זוהר רשבי – נכנסו לחכמה בשלום

קבלה
, –> ,
את הגילוי האלוקי לא מתג לרוב האנשים לא

, –> ,
זה לא עניין של ידע אתה יכול להבין הרבה

, –> , קבלה
הדם מבין דברים מטורפים בדור הזה באמת

, –> קבלה ,
דברים מדמים זה לא אומר שהוא רואה את

, קבלה –> קבלה ,
הבורא הרבה מדנים בכלל מגיעים

קבלה , –> ,
לכפירה שאינם שרים ם לימין ושמאל שכתוב

קבלה , –> ,
באמת זה קצת מצחיק כי כזה חוכמה יש בטבע

, –> ,
מדהימה ואם זה מגיעים לכפירה ומעמדה

, –> ,
מגיעים

קבלה
, –> ,
לפירוד שזה הפוך לגמרי זה דומה להבדל בין

קבלהקבלה
, –> ,
אברהם לנמרוד

קבלה
, –> ,
שכתוב כי ישרים דרכי השם וצדיקים לכו בם

קבלה
, –> קבלה,
אבל האמת שמה שמקשה גם זה ה הופכיות בין

קבלה
, –> ,
קיום המציאות לשכלול המציאות בין

קבלה
קבלה, –> ,
ה עצם המציאות להנהגת המציאות בין הופכיות

קבלה
, –> ,
לתת ראשונות

קבלה
, –> ,
למלכות אשרי חלקו של מי שזוכה לדעת דרכה

קבלה
, –> ,
ולא יסו ולא ית בהם כי דברים הלה סתומים

קבלה
, –> ,
הם בקדושים עליונים מאירים בהם כמי שמאיר

, –> קבלה קבלה,
מאור הנר לא נמסרו דברים אלו אלא למי

קבלה
, –> קבלה ,
שנכנס חוכמה

קבלה קבלה, –> קבלה ,
ויצא כי מי שלא נכנס ויצא טוב לשלא נברא

קבלה , –> קבלה ,
היות

קבלה , –> קבלה קבלה ,קבלהקבלה
ולזה תכליתו וגם הוא מחוייב לעשות את

קבלה , –> קבלה קבלה ,
העבודה הנצרכת הוא גם צריך לצאת בשלום

קבלה קבלה ,קבלהקבלה –> קבלה קבלה ,
דהיינו להיכנס לחוכמה ולצאת מהבה עצמית כי

קבלה קבלה , –> קבלה ,
אם הוא יוצא מהחוכמה עם יותר אהבה עצמית

קבלה קבלה , –> קבלה ,
אז טוב לשלו נברא כי הוא לא יכול

קבלה , –> קבלה ,
לקיים את מטרת

קבלה , –> קבלה קבלה,
הבריאה שוארה גלוי לפני העתיק התיק הקדיש

קבלה
קבלה , –> קבלה ,
הסת מכל סתומים שדברים אלו מהירים בליבי

קבלה קבלה, –> קבלה ,
בשלמות אהבה ויירה לפני הקדוש ברוך הוא

קבלה , –> קבלה ,
זכה באמת זה מטורף היייתה נשמה שהגיע

קבלה , –> קבלה קבלה,
לשלמות אני מרגיש את זה הרבה בבעל הסולם

קבלה , –> קבלה ,
כמובן רשבי הקדוש קדוש מכל

