים
הנצחיים שהם התכלית והרצון של האדם בית

עדים אלו מאבים חטיבה אחת הם הנקראים
שמיים וארץ ביותם בית דים המחוברים לעדות

אחת לתכלית הקיומית של הבריאה כולה ושל כל
פרט

בבריאה הם עדים נצחיים ועל כן עדים נאמנים
הם וסימנים מובק לאדם שלא ישתה מן הדרך

ראוי לכל אדם שידים אלו התכלית שלו והרצון
שלו יהיו סימנים ברורים למסגרת חייו

הכללית וכן לכל פעולה שייעשה הם יהיו עמת
עמידה לנכונות ולאי נכונות לכל דין ודברים

של האדם עם האמת א צריך לבדוק על פי
התכלית והרצון את ההתקדמות שלי את התנועה

שלי וכולי השמיים מבטאים את התפיסה שהבורא
הוא המשפיע הוא סיבת הסיבות הכל בא מהבורא

והכל הוא טוב גם רואים שהמורות האנרגיה
מגיעה

מהשמיים גם השוקו הזה האנרגיה שלו באה
מהשמש מאיפה השמש מקבלת

אנרגיה אנחנו חושבים שזה כי קטפנו את זה
בשדה אבל מי מקיים את ה אנרגיה הפנימית של

זה הכל בא מהבורא והכל הוא טוב הארץ מבטאת
את הרצון של האדם שחייב להיות פעיל מצד

עצמו בצורה של מקבל בעל מנת להשפיע הוא
הרגשת אהבה לבורא יתברך באהבה שהיא בלתי

תלוייה בדבר בלתי תלוייה בתועלת אישית שזה
בעצם צורת הבורא מבחינתנו ולזה אנחנו

צריכים להידמות
לכן כל התורה של מה זה תורה של שקר מותר

להתחיל עם זה קצת אבל זה מביא את כל
החורבן

לעולם מה שכן צריך להגיע ללא לשמה שמביא
לה לשמה וזה

בסדר אבל גם שם
להתקדם נקווה ונתפלל שנצליח להפנים סימנים

מוקים אלה בתוכנו כפרטים וכעם יחד אפשרי
הדבר באחיזת יד נאמנה של חברים נזכיר את

המטרה העצומה דרך סימנים אלו בוודאי שנגיע
ונזכה לכניסת משה רבנו לא א הדושה במר

בימנו אמן שזה נקרא שגדלות
ההשגה תגיע לרצון לארץ

ישראל מבחינת גמר

התיקון שכידוע משה פלוס אהבה גימטריה

המשיח
אוקיי פרשת וזאת הברכה

יסודות בלימוד פנימיות
התורה כיצד להיכנס לפרדס

התורה זר ויקרא בסולם אות
א' רבי אלעזר פתח שאל ך אות מאם השם

אלוקיך העמק שאלה או הגבה למעלה הסתכלתי
בדורות הראשונים ובדורות האחרונים מה בין

דורות הראשונים לדורות

האחרונים דורות ראשונים היו יודעים
ומסתכלים בחוכמה

עליונה
ויודעים

לצרף האותיות שניתנו למשה בסיני ואפילו
הרשעים שבישראל כגון החז היו יודעים

באותיות חוכמה
עליונה שהרי אמר לו הנביא ש שאלך אות

וגומר ואם לא היה יודע חוכמה עליונה שבאות
לא היה אומר לו הנביא את זה ויודעים

באותיות עליונות הנמשכות מבינה ובאותיות
תחתונות הנמשכות ממלכות חוכמה להנהיג

פעולות בעולם זה בקיצור היה להם טכנולוגיה
רוחנית מאוד מאוד

טובה מה היא התורה עבורנו כייצד ניתן
לללמוד תורה מה היא בא לתת לנו אם נעמיק

וגביע שאלות אלו בתוכנו נוכל לפעול את
התורה כפי

הנצרך ארבעה נכנסו לפרדס פרדס ראשי תיבות
פשט דרש רמז סוד

להליכה בפרדס ישנם מובנים
עמוקים כדי לרדת לעומקם אביא בעל הסולם

משל רי חכם מגרות קודש דומה הדבר למלך
שלקח את בנו חביבו פתאום ומידו בפרדס

הגדול והמופלא שלו בכיוון שפתח בין המלך
את עניו לא הסתכל במקום עומדו כלל כי מרוב

האור שבפרדס
נמשך

ראייתו ראיית עיניו למרחקים הרחק ממנו
כרחוק מזרח ממערב

וכל אור עניו נתן על הבניינים ועל
ההיכלות שבר חוק ממנו בצד מערב ויה הולך

ימים וחודשים מטייל ומתפלא מרוב התפארת
ויקר שרואה בצד

מערב שהוא נוכח
עיניו כעבור מספר

חודשים שקטה רוחו ונתמלא תאוותו ושבע
מהסתכלות בצד

מערב ישב עם עצמו וחשב

כן קבר מספר חודשים שקטה רוחו נתמלאה
תאוותו סבם ההסתכלות בצד מערב ישב עם עצמו

וחשב מה נמצא בכל הדרך שעברתי הפך פניו
לצד מזרח הוא הצד שדרך שם נכנס והוא

נראש כי כלל החמדה וכל היופי היה בסמוך
אליו ואינו מבין את עצמו על אשר לא הרגיש

כלל בכל זה עד אתה בהיה דבוק רק באור
המאיר כלפי

מערב מנז
והלאה היה דבוק באור המאיר פני מזרח והיה

הולך ומטייל עד מטייל צד מזרח עד שהגיע
לשער הכניסה ממש עד כאן דברי בעל הסיל

הגרת מאוד יפה כדאי לראות שם את הרעיון
בהרחבה נשאל את

השאלה מה ההבדל בין זמן היותו של האדם בגן
כשפניו למערב לבין הזמן בו הסתכל מהמערב

על הגן ההבדל הוא רק בהתפעלות שבשני
המקרים היה בגן ורק לאחר זמן התחילה

התפעלותו
מהגן כן זאת אומרת לא היה לו כלי להעריך

ולהכיר את הטוב שבמזרח רק כאשר הוא היה
במה בחושך בחיסרון בערב ברעב פתאום הוא

ראה כמה אור גדול יש
במערב א סליחה במזרח אבל בזכות

המערב או אפשר לתת
משל טיפה

יותר מחדד את התודעה שלנו זאת אומרת עכשיו
ממש

עכשיו אנחנו מרגישים ייסורים דיקו
בדידות

עצבות עייפות
עצלות חוסר התפעלות מהמצוות

מהתורה ויכול להיות שהבורא מעביר אותנו
איזה

מסע ופתאום שניגש לאותה
תורה פתאום נראה אותה אחרת ונרגיש אותה

אחרת לגמרי אבל זה אותה תורה היא לא
השתנתה אנחנו

השתנינו כל ההבדל הוא בכוונת הלב
פשט נכנס פה הרב לחילוק מעניין מי שרוצה

להרחיב בבחינת מתקדמים

ומתקדמים יש במאמר בפרי חכם תורת הקבלה
ומהותה גרסת פרי

חכם א שמה גם מרחיב את העניין הזה דיברנו
בזה גם באופן כללי בקורס כבלה למתחיל פשט

מדרגת הדומם בא אדם קיים אכן לא יכול
לצמוח ולא יכול לזוז ממקומו

חייב הוא להיות ניסה על ידי דבר מה מחוץ
לו ואין בו חיים כלל אף לא כללים כמו של

הצמח מה זה דבר מחוצה לו חינוך כבוד

א סיוע מאחרים צומת

לב
א דימיון שהוא יקבל שכר

חיצוני כאשר אדם מתחיל ללמוד תורה עיניו
נשואות לסודות עצומים שיש בתורה גם נגיד

זאת
אומרת דיברנו מצד

ה בתוך המסגרת של עבודת השם אבל גם
בחיצוניות יש את אותו דבר דומם אני מתפעל

רק מהמעשה החיצוני נגיד רק מתאווה בלי
להבין את האהבה הפנימית שיש

בזה או את הרגש הפנימי רק מהחיצוניות
מהפעולה שכאילו היא נותנת לי את ההרגש

באופן אוטומטי מובנה בה אבל ההרגש גם מאוד
מאוד נמוך וגם נגמר מאוד מהר בהתאם

כאשר אדם מתחיל ללמוד תורה איניו נשואות
לסודות העצומים שיש

בתורה הוא מתחיל להלך בה אך האדם עדיין
נמצא עם עיניו רחוק

מעצמותו רחוק מנפשו האמיתית שהיא פנימית
בעיקרה מחפש הו במערב בפשט בהסתכלות גשמית

את
האור כי זה מה שמושך את האדם כאשר ממלא

כבר את קרסו בשס הוא
פוסקים וכידוע הקרס אף פעם לא מתמלא

רק יודעת
לגדול כאשר מגיע

לסבייה מחזיר פניו לחפש נקודה יותר
עמוקה מאשר הסתכלות חיצונית בלבד כך עובר

האדם ממצב הדומם מבחינה א' דור ישר אל
בחינה ב' כך כתוב חגרה באוז

מותנה אז יש מעבר מדומם לצומח בצומח
מתחילה כבר עבודה של המודעות של הכוונה

הפנימית
יותר במצב הדומם אין לאדם התפעלות מהאמת

ההתפעלות היא מהשקר מהחיצוניות מלשון חצי
הכרת הרע הי הבחינה שצריכה להיות מושגת

במצב
זה הרע הוא שאני מחפש את האמת בחיצוניות

בעוד ידיעות בעוד מעשים בשכלול החיצוניות
במקום בשכלול הכוונה זה כל דרך התודעה

הגשמית והתפיסה הגשמית
וגם דרך חיצוניות

התורה שעומדת בפני עצמה כמובן כי חיצונית
התורה המדוברת בתורה הכוונה שהיא בא לשמש

את
הפנימיות ראו באביר יעקב פרשת לך לך

הסברנו בזה

בהרחבה השביעה נובעת מעיבוד התאבון התאווה
מתחלפת אז האדם הופך פניו לראות