קבלה קבלה, –> קבלה ,
אבל וזה אותו נשמה גם זאת אומרת צ אותו

קבלה , –> ,
ניצוץ כמובן מבחינת

קבלה , –> ,
יבור אם ברבי חיים ויט

, –> ,
קדוש היה

, –> ,
הבורים אז מישהו בדרגתו בעל

קבלה
קבלה , –> ,קבלה
הסולם וטובים השניים מהאחד בכל מקרה ולו

, –> ,
בני שכאן יודע אני בהם כי נכנסו בחוכמה

,קבלה –> ,
וייצאו ממנה

, –> ,
בשלום וירו באלו דברים ולא בכולם ואתה הנם

, –> ,
יורים בשלמות כמו שצריך אשרי חלקי עמהם

, –> ,
בעולם ההוא נהייה ביניהם יחד מיוחד וזה לא

, –> ,
פשוט כי גם הם כשהם בעלי השגה מאוד קשה

, –> ,
להם להתכופף לצדיק זה דורש הרבה עבודה

, –> ,
פנימית רואים את זה הרבה

, –> ,
ב חסידות

קבלה
, –> ,
השלג הו ראו לפחות בדורות הקודמים אנחנו

, –> ,
דור חלש

,קבלה –> ,קבלה
אז אמר רבי שמעון וכולי כל מה שאמרתי

, –> ,
בעתיק הקדישה וכל מה שאמרתי בזי רנ פין

,קבלה –> ,
הכל

, –> קבלה ,
אחד הכל הוא דבר

, –> קבלה ,
אחד אין תלוי בו פירוד ברוך הוא ברוך שמו

קבלה , –> קבלה ,
לעולם ולם העולמים האם אנחנו מרגישים

קבלה , –> קבלה,
לחיים שהבורא

קבלה , –> , קבלה
אחד דהינו שהגחת הי להטיב לנבראיו ממש

קבלה
קבלה, –> ,
לא נכון אנחנו

, קבלה –> ,
במגפה שנזכה להתקל ברשבי כאשר מסיגים

, –> ,
בשלמות על ידי תשובה מהאהבה

, –> ,
יפה בעל הסולם יבן

, –> ,
ל נאלי לפני

, –> ,קבלה
שאלתי אני עצלן אני לא הכנתי את השיעור

, –> ,
אני קורא את זה איתכם ביחד כאשר משיגים

,קבלה –> ,
בשלמות ראוי להכין את השיעור אבל אני בן

, –> ,
אדם חלש אתם

, –> ,
יודעים אל זה גם טוב לענבה כי ככה אני לא

קבלה
, –> , קבלה
מכין אז אני יכול כאילו לא לדעת מה ההסבר

, –> ,קבלה
אז יש לזה יתרונות

, קבלה –> ,
אומר בעל הסולם

,קבלה –> ,
הקדוש כאשר משיגים בשלמות על ידי תשובה

, –> קבלה ,
מאהבה שגם הדינים של הקדוש ברוך הוא הם

, –> קבלה ,
רחמים גדולים ואיין הבדל בין ברוך מרדכי

קבלה , –> קבלה ,
וארור המן אז הכל אחד ואין

, –> ,
פירות צדיק כל מי דדרה כל אלו הדברים ש

, –> ,
בדרא רב יפים הם וכולם דברים קדושים דברים

, –> ,