שככל שעדה יותר תפס שעדה פחות אז שם ליבו
שצריך להפוך את פניו למזרח ששם מצוי הקו

האמצעי שם אמורה להיות ההתפעלות לשם מבקש
את נפשו

להגיע יכול להיות שלפני המסע זה המזרח היה
נראה לו כקו

אחד אבל שהוא בא עם השמאל כבר אז הוא יכול
לבוא לקו

האמצעי זאת אומרת האדם מחפש יותר משמעות
בתורה בעבודת השם בחיים זה כבר מדרגת

הצומח רמז מדרגת
הצומח אינו משנה מקומו אך יכול הוא לגדול

בתוך מקומו ללכן זה רק

רמז כי יש פה כבר
תנועה יש פה כבר שינוי אבל זה רק ברמיזה

זה לא ניכר בצורה מובהקת של מעבר ממקום
למקום במדרגה זו מתחיל האדם לחפש רמזים

סימנים שיובילו לדרך האמת אין ברמז אלא
סימנים דקים

בחיצוניות עדיין נמצא אדם בתוך המסגרת
החיצונית של

החיפוש ותו רואה במען קריצת עין את האמת
מתוך

הגשמיות מציץ מן החרכים
בין הפתחים בין

הרווחים בחללי האמונה
האמת מציצה

לאדם אבל יש גם הציץ מן
החרקים מהרצונות הקרובים

רציות נטייתם להסתיר את האמת כמו התולעת
בתוך

הצנון הפשט והרמז כבולים הם זה בזה ודומים
הם זה

לזה ההבדל ביניהם הוא מצד
הכמות ש בפשט מבקשים למוד ללמוד מהכמות

הגדולה או ברמז מבקשים ללמוד מאותו סוג אך
מכל תג

ותג מכל מילה מבקשים לדרוש עו דבר מה אבל
באותה איכות זה כאשר הפשט והרמז הם רק

בחיצוניות דומה הדבר ללימוד התורה
בסיפוריה לעומת לימוד הגמורה הגמור ירא

הלומדת כל תג כל
מילה ומובנה המדויק אך עדיין על דרך

הפעולה
החיצונית ראוי לציין שכל אחת מהדרכים של

פשת רמז דרש וסוד מחילה בתוכה את כל הפרדס
כך שגם מהגמרא ואפילו רק בחיצוניות התורה

אפשר ללמוד את כל הפרדס אך הדבר קשה לאין
שיעור מאשר ללמדו דרש ועשות ועוד

עניין שזה רק התכללות ולא עצם בחכמות

האחרות בחוכמת הקבלה היא שפה מיוחדת בפני
עצמה מאלה לתת או מתתה לאלה על כל סדר ה

דרגות לכן היא כל כך מיוחדת וכמובן
שמבינים אותה רואים גם את הפנימיות ושאר

חלקי התורה אבל עדיין הפנימיות שמוגבלת
כמו שהומו מצד המקבלים כמובן אני לא מדבר

על האור אלא על התפעלות

שלנו הרי דומם זה לא רק לימוד סיפורי
התורה כי אתה יכול ללמוד גם את הקבלה

דומים או
ללמוד אותה כצמח אבל להרגיש אותה

כדונם למה כי אתה עדיין בתודעה נמוכה אבל
עצם זה שאתה לומד אותה כצמח לאט לאט גם זה

ירד

ללב ליודע כן הפשט והרמז הם כנגד יק עדיין
אין גילוי לחוכמה הם בבחינת חסידים

מחופשים בבחינת אבא ואמא עילאין הם נותנים
את בחינת זיווג תדיר דלא פסיק הנותן את

קיום העולם אחלא את שכלולו מתבטא מצב זה
בסדר המופתי הקיים בבריאה ביות הסוד

חסר התהליכים המשמשים לשכלול הבריאה אינם
מובנים על כן במצב של תפיסה ברמה של פשט

ורמז עדיין נראים ייסורים בעולם כאשר
מסתכלים דרך שכלול העולם ולא דרך עצם

קיומו כן זאת אומרת אם אני מסתכל על שכלול
העולם אבל לא מצד התיקון אלא מצד

כלכלת המציאות טוב עבור אבל אם סתכל נגיד
על הקיום הבסיסי חוכמה נפלאה מתוקנת

ונערכת מראש והשגחה נפלאה דברים מדהימים
מטורפים אז בעצם בית הפחים מסתרים אחד

השני ודאי הו ש מהטוב לא יצוא האות חס
ושלום שהרי מדרך הטוב לתי ולא להערה

כלל פשט ורמז ראשי תיבות
פר סימנו לבחינת מספח האותיות הסופיות

שהוא שורש לפר בין בקר בעולם הזה וכן
לפריה או

רבייה זה
עדינים שם באבא ואמא אלין בבחינת ראש

שעדיין לא התפשט מהכוח אל הפועל לבחינת
גוף לבחינת קבלת החוכמה בפועל ממעלה

למטה דרש מדרגת החי גם יש אגב הפחיות כלים
ועורות בכל דבר אז זה תלוי מה מדברים כרגע

הוא מדבר מבניית הכלי כאילו שהכלים
העליונים גדלים תחילה

אבל
יש בזה עוד הבחנות גם שיש את כל המדרגה

וזה תלוי בעצם עם מה
מדברים דרש מדרגת החי יכול לזוז ממקומו

נקרא בעל תנועה שיכול לשנות את ליבו לקראת
אביו שבשמיים אך עדיין א לא יכול

לאהוב משהו מחוץ לעצמו מחוץ הנראה לעיניו
בתת המודע חשוב להבין שדומה סומע חי מדבר

נמצאים בכל מדרגה זאת אומרת גם
בדומם יש דומם צומחים דבר וגם הצומח ז

צומח חיים מדבר אז פה נדבר באופן

כללי כאן מתחילה ההתערות דל אל ההתערות
התחתון עד כה שלתה מדרגת היראה ש מדרגת

ההתבטלות של האדם כי הובר המצוי אצל אמו
הח קטן א נשמח על שולחן

אביב שהם בבחינת יק מצד האורות המתלבשים
בכלים שהם רק נפש רוח הרי רק לקיום ולא

לשכלול זאת אומרת בפשט והרמז שזה גם מדרגה
מאוד גבוהה כאשר הם באים בשביל הפנימיות

ולא בשביל החיצוניות שאז זה פרד לא פשט
זה כשהם שמשים את הפנימיות אז הם דבר טוב

אבל זה רק חתיכה מהפאזל זה לא מספיק זה רק
יראה צריך גם להתקדם מזה נראה לי באזין

הוא אומר הרבש מסיר אוזנו משמו תורה גם
תפילתו תובה

כאשר מתעורר התחתון לדרישה עצמאית של האמת
עצמית של האמת מחוייבת נפשו להתחיל תהליך

של אהבה כלפי הבורא מתחיל לרכוש אהבה
שאינה תלוייה בדבר מסוג

הא' השייכת לרמת המודע של האדם הכוללת את
המתרחש בדברים הגלויים לאדם אך לא בדברים

הנסתרים דרשו התחלת הגיעה הפנימית של האדם
בבחינת יגעתי

ומצאתי האדם עומד מול תהום מול פני תהום
עצמית בא חשו במלא עוצמת נפשו את הצורך

לוותר באמת על עצמו אין זו התבטלות של
מעשה ששם אפשר עוד לזייף ולשחק אלא

התבטלות של הוויה היא הנקראת יגיעה שנוגעת
בליבו של האדם ולא רק

בראשו עבודה זו נסתרת נמצאת היא בליבו של
האדם היא המרומזת בחינה ג' דד בחינות דאור

ישר בה מקבל האדם הערה
חלקית במצב זה ישנו כבר רצון עצמי של

שימוש באנוכיות

שלו שפועלת למען הכלל אין זה גילוי גמור
של האנוכי של האדם אך היא התחלת הגילוי גם

כך דבר עצום גדול ונשגב כן זה כמו מדרגת
נשמה

כבר זה מדרגה גבוהה כבר
אבל יש

יותר להיות במקום זה אינו דבר פשוט מסוכן
היות ואדם משתמש כבר בתאוות העצמית וצריך

לחשוש שוא בבחינת קברות
תאווה שלא יקבור עצמו בגילוי פרטיותו א זה

מתבטא גם בגשמיות עצמה בצורה פשוטה אבל פה
מדברים דווקא ספציפית על מדרגות

רוחניות שאדם בא להשתמש בפרטיות שלו
בעבודת

השם אז צריך להיזהר כי הוא עושה כבר בקבלת