ש נם שרים לימין ושמאל ידום בקו אמצעי

קבלה
, –> ,
כולם דברים סתומים ומתגלים לאלו שנכנסו

, –> קבלה,
בחוכמה ויצאו ממנה

, –> ,
בשלמות דהיינו שהגיעו לאלוקות מתוך

קבלה, –> ,
דבקות אלוקות ודבקות זה גם החרוז וכל

, –> ,קבלה
הסודות וכל הסודות כך הם שאינם נגלים אלא

, –> ,קבלה
לאלו שנכנסו

, –> קבלה,
ויצאו דהינו יצאו מהאהבה עצמית ועד אתה

, –> ,
היו מתכסים אלו דברים שגיליתי כאן כי

קבלה, –> ,
הייתי יראה לגלותם ואתן תגלו למה היה יראה

, –> קבלה ,
שלא ייקחו את הסודות לאהבה עצמית מצד שני

קבלה
, –> קבלה ,
אם לא יתגלו הסודות לא יהיה

קבלה , –> קבלה ,קבלה
התפתחות וגילוי לפני וגלוי לפני תיק

קבלה , –> קבלה ,
הקדישה כי לא לכבודי ולא לכבוד בית אבי

קבלה ,קבלה –> ,
עשיתי

קבלה , –> ,
זה אלא כדי שלא יכנס בבושה לפניך לא עשיתי

, –> קבלה,
זה זה לא פשוט להעיד דבר כזה אבל הוא

, –> ,
בהחלט במדרגה כי אנחנו הכל מעורב לנו

קבלה, –> ,
באהבה

, –> ,
עצמית ואצלו זה היה נטו

קבלה
, –> ,
לשמע אלא כדי שלא הכנס בבושה לפניך לא

קבלה קבלה
, –> ,
עשיתי זאת עשיתי זה מדובר על הבושה

קבלה
, –> ,
האמיתית דהיינו שינוי צורה

קבלה
, –> ,
האלוקות דהינו שלא יבוא בבושה שהוא לא עשה

קבלה
, –> ,
את העבודה ואת התפקיד

קבלה
, –> , קבלה
שלו ועוד כי ראיתי כי הקדוש ברוך הוא וכל

קבלה
, –> ,
אלו צדיקי אמת הנמצאים כאן כולם הסכימו על

קבלה
, קבלה –> , קבלה
ידי לגלותם דהיינו קיבלו אותו בתור

קבלה
, –> קבלהקבלה,
הכלל כי ראיתי שכולם שמחים בשמחה הזו

קבלה
, קבלה –> קבלהקבלה,
שלי היות וכולם

קבלהקבלה
קבלהקבלה, –> קבלה ,
שותפים וכולם מזומנים בעולם ההוא אל השמחה

קבלהקבלהקבלה
קבלה , –> ,
שלי אשרי

קבלהקבלה
קבלה , –> ,
חלקי צו אמר רבי אבא כש המאור הקדוש סיים

קבלהקבלה
, –> ,קבלה
מילה

קבלהקבלה
, –> ,
זו המאור העליון הרים ידיו ובכה וצחק כי

קבלהקבלה
,קבלה –> ,
רצה לגלות דבר אחד אמר

קבלהקבלה
, –> ,
כל ימין הצטערתי בדבר זה

קבלהקבלה
, –> ,
לגלותו ואתה אינם נותנים לי

קבלהקבלה
, –> ,
רשות נתחזק וישב ושפתיו דובבות תחבה ג'

קבלהקבלה
, –> ,קבלה
פעמים ולא היה אדם יכול להסתכל במקומו כל

קבלה
, –> ,
שכן

קבלה קבלה
,קבלה –> ,
בו אפילו לא

קבלה
, –> ,
במקומו

קבלה
, –> , קבלה
אמר פה פה שזכית לכל זה ולא יבוא שום

קבלה
, –> ,
מבואך מעברך יוצא ונו נפסק עליך הנו

קבלה
, קבלה –> , קבלה
קוראים ונער יוצא

קבלה
, –> קבלהקבלה,
מעדן

קבלה
, קבלה –> קבלה ,
וכתוב וכמוצא מים אשר לא יכזבו עמו זאת

קבלה
קבלהקבלה, –> קבלה ,
אומרת אנחנו יכולים לקבל מפה גם השראה

קבלה
קבלה , –> קבלה ,
שבעצם היה צדיק שהגיע

קבלה
קבלה , –> ,
לשלמות וגם אנחנו צריכים להגיע צדק זנ

קבלה קבלה
,קבלה –> ,
הידנה סדנ תני מעיד עליי שכל הימים שעמדתי

קבלה
, –> ,
בעולם

קבלה
, –> ,
הייתי משתוקק לראות את היום הזה שתהיה לי

קבלה
, –> , קבלה
בו רשות לגלות סודות

קבלה
, –> , קבלה
הסודות ולא עלה בידי חוץ מאתה כי בהתר הזו

קבלה
, קבלה –> ,קבלה
של גילוי יסודות מתעטר יום

קבלה
, קבלה –> ,
הזה ואתה אני רוצה לגלות דברים לפני הקדוש

קבלה
,קבלה –> ,
ברוך הוא כי כולם דהיינו כל השדות שאני

קבלה
, –> ,קבלה
מגלה מתעטר

קבלה
, –> ,קבלה
בראשי ויום הזה לא תרחק מלבוא למקומו

קבלה קבלה
,קבלה –> ,
לעולם ההוא כיום אחר כי כל היום הזה נמצא

קבלה
,קבלה –> ,
ברשותי ולא יותר ואתה אני מתחיל לגלות

קבלה
, –> קבלה ,
דברים כדי שלא יכנס בבושה לעולם הבא והנה

קבלה
, –> קבלה ,קבלה
אני מתחיל

קבלה
קבלה , –> קבלה ,
לומר

קבלה
קבלה ,קבלה –> קבלה ,
כן אז היום מיוחד לגב אומר אנחנו צריכים

קבלה
קבלה , –> קבלה,
להתקל ביום המיוחד

קבלה
קבלה , –> קבלה,
הזה כי אז נוכל לקבל

קבלה
, –> ,
מהשדות קוף צדו אמר רבי יבא לא וכולי אמר

קבלה
, –> ,
ביבא לא גמר אמור הקדוש לומר חיים עד

קבלה קבלה
, –> ,
שנשתכחו דבריו ואני כתבתי וחשבתי לכתוב

קבלה
, –> ,
עוד ולא שמעתי ולא הרימותי ראשי כי האור

קבלה
, –> ,
היה גדול ולא הייתי יכול

קבלה
, –> ,
להסתכל בתוך כך נזדעזע

קבלה
, –> ,
אתי שמעתי כל הקורא

קבלה
, –> ,
ואומר אורך ימים ושנות

קבלה
, –> , קבלה
חיים אחר כך שמעתי כל אחר חיים שאל ממכה

קבלה
, –> ,
וכולי קף צח קם רבי אלעזר וכולי קם רבי

קבלה
, קבלה –> ,
אלעזר בנו ולקח ידיו ונשק אותן ואני לכחת

קבלה
, –> קבלה ,
העפר שתחת

קבלה קבלה
, –> קבלה ,
רגליו רצו החברים לבכות ולא יכלו לדבר

קבלה
קבלה , –> ,קבלה
התחילו החברים מבחי ורבי אלעזר בנו נפל ג'

קבלה
קבלה , –> ,
פעמים ולא יכל לפתוח פיו אחר כך פתח ואמר

קבלה
,קבלה –> ,
אבי אבי ג' היו וחזרו להישאר אחד דנו ג'