אורות עכשיו זה מדובר על בעלי מדרגה אבל

זה פועל גם עלינו גם בלא לשמע עוברים את
המצבים האלה רק במסגרת הלא

לשמ
למשל נגיד אדם התחיל זה רק משל כן נגיד

אדם התחיל ללמד אזה יהיה כמו מדרגת החי
נגיד אז הוא פתאום מערב את עצמו בלימוד את

הדעות שלו את ההסבר
שלו יש פה סכנה אם הוא לא עבר הכנה טובה

בקטנות שלו בעיבור שלו כמו שרואים רוב

המלמדים היו 10 שניות בעיבור ובנו תורה
משלהם לקחו מה שנוח להם מלמדים מה שרוצים

את השקרים את

הקשרים מצד שני אבל אם אני לא אביא את
הכישרון

שלי אז אין בזה ייחודיות אז זה באמת מצב כ
היות ואנחנו מדברים פה בדרך

האמת לכן עכשיו הבאתי משל מללמד כי יש בזה
הנאה אבל פה מדובר על אורות ומדרגות

רוחניות מאוד גבוהות אבל זה עובד לגמרי
בכל המדרגות הפשוטות והרגיל של של הלא

לשמה של העולם הזה של האימונים ויותר מזה
אם לא נתאמן שמה גם לא נגיע למדרגות

האלה בכל מקר בגילוי תהווה
כדי שתהיה למען שמו יתברך זקוק האדם

לעצמות נפש וכוחות אדירים של קדושה כדי
שיוכל להתהלך במדרגה

זו במצב זה נמצא אדם בבחינת תרם יקראו
ואני אהנה אענה אין עזרה מלמעלה באופן

אוטומטי אין לך אבא שיסמוך אותך על
שולחנך על שולחנו ואין לך אמא שתישא אותך

ברחמה מה שלא תעשה מצד עצמך לא תקבל בכל
אופן בגלוי כן זה מצב לא פשוט כי פה לקחו

לאדם את הגלגלת ה ועיניים א נקרא לזה את
הגלגלי

עזר במצב החי היות וזה מערב את הרצון של
התחתון את ההשתתפות העצמית שלו לוקחים לו

את הגלגלי עזר ופה העבודה מתחילה להיות
מאוד מאוד קשה אבל רק ככה הוא מתקדם באמת

כמו אדם שחזר בתשובה הוא פתאום מתקרב
לפנימיות התורה מרגיש אוראות מטורפים או

חזר בתשובה חילוניות או חזר בתשובה
מה החרדיות או מהחיצוניות התורה ובעל

הפנימיות מרגיש עורות אדומים אדומים גם
עצומים תעצומות נפש

רגע
אבל אחר כך זה מסתלק כשהוא עובר למדרגה

יותר גבוהה אז שוב במצב זה אדם נמצא
בבחינת תרם יקראו ואני אענה אין עזרה

מלמעלה באופן
אוטומטי לכאורה כמו שהיה לו לפני אין לך

אבא שיסמוך אותך על שולחנו ואין לך אמא
שתישא אותך

ברחמה מה שלא תעשה מצד עצמך לא תקבל בכל
אופן בגלוי אז פה זה העבודה מאוד קשה של

האדם פתאום אין לו אור אוטומטי בתורה
ומצוות בתפילה בשיחות צריך הרבה הרבה

עבודה אבל אם הוא יעשה את העבודה הוא קונה
את זה מצד עצמו זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה

ובהמשך גם הוא יוכל לזכות לאור הגנוז כמו
שנאמר בליקוי הרן מדרגת צדיק זו יוצרת מצב

בו האדם מקבל עונש מיידי על מעשיו הקלו

קלים מקפיד בו הקדוש ברוך הוא כחוט הסערה
ואינו מוותר לו על מאומה כאומן המבקש

להקפיד באמנותו המשובחת כדי שזו תצא
מושלמת ללא רבו למשל הוא לא כיוון לשם

שמיים במצווה
מאוד קשה לו לעשות אותה לפני זה עשה אותה

בהתלהבות והתרוממות אבל זה היה בלא לשמע
מאוד מאוד

נמוך והיה לו התלהבות כי זה היה ברצון
לקבל או כי הוא היה בגן ילדים עכשיו מתחיל

את העבודה

האמיתית קדוש ברוך הוא מדקדק איתו כחוט
הסערה הוא עכשיו מרגיש את הקושי בעבודת

השם אבל מצד שני הוא במכון כושר להגיע לל
שמה ולא לבאר

שחת יש שחוששים להיכנס ללימוד הדרש
ומעדיפים לעבוד במפעל פלסטיק לעמוד מול

מכונה
אוטומטית ולעשות את הפעולות הטכניות

כמצוות אנשים מלומדה תדיר כל
חייהם לא אדם בונים וכל קיומם בעולמנו

מפריע ואינו מועיל ומה שנתן הקדוש ברוך
הוא גם בריות כאלו ההולכות בדרך הפשט

והרמז אמצעים הם ולא
מטרה

פרם ראוי שחיטה לטובת האדם שרק בהמיים
הראויים לשחיטה ואנה מדובר בגשמיות חס

ושלום את הרעיון של
הישארות במחשבה של פשט ורמז בלבד הקיים

בכל אחד מאיתנו צריך
לשחוט ודייק פה כדי שלא נתבלבל שיש את

הפשט והרמז שעומדים בפני עצמם שזה הדבר
הרע שצריך לשחוט ויש את הפשט והרמז שבאו

לשמש את הפנימיות שזה דווקא דבר טוב וזה
חלק

מהתפתחות והם מכינים את האדם לדרש דהיינו
לדרוש את

השם מי שמבקש להיות אמן אמיתי מי שמבקש
להיות עם הקדוש ברוך הוא בשותפות של

אהבה ראוי שיבנה עצמו בתוכו פנימה ופסע
ברגל בוטחת לדרוש מעצמו אהבת השם

בפנימיותו בקיצור דרך כל שמה לא קלה אבל
זאת התכלית ואין ברירה גאם הבחירה של מתי

להתחיל את זה וכמה אז זה לא
פשוט סוד מדרגת

המדבר בעל אפשרות לגדילה וכן תנועה ממקומו
כמו הצומח והחי ייחודו הגדול שיכו לאהוב

מחוץ לעצמו הרחבנו בזה גם בהקדמה לפנים
רות ומסבירות תראו את זה שם זהו הבחינה

הרביעית בחינת a תחתונה בבחינת המלכות
דומה הי לא הראשונה שהיא הרמז

יש בחינה של עבודה עצמית יש גילוי של
בחינה

חדשה כאן כבר מדובר על תיקון שלם בעוד
שברמן התקיימה התכלית רק בבחינת

תעלם כאן ישנו תיקון בבחינת

גילוי כאשר אדם בא לתקן את הפרטיות שלו
בבחינת הסוד כאשר יכול לגלות את האנוכי

שלו יש אני שקנה את הכ ונהיה אנוכי אם קנה
את הכ הנכונה אז האנוכי שלו קדוש אם נשאר

עם אנוכי שהוא בעל מנת לקבל שזהו הטבע
עיתון נולד מנותק ו מהבורא ביטו בשינוי

צורה מהבורא סוגרים רא פרי חכם סדכ ד
אנוכי מלכות באופן רגיל גנוזה ברדלה ראש

דלא את
ידה מקום לא ידוע ותיקונה קשה אם מנסים

לתקן אחוריים
אלו מלכות

זו ללא הכנה מספקת עלולים ליפול כמו אחר
שיצא לתרבות רעה ובכל אחד מאיתנו יש את

בחינת
אחר כאשר מגלים את הסוד בבחינת הען המשמח

הגילוי גדול עד
מאוד אור העצמות מתפשט בנבר ללא גבול מה