קבלה
, –> ,
גדולים היו בארץ שם רבי אלעזר ואביב רשבי

קבלה
, –> ,
וזכנו רבי פנחס בן יאיר אתה

קבלה
, –> ,
נשאר רבי

קבלה
,קבלה –> ,קבלה
אלעזר

קבלה
, –> ,
רבי

קבלה
, –> ,
אגן ואתה נשאר בביב יתו מזקנו ום רשבי

קבלה קבלה
, –> קבלה ,
אביב

קבלה
, –> קבלה , קבלה
או רבי אלעזר ונשאר אחד בעולם אתה אחר

קבלה
קבלה , –> קבלה ,
שנסתלק האילן הגדול הזה שתחתיו יהיו

קבלה
קבלה , קבלה –> קבלה קבלהקבלה,
מטיילים חיות

קבלה
קבלה , –> קבלה קבלה ,קבלה
השדה ענפיו ידור עוף

קבלה
קבלה קבלהקבלה, –> קבלה ,
השמיים מזון לכל בו ינו כל כוחות כמו שבג

קבלה
קבלה קבלה ,קבלה –> קבלה ,
שמיות יש

קבלה
קבלה , –> קבלה ,
יצורים אז ככה כל הישויות

קבלה
קבלה , –> קבלה ,קבלה
הרוחניות כמו שבעלי חיים צריכים את השמש

קבלה
קבלה , –> קבלה ,
אז ככה הכוחות הישועות הרוחניות הי צריכים

קבלה קבלה
קבלה ,קבלה –> קבלה ,
את האור של

קבלה
קבלה , –> קבלה ,קבלה
רשבי מזון לכל בו מזון זה החיות האלוקית

קבלה
קבלה , –> קבלה ,
האמונה נמצא אתה שהחיות התנודד ועוף

קבלה
קבלה ,קבלה –> קבלה ,
השמיים שישבו בענפי השתקעו בנקב ם הגדול

קבלה
קבלה , –> קבלה ,
והחברים במקום המזון שקיבלו ממנו ישתו דם

קבלה
קבלה , –> קבלהקבלה ,
דם זה דממה קוף צט קם רבי

קבלה
קבלה , –> קבלהקבלה , קבלה
חיא על רגליו ואמר עד אתה היה המאור הקדוש

קבלה
קבלהקבלה , –> קבלהקבלה ,
משגיח עלינו אתה אין הזמן אלא להשתדל

קבלה
קבלהקבלה , קבלה –> קבלהקבלה ,
ביקרו זה כמו שרב גם נפטר אז התלמידים

קבלה
קבלהקבלה , –> קבלהקבלה קבלהקבלה,
מאבדים את המסך שלהם אבל היות והם היו

קבלה קבלה
קבלהקבלה , –> קבלהקבלה קבלה ,
תלמידים בדרגה מאוד גבוהה אז הם עדיין

קבלה
קבלהקבלה קבלהקבלה, –> קבלהקבלה קבלה ,
קשורים אליו גם בפטירתו אז זה לא אותו דבר

קבלה
קבלהקבלה קבלה , –> קבלהקבלה קבלה,
כם רבי אלעזר ורבי אבא לקחו אותו

קבלה
קבלהקבלה קבלה , –> קבלהקבלה ,
ממקומו על מיטה עשוייה

קבלה
קבלהקבלה קבלה, –> קבלהקבלה קבלה,
כסולם מעניין מאוד כדי להעלותו על מיתתו

קבלה
קבלהקבלה , –> קבלהקבלה ,
מי ראה הבלבול הדעת של ה ים כל הבית היה

קבלה
קבלהקבלה קבלה, –> קבלהקבלה ,
מעלה רכות טובים העלו על מיטתו ולא נשתמש

קבלה
קבלהקבלה , –> קבלהקבלה ,
בו אלא רבי אלעזר ורבי אבא תיקרא ד

קבלה
קבלהקבלה , –> קבלהקבלה ,
סילקה פירושו מיתה העשויה כסולם יש פה רמז

קבלהקבלה , –> קבלהקבלה קבלה,
יפה כי סלקה פירושו

קבלה
קבלהקבלה , –> קבלהקבלה קבלה,
סולם מלשון עשה סלקה לירד

קבלהקבלה , –> קבלה קבלה,
בו כן אז באמת הסולם זה מה שמחבר אותנו

קבלהקבלה , –> קבלה קבלה,
לרשבי הקדוש אוקיי

קבלה , –> קבלה קבלה ,
אוקיי בעזרת השם יצא לנו ללמוד מעט

קבלה , –> קבלה קבלה ,קבלה
זוהר מזכות רשבי הקדוש ש

קבלה קבלה , –> קבלה קבלה,
נתקלל בכוח הלג בעומר כוח הפנימיות כוח

קבלה קבלה ,קבלה –> קבלה ,
האמת ונזכה להיות קרובים לזוהר לצדיקים

קבלה קבלה, –> קבלה ,
לאהבת

קבלה , –> קבלה ,
חברים ושנזכה

קבלה
קבלה , –> קבלה ,
על הדבר החשוב ביותר שזה גילוי הפנימיות

קבלהקבלה
קבלה , –> קבלה ,
בסודות התורה

קבלה
קבלה , –> קבלה ,
בליבנו ביראה ואהבה אמן

קבלה
קבלה , –> קבלה ,
ואמן לג בעומר שמח לכולם שנזכה לקבל מאורו

קבלה
קבלה , –> קבלה ,
של רשבי אמן ואמן אני אשמח אם תלחצו על

קבלה
קבלה , –> קבלה ,
כפתור התודה ותמכו בערוץ לסייל ההפצה וש

קבלה
קבלה , –> קבלה ,
תירשמו לערוץ כחברי

קבלה
קבלה , –> קבלה קבלה,
מועדון ושיהיה לכולנו חג פנימיות שמח ‏zu

קבלה
קבלה , –> קבלה קבלה,
da