זה אור העצמות אור חוכמה מה זה הסוד הרצון
הפנימי של האדם שרוצה לקבל את הטבת בורא

למה זה סוד כי זה מוסתר
מהאדם מגיע אדם לאהבה שאנה תלוייה בדבר

ממינה ב המתקן גם את תת מודה ולא רק את
המודה מה זה תת המודה יש לנו הרבה רצונות

אנחנו רואים רק חתיכה קטנה מהפאזל בכל זמן
נתון כי זה חלק מהמציאות של תיקון הזמן

והמקום הרחבנו מזה בהקדמה לפנים רות
מסבירות ובמקומות

המתאימים
ואם נתפלל על דרך הקדמה לטס אז תת המודע

זה כמו ה הרצונות לקבל שלו שלא מתוקנים
ומוסתרים ממנו והמודע זה הרצון

להשפיע כל זנותי נהפכים לזכויות והוא
כמעיין

המתגבר מגיע האדם זה למשיח של עצמו לגדלות
ההשגה בבחינת ועדו אותי למקטנם ועד

גדולם מצד החומר
הלימודי חוכמת הקבלה נחשבת לסד של

התורה לימוד הקבלה ללא כוונה נכונה היא
כגוף בלי

נשמה גם לימוד הקבלה למרות

גדלות יכול לעבות מכשלה לאותם המבקשים
ללמוד אותה רק

בחיצוניות הבעל שם טוב ורה החסידות העמיקו
חכו ודרשו את עבודת הנפש של האדם ולא

הסתפקו רק בלימוד
החיצוני הגדיל לעשות בעל הסולם ונתן לנו

סדר מופתי של לימוד ודיוק אלוקי בעבודת
השם יסתלקו לו תרנו בודדים ובנו בכורו

ממשיך דרכו הרבי ברוך שלום הלוי אשלג

זצוקל סידר לנו באופן שלם את עבודת השם
לבל נטעה ללמוד חס ושלום את תורת הקבלה

בחיצוניות שזה דבר שהוא פגם מאוד מאוד
גדול שכאילו לומדים את הרוחניות כדי

להלביש אותה לתמורות גשמיות זה הפך האמת
הגמור יש המנסים להציג את חוכמת הקבלה

כמדע בוכל המבקש לשמור נפשו ירחק
מאלו כמתווה קשת כמתווכי קשת וקרים הללו

את רוח היהדות את
פנימיות המחוייבת להיות בלימוד חוכמת

הקבלה כן הקבלה היא לא מדע חיצוני והיא גם
לא מדע רוחני היא כן אבל זה חלק ממנה

הקבלה בעיקרה היא
אמונה דהיינו כמו אהבה אהבה זה לא מדע

אהבה זה אמונה אתה יכול לעשות הכל ולא
לאהוב אין ספר לאהבה זה בכאילו אתה יכול

לעשות הכל ואיין אהבה בלב זה לא מדע אבל
זה נכון שיש בקבלה הרבה מדע אבל זה לא מדע

יווני זם זה מדע אמוני זה משהו אחר לגמרי
מדע בבחינת דעת

חיבור בית רעות עומדות בפני אדם כאשר מבקש
ללמוד

קבלה שמהם עליו להיזהר במאוד מאוד
האחת שאל לאדם לעבור על אף לא אחת מההלכות

המעשיות של מצוות התורה אל ישים ליבו
לאותם המתחכמים לומר שהמצווה היא אור חוזר

והכל
בפנימיות צריך לקיים את ההלכות המעשיות

בעולם הזה אני תפסות בחושים הגשמיים
חייבים לקיימן כלה כחמורה שבלעדיהן לא

ניתן להגיע לפנימיות המסודרת על פי

האמת זאת
אומרת

ההלכות
הם מחוייבות למרות שזה רק חיצוניות וזה

נכון אבל בלי החיצוניות הזאת לא מגיעים
לפנימיות

עם
זאת זה בסדר שכל אחד יעשה בקצב שלו רק

שידע שזה האמת
לקיים כי אם לא הוא טועה אבל כל אחד יש לו

את הניסיונות שלו את האימון שלו את המקום
שלו ש לא יגיד אני אלמד פנימיות וקבלה רק

שאני אקיים הכל
לא עדיף אבל אם לא

אז לא נזרוק את הכל תעשה מה שאתה יכול
ותתקדם אבל לדעת את האמת שהיהדות

ההלכות הם חלק
מהפנימיות השנייה הרעה נוספת המשרת והולכת

היא הרצון להשיג תמורות גשמיות מחומת
הקבלה מנסים הללו להפוך היצרות ועל כך

מרעישים מאוד את הארץ זה גורם לרדות אדמה
צריך להיזהר

מנסים הללו להפוך את השפחה לגבירה להעביד
את הרוחניות לטובת הגשמיות זאת אומרת כל

כל העסק בקבלה זה כדי לגרד אורות לגשמיות
זה הפוך מהאמת

לגמרי מחפשים הללו סדות בחוכמה כדי להגדיל
את

את
אנוכיות להגדיל את לתם האישית בדיוק ההפך

מפנימיות
התורה למרות האזהרות אל יניח אדם ידו מעסק

בחוכמה זו שלכך
נוצר רק דרך חוכמה זו בימינו ניתן לקמוץ

משהו מן המשהו מהאמת הכל כך רחוקה מדורן
המסואב שפניו כפני הכלב כמו שאומרת המשנה

זאת
אומרת מתוך שלא לשמה בא לשמה אין לנו

בריירה אבל לדעת לאן
לכוון

אוקיי שאר השאלות והתכנים

הרחבים אפשר לראות

בספר

נקרא את
הסיכום לא קראנו את השאלות אז כדי להבין

את הסיכום כדאי ללמוד את השאלות אבל נקרא
בכל זאת ככה זה בעצם סיום הספר אז שיהיה

חתימה משה רבנו אינו
מת האמונה קיימת בלב האדם צריך הו לעורר

הדרך לעורר את האמונה שבאדם ועל ידי כך
להביא חיים לעצמו לגרום לרה רוחנית על ידי

קיום תורת ישראל בכל רבדיה קבלת תורת
ישראל יכולה להיות רק לאחר שנאת דרך אומות

העולם
שבאדם מה היא דרך אומות העולם

שבאדם להשפיע על מנת לקבל או לקבל בעל מנת
לקבל מוכרח האדם ראשית להתגבר על השממה

הרוחנית האופפת את אומות העולם שבו רק אז
יוכל לגלות את משה רבנו שבתוכו ו זריח את

האמונה בנפשו כך שבער באש ההתלהבות של
אהבת

השם על ה אדם להסתכל בדברים האמורים בתורה
ולא די לו שקראה ממעלה למטה רמז לכך נותנת

לנו התורה שמתחילה בב ומסתיימת
בל

בעל מהמילה
בליה שהיא בחינת בעל שצריך להופכה ללב

בבחינת אור חוזר על אדם
לנהוג כן לנהוג את בחינת יהושע שבו לחזור

משופה של התורה לתחילתה בבחינת
לב הוא הרמז שאדם צריך לקנות מתוך ליבו את

האמת זה כמו העבודה ממטה
למעלה עבודת הלבנה לא ודעי שתאמר לאדם

ממעלה למטה לצורך כך זכו אדם למלחמה מתמדת
בעולה ויורד בתנועה בלתי פסקת של ימין

ושמאל לקראת ביאת משה רבנו לתוכו פנימה
ללא אוהב

השם אז ורק אז ראוי שמשה יכנס לארץ ישראל
בחנ בחנת משיח צדקנו אז יהושע ומשה יהיו

חטיבה אחת ויבו בעזרת השם יום שכולו אור
אמן

ואמן בעזרת השם נעשה ונצליח נזכה
להאזנה וזאת הברכה זאת זה המלכות בעבודת

השם ברכה זה בחינת בינה
נזכה לראות את טוב פני המלך את המזרח

ונעלה מעלה מעלה בפנימיות
התורה ואהבת השם יראת השם ותכליתו אמן

ואמן תודה רבה אני אשמח מאוד שתצטרפו
לטלגרם שלי הכתובת למעלה בצד

ימין כאן כי נשלחים שם דברים שהם לא עולים
גם ליוטיוב אז מאוד כדאי ואני אשמח

ל
אם תירשמו כחברי מועדון או תלחצו על כפתור

התודה כדי לשייע בהוצאות היקרות של פרסום
התכנים והחזקתם

ברשת תודה רבה ושנזכה לקבלת התורה
בפנימיות אמן דחוף תודה